GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA"

Transkript

1 GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA HOVUDUTSKRIFT Møtedato: Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 008/14-010/14 Desse medlemmene møtte: Ivar Halland Lene Jordanger Majken Gøransson Rygg Ola Tarjei Kroken Parti Ap Forfall/møtte ikkje Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Maria Hauge Kirsten Kleppe Lyslo Ugilde Sak i forv.lova Følgjande varamedl. møtte Møteleiar: Ivar Halland Frå adm. møtte: Helse- og omsorgssjef Ragnhild S. Eimhjellen Utlevert i møtet: Orientering: Sjå sak 9/14! Sp.mål/interpell.: Synfaring: Diverse: Underskrifter: Ivar Halland SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 008/14 Godkjenning av møtebok, innkalling og sakliste 009/14 Referat- og orienteringssaker 010/14 Hovudlinjer for morgondagens omsorg i Gloppen Side 1

2 GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr. Rådet for funksjonshemma /14 Avgjerd av: Rådet for funksjonshemma Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Arkiv: 033 Objekt: Arkivsaknr.: 14/997-1 Godkjenning av møtebok, innkalling og sakliste Møtebøka frå rådet sitt møte den 10. mars i år blir lagt fram til godkjenning. Samstundes ber rådsleiaren om godkjenning av innkallinga og saklista til dette møtet. RÅDSLEIAREN SI TILRÅDING: 1. Rådet for funksjonshemma godkjenner møteboka frå sitt møte den 10. mars Rådet for funksjonshemma godkjenner innkallinga og saklista til møtet den 2. juni RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA 008/14 VEDTAK: 1. Rådet for funksjonshemma godkjenner møteboka frå sitt møte den 10. mars Rådet for funksjonshemma godkjenner innkallinga og saklista til møtet den 2. juni Vedtaket var samrøystes. Side 2

3 GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr. Rådet for funksjonshemma /14 Avgjerd av: Rådet for funksjonshemma Saksbehandlar: Ragnhild S. Eimhjellen Referat- og orienteringssaker Arkiv: 033 Objekt: Arkivsaknr.: 14/996 Refererte skriv og meldingar: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 14/7393 I Helsedirektoratet Tilskot til etablering og drift av øyeblikkeleg hjelp - døgnopphold i kommunen - utbetaling 2014 Orienteringar: Om organisasjonane i rådet for funksjonshemma Siste møtet i rådet vart dette vedteke: Det vert sett opp orienteringssak på dei komande fyrste møta der medlemmane i rådet informerer litt om dei organisasjonane dei representerer. På komande møte orienterer Majken G. Rygg om Blindeforbundet sitt arbeid, Lene Jordanger om MS forbundet og Ivar Halland orienterer om Hørsellaget, HLF. Rådmannen ber om at dei det gjeld førebur seg til å gje ei orientering på møtet. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Rådmannen legg ikkje fram tilråding i saka RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA Orientering frå Majken Gøransson Rygg, Blindeforbundet Starta i 1909, hovudkontor i Oslo medlemmer som er blinde, som er svaksynte. Færre og færre medlemmar. Organisasjonen burde vore kalla synshemma sitt forbund fordi den er interesseorganisasjon for blinde og svaksynte. Viktige aktivitetar er opplæring, kurs, rettleiing til hjelpemiddel og rehabilitering. NAV betaler reise til kurs, den enkelte betaler opphald. Hovudmålet er at den blinde og svaksynte skal vere mest mogeleg sjølvhjelpt. Viktige årsaker til synstap er sjukdommar som grøn stær, macula degenerasjon, retinitis. Organisasjonen arbeider for standardisering internasjonalt for t.d. betalingsterminalar. Orientering frå Lene Jorsdanger, MS-forbundet Side 3

4 personar i Norge har MS, ca 5000 er medlem i forbundet. Har eitt fylkeslag i Sogn og Fjordane. MS-forbundet driv kursverksemd for at den einskilde som har fått sjukdommen skal få foståelse av korleis det er å ha MS. Held kurs for unge som har fått diagnosen, lettare å leve i uvissa med sjukdomdutviklinga når du kjenner andre unge i same situasjon. Sjukdommen artar seg svært ulikt frå person til person. I Norge er det høg risiko for å få sjukdommen. Det er i dag utvikla bra medisinar som kan stagnere sjukdommen. Fysisik aktivitet er viktig og tilrettelegging i arbeidslivet for å unngå tidleg uføretrygding. Fokus på unge. På å vere i arbeid og på forsking. Orientering frå Ivar Halland, HLF Landsomfattande organisasjon, 19 fylkeslag, eigne kommunelag i Vågsøy og Gloppen medlemmer, ca 15% av befolkninga har hørselproblem, i 2020 er prognosen at 1 mill personar har hørselhemming. Alder og støyskade er dei viktigaste årsakene til hørseltap. Organisasjonen er opptekne av førebygging og informasjonsarbeid, opplæring av likemenn for høyreapparat, tinnitus og meieres sjukdom og cocleaimplantat. Arbeider for å overvinne den høge terskelen for å bruke høyreapparat. Driv i den samanheng enkel hørseltesting på f.eks Sandanedagane. «Behalde jobben» kurs, rehabilitering. Driv interessepolitisk arbeid. --- Til neste møte i rådet 20. oktober 2014 vert Maria Hauge oppfordra om å orientere om NFU og 1. vararepresentant Elisabeth Ravnestad orienterer om Astma- og allergiforbundet. 009/14 VEDTAK: Orienteringane vart tekne til vitande. Vedtaket var samrøystes. Side 4

5 GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Helse- og omsorgsutvalet /14 Rådet for funksjonshemma /14 Avgjerd av: Helse- og omsorgsutvalet Saksbehandlar: Pål Sandal Objekt: Arkiv: 056 Arkivsaknr.: 14/971-1 Hovudlinjer for morgondagens omsorg i Gloppen Ingen vedlegg. Bakgrunn for saka: Denne saka er ei oppfølging av tidlegare orienteringssak 3/14 til helse- og omsorgsutvalet angåande framtidas omsorgsutfordringar og bruk av velferdsteknologi. Saksutgreiing: Generelt kan ein seie at ein arbeider med å utvikle tenestene innan helse og omsorg i Gloppen kommune i tråd med Stortingsmelding nr 29( ), Morgendagens omsorg. Bakgrunnen for meldinga er store endringar i den demografiske utviklinga, endringar i samfunnet generelt og ein ny generasjon eldre med andre interesser og ressursar enn i dag. Stortingsmeldinga set fokus på nye måtar å løyse omsorgsoppgåvene på og har tre hovudsiktemål: Få kunnskap om, leite fram, mobilisere og ta i bruk samfunnets samla omsorgsressursar på nye måtar. Utvikle nye omsorgsformer gjennom ny teknologi, ny kunnskap, nye faglege metodar og endringar av organisatoriske og fysiske rammer. Støtte og styrke kommunane sitt forsknings-, innovasjons- og utviklingsarbeid på omsorgsfeltet. Morgondagens omsorg er eit omgrep som vert nytta i Gloppen kommune for arbeid som er knytt til Stortingsmelding nr 29 og erstattar tidlegare nytta omgrep framtidas velferd. I Gloppen kommune er følgjande aktive tiltak definert under morgondagens omsorg: Kvardagsrehabilitering Frisklivssentral Fallførebyggande treningsgrupper Saman i kvardagen eit tiltak for kronikarar Tiltak som er under utarbeiding: Etablering av øyeblikkelig hjelp - døgntilbud i kommunen. Lokalisert til 1. etg Gloppen omsorgssenter Velferdsteknologi Side 5

6 Tiltak det er gjort politisk vedtak om å vurdere: Førebyggjande heimebesøk. Metoden legg vekt på å kome ut til innbyggjarane med rådgjeving og med det førebyggje på eit tidleg tidspunkt i alderdomen. Kvardagsrehabilitering, frisklivssentral og fallførebyggande treningsgrupper er tiltak som har vore aktive ein periode og kan vise til resultat som ein kan vurdere vidare aktivitet ut frå. I prosjektperioden er kvardagsrehabilitering om lag 50% finansiert gjennom eksterne tilskotsordningar. Det ligg og inne ein liten del ekstern finansiering i Frisklivssentralen. Øyeblikkelig hjelp er tildelt eksterne midlar og skal vere innført som tilbod i alle kommunar i løpet av Planarbeidet er gjennomført og praktisk innføring av tilbodet vert snarleg starta opp med mål om full drift frå desember Kommunen har fått tilskot frå og med 2014 og frå 2016 vert tilskotet lagt inn i dei statlege overføringane. Gloppen kommune er tildelt eksterne midlar for å utvikle eigen kompetanse på kvardagsrehabilitering og velferdsteknologi. Kr ,- går til kvardagsrehabilitering og kr ,- til det overordna kommunale arbeidet. Kommunen er ynskt som ein samarbeidspart i arbeidet med velferdsteknologi på fylkesnivå i lag med fleire andre aktørar på området. Dei viktigaste aktørane er kommunane Eid, Florø og Førde, Vestlandsforsking, utviklingssenteret for sjukeheim og heimetenester i Sogn og fjordane og NAV hjelpemiddelsentralen. Førebyggjande heimebesøk er ikkje starta i kommunen pr i dag. Tiltaka som er nemnde ovanfor er ikkje dei einaste aktuelle som følgje av Stortingsmelding nr 29, men er dei tiltaka Gloppen kommune har peika ut som mest aktuelle fram til no. Stortingsmeldinga oppmodar og kommunane til å utvikle nye innovative arbeidsmetodar og/eller former for omsorg. Økonomiske konsekvensar for kommunen: Saka legg opp til ei behandling og godkjenning av hovudlinjene for vidare utviklingsarbeid innan morgondagens kommunale helse- og omsorgstenester. Saka legg til grunn at vidare utviklingsarbeid skal kunne gjennomførast med budsjetterte midlar og tildelte eksterne midlar. Nye tiltak innan velferdsteknologi og innføring av nye arbeidsmetodar, som førebyggjande heimebesøk, fører truleg til auka kostnader. Når vurderingane er klare vert dette lagt fram som eigne saker. Rådmannen si vurdering: Rådmannen legg til grunn i den vidare vurderinga at arbeidsmetodane kvardagsrehabilitering, frisklivssentralen, saman i kvardagen og fallførebyggjande treningsgrupper vert vidareført etter dei planane som er laga. Det vert og lagt til grunn at førebyggjande heimebesøk skal vere del av dei vidare prioriteringane. Øyeblikkeleg hjelp er eit tilbod som kommunen er pålagt å ha i 2016 og må takast med i det vidare arbeidet med morgondagens omsorg. Slik rådmannen ser det bør også velferdsteknologi og andre nye tiltak vurderast. Velferdsteknologi «Velferdsteknologi handler ikke om teknologi men om mennesker.» Kilde: Nils Peter Nissen Side 6

7 Det at teknologi i seg sjølv ikkje løyser utfordringane er og erfaringa til kommunens tilsette som har samla kunnskap om - og arbeidd med velferdsteknologi. Teknologi utgjer ofte berre 20% av løysinga og 80% vert lagt til menneska som skal nytte teknologien eller legge til rette for bruk. Velferdsteknologi kan likevel opne opp for nye måtar å løyse kvardagsproblema på. Det set folk i stand til å meistre eige liv og helse, og bidreg til at fleire kan bu lengre i eigen heim til tross for nedsett funksjonsevne. Velferdsteknologi kan bidra til å førebygge eller utsette tildeling av helse- og omsorgsteneste. Teknologi som skapar meir trygghet hos brukaren kan også avlaste pårørande for unødvendig uro. Dette er og hovudpunkta i definisjonen av velferdsteknologi som Stortingsmelding nr 29 nyttar: «Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også fungere som støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon.» Ei arbeidsgruppe beståande av tilsette i Gloppen kommune har undersøkt ein del av løysingane og erfaringane som andre kommunar har gjort seg innan velferdsteknologi. Arbeidsgruppa har medlemar frå heimetenestene, kvardagsrehabilitering og strategi og tenesteutvikling frå rådmannen sin stab. Deler av gruppa har blant anna hospitert i tre andre kommunar for å orientere seg og samle kunnskap. Arbeidsgruppa har erfart at velferdsteknologi rettar seg i all hovudsak mot tre område: fall, einsemd (tryggleik) og demens. Årsaka til dette er at eksisterande teknologi er best tilpassa - og gjev mest effekt innan desse tre områda. For å skaffe meir praktisk erfaring med teknologiske løysingar innan fall, einsemd og demens har kvardagsrehabilitering fått inn velferdsteknologi som ein del av prosjektet. Fokus har vore å undersøke og utarbeide ein oversikt over aktuelle velferdsteknologiske løysingar som kan vere aktuelt å prøve ut og ta i bruk i heimetenestene. Ei anna erfaring arbeidsgruppa har gjort er at det er viktig å kome tidleg inn med velferdsteknologi til brukarane. Det vert difor avgjerande å opplyse slik at innbyggarane vert interesserte og nysgjerrige på å ta i bruk teknologiske løysingar. Nytten av teknologien vert større til betre motivasjon og interesse ein har for å ta det i bruk. Det bør difor planleggast å arrangere ope møte for innbyggarane i kommunen med føremål om å opplyse og skape interesse. Det å kome tidleg inn med teknologi og få motiverte brukarar utfordra systemet slik det er i dag med vedtak heimla i folketrygda og løysingar levert av NAV hjelpemiddelsentralen. Når ein brukar får eit vedtak er ofte alderdomen og helsetilstanden komen så langt at det kan redusere nytte av teknologien. Prognosane viser og at det er urealistisk å legge opp til at kommunane skal betale for ulike løysingar før ein får heimla vedtak. Side 7

8 Innan temaet velferdsteknologi utviklar det seg eit skilje mellom kva som er tilgjengeleg for den einskilde og som ein kan skaffe seg sjølv, kva som kan tildelast gjennom Folketrygda og NAV hjelpemiddelsentralen og kva som skal vere eit kommunalt ansvar. Skiljet mellom samfunnsansvaret og det individuelle ansvaret vil vere eit av innovasjonsområda til kommunen i tida som kjem. Korleis får vi det til? Og kva vert kommunen si rolle i dette? Arbeidsgruppa kjenner til at lokale elektroleverandørar får spørsmål frå kundar om teknologiske løysingar som skal hjelpe dei å bu i eige hus så lenge så mogleg. Det er heller ikkje uvanleg at unge innbyggjarar som byggjer hus tenkjer på smarthusteknologi (teknologi for å gjere hus tryggare, enklare og meir miljøvennlege). Dette er signal om at innbyggjarane i større grad tenkjer på-, er interessert i- og villige til å betale for velferdsteknologiske løysingar. Rådmannen ser i denne samanheng det som mest tenleg at kommunen utviklar rolla som tilretteleggar. Kommunen er oppdatert på kva lokale leverandørar kan levere og har kunnskap og eventuelt erfaring på dette. Kommunen kan då fungere som ein uavhengig fagleg rådgjevar for innbyggjaren som sjølv avgjer kva han vil investere i og nytte. Ein lokal eller ekstern leverandør leverar produktet og eventuelt tek seg av vedlikehald. Dei kommunalt tilsette vil oppleve å bli utfordra av leverandørar som skal selje produkt i ei slik tilnærming, men gode retningslinjer kan motverke desse kreftene. Produktpåverknad er heller ikkje noko nytt dilemma for mange tilsette. For å auke motivasjonen for å ta i bruk teknologi kan det vere aktuelt å samarbeide om å innreie ei utstillingsleilegheit. Det same gjeld tilførsel av kompetanse på teknologien som inngår i leilegheita. Dette er framleis på eit tidleg tidspunkt i prosessen og administrasjonen treng avklaring i denne saka på om det er noko ein skal gå vidare med. Erfaringa frå kartleggingsarbeidet til arbeidsgruppa er at ei slik leilegheit er viktig for å skape interesse og kome i gang med teknologiske løysingar. Ei leilegheit vil vere nyttig for brukarar, pårørande og våre eigne fagfolk. For å få dette på plass til ein rimeleg kostnad og med god kompetanse vert det tilrådd at kommunen samarbeider med andre aktørar. Dei eksterne midlane på kr ,- er tildelt kommunen primært med tanke på å utvikle ei utstillingsleilegheit. Kommunen kjenner til at det er eit ynskje om ei utstillingsleilegheit frå dei kommunane som er inne på tenking om velferdsteknologi i fylket. Det ligg slik sett godt til rette for eit samarbeid. Det må og seiast at tilsette i Gloppen kommune nyttar det som vert definert som velferdsteknologi i tenestene dag. Dei tilsette nyttar eller legg til rette for relativt avansert teknologi som er heimla i vedtak og skaffa i samarbeid med NAV hjelpemiddelsentralen. Denne saka legg opp til at kommunen skal ta eit steg vidare i bruken av teknologi og at kommunen skal vere ein rådgjevar og tilretteleggar for innbyggjarar som sjølv ynskjer å investere i velferdsteknologiske løysingar. Rådmannen vil igjen presisere at teknologi ikkje er ei løysing i seg sjølv, men eit av fleire verkemiddel for å få gode framtidsretta løysingar. Nye tiltak Side 8

9 Frivillige sin innsats leverer eit godt bidrag i dag. Å gjere frivillig arbeid har ein eigen verdi og det kan tyde på at det er fleire som ynskjer å bidra, men oppgåvene må klargjerast og dei må koordinerast. Frivillig innsats er slik sett ikkje noko nytt tiltak, men kommunen må vere pådrivar for organisering og koordinering i dialog med dei frivillige. Eldrerådet har tidlegare kome med oppmoding til kommunen om å sjå meir på korleis det frivillige arbeidet vert koordinert og leia totalt sett i kommunen. Det andre tiltaket som kan bidra positivt er aktiv deltaking i forskings-, innovasjons- og utviklingsarbeid. Det er etablert fleire slike utviklingsmiljø nasjonalt og i Sogn og Fjordane. Vestlandsforsking står sentralt i mykje av arbeidet som skal bidra med ny kunnskap til omsorgssektoren i Sogn og Fjordane. Utviklingsarbeid er heller ikkje noko nytt tiltak i seg sjølv, men det er tenleg å gå meir aktivt inn i det som vert gjort eller teke initiativ til i fylket. Det vert difor i morgondagens omsorg lagt opp til å prioritere relevante prosjekt og ta ei meir aktiv rolle der vi engasjerer oss. Eksempel på dette kan vere å ta rolla som pilotkommune for ein av Vestlandsforsking sine prosjekt. Utbytte av å vere aktiv deltakar er at det vert teke utgangspunkt i vår kommune og våre lokale ramme og det vert direkte tenleg for kommunen. Det å få overlevert erfaringar frå andre kommunar er nyttig, men vil alltid ha utfordringar med seg fordi det er basert på ein annan kommune sine føresetnader. Ved å vere ein aktiv deltakar kan vi vere med på å legge premissa for arbeidet og måla vi skal nå. Avsluttande kommentarar Eit perspektiv som kommunen må ha med seg i arbeidet med morgondagens omsorg er at dei ulike aktivitetane/tenestene heng saman og vil influere på kvarandre. Det er difor viktig å sjå samanhengen og ikkje berre dei enkelte tenestene. Ei god systemforståing blant leiarane og koordinering på sektornivå vil vere to faktorar for å ivareta heilheita i helse- og omsorgsarbeidet. Målsettinga for tiltaka innan morgondagens omsorg er at Gloppen kommune framleis skal vere ein god kommune å bu i og der tenestene vert opplevd som gode. På same tid skal ein bidra til at innbyggarane i størst mogleg grad kan vere sjølvstendige og uavhengige menneske i eige liv. Hovudlinjene for morgondagens omsorg vert: 1. Førebyggjande tiltak og tidleg innsats etter «Gloppenmodellen»: a. kvardagsrehabilitering b. frisklivssentralen c. fallførebyggjande trening d. saman i kvardagen 2. Ansvar for eige liv a. Spørje den moderne eldre korleis han vil ha det i sin kvardag (kartlegging av behov) b. informasjon til innbyggjarane om kva dei kan forvente av kommunal omsorg i tida som kjem 3. Velferdsteknologi Side 9

10 a. primært til støtte i heimetenestene b. rådgjevar for innbyggjarar som vil skaffe velferdsteknologi c. utstillingsleiligheit i samarbeid med andre kommunar d. dialog med lokale leverandørar 4. Mobilisering og koordinering av frivillig innsats 5. Delta i forsknings-, innovasjons- og utviklingsarbeid innan omsorgsfeltet --- Rådmannen legg opp til behandling av saka i helse- og omsorgsutvalet i to omgangar. Før andre behandling må eldrerådet og rådet for funksjonshemma få høve til å uttale seg i saka. På grunn av endringar i møteplanen har vi ikkje fått til dette enno. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Helse- og omsorgsutvalet godkjenner hovudlinjene for morgondagens omsorg i Gloppen kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALET Framlegg frå Jan Arve Søvde (SD): Helse- og omsorgsutvalet meiner saka er mangelfullt utreda og at den vert sendt til administrasjonen for vidare utgreiing. Helse- og omsorgsutvalet ynskjer saka tilbake til behandling når meir heilskapleg saksutgreiing som inkluderer alle lovpålagde helseog omsorgstenester og korleis administrasjonen vil finansiere implementering av prosjekta i drifta, er klar. Framlegg frå Leidulf Gloppestad (Sp): I tillegg til rådmannen si tilråding: Helse- og omsorgsutvalet sender saka attende til administrasjonen for vidare utgreiing. Tankane og idéene bak tiltaket er viktige og riktige å følgje opp vidare. Utvalet bit seg merke i at det i saksutgreiinga vert signalisert ein auka kostnad på sektoren, og vil ha oversikt over desse før utvalet gjer endeleg vedtak i denne saka. Det vart røysta slik: 1. Alternativt mellom framlegget frå Jan Arve Søvde og rådmannen si tilråding: Framlegget frå Jan Arve Søvde: ei røyst Rådmannen si tilråding: tre røyster. 2. Rådmannen si tilråding, med tilleggsframlegget frå Leidulf Gloppestad: tre røyster (mot ei røyst). 018/14 VEDTAK: Side 10

11 1. Helse- og omsorgsutvalet godkjenner hovudlinjene for morgondagens omsorg i Gloppen kommune 2. Helse- og omsorgsutvalet sender saka attende til administrasjonen for vidare utgreiing. Tankane og idéene bak tiltaket er viktige og riktige å følgje opp vidare. Utvalet bit seg merke i at det i saksutgreiinga vert signalisert ein auka kostnad på sektoren, og vil ha oversikt over desse før utvalet gjer endeleg vedtak i denne saka. Vedtaket vart gjort mot ei røyst RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA 010/14 VEDTAK: Råd for funksjonshemma støttar tilrådinga frå rådmannen. Vedtaket var samrøystes. Side 11

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 12.11.2014 Møtetid: Kl. 09:00 11:30 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 033/14-037/14 Desse medlemmene møtte: Arnfinn Brekke Liss Bergum Leidulf Gloppestad

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Sigrunn Lundestad Arnfinn Brekke

Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Sigrunn Lundestad Arnfinn Brekke ELDRERÅDET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.10.2012 Møtetid: Kl. 10:00 15:15 Møtestad: Heradshuset/bufellesskapet på Byrkjelo Saksnr.: 019/12-022/12 Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA

GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 18.04.2013 Møtetid: Kl. 08:30 11:15 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 004/13-006/13 Desse medlemmene møtte: Ivar Halland Lene Jordanger Majken Gøransson Rygg

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Sigrunn Lundestad Hans Myklebust Arnfinn Ommedal Arnfinn Brekke

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Sigrunn Lundestad Hans Myklebust Arnfinn Ommedal Arnfinn Brekke GLOPPEN KOMMUNE ELDRERÅDET MØTEBOK Møtedato: 15.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:10 Møtestad: Heradshuset, møterommet på servicetorget Saksnr.: 009/14-012/14 Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA

GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 16.06.2011 Møtetid: Kl. 15:00 16:00 Møtestad: Gloppen heradshus, formannskapssalen Saksnr.: 009/11-012/11 Desse medlemmene møtte: Hilde Nødset Anne Pia

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen FORMANNSKAPET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.06.2013 Møtetid: Kl. 12:00 12:20 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 069/13-071/13 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin

Detaljer

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 22.01.2015 Møtetid: Kl. 13:00 14:15 Møtestad: Kommuenstyresalen Saksnr.: 001/15-005/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA MØTEBOK Møtedato: 16.03.2015 Møtetid: Kl. 10:00 12:00 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 001/15-005/15 Desse medlemmene møtte: Ivar Halland Lene Jordanger Ola Tarjei

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen FORMANNSKAPET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.01.2014 Møtetid: Kl. 09:00 12:30 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 007/14-009/14 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA

GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA MØTEINNKALLING Møtedato: 16.03.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 10:00 Orienteringssaka om velferdsteknologi vil bli behandla i lag med eldrerådet. Den som

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Arnar Kvernevik. Forfall/møtte ikkje Frå Følgjande varamedl. møtte Frå Arnfinn Brekke Krf Ingen

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Arnar Kvernevik. Forfall/møtte ikkje Frå Følgjande varamedl. møtte Frå Arnfinn Brekke Krf Ingen GLOPPEN KOMMUNE ELDRERÅDET MØTEBOK Møtedato: 09.11.2015 Møtetid: Kl. 10:00 12:15 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 011/15-017/15 Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Maria Lundestad Hans Myklebust Olav

Detaljer

Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45. Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14

Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45. Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14 Kontrollutvalet i Vik kommune Møtebok Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45 Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14 Følgjande medlem møtte Gyda Bøtun Ola Engum Oddvar Tryti Siv

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Vinje kommune Vinje helse og omsorg Arkiv saknr: 2014/516 Løpenr.: 8125/2014 Arkivkode: G10 Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Kari Dalen Friskliv i Vinje

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen FORMANNSKAPET MØTEBOK Møtedato: 10.07.2015 Møtetid: Kl. 11:00 11:45 Møtestad: Telefonmøte Saksnr.: 077/15-080/15 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 29.01.2013 Kl. 14.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Kvardagsrehabilitering og Velferdsteknologi

Kvardagsrehabilitering og Velferdsteknologi og Velferdsteknologi Morgondagens omsorg? Velferdsteknologi Kvardagsrehabilitering Frisklivssentral Fallførebyggande treningsgrupper Utvikling av korttid- og rehabiliteringsavdeling, med fokus også på

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Utval for Oppvekst og Helse 04.11.2008 037/08 MO Kommunestyret 13.11.2008 072/08 MO Saksansvarleg: Eirik Natvik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege MØTEPROTOKOLL Utval Eldrerådet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.11.2015 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 14.25 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Johannes Lad, Kåre Høyheim,

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Framtidige behov for hjelpemiddel

Framtidige behov for hjelpemiddel Framtidige behov for hjelpemiddel AV SIGURD GJERDE SAMANDRAG Hjelpemiddelformidling er ein stor og viktig del av hjelpetilbodet for alle med funksjonsvanskar. Samfunnet satsar store ressursar på formidling

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 01.09.2015 Møtetid: Kl. 09:00 11:00 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 025/15-028/15 Desse medlemmene møtte: Arnfinn Brekke Leidulf Gloppestad Kari-Ann

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Mestring og deltaking heile livet

Mestring og deltaking heile livet Mestring og deltaking heile livet Korleis fremma mestring og deltaking? Framtidsretta og gode omsorgstenester med bruk av teknologi. Prosjektskisse Mars 2015 Bakgrunn Helse- og omsorgstenestene i Vaksdal

Detaljer

NORDFJORDRÅDET HOVUDUTSKRIFT

NORDFJORDRÅDET HOVUDUTSKRIFT NORDFJORDRÅDET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 19.10.2009 Møtetid: Kl. 10:00 12.00 Møtestad: Vågsøy kommune, kommunestyresalen i Rådhuset Saksnr.: 036/09-036/09 Forfall meldt frå følgjande medl. Roger Silden Edvin

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondstyret

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondstyret Møteinnkalling Kraftfondstyret Møtedato: 03.12.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf. 56 16 62 00,

Detaljer

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 11.03.2015 Møtetid: Kl. 14:00 15.30 Møtestad: Trollenykjen 1. etg Saksnr.: 001/15-005/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp KVAM HERAD KVAM ELDRERÅD MØTEPROTOKOLL Dato: 25.04.03 Kl.: 10.00-13.00 Stad: Jondal nye aldersheim Saknr.: 004/03-007/03 Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg

Detaljer

Team Sunnmørsgruppa Trygt liv i eigen heim

Team Sunnmørsgruppa Trygt liv i eigen heim Team Sunnmørsgruppa Trygt liv i eigen heim Teamet Teamet- fra venstre mot høyre. Øverst: Ulstein kommune: Gunn Helen Muren Vanylven kommune: Janita Nybø Ålesund kommune: Ann Elin Myklebust Nederst: Herøy

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Kristin Sandal Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Kristin Sandal Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke VALSTYRET MØTEBOK Møtedato: 07.05.2015 Møtetid: Kl. 12:00 12:30 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 004/15-006/15 Desse medlemmene møtte: Kristin Sandal Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Parti Sp Sp SD Krf Forfall/møtte

Detaljer

Velferdsteknologi i Sogn og Fjordane

Velferdsteknologi i Sogn og Fjordane Velferdsteknologi i Sogn og Fjordane IT-FORUM Arbeidsgruppa for velferdsteknologi Hilde G. Corneliussen, Vestlandsforsking Dialogmøte Førde 24.02, Nordfjordeid 26.02, Sogndal 27.02 Hvorfor skal vi engasjere

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007 MØTEINNKALLING Utval: KONTROLLUTVALET Møtestad: Balestrand rådhus Møtedato: 20.09.2007 Tid: 0930 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 01.06.2015 014/15 Kvam formannskap 03.06.2015 034/15 Kvam eldreråd 08.06.2015 023/15 Kvam heradsstyre 16.06.2015

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD. Møteinnkalling

Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD. Møteinnkalling Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD Møteinnkalling Møtedato: 03.11.2010 Møtestad: Ungdomsbasen Møtetid: Kl. 09:00 Varamedlemmer møter etter nærare innkalling. Forfall skal meldast til Birte Brakestad på tlf. :

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 29.01.2015 Møtetid: Kl. 13:00 13:30 Møtestad: Formannskapssalen Saksnr.: 022/15-026/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Ullensvang herad Eldrerådet. Møteprotokoll

Ullensvang herad Eldrerådet. Møteprotokoll Ullensvang herad Eldrerådet Møteprotokoll Møtedato: 20.03.2014 Møtetid: Kl. 13:15 14:45 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 001/14-008/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 29.06.2015 Møtetid: Kl. 14:00 14:45 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 014/15-016/15 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Anita Lothe Bjørg Skarstad Kåre Risholm Frå

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 03.09.04 013/04 SILA Kvam formannskap 07.09.04 178/04 SILA Kvam heradsstyre 21.09.04 100/04 SILA Avgjerd

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Bernt Reed Svein-Ottar Sandal Venke Kollbotn Arnar Kvernevik Gunnvor Sunde Bjarte Gangeskar Hege Lothe

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Bernt Reed Svein-Ottar Sandal Venke Kollbotn Arnar Kvernevik Gunnvor Sunde Bjarte Gangeskar Hege Lothe VALSTYRET MØTEBOK Møtedato: 23.05.2016 Møtetid: Kl. 08:30 08:50 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 003/16-005/16 Desse medlemmene møtte: Magni Aa Berge Bernt Reed Svein-Ottar Sandal Venke Kollbotn Arnar Kvernevik

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAK SAKLISTE: Møtedato: 23.03.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09:00. Gloppen kommune 17.

GLOPPEN KOMMUNE KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAK SAKLISTE: Møtedato: 23.03.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09:00. Gloppen kommune 17. GLOPPEN KOMMUNE KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAK Møtedato: 23.03.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09:00 Gloppen kommune 17. mars 2015 Anders Ryssdal ordførar Jan Kåre Fure Rådmann SAKLISTE: Sak nr.

Detaljer

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte Kontrollutvalet i Møtebok Møtedato: 2.12.2015 Møtetid: 13.00 16.00 Møtestad: Rådhuset møterom 2. etasje Saksnr.: 18/15-22/15 Følgjande medlemer møtte Jarle Offerdal Guri Olsen Astrid Grøndal Trulssen Vidar

Detaljer

Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag - 2016

Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag - 2016 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/12978-72 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 28.04.2016 Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Administrasjonsutvalet 19.05.2010 KAI 025/10 Avgjerd av: Administrasjonsutvalet Saksbeh.: Kari Anne Iversen Ansv. KAI Arkiv: N-048.2 Arkivsaknr

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 01.12.2016 Møtetid: Kl. 14:00 15:40 Møtestad: På Søreide Saksnr.: 019/16-024/16 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Bjarte Gangeskar Anita Lothe Tone-Kristin Morken

Detaljer

Folk skal få best mogleg hjelp nærast der dei bur Kommunane får overført stadig fleire oppgåver Tidleg innsats Førebygging

Folk skal få best mogleg hjelp nærast der dei bur Kommunane får overført stadig fleire oppgåver Tidleg innsats Førebygging Samhandlingsreforma Folk skal få best mogleg hjelp nærast der dei bur Kommunane får overført stadig fleire oppgåver Tidleg innsats Førebygging Dette har utfordra kommunane på korleis dei arbeider Morgondagens

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Orienteringssaka om velferdsteknologi vil bli behandla i lag med rådet for funksjonshemma.

Orienteringssaka om velferdsteknologi vil bli behandla i lag med rådet for funksjonshemma. GLOPPEN KOMMUNE ELDRERÅDET MØTEINNKALLING Møtedato: 16.03.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 10:00 Orienteringssaka om velferdsteknologi vil bli behandla i lag med rådet for funksjonshemma. Den som

Detaljer

EID KOMMUNE Driftsutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Driftsutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Driftsutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 11.09.2014 Møtetid: Kl. 16:00 17.30 Møtestad: Formannskapssalen Saksnr.: 040/14-047/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Sigrunn Lundestad Arnfinn Ommedal Hans Myklebust Kristin Sandal Arnfinn Brekke

Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Sigrunn Lundestad Arnfinn Ommedal Hans Myklebust Kristin Sandal Arnfinn Brekke GLOPPEN KOMMUNE ELDRERÅDET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 28.02.2013 Møtetid: Kl. 13:00 16:00 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 001/13-005/13 Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Sigrunn Lundestad

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Sigrunn Lundestad Arnfinn Ommedal (på deler av møtet) Hans Myklebust Arnfinn Brekke

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Sigrunn Lundestad Arnfinn Ommedal (på deler av møtet) Hans Myklebust Arnfinn Brekke GLOPPEN KOMMUNE ELDRERÅDET MØTEBOK Møtedato: 16.03.2015 Møtetid: Kl. 10:00 11:40 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 001/15-005/15 Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Sigrunn Lundestad Arnfinn Ommedal (på

Detaljer

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1. SAKSFØREBUING TIL KOMMUNESTYRET Administrasjonssjefen skal sjå til at dei saker

Detaljer

Saksnr.: 036/08-048/08. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Nils P. Støyva Gunn Helgesen Bjørn Lødemel

Saksnr.: 036/08-048/08. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Nils P. Støyva Gunn Helgesen Bjørn Lødemel Møtedato: 24.11.2008 Møtetid: Kl. 1015-1430 Møtestad: Svelgen Saksnr.: 036/08-048/08 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Nils P. Støyva Gunn Helgesen Bjørn Lødemel Anne

Detaljer

Team Ørsta aktiv alderdom med velferdsteknologi

Team Ørsta aktiv alderdom med velferdsteknologi Team Ørsta aktiv alderdom med velferdsteknologi Føreord Ørstafjorden forma som eit hjarte Ørsta kommune har sidan hausten 2014 hatt eit prosjekt med spelteknologi i dagtilbod/buavdeling. Spiren til dette

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Helse-og sosialutval HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 12.02.2016 Møtetid: Kl. 11:00 Møtestad: Operahuset Nordfjord, Hertugen Saksnr.: 001/16-006/16 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for Helse og omsorg Møtestad: Herøy rådhus, formannskapssalen Dato: 16.05.2013 Tid: 12:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 01.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart

Detaljer

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Referat og meldingar Drøftingssaker til rådet for eldre og funksjonshemma til møtet 12.02.

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Referat og meldingar Drøftingssaker til rådet for eldre og funksjonshemma til møtet 12.02. VINJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og funksjonshemma Formannskapssalen 12.02.2013 09:00 Saksliste Saksnr PS 13/2 PS 13/3 Tittel Referat og meldingar Drøftingssaker til rådet

Detaljer

Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne

Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne MØTEINNKALLING Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Dato: 22.04.2013 kl. 09:30 Stad: Møterom 345 Arkivsak: 12/00007 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på telefon 32029000 eller

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 02.06.2016 Møtetid: Kl. 12:00 12:55 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 008/16-013/16 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Bjarte Gangeskar Anita Lothe Kristin Sælen Tone

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 02.09.2009 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 (merk tida)!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Arnfinn Ommedal Kristin Sandal

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Arnfinn Ommedal Kristin Sandal ELDRERÅDET MØTEBOK Møtedato: 10.11.2014 Møtetid: Kl. 13:00 13:50 Møtestad: Gloppen heradhus Saksnr.: 018/14-020/14 Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Arnfinn Ommedal Kristin

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne 3692 Sauland Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett Møtedato: 28.04.2014 Møtestad: Tuddal skule Møtetid: Kl. 09:00 Fellestransport frå Kommunehuset kl. 08:30 Utvalsmedlemene blir med

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Selje kommune MØTEBOK

Selje kommune MØTEBOK Selje kommune MØTEBOK MØTEBOK Kommune Styre, råd, utval o.a. Møtedato Møtestad Frå kl. Til kl. Selje Kontrollutvalet 18.06.2014 Kommunehuset 11.00 12.30 TILSTADES PÅ MØTET Per Egil Hellebust Medlemer Renate

Detaljer

EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 26.08.2015 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Eid rådhus, kommunestyresalen Saksnr.: 017/15-021/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet.

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for næring og samferdsel Møtedato 21.11.2014 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 09:00 Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato

Saksnr Utval Møtedato Arkivref: 2011/2088-16986/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato INTERKOMMUNAL LEGEVAKT OG Ø.HJ. DØGNTILBOD Framlegg til vedtak: 1. Komite for helse, rehabilitering og omsorg

Detaljer

Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma

Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/840-2 Saksbehandlar: Rolf Rosenlund Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 28.04.16 Fylkesutvalet 19.05.16 Brukarkvotar i Transportordninga

Detaljer

Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013. Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma

Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013. Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013 Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma Unge arbeidssøkjarar (16-24 år) Kven er dei som står utanfor arbeidsmarknaden og er registrert hos NAV? Kjelde: Arbeid

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen GLOPPEN KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEBOK Møtedato: 11.09.2014 Møtetid: Kl. 09:30 15:45 Møtestad: Nordfjord Hotell - Nordfjordeid Saksnr.: 093/14-094/14 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015

Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015 Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015 Sluttrapport Utarbeidd av Sogn og Fjordane fylkeskommune www.sfj.no 1. Innleiing Prosjektnamn: Kartlegging

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA

GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 28.02.2013 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 001/13-003/13 Desse medlemmene møtte: Ivar Halland Maria Hauge Lene Jordanger

Detaljer

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Helen Hetland Mori Ragnhild Vaage Astrid

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Jeffrey Thomas Jostein Arne Røyrvik Svein Ottar Sandal Venke Kollbotn

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Jeffrey Thomas Jostein Arne Røyrvik Svein Ottar Sandal Venke Kollbotn OPPVEKSTUTVALET MØTEBOK Møtedato: 13.10.2015 Møtetid: Kl. 09:00 10:50 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 019/15-022/15 Desse medlemmene møtte: Bernt Reed Jeffrey Thomas Jostein Arne Røyrvik Svein Ottar Sandal

Detaljer