Molde kommune Rådmannen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Molde kommune Rådmannen"

Transkript

1 Molde kommune Rådmannen Arkiv: 031 Saksmappe: 2011/ Saksbehandler: Kristin Ålmo Dato: Saksframlegg Søknad om deltakelse i programmet "Sammen om en bedre kommune" Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 85/11 Molde formannskap Saksprotokoll i Molde formannskap Vedtak 1. Molde kommune skal søke Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) om deltakelse i utviklingsprogrammet Sammen om en bedre kommune innen første søknadsfrist som er 15. juni i år. 2. Formannskapet sammen med to HTV vil fungere som styringsgruppe. Utvidet rådsmøte blir referansegruppe. Personal- og organisasjonssjefen er prosjektansvarlig. Den overordna prosjektgruppa har fullmakt til å søke eksternt samarbeid og ekstern finansiering i tråd med målsettingene i prosjektet. Gruppa vil ha denne sammensetningen: Personal- og org sjef Prosjektansvarlig Mette Jane Holand HMS-koordinator Prosjektkoordinator Kristin Ålmo Repr. fra økonomiavd. Medlem Velges senere Repr. fra enhetsledere Medlem Siri Haukaas Repr. fra enhetsledere Medlem Kjell Petter Stene HTV, Fagforbundet Medlem Anne Mari Mordal HTV, Utdanningsforbundet Medlem Marit Gunnarson Repr. fra politikken Medlem Geir Blakstad 3. Det etableres prosjekt og delprosjekt som vist til i saksutredningen med målsettinger som der er formulerte. Den overordna prosjektgruppa definerer overordnede mål og målene for delprosjektene og setter sammen prosjektgrupper på eget initiativ. Dersom den overordnede prosjektgruppa ser det tjenelig å innlemme nye prosjekt og endre på innhold i de delprosjekt det er vist til, så har gruppen mandat til det. Behandling Ordføreren fremmet følgende forslag: Til punkt 2: Som representant fra politikken velges: Geir Blakstad (H) Rådmannens forslag til vedtak punkt 1 ble enstemmig vedtatt. Ordførerens fremsatte forslag ble enstemmig vedtatt.

2 Rådmannens forslag til vedtak punkt 2 ble enstemmig vedtatt med ovennevnte endring. Rådmannens forslag til vedtak 1. Molde kommune skal søke Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) om deltakelse i utviklingsprogrammet Sammen om en bedre kommune innen første søknadsfrist som er 15. juni i år. 2. Formannskapet sammen med to HTV vil fungere som styringsgruppe. Utvidet rådsmøte blir referansegruppe. Personal- og organisasjonssjefen er prosjektansvarlig. Den overordna prosjektgruppa har fullmakt til å søke eksternt samarbeid og ekstern finansiering i tråd med målsettingene i prosjektet. Gruppa vil ha denne sammensetningen: Personal- og org sjef Prosjektansvarlig Mette Jane Holand HMS-koordinator Prosjektkoordinator Kristin Ålmo Repr. fra økonomiavd. Medlem Velges senere Repr. fra enhetsledere Medlem Siri Haukaas Repr. fra enhetsledere Medlem Kjell Petter Stene HTV, Fagforbundet Medlem Anne Mari Mordal HTV, Utdanningsforbundet Medlem Marit Gunnarson Repr. fra politikken Medlem Velges senere 3. Det etableres prosjekt og delprosjekt som vist til i saksutredningen med målsettinger som der er formulerte. Den overordna prosjektgruppa definerer overordnede mål og målene for delprosjektene og setter sammen prosjektgrupper på eget initiativ. Dersom den overordnede prosjektgruppa ser det tjenelig å innlemme nye prosjekt og endre på innhold i de delprosjekt det er vist til, så har gruppen mandat til det. Saksopplysninger Kommunalministeren har, sammen med KS og arbeidstakerorganisasjonene, tatt initiativ til utviklingsprogrammet Sammen om en bedre kommune. Programmet tar tak i noen av de viktigste utfordringene i kommunesektoren. Målsettingene: 1. Reduksjon i sykefraværet 2. Bedre kompetanse og økt rekruttering til de kommunale jobbene 3. Jobbe fram gode løsninger i fht heltids-/deltidsutfordringen 4. Økt positivt omdømme Molde kommune vil også legge til en egen 5. målsetting: IKT i alle ledd

3 Et antall kommuner vil få bistand til sitt arbeid med å få redusert sykefraværet og det uønskede deltidsarbeidet, få økt kompetansen og rekrutteringen til de kommunale jobbene, og økt omdømmet til kommunen. De sentrale partene i kommunesektoren undertegnet 14. mars 2011 en avtale om et femårig utviklingsprogram, som skal gi deltakerkommunene bistand og få frem kunnskap og gode eksempler til bruk i alle landets kommuner. Sammen om en bedre kommune bygger på Kvalitetskommuneprogrammet som ble avsluttet i Kvalitetskommuneprogrammet viste at samarbeid lokalt mellom de folkevalgte, de administrative lederne og de ansatte/tillitsvalgte var viktig for å oppnå resultater. Kommunene vil bli tatt opp etter søknad. Kommunene skal sette sine egne mål og planer for arbeidet for prosjektperioden som er satt til Saken vil først beskrive den røde tråden i prosjektet og de store linjene for arbeidet. Deretter konkretiseres planene for prosjektet med utgangspunkt i de ulike målsettingene nevnt ovenfor. Avslutningsvis er det litt om framdriftsplan, målinger og resultatinnhenting, en vurdering av økonomiske konsekvenser, samt oppsummering. Den røde tråden er innovasjon! Molde kommune har gode erfaringer fra Stifinneren , Kvalitetskommuneprogrammet , samt Veksthus for ledere Kommunen ønsker å videreføre viktig utviklingsarbeid med deltakelse i programmet Sammen om en bedre kommune. Motivasjonen for dette er først og fremst de gode resultatene og prosessene som nå er i sving i organisasjonen som følge av arbeidet som er gjort i forbindelse med nevnte prosjekter. Engasjementet er absolutt til stede blant våre ledere og ansatte. Siden høsten 2010 har det blant annet vært tre lederutviklingsdager for ledere og mellomledere, felles HMSopplæring for alle AMU-medlemmer og medarbeiderdager for alle ansatte. Det som det har vært opplæring i har fått tid til å synke inn i organisasjonen. Jernet er fortsatt varmt, og vi er klare for nye utfordringer. Den sjansen må vi gripe nå. Det er også en økonomisk motivasjon i forbindelse med at Molde kommune, i likhet med kommune-norge for øvrig, står overfor en tid med økende forventninger og knappere budsjettrammer. Skal vi klare å møte dette på en god måte, er det helt nødvendig at vi jobber for å skape mer verdi og kvalitet ut av mindre ressurser. Dette er i tråd med E en i ROSEfilosofien, som har som mål at vi skal være en Effektiv organisasjon. For å få til dette må vi nå ha fokus på innovasjon gjennom å motivere medarbeiderne til kreativ tenking, problemløsning og engasjement. Vi har brukt de siste årene til å vektlegge gode system og rutiner. Vi vil nå aktivt bruke de ansatte sine kreative evner og ønsker om å bidra til nytenking og videreutvikling. Verktøyet vi ønsker å implementere er Lean. Programmet kjøres nå gjennom KS, og vi melder på de første deltagerne til opplæring nå i juni. Lean-verktøyet tilrettelegger for utviklingsarbeid skapt av medarbeiderne selv. Det baserer seg på kontinuerlig innovasjon i hverdagen. Representanter fra HTV, personal- og organisasjonssjefen og en enhetsleder fra pleie og omsorg dro til Haugesund på studietur angående Lean tidligere i år. De fant det svært relevant og ble motiverte til å sette i gang arbeidet. Gjennom rådmannens ledergruppe er Lean ytterligere forankret og definert som et satsingsområde. Ved hjelp av Lean skal vi kunne jobbe proaktivt i møte med fremtidens utfordringer.

4 750 ansatte i Molde kommune gjennomgikk Medarbeiderskapsprogrammet i tidsrommet Noen oppfattet det som litt tungt og byråkratisk, men det bidro likevel til å så mange frø i organisasjonen. I prosjektet hadde vi også god samhandling med HTV, HVO og representanter fra politikken. Alle bidrog som foredragsholdere på hver sine fokusområder. De ansatte begynte som følge av Medarbeiderskap å løfte blikket. De så sin arbeidsplass som en del av et hele og så at alle har en mulighet til å bidra kreativt i utviklingsarbeid i sin enhet og i organisasjonen. Gjennom å bruke Lean som vårt fremtidige verktøy så vil vi bygge videre på medarbeiderskapsfilosofien, men også ta den et steg videre. Medarbeiderne selv får drive innovasjon på sine arbeidsplasser gjennom å gi Effektivitet positiv oppmerksomhet. Erfaringene fra andre som har innført Lean, er økt trivsel og lavere fravær. Sammen Sammen er et begrep som favner vidt. Molde kommune har god erfaring i å samarbeide med andre. Det er også i denne sammenhengen aktuelt å samhandle eksternt i forhold til ulike problemstillinger. Det gjør godt å sparre med eksterne aktører. Begrepsparet nærhet og distanse er noe vi bruker hyppig i kommunen. Noen ganger kommer vi for nær problemstillingene, og det kan da være smart å bli sett utenfra for å få fram de virkelig gode løsningene. Vi har også gjort oss gode erfaringer med å sette sammen tverrfaglige team for å få til innovasjon og utvikling. Samarbeidspartnere som vi anser som viktige å ta med i de forskjellige delprosjektene er f.eks. andre kommuner og offentlige aktører, privat næringsliv, videregående skoler, høgskolen m.fl. Det finnes flere etablerte og gode samhandlingsarenaer i Molde kommune. Internt arbeider kommunen blant annet svært godt sammen med HTV og HVO. De inviteres blant annet fast til rådmannens ledermøter. Alle har i tillegg fast fire årlige møter med rådmannen. Hver sjette uke møtes frikjøpte HTV og HVO med personal- og organisasjonssjefen for å diskutere utfordringer på systemnivå, utveksle nyttig informasjon og bestemme retning for videre samhandlinger og satsinger. HVO har sine faste møter med alle verneombud i vår organisasjon og samhandler med vår BHT om flere forhold. Også mellom administrasjonen, politikken og HTV arbeides det godt sammen. Gjennom dialogmøter settes det fokus på fremtidige satsingsområder i kommunen. Møtene har fast struktur. Målet er å oppnå god forståelse og utveksling av nyttig informasjon som angår våre utfordringer. Derfor er det naturlig å invitere representanter fra både tillitsvalgtapparatet og politikken inn i prosjektet. Målsetting 1: Reduksjon i sykefraværet Det er etablert et godt system i Molde kommune for både systemisk og enhetsvis arbeid i forhold til sykefravær. Vårt fokus rettes mot det arbeidsrelaterte sykefraværet. Det gjelder både på individnivå for den sykemeldte, men også sikre at de som er friske og på jobb har det bra. Høyt sykefravær medfører ofte ekstra belastning på et arbeidsteam. Derfor er det viktig å sørge for at de som er igjen på arbeid ikke har uoverkommelige arbeidsoppgaver og for mye ansvar.

5 Vi har virkelig et godt og utviklende samarbeid med vår bedriftshelsetjeneste, og også med NAV. Til høsten starter vi opp med prosjektet Gravid og i jobb, som har som målsetting å ha de gravide lenger i arbeid før eventuell sykemelding i svangerskapet. Vi har innhentet gode erfaringer fra Helse Sunnmøre som inspirasjon til å sette dette i gang. Det blir svært spennende å se effekten av dette prosjektet, om det fungerer vil det sannsynligvis fortsette. Målet er at alle gravide skal stå i arbeid til minimum uke 27, i forhold til dagens gjennomsnitt på uke 17,5. Reduksjon i sykefravær er ikke et tidsbegrenset prosjekt, det er et kontinuerlig arbeid. Vi må holde trykket oppe i arbeidet, fortsette med kreativt og godt arbeid og øke kompetansen på fagområdet og på ledelsesnivåene. Vi må ansvarliggjøre den enkelte medarbeider og ha gode, sikre og utviklende arbeidsmiljø. Blant annet har det også raskt etablert seg en god kultur for lokale AMU i Molde kommune. Alle enheter i kommunen har egne AMU som rapporterer til HAMU, en ordning vi er veldig stolte av. De lokale AMU skal fortsatt få mye fokus og gode arbeidsoppgaver for å sikre godt tilpasset arbeid ut fra enhetens behov. Dette er også et kontinuerlig og langsiktig arbeid. Det vil holdes halvårlige samlinger for alle AMU for å holde fokus på de viktige tingene, samt for å motivere og engasjere. Vi kommer også til å søke andre verktøy for å legge til rette for kreativ utvikling av engasjerte mennesker. Vi ønsker ikke at alle hverdagslige trivialiteter skal styre vårt humør i den ene eller andre retningen. Vi reagerer altfor ofte av gammel vane og ikke med bevissthet fra eget hode. Ofte automatiserer vi atferden vår, da tenker vi ikke lenger, bare gjør. Gjennom motivasjon og kreativitet vil vi videreutvikle våre tjenester, utvikle arbeidsmiljøet og bruke ressursene våre på en best mulig måte. Et eget delprosjekt vil også være Sammen om en bedre helse. Det blir et tverrfaglig prosjekt som en del av samhandlingsreformen med fokus på forebygging. Videre mål og arbeidsmetoder vil ta form i prosjektgruppen. Oppsummert: Delprosjekt under målsetting 1. Gravid og i jobb Videreutvikling av samarbeidet med bedriftshelsetjenesten og lokale AMU og et systematisk godt HMS-arbeid Opplæring innen Lean samt utløse motivasjon og kreativitet for å videreutvikle tiltak Sammen om en bedre helse Målsetting 2: Bedre kompetanse og økt rekruttering til de kommunale jobbene Det er knapphet på kompetanse, og det er et kontinuerlig behov for å videreutvikle kompetanse og å ha en god kompetanseplan i bunn. Kompetanseutviklingsplan med tilhørende kriterier for lønnsdanning skal bidra til at vi arbeider strategisk og systematisk med dette viktige arbeidet. Planen skal være på overordnet nivå og deretter skal enhetene flette inn sine planer under. På fagnivå der flere enheter har felles fagadministrasjon blir det også fagplaner. Vi laget og etablerte et kartleggingsverktøy i Dette i kombinasjon med statistikk, skal vi bruke til å kartlegge kommunens fremtidige behov for kompetanse. Vi skal revidere rekrutteringsplaner tilpasset Molde kommunes fremtidige behov for nyrekruttering samt

6 videreutvikling av egen kompetanse. Det er aktuelt å samarbeide med de videregående skolene, høgskolen i Molde og andre utdanningsinstitusjoner. Vi vil også samarbeide med helseforetaket med tanke på samhandlingsreformen og selvsagt med andre kommuner. Det er allerede mye godt etablert interkommunalt samarbeid hvor vi kan ta fatt på et systemisk samarbeid i fht kompetanseutvikling. Molde kommune skal være hjerte for regionen og skal være en pådriver i regionalt samarbeid, jf kommuneplan. Alle har de samme utfordringene, og vi ser fram til videre samarbeid på disse områdene. I det pågående lederutviklingsprogrammet, har vi gjennomfør tre utvidede ledersamlinger i Molde kommune. Den fjerde og siste planlagte samlingen vil omhandle innovasjons- og endringsledelse. Det er 190 deltakere i programmet bestående av ledere, mellomledere, personalseksjonen, HVO og seks frikjøpte HTV. Innovasjonsfokuset er også i tråd med KS arbeid, og det er elementene herfra vi vil implementere i vår egen organisasjon. KS visjon er svært treffende og flott i denne sammenheng: En selvstendig og nyskapende kommunesektor. Det skal arbeides videre med innovasjon som tema i lederutvikling, som et element i prosjektet Sammen om en bedre kommune. I Molde kommune er det god tradisjon for at lederne av ledernettverkene samhandler med personal- og organisasjonssjefen om videre fokus. Denne måten å drive utviklingsarbeid på har vært vellykket og vi vil derfor fortsette å arbeide i samme retning. Et prosjekt i vår vennskapskommune Vejle i Danmark har fokus på læring ved jobbutveksling. De sender to puljer av ansatte til Molde i løpet av våren (uke 23) og høsten (uke 37) 2011, de har også et ønske om å gjøre tilsvarende til Mikkeli (Finland) og Borås (Sverige). De danske kollegene våre kommer hit for å dra erfaringer og bringe ny og nyttig kunnskap med seg hjem, samtidig som de ønsker å dele av sine kunnskaper med oss. I Danmark har det vært satset på jobbutveksling mellom land, og de har derfor fått prosjektmidler til utvekslingen. Vi har et mål om at Molde kommune skal fullføre jobbutvekslingen ved å sende tilsvarende puljer av våre ansatte til Vejle. Gjennom deltakelse, vil vi se om dette er noe vi kan føre inn i Sammen om en bedre kommune -prosjektet. Jobbutveksling og hospiteringssystemer er også aktuelt i fht lærlingordningen. Det gjelder både ren lærlingutveksling, men også hospitering for lærere i videregående skole ut til våre opplæringssteder og motsatt for våre veiledere inn i skolen. Målet er å oppnå større forståelse, knytte kontakter, dra nytte av hverandres kunnskap og forbedre kvaliteten i tjenestene. I forbindelse med rekruttering er det også et mål å opprette et Forum for Helsefag i samarbeid med andre kommuner i Romsdalsregionen, samt aktuelle opplæringskontor og videregående skoler. Det skal arbeides sammen om tiltak for å motivere og oppmuntre ungdom til å velge helse- og sosialfaglig retning i videregående opplæring. Slik vil vi bidra til å øke tiltrengt rekruttering og kompetanse innen helse og omsorg i kommunene. Oppsummert: Delprosjekt under målsetting 2. Revisjon av kompetanseutviklings- og rekrutteringsplan Implementering av innovasjonsledelse i kommunen Etablere en ordning for jobbutveksling og hospiteringssystemer Etablere Forum for Helsefag i Romsdal Målsetting 3: Jobbe fram gode løsninger i fht heltids-/deltidsutfordringen

7 Vi har allerede et eget prosjekt på dette området i Molde kommune. Men i forbindelse med Sammen om en bedre kommune vil vi videreutvikle det eksisterende prosjektet. Vi har pr tiden for mye uønsket deltid i Molde kommune, samt at det er for lite satsing på alternative turnusordninger. I kvalitetskommuneprosjektet prøvde vi ut fleksible turnusordninger innen enheten Tiltak for funksjonshemmende, og vi ser at tiden nå er inne for å satse enda mer på dette innen pleie og omsorg. Etablering av gode turnusordninger med fokus på arbeidsmiljø, vil gi både økonomisk og personalmessig gevinst. Vi kan også se videre på bruk av flytende ressurs i fht deltidsproblematikken. I dette prosjektet skal vi etablere gode verktøy for kartlegging av uønsket deltid, invitere til stormøter med eksterne foredragsholdere for ledere og mellomledere på den aktuelle tematikken, og i enda større grad dra veksler på andres erfaringer. Når erfaringsinnhentinger og tilpasninger til egne enheter er gjort, setter vi i gang prøveprosjekter. Det må her nevnes at Fagforbundet og politikerne er svært engasjerte i utfordringene, og vi er klare for å tre inn i dette viktige arbeidet. Håndtering av 4-årsregelen vil også være et naturlig tema i dette arbeidet. Oppsummert: Delprosjekt under målsetting 3. Reduksjon av uønsket deltid Målsetting 4: Økt positivt omdømme Medarbeiderdagene for alle ansatte i 2008, hadde fokus på omdømmebygging. I ettertid ble blant annet ledergruppa skolert i mediehåndtering. Mange viktige tema har vært løftet siden 2008, og nå er det tid for å se på omdømmebygging med friske øyne og på nytt sette fokus på dette sentrale temaet. Kommunikasjonsplan samt Håndbok for mediehåndtering skal revideres nå, og vil gi lederne rom for refleksjon. Informasjons- og servicesjefen vil lede dette arbeidet. Det å ha kontakt med media på vegne av Molde kommune er å forvalte merkevaren Molde kommune. Mediekontakt er et lederansvar, og lederne i Molde kommune skal ha et proaktivt forhold til media. Noe annet vi nå jobber med er et helhetlig introduksjonsprogram for nytilsatte. Det skal være en tydelig budskap både i profil og informasjon helt fra utlysning til intervju til tilsetting og oppstart på arbeidsplassen. I tillegg kommer det til å bli felles introduksjonsdager for alle nytilsatte hvert halvår. Etiske retningslinjer er nå under revisjon og kommer til å være et av de viktige gjennomgangstemaene i introduksjonsprogrammet. De etiske retningslinjene skal lanseres med et eget arbeidshefte, der ansatte presenteres for refleksjonsoppgaver. Vi ønsker at det skal være naturlig å diskutere etiske problemstillinger i enhetene. Målet er at de ulike tema og caser fra heftet tas opp til diskusjon på personalmøter og når det oppstår situasjoner der det er naturlig å dra veksler på hvordan en bør opptre i henhold til etiske retningslinjer. Gjennom KS og det nasjonale prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving, vil vi også sette i gang et lokalt arbeid. Ansatte i helse- og omsorgssektoren møter etiske dilemmaer hver dag, og det er derfor viktig å bygge opp etisk kompetanse, øke etisk sensitivitet og heve den etiske kvaliteten i kommunens helse- og omsorgstjenester. Med tjenesteutøvere som er trygge overfor etiske problemstillinger, vil kvaliteten i tjenesten øke og spre positivt omdømme til brukerne.

8 Medarbeider- og innbyggerundersøkelser Vi har gjennomført medarbeiderundersøkelsen fra Bedre kommune (KS) annethvert år over en seksårsperiode. Et av temaene i undersøkelsen er nettopp omdømme. Resultatet fra 2010 viser at Molde kommune er jevnt med landssnittet med score på 4,7 (skala 1-6, der 6 er best). Også innbyggerundersøkelsen gjennomføres hvert fjerde år. Her er også Omdømme et av temaene. Undersøkelsen ble sist gjennomført i Innbyggere i Molde kommune har et bedre totalinntrykk av hjemstedskommunen enn det som er landsgjennomsnittet. På en helhetsvurdering av kommunens omdømme fikk Molde en score på 67 mot landssnittet på 63 (skala 1-100, der 100 er best). Målet er å bedre resultatene både i medarbeider- og innbyggerundersøkelsen ved neste runde i 2012 (medarbeider) og 2013 (innbygger). For å bygge positivt omdømme og slik bedre resultatene mener vi det er viktig å legge grunnlaget på enhetsnivå. Derfor vil vi gi alle enhetene våre, representert ved de lokale AMU, ansvar for å gjennomføre egne omdømmeprosjekt. Vi ønsker også å dra våre yngste arbeidstakere, lærlingene, aktivt inn i omdømmearbeidet. Lærlingene er en stor ressurs som består av engasjert, levende og kreativ ungdom. Dette må vi støtte opp under og ivareta på en god måte. Vi vet at denne gruppa har mye å bidra med. Å legge til rette for kreativitet og oppmuntre til videreutvikling, gir attraktive arbeidsplasser og dermed godt omdømme. Vi må ikke glemme at den viktigste omdømmebyggingen foregår i møtet mellom de ansatte, brukerne av tjenestene og innbyggerne. Oppsummert: Delprosjekt under målsetting 4. Revidere Kommunikasjonsplan og Håndbok for mediehåndtering Etablere et introduksjonsprogram inkludert revisjon av etiske retningslinjer Etikk i helse- og omsorgssektoren Omdømmeprosjekt i alle enheter/amu og i blant lærlingene Målsetting 5. IKT i alle ledd Molde kommune fikk i 2010 på plass et nytt og godt fungerende intranett. Dette har utviklet seg til å bli en positiv arena der vi har tilgang til all nødvendig og oppdatert informasjon, men ikke minst foregår stadig mer av vår interne samhandling nå gjennom intranett i stedet for e-post osv. Vi skal ikke stoppe opp her. Videreutvikling og tilrettelegging for IKT i alle enheter er en sentral oppgave. Vi skal jobbe mer med gode og hensiktsmessige løsninger, mål og potensial for vår elektroniske arena. I alt utviklingsarbeid må IKT ha fokus, det gjelder også Sammen om en bedre kommune. Intranettet inkludert den elektroniske Personal- og lederhåndboken er tilgjengelig for alle ansatte. Det er viktig å få til gode løsninger der medarbeiderne selv får bidra i utviklingsarbeidet. Da er det enklere å se hvilke muligheter teknologien åpner for den enkelte og for organisasjonen som helhet. Vi glemmer selvfølgelig ikke vår offisielle internettside heller, som er til for innbyggerne og brukerne av tjenestene våre. Informasjonen vi publiserer skal være tydelig, enhetlig og tilgjengelig for alle.

9 Molde kommune skal i disse dager vedta sin IKT-stratgi. Det har vært jobbet grundig og godt med denne, og vi ser den som en forutsetning for den måten vi ønsker å arbeide på i Implementering av IKT-strategien skjer gjennom egen tiltaksplan. Oppsummert: Delprosjekt under målsetting 5. Implementering av IKT-strategien Framdriftsplan Alt prosjektarbeid i enhetene skal forankres i de lokale AMU. Forankring på alle nivå i organisasjonen er suksesskriteriet for alt arbeidet vi gjør i kommunen. Våre aktiviteter skal styres av en framdriftsplan med milepæler. Planen er under utarbeiding og skal legges ved søknaden til KRD. Målinger og resultatuthenting Siden 2007 har Molde kommune benyttet styringssystemet balansert målstyring (BMS). Dette vil vi fortsette med i tillegg til spesifikke undersøkelser gjennom egne spørreundersøkelser. Vi skal alltid ha et grunnlag å jobbe ut fra (en måling) før vi setter i gang nye tiltak. Slik kan vi også lettere måle resultater av arbeidet vi gjør. Noen ganger vil det være flere forhold som virker positivt eller negativt inn på enkelte resultater. Vi har imidlertid opparbeidet oss god erfaring og kunnskap om verktøyene våre, som gjør at vi har oversikt og ser helheten i tallene. I forhold til tolking og kvalitetssikring, brukes også enhetens egne AMU i forhold til rapportering på sykefravær. HAMU har denne rollen på systemnivå. Vurdering av økonomiske konsekvenser Det avsettes 50 % stilling til prosjektkoordinator. Dette vil beløpe seg til ca kr årlig. I tillegg er det allerede avsatt en jordmorstilling i 20 % til Gravid og i jobb -prosjektet. Omdisponering av POA sine ressurser vil gjøre at kr er avsatt årlig i prosjektperioden. Det vil bli søkt om eksterne midler. Tilslag/avslag på disse vil regulere aktiviteten i prosjektet. Oppsummering Årsaken til at Molde kommune ønsker å organisere alle disse delprosjektene inn under Sammen om en bedre kommune, er god erfaring med å sette ting i system, arbeide strukturert, samt markere og vise at alt vi gjør henger sammen. Ved å arbeide målrettet på denne måten, ser vi alle deler av organisasjonen vår klarere i den store sammenhengen. Alle våre medarbeidere jobber med sine ulike oppgaver rundt om i hele i organisasjonen. Summen av alt arbeidet som utføres i det daglige, gjør at vi sammen kan levere gode tjenester til både brukere, innbyggere og besøkende til Molde kommune. Det ser kanskje ut som om Molde kommune favner mye inn under dette store paraplyprosjektet Sammen om en bedre kommune. Mange av delprosjektene skal uansett gjennomføres

10 separat, og dette prosjektet gir en gyllen mulighet til å sammen oppnå gode resultater. Slik ser vi den røde tråden i alt vi skal gjøre, og alle delprosjektene får enda større mening når de settes i sammenheng. Hvis vi ser tilbake på Kvalitetskommuneprogrammet, så ble bare deler av kommunen engasjert i prosjektarbeidet og prosessene. I Sammen om en bedre kommune vil vi gjennom de ulike delprosjektene engasjere alle medarbeidere til kreativ tenking og innovasjon sammen. Medarbeiderne er organisasjonens viktigste ressurs. Dette forutsetter at det legges til rette for innovasjon og aktivitet ute i enhetene. Det er sløsing med eksisterende ressurser dersom vi ikke klarer å nyttiggjøre oss av det medarbeiderne våre kan og ønsker å bidra med. Gjennom prosjektet vil vi skape rom for personlig og faglig utvikling. Innovasjon i det offentlige handler om å kunne løse velferdsoppgavene med færre ressurser på en mer effektiv måte uten at det går ut over kvaliteten i tjenestene. En snakker ofte om kreativitet i sammenheng med innovasjon. Kreativitet er atferd, mens innovasjon er en prosess der de gode ideene tas i bruk og skaper noe positivt. Det er dette vi skal bli gode på å generere og realisere gode ideer. Innovasjon handler ikke bare om å finne opp nye produkter, men også om forbedring av prosesser og tjenester. Innovasjon er utvikling av nye, men samtidig så gode løsninger at de blir tatt i bruk, at nye ideer blir til noe nyttig. Vi i Molde kommune ønsker å dele våre kunnskaper gjennom dette prosjektet. Vi skal også se ut av egen organisasjon og innhente nyttig kunnskap om hva andre har gjort og har positive erfaringer med. Imidlertid må vi alltid ha i mente at en god oppskrift trenger lokale tilpasninger for å lykkes. Timing i forhold til annet arbeid og prosesser i organisasjonen er sentralt. Vi har gode systemer og strukturer på plass, så det vi er motivert for nå er å skape rom for kreativitet og innovasjon. Gjennom dette er vi sammen om å bli en bedre kommune! Arne Sverre Dahl Mette Holand

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune KOMMUNAL OG REGIONALDEPARTEMENTET Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune Kontaktperson Tlf, e-post, stillingstittel Inger J Uthus-

Detaljer

INVITASJON TIL Å BLI MED I KVALITETSKOMMUNEPROSJEKTET

INVITASJON TIL Å BLI MED I KVALITETSKOMMUNEPROSJEKTET Saksframlegg INVITASJON TIL Å BLI MED I KVALITETSKOMMUNEPROSJEKTET Arkivsaksnr.: 07/4029 Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune ønsker å delta i kvalitetskommuneprosjektet med særlig satsing

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Saksfremlegg. Administrasjonsutvalget godkjenner prosjektskissen og ber administrasjonen søke prosjektmidler i henhold til Invitasjon fra KS.

Saksfremlegg. Administrasjonsutvalget godkjenner prosjektskissen og ber administrasjonen søke prosjektmidler i henhold til Invitasjon fra KS. Saksfremlegg Saksnr.: 07/494-1 Arkiv: 030 Sakbeh.: Lena E. Nielsen Sakstittel: PROSJEKTSKISSE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& Administrasjonsutvalget

Detaljer

Nettverk - omdømme. Velkommen

Nettverk - omdømme. Velkommen Nettverk - omdømme Samling 18. og 19. mars 2013 Velkommen Kommunal- og regionaldepartementet Saman om ein betre kommune Et samarbeids, ramme - og utviklingsprogram Gardermoen 18. og 19. mars 2013 Kommunal-

Detaljer

Innherred samkommune Sakspapir

Innherred samkommune Sakspapir Innherred samkommune Sakspapir Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009. Evalueringer og veien videre. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Anne Grete Wold anne.grete.wold@innherred-samkommune.no 74048293 Arkivref:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 09.11.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet - nærvær gir kvalitet -

Kvalitetskommuneprogrammet - nærvær gir kvalitet - Det overordnede målsetting er å øke kvaliteten og effektiviteten på det kommunale tjenestetilbudet slik at innbyggerne merker en forbedring. Det er et særskilt mål å redusere sykefraværet Dato: 02.04.2008

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012 Søgne kommune Arkiv: 406 Saksmappe: 2011/1568-34348/2012 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Statusrapport prosjekt ufrivillig deltid Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 13.03.2012 Arkiv: :FE-400 Arkivsaksnr.: 11/844 Journalpostløpenr.: 12/8435 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Administrasjonsutvalget. Møtested: Store møterom kjeller Møtedato: 12.09.2012 Tid: 14.30. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Administrasjonsutvalget. Møtested: Store møterom kjeller Møtedato: 12.09.2012 Tid: 14.30. Tilstede på møtet: Møtested: Store møterom kjeller Møtedato: 12.09.2012 Tid: 14.30 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Nettverk - omdømme. Velkommen

Nettverk - omdømme. Velkommen Nettverk - omdømme Samling 11. og 12. mars 2013 Velkommen Kommunal- og regionaldepartementet Saman om ein betre kommune Et samarbeids, ramme - og utviklingsprogram Gardermoen 11. og 12. mars 2013 Kommunal-

Detaljer

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er:

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er: Utviklingsstrategi Orkdal kommune «Glød og go fot» Nyskapende Effek v Raus 2012-2015 Vi vil skape en arbeidsplass der ledere og ansatte jobber sammen om læring og forbedring. Vi mener at en slik arbeidsplass

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 03.07.2012 Tid: 08:15-00:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Prosjektnavn nærvær fravær friskvern

Prosjektnavn nærvær fravær friskvern Prosjektnavn nærvær fravær friskvern Virksomhet Innhered samkommune, Verdal og levanger kommune Kontaktperson Inger Johanne Overvik Uthus Prosjektets hovedmål økt nærvær og riktig nærvær Kort beskrivelse

Detaljer

Saman om eit betre omdøme

Saman om eit betre omdøme Saman om eit betre omdøme Overordnet prosjektplan Versjon 30.04.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Om Strand kommune... 3 Målsettinger... 4 Målbart utgangspunkt for prosjektstart... 4 Tiltak og milepæler...

Detaljer

Søknadsskjema Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider) Kommune(r) Rissa kommune

Søknadsskjema Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider) Kommune(r) Rissa kommune Søknadsskjema Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider) Kommune(r) Rissa kommune Kontaktperson Tlf, e-post, stillingstittel Geir Are Nyeng, personal- og organisasjonssjef Epost: geir.are.nyeng@rissa.kommune.no

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune

Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune Frist for rapportering 1. februar. Vi anbefaler at dere gjennomgår og fyller ut skjemaet i styringsgruppen/prosjektgruppen eller annet egnet fora. På

Detaljer

Innspill til Husbanken- Boligsosialt utviklingsprogram

Innspill til Husbanken- Boligsosialt utviklingsprogram Innspill til Husbanken- Boligsosialt utviklingsprogram 14.6.12 Navn: Gina Anette Brekke, - rådgiver på helsefaglige spørsmål for kommunalsjef og rådmann i Halden kommune. Medlem i arbeidsgruppen i boligsosialt

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Fakta om Nesset kommune

Fakta om Nesset kommune Fakta om Nesset kommune Innbyggere: 3076 Antall ansatte: 353 Årsverk: 250 Nesset er kjent for: Naturen, Mardalsfossen og Eikesdal mm Bjørnstjerne Bjørnson Kurt Asle Arvesen og Fred Kavli Hva er det med

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

Medarbeider- og ledervurdering

Medarbeider- og ledervurdering Medarbeider- og ledervurdering Den røde tråden Dette heftet oppsummerer og synliggjør den røde tråden i arbeidet medarbeidere og ledere er tilsatt for å gjøre i organisasjonen. Heftet er en videreutvikling

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk for Hedmark fylkeskommune

Arbeidsgiverpolitikk for Hedmark fylkeskommune Saknr. 16/15665-1 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Arbeidsgiverpolitikk for Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 Vedtatt 12.12.2016. Saksnr.: 2016/809 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 2 Overordnet mål...2 3 Formål...2 4 Verdigrunnlag...3

Detaljer

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK 1). Ut fra oversikten over fraværsutviklingen, velges ut enheter-/områder for prosjekter med tanke på å få til en reduksjon av fraværet. 2). Prosjekter og tiltak

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

Veksthus for ledere. Magne Orten, Mette Holand, Anne Mari Mordal. Arbeidsmiljøkonferansen 21. og 22.mars 2012. Foto: Einar Engdal

Veksthus for ledere. Magne Orten, Mette Holand, Anne Mari Mordal. Arbeidsmiljøkonferansen 21. og 22.mars 2012. Foto: Einar Engdal Veksthus for ledere Magne Orten, Mette Holand, Anne Mari Mordal Arbeidsmiljøkonferansen 21. og 22.mars 2012 Foto: Einar Engdal Veksthus for ledere 2-årig lederutviklingsprogram for Molde kommune Høst 2007

Detaljer

Innherred samkommune Sakspapir

Innherred samkommune Sakspapir Innherred samkommune Sakspapir Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009. Evalueringer og veien videre. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Anne Grete Wold anne.grete.wold@innherred-samkommune.no 74048293 Arkivref:

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/ DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/ DRAMMEN Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/5471-1 DRAMMEN 02.04.2013 REVIDERT ARBEIDSGIVERPOLITIKK HENSIKT MED NOTATET Hensikten med notatet

Detaljer

Arbeid med. kommuneplanens samfunnsdel. Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017

Arbeid med. kommuneplanens samfunnsdel. Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017 Arbeid med kommuneplanens samfunnsdel Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017 Gjerdrums visjon Livskvalitet for alle Livskvalitet for alle M1 Gjerdrum har plass til alle ingen skal havne utenfor

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

Innherred samkommune Sakspapir

Innherred samkommune Sakspapir Innherred samkommune Sakspapir Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009. Evalueringer og veien videre. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Anne Grete Wold anne.grete.wold@innherred-samkommune.no 74048293 Arkivref:

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune

Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune 1 Innholdsliste Forord... s. 3 Utfordringer/hovedprinsipper... s. 4 Kommunikasjonsmål eksternt/internt... s. 5 Retningslinjer for mediehåndtering... s. 5 Retningslinjer

Detaljer

Rekrutteringsstrategi - Fokusområder

Rekrutteringsstrategi - Fokusområder Rekrutteringsstrategi - Fokusområder Profesjonalitet i rekrutteringsprosesser Stjørdal kommune skal gjennom gode og grundige ansettelsesprosesser rekruttere personell med riktig kompetanse til rett tid.

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune 2017 2020 Innledning I årene som kommer må kommunal sektor forvente store krav til omstillinger for å møte et samfunn og arbeidsliv i endring. For å kunne møte

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 01.04.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter Harstad kommune Dok.id.: V.10-20 Side: 1 1. Målekart 1.1 Felles målekart for alle enheter Felles målekart utrykker resultatmål (hva skal oppnås), suksessfaktorer (hva må vi lykkes med) og indikatorer (hva

Detaljer

Levanger og Verdal som kvalitetskommuner

Levanger og Verdal som kvalitetskommuner Innherred samkommune Levanger og Verdal som kvalitetskommuner Hvorfor, hvordan og for hvem? 1 Anne Grete Wold Organisasjonsenheten Innherred samkommune Kommune-Norge skal skinne (Åslaug Haga, høsten 2006)

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A.

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A. Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden Januar 2012 Glenn A. Hole Innledning HUSK Uansett hvilken strategi Drammen Taxi bestemmer

Detaljer

Innherred samkommune. Kvalitetskommune. Hvorfor, hvordan og for hvem? Anne Grete Wold Organisasjonsenheten Innherred samkommune

Innherred samkommune. Kvalitetskommune. Hvorfor, hvordan og for hvem? Anne Grete Wold Organisasjonsenheten Innherred samkommune Innherred samkommune Kvalitetskommune Hvorfor, hvordan og for hvem? 1 Anne Grete Wold Organisasjonsenheten Innherred samkommune Kommune-Norge skal skinne (Åslaug Haga, høsten 2006) 2www.innherred-samkommune.no

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk i Tynset kommune

Arbeidsgiverpolitikk i Tynset kommune Arbeidsgiverpolitikk i Tynset kommune Romslighet Mot Humør Innledning Motiverte og stolte medarbeider som leverer kommunale tjenester av høy kvalitet til fornøyde brukere og innbyggere, er målet for arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

Forankring og prosess

Forankring og prosess Forankring og prosess Prosjektledersamling Thon hotel Vettre, Asker Steinar Hannevig prosjektleder Prosjektet samhandling NAV, lege og arbeidsgiver Prosjekt samhandling lege, arbeidsgiver og NAV oppdragsgiver:

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Levanger og Verdal som kvalitetskommuner

Levanger og Verdal som kvalitetskommuner Innherred samkommune Levanger og Verdal som kvalitetskommuner Hvorfor, hvordan og for hvem? 1 Anne Grete Wold Organisasjonsenheten Innherred samkommune Kommune-Norge skal skinne (Åslaug Haga, 2006) 2www.innherred-samkommune.no

Detaljer

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Sluttrapport sendes prosjektleder Christine N. Evensen: cne@ks.no Dato for utfylling 1. Prosjektnavn 2. Kommune

Detaljer

KOMMUNIKASJONS strategi Tynset kommune

KOMMUNIKASJONS strategi Tynset kommune i g e t a r t s S N JO S A K I N e U M M O K Tynset kommun VISJON: Tynset for alle VERDIER: TRYGGHET : OPTIMISME : PULS : INKLUDERING TRYGGHET Vi tilpasser kommunikasjon Vi viser forståelse for andres

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 420 &32 Saksbehandler: Linda Pedersen Sakstittel: STATUS OPPFØLGING AV MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 420 &32 Saksbehandler: Linda Pedersen Sakstittel: STATUS OPPFØLGING AV MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/1974-8 Arkiv: 420 &32 Saksbehandler: Linda Pedersen Sakstittel: STATUS OPPFØLGING AV MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2016 Planlagt behandling: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget

Detaljer

Utsnitt fra bildet Skolen i Aten av Rafael. Mulighetenes OPPLAND

Utsnitt fra bildet Skolen i Aten av Rafael. Mulighetenes OPPLAND Utsnitt fra bildet Skolen i Aten av Rafael Mulighetenes OPPLAND STRATEGI FOR INTERN LÆRING 2012-2015 2 Mulighetenes Oppland Innhold 1. Innledning... 3 2. Kulturtrekk og verdier... 4 3. Mål... 5 4. En lærende

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Innhold 1. Om prosjektet... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Organisering... 4 3.1 Organisering i prosjektet...

Detaljer

kommune Handlingsplan Ringebu kommunes arbeidsgiverpolitikk 2014 2018 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 43/14, i møte 17.06.2014

kommune Handlingsplan Ringebu kommunes arbeidsgiverpolitikk 2014 2018 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 43/14, i møte 17.06.2014 kommune Handlingsplan Ringebu kommunes arbeidsgiverpolitikk 2014 2018 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 43/14, i møte 17.06.2014 Vår arbeidsgiverpolitikk Visjon og verdier UTGJØR et felles verdigrunnlag

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune 1 Forord I februar 2013 inngikk KS, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund (NSF) en

Detaljer

«Samarbeid om etisk kompetanseheving»

«Samarbeid om etisk kompetanseheving» ETIKKPROSJEKTET «Samarbeid om etisk kompetanseheving» «Høy etisk standard på arbeidsplassen er stimulerende for arbeidsmiljøet, gir mening til arbeidet, stimulerer motivasjonen og øker evnen til mestring.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet e-post sek@ringerike.kommune.no Ringerike kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Sokna Skole Møtedato: 25.05.2016 Tid: 12.00-14.00 MØTEINNKALLING Befaring: 0830-0900 Avreise rådhuset, felles kjøring 3 biler 0900-0945 Befaring

Detaljer

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Detaljer

Helsefagarbeidersatsningen i

Helsefagarbeidersatsningen i Helsefagarbeidersatsningen i Lørenskog kommune, Strategisk satsning, rekruttering, organisering, erfaring rådgiver Ebba Parelius 1 Strategisk satsing - helsearbeiderfaget Varsel om avsluttet utdanning

Detaljer

Saksbehandler: Kommunalsjef, Bente Rudrud GJENNOMFØRING AV PILOTEN HADELAND

Saksbehandler: Kommunalsjef, Bente Rudrud GJENNOMFØRING AV PILOTEN HADELAND Arkivsaksnr.: 15/2038 Lnr.: 16775/15 Ark.: 089 Saksbehandler: Kommunalsjef, Bente Rudrud GJENNOMFØRING AV PILOTEN HADELAND Lovhjemmel: Inndelingsloven Kommuneloven Styringsgruppas innstilling: ::: Sett

Detaljer

Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320. Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015

Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320. Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015 STATUS OG VIDERE FREMDRIFT TILKNYTTET UTVIKLINGSPROGRAMMET «SAMAN

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2015

Handlingsplan HR-strategi 2015 Handlingsplan HR-strategi 2015 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet, Trygghet,

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 09:00. Formannskapssalen, Rådhuset

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 09:00. Formannskapssalen, Rådhuset Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.01.2016 Tidspunkt: 09:00 Administrasjonsutvalget Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00. Møtesekretær innkaller vararepresentanter

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 017/09 Eldrerådet /09 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 017/09 Eldrerådet /09 Fylkestinget Journalpost.: 09/11041 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 017/09 Eldrerådet 04.06.2009 079/09 Fylkestinget 15.06.2009 Prosjekt - En bedre skole for elevene våre - Melding Sammendrag

Detaljer

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Flerbrukshuset Møtedato: 19.03.2015 Tid: 1230 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 10:00. i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 10:00. i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 23.11.2016 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU

ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU US 79/0 ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Birger Kruse Saksbehandler: Torborg Storaas Arkiv nr: /0606 Vedlegg:. Resultat; NMBU. Resultat:

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget F-salen, Rådhuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal 08.12.2008 kl. 10.30 NB! Møtet er en fortsettelse av møte ved skriftlig saksbehandling 04.12.08. Møtet er

Detaljer

INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE

INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE Hovedmålet med prosjektet: - enklere hverdag for innbyggerne - tilrettelegge for for innbyggerne - at innbyggerne skal kunne bo lengst

Detaljer

Gevinstrealisering i Andebu kommune

Gevinstrealisering i Andebu kommune Gevinstrealisering i Andebu kommune Kommuneplan Organisasjonssjef og prosjektleder Eirin Farmen Andebu kommune Prosjektlederkonferanse Trondheim 2.september 2014 Andebu kommune - 1 av 14 kommuner i Vestfold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2014

Handlingsplan HR-strategi 2014 Handlingsplan HR-strategi 2014 Mål Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Kvalitet, Trygghet, Respekt

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer. Dere innkalles med dette til følgende møte:

Administrasjonsutvalgets medlemmer. Dere innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 28.06.2007

Detaljer

INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE

INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE Hovedmålet med prosjektet: - enklere hverdag for innbyggerne - tilrettelegge for egenmestring for innbyggerne - at innbyggerne skal

Detaljer

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø 4 Langsiktig omstilling og utvikling Samfunnsutviklingen, endringen i tjenestebehovene og tilpasning til nye økonomiske rammer vil kreve interne omstillinger i kommunen. På noen områder må det satses gjennomgående

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 07.06.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 07.06.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 07.06.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer