Møteinnkalling for Formannskapet Ekstraordinært møte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling for Formannskapet Ekstraordinært møte"

Transkript

1 Lardal kommune Møteinnkalling for Formannskapet Ekstraordinært møte Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl Viser til tidligere tilsendte e-poster i forbindelse med innkalling til ekstraordinært formannskapsmøte, sendt 27. mars og 30. mars med sakspapirer. Forfall meldes til servicetorget, tlf.: Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksliste: Sak nr. Sakstittel 011/15 Prioritering av områder i forbindelse med søknad om bredbåndsmidler 012/15 Kommunestruktur - opprettelse av forhandlingsutvalg Svarstad, Liv Grinde ordfører Side 1 av1

2 Lardal kommune Saksbehandler: Eirik Lindem Telefon: Fellestjenester JournalpostID: 15/1750 Prioritering av områder i forbindelse med søknad om bredbåndsmidler Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Rådmannens innstilling 1. Områder innenfor stiplede linjer på kartene vist til i saksutredningen prioriteres. 2. Rammen til lokal medfinansiering settes til inntil 1,0 mill. kr, og dekkes av det generelle disposisjonsfondet, konto Rådmann gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettjusteringer. Budsjettjusteringene gjøres i årets investeringsbudsjett. Henvisninger: Bakgrunn og faktaopplysninger: Bredbåndstilskuddsordningen skal være en hjelp til at alle husstander i Norge får et grunnleggende bredbåndstilbud av god kvalitet. Det er også mulig å få støtte til å øke kapasiteten på bredbåndet i områder hvor kapasiteten er lav, tilbudet er avgrenset og det ikke er ventet mer kommersiell utbygging de nærmeste årene. Den offentlige støtteordningen skal finansiere bredbåndsutbygging i områder der de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge ut bredbånd. Tilskuddordningen blir forvaltet av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) i samarbeid med fylkeskommunene. Ordningen er godkjent av EFTA sitt overvakingsorgan (ESA) basert på retningslinene til EU-kommisjonen for statlig støtte til bredbåndsutbygging. I år er det lyst ut 110 millioner kroner som kommuner og fylkeskommuner kan søke på. Lardal, Andebu, Hof, Stokke og Nøtterøy kommuner har i år sett på muligheten for å søke på deler av disse midlene i samarbeid med fylkeskommunen. Prosessen har nå kommet så langt at det sammen med utbyggere har blitt vurdert aktuelle områder i Lardal som er fornuftige å prioritere. Kommuner som planlegger å søke skal offentliggjøre informasjon om hvilke geografiske områder den planlagte utbyggingen omfatter med høringsfris på minimum 1 måned. Interesserte parter skal

3 Side 2 av 6 få mulighet til å gi innspill til kommunen før søknaden leveres. Offentliggjøring vil skje på kommunens hjemmeside i perioden 10. april til 10. mai Link til informasjonen skal i tillegg sendes Nkom som publiserer en nasjonal oversikt over planlagte prosjekter. Søknad skal være fylkeskommunen i hende seinest 15. mai. Fylkeskommunen har da to uker til å behandle søknaden før den sendes videre til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Følgende områder innenfor stiplede linjer på kartene prioriteres: Utbyggingen det er tatt utgangspunkt i vil gi en generell bedre dekning også for de som ligger utenfor områdene, men med en gradvis dalende effekt ut fra avstand til tilknytningspunktene. Områdene er løst tegnet på kartene og må ikke forstås som absolutte. Her vil Næringsområdet på Berganmoen være senter for utbyggingen og effekten vil være stor innen for 1000 meter og så dalende med ulik effekt.

4 Kroken og Lie Side 3 av 6

5 Side 4 av 6 I området mellom Svarstad sentrum og til området rundt Hem er det tatt utgangspunkt i Fixed LTE som er en ny trådløs teknologi som vil komme innen kort tid og kunne monteres i eksisterende mobilmaster.

6 Side 5 av 6 Gåserud, begge sider av Lågen Forholdet til kommuneplanen: Tiltaket er innenfor satsningsområdene og målene i kommuneplan. Under hovedmålet «Trivsel og trygghet for innbyggerne i et langsiktig perspektiv» er et av foreslåtte delmål, «å bevare arbeidsplasser i Lardal, både kommunale og privat næringsliv», de foreslåtte tiltakene i planen omfatter tilskudd til bredbåndsutbygging. Økonomiske konsekvenser: Midlene fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kommer med et krav om lokal medfinansiering, som ikke kan overstige 40 % av summen det søkes om. Foreslåtte løsning er grovt beregnet til en kostnad i størrelsesorden ca. 7 mill kr.. Endelig kostnad vil først foreligge når anbud eventuelt er gjennomført. Det må derfor tas forbehold i forhold til endelig kostnadsramme. Retningslinjene sier ikke noe om hvor stor den lokale medfinansieringen må være, kun at den ikke kan overstige 40 % av summen det søkes om. Det er derfor opp til kommunen selv å vurdere hvor stor sum som skal settes av lokalt. Det foreligger seks tildelingskriterier hvor lokal medfinansiering vektlegges med 10 %, og hvor den lokale medfinansieringen ses i forhold til antall aktuelle brukere/kunder og grad av egeninnsats. Det er begrenset hvor mye egeninnsats Lardal har mulighet til i et evt. prosjekt. Rådmann foreslår derfor at Lardal kommune setter av inntil 1, 0 mill kr. i lokal medfinansiering, forutsatt at det er et lokalt ønske om å søke midlene til bredbåndsutbygging. Midlene tas fra det generelle investeringsfondet. Vurdering og anbefaling: Utenfor Svarstad sentrum er kvaliteten på bredbånd dalende ut fra avstand til bygdas 4 telefonsentraler. Oversiktskart med nåværende dekningsgrad i Lardal viser få områder uten dekning. Det er meget vanskelig å prioritere ett lite område, det er i forslaget valgt å heller øke den generelle hastigheten for alle i kommunen. Foreslåtte områder er valgt ut fra et kost nytte

7 Side 6 av 6 perspektiv og med tanke på å øke kapasiteten for så mange som mulig og legge grunnlag for en eventuell videre utbygging på et senere tidspunkt. Forutsatt at det er et ønske om å søke utlyste midler til bredbåndsutbygging og sette av egne midler til lokal medfinansiering, foreslår rådmann at kommunestyret går for prioriterte områder og en generell bedre dekning, og at det settes av inntil 1,0 mill kr. i lokal medfinansiering.

8 Lardal kommune Saksbehandler: Mette Hvål Telefon: JournalpostID: 15/1713 Kommunestruktur - opprettelse av forhandlingsutvalg Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Rådmannens innstilling 1. Det opprettes et politisk forhandlingsutvalg i Lardal kommune som skal utarbeide og avklare en felles politisk plattform for en mulig sammenslutning av Larvik og Lardal kommuner. Forhandlingsutvalget skal bestå av ordfører, varaordfører og gruppeleder fra hver av de to største opposisjonspartier. 2. Den politiske plattformen skal så langt det er mulig forsøke å nå fram til felles standpunkter i sentrale spørsmål knyttet til en mulig sammenslutning. Arbeidet med plattformen forutsettes gjennomført parallelt med den pågående utredningen. 3. Møtene forhandlingsutvalget har og dokumentene som utarbeides i tilknytning til forhandlingsutvalgets arbeid skal være offentlige. 4. Det forutsettes tilsvarende vedtak om opprettelse av forhandlingsutvalg i Larvik kommune. 5. Resultatet av forhandlingsutvalgets arbeid legges frem for behandling og endelig vedtak i hver av de to kommunestyrene. Henvisninger: a) K-sak 59/14 Utredning av en mulig sammenslåing av Larvik og Lardal kommuner b)./ Referat fra1. møte i styringsgruppa Bakgrunn og faktaopplysninger: Saken gjelder opprettelse av, mandat for og rammer for et politisk forhandlingsutvalg i forbindelse med prosess og utredning av mulig kommunesammenslåing av Lardal og Larvik kommune. Saken er utarbeidet på oppdrag av ordfører og legger til rette for at det opprettes et politisk forhandlingsutvalg i Lardal kommune bestående av; Ordfører Varaordfører Gruppeleder største opposisjonsparti Gruppeleder nest største opposisjonsparti

9 Side 2 av 3 Utvalget skal føre forhandlinger med Larvik kommune om en politisk plattform og avklaringer av sentrale temaer knyttet til en mulig ny sammenslått kommune Larvik og Lardal. Resultatet av forhandlingene skal legges frem for endelig beslutning i hver av de to kommunestyrene samtidig med eller i etterkant av utredningen som utarbeides. Kommunestyret i Lardal vedtok i sak 59/14 i september 2014 igangsetting av en utredning og prosess for å klargjøre om det var grunnlag for en sammenslutning av de to kommunene Larvik og Lardal som følger; 1. Det igangsettes et prosjekt med formål å utrede en mulig sammenslåing av Larvik og Lardal kommuner som beskrevet i saken. 2. Det opprettes en styringsgruppe med ordførerne, varaordførerne, opposisjonslederne og 1 hovedtillitsvalgt for hver av kommunene. Fylkesmannen anmodes om å tiltre gruppen og lede styringsgruppens møter. I tillegg skal formannskapene i hver av kommunene fungere som referansegrupper. SV tiltrer referansegruppen i Larvik. Mandater for disse gruppene er slik de framgår av saksforelegget. 3. Det skal gjennomføres spørreundersøkelser om innbyggernes holdning til en eventuell sammenslåing. Kostnader til dette forutsettes finansiert av tilskudd fra Departementet. 4. Når styringsgruppen mener at utredningen og medvirkningen gir et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for en prinsippavgjørelse om sammenslåing, legges dette frem for kommunestyret til endelig avgjørelse. 5. Styringsgruppa bes se på muligheten av kommunedelsutvalg. Sentralt i kommunestyrets vedtak i begge kommunene er en utredning som rådmennene har ansvar for innholdet i, men der det er opprettet en politisk styringsgruppe og referansegrupper i de to kommunene der politikerne kan gi innspill til innholdet utredning skal ha. Følgende mandat for styringsgruppa er fastsatt: Komme med innspill til innhold i utredningen i oppstarten av prosjektet Gjennomgå og komme med merknader til utkast til utredningen Gi en anbefaling om utredningen er tilfredsstillende som grunnlag for kommunestyrenes beslutning. Sørge for framdriften av utredningen Vurdere tiltak for involvering av innbyggerne. Utredningen vil bli avsluttet i løpet av første halvdel av mai, og rådmennenes innstilling vil etter planen foreligge til kommunestyremøtene i de to kommunene i juni Det er ikke tatt stilling til om disse sakene vil bli behandlet politisk i kommunestyrene i juni 2015 eller om de utsettes til etter valget i høst. I det første møtet i styringsgruppa kom Lardal kommunes representanter med noen politisk innspill til grunnlaget for en sammenslutning jfr. referat fra 1. møte i styringsgruppa. Innspillene omhandlet blant annet forhold knyttet til navn og kommunesenter i den nye kommunen, tjenester for innbyggere i Lardal i den nye kommune, lokalisering av administrasjon, forholdet til lokaldemokrati og bruk av økonomiske virkemidler knyttet til en mulig sammenslåing. Referat fra styringsgruppemøte ligger vedlagt saken. Fra Larvik side er det ikke gitt noen tilbakemelding på dette politiske innspillet. Økonomiske konsekvenser: Opprettelse av forhandlingsutvalg vurderes ikke å ha økonomiske konsekvenser av betydning. Alternative løsninger:

10 Side 3 av 3 Kommunestyret kan beslutte at det ikke opprettes forhandlingsutvalg. Det kan besluttes at forhandlingsutvalget skal ha en annen sammensetning og mandat. Vurdering og anbefaling: Utredningsprosjektet er lite hensiktsmessig for avklaring av ramme for den politiske prosessen og avklaring av politiske innspill som måtte komme. Medlemmer i styringsgruppa har heller ikke kommunestyrets mandat for avklaring av dette. Ordfører har derfor vurdert at det er behov for en mer direkte politisk basert prosess mellom de to kommunestyrene for å etablere og avklare en mulig politisk plattform for en mulig sammenslutning. Det betyr imidlertid ikke, at ikke utredningsprosessen fortsatt blir svært viktig for å få fram faktagrunnlag og vurderinger av mulige konsekvenser av en sammenslutning. Det foreslås derfor at det gjennomføres en parallell politisk prosess med sikte på å komme fram til en politisk plattform for en mulig sammenslutning av Larvik og Lardal. Plattformen kan ta utgangspunkt i avklaring av Lardals innspill, men også andre sentrale tema kan bli aktuelle å avklare. Plattformens innhold må avgrense seg de områder og spørsmål som den politiske ledelsen i de to kommunene oppfatter som de mest sentrale ved en mulig sammenslutning og innenfor rammer for det vedtak om utredning av mulig sammenslutning som er fattet i de to kommuner. Ordfører ønsker derfor at det bør opprettes et politisk forhandlingsutvalg med de politisk oppnevnte medlemmene i styringsgruppa som medlemmer dvs ordfører, varaordfører og gruppeleder i største opposisjonsparti, samt for å sikre bredden; gruppeleder for det nest største opposisjonspartiet i Lardal. Forhandlingsutvalgets mandat er å arbeide fram en felles politiske plattform for en mulig sammenslutning. Resultatet av de politiske forhandlinger må fremmes for beslutning i de to kommunene. Fortrinnsvis samtidig med eller etter at utredningen foreligger fra rådmennene. Ordføreren vil dessuten anbefale at rådmannen anmodes om å bistå forhandlingsutvalget med praktisk tilrettelegging og sekretærfunksjoner. Ordføreren har drøftet saken med ordføreren i Larvik som har invitert kommunestyret i Larvik til å gjøre et tilsvarende vedtak. Kommunestyret i Larvik vedtok enstemmig de samme punktene som i rådmannens innstilling i denne saken.

11 Prosjekt «Mulig sammenslåing av Lardal og Larvik kommune» Referat fra 1. møte i styringsgruppa 27.oktober 2014 Til stede: Fylkesmann Erling Lae Ordfører Liv Grinde Lardal Varaordfører Knut Olav Omholt Lardal Kommunestyrerepresentant Bjarne Steen Lardal Ordfører Rune Høiseth Varaordfører Hallstein Bast Larvik Larvik Kommunestyrerepresentant Per Manvik Larvik Hovedtillitsvalgt Line C. Andersen Hovedtillitsvalgt Kjellaug Olsen Lardal Larvik Fra prosjektgruppa møtte rådmann Mette Hvål i Lardal kommune, rådmann Inger Anne Speilberg i Larvik kommune og Kurt Orre. I tillegg deltok fagdirektør Petter Lodden fra Fylkesmannen. 1. Mandat og roller i prosjektet Utsendt vedlegg 1 ble gjennomgått. Det ble tydeliggjort at styringsgruppa skal gi en anbefaling om utredningen faglig sett er god nok som grunnlag for kommunestyrenes beslutning. Det ble også tydeliggjort at rådmennene ikke er en del av styringsgruppa, men har uttalerett i møtene. Rådmennene har dermed fortsatt innstillingsrett når saken skal legges fram for kommunestyrene. For øvrig ingen spesielle merknader. 2. Vedtakene i kommunene I Larvik 17.9 og Lardal 23.9 Spørsmålet om kommunedelsutvalg ble drøftet med utgangspunkt i at temaet hadde vært oppe i begge kommunestyrene med noe ulikt utfall. Det var enighet om at prosjektgruppa skulle utarbeide et notat til neste møte om ulike løsninger for politisk medvirkning og organisering i deler av en kommune. 3. Tidsplan

12 Styringsgruppa ønsket en justering av tidsplanen: Det holdes åpent om vedtak om ny kommune skal fattes før eller etter kommunevalget. Det er ønskelig med en framdrift som gjør det mulig med Kgl res i En konsekvens av dette er at tidsplanen for gjennomføring av prosjektet legges opp slik at det kan avsluttes i april/mai Spørreundersøkelsene holdes i januar/februar 2015 Det er ønskelig at rådmennene legger fram sin innstilling før sommeren dvs i mai/juni 4. Disposisjon av utredningen Lardals representanter fremla flg. innspill: Den nye kommunen Kommunens navn er Larvik kommune Kommunesenter er i Larvik Det etableres et nytt kommunevåpen, for å markere at det er en ny kommune. Tjenester Lardal beholder alle sine nåværende tjenester innen barnehage, skole og helse. Det etableres et kommunalt servicetorg i Svarstad. Det beholden en vedlikeholdsavdeling i Svarstad. Svarstad defineres som Lokalsenter. Administrasjon Det skal vurderes om enkelte tjenester kan administreres fra Svarstad, slik at noen administrative arbeidsplasser kan beholdes i Lardal. Demokrati Partiene i Larvik og Lardal er nå igang med nominasjonsprosesser. Det er viktig at kandidatene snarest mulig får signaler på hvordan valgperioden vil bli. Prinsippet er at Larviks kommunestyre og faste utvalg beholdes. Det fortas ingen nyvalg av politisk ledelse. Kommunestyret skal bestå av: Det gamle Larvik kommunestyre 6 medlemmer fra Lardal kommunestyre. Disse 6 er Lardals formannskap med tillegg av den første vararepresentant med størst brøk.

13 Varamannslisten er gamle Larvik kommunestyres varamannsliste. Formannskapet skal bestå av: Det gamle Larvik formannskap To representanter fra Lardal; ordfører og opposisjonsleder. Relevante komiteer og faste utvalg utvides med to representanter fra Lardal kommunestyre, som velges av det nye kommunestyret etter forholdstallsvalg. For resten av kommunestyreperioden opprettes et kommunedelsutvalg på 7 representanter som velges av det nye kommunestyret etter forholdstallsvalg. Dette utvalget skal behandle alle saker som er av spesiell relevans for gamle Lardal kommune, og innstille til formannskap og kommunestyret. Statens økonomiske virkemidler Den nye kommunen vil motta Kr 50 mill. til dekking av engangskostnader og reformstøtte. Alle kostnader i forbindelse med endret kommunestruktur dekkes av disse midlene. De resterende midlene skal settes av på to fond som øremerkes utvikling av kommunene i forhold til befolkningsvekst og fremtidige nye arbeidsplasser. Midlene fordeles med 50% til gamle Larvik og 50% til gamle Lardal. Etter at alle formelle vedtak er fattet, kan disse midlene forskutteres og benyttes til formålene. Innspillet fra Lardal ble tatt til etterretning i denne omgang. Fylkesmannen sjekker med Kommunaldepartementet om skissen fra Lardal til midlertidig politisk organisering er i tråd med lovens krav. Det ble bedt om at konsekvensene for de ansatte rettigheter og tiltak for felles identitetsbygging ble tatt inn i utredningen. Utkastet til innholdsfortegnelse ble ikke gjennomgått i detalj. 5. Medvirkning og informasjon Spørsmålet om høring til organisasjoner mm ble drøftet. Det kan være svært ulike behov i de to kommunene, og det ble enighet om at prosjektgruppa skulle drøfte behovene med de to referansegruppene og revidere vedlegg 5. Det ble presisert at man med høring i denne sammenheng mente å åpne for at de som måtte ønske det kunne komme med innspill til prosessen på en mer nyansert måte enn det en spørreundersøkelse gir mulighet for.

14 Det var enighet om å aktivt bidra til at lokalpressen får tilgang til møtene i styringsgruppa og at dokumentene legges ut på kommunenes hjemmesider. 6. Spørreundersøkelse Det skal iflg. kommunestyrevedtakene holdes spørreundersøkelse om kommunestruktur i begge kommunene. Innholdet ble ikke drøftet spesielt, men det var enighet om at det kan være ulike behov i kommunene. Spørsmålet tas derfor opp med referansegruppene. 7. Foreløpig analyse Det utsendte materialet ble tatt til etterretning. Det innpasses i utredningen dersom det er nødvendig for å belyse sentrale spørsmål. 8. Neste møte i styringsgruppen ble fastsatt til , kl i Lardal 9. Eventuelt. Ingen tema

Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK

Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK 1. Innledning 28. august 2014 ble det holdt et felles formannskapsmøte for Lardal

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret Side 1 av 27 Lardal kommune Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 08.09.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 19.00 Orientering: Møtet starter med informasjon om frivillighetssentral v/ kommunalsjef

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 14/2628 Arkiv: 026 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato 118/14 Kommunestyret 25.09.2014 Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune er positiv til å

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 30.10.2014 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 30.10.2014 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 30.10.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416202 / 41633191(mette.wiik@sandefjord.kommune.no) Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416202 / 41633191(mette.wiik@sandefjord.kommune.no) Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FELLESNEMNDA Møtested: Andebu kommune, Signo Sukke gård Møtedato: 16.06.2015 Tid: 09:00 12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416202

Detaljer

Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen

Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 MOLDE Ekspedert per e-post til: fmmrpostmottak@fylkesmannen.no Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. desember 2005 Tid: kl 12.00 Sted: Frei rådhus - kommunestyresalen Sakliste Merknader

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 25.02.2009 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 25.02.2009 Tid: Kl. 09:00 Sak 1/09 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 25.02.2009 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

Detaljer

Overhalla kommunestyre

Overhalla kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 27.04.2015 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksframlegg Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksbehandler: Rannveig Mogren KOMMUNEREFORM - VALG AV SAMARBEIDSKOMMUNER, ORGANISERING OG VIDERE PROSESS FRAM MOT ENDELIG VEDTAK Vedlegg:

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Korrigert Møteinnkalling

Korrigert Møteinnkalling 1 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRET Korrigert Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkivsaksnr.: Dato: 15.08.14 KOMMUNEREFORM OPPLEGG FOR ARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE

Saksbehandler: Steinar Valset Arkivsaksnr.: Dato: 15.08.14 KOMMUNEREFORM OPPLEGG FOR ARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG UTKAST Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: Arkivsaksnr.: Dato: 15.08.14 KOMMUNEREFORM OPPLEGG FOR ARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Ordførers forslag til

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Felles saksutredning for valdreskommunene. Saksopplysingar:

Felles saksutredning for valdreskommunene. Saksopplysingar: Felles saksutredning for valdreskommunene Saksopplysingar: I Sundvollen-erklæringa (Politisk plattform) slo regjeringa Solberg fast at dei vil gjennomføre ei kommunereform i løpet av stortingsperioden,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 05.11.2008 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 05.11.2008 Tid: Kl. 09:00 Sak 36/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 05.11.2008 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2007 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Pga den store mengden av saksdokumenter, har en av tekniske grunner måttet dele opp saklisten i en hovedliste og en tilleggsliste.

MØTEINNKALLING. Pga den store mengden av saksdokumenter, har en av tekniske grunner måttet dele opp saklisten i en hovedliste og en tilleggsliste. Sak 147/12 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 22.08.2012 Tid: Kl. 08.30 NB Merk tiden Medlemmene innkalles med dette til overnevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Orienteringer i møtet: Effektivisering av kulturminnevernet ved bruk av ny teknologi Nominasjon til UNESCOs verdensarvliste

Orienteringer i møtet: Effektivisering av kulturminnevernet ved bruk av ny teknologi Nominasjon til UNESCOs verdensarvliste 201000036-27 Fylkestinget - innkalling til møte Dato: 26. oktober 2010 kl. 09.00 Sted: Fylkeshuset, møterom Oseberg Gruppemøter starter kl. 0800 Vedlagt oversendes: FTsakene nr 61/10-72/10 Møteprotokoll

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 25.10.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 18/12 Tertialrapport 2-2012 Jon Olav Berget PS 19/12

Detaljer

1. INNLEDNING Bjørn Ole Gleditsch ønsket velkommen og gikk gjennom programmet.

1. INNLEDNING Bjørn Ole Gleditsch ønsket velkommen og gikk gjennom programmet. Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord Sted: Bystyresalen, Sandefjord rådhus Tid: 9. desember 2014 kl. 08.30-15.00 Til stede: Se vedlagte deltageroversikt 1. INNLEDNING Bjørn Ole Gleditsch

Detaljer