Kommunikasjonstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunikasjonstrategi"

Transkript

1 Kommunikasjonstrategi «Prosjekt unge demente» Demens er fellesbetegnelsen på flere sykdommer som i første rekke innebærer problemer med hukommelsen, men også andre alvorlige symptomer. Det er ca personer i Norge i dag som lider av demens.

2 Innholdsliste 1.0 Innledning Identifisering Styringsverktøy som premissgivere for tiltak Prosjektets overordnede mål Kartlegging målgrupper Budskap Hva skal være formidlet i driftsåret 2012? Hvordan nå målgruppene? Brukere (som prioritert målgruppe) Arbeidsgivere NAV Ålesund Fastleger og bedriftshelsetjenesten Nevrologisk avdeling Helse Møre og romsdal HF Ansatte i Ålesund med vekt på helse- og omsorgstjenestene Nabokommuner Hovedbudskap som skal formidles Utfordringer (trusler Hovedelementer virkemidler Praktiske tiltak januar til juni VEDLEGG 1 TIDSAKSE FOR TILTAK VEDLEGG Organisasjonskart VEDLEGG Hukommelse og andre mentale funksjoner svekkes Ulike demenslidelser Forekomst Risiko- og beskyttelsesfaktorer Behandling Samfunnsøkonomi Forskning og overvåking ved Folkehelseinstituttet Internasjonalt

3 1.0 Innledning Yngre personer med demens faller tidlig ut av yrkeslivet. De er ofte fysisk friske, har evner og ressurser som de ikke får brukt og trenger aktiviteter som de mestrer. For å skape en meningsfull hverdag og bidra til å opprettholde funksjoner legges det til rette for oppgaver og aktiviteter som kan bidra til økt livskvalitet for både personen med demens og pårørende. I prosjektet er det aktivitet på teknisk hjelpemiddelservise og Sunnmøre museum. Det er ønske om å utvikle nye aktiviteter i 2012 Eksempel på aktiviteter: Enkle reparasjoner, monteringer, rengjøring av utstyr, kvisting, klipping av renninger, foring av dyr, maling, tilbereding av lunsj i Ytterlandstova, turgåing. Alle aktiviteter foregår sammen med personalet. BUDSKAP For å kunne formidle hva prosjektet går ut på og hva det blir arbeidet med må kommunen: - Utvikle et tydelig budskap fra prosjektet - Tiltrekke oppmerksomhet - Stimulere til mellommenneskelig kommunikasjon om emnet - Utfordre eksisterende - kunnskap - forestillinger - holdninger - intensjoner - adferd MÅLGRUPPER Budskapet skal rettes mot flere målgrupper. Prioriterte målgrupper: - Brukere og pårørende - Arbeidsgivere KANALER - Noen gode kanaler prioriteres fremfor andre (supplerende) til å spre informasjonen i: - Møter og dialog - Brosjyre - Media TIDSROM - Stimuli spres til de viktigste målgruppene i perioden januar 2012 til desember Prosjektet varer fra 1. januar informasjonsfaglig har prosjektet en klar milepæl 1. juli. Da skal de fleste av informasjonstiltakene være i gang. 3

4 2.0 Identifisering ORGANISERING OG ØKONOMI Prosjektet er 3 årig med oppstart Deltagere i prosjektet er VH aktivisering og velferd og Helse Møre og Romsdal HF v/ alderspsykiatrisk seksjon. Finansiert gjennom skjønnsmidler fra fylkesmannen og egeninnsats fra VH Aktivisering og velferdstjenester, frie midler fra Utviklingssenteret i Møre og Romsdal, alderspsykiatrisk seksjon HF. Helsedirektoratet bevilget tilskudd inntil 0,5 mill.kroner (ansattes kompetanse i aktiv omsorg) til prosjektet i november Forskning i regi av Høgskolen i Ålesund v/ Kirsti Skovdahl. Det ble søkt om eksterne forskningsmidler i BRUKERE Pr. januar 2012 er det ca. 10 deltagere. Dette kan utvides til 5-10 flere. Det vil si ca. 20 personer totalt i Det er på sikt (2-3 år) gjennomstrømming av brukere. Nyrekruttering og flyt i tjenesten blir viktig. Prosjektet er rettet mot yngre personer med demens/nevrologiske lidelser med tilbud om meningsfylt aktivitet og sysselsetting. Tilbudet kan benyttes av brukere også fra andre kommuner (avhengig av løsning for transport). PÅRØRENDE, VENNER OG KOLLEGAER De som først ser at hukommelsen svikter. Hvilke råd kan de gi og hvilke tilbud kjenner de til som de kan foreslå? Kan de være med på å alminneliggjøre og være med i tilretteleggingen rundt brukeren? OM TILBUDET Individuelt tilrettelagt tilbud. SYKMELDING, FASTLEGER OG SYKEHUS Fastlegen og også sykehuset kan bli dratt inn på et så tidlig tidspunkt i diagnosen og forløp at de kan spille en rolle ved å informere om tilbudet prosjektet gir. ARBEIDSGIVERE OG MULIGHETEN TIL Å STÅ I JOBB LITT LENGER Arbeidsgivere kan bli involvert før diagnose er stilt. De kommer på banen når Yngre personer med demens ikke kan utføre sine normale arbeidsoppgaver Vi tror bedrifter kan lage tilbud og i første omgang til unge demente de selv har som arbeidstakere. Vi ønsker dialog med bedrifter om tiltaksplasser der egen arbeidstaker kan trappe ned over tid i stedet for sykmeldingsperiode og «rett ut». NAV OG TILRETTELEGGING Fordi Yngre personer med demens gjerne ender rett i sykmelding i stedet for i tiltak, er NAV en viktig medspiller for å snu dette. IA-avtalebedrifter bør stå sentralt ut fra nærhet op mot NAV sitt tilretteleggingssystem av disse blant annet Ålesund kommune. 4

5 3.0 Styringsverktøy som premissgivere for tiltak Lovverket Lovgivingen gir personer med behov for omsorgstjenester rett på sosiale tiltak som bidrar til en mest mulig aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Basis lovgiving er her både Lov om sosiale tjenester og Lov om helsetjenesten i kommunen. Begge lovverkene inneholder krav om å arbeide forebyggende. Stortingsmelding nr. 25 ( ) Mestring, muligheter og mening; Dokumentet tar opp kommende års omsorgsutfordringer frem til 2040, gir føringer på prioriterte tjenestetiltak i kommunen. Fem utfordringer står sentralt i meldingen: Nye brukergrupper, aldring og behovsvekst fordi antall eldre over 67 år øker, knapphet på omsorgsytere, medisinsk oppfølging og aktiv omsorg. Stortingsmelding nr. 25; Demensplan 2015, Den gode dagen. Dokumentet tar opp utfordringer i demenstilbudene og vil både bli lagt til grunn for kommunens arbeid med ny pleie- og omsorgsplan og for virksomhetens eget arbeid og prioriteringer. Stortingsmeldingen blir fulgt opp i omsorgsplan for Ålesund; Omsorg ( se lenger nede). Målet i stortingsmeldingen er at mennesker med omsorgsbehov, også deres psykososiale behov, skal gis en mye mer aktiv profil. Stortingsmelding Aktiv omsorg 2007??????? Helsedirektoratet 2007: Glemsk, men ikke glemt. Rapport om demens; dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens. IS Stortingsmelding 47 Samhandlingsreformen «Rett behandling på rett sted til rett tid» NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg Omsorgsplan Ålesund kommune Denne lokale planen skal ha et helhetlig syn på hjemmetjenester, aktivisering og institusjonstjenester. Flere av VH aktivisering og velferdstjenester sine tjenester inngår i planen. Frivillighetsmeldingen - Ålesund kommune 5

6 4.0 Prosjektets overordnede mål Kort sikt: Skape tilbud til en sårbar pasientgruppe som ikke har noen aktivitet- eller sysselsettingstilbud i vårt område. Utvikle kompetansemessig, faglig og praktisk samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen. Lang sikt: Etablere samarbeid med omliggende kommuner som har lavere befolkningsgrunnlag og dermed statistisk sett færre pasienter i denne gruppen. Styrke kommunalt ansattes kompetanse i aktiv omsorg. Det finnes ingen tilbud til denne pasientgruppen og deres pårørende. Forskning viser at gode dagtilbud utsetter innleggelse i institusjon, reduserer belastningen for pårørende og gir økt livskvalitet. Det er viktig å få formidlet mye og god informasjon om prosjektet slik at det overlever og kompetanseoverføring er mulig både lokalt, regionalt og nasjonalt. «Det er bare i de største bykommunene det vil være grunnlag for å bygge opp egne tilbud til yngre personer med demens. Det er derfor nødvendig å utvikle samarbeidsmodeller mellom kommuner og regionale helseforetak som sikrer at yngre personer med demens mottar tilrettelagte tjenester uavhengig av hvor de bor». Prosjektet er dermed ikke bare for Ålesund kommune det kan benyttes også av nabokommuner så sant transport kan organiseres. Det har lokal, regional og nasjonal betydning. 6

7 5.0 Kartlegging målgrupper Brukere som hovedmålgruppe - Yngre personer med demens - Primært aldersgruppen under 65 år / funksjonsnivået vektlegges - Pårørende til unge demente - Venner av unge demente Arbeidsgivere Det kan være en for omfattende øvelse å nå samtlige arbeidsgivere i Ålesund og omliggende kommuner. Derfor må det tas en avveining om noen skal prioriteres som piloter? - HMS ansvarlige og ledere i bank, forsikring og finans - HMS ansvarlige og ledere i serviceyrker - HMS ansvarlige og ledere innen industri - HMS ansvarlige innen fiskeri, rederi og maritime tjenester/industri - HMS ansvarlige i offentlige tjenester i Ålesund og omegn for øvrig - VH Personal og lønn v/hms ansvarlige i Ålesund kommune Fastleger - Leger som har yngre personer med demens som pasienter eller deres pårørende Helse Møre og Romsdal KF - Samspill med spesialisthelsetjenesten geriatrisk og nevrologisk poliklinikk NAV-sosial Ålesund - Samspill med ansatte som arbeider med bl.a. tiltak og deres ledere her i Ålesund men også på NAV-kontor i nabokommunene rundt Ålesund 7

8 Ansatte i Ålesund kommune med vekt på helse- og omsorgstjenestene - Servicetorget - (alle ansatte skal informere om tjenesten og må kjenne denne) - Tildelingskontor for helse- og omsorgstjenester (skal tildele og informere om tjenesten) - Kultur og flyktning o Ledere i virksomhetene flyktning, kultur, bibliotek og i kulturskolen kan få eller kan ha ansatte som er kandidater for tjenesten/prosjektet. - Grunnskolene i Ålesund og barnehagene o Verneombud og ledere i skoler og barnehager kan få eller ha ansatte som er kandidater for tjenesten/prosjektet. - Helse og sosiale tjenester - her spesielt sosiale tjenester (NAV-Ålesund) som har ansatte som skal vite om prosjektet som aktuelt tiltak og formidle info. om dette) - Aktivisering og velferdstjenester (står for gjennomføringen av prosjektet med disse involvert på ulikt vis): o Geriatriske sykepleiere (forebyggende hjemmebesøk) o Teknisk hjelpemiddelservice o Støttekontakttjenesten o Åse dagsenter for personer med demens o Klipra seniorsenter o Aspøy seniorsenter o Volsdalen aktivitetssenter o Spjelkavik seniorsenter o Fredheim Ellingsøy (driftes av frivillige) o Frivilligsentralen - Hjemmetjenester o Hjemmetjenester indre (skal lære om og informere om prosjektet) o Hjemmetjenester midtre (skal lære om og informere om prosjektet) o Hjemmetjenester ytre (skal lære om og informere om prosjektet) o Psykisk helse og rustiltak (skal lære om og informere om prosjektet) o Bo- og miljøtjenester (skal lære om og informere om prosjektet) Ålesund kommune Rådmann og stab og interne virksomheter - Team helse og omsorg med bestiller (som skal lære om og informere om prosjektet og har kan ha kandidater for selve prosjektet. Legger føringer rundt blant annet driftsavtaler, fagplaner og premissgivende bestilling) - Team folkehelse og velferd med bestiller (som skal lære om og informere om prosjektet og har kan ha kandidater for selve prosjektet. Legger føringer rundt blant annet driftsavtaler, fagplaner og premissgivende bestilling) o Fastleger og fysioterapeuter med avtaler o Krisesenteret o Overgrepsmottaket - Team plan og utvikling vsv prosedyrer (når prosjektet skal etableres som fast tjeneste) - Team kommunikasjon (bidrar på info.tiltakene) - VH Servicetorg og dokumentsenter - (bidrar med design/trykk/ info.via Servicetorget). - VH Personal og lønn samt tillitsvalgte (HMS arbeidet internt i kommunen slik at alle ledere får vite om prosjektet i fall de har kandidater som kan passe til å gå inn i dette. 8

9 Ålesund kommunes politikere med vekt på de som arbeider inn mot fagområdet - Eldrerådet - Råd for funksjonshemma og likestilling - Helse- og velferdskomitéen Ansatte og politikere i kommuner nært Ålesund kommune Ålesund regionens utviklingsselskap Rådmannskollegiet i ÅRU-kommunene Kontakt med fagavdelinger i det aktuelle kommunene Andre som har samme budskap eller tilsvarende som Ålesund kommune Kommuner i grei kjøreavstand til Ålesund og prosjektet o Haram kommune o Skodje kommune o Giske kommune o Ørskog kommune o Sykkylven kommune SAMARBEIDSPARTNERE SOM OGSÅ KOMMUNISERER OM TEMAET OG SOM VI KAN SAMHANDLE MED: Helse Møre og Romsdal HF v/ alderspsykiatrisk seksjon. Høgskolen i Ålesund v/ Kirsti Skovdahl ) Høgskolen i Volda med videreutdanning i demens Helse- og omsorgsdepartementet Ålesund og omegn demensforening Norske kvinners Sanitetsforeningen Pårørendegrupper Eldrerådet i Ålesund kommune Nasjonalt kompetansesenter - senter for omsorgsforskning NAV-sosial Ålesund Røde Kors kontakttelefon og lignende telefontjenester fra lag og organisasjoner 9

10 6.0 Budskap HVA SKAL VÆRE FORMIDLET I DRIFTSÅRET 2012? Brukere av tjenesten skal legge merke til: Gjennom aktuelle kanaler skal vi fortelle brukere og deres pårørende at Hva tilbudet inneholder Vi er et lavterskeltilbud (kontakt oppnås ved henvendelse til virksomheten) Vi tar i mot besøk/går på hjemmebesøk Vi er et nytt og godt tilbud for dem Det er trygt Har høy kompetanse Det er enkle søknadskjema som er lette å forstå og fylle ut og du får raskt svar Innbyggere i Ålesund kommune og omliggende kommuner legger merke til De som bor i Ålesund kommune (og nabokommuner) får i flere omganger gjennom ulike kanaler vite om prosjektet blir presentert på kurs / seminar som det er mulig å melde seg på det er trygt det er enkelt å komme i kontakt flinke fagfolk Ansatte i Ålesund kommune som skal ha relasjon til tjenesten merker De har fått informasjon om tjenesten gjennom aktuelle kanaler og vet at de kan anbefale deltagelse i prosjektet til brukere de vet om det er lett å ta kontakt de vet at de skal bidra i markedsføringen av tilbudet hyggelige personer å snakke med som gir informasjon om prosjektet det vet dette er et foregangsprosjekt og at mange vil lære av Ålesund kommune det er mulig å komme på seminar eller kurs for å lære mer om prosjektelesundpolitikere med vekt på helse- og velferdskomitéen skal legge merke til: De får informasjon gjennom aktuell kanal og vet at Prosjektet er i gang og de vet hvor mange som benytter det De er presentert for utfordringene kommunalt og interkommunalt med å nå ut med budskapet Dette er et foregangsprosjekt og at det er viktig at det blir overført læring til andre nasjonalt. Ansatte i kommuner nært Ålesund som har fagområder inn mot prosjektet merker: Gjennom flere kanaler skal andre kommuner lokalt og nasjonalt få vite om prosjektet Mulighet for kompetansebygging Det er vanskelig å bygge et eget tilbud og vi vil gjerne være motor i Ålesund kommune Vi kan formidle hva som kan skapes i egen kommune. Pinoérprosjektet blir presentert på kurs seminar som det er mulig å melde seg på Det er tilsendt informasjon som er presentert Det har vært noen innom fra prosjektet og informert. Det hele legges inn i en nasjonal idebank på utviklingssenter.no 10

11 7.0 Hvordan nå målgruppene? BRUKERE (SOM PRIORITERT MÅLGRUPPE) Aktuelle muntlige kanaler: Fastlegene Nevrologisk personale på sykehuset NAV Ålesund (Daaeskogen og Ysteneset) NAV i nabokommunene Arbeidsgivere Hjemmetjenestene Omsorgssenter Servicetorget Tildelingskontoret for helse og omsorgstjenester Lag og organisasjoner som har fokus på temaet eller som kan ha medlemmer inn mot målgruppen og slik kan tenke seg for eksempel foredrag på temaet. Informasjon via pårørendeskole i Ålesund Informasjon via lokal demensforening Informasjon via helselag. Generelle seminar og kurs på temaet (enten egne eller holde foredrag på aktuelle som andre arrangerer f.eks hos aktuelle lag og organisasjoner). Aktuelle skriftlige og elektroniske kanaler Brosjyre om prosjektet Fellesannonsen til Ålesund kommune Annonser i Nytt i uka Nettsidene til Ålesund kommune Plakater Sosiale medier? Møteplasser Venterom til fastleger Biblioteket Kantine og pauserom hos arbeidsgiver Media Finne de gode historiene utover på nyåret som viser hvordan vi arbeider og få dette som featuresaker i Nytt i Uka, Sunnmørsposten, NRK Møre og Romsdal nett, radio og fjernsyn. Utarbeide artikler til nasjonale blad som leses av pårørende Korte nyheter til lokalmedia men også Radio Ålesund om for eksempel statistikk, fagkunnskap m.v. Lokalavisene Haramsnytt, Øyblikk, Sulaposten og Sykkylvsbladet blir kontaktet for artikler. 11

12 ARBEIDSGIVERE Aktuelle muntlige kanaler: Bedriftshelsetjenesten NAV Ålesund (Daaeskogen og Ysteneset) og NAV i nabokommunene NHO Generelle seminar og kurs på temaet (enten egne eller holde foredrag på aktuelle som andre arrangerer f.eks hos aktuelle lag og organisasjoner). Aktuelle skriftlige og elektroniske kanaler Brosjyre om prosjektet kan sendes ut via NHO og bedriftshelsetjenesten til aktuelle prioriterte bedrifter. Lage klart en egen standardinformasjon som kan legges på arbeidsgivernes intranett. Denne kan kobles mot mer nettinformasjon om prosjektet på nettsidene til Ålesund kommune og utviklingssenteret. Plakat som kan tilbys å bli hengt opp i kantineareal og pauserom. Visittkort-størrelse på infokort som kan deles ut (?) Media Finne de gode historiene utover på nyåret som viser hvordan vi arbeider og få dette som featuresaker i Nytt i Uka, Sunnmørsposten, NRK Møre og Romsdal Utarbeide artikler til nasjonale fagblad som når aktuelle arbeidsgivere Lokalavisene Haramsnytt, Øyblikk, Sulaposten og Sykkylvsbladet blir kontaktet for artikler. NAV ÅLESUND Aktuelle muntlige kanaler: Møter med aktuelle avdelinger i NAV legge opp til flere slike møter og datofastsette disse m/innhold Få en egen kontaktperson i NAV knyttet opp mot prosjektet for å sikre god kommunikasjon og at noen har kontroll på en god informasjonflyt inn i systemet. Aktuelle skriftlige elektroniske kanaler Brosjyre som NAV kan dele ut i møte med aktuelle brukere/pårørende Foilpresentasjon for saksbehandlere som de kan benytte i ulike sammenhenger Informasjon kombineres med å vise videre til nettsidene til kommunen mulig med egne sider for NAV med skjema etc? FASTLEGER OG BEDRIFTSHELSETJENESTEN Aktuelle muntlige kanaler: Møter på de ulike fastlegekontorene (første runde gjennomført ti lde fleste i 2011) og med bedriftshelsetjenesten i Ålesund (Medi3 og Hjelp 24) Aktuelle skriftlige elektroniske kanaler Brosjyre som fastleger og bedriftshelsetjeneste kan dele ut i møte med aktuelle brukere/pårørende og til arbeidsgivere. Brosjyre som kan legges ut på venterom. 12

13 NEVROLOGISK AVDELING HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Aktuelle muntlige kanaler: Møte med ledelse på avdeling og aktuelle andre på avdelingen for å informere om prosjektet. Aktuelle skriftlige elektroniske kanaler Brosjyre som kan deles ut i møte med aktuelle brukere/pårørende. ANSATTE I ÅLESUND MED VEKT PÅ HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE Aktuelle kanaler: - Internavisa Innblikket (minst en sak i løpet av Intranett - Møter med Servictorget - Møter med Tjenestetildelingskontoret - Møte i aktuelle virsomhetsområdefora der det blir informert om siste nytt fra prosjektet. - Møte i team folkehelse og velferd samt team helse og omsorg - Driftsavtaler - Premissgivende bestilling - Årsmelding - Kommuneplan NABOKOMMUNER Kommuner i grei kjøreavstand til Ålesund og prosjektet: Haram, Skodje, Giske, Ørskog, Sykkylven kommune Aktuelle kanaler: - Kommuneledelse - ÅRU - Rådmannskollegiet 13

14 8.0 Hovedbudskap som skal formidles ÅLESUND KOMMUNE ØNSKER Å Gi personer med demens i tidlig fase et aktivitetstilbud utenom institusjoner Prioritere de yngste Fremme mestring og posistive opplevelser Lete etter muligheter for den enkelte Finne så mange i målgruppen som mulig i 2012 Etablere en arbeidsmåte som kan overføres og tilpasses lokale forhold andre steder i landet Aktuelle delbudskap: Hukommelsessvikt! Personer med demens ikke eldre eller unge demente. Det er snakk om kognitiv svikt. Alder har ikke relevans (men prosjektet snakker om de med diagnose før 65 år). Personer som fortsatt er i arbeidslivet ikke pensjonister 66,2 år. Vet du at unge kan få demens? Vet du hvor du kan ta kontakt? Vi legger vekt på den friske delen ressursene brukerne ennå har. Ta vare på den delen! Prosjektet nytter. Utfordrende. Er din venn glemsk? Er din sjef glemsk Er min kollega glemsk? UTFORDRINGER (TRUSLER) Unngå blanding av flere faguttrykk som vanskeliggjør budskapet Unngå bruk av ord som ikke er ønsket rundt prosjektet (åreforkalkning, senil). Får ikke nok brukere inn i hovedprosjektet dermed stopper utvklingen opp. Kan ikke overinformere for slik å lage for store forventinger om tjenesten og kapasiteten de har til å hjelpe alle. 14

15 9.0 Hovedelementer kanaler - Nye bilder som kompletter de som alt benyttes i prosjektet - Ny layout for - Ny brosjyre - Eventuelle plakater - Powerpoint - Nettsider gjennom Ålesund kommune - Fellesannonsen med jevne mellomrom. - Annonser i Nytt i Uka - Andre: - Sosiale medier kan vurderes i prosjektperioden men anses som vanskelige å drifte etter prosjektets utløp. - Bruk av intranett hos arbeidsgivere. - Bussplakater i Ålesundsbussene? - Kinoslides? (Ørebro nevnt som aktuelt prosjekt dvs. Sverige «Pasjon for livet». ) 15

16 11.0 Tirsrom vi arbeider i Tiltak Tidspunkt Ansvarlig Utkvittert Prosjektressurser avsettes i Team kommunikasjon Januar 2012 E.A.Tvergrov OK Oppstart kommunikasjonstrategi Januar 2012 E.A.Tvergrov OK Utkast brosjyre klar Februar 2012 E.A.Tvergrov OK Modellutvalg, fotografering 16. mars 2012 E.A.Tvergrov Godkjenning tekst i brosjyre 16. mars Ida & co Godkjenne utforming brosjyre og plan for øvrig 16. mars Ida & co materiell i tråd med overordnet profil for virksomheten Arrangere minst ett kurs for med budskap og målgruppe. Arrangere minst ett seminar Møterunde med ansatte Ålesund kommune Møterunde andre kommuner Møterunde NAV Møterunde fastleger og bedriftshelsetjenesten Møterunde NHO aktuelle bedrifter Møte rådmannskollegiet? Informasjonspredning til team i rådmannens stab Møte hos helse- og velferdskomitéen siste før sommeren? Avisoppslag som blir lagt til milepæler. Oppsalg fagblad som blir lagt til milepæler. Få til artikkel i Hjemmet, Norsk Vekeblad Invitasjon aktuell journalist avis m.v pressebreefing om hvor vi står? Opplæring Servicetorg, Opplæring tjenestetildelingskontor Delta med informasjon på andre interne ledersamlinger? Sikre implementering av budskapselementene i premissgivende bestilling, driftsavtaler og som del av alle fagplaner og kommunedelplaner Ny brosjyre og plakater må senest være distribuert 1. juli Papirvirkemiddel Oppdaterte nettsider og nettnyheter Innen 1.juli 2012? Virksomhetsleder og teamleder Infoansvarlig Infoansvarlig Infoansvarlig Infoansvarlig Virksomhetsleder Infoansvarlig Infoansvarlig 16

17 PRESSETALSMENN -? - Britt Krøvel på kompetanseutviklingen - Ida på? TIDSAKSE FOR TILTAK Iverksette kommunikasjonsstrategi Etter sommerferien Start utarbeide kommunikasjonstrategi 1. januar februar SPREDNINGSFASE Informasjonskampanje Utarbeide nytt design, ta nye foto og lage ny brosjyre og plakat Hva er dagsenter? Hvorfor gjør vi dette Hva virker? Rapport leveres Modell legges ut på nett nasjonalt samt beskrivelse av prosjektet. Modellutvikling - refleksjon 17

18 VEDLEGG 1 ORGANISASJONSKART Kart pr

19 VEDLEGG 2 HUKOMMELSE OG ANDRE MENTALE FUNKSJONER SVEKKES Demenssykdom innebærer at hukommelse og i tillegg minst én annen mental funksjon (kognitiv funksjon) har sviktet - slik som planlegging, dømmekraft og abstrakt tenkning. Ofte utvikles demens over mange år, men det kan for enkelte gå raskere, avhengig av hva som har forårsaket sykdomsutvikingen. De fleste demenssykdommer er kroniske, kan ikke gå tilbake eller helbredes, og forverres etter som tiden går. Diagnosen demens innebærer at det kan påvises nedsatt hukommelse, men også svikt i andre kognitive funksjoner. Det kan dreie seg om nedsatt kommunikasjons- og orienteringsevne, praktiske vansker med å opprettholde tidligere lærte ferdigheter og vansker med å mestre hverdagssysler. Demens er en fellesbetegnelse for flere lidelser som har det tilfelles at de har ført til endringer i hjernen. Disse endringene i hjernen er årsaken til hukommelsessvikten, og kan gi redusert evne til innsikt og dårligere dømmekraft. Kontrollen med følelser og sosial atferd kan svikte. Personligheten kan forandre seg. For å stille diagnosen demens etter Verdens helseorganisasjons kriterier (ICD-10) er det et krav at symptomene har vart i minst 6 måneder (ICD-10), og at den kognitive svikten reduserer evnen til å fungere i dagliglivet. Som oftest baseres en demensdiagnose på ulike tester og samtaler med pasient og pårørende. En viktig del av diagnostiseringen er å utelukke andre mulige årsaker til hukommelsessvikt. ULIKE DEMENSLIDELSER Det er mange lidelser som kan føre til demens. Ofte er det vanskelig å avgjøre hvilken type demens en person har. Av hovedgruppene regnes: Alzheimers sykdom: Om lag 60 prosent av de som rammes av demens, antas å ha Alzheimers sykdom. Sykdommen er knyttet til feil i nedbrytingen av protein, med påfølgende dannelse av såkalte plakk og nevrofibrillære floker i hjernen. Vaskulær demens: Om lag 20 prosent antas å ha vaskulær demens; demens som skyldes redusert blodforsyning til deler av hjernen. Den bakenforliggende årsaken kan være en eller flere tilstoppede blodårer som har ført til hjerneinfarkt, eller det kan være annen skade eller sykdom i hjernens blodårer. Det kan også være andre årsaker til at deler av hjernen får for lite oksygen. Demens med såkalte Lewy-legemer, ofte knyttet til Parkinsons sykdom. Det er stor usikkerhet om hvor vanlig denne demensformen er. Frontotemporaldemens, skyldes forandringer i hjernens panne- og tinninglapper. Blandet demens. Dette er trolig en hyppig tilstand, særlig i de seneste fasene av en demenssykdom. Det kan for eksempel være en blanding av Alzheimers sykdom og vaskulær demens eller Alzheimers sykdom og demens med Lewy-legemer. (Ref. bl.a. Ince PG). FOREKOMST Økende alder er den viktigste risikofaktoren for utvikling av demens. Demens forekommer forholdsvis sjelden i aldersgruppen under 65 år. Totalt antas det at knapt personer i aldersgruppen over 65 år lider av demens i Norge i dag. Fordi antallet eldre i befolkningen øker, øker også antallet demenstilfeller. Statistikk og beregninger: Helsetilstanden i Norge: Demenslidelser 19

20 RISIKO- OG BESKYTTELSESFAKTORER Kjønn: Det antas at kvinner har høyere risiko enn menn. Dette kan skyldes at kvinner blir eldre enn menn og dermed har økt risiko, men nyere forskning tyder på at kvinner kan ha høyere risiko for Alzheimer uavhengig av aldersrisikoen. Alder: Økende alder er den viktigste risikofaktoren for utvikling av demens, og risikoen øker særlig etter 80 år. Arv: Alzheimers sykdom er den vanligste av demenssykdommene. Personer som har nære slektninger med Alzheimers sykdom, har forhøyet risiko for selv å bli rammet. En variant av genet for apolipoprotein E (ApoE), ApoEε4-allelen, øker risikoen for Alzheimer sykdom, men sammenhengen med de andre demensformene er mindre sterk. Også andre gener kan være knyttet til utvikling av Alzheimers sykdom. De arvelige faktorene utgjør likevel bare en del av det sammensatte årsaksbildet. Forskning på demens og arvbarhet er under stor utvikling, og kunnskapen øker stadig. Andre faktorer: En gunstig hjerte-kar-helse hos middelaldrende kan forebygge demens i eldre år. Flere av de faktorene som forebygger hjerte- og karsykdommer, kan også forebygge eller utsette utvikling av demens. Blant annet gjelder dette kontroll med blodtrykk og kolesterol, og fysisk aktivitet. Også mental aktivitet er forebyggende. Høyt utdannede har lavere demensrisiko enn personer med lavere utdanning. Vi kjenner ikke virkningsmekanismene for dette. Et forslag er at det har med hjernens reservekapasitet å gjøre, men det finnes også andre hypoteser. Andre faktorer som antas å ha sammenheng med utvikling av demens, men hvor det foreløpig er utilstrekkelig kunnskap, er blant annet hodeskader med bevissthetstap, diabetes, hormonerstatning, røyking, kosthold, fedme og depresjon. Behandling med legemidler av typen statiner og godt sosialt nettverk kan være beskyttende mot demens, men kunnskapen om dette er ikke tilstrekkelig per i dag. Videre forskning er nødvendig for å øke kunnskapen om risiko- og beskyttelsesfaktorer for demens. BEHANDLING Personer med demens trenger pleie og omsorgstiltak. I Norge i dag antas det at halvparten av personer med demens bor i sykehjem. De øvrige bor hjemme. Enkelte legemidler benyttes for å behandle symptomer, men effekten er omdiskutert. SAMFUNNSØKONOMI Det er beregnet at tiltak for personer med demens vil koste ca 18 milliarder kroner per år i Personer med demens er den største diagnosegruppen blant brukere av kommunale omsorgstjenester. (Kilde: Helsedirektoratet: "Glemsk, men ikke glemt"). FORSKNING OG OVERVÅKING VED FOLKEHELSEINSTITUTTET I 2009 starter et nytt demensprosjekt i samarbeid mellom Divisjon for psykisk helse, Folkehelseinstituttet, Norges teknisk-naturligvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim og Helse Midt-Norge. Prosjektet tar for seg data fra Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT) og er finansiert av Norges forskningsråd. Det ene hovedmålet er å beregne om ulike faktorer tidligere i livet kan øke eller redusere risikoen for å utvikle Alzheimers sykdom eller annen demens. Det andre hovedmålet er å vurdere om den psykisk helsen hos ektefelle og barn påvirkes. INTERNASJONALT Dersom en tar hensyn til befolkningens alderssammensetning, er det er små forskjeller mellom ulike land. Alzheimers sykdom er den vanligste formen for demens i alle land. Vaskulær demens er hyppigere i Asia enn i andre verdensdeler. Cirka 10 prosent av verdens befolkning er i dag over 60 år. FNs prognoser tyder på at denne andelen vil øke til 25 prosent innen I Europa vil andelene over 60 år øke fra 20 til 35 prosent. Det er beregnet at i vestlige land har i dag fra 2,2 til 8,4 prosent av alle over 65 år demens. Referanse til denne artikkelen er: Nasjonalt folkehelseinstitutt, Fakta om demens. 20

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 08.03.2016 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.03.2016 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

DEMENS FOR FOLK FLEST. Audhild Egeland Torp Overlege medisinsk avdeling, Sørlandet sykehus Arendal

DEMENS FOR FOLK FLEST. Audhild Egeland Torp Overlege medisinsk avdeling, Sørlandet sykehus Arendal DEMENS FOR FOLK FLEST Audhild Egeland Torp Overlege medisinsk avdeling, Sørlandet sykehus Arendal Demens Sykdom eller skade i hjernen Tap eller redusert funksjon av hjerneceller I en del av hjernen eller

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Glemsk, men ikke glemt Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Omsorgsplan 2015 St. melding nr. 25 (2005 2006) Mening, mestring og muligheter

Detaljer

Hva er demens og hva trenger personer med demens? Knut Engedal, prof.em. dr.med. Leder av rådet for demens Nasjonalforeningen for folkehelsen

Hva er demens og hva trenger personer med demens? Knut Engedal, prof.em. dr.med. Leder av rådet for demens Nasjonalforeningen for folkehelsen Hva er demens og hva trenger personer med demens? Knut Engedal, prof.em. dr.med. Leder av rådet for demens Nasjonalforeningen for folkehelsen Demens i Norge og verden de neste 35 år 2015 2050 NORGE Totalt

Detaljer

Vedlegg 7 b til Kommunedelplan helse og omsorg 2015 2026 i Lindesnes kommune

Vedlegg 7 b til Kommunedelplan helse og omsorg 2015 2026 i Lindesnes kommune Vedlegg 7 b til Kommunedelplan helse og omsorg 2015 2026 i Lindesnes kommune Bakgrunnsdokument for kommunedelplan helse og omsorg: Demens Livskvalitet, trygghet og mening i hverdagen. Dokumentet er i hovedsak

Detaljer

Plan for utvikling av tjenester til demente mot 2025 i Vennesla kommune.

Plan for utvikling av tjenester til demente mot 2025 i Vennesla kommune. Plan for utvikling av tjenester til demente mot 2025 i Vennesla kommune. Innledning En av de største omsorgsutfordringene vi står overfor som følge av økt levealder og endret alderssammensetning i befolkningen,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729 KREFTOMSORG 2015 Rådmannens innstilling: Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. Saksopplysninger: I mars

Detaljer

Tidlig innsats for personer med demens i lys av samhandlingsreformen. Fagsjef Vibeke Johnsen

Tidlig innsats for personer med demens i lys av samhandlingsreformen. Fagsjef Vibeke Johnsen Tidlig innsats for personer med demens i lys av samhandlingsreformen Fagsjef Vibeke Johnsen Fire hovedbudskap Demens kan forebygges Lønnsomt med tidlig intervensjon Frivillige som viktig supplement Delta

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Avlastning. Pårørendeskolen. Samtalegrupper. www.baerum.kommune.

BÆRUM KOMMUNE. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Avlastning. Pårørendeskolen. Samtalegrupper. www.baerum.kommune. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme Avlastning Avlastningen gir pårørende fri noen timer per uke www.baerum.kommune.no Pårørendeskolen Kurs for pårørende om demenssykdommer Samtalegrupper

Detaljer

Demensplan 2015 Siste nytt fra Helsedirektoratet

Demensplan 2015 Siste nytt fra Helsedirektoratet Demensplan 2015 Siste nytt fra Helsedirektoratet Os 11. november 2013 Prosjektleder Berit Kvalvaag Grønnestad Bakgrunn for Demensplan 2015 Tjenestetilbudet var ikke godt nok: 50 % i sykehjem med sikre

Detaljer

Å hjelpe seg selv sammen med andre

Å hjelpe seg selv sammen med andre Å hjelpe seg selv sammen med andre Et prosjekt for forebygging av depresjon hos eldre i Hamar Inger Marie Raabel Helsestasjon for eldre, Hamar kommune Ikke glemsk, men glemt? Depresjon og demens hører

Detaljer

Demens før pensjonsalder

Demens før pensjonsalder Demens før pensjonsalder Informasjon til deg som har en demenssykdom Demensliv.no Temahefter for deg som har demens 2 1. Hva er demens? 2. Å leve med demens 3. Praktiske råd og hjelpemidler 4. Dine rettigheter

Detaljer

Delprosjekt 2 c Demens Utredning av demensutredning og samarbeid på området

Delprosjekt 2 c Demens Utredning av demensutredning og samarbeid på området 2012 Delprosjekt 2 c Demens Utredning av demensutredning og samarbeid på området [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering av innholdet i dokumentet. Skriv inn dokumentsammendrag

Detaljer

Helse og omsorg Sosiale tjenester. Kari Riiser, seniorrådgiver Helse og sosialavdelingen

Helse og omsorg Sosiale tjenester. Kari Riiser, seniorrådgiver Helse og sosialavdelingen Helse og omsorg Sosiale tjenester Kari Riiser, seniorrådgiver Helse og sosialavdelingen Nasjonale føringer Omsorg 2020 Omsorgssektoren dekker i dag hele livsløpet, og har brukere og pasienter i alle aldersgrupper

Detaljer

Mona Michelet

Mona Michelet Mona Michelet 02.03.2016 Norge har som ett av få land gitt ansvaret for demensutredning av personer over 65 år til primærhelsetjenesten. Demensutredning bør skje i et samarbeid mellom fastlegen og kommunens

Detaljer

Statusrapport hjernehelse. Divisjonsdirektør Johan Torgersen Oslo, 9. februar 2017

Statusrapport hjernehelse. Divisjonsdirektør Johan Torgersen Oslo, 9. februar 2017 Statusrapport hjernehelse Divisjonsdirektør Johan Torgersen Oslo, 9. februar 2017 Agenda Oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet Hva er hjernehelse Hva er bra i dag? De viktigste utfordringene 10.02.2017

Detaljer

Lavollen Aktivitetssenter Presentasjon for eldrerådet

Lavollen Aktivitetssenter Presentasjon for eldrerådet Lavollen Aktivitetssenter Presentasjon for eldrerådet Foto: Carl-Erik Eriksson Presentasjonens oppbygging: Dagtilbud innhold, organisering og føringer Lavollen ; som prosjekt, politisk forankring, mandat,

Detaljer

Verdal, 27. august 2015. Kristin J. Hildrum/sign./ leder

Verdal, 27. august 2015. Kristin J. Hildrum/sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.09.2015 Tid:

Detaljer

Temadag Scandic Bergen City. 13.mai 2014. v/gunn Olsen

Temadag Scandic Bergen City. 13.mai 2014. v/gunn Olsen Temadag Scandic Bergen City 13.mai 2014 v/gunn Olsen DEMENS PLAN,GRUNNLAG Omsorgsplan 2015- St.meld.nr. 25 Hovedstrategier: Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging Kapasitetsvekst og kompetanseheving

Detaljer

6 forord. Oslo, oktober 2013 Stein Andersson, Tormod Fladby og Leif Gjerstad

6 forord. Oslo, oktober 2013 Stein Andersson, Tormod Fladby og Leif Gjerstad [start forord] Forord Demens er en av de store utfordringene i moderne medisin. Vi vet at antallet mennesker som vil bli rammet av sykdommer som gir demens, antakelig vil dobles de neste to tiårene, og

Detaljer

Omsorgsteknologi i eget hjem Eldrerådskonferansen i Hordaland 301012

Omsorgsteknologi i eget hjem Eldrerådskonferansen i Hordaland 301012 HiBs satsing på Teknologi i Helse og OMsorg Omsorgsteknologi i eget hjem Eldrerådskonferansen i Hordaland 301012 Mari S. Berge Stipendiat ved Høgskolen i Bergen og Senter for omsorgsforskning Vest 2006

Detaljer

Risør Frisklivssentral

Risør Frisklivssentral Risør Frisklivssentral Innlegg Helse- og omsorgskomiteen 08.05.2014 Christine K. Sønningdal Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter

Detaljer

Bodø, oktober, 2014. Demensplan 2015. Per Kristian Haugen

Bodø, oktober, 2014. Demensplan 2015. Per Kristian Haugen Bodø, oktober, 2014 Demensplan 2015 Per Kristian Haugen Demensplan i 2007 Utredning og diagnostisering Pårørende Dagaktivitetstiltak Demensplan 2007-2015 Utredning og diagnostisering Pårørende Dagaktivitetstiltak

Detaljer

Demensarbeidslag i hjemmetjenesten

Demensarbeidslag i hjemmetjenesten Regional konferanse for eldremedisin 4. juni 2014 Demensarbeidslag i hjemmetjenesten Presentasjon ved Unni Rostøl leder utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Rogaland Disposisjon Bakgrunn

Detaljer

Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer. Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege

Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer. Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege 27.10.16 2006: Mestring, muligheter og mening Omsorgsplan 2015 2007: Glemsk, men ikke glemt Demensplan 2015 2011:

Detaljer

Demensteam. Sverre Bergh Post doc forsker Alderspsykiatrisk forskningssenter SIHF

Demensteam. Sverre Bergh Post doc forsker Alderspsykiatrisk forskningssenter SIHF Demensteam Sverre Bergh Post doc forsker Alderspsykiatrisk forskningssenter SIHF Hva skal dere få vite i dag? Hvordan er dagens demensteam organisert og hva gjør de? Hvordan ønsker vi at det skal være?

Detaljer

1. Seksjon Palliasjon - organisering. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud

1. Seksjon Palliasjon - organisering. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud 1. Seksjon Palliasjon - organisering November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud Palliasjon Palliasjon er aktiv lindrende behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og

Detaljer

Møteplass for mestring

Møteplass for mestring Møteplass for mestring - kursopplegg for yngre personer med demens Elin J. Lillehovde Fag- og kvalitetsrådgiver Sykehuset Innlandet, Avdeling for alderspsykiatri Demenskonferanse Innlandet 7. februar 2013

Detaljer

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Flekkefjord 30.01.13. Kari Olsen Håheim Geriatrisk Team SSF Geriatri ved Sørlandet sykehus Flekkefjord To geriatriske

Detaljer

Innspill til sak om Nasjonale retningslinjer for utredning, omsorg og behandling av personer med demens i helse- og omsorgssektoren

Innspill til sak om Nasjonale retningslinjer for utredning, omsorg og behandling av personer med demens i helse- og omsorgssektoren Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Nasjonal kunnskapssenter for helsetjenesten Postboks 7004, St Olavs plass 0130 Oslo Oslo, 11.03.2013 Vår ref: VJ Innspill til sak

Detaljer

INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE

INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE Hovedmålet med prosjektet: - enklere hverdag for innbyggerne - tilrettelegge for for innbyggerne - at innbyggerne skal kunne bo lengst

Detaljer

Å leve godt i eget hjem med demens. Undervisningshjemmetjenesten i Buskerud, Drammen kommune

Å leve godt i eget hjem med demens. Undervisningshjemmetjenesten i Buskerud, Drammen kommune Å leve godt i eget hjem med demens Undervisningshjemmetjenesten i Buskerud, Drammen kommune Bjørg Landmark og Sissel Eriksen. Lillestrøm 20.okt 2010 Historikk Under overflaten tidlig diagnostisering av

Detaljer

Informasjonshefte om Aktiv fritid

Informasjonshefte om Aktiv fritid Informasjonshefte om Aktiv fritid Til støttekontakter og fritidskontakter 2013 1 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?... 2 Hva er fritid med bistand?... 4 Hva er en aktivitetsgruppe?...

Detaljer

ELDREBØLGEN Eva H. Johnsen NORSK EPILEPSIFORBUND REHABILITERING /3/0124. Kartlegging av og nasjonal konferanse om eldre med epilepsi

ELDREBØLGEN Eva H. Johnsen NORSK EPILEPSIFORBUND REHABILITERING /3/0124. Kartlegging av og nasjonal konferanse om eldre med epilepsi NORSK EPILEPSIFORBUND REHABILITERING - 2007/3/0124 ELDREBØLGEN Kartlegging av og nasjonal konferanse om eldre med epilepsi 2009 Eva H. Johnsen N O R S K E P I L E P S I F O R B U N D ELDREBØLGEN Kartlegging

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Avlastning. Pårørendeskolen. Samtalegrupper.

BÆRUM KOMMUNE. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Avlastning. Pårørendeskolen. Samtalegrupper. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme Avlastning Avlastningen gir pårørende fri noen timer per uke www.baerum.kommune.no Pårørendeskolen Kurs for pårørende om demenssykdommer Samtalegrupper

Detaljer

Demensplan 2015 veien videre. Ålesund 11. mars 2015 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder

Demensplan 2015 veien videre. Ålesund 11. mars 2015 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder Demensplan 2015 veien videre Ålesund 11. mars 2015 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder DEMENSPLAN 2015 3 HOVEDSAKER Økt kunnskap og kompetanse Smått er godt - Boformer tilpasset personer med demens

Detaljer

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune Føringer på rehabiliteringsfeltet Grete Dagsvik Kristiansand kommune Rehabilitering i en brytningstid Før Rehabilitering «forbeholdt» spesialisthelsetjenesten Omsorgsfaglig kultur i kommunene Lite incentiver

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene Gro Sæten Helse et individuelt ansvar??? Folkehelsearbeid Folkehelse er befolkningens helse og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning Folkehelsearbeid

Detaljer

Et styrket fellesskap. «Å bry seg», tegnet av Sofie 4 år

Et styrket fellesskap. «Å bry seg», tegnet av Sofie 4 år Et styrket fellesskap Kommune Frivillighet «Å bry seg», tegnet av Sofie 4 år Frivillighetssatsning innen helse- sosial og omsorg Sandefjord kommune Utviklingssenter for sykehjem & hjemmetjenester i Vestfold

Detaljer

Kultur og miljø STRATEGIER

Kultur og miljø STRATEGIER Kultur og miljø STRATEGIER Bydelen skal: Strategi 1: Bidra til at Bydel Groruds historie og mangfoldige kulturarv dokumenteres, formidles og holdes levende. Dette for å styrke befolkningens tilhørighet

Detaljer

Kultur og helse i Levanger og tverrfaglig senter for kultur og helse (2011-2012) Kommunestyret i Levanger 20. juni 2012

Kultur og helse i Levanger og tverrfaglig senter for kultur og helse (2011-2012) Kommunestyret i Levanger 20. juni 2012 Kultur og helse i Levanger og tverrfaglig senter for kultur og helse (2011-2012) Kommunestyret i Levanger 20. juni 2012 Odd Håpnes, prosjektleder tverrfaglig senter for kultur og helse Kultur og helse

Detaljer

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten:

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten: Saksframlegg DAGTILBUD - MÅL OG INNHOLD Arkivsaksnr.: 10/2594 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten: 1. Dagtilbudstjenesten

Detaljer

Demensplan 2015 veien videre. Stavanger 26. februar 2015 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder

Demensplan 2015 veien videre. Stavanger 26. februar 2015 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder Demensplan 2015 veien videre Stavanger 26. februar 2015 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder DEMENSPLAN 2015 3 HOVEDSAKER Økt kunnskap og kompetanse Smått er godt - Boformer tilpasset personer med

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Dagaktivitetstilbud for demente. Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vedlegg: Mål og hensikt med dagaktivitetstilbud til demente

Selbu kommune. Saksframlegg. Dagaktivitetstilbud for demente. Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vedlegg: Mål og hensikt med dagaktivitetstilbud til demente Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2015/359-1 Saksbehandler: Kristin Østbyhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Dagaktivitetstilbud for demente Vedlegg:

Detaljer

Verdal kommune Rådmannen

Verdal kommune Rådmannen Verdal kommune Rådmannen Eldrerådets medlemmer og varamedlemmer. Deres ref: Vår ref: INST 2011/9491 Dato: 03.10.2013 Referat fra opplæring/møte 3. oktober 2013 Til stede: Kåre Gaasvik, Ragnhild Sundby

Detaljer

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Kommunestyret i Aurskog-Høland vedtok 15.12.14 etablering av Helsehus på Bjørkelangen med samlokalisering av enkelte etablerte tjenester,

Detaljer

Hva er demens? Dette må jeg kunne, introduksjon til helse- og omsorgsarbeid

Hva er demens? Dette må jeg kunne, introduksjon til helse- og omsorgsarbeid Del 3 3.4 Demens 1 Hva er demens? Samlebetegnelse for flere sykdommer hvor hjerneceller dør Rammer først og fremst eldre - økt risiko jo eldre en blir Alzheimers sykdom, ca 60% Vaskulær demens, sykdom

Detaljer

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04. St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015 Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.2010 Disposisjon Fremtidens helse- og omsorgsutfordringer Omsorgsplan

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening Dagliglivets gjøremål Støttekontakt Aktivisering- og velferdstiltak Mat og måltider Kunst og kultur Musikk, dans og drama Fysisk aktivitet Den Kulturelle

Detaljer

INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE

INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE Hovedmålet med prosjektet: - enklere hverdag for innbyggerne - tilrettelegge for egenmestring for innbyggerne - at innbyggerne skal

Detaljer

Praktiske eksempler på arbeid med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Rogaland fylkeskommune

Praktiske eksempler på arbeid med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Rogaland fylkeskommune Praktiske eksempler på arbeid med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Rogaland fylkeskommune 1. Bakgrunn for oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i fylket 2. Beregning av

Detaljer

Demensplan Måsøy Kommune

Demensplan Måsøy Kommune Demensplan Måsøy Kommune 2017-2020 Kommunenes plan tar utgangspunkt i Demensplan 2015 og Demensplan 2020 fra helsedirektoratet og er knyttet til utfordringer Måsøy kommune står overfor i årene fremover.

Detaljer

DEMENSKONFERANSE 2016

DEMENSKONFERANSE 2016 DEMENSKONFERANSE 2016 Fylkesmann i Aust- og Vest-Agder Stein A. Ytterdahl Politiker Stein Arve Ytterdahl er en norsk politiker som ble utnevnt til fylkesmann i Agder i mai 2015. Han var rådmann i Trondheim

Detaljer

Hvorfor er seniorpolitikk viktig?

Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Derfor! Jeg har jobbet med seniorpolitikk i over 20 år, og er glad for å kunne si at interessen for seniorpolitikk er større en noen gang. Vi har aldri hatt flere eldre

Detaljer

Samklang. Musikk og helse Musikkterapi Alderspsykiatri

Samklang. Musikk og helse Musikkterapi Alderspsykiatri Samklang Musikk og helse Musikkterapi Alderspsykiatri Musikkterapeuter Solgunn Elisabeth Knardal Alderspsykiatri Barnevernspedagog / musikkterapeut Hovedfag i musikkterapi om kor for eldre Praksis knytta

Detaljer

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten Informasjonshefte om støttekontakttjenesten 1 2 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?...2 Hva er en individuell støttekontakt?...4 Hva er en aktivitetsgruppe?...5 Veiledning

Detaljer

Folkehelsa i Hedmark. Trond Lutnæs fylkeslege, Fylkesmannen i Hedmark Folkehelsekonferansen i Trysil 1. desember 2011

Folkehelsa i Hedmark. Trond Lutnæs fylkeslege, Fylkesmannen i Hedmark Folkehelsekonferansen i Trysil 1. desember 2011 Folkehelsa i Hedmark Trond Lutnæs fylkeslege, Fylkesmannen i Hedmark Folkehelsekonferansen i Trysil 1. desember 2011 Utfordringer for velferdsstaten Behov for økt forebyggende innsats for en bærekraftig

Detaljer

Bakgrunn for oppdraget

Bakgrunn for oppdraget Bakgrunn for oppdraget Helse- og omsorgssektoren står overfor store fremtidige utfordringer; Antall eldre øker Det er mange yngre tjenestebrukere med helsemessige og sosiale problemer. Hvordan kan vi gi

Detaljer

Hvordan jobber dagens demensteam? Kan de utvikles? Sverre Bergh Forskningsleder, AFS/SIHF Forsker NKAH

Hvordan jobber dagens demensteam? Kan de utvikles? Sverre Bergh Forskningsleder, AFS/SIHF Forsker NKAH Hvordan jobber dagens demensteam? Kan de utvikles? Sverre Bergh Forskningsleder, AFS/SIHF Forsker NKAH DemiNor Prosjekt for å øke kunnskapen om og i demensteam, 2 mål: 1. Samler data fra alle kommuner

Detaljer

DEMENSPLAN. KORTVERSJON Et mer demensvennlig samfunn. Høringsdokument

DEMENSPLAN. KORTVERSJON Et mer demensvennlig samfunn. Høringsdokument DEMENSPLAN 2020 KORTVERSJON Et mer demensvennlig samfunn Høringsdokument Innhold Hva handler dette dokumentet om?... 2 Hva er målet med Demensplan 2020?... 5 Hvem er Demensplan 2020 for?... 6 Utfordringer...

Detaljer

Demensplan 2015-2020

Demensplan 2015-2020 Demensplan 2015-2020 Illustrasjonsfoto Colourbox Rissa kommune Helse- og omsorgstjenesten INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn og målsetting... 3 1.2 Arbeid med demensplan... 4 1.3 Videre arbeid med

Detaljer

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid.

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid. Utkast- Forslag til Kommunal forskrift om kriterier for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester for Hobøl/Lillesand/Os/Stjørdal kommune Kommunal

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

TRYGG HVERDAG I EGET HJEM

TRYGG HVERDAG I EGET HJEM TRYGG HVERDAG I EGET HJEM - Prosjekt for implementering av velferdsteknologi i Kongsvingerregionen 2017-2019 Prosjektleder Iselin Lerdalen LINKER: https://youtu.be/6sfbg2b3sx8 https://www.youtube.com/watch?v=peamdh3me

Detaljer

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 4. og 5. November 2015. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 4. og 5. November 2015. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN Turnusseminar Drammen 4. og 5. November 2015. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune HISTORIKK På 1970-tallet startet utbyggingen av distriktshelsetjenesten.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? NASJONALE FØRINGER OG KUNNSKAP OM NESBUEN Unni-Berit Schjervheim 9.3 2017 Visjon: Nes kommune «Det gode liv der elevene møtes» Verdier: Nærhet Engasjement Synlighet 3 satsningsområder:

Detaljer

Demensplan 2015 veien videre Nasjonal faglig retningslinje om demens Bergen Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder

Demensplan 2015 veien videre Nasjonal faglig retningslinje om demens Bergen Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder Demensplan 2015 veien videre Nasjonal faglig retningslinje om demens Bergen 20.11.2014 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder DEMENSPLAN 2015 3 HOVEDSAKER Økt kunnskap og kompetanse Smått er godt - Boformer

Detaljer

Workshop 1, spørsmål 1:

Workshop 1, spørsmål 1: Workshop 1, spørsmål 1: Hvordan ønsker dere å samarbeide med Kreftforeningen? 1. Nettforum. a- for kreftkoordinatorer, støtte til å finne gode IKT løsninger der alle kan ha tilgang b- Bygge opp et nettforum

Detaljer

Demenskonferanse Innlandet 2014. Lorentz Nitter Fastlege/sykehjemslege

Demenskonferanse Innlandet 2014. Lorentz Nitter Fastlege/sykehjemslege Demenskonferanse Innlandet 2014 Lorentz Nitter Fastlege/sykehjemslege Fastlege I Norge har man bestemt seg for at fastlegen skal være hjørnestenen i det offentlige helsetilbudet. Fastlegen skal utrede

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Brukernes behov i sentrum INNHOLD Brukernes behov i sentrum 3 Dette er lærings- og mestringstilbud 4 Stort sett gruppebasert 4 Kursinnhold etter brukernes behov 4 Alene eller

Detaljer

Dagaktivitetstilbud i bydel Frogner. Oscar demenssenter og aktivitetskontakt Av Marius Morstøl og Kristin Sørhaug

Dagaktivitetstilbud i bydel Frogner. Oscar demenssenter og aktivitetskontakt Av Marius Morstøl og Kristin Sørhaug Dagaktivitetstilbud i bydel Frogner Oscar demenssenter og aktivitetskontakt Av Marius Morstøl og Kristin Sørhaug Dagaktivitetstilbud Helse- og omsorgsdepartementet i Demensplan 2020: «Personer med demens

Detaljer

Helsetjeneste på tvers og sammen

Helsetjeneste på tvers og sammen Helsetjeneste på tvers og sammen Pasientsentrert team Monika Dalbakk, prosjektleder, Medisinsk klinikk UNN HF -etablere helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester -styrke forebyggingen - forbedre

Detaljer

Linda Gjøra Ergoterapeut, MPH Prosjektleder Forekomst av demens i Norge Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse

Linda Gjøra Ergoterapeut, MPH Prosjektleder Forekomst av demens i Norge Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse Linda Gjøra Ergoterapeut, MPH Prosjektleder Forekomst av demens i Norge Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse 1 Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging 2 Kapasitetsvekst og kompetanseheving

Detaljer

L S: S : H i H sto t ri r kk

L S: S : H i H sto t ri r kk Fagnettverk for læring og mestring: UNN og tilhørende kommuner Koordinator for læring og mestring Cathrine Kristoffersen, Ergoterapeut, Rehabiliteringstjenesten, Tromsø kommune Bodø 16 oktober 2014 Tromsø

Detaljer

Samhandlingsreformen Hovedinnhold:

Samhandlingsreformen Hovedinnhold: Samhandlingsreformen Hovedinnhold: Mer av behandlingen skal skje nærmere der folk bor Styrking av kommunehelsetjenesten, mindre vekst i spesialisthelsetjenesten Mer fokus på helsefremming og forebygging

Detaljer

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten Informasjonshefte om støttekontakttjenesten Til støttekontakter og fritidskontakter 2013 1 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?...2 Hva er en individuell støttekontakt?...4

Detaljer

Folkehelse, forebygging og rehabilitering. Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no

Folkehelse, forebygging og rehabilitering. Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no Folkehelse, forebygging og rehabilitering Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering, Kristiansand kommune. Bystyrebehandlet mars 2013 Folkehelsearbeid

Detaljer

Demensplan veien videre. Bodø Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder

Demensplan veien videre. Bodø Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder Demensplan 2015 - veien videre Bodø 28.5.2015 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder Demensplan 2015 3 hovedsaker: Økt kunnskap og kompetanse Boformer tilpasset personer med demens - Smått er godt Dagtilbud

Detaljer

Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet

Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelse er: 1. befolkningens helsetilstand

Detaljer

Fremtidige utfordringer

Fremtidige utfordringer Fremtidige utfordringer Helse- og omsorgssektoren står overfor store fremtidige utfordringer; Antall eldre øker Det er mange yngre tjenestebrukere med helsemessige og sosiale problemer. Hvordan kan vi

Detaljer

Sykehjem - korttidsopphold Institusjon- korttidsopphold Generelt Alternativt navn Fagområde Beskrivelse

Sykehjem - korttidsopphold Institusjon- korttidsopphold Generelt Alternativt navn Fagområde Beskrivelse Sykehjem - korttidsopphold Institusjon- korttidsopphold Generelt Alternativt navn Institusjon- korttidsopphold Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem

Detaljer

Samlet saksfremstilling

Samlet saksfremstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2009/2654-3 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Samlet saksfremstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 34/10 18.03.2010 Kommunestyret 24/10 25.03.2010

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Foto: Claudia Mocci «Å se sin mor forsvinne litt etter litt handler om så mye mer enn bare praktiske spørsmål» Læring og mestring noter som gir god klang (NK LMH 2012) «De fleste

Detaljer

Demensteam => Utredning/Kartlegging

Demensteam => Utredning/Kartlegging Demensteam => Utredning/Kartlegging Hva har vi, hva trenger vi, hvor står vi og hva gjør vi? Erfaringer? Eva Lundemo 25.04.14 Hvorfor utredning? En forutsetning for å kunne gi hensiktsmessig behandling

Detaljer

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag:

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag: Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg - 11.08.2009 Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag: Som medlemmer i utvalget oppnevnes: Steinar Gundersen, V, Lill Jorunn B. Larsen, KrF, Liv

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2010 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Hvorfor opplæring til pasienter og pårørende? Helse Midt-Norges Handlingsprogram 2007-2010 «Opplæring

Detaljer

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge 2014 Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge Ive Losnegard Lier Kommune 13.05.2014 1. Formål/ målsetning Prosjekt lavterskelaktivitet for barn og unge skal få flere unge liunger

Detaljer

Velferdsteknologi Hva kan det bidra med?

Velferdsteknologi Hva kan det bidra med? Velferdsteknologi Hva kan det bidra med? Konferanse: Hverdagsmestring hva skal til for å bo hjemme? Kongsvinger kommune 3. oktober 2014 Åshild Sæther Engen, Terningen Nettverk Terningen Nettverk Offentlig/privat

Detaljer

Å bli eldre i LAR. 10. LAR-konferansen oktober Dag Myhre, LAR-Nett Norge

Å bli eldre i LAR. 10. LAR-konferansen oktober Dag Myhre, LAR-Nett Norge Å bli eldre i LAR 10. LAR-konferansen 16.-17. oktober 2014 Dag Myhre, LAR-Nett Norge Mange av oss som er godt voksne i LAR har mye bagasje å dra på. Mange har både psykiske og fysiske lidelser, mange er

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

«Et friskere liv med forebygging»

«Et friskere liv med forebygging» «Et friskere liv med forebygging» Et prosjekt i Agder i regi av helsedirektoratet Ved prosjektleder Vest Agder: Trygve Waldeland Forebyggende hjemmebesøk i Agder Midler fra helsedirektoratet til utviklingssentrene

Detaljer

Yngre personer med demens

Yngre personer med demens Oslo, 14. juni, 2013 Yngre personer med demens erfaringer fra Utviklingsprogrammet Per Kristian Haugen Antall personer under 65 år som har diagnosen demens i Norge (Harvey, 2003) : 1 200 1 500 Faktisk

Detaljer