markedsplan 2007 Foto: Johan Wildhagen, Innovasjon Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "markedsplan 2007 Foto: Johan Wildhagen, Innovasjon Norge"

Transkript

1 markedsplan 2007 Foto: Johan Wildhagen, Innovasjon Norge

2 MARKEDSPLAN FOR SØRLANDET REISELIV 2007 Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner fikk høsten 2005 sin første felles reiselivsstrategi. Strategien har fem ulike innsatsområder, bl.a. profilering og markedsføring av Sørlandet. Strategien operasjonaliseres gjennom Sørlandet Reiseliv. Det utarbeides et årlig handlingsprogram for Sørlandet Reiseliv, hvorav denne markedsplanen utgjør en viktig del. Vi har et utstrakt samarbeid med Innovasjon Norge. Med hensyn til markedsføring er Sørlandet Reiseliv deres hovedsamarbeidspartner i landsdelen. Sørlandet Reiseliv har valgt en direkte involvering for profilering av landsdelen, og en indirekte involvering hva angår produktmarkedsføring. Profilering av landsdelen. Strategien handler om å skape kjennskap til og øke kunnskap om hele Sørlandet som reisemål. Gode resultater avhenger av langsiktig innsats. Fylkeskommunene, gjennom Sørlandet Reiseliv, er i dag den aktør med størst mulighet til å sikre et slikt langsiktig arbeid. Profilering av landsdelen deles inn på følgende måte: A) Merkevaren Sørlandet; B) Profil; C) Reiselivsportalen; og D) Profiltiltak. Produktmarkedsføring er markedsføring som inkluderer kommersielle produkter. Prosjekter under denne strategien skal være målrettet, salgsutløsende og involvere næringen. Tiltak presenteres under punkt E) på side 14. Sørlandet Reiseliv er organisert som prosjekt, med Aust- og Vest-Agder fylkeskommune som eiere. Styret består av regionalsjef Kjell Abildsnes i Vest-Agder fylkeskommuner (styreleder), regionalsjef Kirsten Borge i Aust-Agder fylkeskommune og adm.dir Erling L. Hellum i Innovasjon Norge, Agder. Prosjektet har også en arbeidsgruppe som består av Anne Britt Bjørdal i Innovasjon Norge og administrasjonen i Sørlandet Reiseliv. Administrasjonen består av Gunnar E. Knudsen, Aust-Agder fylkeskommune og Siv Hemsett, Vest-Agder fylkeskommune. Førstnevnte er prosjektleder, med spesielt ansvar for strategi 1 (samarbeid og organisasjon), 2 (kompetanse) og 5 (produkt- og reisemålsutvikling) i reiselivsstrategien. Siv Hemsett har ansvar for strategi 3 og 4 i reiselivsstrategien (markedsplanen). Markedsgruppen i Sørlandet Reiseliv. Samarbeidet med den lokale reiselivsnæringen gjøres via de lokale reisemålsselskap som er invitert til å delta i markedsgruppen vår. Deltakere har plikt til å involvere seg til fellesskapets beste. Disse miljøene representerer avgrensede og definerte geografiske områder på 2

3 Agder. Markedsgruppen opptrer som rådgivende gruppe for Sørlandet Reiseliv sitt markedsarbeid. Gjennomføring av markedsarbeidet. Sørlandet Reiseliv innhenter noe ekstern hjelp til gjennomføring av avgrensede oppgaver. Det er da stort sett representanter fra de ulike reisemålsselskap som gjør en jobb på vegne av hele Sørlandet. På denne måten får vi tilgang til lokal reiselivskompetanse samt at lokale turistkontorer får en sterkere eierskapsfølelse til fylkeskommunenes reiselivssatsing. Arbeidsgruppen består av: Hildegunn S. Teinum (Turistkontoret for Region Mandal), Ann Kristin R. Jørgensen (Arendal turistkontor), Jan A. Haagensen (Nedre Setesdal Reisetrafikklag), Anne- Grete Løland (Lyngdal turistkontor) og Berit Egeli (Vest-Agder fylkeskommune). Budsjett. Markedsplan 2007 har et budsjett omtrent på nivå med i fjor, kr I år vektes profildelen noe tyngre enn produktmarkedsføringen. Finansiering. Fylkeskommunene fullfinansierer tiltakene under A), B), C) og D), og gir økonomisk tilskudd til tiltakene under punkt E). Markedsmessig. I markedspresentasjoner deler Sørlandet Reiseliv inn landsdelen i følgende fem områder: Region Lister, Region Mandal, Region Kristiansand, Setesdal og Region Arendal. Dette betyr i praksis at Sirdal og Grimstad presenteres som en del av h.h.v. Region Lister og Region Arendal. Det samme gjelder for Hovden, som presenteres som en del av Setesdal. Unntaket er vintermarkedsføring hvor Sirdal, Hovden, Åseral og Brokke presenteres som egne reisemål. DELMÅL FOR 2007 Gjestedøgn. Fra januar til og med september 2006 har Sørlandet hatt en økning sett i forhold til samme periode i 2005 på 7,5 % nordmenn ( gjestedøgn) og 9,3 % fra utlandet ( gjestedøgn). Vårt mål for 2007 er en fortsatt økning: 5 % økning for nordmenn og 7 % økning fra utlandet. Besøk på visitsorlandet.com. Til og med september i fjor hadde visitsorlandet.com unike brukere som i snitt slo opp på 10 ulike sider. Vårt mål for samme periode i 2007 er å doble antall unike brukere pr. måned og for samme periode, samt øke antall sidevisninger pr. unike bruker med 2. Peking inn til portalen. Pr. 1. november 2006 var det 21 andre nettsted som peker inn til visitsorlandet.com. Vår målsetting er å doble dette antallet. Intern markedsføring. Vi ønsker at tiltakene i denne planen skal gjøres mer kjent på Agder, og ønsker derfor å delta på ulike arenaer for å treffe næringen. Turistkontorene/reisemålsselskapene er en av flere naturlige arenaer. Vi vil også følge opp pressen på Agder der dette er naturlig. 3

4 Foto: Sørlandsinfo/Arendal turistkontor

5 A) MERKEVAREN SØRLANDET Merkevarebygging av Sørlandet handler om arbeidet med å gi reisemålet en helhetlig og entydig identitet når vi kommuniserer med markedet, herunder å ivareta og utvikle merkenavnet Sørlandet som et geografisk avgrenset reisemål (Agder) samt ta ansvar for å sikre et entydig bruk av begrepet Sørlandet. Målsetting. Sørlandet Reiseliv skal arbeide for å definere, styrke og vedlikeholde en ønsket posisjon for reisemålet Sørlandet på utvalgte markeder. Målgrupper. Markedsarbeidet i 2007 konsentrerer seg om: Norge, Danmark, Tyskland, Nederland og Storbritannia. Det er utelukkende segmentet ferie- og fritid vi arbeider med i denne markedsplanen. For mer info om markedene, se sorlandet-reiseliv.no. B) PROFIL Profilprogrammet ble utarbeidet i 2004 for Sørlandsreiser AS av Destino i Sandnes. Det er Sørlandet Reiseliv som forvalter profilen. Programmet er beregnet på både egne produksjoner så vel som lokale produksjoner i landsdelen og består av ulike elementer (logo, farger, grafikk, typografi etc.). Den viktigste konsekvensen av felles profil er gjenkjennelseseffekten vi ønsker å oppnå i markedet. Programmet finnes tilgjengelig og til fri bruk på nett, for de reisemål som ønsker å bruke det. All nødvendig informasjon som profilelementer, originalfiler samt retningslinjer er nå samlet på ett sted. Posisjonering. For å få uttelling på tiltakene som gjøres på det internasjonale markedet må vi 1) følge opp den markedsstrategi som Innovasjon Norge velger for merkevaren Norge og 2) posisjonere oss slik at vi vekker interesse i markedet. I det norske markedet er vår samarbeidspartner Skattejakt AS med kampanjen Skattejakt på Sørlandet. 5

6 C) PORTALEN VISITSORLANDET.COM Visitsorlandet.com er politisk og administrativt vedtatt å være internettportal for reiselivsinformasjon for hele landsdelen, og vi arbeider for at den skal blir generelt anerkjent blant reiselivsaktører i landsdelen. Domene og portalen eies av Sørlandsreiser AS, men forvaltes av Sørlandet Reiseliv. Prosjektleder marked i Sørlandet Reiseliv er ansvarlig redaktør med ansvar for målsettinger, strategi, struktur, organisering og synlighet. Sørlandet Reiseliv leier inn ressurser til gjennomføring av generell oppfølging, drift og iverksetting av delmål. Statistikk. Visitsorlandet.com hadde i 2006 totalt registrerte sidevisninger og unike besøkende. Pr var det 21 nettsted som pekte inn til visitsorlandet.com. Vi har en økning på 400 % i januar og februar i år i forhold til i fjor, sannsynligvis pga online annonsekampanje i Storbritannia som peker inn til portalen. Struktur og hierarki. Både struktur og innhold baserer seg på at vi lenker videre til lokale nettsted på Sørlandet. De to nivåer i hierarkiet dekker ulike behov hos brukeren, og er ment å utfylle hverandre. Direkte bedriftslenking har alltid et opplevelsesperspektiv. Synlighet. Det arbeides nå kontinuerlig med å bedre synligheten. Tiltak 2007 Oppgradering av publiseringsverktøy Forbedre designet Integrering av databaseløsning Gjennomgang av webstruktur Integrering online booking Kvalitetskontroll Nettest Optimalisering / synlighet Hovedmålsetting for visitsorlandet.com er å skape reiselyst. Portalen skal være en innfallsport til Sørlandet. Fokusering og visualisering av opplevelser (billedbruk) står sentralt. Portalen henvender seg til Sørlandet Reiseliv sine 5 utvalgte markeder på de respektive språk: Norsk, dansk, nederlandsk, engelsk og tysk. Vi skal informere og selge alle årstider, men med hovedfokus på den grønne. Portalen skal være relativt statisk, med unntak av forsiden. 6

7 Foto: Johan Wildhagen/IN

8 Foto: P. Austrud

9 D) PROFILTILTAK De fleste profiltiltakene gjøres i nært samarbeid med Innovasjon Norge og deres ulike kontorer og representanter i de aktuelle markedene. 1. Faktakatalog for Norge i regi av Innovasjon Norge. For 2007 produserer Innovasjon Norge en omfattende og detaljrik faktakatalog for Norge. Totalopplag er kataloger fordelt på 11 ulike markeder. Katalogene distribueres til turister som allerede har bestemt seg, eller er i ferd med å bestemme seg for å reise på ferie til Norge. Den skal være turistens viktigste planleggingsverktøy og en pådriver i beslutningsprosessen. Faktakatalogen er ikke spesielt profilerende, men presenterer mest ren faktainformasjon fra ulike landsdeler, destinasjoner og bedrifter, samt generell Norgesinformasjon. Katalogen har samme funksjon i alle markeder, men kan være forskjellig oppbygget og ha litt varierende tilpasset innhold. Nytt for 2007 er en elektronisk webversjon av alle katalogene med bla-funksjon der alle annonsører også blir presentert med en helside uansett størrelsen på katalogannonsen. Distribusjon: Messer, turoperatører, reisebyråer og transportselskaper, DM, husstandsdistribusjon, samarbeidspartnere, forespørsler fra forbrukere og bransje og via visitnorway.com. Alle kataloger vil også være tilgjengelige i nedlastbare pdfversjoner på visitnorway.com Sørlandet Reiseliv blir presentert med 1 helside i samtlige språkversjoner i Internasjonale sommerkampanjer i regi av Innovasjon Norge De internasjonale kampanjene tar utgangspunkt i merkevaren Norge og skal gi et attraktivt bilde av Norge som sommerferieland i forbrukeren bevissthet. Kampanjene er bygget opp slik at det er en profilerende del og en salgsutløsende del. Som deltaker får vi mulighet for å bli med på de salgsfremmende aktivitetene, og Sørlandet får, ved å delta, glede av fellesaktivitetene for markedsføringen av Norge som reisemål. Rapport fra 2006: Sommerkampanjene 2006 hadde til sammen et totalbudsjett på 43 mill. kr og ble gjennomført i Tyskland, Danmark, Storbritannia, Sverige, Nederland og USA. I tillegg ble det allokert 6 mill. offentlige midler som ble distribuert på markedene til sesongforlengende aktiviteter. Aktivitetsbeskrivelse 2007: De verdier og løfter som merkevaren Norge er basert på er grunnlaget for alle kampanjeaktivitetene rettet mot forbrukere i de prioriterte markedene. Dette gjelder aktivitetene på alle de 9

10 ulike nivåer vi bearbeider forbrukerne. Vi må fortsatt styrke kjennskapen til og kunnskapen om Norge som attraktivt reisemål, og få etablert Norge i forbrukerens bevissthet. Aktivitetene gjennomføres i hovedsak i perioden desember til og med juli. Målgruppe: Norge konkurrerer i første rekke med de destinasjonene som inngår i den samme produktkategorien som Norge nordiske og alpine naturopplevelser. Sørlandet Reiseliv deltar i den danske, nederlandske og britiske sommerkampanjen. 3. Temakampanjer i regi av Innovasjon Norge Innovasjon Norge gjennomfører markedskampanjer med et spesielt fokus på ulike tema. Sørlandet Reiseliv har solgt inn annonsemoduler, og samtlige reiselivsbedrifter på Sørlandet har blitt gitt lik mulighet for å annonsere. Sørlandet Reiseliv deltar i følgende kampanjer: Sjøfiske, innlandsfisk, sykkel og vandring. Hva inkluderer vår deltakelse: Presentasjon i katalog distribuert som ilegg til aktuelle magasiner, på aktuelle publikumsmesser og bestilling vis visitnorway.com. E-katalog på visitnorway.com i Tyskland, Nederland, Frankrike og UK Profiltiltak Aktiv kartlegging av aktuelle turoperatører Presentasjon i produktmanual Visningsturer for presse og turoperatører Artikler i newsletters samt link/ artikkel visitnorway.com Oppføring på Norges kartet som heftes inn i midten av katalogen Annonsører: Troll Aktiv, Bie Appartement, Grimstad Hotell, Strand Hotell Fevik, Scandic Hotell, Lista Fyr, Ljosland Fjellstove, Bortelidseter Hotell, Heddan Gard, Neset Camping, Rysstad Feriesenter, Færsnes Gjestetård, Røyland Gard, Pan Garden, Hamresanden Resort, Tregde Feriesenter og Trysnes Marina. 4. Trykksaker Sørlandskartet 2007: Sørlandet Reiseliv kjører samme konsept som de i 2006 og Formåler er å gi kunden smakebiter på opplevelser fra Sørlandet satt inn i en struktur som gjør det fristende og enkelt å lete videre. Tydelige henvisninger til portalen, og tydelige henvisninger til lokale turistkontor og faktainformasjon. Distribusjon: Lokale turistkontor på Sørlandet, Color Line, MasterFerries, Kjevik, NSB, brosjyrebestilling på 10

11 visitnorway.com og visitsorlandet.com samt passiv deltakelse messer. Opplag: språk: norsk, engelsk og tysk. Profilbrosjyre: Sørlandet Reiseliv ønsker å bidra til at landsdelen får en profilbrosjyre/bok på engelsk i løpet av Denne skal ha høy kvalitet og fungere som vertskapsgave i ulike sammenhenger. Overnattingsguide: Sørlandet Reiseliv har produsert en enkelt oversikt over samtlige overnattingssteder i landsdelen. Denne ligger også som nedlastbar fil på visitsorlandet.com. Opplag: Distribusjon: på forespørsel, via passiv deltakelse på messer og via lokale turistkontor. Språk: norsk/engelsk samlet. 5. Vertskap visningsturer (presse primært og bransje sekundært) Når Sørlandet deltar i Innovasjon Norge sine kampanjer (se punkt 2 og 3), får vi bl.a. mulighet til å være vertskap for kvalitetssikret presse- og/eller bransjebesøk. Visningsturer resulterer ofte i redaksjonell omtale som er en meget kostnadseffektiv måte å bidra til å skape økt kjennskap til og kunnskap om landsdelen. Programforslag utarbeides og kvalitetssikres av Sørlandet Reiseliv, i samarbeid med lokale turistkontor/reisemålsselskaper. Fordeling av kostnader: Transport til/fra Norge, samt på Sørlandet dekkes som hovedregel av Sørlandet Reiseliv. (Som regel dekker Innovasjon Norge transport til/fra Norge). Alle andre kostnader i forbindelse med dette punktet dekkes inn av lokale reisemål. Avtaler mellom bidragsytere og Sørlandet Reiseliv gjøres alltid skiftlig i forkant av besøket. 6. Forbrukermesser og Norwegian Travel Workshop (NTW) Forbrukermesser: Sørlandet Reiseliv deltar kun passivt på aktuelle publikumsmesser i (Vakantiebeurs i Utrecht, Ferie for Alle i Herning og Reisen i Hamburg). Bransjetreff: Sørlandet Reiseliv sitt profileringsarbeid inkluderer ikke bearbeiding av bransjen. Denne type arbeid er ressurskrevende og krever langsiktig og kontinuerlig oppfølging. Vi velger likevel å delta på Norwegian Travel Workshop, både fordi det er en viktig arena for å vise frem landsdelen og fordi workshopen denne gangen holdes i Kristiansand. 11

12 7. Deltakelse Visitnorway.com Visitnorway.com er Innovasjon Norges viktigste distribusjonskanal i markedsføringen av Norge som ferieland, både i Norge og internasjonalt. Visitnorway.com planlegger å videreutvikle portalen til å bli en enda mer brukervennlig og attraktiv for turisten. Gjennom visitnorway.com skal turisten få attraktive smakebiter på hva Norge har å by på, og gi god og dekkende informasjon om Norge og reiselivsnæringens tilbud. Det skal være enkelt for turistene å utforske Norge som reisemål, søke etter produkter tilpasset egne behov, samt planlegge, bestille og forberede feriereiser til Norge. Sørlandet Reiseliv mener det er viktig å være synlig Visitnorway.com, og setter av nødvendige ressurser til dette. Vår deltakelse i Innovasjon Norge sine kampanjer (punkt 2 og 3) gir automatisk synlighet, men vi vurderer fortløpende hvordan vi skal få bedre synlighet på Norges offisielle reiselivsportal. 12

13 Foto: P. Austrud 13

14 E) PRODUKTMARKEDSFØRING Sørlandet Reiseliv planlegger å bidra med finansiering i følgende kampanjer/tiltak i Skattejakt på Sørlandet Lokal aktør: Skattejakt AS Målsetting: Få flere til å komme til Sørlandet, få de til å bli lenger og få Sørlendinger til å bruke tid i egen landsdel i ferien. Målgruppe: Norske barnefamilier Budsjett: Ca. 11 millioner kr. Tilskudd: 1 million kroner. 2. DM i Jyllandsposten Lokal aktør: Inspirasjon Sørlandet Målsetting: Selge 1000 ekstra gjestedøgn. Målgruppe: Dansker bosatt på Nord- Jylland som ønsker å oppleve norsk natur og kultur. Budsjett: Ca. kr ,- Tilskudd: kr ,- 3. Profilartikler til Norwegian Travel Workshop Lokal aktør: Inspirasjon Sørlandet Målsetting: Profilere Sørlandet under arrangementet april -07 i Kristiansand. Målgruppe: Deltakere på NTW, det vil si profesjonelle kjøper av reiselivsprodukter fra hele verden. Budsjett: Ca. kr ,-. Tilskudd: kr ,- 4. Utvikling av booking i engelsk versjon Lokal aktør: Skattejakt AS i samarbeid med Sørlandet Reiseliv Målsetting: Vi ønsker å tilby online booking for våre utenlandske tilreisende på visitsorlandet.com. Målgruppe: Alle som bruker internett for å planlegge sin ferie og som ønsker å bestille overnatting via internett. Budsjett: Ca kr. Under planlegging: Ca. kr ,- 5. Utvikling av system for innhenting og distribusjon av reiselivsinformasjon Lokal aktør: Lokale turistkontorer/ reisemålsselskaper. Målsetting: Synliggjøre, strukturere og legge til rette for samling og distribusjon av opplevelses-tilbudet på hele Sørlandet. Målgruppe: Alle som bruker internett for å planlegge sin ferie og som ønsker å søke informasjon om opplevelser på Sørlandet. Under planlegging: Kr ,- 14

15 BUDSJETT A) MERKEVAREBYGGING B) PROFIL C) PORTALEN - VISITSORLANDET.COM D) PROFILTILTAK DIVERSE Faktakatalog for Norge Nasjonale kampanjer Temakampanjer Trykksaker Vertskap visningsturer Deltakelse forbrukermesser/ntw Deltakelse Visitnorway E) PRODUKTMARKEDSFØRING Skattejakt på Sørlandet Inspirasjon Sørlandet/DM Jylland Inspirasjon Sørlandet/NTW profilartikler Utvikling online booking, engelsk Databaseløsning for Sørlandet SUM

16 Layout og trykk:

markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen

markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen MARKEDSPLAN FOR SØRLANDET REISELIV 2008 Aust- og Vest-Agder fylkeskommune fikk høsten 2005 sin første felles reiselivsstrategi. Strategien har fem ulike innsatsområder.

Detaljer

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 MARKEDSAKTIVITEteR 2015 Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 1 2 Kjære samarbeidspartnere. Bookbare opplevelser dette begrepet har preget mange av markedsføringstiltakene vi har gjennomført i 2014. Vi

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. TERJE NESTHUS/FJORD NORWAY 2 Innholdsfortegnelse FELLES MARKEDSFØRING OG SALG GIR RESULTATER 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. Terje Nesthus/Fjord Norway 2 Innholdsfortegnelse Felles markedsføring og salg gir resultater 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

Ustabile markeder krever økt innsats

Ustabile markeder krever økt innsats Ustabile markeder krever økt innsats Frykten for terroraksjoner, urolighetene i Midt-Østen, SARS og en svekket verdensøkonomi har skapt endringer i internasjonalt reisemønster - noe som har ført til nedgang

Detaljer

Besøk Agder 2030. Høringsutkast besøksstrategi for Agder 2015-2030. Mars 2015 Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner

Besøk Agder 2030. Høringsutkast besøksstrategi for Agder 2015-2030. Mars 2015 Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner Besøk Agder 2030 Høringsutkast besøksstrategi for Agder 2015-2030 Mars 2015 Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner Besøk Agder 2030 Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosess og medvirkning...

Detaljer

Visit Sørlandet markedsplan 2013 - Det utenlandske ferie- og fritidsmarkedet

Visit Sørlandet markedsplan 2013 - Det utenlandske ferie- og fritidsmarkedet Visit Sørlandet markedsplan 2013 - Det utenlandske ferie- og fritidsmarkedet Motiv og forventinger Hovedmotiv for utenlandske gjester som velger å feriere i Norge er å oppleve norsk natur og slappe av.

Detaljer

Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014

Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014 Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014 Versjon 07.11.2012 1 Mye tyder på at 2013 har vært et godt år, i hvert fall i en rekke av områdene i Telemark. Det gode været har hatt mye å si for dette.

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

Besøk Agder 2030. Redigert forslag besøksstrategi for Agder 2015-2030 til politisk behandling i Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

Besøk Agder 2030. Redigert forslag besøksstrategi for Agder 2015-2030 til politisk behandling i Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner Redigert forslag besøksstrategi for Agder 2015-2030 til politisk behandling i Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner Mai / juni 2015 Innhold 1.0 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn, prosess og begrepsbruk...

Detaljer

Besøk Agder 2030. Besøksstrategi for Agder 2015-2030. Vedtatt av fylkestingene i Aust- Agder og Vest-Agder 16./17. juni 2015

Besøk Agder 2030. Besøksstrategi for Agder 2015-2030. Vedtatt av fylkestingene i Aust- Agder og Vest-Agder 16./17. juni 2015 Besøksstrategi for Agder 2015-2030 Vedtatt av fylkestingene i Aust- Agder og Vest-Agder 16./17. juni 2015 Innhold 1.0 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn, prosess og begrepsbruk... 2 1.2 En regional besøksstrategi;

Detaljer

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim RAPPORT Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2015 Mai 2015 av Erik W. Jakobsen, Endre Kildal

Detaljer

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling VARANGER Destinasjonsløsning for Varanger Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling Varangergruppa Jarkko Autero 09/2007 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 1.1. Samarbeid om markedsføring...

Detaljer

NordNorsk Reiseliv ønsker å jobbe aktivt for å få økt redaksjonell omtale av Nord-Norge.

NordNorsk Reiseliv ønsker å jobbe aktivt for å få økt redaksjonell omtale av Nord-Norge. NORGE: Norge er vårt største og viktigste marked og utgjør to tredjedeler av alle registrerte overnattinger i Nord-Norge. Det er viktig å fortsette jobben med å øke kjennskap til og kunnskap om Nord Norge.

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

Markedsplan for Telemarkreiser 2013

Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Versjon 07.11.2012 1 Dokumenteier: Godkjent av: Godkjent dato: Telemarkreiser AL Styret i Telemarkreiser Utskrift per 15.11.12 Bjørn Quentin Kvamme Telemark ny merkevare

Detaljer

paginering ÅRSRAPPORT 2010 NORDNORSK REISELIV AS

paginering ÅRSRAPPORT 2010 NORDNORSK REISELIV AS paginering ÅRSRAPPORT 010 NORDNORSK REISELIV AS 1 Foto: Frithjof Fure / Innovation Norway Grunnleggende fakta Formål Driftstilskudd for 010 Emisjon - Eierforhold Omsetning i 010 Statistikk - Resultater

Detaljer

Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen. Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer

Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen. Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer Innherred Reiseliv AS Steinkjer 18.5.2011 1 1 Innhold... 3 1.1 Kommentarer

Detaljer

Destinasjonsløsning for Innherred.

Destinasjonsløsning for Innherred. Destinasjonsløsning for Innherred. Notat fra styringsgruppen i Reisemål Innherred av 12. juni 2006 Innhold 1 Ramme for prosjektet Side 1 2 Felles vertskapsfunksjon for Innherred Side 1 3 Felles markedsføring

Detaljer

Et helhetlig og koordinert reiselivstilbud. Rapport fra arbeidsgruppe

Et helhetlig og koordinert reiselivstilbud. Rapport fra arbeidsgruppe Et helhetlig og koordinert reiselivstilbud Rapport fra arbeidsgruppe 2. juni 2009 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...3 1.1 NASJONAL REISELIVSSTRATEGI VERDIFULLE OPPLEVELSER...3 1.2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3

Detaljer

Markedsplan Visit Telemark Sommer 2015

Markedsplan Visit Telemark Sommer 2015 Markedsplan Visit Telemark Sommer 2015 Executive Summary Visit Telemark skal samarbeide med reiselivsaktørene i fylket om volum i utvalgte markeder/målgrupper Visit Telemark skal være i front på digitale

Detaljer

Forretningsplan 2010-2014 REGION STAVANGER BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Forretningsplan 2010-2014 REGION STAVANGER BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Forretningsplan 2010-2014 REGION STAVANGER BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Per 100209 Innhold: 1.0 Forord 2.0 Rapport status 2.1 Historie 2.2 Økonomi 2.3 Virkeområder 2.4 Prosjektarbeid

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG

ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG 2014 visitbergen.com Tall Ships Races, 24.-27. juli 2014 Bergen satser på arrangementsturisme Følg Bergen Reiselivslag på visitbergen INNHOLD 1 REISELIVET I TALL 4-7

Detaljer

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com VISSTE DU AT... «Kun hver 6000. jordboer har muligheten til å se Aurora i sitt eget hjemland. Resten av menneskeheten må reise for

Detaljer

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD. Året 2014... 5. Om NordNorsk Reiseliv AS... 7. Prosjekter, råd og utvalg... 9. Økonomi...

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD. Året 2014... 5. Om NordNorsk Reiseliv AS... 7. Prosjekter, råd og utvalg... 9. Økonomi... ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD Reiselivet på terskelen til en spennende fremtid!... 3 Året 2014... 5 Om NordNorsk Reiseliv AS... 7 Prosjekter, råd og utvalg...

Detaljer

HALLINGDAL REISELIV, SØKNAD OM TILSKOT TIL UTVIKLING AV FJELL&FJORD 2011

HALLINGDAL REISELIV, SØKNAD OM TILSKOT TIL UTVIKLING AV FJELL&FJORD 2011 SAK 18/11 HALLINGDAL REISELIV, SØKNAD OM TILSKOT TIL UTVIKLING AV FJELL&FJORD 2011 Saksopplysning Hallingdal Reiseliv søkjer i brev dat. 11.2.2011 om kr 700.000 til vidareutvikling av konseptet Fjell &

Detaljer

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com Markedsaktiviteter 2012 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Markedsføring av Fjord Norge gir resultater! Etter fire år med kompensasjonsmidler og økte markedsmuskler i perioden 2005-2008, opplevde

Detaljer

www.regionstavanger.com

www.regionstavanger.com www.regionstavanger.com Side 1 av 28 Innhold Reiselivsdirektøren har ordet 2 Styret og ansatte 3 Styrets beretning 4 Marked 6 Årsregnskapet - eget vedlegg Medlemsliste 24 Side 2 av 28 Reiselivsdirektøren

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Trøndelag Reiseliv Munkegata 19 7048 TRONDHEIM May Britt Hansen TRONDHEIM, 11.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Innholdsfortegnelse Reiselivsstrategien og mål for

Detaljer

MARKEDSAKTIVITETER 2013 NORDNORSK REISELIV AS

MARKEDSAKTIVITETER 2013 NORDNORSK REISELIV AS Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Innovasjon Norge Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Innovasjon Norge Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Innovasjon Norge Foto: Johan Wildhagen / Innovasjon Norge Foto: Terje

Detaljer