Luftambulansedagene 2015 Sola Strand Hotel, september Øyvind Juell Daglig leder Luftambulansetjenesten ANS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Luftambulansedagene 2015 Sola Strand Hotel, 29. - 30. september 2015. Øyvind Juell Daglig leder Luftambulansetjenesten ANS"

Transkript

1 Luftambulansedagene 2015 Sola Strand Hotel, september 2015 Øyvind Juell Daglig leder Luftambulansetjenesten ANS

2 Innhold 1. Innledning og strategi (Øyvind) 2. Ambulansehelikopter (Roy Inge) 3. Nytt nødnett (Steinar) 4. Medisinsk teknisk utstyr mm (Anders) 5. Redningsteknisk (Dan) 6. Ambulansefly mm (Bård) 7. Kvalitet og miljø (Per Magne)

3 Luftambulansetjenesten ANS - formål Selskapets formål er, på vegne av eierne, å ivareta sørge for ansvaret for den flyoperative delen av luftambulansetjenesten Primæroppgaven er å tilby befolkningen luftambulansetjenester og medisinske tjenester hele døgnet Medisinsk bemanning er et HF-ansvar Selskapet skal koordinere medisinsk tjeneste og bidra til en mest mulig integrert tjeneste Kompetansesenter for helseforetakene på utvalgte områder

4 Struktur Helikopter (12 baser 13 helikoptre) Tromsø, Evenes, Brønnøysund, Ålesund, Trondheim, Bergen, Førde, Stavanger, Ål, Dombås, Arendal, Lørenskog(2) Fly (7 baser 9 fly) Kirkenes, Alta(2), Tromsø, Bodø, Brønnøysund, Ålesund, Gardermoen(2) Redningshelikopter (6 baser 6 helikoptre) Banak, Bodø, Ørland, Florø, Sola, Rygge (Sysselmannen på Svalbard (2 helikoptre))

5 Strategiprosessen 28. januar 2014: Innledende strategidiskusjoner i styret 24. februar 2014: Forankring av rammer og prosess i eiermøte 15. mai: Temadag med interne og eksterne innledere mai: Oppfølging på fellessamling i administrasjonen 23. mai: Strategisamling styret og administrasjonen Møter høsten 2014 vinteren 2015 RHF og HF HOD og Hdir Nasjonalt RHF fagdirektørmøte Medisinsk nettverk Justisdepartementet Konkrete problemstillinger til RHF Problemstillingene besvart skriftlig Strategi for selskapet og ambulansehelikopteranskaffelsen godkjent av styret og eiere september 2019

6 Visjon og strategiske hovedmål Visjon Trygg luftambulanse, vårt ansvar! Strategiske hovedmål Ledende kompetansemiljø Høy kvalitet Effektiv og sikker drift God samarbeidspartner Vi skal være synlige og bidra til forskning og utvikling innenfor luftambulanse på en måte som understøtter gode og innovative løsninger Vi skal sikre høy kvalitet gjennom gode anskaffelser og oppfølging av kontrakter. Våre erfaringer bidrar til kontinuerlig forbedring Vi skal ha effektiv og sikker drift av vår operative virksomhet som tilbyr befolkningen likeverdige tjenester døgnet rundt Vi skal være en løsningsorientert og god partner i den akuttmedisinske kjeden. Vi bidrar til nasjonalt samarbeid for å få en best mulig utnyttelse av tjenesten.

7 Personellressurser 12 ved Flykoordineringssentralen i Tromsø Koordinerer all ambulanseflytrafikk hele døgnet 3 ved Medisinsk teknisk verksted i Trondheim Medisinsk teknisk utstyr eies av Luftambulansetjenesten ANS Vedlikeholder medisinsk teknisk utstyr 10 ved hovedkontoret i Bodø Anbudsprosesser Kontraktsforvaltning Utvikling Kompetansesenter Flyoperative rådgivere (FW og RW) er gått fra deltid til fulltid Kommunikasjonsrådgiver og spesialsykepleier er under ansettelse

8 2. Ambulansehelikoptertjenesten Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver - helikopter

9 Innhold Tilgjengelighet 2015 Ny base Evenes IFR prosjekt Landingsplass prosjekt Ambulansehelikopter anskaffelsesprosjekt Utfordringer

10 Tilgjengelighet 2015 Tilgjengelighet 2015: 97,2 % (snitt alle baser) Forsøksordning Lørenskog denne sommeren Avventer evaluering planlegger lignende og mer langvarig ordning neste sommer

11 1. mai ny base Evenes egen orientering senere vellykket, men krevende oppstart (for alle parter) mange læringspunkter: etablering av ny base innfasing av ny operatør i en helseregion

12 Low level IFR-prosjekt Luftambulansetjenesten ANS finansierer prosjektet Prosjektgruppe: NLA AS, Lufttransport AS og 330 skv/ Forsvaret Etablering/publisering av low level IFR enroute struktur Felles utnyttelse/publisering av etablerte GPS-innflyginger, i første omgang til sykehusene i Harstad og Trondheim Endelig produkt skal være tilgjengelig for alle operatører i dagens og fremtidig luftambulansetjeneste

13 Digital landingsplass oversikt Prosjekt finansiert av Luftambulansetjenesten ANS Prosjektgruppe: 330 skv, Lufttransport AS og NLA AS Skal etablere løsning for alle digitale plattformer Superbrukere hos alle operatører Skal gjøres tilgjengelig for alle som benytter landingsplasser i forbindelse med SAR og luftambulanse

14 Ambulansehelikopter 2018 Tidsplan Forprosjekt ferdig strategiske valg er vedtatt av eiere (styringsgruppe/ad-møte) Deler av kravspesifikasjon på høring nå frist 12. okt Prekvalifisering oktober/november 2015 Konkurransegrunnlag skal deretter utarbeides og fremlegges eiere for godkjenning Utsendelse av konkurransegrunnlag 17. des 2015 Tilbudsfrist 29. februar 2016 Forhandlinger/evalueringer mars/april 2016 Tildeling/signering innen 1. juli 2016

15 Ambulansehelikopter 2018 Strategiske målsetninger (vedtatte) 1. Avtaleperioden skal være på inntil 10 år (6 år, med opsjon på ytterligere 2 perioder á 2 år). 2. Dagens basemønster skal videreføres. 3. Risiko og sårbarhet i tjenesten skal reduseres gjennom følgende delmål: a) Det skal stilles høye krav til kvalitet (basert på erfaringer fra inneværende avtaleperiode, og identifiserte forbedringsområder). b) Det skal legges til rette for muligheten til å velge mer enn en operatør i tjenesten, så fremt kvaliteten opprettholdes, og det ikke medfører en vesentlig kostnadsøkning. c) Det skal legges opp til å benytte regionale basepakker (samme operatør i en helseregion), som sikrer best mulig medisinskfaglig samarbeid i den enkelte helseregion. d) Det skal benyttes ulike helikoptertyper, både nasjonalt og i den enkelte helseregion. e) Reservekapasiteten skal økes ved å skaffe flere reservehelikoptre og etablere mer robuste vaktordninger for personellet. 4. Den medisinske kapasiteten ved de største universitetssykehusene skal settes i stand til å utføre mer avanserte medisinske oppdrag over lengre avstander. Dette medfører at det skal innføres større helikoptre med slik kapasitet i Bergen og i Trondheim, mens dagens kapasitet på de øvrige basene videreføres i stor grad. 5. Den operative og redningstekniske kapasiteten skal videreføres på dagens nivå. 6. Det skal differensieres på tre ulike helikopterkapasiteter, i tråd med innspill fra de regionale helseforetakene. 7. Det legges opp til at legebilene skal bli en del av den offentlig finansierte helsetjenesten. 8. Krav til miljø- og kvalitetssystem skal vektlegges sterkere i nye avtaler. 9. Prosjektet skal ha stort kostnadsfokus. 10. Sikkerhetsnivået i tjenesten skal videreføres, og videreutvikles på anbefalte områder

16 Ambulansehelikopter 2018 Høring Høring av kravspesifikasjon frist 12. okt. Kun obligatoriske- og konkurransekrav («skal-krav») Tilbudene vil ikke bli evaluert på disse kravene. Tilbudene evalueres på bakgrunn av evalueringskravene

17 Ambulansehelikopter 2018 Hva er nytt (med forbehold om endelig godkjenning)? Skal være samme operatør i en helseregion 3 forskjellige helikopterkapasiteter (Alt 1/2/3) Større helikoptre/økt medisinsk kapasitet i Trondheim og Bergen Flere reservehelikoptre / bakvaktsordning personell Det vil bli lagt til rette for muligheten til å ha mer enn en operatør i tjenesten Legebil del av den offentlig tjenesten Sikkerhetsnivået skal videreutvikles (NVG, flight following mm.) Krav til sertifisering på kvalitet og miljø

18 Ambulansehelikopter 2018 Utfordringer: Anbudsperiode = mye usikkerhet Det vil bli operatørbytte på flere baser, med utfordringer knyttet til: flysikkerhet samarbeid med HF samarbeid med andre aktører i regionen Viser til egen risikovurdering som presenteres senere i dag. Luftambulansetjenesten ANS vil ta med de anbefalte tiltak i det videre arbeidet.

19 Ambulansehelikopter 2018 Nyheter/informasjon: Nyhetsbrev Spørsmål kan sendes til

20 3. Nytt nødnett Steinar Bjørås Kommunikasjonsteknisk rådgiver

21

22 Nødnett er klart til bruk 10. september 2015 Fase Fase Fase 1 (218) Fase Fase 0 (243) Fase 2 (340)

23

24

25 AGA nett- status Det mangler per i dag 9 AGA siter (planlagt integrasjonstidspunkt i parentes): Fase 1 Gudbrandsdal: Snøhetta (oktober) Fase 4 Sør Trøndelag: Ruten (usikker, men vil håndteres ved å gi en annen bakkesite «AGA subscriberclass (SC2)) Nord Trøndelag: Granbostadfjellet (september)

26 Fase 5 6 siter Det antas at 3 siter mangler per

27 Ordinær drift På bakgrunn av ovenstående vil DNK derfor meddele at AGA nettet åpnes for ordinær bruk fra og med i dag fredag 25. september 2015 også i fase 2 og 3. AGA nettet åpnes altså i følgende politidistrikt: Nordre Buskerud, Søndre Buskerud, Vestfold, Telemark, Agder, Rogaland, Haugaland og Sunnhordaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

28 Prosedyrer Prosedyremøte på Gardermoen 28. oktober Inviterte LA-AMK sentraler Operatørene Helsedirektoratet

29 FW Tidsplan for implementering ikke klar Håndradioer

30 4. Medisinsk teknisk utstyr Anders Aa Leder - Medisinsk teknisk

31 MTU i Luftambulansetjenesten Anskaffelser Vedlikehold Reparasjon Tilbehør Opplæring og rådgivning

32 Anskaffelser Utstyrsplan Kapnograf Defibrillator multimonitor: Corpuls 3 Transportkuvøse Generisk utstyrsplan: Ultralyd Væskevarmer Respiratorer Overvåkningsmonitor

33 Anskaffelser - utfordringer Mere avansert utstyr godkjenning i luftfartøy Formell godkjenning som medisinsk utstyr Utstyr på markedet tilfredsstiller ikke adekvate standarder CE merking ikke gyldig for bruk utenfor sykehus Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr (2014) pålegger institusjonen å vurdere utstyrets egnethet for aktuell bruk Følges opp mot produsenter og dialog med myndigheter

34 Godkjenning i Luftambulansetjenesten Må være akseptert av LAT ANS Bruksområde, CE merking, kompatibilitet, vedlikehold Må være akseptert av operatøren av fartøyet Flysikkerhet, Part M, vedlikehold Må være akseptert av HF Egnethet, Opplæring, vedlikehold

35 5. Redningsteknisk Dan Halvorsen Redningsteknisk rådgiver

36 Redningsteknisk fagområde SAR registreringen Samarbeid med NARG Redningsmannskonferanse

37 SAR registering Operativ uavhengig registrering av redningsteknisk virksomhet 71 underhengende oppdrag i år (27.9)

38 Avviks registrering

39 «utrykning i små lag» redningshunder dykkere skipatrulje alpine redningsgrupper

40 Utvikling av prosedyrer uavhengig av operatør utstyr prosedyrer tegn kommunikasjon

41 Samling for alle redningsmenn i SAR, SAR offshore og luftambulansetjenesten 18. september

42 Grensesnitt redningsoppdrag / ambulanseoppdrag

43 6. Ambulanseflytjenesten Bård Mortensen Operativ rådgiver - fly

44 Innhold Produksjon tilgjengelighetstall 2014-d.d Utviklingstrekk Operasjoner til Svalbard Prosjekt kjøp av ambulanseflytjenester fra 1. juli 2019

45 Produksjon og tilgjengelighet 2014 Produksjon Beech 200: 9967 timer (mot 9988 i 2013) Ingen ekstern innleie Tilgjengelighet 2014: 95,17 % Hittil i år: 95,62 %

46 Kommentar tilgjengelighet Utmelding grunnet teknisk 1,42% (hittil i år 1,2 %) Disponeringer FKS (oppdrag som strekker seg utover vaktbytte og medfører utmelding neste dag): 1,21% (hittil i år 0,84 %) Manglende dekning ved sykdom, uforutsett crewmangel etc (alle besetningskategorier): 1,63% (hittil i år 1,62 %)

47 Operasjoner til Svalbard, status logging Gjennomføringsgrad ligger oppunder 95% Ikke gjennomførte oppdrag skyldes i hovedsak vær og/eller vind på Svalbard utenfor begrensningen før start retur ved PDP (endringer i høydevind eller vær på destinasjon forværret siden planlegging og avgang) Drøyt 5% av oppdragene gikk med Longyear configurasjon Lengden på oppdragene fører ofte til utmeldinger påfølgende vakt

48 Statistikk antall flygninger Svalbard B 200 Learjet Totalt

49 Ambulanseflyanskaffelsen 1. juli Tentativ tidsplan Forprosjekt og strategidokument, start ultimo oktober En del innspill fra RHF og fagdirektører mottatt jobbes videre med dette Strategidokument bør være ferdigbehandlet mai/juni 2016 Anskaffelsesprosjekt, start mai/juni 2016 Konkurransegrunnlag og prosjektdokumenter: ferdig sep 2016 Høringsfase (eiere, styre, andre interessenter): ferdig okt 2016 Prekvalifisering: nov/des 2016 Innlevering av tilbud: estimert primo april 2017 Evaluering, forhandling: april/mai 2017 Varsel om tildeling: juni 2017 Oppstart: 1. juli 2019

50 Ambulanseflyanskaffelsen 1. juli 2019 Sannsynligvis videreføring av år Dimensjonering av flyflåte, basestruktur og tilgjengelighetskrav utredes gjennom strategiarbeidet, herunder: Langdistansekapasitet? I så fall hvor mange fly med kortbaneegenskaper trenges? Kabinstørrelse Antall operatører Sikkerhetsnivået videreføres tilstrebes videreutviklet på utvalgte områder Fremtidens krav til navigasjon og luftkontroll vil kunne kreve endringer i forhold til dagens utstyr i flyene Datalink? ADS-B? INS backup navigasjon for satellittbasert navigasjon (ved utfasing av konvensjonell radionavigasjon)?

51 Ambulanseflyanskaffelsen 1. juli 2019 Besetningsmedlemmer skal være ansatt hos operatørselskapet Nåværende arbeids- og hviletidsregelverk: Videreføres inntil videre. Gitt signaler om eget EMS regelverk også for fly Dagens turnusordning gir sårbarhet for utmelding første del av neste dags vakt. Kan det gjøres endringer? Styrking av standby/bakvakt ordninger?

52 Faktorer med betydning for dimensjonering av flyflåte, basestruktur og beredskapsnivå Sykehusplan Erfaringer med dagens ambulanseflytjeneste, herunder aktivitet og utviklingstrekk Krav til kabinstørrelse Flyplasstruktur i dag og mulig utvikling Krav til fleksibilitet (rekkevidde og krav til banelengde) Tilgjengelige flytyper Politiske føringer

53 NTP Ut fra de signaler vi kan tyde fra forarbeidene til NTP kan det være sannsynlig at enkelte kortbaneflyplasser legges ned til fordel for lengre flyplasser som skal betjene et større geografisk område: Polarsirkelen lufthavn Mo i Rana søkt om konsesjon Lofoten under utredning Forlengelse av rullebaner der det kan forsvares samfunnsøkonomisk Stokka ved Sandnessjøen forlenget til 1199 m Skagen ved Stokmarknes har vært vurdert, men foreløpig på vent Hammerfest vurderes. Ny lokalisering og lengre bane.

54 Fleksibilitet En hurtiggående flytype med adekvat kabinstørrelse som kan operere på flest mulig av dagens tilgjengelige banelengder og samtidig dekke hele operasjonsområdet gir maksimal fleksibilitet i utnyttelse Beech 200 har langt på vei oppfylt dette kravet, men er marginal til Svalbard, både med tanke på rekkevidde og tidsbruk. Dersom det blir en differensiert flyflåte i neste kontrakt er det en fordel om «langdistanseressursen» også kan lande på mellomlange baner (1199m).

55 Offisielle rullebanelengder og eksempler på flytyper 799 meter (kortbane) Beech 200 / 250 ( Pilatus PC-24??) 1199 meter (mellomstor): Stokka, Brønnøysund, Florø, Stord, Skien, (Skagen utsatt ufn) Cessna Citation cj4, Embraer phenom 300, Pilatus PC-24, Beech meter (typisk langbane, storflyplass): Learjet 35 og oppover

56 Bred involvering: faglig, brukere og interessenter Strategidokumentet Kravspesifikasjon Evalueringsfasen

57 7. Kvalitet og miljø Per Magne Tveitane Kvalitetsrådgiver

58 Kvalitets og sikkerhetsrevisjoner 2014 Totalt avdekket de seks eksterne revisjonene 52 avvik og 22 forbedringsobservasjoner. Tilsvarende for samme periode i 2013 var 77 avvik og 44 forbedringer. Avdekket manglende leveranse og at operatørene ikke har hatt fullgode systemer for egen leveransemåling. Flere avvik er ikke korrigert innenfor den avtale fristen og hatt behov for utsettelser.

59 Nye ISO standarder for kvalitet og miljø Tidsskille i internasjonal ledelse. Nye standardene blir mer ensartet med felles termer, definisjoner, struktur, kapitteltitler og tekstblokker. Inntil tre år på seg til å gå over til nye versjoner av standardene. Luftambulansetjenesten ANS planlegger overgang til nye standarder 9. til 11. mai 2016.

60 Endringene i EN-ISO 9001:2015 introduksjonen er omskrevet figurene er forenklet termer og definisjoner er erstattet med en henvisning til ISO 9000 beskrivelsen av kvalitetsstyringsprinsippene er redusert

61 Endringene i EN-ISO 14001:2015 introduksjonen er omskrevet figurene er forenklet termer og definisjoner er systematisert på en helt ny måte kapitlet som omhandler organisasjonens kontekst er noe forandret kapitlet som omhandler planlegging er sterkt endret

62 Endringene i EN-ISO 14001:2015 forts. Hensikten rettes mot miljøhensyn i næringsvirksomhet, bærekraft, preventiv rolle, tenke globalt, handle lokalt og stimulere endringsprosesser. Hovedsendinger gjelder: integrerte styringssystemer lederskap strategisk miljøstyring indre forurensning beskytte miljøet miljøprestasjon, livsløpsperspektiv kommunikasjon og dokumentasjon

63 Kjøp av ambulansehelikoptertjenester Krav til system for kvalitetsstyring II Tilbyder skal ha et sertifisert kvalitetssystem etter kravene i NS EN-ISO 9001:2015 Systemer for kvalitetsstyring senest Kravet om sertifisering gjelder i hele kontraktsperioden. Kvalitetsrevisjon Tilbyder skal tilfredsstille NS EN-ISO 19011:2011 Retningslinjer for revisjon av kvalitetssystemer, samt Forskrift om Internkontroll. Avtalen med underbilag skal inngå i Tilbyders årlige revisjonsprogram. Avvik fra avtalens krav skal registreres og rapporteres.

64 Kjøp av ambulansehelikoptertjenester Miljøstyring II Tilbyder skal ha et sertifisert miljøstyringssystem i henhold til NS EN-ISO 14001:2015 Miljøstyringssystemer senest Kravet om sertifisering gjelder i hele kontraktsperioden. Risikoanalyse ved oppstart av kontrakt Tilbyder skal gjennomføre risikoanalyse før oppstart ved alle tildelte baser innen

65 Kjøp av ambulansehelikoptertjenester Tilsynsrapporter Etter revisjoner gjort av luftfartsmyndigheter, skal Tilbyder innen 14 dager oversende kopi av rapporter til Oppdragsgiver. Tilbyder kan be om innsyn i den videre prosessen og korrespondansen med luftfartsmyndighetene. Luftfartstilsynet gjennomfører regelmessig inspeksjoner. Totalt over en to års perioden utgjør dette for begge våre operatører på ambulansefly og helikopter ca. 9 inspeksjoner på hovedkontor og 36 inspeksjoner ute på basene.

66 Spørsmål? Rediger footer og header 10/1/2015

Luftambulansetjenesten ANS. Øyvind Juell Daglig leder Luftambulansetjenesten ANS

Luftambulansetjenesten ANS. Øyvind Juell Daglig leder Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten ANS Øyvind Juell Daglig leder Luftambulansetjenesten ANS Formål Selskapets formål er, på vegne av eierne, å ivareta sørge for ansvaret for den flyoperative delen av luftambulansetjenesten

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Saksliste styremøte 20. juni 2014

Saksliste styremøte 20. juni 2014 Saksliste styremøte 20. juni 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell, tlf.: 926 53 078 Vår dato:15. juni 2014 Arkivnummer: 012 Bodø Administrasjonen i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Saksliste styremøte 29. januar 2015

Saksliste styremøte 29. januar 2015 Saksliste styremøte 29. januar 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 22.01.2015 Arkivnummer: 012 Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12. september 2013 012. Saksbehandler: Øyvind Juell. Øyvind Juell

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12. september 2013 012. Saksbehandler: Øyvind Juell. Øyvind Juell Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12. september 2013 012 Saksbehandler: Øyvind Juell SAKSLISTE STYREMØTE 19. september 2013 Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Versjon 2, feb 2012 Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Luftambulansetjenesten ANS Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Prioriteringer... 4 2 Risikoer/hendelser... 4 2.1 Helikoptertjenesten...

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse. 19. juni 2013. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Ledelsens gjennomgåelse. 19. juni 2013. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Ledelsens gjennomgåelse 19. juni 2013 Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Side: 2 av 10 Innhold 1. Formål... 3 2. Sammendrag... 3 3. Prosessytelse... 3 4. Produkt og tjeneste samsvar...

Detaljer

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Saksbehandler: Mariann M. Hunstad,

Detaljer

KAPASITET OG BASESTRUKTUR

KAPASITET OG BASESTRUKTUR KAPASITET OG BASESTRUKTUR En utredning om luftambulansetjenesten i Norge 1988-2011 InnhOldSfORTEGnElSE forord side 4 forkortelser side 5 Sammendrag side 6 Arbeidsgruppens sammensetning side 7 Organisering

Detaljer

for operatører i AMK-LA sentraler med ansvar for Flight following og koordinering av luftambulansehelikopter

for operatører i AMK-LA sentraler med ansvar for Flight following og koordinering av luftambulansehelikopter RAPPORT TIL HØRING Bergen 26. juni 2014 Modul 6 for operatører i AMK-LA sentraler med ansvar for Flight following og Kompetanseplan for personell som mottar og håndterer medisinske nødmeldinger TITTEL:

Detaljer

Beredskapsplan. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Beredskapsplan. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Side: 2 av 34 Innhold 1. Innledning... 4 2. Virkemåte, formål, fastsetting og oppdatering av planen... 5 2.1 Virkeområde og formål... 5 2.1.1 Innhold

Detaljer

LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS. Rapport fra et. interregionalt prosjekt

LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS. Rapport fra et. interregionalt prosjekt LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS Rapport fra et interregionalt prosjekt ##### 11.11.2013 1 Til Helse Nord RHF v/ad Helse Midt-Norge RHF v/ad Helse Vest RHF v/ad Helse Sør-Øst RHF v/ad Forord og oppsummering

Detaljer

for operatører i AMK-LA med ansvar for koordinering og flight following av luftambulansehelikopter

for operatører i AMK-LA med ansvar for koordinering og flight following av luftambulansehelikopter RAPPORT Bergen 26. januar 2015 Modul 6 for operatører i AMK-LA med ansvar for koordinering og flight Kompetanseplan for personell som mottar og håndterer medisinske nødmeldinger TITTEL: KOKOM RAPPORT Nasjonalt

Detaljer

Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE

Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Rapport Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Publikasjonens tittel: Publikasjonsnummer: Kompetansebehov i ambulansefag IS-0425 Utgitt: juni 2014 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Ambulansehelikopter mellom Bodø og Tromsø. utredning av kapasitet og dekning

Ambulansehelikopter mellom Bodø og Tromsø. utredning av kapasitet og dekning Ambulansehelikopter mellom Bodø og Tromsø utredning av kapasitet og dekning Utredning fra prosjektgruppe nedsatt av Helse Nord RHF 21. desember 2012 Forord I forbindelse med organisering av behandlingen

Detaljer

TRAUMESYSTEM I HELSE NORD KONSEKVENSER FOR LUFAMBULANSE- TJENESTEN

TRAUMESYSTEM I HELSE NORD KONSEKVENSER FOR LUFAMBULANSE- TJENESTEN Helse Nord RHF 8038 Bodø Deres ref Vår ref Arkivnr Saksbehandler Dato 2010/522-57/324 2005/43-111/2010 Mariann M. Hunstad 25.10.2010 TRAUMESYSTEM I HELSE NORD KONSEKVENSER FOR LUFAMBULANSE- TJENESTEN Viser

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2011

OPPDRAGSDOKUMENT 2011 OPPDRAGSDOKUMENT 2011 TIL LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS Selskapsmøte xx. xx 2011 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE FOR 2011...

Detaljer

Månedsrapport. September 2014. fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud. Møter med arbeidsgiver. Regionale prosjekter

Månedsrapport. September 2014. fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud. Møter med arbeidsgiver. Regionale prosjekter Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud September 2014 Vi takker alle for en bra samling på Sola, enda en gang. Flott å treffe så mange engasjerte tillitsvalgte og verneombud.

Detaljer

1 Innholdsfortegnelse

1 Innholdsfortegnelse ÅRSRAP P ORT - 201 4 «L uft f a rtstil s yn et h a r h ov e d a nsv a r et f o r til s yn et m e d no r sk luft f a rt. T il s yn et s k a l væ r e en aktiv på d river f o r sik k er o g s am f u n ns

Detaljer

Møte nr. 39 i Nasjonal IKT 08.05.2007 Quality Airport Hotel Gardermoen

Møte nr. 39 i Nasjonal IKT 08.05.2007 Quality Airport Hotel Gardermoen Møte nr. 39 i Nasjonal IKT 08.05.2007 Quality Airport Hotel Gardermoen Til: Kopi Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Steinar Marthinsen, Torhild Heggestad, Bjørn Nilsen, Arnt Ole Ree, Bård

Detaljer

Sluttrapport. Utrede muligheter og konsekvenser av at AMKtjenester for Østfold sees i sammenheng med AMK Oslo og Akershus

Sluttrapport. Utrede muligheter og konsekvenser av at AMKtjenester for Østfold sees i sammenheng med AMK Oslo og Akershus 1 / 33 Utrede muligheter og konsekvenser av at AMKtjenester for Østfold sees i sammenheng med AMK Oslo og Akershus GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Dokumentnr: F/20.2-17 Gjelder fra: 05.06.2012 Utgave:

Detaljer

Regionalt traumesystem for Helse Nord. Dato: 23.04.10

Regionalt traumesystem for Helse Nord. Dato: 23.04.10 Regionalt traumesystem for Helse Nord Dato: 23.04.10 FORORD Livreddende traumebehandling er avhengig av en optimal behandlingskjede som inkluderer prehospitale tjenester, akuttmottak, spesialiserte operasjonsteam

Detaljer

Den nasjonale luftambulansetjenesten

Den nasjonale luftambulansetjenesten Den nasjonale luftambulansetjenesten Pål Madsen Luftambulansetjenesten ANS 1 Pål Madsen Temaer Organisasjon Struktur Kapasiteter Sikkerhet Virksomheten Pasienter og behandling Opplæring og trening Nytte

Detaljer

Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1

Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1 Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1 1. Forord Arbeidet med rapporten er gjennomført i perioden juni 2014 mai 2015 som en del av NTP 2018 2027. Denne rapporten er en oppfølging av det arbeidet som ble levert

Detaljer

Utredning. Prehospitale tjenester. Del II: Komplett rapport. Utvalg for vurdering av prehospitale tjenester i Midt-Norge. Dato: 18.03.

Utredning. Prehospitale tjenester. Del II: Komplett rapport. Utvalg for vurdering av prehospitale tjenester i Midt-Norge. Dato: 18.03. Utredning Prehospitale tjenester Del II: Komplett rapport Utvalg for vurdering av prehospitale tjenester i Midt-Norge Dato: 18.03.03 1. Forord Utvalg for vurdering av prehospitale tjenester i Midt-Norge

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Saksnummer 50/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.juni

Detaljer

Å rsrapport 2014 HOVEDREDNINGSSENTRALENE

Å rsrapport 2014 HOVEDREDNINGSSENTRALENE Å rsrapport 2014 HOVEDREDNINGSSENTRALENE 06.02.2015 1 Leders beretning... 2 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 2 3 Årets aktiviteter og resultater... 3 3.1 Operativ virksomhet... 3 3.1.1 Overordnet

Detaljer

Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest

Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest 1.0 Utvalgets mandat, sammensetning og arbeidsmåte... 2 1.1 Mandat... 3 1.2 Sammensetning... 4 1.3 Arbeidsmåte... 4 2.0 Problemstillinger og anbefalte tiltak....

Detaljer

Internkontroll En vurdering av internkontroll i Helse Fonna HF

Internkontroll En vurdering av internkontroll i Helse Fonna HF www.pwc.no Internkontroll En vurdering av internkontroll i Helse Fonna HF En vurdering av internkontrollen i Helse Fonna HF, basert på en rekke intervjuer utført oktober 2011 i somatiske spesialisthelsetjenester.

Detaljer