Evalueringsrapport Global Dignity Day 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evalueringsrapport Global Dignity Day 2010"

Transkript

1 Evalueringsrapport Global Dignity Day 2010 Innledning Global Dignity ble etablert i 2006 av H.K.H. Kronprins Haakon, Professor Pekka Himanen (Finland) og leder av Operation Hope, John Bryant (USA). Alle tre er medlemmer av nettverket Young Global Leaders, som springer ut fra World Economic Forum. Global Dignity er et uavhengig, ideelt og politisk nøytralt initiativ. Siden Global Dignity ble etablert i 2006, har det blitt holdt såkalte Dignity Days på skoler over hele verden. Dette er undervisningsopplegg der ungdom inviteres til en samtale om hva verdighet betyr for dem og hvordan verdighet er sentralt i valg og handlinger i deres liv. Visjonen til Global Dignity er å virkeliggjøre den universelle retten alle mennesker har til å leve verdige liv. Vi alle har mulighet til å styrke andre menneskers verdighet og derigjennom styrke vår egen gjennom valgene vi tar og måten vi bruker våre ressurser på. Dette fungerer på alle nivåer: For barn og voksne, i skolegården og på arbeidsplassen, i lokalsamfunnet og på globalt nivå. På denne måten kan vi alle bidra til en positiv verdensutvikling på ulike plan i samfunnet. Global Dignity Day Norge 2010 ble igangsatt som et pilotprosjekt for å undersøke om det er grobunn for ambisjonen om å arrangere Global Dignity Day 20.oktober på landets videregående skoler som en årlig begivenhet og at dette skjer ved hjelp av frivillige veiledere. Målet for Global Dignity Day 2010 var at det 20. oktober 2010 skulle arrangeres Dignity Day på så mange videregående skoler som mulig over hele landet. I tillegg skulle det rekrutteres en frivillig veileder per førsteklasse ved skolene som meldte seg på. Det overordnede strategiske valget i dette rekrutteringsarbeidet, var at vi ville mobilisere de frivillige primært gjennom interne kanaler i organisasjonene og næringslivet, sekundært gjennom media og internettkampanjer, og IKKE gjennom betalte reklamekampanjer. Rapporten fra evalueringssamlingen og kommentarene fra veiledere og skoleledelse er sammenfallende på flere områder. Hovedkonklusjonene fra evalueringen av Global Dignity Day 2010 er følgende: Det er stor interesse for fortsettelse i Sentrale organisasjoner vil delta videre - 82 % av de frivillige vil være med i 2011! - 79 % av skolene vil ha Dignity Day i 2011! Generelt positive kommentarer til konseptet, organiseringen og verktøyene, men betydelig forbedringspotensial for fortsettelsen 1

2 Nøkkeltall og organisering Nøkkeltall fra Global Dignity Day 2010 i Norge: 193 skoler arrangerte Global Dignity Day Minst elever var med 988 registrerte frivillige veiledere I overkant av 100 lærere fungerte som veiledere Alle fylker var med i kampanjen Oversikt over fordelingen av skoler i landets fylker Oversikt over antall frivillige veiledere i hvert enkelt fylke Skoler totalt i fylket Differanse Fylke Behov Påmeldte Fylke Skoler Akershus Akershus Aust-Agder Aust-Agder Buskerud Buskerud Finnmark Finnmark 6 8 Hedmark Hedmark 7 7 Hordaland Hordaland Møre og Romsdal Møre og Romsdal Nordland Nordland Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag Oppland Oppland Oslo Oslo Rogaland Rogaland 33 5 Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane 4 0 Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag Telemark Telemark 1 2 Troms Troms Vest-Agder Vest-Agder Vestfold Vestfold Østfold Østfold Til sammen Til sammen Grunnet avvikling av høstferie ble Dignity Day arrangert 13. oktober i Nord-Trøndelag, 25. oktober på Selbu vgs (Sør-Trøndelag) og 26. oktober på Melhus vgs (Sør-Trøndelag). Grunnet gjennomføring av yrkes-nm for videregående skole på Lillehammer 20. oktober strakk gjennomføringen av Dignity Day seg fra den 20. oktober, gjennom 2., 3., 9., 16., og 19. november i Oppland. I resten av landet ble Dignity Day gjennomført 20. oktober, i likhet med ca 30 land globalt, deriblant Indonesia, Mexico, Mongolia, Finland, Sør-Afrika og USA. Global Dignity har etablert et bredt samarbeid mellom organisasjoner både regionalt og lokalt i alle landets fylker. Både når det gjelder fylkeslederansvar og kanalene for rekruttering har Global Dignity vært et samarbeidsprosjekt mellom en rekke organisasjoner. De organisasjonene som har hatt fylkesansvar er: Røde Kors: Aust-Agder, Vest-Agder, Finnmark, Nordland, Troms MOT: Buskerud, Telemark, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag 2

3 Frivillighet Norge har hatt hovedansvaret for Oslo og har gjennom sine medlemsorganisasjoner mobilisert flere organisasjoner som har hatt fylkesansvar: Norges Idrettsforbund: Akershus Norges Blindeforbund: Hedmark Norsk Teaterråd: Oppland Norges Speiderforbund: Rogaland Mental Helse: Vestfold 4H: Østfold Global Dignity Norge har vært organisert slik i fylkene: Fylkesgruppene: Hvert fylke har organisert arbeidet med Dignity Day gjennom en fylkesgruppe. Fylkesgruppenes ansvar har vært å rekruttere frivillige veiledere i sitt fylke og å sikre forankring i skolene. Fylkesgruppenes sammensetning har variert fra område til område, men har i hovedsak bestått av sentrale, frivillige organisasjoner i området, representanter fra skolen og lokalt næringsliv. Fylkesgruppene har blitt ledet av fylkesgruppeleder utpekt av de involverte organisasjonene. Veilederansvarlig: For hver skole som har arrangert Dignity Day, har det blitt rekruttert en veilederansvarlig fra det frivillige apparatet. Deres hovedoppgave har vært å lede plenumsaktivitetene og koordinere og lære opp de frivillige veilederne til sine skoler. Noen fylker har operert med en egen modell hvor fylkesleder har hatt ansvar for opplæring og koordinering med skolene, mens plenumsamlingen har blitt ledet av en hovedveileder uten ansvar utover denne oppgaven. Veileder: Frivillige veiledere har gjennomført undervisningsopplegget i hver sin klasse på skolene. Målet har vært å ha minimum en frivillig veileder i hver klasse for å gjennomføre en samtale om betydningen av verdighet og hvordan verdighet kan styrkes både i eget og andres liv. Skolekoordinator: Skolekoordinatorene er ansatte i skolen og deres oppgave har vært å holde kontakten med veilederansvarlig, samt å koordinere gjennomføringen av Dignity Day på sin skole. Fylkene har valgt noe forskjellige modeller for organiseringen av Global Dignity. I enkelte fylker har det blitt mobilisert bredt fra organisasjoner og lokalsamfunnet rundt skolene, mens andre har satset på sin egen organisasjon og i hovedsak vervet internt. I et par fylker har man overlatt rekrutteringen av veiledere helt til skolene. Uavhengig av hvilken modell som har blitt brukt i rekrutteringen sitter man igjen med noen felles erfaringer. For det første gir alle fylkene uttrykk for at forankring i skolen er viktig. God kommunikasjon med skoleledelsen i fylket og ved hver enkelt skole er et sentralt kriterium for å lykkes med Dignity Day. For det andre har rekrutteringen av frivillige vært en større og mer krevende jobb enn forventet. For det tredje har det vært spennende med et samarbeidsprosjekt på tvers av organisasjoner lokalt og regionalt. Og til sist trekker alle fylkene fram at oppfølgingen fra sentralt hold (sekretariatet) har vært viktig og god! Evalueringsresultater Det har blitt sendt ut evalueringsskjema til alle veiledere, skoleledelse og elever som deltok på Global Dignity Day Det har kommet inn mange viktige tilbakemeldinger og forslag til forbedringer. Sitatene i rapporten er hentet fra besvarelsene til evalueringsskjemaets to åpne spørsmål: Forslag til forbedringer og Andre kommentarer. Evalueringsskjemaet er besvart av 438 veiledere, 99 skoleledere og 3185 elever. 3

4 Evalueringsresultater fra veiledere Veiledernes tilbakemeldinger er svært viktige innspill for videre arbeid med prosjektet, da de representerer mangfoldet i Dignity Day. Ser man hele landet under ett var det stor variasjon både med hensyn til skolers størrelse og studieretning, geografisk beliggenhet, elevgruppene og veilederes erfaringsbakgrunn. Erfaringene veilederne har hatt og forslagene de har kommet med til forbedringer er verdifulle bidrag i arbeidet med å utvikle konseptet og forbedre undervisningsopplegget. Rekruttering av frivillige Som nevnt tidligere, lyktes vi å rekruttere opp mot 1000 frivillige. Dette er svært positivt gitt at denne rekrutteringen i de fleste fylkene i realiteten ble gjennomført kun de siste tre ukene før 20. oktober, og selv om det var i et pilotår der vi ikke hadde tidligere erfaringer å bygge på og dessuten et inntil nå ukjent konsept. Den tydeligste tilbakemeldingen når det gjelder rekrutteringen til årets kampanje er at dette arbeidet bør settes i gang på et tidligere tidspunkt. Det blir foreslått at denne prosessen starter før sommeren og enkelte vil at man skal komme i gang med rekrutteringen allerede like etter påske Mange har hektiske arbeidsdager, så det er viktig å få ting tidlig inn i kalenderen slik at man får reservert nødvendig tid. I forlengelsen av dette ønskes det også at generell informasjon sendes ut tidligere. Flere kommenterer at det må rekrutteres flere veiledere. I noen fylker lyktes en ikke med å skaffe nok veiledere til alle påmeldte Vg1-klasser. Ved disse skolene har opplegget føltes noe amputert. Flere skulle dessuten ønske de delte veilederansvaret i en klasse med en ekstra veileder. Dette ønsket begrunnes blant annet med at det ble ikke tid til å gå rundt til alle og dermed få med seg historier. Skal man klare å innfri ønsket om to veiledere i hver klasse må mobiliseringen komme i gang tidlig. Det vil også kreve en del ekstra arbeid med å få koblet sammen to og to til å dele ansvaret for en klasse. Noen innspill omhandler rekrutteringen generelt. Man bør gå bredere ut og benytte flere kanaler for å mobilisere tilstrekkelig med veiledere. Fylkesforskjellene har vært store med hensyn til hvilke kanaler man har rekruttert gjennom. I enkelte fylker har veilederne i all hovedsak vært fra de involverte organisasjonene og belastningen på disse har vært stor. I andre fylker har det imidlertid vært en svært god variasjon. I Oslo ble det for eksempel rekruttert 210 veiledere fra 80 forskjellige organisasjoner (inkludert bedrifter og offentlige institusjoner). Opplæring Det ble utviklet et eget opplegg for opplæring av veiledere, som inkluderte en instruksjonsvideo, undervisningsverktøyet og en lysbildeserie med notater for fasilitator. Opplæringen ble gjennomført av prosjektleder, en del av fylkeslederne, samt en rekke veilederansvarlige rundt om i landet (som hadde fått opplæring 4

5 av prosjektleder). Stort sett svarer veilederne at de er godt fornøyd med opplæringen de mottok. Veilederne gir imidlertid tre kommentarer til opplæringen som er viktige å ta med videre. For det første ønsker flere at opplæringen skal komme på et tidligere tidspunkt, gjerne et par uker før Dignity Day, slik at man får muligheten til å fordøye det man har lært. For det andre ønsker flere at opplæringssamlingen varer lenger og for det tredje at den er grundigere eller bedre. Når det gjelder dette siste punktet kommer flere med konkrete innspill Forbered veilederne bedre på hvordan de kan sette den trygge atmosfæren som trengs i klasserommet. Et forslag som går igjen i flere av kommentarene er at det i opplæringen gis konkrete tips til å styre samtalen på en slik måte at verdighetsbegrepet blir forstått som ulike ting, og gode eksempler for å sette i gang prosessen med å forstå det ; jeg kunne trengt noen flere triks for å sette i gang diskusjonen ; tips til hvordan dra vanskelige elever i gang. Undervisningsverktøyet Undervisningsverktøyet berømmes, og overveldende mange av veilederne er godt fornøyd med hvordan de lærte seg det og tok det i bruk. Samtidig kommenterer flere at dette bør tilpasses og konkretiseres. Det kommer tydelig frem at flere har savnet en tydeligere og enklere fremstilling av undervisningsopplegget. Andre gir uttrykk for at det var enkelt å bruke Det var virkelig en fantastisk dag, og opplæringen var veldig bra. Opplegget er "idiotsikkert", enkelt og FUNGERER! Alle trenger en påminnelse om hvordan man bør behandler medmennesker, og at alle kan forandre verden bittelitt! Kontakt med skolen i forkant På grunn av tidsrammene for årets kampanje ble det lite tid til kontakt og samarbeid med skolen i forkant av arrangementet Det etterlyses både informasjon om skolen og klassen de skal besøke, samt et møte/telefonsamtale med læreren til den klassen de skal være veileder i. Det kunne også vært nyttig å bruke den enkelte veilederes spesialkompetanse i større grad, skriver en veileder: Det hadde vært fint å ha mer kunnskap om både skole (type klasser) og veiledere på forhånd for bedre å kunne matche veileder og elever. Her fant vi ut i etterkant at vi hadde hatt folk med bakgrunn innen for eksempel kommunikasjon som ved å veilede kommunikasjonsklassen kunne relatert opplegget bedre til elevenes interesseområde. Gjennomføringen av dagen og kommentarer til opplegget Blant kommentarene fra veilederne finnes en lang liste med begeistrede og positive tilbakemeldinger knyttet til opplegget og opplevelsen av å være tilstede sammen med elevene på skolene. Fabelaktig, nyttig, givende tiltak å være en bidragsyter til, Alt i alt en veldig givende dag for mitt vedkommende. Det var interessant å drøfte verdighetsbegrepet med elevene, og spennende å høre deres perspektiver. Dessuten var det bevisstgjørende for meg selv også. Alle 5

6 trenger å gå en runde med seg selv for å få verdighetsbegrepet frem i bevisstheten i møtet med andre, verden og ikke minst seg selv. Takk. Flere av disse kommentarene trekker fram at dette har vært bevisstgjørende både for elevene og veilederne selv. Hva gjennomføringen av Dignity Day angår har det kommet flere kommentarer om at de to timene som er satt av er for kort tid til å gjennomføre opplegget. Det er særlig klasseromsesjonen som anbefales utvidet. Det tar tid for elevene å virkelig forstå begreper, dermed synes jeg to timer er altfor lite. Det hadde også vært ideelt om man i klasserommet først hadde noen øvelser for å bygge opp tillit elevene i mellom. Dette ville trolig hjelpe elevene til å åpne seg litt mer og skape muligheten for at de vil dele sine historier. At tidsrammen bør utvides til 3 timer, går igjen i mange av kommentarene, samt at samlingen i klasserommet bør være på minimum 60 minutter. Disse kommentarene er først og fremst begrunnet ut fra en positiv erfaring fra skolene hvor veilederen har opplevd at elevene har behov for lenger tid til å diskutere verdighetsbegrepet. Det ble alt for dårlig tid. Vi som veiledere har forberedt oss mentalt i flere dager. Elevene blir nærmest "kastet inn i det". Et så viktig tema må elevene ha tid til å reflektere over de spørsmålene de får. Det var det ikke tid til. Det kan godt være plenumsamlingen, men vi må ha bedre tid i klasserommene. Hadde det vært satt av 3 klassetimer hadde det blitt mye bedre resultater, Det var veldig givende å være med på global dignity day. Opplegget var enkelt, men jeg tror elevene begynte å tenke litt. Det var en del som uttalte at "jeg skal begynne å gi flere komplementer" og "det skal jeg bli mer oppmerksom på". Jeg er veldig glad for at jeg var med som veileder, men vi kunne nesten hatt enda bedre tid med elevene ute på skolen. Flere kommenterer at Dignity Day trenger oppfølging i skolen Dette er et bra initiativ, men det er en utfordring med det: Det må ikke bare bli et en-dags-blaff, da har det ikke noen virkning. Oppfølging er viktig. For å oppnå den ønskede effekten er det nødvendig at de tankene som er satt i gang i løpet av de to timene på Dignity Day jobbes videre med gjennom skoleåret. Sentralt i oppfølgingen er også hensynet til at de elevene som trenger å snakke med voksenpersoner og bearbeide følelser som er satt i gang under Dignity Day. Verdighetsbegrepet Generelt er veilederne svært positive til valget av verdighet som fokus. Dette er et samlende begrep, som er relevant for alle samfunnsgrupper. Det ses på som en verdi som er viktig, men som på mange måter har gått litt i glemmeboka og som fortjener en renessanse. Imidlertid har flere ytret ønske om en tydeligere begrepsavklaring av verdighet. En slik formulering vil være viktig for å fylle Dignity Day og begrepet med innhold. Begrepsavklaringen er også nødvendig for å opprettholde balansen mellom å være et omfattende filosofisk begrep som ikke skal utvannes og samtidig klare å relatere det til hverdagslige hendelser om hvordan hver enkelt kan gjøre en forskjell for sine medmennesker. Denne utfordrende balansegangen påpekes av de som har deltatt på Dignity Day - Tror det er viktig å bringe verdighetshistoriene ned på jorda allerede i første fellessamling. Trenger ikke være så store og flotte historier. Samarbeidet med skolene Tilbakemeldingene fra veilederne tyder på at samarbeidet med skolene har fungert veldig bra. De fleste har fått tydelig informasjon fra skolene, de ha opplevd samarbeidet med lærerne som veldig positiv og at skolene har organisert Dignity Day godt. 6

7 Det er imidlertid en del kommentarer fra enkelte av veilederne som tyder på at selv om opplevelsen generelt er overveiende positiv, er opplevelsen tilsvarende negativ for det mindretallet som har opplevd dårlig forberedte skoler, lærere og elever. Manglende forankring i skolen har tre følger som påvirker gjennomføringen og opplevelsen av Dignity Day: lite forberedte lærere, uforberedte elever og klasserom som ikke er klargjorte. At lærerne ikke har fått tilstrekkelig informasjon om arrangementet har store ringvirkninger når det gjelder elevenes kjennskap til hva som skal skje og forberedelsene av klasserommet. Manglende informasjon går dessuten ut over samarbeidet med veilederen i klasserommet. Lærerens rolle er svært viktig for gjennomføringen av dagen. En veileder skriver Jeg opplevde at lærerens innsats både før og under gjennomføringen i klassen var utrolig viktig for min gruppe. Den første gruppen jeg veiledet hadde allerede arbeidet litt med en del av de samme oppgavene (skrevet brev). Læreren fikk relatert opplegget til elevens fagområde og viste hvem som kan "presses" og bør spørres. Å ha en lærer som kjenner elevene godt i klasserommet var en kjempeflott ressurs. Læreren skulle dessuten fortsette arbeidet med verdighet i forhold til elevenes fagområde (helse og sosial). 7

8 Manglende forberedelse av elevene går igjen i mange kommentarer. Verdighet er et begrep som krever forberedelse om man skal få 16-åringer til å forstå og reflektere rundt det. For elever som ikke har fått noen informasjon om Dignity Day før selve dagen kan temaet verdighet virke uhåndgripelig og det krever mye av veilederens evne til å sette i gang refleksjoner. På min skole visste de bare at noe skulle skje. Jeg tror temaet overrasket dem, men det er så tungt tema at de hadde trengt tid på å forberede seg litt, verdighet var nytt for begge klassene jeg var inne i, og det var åpenbart at de ikke hadde hørt eller snakket om det på forhånd. Dette gjorde det litt vanskelig å få elevene i gang, men det løsnet etter hvert. Det er også verd å nevne at mange lærere har fått en veldig god opplevelse av Dignity Day, til tross for at de ikke var forberedt eller kanskje i utgangspunktet skeptiske: Læreren i min klasse var veldig lite forberedt, og det førte til at vi kom litt skjevt ut i starten. Men så viste det seg at hun var mest begeistret av alle til slutt. Evalueringsresultater fra skoleledere Evalueringsskjemaet til skolene er sendt med en oppfordring om at skolens rektor eller skolekoordinator besvarer det. Da de ikke er blitt bedt om å spesifisere sin stilling sitter vi uten informasjon om dette. Vi kan heller ikke lese om besvarelsene kun er gitt fra en ansatt eller om det er flere ved hver skole som har sendt inn besvarelse. Et overveldende flertall av skolene svarer at det har vært en positiv opplevelse å arrangere Global Dignity Day og at de ønsker å være med neste år også. Majoriteten av skolelederne fant opplegget relevant for skolens læreplan og ønsker å bruke det inn i øvrig sosiale prosjekter og arbeid med holdninger og læringskultur ved skolen. I kommentarene som er gitt i evalueringen påpeker flere viktigheten av eksterne veiledere i gjennomføringen av dagen. Jeg tror en suksessfaktor for GDD er å få inn eksterne veiledere for å løfte det litt ut av den vanlige skolehverdagen for elevene. Noen skoler uttrykker misnøye med mangelen av veiledere utenfra skolen og andre gir uttrykk for at rekrutteringsjobben og forberedelsene bør ligge utenfor skolen. Årsaken til at vi ikke vet om vi vil arrangere dagen en gang til, er at vi ikke ønsker å gjøre dette en gang til uten hjelp utenifra. Det er ikke riktig at lærerne og ledelsen står for hele forarbeidet og gjennomføringen av dagen. Vi kjenner elevene for godt og ingen vil stå frem med historier. Det må inn eksterne veiledere. 8

9 1 I svært stor grad 2 I noen grad 3 I liten grad 4 I svært liten grad 5 Vet ikke At oktober er en hektisk periode i skoleåret gis også uttrykk for av flere skoler. Lærerne synes at mange dager går vekk fra undervisningen i oktober (OD, internasjonal dag, Bergen internasjonale Filmfestival osv.) Vi må se helheten, og se om vi kan ta oss tid til å arrangere GDD neste år. Det er et godt strukturert opplegg som går på den generelle læreplanen, og dette perspektivet må vi også ha med oss. I tillegg til Operasjon Dagsverk og Internasjonal uke meldes det fra om at også andre aksjoner har fått sitt innpass i denne perioden på flere skoler. Enkelte skoler gir derfor uttrykk for at det blir i meste laget. Global Dignity står i fare for å drukne i dette store omfanget av aksjoner og kampanjer og gjør det vanskeligere å motivere og engasjere lærerne. Samtidig har det kommet meldinger om skoler som har samordnet aksjonene og sett mulighetene som ligger i at flere av aksjonene har en sammenfallende målsetning. Vi kombinerte Global Dignity Day og Internasjonal dag. Vg1 hadde halv dag GDD og halv dag ID. Det kan anbefales!. Som nevnt tidligere har det vært en utfordring i mange fylker å formidle informasjon i skolene på en slik måte at den når ut til den enkelte lærer og elev. Det bemerkes også av skoleledelsen at informasjonen kunne kommet på et tidligere tidspunkt. Til tross for at dette på mange skoler har blitt gjort kjent med opplegget i seneste laget melder flere om en positiv opplevelse en overraskende positiv opplevelse som gjorde godt for både elever og ansatte og som ga oss en annerledes dag. Internettsider Ut ifra evalueringene er de fleste godt fornøyde med nettsiden. Den er enkel og tydelig. Integrert i nettsiden er sosiale nettsteder, kart og en youtube-playlist med videoer sekretariatet og elever har produsert på veien. Videoene fikk gode visningstall og Global Dignitys youtube-kanal har vokst betraktelig. Facebook-siden vokste også godt de siste dagene før Global Dignity Day og mange har vært inne og fortalt om sine opplevelse ved de forskjellige skolene her. Eksempel: Det var så magisk å kunne se håpet tennes i ungdomsgutter på elektrolinja som faktisk får sjansen til å vise at de duger!! 9

10 Mange av disse er blitt delt videre. Også videoer vi lagde underveis hadde en stor grad av deling på facebook. Videoen der kronprinsen serverer kaffe for eksempel, er til nå delt på over 300 profiler og dukket opp på deres venners nyhetsfeed. Publiseringsløsningen fra Oxx var ikke like generisk som vi hadde håpet på. Dette trakk mulighetene for interaktiviteten ned. URLene som ble generert av publiseringsløsning var tungvinte å dele og publiseringsplattformen gjorde det vanskelig å integrere facebook connect, deleknapper, kommentarer og feeding mot twitter og annet. Dette gjorde det også vanskelig å få inn så mye brukergenerert innhold som vi hadde håpet. Statistikk Nettsidene ble lansert Profil og design ble utviklet av In the Mix og Oxx sto for publiseringsløsningen. I perioden er det registrert besøk, sidevisninger med absolutt unike besøkende. Gjennomsnittstiden for besøk på nettstedet er målt til 5.18 minutter. De største trafikkildene har vært direkte trafikk, google og facebook. Vi har fått inn en del tekster fra elevene. Og dette er et arbeid som kan være tungvint, men verdt å jobbe videre mot. Tekstene som er kommet inn, er gode og varme og nyttige for oss, ettersom vi får inn ungdommenes retrospektive syn på dagen. Eksempel: Jeg sitter igjen med mange tanker etter denne dagen, og føler at jeg har fått mye ut av opplegget. Jeg tror vi har fått en mye bedre evne til å forstå hvor mye det faktisk betyr å bli satt pris på og vist respekt overfor, både i det store og hele, men også små situasjoner. Smil til noen, skryt, vær positiv osv. Noe av det morsomste med dagen, som jeg har tenkt på nå i etterkant, er at vi, elevene, faktisk har lært hverandre nesten alt selv. Gjennom å reflektere og fortelle hverandre egne historier har vi skjønt hvor mye verdighet faktisk betyr. Jeg unner alle denne opplevelsen! Skrevet av Andreas Haakonsen, 2STUD på Kirkeparken VGS. Min side -funksjonen har blitt brukt i varierende grad fra fylke til fylke. For at denne funksjonen skal fungere optimalt trenger løsningen å skreddersys bedre og det må gis opplæring for at fylkeslederne skal se på dette som en ressurs. Søkeradministrasjonen har vært uvurderlig for sekretariatet i å følge rekrutteringen alle steder i landet. 10

11 Media I utgangspunktet var ikke media en sentral prioritering for Global Dignity Day. Hovedmålgruppene var skoler, elever og frivillige, og vi ønsket i første omgang å kommunisere til disse gruppene direkte gjennom formelle og uformelle kanaler, kun sekundært gjennom media og ikke gjennom betalt reklame. Det ble imidlertid laget en mediaplan med målsetning om mediaoppslag om de regionale samlingene i forkant av 20. oktober, lokale forberedelser og rekruttering, samt selve gjennomføringen. Dette lykkes i svært tilfredsstillende grad. Global Dignity fikk omtale i 439 artikler i september og oktober, ifølge Retriever. I tillegg kommer en rekke reportasjer i TV og radio. Svært gledelig var det også at det i første omgang ble fokus på innhold, og pressen behandlet elevene med respekt og varsomhet. 11

12 Oppsummering og videre arbeid 1. november ble det arrangert en evalueringssamling for fylkeslederne og styringsgruppen. Tilstede på denne samlingen var også generalsekretær og/eller styreleder fra de organisasjonene som har hatt fylkesansvar. Her ble hovedresultatene fra evalueringsskjemaene presentert, fylkene ga korte rapporter om arbeidet og deltakerne ble delt inn i grupper hvor gitte tema ble diskutert. Under følger de viktigste tilbakemeldingene fra gruppediskusjonene: Forankring i skolene: Skoleledelsen må ta større ansvar for å forberede skolen (og lærerne) på GDD. Sentralt ledd (sekretariatet) bør ta ansvar for kontinuerlig nær kontakt med fylkesutdanningssjefene. Vi må nå lærere og lærernes tillitsvalgte bedre, blant annet gjennom Utdanningsforbundet. Elevrådene må engasjeres mer strategisk. Vi må sikre bedre kommunikasjon mellom skolene og de frivillige i forkant av GDD. Organisering i fylkene: Rolle for fylkesgruppens medlemmer må spisses, med klarere ansvarsbeskrivelse. Det må gis forpliktelse fra medlemmene i fylkesgruppene og den må komme fra sentralt hold i organisasjonene. Potensialet for å skape en plattform for samarbeid lokalt på tvers av organisasjonene lokalt og regionalt bør utnyttes mer strategisk. Sentralt ledd (sekretariatet) bør ta mer grep for å etablere fylkesgruppene. Rekruttering av frivillige: Vi trenger bedre retningslinjer og hjelpemidler for rekruttering av frivillige gjennom skolenes egne nettverk. Vi må ta tidlig kontakt med de viktigste næringslivssamarbeidspartnerne til involverte organisasjoner. Veilederansvarlige må på plass mye tidligere enn i Fri til frivillighet vi må jobbe for at organisasjonene gir ansatte mulighet til å delta som veileder som del av arbeidstiden. 12

13 Årets frivillige må holdes varme! Julekort, mm. Vi skal nå ut til flere relevante offentlige etater og institusjoner, samt høyskoler, særlig innen relevante fagkretser. Verktøy: Undervisningsverktøyet: Mer tilpasset ulike skoler og elevgrupper Mer om oppfølging etter Dignity Day God informasjon på de åpne internettsidene mer verdighetshistorier! Verving Vervebrev og epostverving fungerte dårlig alternativ strategi på dette med fokus på personlig kontakt gjennom nettverk. Tilpasset verveinformasjon Organisering Tydeligere rollebeskrivelser og begrepsbruk Oppdatert og realistisk arbeidsbeskrivelse for fylkesleder og fylkesgruppe Konklusjon: Rapporten fra evalueringssamlingen og kommentarene fra veiledere og skoleledelse er sammenfallende på flere områder. Hovedkonklusjonene fra evalueringen av Global Dignity Day 2010 er følgende: Det er stor interesse for fortsettelse i Sentrale organisasjoner vil delta videre - 82 % av de frivillige vil være med i 2011! - 79 % av skolene vil ha Dignity Day i 2011! Generelt positive kommentarer til konseptet, organiseringen og verktøyene, men betydelig forbedringspotensial for fortsettelsen 13

HÅNDBOK. for videregående skoler

HÅNDBOK. for videregående skoler HÅNDBOK for videregående skoler Håndboken Denne håndboken er utarbeidet for å gi deg som skolekoordinator en innføring i hva Global Dignity Day er og hva ditt ansvar som skolekoordinator innebærer. Håndboken,

Detaljer

HÅNDBOK. for videregående skoler

HÅNDBOK. for videregående skoler HÅNDBOK for videregående skoler Håndboken Denne håndboken er utarbeidet for å gi deg som skolekoordinator en innføring i hva Global Dignity Day er og hva ditt ansvar som skolekoordinator innebærer. Håndboken,

Detaljer

HÅNDBOK. for videregående skoler

HÅNDBOK. for videregående skoler HÅNDBOK for videregående skoler Denne håndboken er utarbeidet for å gi deg som skolekoordinator en innføring i hva Global Dignity Day er og hva ditt ansvar som skolekoordinator innebærer. Håndboken, vedleggene

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Global Dignity Day 2014

Global Dignity Day 2014 Global Dignity Day 2014 Mål for opplæringen Utstyre deg som veileder med en god forståelse av - hva Global Dignity og Global Dignity Day er - begrepet verdighet og konseptet verdighetshistorie - egen rolle,

Detaljer

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Mål for kvalitet i opplæringen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT GLOBAL DIGNITY DAY 2013

EVALUERINGSRAPPORT GLOBAL DIGNITY DAY 2013 EVALUERINGSRAPPORT GLOBAL DIGNITY DAY 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG 3 INNLEDNING 4 HVORFOR GLOBAL DIGNITY DAY? 5 ORGANISERING 6 TALL OG FAKTA 7 EVALUERING ELEVER 7 EVALUERING SKOLELEDELSE 11 EVALUERING

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Nasjonal satsing på Vurdering for læring Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Vurdering på dagsorden Vurderingsfeltet er høyt oppe på den politiske agenda Vurdering for læring sentralt

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett:

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett: Ungdomstrinn i utvikling 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere Internett: Questback 1.samling - oppsummering Delen om organisasjonslæring ved Knut Roald får svært gode tilbakemeldinger Skoleeiere

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Sammendrag s. 3. Innledning s. 4

INNHOLDSFORTEGNELSE. Sammendrag s. 3. Innledning s. 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag s. 3 Innledning s. 4 Hvorfor Global Dignity Day? s. 5 Organisering s. 6 Tall og fakta s. 7 Evaluering elever s. 8 Evaluering skoleledelse s. 12 Evaluering veiledere s. 17

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast. Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG november 2015

Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast. Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG november 2015 Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG15 12. november 2015 Kartleggingar grunnopplæring 2010: Kartlegging av skoleeiernes engasjement,

Detaljer

Veilederkorps. tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps. tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Fra Meld. St.31 (2007-2009) Om kvalitet i skolen Departementet vil styrke arbeidet rettet mot skoleeiere og skoler som trenger veiledning for å komme

Detaljer

FORARBEID OG FORDYPNING. Bror Roger Mathisen, Bjørnholt skole Geir Stenmark, Kirkeparken videregående skole Global Dignity Norge

FORARBEID OG FORDYPNING. Bror Roger Mathisen, Bjørnholt skole Geir Stenmark, Kirkeparken videregående skole Global Dignity Norge FORARBEID OG FORDYPNING Bror Roger Mathisen, Bjørnholt skole Geir Stenmark, Kirkeparken videregående skole Global Dignity Norge Innhold Introduksjon s 3 Generelle råd s 4 Forarbeid s 5 Fordypning norsk

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT GLOBAL DIGNITY DAY 2015

EVALUERINGSRAPPORT GLOBAL DIGNITY DAY 2015 EVALUERINGSRAPPORT GLOBAL DIGNITY DAY 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 2 INNLEDNING... 3 HVORFOR GLOBAL DIGNITY DAY?... 3 ORGANISERING... 4 TALL OG FAKTA... 5 EVALUERING ELEVER... 5 EVALUERING SKOLELEDELSE...

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Gjennomført av Synovate Februar 2009 Synovate 2009 1 Innhold - Prosjektinformasjon - Resultater elever Svømmeundervisning Svømmehall Svømmedyktighet Påstander

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret Lyst på livet prosjektleder Trulte Konsmo Livscafé - av og for pensjonister Grupper på 8-12 pensjonister/ andre arbeider med å utvikle gode vaner og livsglede.

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering

1. Bruk av kvalitetsvurdering Områder og spørsmål i Organisasjonsanalysen - Grunnskoler 1. Bruk av kvalitetsvurdering DRØFTING AV KVALITET LÆRER LEDELSE ANDRE 1.1 Medarbeidere og ledelsen drøfter resultatet fra elevundersøkelsen. 1.2

Detaljer

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum Evaluering av skolering i Kvalitetsforum 3+3 2015-16 Skoleåret 2015-16 har Kvalitetsforum 3+3 invitert til og gjennomført skolering i å være kursholder i Ny GIV-metodikk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer

Norske institusjoners deltakelse i Erasmus+ Vigdis Berg Seniorrådgiver SIU Brussel

Norske institusjoners deltakelse i Erasmus+ Vigdis Berg Seniorrådgiver SIU Brussel Norske institusjoners deltakelse i Erasmus+ Vigdis Berg Seniorrådgiver SIU Brussel 11.3.2016 SIU Grunnlagt i 1991 under Universitets- og høgskolerådet Statlig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag)

UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag) Aktuelle saker 2014 UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag) Valgt styre med 5 representanter og en ansatt i 20% Har kontakt med skoler i alle 19 fylker Kontakt mot NIF og

Detaljer

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs.

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. 1 Innhold 1 Rammer for gjennomføring... 3 2 Målsetting... 3 3 Prioriterte temaer på Vg1, Vg2 og Vg3... 3 4 Årshjul... 4 4.1 Innhold skolestart høstferie

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

VANN FORANDRER ALT. Sammen skal vi sikre varig tilgang til rent vann for over 1 million mennesker

VANN FORANDRER ALT. Sammen skal vi sikre varig tilgang til rent vann for over 1 million mennesker VANN FORANDRER ALT Sammen skal vi sikre varig tilgang til rent vann for over 1 million mennesker 1 DAG 2 TIMER 2 300 000 HUSSTANDER 100 000 BØSSEBÆRERE 7 000 FRIVILLIGE TV-aksjonen 40 år! Organisering

Detaljer

Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten svarte på evalueringen

Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten svarte på evalueringen Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten 2013 36 svarte på evalueringen 1. Hvorfor meldte du deg på dette tilbudet? Fordi jeg er veldig glad for å kunne få ekstra hjelp med mattefaget,

Detaljer

UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide. www.ue.no www.ja-ye.org

UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide. www.ue.no www.ja-ye.org UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide www.ue.no www.ja-ye.org UE er hovedaktøren i Norge med god anerkjennelse internasjonalt UE Finnmark UE Troms God forankring i politiske partier lokalt

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003

Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003 Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003 Kvinnebasen er et redskap for bedrifter, institusjoner og organisasjoner på jakt etter de «beste hodene». Både offentlig og privat sektor kan tjene på å bruke

Detaljer

EVALUERING PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) UNIVERSITETET I BERGEN 2014/2015

EVALUERING PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) UNIVERSITETET I BERGEN 2014/2015 EVALUERING PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) UNIVERSITETET I BERGEN 2014/2015 4.MAI 2015 Inndeling - Bakgrunn - Del 1: Didaktikk - Del 2: Pedagogikk - Del 3: Praksis - Del 4: Studiet generelt - oppsummering

Detaljer

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent.

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent. Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 8.4.2014 Saksnr. Møtedato 8.4.2014 Møtested Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede

Detaljer

Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass

Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass Trinn: Engelsk, yrkesfaglige utdanningsprogram Tema: Elevgruppen besøker en arbeidsplass der engelsk blir brukt som arbeidsspråk.

Detaljer

Veiledergruppenes arbeid forventninger og roller

Veiledergruppenes arbeid forventninger og roller Veiledergruppenes arbeid forventninger og roller Janne Støen 11.02.2015 Læringsmiljøsenteret.no Veilederteamene Erik Nordgreen: Buskerud, Aust-Agder og Vest- Agder Erling Roland: Møre og Romsdal, Sogn

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

La læreren være lærer

La læreren være lærer Trond Giske La læreren være lærer Veien til en skole der alle barn kan lykkes Til Una Give a man a truth and he will think for a day. Teach a man to reason and he will think for a lifetime. Fritt etter

Detaljer

UNGDOMSTRINN I UTVIKLING ANDRE SAMLING FOR RESSURSLÆRERE, PULJE 3 SEPTEMBER 2015

UNGDOMSTRINN I UTVIKLING ANDRE SAMLING FOR RESSURSLÆRERE, PULJE 3 SEPTEMBER 2015 UNGDOMSTRINN I UTVIKLING ANDRE SAMLING FOR RESSURSLÆRERE, PULJE 3 SEPTEMBER 2015 MÅL FOR SATSINGEN Utvikle skolens praksis på områdene klasseledelse, regning, lesing og skriving på ungdomstrinnet Opplæringen

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Derfor tillater jeg meg å stille følgende spørsmål til fylkesråden for utdanning:

Derfor tillater jeg meg å stille følgende spørsmål til fylkesråden for utdanning: 2. Interpellasjon fra Oddleif Olavsen, Høyre Videregående skole i Nordland, faglige resultater og frafall Over mange år har man fått målt standpunktkarakter og eksamensresultater i Nordland. Resultatene

Detaljer

Tid for mestring! Strategiplan for videregående opplæring i Troms Av Renate Thomassen

Tid for mestring! Strategiplan for videregående opplæring i Troms Av Renate Thomassen Tid for mestring! Strategiplan for videregående opplæring i Troms 2010-2013 Av Renate Thomassen Grunnlag for strategiplan Fylkestinget behandlet i mars saken Tilstandsrapport for videregående opplæring

Detaljer

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79.

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79. Q1 Ditt kjønn: Answered: 1,124 Skipped: 0 Kvinne Mann Kvinne Mann 79.18% 890 20.82% 234 Total 1,124 1 / 26 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,124 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 år + 15-17

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Prosjektleder- og FYRkoordinatorsamling

Prosjektleder- og FYRkoordinatorsamling Prosjektleder- og FYRkoordinatorsamling 22.4.2015 FYR-koordinator og prosjektledersamling 22.4.15 09:00 Åpning v/lone Lønne Christiansen, Udir 09:10 Fylkeseksempel: Sør-Trøndelag, Charlottenlund videregående

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Rapport 25. november 2009 Statens legemiddelverk Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Innhold Oppsummering... 3 Innledning... 3 Apotekdekning for hele landet...

Detaljer

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling 20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen Innovasjon og utvikling Konkurransen er stor - globalisering Vi konkurrerer med virksomheter i hele verden hvor produksjonskostnadene er lavere enn i Norge

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Sosiale medier er en stor del av organisasjonshverdagen. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Stolte og unike: Velferdsutvikling i kommunal regi. Siri Westgård, KS

Stolte og unike: Velferdsutvikling i kommunal regi. Siri Westgård, KS Stolte og unike: Velferdsutvikling i kommunal regi Siri Westgård, KS 2 Barnehagesektoren har blitt stor 120 100 80 60 40 20 53,9 90,6 92,8 94,4 95,5 96,2 74,7 77,1 69,3 61,8 0 2005 2006 2007 2008 2009

Detaljer

Vurdering for læring. Første samling for pulje 6, dag april 2015

Vurdering for læring. Første samling for pulje 6, dag april 2015 Vurdering for læring Første samling for pulje 6, dag 1 9. april 2015 Velkommen til pulje 6! Udirs arbeid med individuell vurdering Underveisvurdering Satsingen Vurdering for læring Nasjonale prøver, kartleggingsprøver

Detaljer

Oppsummering av kontrollaksjonen:

Oppsummering av kontrollaksjonen: Oppsummering av kontrollaksjonen: Avfallsdeponier 2005 (Deponiaksjonen) Sammendrag: Aksjonen ble gjennomført for å kontrollere om avfallsdeponienes mottakskontroll er tilstrekkelig god om farlig avfall

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013 Torgeir Nyen Bakgrunn Fagopplæring etter Reform 94 Læring på to arenaer knyttes sammen: skole og bedrift Kunnskapsløftet

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen

KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen Stjørdal, 6. februar Kjære alle sammen! Jeg har lyst til å starte med et sitat som sier noe om grunnen til at mange lærere er veldig glad i yrket

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Evalueringsrapport VIT214 Høsten 2013: «Norges grunnlov: Hva er den? Hvordan bør den være?»

Evalueringsrapport VIT214 Høsten 2013: «Norges grunnlov: Hva er den? Hvordan bør den være?» Evalueringsrapport VIT214 Høsten 2013: «Norges grunnlov: Hva er den? Hvordan bør den være?» Av Synnøve Fluge, studiekonsulent SVT Innledning: Denne rapporten tar sikte på å dokumentere og formidle hvordan

Detaljer

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening.

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Foreldrene lærte 4 verktøy som skulle integreres i deres hverdag. I dette dokumentet er barnas utgangssituasjon

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer