Evalueringsrapport Global Dignity Day 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evalueringsrapport Global Dignity Day 2010"

Transkript

1 Evalueringsrapport Global Dignity Day 2010 Innledning Global Dignity ble etablert i 2006 av H.K.H. Kronprins Haakon, Professor Pekka Himanen (Finland) og leder av Operation Hope, John Bryant (USA). Alle tre er medlemmer av nettverket Young Global Leaders, som springer ut fra World Economic Forum. Global Dignity er et uavhengig, ideelt og politisk nøytralt initiativ. Siden Global Dignity ble etablert i 2006, har det blitt holdt såkalte Dignity Days på skoler over hele verden. Dette er undervisningsopplegg der ungdom inviteres til en samtale om hva verdighet betyr for dem og hvordan verdighet er sentralt i valg og handlinger i deres liv. Visjonen til Global Dignity er å virkeliggjøre den universelle retten alle mennesker har til å leve verdige liv. Vi alle har mulighet til å styrke andre menneskers verdighet og derigjennom styrke vår egen gjennom valgene vi tar og måten vi bruker våre ressurser på. Dette fungerer på alle nivåer: For barn og voksne, i skolegården og på arbeidsplassen, i lokalsamfunnet og på globalt nivå. På denne måten kan vi alle bidra til en positiv verdensutvikling på ulike plan i samfunnet. Global Dignity Day Norge 2010 ble igangsatt som et pilotprosjekt for å undersøke om det er grobunn for ambisjonen om å arrangere Global Dignity Day 20.oktober på landets videregående skoler som en årlig begivenhet og at dette skjer ved hjelp av frivillige veiledere. Målet for Global Dignity Day 2010 var at det 20. oktober 2010 skulle arrangeres Dignity Day på så mange videregående skoler som mulig over hele landet. I tillegg skulle det rekrutteres en frivillig veileder per førsteklasse ved skolene som meldte seg på. Det overordnede strategiske valget i dette rekrutteringsarbeidet, var at vi ville mobilisere de frivillige primært gjennom interne kanaler i organisasjonene og næringslivet, sekundært gjennom media og internettkampanjer, og IKKE gjennom betalte reklamekampanjer. Rapporten fra evalueringssamlingen og kommentarene fra veiledere og skoleledelse er sammenfallende på flere områder. Hovedkonklusjonene fra evalueringen av Global Dignity Day 2010 er følgende: Det er stor interesse for fortsettelse i Sentrale organisasjoner vil delta videre - 82 % av de frivillige vil være med i 2011! - 79 % av skolene vil ha Dignity Day i 2011! Generelt positive kommentarer til konseptet, organiseringen og verktøyene, men betydelig forbedringspotensial for fortsettelsen 1

2 Nøkkeltall og organisering Nøkkeltall fra Global Dignity Day 2010 i Norge: 193 skoler arrangerte Global Dignity Day Minst elever var med 988 registrerte frivillige veiledere I overkant av 100 lærere fungerte som veiledere Alle fylker var med i kampanjen Oversikt over fordelingen av skoler i landets fylker Oversikt over antall frivillige veiledere i hvert enkelt fylke Skoler totalt i fylket Differanse Fylke Behov Påmeldte Fylke Skoler Akershus Akershus Aust-Agder Aust-Agder Buskerud Buskerud Finnmark Finnmark 6 8 Hedmark Hedmark 7 7 Hordaland Hordaland Møre og Romsdal Møre og Romsdal Nordland Nordland Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag Oppland Oppland Oslo Oslo Rogaland Rogaland 33 5 Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane 4 0 Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag Telemark Telemark 1 2 Troms Troms Vest-Agder Vest-Agder Vestfold Vestfold Østfold Østfold Til sammen Til sammen Grunnet avvikling av høstferie ble Dignity Day arrangert 13. oktober i Nord-Trøndelag, 25. oktober på Selbu vgs (Sør-Trøndelag) og 26. oktober på Melhus vgs (Sør-Trøndelag). Grunnet gjennomføring av yrkes-nm for videregående skole på Lillehammer 20. oktober strakk gjennomføringen av Dignity Day seg fra den 20. oktober, gjennom 2., 3., 9., 16., og 19. november i Oppland. I resten av landet ble Dignity Day gjennomført 20. oktober, i likhet med ca 30 land globalt, deriblant Indonesia, Mexico, Mongolia, Finland, Sør-Afrika og USA. Global Dignity har etablert et bredt samarbeid mellom organisasjoner både regionalt og lokalt i alle landets fylker. Både når det gjelder fylkeslederansvar og kanalene for rekruttering har Global Dignity vært et samarbeidsprosjekt mellom en rekke organisasjoner. De organisasjonene som har hatt fylkesansvar er: Røde Kors: Aust-Agder, Vest-Agder, Finnmark, Nordland, Troms MOT: Buskerud, Telemark, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag 2

3 Frivillighet Norge har hatt hovedansvaret for Oslo og har gjennom sine medlemsorganisasjoner mobilisert flere organisasjoner som har hatt fylkesansvar: Norges Idrettsforbund: Akershus Norges Blindeforbund: Hedmark Norsk Teaterråd: Oppland Norges Speiderforbund: Rogaland Mental Helse: Vestfold 4H: Østfold Global Dignity Norge har vært organisert slik i fylkene: Fylkesgruppene: Hvert fylke har organisert arbeidet med Dignity Day gjennom en fylkesgruppe. Fylkesgruppenes ansvar har vært å rekruttere frivillige veiledere i sitt fylke og å sikre forankring i skolene. Fylkesgruppenes sammensetning har variert fra område til område, men har i hovedsak bestått av sentrale, frivillige organisasjoner i området, representanter fra skolen og lokalt næringsliv. Fylkesgruppene har blitt ledet av fylkesgruppeleder utpekt av de involverte organisasjonene. Veilederansvarlig: For hver skole som har arrangert Dignity Day, har det blitt rekruttert en veilederansvarlig fra det frivillige apparatet. Deres hovedoppgave har vært å lede plenumsaktivitetene og koordinere og lære opp de frivillige veilederne til sine skoler. Noen fylker har operert med en egen modell hvor fylkesleder har hatt ansvar for opplæring og koordinering med skolene, mens plenumsamlingen har blitt ledet av en hovedveileder uten ansvar utover denne oppgaven. Veileder: Frivillige veiledere har gjennomført undervisningsopplegget i hver sin klasse på skolene. Målet har vært å ha minimum en frivillig veileder i hver klasse for å gjennomføre en samtale om betydningen av verdighet og hvordan verdighet kan styrkes både i eget og andres liv. Skolekoordinator: Skolekoordinatorene er ansatte i skolen og deres oppgave har vært å holde kontakten med veilederansvarlig, samt å koordinere gjennomføringen av Dignity Day på sin skole. Fylkene har valgt noe forskjellige modeller for organiseringen av Global Dignity. I enkelte fylker har det blitt mobilisert bredt fra organisasjoner og lokalsamfunnet rundt skolene, mens andre har satset på sin egen organisasjon og i hovedsak vervet internt. I et par fylker har man overlatt rekrutteringen av veiledere helt til skolene. Uavhengig av hvilken modell som har blitt brukt i rekrutteringen sitter man igjen med noen felles erfaringer. For det første gir alle fylkene uttrykk for at forankring i skolen er viktig. God kommunikasjon med skoleledelsen i fylket og ved hver enkelt skole er et sentralt kriterium for å lykkes med Dignity Day. For det andre har rekrutteringen av frivillige vært en større og mer krevende jobb enn forventet. For det tredje har det vært spennende med et samarbeidsprosjekt på tvers av organisasjoner lokalt og regionalt. Og til sist trekker alle fylkene fram at oppfølgingen fra sentralt hold (sekretariatet) har vært viktig og god! Evalueringsresultater Det har blitt sendt ut evalueringsskjema til alle veiledere, skoleledelse og elever som deltok på Global Dignity Day Det har kommet inn mange viktige tilbakemeldinger og forslag til forbedringer. Sitatene i rapporten er hentet fra besvarelsene til evalueringsskjemaets to åpne spørsmål: Forslag til forbedringer og Andre kommentarer. Evalueringsskjemaet er besvart av 438 veiledere, 99 skoleledere og 3185 elever. 3

4 Evalueringsresultater fra veiledere Veiledernes tilbakemeldinger er svært viktige innspill for videre arbeid med prosjektet, da de representerer mangfoldet i Dignity Day. Ser man hele landet under ett var det stor variasjon både med hensyn til skolers størrelse og studieretning, geografisk beliggenhet, elevgruppene og veilederes erfaringsbakgrunn. Erfaringene veilederne har hatt og forslagene de har kommet med til forbedringer er verdifulle bidrag i arbeidet med å utvikle konseptet og forbedre undervisningsopplegget. Rekruttering av frivillige Som nevnt tidligere, lyktes vi å rekruttere opp mot 1000 frivillige. Dette er svært positivt gitt at denne rekrutteringen i de fleste fylkene i realiteten ble gjennomført kun de siste tre ukene før 20. oktober, og selv om det var i et pilotår der vi ikke hadde tidligere erfaringer å bygge på og dessuten et inntil nå ukjent konsept. Den tydeligste tilbakemeldingen når det gjelder rekrutteringen til årets kampanje er at dette arbeidet bør settes i gang på et tidligere tidspunkt. Det blir foreslått at denne prosessen starter før sommeren og enkelte vil at man skal komme i gang med rekrutteringen allerede like etter påske Mange har hektiske arbeidsdager, så det er viktig å få ting tidlig inn i kalenderen slik at man får reservert nødvendig tid. I forlengelsen av dette ønskes det også at generell informasjon sendes ut tidligere. Flere kommenterer at det må rekrutteres flere veiledere. I noen fylker lyktes en ikke med å skaffe nok veiledere til alle påmeldte Vg1-klasser. Ved disse skolene har opplegget føltes noe amputert. Flere skulle dessuten ønske de delte veilederansvaret i en klasse med en ekstra veileder. Dette ønsket begrunnes blant annet med at det ble ikke tid til å gå rundt til alle og dermed få med seg historier. Skal man klare å innfri ønsket om to veiledere i hver klasse må mobiliseringen komme i gang tidlig. Det vil også kreve en del ekstra arbeid med å få koblet sammen to og to til å dele ansvaret for en klasse. Noen innspill omhandler rekrutteringen generelt. Man bør gå bredere ut og benytte flere kanaler for å mobilisere tilstrekkelig med veiledere. Fylkesforskjellene har vært store med hensyn til hvilke kanaler man har rekruttert gjennom. I enkelte fylker har veilederne i all hovedsak vært fra de involverte organisasjonene og belastningen på disse har vært stor. I andre fylker har det imidlertid vært en svært god variasjon. I Oslo ble det for eksempel rekruttert 210 veiledere fra 80 forskjellige organisasjoner (inkludert bedrifter og offentlige institusjoner). Opplæring Det ble utviklet et eget opplegg for opplæring av veiledere, som inkluderte en instruksjonsvideo, undervisningsverktøyet og en lysbildeserie med notater for fasilitator. Opplæringen ble gjennomført av prosjektleder, en del av fylkeslederne, samt en rekke veilederansvarlige rundt om i landet (som hadde fått opplæring 4

5 av prosjektleder). Stort sett svarer veilederne at de er godt fornøyd med opplæringen de mottok. Veilederne gir imidlertid tre kommentarer til opplæringen som er viktige å ta med videre. For det første ønsker flere at opplæringen skal komme på et tidligere tidspunkt, gjerne et par uker før Dignity Day, slik at man får muligheten til å fordøye det man har lært. For det andre ønsker flere at opplæringssamlingen varer lenger og for det tredje at den er grundigere eller bedre. Når det gjelder dette siste punktet kommer flere med konkrete innspill Forbered veilederne bedre på hvordan de kan sette den trygge atmosfæren som trengs i klasserommet. Et forslag som går igjen i flere av kommentarene er at det i opplæringen gis konkrete tips til å styre samtalen på en slik måte at verdighetsbegrepet blir forstått som ulike ting, og gode eksempler for å sette i gang prosessen med å forstå det ; jeg kunne trengt noen flere triks for å sette i gang diskusjonen ; tips til hvordan dra vanskelige elever i gang. Undervisningsverktøyet Undervisningsverktøyet berømmes, og overveldende mange av veilederne er godt fornøyd med hvordan de lærte seg det og tok det i bruk. Samtidig kommenterer flere at dette bør tilpasses og konkretiseres. Det kommer tydelig frem at flere har savnet en tydeligere og enklere fremstilling av undervisningsopplegget. Andre gir uttrykk for at det var enkelt å bruke Det var virkelig en fantastisk dag, og opplæringen var veldig bra. Opplegget er "idiotsikkert", enkelt og FUNGERER! Alle trenger en påminnelse om hvordan man bør behandler medmennesker, og at alle kan forandre verden bittelitt! Kontakt med skolen i forkant På grunn av tidsrammene for årets kampanje ble det lite tid til kontakt og samarbeid med skolen i forkant av arrangementet Det etterlyses både informasjon om skolen og klassen de skal besøke, samt et møte/telefonsamtale med læreren til den klassen de skal være veileder i. Det kunne også vært nyttig å bruke den enkelte veilederes spesialkompetanse i større grad, skriver en veileder: Det hadde vært fint å ha mer kunnskap om både skole (type klasser) og veiledere på forhånd for bedre å kunne matche veileder og elever. Her fant vi ut i etterkant at vi hadde hatt folk med bakgrunn innen for eksempel kommunikasjon som ved å veilede kommunikasjonsklassen kunne relatert opplegget bedre til elevenes interesseområde. Gjennomføringen av dagen og kommentarer til opplegget Blant kommentarene fra veilederne finnes en lang liste med begeistrede og positive tilbakemeldinger knyttet til opplegget og opplevelsen av å være tilstede sammen med elevene på skolene. Fabelaktig, nyttig, givende tiltak å være en bidragsyter til, Alt i alt en veldig givende dag for mitt vedkommende. Det var interessant å drøfte verdighetsbegrepet med elevene, og spennende å høre deres perspektiver. Dessuten var det bevisstgjørende for meg selv også. Alle 5

6 trenger å gå en runde med seg selv for å få verdighetsbegrepet frem i bevisstheten i møtet med andre, verden og ikke minst seg selv. Takk. Flere av disse kommentarene trekker fram at dette har vært bevisstgjørende både for elevene og veilederne selv. Hva gjennomføringen av Dignity Day angår har det kommet flere kommentarer om at de to timene som er satt av er for kort tid til å gjennomføre opplegget. Det er særlig klasseromsesjonen som anbefales utvidet. Det tar tid for elevene å virkelig forstå begreper, dermed synes jeg to timer er altfor lite. Det hadde også vært ideelt om man i klasserommet først hadde noen øvelser for å bygge opp tillit elevene i mellom. Dette ville trolig hjelpe elevene til å åpne seg litt mer og skape muligheten for at de vil dele sine historier. At tidsrammen bør utvides til 3 timer, går igjen i mange av kommentarene, samt at samlingen i klasserommet bør være på minimum 60 minutter. Disse kommentarene er først og fremst begrunnet ut fra en positiv erfaring fra skolene hvor veilederen har opplevd at elevene har behov for lenger tid til å diskutere verdighetsbegrepet. Det ble alt for dårlig tid. Vi som veiledere har forberedt oss mentalt i flere dager. Elevene blir nærmest "kastet inn i det". Et så viktig tema må elevene ha tid til å reflektere over de spørsmålene de får. Det var det ikke tid til. Det kan godt være plenumsamlingen, men vi må ha bedre tid i klasserommene. Hadde det vært satt av 3 klassetimer hadde det blitt mye bedre resultater, Det var veldig givende å være med på global dignity day. Opplegget var enkelt, men jeg tror elevene begynte å tenke litt. Det var en del som uttalte at "jeg skal begynne å gi flere komplementer" og "det skal jeg bli mer oppmerksom på". Jeg er veldig glad for at jeg var med som veileder, men vi kunne nesten hatt enda bedre tid med elevene ute på skolen. Flere kommenterer at Dignity Day trenger oppfølging i skolen Dette er et bra initiativ, men det er en utfordring med det: Det må ikke bare bli et en-dags-blaff, da har det ikke noen virkning. Oppfølging er viktig. For å oppnå den ønskede effekten er det nødvendig at de tankene som er satt i gang i løpet av de to timene på Dignity Day jobbes videre med gjennom skoleåret. Sentralt i oppfølgingen er også hensynet til at de elevene som trenger å snakke med voksenpersoner og bearbeide følelser som er satt i gang under Dignity Day. Verdighetsbegrepet Generelt er veilederne svært positive til valget av verdighet som fokus. Dette er et samlende begrep, som er relevant for alle samfunnsgrupper. Det ses på som en verdi som er viktig, men som på mange måter har gått litt i glemmeboka og som fortjener en renessanse. Imidlertid har flere ytret ønske om en tydeligere begrepsavklaring av verdighet. En slik formulering vil være viktig for å fylle Dignity Day og begrepet med innhold. Begrepsavklaringen er også nødvendig for å opprettholde balansen mellom å være et omfattende filosofisk begrep som ikke skal utvannes og samtidig klare å relatere det til hverdagslige hendelser om hvordan hver enkelt kan gjøre en forskjell for sine medmennesker. Denne utfordrende balansegangen påpekes av de som har deltatt på Dignity Day - Tror det er viktig å bringe verdighetshistoriene ned på jorda allerede i første fellessamling. Trenger ikke være så store og flotte historier. Samarbeidet med skolene Tilbakemeldingene fra veilederne tyder på at samarbeidet med skolene har fungert veldig bra. De fleste har fått tydelig informasjon fra skolene, de ha opplevd samarbeidet med lærerne som veldig positiv og at skolene har organisert Dignity Day godt. 6

7 Det er imidlertid en del kommentarer fra enkelte av veilederne som tyder på at selv om opplevelsen generelt er overveiende positiv, er opplevelsen tilsvarende negativ for det mindretallet som har opplevd dårlig forberedte skoler, lærere og elever. Manglende forankring i skolen har tre følger som påvirker gjennomføringen og opplevelsen av Dignity Day: lite forberedte lærere, uforberedte elever og klasserom som ikke er klargjorte. At lærerne ikke har fått tilstrekkelig informasjon om arrangementet har store ringvirkninger når det gjelder elevenes kjennskap til hva som skal skje og forberedelsene av klasserommet. Manglende informasjon går dessuten ut over samarbeidet med veilederen i klasserommet. Lærerens rolle er svært viktig for gjennomføringen av dagen. En veileder skriver Jeg opplevde at lærerens innsats både før og under gjennomføringen i klassen var utrolig viktig for min gruppe. Den første gruppen jeg veiledet hadde allerede arbeidet litt med en del av de samme oppgavene (skrevet brev). Læreren fikk relatert opplegget til elevens fagområde og viste hvem som kan "presses" og bør spørres. Å ha en lærer som kjenner elevene godt i klasserommet var en kjempeflott ressurs. Læreren skulle dessuten fortsette arbeidet med verdighet i forhold til elevenes fagområde (helse og sosial). 7

8 Manglende forberedelse av elevene går igjen i mange kommentarer. Verdighet er et begrep som krever forberedelse om man skal få 16-åringer til å forstå og reflektere rundt det. For elever som ikke har fått noen informasjon om Dignity Day før selve dagen kan temaet verdighet virke uhåndgripelig og det krever mye av veilederens evne til å sette i gang refleksjoner. På min skole visste de bare at noe skulle skje. Jeg tror temaet overrasket dem, men det er så tungt tema at de hadde trengt tid på å forberede seg litt, verdighet var nytt for begge klassene jeg var inne i, og det var åpenbart at de ikke hadde hørt eller snakket om det på forhånd. Dette gjorde det litt vanskelig å få elevene i gang, men det løsnet etter hvert. Det er også verd å nevne at mange lærere har fått en veldig god opplevelse av Dignity Day, til tross for at de ikke var forberedt eller kanskje i utgangspunktet skeptiske: Læreren i min klasse var veldig lite forberedt, og det førte til at vi kom litt skjevt ut i starten. Men så viste det seg at hun var mest begeistret av alle til slutt. Evalueringsresultater fra skoleledere Evalueringsskjemaet til skolene er sendt med en oppfordring om at skolens rektor eller skolekoordinator besvarer det. Da de ikke er blitt bedt om å spesifisere sin stilling sitter vi uten informasjon om dette. Vi kan heller ikke lese om besvarelsene kun er gitt fra en ansatt eller om det er flere ved hver skole som har sendt inn besvarelse. Et overveldende flertall av skolene svarer at det har vært en positiv opplevelse å arrangere Global Dignity Day og at de ønsker å være med neste år også. Majoriteten av skolelederne fant opplegget relevant for skolens læreplan og ønsker å bruke det inn i øvrig sosiale prosjekter og arbeid med holdninger og læringskultur ved skolen. I kommentarene som er gitt i evalueringen påpeker flere viktigheten av eksterne veiledere i gjennomføringen av dagen. Jeg tror en suksessfaktor for GDD er å få inn eksterne veiledere for å løfte det litt ut av den vanlige skolehverdagen for elevene. Noen skoler uttrykker misnøye med mangelen av veiledere utenfra skolen og andre gir uttrykk for at rekrutteringsjobben og forberedelsene bør ligge utenfor skolen. Årsaken til at vi ikke vet om vi vil arrangere dagen en gang til, er at vi ikke ønsker å gjøre dette en gang til uten hjelp utenifra. Det er ikke riktig at lærerne og ledelsen står for hele forarbeidet og gjennomføringen av dagen. Vi kjenner elevene for godt og ingen vil stå frem med historier. Det må inn eksterne veiledere. 8

9 1 I svært stor grad 2 I noen grad 3 I liten grad 4 I svært liten grad 5 Vet ikke At oktober er en hektisk periode i skoleåret gis også uttrykk for av flere skoler. Lærerne synes at mange dager går vekk fra undervisningen i oktober (OD, internasjonal dag, Bergen internasjonale Filmfestival osv.) Vi må se helheten, og se om vi kan ta oss tid til å arrangere GDD neste år. Det er et godt strukturert opplegg som går på den generelle læreplanen, og dette perspektivet må vi også ha med oss. I tillegg til Operasjon Dagsverk og Internasjonal uke meldes det fra om at også andre aksjoner har fått sitt innpass i denne perioden på flere skoler. Enkelte skoler gir derfor uttrykk for at det blir i meste laget. Global Dignity står i fare for å drukne i dette store omfanget av aksjoner og kampanjer og gjør det vanskeligere å motivere og engasjere lærerne. Samtidig har det kommet meldinger om skoler som har samordnet aksjonene og sett mulighetene som ligger i at flere av aksjonene har en sammenfallende målsetning. Vi kombinerte Global Dignity Day og Internasjonal dag. Vg1 hadde halv dag GDD og halv dag ID. Det kan anbefales!. Som nevnt tidligere har det vært en utfordring i mange fylker å formidle informasjon i skolene på en slik måte at den når ut til den enkelte lærer og elev. Det bemerkes også av skoleledelsen at informasjonen kunne kommet på et tidligere tidspunkt. Til tross for at dette på mange skoler har blitt gjort kjent med opplegget i seneste laget melder flere om en positiv opplevelse en overraskende positiv opplevelse som gjorde godt for både elever og ansatte og som ga oss en annerledes dag. Internettsider Ut ifra evalueringene er de fleste godt fornøyde med nettsiden. Den er enkel og tydelig. Integrert i nettsiden er sosiale nettsteder, kart og en youtube-playlist med videoer sekretariatet og elever har produsert på veien. Videoene fikk gode visningstall og Global Dignitys youtube-kanal har vokst betraktelig. Facebook-siden vokste også godt de siste dagene før Global Dignity Day og mange har vært inne og fortalt om sine opplevelse ved de forskjellige skolene her. Eksempel: Det var så magisk å kunne se håpet tennes i ungdomsgutter på elektrolinja som faktisk får sjansen til å vise at de duger!! 9

10 Mange av disse er blitt delt videre. Også videoer vi lagde underveis hadde en stor grad av deling på facebook. Videoen der kronprinsen serverer kaffe for eksempel, er til nå delt på over 300 profiler og dukket opp på deres venners nyhetsfeed. Publiseringsløsningen fra Oxx var ikke like generisk som vi hadde håpet på. Dette trakk mulighetene for interaktiviteten ned. URLene som ble generert av publiseringsløsning var tungvinte å dele og publiseringsplattformen gjorde det vanskelig å integrere facebook connect, deleknapper, kommentarer og feeding mot twitter og annet. Dette gjorde det også vanskelig å få inn så mye brukergenerert innhold som vi hadde håpet. Statistikk Nettsidene ble lansert Profil og design ble utviklet av In the Mix og Oxx sto for publiseringsløsningen. I perioden er det registrert besøk, sidevisninger med absolutt unike besøkende. Gjennomsnittstiden for besøk på nettstedet er målt til 5.18 minutter. De største trafikkildene har vært direkte trafikk, google og facebook. Vi har fått inn en del tekster fra elevene. Og dette er et arbeid som kan være tungvint, men verdt å jobbe videre mot. Tekstene som er kommet inn, er gode og varme og nyttige for oss, ettersom vi får inn ungdommenes retrospektive syn på dagen. Eksempel: Jeg sitter igjen med mange tanker etter denne dagen, og føler at jeg har fått mye ut av opplegget. Jeg tror vi har fått en mye bedre evne til å forstå hvor mye det faktisk betyr å bli satt pris på og vist respekt overfor, både i det store og hele, men også små situasjoner. Smil til noen, skryt, vær positiv osv. Noe av det morsomste med dagen, som jeg har tenkt på nå i etterkant, er at vi, elevene, faktisk har lært hverandre nesten alt selv. Gjennom å reflektere og fortelle hverandre egne historier har vi skjønt hvor mye verdighet faktisk betyr. Jeg unner alle denne opplevelsen! Skrevet av Andreas Haakonsen, 2STUD på Kirkeparken VGS. Min side -funksjonen har blitt brukt i varierende grad fra fylke til fylke. For at denne funksjonen skal fungere optimalt trenger løsningen å skreddersys bedre og det må gis opplæring for at fylkeslederne skal se på dette som en ressurs. Søkeradministrasjonen har vært uvurderlig for sekretariatet i å følge rekrutteringen alle steder i landet. 10

11 Media I utgangspunktet var ikke media en sentral prioritering for Global Dignity Day. Hovedmålgruppene var skoler, elever og frivillige, og vi ønsket i første omgang å kommunisere til disse gruppene direkte gjennom formelle og uformelle kanaler, kun sekundært gjennom media og ikke gjennom betalt reklame. Det ble imidlertid laget en mediaplan med målsetning om mediaoppslag om de regionale samlingene i forkant av 20. oktober, lokale forberedelser og rekruttering, samt selve gjennomføringen. Dette lykkes i svært tilfredsstillende grad. Global Dignity fikk omtale i 439 artikler i september og oktober, ifølge Retriever. I tillegg kommer en rekke reportasjer i TV og radio. Svært gledelig var det også at det i første omgang ble fokus på innhold, og pressen behandlet elevene med respekt og varsomhet. 11

12 Oppsummering og videre arbeid 1. november ble det arrangert en evalueringssamling for fylkeslederne og styringsgruppen. Tilstede på denne samlingen var også generalsekretær og/eller styreleder fra de organisasjonene som har hatt fylkesansvar. Her ble hovedresultatene fra evalueringsskjemaene presentert, fylkene ga korte rapporter om arbeidet og deltakerne ble delt inn i grupper hvor gitte tema ble diskutert. Under følger de viktigste tilbakemeldingene fra gruppediskusjonene: Forankring i skolene: Skoleledelsen må ta større ansvar for å forberede skolen (og lærerne) på GDD. Sentralt ledd (sekretariatet) bør ta ansvar for kontinuerlig nær kontakt med fylkesutdanningssjefene. Vi må nå lærere og lærernes tillitsvalgte bedre, blant annet gjennom Utdanningsforbundet. Elevrådene må engasjeres mer strategisk. Vi må sikre bedre kommunikasjon mellom skolene og de frivillige i forkant av GDD. Organisering i fylkene: Rolle for fylkesgruppens medlemmer må spisses, med klarere ansvarsbeskrivelse. Det må gis forpliktelse fra medlemmene i fylkesgruppene og den må komme fra sentralt hold i organisasjonene. Potensialet for å skape en plattform for samarbeid lokalt på tvers av organisasjonene lokalt og regionalt bør utnyttes mer strategisk. Sentralt ledd (sekretariatet) bør ta mer grep for å etablere fylkesgruppene. Rekruttering av frivillige: Vi trenger bedre retningslinjer og hjelpemidler for rekruttering av frivillige gjennom skolenes egne nettverk. Vi må ta tidlig kontakt med de viktigste næringslivssamarbeidspartnerne til involverte organisasjoner. Veilederansvarlige må på plass mye tidligere enn i Fri til frivillighet vi må jobbe for at organisasjonene gir ansatte mulighet til å delta som veileder som del av arbeidstiden. 12

13 Årets frivillige må holdes varme! Julekort, mm. Vi skal nå ut til flere relevante offentlige etater og institusjoner, samt høyskoler, særlig innen relevante fagkretser. Verktøy: Undervisningsverktøyet: Mer tilpasset ulike skoler og elevgrupper Mer om oppfølging etter Dignity Day God informasjon på de åpne internettsidene mer verdighetshistorier! Verving Vervebrev og epostverving fungerte dårlig alternativ strategi på dette med fokus på personlig kontakt gjennom nettverk. Tilpasset verveinformasjon Organisering Tydeligere rollebeskrivelser og begrepsbruk Oppdatert og realistisk arbeidsbeskrivelse for fylkesleder og fylkesgruppe Konklusjon: Rapporten fra evalueringssamlingen og kommentarene fra veiledere og skoleledelse er sammenfallende på flere områder. Hovedkonklusjonene fra evalueringen av Global Dignity Day 2010 er følgende: Det er stor interesse for fortsettelse i Sentrale organisasjoner vil delta videre - 82 % av de frivillige vil være med i 2011! - 79 % av skolene vil ha Dignity Day i 2011! Generelt positive kommentarer til konseptet, organiseringen og verktøyene, men betydelig forbedringspotensial for fortsettelsen 13

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

STEP - ungdom møter ungdom

STEP - ungdom møter ungdom Nr. 2005:1 STEP - ungdom møter ungdom En evaluering av et valgfag på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet i forbindelse med Opptrappingsplanen for psykisk helse Forord Statskonsult har siden 2001 bistått

Detaljer

Et prosjekt som protesjé Evaluering av mentorordningen i verdiprosjektet «Skal-Skal ikke» ANITA SUNDNES

Et prosjekt som protesjé Evaluering av mentorordningen i verdiprosjektet «Skal-Skal ikke» ANITA SUNDNES Et prosjekt som protesjé Evaluering av mentorordningen i verdiprosjektet «Skal-Skal ikke» ANITA SUNDNES Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 14/2004 Norsk institutt

Detaljer

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Ungdom om skole Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013 Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Innhold Forord Ungdomshøringen 2013: En oversikt. Dette ønsket ungdommene: Prioriterte saker fra gruppene

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen Likestillingssenterets rapport nr. 1/2015 Hamar, mars 2015 Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen av Nina Johannesen Tonje Lauritzen Likestillingssenteret er et tverrfaglig kompetansemiljø med

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

«Det tenner en gnist»

«Det tenner en gnist» rapport nr 2/15 «Det tenner en gnist» Evaluering av valgfagene på ungdomstrinnet Marianne Dæhlen & Ingunn Marie Eriksen «Det tenner en gnist» Evaluering av valgfagene på ungdomstrinnet MARIANNE DÆHLEN

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Lærerprofesjon. Tema. Veiene til lærerprofesjon i Norden. Når krise oppstår. Hvordan kan datamaskiner bidra til et enklere skoleliv?

Lærerprofesjon. Tema. Veiene til lærerprofesjon i Norden. Når krise oppstår. Hvordan kan datamaskiner bidra til et enklere skoleliv? Tema Lærerprofesjon Veiene til lærerprofesjon i Norden Når krise oppstår Hvordan kan datamaskiner bidra til et enklere skoleliv? www.pedagogstudentene.no Konkurranse Er det noe som opptar eller provoserer

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år NF-notat nr. 1002/2010 20 Mestringsprosjektet Resultater fra elevundersøkelsen 15 Wenche Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Detaljer

Utdanningsspeilet 2008. Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge

Utdanningsspeilet 2008. Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge Utdanningsspeilet 2008 Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge Grunnopplæringen i Norge Alder Trinn STUDIEFORBEREDENDE YRKESFAG 18 16 13 13 11 8 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRUNNSKOLE Læretid i bedrift

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Sidsel Sverdrup, Trine M. Myrvold og Lars B. Kristofersen Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Andre publikasjoner

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring?

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Kvantitativ og kvalitativ undersøkelse gjennomført for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Oslo, januar februar 2010 Hensikten med

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Evaluering av Samplan

Evaluering av Samplan Trine Monica Myrvold Evaluering av Samplan Evaluering av Samplan Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2014:8 Boligbygging i storbyene virkemidler og handlingsrom NIBR-rapport 2014:3 Folkehelse og

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer