SYKEHUSET TELEMARK HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SYKEHUSET TELEMARK HF"

Transkript

1 SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 08:30) Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid Venanger Kari Thomsen Idar Grotle Anne Østensen Thyra Giæver Ann Kristin Semb Oddbjørn Riser Karin S. Karlsen Else Jorun Saga, Pasient- og brukerombudet Bess M. Frøyshov, administrerende direktør Anne Brynjulfsen, stab/støtte psykiatrisk klinikk STHF Gunnar Gausel, klinikksjef Barne og Ungdomsklinikken Marit Hägg, vikar for sekretær brukerutvalget ved STHF Dessuten møtte: Halfrid Waage, Fagdirektør Helle Devik Haugseter, jurist Forfall: Tor Strømme Vidar Bersvendsen Per Urdahl, klinikksjef medisinsk klinikk Bjarne Lia, sekretær for brukerutvalget ved STHF Knut Bjaaland ledet møtet Velkomst, og presentasjon av ny kommunikasjonssjef Lars Kittilsen Side 1 av 7

2 Sak Godkjenning av protokoll fra Protokoll har allerede vært sendt ut til brukerutvalget Protokoll godkjennes med følgende endringer: Nytt BU tar over fra og med 1.september Kommentar til sak 15-16: siste punkt endres til Tjenestebehovet til barn og unge voksne med omfattende hjelpebehov. Sak Opprettelse av ungdomsråd ved STHF. Klinikksjef Gunnar Gausel. Gunnar Gausel orienterte vedrørende opprettelse av nytt ungdomsråd. Bør koordineres fra BUK, oppnevne leder, nestleder, representanter til BU. Bør være en link mellom disse fora. Brukerperspektiv for ungdom, råd til forbedring av tjenester for ungdom Kostnader anslås til ca kroner + 20% stilling som finansieres fra BUK. Gunnar Gausel ønsker en rask etablering med oppstart tidlig høst. BU støtter initiativet. BU anbefaler at et ungdomsråd etableres og at det nyoppnevnte rådet bør ha fast plass i det ordinære BU med 2 representanter. Sak Forslag til revidert mandat for brukerutvalget. Knut Bjaaland. Orientering om forslag til endringer i mandatet. Forslaget til mandat bygger på mandatet til regionalt Brukerutvalg, men med lokale tilpasninger. Se vedlegg. Presisering fra BU: Utvalget skal ha oddetalls medlemmer, minimum 5 maksimum 15 deltakere Fjern stk Bruk ordet representanter. Etisk kommentar til slutt bør stå. Justere teksten til mandatet. mandatet vedtas med foreslåtte endringer. Sak Høring fra regionalt BU: Mandat kontaktpersonordningen. Knut Bjaaland. Orientering om innhold i vedlegg. BU slutter seg til mandatet til HSØ. Side 2 av 7

3 Sak Åpenhet om uønskede hendelser. Fagdirektør Halfrid Waage. Halfrid Waage orienterte og ønsker meningsutveksling rundt temaet. Henviser til presentasjon. Det er et ønske om tydeligere regional styring. Fra de mindre alvorlige til de mer alvorlige feil som blir gjort i helseforetaket skal registreres. Kun STHF og OUS som p.t. legger ut statistikk i tillegg til enkeltsaker. Føringene er der, men hvordan skal disse forstås? Det trengs klare kriterier for hvilke hendelser som skal trekkes frem. Hva er hensikten/hva skal oppnås? Det skal være fokus på systemfeil ikke personlige feil. Personvern, må ikke være gjenkjennbart for andre. Telemark har lav terskel for å melde saker til Kunnskapssenteret. Det er utpekt en komite internt for å se nærmere på dette. Se presentasjon. Halfrid Waage ønsker innspill fra BU. Innspill fra BU: Hvor åpne skal man være..? Bruk Vær varsom-plakaten. Fokusere på systemfeil viktig. Viktig å opplyse om tiltak også Størst mulig åpenhet er viktig. Innhente samtykke fra dem det gjelder. De ansatte må også ivaretas i måten dette legges ut offentlig på. BU slutter seg til den regionale gruppens anbefalinger, med de lokale tilpasninger som utarbeides - presentert av fagdirektør. Sak Nytt pasientrettighetsdirektiv. Jurist Helle Devik Haugseter Helle Devik Haugseter orienterte om nytt direktiv, konsekvenser og innhold i dette. Man kan søke HELFO om forhåndstilsagn. Kun rett til behandling som han ville hatt rettigheter til i Norge. Henviser til presentasjon. Evt. oversendt helsedokumentasjon må pasienten sørge for å oversette selv. Det er laget mye god dokumentasjon slik at pasienten selv kan reise på eget initiativ ut av landet for å få behandling. Det blir også gitt utførlig opplysning om hva som ikke dekkes. Helsenorge.no har lagt ut mye informasjon på nett, så pasientene selv kan orientere seg om tilbudet. Bu tar saken til orientering. Side 3 av 7

4 Sak Virksomhetsrapport. Adm. direktør Bess M Frøyshov. Orientering om virksomhetsrapport per februar Ny form på Virksomhetsrapporten er utarbeidet mer lettlest nå. Henviser til vedlegg. Befolkningens behov skal styre helseforetakets aktivitet iflg Regjeringens føringer. Polikliniske konsultasjoner BUK. Rekruttering/turnover kan være årsak til at man bruker lengre tid på oppgavene. Litt vanskelig å sette fingeren på noe spesifikt. Det er høye krav til de polikliniske konsultasjonene både i BUK og i Psykiatrisk klinikk. Det får oss til å jobbe annerledes, så det er bevisst. 3 fagområder det fremdeles er fristbrudd på. Ortopedi, mage-/tarm og urologi. Det er iverksatt tiltak for å øke kapasiteten. Gjennomsnittlig Ventetid: God. Det må arbeides videre for å få god kontroll på alle ventende pasienter frem til 1. september. 272 fristbrudd - Per 1.09: Alle pasienter er rettighetspasienter STHF har fått et godt grep på bemanningssituasjonen, samt lønnsutbetaling. Sykefravær og AML-brudd gode trender. Gjennomsnittlig liggetid ligger innenfor de rammene som den bør være. 70% av innmeldte kreftpasienter skal komme igjennom det tiltenkte behandlingsløpet for den enkelte pasient. Det blir vi målt på. STHF har ekstremt gode tall på hvor lang tid det tar før henviste pasienter har blitt vurdert og henvisningene blir sendt videre i systemet; 2,7 dag. STHF har en innsparing på 3% (Over 2% er sett på som krevende). Mange byggeplaner i HSØ, ulike helseforetak ønsker å bygge nytt. HSØ må forta en prioritering. Telemark mangler et stråletilbud det er ønskelig å kunne gi pasientene dette tilbudet i vårt fylke. BU tar rapporten til orientering og ser at den nye virksomhetsrapporten er mer lesevennlig enn tidligere versjon. Side 4 av 7

5 Sak Fra foretaksmøte: nye vedtekter for STHF, oppdragsdokument for STHF og definisjonskatalog. Adm. direktør Bess M Frøyshov Adm. direktør orienterte om dokumentene. Se vedlegg. Åpner for leasingavtaler for helseforetakene. Pasientens helsetjeneste skal utvikles iflg. Oppdragsdokumentet. Nåværende oppdragsdokument er mindre omfangsrikt og mer spisset innenfor spesielle områder. Diagnosesenter skal opprettes iflg. Oppdragsdokumentet. Andel ansatte i psykiatrien skal økes mer enn andel ansatte i somatiske sengeposter. God virksomhetsstyring kreves som før. Lederavtalene gjenspeiler oppdragsdokumentet. Brukerutvalget tar saken til orientering Sak Status brukerkontor. Ann Kristin Semb. Brukerkontor for STHF i vestibylen, ønsker en samarbeidsavtale med administrerende direktør. Kontoret i vestibylen har en smal dør som gjør det umulig å komme inn med stor rullestol. Anne Christin Semb er representant for arbeidsgruppen. Det er også ønskelig å videreføre driften av brukerkontoret ved LMS. Arbeidsgruppen har møte igjen og tilbakemelding fra direktøren ønskes innen det. Sak Forespørsel om brukerrepresentanter. Knut Bjaaland. 1. FUBE, forum for utvikling av bygg og eiendom i HSØ. Se vedlegg til innkallelsen 2. Lean prosjektene, ønske om 2 representanter. 3. Arbeidsgruppe for samhandling, 4 grupper: somatikk voksne, psykisk helse, rus, barn og unge. Se vedlegg til innkallelsen 4. Plan for spesialisert somatisk rehabilitering. Representant er oppnevnt av FFO, se vedlegg til innkallelsen Brukerutvalget oppnevner følgende representanter: 1. FUBE: BU s forslag er Vidar Bersvendsen og Ann Kristin Semb. 2. LEAN prosjektet: Ingrid Venanger og Vidar Bersvendsen 3. Arbeidsgrupper for samhandling: a. Somatikk voksne: Ingrid Venanger b. Psykisk helse: Jill Arild c. Rus: Idar Grotle Side 5 av 7

6 d. Barn/ unge: Anne Østensen e. Rådmannsutvalget: Idar Grotle og Ingrid Venanger 4. Brukeroppnevning av Inger Fjell tas til orientering, men Brukerutvalget ber om at ønsker om brukeroppnevning til prosjekter, utvalg osv. skal gå gjennom brukerutvalget Sak Oversikt over brukerrepresentasjon og pågående prosjekter. Knut Bjaaland Orientering ift vedlegg. Dagplasser prosjektet er avsluttet, foreløpig bli stående i oversikten. Brukerutvalget tar saken til orientering Sak Forslag til program for Modul 2 opplæring 27-28/5. Knut Bjaaland. Se vedlegg med forslag til program (fra SAFO) og veileder for Modul 2 opplæring. Brukerutvalget godkjenner forslag til program. Sak Pasientombudets årsmelding. Pasientombud Else Jorun Saga. Else Jorunn S orienterte i BU. Mandatet ble gjennomgått og ordningen med Pas- og brukerombud er lovhjemlet. Tallene i rapporten er ikke helt pålitelige, da systemene er endret og saker registreres forskjellig av ulike personer. PO-kontoret jobber med ensartet ivaretakelse av de henvendelsene som kommer. Halvparten av henvendelsene dreier seg om STHF. Fra STHF har det i løpet av siste året vært 9% nedgang i henvendelser. Det er pasientens/brukerens/pårørendes historie som er utgangspunktet for henvendelser. Alle saker tas på alvor. Sykehuset opptrer svært profesjonelt i møtet med pasienter/ brukere/ pårørende som klager. Kommentar fra BU: Pasienter som har fått en sykehusinfeksjon og som blir fulgt opp poliklinisk skal ikke betale egenandel. Det virker ikke som den informasjonen har nådd alle poliklinikker. Det finnes en prosedyre på det. Det må ha blitt gjort en faglig vurdering i forhold til dette i følge fagdirektør. Brukerutvalget tar saken til orientering Side 6 av 7

7 Sak Pasientombudets 5 min. Pasientombud Else Jorun Saga. Se sak Sak Eventuelt Ingen saker meldt inn til eventuelt. Side 7 av 7

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder KS Agder Utredning av ny sekretariatsordning for kontrollutvalg på Agder 14 kommuner 2 fylkeskommuner Versjon endelig 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN FOR NY ORGANISERING... 3 3. ARBEIDET MED RAPPORTEN OM

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk)

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Nina Berven Ingrid H. Johansen Ole A. Brekke Rokkansenteret Stein Rokkan senter for

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd Eldrerådet i arbeid Fagforbundet info januar 2008 trykk: Reprografisk Industr Opplag 3 000 Norsk Pensjonistforbund Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd

Detaljer

Når er det ungdommens tur?

Når er det ungdommens tur? Grimstad kommune UNGDOMSPLAN Når er det ungdommens tur? 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 5 LITT OM INNHOLDET I PLANEN... 5 ET SPØRSMÅL OM PRIORITERING... 6 LESEVEILEDNING... 7 TAKK!... 7 MEDBESTEMMELSE

Detaljer

Akkurat slik vi gjør med andre spesialister

Akkurat slik vi gjør med andre spesialister Likeverdige helsetjenester Akkurat slik vi gjør med andre spesialister Anbefalinger for fremtiden: Tolking som en integrert del av tjenestetilbudet i helsevesenet i hovedstadsområdet Oslo 1. oktober 2012

Detaljer

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk?

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Aker Sykehus Venner og Fagforbundet Aker har samarbeidet tett i flere år for å bevare Aker sykehus. Kampen om Oslo-sykehusenes

Detaljer

Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging. juni 2013

Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging. juni 2013 Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging juni 2013 Innhold Hovedfunn og anbefalinger... 4 Hva ser vi etter når vi kartlegger?.... 4 Hovedfunn: Tekstene er for lite leserorientert... 4 Våre

Detaljer