SYKEHUSET TELEMARK HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SYKEHUSET TELEMARK HF"

Transkript

1 SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid Venanger Kari Thomsen Idar Grotle Anne Østensen Thyra Giæver Ann Kristin Semb Karin S. Karlsen Oddbjørn Riser Tor Strømme Lars Magne Glesnes, Pasient- og brukerombudet Anne Brynjulfsen, stab/støtte psykiatrisk klinikk STHF Per Urdahl, klinikksjef medisinsk klinikk Bjarne Lia, sekretær for brukerutvalget ved STHF. Dessuten møtte: Einar Ramsli, Serviceklinikken Helle Devik Haugseter, jurist kvalitetsseksjonen Hanne Broby, enhetsleder SAMBA Guro Vindsvoll, kommunalsjef for Helse og Velferd, Skien kommune Gunnar Gausel, klinikksjef Barne og Ungdomsklinikken STHF Forfall: Bess M. Frøyshov, administrerende direktør Knut Bjaaland ledet møtet

2 Sak Godkjenning av protokoll fra Tor Strømme er uteglemt på til stede Protokoll godkjent Sak Informasjon om tidspunkt for og gjennomføring av modulbasert opplæring - Modul 1: 19-20/ Gjøvik og 2-3/ Kongsberg - Modul 2: 3-4/ Skien - Modul 3: Erfaringskonferanse 24-25/ Gardermoen: Thyra har meldt seg på Sak Informasjon om konferanse for brukerutvalg november - Fra STHF er følgende meldt på: Idar Grotle, Birgit Lia, Karin Karlsen, Knut Bjaaland Sak Sak fra FFO Telemark: bekymringsmelding fra CP foreningen ang behandlingstilbudet for barna på SAMBA Hanne Broby (enhetsleder SAMBA), Guro Vindsvoll (kommunalsjef for Helse og Velferd, Skien kommune) og Gunnar Gausel (klinikksjef Barne og Ungdomsklinikken) orienterte - SAMBA er et samarbeid mellom Skien kommune, Porsgrunn kommune og Sykehuset Telemark. - Våren / sommeren 2014 har det vært en nedbemanning ved SAMBA - Døgnprisen på SAMBA har vært høy (8000 kr pr døgn) og det har derfor vært nødvendig å se på innholdet i tjenesten - Pedagoger har i en viss grad blitt erstattet av helsepersonell (vernepleiere, sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter). Tilbudet har blitt spisset mer mot helsetilbud. - Bemanning per i dag er 3 på dag, 3 på kveld og 2 på natt. Tar imot inntil 4 barn. Stengt jul, nyttår og sommer.

3 - SAMBA vil kunne gi et rehabiliteringstilbud til barn, men skal ikke være et tilbud om avlastningsboliger. Stor pågang fra brukere. - Tilbudet har siste året blitt mer spisset mot de mest svake og syke gruppene. - Kommunalsjef: kommunen er også i omstilling/ innsparing. De må derfor se på hvilke tilbud som gis, og hvilke tilbud som er lovpålagt. De ser på mulighet for samordning og samlokalisering av tjenestetilbudet. Det pågår prosjekt for å se på dette, men det foreligger ingen konklusjoner enda. Det eksisterer ingen planer om flytting av SAMBA per i dag, men det blir sett på dette som en mulighet og et alternativ. Det kommer en rekke henvendelser fra brukere og brukerorganisasjoner med bekymringer og innspill ift dette. Tilbudet på SAMBA er et unikt tilbud og er et samhandlingsprosjekt mellom kommune og sykehus. - Tilbudet på SAMBA blir sett opp mot tilbudet på Einaren, og det blir sett på mulighetene for en tettere kobling mellom disse tilbudene - Gausel: tilbudet vi har i dag er et godt tilbud for målgruppen. Kvaliteten i tilbudet er tuftet på det tette samarbeidet mellom sykehus og kommunalt tilbud. Viktig med fysisk nærhet til sykehuset for at tilbudet skal fungere optimalt. Det etablerte tilbudet er et unikt tilbud i nasjonal sammenheng, og brukes som modell for tilbudene en rekke andre steder. Målgruppen har god kontakt med barneavdelingen, men SAMBA er et bedre tilrettelagt tilbud for denne gruppen. BU støtter opp om tilbudet, og ber om en orientering fra kommunen om fremtiden til tilbudet når budsjettet for 2015 foreligger. Sak Svar på sak fra forrige møte ang parkeringsordningen ved STHF (eventuelt-sak 51-14) Einar Ramsli orienterte: - Pasienter / besøkende med gyldig HC bevis i bilvinduet, kan parkere på ordinære p-plasser uten å betale. - P-vakt er bedt om å være ekstra obs på at det ikke forekommer feil eller misbruk av HCplasser. Oppfatter at det er lite misbruk, og det blir tatt tak i så fort det observeres. - Det er et kjent problem at datoer er delvis vanskelig å lese på parkeringsbilletter. Europark vil rette opp dette. Datoen som står ved størst skrift, er dato det er betalt til og ikke nødvendigvis datoen det er betalt. Dette lar seg ikke endre. Tilbakemeldinger: - HC plasser er for små, vanskelig for enkelte brukere å benytte plassene. Bør vurdere å slå sammen plasser for å få store nok parkeringsplasser.

4 - Utfordring ift parkering ved konferansesentret. Kan løses ved spesifikt parkeringsbevis for serviceplasser (542) som gjelder for enkeltdager. - Hva med å se på utformingen av parkeringsplasser og plassering av parkanlegg inntil parkeringsplasser. - Også en del utfordringer i forhold til betalingssystemer, og betaling av parkering - Fortsatt stadig feil på datoer Brukerutvalget viser til forskrift for utforming av HC plasser, og ber sykehuset forholde seg til dette. Utfordrer til å se på hvordan det kan etableres større parkeringsplasser Betalingsautomatene må kunne benyttes med alle vanlige bank/ betalingskort Sak Virksomhetsrapport STHF september 2014 Per Urdal orienterte (se vedlegg i innkallelse til møtet): - Økonomien ser bedre ut i september enn tidligere. Utviklingen mot økning av underskudd i 2014 ser ut til å ha blitt noe redusert. Dette må likevel sees på med varsomhet, siden all omorganisering og omstilling enda ikke er på plass. - Fortsatt mye usikkerhet ift økonomisk situasjon i I forhold til omstillingsarbeidet i Vest-Telemark er det fortsatt en del usikkerhet ift hva som skjer når, dvs hvor lenge det er mulig å opprettholde drift på Rjukan. Driften på Rjukan vil bli svært ressurskrevende dersom den skal opprettholdes til 20/6-15 slik utviklingsplanen skisserer. Hvor lenge driften på Rjukan opprettholdes vil kunne påvirke sykehusets budsjett. Situasjonen der vil også få mye oppmerksomhet i media videre. - I forhold til planer som det jobbes med på Rjukan når det gjelder alternativ drift, så er det løsninger som ikke nødvendigvis vil skape arbeidsplasser av betydning for lokalsamfunnet. - Aktiviteten på Notodden vil bli økt som følge av flytting av aktivitet - Sykemeldinger går generelt ned ved STHF - Utfordringer i forhold til å lage arbeidsplaner for leger med en lengre planleggingshorisont - Kragerø: omstillingsprosessen er i rute. Personell er omplassert. Det jobbes med å legge til rette for alternativ bruk av bygningsmassen. Flere interessenter har meldt seg. Spørsmål/ kommentarer: - Bekymring ift rekruttering og med å beholde nøkkelpersonell: Viktig å satse på personell som allerede jobber på sykehuset. Særlig i tider med mye usikkerhet ift økonomi er det utfordrende å beholde personell.

5 - Notodden har mye utfordringer ift mye bruk av innleie av personell fra vikarbyrå. Hvordan skal det fungere når aktiviteten økes? o En del personell kommer fra Rjukan, men det er en del utfordringer knyttet til å rekruttere personell. Det er også utfordringer ift ledelse og organisering av personell i denne prosessen. - Har leger som drar på spesialisering noen bindingstid? o En del får avtaler hvor de får bindingstid etter spesialisering. Særlig gjelder det de som har tilhørighet i området. - Trenden ift fristbrudd er i bedring - Hvorfor øker ikke aktiviteten i kirurgisk avdeling? o Mye av utfordringer skyldes organisering av drift/ ledelse, logistikk og kultur. Dette er ting det jobbes med. - Barne og ungdomspsykiatri: aktiviteten er lavere enn budsjettert. Stilles spørsmål i forhold til antall konsultasjoner per dag. Dette kan bla skyldes hvordan konsultasjoner registreres, bla om konsultasjoner foregår utenfor sykehus, hvor tverrfaglig behandlingen er, osv. Det er også vakante stillinger i psykiatrien som gjør det vanskelig å opprettholde full aktivitet. Brukerutvalget er sterkt betenkt om den økonomiske utviklingen, men forutsetter at dette ikke vil innvirke på pasientene. Brukerutvalget ser med bekymring på sykehusets produktivitet. Det kan synes som å spare blir viktigere enn å ta vare på brukere av sykehusets tjenester. Etter Brukerutvalgets syn begrenser den økonomiske situasjonen STHF er i, mulighetene for å få til den robusthet utviklingsplanen legger opp til. Kunnskap er sykehusets viktigste ressurs. Stopper denne utvikling stopper man samtidig den bærekraft sykehuset forventes å ha i fremtiden. Med andre ord så ser vi flukt av menneskelige ressurser som forutsigbart og færre kvalifiserte søkere til det sykehuset som vi ønsker å utvikle. Sak Info: Foreløpig protokoll regionalt brukerutvalg september Se vedlegg i innkallelsen til møtet Sak Info: Oppsummering møte med leder og nestleder i regionalt brukerutvalg august Se vedlegg i innkallelsen til møtet. Knut Bjaaland var til stede. Knut Bjaaland orienterte om møtet.

6 Sak Pågående prosjekter: orientering fra deltakere Nye prosjekter: - Prosjekt Pasienthotell: Birgit Lia Gjennomgang og ajourføring av listen over pågående prosjekter. Nytt prosjekt: Utbygging Sykehuset Skien USS: Føde barsel og nyfødt intensiv: Representant: Thyra Giæver Sak Status for brukerutvalgskontor Einar Ramsli viste frem kontoret brukerutvalget får tilbud om: - Kontoret ligger innenfor hovedinngangen, det gamle innskrivningskontoret - Mulig å komme inn på kontoret med elektrisk rullestol, men det er trangt - Møblering må vurderes i forhold til bruk av kontoret Kan benyttes som besøksrom Brukerkontor i bygg 70 opprettholdes Sak Referat fra styringsgruppemøte USS Knut Bjaaland orienterte Sak Pasient og brukerombudets 5 minutter - Bekymringer omkring fritt behandlingsvalg - Svært fornøyd med kreftkoordinatorer: et godt tilbud som fungerer bra! - Nytt pasient og bruker ombud fra slutten av januar: Else Jorunn Saga - Bekymring ang forholdene på sikkerhetspost 3A psykiatrisk. Tar saken opp igjen på møtet i januar.

7 Brukerutvalget tar sakene til orientering Sak Eventuelt - Spørsmål ang rutiner for varsling av pasienter når lege ikke har anledning til å komme på oppsatt time på poliklinikk. For pasientgrupper som er avhengig av transport og koordinering er dette en stor utfordring. Spørsmål fra Ann Kristin Semb. o Per Urdal: har tatt opp dette ved ulike poliklinikker. De opplyser at de ved forventet eller plutselig bortfall av legeressurser, så er rutinen at de varsler ved brev om det er tid for det, eller på telefon ved kort varsel. Anbefaler at pasienter som opplever dette melder dette som klage. - Møteplan Brukerutvalget 2015: 29/1, 19/3, 7/5, 11/6, 10/9, 15/10, 12/11, 10/12 (med forbehold om endringer av datoer, møteplan ikke formelt godkjent av sykehusstyre enda) o Tas opp på nytt neste møte 4/12 - Styreleder Tom Jørgensen vil delta på møte med brukerutvalget 29/ Regional brukerkontakt, Rita Andersen, kommer på møtet 4/ Brukerutvalget tar sakene til orientering Sak Etteranmeldt sak: Høring - veileder om pasienter, brukeres og pårørendes rett til informasjon ved alvorlige hendelser m.m Helle Devik Haugseter orienterte: - Høring fra helsedirektoratet som er sendt til de regionale helseforetakene - Kort svarfrist! - Utdyping av lovendring fra 1/ Saken er ment som et hjelpemiddel for å konkretisere og tydeliggjøre rettigheter. - Veilederen fokuserer på at det er et systemansvar å følge opp informasjon. - Informasjon skal styrke brukernes tillit til helsevesenet, og kunne benyttes for forbedringsarbeid i sykehuset. - Informasjon må være tilpasset mottakerens forutsetninger. - Informasjon skal fortrinnsvis gis av det helsepersonell som har førstehåndskunnskap til hendelsen.

8 Kommentarer: - Noe uklart ift hvem som skal vurdere om informasjon skal gis skriftlig i tillegg til muntlig (innledning i punkt 4.3). Det bør derfor føyes til at: Pasienten skal motta skriftlig informasjon når han/ hun ber om det. - Hva med å legge til rette for mer dokumentasjon ved hjelp av kamera på sykehus? Både i forhold til gjennomføring av prosedyrer og informasjon. Mange problemstillinger knyttet til dette, datatilsyn, lagring, osv. Politiet har gode erfaringer i forhold til denne type overvåkning og dokumentasjon. Helsevesen bør også kunne legge til rette for dette. Enighet i brukerutvalget om å melde tilbake første kommentar. En del diskusjon ift andre kommentar, men dette blir ikke spilt inn som et forslag fra brukerutvalget.

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 19.03.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 08:30) Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 18. mars 2013

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 18. mars 2013 Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 GEN Dykkar ref.: Dato: 11.03.2013 Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 18. mars 2013 Vi kallar

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl.

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Det vises

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014 Sykehuset Telemark HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Skien 30. januar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG...1 1. Om Sykehuset Telemark HF oppgaver og organisering...1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

Årsmelding 2010. Finnmark

Årsmelding 2010. Finnmark Årsmelding 2010 Finnmark Pasient- og brukerombudet i Finnmark/Divššohas-ja geavaheaddjiáittardeaddji Finnmárkkus Hamnegt. 3 Postboks/Poastaboksa 285, 9615 Hammerfest/HÁMMARFEASTTA E-post/E-poasta: finnmark@pasientogbrukerombudet.no

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/101-758/2009

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Årsmelding Buskerud. «Denne saken har vært et mareritt for kommunen» «Du nådde dessverre ikke opp denne gangen i kampen om rehabiliteringsplass»

Årsmelding Buskerud. «Denne saken har vært et mareritt for kommunen» «Du nådde dessverre ikke opp denne gangen i kampen om rehabiliteringsplass» 2014 Årsmelding Buskerud «Sykepleier på sykehuset synkroniserte medisinlisten med mine notater jeg var jo den eneste som visste hva jeg hadde fått mens jeg var innlagt» «Denne saken har vært et mareritt

Detaljer

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 16. september 2015 Kl.: 10.15 til ca. 15.00 Sted: Radisson Blu hotel, Tromsø Møtedato: 16. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014

Sykehuset Innlandet HF Omstillingsarbeid somatikk Sluttrapport November 2014 Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Oppdragsbeskrivelse... 4 1.2 Arbeidets målsetting... 8 1.3 Gjennomføring av utredningsarbeidet...

Detaljer

Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest

Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/530 Andreas Ertesvåg Hammerfest, 18.8.2015 Saksnummer 63/2015 Saksansvarlig: Vivi Brenden Bech, klinikksjef klinikk Hammerfest Møtedato:

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i Brukerutvalget - 18.05.15. Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i Brukerutvalget - 18.05.15. Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i Brukerutvalget - 18.05.15 Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya Medlemmene møtes kl. 12:00 på Zefyr hotell.

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

ST-nytt. Ut på bred høring. Palliativ førjul. Seks tok fagbrevet. Roser til gode ledere. Barneavdelingen 60 år

ST-nytt. Ut på bred høring. Palliativ førjul. Seks tok fagbrevet. Roser til gode ledere. Barneavdelingen 60 år ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 11. desember 2013 Ut på bred høring STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

Samhandlingsreformen i Drammensregionen Lokalmedisinske tjenester i Øvre Eiker og Nedre Eiker kommuner. Sluttrapport fra Delprosjekt 3 Fase 2

Samhandlingsreformen i Drammensregionen Lokalmedisinske tjenester i Øvre Eiker og Nedre Eiker kommuner. Sluttrapport fra Delprosjekt 3 Fase 2 Samhandlingsreformen i Drammensregionen Lokalmedisinske tjenester i Øvre Eiker og Nedre Eiker kommuner Sluttrapport fra Delprosjekt 3 Fase 2 Einar Braaten Dato: 11.04.2012 1 Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING...

Detaljer

SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Vel møtt Juli 2011 1

SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Vel møtt Juli 2011 1 SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Vel møtt Juli 2011 1 Jan Solberg, InnoMed/Medinnova Einar Husebye, Sykehuset Buskerud HF Juli 2011 InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2012 - Opptrappingsplanen psykiatri - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 2 Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 Juni 2009 Rapport 1. tertial 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering og vurderinger... 4 2 Aktivitet... 5 2.1

Detaljer

Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging

Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato 30/2014 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 23.4.2014 Saksansvarlig: Tor Ingebrigtsen Saksbehandler: Mai-Liss Larsen Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging Innstilling

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Bemanningsutvikling og fremtidig behov for spesialister ved STHF Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 35-2014 Økonomidirektør Tom Helge

Detaljer

A. Nedlegging av driften ved Røsvik bo- og behandlingssenter oppfølging personellsiden

A. Nedlegging av driften ved Røsvik bo- og behandlingssenter oppfølging personellsiden Direktøren Styresak /11/10 Orienteringssaker til styret 15 februar 2010 Saksbehandler: Eivind Solheim Saksnr.: 2009/350 Dato: 08.02.2010 Saksbehandlers kommentar : Denne saken omhandler følgende orienteringssaker:

Detaljer

Tilsyn - HELSE BERGEN HF

Tilsyn - HELSE BERGEN HF VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 14 24.04.2015 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Berit F. Haugsgjerd, tlf. 95045560 HELSE BERGEN HF Postboks 1400 5021 BERGEN Tilsyn - HELSE BERGEN HF Vi viser til

Detaljer

EVALUERING HELSE OG OMSORG

EVALUERING HELSE OG OMSORG EVALUERING HELSE OG OMSORG Arkivsaksnr.: 13/3412 Arkiv: F00 &34 Saksnr.: Utvalg Møtedato 47/13 Eldrerådet 07.10.2013 51/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 08.10.2013 128/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2014

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2014 pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 04 Gjesteskribent Kårhild Husom Løken daglig leder, Sagatun Brukerstyrt Senter, Hamar Sammen om mestring? Jeg takker for tilliten for at jeg ble

Detaljer