Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 1: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kåfjord kommune Olderdalen, Britt Pedersen leder HDU Ina Engvoll e.f. (s)

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 29/14 Budsjett 215 og økonomiplan /3684 PS 3/14 Budsjett 215 Drift - arbeidsdokument 213/3787 Dette blir arbeidsmøte vedr budsjett 215.

3 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 214/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 85/14 Kåfjord Formannskap /14 Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg /14 Kåfjord Hovedutvalg for Drift Arbeidsmøte - Budsjett 215 og økonomiplan Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Notat Budsjett 215 og økonomiplan Hovedoversikt Budsjett 215 og økonomiplan Saksprotokoll i Kåfjord Formannskap Behandling: Formannskapet gjorde enstemmig slike vedtak: Hovedutvalgene bes om å utarbeide budsjettforslag for 215 ut fra følgende rammer: Sentraladm kr. 28,- Oppvekst kr ,- Omsorg kr ,- Utvikling kr. 8858,- Drift kr ,- Vedtak: Hovedutvalgene bes om å utarbeide budsjettforslag for 215 ut fra følgende rammer: Sentraladm kr. 28,- Oppvekst kr ,- Omsorg kr ,- Utvikling kr. 8858,- Drift kr ,-

4 Rådmannens innstilling Legges fram uten innstilling. Saksopplysninger Se vedlegg. Vurdering

5 NOTAT TIL F.SKAP TIRSDAG 4. NOV 214- BUDSJETT 215 OG ØKOPLAN Kommunestyret behandlet en revidering av budsjett 214 og økonomiplan i sak 21/14 den 4. april 214. Saksframlegget og vedlagte tabeller til denne saken var bl.a. basert på at kommunestyret i sak den 1. mars vedtok å legge ned Trollvik skole og overføre elevene til Olderdalen skole. Dette ville gi en innsparing i driftsutgiftene på ca. 4 mill. kr. I samme møte i sak 16/14 behandlet kommunestyret "Krav om lovlighetskontroll" av vedtaket i sak 12/14 hvor Trollvik skole ble vedtatt nedlagt. Kommunestyret gjorde slik vedtak: "Lovlighetsklagen tas til følge. Vedtaket oppheves" Som en naturlig følge av dette vedtaket skulle da forventet innsparing av å legge ned Trollvik skole reverseres og rammen til Oppvekstetaten skulle ha vært styrket igjen. Dette ble ikke gjort og forventet innsparing må da gjøres på annet vis. Siden ikke noe skal reduseres så må "ostehøvelen" tas fram og generelle reduksjoner over hele budsjettområdet til Oppvekst må gjennomføres. Endringer av budsjettrammene fra 214 til 215 ble vedtatt slik: SENT.ADM OPPVEKST OMSORG UTVIKLING DRIFT Budsjettrammer Minus reduksjoner =Budsjettrammer Formannskapet har gjort følgende vedtak for styrking av budsjettet: Sak Tilleggssak fra HOO Utredning av generelle tiltak for innsparing Vedtak: 1. Utrede eiendomsskatt 2. Reduser e seniorpolit i ske tiltak 3. Tiltak f or å f orhindre sykefravær 4. Ut r ede bibliotektjenest en i kommunen ift kvalitet og kostnader 5. Driftsbuds j ettet bes gj ennomgås punkt for punkt f or å kutte der det er mu l i g, og fjerne utgått e poster i buds j ettet. 6. Formannskapet ber kommunen se til vedtak gjort i Hovedutval g for Dr ift i forhold til buds j ett. Sak 52/14 Budsjett Oppvekst 214

6 Vedtak: 1. Utrede barnehageorganisasjonen i Fossen barnehage. Det vurderes organisert med to avdelinger, -3 år og 3-6 år. Utredningen skal ta hensyn til kvalitet og samisk førstespråk og samlokaliseres. 2. Utrede om SFO tilbudet i Trollvik kan sammenføyes med barnehagen i Birtavarre. 3. Utrede om SFO tilbudet i Olderdalen kan sammenføyes med barnehagen i Olderdalen. 4. Utrede felles undervisningsdager (1-2 dager pr uke) for all e elevene på ungdomstrinnet. 5. Utrede barnehageprisene. 6. Utrede skoleskyss. 7. Gjennomgang av samisk språkopplæring, språktilbud i Kåfjord kommune. 8. Utrede svømmeundervisningen. Sak 53/14 Budsjett helse og omsorg Vedtak: 1. Formannskapet ønsker gjennomgang av legetjenesten i kommune. Vaktordninger og organisering vurderes. 2. Gjennomgang av turnus; bemanning og å dimensjonere tjenesten ift. budsjett. 3. Samarbeid med NAV og frivillige organisasjoner ect. 4. Utrede brukerbetalinger. 5. Formannskapet ønsker gjennomgang og utreding av fysioterapitjenestens avtaler. Sak 6/14 Ranunereduksjon drift og utvikling Vedtak: Drøftinger og momenter som tas med videre i saksgangen: Rammen til drift er redusert og hovedutvalget må ta med kr. 1, 8 millioner kroner fra 214 til 215, og ytterligere redusere med vel hundre tusen til 216. Hovedutvalget ønsker å gjøre kuttene slik at tjenesteområdene skånes best mulig. Det må utredes følgende: Kan noen stillinger reduseres, eventuelt endres med tanke på forvaltning og nybygg? Vil ny organisasjonsstruktur gi noen økonomi sk gevinst for budsjettet? Kan man orgamsere renholdsteam etter modell fra Olderdalen for å demme opp for vikarbruk ved korttidsfravær og under ferieavvikling? Ta opp til vurdering drift av Røde Kors basseng 1 Birtavarre. Drøfte spesielt det om Røde Kors kan ta del av utgifter knyttet til privat bruk og utleie av bassenget. Utrede mulig økt inntektspotensialet for spylebil. Se også på muligheter for å selge tjenester til

7 både offentlige og private kunder i nær liggende kommuner. Se på muli ghet for å tilbakeføre gravere ti l menighetskontoret, event uelt se på muli gheter for inntekter fra kirken for utføring av graver tjeneste. Isbryting; Kan det være muli g å redusere denne tjenesten, subsidiært få eksterne midl er til denne saken. Kan vi øke øvrige salgsinntekter (utover de som går til selvkost)? Er det muli g å redusere noe på brannkapittel et? Kan vi gjøre mer i egenregi? Har drift muli ghet å bli vertskommune for noen interkommunale tjenester? Kåfjord ta opp spørsmål om l øypeavgift blant nabokommuner i Nord- Troms med scooterløyper. Og for kommunen som helhet, melde til rådmannsnivået: Muligheter for økt inntjening gjennom vertskommune for f.eks. interkommunalt l ønnskontor, at Kåfjord blir hovedsete for funksjoner hvor vi har god kompetanse. Dette kan medføre økt sysselsetting i tilegg til økt inntjening for kommunen. De som initierer interkommunal e samarbeid på områder hvor de har dyktige ansatte blir gjerne også vertskap for dette tjenesteområdet. Kåfjord kommune bør satse mer offensivt på å hente slike interkommunal e tiltak til Kåfjord. Bør Kåfjord satse på mer spesialisering for å bli større, mer attraktiv for innbyggerne, bedrifter og interkommunale samarbeid? For kommunen blir det å ha fokus på lavest mulig sykefravær også et satsningsområde, som vil gi kostnadskutt der det tas inn vikarer (spesielt innen oppvekst og omsorgssektoren). Lite å hente for driftssiden, da her er høyt nærvær. Kåfjord kommune bør ta debatt om kommunesammens l åing, for om muli g å avdekke våre sterke s ider (og eventuelt også hvor vi behøver drahjelp/ kapasitet/ kompetansepåfyll). Rådmannens innstilling Budsjettsituasjonen etter forslag til nytt statsbudsjett for 215 Sum fri e inntekter (skatt og rammetilskudd) er beregnet til mill. kr i 215. Sammenlignet med 214 så er det en liten realvekst på, 3 % Salg av konsesjonskraft er redusert med,8 mill. som følge av l avere prisforventninger.

8 Premi eavvik pensjon er beregnet til en nettogevinst på 2, 8 mill. kr. Dette er en merinntekt på 2,5 mill. kr. fra 214. På bakgrunn av " trusselen" om at inntekten skal bevege seg fra inntekt til utgift så er det en beregnet at premieavviket skal bidrag negativt med 4,4 mill. kr. fra 215 ti Renter av eksisterende lån ligger inne med det som betales i dag pluss en sikkerhetsmargin på, 5 %. Dagens renter på kommunale lån er på mellom 2, 1 og 2,8 %. Renter av nye lån som opptas fra 215 er lagt inn med 3, 5 % rente. Det er lagt inn 1 mill i aksjeutbytte i alle år i planperioden. Avdrag på lån er lagt inn med til sammen 7, 1 mill. i 215. Dette inkluderer også avdrag på lån til nye tiltak i året. Driftsresultatene ligger på mellom 3, 1 og 4, 3 % i perioden hvilket er innenfor anbefalte verdier. Det er lagt inn dekning av egenkapitalinnskudd til KLP med kr. 663,- årlig fra og med 215. Det avsettes til sammen ca. 1, 2 mill kr i året til disposisjonsfond samt til styrking av likviditeten til kommunen. Resultatet totalt blir da at kommunen har 5, 1 mill. kr til fri disposisjon i 215. Beløpet synker i perioden til vel 3 mill. kr i 219. Årsaken til dette kan omtrent i sin helhet tilskrives premieavviket på pensjon. Hvordan kan denne økonomiske utviklingen realiseres? Som det fremgår innledningsvis så er det forutsatt at budsjettrammene reduseres kraftig for å kunne oppnå forsvarlig økonomisk utvikling i Kåfjord kommune. Fra 214 til 215 må rammene ned med 8, 6 mill. kr. Om vi skulle gå videre med samme budjettramme til neste år så vil vi få et underskudd på ca. 3,5 mill. kroner. Dette vil så øke utover i planperioden til ca. 5 mill. årlig. De vedtakene som er referert over er det vi skal møte og forhindre denne negative utviklingen med. Om de 8, 6 mill kr. omgjøres til stillinger så tilsier det at vi må ned med 16 til 18 heltidsstillinger i kommunen. Innføring av eiendomsskatt vil gi en beregnet inntekt på ca. 4 mill. kroner i året. Avsetningen til disposisjonsfondfond og likviditetsreserve er ikke lovpålagt og kan strykes, reduseres eller utsettes. Det gir da en gevinst på 1,2 mill. Om kommunens investeringsprogram forskyves et par år så vil det gi en besparelse på ca 3 mill. kr i året. Imidlertid har kommune investeringsbehov som uansett må gjennomføres innen noen år slik at det må skapes rom for investeringer ved også å foreta reelle reduksjoner i drifta.

9 Det er en " trussel" i kommunens økonomi som kan være verdt å ta hensyn til og det er dagens rentenivå. Det ligger på mellom 2,2 og 2,8 % noe som er svært lavt og uvanlig historisk sett. I tallene er det riktignok lagt inn, 5 % sikkerhetsmargin og ut fra signaler i markedet så kunne kanskje rentene heller ha vært redusert i forhold til dagens nivå. Imidlertid er det slik at om nivået skulle stige til gamle høyder prosent som vi hadde senest rundt 28 - så vil årlige renteutgifter stige med rundt 5 mill. kr i året. Det vil i tilfelle gi store utfordringer med hensyn til å holde oppe et godt tjenestetilbud. Det ligger også som en forutsetning i økonomiplanen at det foretas ytterligere reduksjoner i drifta med 1,2 mill. kr. fra 215 til 216 og vi nærmer oss da et omstillingsbehov på nesten 1 mill. kr. Det vedlegges to versjoner til av hovedoversikten: En versjon som viser utviklingen om det bevilges 7 mill (egenandel som finansieres ved lån), rammene reduseres som vedtatt. Ikke generell eiendomsskatt. Denne versjonen gir underskudd på ca. 1 mill. kr fra 218. En versjon lik den over men det innføres generell eiendomsskatt samt at driftsrammene styrkes med ca. 4 mill. kr. Også denne gir underskudd. Fra 218 ca. 1, 5 mill. kr.

10 NYSUM.XLS BUDSJETT ØKONOMIPLAN Utskriftsdato Klokkeslett: 9:14:24 Utgave Ikke eiend. Skatt Faste priser, dell 3 % fra 214 Ikke nytt helsesenter (Tall i hele 1 kr.) Rammered som vedtatt i forrige øp HOVEDOVERSIKT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Ø KONOMIPLAN Skatt formue/inntekt Eiendomsskatt Salg kons.kraft Sum skatter Statlig rammetilsk Andre statlige tilskudd Sum inntekter Netto drift eks renter Premieavvik pensjon Brutto dr. res I Renter av lån Renteinntekter/Aksjeutbytte Avdrag på lån Tap på fordringer Garantitap 2-2 Netto dr. res (Dr.res 1 % av frie mt) 1,1 3,64 2,21 4,28 3,69 3,35 3,8 3, Dekning egenkapitalinsk Dekning underskudd drift Bruk/avsetn disposisjonsfond Avsetning til likviditetsreserve Bruk overskudd 18. Mva komp overført kapitalb Underskudd regnskap 26 Overskudd regnskap 19. Disponiblet til nye tiltak Netto dr nye tiltak 22. Renter nye lån Avdrag nye lån Budsj. belastn. nye tiltak Oversk(+)/Undersk (-) INVESTERINGER Utlån/avsetninger Finansiering: Mva kompensasjon Tilskudd/ref Overskudd Fond/avsetn Brukerbetalinger Ubrukte lånemidler Nye lån Salgsinntekter Andre inntekter 1868 Sum finansiering Utvikling lånegjeld Side 1

11 NYINV.xls FINANSIERING AV KAPITALBUDSJETT 215 KOSTNAD FINAN S I E RIN G IN KL MVA MVA KOMP KAP DISP Bruker UBRUKTE (aut.beregn) FOND FOND Betalinci TILSKUDC DRIFTSM LÅN EM ID NYE LÅN Ovef fra forrige år Dr.midl ove rført Mva komp ove rført fra nyspes ~ Salq av tomter ØKOPLAN Olderdalen samfunnshuslflerbr.hall - Flerbrukshall 2' 32 meter - Idrettshall 23' Boligfelt - Utbygging Løkvoll Helsesenter Stedsutvikling Olderdalen Manndalen Regulering Spåkenes Andre investeringer profilering/omdømme Skredsikring (egenand) Vann og avløp Vannverk Brannhydranter/kummer Varebil med henger (1/2 her) Høydebasseng øvermyra Alllrm Kummer Varebil med henger (1/2 her) Helsesenter (5) I Sum inv/finans Disponibel rest Side 1

12 NYINV.xls FINANSIERING AV KAPITALBUDSJETT 216 KOSTNAD FINANSIERING INKL. MVA MVA KOMP KAP DISP Bruker UBRUKTE I (aut.beregn) FOND FOND betalinger TILSKUDC DRIFTSM LÅNEMID NYE LÅN Ovef fra forrige år Dr.midl overført 391 Mva komp overlø rt fra ny spes Sala av tomter ØKOPLAN -Arkiv - prosjektering Infrastruktur Riddu Skredsikring (egenand) Boligfelt Lakvoll Vann og avlop Vannverk - Brannhydranter/kummer Alllm2 - Kummer helsesenter (3) I Sum inv/finans Disponibel rest Stipulert løpetid for lånene er 4 år Side 1

13 ~ NYINV.xls FINANSIERING AV KAPITALBUDSJETT 218 KOSTNAD FINANSIERING MVA KOMP KAP DISP Bruker UBRUKTE (aut.beregn) FOND FOND betalinger TILSKUDr DRIFTSM LÅNEMID NYE LÅN Ove! fra forrige år Dr.midl overført 293 Mva komp overført fra nyspes SalQ av tomter ØKOPLAN Regulering - Spåkenes Gang- og syke/vei Trollvik - Bakkemo Næringsarealer/infrastrukt I Sum inv/finans Disponibel rest Side 1

14 NYSUM.XLS BUDSJETT ØKONOMIPLAN Faste priser, dell 3 % fra 214 (Tall i hele 1 kr.) Utgave Utskriftsdato Klokkeslett: 9:5:11 Ikke eiendomsskatt Nytt helsesenter 7 mill lån Rammered som vedtatt i forrige øp HOVEDOVERSIKT Regnskap Regnskap Skatt formue/inntekt Eiendomsskatt Salg kons.kraft Sum skatter Statlig rammetilsk Andre statlige tilskudd Sum inntekter Netto drift eks renter Premieavvik pensjon Brutto dr. res I Renter av lån Renteinntekter/Aksjeutbytte Avdrag på lån Tap på fordringer Garantitap 2-2 Netto dr. res I (Dr.res 1 % av fne mt) 1,1 3, Dekning egenkapitalinsk 14. Dekning underskudd drift Bruk/avsetn disposisjonsfond Avsetning til likviditetsreserve 17. Bruk overskudd 18. Mva komp overført kapitalb Underskudd regnskap 26 Overskudd regnskap 19. Disponiblet til nye tiltak 2. Netto dr nye tiltak 22. Renter nye lån 23. Avdrag nye lån Budsj. belastn. nye tiltak 24. Oversk(+)/Undersk (-) INVESTERINGER Utlån/avsetninger Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN ,21 4,13 2,91 1,48 59 ' , Finansiering: Mva kompensasjon Tilskudd/ref Overskudd Fond/avsetn 4916 Brukerbetalinger Ubrukte lånemidler Nye lån Salgsinntekter Andre inntekter 1868 Sum finansiering Utvikling lånegjeld ,, Side 1

15 NYSUM.XLS BUDSJETT ØKONOMIPLAN Faste priser, dell 3 % fra 214 (Tall i hele 1 kr.) Utskriftsdato Klokkeslett: 9:51 :47 Utgave Generell Eiendomsskatt Nytt helsesenter 7 mill lån Rammer+ 4 mill HOVEDOVERSIKT Regnskap Regnskap Skatt formue/inntekt Eiendomsskatt Salg kons.kraft Sum skatter Statlig rammetilsk Andre statlige tilskudd Sum inntekter Netto drift eks renter Premieavvik pensjon Brutto dr. res I Renter av lån Renteinntekter/Aksjeutbytte Avdrag på lån Tap på fordringer Garantitap 2-2 Netto dr. res (Dr.res 1 % av fne mt) 1,1 3, Dekning egenkapitalinsk 14. Dekning underskudd drift Bruk/avsetn disposisjonsfond Avsetning til likviditetsreserve 17. Bruk overskudd 18. Mva komp overført kapitalb Underskudd regnskap 26 Overskudd regnskap 19. Disponiblet til nye tiltak 2. Netto dr nye tiltak 22. Renter nye lån 23. Avdrag nye lån Budsj. belastn. nye tiltak 24. Oversk(+)/Undersk (-) INVESTERINGER Utlån/avsetninger Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN ,21 4,26 3, 1,52, , Finansiering: Mva kompensasjon Tilskudd/ref Overskudd Fond/avsetn 4916 Brukerbetalinger Ubrukte lånemidler Nye lån Salgsinntekter Andre inntekter Sum finansiering Utvikling lånegjeld Side 1

16 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 213/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Gunn Andersen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 3/14 Kåfjord Hovedutvalg for Drift Budsjett 215 Drift - arbeidsdokument Henvisning til lovverk: Rådmannens innstilling Saken fremmes uten innstilling til vedtak. Saksdokumentet er et innspill for drøftinger i hovedutvalget. Saksopplysninger Drifts og utviklingsetaten har nå to år som felles etat, under felles ledelse. Etaten er fortsatt rimelig ung, og lar seg fortsatt utvikle, da organisasjonen ikke har "grodd fast" i gamle mønstre og styringssett. Etaten sysselsetter ca 5 personer, og disse har et svært bredt fagområde, og utgjør en betydelig ressurs for Kåfjord kommune. Arbeidsmiljøet er godt, og etaten har høyt nærvær. Driftsavdelinga sysselsetter 31 personer, hvorav de fleste inne vedlikeholdssiden (vaktmester, vedlikehold og renhold). De ansatte er dyktige og lojale medarbeidere som stiller sin arbeidskapasitet, omstillingsvilje og -evne til disposisjon for arbeidsgiver. Driftsavdelinga, som øvrige kommuneapparat, ledes og styret etter fire viktige hovedindikatorer: Samfunn (-saktør) Brukere og tjenestekvalitet Organisasjon Økonomi Det innebærer at vi styres og ledes etter flere dimensjoner enn de økonomiske (budsjett og økonomiplaner). Driften skal være kostnadseffektiv. Men kommunen skal også levere tjenester i tråd med brukernes (innbyggernes) behov, som innebærer riktig nivå på tjenesten, riktig bemanning og god økonomi- og personalforvaltning.

17 Formannskapet gjorde enstemmig slike vedtak i møtet 4. november i år: Hovedutvalgene bes om å utarbeide budsjettforslag for 215 ut fra følgende rammer: Sentraladm kr. 28 Oppvekst kr ,-. Omsorg kr ,- Utvikling kr Drift kr Havneutvalget Djupvik fiskerihavn har behandlet sak 1/14 budsjett og spiller inn følgende momenter til budsjettbehandlinga: Vedlikehold i flyteanleggene, og fokus på sikkerhet som for eksempel leidere Ferdigstillelse av den nye betongkaia i Djupvik Opprydding i havnene Planlegging av oppstart ny havn i Djupvik Prising av gjesteplasser øker til kr. 15/dag som inkluderer strøm. Driftsutvalget har behandlet nedstyring av drift i mai 214, hvor utvalget har vektlagt følgende områder internt for å redusere driften: Stillingsreduksjon på drift og forvaltning av bygg Kan organisasjonsstruktur gi reduksjon i drift Organisering av renholdsteam for å demme opp vikarbruk Vurdere ny avtale med Røde kors om bassengdrift Se på økt inntjening spylebil (både privat og offentlig marked) Se om tilbakeføring av gravertjenesten gir kostnadsreduksjon, eller kan få inntekter fra den norske kirke Redusere kostnader til isbryting, eller få andre bidragsytere med på kostnaden. Øke salgsinntekter (utover det som går i selvkostregnskapet) Se spesielt på brann, om mulig å redusere her Kan flere oppgaver gjøres i egenregi Kan drift med noen av sine oppgaver bli vertskommune for interkommunale tjenester? Løypeavgift for scooterløyper (samlet Nord-Troms-kommuner) Vurdering Hovedutvalget må ta stilling til det videre arbeid og fokusere følgende hovedproblemstillinger: Kan vi senke kvaliteten på noen av våre tjenester? o Hvilke tjenester kan vi ha lavere tjenestenivå på? Eksempler: kortere sesong veilys, brøytetjenesten, mer snø/is før tiltak iverksettes, vanntilgang (ingen beredskap og feilretting), kloakk/avløp (ikke beredskap, feilretting), redusere motorferdsel, brannberedskapen og beredskap for øvrig, boligbygging (tomt, byggesak, deling), lavere vedlikehold på bygg, mindre renhold, lavere vedlikehold vei, mindre krattrydding, mindre isbryting, kutte klipping grøntarealer, kirkegårder, kutte vedlikehold og drift kunstgressbinger og -baner, kutt i miljøtiltak og rydding. Konsekvenser for driften må inkluderes i vurderingen.

18 o Er det noen kommunale tjenester kan vi la være å utføre? Inntektsøkning (områder utenfor selvkost (eksklusiv vann/avløp) o Hvilke områder? Eksempler; øke gebyrer og timepris på kommunale tjenester, som utleie kommunale bygg, privat oppdrag for innbyggere og bedrifter ellers, med inntil 1 %. Nye tjenester/oppdrag for å styrke kompetansen, mulig samarbeid med andre offentlige aktører? Hva i så fall? Kan økt interkommunalt samarbeid på noen av våre områder være kostnadsreduserende? I så fall, hvilke bør drøftes nærmere? Kan virksomheten driftes forsvarlig innenfor dagens ramme gitt i formannskapet 4. november i år? Med bakgrunn i de reviderte rammer som er satt for drift ligger mangler vi kr 2 37,- for 215. Rammen er på kr ,- og foreløpig budsjett viser et behov for kr ,-. Forklaring på det økte behovet er både lønns- og prisvekst, men også økte kostnader på beredskap og nødvendig vedlikehold. Vi må sette inneklima på fokus etter tilsynsbesøk. Dette gjelder spesielt bygg, men også innen øvrig drift må vi optimalisere driften for å forsvarlig drift. Ber hovedutvalget komme med innspill og konkrete forslag til mulig inntektsøkning og mulig kutt i tjenestetilbud/senke nivå på tjenesten..

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16:

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/4499-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2013-2016 Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for Næring,drift og miljø Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen LOPPA KOMMUNE Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14 Foto: Aud Larsen til Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 2 Innhold 1. Forord... 3 2. Kommunens

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 25.11.14. Sølvi Jensen leder Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 25.11.14. Sølvi Jensen leder Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 02.12.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STYRET I NÆRMILJØSENTRALEN

KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STYRET I NÆRMILJØSENTRALEN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 04.12.2006 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2015-2018. Rådmannens forslag

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2015-2018. Rådmannens forslag BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Innhold Del 1 Rådmannens generelle kommentar 1 Del 2 Hovedoversikter 3 Hovedoversikt driftsbudsjett 3 Hovedoversikt investeringsbudsjett 6 Anskaffelse og anvendelse av

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 22.11.2011 09:00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 22.11.2011 09:00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 22.11.2011 09:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 71/11 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 22.11.2011 Sak 72/11 Sak 73/11

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 17.12.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/15 11/422 OMRÅDEREGULERING FOR KONGSFJORD OG VEINES

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/15 11/422 OMRÅDEREGULERING FOR KONGSFJORD OG VEINES Berlevåg kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.06.2015 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 FOR GRATANGEN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2011 FOR GRATANGEN KOMMUNE Årsmelding 2011 ÅRSMELDING 2011 FOR GRATANGEN KOMMUNE Vinterbilde. Foto: Karl Fredrik Normann Postadresse: Telefon: 77021816 Bankgiro: 7874 0681086 Postboks 152 Telefax: 77021805 Bankgiro: 4790 0790119

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 02.12.2013 Møtested: Harstad Rådhus Møterom 1 - Rådhus 1B (4. etg.) Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00.

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 5 1.3 Brutto driftsresultat 6 1.4 Eksterne

Detaljer

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tilleggssaksliste Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kåfjorddalen grendehus Dato: 21.12.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2015

STYRINGSDOKUMENT 2015 STYRINGSDOKUMENT 2015 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 HANDLINGSDEL SAMFUNN 2015 PRIORITERINGER OG MÅL FOR VIRKSOMHET VEDTATT AV GJØ VIK KOMMUNESTYRE 18.DESEMBER 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side VEDTAK

Detaljer

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 DRANGEDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 DRANGEDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 DRANGEDAL KOMMUNE Foto: Malin Roalstad Kommunestyrets vedtak Dato: 11.12.2014 Endringer fra kommunestyret er innarbeidet på side 14,18,20,21,27,36,46,60 og 61 med

Detaljer

Fredrikstad kommune BUDSJETT 2006 OG HANDLINGSPLAN 2006-2009

Fredrikstad kommune BUDSJETT 2006 OG HANDLINGSPLAN 2006-2009 Fredrikstad kommune BUDSJETT 2006 OG HANDLINGSPLAN 2006-2009 Vedtatt av Kommunestyret 08.12.2005 Handlingsplan 2006-2009. Budsjett 2006 Vedtatt i kommunestyret 08.12.2005, sak 143/05. 1. Med hjemmel i

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 10.06.2014 kl. 08.30 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Oppdatert program for 10. og 11. juni er lagt på hjemmesida sammen med sakslista. Eventuelle forfall

Detaljer

Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014

Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 www.alta.kommune.no INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Driftsbudsjett... 5 1.2 Investeringsbudsjett...8 1.3 Budsjett

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN... 4 RÅDMANNENS INNLEDNING...

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 16.6.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015-2018

ØKONOMIPLAN 2015-2018 Skjervøy kommune ØKONOMIPLAN 2015-2018 Politisk behandling: Organ: Saksnr. Dato Formannskapet 24.11.14 Kommunestyret 17.12.14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Innledning/sammendrag... 3 3. Kommunens

Detaljer