Multisenterstudie om barn av pasienter med alvorlig sykdom eller rusmiddelbruk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Multisenterstudie om barn av pasienter med alvorlig sykdom eller rusmiddelbruk"

Transkript

1 Multisenterstudie om barn av pasienter med alvorlig sykdom eller rusmiddelbruk Bakgrunn, utforming og status Torleif Ruud, prosjektleder Avdelingssjef, FOU-avdeling psykisk helsevern, Ahus Professor, Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri, UiO

2 Barn som pårørende Children of patients with severe illness or substance abuse: Prevalence, identification, perceived needs, services received and outcome

3 Prosjektgruppe og stipendiater Samarbeidspart Prosjektgruppe Stipendiat Prosjektledelse (Ahus) Torleif Ruud (prosj.leder) Akershus univ. sykehus Bente Weimand Ellen Katrine Kallander (phd) Nordlandssykehuset Vestre Viken Bjørg Eva Skogøy Elin Kufås Kristin Stavnes (phd) Bjørg Eva Skogøy (phd) Sørlandet sykehus Bente Hjemdahl Bente Hjemdahl (phd) Stavanger univ. sykehus Rogaland A-senter Gro Christensen Peck Åshild Skogerbø Anders Hellmann Maren Løvås R-BUP sør og øst Kristine Amlund Hagen Marit Hilsen (postdoktor) Barns Beste Eivind Thorsen + mer enn 30 intervjuere og andre medarbeidere rundt i helseforetakene

4 Forskningsspørsmål (kort liste) 1. Forekomst av problemer 2. Barnas situasjon/problem 3. Foreldres situasjon/problem 4. Om/hvordan barna identifiseres og følges opp 5. Hvordan det går med barna 6. Hvordan det går med foreldre og familier 7. Hvordan tjenestene fungerer og bør forbedres

5 Prosjektutforming Felles prosjekt i 4 år for 5 helseforetak i tre helseregioner Disse dekker til sammen 34% av Norges befolkning Datainnsamling i prospektiv undersøkelse Identifiserer pasienter med barn, rekrutterer familier Intervju med ett barn, syk forelder og frisk forelder (1 t hver) Spørreskjema til lærer / barnehage (30 min) Behandleres vurdering av behov, tjenestenes oppfølging Datainnsamling i 18 mnd ( 3 fam pr uke hvert sted) Etterundersøke etter 12 måneder (alle eller et utvalg) Prosjektleder ved Ahus, lokale koordinatorer

6 Opprinnelig mål for antall familier/barn Somatisk * Psykisk Rus Sum Akershus univ.sykehus HF Vestre Viken HF Sørlandet sykehus HF Stavanger (HF+RAS) Nordlandssykehuset HF *) alvorlig nevrologisk sykdom eller kreft Alle helseforetak samler inn samme type data om barn/foreldre. Forskningsspørsmål fordeles tematisk for publisering etter en plan, slik at de som skriver om et tema får tilgang på hele materialet for dette.

7 Plan for rekruttering hvert sted N = 180 Somatikk N = 60 Psykiatri N = 60 Rus N = 60 Poliklinikk N = 44 Døgn N = 16 Poliklinikk N = 49 Døgn N = 11 Poliklinikk N = 49 Døgn N = 11 Rekruttering ut fra fordeling av polikliniske og døgnpasienter i årlig statistikk for spesialisthelsetjenestene (Samdata)

8 Informanter Innlagt/henvist forelder Den andre forelderen Barn og unge i alderen 8-17 år* Kontaktlærer (skole)/ ped. leder (barnehage) Behandler/helsepersonell (spesialisthelsetjenesten)

9 Inklusjons- og eksklusjonskriterier I Inklusjonskriterier for voksen pasient Biologisk forelder eller adoptivforelder Barn 0-18 år som de bor med eller vanlig besøksordning Kunne forstå og lese norsk Samtykkekompetanse Pasienter med kreft Pasienter under aktiv behandling eller palliasjon Pasienter som oppfattes som friske og går til kontroll etter behandling, inkluderes ikke Pasienter med visse alvorlige nevrologiske sykdommer

10 Rekruttering Trekker tilfeldig poliklinikker og poster som deltar Trekker tilfeldig dager/uker for rekruttering pr enhet Registrerer antall pasienter med barn den dagen Brosjyrer og plakater på enheten på rekrutteringsdag Behandlere/personale informerer alle med barn Rekrutterer gir informasjon til pasienter vil ta i mot informasjon, og gjør avtale om kontakt/deltakelse Deltakelse forutsetter skriftlig samtykke

11 Spørreskjema og datainnsamling Omfattende spørreskjema med mange tema Mange etablerte instrumenter, en del skreddersydd for prosjektet Delvis ulike versjoner for barn/ungdom, foreldre og lærere Delvis ulike versjoner for ulike aldersgrupper Elektronisk ufylling på ipad eller PC Barn/ungdom og foreldre fyller ut på Ipad med intervjuer til stede Intervjupar på to drar ut til familien Lærere (om samtykke) og behandlere får lenke til spørreskjema Elektronisk database ved RBUP/Confirmit Ved utfylling overføres data via internett/3g til database Oppdatert kopi overføres hver uke til forskningsserver ved Ahus

12 Type informasjon om barn/foreldre Sosiodemografisk, levekår, familieforhold Belastninger Omsorgsoppgaver Konsekvenser Ressurser, mestring, sosiale ferdigheter Psykisk og delvis somatisk helse, livskvalitet Mottatt hjelp/oppfølging og erfaring med det Behandlers vurdering av behov for hjelp

13 Instrumenter og informanter (I) Om barnas situasjon Barn Foreldre Lærer Behandler Livskvalitet (Kidscreen 27) Styrke og vansker (SDQ, ASQ-SE) Betydning av hendelser (CRIES) Opplevelse av byrder (fra DAWBA) Sosiale ferdigheter (SSRS) Opplevelse av kontroll (BLC) Omsorgsaktiviteter (MACA-YC18) Konsekvenser av omsordsaktiv. (PANOC-20) Informasjon og hjelp som er mottatt Redsultater i skolen Tiltak i barnehage / skole Young carers i skolen

14 Instrumenter og informanter (II) Foreldrenes situasjon Barn Foreldre Lærer Behandler Foreldreferdigheter (fra DAWBA) Livskvalitet (SF8, QoL5) Psykisk helse (HCL-10) Spørsmål om sykdommern Bruk av alkohol og rusmidler (inkl CAGE) Lovbrudd Støtte fra andre (ISEL) Samhold i familien (FACES)

15 Instrumenter og informanter (III) Familiens situasjon Barn Foreldre Lærer Behandler Sosiodemografiske opplysninger Family Affluence Scale Hjelp og oppfølging, og opplevelsen av dette Tjenester og hjelp som tilbys / gis Barn Foreldre Lærer Behandler Undersøkelser og hjelp som er gitt Implementation of measures (Fisen) Family focused health care (Mayberry)

16 Undersøkelse om implementering Egen undersøkelse koblet til hovedstudien Gjøres ved Bjørg Eva Skogøy (phd, Nordlandssykehuset) Doktorgradsarbeidet er finansiert av Helse Nord Spørreskjema/telefonintervju til ledere, barneansvarlige og behandlere ved de fem foretakene og ved andre helseforetak Også del av spørreskjema til behandlere i hovedstudien Data om implementering kan kobles til data om barn/foreldre i hovedstudien på enhetsnivå (avdelinger/seksjoner)

17 Publiseringsplan Har vedtatt retningslinjer for publisering, som er vedlegg til avtalene mellom Ahus og parter Utarbeider detaljert publiseringsplan med fordeling på alle parter i prosjektet For hver artikkel beskrives Forskningsspørsmål Utvalg og avhengige variabler Uavhengige forklaringsvariabler Hovedforfatter og medforfattere

18 Oppdrag fra Helsedirektoratet Gjøre to kvalitative levekårsundersøkelser barn/unges erfaringer som barn av foreldre med rusproblem voksne erfaringer som partner med person med rusproblem Utarbeide flere rapporter Rapporter fra de to kvalitative studiene Litteraturgjennomgang om barn og voksne pårørende til personer med rusproblemer Rapport fra den kvantitative studien Delfinansiering kvantitativ etterundersøkelse (12 mnd)

19 Levekårsundersøkelse barn (for Hdir) Kvalitative intervju med ca 15 barn av personer med rusproblem Fokus særlig på tema som er lite belyst i kvantitative studien Utvalg og intervjuguiden utarbeidet med brukerorganisasjoner BAR barn av rusmisbrukere Voksne for barn Landsforeningen for barnevernsbarn Gjøres av Vestre Viken HF (Elin Kufås er leder) Intervjuer vår/høst Rapport vinteren 2014/2015

20 Levekårsundersøkelse voksne (for Hdir) Kvalitative intervju med ca 15 voksne pårørende av personer med rusproblem Fokus særlig på tema som er lite belyst i kvantitative studien Utvalg og intervjuguiden utarbeidet med brukerorganisasjoner Landsforbundet mot stoff A-larm Gjøres av Sørlandet sykehus HF (Bente Hjemdahl er leder) Intervjuer vår/høst Rapport vinteren 2014/2015

21 Litteraturgjennomgang (for Hdir) Oppsummering av norsk og internasjonal litteratur Om barn/ungdom som pårørende ved rusproblemer Om å vokse opp med foreldre med rusmiddelproblemer Hvilke problem er det vanlig at barn har Tiltak som har hatt positiv effekt på barn levekår Om voksne som pårørende ved rusproblemer Om å leve sammen med personer med rusmiddelproblemer Hvilke problem er det vanlig at voksne pårørende har Tiltak som har hatt positiv effekt på voksnes levekår

22 Hovedrapport til Helsedirektoratet Sammenfatte hovedfunn fra hele prosjektet, særlig om pårørende av personer med rusproblem. Gi råd om videre utvikling av tilbud ut fra resultatene. Hovedrapport desember Tilleggsrapport juni 2016 om etterundersøkelsen.

23 Noen erfaringer og status

24 Utfordringer under planlegging Meningsfylt og utfordrende å integrere ulike perspektiver i design og forskningsspørsmål Krevende å sette sammen spørreskjema ut fra mange ønsker om tema og instrumenter Krevende å finne modell for rekruttering som også kan gi mål på forekomst (prevalens) Krevende å uforme system med mange versjoner av skjema til fem informanter og om mange aldersgrupper

25 Utfordringer med rekruttering Svært krevende å rekruttere nok pasienter Få pasienter med barn i noen enheter (f eks kreft) Mange foreldre uten omsorg for egne barn (rus) Behandlere som ikke informerer pasienter (glemmer, for syk) Har lagt om en del prosedyrer ut fra erfaringene Måttet trekke nye/flere enheter for rekruttering Være til stede i enheter over tid for å bli tenkt på Stor fleksibilitet i tid/sted for «intervju»

26 Utfordringer med «intervju» Intervjuene (utfylling av spørreskjema) går oftest bra Spørreskjemaet er slitsomt for noen dårlige pasienter Gjennomsnittlig tid for utfylling av spørreskjema Foreldre 60 min, Barn/ungdom 45 min Lærer 25 min Behandler 40 min (inkl om implementering) Elektronisk database og opplegg fungerer bra Utfordringer med koordinering, må være fleksible Stor innsats av mange dedikerte medarbeidere

27 Status for delstudier november 2014 Kvantitativ hovedstudie Første datainnsamling avsluttes Datafil vil være klar februar 2015 Etterundersøkelsen er under forberedelse og starter november 2014 Kvalitative levekårsstudier Rekruttering og intervjuer er gjennomført Analyser av intervjuene har startet opp Resultater vil foreligge vinteren 2015

28 Antall intervjuer gjennomført pr SOM PHV TSB SUM Syk forelder Barn Andre forelder Kliniker Lærer Har hittil rekruttert fra 475 familier. Prognose ca 550 familier innen

29 Mer om prosjektet i artikkel: Torleif Ruud: Barn av pasienter med alvorlig sykdom eller rusmiddelmisbruk: Prosjektplan og erfaringer underveis fra en multisenterstudie En av artiklene i rapporten Barn i Norge 2014 som utgis av Voksne for barn, november 2014

30 Veien videre Datafil fra hovedundersøkelsen klar feb.2015 Analyser og skriving (artikler, rapport) 2015 Presentasjon av resultater høsten 2015 Presentasjon av etterundersøkelsen i 2016 Resultater fra kvalitative delprosjekter og litteraturgjennomgang vinteren 2015

Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg. Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer

Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg. Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer Akershus universitetssykehus HF i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Detaljer

Pårørende og ACT-team

Pårørende og ACT-team Bente Weimand, Pravin Israel, Torleif Ruud Foto: Gualberto107, FreeDigitalPhotos.net En undersøkelse om pårørendes erfaringer med ACTteam, og ACT-teamlederes erfaringer med samarbeid med pårørende Desember

Detaljer

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende må ses i en større sammenheng; -10 anbefalinger om tiltak for forebygging. Helse Nord (stor logo) Rapport 2012.

Detaljer

Ambulante akutteam 2012/2013 Praksis og erfaringer

Ambulante akutteam 2012/2013 Praksis og erfaringer akuttnettverket.no Ambulante akutteam 2012/2013 Praksis og erfaringer Foreløpige resultater Nettverkssamling 30.04.13 Torleif Ruud Avdelingssjef, FOU-avdeling psykisk helsevern, Ahus Professor II, Klinikk

Detaljer

Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende

Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende 2007 2010 Heftets tittel: Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende 2007 2010 Utgitt: Juli

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene?

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? Forord KoRus-Øst/Nasjonal

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) STF78 A055002 Åpen Signe Bang /Prosjektnummer NFR: 146330/330 GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) STF78 A055002 Åpen Signe Bang /Prosjektnummer NFR: 146330/330 GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT SINTEF Helse Postadresse: Pb 124, Blindern, 0314 Oslo/ 7465 Trondheim Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim) Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 73 59 63 61 (Trondheim) TITTEL Tilgjengelighet

Detaljer

Prosjektkatalogen. Forsknings- og utviklingsprosjekter. Klinikk for Psykisk helse og rus. Pågående prosjekter per 1.1.2013 Publikasjoner i 2012

Prosjektkatalogen. Forsknings- og utviklingsprosjekter. Klinikk for Psykisk helse og rus. Pågående prosjekter per 1.1.2013 Publikasjoner i 2012 Klinikk for Psykisk helse og rus Prosjektkatalogen Forsknings- og utviklingsprosjekter Pågående prosjekter per 1.1.2013 Publikasjoner i 2012 Utgiver: Forsknings- og Utviklingsavdelingen Februar 2013 Kjære

Detaljer

Innledning... 11 Beskrivelse av verktøyet... 12 Inklusjonskriterier og grunnlag for kartleggingen... 12 Validitet og reliabilitet...

Innledning... 11 Beskrivelse av verktøyet... 12 Inklusjonskriterier og grunnlag for kartleggingen... 12 Validitet og reliabilitet... RUSMIDDELMISBRUK I NORGE BrukerPlan - statistikk 2013 Forord BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av den kjente rusmiddelproblematikken i kommunen. Verktøyet

Detaljer

Evaluering av SMIL Styrket Mestring i Livet. et gruppetilbud for barn og ungdom som har foreldre med psykiske og/eller rusrelaterte helseutfordringer

Evaluering av SMIL Styrket Mestring i Livet. et gruppetilbud for barn og ungdom som har foreldre med psykiske og/eller rusrelaterte helseutfordringer Åpen Rapport Evaluering av SMIL Styrket Mestring i Livet et gruppetilbud for barn og ungdom som har foreldre med psykiske og/eller rusrelaterte helseutfordringer Forfattere Ole Magnus Theisen Marian Ådnanes

Detaljer

OPPSØKENDE VIRKSOMHET ER BRA FOR UTSATTE GRUPPER Evaluering av forsøk med ACT (Assertive Community Treatment) i Mosseregionen

OPPSØKENDE VIRKSOMHET ER BRA FOR UTSATTE GRUPPER Evaluering av forsøk med ACT (Assertive Community Treatment) i Mosseregionen OPPSØKENDE VIRKSOMHET ER BRA FOR UTSATTE GRUPPER Evaluering av forsøk med ACT (Assertive Community Treatment) i Mosseregionen Utarbeidet for Moss, Våler, Råde og Rygge kommuner og Sykehuset Østfold HF

Detaljer

NR 2-2009. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål

NR 2-2009. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål NR 2-2009 TIPS Sør-Øst NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser Oslo universitetssykehus, Ullevål NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved

Detaljer

Evaluering av Forebyggende familieteam 2008 2011 - Forsøk med familieambulatoriet i Vestre Viken HF.

Evaluering av Forebyggende familieteam 2008 2011 - Forsøk med familieambulatoriet i Vestre Viken HF. Vestre Viken HF Styringsgruppen for forebyggende familieteam v/ leder Torgeir Vethe Vestre Viken HF 3004 Drammen. Evaluering av Forebyggende familieteam 2008 2011 - Forsøk med familieambulatoriet i Vestre

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 BarnsBeste

ÅRSBERETNING 2013 BarnsBeste side 1 a ÅRSBERETNING 2013 BarnsBeste nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende 1 Innhold: Organiasjon og mandat... 3 En aktiv aktør og pådriver... 3 Innholdsrike år... 3 Nettverkene... 4 Skal

Detaljer

Årsmelding for 2013 Avdeling for forskning og utvikling (FOU-avdeling psykisk helsevern) Divisjon psykisk helsevern Akershus universitetssykehus HF

Årsmelding for 2013 Avdeling for forskning og utvikling (FOU-avdeling psykisk helsevern) Divisjon psykisk helsevern Akershus universitetssykehus HF Årsmelding for 2013 Avdeling for forskning og utvikling (FOU-avdeling psykisk helsevern) Divisjon psykisk helsevern Akershus universitetssykehus HF Avdelingens arbeid og utvikling i 2013 Om avdelingen

Detaljer

Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Arbeidsgruppe 3 Ressursbruk og oppgavefordeling innen psykisk helsevern for barn og unge Mars 2012 2 1. Forord...

Detaljer

Thor Christian Bjørnstad Tilbud til pårørende av personer med rusmiddelproblemer

Thor Christian Bjørnstad Tilbud til pårørende av personer med rusmiddelproblemer Thor Christian Bjørnstad Tilbud til pårørende av personer med rusmiddelproblemer Institutt for samfunnsforskning Oslo 2007 ISF 2007 Rapport 2007:2 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks

Detaljer

Bruker spør bruker om ACT

Bruker spør bruker om ACT Kristin Sverdvik Heiervang, Heidi Westerlund, Dagfinn Bjørgen, Ann-Mari Lofthus, Arnhild Lauveng, Torleif Ruud Bruker spør bruker om ACT En undersøkelse om brukeres erfaringer med tilbudet fra ACT-team

Detaljer

Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling

Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling Solveig Storbækken STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE RAPPORT09 Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling Heftets tittel: Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2008

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2008 Kommunale tiltak i helsearbeid 2008 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Solfrid Lilleeng og Jorid Kalseth Forord Rapporten er en av flere leveranser

Detaljer

Kommunenes rekruttering til og oppfølging av frivillig omsorg

Kommunenes rekruttering til og oppfølging av frivillig omsorg ØF-notat nr.: 11/2011 Kommunenes rekruttering til og oppfølging av frivillig omsorg av Vegard Johansen og Anne Lofthus ØF-notat nr.: 11/2011 Kommunenes rekruttering til og oppfølging av frivillig omsorg

Detaljer

«God Start veien fram»

«God Start veien fram» «God Start veien fram» Evaluering av habiliteringsmodell for oppfølging til foreldre/barn etter påvist hørselstap ved neonatal hørselsscreening. Sluttrapport STATPED SKRIFTSERIE NR. 104 1 Sluttrapport

Detaljer

Erfaringsrapport. fra nasjonal konferanse om

Erfaringsrapport. fra nasjonal konferanse om Silje Svarstad og Therese Dahl Erfaringsrapport fra nasjonal konferanse om Kombinasjonsbehandling med sentralstimulerende medikament for pasienter med ADHD som mottar legemiddelassistert rehabilitering

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Sidsel Sverdrup, Trine M. Myrvold og Lars B. Kristofersen Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Andre publikasjoner

Detaljer

SENTERBLADET 2012/2013 SMAKEBITER PÅ HVA SOM SKJER

SENTERBLADET 2012/2013 SMAKEBITER PÅ HVA SOM SKJER SENTERBLADET 2012/2013 SMAKEBITER PÅ HVA SOM SKJER INNHOLD Innledning Senter for omsorgsforskning Sør Senter for omsorgsforskning Vestlandet Senter for omsorgsforskning Midt-Norge Senter for omsorgsforskning

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket akuttnettverket.no Nettverk for evaluering, fagutvikling og kvalitetsforbedring i

Detaljer