Omdømme og identifisering si betyding for rekruttering av helsearbeidarar til pleie og omsorg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omdømme og identifisering si betyding for rekruttering av helsearbeidarar til pleie og omsorg"

Transkript

1 Omdømme og identifisering si betyding for rekruttering av helsearbeidarar til pleie og omsorg

2 BAKGRUNN FOR MIN PRESENTASJON: Masteroppgåve i organisasjon og leiing 2010: Rekruttering til den kommunale helsesektoren - Ein studie av rekruttering av helsearbeidarar i eit identitetsperspektiv Erfaring som grasrotarbeidar, leiar og den seinare tid med utviklingsprosjekt i eigen kommune

3 OVERORDNA PROBLEMSTILLING: Kva forhold har grasrotarbeidarane i pleie- og omsorgssektoren til arbeidet med rekruttering av helsepersonell?

4 METODE/ FRAMGANGSMÅTE Grasrotarbeidarane i den kommunale pleie- og omsorgstenesta i fokus. Nytta kvalitativ forskingsmetode. Intervjua seks enkeltinformantar og to fokus-grupper.

5 Hatch og Schultz(2002): modell som viser samanhengen mellom ein organisasjons identitet, omdømme og kultur

6 KVA KOM FRAM I INTERVJUA? Grasrotarbeidarane snakkar generelt lite om eigen jobb og yrke utad. Lite flinke til å selje eige yrke. Taushetsplikta? Trivsel og mykje positivt med yrket og arbeidet. Gleda av å hjelpe andre, det gode kollegiet, den nære kontakten med pasientane. Etterlyser positive oppslag, solskinshistoriene.

7 KVA KOM FRAM I INTERVJUA? Politikarar, rådmenn og etatssjef vert referert i media -økonomiske utfordringar og innsparingar. Opplever fokuset negativt. Inntrykk i omgjevnadene av at dette er ei teneste med store problem og utfordringar?

8 KVA KOM FRAM I INTERVJUA? Einsidig negativt fokus i media. Skriveriet om nedskjeringar og tidspress opplevast som negativt: Det er no mest politikara og tilsette som snakkar i avisene. Og då er det i forhold til noko negativt. Nedskjeringar og sånt. Men eg ser òg det med media, at en kanskje blir oppfatta som litt sytete. At det er veldig mykje negativt fokus på alt som kjem i frå helsevesenet. Det er travelt, det er tidspress.

9 KVA KOM FRAM I INTERVJUA? Vidareutdanning for å betre rekrutteringa. Viktig å ha sterke fagmiljø i tenesta - spennande og attraktivt å arbeide i pleie og omsorgstenesta. Leiarane i tenesta må legge til rette for vidareutdanning og etterutdanning.

10 KVA KOM FRAM I INTERVJUA? Arbeidsplassar der læring og utvikling er i fokus, er viktig. Det er viktig. Trygghet for pasient og pårørande. Kjempe- viktig.. og det syne vel i en del forsking òg at sjukeheima som har gode fagmiljø, dei er attraktive.. For dei hadde vel gjort ei forsking på to sjukeheimar, der den eine var eit veldig stort fagmiljø. God oppfølging til det og den andre hadde det ikkje. Og det var stor forskjell i sjukefråvær blant anna.

11 KVA KOM FRAM I INTERVJUA? For at pleie og omsorg skal få eit godt omdømme - - mange som må ta ansvar. Grasrotarbeidarar, toppleiinga i kommunen og politikarar - positive i si omtale av yrke og sektor.

12 KVA KOM FRAM I INTERVJUA? Dreie fokus frå økonomi og nedskjering til positive hendingar i det daglege livet i sektoren. Eit utgangspunkt for å kunne rekruttere til yrket og sektoren

13 KVA VERT REELT SKRIVE OM I MEDIA? Eldre som ikkje får det tilbodet dei har behov for. Ytringar frå pårørande og andre privatpersonar. Pga plassmangel må syk mann pleie sin demente kone. Bor i bydel med dårlig sykehjemsdekning. Etter fire avslag og en ulykke får dement mann endelig plass, men er ødelagt for resten av livet. (Huseby, B. M. og Paulsen, B. 2009)

14 KVA TENKER BRUKARANE? Brukarane opplever kvaliteten på det tilbudet dei mottek frå omsorgstenestene slik: Bekrefta tilliten til dei som arbeider i omsorgstenesta. Behandla med høflighet og respekt. Tilfreds med grunnleggande pleie og omsorg. Misnøye - manglande aktivitetstilbod, manglande mogligheit til å utøve sjølvbestemmelse og innflytelse på det tilbodet ein får. (Huseby, B. M. og Paulsen, B. 2009)

15 OPPSUMMERING FUNN: Tankar om at dei som yrkesgruppe og pleie og omsorg som organisasjon gjer godt arbeid. Mykje positivt ved arbeidet.

16 OPPSUMMERING FUNN Det positive står i kontrast til eit einsidig negativt fokus på tenesta i media. Politikarar og andre sentrale leiarar - fokus på problematiske forhold. Opplever det negativt. Tankar om at det påverkar omdømme og rekruttering Verdiane er trua.

17 STUDIEN PEIKAR PÅ Gjensidige påverknadene på identiteten verkar som i ein negativ spiral? Uttrykka kan kome frå alle delar av organisasjonen, frå grasrota til toppleiinga. Negativt omdømme av både yrke og sektor som så helsearbeidarane igjen speglar? Dette gjer noko med ein som person, yrkesutøvar og organisasjon, og kan virke negativt på identitetsutvikling. Utfordrande å skulle rekruttere til eit yrke og ei teneste som har eit problemfokus i samfunnet?

18 MINE TANKAR.. Ein må vere bevisste grasrotarbeidarane si kjensle av identitet på arbeidsplassen Identifisering med sitt arbeid og sin organisasjon vil ha betyding for omdømmet som dei er med på å skape, og som igjen vil ha betyding for rekrutteringsarbeidet. Grasrotarbeidarane samhandlar med omgjevnadene, og difor er dei sentrale i arbeidet med rekruttering. ALLE i kommunen som samhandlar med omgjevnadene viktige!

19 MINE TANKAR.. Kan utviklingsarbeid påvirke omdømme og i neste omgang identiteten til dei som arbeider i sektoren?

20 UTVIKLINGSARBEID «Bruk av velferdsteknologi eit rekrutteringsfortrinn?» Elektronisk informasjonsutveksling/ kommunikasjon Rehabilitering / kvardagsrehabilitering Utvikling av tenestene mtp framtida Fokus på kompetanseutvikling og mobilisering

21 UTVIKLINGSARBEID Å framstå som ein arbeidsplass der læring og utvikling er i fokus, ser dei fleste informantane på som viktig. Det er viktig. Trygghet for pasient og pårørande. Kjempe- viktig.. og det syne vel i en del forsking òg at sjukeheima som har gode fagmiljø, dei er attraktive.. For dei hadde vel gjort ei forsking på to sjukeheimar, der den eine var eit veldig stort fagmiljø. God oppfølging til det og den andre hadde det ikkje. Og det var stor forskjell i sjukefråvær blant anna.

22 EIGNE ERFARINGAR MED UTVIKLINGSARBEID Positiv merksemd Spennande og gjevande arbeid Utfordrande! Tilfredstillande Omdømme / «Positive rykter» Leiarforankring er viktig!

23 Korleis kan dette vere eit bidrag til arbeidet med rekruttering av helsearbeidarar i framtida? Kan fokus og bevissthet på alle nivå i ein organisasjon om kva som påverkar vårt omdømme og vår identitetsutvikling utgjere ein forskjell?

24 KILDER Kvåle, Gro og Wæraas, Arild(2006) Organisasjon og identitet. Oslo, Det norske samlaget. Kvåle, Gro(2007) Omdømme, identitet og lojalitet. Powerpoint-presentasjon KS Agder-skuleleiarnettverk 9., 11. og 31. Oktober. Lasta ned frå Hatch, M.J. og Schultz, M.(2002): The dynamics of organizational identity. Human Relations. Volume 55(8): Hoen H. og Tangen U.(2011): Bruk av velferdsteknologi i kommuene. Undersøkelse gjennomført av KS Huseby, B. M. og Paulsen, B. (2009): Eldreomsorgen i Norge: Helt utilstrekkelig eller best i verden? Trondheim, SINTEF Teknologi og samfunn, Helsetjenesteforsking

25 Svensson, Lennart G. og Ulfsdotter Eriksson, Ylva (2009): Yrkesstatus. En sosiologisk studie av hur yrken uppfattas og væderas. Gøteborgs Universitet Research Report 140. Lasta ned frå Stortingsmelding nr. 25 ( ): Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer Lothe, Anita (2010): Rekruttering til den kommunale helsesektoren Ein studie av rekruttering av helsearbeidarar i eit identitetsperspektiv. Høgskulen i Sogn og Fjordane

Suksessfaktorar og utfordringar i etikkarbeidet med vekt på leiarfunksjonen

Suksessfaktorar og utfordringar i etikkarbeidet med vekt på leiarfunksjonen L41 Masteroppgåve i Verdibasert leiing Suksessfaktorar og utfordringar i etikkarbeidet med vekt på leiarfunksjonen Ein studie i to distriktskommunar med utgangspunkt i det nasjonale prosjektet «Samarbeid

Detaljer

Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 2 2010. I dette nyhetsbrevet: Heimeteneste og Undervisnings heimeteneste

Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 2 2010. I dette nyhetsbrevet: Heimeteneste og Undervisnings heimeteneste Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 2 2010 I dette nyhetsbrevet: Heimeteneste og Undervisnings heimeteneste Samiske livsfortellinger. Erfaringer med alderdom, helse og sykdom Forståelse og mestring av utfordrende

Detaljer

Kontroll, personvern og autonomi

Kontroll, personvern og autonomi Kontroll, personvern og autonomi Av Øyvind Rongevær Nye teknologiar er ofte med å letta produksjonsprosessar og bidra til betre arbeidsmiljø. Men berre om arbeidstakarane opplever at det gjer arbeidet

Detaljer

Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030

Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030 Høyringsutkast Høyringsfrist: 20.08.2015 Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030 Forord Helse og omsorgsplanen er saman med kommuneplanen det viktigaste dokumentet for helse og omsorgstenestene si

Detaljer

Maritimt Møre i møte med ei kunnskapsintensiv framtid

Maritimt Møre i møte med ei kunnskapsintensiv framtid Maritimt Møre i møte med ei kunnskapsintensiv framtid Forskingsdagane 2013, Quality Hotel Ulstein, Ulsteinvik 23. september 2013 Finn Ove Båtevik Else Ragni Yttredal Marthe Hanche-Olsen Viktige faktorar

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan helse og omsorg. Tematisk kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2019

Planprogram. Kommunedelplan helse og omsorg. Tematisk kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2019 Vik kommune Planprogram Kommunedelplan helse og omsorg Tematisk kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2019 Planprogrammet tek føre seg mandat, framdriftsplan, føringar, målsetjingar, tema, organisering

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

«Livet mitt byrja i familieklubben» Ei kvalitativ undersøking av familieklubbmedlemmar si oppleving av samanheng mellom klubbdeltaking og livskvalitet

«Livet mitt byrja i familieklubben» Ei kvalitativ undersøking av familieklubbmedlemmar si oppleving av samanheng mellom klubbdeltaking og livskvalitet Bjørnar Hunnes «Livet mitt byrja i familieklubben» Ei kvalitativ undersøking av familieklubbmedlemmar si oppleving av samanheng mellom klubbdeltaking og livskvalitet Masteroppgåve i sosialt arbeid Høgskolen

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for framtida

Arbeidsgivarpolitikk for framtida (Hovuddokument versjon 130309) Møre og Romsdal fylke ein tydeleg medspelar Arbeidsgivarpolitikk for framtida 1 FORORD 4 1. SAMFUNNSOPPDRAGET 6 VÅRT UNIKE SAMFUNNSOPPDRAG 6 ARBEIDSGIVARPOLITIKK I LYS AV

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. VEDTAKSSAK

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. VEDTAKSSAK Saksframlegg Dato Referanse 09.11.2011 2011/924-5277/2011 Sakshandsamar Terje Bjelle, tlf 57 67 61 30 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/87 Høgskulestyret 17.11.2011 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. VEDTAKSSAK

Detaljer

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge KPI-Notat 2/2006 Kven skal bera børene? Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Ca. 65000 menneske er i

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Årsmelding 2012 Hordaland

Årsmelding 2012 Hordaland Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Hordaland Austrheim Fedje Radøy Øygarden Meland Masfjorden Lindås Modalen Vaksdal Askøy Fjell Sund Austevoll Osterøy Bergen Samnanger Kvam Os Fusa Jondal Voss

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Velferdsteknologi status i kommunane i Sogn og Fjordane

Velferdsteknologi status i kommunane i Sogn og Fjordane Vestlandsforsking-rapport nr. 11/2014 Velferdsteknologi status i kommunane i Sogn og Fjordane Hilde G. Corneliussen Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 906 33 600 Faks: 947 63 727 side 2 Vestlandsforsking

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

MENINGSFULL HVERDAG Det skal legges spesielt vekt på brukers egne ressurser

MENINGSFULL HVERDAG Det skal legges spesielt vekt på brukers egne ressurser U Buhcciidruovttuid Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Troms ja ruoktobálvalusaid ovddidanguovddáš Romsa NR 3. - OKTOBER 2014 DET GODE DAGSENTERET I HJEMMETJENESTEN Side 3 LÆRINGSNETTVERK

Detaljer

Er det ART dei treng?

Er det ART dei treng? Er det ART dei treng? tiltak i skulen for å hjelpe elevar med utfordrande åtferd Forfattaren av denne artikkelen er barnevernpedagog og har jobba mange år med ulike tiltak overfor elevar med utfordrande

Detaljer

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan HELSE2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan Godkjent av styret for Helse Vest RHF 22.06.2011 Innhald FORORD... 4 1 SAMANDRAG... 6 2 BAKGRUNN OG INNLEIING... 8 3 KVA UTFORDRINGAR

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

Prosjektet skal munne ut i ei doktorgradsavhandling sett saman av tre artiklar og ei samanbinding. Prosjektet skal avsluttas i 2013.

Prosjektet skal munne ut i ei doktorgradsavhandling sett saman av tre artiklar og ei samanbinding. Prosjektet skal avsluttas i 2013. NYHETSBREV NR. 4 2010 I dette nummeret: Dyre hjelpemidlar blir dei rett brukt? Samhandling om kreftpasienten Pillefokus på sykehjem og hjemmetjeneste i Tromsø Hjelp meg å huske gratis DVD Systematisk etikkarbeid

Detaljer

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Om skulekonserttilbod for spesialskular Masteroppgåve i musikkterapi av Randi-Merete Roset Norges musikkhøgskule 2012 Samandrag Denne teksten handlar om gjennomføring

Detaljer

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Helen Berg Bjarte Alnes Rigmor Einang Alnes Senter for omsorgsforskning Rapportserie nr. 3/2014 Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Tale til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane sitt fylkesårsmøte 2012

Tale til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane sitt fylkesårsmøte 2012 Tale til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane sitt fylkesårsmøte 2012 Kjære alle saman Når eg no skal seie litt til dykk og oppsummere fjordåret, så kjem eg ikkje utanom det fryktelege som hende 22.juli i

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Team Vestnes - Sporings- og varslingsteknologi

Team Vestnes - Sporings- og varslingsteknologi Team Vestnes - Sporings- og varslingsteknologi Forarbeid med Magnhild Tautra Skrive av Frode Nitter Joranger "Verftsarbeidaren". Vestnes er ei båtbyggarkommune. Hurtigbåten i bakgrunnen held bygda saman

Detaljer