Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Formannskapet Bystyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Formannskapet Bystyret"

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : O: : L : Mai Haukalid/Odd Arne Vagle Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Formannskapet Bystyret /10 UTBYGGINGSAVTALE FOR KVARTALET OLE BULLSGATE-VÅGSGATEN-IVAR ÅSENS GATE- JERNBANEVEIEN Saken gjelder: Saken om utbyggingsavtale med Vågsgaten 16 AS legges frem for godkjenning da den inneholder økonomiske forhold og forpliktelser overfor Sandnes kommune. Som en del av utbyggingsavtalen er det fremforhandlet salgsavtale for det eksisterende kommunale parkeringshuset i Ole Bullsgate. I tillegg er det laget forslag til leie og drift av nytt underjordisk parkeringsanlegg, som en del av Sandnes parkering KF sitt ansvarsområde. Bakgrunn: Kommunalteknisk sjef er delegert ansvar til å inngå utbyggingsavtaler for de kommunaltekniske anlegg i henhold til plan og bygningslovens 18.1 og 18.2 (gml. 67), og gjeldende reguleringsplan med bestemmelser. Tidlig i forhandlingene ble det stilt spørsmål om kommunens interesse for å selge Ruten P-hus, slik at kvartalet kunne utvikles som en helhet. Området var også kommet i en særstilling ved at nylig godkjent reguleringsplan ikke kunne gjennomføres uten særlige vilkår. I kommunedelplan for sentrum Generelle plankrav er listet opp de reguleringsplanene vedtatt etter plan- og bygningsloven 27-2 som fortsatt skal gjelde. Reguleringsplan omfattes av denne bestemmelsen med slik ordlyd: Kv. Vågsgt Ole Bullsgt Gjesdalvn Jernbanen skal fortsatt gjelde på følgende vilkår: Det tillates ikke parkering på/over terreng. Parkering under terreng skal tilsvare behovet til maksimal utbygging over terreng. Offentlig parkering i parkeringshus skal fjernes til fordel for offentlig parkeringstilbud under terreng. Prosjektering av parkeringskjeller skal ivareta muligheten for gjennomføring av offentlig parkeringsanlegg også utenfor planens grenser mot nord, under bussterminal og Rutenområdet. For å avklare rammene for en slik utbygging skal det utarbeides detaljerte illustrasjoner og beskrivelse som redegjør for tekniske forhold og gjennomføring (kfr. 4.1 ang. støy og fare for setninger), funksjonalitet, planer, snitt og oppriss, samt en tredimensjonal fremstilling som minst strekker seg fram til terminalbygget på Ruten. Illustrasjoner skal sendes på en utvidet høring, sammen med en vurdering utarbeidet av kommunen. Reviderte illustrasjoner inngår i søknad om rammetillatelse, som ikke kan behandles før utvalg for byutvikling har godkjent illustrasjonene og hvilke vilkår som skal gjelde for utbygging av parkeringsanleggene og bebyggelsen for øvrig. Salg av kommunens P-hus ble fremmet for formannskapet som sak 91/08, med endelig vedtak i bystyret den som sak 139/08. Saken ble fremmet unntatt offentligheten, da den innholdt forhold som skulle legges til grunn i de pågående forhandlinger. Saken er vedlagt denne sak, da den har lagt føringer for rådmannens mandat. Side 1 av 7

2 I møte 23.mars, sak 43/10 Reguleringsplan for kvartalet Vågsgt/Ole Bullsgt/Gjesdalvn/Jernbanen dispensasjon med vilkår rammetillatelse, fattet bystyret endelig vedtak for utbyggingen. Oppfølging av bystyrets vedtak Utvikling og rammen for prosjektet har endret seg under prosessen. Det har også vært åpne og konstruktive forhandlinger fra begge parter for å finne fram til modeller og et utbyggingsprosjekt som kan la seg realisere. Disse forhandlingene har vært spesielle ved at kommunen både er myndighet og kommersiell partner. Forholdet til offentlig anskaffelse og salg må derfor ivaretas. Det som har hatt mest betydning for kommunen er at det ikke var teknisk mulig å bygge en langsgående underjordisk adkomstvei langs jernbanen, som skulle dekke både dette og Ruten parkeringsanlegg. Antall parkeringsplasser er også blitt redusert betydelig på grunn av risiko og avstand til jernbanen. Det er derfor ikke fysisk mulig å bygge så mange plasser innen kvartalet som forutsatt i kommunedelplan for sentrum. Juridisk ble en også frarådet å lage avtaler som var for sammenfiltret. Det kunne gi uklare grensesnitt, og større risiko og forutsigbarhet for kommunen. Ved å inngå på eiersiden i en parkeringskjeller, ville en måtte ta større risiko for byggeprosessen. Mens utbygger har flere områder å fordele risiko på, har kommunen kun inntekter fra et parkeringsprosjekt med marginal inntjening. I tillegg til det ovenstående er det også hensiktsmessig å skille kommunens rolle som myndighet og kommersiell partner. Det er derfor framforhandlet tre selvstendige avtaler, som er gjort avhengige av hverandre: Utbyggingsavtale Avtale om salg av kommunens P-hus Avtale om leie av underjordisk parkeringsanlegg. Utbyggingsavtale Forslag til utbyggingsavtale følger i hovedsak den mal og retningslinjer som er vedtatt for sentrum. Omtalt kvartal skal utbygges med nytt forretningsbygg med boliger i øverste etasjer, konf bystyresak 43/10. I henhold til plan og bygningslovens 18.1 og 18.2 skal gater opparbeides og godkjennes innenfor reguleringsplanen. Det samme gjelder for vann og avløpsledninger. Sentrumsplanen har rekkefølgebestemmelser som tilsier at utbyggingsprosjekter innenfor planen skal inngå utbyggingsavtaler som sikrer opparbeidelse av fellesområder og anlegg i hele sentrumsområdet. Alle transformasjonsområdene skal utvikles og reguleres i henhold til vedtatt sentrumsplan med bestemmelser. I sak om kostnadsbidrag til gjennomføring av fellestiltakene i sentrumsplanens 3, ble det av Bystyret i sak 192/07 gjort vedtak om en fastsettelse av bidraget til kr. 950 pr. m 2 BRA bolig, og kr. 650,- pr. m 2 næring. Bystyret godkjente i samme sak 192/07 å opprette et bundet kapitalfond i medhold av PBL 64 bokstav b (ny pbl 17-3) for inntektsføring og utgiftsføring av kostnadsbidrag. Parkeringskravet skal dekkes i henhold til kommunens parkeringsnorm. Parkeringsnormen tilsier at det skal etableres 1 parkeringsplass pr. 100 m 2 BRA uavhengig av bruk. For boligdelen gjelder i tillegg at det skal være minimum 1 parkeringsplass pr boenhet. Krav til gjesteparkering kan inngå i disse plassene, dersom parkeringsanlegget brukes som en poolordning. Parkeringsanlegget skal legges til parkeringshus under bakken i offentlige eller private fellesanlegg. Frikjøpsordning kan benyttes dersom utbygger ikke oppnår full parkeringsdekning i henhold til normen. Side 2 av 7

3 Vurderinger i utbyggingsavtalen I forhandlingene om utbyggingsavtale med Vågsgaten 16 AS har kommunen lagt til grunn at utbygger må dekke de kostnader som følger med å gjøre tomten byggeklar i henhold til reguleringsplan og sentrumsplan med bestemmelser og regler i plan og bygningsloven. Eksisterende Ole Bulls gate minus fortau ble for kort tid tilbake oppgradert, samtidig ble vann og avløpsledninger oppgradert. Vågsgaten 16 AS må bekoste og opparbeide fortau i sentrumsstandard langs sin tomt. Ivar Åsens gate skal opparbeides som gangpromenade/miljøgate fra Vågsgaten med ny jernbaneundergang til St Olavs gate. Vågsgaten 16 AS bekoster og opparbeider Ivar Åsens gate. Jernbaneundergangen er et rekkefølgekrav i reguleringsplanen, men er definert som fellestiltak i henhold til 3 i kommunedelplan for sentrum. Kostnader for jernbaneundergang bør derfor dekkes av selvkostfondet for kostnadsbidrag for sentrum. Vågsgaten tilfredsstiller ikke dagens krav i henhold til kommunaltekniske normer, og eksisterende offentlige vann og avløpsledninger tilfredsstiller ikke dagens krav i henhold til 18.1 i PBL (gml. 67) og forurensingsloven. Det må legges nye vann og avløpsledninger etter separatsystemet og vannledningsnettet må oppgraderes for å ivareta branndekning for bygningsmassen. Parallelt med forhandlingene om utbyggingsavtale for omtalt kvartal, har kommunen også inngått utbyggingsavtale for nabotomt med Sandnes sentrumsutvikling AS ( Slakthustomta ). Denne avtalen ble godkjent i formannskapet som sak 20/09. Oppgradering av Vågsgaten med vann og avløpsledninger er et felles krav til begge utbyggerne. Kvartalet Vågsgaten eies av flere forskjellige grunneiere. Det har ikke vært mulig for eierne å få til en felles avtale om utbygging. Kommunalteknisk sjef må derfor behandle sakene etter 18.1 og 18.2 i PBL (gml 67) Det vil si at den da hadde blitt oppgradert etappevis. For Sandnes kommune er det utvilsomt en stor fordel å få gaten med godkjent ledningsanlegg opparbeidet i sin helhet. Det er derfor lagt opp til at Sandnes kommune bekoster og utfører oppgradering av Vågsgaten med offentlige ledninger, mens utbyggerne opparbeider og bekoster fortau i henhold til sentrumsstandard langs sine eiendommer. Arbeidet med vann og avløp er allerede i gang som en del av oppryddingen av Stangelandsåna / Gjestehavna Vågsgaten 16 AS har i utbyggingsavtalen forpliktet seg til å betale inn et kostnadsbidrag til oppgradering av sentrum tilsvarende kr. 950,- pr. m 2 BRA for boligareal, og kr. 650,- pr. m2 BRA for næringsareal. Avtale om salg av kommunens P-hus Bystyret behandlet salg av kommunens parkeringshus som egen sak 139/08, den Bakgrunnen var at utbygger ønsket forutsigbarhet, før de satte i gang et omfattende utredningsarbeid. Sandnes kommune engasjerte derfor to uavhengige takstmenn for å angi verdien på tomten ut i fra et kommersielt synspunkt om framtidig avkastning/inntjening. Kommunen har derved fulgt regelverket for salg av kommunal eiendom. Takstene var i 2008 beregnet til henholdsvis 30,0 og 38,0 mill kr. I forhold til regelverket skal en takst ikke være eldre enn ett halvt år. Det ble derfor foretatt en revisjon av takstene i januar i år. Disse ble da beregnet til henholdsvis 17,0 og 29,5 mill kr. Årsaken til at taksten ble lavere er finanskrisen som førte til lavere forventning til avkastning/ inntjening. Forutsetningen for kommunens ønske om salg at parkeringshuset er en del av strategien i kommunedelplan for sentrum, samt et ønske om utvikling av kommunens mest sentrale Side 3 av 7

4 tomter. Dette skal skje under forutsetning av at det bygges et nytt parkeringshus med offentlig tilgjengelige plasser, i henhold til vedtatt reguleringsplan. Forutsetninger er også at det skal drives av kommunens parkeringsselskap på kommersielle vilkår. Kommunens parkeringshus er et sameie med Vågsgaten 20 (Øvstebø Eiendom AS). Kommunens seksjon er på 9853/11195-deler, dvs tilnærmet 88%, mens Vågsgaten 20 har en 1342/11195-del. Vågsgaten 20 disponer formeldt 14 parkeringsplasser av de 350 plassene i P-huset, om de i praksis har inngått i Sandnes parkering KF sin drift. Årsaken var at de skulle oppfylle kravene i kommunens parkeringsnorm. Vågsgaten 20 har inngått avtale om å inngå på eiersiden i utbyggingsprosjektet, noe som forkler både salg og oppløsning av sameiet mellom Sandnes kommune og Vågsgaten 20. Vurdering av salget Det mest sentral i forhandlingene har vært hvordan en håndterer risikoen for forurenset grunn, samt risikoen for at det blir fullført et nytt parkeringsanlegg etter at kommunens p-hus er revet. Prisen har vært diskutert ut i fra 30,0 mill, som opprinnelig var den laveste takst. Det ser også ut til at denne ligger på nivå med andre tomter i området. Den nye taksten er betydelig lavere, men en har beholdt utgangspunktet på 30,0 mill. Den nye taksten forsterker det faktum at kommunen forholder seg til en kommersiell markedspris. Kjøper hevder at det er normalt at selger står ansvarlig for kostnadene med opprydding av eventuelt forurenset grunn. Det har tidligere vær industri, med blant annen jernstøperi på tomta. Sandnes kommune har ikke drevet forurensende virksomhet, og har derved ikke akseptert dette utgangspunktet. I endelig forslag til salgspris er denne imidlertid redusert til 28,7 mill kr. Dette er begrunnet for å imøtekomme noe av kravet, samtidig som dette har sammenheng med alle avtaler samlet. Endelig sum har også sammenheng med krav til parkeringsplasser for kvartalet i henhold til vedtatt reguleringsplan. Salgssummen er i henhold til bystyrets tidligere vedtak forutsatt å brukes til parkeringsformål. Med dagens frikjøpsbeløp på kr , utgjør salgssummen ca 152 frikjøpte parkeringsplasser. Dette er tilnærmet det antall som mangler dersom en skal oppfylle reguleringsplanens krav om at kommunens 350 parkeringsplasser skal komme i tillegg til utbyggingsprosjektets eget behov i henhold til parkeringsnormen. Tolkning av parkeringsdekning har vært omstridt og mye diskutert i forhandlingene. Utbygger hevder at det er kun endelig vedtak i dispensasjonssaken om 350 offentlig tilgjengelige plasser som gjelder, mens rådmannen henviser til at vedtatt reguleringsplan gjelder sammen med vedtatt dispensasjonssøknad. I dispensasjonssaken erkjenner en de faktiske forhold på hva som er fysisk mulig å bygge, mens rådmannen har lagt opp til at opprinnelig parkeringskrav skal oppfylles. Slik kvartalet nå bygges ut blir antall parkeringsplasser redusert i forhold til dagens antall. Dette til tross for et betydelig større utbyggingsareal og behov for parkeringsplasser. Realitetene i forhandlingene har vært diskusjon om penger, men med rådmannens definisjon så ivaretar en parkeringskravet også formeldt, noe som vil har betydning for likebehandling i andre utbyggingsavtaler. Avtale om leie av underjordisk parkeringsanlegg. Avtale om å leie parkeringshuset i stedet for å lage et privat/offentlig selskap som skulle bygge og drive et parkeringshus, er den største prinsipielle endringen i forhold til opprinnelig sak til bystyret. Årsak til endringen er å redusere kommunens risiko i forhold til utbyggingskostnadene, samt å lage et enklere både fysisk og avtalemessig grensesnitt overfor Vågsgaten 16 AS. På grunn av tilpasninger av parkeringskjeller til byggene over, så blir utnyttelsen av areal til parkering relativt lavt. Det er i tillegg foreslått bredere P- plasser (2,6m), for å øke brukervennligheten. Side 4 av 7

5 I tillegg til at parkeringshuset skal vær offentlig tilgjengelig, så har det alltid vært en forutsetning i forhandlingene at parkeringshuset skal drives av Sandnes parkering KF på kommersielle vilkår. I det ligger at parkeringshuset skal inngå som en viktig del av det samlede behov og tilgjengelig til beste for Sandnes sentrum. Ved bruk av Sandnes parkering KF kan en bedre legge tilrett for optimal utnyttelse og regulering av det samlede parkeringstilbudet i sentrum. Ett underjordisk parkeringshus er imidlertid så kostbart i investering, at det må forventes høyere priser enn dagens nivå i Sandnes. Kvalitet, tilgjengelighet og god service vil gjøre det lettere og mer attraktivt å forsvare en høyere pris. Med bakgrunn i den uvikling som nå skjer i Sandnes, med redusert parkering på bakken til fordel for underjordiske parkeringsanlegg, så bør det føre til en revisjon av kommunens prispolitikk. Det bør stimuleres til dekning av høyere kostnader, og bedre sirkulasjon og utnyttelse av parkeringsplassene. Vurderinger i leieavtalen Forhandling om leieavtalen har nok vært det mest krevende og nyskapende for kommunen og utbygger. Sandnes parkering KF og styret har hele tiden vært muntlig orientert om forhandlingssituasjonen om utbyggingsavtale og salg av kommunens parkeringshus. I den avsluttende fasen har imidlertid rådmannen lagt avgjørende betydning i å utforme en leieavtale som Sandnes parkering KF kan leve med. Utkast til avtale ble derfor diskutert på et ekstraordinært styremøte den , sak 12/2010, med følgende vedtak: Styret i Sandnes Parkering KF støtter prinsippene som foreligger til avtalen men må sikre seg inntekt på samme nivå som i dag. Styret går derfor for at leien skal beregnes ut i fra prosentfordeling av inntektene og ikke for en minimumsleiepris. Prosentfordelingen må fastsettes slik at Sandnes Parkerings inntekter fra parkeringshuset i Vågsgate minst er på samme nivå som i dag. Salg av kommunens parkeringshus skjer på kommersielle vilkår, men der like vel sterke føringer og forutsetninger i at det skal bygges nytt parkeringshus. Med kun 350 offentlig tilgjengelige parkeringsplasser, så er det nye parkeringshuset ikke større enn det eksisterende som nå skal rives. Tolkningen av krav til plasser er noe omstridt med utbygger, men ingen hadde forutsatt at kommunens parkeringshus ikke skulle tas vare på i det hele tatt innenfor dette kvartalet. I forhandlingene er det derfor lagt vekt på at en har tatt vare på kommunens parkeringshus i byggeprosjektet, og at det er dette som drives videre av Sandnes parkering KF. På den andre side har kommunen fått fullt betalt for tomta med parkeringsanlegget, og det er utbygger som har foretatt all investering og risiko med nytt parkeringshus. Rekkefølgekravet for å ta vare på kommunens parkeringshus gjelder også hele kvartalet inklusiv områdene A og B, slik at for denne delen av kvartalet utgjør dette kun i overkant av 300 plasser. Dersom rekkefølgekravet skal oppfylles er behovet ca 200 for utbyggers næringsareal i tillegg til de ca 300 plasser i kommunens p-hus, dvs samlet ca 500 plasser. Med nytt parkeringshus på 350 plasser, vil det være behov for frikjøp av ca 150 plasser. Dette blir formeldt ivaretatt, dersom pengene til salg av kommunens parkeringshus blir brukt til bygging av nye parkeringsplasser annet sted. Rådmannen har full tillit til at det nå bygges maksimalt av det som er fysisk mulig, så regnestykket har først og fremst betydning for å vise hvordan rekkefølgekravet blir ivaretatt. Regnestykket gir også en bakgrunn som viser at leieforholdet og kostnadsdelingen bygger på spesielle forutsetninger. Leieavtalen med Vågsgaten 16 AS bør inngås av Sandnes parkering KF, men denne saken legger føringer til prinsippene for drift og leiekostnader. Side 5 av 7

6 I de avgjørende sluttforhandlinger har en kommet fram til enighet i prinsippene for leieavtalen. På grunn av kritiske tidsfrister for utbygger, må avtale om salg inngås så snart som mulig. En er avhengig av å starte salg av leilighetene for å få prosjektet fullfinansiert, og salget kan formeldt først skje når avtale om kjøp av tomta forelligger. Saken fremmes derfor til godkjenning, med anbefaling om at endelig avtaleutkast og leieforhold kan sluttforhandles mellom Vågsgaten 16 AS og Sandnes parkering KF. Dette vil også være hensiktsmessig, da det er praktiske forhold og tilpasning av parkeringshuset som bør tilpasses parkeringsselskaps mulighet til optimal drift. I leieavtalen har en lagt avgjørende vekt på inntekter for å betjene kostbare investeringer og effektiv drift med god service og brukervennlighet. Det var et sterkt ønske fra utbygger om å legge til grunn minsteleie som stimulans for økte inntekter. Dette var imidlertid ikke ønskelig fra Sandnes parkering KF sitt styre. I forslag til leieavtale foreslås derfor at Sandnes parkering KF kan få en andel fra 20 til 30 % av brutto inntekt. En starter med 20%, som øker til 25% når brutto inntekt er mellom 4,5 og 6,0 mill kr. Når brutto inntekt blir over 6,0 mill kr på årsbasis, øker inntektene til den maksimale fordelingen på 30%. Med fokus på høyere inntekter, så må dette sees i sammenheng med store investeringskostnader. Med økte inntekter i forhold til dagens kostnader, så dekker disse fortsatt ikke mer enn vel 50% av investeringen. For utbygger er dette et sentralt punkt i forhold til kommersiell drift, og at det skal være motiverende å drive anlegget på samme vilkår som en selv hadde forestått investeringen. En snakker fortsatt ikke om urimelige priser, da utbygger er helt avhengig av tilgjengelighet og bruk. Økonomi I henhold til rekkefølgekrav i bestemmelsene til sentrumsplan, og vedtak i Bystyret, skal det innbetales kostnadsbidrag på kr. 650,- pr. m2 BRA for næring, og kr 950,- pr. m2 BRA for bolig. Det planlegges å bygge ca m2 BRA næringsareal, som vil gi et kostnadsbidrag til Sandnes kommune på ca. kr ,- I tillegg planlegges et boligareal på ca m2 BRA, som vil gi et kostnadsbidrag på ca. kr ,-. Totalt kostnadsbidrag til Sandnes kommune blir da ca. kr ,-. I utbyggingsavtalen har en foreslått en innbetaling med tanke på likviditet for utbygger, med periodisert innbetaling av kostnadsbidraget. Det skal betales inn 10% av totalt beløp ved igangsettelse av byggearbeider, antatt byggestart Videre så forfaller 45 % av totalbeløpet til betaling Sluttbeløpet som er de resterende 45 % forfaller til betaling Det er i tidligere sak 64/09 vedtatt av utvalg for tekniske saker oppstart av arbeidet med utskifting av vann og avløpsledninger. Den totale oppgradering av kommunaltekniske anlegg i Vågsgaten er kostnadsberegnet til kr ,-. Vågsgaten 16 AS utfører og bekoster oppgradering av fortau langs eiendommen til sentrumsstandard. Bygging av ny jernbaneundergang er avtalt å være en del av fellestiltakene i 3 for sentrum. Rådmannen har bestilt utarbeidelse av planer, da dette arbeidet må utføres koordinert med byggeprosjektet til Vågsgaten 16 AS. Det foreligger ikke kalkyle enda, men ut i fra erfaringstall med andre kryssinger, så vil kostnadene ligge på ca kr Arbeidet er forutsatt å gjennomføre i siste halvdel av 2012, samtidig med en tre ukers planlagt togstopp til jernbaneverket. Salg av kommunens parkeringshus er avtalt til kr Leie av parkeringshuset bygger på en leieavtale hvor Sandnes parkering betaler for fellesutgifter og avtalte vedlikeholdsplikter. Det er lagt opp til en kostnadsdeling med progressiv inntekt for Sandnes parkering i forhold til inntekt, som går fra 20 til 30% av brutto inntekter eksklusiv moms. Den maksimale inntekten på 30% nås ved brutto inntekt på 6,0 mill kr. Dette ansees som en gunstig avtale for parkeringsselskapet, og Side 6 av 7

7 bygger på de spesielle og sammensatt forhold rundt kommunens salg av sitt parkeringshus i sammenheng med nytt offentlig tilgjengelig underjordisk parkeringshus. I tidligere sak om salg av kommunens parkeringshus, så er salgssummen forutsatt benyttet til ny parkering. Den tekniske løsningen for bygging av underjordisk parkeringsanlegg på Ruten ansees som løst, og det jobbes nå med finansiering av anlegget. Salgssummen og andre avtaler om frikjøp gjør at finansiering av parkeringsanlegget på Ruten nå blir enklere. Det at en fikk så få parkeringsplasser i Vågsgaten parkering, gjør også at et nytt sentralt parkeringsanlegg blir avgjørende, dersom en skal ha mulighet til å oppfylle intensjonen med frikjøp og bygging av parkeringsanlegg som vil fungere med rimelig nærhet til de prosjekter som har behov for frikjøp. Leieavtalen med Sandnes parkering, som ansvarlig for driften av nytt underjordisk parkeringsanlegg, gir også Sandnes kommune en unik mulighet til å samordne og regulere parkering og tilgjengelighet i sentrum på en optimal og framtidsrettet måte. Sandnes sine parkeringsavgifter ligger svært lavt i forhold til andre sammenlignbare byer. En økning for å dekke økte investeringskostnader bør derfor ikke være noe stort problem, da det stort sett er tilgjengelighet og brukervennlighet, uten fare for parkeringsbøter som er det viktigste i forhold til brukerne. I kjøps- og leieavtalene mangler noen vedlegg, som ikke er ferdige på grunn av tidsnød og praktiske årsaker. Det kan også være noen juridiske formuleringer som bør justeres. Dette ansees imidlertid ikke som vesentlig i forhold til de prinsipper og avtaler som er framkommet i forhandlingene. Saken fremmes via utvalg for tekniske saker, formannskapet, med endelig vedtak i bystyret. Forslag til VEDTAK: 1. Forslag til utbyggingsavtale mellom Vågsgaten 16 AS og Sandnes kommune godkjennes. 2. Kjøpsavtale for salg Sandnes kommunes parkeringshus i Vågsgaten 20 godkjennes. 3. Prinsippene i Avtale om leie og drift av Parkeringshus godkjennes. Det forutsettes at denne inngås med Sandnes Parkering KF, som også kan tilpasse avtalen med de praktiske forhold. RÅDMANNEN I SANDNES, Tore Sirnes Rådmann Per-Harald Nilsson Kommunaldirektør Vedlegg: Bystyresak 117/08 Utbyggingsavtale Kjøpsavtale Leieavtale Side 7 av 7

Utvalg for tekniske saker sak 2/09 Formannskapet sak 20/09

Utvalg for tekniske saker sak 2/09 Formannskapet sak 20/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Utvalg for tekniske saker 04.02.09 sak 2/09 Formannskapet 10.02.09 sak 20/09 Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801252 : O: : L81-111 : May Haukalid Jonassen Behandles av utvalg:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 06.12.10 69/10 MINDRE JUSTERING AV SANDNES KOMMUNES PARKERINGSVEDTEKTER

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 06.12.10 69/10 MINDRE JUSTERING AV SANDNES KOMMUNES PARKERINGSVEDTEKTER SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef Byplansjef : 200807065 : E: 140 : Håkon Auglend : Håkon Auglend : Mette Paavola Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr

Detaljer

Kommunalteknisk sjef: Odd Arne Vagle Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Formannskapet 08.12.2010 11.01.

Kommunalteknisk sjef: Odd Arne Vagle Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Formannskapet 08.12.2010 11.01. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201003361 : O: : L81-39 : Mai Haukali Kommunalteknisk sjef: Odd Arne Vagle Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker

Detaljer

Etablering av parkeringsselskap

Etablering av parkeringsselskap Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.05.2014 34484/2014 2014/3329 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/106 Formannskapet 03.06.2014 14/83 Bystyret 19.06.2014 Etablering av parkeringsselskap

Detaljer

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE Arkiv: PlanID - 0272.01, K2 - L12 Vår ref: 15/118-17 Journalpostid: 16/8287 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0272.01: REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN

Detaljer

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT NOTAT DRAMMEN PARKERING KF/DRAMMEN EIENDOM KF 11.02.09 P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT 1. Sammendrag og anbefalinger Det legges opp til raskest mulig framdrift slik at igangsettingsbeslutning

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr OMRÅDEREGULERING SANDNES INDRE HAVN. PLAN 2008115

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr OMRÅDEREGULERING SANDNES INDRE HAVN. PLAN 2008115 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200906396 : E: L10 : Svein Erik Røed : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 17.02.10

Detaljer

Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet 068/ Utbyggingsavtale jernbaneundergang på Ødegården - offentlig ettersyn

Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet 068/ Utbyggingsavtale jernbaneundergang på Ødegården - offentlig ettersyn Klassering: Arkivsak: Saksbehandler: 17/1414/3 Isabel Arntzen prosjektseksjonen Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet 068/17 30.08.2017 Utbyggingsavtale jernbaneundergang på Ødegården - offentlig ettersyn

Detaljer

Praktisk bruk av utbyggingsavtaler

Praktisk bruk av utbyggingsavtaler Praktisk bruk av utbyggingsavtaler Oslo 22.03.2017 Jan Willy Føreland Utbyggingsavtaler - erfaring Utbyggingsavtalen skal være et praktisk hjelpemiddel til å sikre gjennomføring av planen: Avklare ansvarsdeling

Detaljer

LOVFESTING AV EIERSKAP TIL VANN- OG AVLØPSANLEGG - HØRING.

LOVFESTING AV EIERSKAP TIL VANN- OG AVLØPSANLEGG - HØRING. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200902491 : E: M0 &13 : Odd Arne Vagle Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.06.2009 43/09 LOVFESTING AV EIERSKAP

Detaljer

Saksbehandler: Bernt Greni Arkiv: L10 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: RAMMER FOR UTBYGGINGSAVTALER 1. GANGS BEHANDLING

Saksbehandler: Bernt Greni Arkiv: L10 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: RAMMER FOR UTBYGGINGSAVTALER 1. GANGS BEHANDLING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bernt Greni Arkiv: L10 Arkivsaksnr.: 06/2685-1 Dato: 30.05.06 RAMMER FOR UTBYGGINGSAVTALER 1. GANGS BEHANDLING INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2009/5224-1 Saksbehandler: Geir Aspenes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: Q50 Arkivsaksnr: 2008/3233-8 Saksbehandler: Klas Kolden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite plan Formannskapet Kommunestyret Parkering

Detaljer

Erfaringer med praktisk bruk av lovbestemmelsene om utbyggingsavtaler resultater fra evaluering

Erfaringer med praktisk bruk av lovbestemmelsene om utbyggingsavtaler resultater fra evaluering Erfaringer med praktisk bruk av lovbestemmelsene om utbyggingsavtaler resultater fra evaluering Ingeniørenes hus 2-3 mars 2010 Erik Plathe Asplan Viak AS 1 Evaluering høsten 2009 Få oversikt over i hvilken

Detaljer

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. TILLEGGSSAK TIL BEHANDLING: 87/13: INFRASTRUKTURFOND Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. Forfall meldes

Detaljer

Saksbehandler: Bernt Greni Arkiv: L10 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: RAMMER FOR UTBYGGINGSAVTALER SLUTTBEHANDLING

Saksbehandler: Bernt Greni Arkiv: L10 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: RAMMER FOR UTBYGGINGSAVTALER SLUTTBEHANDLING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bernt Greni Arkiv: L10 Arkivsaksnr.: 06/2685-3 Dato: 04.09.06 RAMMER FOR UTBYGGINGSAVTALER SLUTTBEHANDLING INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET 19.09.06 BYSTYRET 26.09.06 Administrasjonens

Detaljer

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSA AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLSVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSA AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLSVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE Arkiv: PlanID - 0272.01, K2 - L12 Vår ref: 15/118-43 Journalpostid: 16/28236 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0272.01: REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSA AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLSVEGEN

Detaljer

OPPGRADERING AV LANGGATA

OPPGRADERING AV LANGGATA SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 13/07108-2 Saksbehandler Kjersti Ohr Behandles av Møtedato Utvalg for tekniske saker 27.11.2013 Formannskapet 10.12.2013 OPPGRADERING AV LANGGATA Saken gjelder

Detaljer

Tilleggsnotat til overordnet parkeringsstrategi for Hammerfest sentrum

Tilleggsnotat til overordnet parkeringsstrategi for Hammerfest sentrum Notat Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2010/1302-8/L10 Til: Maria Wirkola 78 40 25 50 maria.wirkola@hammerfest.kommune.no 13.11.2011 Tilleggsnotat til overordnet parkeringsstrategi for Hammerfest

Detaljer

Hvilke tiltak reiser spørsmål om fordeling i forhold til utbyggingsavtaler

Hvilke tiltak reiser spørsmål om fordeling i forhold til utbyggingsavtaler Hvilke tiltak reiser spørsmål om fordeling i forhold til utbyggingsavtaler Tiltak for å gjennomføre grunneiers/utbyggers reguleringsplan 1) Tiltak (vei, vann og avløp, turveier, skiløypetraser mv) som

Detaljer

Fagseminar 12.11.10 - Thon Hotell Oslofjord. Plan og byggesak Plantema fortetting Rekkefølgebestemmelser, utbyggingsplaner og anleggsfond i praksis

Fagseminar 12.11.10 - Thon Hotell Oslofjord. Plan og byggesak Plantema fortetting Rekkefølgebestemmelser, utbyggingsplaner og anleggsfond i praksis Fagseminar 12.11.10 - Thon Hotell Oslofjord Plan og byggesak Plantema fortetting Rekkefølgebestemmelser, utbyggingsplaner og anleggsfond i praksis v/adv. Olav Todnem, Kluge advokatfirma DA 1 Utgangspunktet

Detaljer

Mindre vesentlig reguleringsendring Sjøgata 29-47, kontorbygning NAV - klage på vedtak

Mindre vesentlig reguleringsendring Sjøgata 29-47, kontorbygning NAV - klage på vedtak Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2009 618/2009 2008/2897 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/38 Planutvalget 24.03.2009 Mindre vesentlig reguleringsendring Sjøgata 29-47, kontorbygning

Detaljer

Behandles av Sakstype Møtedato Utvalg for byutvikling Utvalgssaker Bystyret Utvalgssaker

Behandles av Sakstype Møtedato Utvalg for byutvikling Utvalgssaker Bystyret Utvalgssaker Sandnes kommune - rådmannen Arkivsak-dok. 17/10087-15 Saksbehandler Helge Fosså Behandles av Sakstype Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 Utvalgssaker 30.08.2017 Bystyret 2015-2019 Utvalgssaker 18.09.2017

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2005/10-807/2013 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 08.01.2013 Saksframlegg Planlegging av tekniske anlegg - finansiering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet

Detaljer

BYUTVIKLING MED UTBYGGINGSAVTALER Erfaringer fra Oslo kommune

BYUTVIKLING MED UTBYGGINGSAVTALER Erfaringer fra Oslo kommune BYUTVIKLING MED UTBYGGINGSAVTALER Erfaringer fra Oslo kommune FBA kurs 23.11-11 Ove Ellingsen, avdelingsdirektør Utbyggingsavtaler som verktøy og virkemiddel Politisk mandat Kort om Ensjø Planlegging

Detaljer

VELKOMMEN til seminar om parkering

VELKOMMEN til seminar om parkering VELKOMMEN til seminar om parkering -Presentasjon av deltakerne og forventninger til dagen -Kort om virkemidler -Runde : Slik gjør vi det i noen kommuner -Erfaringer fra Skaun: P-hus, pendlerparkering mm

Detaljer

Saltvern skole, parkeringsløsning

Saltvern skole, parkeringsløsning Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.11.2010 63228/2010 2010/8243 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Formannskapet 26.01.2011 Saltvern skole, parkeringsløsning

Detaljer

Tor Harald Tusvik tor.harald.tusvik@hamar.kommune.no www.hamar.kommune.no/utbyggingsavtaler

Tor Harald Tusvik tor.harald.tusvik@hamar.kommune.no www.hamar.kommune.no/utbyggingsavtaler Utbyggingsavtaler Erfaringer i Hamar kommune Kommunens rolle og erfaringer med utbyggingsavtaler i bebygde og ubebygde områder med en eller flere grunneiere Tor Harald Tusvik tor.harald.tusvik@hamar.kommune.no

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 121/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker

Saksnr. Utvalg Møtedato 121/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker Arkiv: FA - L80, TI - &01 Arkivsak: 17/8179-1 Saksbehandler: Karl Ludvig Sørensen Dato: 10.05.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 121/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker 14.06.2017 Utbyggingsavtale

Detaljer

Utbyggingsavtaler og virkemidler for gjennomføring av arealplaner. «Bedre reguleringsplaner II» Trondheim 22.01.2013

Utbyggingsavtaler og virkemidler for gjennomføring av arealplaner. «Bedre reguleringsplaner II» Trondheim 22.01.2013 Utbyggingsavtaler og virkemidler for gjennomføring av arealplaner «Bedre reguleringsplaner II» Trondheim 22.01.2013 Hovedtema Forholdet mellom planlegging og gjennomføring Om utbyggingsavtale som virkemiddel

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak SOLSIDEN 1 AS c/o Backe Prosjekt AS Postboks 358 1326 LYSAKER Melding om vedtak Vår ref: Deres ref: Arkiv: L12 Dato: 2015/1160 /HRO Løpenr.: 20172/2016 09.12.2016

Detaljer

Bergenhus, gnr. 163, bnr Fremforhandlet utbyggingsavtale med Tara Holding AS

Bergenhus, gnr. 163, bnr Fremforhandlet utbyggingsavtale med Tara Holding AS Byrådssak 1453 /12 Bergenhus, gnr. 163, bnr. 602. Fremforhandlet utbyggingsavtale med Tara Holding AS ELTO ESARK-5120-200720658-270 Hva saken gjelder: Saken gjelder fremforhandlet utbyggingsavtale mellom

Detaljer

Justering av parkeringsbestemmelser som følge av innsigelser til kommuneplanen og kommunedelplan for sentrum

Justering av parkeringsbestemmelser som følge av innsigelser til kommuneplanen og kommunedelplan for sentrum Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 12/11 vedlegg 4.4 Justering av parkeringsbestemmelser som følge av innsigelser til kommuneplanen og kommunedelplan for sentrum I forbindelse med høringen av Sandnes kommunes

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 02.02.2011 6/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 02.02.2011 6/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200807439 Arkivkode : E: Q02 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 02.02.2011 6/11 FDV-AVTALE MED LYSE INFRA AS - GATELYS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sigdal kommune gjør vedtak etter plan og bygningslovens 17-2 om innføring av utbyggingsavtaler for områder og formål angitt nedenfor.

SAKSFRAMLEGG. Sigdal kommune gjør vedtak etter plan og bygningslovens 17-2 om innføring av utbyggingsavtaler for områder og formål angitt nedenfor. SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 16/3029 UTBYGGINGSAVTALER OG INFRASTRUKTURFOND Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune gjør vedtak etter plan og

Detaljer

Trones og sentrum bydelsutvalg 03.06.09 sak 9/09. Sandnes, 08.05.2009

Trones og sentrum bydelsutvalg 03.06.09 sak 9/09. Sandnes, 08.05.2009 Trones og sentrum bydelsutvalg 03.06.09 sak 9/09 Til adressater i henhold til vedlagt liste Byggesak Sandnes, 08.05.2009 Deres ref.: Vår ref : 200701287-7 Saksbehandler: Paul Korsberg Arkivkode : O: :

Detaljer

Samlet saksfremstilling

Samlet saksfremstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2016/1863-8 Saksbehandler: Inger Teodora Kværnø Samlet saksfremstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 26/17 15.03.2017 Formannskapet 45/17 16.03.2017 Komite

Detaljer

FORUTSIGBARHETSVEDTAK FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER, SYNNFJELL ØST, OFFENTLIG ETTERSYN

FORUTSIGBARHETSVEDTAK FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER, SYNNFJELL ØST, OFFENTLIG ETTERSYN Lnr.: 5968/16 Arkivsaksnr.: 16/860 Arkivnøkkel.: L10 Saksbehandler: HAA Utskrift til: FORUTSIGBARHETSVEDTAK FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER, SYNNFJELL ØST, OFFENTLIG ETTERSYN Sammendrag: Rådmannen anbefaler

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2010/223-7 Saksbehandler: Ottar Bjerkås Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret Tangen næringsområde

Detaljer

Saksframlegg. Utbyggingsavtale til Områderegulering for Myra-Tebo. Utlegging for høring

Saksframlegg. Utbyggingsavtale til Områderegulering for Myra-Tebo. Utlegging for høring Saksframlegg Utbyggingsavtale til Områderegulering for Myra-Tebo. Utlegging for høring Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Jon Gunnar Weng 16/787 Saksnr Utvalg Type Dato 05/2017 Formannskap PS 26.01.2017 10/2017

Detaljer

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert ) XX

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert ) XX Sirdal kommune UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 15.06.15) XX 1. FORMÅL: Utbyggingsavtalen skal ha som formål å sikre at det etableres nødvendige og forholdsmessige felles tiltak, som en

Detaljer

Møtedato 31.05.2010 02.06.2010 08.06.2010 22.06.2010 SANDVIKA FELLESANLEGG SVØMMEBASSENG - LØSNING FOR VIDERE DRIFT

Møtedato 31.05.2010 02.06.2010 08.06.2010 22.06.2010 SANDVIKA FELLESANLEGG SVØMMEBASSENG - LØSNING FOR VIDERE DRIFT SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906723 Arkivkode : E: 243 D11 Saksbeh. : Odd Willy Støve / Richard Olsen/ Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Utvalg for kultur og oppvekst Utvalg for tekniske

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 02.09.2009 52/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 02.09.2009 52/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200905174 : E: 231 M00 : Odd Arne Vagle Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 02.09.2009 52/09 KONSEKVENSENE MED

Detaljer

OMRÅDEMODELL FOR FINANSIERING AV FELLESTILTAK I SØRUMSAND SENTRUM

OMRÅDEMODELL FOR FINANSIERING AV FELLESTILTAK I SØRUMSAND SENTRUM Arkivsak-dok. 15/10935-1 Saksbehandler Ketil Matvik Foldal Saksgang Møtedato Plan- og næringsutvalget 25.08.2016 Formannskapet 31.08.2016 OMRÅDEMODELL FOR FINANSIERING AV FELLESTILTAK I SØRUMSAND SENTRUM

Detaljer

Nesodden kommune. Gbnr 1/959 - Varden BS3 - Nybygg bolig bygg 1 og 2 Dispensasjon fra reguleringsbestemmelser

Nesodden kommune. Gbnr 1/959 - Varden BS3 - Nybygg bolig bygg 1 og 2 Dispensasjon fra reguleringsbestemmelser Nesodden kommune Plan bygg og geodata Delegert vedtak Dato: 17.03.2015 Vår ref: 15/395-4 - 15/6796 Arkivkode: 01/0959, Saksbeh.: Nele Griebsch Saksnummer: 086/15 Gbnr 1/959 - Varden BS3 - Nybygg bolig

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200803344 : O: : 101-79 : Randi Sunde : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 23.09.09

Detaljer

Møtedato: 15.12.2009 12.01.2010 27.04.2010 54/10

Møtedato: 15.12.2009 12.01.2010 27.04.2010 54/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Behandles av utvalg: Sandnes bystyre Formannskapet Bystyret Møtedato: 15.12.2009 12.01.2010 27.04.2010 54/10 Arkivsak : 200804121 Arkivkode : E. 614 A20 &30 Saksbeh. : S.Haugen

Detaljer

Saksframlegg IKRAFTTREDEN AV LOVREGLER FOR UTBYGGINGSAVTALER - FORUTSIGBARHETSVEDTAK JF. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 64 A

Saksframlegg IKRAFTTREDEN AV LOVREGLER FOR UTBYGGINGSAVTALER - FORUTSIGBARHETSVEDTAK JF. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 64 A Saksframlegg IKRAFTTREDEN AV LOVREGLER FOR UTBYGGINGSAVTALER - FORUTSIGBARHETSVEDTAK JF. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 64 A Arkivsaksnr.: 06/11617 Forslag til innstilling: I medhold av pbl. 64 a fatter bystyret

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 07/1217-78 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN MARTODDEN UTBYGGINGSAVTALER Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 162/07 HAMAR FORMANNSKAP 22.08.2007

Detaljer

Saksbehandler: Arne Enger Arkiv: PLA 229 Arkivsaksnr.: 01/ Dato:

Saksbehandler: Arne Enger Arkiv: PLA 229 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Enger Arkiv: PLA 229 Arkivsaksnr.: 01/05877-045 Dato: 08.09.2004 KVARTALET ENGENE/GJETERGATA/THORNEGATA/SUNDGATA REGULERINGSPLAN AVSLUTTENDE BEHANDLING INNSTILLING TIL:

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HÅKON MAGNUSSONS GATE 3, STARTBO LADE SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PARKERINGSKRAV Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Trondheim kommune. HÅKON MAGNUSSONS GATE 3, STARTBO LADE SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PARKERINGSKRAV Arkivsaksnr. Saksframlegg HÅKON MAGNUSSONS GATE 3, STARTBO LADE SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PARKERINGSKRAV Arkivsaksnr.: 06/4497 Saksbehandler: Per Ove Ravatsås Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det faste utvalget for

Detaljer

Praktisk bruk av plan utbyggingsavtaler og kostnadsfordeling med fokus på hytte- og reisemålsutvikling

Praktisk bruk av plan utbyggingsavtaler og kostnadsfordeling med fokus på hytte- og reisemålsutvikling Praktisk bruk av plan utbyggingsavtaler og kostnadsfordeling med fokus på hytte- og reisemålsutvikling Kristiansand 29.09.2010 Erik Plathe, Asplan Viak AS 1 Hytte- og reisemålsutvikling var ikke hovedtema

Detaljer

Bergenhus, gnr. 163, bnr. 30. Framforhandlet utbyggingsavtale med Møllendalsbakken 6 AS

Bergenhus, gnr. 163, bnr. 30. Framforhandlet utbyggingsavtale med Møllendalsbakken 6 AS Byrådssak 1553 /13 Bergenhus, gnr. 163, bnr. 30. Framforhandlet utbyggingsavtale med Møllendalsbakken 6 AS ELTO ESARK-5120-200720658-354 Hva saken gjelder: Saken gjelder utbyggingsavtale dat. 3.10.2013

Detaljer

Flyfoto Hinna Park. Sentral tomt på Storhaug. Attraktivt område for 66 boliger til salgs

Flyfoto Hinna Park. Sentral tomt på Storhaug. Attraktivt område for 66 boliger til salgs Flyfoto Hinna Park Sentral tomt på Storhaug Attraktivt område for 66 boliger til salgs Rosenvang 6/10799 Tomten ligger i et attraktivt boligområde sentralt i Storhaug bydel. Den grenser til friområde i

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommuneplanutvalget /15 Kommunestyret /15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommuneplanutvalget /15 Kommunestyret /15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommuneplanutvalget 08.10.2015 21/15 Kommunestyret 19.10.2015 118/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

Notat 2016/ Konsekvenser av å endre krav til reguleringsplan for søknadspliktige tiltak i KPA

Notat 2016/ Konsekvenser av å endre krav til reguleringsplan for søknadspliktige tiltak i KPA Enhet arealforvaltning Notat Sak nr: Dato: 2016/1863-9 24.03.2017 Konsekvenser av å endre krav til reguleringsplan for søknadspliktige tiltak i KPA Bakgrunn: Rådmannen har foreslått å endre kravet til

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201105970 : E: 611 D11 &53 : Ane Eikehaugen, Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 AVKLARING

Detaljer

Reguleringsplan for Del av Roa sentrum. Planbestemmelser

Reguleringsplan for Del av Roa sentrum. Planbestemmelser Reguleringsplan for Del av Roa sentrum Planbestemmelser Vedtatt av kommunestyret K-sak 41/06, 29.6.2006 Mindre vesentlig endring DS UTV 216/06, 20.12.2006 Referanse: 06/2272-4 Arkivkode: Plan-ID 0533-2006-0004

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

Varamedlem Merethe Moum Sak 156/15 Varamedlem Berit Wold Fjelle Guro Angell Gimse

Varamedlem Merethe Moum Sak 156/15 Varamedlem Berit Wold Fjelle Guro Angell Gimse Møteprotokoll Formannskapet 27.10.2015 Behandlede saker: PS 155-159/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00 - Tilstede på møtet Forfall Møtt for Gunnar Krogstad Stine Estenstad Bente Estenstad

Detaljer

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trond Kaggerud Tlf: 75 10 10 27 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/1192-1 KJØP SKJERVENGAN LEIR Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 1. Vefsn kommune benytter seg av sin forkjøpsrett

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: L4 &00 Arkivsaksnr.: 02/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: L4 &00 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: L4 &00 Arkivsaksnr.: 02/00633-031 Dato: 28.06.2002 BYGNINGSVEDTEKTER - ENDRING AV PARKERINGSNORMER OPPFØLGING AV VEDTATT PARKERINGSSTRATEGI SAK TIL

Detaljer

S aksprotokoll. Arkivsak: 07/00003 Tittel: SAKSPROTOKOLL: UTBYGGINGAVTALE IHHT PLAN- OG BYGN... PRINSIPPVEDTAK

S aksprotokoll. Arkivsak: 07/00003 Tittel: SAKSPROTOKOLL: UTBYGGINGAVTALE IHHT PLAN- OG BYGN... PRINSIPPVEDTAK S aksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Motedato: 15.11.2007 Sak: 0043/07 Arkivsak: 07/00003 Tittel: SAKSPROTOKOLL: UTBYGGINGAVTALE IHHT PLAN- OG BYGN... PRINSIPPVEDTAK Behandling: Medlem Otto Sæterbø fremmet

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. for. Risøystranda

UTBYGGINGSAVTALE. for. Risøystranda UTBYGGINGSAVTALE for Risøystranda Mellom Larvik kommune, nedenfor kalt kommunen, på den ene side og Sverre Rye Sundsten (utbygger) og AS Johs. Grønseth & Co (grunneier), nedenfor kalt utbygger som fellesbetegnelse

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2012 21813/2012 2010/11614 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/75 Formannskapet 02.05.2012 Bodø Industri AS - leie av areal til parkering

Detaljer

Midlertidig utleie av offentlig gategrunn

Midlertidig utleie av offentlig gategrunn Byteknikk Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.04.2013 28568/2013 2013/2771 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/81 Formannskapet 16.05.2013 13/72 Bystyret 20.06.2013 Midlertidig utleie av offentlig

Detaljer

PARKERING SANDNES RÅDHUS SAMT TILLIGGENDE OMRÅDER

PARKERING SANDNES RÅDHUS SAMT TILLIGGENDE OMRÅDER Arkivsak-dok. Sak 41 14 Saksbehandler: Saksbehandler: Odd arne Vagle Janne Andorsen Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 06.06.2014 Saken skal endelig avgjøres av / går videre til: Rådmannen

Detaljer

Detaljplaner for Straumen sentrum - Nessjordet og bankplassen

Detaljplaner for Straumen sentrum - Nessjordet og bankplassen Arkivsak. Nr.: 2013/1197-1 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur Detaljplaner for Straumen sentrum - Nessjordet og bankplassen Rådmannens forslag til vedtak

Detaljer

FORUS UTVIKLING AS - STATUS 10 ÅR ETTER OPPSTART

FORUS UTVIKLING AS - STATUS 10 ÅR ETTER OPPSTART Arkivsak-dok. 16-2443 Saksbehandler Stein Racin Grødem Saksgang Møtedato Styret i Forus Utvikling (2016-2018) 23.03.2017 FORUS UTVIKLING AS - STATUS 10 ÅR ETTER OPPSTART Forslag til vedtak/innstilling:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Husbyjordet - Opsjon parkering under bypark

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Husbyjordet - Opsjon parkering under bypark STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: L82 Arkivsaksnr: 2014/7629-1 Saksbehandler: Bjørn Bremseth Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Husbyjordet - Opsjon parkering under bypark Rådmannens

Detaljer

Styret Hammerfest Parkering KF 11.11.2014. Utbetaling av lån Batteriet Parkeringsplass, og nye driftslokaler i Strandgata 49.

Styret Hammerfest Parkering KF 11.11.2014. Utbetaling av lån Batteriet Parkeringsplass, og nye driftslokaler i Strandgata 49. Saksbehandler: Trond Olsen Saksnr.: 2014/69-20 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Styret Hammerfest Parkering KF 11.11.2014 Saksdokumenter ikke vedlagt: Utbetaling av lån Batteriet Parkeringsplass,

Detaljer

Parkering som planpremiss og kostnadsdriver alternative hovedgrep

Parkering som planpremiss og kostnadsdriver alternative hovedgrep Parkering som planpremiss og kostnadsdriver alternative hovedgrep Bybolig 07 20.11.2007 Jan Usterud Hanssen 26.11.2007 Side 1 Litt om bilhold, parkering og parkeringspolitikk Boligparkering: situasjonsbeskrivelse

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. for. Rekkevik Gård Gnr bnr. 1

UTBYGGINGSAVTALE. for. Rekkevik Gård Gnr bnr. 1 UTBYGGINGSAVTALE for Rekkevik Gård Gnr. 1002 bnr. 1 Mellom Larvik kommune, nedenfor kalt kommunen, på den ene side og Prosam AS og Asborg Martinsen (grunneier), nedenfor kalt utbygger som fellesbetegnelse

Detaljer

Utbyggingsavtaler. Trondheim 7. Februar 2017

Utbyggingsavtaler. Trondheim 7. Februar 2017 Utbyggingsavtaler Trondheim 7. Februar 2017 Disposisjon Intro Hjemmelsgrunnlag Kommunestyrevedtak Potensiale Metodikk utredning kostnader Forholdet til regler om offentlig anskaffelse Befolkningsutviklingen

Detaljer

Bestemmelser for parkering i kommuneplan for Stavanger kommune

Bestemmelser for parkering i kommuneplan for Stavanger kommune Vedlegg 3 Bestemmelser for parkering i kommuneplanene Bestemmelser for parkering i kommuneplan for Stavanger kommune Bestemmelser og retningslinjer for parkering (pbl 11.9 punkt 5) 1.1.1 Bestemmelser for

Detaljer

EKSEMPLER PÅ GODE PROSESSER. Jan.willy.foreland@faveoprosjektledelse.no

EKSEMPLER PÅ GODE PROSESSER. Jan.willy.foreland@faveoprosjektledelse.no EKSEMPLER PÅ GODE PROSESSER Jan.willy.foreland@faveoprosjektledelse.no Eksempler på gode prosesser knyttet til bolig-og sentrumsutvikling Utgangspunkt å få til ønsket utvikling i et område med: Mange grunneiere

Detaljer

Gjennomføring av reguleringsplaner. Kurs i reguleringsplanlegging etter ny plan- og bygningslov 8-9 desember 2010 Radisson Blue Hotel Norge Bergen

Gjennomføring av reguleringsplaner. Kurs i reguleringsplanlegging etter ny plan- og bygningslov 8-9 desember 2010 Radisson Blue Hotel Norge Bergen Gjennomføring av reguleringsplaner Kurs i reguleringsplanlegging etter ny plan- og bygningslov 8-9 desember 2010 Radisson Blue Hotel Norge Bergen Sammenhengen mellom utforming av og mulig gjennomføring

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.09.2009 92/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.09.2009 92/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802813 : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.09.2009 92/09 EN VISJON OG MULIGHETSSTUDIE

Detaljer

Utbyggingsavtale for Nedre Malmø Informasjon for bystyret Nils Olav Berge

Utbyggingsavtale for Nedre Malmø Informasjon for bystyret Nils Olav Berge Utbyggingsavtale for Nedre Malmø Informasjon for bystyret 24.09.09 Nils Olav Berge Agenda: Bakgrunn og grunnlag for avtaleinngåelse Forhandlingsprosess og avtale Risiko og finansiering Bakgrunn og grunnlag

Detaljer

Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 14:00

Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 14:00 Tvedestrand kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 22.12.2015 Tid: 14:00 Forfall meldes på telefon 37 19 95 23 til Service- og dokumentsenteret som sørger

Detaljer

Oversikt over parkeringspolitiske virkemidler. Petter Christiansen Fagseminar Akershus fylkeskommune

Oversikt over parkeringspolitiske virkemidler. Petter Christiansen Fagseminar Akershus fylkeskommune Oversikt over parkeringspolitiske virkemidler Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar Akershus fylkeskommune 28.02.2017 Hva parkeringspolitikken kan påvirke Side 2 Side 3 - Parkeringsnormer - Krav til

Detaljer

SALGPROSPEKT KONKURRANSE OM KJØP AV TOMT FOR UTBYGGING I HAMAR. FOTO: SKYPHOTO.NO ARENAVEGEN, SØNDRE SVING BRISKEBY STADION

SALGPROSPEKT KONKURRANSE OM KJØP AV TOMT FOR UTBYGGING I HAMAR. FOTO: SKYPHOTO.NO ARENAVEGEN, SØNDRE SVING BRISKEBY STADION SALGPROSPEKT FOTO: SKYPHOTO.NO KONKURRANSE OM KJØP AV TOMT FOR UTBYGGING I HAMAR. ARENAVEGEN, SØNDRE SVING BRISKEBY STADION FOTO: SKYPHOTO.NO Konkurranse om kjøp av tomt for ut bygging i Arenavegen, søndre

Detaljer

Trones og sentrum bydelsutvalg 15.06.11 sak 19/11. Sandnes, 29.04.2011

Trones og sentrum bydelsutvalg 15.06.11 sak 19/11. Sandnes, 29.04.2011 Trones og sentrum bydelsutvalg 15.06.11 sak 19/11 Adressater i henhold til vedlagt liste Byggesak Sandnes, 29.04.2011 Deres ref.: Vår ref : 201001163-8 Saksbehandler: Paul Korsberg Arkivkode : O: : 111-802

Detaljer

Forvaltning av areal i havneområdet - Avtale mellom Bodø kommunen og Bodø Havn KF

Forvaltning av areal i havneområdet - Avtale mellom Bodø kommunen og Bodø Havn KF Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.10.2012 60307/2012 2012/7201 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/228 Formannskapet 19.12.2012 Bystyret 14.02.2013 Forvaltning av areal i havneområdet

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkivsaksnr.: 14/ Dato: STYRINGSSTRUKTUR FOR THAMSGATENS PARKERINGSHUS AS / GREV WEDELS PARKERINGSHUS AS

Saksbehandler: Steinar Valset Arkivsaksnr.: 14/ Dato: STYRINGSSTRUKTUR FOR THAMSGATENS PARKERINGSHUS AS / GREV WEDELS PARKERINGSHUS AS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/2232-1 Dato: 19.02.14 STYRINGSSTRUKTUR FOR THAMSGATENS PARKERINGSHUS AS / GREV WEDELS PARKERINGSHUS AS â INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET

Detaljer

AVKJØRING STORØYNE - VALG AV ENTREPRENØR OG FINANSIERING

AVKJØRING STORØYNE - VALG AV ENTREPRENØR OG FINANSIERING Arkivsak-dok. 16/01941-1 Saksbehandlar Kristian Damstuen Saksgang Formannskapet Kommunestyret AVKJØRING STORØYNE - VALG AV ENTREPRENØR OG FINANSIERING Saka vert avgjort av: Kommunestyret i Gol kommune

Detaljer

Utbyggingsavtale Vikersund sentrum nord Utkast, datert

Utbyggingsavtale Vikersund sentrum nord Utkast, datert Utbyggingsavtale Vikersund sentrum nord Utkast, datert 15.05.2015. 1 Generelt Denne utbyggingsavtalen omfatter alt areal som omfattes områdereguleringsplan for Vikersund sentrum nord i Modum, jf. kart

Detaljer

0437/40/97 - NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE - UTBYGGINGSAVTALE MED GRUNNLAG I REGULERINGSPLAN FOR NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE- SJUKEHUS ARKIV

0437/40/97 - NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE - UTBYGGINGSAVTALE MED GRUNNLAG I REGULERINGSPLAN FOR NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE- SJUKEHUS ARKIV Saknr. 12/6097-15 Saksbehandler: Hilde Merete Godager 0437/40/97 - NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE - UTBYGGINGSAVTALE MED GRUNNLAG I REGULERINGSPLAN FOR NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE- SJUKEHUS ARKIV

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker /10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker /10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200700654 : E: D35 : Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 2/10 Formannskapet 16.02.2010

Detaljer

Kommunens strategi for aktiv bruk av utbyggingsavtaler som verktøy i byutviklingsprosesser. Avdelingsdirektør Ove Ellingsen,

Kommunens strategi for aktiv bruk av utbyggingsavtaler som verktøy i byutviklingsprosesser. Avdelingsdirektør Ove Ellingsen, Kommunens strategi for aktiv bruk av utbyggingsavtaler som verktøy i byutviklingsprosesser Avdelingsdirektør Ove Ellingsen, Utfordringen Hvordan sette sammen et spleiselag som fordeler kostnader ved byveksten

Detaljer

Saksbehandler: Petter Hval Arkiv: GBNR 110/188 Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Petter Hval Arkiv: GBNR 110/188 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Petter Hval Arkiv: GBNR 110/188 Arkivsaksnr.: 08/106-13 Dato: 26.05.08 110/188, GRØNLAND 68, NYBYGG HOTELL, BOLIGER -AVKLARING AV RAMMER FOR VIDERE BEHANDLING INNSTILLING TIL:

Detaljer

Rekkefølgebestemmelser og offentlig teknisk infrastruktur: hvordan få til utbyggerfinansiering. Avdelingsdirektør Ove Ellingsen,

Rekkefølgebestemmelser og offentlig teknisk infrastruktur: hvordan få til utbyggerfinansiering. Avdelingsdirektør Ove Ellingsen, Rekkefølgebestemmelser og offentlig teknisk infrastruktur: hvordan få til utbyggerfinansiering Avdelingsdirektør Ove Ellingsen, Utfordringen Hvordan sette sammen et spleiselag som fordeler kostnader ved

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR STEINSNES VED HØLEN, DEL I.

UTBYGGINGSAVTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR STEINSNES VED HØLEN, DEL I. UTBYGGINGSAVTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR STEINSNES VED HØLEN, DEL I. Mellom Larvik kommune, nedenfor kalt kommunen, og Stein Arild Thorstensen (eier av del I), nedenfor kalt utbygger, er det inngått følgende

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 12/2926-21 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION OG FUGLSETHMYRA Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 000000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 226/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200604928 : O: : L12-44 : Sunniva Idsø : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 16.02.11

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 1/8 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 28.08.2009 GBR-352/1, N- 09/13693 09/69231 504 Saksbehandler: Frode Jørgensen Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Plan- og

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Arkivsaksnr.: 13/706-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer