Retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og ungdom.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og ungdom."

Transkript

1 Retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og ungdom.

2

3 Omsorgssvikt Samhandling Barn med spesielle behov

4

5 Sentrale kunnskapsdokumenter Socialstyrelsen dk - Innkallingsintervaller - Risikovurdering Sedering jämfört med narkos vid tandbehandling av barn och ungdomar Karies - diagnostik, riskbedömning och icke-invasiv behandling Att förebygga karies Behandling av mineraliseringsstörningar i emalj och dentin en systematisk kartläggning av restaureringsmaterial för barn- och ungdomstandvården

6 «Hva mener du det er viktigst at veilederen har anbefalinger om? Prioriter 6 områder». Rangering etter antall «stemmer» Forebyggende arbeid Karies Behandlings vanskelige barn Diagnostikk, risikovurd, terapiplanl Erosjoner Overgrep/omsorgssvikt Traumer Mineraliseringsforstyrrelser Samarbeid med eksterne Barn med spesielle behov

7 Hovedkapitler i TannBarn Del 1 Helsefremmende og forebyggende arbeid Behandling av initialkaries (non-operativ behandling) Reduksjon av ulikheter i tannhelse Barn som ikke møter til avtalt time Mishandling, overgrep og omsorgssvikt (Opplysningsplikten) Undersøkelser Del 2 Undersøkelse, diagnostikk, behandling, oppfølging (noe i del 1) Barn med alvorlige og sammensatte behov Tannbehandlingsangst og odontofobi Erosjoner Spesialkompetanse Samhandling og helhetlige pasientforløp Kommunikasjon, informasjon (bakes inn i de aktuelle anbefalingene?) Rapportering av data kvalitetsindikatorer

8 Anbefalinger Omsorgssvikt BW-rutiner Fissurforsegling Kariesrisikovurdering Samarbeidsamhandling Ulikheter i tannhelse Undersøkelsesintervaller Ikke møtt - problematikk Kosthold Innvandrere Overgrep Risikogrupper Fluorlakk Tannpuss Fissurforsegling Andre F-midler Atferdsendring klorhexidin Munn us før 3 år Den gode undersøkelsen Fissurforsegling Non- operativ

9 Andel helt tannløse gr. C1 og C2 på Helgeland Fra

10 Tannhelse: Pusset du tennene i går kveld?, etter foreldrenes utdanningsnivå 100 % 0, , , , % 60 % 40 % 0, , , , Nei Ja 20 % 0 % Lang høyere utd. Kort høyere utd. Videregående Ungdomsskolen

11 Pusset du tennene i dag tidlig - etter foreldrenes utdanningsnivå 100 % 80 % 0, , , , % 40 % 0, , , , Nei Ja 20 % 0 % Lang høyere utd. Kort høyere utd. Videregående Ungdomsskolen

12 Tannpuss med fluortannkrem to ganger daglig fra frembrudd av første tann Anbefaling Vi anbefaler tannpuss med fluortannkrem to ganger daglig fra frembrudd av første tann Fluoridinnholdet i tannkremen bør være minst 0,1 % (1000ppm). Munnen bør ikke skylles etter tannpuss. Mengden tannkrem økes gradvis: Begynn med en knapt synlig mengde fra 1. tanns frembrudd. Øk til en mengde tilsvarende barnet lillefingernegl ved 1 års alder. Øk videre til en ertstor mengde ved 6-års alder. Vi anbefaler hjelp til tannpuss når barnet er under 10 år. Vi anbefaler at barn og foreldre får god praktisk opplæring og at opplæringen gjentas inntil barnet/foresatte behersker tannpussen.

13 Tannpuss med fluortannkrem Begrunnelse Solid forskning viser: Bruk av fluortannkrem gir god beskyttelse mot karies. Fluortannkrem med ppm fluorid forebygger effektivt karies. Dose-respons forhold mellom mengde av fluorid og nivå i kariesreduksjon.tannkrem med ppm fluorid gir bedre kariesforebyggelse enn tannkrem med ppm fluorid. Det ble ikke funnet systematiske oversikter hvor tannkrem med høyere fluoridinnhold enn 2800 ppm var inkludert.

14 Tannpuss med fluortannkrem Begrunnelse Anbefalingen om at munnen ikke bør skylles etter tannpuss er basert på dokumentasjon i enkeltstudier. Det anbefales dessuten i retningslinjer fra flere land. Det er godt dokumentert at fluor kan gi bivirkninger i form av dental fluorose hvis barnet svelger for mye fluorid i perioden hvor permanente tenner dannes. For å unngå bivirkninger anbefales derfor at konsentrasjon og mengde av fluortannkrem tilpasses barnas alder og vekt. Lenke Skjema: Fluorid (konsentrasjon, mengde) etter alder og vekt.

15 Kostholdsveiledning som følger nasjonale retningslinjer Det bør gis råd om at barnet unngår hyppig inntak av søt mat og drikke unngår hyppig inntak av syreholdig mat og drikke, eksempelvis sure godterier, sitrusfrukter og juice bruker vann som tørstedrikk, også om natten Kostholdsveiledning bør i utgangspunktet gis ved hvert besøk. Veiledningen tilpasses det enkelte barn og foreldre.

16 Fluorlakk på risikoflater hos barn 2-18 år ved hver konsultasjon Anbefaling Vi anbefaler at risikoflater i primære og permanente tenner på barn 2-18 år pensles med fluorlakk hver gang de undersøkes eller behandles. Risikoflater er: Nyerupterte tenner i sidesegmentene Okklusal- og approksimalflater i molarregionen Flater med initialkaries (non-operativ behandling) Anbefalingen vil medføre at barn med høy risiko for karies får pensling hyppigere enn barn med lav kariesrisiko.

17 Fissurforsegling av permanente molarer tidligst mulig etter erupsjon Anbefaling Vi anbefaler at permanente molarer fissurforsegles tidligst mulig etter full erupsjon. Fissurforsegling kan unnlates hos barn med lav risiko for utvikling av karies. Fissurforsegling krever optimal tørrlegging. Forsegling med glassionomer eller pensling med fluorlakk kan vurderes i tilfeller der resinbasert materiale ikke kan benyttes på grunn av fuktighet. Fissurforseglede tenner må følges opp regelmessig for å sikre intakt forsegling. Nylagte fissurforseglinger bør pusses med pimpesten for å minske eksponering for uherdet monomer fra overflaten av fissurforseglingen (NIOM).

18 Fissurforsegling av permanente molarer tidligst mulig etter erupsjon Begrunnelse Det er god forskningsbasert dokumentasjon for at fissurforsegling har kariesforebyggende effekt i okklusale flater på permanente molarer. Kunnskapsgrunnlaget er begrenset når det gjelder ulikhet i kariesforebyggende effekt av resinbasert materiale sammenlignet med glassionomer. Retensjon av resinbasert materiale er dokumentert å være bedre enn for glassionomer. Fissurforsegling gir langtidseffekt over flere år.

19 Munnundersøkelse ved 1-og 2-års alder Anbefaling Vi anbefaler at barn får tann- og munnundersøkelse ved 1- og 2-års alder og at undersøkelsen foretas på helsestasjonen av helsesøster eller lege. Barn som har behov bør henvises til tannhelsetjenesten. Anbefalingen forutsetter et godt og strukturert samarbeid mellom den offentlige tannhelsetjenesten og helsestasjonen. Tannhelsetjenesten bør gi ansatte på helsestasjon opplæring og veiledning.

20 Munnundersøkelse ved 1-og 2-års alder Begrunnelse En systematisk oversikt som inkluderer to studier fant at helsepersonell med opplæring kunne identifisere småbarn med karies med tilnærmet samme presisjon som tannhelsepersonell. I tillegg er anbefalingen basert på ekspertvurderinger fra arbeidsgruppen: Det er naturlig at tannhelse innlemmes i helsestasjonskontrollene som en del av barnets helse. Helsesøster har forbyggende kompetanse og har allerede en relasjon til barnet og familien som er nyttig i vurderingen av risiko og tiltak. Barn og familier med helseproblemer eller andre utfordringer, er ofte utsatt for tannsykdom. Risikokofaktorene for utvikling av karies og andre sykdommer er stort sett sammenfallende.

21 Munnundersøkelse ved 1-og 2-års alder Vedlegg (lenker) Beskrivelse av hvordan undersøkelse bør gjennomføres Henvisningskriterier: Synlig belegg eller karies Kroniske sykdommer Sukkerholdig drikke om natten Innvandrerbakgrunn Risikofamilier Nasjonal kvalitetsindikator for andelen 2-åringer som er henvist til tannhelsetjenesten

22 Risikopasienten 20% av barn og ungdom har 80% av alle kariøse tenner Småtannundersøkelsen år 10% av barna hadde 60% av alle kariøse tenner 30% av barna hadde 95% av alle kariøse tenner

23 Kariesrisikovurdering ved hver undersøkelse av barn Anbefaling Vi anbefaler å vurdere barnets kariesrisiko ved hver tannundersøkelse før det fastsettes intervall til neste undersøkelse.

24 Kariesrisikovurdering ved hver undersøkelse av barn Anbefaling Forhold som vektlegges ved vurderingen er: nåværende og tidligere karieserfaring tannalder tannmorfologiske avvik og mineraliseringsforstyrrelser hyppig inntak av sukkerholdig mat og drikke tannpussevaner bruk av fluor saliva-sekresjon medikamentbruk langvarige helseutfordringer barnets/foreldrenes kunnskap, motivasjon og holdninger til tannhelse

25 Undersøkelse Lav risiko Middels risiko Høy risiko Behandling Operativ non operativ Forebyggende basispakke Forebyggende basispakke Forsterket basispakke Forebyggende basispakke Forsterket basispakke Tilleggsprofylakse Lav risiko Middels risiko Høy risiko

26 Kariesrisikovurdering ved hver undersøkelse av barn Begrunnelse Forskningsbasert dokumentasjon viser at det er mange forhold som har betydning for kariesutvikling hos barn, men det er begrenset dokumentasjon på hvor godt kariesprediksjon virker. Kariesprediksjon er vist å fungere best hos førskolebarn, og modeller som inkluderer både sosiodemografiske faktorer og etiologiske faktorer har best treffsikkerhet. Tidligere karieserfaring er den enkeltprediktoren som fungerer best. Sukkerkonsum alene er vist å ha mindre betydning for kariesutvikling hos skolebarn enn hos førskolebarn. Nylig frembrutte molarer har størst risiko for å utvikle karies de første 2-4 år etter frembrudd, og dette bør tas med i kariesrisikovurderingen. Erfaring har vist at tannpussevaner og bruk av fluor, saliva-sekresjon, medisinsk bakgrunn og grupper med innvandrerbakgrunn er forhold som bør vektlegges ved kariesrisikobedømmelse

27 Undersøkelse av barn ved bestemte aldre Anbefaling Vi anbefaler at barn undersøkes ved følgende aldre: 1 år-2 år-3 år-5 år-8/9 år-12 år-15 år-18 år 18 år 15år 12 år 8/9år Undersøkelsesintervall bør fastsettes etter individuell risikovurdering. Det anbefales at undersøkelsesintervallene maksimalt er 24 måneder 1 år 2 år 5 år 3 år

28 Undersøkelse av barn ved bestemte aldre Begrunnelse Sikre tidlig diagnostikk av karies og avdekke tannerupsjonsproblemer og agenesier. Intervaller lengre enn 24 måneder anbefales ikke siden pasienters livsstil og sykdomsrisiko kan endre seg, og siden det er andre forhold enn karies som må vurderes hos barn og unge Regelmessig oppfølging av barn og unge ligger til grunn for tannhelsetjenesten. Viktig å gripe inn i kariesprosessen så tidlig som mulig og hindre at karies utvikles. Bestemte årskull anbefales (3,5,12, 15 og 18 år) selv om den faglige indikasjonen tilsier et aldersintervall. Begrunnelsen for dette er å øke kvaliteten på rapporterte tannhelsedata.

29 Involvering og samarbeid med barnets familie Anbefaling Vi anbefaler å involvere foreldrene særskilt der barnet har mye karies eller økt kariesrisiko. Legg vekt på god kommunikasjon og tett oppfølging Gi søsken spesiell oppmerksomhet. Gi opplæring og instruksjon i tannpuss inntil barnet/foresatte behersker dette. Vurder å henvise til/rådføre med spesialist i pedodonti.

30 Praktisk informasjon - utdyping Målet er å endre tannhelsevanene gjennom god kommunikasjon og tett kontakt med foreldrene Registrer og journalfør tannhelsevanene (tannpuss, gotterivaner og lignende) ved oppstart og underveis Barn 0-3 år: Helsestasjonen er arena. Her anbefales at helsestasjonen - gir informasjon og veiledning om hvordan barnets tannhelse kan ivaretas. - lærer opp foreldrene til å pusse barnets tenner når første tann er kommet Den offentlige tannhelsetjenesten skal sørge for at helsesøster har nødvendig kunnskap og ferdigheter. Et formalisert samarbeid mellom tannhelsetjenesten og helsestasjonen anbefales (lenke til egen anbefaling) Barn 0-6 år: er særlig avhengig av foreldrene, det legges et grunnlag for senere oral helse Barn 7-15 år: intervensjoner mot barnet kan være hensiktsmessig avhengig av alder og modenhet Barn år: intervensjoner gjøres mot barnet (juss)

31 Involvering og samarbeid med barnets familie Begrunnelse Anbefalingen er begrunnet i arbeidsgruppens ekspertgruppevurderinger. Erfaring og forskningsbasert kunnskap tilsier at foresatte er viktige for å få etablert gode tannhelsevaner hos barna. Det må derfor sørges for at disse får korrekt og god informasjon om dette under svangerskapet og mens barna er små og tennene bryter frem. For risikobarn er det avgjørende at foresatte involveres i arbeidet med å redusere risikoen. Familie involveres.

32 Høy oppmerksomhet mot barn med innvandrerbakgrunn anbefaling: Anbefaling Vi anbefaler å ha høy oppmerksomhet mot barn med innvandrerbakgrunn og tett oppfølging av de med som har behov. Identifiser individer eller grupper med tannhelseutfordringer Iverksett individrettede og/eller grupperettede tiltak Legg stor vekt på god kommunikasjon og samarbeid med foreldrene. Gi det enkelte barn og foreldre tett oppfølging for å etablere gode tannhelsevaner. Ha sterk fokus på praktisk opplæring i tannpuss og kostholdsinformasjon Kvalifisert tolk skal benyttes hvis barn/foreldre har begrensede norskkunnskaper. Barn skal ikke benyttes som tolk (lenke til veileder) Tilrettelegg for de som har særlige utfordringer

33 Praktisk informasjon - utdyping Det er viktig å komme tidlig i kontakt med barn og foreldre. Det kan oppnås ved følgende tiltak: Strukturert samarbeid med statlige mottak, flyktningkontor og innvandrermiljøer lokalt Strukturert samarbeid med helsestasjoner for tidlig avdekking og oppfølging Samarbeid med fastleger og øvrig helsetjeneste slik at pasienter i målgruppene henvises til den offentlig tannhelsetjenesten Gode møter med barn og foreldre bør tilstrebes for å oppnå gjensidig tillit. Det handler mye om god informasjon og kommunikasjon. Gjensidig tillit og respekt er nøkkelord. Ha sterk fokus på praktisk opplæring i tannpuss og kostholdsinformasjon. Både barn og foreldre bør læres opp. Tiltakene bør gjøres intensivt til tannhelseatferden er god. Det er store forskjeller mellom innvandrergrupper og innad i innvandrergruppene, avhengig av utdanning, norskkunnskaper, sosioøkonomisk status, botid i landet etc. Tilrettelegging er viktig overfor de som har særlige utfordringer. Innvandrere med kort botid har mindre kunnskap om helsetjenesten og det norske systemet, og kan trenge mer tilrettelagt informasjon.

34 Høy oppmerksomhet mot barn med innvandrerbakgrunn Begrunnelse Innvandrere er en sammensatt gruppe, og det er sosiale ulikheter blant innvandrere på samme måte som blant innfødte nordmenn. Kunnskap om tannhelsen i ulike innvandrergrupper er mangelfull. Grupper av barn med innvandrerbakgrunn har større risiko for å ha høy forekomst av, eller økt risiko for å utvikle, tannsykdom.

35 Høy oppmerksomhet mot barn av foreldre med alvorlig sykdom, rus- eller psykiske lidelser Anbefaling Vi anbefaler å ha høy oppmerksomhet mot av barn av foreldre med alvorlig somatisk sykdom eller skade, psykisk sykdom eller rusmiddelavhengighet. Gi tett oppfølging av de som har behov Delta i eksisterende fora for tverrsektorielt samarbeid fastlegen har en nøkkelrolle Arbeid for at helsestasjon, fastleger, voksenpsykiatrisk poliklinikk og annet helsepersonell henviser barna til tannklinikken. Vær oppmerksom på opplysningsplikten til barnevernstjenesten (Lenke til anbefaling)

36 Praktisk informasjon - utdyping Barn av foreldre med slike lidelser har høy risiko for å utvikle karies, hvis foreldrene ikke evner å sørge for at barna opprettholder gode tannhelsevaner. Lenke til aktuelle anbefalinger om oppfølging Det tverrfaglige samarbeidet for å hjelpe barna er sentralt. Det er et mål at helsestasjon, fastleger, voksenpsykiatrisk poliklinikk og annet helsepersonell som er i kontakt med foreldrene får kunnskap om barnas kariesrisiko og kan henvise dem til tannklinikken. Helsepersonell har en lovmessig plikt til å bidra til at mindreårige barn ivaretas (lenke til Helsepersonelloven 10). Fastlegen har en nøkkelrolle i helsetjenesten og er en viktig samarbeidspartner. Det kan også være aktuelt for tannklinikken å sende bekymringsmelding til barnevernstjenenesten.

37 Høy oppmerksomhet mot barn av foreldre med alvorlig sykdom, rus- eller psykiske lidelser Begrunnelse Arbeidsgruppens erfaring er at barn som har vanskelige forhold hjemme kan være i risikosonen når det gjelder å utvikle tannsykdom. Dersom tannhelsetjenesten blir kjent med slike forhold er det grunn til å ha en økt oppmerksomhet og tettere oppfølging av barna. Den tverrfaglige kommunikasjonen med øvrig helsetjeneste, spesielt fastlegen, er sentral

38 Motiverende samtale for å endre tannhelseatferd Anbefaling Dersom det avdekkes uheldig tannhelseatferd hos barn eller foresatte anbefales metoden motiverende samtale (MI) for å forsøke å endre atferden. Samtalen retter seg mot foresatte og/eller barnet avhengig av barnets alder, modenhet og eventuelt andre forhold. Anamnese og kliniske funn som del av undersøkelsen danner basis for tiltakene.

39 Motiverende samtale for å endre tannhelseatferd Begrunnelse Det er begrenset forskningsbasert kunnskap om effekt av tiltak for å fremme gode tannhelsevaner og endre ugunstig tannhelseatferd. Den metoden som er mest brukt for å endre tannhelseatferd er Motiverende samtale (MI). Selv om det er begrenset dokumentasjon på effekt av metoden for å forebygge karies, er det en metode som tar utgangspunkt i årsaker til sykdom, pasientens situasjon og ønske og mulighet til å endre tannhelseatferd. Metoden er relativt utbredt i tannhelsetjenesten, og er gjenkjennbar for mange. Erfaringen med metoden er gode i forhold til å endre tannhelsevaner.

40 Motiverende samtale for å endre tannhelseatferd Praktisk info/lenker Småbarn 0-3 år: Helsestasjonen er primær arena. Småbarn 3-6 år: Tannklinikken er primær arena Barn 7-11 år: samtale både med foreldrene og med barnet avhengig av dets modenhet. Barn år: samtale med barnet, og med foreldrene ved behov. Foreldrene skal i utgangspunktet informeres. Barn år: samtale med barnet. Foreldrene involveres hvis det er nødvendig for at de skal kunne ivareta foreldreansvaret Helsedirektoratet anbefaler motiverende samtale som metode for endring av uheldig helseatferd. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF har laget en film om hvordan tannhelsepersonell kan motivere pasienten til å ivareta sin tannhelse (youtube.com).

41 Standardisert prosedyre ved munnundersøkelser av barn og unge Anbefaling den gode undersøkelsen Vi anbefaler at tannhelsepersonell følger en standardisert prosedyre ved alle undersøkelser av barn og unge.

42 Standardisert prosedyre ved munnundersøkelser av barn og unge Den gode undersøkelsen kjennetegnes ved: En grundig anamnese av medisinske, sosiale og odontologiske forhold, samt en ekstraoral og intraoral undersøkelse av tenner, munn og kjever. Informasjon om basisforebyggelse (tannpuss, fluorbruk og kostholdsinformasjon). Informasjonen tilpasses det enkelte barn/ foresatte. Dette danner grunnlag for, ved behov, diskusjon med pasienten og/eller foresatte om betydningen av endring av uheldig tannhelseatferd (ved behov for atferdsendring benyttes Motiverende samtale, jf anbefalingen om atferdsendring). Vurdering av risikofaktorer (se skjema/sjekkliste for kariesrisikovurdering) som kan påvirke pasientens oral helse og risikofaktorenes betydning for fastsettelse av individuelle undersøkelsesintervall. Vurdering av behovet for henvisning Oppmerksomhet på om barnet kan være utsatt for mishandling eller annen alvorlig omsorgssvikt Mal for «den gode undersøkelse» / inkludert aldersrelatert sjekkliste anbefales benyttet.

43 Standardisert prosedyre ved munnundersøkelser av barn og unge Begrunnelse I forskningsbasert kunnskapsgrunnlag, basert på to retningslinjer er det dokumentert at karies og feil i tannutvikling og tannerupsjon er de største utfordringer for barn og unge. Viktige elementer i undersøkelsen er derfor vurdering av eksisterende sykdom (karies) hos barn og unge og deres risiko for fremtidig kariesutvikling. I tillegg, systematisk oppfølging av tannerupsjon og bittutvikling er viktig for å forebygge komplikasjoner og bør derfor inkluderes i alle undersøkelser. Bruk av aldersrelatert sjekkliste medfører sannsynligvis mindre variasjon mellom klinikere. Praktisk info/lenker Skjema for risikovurdering Mal for «den gode undersøkelsen» Aldersrelatert sjekkliste

44 Standardisert prosedyre ved munnundersøkelser av barn og unge Anbefaling Vi anbefaler at tannhelsepersonell følger en standardisert prosedyre ved alle undersøkelser av barn og unge. Den gode undersøkelsen kjennetegnes ved: En grundig anamnese av medisinske, sosiale og odontologiske forhold, samt en ekstraoral og intraoral undersøkelse av tenner, munn og kjever. Informasjon om basisforebyggelse (tannpuss, fluorbruk og kostholdsinformasjon). Informasjonen tilpasses det enkelte barn/ foresatte. Dette danner grunnlag for, ved behov, diskusjon med pasienten og/eller foresatte om betydningen av endring av uheldig tannhelseatferd (ved behov for atferdsendring benyttes Motiverende samtale, jf anbefalingen om atferdsendring). Vurdering av risikofaktorer (se skjema/sjekkliste for kariesrisikovurdering) som kan påvirke pasientens oral helse og risikofaktorenes betydning for fastsettelse av individuelle undersøkelsesintervall. Vurdering av behovet for henvisning Oppmerksomhet på om barnet kan være utsatt for mishandling eller annen alvorlig omsorgssvikt Mal for «den gode undersøkelse» / inkludert aldersrelatert sjekkliste anbefales benyttet.

45 Standardisert prosedyre ved munnundersøkelser av barn og unge Begrunnelse I forskningsbasert kunnskapsgrunnlag, basert på to retningslinjer er det dokumentert at karies og feil i tannutvikling og tannerupsjon er de største utfordringer for barn og unge. Viktige elementer i undersøkelsen er derfor vurdering av eksisterende sykdom (karies) hos barn og unge og deres risiko for fremtidig kariesutvikling. I tillegg, systematisk oppfølging av tannerupsjon og bittutvikling er viktig for å forebygge komplikasjoner og bør derfor inkluderes i alle undersøkelser. Bruk av aldersrelatert sjekkliste medfører sannsynligvis mindre variasjon mellom klinikere. Praktisk info/lenker Skjema for risikovurdering Mal for «den gode undersøkelsen» Aldersrelatert sjekkliste

46 Mishandling, omsorgssvikt og seksuelle overgrep mot barn Anbefalinger - pålegg 1. Opplysningsplikt til barnevern og politi (helsepersonelloven 33 og 31). 2. Fysiske tegn på mishandling, overgrep og omsorgssvikt av barn 3. Tegn i barnets munn på mishandling eller overgrep 4. Psykiske signaler om mishandling eller overgrep mot barn 5. Tegn på manglende ivaretakelse av barnet omsorgssvikt 6. Bekymringsmeldinger skal dokumenteres og journalføres (Journalforskriften) 7. Gode rutiner - Internkontroll som sikrer at lovkrav følges (Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten 3) 8. Opplæring og vedlikehold av kompetanse (Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten 3)

47 Ikke møtt Sjekk addresse og tlf Forsøk å ta telefonisk kontakt Dersom ikke kontakt send «ikke møtt brev 1» Ikke møtt Ingen kontakt 4 uker 4 uker Forsøk å ta telefonisk kontakt Dersom ikke kontakt send «ikke møtt brev 2» (varsel) Ikke møtt Ingen kontakt Send bekymringsmelding til barnevernet Ny innkalling 6 mnd

48

49

50 Some surfaces have higher risk for caries progression Median survival time = number of years to 50 % of lesions has progressed from grade 3 to 4 The lower number, the higher progression Mejare et al 1999

51 Non-operativ kariesbehandling Anbefalinger Tannpuss minst 2 X pr dag Ved manglende tannpuss Fissurforsegling over initiale kariesangrep Fluorlakk av initiale kariesangrep minst 2 X pr år Fluorskyll Fluorgel Fluortabletter Kombinasjoner av tiltak Tanntråd

52 Forslag til endring i rapportering Antall tenner og antall personer med initialkaries (Nå rapporteres kun karies som krever fyllinger) Tannhelsedata i flere indikatorårskull, dvs 3- og 15 år (nå rapporteres 5-, 12- og 18 år) Barn i alle indikatorkull som har mye karies Antall tannlegespesialister i de 7 ulike spesialitetene i den offentlige tannhelsetjenesten (obs. pedodonti)

Tannhelseutvikling på klinikknivå ved ulik forebyggende praksis

Tannhelseutvikling på klinikknivå ved ulik forebyggende praksis Tannhelseutvikling på klinikknivå ved ulik forebyggende praksis Per Kvinlaug Master of Public Health MPH 2011:9 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Tannhelseutvikling på klinikknivå ved ulik forebyggende

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

RAPPORT FJELLPROSJEKTET

RAPPORT FJELLPROSJEKTET RAPPORT FJELLPROSJEKTET Bedre tannhelse hos barn av mødre med ikke-vestlig bakgrunn 2005-2010 Innholdsfortegnelse Forord... 2 Innledning... 2 Sammendrag... 2 Bakgrunn... 3 Mål... 5 Målgruppe... 5 Tiltak...

Detaljer

Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000

Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000 Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000 IK-2758 Oslo 15. november 2001 Innhold: 1.Innledning 2. Grunnlaget for årsmeldingen 3. Resultater 3.1 Personell 3.2 Omfangsdata 3.3 Tannhelsedata 3.4 Økonomidata

Detaljer

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE Forvaltningsrevisjonsrapport mai 2004 DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE Sammendrag 2 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 4 2 FORMÅL,

Detaljer

Hvordan blir tannhelse ivaretatt når barn/ungdom er under offentlig omsorg? Kan vi sammen gjøre en forskjell?

Hvordan blir tannhelse ivaretatt når barn/ungdom er under offentlig omsorg? Kan vi sammen gjøre en forskjell? Institutt for klinisk odontologi, Norges Arktiske Universitet. Tromsø, Norge Hvordan blir tannhelse ivaretatt når barn/ungdom er under offentlig omsorg? Kan vi sammen gjøre en forskjell? Forfatter: Ellen

Detaljer

ALVORLIG SKOLEFRAVÆR. En veileder for forebygging og oppfølging. Frogn kommune 2013-2016

ALVORLIG SKOLEFRAVÆR. En veileder for forebygging og oppfølging. Frogn kommune 2013-2016 ALVORLIG SKOLEFRAVÆR En veileder for forebygging og oppfølging Frogn kommune 2013-2016 Vedtatt av Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur 11. juni 2013 0 Innhold 1. ALVORLIG SKOLEFRAVÆR, TEORI... 2

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Nasjonal strategi for diabetesområdet 2006-2010

Nasjonal strategi for diabetesområdet 2006-2010 Nasjonal strategi for diabetesområdet 2006-2010 Nasjonal strategi for diabetesområdet 2006-2010 Forord fra helse- og omsorgsministeren Juni 2006 Diabetes er en av vår tids store folkesjukdommer. Det er

Detaljer

FORORD. Nodeland, 7. juni 2011 Arbeidsgruppa for revidering av plan psykisk helse

FORORD. Nodeland, 7. juni 2011 Arbeidsgruppa for revidering av plan psykisk helse PLAN FOR PSYKISK HELSE 2011-2015 1 FORORD Verdens Helseorganisasjon (WHO) definerer psykisk helse som en tilstand av velvære der individet kan realisere sine muligheter, kan håndtere normale stress-situasjoner

Detaljer

Løft til selvbestemmelse

Løft til selvbestemmelse ELVERUM AVDELING FOR HELSE- OG IDRETTSFAG Line Cathrine Nymoen og Marte Sæter Veileder: Kari Elisabeth Dahl Løft til selvbestemmelse Boost to self-determination Antall ord: 9246 BACHELOR I TANNPLEIE 6.

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser Nasjonale faglige retningslinjer Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser IS-1957 Heftets tittel: Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer

Detaljer

Nasjonale Faglige retningslinjer

Nasjonale Faglige retningslinjer IS-1179 Nasjonale Faglige retningslinjer Retningslinjer for svangerskapsomsorgen Heftets tittel: Retningslinjer for svangerskapsomsorgen Utgitt: 5/2005 Bestillingsnummer: IS-1179 ISBN 82-8081-067-6 Utgitt

Detaljer

Saksnr.: 41-201124366-2. Program for et likeverdig tilbud i skolehelsetjenesten i videregående skoler

Saksnr.: 41-201124366-2. Program for et likeverdig tilbud i skolehelsetjenesten i videregående skoler Saksnr.: 41-201124366-2 Program for et likeverdig tilbud i skolehelsetjenesten i videregående skoler 1. Innledning 3 2. Videregående opplæring og skolehelsetjenesten 3 2.1 Helsestasjon for ungdom 4 3.

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune

Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune Innledning Handlingsplan mot rus omfatter både legale og illegale stoffer som for eksempel alkohol, cannabis og amfetamin. Skolens fokus på rusforebyggende

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune

Deanu gielda Tana kommune Deanu gielda Tana kommune 1. Om søker Søker Adr Deanu gielda-tana kommune Rådhusveien 24, 9845 Tana Organisasjonsnr 943505527 Bankkonto 4910.12.71160 Kontaktperson Kjell Nilssen, ass rådmann Mobil 464

Detaljer

Deanu Álšaguovddáš Tana Frisklivssentral

Deanu Álšaguovddáš Tana Frisklivssentral Deanu - Tana helse i fokus Deanu Álšaguovddáš Tana Frisklivssentral Metodeutvikling- og tilpassingsprosjekt Deanu gielda Tana kommune 1. Om søker Søker Adr Deanu gielda-tana kommune Rådhusveien 24, 9845

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV SAMARBEID MELLOM DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN OG BARNEVERNSTJENESTEN

FORVALTNINGSREVISJON AV SAMARBEID MELLOM DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN OG BARNEVERNSTJENESTEN FORVALTNINGSREVISJON AV SAMARBEID MELLOM DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN OG BARNEVERNSTJENESTEN ROGALAND FYLKESKOMMUNE MAI 2013 Forsidefoto: Dagbladet, Elisabeth Moseng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne

Detaljer

Barn og ernæring: Hvordan kan helsesøster fremme god ernæring hos barn under førskolealder?

Barn og ernæring: Hvordan kan helsesøster fremme god ernæring hos barn under førskolealder? SYKHB008 Bacheloroppgave sykepleie Barn og ernæring: Hvordan kan helsesøster fremme god ernæring hos barn under førskolealder? En kvalitativ intervjustudie Kandidatnr: 87 Antall ord: 11 420 Høgskolen Stord/Haugesund

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

Forebygging av kjønnslemlestelse: Tilbud om samtale og frivillig underlivsundersøkelse

Forebygging av kjønnslemlestelse: Tilbud om samtale og frivillig underlivsundersøkelse Forebygging av kjønnslemlestelse: Tilbud om samtale og frivillig underlivsundersøkelse IS-1746 Veileder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten Revidert mars 2014 1 Heftets tittel: Forebygging av kjønnslemlestelse:

Detaljer

Innst. S. nr. 155. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.meld. nr. 35 (2006-2007)

Innst. S. nr. 155. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.meld. nr. 35 (2006-2007) Innst. S. nr. 155 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.meld. nr. 35 (2006-2007) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning.

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler

Veileder for kommunale frisklivssentraler Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering IS-xxxx 1 Heftets tittel: Utgitt: Bestillingsnummer: Veileder for kommunale frisklivssentraler. Etablering og organisering. måned/år,

Detaljer

Veileder om regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse

Veileder om regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse Veileder om regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse Veileder om regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse Innledning Kjønnslemlestelse av jenter og kvinner er et alvorlig

Detaljer

faglig forsvarlighet

faglig forsvarlighet Det du bør vite om Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. faglig forsvarlighet Ensfarget og forenklet til appliseringer der det kreves enfarget. f.eks: broderinger

Detaljer