Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 1: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kåfjord kommune Olderdalen, Britt Pedersen leder HDU Ina Engvoll e.f. (s)

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 29/14 Budsjett 215 og økonomiplan /3684 PS 3/14 Budsjett 215 Drift - arbeidsdokument 213/3787 Dette blir arbeidsmøte vedr budsjett 215.

3 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 214/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 85/14 Kåfjord Formannskap /14 Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg /14 Kåfjord Hovedutvalg for Drift Arbeidsmøte - Budsjett 215 og økonomiplan Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Notat Budsjett 215 og økonomiplan Hovedoversikt Budsjett 215 og økonomiplan Saksprotokoll i Kåfjord Formannskap Behandling: Formannskapet gjorde enstemmig slike vedtak: Hovedutvalgene bes om å utarbeide budsjettforslag for 215 ut fra følgende rammer: Sentraladm kr. 28,- Oppvekst kr ,- Omsorg kr ,- Utvikling kr. 8858,- Drift kr ,- Vedtak: Hovedutvalgene bes om å utarbeide budsjettforslag for 215 ut fra følgende rammer: Sentraladm kr. 28,- Oppvekst kr ,- Omsorg kr ,- Utvikling kr. 8858,- Drift kr ,-

4 Rådmannens innstilling Legges fram uten innstilling. Saksopplysninger Se vedlegg. Vurdering

5 NOTAT TIL F.SKAP TIRSDAG 4. NOV 214- BUDSJETT 215 OG ØKOPLAN Kommunestyret behandlet en revidering av budsjett 214 og økonomiplan i sak 21/14 den 4. april 214. Saksframlegget og vedlagte tabeller til denne saken var bl.a. basert på at kommunestyret i sak den 1. mars vedtok å legge ned Trollvik skole og overføre elevene til Olderdalen skole. Dette ville gi en innsparing i driftsutgiftene på ca. 4 mill. kr. I samme møte i sak 16/14 behandlet kommunestyret "Krav om lovlighetskontroll" av vedtaket i sak 12/14 hvor Trollvik skole ble vedtatt nedlagt. Kommunestyret gjorde slik vedtak: "Lovlighetsklagen tas til følge. Vedtaket oppheves" Som en naturlig følge av dette vedtaket skulle da forventet innsparing av å legge ned Trollvik skole reverseres og rammen til Oppvekstetaten skulle ha vært styrket igjen. Dette ble ikke gjort og forventet innsparing må da gjøres på annet vis. Siden ikke noe skal reduseres så må "ostehøvelen" tas fram og generelle reduksjoner over hele budsjettområdet til Oppvekst må gjennomføres. Endringer av budsjettrammene fra 214 til 215 ble vedtatt slik: SENT.ADM OPPVEKST OMSORG UTVIKLING DRIFT Budsjettrammer Minus reduksjoner =Budsjettrammer Formannskapet har gjort følgende vedtak for styrking av budsjettet: Sak Tilleggssak fra HOO Utredning av generelle tiltak for innsparing Vedtak: 1. Utrede eiendomsskatt 2. Reduser e seniorpolit i ske tiltak 3. Tiltak f or å f orhindre sykefravær 4. Ut r ede bibliotektjenest en i kommunen ift kvalitet og kostnader 5. Driftsbuds j ettet bes gj ennomgås punkt for punkt f or å kutte der det er mu l i g, og fjerne utgått e poster i buds j ettet. 6. Formannskapet ber kommunen se til vedtak gjort i Hovedutval g for Dr ift i forhold til buds j ett. Sak 52/14 Budsjett Oppvekst 214

6 Vedtak: 1. Utrede barnehageorganisasjonen i Fossen barnehage. Det vurderes organisert med to avdelinger, -3 år og 3-6 år. Utredningen skal ta hensyn til kvalitet og samisk førstespråk og samlokaliseres. 2. Utrede om SFO tilbudet i Trollvik kan sammenføyes med barnehagen i Birtavarre. 3. Utrede om SFO tilbudet i Olderdalen kan sammenføyes med barnehagen i Olderdalen. 4. Utrede felles undervisningsdager (1-2 dager pr uke) for all e elevene på ungdomstrinnet. 5. Utrede barnehageprisene. 6. Utrede skoleskyss. 7. Gjennomgang av samisk språkopplæring, språktilbud i Kåfjord kommune. 8. Utrede svømmeundervisningen. Sak 53/14 Budsjett helse og omsorg Vedtak: 1. Formannskapet ønsker gjennomgang av legetjenesten i kommune. Vaktordninger og organisering vurderes. 2. Gjennomgang av turnus; bemanning og å dimensjonere tjenesten ift. budsjett. 3. Samarbeid med NAV og frivillige organisasjoner ect. 4. Utrede brukerbetalinger. 5. Formannskapet ønsker gjennomgang og utreding av fysioterapitjenestens avtaler. Sak 6/14 Ranunereduksjon drift og utvikling Vedtak: Drøftinger og momenter som tas med videre i saksgangen: Rammen til drift er redusert og hovedutvalget må ta med kr. 1, 8 millioner kroner fra 214 til 215, og ytterligere redusere med vel hundre tusen til 216. Hovedutvalget ønsker å gjøre kuttene slik at tjenesteområdene skånes best mulig. Det må utredes følgende: Kan noen stillinger reduseres, eventuelt endres med tanke på forvaltning og nybygg? Vil ny organisasjonsstruktur gi noen økonomi sk gevinst for budsjettet? Kan man orgamsere renholdsteam etter modell fra Olderdalen for å demme opp for vikarbruk ved korttidsfravær og under ferieavvikling? Ta opp til vurdering drift av Røde Kors basseng 1 Birtavarre. Drøfte spesielt det om Røde Kors kan ta del av utgifter knyttet til privat bruk og utleie av bassenget. Utrede mulig økt inntektspotensialet for spylebil. Se også på muligheter for å selge tjenester til

7 både offentlige og private kunder i nær liggende kommuner. Se på muli ghet for å tilbakeføre gravere ti l menighetskontoret, event uelt se på muli gheter for inntekter fra kirken for utføring av graver tjeneste. Isbryting; Kan det være muli g å redusere denne tjenesten, subsidiært få eksterne midl er til denne saken. Kan vi øke øvrige salgsinntekter (utover de som går til selvkost)? Er det muli g å redusere noe på brannkapittel et? Kan vi gjøre mer i egenregi? Har drift muli ghet å bli vertskommune for noen interkommunale tjenester? Kåfjord ta opp spørsmål om l øypeavgift blant nabokommuner i Nord- Troms med scooterløyper. Og for kommunen som helhet, melde til rådmannsnivået: Muligheter for økt inntjening gjennom vertskommune for f.eks. interkommunalt l ønnskontor, at Kåfjord blir hovedsete for funksjoner hvor vi har god kompetanse. Dette kan medføre økt sysselsetting i tilegg til økt inntjening for kommunen. De som initierer interkommunal e samarbeid på områder hvor de har dyktige ansatte blir gjerne også vertskap for dette tjenesteområdet. Kåfjord kommune bør satse mer offensivt på å hente slike interkommunal e tiltak til Kåfjord. Bør Kåfjord satse på mer spesialisering for å bli større, mer attraktiv for innbyggerne, bedrifter og interkommunale samarbeid? For kommunen blir det å ha fokus på lavest mulig sykefravær også et satsningsområde, som vil gi kostnadskutt der det tas inn vikarer (spesielt innen oppvekst og omsorgssektoren). Lite å hente for driftssiden, da her er høyt nærvær. Kåfjord kommune bør ta debatt om kommunesammens l åing, for om muli g å avdekke våre sterke s ider (og eventuelt også hvor vi behøver drahjelp/ kapasitet/ kompetansepåfyll). Rådmannens innstilling Budsjettsituasjonen etter forslag til nytt statsbudsjett for 215 Sum fri e inntekter (skatt og rammetilskudd) er beregnet til mill. kr i 215. Sammenlignet med 214 så er det en liten realvekst på, 3 % Salg av konsesjonskraft er redusert med,8 mill. som følge av l avere prisforventninger.

8 Premi eavvik pensjon er beregnet til en nettogevinst på 2, 8 mill. kr. Dette er en merinntekt på 2,5 mill. kr. fra 214. På bakgrunn av " trusselen" om at inntekten skal bevege seg fra inntekt til utgift så er det en beregnet at premieavviket skal bidrag negativt med 4,4 mill. kr. fra 215 ti Renter av eksisterende lån ligger inne med det som betales i dag pluss en sikkerhetsmargin på, 5 %. Dagens renter på kommunale lån er på mellom 2, 1 og 2,8 %. Renter av nye lån som opptas fra 215 er lagt inn med 3, 5 % rente. Det er lagt inn 1 mill i aksjeutbytte i alle år i planperioden. Avdrag på lån er lagt inn med til sammen 7, 1 mill. i 215. Dette inkluderer også avdrag på lån til nye tiltak i året. Driftsresultatene ligger på mellom 3, 1 og 4, 3 % i perioden hvilket er innenfor anbefalte verdier. Det er lagt inn dekning av egenkapitalinnskudd til KLP med kr. 663,- årlig fra og med 215. Det avsettes til sammen ca. 1, 2 mill kr i året til disposisjonsfond samt til styrking av likviditeten til kommunen. Resultatet totalt blir da at kommunen har 5, 1 mill. kr til fri disposisjon i 215. Beløpet synker i perioden til vel 3 mill. kr i 219. Årsaken til dette kan omtrent i sin helhet tilskrives premieavviket på pensjon. Hvordan kan denne økonomiske utviklingen realiseres? Som det fremgår innledningsvis så er det forutsatt at budsjettrammene reduseres kraftig for å kunne oppnå forsvarlig økonomisk utvikling i Kåfjord kommune. Fra 214 til 215 må rammene ned med 8, 6 mill. kr. Om vi skulle gå videre med samme budjettramme til neste år så vil vi få et underskudd på ca. 3,5 mill. kroner. Dette vil så øke utover i planperioden til ca. 5 mill. årlig. De vedtakene som er referert over er det vi skal møte og forhindre denne negative utviklingen med. Om de 8, 6 mill kr. omgjøres til stillinger så tilsier det at vi må ned med 16 til 18 heltidsstillinger i kommunen. Innføring av eiendomsskatt vil gi en beregnet inntekt på ca. 4 mill. kroner i året. Avsetningen til disposisjonsfondfond og likviditetsreserve er ikke lovpålagt og kan strykes, reduseres eller utsettes. Det gir da en gevinst på 1,2 mill. Om kommunens investeringsprogram forskyves et par år så vil det gi en besparelse på ca 3 mill. kr i året. Imidlertid har kommune investeringsbehov som uansett må gjennomføres innen noen år slik at det må skapes rom for investeringer ved også å foreta reelle reduksjoner i drifta.

9 Det er en " trussel" i kommunens økonomi som kan være verdt å ta hensyn til og det er dagens rentenivå. Det ligger på mellom 2,2 og 2,8 % noe som er svært lavt og uvanlig historisk sett. I tallene er det riktignok lagt inn, 5 % sikkerhetsmargin og ut fra signaler i markedet så kunne kanskje rentene heller ha vært redusert i forhold til dagens nivå. Imidlertid er det slik at om nivået skulle stige til gamle høyder prosent som vi hadde senest rundt 28 - så vil årlige renteutgifter stige med rundt 5 mill. kr i året. Det vil i tilfelle gi store utfordringer med hensyn til å holde oppe et godt tjenestetilbud. Det ligger også som en forutsetning i økonomiplanen at det foretas ytterligere reduksjoner i drifta med 1,2 mill. kr. fra 215 til 216 og vi nærmer oss da et omstillingsbehov på nesten 1 mill. kr. Det vedlegges to versjoner til av hovedoversikten: En versjon som viser utviklingen om det bevilges 7 mill (egenandel som finansieres ved lån), rammene reduseres som vedtatt. Ikke generell eiendomsskatt. Denne versjonen gir underskudd på ca. 1 mill. kr fra 218. En versjon lik den over men det innføres generell eiendomsskatt samt at driftsrammene styrkes med ca. 4 mill. kr. Også denne gir underskudd. Fra 218 ca. 1, 5 mill. kr.

10 NYSUM.XLS BUDSJETT ØKONOMIPLAN Utskriftsdato Klokkeslett: 9:14:24 Utgave Ikke eiend. Skatt Faste priser, dell 3 % fra 214 Ikke nytt helsesenter (Tall i hele 1 kr.) Rammered som vedtatt i forrige øp HOVEDOVERSIKT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Ø KONOMIPLAN Skatt formue/inntekt Eiendomsskatt Salg kons.kraft Sum skatter Statlig rammetilsk Andre statlige tilskudd Sum inntekter Netto drift eks renter Premieavvik pensjon Brutto dr. res I Renter av lån Renteinntekter/Aksjeutbytte Avdrag på lån Tap på fordringer Garantitap 2-2 Netto dr. res (Dr.res 1 % av frie mt) 1,1 3,64 2,21 4,28 3,69 3,35 3,8 3, Dekning egenkapitalinsk Dekning underskudd drift Bruk/avsetn disposisjonsfond Avsetning til likviditetsreserve Bruk overskudd 18. Mva komp overført kapitalb Underskudd regnskap 26 Overskudd regnskap 19. Disponiblet til nye tiltak Netto dr nye tiltak 22. Renter nye lån Avdrag nye lån Budsj. belastn. nye tiltak Oversk(+)/Undersk (-) INVESTERINGER Utlån/avsetninger Finansiering: Mva kompensasjon Tilskudd/ref Overskudd Fond/avsetn Brukerbetalinger Ubrukte lånemidler Nye lån Salgsinntekter Andre inntekter 1868 Sum finansiering Utvikling lånegjeld Side 1

11 NYINV.xls FINANSIERING AV KAPITALBUDSJETT 215 KOSTNAD FINAN S I E RIN G IN KL MVA MVA KOMP KAP DISP Bruker UBRUKTE (aut.beregn) FOND FOND Betalinci TILSKUDC DRIFTSM LÅN EM ID NYE LÅN Ovef fra forrige år Dr.midl ove rført Mva komp ove rført fra nyspes ~ Salq av tomter ØKOPLAN Olderdalen samfunnshuslflerbr.hall - Flerbrukshall 2' 32 meter - Idrettshall 23' Boligfelt - Utbygging Løkvoll Helsesenter Stedsutvikling Olderdalen Manndalen Regulering Spåkenes Andre investeringer profilering/omdømme Skredsikring (egenand) Vann og avløp Vannverk Brannhydranter/kummer Varebil med henger (1/2 her) Høydebasseng øvermyra Alllrm Kummer Varebil med henger (1/2 her) Helsesenter (5) I Sum inv/finans Disponibel rest Side 1

12 NYINV.xls FINANSIERING AV KAPITALBUDSJETT 216 KOSTNAD FINANSIERING INKL. MVA MVA KOMP KAP DISP Bruker UBRUKTE I (aut.beregn) FOND FOND betalinger TILSKUDC DRIFTSM LÅNEMID NYE LÅN Ovef fra forrige år Dr.midl overført 391 Mva komp overlø rt fra ny spes Sala av tomter ØKOPLAN -Arkiv - prosjektering Infrastruktur Riddu Skredsikring (egenand) Boligfelt Lakvoll Vann og avlop Vannverk - Brannhydranter/kummer Alllm2 - Kummer helsesenter (3) I Sum inv/finans Disponibel rest Stipulert løpetid for lånene er 4 år Side 1

13 ~ NYINV.xls FINANSIERING AV KAPITALBUDSJETT 218 KOSTNAD FINANSIERING MVA KOMP KAP DISP Bruker UBRUKTE (aut.beregn) FOND FOND betalinger TILSKUDr DRIFTSM LÅNEMID NYE LÅN Ove! fra forrige år Dr.midl overført 293 Mva komp overført fra nyspes SalQ av tomter ØKOPLAN Regulering - Spåkenes Gang- og syke/vei Trollvik - Bakkemo Næringsarealer/infrastrukt I Sum inv/finans Disponibel rest Side 1

14 NYSUM.XLS BUDSJETT ØKONOMIPLAN Faste priser, dell 3 % fra 214 (Tall i hele 1 kr.) Utgave Utskriftsdato Klokkeslett: 9:5:11 Ikke eiendomsskatt Nytt helsesenter 7 mill lån Rammered som vedtatt i forrige øp HOVEDOVERSIKT Regnskap Regnskap Skatt formue/inntekt Eiendomsskatt Salg kons.kraft Sum skatter Statlig rammetilsk Andre statlige tilskudd Sum inntekter Netto drift eks renter Premieavvik pensjon Brutto dr. res I Renter av lån Renteinntekter/Aksjeutbytte Avdrag på lån Tap på fordringer Garantitap 2-2 Netto dr. res I (Dr.res 1 % av fne mt) 1,1 3, Dekning egenkapitalinsk 14. Dekning underskudd drift Bruk/avsetn disposisjonsfond Avsetning til likviditetsreserve 17. Bruk overskudd 18. Mva komp overført kapitalb Underskudd regnskap 26 Overskudd regnskap 19. Disponiblet til nye tiltak 2. Netto dr nye tiltak 22. Renter nye lån 23. Avdrag nye lån Budsj. belastn. nye tiltak 24. Oversk(+)/Undersk (-) INVESTERINGER Utlån/avsetninger Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN ,21 4,13 2,91 1,48 59 ' , Finansiering: Mva kompensasjon Tilskudd/ref Overskudd Fond/avsetn 4916 Brukerbetalinger Ubrukte lånemidler Nye lån Salgsinntekter Andre inntekter 1868 Sum finansiering Utvikling lånegjeld ,, Side 1

15 NYSUM.XLS BUDSJETT ØKONOMIPLAN Faste priser, dell 3 % fra 214 (Tall i hele 1 kr.) Utskriftsdato Klokkeslett: 9:51 :47 Utgave Generell Eiendomsskatt Nytt helsesenter 7 mill lån Rammer+ 4 mill HOVEDOVERSIKT Regnskap Regnskap Skatt formue/inntekt Eiendomsskatt Salg kons.kraft Sum skatter Statlig rammetilsk Andre statlige tilskudd Sum inntekter Netto drift eks renter Premieavvik pensjon Brutto dr. res I Renter av lån Renteinntekter/Aksjeutbytte Avdrag på lån Tap på fordringer Garantitap 2-2 Netto dr. res (Dr.res 1 % av fne mt) 1,1 3, Dekning egenkapitalinsk 14. Dekning underskudd drift Bruk/avsetn disposisjonsfond Avsetning til likviditetsreserve 17. Bruk overskudd 18. Mva komp overført kapitalb Underskudd regnskap 26 Overskudd regnskap 19. Disponiblet til nye tiltak 2. Netto dr nye tiltak 22. Renter nye lån 23. Avdrag nye lån Budsj. belastn. nye tiltak 24. Oversk(+)/Undersk (-) INVESTERINGER Utlån/avsetninger Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN ,21 4,26 3, 1,52, , Finansiering: Mva kompensasjon Tilskudd/ref Overskudd Fond/avsetn 4916 Brukerbetalinger Ubrukte lånemidler Nye lån Salgsinntekter Andre inntekter Sum finansiering Utvikling lånegjeld Side 1

16 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 213/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Gunn Andersen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 3/14 Kåfjord Hovedutvalg for Drift Budsjett 215 Drift - arbeidsdokument Henvisning til lovverk: Rådmannens innstilling Saken fremmes uten innstilling til vedtak. Saksdokumentet er et innspill for drøftinger i hovedutvalget. Saksopplysninger Drifts og utviklingsetaten har nå to år som felles etat, under felles ledelse. Etaten er fortsatt rimelig ung, og lar seg fortsatt utvikle, da organisasjonen ikke har "grodd fast" i gamle mønstre og styringssett. Etaten sysselsetter ca 5 personer, og disse har et svært bredt fagområde, og utgjør en betydelig ressurs for Kåfjord kommune. Arbeidsmiljøet er godt, og etaten har høyt nærvær. Driftsavdelinga sysselsetter 31 personer, hvorav de fleste inne vedlikeholdssiden (vaktmester, vedlikehold og renhold). De ansatte er dyktige og lojale medarbeidere som stiller sin arbeidskapasitet, omstillingsvilje og -evne til disposisjon for arbeidsgiver. Driftsavdelinga, som øvrige kommuneapparat, ledes og styret etter fire viktige hovedindikatorer: Samfunn (-saktør) Brukere og tjenestekvalitet Organisasjon Økonomi Det innebærer at vi styres og ledes etter flere dimensjoner enn de økonomiske (budsjett og økonomiplaner). Driften skal være kostnadseffektiv. Men kommunen skal også levere tjenester i tråd med brukernes (innbyggernes) behov, som innebærer riktig nivå på tjenesten, riktig bemanning og god økonomi- og personalforvaltning.

17 Formannskapet gjorde enstemmig slike vedtak i møtet 4. november i år: Hovedutvalgene bes om å utarbeide budsjettforslag for 215 ut fra følgende rammer: Sentraladm kr. 28 Oppvekst kr ,-. Omsorg kr ,- Utvikling kr Drift kr Havneutvalget Djupvik fiskerihavn har behandlet sak 1/14 budsjett og spiller inn følgende momenter til budsjettbehandlinga: Vedlikehold i flyteanleggene, og fokus på sikkerhet som for eksempel leidere Ferdigstillelse av den nye betongkaia i Djupvik Opprydding i havnene Planlegging av oppstart ny havn i Djupvik Prising av gjesteplasser øker til kr. 15/dag som inkluderer strøm. Driftsutvalget har behandlet nedstyring av drift i mai 214, hvor utvalget har vektlagt følgende områder internt for å redusere driften: Stillingsreduksjon på drift og forvaltning av bygg Kan organisasjonsstruktur gi reduksjon i drift Organisering av renholdsteam for å demme opp vikarbruk Vurdere ny avtale med Røde kors om bassengdrift Se på økt inntjening spylebil (både privat og offentlig marked) Se om tilbakeføring av gravertjenesten gir kostnadsreduksjon, eller kan få inntekter fra den norske kirke Redusere kostnader til isbryting, eller få andre bidragsytere med på kostnaden. Øke salgsinntekter (utover det som går i selvkostregnskapet) Se spesielt på brann, om mulig å redusere her Kan flere oppgaver gjøres i egenregi Kan drift med noen av sine oppgaver bli vertskommune for interkommunale tjenester? Løypeavgift for scooterløyper (samlet Nord-Troms-kommuner) Vurdering Hovedutvalget må ta stilling til det videre arbeid og fokusere følgende hovedproblemstillinger: Kan vi senke kvaliteten på noen av våre tjenester? o Hvilke tjenester kan vi ha lavere tjenestenivå på? Eksempler: kortere sesong veilys, brøytetjenesten, mer snø/is før tiltak iverksettes, vanntilgang (ingen beredskap og feilretting), kloakk/avløp (ikke beredskap, feilretting), redusere motorferdsel, brannberedskapen og beredskap for øvrig, boligbygging (tomt, byggesak, deling), lavere vedlikehold på bygg, mindre renhold, lavere vedlikehold vei, mindre krattrydding, mindre isbryting, kutte klipping grøntarealer, kirkegårder, kutte vedlikehold og drift kunstgressbinger og -baner, kutt i miljøtiltak og rydding. Konsekvenser for driften må inkluderes i vurderingen.

18 o Er det noen kommunale tjenester kan vi la være å utføre? Inntektsøkning (områder utenfor selvkost (eksklusiv vann/avløp) o Hvilke områder? Eksempler; øke gebyrer og timepris på kommunale tjenester, som utleie kommunale bygg, privat oppdrag for innbyggere og bedrifter ellers, med inntil 1 %. Nye tjenester/oppdrag for å styrke kompetansen, mulig samarbeid med andre offentlige aktører? Hva i så fall? Kan økt interkommunalt samarbeid på noen av våre områder være kostnadsreduserende? I så fall, hvilke bør drøftes nærmere? Kan virksomheten driftes forsvarlig innenfor dagens ramme gitt i formannskapet 4. november i år? Med bakgrunn i de reviderte rammer som er satt for drift ligger mangler vi kr 2 37,- for 215. Rammen er på kr ,- og foreløpig budsjett viser et behov for kr ,-. Forklaring på det økte behovet er både lønns- og prisvekst, men også økte kostnader på beredskap og nødvendig vedlikehold. Vi må sette inneklima på fokus etter tilsynsbesøk. Dette gjelder spesielt bygg, men også innen øvrig drift må vi optimalisere driften for å forsvarlig drift. Ber hovedutvalget komme med innspill og konkrete forslag til mulig inntektsøkning og mulig kutt i tjenestetilbud/senke nivå på tjenesten..

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen Dato: 12.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.11.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.11.214 Tidspunkt: 1: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI. Formannskap

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI. Formannskap GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.07.2016 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen Dato: 12.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt Pedersen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Følgende

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.11.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter møter

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tilleggssaksliste Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kåfjorddalen grendehus Dato: 21.12.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og omsorg Møtested: Trollvik skole Dato: 13.02.2017 Tidspunkt: 18:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling - Offentlig versjon

Møteinnkalling - Offentlig versjon Møteinnkalling - Offentlig versjon Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.04.2016 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77 71 92 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 27.06.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Kåfjord Samepolitisk utvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.02 Tid: Etter øksekomitemøte Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 20.11.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Administrasjonsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Administrasjonsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteinnkalling Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.11.214 Tidspunkt: 1: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19. Vararepresentanter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0065/05 05/00496 REGULERINGSPLAN BIRTAVARRE - VALG AV OMRÅDE FOR VIDERE ARBEID

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0065/05 05/00496 REGULERINGSPLAN BIRTAVARRE - VALG AV OMRÅDE FOR VIDERE ARBEID Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hilda-huset, Birtavarre Møtedato: 24.06.05 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret

Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret Tjeldsund kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 03.12.2012 2011/517-4459/2012 / 151 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Bjørn Alling 76 91 91 06 Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret BUDSJETT 2012 - REGULERING

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Hovedutvalg miljø, drift og utvikling

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Hovedutvalg miljø, drift og utvikling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg miljø, drift og utvikling Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.11.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuell gyldig forfall må meldes

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aud Helene Marthinsen MEDL KÅFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aud Helene Marthinsen MEDL KÅFRP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Jani

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord arbeidsmiljøutvalg Møtested: Otertind (3), Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord arbeidsmiljøutvalg Møtested: Otertind (3), Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord arbeidsmiljøutvalg Møtested: Otertind (3), Storfjord rådhus Dato: 22.11.2016 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

ETTERSENDTE SAKER - SAKSLISTE

ETTERSENDTE SAKER - SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.04.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/538-42 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 13.03.2017 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Årsbudsjett 2017

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg miljø, drift og utvikling Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.10.2016 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.11.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Møteinnkalling. Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 ÅRSBUDSJETT 2014 Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 3 Kommunestyrets vedtak årsbudsjett 2014 3.1 Generelle forhold 3.1.1 Visjon og satsningsområder Den visjon og de overordnede

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arne Mathisen

Detaljer

Møteinnkalling. Havneutvalget Djupvik fiskerihavn

Møteinnkalling. Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Møteinnkalling Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 19.12.03 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 19.12.03 Tid: 11. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 19.12.03 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.09.05 Tid: 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 13:35

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 13:35 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 13:35 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.04.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Saksframlegg HANDLINGSPPROGRAM - ØKONOMIPLAN , ÅRSBUDSJETT SETTING AV RAMMER. Arkiv: K1-151

Saksframlegg HANDLINGSPPROGRAM - ØKONOMIPLAN , ÅRSBUDSJETT SETTING AV RAMMER. Arkiv: K1-151 Saksframlegg HANDLINGSPPROGRAM - ØKONOMIPLAN 2012-2015, ÅRSBUDSJETT 2012 - SETTING AV RAMMER Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/844 Harry Figenschau Arkiv: K1-151 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet

Detaljer

Offentlig møteprotokoll

Offentlig møteprotokoll Offentlig møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 23.03.2009 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Barnas Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 29.11.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Barnas Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 29.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Barnas Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 29.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall meldes til skole. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kåfjord

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE /789

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE /789 SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE - 151 17/789 Budsjett for Skiptvet kommune 2018 Saksnr Utvalg Type Dato 17/031 Rådet for eldre og funksjonshemmede PS 21.11.2017

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus, møterom 2 Dato: 24.02.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus, møterom 2 Dato: 24.02.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus, møterom 2 Dato: 24.02.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial Møteinnkalling Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 22.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller på e-post

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt Pedersen Leder

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte den 26.09.2016 i møterom Formannskapssalen. NB: Oppmøte kl 09.30 på rådhuset for fellestransport befaring på Skillemo / Stengelsen/Vefas

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram TYDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/340-16 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 131/16 28.11.2016 Kommunestyret FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Detaljer