HÅNDBOK. for videregående skoler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HÅNDBOK. for videregående skoler"

Transkript

1 HÅNDBOK for videregående skoler

2 Denne håndboken er utarbeidet for å gi deg som skolekoordinator en innføring i hva Global Dignity Day er og hva ditt ansvar som skolekoordinator innebærer. Håndboken, vedleggene og nettsiden inneholder alt verktøy og informasjon som trengs for å gjennomføre Global Dignity Day på din skole. s. 2 Håndboken inneholder: - beskrivelse av organiseringen av prosjektet, med rolle- og ansvarsfordeling - tids- og gjennomføringsplan for skolekoordinator - detaljert manus for gjennomføringen I tillegg har vi utviklet følgende vedlegg: - maler for forberedelse og etterarbeid, For- og etterarbeid (pdf) - forslag til tidsplan for Global Dignity Day, Mal tidsplan (doc) - informasjonsskriv for lærere, Til Læreren (pdf) - praktisk sjekkliste for gjennomføringen, Praktisk sjekkliste (pdf) - relevante kompetansemål, Relevante kompetansemål (pdf) - forslag til hvordan GDD kan inngå i annet holdningsarbeid ved skolen - pressemelding/medias dekning av dagen, Mal pressemelding (doc) - bakgrunnsnotat om begrepet verdighet, Om verdighet (pdf) - eksempler på verdighetshistorier, Verdighetshistorier (pdf) - om Global Dignity Norge, Om Global Dignity (pdf) Håndboken er viktig i både planleggingen og gjennomføringen av Global Dignity Day. Som et samarbeidsprosjekt er kvaliteten i gjennomføringen avhengig av at alle parter følger den oppsatte planen for forberedelse, gjennomføring og etterarbeid. Global Dignity Norge forutsetter at alle deltagende skoler setter seg inn i organiseringen av prosjektet og tar en aktiv del i planleggingen av Global Dignity Day. Dersom du har spørsmål, savner informasjon eller har innspill til innholdet, kontakt oss gjerne på eller finn kontaktinformasjon til riktig fylkesleder for Global Dignity Day på Lykke til med gjennomføringen!

3 Global Dignity Day 2013 Onsdag 16. oktober 2013 gjennomføres Global Dignity Day for fjerde året på rad som en landsomfattende kampanje i Norge. I overkant av 140 videregående skoler deltar i årets markering, mer enn 1400 frivillige vil engasjere seg som veiledere, og i underkant av VG1-elever deltar. Med bakgrunn i evalueringen av gjennomføringen de siste årene, har Global Dignity Norge for årets gjennomføring fokus på tidligere og bedre rekruttering av veiledere, styrking av den faglige forberedelsen av elevene og økt involvering av elevene/elevrådene i planlegging og etterarbeid. Disse områdene vil være fokus for de fylkesvise samlingene for skolekoordinatorer i september, hvor det i år legges opp til at en elevrepresentant fra hver skole også møter. Innhold Global Dignity Day har en varighet på 2 timer (120 minutter) og består av tre deler. Det er en forutsetning at skolen følger den oppsatte rammen både på innhold og tidsbruk, da de ulike delene henger nøye sammen og bygger på hverandre. Skoleopplegget for Global Dignity Day er beregnet for elever på VG 1. For klasseromsgjennomføringen anbefaler Global Dignity Norge en gruppestørrelse på elever. For små klasser på elever anbefaler vi at sammenslåing vurderes nøye. Årsaken til dette er at klasseromsøkten består av både gruppeoppgaver og av samtaler mellom gruppene i klassen. I små klasser med elever blir dynamikken mellom gruppearbeidet og fellesdelingen i klassen liten. Ved sammenslåing er det samtidig viktig at gruppene kan fungere godt sammen, og at elevene til en viss grad kjenner og er trygge på hverandre. I tillegg er det en fordel at så mange klasser som mulig deltar, slik at det blir en kontrast mellom økten i klasserommet og plenumssamlingene. Oppbygging 1. Introduksjon i plenum 20 minutter - Rektor åpner dagen (3 min) - Hovedveileder introduserer Global Dignity Day og begrepet verdighet (10 min) - En elev ved skolen forteller en verdighetshistorie (3 min) - Videohilsen fra Kronprinsen (4 min) - (7-8 minutter til forflytning til klasserom) s Samtale i klasserommene 60 minutter - Veileder introduserer seg selv og opplegget (10 min) - Elevene definerer verdighet med egne ord (15 min) - Elevene forteller hverandre verdighetshistorier (20 min) - Elevene skriver et brev til seg selv (15 min) - (7-8 minutter til forflytning tilbake til plenum) 3. Verdighetshistorier i plenum 25 minutter - Introduksjon av hovedveileder (1 min) - Utvalgte elever forteller sine verdighetshistorier (22 min) - Rektor oppsummerer og avslutter dagen (2 min)

4 s. 4 Mål - Elevene skal lære om betydningen av verdighet i eget og andres liv. - Elevene skal lære å uttrykke med egne ord hva verdighet betyr for dem og deres liv. - Elevene skal lære om hvordan egen verdighet er gjensidig avhengig av andres verdighet. - Elevene skal definere noe de vil gjøre det neste året for å styrke deres egen og andres verdighet. Roller og ansvar Gjennomføringen av Global Dignity Day baserer seg på et godt samarbeid mellom skolen, Global Dignity Norge, fylkesleder og lokalmiljøet. Under følger en rolle og ansvarsfordeling hos de ulike partene. Skolens roller og ansvar Rektor - Har overordnet ansvar for gjennomføring av Global Dignity Day og sørger for eierskap på sin skole - Nedsetter en arbeidsgruppe for Global Dignity Day, involverer elevrådet i planleggingen og utpeker en skolekoordinator blant skolens ansatte som leder arbeidet (arbeidsgruppen) på skolen - Knytter Global Dignity Day til skolens undervisningsplan og aktivitetskalender, samt sørger for at elevene arbeider med verdighet i forkant og etterkant av Global Dignity Day - Åpner og avslutter plenumsaktivitetene på selve Global Dignity Day Skolekoordinator Lærer - Har det praktiske ansvaret for gjennomføringen på sin skole og leder arbeidsgruppen Informasjon til og involvering av berørte lærere Identifiserer og forbereder eleven som skal fortelle sin verdighetshistorie i plenum 1 Ordner med alt nødvendig utstyr til gjennomføringen (teknisk utstyr til plenum, gruppeinndeling, brevark, konvolutter, skrivesaker, kaffe/forfriskninger til veilederne) Gjennomfører etterarbeid (minimum plan for åpning av brevene), og sørger for at enkeltelever blir fulgt opp ved behov Legger til rette for at elever, lærere og skoleledelse gjennomfører evaluering - Koordinerer med fylkesleder/global Dignity Norge - Gir forslag til fylkesleder om hovedveileder og veiledere som skolen ønsker seg - Koordinerer med skolens veiledere tidspunkt for gjennomføring, oppmøtetid og sted, info om skolen, fordeling av klasser kort debrief/evaluering av dagen etter gjennomføringen - Gjennomfører forberedelser av elevene i forkant av Global Dignity Day - Møter de frivillige veilederne om morgenen før gjennomføringen - Er til stede og er aktiv i klassen sammen med veileder, med følgende ansvar: - Gruppeinndeling av elevene Notering på tavla Oppfølging av elevene under grupperarbeidet Bidrar til å sikre gode avgjørelser om hvilke av elevene som skal fortelle sin historie i plenum 2 - Samler inn og tar vare på elevenes brev til seg selv - Gjennomfører ønsket etterarbeid

5 s. 5 Elevgruppe/Elevrådet Bidrar i planleggingen av Global Dignity Day Koordinering med OD/andre solidaritetsprosjekter Kommer med innspill til hvordan Global Dignity Day kan forberedes - Kommer med innspill til ledelsen hvordan Global Dignity Day kan følges opp Global Dignity Norges rolle og ansvar Global Dignity Norge har det overordnede ansvaret for planlegging og tilrettelegging av Global Dignity Day, samt ansvaret for å rekruttere og kurse frivillige veiledere til alle påmeldte skoler. Sammen med de frivillige samarbeidsorganisasjonene etterstreber Global Dignity å kunne tilby alle skolene dyktige veiledere med interesse for ungdom og verdighet til gjennomføringen av Global Dignity Day. Fylkesleder - Leder arbeidet med å rekruttere veiledere (etter innspill fra skolene) - Leder arbeidet med å rekruttere hovedveileder til alle skolene (etter innspill fra skolene) Koordinerer med skolekoordinator (antall veiledere, ønsket hovedveileder, tidspunkt for gjennomføring osv) - Organiserer opplæring av veiledere Hovedveileder - Leder aktivitetene i plenum og fungerer som en konferansier - Er i tillegg veileder for en klasse/gruppe Veileder - Har ansvar for og leder klasseromsgjennomføringen under Global Dignity Day, i tett samarbeid med lærer - Treffer lærer før gjennomføring en halv time før Global Dignity Day starter - Står sammen med elevene fra sin klasse/gruppe når de skal opp på scenen i siste plenumsøkt

6 Tids- og gjennomføringsplan for skolekoordinator s. 6 Dato Hva Merknad 1. september Melde inn viktig informasjon til fylkesleder: innspill på hovedveileder og veiledere tidspunkt for gjennomføring, endelig antall klasser/veiledere annen praktisk informasjon om skolen 1. september Frist for informering av involverte lærere om deres ansvar og oppgave på Global Dignity Day september Delta på fylkesseminar for skolekoordinatorer og elevrådsrepresentanter der det arrangeres 28. september Sikre at alle deltagende klasser/elever blir faglig forberedt til gjennomføringen 28. september Identifisere eleven som skal fortelle verdighetshistorie i plenum oktober Delta på opplæringssamling for skolens veiledere 2. oktober Kontakte alle skolens veiledere om oppmøte, tid og sted, program for dagen, klassefordeling, og andre praktiske forhold ved gjennomføringen. 15. oktober Tilse at det praktiske er i orden for plenums- og klasseromssesjonene Se mal for informasjonsskriv (vedlegg) Skolekoordinatorer og elevrådsrepresentant Se vedlegg for maler Kanskje velge en elev fra forrige års GDD? Se vedlegg for Praktisk sjekkliste 16. oktober Global Dignity Day Se vedlegg for Praktisk sjekkliste 26. oktober Frist for gjennomføringen av evaluering for elever, lærere og skoleledelse Elektronisk evalueringsskjema utvikles av Global Dignity Norge og sendes til skolekoordinator Detaljert manus for Global Dignity Day (for veileder) Del 1: Introduksjon i plenum 20 minutter Rektor (3 min) åpner dagen med å hilse alle velkommen og forklarer hvorfor skolen gjennomfører Global Dignity Day. Her er det fint å henvise til fag på skolen som er relevante og aktiviteter skolen driver med (antimobbing/ inkluderingsprogrammer, solidaritetsprosjekter, vennskapsskoler etc.). Hovedveileder (10 min) forklarer hva Global Dignity Day er, bakgrunnen for Global Dignity, introduserer veilederne og forteller om begrepet verdighet. Det viktigste budskapet er: - Verdighet kommer fra menneskeverdet, som er medfødt og iboende alle mennesker - Alle kan styrke egen og andres verdighet gjennom valg og handlinger - Verdighet henger ikke bare sammen med rettigheter, men hvert enkelt menneskes muligheter og ansvar for egne valg - I samfunnet trenger vi mer refleksjon og samtale om verdighet, men også handlinger En elev (3 min) på skolen forteller en forberedt historie om verdighet. Historien skal illustrere positiv verdighet, og være et eksempel på hvordan elevene/vi som mennesker kan styrke egen eller andres verdighet gjennom

7 s. 7 handlinger (den skal ikke gi eksempel på uverdighet eller mangel på verdighet). Hovedveilederen (4 min) avslutter med å takke eleven, viser videohilsen fra Kronprins Haakon og forteller kort hva som skal skje i klasserommet og i plenum etterpå. Hovedveileder setter et tidspunkt for når alle skal være på plass igjen i plenum. NB. 7-8 minutter til forflytning fra plenum til klasserommene. Del 2: Samtale i klasserommene 60 minutter Veileder: Introduser deg selv kort. Gå gjennom hva som skal skje den neste timen. Lag kjøreregler for timen sammen med gruppa, med utgangspunkt i spørsmålet: Hva må vi passe på å ivareta i denne klassen for at dette skal bli en god time? Ta opp tråden fra første plenumsdel og gjenta hovedbudskapet om verdighet. Fortell en verdighetshistorie fra ditt liv. Det er viktig å bruke litt tid på å bli kjent med klassen, og sette tema, men hold dette likevel kort! (10 min) Assosiasjonsoppgave om begrepet verdighet 1. Be elevene skrive ned så mange ord som mulig som de forbinder med verdighet (definere verdighet med egne ord). La dem diskutere i grupper på 4-5 elever. Gå rundt sammen med læreren og hjelp gruppene i gang. Lytt etter gode innspill som du kan hente opp i diskusjonen med klassen (5 min) 2. Fortsett diskusjonen med hele klassen. Noter elevenes ord/assosiasjoner på tavlen. (10 min) Hjelpespørsmål: Hva betyr assosiasjonene? Gå i dybden av noen, slik at alle deler samme forståelse av dem (respekt, status, ære). Be elevene komme med eksempler. Hvordan kan våre handlinger bidra til å styrke andres verdighet? På hvilken måte henger vår egen verdighet gjensidig sammen med andres? Er kjørereglene til klassen gode regler for å ivareta verdighet? Hvordan? Deling av verdighetshistorier 1. Begynn med å referere til din egenopplevde historie eller til elevhistorien som ble fortalt i plenum, eller om du har god tid, fortell en ny historie. 2. Be elevene om individuelt tenke gjennom egne opplevelser eller hendelser de har hatt som handler om verdighet. Her er poenget å få fram eksempler på at noen har blitt hjulpet fram og fått styrket verdigheten sin (1 min) 3. Sett elevene i gang med å fortelle hverandre historier i gruppene på 4-5 elever (9 min) Sørg for at du og læreren (og eventuelt andre veiledere) sitter ned med elevene og lytter aktivt til historiene som fortelles. Det er viktig med stor takhøyde. Det krever mot å fortelle om enkelte personlige opplevelser og det er viktig å komme med oppmuntring og støtte. Oppfordre elevene til å lytte aktivt til historiene: Er det noe dere får lyst til å spørre X om når dere hører denne historien? Hva er det som gjør sterkest inntrykk? Hjelp elevene med å fordele ordet. Snakkes det mye allerede, foreslå å gå videre til neste, slik at flere får fortelle.

8 Det er alltid risiko for at enkelte av historiene kan bli veldig personlige og sterke. Noen kan ha godt av å fortelle om vanskelige opplevelser, mens for andre kan det være mindre bra. Vær forberedt på dette og snakk med læreren om det på forhånd så dere er enige om hvordan dette kan tas hånd om. Merk deg de historiene du syns kan egne seg til å bli fortalt i klasserommet og i plenumsøkten til slutt. 4. Fortsett med en runde i klassen, hvor de som vil (gjerne en fra hver gruppe) deler sin historie med resten av klassen (10 min) s. 8 Brevskriving: Be elevene skrive et brev, med et løfte til seg selv, om hva de vil gjøre det neste året for å øke andres og derigjennom egen verdighet (løfte/hjelpe noen). (15 min) Mens elevene skriver brev til seg selv, diskuter først med læreren og ta deretter kontakt med de elevene som har fortalt verdighetshistorier som kan egne seg for plenum. Be elevene direkte om å dele historien med de andre elevene i plenum. Forsøk å få 1-3 historier fra hver klasse (alt ettersom hvor mange klasser som er med) verdighetshistorier i plenum pleier å fungere bra. NB. 7-8 minutter til forflytning fra klasserommene til plenum. Dette er et brev elevene skriver til seg selv, det er personlig og ingen andre skal lese det. Brevene legges i konvolutter og samles inn. Læreren/skolen skal ha en plan for når elevene skal få brevene igjen. Husk å avklare dette med læreren før dere begynner (elevene spør stort sett om hva de skal brukes til og når de får dem tilbake). Del 3: Verdighetshistorier i plenum 25 minutter Hovedveilederen ønsker velkommen tilbake og introduserer delingen av elevenes verdighetshistorier (22 min) Historiene står for seg selv uten kommentarer. Hver elev tar hovedveilederen i hånden, får applaus og går ned av scenen igjen. Rektor (3 min) oppsummerer dagen og takker alle elevene, lærerne og veilederne for dagen.

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Informasjonshefte for student- og læringsassistenter. En innføring i jobben som læringsassistent ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Informasjonshefte for student- og læringsassistenter. En innføring i jobben som læringsassistent ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap Informasjonshefte for student- og læringsassistenter En innføring i jobben som læringsassistent ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap FORORD Velkommen som læringsassistent/studentassistent ved

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Styrekurs for studentforeninger. Forord

Styrekurs for studentforeninger. Forord Styrekurs for studentforeninger Forord Styrekurset har nå vært et hjelpemiddel for studentforeninger tilknyttet SiO i snart halvannet år og tilbakemeldingene har så langt vært udelt positive. Vi håper

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

Flere konkrete tips og opplegg knyttet til emnet finner du her: http://www2.regnmakerne.no/regnmaker/content.ap?thisid=1144

Flere konkrete tips og opplegg knyttet til emnet finner du her: http://www2.regnmakerne.no/regnmaker/content.ap?thisid=1144 side 1 av 19 Energi og miljø Dette er et forslag til et rikt undervisningsopplegg hvor elevene får mange varierte oppgaver underveis. Elevene kan for eksempel arbeide med tekster, produsere tekster og

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST LEVANGER KOMMUNE Sjefsgården voksenopplæring Prosjektrapport PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST 2012 Prosjektleder: Toril Sundal Leirset Prosjektdeltakere: Eva Winnberg og Liv

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS... 3 STØTTEAPPARATET I AFS NORGE... 6 LOKALKONTAKTENS ROLLE...

Detaljer

KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen

KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen Stjørdal, 6. februar Kjære alle sammen! Jeg har lyst til å starte med et sitat som sier noe om grunnen til at mange lærere er veldig glad i yrket

Detaljer

STEP - ungdom møter ungdom

STEP - ungdom møter ungdom Nr. 2005:1 STEP - ungdom møter ungdom En evaluering av et valgfag på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet i forbindelse med Opptrappingsplanen for psykisk helse Forord Statskonsult har siden 2001 bistått

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING KROER SKOLE OG SFO 2011 INNLEDNING Evnen til å knytte og opprettholde sosiale relasjoner er noen av de mest sentrale ferdighetene i menneskers liv.

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING

FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING NAMDALSEID 2014 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Namdalseid kommune

Detaljer

Installasjon med sko, lyd og lys Undervisningsopplegg i valgfag

Installasjon med sko, lyd og lys Undervisningsopplegg i valgfag TITTEL Installasjon med sko, lyd og lys undervisningsopplegg for 8. - 10.trinn Utarbeidet av Musikk i skolen ved Kristin Fonnes. For Musikk i Skolens lærerkurs i Sal og scene klikk her. MÅLSETTING At alle

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Veilederhefte Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Til lærere og veiledere fra bank og forsikring Dette er et kort kurs i personlig økonomi for elever i videregående skole. Temaet er økonomisk

Detaljer

Work Interest Explorer (WIE) i skolen

Work Interest Explorer (WIE) i skolen Work Interest Explorer (WIE) i skolen Et instruksjonshefte om hvordan du kan bruke WIE i karriereveiledning: Som rådgiver med enkeltelever eller grupper Som fagiærer i fagene matte, historie, samfunnsfag

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer