Årsrapport 2014 FoU-avdelingen Utviklingssenter for sykehjem i Østfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014 FoU-avdelingen Utviklingssenter for sykehjem i Østfold"

Transkript

1 Rapport februar 2015 Årsrapport 2014 FoU-avdelingen Utviklingssenter for sykehjem i Østfold her

2 Side 2

3 1. Utviklingssenter for sykehjem (USH) i Østfold, Omsorgssentre nord 4 FoU avdelingen i Organisering 6 Fag og samarbeidsråd 7 Visjon og hovedmål 7 2. Pådriver for fag/ tjenesteutvikling og læringsarena 8 Brukermedvirkning og demens 8 Livsfortellinger og personsentrert omsorg på sykehjem 10 Omsorg for døende og Liverpool Care Pathway (LCP) nettverk i Østfold Pådriver for pasientsikkerhet, kompetanseheving og -utvikling 14 Interkommunalt læringsnettverk - Riktig legemiddelbruk i sykehjem i Østfold 14 Interkommunalt læringsnettverk Forebygging av fall i sykehjem i Østfold 16 På Alerten samhandling om kompetanse 18 Nettbasert studium i pasient- og brukerrettet dokumentasjon 20 Demensomsorgens ABC 22 Sykehjemslegenettverk i Østfold Tilrettelegger for forskning 25 «Myke fall» Støtdempende gulv- vil det føre til færre skader ved fall hos beboere på sykehjem? 25 Tjenestebehov hos eldre som mottar kommunale hjemmetjenester 25 Forberedende samtaler i sykehjem 26 Læringsnettverk som metode for implementering 26 Mangfoldledelse 26 Dyre- og robotassisterte intervensjon som helsefremmende tiltak for eldre med demens Samarbeid og erfaringsspredning 28 Frie midler prosjekter i Nettverkssamling for ansatte i sykehjem, helsehus og hjemmetjeneste 31 Samarbeidspartnere 32 Informasjon og kommunikasjon 34 Side 3

4 1. Utviklingssenter for sykehjem (USH) i Østfold, Omsorgssentre nord Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er en nasjonal satsing som skal bidra til gode pleie- og omsorgstjenester i kommunene. Satsningen er en del av Kompetanseløftet i Omsorgsplan Visjon for satsingen: Utvikling gjennom kunnskap. Hovedmålet er at utviklingssenter for sykehjem i Østfold er pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem i fylket. Glemmen sykehjem ble utnevnt, etter søknad, som undervisningssykehjem (USH) i Østfold 1. april Tittelen ble endret til Utviklingssenter for sykehjem i Østfold» (USH Østfold) 1. januar Fra januar 2014 er Utviklingssenter for sykehjem utvidet til virksomhet Omsorgssentre nord, dvs Glemmen sykehjem, Smedbakken sykehjem og Rolvsøy sykehjem. Virksomhetsleder Elbjørg Kleiven. Det er 40 utviklingssentre i Norge og hvert fylke har to utviklingssentre; ett utviklingssenter for sykehjem og ett utviklingssenter for hjemmetjenester. Fredrikstad kommune er vertskap for Utviklingssenter for sykehjem i Østfold. Eidsberg kommune er vertskap for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Østfold. Helsedirektoratets overordnete strategi for Utviklingssentrene er beskrevet i Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester en nasjonal satsning (2010). Økonomiske midler fra statsbudsjettet tildeles Utviklingssentrene årlig etter søknad til Helsedirektoratet. Utviklingssentrene rapporterer hvert år til Helsedirektoratet i forhold til måloppnåelse i henhold til søknad og handlingsplan. Satsningen på utviklingssentrene skal være gjenstand for en nasjonal evaluering innen Årsrapporten for FoU- avdelingen ved USH for 2014 er utviklingssenterets rapportering i forhold til måloppnåelse beskrevet i handlingsplan for 2014 og rapporteringskrav fra Helsedirektoratet i mai Tusen takk for arbeidsinnsatsen til alle prosjektlederne i året som har gått. Tusen takk for alle innspill og bidrag fra alle våre samarbeidspartnere. Dere alle har bidratt til og gjort det mulig med den store aktiviteten utviklingssenter for sykehjem har hatt i Tusen takk for godt samarbeid til dere alle! Elisabeth Østensvik, FoU-leder Side 4

5 FoU avdelingen i 2014 Fredrikstad kommune vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem i Østfold Fredrikstad kommune er vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem i Østfold. Fredrikstad kommune har innbyggere. Byen er Østfolds største by og Norges sjette største kommune målt i antall innbyggere. Side 5

6 Organisering Seksjon for helse og velferd ble opprettet i 1. januar 2013, i forbindelse med omorganisering i kommunen. Hovedformålet med organisasjonsendringen var å legge til rette for sterkere, tydeligere og mer samordnet og ansvarliggjort ledelse, som har et strategisk blikk på utviklingen av tjenesteområdene og ressursbruken. Dette for å sikre riktig kvalitet og mer effektiv drift. Den nye organiseringen skal legge bedre til rette for forsvarlige tjenester med riktig kvalitet til alle som trenger det. Dette betyr likeverdige tjenester til innbyggere i hele kommunen, rett fordeling av de økonomiske rammer bystyret tildeler, god styring, økonomisk kontroll og bærekraftig økonomi, robuste fagmiljøer med rom for utvikling, innovasjon og synergier i tjenestene, og god ledelse på alle nivåer. Utviklingssenter for sykehjem i Østfold er organisert i «etat omsorgssentre» og FoU avdelingen i stab under etatsjefen. Fra januar 2014 er Utviklingssenter for sykehjem utvidet til virksomhet Omsorgssentre nord, dvs Glemmen sykehjem, Smedbakken sykehjem og Rolvsøy sykehjem. Virksomhetsleder Elbjørg Kleiven. Side 6

7 Fag og samarbeidsråd Deltakerne i fag- og samarbeidsrådet i 2014: Birgitte S. Kopperud, etatsleder omsorgssentre Fredrikstad kommune (leder) Elisabeth Østensvik, FoU-leder, USH Østfold (sekretær) Odd Petter Nilsen, samhandlingssjef Sykehuset Østfold HF erstattet av Mette Meisingseth, fag- og kompetansesjef ved SØ fra mai 2014 Maren Sogstad, leder for Senter for omsorgsforskning Østlandet Liv-Solveig Tvete, høgskolelektor, Høgskolen i Østfold, Avd. for helse- og sosialfag, erstattet av Guri Rummelhoff, førstelektor, HIØ fra høsten 2014 Guro Steine Letting, kommuneoverlege Fredrikstad kommune Siri Bækkevold, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Østfold erstattet av Torunn Sikkeland, seniorrådgiver fra høsten 2014 Frøydis Wroldsen (AP), leder av helse og velferdsutvalget i Fredrikstad Per Lebesby (KrF), medlem av helse og velferdsutvalget i Fredrikstad Kåre Høye, Eldrerådet Hanne Jacobsen, tillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund Grete Kvernå, Hovedtillitsvalgt, Fagforbundet I 2014 har det blitt holdt 3 møter i fag- og samarbeidsrådet for USH Østfold. Visjon og hovedmål Utvikling gjennom kunnskap Visjonen er et ideal for dagens og framtidens helse- og omsorgstjenester. Kunnskapsbaserte tjenester i kontinuerlig forbedring og utvikling. Tjenester der de ansatte reflekterer over praksis og omdanner konkrete praktiske erfaringer til kunnskap. Hovedmål Utviklingssenter for sykehjem i Østfold er pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem i Østfold. Med pådriver menes en som går foran og jobber for å få noe til å skje, motiverer og får med seg andre. Side 7

8 2. Pådriver for fag/ tjenesteutvikling og læringsarena Brukermedvirkning og demens Gir pasienter på sykehjem økt innflytelse ved å heve ansattes kompetanse rundt brukermedvirkning, spesielt tilknyttet aktiviteter Kjennskap til beboernes livsfortellinger, verdier og preferanser bidrar til mer personsentrert omsorg og at aktivitetstilbud utformes på deres premisser. Målet med personsentrert omsorg er å styrke identiteten, fremme brukermedvirkning og tilpasse aktiviteter til den enkelte. Kjennskap til beboernes livshistorier, verdier og preferanser er nødvendige forutsetninger for å kunne legge til rette for brukermedvirkning. Det er også viktig at syke eldre mennesker med mental og intellektuell reduksjon blir stimulert slik at mentale funksjoner vedlikeholdes best mulig. Personsentrert omsorg (i motsetning til oppgaveorientert omsorg) forutsetter at ansatte kjenner den enkelte beboer og kan tilpasse hjelpen etter individuelle behov. Når ansatte får kjennskap til beboernes livsfortellinger, er det lettere for dem å kunne se og respektere personer for eksempel med demens og at demensdiagnosen ikke er det eneste som kjennetegner dem. Målet med personsentrert demensomsorg er å sette den enkelte i stand til å bruke sine ressurser maksimalt og bidra til å opprettholde selvstendighet så langt det er mulig. Prosjektet skal bidra til at brukere/pasienter og pårørende opplever å bli møtt av helsepersonell som har en reflektert holdning til brukermedvirkning sykehjemsansatte får mulighet til økt kompetanse og bevisstgjøring i den hensikt å gi brukerne muligheter til innflytelse, spesielt med fokus på ønskete aktiviteter andre sykehjem: prosjektet skal munne ut i en prosedyre som synliggjør brukermedvirkning i praksis. Tiltak Kompetanseheving i form av fagdager, møter på avdelingene, involvering av avdelingssykepleiere og kvalitetsgruppa på sykehjemmet. Bakgrunnsopplysningsskjema min livshistorie bruk av og vurdere behov for revidering av skjemaet. Utvikle en modell for implementering av brukermedvirkning gjennom individuelt tilpassete aktiviteter («Dagen er din»). Involvering av studenter, elever og frivillige i gjennomføring og evaluering av aktiviteter Resultater Bakgrunnsopplysningsskjema «min livshistorie» er revidert og implementert i kvalitetssystemet. Trivselsskjema etter modell fra Haugvoll sykehjem i Sarpsborg, ble videreutviklet og tatt i bruk på ett sykehjem. I løpet av våren 2014 ble det gjennomført flere individuelt tilpassete aktiviteter gjennom tiltaket «Dagen er din». Velværesalongen på Rolvsøy sykehjem ble pusset opp og tilrettelagt for velvære. Side 8

9 Ansatte har fått opplæring i håndmassasje. Tidsperiode: januar 2012 juni 2014 Prosjektleder: Kari Lislerud Smebye (20 %) Spredning: Nasjonal hjemmeside Hjemmesiden til Fagdag på Høgskolen i Østfold Undervisning på Høgskolen i Østfold Side 9

10 Livsfortellinger og personsentrert omsorg på sykehjem Tar i bruk og evaluerer VIPS modellen for personsentrert omsorg. Innfører fagmøter Sykepleierstudenter deltar og får innsikt i denne modellen, samler data knyttet til livsfortellinger og utfører personsentrert omsorg. Målet med personsentrert demensomsorg er å sette den enkelte i stand til å bruke sine ressurser maksimalt og bidra til å opprettholde selvstendighet så langt det er mulig. Tom Kitwood ( ) satte personsentrert omsorg på dagsordenen da han introduserte modellen i demensomsor-gen på 1990-tallet. Dawn Brooker videreutviklet og systematiserte tenkningen om personsentrert omsorg i et rammeverk/praksismodell = VIPS praksismodell (2007). Sentralt i VIPS praksismodellen er Fagmøtet. Fagmøtet er et fast møte med fast struktur hvor de som jobber i avdelingen har faste roller. Hjelpepleiere og primærpleiere har særlig ansvar for å sikre at omsorgen som ytes er personsentrert. Disse har derfor sentrale roller i VIPS praksismodellen. Fagmøtene skal ledes av ressurspersoner som sikrer kvalitet og innhold i tråd med kriteriene i VIPS- modellen. Resultater - Kompetanseheving i samråd med fagutviklingssykepleier og ledelsen v/sykehjemmene. Fagdager, deltakelse på kurs VIPS modellen. - Arbeid med bakgrunnsopplysningsskjema, som allerede var påbegynt på sykehjemmene - Fagmøter er hovedtiltaket ved implementering av VIPS-modellen. - Livsfortellinger integreres i individuelle tiltaksplaner i dokumentasjonssystemet Gerica. Resultater for sykepleiestudenter i 1. års praksis på sykehjem - Teoretisk undervisning på høgskolen som forberedelse til praksis. - Arbeidskrav i praksis er å utarbeide en sykepleieplan for primærpasient. Livsfortellingen er en del av arbeidskravet. Utfra livsfortellingen kan student/primærkontakt finne en individuell aktivitet som passer for denne beboeren og gjennomføre denne aktiviteten. - Refleksjonsgruppe med studenter, praksisveiledere og praksislærer. - Delta i fagmøter i avdelingen der primærpasienten er i fokus. Resultater for lærere: - Individuell veiledning av studenter i tilknytning til arbeidskravet i praksis - Lede refleksjonsgrupper med studenter og praksisveiledere på praksisstedet - Fokusgruppeintervjuer for studenter og ansatte USH Østfold, Omsorgssentre nord, ved Smedbakken sykehjem, har tatt i bruk VIPSmodellen med fagmøter på to avdelinger på sykehjemmet. Prosjektet startet opp for fullt i januar Sykepleierstudenter ved Høgskolen i Østfold i første års praksisperiode, deltok og fikk innsikt i denne modellen, samlet data knyttet til livsfortellinger og utførte personsentrert omsorg våren Side 10

11 Det er gjennomført to fokusgruppeintervjuer et intervju med studenter og et intervju med ansatte. Det skrives nå en forskningsartikkel i forbindelse med prosjektet. Prosjektperiode: høsten 2013 våren 2014 Prosjektleder: Guri Rummelhoff, Høgskolen i Østfold. Prosjektmedarbeidere: Kari Lislerud Smebye HIØ og Birgitte Tombre, Smedbakken sykehjem. Finansiering: Samarbeidsmidler Høgskolen i Østfold Spredning: Nasjonal hjemmeside Hjemmesiden til Fagdag på Høgskolen i Østfold Undervisning på Høgskolen i Østfold Nettverkssamling for ansatte i sykehjem/hjemmetjenester i Østfold, november 2014 «Fagnytt» fra utviklingssenter for sykehjem Side 11

12 Omsorg for døende og Liverpool Care Pathway (LCP) nettverk i Østfold Liverpool Care Pathway (LCP) er en tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende. Planen ble utviklet for å overføre den helhetlige omsorgen som den døende og pårørende blir møtt med på en lindrende (palliativ) enhet, til andre deler av helsetjenesten. Utviklingssenter for sykehjem i Østfold har etablert et LCP- nettverk i fylket. Hovedmål Å være pådriver og bistå med implementering av Liverpool Care Pathway (LCP) i alle 10 sykehjem i Fredrikstad kommune og være pådriver i Østfold. Å etablere nettverk for kommuner som allerede benytter LCP eller som planlegger å ta i bruk LCP. Fra september 2014 Videreføre nettverk og gjennomføre fagdager for kommuner som allerede benytter LCP eller som planlegger å ta i bruk LCP. Tiltak Arrangere oppstartseminar, fagdager/fagseminarer Gjennomføre opplæring i LCP Å være ressursperson i arbeidet med å implementere tiltaksplanen både i Fredrikstad og i Østfold Å danne erfaringsnettverk Resultater LCP er nå i bruk i Askim, Eidsberg, Hvaler, Halden, Sarpsborg, Våler, Råde og Fredrikstad. Alle sykehjem i Fredrikstad kommune har innført LCP. Fra prosjekt til drift i sykehjem i Fredrikstad: videre oppfølging av LCP i sykehjem i Fredrikstad er lagt til lindrende enhet ved Fredrikstad korttidssenter. Det etablerte kommunesamarbeidet er videreført. Det er gjennomført 1 heldags fagseminar for alle kommuner i Østfold høsten 2014 med ca 70 deltakere. Innholdet i fagdagen 6. november: Gjennomgang av tiltaksplanen LCP, Nåværende status og veien videre, ved Grethe Skorpen Iversen, nasjonal koordinator LCP, kompetansesenter for lindrande behandling Helse Vest. Medikamenter i livets sluttfase og samtale med pårørende, ved Natalie Olaj sykehjemslege Lindrende enhet, Fredrikstad korttidssenter. Musikk ved livets slutt, ved Eline Smith, musikkterapeut i etat omsorgssentre, Fredrikstad Side 12

13 Samarbeidspartnere: Kompetansesenter for lindrende behandling, helseregion sør-øst, Ullevål sykehus, Halden kommune, Eidsberg kommune, Askim kommune, Hvaler kommune og Fagforbundet i Østfold, Fredrikstad kommune, etat hjemmesykepleie. Tidsperiode: 1. september 2012 oktober Prosjektleder: Anne Herwander Kvarsnes (50 %) september 2012 februar 2014 Prosjektleder: Elisabeth Bjørnstad Karlsen (20 %) september 2014 oktober 2015 Finansiering: Helsedirektoratet Spredning: Nasjonal hjemmeside Fylkesmannens kontaktmøte med alle kommuner i Østfold, desember 2014 Nettverkssamling for ansatte i sykehjem/hjemmetjenester i Østfold, november 2014 «Fagnytt» fra utviklingssenter for sykehjem Hjemmesiden til Sykehjemslegenettverk Østfold, oktober 2014 Side 13

14 3. Pådriver for pasientsikkerhet, kompetanseheving og -utvikling Interkommunalt læringsnettverk - Riktig legemiddelbruk i sykehjem i Østfold Spredning av tiltakspakken fra den nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet i Østfold. 11 kommuner og 13 team fra sykehjem deltok i forbedringsarbeid om riktig legemiddelbruk i sykehjem. Riktig legemiddelbruk i sykehjem er ett av innsatsområdene i pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7). Innsatsområdene er valgt ut på bakgrunn av mulighet for forbedring, tiltak som er dokumentert effektive, gode data for evaluering av tiltak, samt støtte i norske fagmiljøer. Pasientsikkerhetskampanjen gikk fra januar 2014 over i ett 5-årig program for pasientsikkerhet. Hensikt og mål Hensikten var å få til et tverrfaglig samarbeid for å sikre riktig legemiddelbehandling. Målet var å bidra til at alle pasienter på sykehjem skulle få så riktig og nødvendig legemiddelbehandling ved å gjøre strukturerte tverrfaglige legemiddelgjennomganger. Flest mulig av kommunene deltar i Pasientsikkerhetsprogrammets innsatsområde «Riktig legemiddelbruk i sykehjem» Sykehjemmene kommer i gang med systematisk og regelmessig gjennomgang av pasientens legemidler i et tverrfaglig team Deltakere får innføring i nyttige metoder og verktøy for å iverksette forbedring lokalt der de arbeider Teammedlemmene blir en del av et interkommunalt nettverk mellom sykehjem og avdelinger for felles læring og erfaringsutveksling Tiltak og gjennomføring Det skulle etableres gode rutiner for gjennomføring av legemiddelgjennomganger, halvårige og helårskontroller, oppføringer av indikasjoner på hvert legemiddel, opprettelse av tiltaksplan for videre nødvendig oppfølging av legemidler. Læringsnettverket er et arbeidsseminar med fokus på iverksetting av konkrete tiltak i egen organisasjon mellom samlingene. Deltakere på læringsnettverket introduseres til innsatsområdet, tiltakene, forbedringsverktøy og målemetoder etter mal fra pasientsikkerhetsprogrammet. Det vil holdes en faglig forelesning på hvert seminar. Av de 18 (17) kommunene i Østfold som ble inviterte til å delta i læringsnettverket, var det 11 kommuner som gjennomførte hele prosjektet. Med en oppstartsamling, en midtsamling og en avsluttende samling arbeidet teamene fra de forskjellige sykehjemmene med planer for oppstart, gjennomføring og videre spredning. I tillegg ble teamene invitert til to telefonkonferanser som skulle gi støtte og veiledning til teamene underveis. Side 14

15 Resultat Det ble etablert gode og nye rutiner for legemiddelgjennomgang i de deltakende sykehjemmene som deltok. Det ble gjort dosejustering eller seponering av legemidler og indikasjoner på alle legemidler. Rutiner for dokumentasjon og videre oppfølging ble etablert. Fokus på legemiddelbehandling ble økt, og faglig kompetanse blant de ansatte ble styrket. Utgifter på legemidler ble redusert. Som erstatning for seponerte legemidler ble miljøterapeutiske tiltak styrket. Samarbeidspartnere Kommuneoverlege i Fredrikstad Pasientsikkerhetskampanjen, ved sekretariatet Fylkesmannen i Østfold Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold Apotek 1, Fredrikstad Av 18 (17) kommuner i Østfold er det 13 team som deltok i Læringsnettverket.(70,5 % deltakelse) (Rømskog kommune hører til Akershus) Tidsperiode: september 2013 juli 2014 Prosjektleder: Astri Bergland (30 %) Finansiering: Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Østfold Spredning: Nasjonal hjemmeside Videreutdanningen i akuttgeriatri ved Høgskolen i Østfold, januar 2014 og april 2014 Fylkesmannens kontaktmøte med alle kommuner i Østfold, desember 2014 Nettverkssamling for ansatte i sykehjem/hjemmetjenester i Østfold, november 2014 «Fagnytt» fra utviklingssenter for sykehjem Hjemmesiden til Sykehjemslegenettverk Østfold, oktober 2014 Side 15

16 Interkommunalt læringsnettverk Forebygging av fall i sykehjem i Østfold 9 kommuner med 12 tverrfaglige sammensatte team deltar i læringsnettverk med innføring i innsatsområdet fra pasientsikkerhetsprogrammet i fallforebygging for å kunne implementere tiltak og spre dette til egen kommune. Bakgrunn Forebygging av fall i sykehjem er ett av innsatsområdene i pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7». Innsatsområdene er valgt ut på bakgrunn av mulighet for forbedring, tiltak som er dokumentert effektive, gode data for evaluering av tiltak, samt støtte i norske fagmiljøer. Høy forekomst av fall for den eldre sykehjemspasient er det en stor utfordring. Studier viser at skadenes alvorlighetsgrad øker med økende alder, og at forekomsten av dødelighet øker når konsekvensen av fall blant eldre er hoftebrudd. I et samfunnsmessig helseperspektiv er hoftebrudd kostnadsmessig ressurskrevende, men ikke minst en stor helsemessig utfordring for den eldre selv slik som smerter, lidelse, funksjonssvikt, redsel for nye fall og tap av helserelatert livskvalitet. Det ligger et potensiale for forbedringer ved reduksjon i antall fall. Ved et slikt prosjekt får man satt fallforebygging på dagsorden og også muligheter for økt kompetanseheving av helsepersonalet Mål Målet er å redusere fall og fall med skade i helseinstitusjoner. Bygge varige systemer og kompetanse innen fallforebygging Forbedre pasientsikkerhetskulturen i kommunehelsetjenesten Tiltak Læringsnettverket er et arbeidsseminar med fokus på iverksetting av konkrete tiltak i egen organisasjon mellom samlingene. Deltakere på læringsnettverket introduseres til innsatsområdet, tiltakene, forbedringsverktøy og målemetoder etter mal fra pasientsikkerhetsprogrammet. Det holdes en faglig forelesning på hvert seminar. Informasjon og opplæring av ansatte Informasjonsbrosjyrer til pasienter og pårørende Risikoanalyse av pasienter med hjelp av verktøy som Downton Fall Risk Index Fallregistrering i Extranet, og falljournal og tiltaksplaner i Gerica Legemiddelgjennomgang Tverrfaglig utredning Huskelister for forebygging av fall på pasientrom Grunnleggende øvelser for den enkelte pasient og øvelser i gruppe med pasienter. Tiltakene gjennomføres i liten skala for senere å bli evaluert for så å bli implementert i avdeling/virksomhet etterhvert. Side 16

17 Resultater Foreløpig resultat av prosjektet viser økt fokus på og engasjement i forhold til fallforebygging i sykehjem/helseinstitusjoner der team deltar i læringsnettverket i Østfold ved: Startet innføring i metoder for strukturerte utredning Kommet i gang med standardtiltak og individuelt tilpassede tiltak innen fallforebygging Kommet i gang med dokumentasjon av fallforebygging i tiltaksplan Fått bedre oversikt over fall med og uten skade ved å gjøre fallregistreringer Samarbeidspartnere Fylkesmannen i Østfold Pasientsikkerhetsprogrammet ved sekretariatet Kommuneoverlegen i Fredrikstad Tidsperiode: september 2014 juni 2015 Prosjektleder: Astri Bergland (50 %) Finansiering: Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Østfold Spredning: Nasjonal hjemmeside Videreutdanningen i akuttgeriatri ved Høgskolen i Østfold, januar 2014 og april 2014 Fylkesmannens kontaktmøte med alle kommuner i Østfold, desember 2014 Nettverkssamling for ansatte i sykehjem/hjemmetjenester i Østfold, november 2014 «Fagnytt» fra utviklingssenter for sykehjem Hjemmesiden til Sykehjemslegenettverk Østfold, oktober 2014 Side 17

18 På Alerten samhandling om kompetanse Økt pasientsikkerhet gjennom kompetanseheving i hvordan gjenkjenne risikoutsatte pasienter, iverksette gode tiltak, forebygge sykdomsforverring og kommunisere pasientens tilstand på en trygg og sikker måte. Prosjektet er et eksempel på en god modell for samhandling med spesialisthelsetjenesten med fokus på kompetanseoverføring og kompetansedeling og bruk av felles vurderingsverktøy i pasientbehandlingen. Hensikt og mål Kommunehelsetjenesten tar i bruk ALERT (som brukes i spesialisthelsetjenesten) som et verktøy i pasientsikkerhet, kompetanseoverføring, kompetanseoppbygging, samhandling og trygg og sikker kommunikasjon på tvers av nivåer. Noe NYTT, som er NYTTIG som blir NYTTIGGJORT ALERT-konseptet bidrar med kompetanse i vurdering av riktig og best behandlingsnivå for pasienter (BEON prinsippet) og kvalitetssikrer samhandling på tvers av nivåer, både med hensyn til kommunikasjon og dokumentasjon. Tiltak Bygge opp et instruktørkorps som blir ansvarlig for gjennomføring av kurs for ansatte i sykehjem og hjemmetjeneste Administrative samhandlingsrutiner mellom kommuner og helseforetak. Revitalisere eksisterende samhandlingsrutiner ved innleggelse i sykehus og kontakt med legevakt og vurdere behov for endringer i eksisterende observasjonsskjema ved akutt forverring Evaluering av ALERT-konseptet blir en sentral aktivitet i prosjektet Implementering og spredning av konseptet til helsehus/kommuner i Østfold pågår Hovedprioritering er ansatte ved kommunale øyeblikkelig hjelp senger og helsehus i Østfold i de 5 legevaktsdistriktene. Resultater Instruktørkurs er gjennomført januar 2014 for ansatte i de fem helsehusene i Østfold. Alle 5 helsehusene i fylket har nå 4 ALERT-instruktører hver. Fredrikstad har gjennomført 4 kurs våren 2014 og 3 kurs høsten Deltakere fra både korttids og langtidsavdelinger i sykehjem i Fredrikstad. Helsehuset i Halden har tilbudt og arrangert ALERT kurs for andre ansatte i kommunen. Helsehuset i Askim har tilbudt og arrangert ALERT kurs for ansatte i de 7 kommunene i sin helsehusregion. Opplæring i ALERT for ansatte i kommunale akutt døgnsenger (KAD) ved helsehusene er nedfelt i samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Østfold HF og alle kommunene i Østfold. Retningslinje nr. 4 øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene. Bidratt til implementering og etablert nettverk av ALERT kontakter i Østfold. Arrangert og gjennomført en felles nettverkssamling/fagdag for alle ALERT instruktører i fylket sammen med Sykehuset Østfold i juni Side 18

19 Tidsperiode: august 2012 januar 2015 Prosjektledere: Elisabeth Østensvik (august august 2013) og Kristin Sofie Johansen (20 %) (august 2013 januar 2015) Samarbeidspartnere: Høgskolen i Østfold (2012/2013) Sykehuset Østfold HF og utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus Finansiering: Sykehuset Østfold 2012/2013, Fylkesmannen i Østfold 2013/2014 og Utviklingssenter for sykehjem i Østfold (Helsedirektoratet) Spredning To prosjekter hånd i hånd samhandling om kompetanse (ALERT) Helse sørøsts fag- og forskningsdager, Radiumhospitalet, Oslo, april 2014 (Elisabeth Østensvik, USH Østfold og Kari Os, USH Akershus) «ALERT- en modell for kompetanseheving» Fylkesmannens fornyingskonferanse for kommuneledere i Østfold «Beat for Beat». Strømstad, juni 2014 (Elisabeth Østensvik) Posterpresentasjon på nettverkssamling for ansatte i sykehjem og hjemmetjeneste i Østfold 13. november 2013.(Kristin Sofie Johansen) Nasjonal hjemmeside Fylkesmannens kontaktmøte med alle kommuner i Østfold, desember 2014 Nettverkssamling for ansatte i sykehjem/hjemmetjenester i Østfold, november 2014 «Fagnytt» fra utviklingssenter for sykehjem Hjemmesiden til Sykehjemslegenettverk Østfold oktober Side 19

20 Nettbasert studium i pasient- og brukerrettet dokumentasjon Utvikling av et åpent fleksibelt nettbasert studium i pasient- og brukerrettet dokumentasjon Bakgrunn Studier fra Norge, Sverige og Danmark viser at helsepersonell strever med å få til god kvalitet på dokumentasjon av sykepleie. Å dokumentere direkte pasient- og brukerrettet helsehjelp er en faglig, etisk så vel som juridisk forpliktelse. Den elektroniske pasientjournalen er det mest sentrale informasjons- og kommunikasjonsverktøyet for helsepersonell i den daglige pasientbehandlingen. Det er derfor viktig med økt kunnskap om dokumentasjon. Mål og hensikt Å utarbeide et fleksibelt nettbasert kurs i pasient - og brukerrettet dokumentasjon med et omfang tilsvarende fem studiepoeng. Det overordnede målet eller effektmålet vil være å utvikle et studie/kurs som kan bidra til at helsepersonell får kompetanse til å ivareta forpliktelser de har i henhold til lovog regelverk. Målgruppen studenter ved Høgskolen i Østfold, avdeling helse- og sosialfag, som en del av bachelorutdanningen ansatte i kommunehelsetjenesten, som et kompetansehevende tiltak uten krav om forkunnskaper eller andre inntakskriterier. Fleksibilitet og økt IKT-kompetanse Ved at kurset/studiet er nettbasert øker også den generelle IKT-kompetansen Brukervennlig grensesnitt vil også inkludere ansatte med lav IKT-kompetanse. Studiet/kurset muliggjør arbeidsplassen som campus. Samarbeid At studiet utvikles i nært og forpliktende samarbeid mellom praksisfeltet og høgskolen vil bidra til læring i praksisnære og realistiske situasjoner (se pkt om bruk av IKT). Fleksibiliteten gjør at studenter fra ulike utdanninger kan arbeide sammen i praksis om dette temaet. Det fremmer forståelse for andre yrkesgrupper, og tverrfaglig samarbeid. Tiltak og gjennomføring Utvikling av gode praksisrelevante case med tilhørende oppgaver og svarveiledning Fremstilling av case gjennom film av praksisnære situasjoner i høgskolens ferdighetssenter, med tilhørende oppgaver og svarveiledning Produksjon av screencast som viser hvordan IKT verktøyet brukes (instruksjoner) Produksjon av screencasts om faglige, etiske og juridiske retningslinjer Filmer av forelesninger/deler av forelesninger som skal brukes i opplæringen Side 20

21 Opprette wiki/web.2.0 løsning for erfaringsutveksling mellom kursdeltakere og administratorer/fasilitatorer Utvikling av verktøy for å evaluere piloten, som IKT-basert spørreskjema og en guide til bruk under deltagende observasjon IKT-baserte spørreskjema og intervjuguide for fokusgruppeintervju for å evaluere studiet/kurset Utvikle Quiz og selvrettende tester for kursdeltagerne Tidsperiode: januar 2014 desember 2015 Prosjektleder: Kari Aarøen, høgskolelektor, Høgskolen i Østfold Deltakere i prosjektgruppen Høgskolen i Østfold, avd helse- og sosialfag: Kari Aarøen, Camilla Gjellebæk, Liv- Solveig Tvete og Hanne Røising Sarpsborg kommune: Tone Svendsen og Jon Bertil Warenius Fredrikstad kommune: Anne Herwander Kvarsnes og Elisabeth Østensvik. Finansiering: Norgesuniversitetet Spredning Blogg om prosjektet https://dokumentasjonsprosjekt.wordpress.com/ Artikkel i høgskoleavisa Nasjonal hjemmeside «Fagnytt» fra utviklingssenter for sykehjem Hjemmesiden til Side 21

22 Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem i Østfold har ansvar for å planlegge og gjennomføre oppstartsseminarer og fagseminarer for deltakerne i Demensomsorgens ABC i fylket. Hver deltakende kommune har en kontaktperson som teknisk tilrettelegger for seminarene. I 2014 har hele15 av 18 av Østfolds kommuner har deltatt i Demensomsorgens ABC perm 1 og 2 og Demensomsorgens ABC miljøbehandling I Østfold er det stor aktivitet når det gjelder Demensomsorgens ABC. Aldring og Helse har registrert totalt 658 ulike personer som ved utgangen av 2014 har gjennomført 1028 permer i studiegrupper og 990 permer er fullført med studiebevis. Tallene tilsier at 96,3 % av de som kommer i gang, fullfører. Det er faktisk litt høyere prosent enn landsgjennomsnittet. I 2014 ble det gjennomført 10 ABC seminardager i Østfold 6 seminardager vår og 4 seminardager høst. Totalt påmeldte var 438 personer. Våren 2014 ble følgende seminarer gjennomført: Demensomsorgens ABC 2. fagseminar I Mysen, 3. april Temaet for seminaret var erfaringsutveksling samt forelesning om «Demens og problemadferd». Fagansvarlig og foreleser Kjersti Langli Jørgensen. Demensomsorgens ABC 4. fagseminar I Rakkestad 18. mars Fagseminaret startet med «Pasient og brukerrettighetsloven 4 A» og forelesere var Siri Bækkevold og Kjersti Haugan fra Fylkesmannen. Fagtema 2 var «Bruk av kartleggingsverktøy» med Solgunn Johansen og Kjersti Langli- Jørgensen fra Demensteamet i Fredrikstad. Demensomsorgens ABC, miljøbehandling 2. seminar I Moss, 24. mars I Moss, 31. mars I Våler, 25. mars I Spydeberg 29. april De fire andre- seminaret tilknyttet Miljøbehandlingspermen har krevd nye fagkombinasjoner: Tema for dagene har vært «Livshistorien i tekst og bilder» v/ Anne-Pernille Rudi spesialsykepleier i Demensteamet i Moss, «Marte Meo filmveiledning» v/ Hilde Gunn Kristiansen- spesialsykepleier ved Alderspsykiatrisk Poliklinikk ved Sykehuset Østfold og «Hvordan møter vi åndelige og eksistensielle behov hos personer med demens?» v/ Hilde Margrethe Voll- sykehjemsprest ved Vålerenga bo og servicesenter og St. Halvardshjemmet. Tilbakemeldingene har vært svært gode, og vi viderefører dette, så langt det lar seg gjøre, i Side 22

23 Høsten 2014 ble følgende seminarer gjennomført: Demensomsorgens ABC - oppstartseminarer 110 personer fra 8 ulike kommuner ble høst 2014 påmeldt Demensomsorgens ABC, oppstartseminar. Gruppen ble fordelt på 2 seminardager. I Halden, 23.september, med deltakere fra Halden (28), Aremark (8), Rakkestad (12) og Hvaler (7) I Skiptvedt, 25. september, med deltakere fra Skiptvet (20), Våler (20), Spydeberg (8), Rømskog (6). Oppstartseminaret følger fast mal - Presentasjon og introduksjon av gruppearbeidet, samt forelesning om «Demens og kommunikasjon» ved Kjersti Langli-Jørgensen Demensomsorgens ABC - 3. fagseminar I Askim, 9. oktober, med deltakere fra Askim, Eidsberg og Moss På 3. seminaret foreleste Solgunn Johansen fra Demensteamet i Fredrikstad om «Pårørendes situasjon», mens Gry Hole fra Aldring og Helse med temaet «Personsentrert omsorg». Demensomsorgens ABC, miljøbehandling I Halden 8. oktober, med deltakere fra Halden, Hobøl, Rømskog, Skiptvedt, Spydeberg, Askim og Trøgstad På oppstartseminaret for miljøpermen kom deltakerne kom fra 7 ulike kommuner. Ny foreleser av året var Gry Hole fra Aldring og Helse som foreleste om temaet «Miljøbehandling og VIPS modellen». Musikkterapeut Eline Smith hadde foredraget «Musikk i hverdagen- for beboere og ansatte» Kommunene kan søke fylkesmannen gjennom Kompetanseløftet for tilskudd til deltakelse i Demensomsorgens ABC. Ansvarlig: Kjersti Langli-Jørgensen, kontaktperson og ABC ansvarlig i Østfold Side 23

24 Sykehjemslegenettverk i Østfold Økt kunnskap gir bedre pasientbehandling! Vi har opprettet en faglig og sosial møteplass for sykehjemsleger i fylket for å styrke sykehjems-medisinen. Sykehjemsleger jobber ofte alene. De behandler skrøpelige eldre som ofte har flere sykdommer og bruker mange legemidler. Mye kunnskap og gode holdninger kreves for å gjøre en god jobb i et tverrfaglig miljø. Hvordan skal vi få til et faglig løft som gjør det mer interessant og trygt å være lege på sykehjem? Etter inspirasjon fra andre fylker, tok USH kontakt med Fylkesmannen i Østfold som umiddelbart tente på ideen. Fylkesmannen bevilget midler til Utviklingssenter for sykehjem. Fylkesmannen har bistått med lokaler og mat. En kurskomite bestående av tre sykehjemsleger og ass. fylkeslege utarbeider det faglige programmet, kontakter forelesere etc. Ca 30 sykehjemsleger møtte på den første samlingen 1. april De gav gode tilbakemeldinger. Andre samling var 29.oktober 2014 Ansvarlig: kommuneoverlege i Fredrikstad kommune, Guro Steine Letting Finansiering: Fylkesmannen i Østfold Side 24

25 4. Tilrettelegger for forskning «Myke fall» Støtdempende gulv- vil det føre til færre skader ved fall hos beboere på sykehjem? Nytt sykehjem i Fredrikstad kommune, Østsiden sykehjem, åpnes 1. april Sykehjemmet skal prøve ut et støtdempende gulvbelegg for å forebygge skader ved fall hos pasientene/beboerne. Det er valgt ulik grad av støtdemping fordelt på to etasjer i på sykehjemmet. En etasje har gulvbelegg med 12 % dempning og den andre etasjen har 35 % dempning på gulvbelegget. Hensikt med pilotstudien Hensikten med pilotstudien er å undersøke om støtdempende gulvbelegg reduserer og forebygger skader ved fall. Vi skal gjennomføre en pilotstudie der vi sammenlikner antall fall og antall fall med skade i to avdelinger som har gulvbelegg med ulik grad av støtdempende effekt. Forberedelser til forskningsprosjektet startet høsten 2014 Noen av tiltakene høsten 2014 Utvikling av et fallregistreringsskjema i avvikssystemet Risk manager Søknad og prosjektskisse til REK Tilknytning til et forskermiljø Planlegging av legemiddelgjennomgang Prosjektperiode: august 2015 januar 2017 Ansvarlige: Wenche Sydvold, spesialkonsulent, Elisabeth Østensvik, FoU-leder USH, Astrid Bergland, professor, HIOA, i samarbeid med Gerflor som leverandør av sportsgulvet. Tjenestebehov hos eldre som mottar kommunale hjemmetjenester Ansvarlig Geir Selbæk, Sykehuset Innlandet. Bidrar i og deltar i forskningsprosjektet Tjenestebehov hos hjemmeboende eldre over 70 år som mottar kommunale hjemmetjenester - forekomst, forløp og forbruk av helseressurser Flere forskningsartikler er publisert. Prosjektet avsluttet i (Sykehuset Innlandet). Ansvarlig i Fredrikstad kommune: Prosjektmedarbeider Solgunn Johansen. Side 25

26 Utviklingssenter for sykehjem i Østfold har bidratt til rekruttering av informanter til følgende forskningsprosjekter: Forberedende samtaler i sykehjem Senter for medisinsk etikk (SME) v/universitetet i Oslo arbeider med et stort forskningsprosjekt om "forberedende samtaler" i norske sykehjem. Ved alvorlig sykdom eller forverring av helsetilstanden kan sykehjemspasienter være ute av stand til å uttrykke egne ønsker om helsehjelp. Derfor ser mange verdien av en såkalt forberedende samtale med pasient og/eller pårørende før en slik situasjon oppstår. Hensikten med en forberedende samtale er å få vite om pasienten har ønsker eller tanker om fremtidig behandling, pleie og omsorg hvis helsetilstanden forverres, eller for livets sluttfase. Utviklingssenteret har bidratt med rekruttering av informanter. Ansvarlige: Elisabeth Gjerberg og Lillian Lillemoen, Senter for medisinsk etikk, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Læringsnettverk som metode for implementering Hovedformålet med studien er å undersøke hva som hemmer og fremmer tverrfaglig samarbeid mellom profesjoner/helsepersonell. Med fokus på læringsnettverk. Foreløpig problemstilling: På hvilken måte har det tverrfaglige samarbeidet i læringsnettverk betydning for lærings og kvalitetsutviklingsarbeid i kommunehelsetjenesten? Ønsker å få kunnskap om betydning av tverrfaglig samarbeidet i prosjektperioden, og om prosjektarbeidet har ført til endringer/forbedringer i praksisfeltet. Masterstudent: Wenche C. Hansen Mangfoldledelse Denne undersøkelsen er en del av et masterstudium i Organisasjon og ledelse, avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag ved Høgskolen i Østfold. Globalisering og økt innvandring har bidratt til at Norge, som tidligere var et relativt homogent land både kulturelt og etnisk, i dag er preget av en større grad av mangfold. Temaet for denne avhandlingen er hva disse samfunnsendringene betyr for lederrollen. Gjennom intervjuer med avdelingsledere ved ulike sykehjem vil jeg belyse i hvilken grad kulturelle forskjeller blant medarbeiderne fører til endret lederskap, og hvilken kompetanse som kreves for å være en god leder i et flerkulturelt arbeidsmiljø. Avhandlingen og problemstillingen er basert på egen interesse for temaet og er ikke knyttet til oppdragsforskning, kommersielle interesser eller annet. Fører etniske og kulturelle forskjeller i medarbeidergruppen til endret lederskap? Masterstudent: Torunn Johannessen Side 26

27 Dyre- og robotassisterte intervensjon som helsefremmende tiltak for eldre med demens Hovedmålet er å undersøke mulige endringer i risikofaktorer tilknyttet fall blant eldre med demens ved å benytte dyre- og robotassisterte intervensjoner. Vestfold, Akershus og Østfold deltar i forskningsstudien. Utviklingssenter for sykehjem i Østfold har hatt rollen mht.rekruttering av deltakere fra eget fylke. Samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold, og Utviklingssenter for sykehjem i Akershus. Tiltak: 1)Intervensjon med hund, 2) selen PARO og 3) kontrollgrupper. Fra Østfold deltar: Rygge: Ryggeheimen sykehjem og Myraveien Dagsenter, Moss: Orkerød sykehjem og Skogbrynet Dagsenter, Fredrikstad: Solliheimen sykehjem og Dagtilbudet Glemmen sykehjem, Halden: Solheim senter, Sarpsborg: Haugvoll sykehjem Prosjektleder: Professor Camilla Ihlebæk, Universitetet for miljø og biovitenskap Prosjektansvarlig: USHT Vestfold Finansiering: Oslofjordfondet og Regionale Forskingsfond Hovedstaden Spredning: Prosjektet har vært omtalt i flere fora: NRK Sykepleien Sarpsborg Arbeiderblad Tønsberg blad, (www.tb.no) Side 27

28 5. Samarbeid og erfaringsspredning Samarbeid og spredning har hatt et stort fokus i Utviklingssenter for sykehjem har vektlagt å invitere alle helsehus, korttidssentre og sykehjem i alle kommuner med i våre satsninger i I tillegg har USH Østfold utviklet en god modell for samhandling med spesialisthelsetjenesten gjennom prosjektet "På ALERTEN" - samhandling om kompetanse. USH ØSTFOLD fungerer som en faglig ressurs og bidrar til samhandling i fylket spesielt i forbindelse med følgende tiltak/prosjekter i 2014: Demensomsorgens og miljøbehandlingens ABC Ni kommuner har deltatt med studiegrupper i Demensomsorgens ABC i Østfold i 2014 Sju kommuner har deltatt i Miljøbehandlingens ABC Omsorg for døende og Liverpool Care Pathway (LCP) Åtte kommuner bruker LCP Tre kommuner til er interessert. Interkommunalt læringsnettverk - Riktig legemiddelbruk i sykehjem i Østfold Tolv kommuner deltar i læringsnettverket 70,5 % av kommunene i Østfold Interkommunalt læringsnettverk Forebygging av fall i sykehjem i Østfold 9 kommuner med 12 tverrfaglige sammensatte team deltar i læringsnettverket På Alerten samhandling om kompetanse Alert instruktørkurs for alle 5 Helsehusene i fylket i samarbeid med Sykehuset Østfold En god modell for samhandling med spesialisthelsetjenesten Frie midler prosjekter i 2014 Et samarbeid mellom UHT, USH og Fylkesmannen i Østfold. I 2014 er det USH som har hatt hovedansvaret. Det er gjennomført følgende i 2014 Frie midler - oppstartsmøte januar 2014 Halvveis rapportering juni Erfaringsseminar november 2014 Side 28

29 I tjukkasgjengens fotspor Orkerød sykehjem i Moss Et tilbud som I tjukkasgjengens fotspor representerer et udekket behov. For hjemmeboende personer med demens er det ved siden av støttekontakt først og fremst dagsentra som er eksisterende tilbud. Både demensdiagnosen og dagsenter kan dessverre fortsatt oppleves som stigmatiserende for enkelte. Et frivillig uformelt tiltak vil derfor åpne for mange som ikke ønsker eller har nytte av ordinære dagaktivitetstilbud. Mange yngre personer med demens vil dessuten være for friske til å ha glede av ordinære dagsentra. Et uformelt og uforpliktende tilbud som I tjukkasgjengens fotspor vil være et viktig supplement til det kommunen kan tilby. Det er opp til den å shoppe aktiviteter etter som det passer. Noen vil kanskje både gå tur, ta en kopp kaffe, samt se på kunst, mens andre begrenser det hele til turgåing. Det er den enkeltes behov som skal være styrende. Prosjektleder: Anne-Pernille Rudi, Orkerød sykehjem, Moss Periode: januar oktober 2014 NRK Østfold, Aktiviteter for menn Haugvoll sykehjem i Sarpsborg Et aktivitetsprosjekt i kommunehelsetjenesten med fokus på aktiviteter for menn. Forskning viser at menn har lettere for å bli passivisert i sykehjem enn det kvinner blir. Prosjektet på Haugvoll har kartlagt mannlige beboeres interesser og utviklet et regelmessig tilbud hver tirsdag og torsdag året rundt. Tilbudet fortsetter etter at prosjektperioden er over, det har hele tiden vært intensjonen. Aktivitetstilbudet er tredelt, med samtalegruppe for menn (Tirsdagsforum), Friluftsgruppa (tur og ruslegruppe m/picknic) og Hobbyaktivitet. Samtidig med å skape aktivitetstilbudene er det blitt utviklet en modell for hvordan et regelmessig aktivitetstilbud for menn kan gjennomføres på tvers av avdelinger og uten å tilføre ekstra ressurser i form av økt bemanning (Haugvoll-modellen). Tidsperiode: januar oktober 2013 Prosjektleder: Marit Hornes Side 29

30 «Hvert skritt teller» Prosjektet skal vise om de eldre blir motivert av å bruke skritteller, noe som kan gjøre at vi med enkle og billige midler kan følge opp de eldre etter endt intervensjon. I tillegg vil det gi oss et redskap som er lett tilgjengelig. -Prosjektet vil vise om de eldre blir mere aktive og derigjennom klare seg bedre selv og blir mer sosiale. -Prosjektet vil vise om den eldre blir mer aktive gjennom døgnet ved å bruke skritteller med tanke på at inaktivitet over 30 min er ugunstig. -Prosjektet vil vise om dette bevisstgjør alle deltakerne om at hverdagsaktivitet er viktig. Tidsperiode: januar oktober 2013 Prosjektleder: Marion Tillmann, Anne Katrine Lystad og Monica Jensen NRK Østfold , nrk.no Side 30

31 Nettverkssamling for ansatte i sykehjem, helsehus og hjemmetjeneste Pasientsikkerhet og forbedringsarbeid var hovedtema på årets nettverkssamling for ansatte i kommunehelsetjenesten 13. november på Quality hotell i Sarpsborg. 120 deltakere. Arrangør: USHT og Fylkesmannen. Fra program for dagen: Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7», v/ Nanna Fredheim, Pasientsikkerhetsprogrammet Per Fugelli: Helsetjenestens gudestoff: tillit Per Fugelli: Helsens kilder på prøve i det friske og i det syke livet Frie midler prosjekter: o I tjukkasgjengens fotspor v/anne-pernille Rudi o «Aktiviteter for menn» v/ Marit Hornnes o «Små skritt teller» v/ Anne Katrine Lystad og Monica Jensen Personsentrert omsorg- innføring av VIPS praksismodell v/ Birgitte Tombre, ass avd spl og Jens Espeland, sykehjemslege, Smedbakken sykehjem, Fredrikstad Helhetlige, koordinerte og trygge pasientforløp v/ Nina Mikkelsen, kommuneoverlege, Sarpsborg Sarpsborg Arbeiderblad Side 31

32 Samarbeidspartnere Utviklingssenter for hjemmetjenester i Østfold Utviklingssentrene for sykehjem og for hjemmetjenester har samarbeidet på felles satsningsområder i Frie midler Utviklingssentrene har samarbeidet om Frie Midler, med felles informasjonsmøte, vurdering av søknader, felles oppstartsmøte og erfaringsutveksling ved sluttførte Frie Midler prosjekter. Nettverkssamling for ansatte i sykehjem og hjemmetjeneste i november I tillegg møtes USH og UHT og utveksler erfaringer i felles fora gjennom hele året. Deltar i fag- og samarbeidsrådene til hverandre. Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen er en viktig samarbeidspartner og støttespiller for utviklingssentrene. Utviklingssentrene har et samarbeidsmøte med fylkesmannen i begynnelsen av hvert år, for å planlegge felles aktiviteter. Fylkesmannens oppgaver i satsingen på Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er å: delta i fag- og samarbeidsrådet (skilles fra rollen som tilsynsmyndighet). støtte utviklingssentrenes etablering av nettverk og samarbeid med øvrige kommuner i fylket. bidra til spredning og deling av erfaringer og resultater i fylket. I 2014 har Fylkesmannen bidratt både faglig og økonomisk til nettverkssamling for ansatte i sykehjem og hjemmetjeneste i fylket. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold har samarbeidet med Fylkesmannen om tildeling av Frie Midler i I tillegg har Fylkesmannen etter søknad bidratt med midler til læringsnettverk for «Riktig legemiddelbruk i sykehjem» og «Forebygging av fall i institusjon». Fylkesmannen har også bidratt med skjønnsmidler, etter søknad, til prosjektet «På ALERTen» Representant fra Fylkesmannen sitter i USHs Fag- og samarbeidsråd. Senter for omsorgsforskning Østlandet og regionalt nettverk for utviklingssentrene koordinert av utviklingssentrene selv Omsorgsforskningssentrene skal: tilby samarbeidsavtaler med alle utviklingssentrene i sin region. arrangere én årlig samling for utviklingssentrene i sin region. yte forskningsfaglig bistand og veiledning til utviklingssentrene. utføre praksisnær forskning med bidrag fra utviklingssentrene, og støtte øvrige utviklingsprosjekter som utviklingssentrene selv driver. Side 32

33 Glemmen sykehjem deltar i nettverk i regi av omsorgssenteret. Utviklingssentre (USHT) i helseregion Øst. I 2014 har vi deltatt på 1 nettverkssamling på Gjøvik. I tillegg deltok utviklingssenteret på Omsorgsforskningskonferansen i oktober I forbindelse med nettverkssamling i regi av Senter for omsorgsforskning Østlandet, har USHT i region Øst arrangert egne nettverkssamlinger våren 2014 på Gjøvik. I tillegg har lederne av FoU-avdelingene ved USHT i Øst avholdt 4 møter i Høgskolen i Østfold, avd. helse- og sosialfag, (HIØ) En representant fra HIØ sitter i Fag og samarbeidsrådet for USH FoU leder sitter i fagråd for master og videreutdanningene ved Høgskolen i Østfold er medlem av forskergruppen tverrprofesjonelt samarbeid er medlem i forskergruppen kvalitet i helsetjenesten har hatt undervisning på videreutdanningen i akuttgeriatri om pasientsikkerhet og riktig legemiddelbruk i sykehjem samarbeider med Høgskolen gjennom samarbeidsprosjektene: Personsentrert omsorg og livsfortellinger (2013/14) og Nettbasert studium i pasient- og brukerrettet dokumentasjon (2014/2015) Sykehuset Østfold HF (SØ) En representant fra SØ sitter i Fag og samarbeidsrådet for USH Utviklingssenteret samarbeider med SØ i ALERT-prosjektet 2013/14 Felles søknad om samhandlingsmidler fra Helse Sør-Øst Andre samarbeidspartnere Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Helsedirektoratet Fredrikstad internasjonale skole (FRIS) Høgskolen i Oslo og Akershus Pasientsikkerhetsprogrammet Side 33

34 Informasjon og kommunikasjon Kommunikasjon er et viktig virkemiddel for å understøtte målene i strategien. Utviklingssentrene bør ha et bevisst forhold til kommunikasjonskanaler og målgrupper. Utviklingssenteret har hatt stort fokus på formidling og spredning gjennom ulike kanaler som nettsider, nyhetsbrev, ulike samarbeidsprosjekter og i ulike fora. Utviklingssenter for sykehjem i Østfolds hjemmeside Målgrupper for hjemmesiden ansatte og andre fagfolk. Nyhetsbrevet «Fagnytt» gis ut x 2 pr. år Nasjonal hjemmeside USH Østfold har bidratt med informasjon om prosjekter og arrangementer til den nasjonale hjemmesiden i Side 34

35 Utviklingssenter for sykehjem i Østfold Gamle Kirkevei 58 Telefon: E-post: Side 35

Årsrapport 2013 FoU-avdelingen Utviklingssenter for sykehjem i Østfold

Årsrapport 2013 FoU-avdelingen Utviklingssenter for sykehjem i Østfold Rapport februar 2014 Årsrapport 2013 FoU-avdelingen Utviklingssenter for sykehjem i Østfold Innholdsfortegnelse her Side 2 1. Utviklingssenter for sykehjem (USH) i Østfold, Glemmen sykehjem 4 FoU avdelingen

Detaljer

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold Sluttrapport fra prosjektet Innhold Forord... 2 1.0. Bakgrunn, formål og målgrupper... 3 2.0. Metoder

Detaljer

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1. ÅRSRAPPORT 2013 Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.2 Organisering og samarbeid... 5 1.3 Ansatte i USHT Vestfold...

Detaljer

10.02.14. Virksomhetsplan

10.02.14. Virksomhetsplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 10.02.14 Virksomhetsplan Innhold 1. Innledning... 1 2. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.3

Detaljer

Rapport publisert 15.02.2012. Årsmelding 2011. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark

Rapport publisert 15.02.2012. Årsmelding 2011. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark Rapport publisert 15.02.2012 Årsmelding 2011 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark in 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon...4 Organisering av utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester...5

Detaljer

Kristiansand kommune Songdalen kommune 12.02.2015 Årsrapport 2014

Kristiansand kommune Songdalen kommune 12.02.2015 Årsrapport 2014 Kristiansand kommune Songdalen kommune 12.02.2015 Årsrapport 2014 Innhold 1 Innledning... 1 1. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 3 2.1.3

Detaljer

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Revidert 27.02. 2015 Utarbeidet av Elisabet Sausjord, May Iren Bendiksen, Kirsti Hagen, Lisbeth Remlo Abelsen og Toril Bülow 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Kort beskrivelse

Detaljer

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Verdal kommune 2013 Handlingsplan 2013 Side 1 Innledning Handlingsplan 2013 bygger på nasjonale føringer som er gitt i omsorgsplan 2015

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013 LINDRING PÅ TVERS Et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og Palliativt team ved Molde sykehus; med fokus på samhandling og kompetansehevende tiltak for å øke kvaliteten på lindrende behandling,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010. Årsrapport 2010- Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag/Verdal kommune

ÅRSRAPPORT 2010. Årsrapport 2010- Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag/Verdal kommune ÅRSRAPPORT 2010 FORORD I januar 2011 ble Utviklingssenter for sykehjem og Utviklingssenter for hjemmetjenester en realitet. Utviklingssenter (fellesbetegnelse USHT) er en videreutvikling av den tidligere

Detaljer

Bærum kommune Utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus. Årsrapport 2014

Bærum kommune Utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus. Årsrapport 2014 Bærum kommune Utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus Årsrapport 2014 Innhold 1.0 Personer som var engasjert i UHT 2014:... 4 2.0 Pådriverrollen i Akershus... 5 2.1 Faglige nettverk for helse-

Detaljer

ålesund kommune Årsmelding

ålesund kommune Årsmelding ålesund kommune Årsmelding 2010 Forord I 2009 startet helsedirektoratet arbeidet med å utarbeide en samlet strategi for Undervisnings-sykehjem(USH) og Undervisningshjemmetjeneste(UHT). Direktoratet inviterte

Detaljer

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Kompetanseutvikling for de ansatte Vi har det gøy med bøy og tøy(s) I trygge hender

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Kompetanseutvikling for de ansatte Vi har det gøy med bøy og tøy(s) I trygge hender ellom i mellom Nummer 1 2013 2. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Kompetanseutvikling for de ansatte Vi har det gøy med bøy og tøy(s) I trygge

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

Årsrapport 2012 IS-2159. Omsorgsplan 2015

Årsrapport 2012 IS-2159. Omsorgsplan 2015 Årsrapport 2012 IS-2159 Omsorgsplan 2015 Innhold Innledning... 5 1. Omsorgsplan 2015... 9 1.1 Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging... 9 Kvalitetsindikatorer... 9 Avtale om kvalitetsutvikling i

Detaljer

På ALERTEN Samhandling om kompetanse Tilpasning av ALERT-konseptet til kommunehelsetjenesten og prøve ut «Train- The- Trainer» kompetansehevingsmodell

På ALERTEN Samhandling om kompetanse Tilpasning av ALERT-konseptet til kommunehelsetjenesten og prøve ut «Train- The- Trainer» kompetansehevingsmodell Prosjektperiode 18.10.12 16.06.13 Sluttrapport juni 2013 På ALERTEN Samhandling om kompetanse Tilpasning av ALERT-konseptet til kommunehelsetjenesten og prøve ut «Train- The- Trainer» kompetansehevingsmodell

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit ÅRSRAPPORT 2011 Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 1 Innhold 1. Nasjonale

Detaljer

Forord. Sandefjord, november 2013. Utviklingssenter for sykehjem

Forord. Sandefjord, november 2013. Utviklingssenter for sykehjem RAPPORT Forord Prosjektet Musikk i omsorg har hatt en målsetning om å la musikk få en større og mer sentral plass i omsorgsarbeidet ved institusjoner, bofellesskap for demente og dagtilbud i Sandefjord

Detaljer

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av helsehjelp

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av helsehjelp ellom i mellom Nummer 1 2014 3. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av

Detaljer

«Riktig legemiddelbruk i sykehjem»

«Riktig legemiddelbruk i sykehjem» Rapport publisert 26. juni 2014 Ved prosjektleder Mona Pedersen, LØKTA og USH Troms «Riktig legemiddelbruk i sykehjem» Sluttrapport for prosjekt i Bardu, Dyrøy, Kvæfjord, Lenvik, Målselv, Nordreisa, Torsken,

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Utvikling gjennom kunnskap God tannhelse Eldre og ødeleggende rusvaner. Utviklingssenter sykehjem og hjemmetjenester

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Utvikling gjennom kunnskap God tannhelse Eldre og ødeleggende rusvaner. Utviklingssenter sykehjem og hjemmetjenester ellom i mellom Nummer 2 2013 2. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Utvikling gjennom kunnskap God tannhelse Eldre og ødeleggende rusvaner U Utviklingssenter

Detaljer

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Omsorgsutfordringer i Sør-Trøndelag Omsorgskonferansen 2014 Fokus på hverdagsrehabilitering Velferdsteknologi

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Omsorgsutfordringer i Sør-Trøndelag Omsorgskonferansen 2014 Fokus på hverdagsrehabilitering Velferdsteknologi ellom i mellom Nummer 2 2014 3. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Omsorgsutfordringer i Sør-Trøndelag Omsorgskonferansen 2014 Fokus på hverdagsrehabilitering

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

Presentasjoner fra Sentrene

Presentasjoner fra Sentrene Sykehjem som læringsmiljø Mari Wolff Skalvik Presentasjoner fra Sentrene Presentasjonen tar utgangspunkt i avhandlingen Nursing homes as learning environments: A study of experiences and perceptions of

Detaljer

SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 5 2. GRUNNLAGET FOR EN LINDRENDE ENHET 7 3. EKSISTERENDE TILBUD TIL PALLIATIVE PASIENTER 11 4. ERFARINGSINNSAMLING 12

SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 5 2. GRUNNLAGET FOR EN LINDRENDE ENHET 7 3. EKSISTERENDE TILBUD TIL PALLIATIVE PASIENTER 11 4. ERFARINGSINNSAMLING 12 1 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 5 1.1 PROSJEKTGRUPPEN 5 1.2 MANDAT 6 1.3 MÅLSETTING 7 2. GRUNNLAGET FOR EN LINDRENDE ENHET 7 2.1 LINDRENDE BEHANDLING DEFINISJON 7 2.2 LINDRENDE ENHET PÅ

Detaljer

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Demensomsorgens ABC Pasientsikkerhet i praksis Eden Alternative. Utviklingssenter sykehjem og hjemmetjenester

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Demensomsorgens ABC Pasientsikkerhet i praksis Eden Alternative. Utviklingssenter sykehjem og hjemmetjenester ellom i mellom Nummer 1 2012 1. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Demensomsorgens ABC Pasientsikkerhet i praksis Eden Alternative U Utviklingssenter

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer