Rt <noscript>ncit: 20:07</noscript> (Bergesendommen) Aksjeselskaper. - Den skattepliktige inntekt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rt-1966-1189 <noscript>ncit: 20:07</noscript> (Bergesendommen) Aksjeselskaper. - Den skattepliktige inntekt."

Transkript

1 Page 1 of 8 Rt INSTANS: Høyesterett - dom DATO: PUBLISERT: Rt STIKKORD: (Bergesendommen) Aksjeselskaper. - Den skattepliktige inntekt. SAMMENDRAG: Et kraftselskap overdro sine eiendeler til en kommune, og omtrent samtidig ble samtlige aksjer overdratt til nye aksjonærer. Da selskapet ble lignet for salgsgevinsten, påsto selskapet at det hadde rett til betinget skattefritak, jfr. landsskatteloven 45, åttende ledd flg., men fikk ikke medhold. Retten til betinget skattefritak kan ikke overføres til annen skattyter. Ved aksjeoverdragelsen måtte det antas at det i virkeligheten var fordringen på kjøpesummen og retten til betinget skattefritagelse som ble overført. Det virkelige forhold måtte legges til grunn ved den skattemessige bedømmelse. - Antatt at landsskatteloven 45 åttende ledd, siste punktum ikke kom til anvendelse. SAKSGANG: L.nr. 150 PARTER: Vestlandske Vassdrag & Kraftselskap A/S (høyesterettsadvokat R. Karlsrud) mot Sokndal kommune (høyesterettsadvokat T. Tengs-Pedersen). FORFATTER: Bendiksby, Roll-Matthiesen, Hiorthøy, Gaarder og justitiarius Terje Wold. Dommer Bendiksby: Vestlandske Vassdrag & Kraftselskap A/S (heretter kalt selskapet) solgte i november 1958 Sokndal Elektrisitetsverk - aktiva og passiva - til Sokndal kommune for 2,5 millioner kroner. Verket ble overtatt av kommunen 1. januar 1959, og kjøpesummen ble gjort opp i Salget gav selskapet en salgsgevinst på ca kroner. Dette beløp ble av Sokndal kommune lignet som inntekt i inntektsåret Selskapet mente at det hadde rett til betinget skattefritak for beløpet i medhold av bestemmelsene i landsskattelovens 45, åttende ledd flg., og anla sak mot kommunen ved Dalane herredsrett med påstand om at ligningen skulle oppheves og at det skulle foretas ny ligning hvorunder betinget fritak for beskatning av salgsgevinsten skulle innrømmes. Ved herredsrettens dom av 24. mai 1963 ble kommunen frifunnet. Selskapet ble dømt til å betale saksomkostninger til kommunen med kroner. Selskapet påanket herredsrettens dom til Gulating lagmannsrett. Ved lagmannsrettens dom av 3. april 1965 ble herredsrettens dom stadfestet, dog slik at saksomkostninger for herredsretten ikke ble tilkjent. Selskapet ble dømt til å betale saksomkostninger for lagmannsretten med kroner. Selskapet har påanket lagmannsrettens dom til Høyesterett. Det har gjort gjeldende at lagmannsretten har tatt feil når den har funnet at vilkårene etter landsskattelovens 45, åttende ledd, for betinget fritak for inntektsbeskatning ikke er til stede. - Den salgsgevinst saken gjelder, er ikke vunnet ved salg under slike omstendigheter at det er sannsynlig at det hovedsakelig var tilsiktet å oppnå skattemessige fordeler for selger eller kjøper, og bestemmelsen i 45, åttende ledds siste punktum, kommer ikke til anvendelse. Aksjeoverdragelsen til Sig. Bergesen d. y. konsernet (som heretter benevnes Bergesen) er ikke i lovens forstand å anse som en «omstendighet» ved salget av selskapets eiendeler til kommunen, og det ble ved salget av aksjene heller ikke vunnet noen skattemessig fordel som selskapet ikke allerede hadde. - Det foreligger heller ingen omgåelse av skattelovens bestemmelse om at salgsgevinst som den det her gjelder, skal inntektsbeskattes. Side 1190 Det er i enhver henseende handlet åpent, og så vel salget av eiendelene til kommunen som salget av aksjene til Bergesen er reelle transaksjoner. - Retten til betinget skattefritak - som i virkeligheten ikke er noe fritak for beskatning, men en utsettelse - oppstod ved selskapets salg av eiendelene til

2 Page 2 of 8 kommunen. Det forhold at selskapets samtlige aksjer ved kontrakten av 23. august 1958 ble solgt til Bergesen kan ikke i noen henseende influere på denne rett. Selskapet er det samme før og etter overdragelsen av aksjene. Det er derfor, hevdes det videre, uriktig når lagmannsretten har trukket aksjeoverdragelsen til Bergesen inn i saksforholdet og lagt avgjørende vekt på denne. Lagmannsretten har i sitt resonnement blandet sammen bestemmelsene om beskatning av selgende gruppe i landsskattelovens 54, annet ledd, og bestemmelsene i 45 om betinget skattefritak for salgsgevinst. Men dersom kommunen ville hevde at aksjeoverdragelsen i virkeligheten innebar en overdragelse av selskapets eiendeler, kunne dette i tilfelle bare føre til at de selgende aksjonærer ble lignet som selgende gruppe etter bestemmelsene i 54, annet ledd. Derimot kan kommunen ikke på dette grunnlag nekte betinget skattefritak for salgsgevinsten ved salget til kommunen. I anledning av de innsigelser som er fremsatt fra kommunens side, har selskapet fastholdt at også de formelle vilkår for skattefritak etter landsskattelovens 45, niende ledd flg. er til stede. Selskapet har nedlagt denne påstanden: «1. At Sokndal kommunes ligning av Vestlandske Vassdrag & Kraftselskap A/S for inntektsåret 1959 oppheves. 2. At Sokndal kommune pålegges å foreta ny ligning av Vestlandske Vassdrag & Kraftselskap A/S for 1959 og ved denne å innrømme betinget fritagelse for beskatning av den gevinst som fremkom ved salg av selskapets realverdier (kraftstasjon, ledninger m.v.) i At Vestlandske Vassdrag & Kraftselskap A/S hos Sokndal kommune tilkjennes saksomkostninger for alle retter.» Sokndal kommune har tatt til motmæle og har i det vesentlige henholdt seg til herredsrettens og lagmannsrettens begrunnelse. Det er presisert at kommunen bygger på et dobbelt grunnlag når den mener at de materielle vilkår for betinget skattefritak etter landsskattelovens 45, åttende ledd, ikke er til stede. For det første hevdes det at salgsgevinsten er vunnet ved salg under slike omstendigheter at det er sannsynlig at det hovedsakelig var tilsiktet å oppnå skattemessige fordeler for selger eller kjøper, jfr. landsskattelovens 45, åttende ledds siste punktum. Uavhengig av dette hevdes det videre at selskapet etter overdragelsen av samtlige aksjer til Bergesen har skiftet identitet og karakter, slik at man ikke lenger har å gjøre med samme skattyter i lovens forstand. Da kan betinget skattefritak ikke kreves. Kommunen har videre - som for de tidligere retter - gjort gjeldende at de formelle vilkår etter landsskattelovens 45, niende ledd flg. ikke er oppfylt. Det er således hevdet at salgssummen er disponert på en måte som er i strid med plikten til Side 1191 reinvestering i nytt driftsmiddel (jfr. 45, tiende ledd), at fristen etter niende ledd pkt. a ikke er overholdt, at den erklæring som er avgitt ikke har det innhold loven krever, at 4 års fristen etter niende ledd pkt. c er utløpt m.v. Kommunen har nedlagt påstand om at lagmannsrettens dom stadfestes og at den blir tilkjent saksomkostninger for alle retter. Om saksforholdet og partenes anførsler for øvrig viser jeg til herredsrettens og lagmannsrettens domsgrunner. Til bruk for Høyesterett er det holdt bevisopptak ved Dalane herredsrett til avhøring av partsrepresentantene Frithjof Johan Sverre som er direktør i Sig. Bergesen d. y. konsernet, og ordfører i Sokndal Håkon Mellgren, samt vitnene ligningssjef i Stavanger Fred Ingvar Thorsen og ligningssjef i Sokndal Toralv Lindland. Det er fremlagt noen nye dokumenter som jeg ikke finner grunn til å regne opp. Saken foreligger for Høyesterett i det vesentlige i samme skikkelse som ved lagmannsretten. Som nevnt i lagmannsrettens dom er det uenighet mellom partene om beregningen av salgsgevinsten, idet selskapet hevder at det skal tas hensyn til en oppskrivning av aktiva i 1939 og en nedskrivning i På samme måte som for lagmannsretten er det enighet mellom partene om å holde dette spørsmål utenfor saken, idet kommunen har erklært at selskapet derved ikke skal forspille retten til å gjøre gjeldende en mulig feil ved beregningen. Jeg er kommet til samme resultat som herredsretten og lagmannsretten, men med en noe

3 Page 3 of 8 forskjellig begrunnelse. Herredsretten og lagmannsretten har redegjort for innholdet av kontraktene mellom kommunen og selskapet og mellom selskapets (gamle) aksjonærer og Bergesen, bakgrunnen for kontraktene og hvordan de er gjennomført. Jeg viser for så vidt til fremstillingen i disse retters domsgrunner. Den salgsgevinst saken gjelder er oppstått ved selskapets salg av sine eiendeler til kommunen i november Den utgjør differansen mellom den kjøpesum kommunen betalte og den verdi eiendelene var nedskrevet til i selskapets regnskap. Det er ikke reist noen tvil om at det her nevnte salg i enhver henseende var reelt, og at det så vel fra kommunen som fra selskapets side var basert på rent forretningsmessige overveielser hvorunder skattemessige hensyn ikke har vært bestemmende. Det er da ikke grunnlag for å si at «gevinsten er vunnet ved salg under slike omstendigheter at det er sannsynlig at det hovedsakelig tilsiktes å oppnå skattemessige fordeler for selger eller kjøper», jfr. landsskattelovens 45, åttende ledds siste punktum. Vilkårene etter 45, åttende ledd, for at selskapet skulle kunne kreve betinget skattefritak var således etter mitt syn til stede. Jeg mener imidlertid at betinget skattefritak for salgsgevinsten må nektes på et annet grunnlag. Jeg bemerker om dette: Etter salget av selskapets eiendeler til kommunen var situasjonen for selskapet den at deg ikke lenger drev noen virksomhet, det hadde ingen driftsmidler, og aktiva bestod i alt vesentlig av fordringen på kjøpesummen hos kommunen. Videre hadde selskapet Side 1192 ved salget ervervet rett til å kreve betinget skattefritak for salgsgevinsten. Bortsett fra dette var selskapet et «tomt» selskap. Skulle selskapet nytte retten til betinget skattefritak, måtte det vedtektsbestemte formål endres, ny virksomhet måtte tas opp og hele salgssumen måtte innen den i loven bestemte frist investeres i nye driftsmidler. Det er på det rene at de gamle aksjonærer ikke ville være med på noen slik reinvestering. De ønsket å få sin selskapsandel ut i penger, og på den skattemessig gunstigste måte. Etter den holdning aksjonærene inntok var selskapet avskåret fra å nytte retten til betinget skattefritak. Bergesen på den annen side hadde interesse av den utsettelse med beskatningen som retten til betinget skattefritak innebærer og kunne gjøre bruk av denne rett og salgssummen for selskapets eiendeler i den mangesidige virksomhet konsernet driver. Aksjene og selskapet hadde han i og for seg ingen interesse av. Det er ikke tvilsomt at skattemessige overveielser gjorde seg gjeldende og spilte en motiverende rolle både for de selgende aksjonærer og for Bergesen ved dette salg og for den form som ble valgt. Dette kan i og for seg ikke være avgjørende for spørsmålet om rett til betinget skattefritak. Men slik forholdene lå an, kan jeg vanskelig se saken annerledes enn at det i virkeligheten var fordringen på kjøpesummen og retten til betinget skattefritak for salgsgevinsten som ved aksjeoverdragelsen ble overført til Bergesen. Det «tomme» selskap hadde ingen egenverdi. At selskapet fortsatt formelt består kan da ikke være avgjørende. Det virkelige forhold må legges til grunn ved den skattemessige bedømmelse av transaksjonen. Lovens bestemmelser om betinget skattefritak må forstås slik at det er den skattyter som har foretatt det salg av driftsmidler som begrunner rett til betinget skattefritak, som kan gjøre denne rett gjeldende. Retten kan med andre ord ikke overføres til en annen skattyter. Dette følger også av formålet med bestemmelsene om betinget skattefritak. Formålet er å sette den skattyter som skifter ut et driftsmiddel i stand til å anskaffe et nytt, noe som kunne falle vanskelig eller umulig dersom gevinsten ved salget skulle inntektsbeskattes etter de vanlige regler, jfr. Innstilling III fra Skattelovutvalget av flg. Det ligger utenfor formålet med bestemmelsene at retten til betinget skattefritak skulle kunne overføres og gjøres gjeldende av en annen skattyter. Dette er også i samsvar med ligningsmyndighetenes praksis, jfr. i denne forbindelse Fagernæs: Håndbok i skatterett og ligning, tillegg av mai og de uttalelser om praksis som der er nevnt. Jeg mener å finne en viss støtte for det syn jeg bygger på i avgjørelser i Rt og Rt Disse avgjørelser gjelder - for å uttrykke det kort - spørsmålet om fradrag for underskudd eller tap i forbindelse med fusjon av aksjeselskaper, altså helt andre forhold enn det man her har å gjøre med. Men den begrunnelse som avgjørelsene bygger på er beslektet med det syn jeg har gjort gjeldende, at det reelle forhold må legges til grunn

4 Page 4 of 8 Side 1193 for den skattemessige bedømmelse uten hensyn til transaksjonens form. Jeg viser i denne forbindelse også til følgende uttalelser i Kvisli: Innføring i skatteretten 109, som etter mitt syn er treffende: «Det vil neppe i noe tilfelle være tilstrekkelig å påvise at en transaksjon er fremkalt av skattemessige hensyn. Men jo mer formålsløs transaksjonen vil bli hvis de skattemessige hensyn kuttes ut, jo sterkere vil preget av arrangement være. Har transaksjonene ikke en viss egenverdi m.h.t. økonomiske realiteter, vil de skatterettslig sett ligge i faresonen selv om de privatrettslig sett er uangripelige.» Etter det resultat jeg er kommet til, er det ikke nødvendig å gå inn på spørsmålet om de formelle vilkår for skattefritak i landsskattelovens 45, niende ledd flg. er til stede. Selskapet må etter resultatet betale saksomkostninger også for Høyesterett. Jeg er enig i lagmannsrettens omkostningsavgjørelse. Jeg stemmer for slik dom: Lagmannsrettens dom stadfestes. I saksomkostninger for Høyesterett betaler Vestlandske Vassdrag & Kraftselskap A/S til Sokndal kommune sju - tusen - kroner. Oppfyllelsesfristen er 2 - to - uker fra forkynnelsen av Høyesteretts dom. Dommer Roll-Matthiesen: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. Dommerne Hiorthøy, Gaarder og justitiarius Terje Wold: Likeså. Av herredsrettens dom (sorenskriver P. Meland): Etter provføringa legg retten til grunn: Aksjeselskapet V. V. K. åtte elektrisk kraftverk, linenett m.v. i Sokndal og hadde drive verket i lange tider med forretningskontor der. Kommunen ynskte kjøpa verket for å betra leigetilhøva av elektrisk kraft til folk i bygda og tinga med styret i V.V.K. om kjøp. Ved skattelikning i Sokndal var verket gjennom åra nedskrive til kr Partane forstod at kjøpesumen ville verta mykje høgare enn det verket var nedskrive til, og at det vart vinst til skattlegging. Den 23. august 1958 vart det - utan at Sokndal kommune visste om det - gjort slik Kjøpekontrakt: «Mellom Sig. Bergesen d. y. & Co. eller av dette firma utpekte person(er) eller selskap(er), som kjøper og styret i Vestlandske Vassdrag- og Kraftselskap A/S, eller h.r.advokatene Side 1194 Parr, som fullmektige for nevnte selskaps aksjonærer som selgere, er inngått slik overenskomst: 1) Selgerne overdrar samtlige aksjer i selskapet, tilsammen 1100 aksjer, pålydende hver kr Styret i V.V. & K. A/S sammenkaller straks det har fått bindende tilbud fra kommunen ekstraordinær generalforsamling. Denne skal treffe beslutning om å velge til styre tre av Sig. Bergesen D. Y. & Co. utpekte personer samt om å flytte selskapets kontor til Stavanger. Beslutningen trer i kraft samtidig med kommunens overtakelse av verket. 2) Kjøperen er kjent med de forhandlinger som føres mellom V. V. & K. A/S og Sokndal kommune om en overdragelse til kommunen av selskapets aktiva. Det er en forutsetning for gjennomføringen av nærværende kjøpekontrakt at det lykkes å komme frem til en overenskomst med kommunen, hvoretter denne overtar samtlige aktiva og passiva dog unntatt

5 Page 5 of 8 gevinstskatt jfr. punkt 5. Det forutsettes videre at det i kontrakten med kommunen inntas bestemmelse om at kjøpesummen om mulig skal erlegges kontant ved overtakelsen. Hvis kommunen kun kan erlegge en del av kjøpesummen kontant, skal selgerne for sine aksjer være forpliktet til å ta imot som delvis betaling en transport på V. V. & K. A/S's fordring på kommunen således at fordringen godskrives i kjøpesummen for aksjene med sitt pålydende beløp. 3) Straks kjøpekontrakten mellom V. V. & K. A/S og Sokndal kommune er bindende vedtatt av kommunen og V. V. & K. A/S og de nødvendige fullmakter fra aksjonærene foreligger, blir kjøperen å underrette og tilstille gjenpart av kjøpekontrakten med kommunen. Hvis bindende kontrakt mellom V. V. & K. A/S og kommunen ikke er undertegnet innen 3 måneder fra denne kontrakts dato, har kjøper rett til å heve kontrakten og få frigitt sin sikkerhet jfr. punkt 8. 4) Straks kjøperen har mottatt den i punkt 3 nevnte underretning, plikter han å tilby betaling kontant (eventuelt kontant + transport av fordring) mot å få overlevert samtlige aksjebrev i V. V. & K. A/S med nødvendige transporter og fullmakter. 5) Kjøpesummen fastsettes således: Det forutsettes at der etter at kjøpekontrakten med kommunen er i orden vil være en nettoformue i selskapet på ca. kr. 1.5 mill. (dog inklusive gevinstskatten som av partene er beregnet å utgjøre ca. kr ,-.) Dersom formuen (bortsett fra gevinstskatten) utgjør kr. 1.5 mill. skal kjøpesummen for aksjene være kr pr. aksje eller for samtlige aksjer kr. Dersom formuen overstiger kr. 1.5 mill., deles det overskytende beløp mellom kjøper og selger. Er nettoformuen mindre enn kr. 1.5 mill. får kjøperen et avslag i kjøpesummen svarende til differansen. 6) Kjøperen er kjent med at finansdepartementet i brev av 26. august 1957 har erklært seg enig i at overdragelse til Sokndal kommune av selskapets faste eiendommer antas å komme inn under bestemmelsene i midlertidig lov av 3/ nr. 8 om betinget skattefritakelse. Kjøperen er likeledes kjent med at landsskattelovens 45,6 og følgende ledd etter lovendring av 6. juli 1957 gir selskapet rett til betinget skattefritakelse for gevinst som fremkommer ved et salg av Side 1195 selskapets driftsmidler. Kjøperen er videre kjent med at selskapets rett til betinget skattefritakelse er uavhengig av om selskapet skifter hjemsted og formål. 7) Selgeren tar forbehold om å få de nødvendige fullmakter fra samtlige aksjonærer. Skulle det mot formodning vise seg at ikke alle aksjonærer er villige til å selge på de omforenede betingelser, skal kjøper ha rett til å heve handelen innen 14 dager etter at han skriftlig er gjort kjent med omstendigheter som nevnt ovenfor. 8) Kjøperen plikter samtidig med undertegningen av nærværende kontrakt å stille depositum stort kr som delvis sikkerhet for kjøpesummen. 9) Omkostningene i forbindelse med overdragelsen av aksjene avgjøres slik at stempelavgiften deles. Forøvrig bærer hver part sine omkostninger. Stavanger, den 23. august 1958 Som kjøper: Sig. Bergesen d. y. & Co. (sign.) Som selger: for styret i Vestlandske Vassdrag- og Kraftselskap A/S (sign)... styrets formann Høyesterettsadvokatene

6 Page 6 of 8 Hugo Parr & J. R. Parr Stavanger (sign.» Etter at denne kontrakten hadde kome i stand, vart det vidare tingingar mellom V. V. K. og kommunen, og det vart til at Sokndal heradstyre den 17. november 1958 vedtok å kjøpa Sokndal Elektrisitetsverk som V. V. K. åtte, for kr ,-. I utkastet til kjøpekontrakt som vart lagt fram for heradsstyret, og som er lagt fram i avskrift i denne saka, er skattespørsmålet ikkje nemnt, og kontrakten av 23. august 1958 mellom V.V.K. og Sigval Bergesen d. y. & Co. var framleis ukjent for kommunen. I samsvar med kjøpekontrakt overtok Sokndal kommune elektrisitetsverket frå 1. januar 1959 og betalte i året 1959 kjøpesummen. V.V.K. - dei som selte til kommunen - fekk oppgjer frå Sigval Bergesen d. y. i samsvar med avtalen (kjøpekontrakten) av 23. august Alle aksjonærar i selskapet vart utløyst ved dette oppgjeret. Aksjene gjekk over til Sigval Bergesen d. y. eller selskap han rådde over og som høyrer til Bergesen d. y. konsernet. Dei nye aksjonærane valde Sigval Bergesen d. y., direktør J. E. Jacobsen i A/S Sig. Bergesen d. y. & Co. og direktør Frithjof Sverre i Bergesen d. y. konsernet til nytt styre i V.V.K. Etter det direktør Sverre har forklart, er Bergesen d. y. konsernet ein organisasjon som samordner verksemda til dei ymse selskap Sigval Bergesen d. y. rår over, og frampå våren 1959 vart det registrert at A/S V.V.K. skulle ha sete og kontoradresse i Stavanger. Vinsten ved salet av Sokndal elektrisitetsverk vart utlånt til A/S Sig. Bergesen d. y. & Co. Utskrift av Balansekonto og vinnings & tapskonto for A/S V.V.K. for 1959 er lagt fram og ser slik ut: Side 1196 Balansekonto. «Debitor: A/S Sig. Bergesen d. y & Co ,00 Underskudd fra før ,04 +» 1959: ,00 kr ,04 Aksjekapital kr ,00 Nyanskaffelsesfond (betinget skattefritt)» ,04 kr ,04 kr ,04 Taps & Vinningskonto. Gevinst ved salg av anlegg Sokndal kr ,29 Omkostningskto. kr ,25 Avsettes betinget skattefritt» ,04 Skatter for 1958» ,00 Underskudd 1959» ,00 kr ,29 kr ,29 Vestlandske Vassdrag & Kraftselskap A/S i styret Sigval Bergesen d. y. J. E. Jacobsen Frithjof Sverre» Retten har etter dette kome til at V.V.K. ikkje har rett til skattefritak som påstått, avdi «gevinsten er vunnet ved salg under slike omstendigheter at det er sansynlig at det hovedsakelig tilsiktes å oppnå skattemessige fordeler for selger eller kjøper» som det heiter i lova. Retten ser det slik at kontrakten av 23. august 1958 er eit omstende ved salet i vidare forstand, og det er ikkje berre sansynleg, men mest heilt visst at føremålet med kontrakten var å skaffa V.V.K. føremoner med omsyn til skattlegging av vinsten ved salet. Det går fram av kontrakten, og er ellers

7 Page 7 of 8 ikkje omstridt, at eigarinteressene vart heilt omskift og at V.V.K. som det var før skiftet, ikkje skulle nytta inntektene det gjeld, til nytt driftsmedel. Det som verkelig gjekk for seg var at dei selde interessene sine til høgare pris, og at Sig. Bergesen d. y. & Co. kjøpte til lågare pris enn normalt avdi partane - til bate for båe - ved den innfløkte kontrakten meinte å kunne verta fri skatt av inntekta ved salet. Partane i kontrakten gjorde i røynda utsiktene til skattefritak til føremål for kjøp og sal. Retten kan ikkje sjå det heile som anna enn ein freistnad på å omgå skattelova. No er det slik at V.V.K. held fram som aksjeselskap også etter det fullstendige skiftet i eigarinteressene i Dette må ha den verknad at selskapet har ansvar for skatt av vinsten det sit inne med, men ikkje rett til skattefritak. Det ville etter dette ikkje vera naudsynt å drøfta om V.V.K. i rett tid sendte fråsegn til likningssjefen i Sokndal i samsvar med 45, 9. led a, i skattelova. Men då dette spørsmål har vore mykje framme i prosedyren vil ein nemna at V.V.K. på søknad av 25. februar 1960 til Sokndal likningskontor fekk utsetjing med sjølvmelding til 31. mars. Avskrift av søknad og melding om utsetjing er lagt fram. Men sjølvmelding og fråsegn kom ikkje til likningskontoret før med brev av 18. mai 1960 og då berre som ei melding om at V.V.K. hadde søkt Stavanger likningskontor Side 1197 om skattefritak. Dette er etter retten si meining for seint og ikkje i samsvar med lova. Av denne grunn kunne V.V.K. heller ikkje få rett til skattefritak. Det ville heller no ikkje vera høve til skattefritak av den grunn at V.V.K. ikkje har nytta vinsten, eller nokon del av vinsten, til kjøp av nytt driftsmedel i den 4-års bolken som er fastsett i 45 i lova, og som gjekk ut 1. januar Direktør Sverre har forklart i retten at dei vel 1,2 millionar kroner framleis er utlånt til A/S Sig. Bergesen d. y. & Co., og at balansekonto og vinst & tapskonto for V.V.K. for 1962 vert omtrent som same konti for 1959, attgjeve frammafor. Etter at 4-års fristen no er gått ut utan at V.V.K. i samsvar med 45, 9. led c, har kjøpt eller gjort avtale om kjøp av nytt driftsmedel, kunne det - når inntektsgrunnlag og skatteutrekning i seg sjølv er rett - ikkje koma på tale å oppheve skattelikninga. Etter retten si meining måtte Sokndal kommune frifinnast også av denne grunn. Retten kan ikkje dela det syn V.V.K. har gjort gjeldande, nemleg at det ikkje går 4-års frist før denne saka er endeleg avgjort Av lagmannsrettens dom (lagdommerne Otto Maalstad og Sverre Nygaard og byrettsdommer Per Lorentzen): Lagmannsretten er kommet til samme resultat som herredsretten, og kan i det vesentlige slutte seg til det som er anført av herredsretten om betydningen av kontrakten mellom Sig. Bergesen d. y. & Co. på den ene side, og styret i selskapet og advokatene Parr på vegne av selskapets aksjonærer på den annen side, idet det skal tilføyes: Det legges til grunn at såvel selskapet som kommunen var under et visst press fra strømforbrukerne i distriktet på grunn av mangelfull kraftforsyning, da forhandlingene ble innledet mellom de to parter om overdragelsen av selskapets eiendommer til kommunen. Selskapet var imidlertid lite interessert i å foreta nye investeringer til den nødvendige utbygging og bedring av kraftforsyningen, mens kommunen neppe kunne unngå å foreta seg noe for å bedre situasjonen. Men utviklingen synes ikke å være kommet så langt at selskapet var nødt til å selge, eller at kommunen var beredt til å gå til oreigning. For så vidt må salget ses som et resultat av frivillige forhandlinger fra begge sider. Et sentralt punkt i forhandlingene og i overveielsene om salg har imidlertid fra aksjonærenes side vært å oppnå den lempeligst mulige beskatning av gevinsten ved salget, idet de gamle aksjonærer ikke ville være med på re-investering av salgssummen i nye driftsmidler av noen art. Det ble arbeidet med skattespørsmålet i flere år, og i den anledning har det vært rettet en rekke henvendelser til staten og kommunen, uten at dette førte til resultater. Etter at det så ved lovendringen av 6. juli 1957 ble åpnet adgang til såkalt betinget skattefritak også for gevinst ved frivillig salg av driftsmidler, fant man i selskapet fram til det arrangement som foreligger i denne sak. Aksjonærene hadde da tydeligvis bestemt seg for å satse på dette. Da kontrakten om aksjesalget ble inngått 23. august 1958, var således forhandlingene med kommunen om salget av eiendommene i

8 Page 8 of 8 det vesentlige sluttført, men salget ble endelig beseglet i november Side 1198 Det anses imidlertid irrelevant om selve salget av driftsmidlene er kommet i stand utelukkende av skattemessige hensyn. Etter lagmannsrettens mening må de to salg ses i sammenheng og under ett, og det kan da ikke ses annet enn at arrangementet tilsikter en omgåelse av skattelovens hovedregel om at gevinst ved salg skal inntektsbeskattes. Kontrakten med Bergesen-konsernet om aksjesalget var koblet direkte til salget av selskapets eiendommer til kommunen. Aksjesalget var betinget av at salget til kommunen gikk i orden, og skulle på den annen side bli effektivt i og med dette salg. Aksjene skulle endog delvis betales med transport av kjøpesummen fra kommunen. Det som skjedde var i virkeligheten at de gamle aksjonærer på forhånd, før de solgte til kommunen, ville sikre seg at de unngikk gevinstbeskatning. Innholdet av transaksjonen er at de gamle aksjonærene på sin side vant inn ca kroner av det beløp som ellers ville medgått til skatt. Gevinsten var nemlig ca kroner, hvorav skatter til stat og kommune er beregnet til ca kroner. De ville da hatt igjen ca kroner. I stedet fikk de ved aksjesalget kroner. - Bergesen på sin side overtok selskapets formue etter salget til kommunen, som i selvangivelsen for 1959 er oppført med et beløp på ca kroner, for kroner. - Men en slik operasjon kan ikke ses å falle innefor formålet med det betingede skattefritak som ble etablert ved lovendringen av Meningen var å lette en skattyters muligheter for gjenskaffelse av driftsmidler til erstatning for solgte, vesentlig på bakgrunn av den alminnelige prisutvikling, jfr. Innstilling III fra Skattelovutvalget Men det er ikke interesser av denne art som står i forgrunnen her, verken hos de gamle aksjonærer eller hos Bergesen. Det kan da ikke gjøre noen forskjell om operasjonen er gjennomført ved hjelp av aksjeselskapsformen og via salg av aksjene. Man må her se hen til realitetene, uavhengig av selskapsformen, på tilsvarende måte som ved beskatning av selgende gruppe etter landssk.l. 54 annet ledd, og dette så meget mer som selskapet har en vesentlig annen karakter etter aksjesalget til Bergesen enn før. I motsatt fall åpner man så vidt det kan ses en relativt lettvint adgang til - i aksjeselskaper, eller ved å gå vegen om aksjeselskapsformen - å oppnå en skattemessig fordel for selgere av driftsmidler, en fordel som er i strid med lovgiverens intensjoner. Resultatet må derfor bli at kommunens beskatning av gevinsten må opprettholdes. Det blir etter dette ikke nødvendig å komme inn på de anførsler som ellers er gjort gjeldende av kommunen til frifinnelse, og som også er drøftet i herredsrettens begrunnelse Side 1199

Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646

Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646 Page 1 of 5 Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1983-09-16 PUBLISERT: Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646 STIKKORD: (Fossdommen) Skatterett - spørsmål om fradrag for avskrivning

Detaljer

Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738

Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738 Page 1 of 6 Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1997-05-06 PUBLISERT: Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738 STIKKORD: Skatterett. Endring. Periodisering av gevinst ved overdragelse

Detaljer

Rt-1982-1330 (337-82)

Rt-1982-1330 (337-82) Page 1 of 5 Rt-1982-1330 (337-82) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1982-10-01 PUBLISERT: Rt-1982-1330 (337-82) STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: A hadde utbetalt sin hustru et utløsningsbeløp idet han

Detaljer

Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645

Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645 Page 1 of 5 Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1994-07-01 PUBLISERT: Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645 STIKKORD: Skatterett. Utbyttebeskatning. Gjennomskjæring. SAMMENDRAG:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i HR-2016-2480-U, (sak nr. 2016/2089), sivil sak, anke over dom: Jon Eilif Orrem

Detaljer

Rt-1990-1265 (419-90) - UTV-1991-221

Rt-1990-1265 (419-90) - UTV-1991-221 Page 1 of 5 Rt-1990-1265 (419-90) - UTV-1991-221 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1990-12-19 PUBLISERT: Rt-1990-1265 (419-90) - UTV-1991-221 STIKKORD: Skatterett. Aksjeskatteloven av 19. juni 1969 nr.

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571

Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571 Page 1 of 6 Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1999-09-23 PUBLISERT: Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571 STIKKORD: Skatterett. Utbyttebeskatning. Gjennomskjæring.

Detaljer

HR-2005-00181-A - UTV-2005-257 - Rt-2005-86

HR-2005-00181-A - UTV-2005-257 - Rt-2005-86 Page 1 of 7 HR-2005-00181-A - UTV-2005-257 - Rt-2005-86 INSTANS: Norges Høyesterett - Dom. DATO: 2005-02-02 PUBLISERT: HR-2005-00181-A - UTV-2005-257 - Rt-2005-86 STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett. Fisjon.

Detaljer

Rt-1995-872 (256-95) - UTV-1995-915

Rt-1995-872 (256-95) - UTV-1995-915 Page 1 of 5 Rt-1995-872 (256-95) - UTV-1995-915 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1995-05-19 PUBLISERT: Rt-1995-872 (256-95) - UTV-1995-915 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Skattepliktig aksjesalgsgevinst

Detaljer

Rt-1993-173 (55-93) - UTV-1993-270

Rt-1993-173 (55-93) - UTV-1993-270 Page 1 of 7 Rt-1993-173 (55-93) - UTV-1993-270 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1993-02-24 PUBLISERT: Rt-1993-173 (55-93) - UTV-1993-270 STIKKORD: Skatterett. Avskrivninger og fremføring av gevinst. SAMMENDRAG:

Detaljer

Rt-1973-87 <noscript>ncit: 4:03</noscript>

Rt-1973-87 <noscript>ncit: 4:03</noscript> Page 1 of 6 Rt-1973-87 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1973-01-27 PUBLISERT: Rt-1973-87 STIKKORD: Byskatteloven 46 annet ledd «selgende gruppe». SAMMENDRAG: Et aksjeselskap hadde solgt en større aksjepost

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i HR-2014-01530-U, (sak nr. 2014/1193), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

Rt-1977-566 <noscript>ncit: 4:02</noscript> skattepliktig etter aksjegevinstbeskatningsloven av 10. desember 1971 1.

Rt-1977-566 <noscript>ncit: 4:02</noscript> skattepliktig etter aksjegevinstbeskatningsloven av 10. desember 1971 1. Page 1 of 5 Rt-1977-566 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1977-06-04 PUBLISERT: Rt-1977-566 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Gevinst ved salg av tildelingsbevis foretatt før den konstituerende generalforsamling

Detaljer

Rt-1993-1268 (467-93) - UTV-1993-1365

Rt-1993-1268 (467-93) - UTV-1993-1365 Page 1 of 5 Rt-1993-1268 (467-93) - UTV-1993-1365 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1993-10-30 PUBLISERT: Rt-1993-1268 (467-93) - UTV-1993-1365 STIKKORD: Skatterett. Tomtesalgsgevinst. SAMMENDRAG: - Spørsmål

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen)

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen) NORGES HØYESTERETT Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i HR-2013-00475-U, (sak nr. 2013/250), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat Janne

Detaljer

Rt-1976-302 <noscript>ncit: 21:08</noscript>

Rt-1976-302 <noscript>ncit: 21:08</noscript> Page 1 of 9 Rt-1976-302 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1976-03-19 PUBLISERT: Rt-1976-302 STIKKORD: Skattesak. SAMMENDRAG: Aksjonærene i holdingselskapet A solgte i 1970 alle sine aksjer til aksjeselskapet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i HR-2011-00979-U, (sak nr. 2011/739), sivil sak, anke over kjennelse: Bergen

Detaljer

Rt-1982-789 (175-82) <noscript>ncit: 12:09</noscript>

Rt-1982-789 (175-82) <noscript>ncit: 12:09</noscript> Page 1 of 6 Rt-1982-789 (175-82) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1982-05-07 PUBLISERT: Rt-1982-789 (175-82) STIKKORD: Skattesak. SAMMENDRAG: A overdro ved «gavekjøpekontrakt» en fast eiendom til et skattefritt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-01332-A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, A AS (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-00945-U, (sak nr. 2011/619), sivil sak, anke over kjennelse: Abderrazek

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

Rt <noscript>ncit: 1:01</noscript> Landsskatteloven 41 første og sjette ledd.

Rt <noscript>ncit: 1:01</noscript> Landsskatteloven 41 første og sjette ledd. Page 1 of 5 Rt-1958-869 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1958-06-13 PUBLISERT: Rt-1958-869 STIKKORD: Landsskatteloven 41 første og sjette ledd. SAMMENDRAG: Ved salget i 1953 av en fast eiendom med maskiner

Detaljer

Rt-1964-636. <noscript>ncit: 0:00</noscript>

Rt-1964-636. <noscript>ncit: 0:00</noscript> Page 1 of 5 Rt-1964-636. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1964-06-06 PUBLISERT: Rt-1964-636. STIKKORD: Den skattepliktige inntekt. SAMMENDRAG: Det kunne kreves betinget skattefritak for gevinst ved salg

Detaljer

HR-2002-00879a - Rt-2003-293 - UTV-2003-497

HR-2002-00879a - Rt-2003-293 - UTV-2003-497 Page 1 of 8 HR-2002-00879a - Rt-2003-293 - UTV-2003-497 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2003-03-04 PUBLISERT: HR-2002-00879a - Rt-2003-293 - UTV-2003-497 STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett. Skattefradrag.

Detaljer

Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103

Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103 Page 1 of 5 Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1992-02-22 PUBLISERT: Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103 STIKKORD: Selskapsrett. Skatterett. Foreldelse. SAMMENDRAG: Et

Detaljer

HR-2001-00035 - Rt-2002-56 (13-2002) - UTV-2002-365

HR-2001-00035 - Rt-2002-56 (13-2002) - UTV-2002-365 Page 1 of 7 HR-2001-00035 - Rt-2002-56 (13-2002) - UTV-2002-365 INSTANS: Høyesterett - Dom DATO: 2002-01-18 PUBLISERT: HR-2001-00035 - Rt-2002-56 (13-2002) - UTV-2002-365 STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett.

Detaljer

Rt-1988-7 (3-88) <noscript>ncit: 41:14</noscript>

Rt-1988-7 (3-88) <noscript>ncit: 41:14</noscript> Page 1 of 6 Rt-1988-7 (3-88) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1988-01-08 PUBLISERT: Rt-1988-7 (3-88) STIKKORD: Erstatningsrett. SAMMENDRAG: En eiendomsmegler som formidlet salg av en fast eiendom, hadde

Detaljer

Rt-1990-958 (339-90) - UTV-1990-1084

Rt-1990-958 (339-90) - UTV-1990-1084 Page 1 of 6 Rt-1990-958 (339-90) - UTV-1990-1084 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1990-10-10 PUBLISERT: Rt-1990-958 (339-90) - UTV-1990-1084 STIKKORD: Skatterett. Skatteloven 42 første ledd, 43 annet ledd

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02138-A, (sak nr. 2010/1008), sivil sak, anke over kjennelse,

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02138-A, (sak nr. 2010/1008), sivil sak, anke over kjennelse, NORGES HØYESTERETT Den 14. desember 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-02138-A, (sak nr. 2010/1008), sivil sak, anke over kjennelse, Compania la Gomera AS (advokat Christian F. Galtung) mot Minnoch

Detaljer

HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000)

HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) Page 1 of 5 HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2000-08-31 DOKNR/PUBLISERT: HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) STIKKORD: Panterett. Salgspant. SAMMENDRAG: Tinglyst

Detaljer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Side 1 av 6 NTS 2014-1 Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Kilde: Bøker, utgivelser og tidsskrifter > Tidsskrifter > Nordisk tidsskrift for Selskabsret - NTS Gyldendal Rettsdata

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00191-A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Bistandsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i HR-2012-02033-U, (sak nr. 2012/1743), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

HR-2005-01717-A - Rt-2005-1421 - UTV-2005-1253

HR-2005-01717-A - Rt-2005-1421 - UTV-2005-1253 Page 1 of 6 HR-2005-01717-A - Rt-2005-1421 - UTV-2005-1253 INSTANS: Norges Høyesterett - Dom. DATO: 2005-11-02 PUBLISERT: HR-2005-01717-A - Rt-2005-1421 - UTV-2005-1253 STIKKORD: Skatterett. Fusjon. Rederibeskatning.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 15. februar 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-345-A, (sak nr. 2016/1293), sivil sak, anke over dom, Didde Sloth Christensen Anita Aamodt Enersen (advokat Jarl R. Henstein) mot

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i HR-2015-02373-U, (sak nr. 2015/2000), sivil sak, anke over kjennelse: Borettslaget

Detaljer

Rt ( ) - UTV

Rt ( ) - UTV Page 1 of 8 Rt-2001-170 (41-2001) - UTV-2001-405 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2001-01-31 PUBLISERT: Rt-2001-170 (41-2001) - UTV-2001-405 STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett. Ligning. Aksjeselskap.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02145-A, (sak nr. 2009/789), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02145-A, (sak nr. 2009/789), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02145-A, (sak nr. 2009/789), sivil sak, anke over dom, Staten v/sentralskattekontoret for utenlandssaker (advokat Morten Søvik) mot

Detaljer

Rt-1965-1159. <noscript>ncit: 9:05</noscript>

Rt-1965-1159. <noscript>ncit: 9:05</noscript> Page 1 of 5 Rt-1965-1159. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1965-11-20 PUBLISERT: Rt-1965-1159. STIKKORD: Den skattepliktige inntekt. SAMMENDRAG: Inntekt av travsport drevet som hobby er skattepliktig.

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i HR-2013-01028-U, (sak nr. 2013/565), sivil sak, anke over kjennelse: Opplysningsvesenets

Detaljer

Rt-1978-60 <noscript>ncit: 10:06</noscript>

Rt-1978-60 <noscript>ncit: 10:06</noscript> Page 1 of 9 Rt-1978-60 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1978-01-25 PUBLISERT: Rt-1978-60 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Etter forutgående forhandlinger mellom A og en kommune ble tomtearealer som hørte

Detaljer

Rt-1973-931 <noscript>ncit: 3:02</noscript>

Rt-1973-931 <noscript>ncit: 3:02</noscript> Page 1 of 5 Rt-1973-931 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1973-09-06 PUBLISERT: Rt-1973-931 STIKKORD: Skattesak. SAMMENDRAG: Antatt at utleievirksomhet av 4 byeiendommer måtte anses som «næring eller forretningsforetagende»,

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i NORGES HØYESTERETT Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i HR-2015-00067-U, (sak nr. 2014/1941), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Rt-1990-59 (15-90) http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt1990-0059-00016b.html. Side 60

Rt-1990-59 (15-90) http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt1990-0059-00016b.html. Side 60 Page 1 of 6 Rt-1990-59 (15-90) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1990-01-19 DOKNR/PUBLISERT: Rt-1990-59 (15-90) STIKKORD: (Myra Båt) Entrepriserett. Panterett. Konkurs. Tingsrett. SAMMENDRAG: En entreprenør

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS AKSJONÆRAVTALE for TrønderEnergi AS [Navn på kommuner/parter] i denne aksjonæravtale hver for seg betegnet som («Part») og i fellesskap som («Partene»), har inngått følgende aksjonæravtale ( Aksjonæravtalen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00197-A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II.

Detaljer

Rt-1993-480 (196-93) - UTV-1993-263

Rt-1993-480 (196-93) - UTV-1993-263 Page 1 of 5 Rt-1993-480 (196-93) - UTV-1993-263 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1993-02-10 PUBLISERT: Rt-1993-480 (196-93) - UTV-1993-263 STIKKORD: Skatterett. Tomtegevinst, jfr. skatteloven 43 fjerde

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i HR-2014-02508-U, (sak nr. 2014/2096), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

Rt-1956-1323 <noscript>ncit: 9:05</noscript>

Rt-1956-1323 <noscript>ncit: 9:05</noscript> Page 1 of 5 Rt-1956-1323 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1956-12-20 PUBLISERT: Rt-1956-1323 STIKKORD: Spørsmål om inntektsbeskatning. SAMMENDRAG: Den fordel skyldneren oppnår ved at hans gjeld foreldes,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i HR-2011-01169-U, (sak nr. 2011/753), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32 Vår dato Din dato Saksbehandler 19.05.2017 05.04.2017 Anna Lie 800 80 000 Din referanse Telefon Skatteetaten.no 46055-501-5460393 22077350 Org.nr Vår referanse Postadresse 2017/418932 Postboks 9200 Grønland

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. mars 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-627-A, (sak nr. 2016/2186), sivil sak, anke over dom, Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Nils Sture Nilsson mot Raise

Detaljer

Rt-1992-1379 (501-92) - UTV-1993-3

Rt-1992-1379 (501-92) - UTV-1993-3 Page 1 of 6 Rt-1992-1379 (501-92) - UTV-1993-3 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1992-11-04 PUBLISERT: Rt-1992-1379 (501-92) - UTV-1993-3 STIKKORD: (Dynpac) Skatterett. Sivilprosess. SAMMENDRAG: Et selskap

Detaljer

Rt-1967-897. <noscript>ncit: 2:01</noscript>

Rt-1967-897. <noscript>ncit: 2:01</noscript> Page 1 of 7 Rt-1967-897. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1967-08-26 PUBLISERT: Rt-1967-897. STIKKORD: Skattesak. SAMMENDRAG: Enkelte aksjonærer (leieboere) i et gårdaksjeselskap ga selskapet foruten vanlig

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i HR-2013-00567-U, (sak nr. 2013/254), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING GOL06 (h15) Iflg. Finansdepartementets samleforskrift til skatteloven, 9-8, kan inngangsverdien oppreguleres for eiendom anskaffet før 1991. Gjelder bare ikke-avskrivbar eiendom.

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011 Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning (skatteloven 5-2 første ledd tredje punktum) Saken gjelder overføring av fast

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

A (advokat Lars Holo) mot B (advokat Arne R Stray). Holmøy, Philipson og Schei.

A (advokat Lars Holo) mot B (advokat Arne R Stray). Holmøy, Philipson og Schei. Rt-1988-708 (211-88) INSTANS: DATO: 1988-06-22 Høyesteretts kjæremålsutvalg DOKNR/PUBLISERT: Rt-1988-708 (211-88) STIKKORD: SAMMENDRAG: Familierett. Tvangsfullbyrdelse. Gjennomføring av en samværsordning

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT Avsagt: 02.12.2009 Saksnr.: Dommere: 09-1 72806ASK-BORG104 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Petter Chr. Sogn Jargen F. Brunsvig Espen Bergh Ankende part Anne-Karina Hyggen Amland Ankernotpart

Detaljer

Rt-1966-1470 <noscript>ncit: 2:02</noscript> Den personlige skatteplikt. - Den skattepliktige inntekt.

Rt-1966-1470 <noscript>ncit: 2:02</noscript> Den personlige skatteplikt. - Den skattepliktige inntekt. Page 1 of 6 Rt-1966-1470 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1966-12-16 PUBLISERT: Rt-1966-1470 STIKKORD: Den personlige skatteplikt. - Den skattepliktige inntekt. SAMMENDRAG: A overførte 15. desember sin

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i HR-2014-02513-U, (sak nr. 2014/2015), straffesak, anke over kjennelse: Byggmester

Detaljer

Rt (13-91) - UTV

Rt (13-91) - UTV Page 1 of 5 Rt-1991-34 (13-91) - UTV-1991-159 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1991-01-22 PUBLISERT: Rt-1991-34 (13-91) - UTV-1991-159 STIKKORD: Skatterett. Spørsmål om skatteplikt i Norge. SAMMENDRAG:

Detaljer

Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde

Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde Finansdepartementet 25.03.2009 Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde 1. INNLEDNING Ved lov 12. desember 2008 nr. 99 ble

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått mange henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2007. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Rt-1975-944 <noscript>ncit: 0:00</noscript>

Rt-1975-944 <noscript>ncit: 0:00</noscript> Page 1 of 5 Rt-1975-944 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1975-09-25 PUBLISERT: Rt-1975-944 STIKKORD: Skatterett - indeksregulering av lån. SAMMENDRAG: Antatt at indekstillegget ikke kunne betraktes som

Detaljer

JU Skatte- og avgiftsrett

JU Skatte- og avgiftsrett JU-407 1 Skatte- og avgiftsrett Oppgaver Oppgavetype Vurdering JU-407, forside Dokument Ikke vurdert JU 407 - CASE Dokument Ikke vurdert 1 Spørsmål 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 2 Spørsmål 2 Skriveoppgave

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, (advokat Steinar Thomassen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, (advokat Steinar Thomassen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 19. desember 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-02176-S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Steinar Thomassen til prøve) mot Den offentlige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. april 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-00581-A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, A (advokat Erik Keiserud) mot B (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I

Detaljer

Rt-1963-944. <noscript>ncit: 4:03</noscript>

Rt-1963-944. <noscript>ncit: 4:03</noscript> Page 1 of 6 Rt-1963-944. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1963-09-24 PUBLISERT: Rt-1963-944. STIKKORD: (Skattetakst) Den skattepliktige formue. SAMMENDRAG: I Oslo hvor skattetakstene legges til grunn også

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i HR-2011-01735-U, (sak nr. 2011/1354), sivil sak, anke over kjennelse: Arild

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

Rt-1997-1580 (433-97) - UTV-1997-1123

Rt-1997-1580 (433-97) - UTV-1997-1123 Page 1 of 8 Rt-1997-1580 (433-97) - UTV-1997-1123 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1997-10-09 PUBLISERT: Rt-1997-1580 (433-97) - UTV-1997-1123 STIKKORD: (Zenithdommen) Skatterett. Aksjesalg. Skatterettens

Detaljer

HR-2001-01556a - Rt-2003-82 - UTV-2003-235

HR-2001-01556a - Rt-2003-82 - UTV-2003-235 Page 1 of 9 HR-2001-01556a - Rt-2003-82 - UTV-2003-235 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2003-01-23 PUBLISERT: HR-2001-01556a - Rt-2003-82 - UTV-2003-235 STIKKORD: Skatterett. Aksjer. SAMMENDRAG: Saken

Detaljer

Rt-1981-534 <noscript>ncit: 3:02</noscript>

Rt-1981-534 <noscript>ncit: 3:02</noscript> Page 1 of 8 Rt-1981-534 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1981-04-10 PUBLISERT: Rt-1981-534 STIKKORD: Tidligere byskattelov 39 åttende ledd. SAMMENDRAG: Spørsmål om det kunne kreves betinget skattefritak

Detaljer

Rt-1959-1191 <noscript>ncit: 7:06</noscript> rabattens beløp; jfr. landsskatteloven 42 første ledd jfr. 41 første ledd.

Rt-1959-1191 <noscript>ncit: 7:06</noscript> rabattens beløp; jfr. landsskatteloven 42 første ledd jfr. 41 første ledd. Page 1 of 6 Rt-1959-1191 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1959-11-28 PUBLISERT: Rt-1959-1191 STIKKORD: Skattepliktig inntekt. SAMMENDRAG: Almenningsrabatt ved levering av materialer til ny driftsbygning

Detaljer

Rt-1991-705 (226-91) - UTV-1991-941

Rt-1991-705 (226-91) - UTV-1991-941 Page 1 of 7 Rt-1991-705 (226-91) - UTV-1991-941 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1991-06-21 PUBLISERT: Rt-1991-705 (226-91) - UTV-1991-941 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Veritas var i Rt-1955-175 blitt

Detaljer

Tomtefestelovens regler om regulering av festeavgift

Tomtefestelovens regler om regulering av festeavgift Faktaark Tomtefestelovens regler om regulering av festeavgift Tomtefesteloven fra 1996 trådte i kraft 1. januar 2002. Loven ble også endret på viktige punkter i 2004 og 2006. I det følgende gjør vi rede

Detaljer

Innsender beskriver endringer av kvotereglene innen fiskerinæringen som gjør at det er blitt lettere å fornye fiskeflåten.

Innsender beskriver endringer av kvotereglene innen fiskerinæringen som gjør at det er blitt lettere å fornye fiskeflåten. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17 /12. Avgitt 22.06.2012 Fiskefartøy med kvoter, spørsmål om skattefri fisjon (skatteloven kapittel 11) Saken gjaldt spørsmålet om fiskerirettigheter

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 18.11.2011 i Oslo tingrett 11-162476TVI-OTIR/07 Dommer: Dommerfullmektig Bård Skeie Hagen Saken gjelder: Kontrollavgift Erik Halfdan Vasquez Pedersen mot

Detaljer

Som det fremgår nedenfor eier hvert av Aksjefondene aksjer. Aksjefondene er følgelig klassifisert som aksjefond for norske skatteformål.

Som det fremgår nedenfor eier hvert av Aksjefondene aksjer. Aksjefondene er følgelig klassifisert som aksjefond for norske skatteformål. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 2//12. Avgitt 14.02.2012 Fusjon av aksjefond (skatteloven 11-2) Saken gjelder fusjon av to aksjefond, som ifølge innsender har samme selskaps- og ansvarsform.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i HR-2014-00467-U, (sak nr. 2014/212), straffesak, anke over beslutning: I. A AS

Detaljer

NOREGS HØGSTERETT. Den 27. januar 2015 vart det av Høgsteretts ankeutval med dommarane Utgård, Stabel og Indreberg i

NOREGS HØGSTERETT. Den 27. januar 2015 vart det av Høgsteretts ankeutval med dommarane Utgård, Stabel og Indreberg i NOREGS HØGSTERETT Den 27. januar 2015 vart det av Høgsteretts ankeutval med dommarane Utgård, Stabel og Indreberg i HR-2015-00184-U, (sak nr. 2014/2192), sivil sak, anke over orskurd: Oslo Vei AS, konkursbuet

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Fisjon med etterfølgende rettet emisjon, spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet rett) Saken gjelder spørsmålet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i HR-2012-00031-U, (sak nr. 2011/1890), sivil sak, anke over kjennelse: Stiftelsen

Detaljer

Ot.prp. nr. 47 (2000-2001)

Ot.prp. nr. 47 (2000-2001) Ot.prp. nr. 47 (2000-2001) Om lov om garantistillelse fra Statoil ASA ved emisjon og salg av statens aksjer Tilråding fra Olje- og energidepartementet av 9. mars 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i HR-2013-01663-U, (sak nr. 2013/1162), sivil sak, anke over dom: Skien Papirindustri

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-01014-U, (sak nr. 2011/629), sivil sak, anke over kjennelse: Hadeland Montasje

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12. Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS. (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg.

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12. Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS. (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12 Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg.) Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i HR-2016-01587-U, (sak nr. 2016/1266), sivil sak, anke over kjennelse: I.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01293-A, (sak nr. 2014/598), sivil sak, anke over dom, A AS (advokat Tone Lillestøl til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01293-A, (sak nr. 2014/598), sivil sak, anke over dom, A AS (advokat Tone Lillestøl til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 18. juni 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-01293-A, (sak nr. 2014/598), sivil sak, anke over dom, A AS B (advokat Tone Lillestøl til prøve) mot Staten v/skatt Midt-Norge (advokat

Detaljer

Spørsmål 1. Drøft og ta standpunkt til om virksomheten kan etableres som enkeltmannsforetak?

Spørsmål 1. Drøft og ta standpunkt til om virksomheten kan etableres som enkeltmannsforetak? Oppgave 1) Organisering av næringsvirksomhet. Peder Ås og Lars Holm ønsket å starte opp virksomhet som maskinentreprenører. De var i tvil om hvilken organisasjonsform som skulle velges for virksomheten.

Detaljer