Årsrapport 2013 FoU-avdelingen Utviklingssenter for sykehjem i Østfold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013 FoU-avdelingen Utviklingssenter for sykehjem i Østfold"

Transkript

1 Rapport februar 2014 Årsrapport 2013 FoU-avdelingen Utviklingssenter for sykehjem i Østfold Innholdsfortegnelse her

2 Side 2

3 1. Utviklingssenter for sykehjem (USH) i Østfold, Glemmen sykehjem 4 FoU avdelingen i Ny organisering av helse og velferdsetaten i Fredrikstad kommune fra 1. januar Fag og samarbeidsråd 7 Visjon og hovedmål 7 2. Pådriver for fag- og tjenesteutvikling 8 Brukermedvirkning og demens 8 Livsfortellinger og personsentrert omsorg på sykehjem 10 Omsorg for døende og Liverpool Care Pathway (LCP) Pådriver for kompetanseutvikling og pasientsikkerhet 14 Interkommunalt læringsnettverk - Riktig legemiddelbruk i sykehjem i Østfold. 14 På Alerten samhandling om kompetanse Praksistilbud og læringsarena 18 Klinisk blikk og handlingskompetanse Kompetanseutvikling hos ansatte 19 Opplæringsprogrammet Aktiv omsorg 19 Omsorgsfilosofiens fire hjørnesteiner studiesirkel 19 Demensomsorgens ABC 20 Kompetanseheving i miljøbehandling Tilrettelegger for forskning 21 Tjenestebehov hos eldre som mottar kommunale hjemmetjenester 21 Dyre- og robotassisterte intervensjon som helsefremmende tiltak for eldre med demens 21 Tannhelsearbeid i sykehjem i Østfold Ny teknologi for reduksjon av plager som skyldes nedsatt sirkulasjon i bein hos eldre FLOWOX prosjektet Samarbeid og erfaringsspredning 23 Samarbeid og spredning innen flere av våre satsningsområder 23 Nettverkssamling for ansatte i sykehjem, helsehus og hjemmetjeneste 24 Frie midler prosjekter i Samarbeidspartnere 27 Informasjon og kommunikasjon 28 Side 3

4 1. Utviklingssenter for sykehjem (USH) i Østfold, Glemmen sykehjem Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er en nasjonal satsing som skal bidra til gode pleie- og omsorgstjenester i kommunene. Satsningen er en del av Kompetanseløftet i Omsorgsplan Visjon for satsingen: Utvikling gjennom kunnskap. Hovedmålet er at utviklingssenter for sykehjem i Østfold er pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem i fylket. Glemmen sykehjem ble utnevnt, etter søknad, som undervisningssykehjem (USH) i Østfold 1. april Tittelen ble endret til Utviklingssenter for sykehjem i Østfold» (USH Østfold) 1. januar Det er 40 utviklingssentre i Norge og hvert fylke har to utviklingssentre; ett utviklingssenter for sykehjem og ett utviklingssenter for hjemmetjenester. Fredrikstad kommune er vertskap for Utviklingssenter for sykehjem i Østfold. Eidsberg kommune er vertskap for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Østfold. Helsedirektoratets overordnete strategi for Utviklingssentrene er beskrevet i Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester en nasjonal satsning (2010). Økonomiske midler fra statsbudsjettet tildeles Utviklingssentrene årlig etter søknad til Helsedirektoratet. Utviklingssentrene rapporterer hvert år til Helsedirektoratet i forhold til måloppnåelse i henhold til søknad og handlingsplan. Satsningen på utviklingssentrene skal være gjenstand for en nasjonal evaluering innen Årsrapporten for FoU- avdelingen ved Glemmen sykehjem USH for 2013 er utviklingssenterets rapportering i forhold til måloppnåelse beskrevet i handlingsplan for Tusen takk for arbeidsinnsatsen til alle prosjektlederne i året som har gått. Tusen takk for alle innspill og bidrag fra alle våre samarbeidspartnere. Dere alle har bidratt til og gjort det mulig med den store aktiviteten utviklingssenter for sykehjem har hatt i Tusen takk for godt samarbeid til dere alle! Elisabeth Østensvik, FoU-leder Side 4

5 FoU avdelingen i 2013 Fredrikstad kommune vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem i Østfold Fredrikstad kommune er vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem i Østfold. Fredrikstad kommune har innbyggere (pr. 1. oktober 2013). Byen er Østfolds største by og Norges sjette største kommune målt i antall innbyggere. Side 5

6 Ny organisering av helse og velferdsetaten i Fredrikstad kommune fra 1. januar 2013 Hovedformålet med organisasjonsendringene er å legge til rette for sterkere, tydeligere og mer samordnet og ansvarliggjort ledelse, som har et strategisk blikk på utviklingen av tjenesteområdene og ressursbruken. Dette for å sikre riktig kvalitet og mer effektiv drift. Den nye organiseringen skal legge bedre til rette for forsvarlige tjenester med riktig kvalitet til alle som trenger det. Dette betyr likeverdige tjenester til innbyggere i hele kommunen, rett fordeling av de økonomiske rammer bystyret tildeler, god styring, økonomisk kontroll og bærekraftig økonomi, robuste fagmiljøer med rom for utvikling, innovasjon og synergier i tjenestene, og god ledelse på alle nivåer. Utviklingssenter for sykehjem i Østfold ligger under «etat omsorgsentre» og FoU avdelingen i stab under etatsjefen. Fra januar 2014 er Utviklingssenter for sykehjem utvidet til Omsorgssentre nord, dvs Glemmen sykehjem, Smedbakken sykehjem og Rolvsøy sykehjem. Virksomhetsleder Elbjørg Kleiven.

7 Fag og samarbeidsråd Deltakerne i fag- og samarbeidsrådet i 2013: Birgitte S. Kopperud, etatsleder omsorgssentre Fredrikstad kommune (leder) Elisabeth Østensvik, FoU-leder, USH Østfold (sekretær) Wenche Sydvold, Fredrikstad kommune Odd Petter Nilsen, samhandlingssjef Sykehuset Østfold HF Maren Sogstad, leder for Senter for omsorgsforskning Østlandet Liv-Solveig Tvete, høgskolelektor, Høgskolen i Østfold, Avd. for helse- og sosialfag Anne Kristine Nitter /Guro Steine Letting, kommuneoverlege Fredrikstad kommune/sykehjemslege Glemmen sykehjem Siri Bækkevold, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Østfold Frøydis Wroldsen (AP), leder av helse og velferdsutvalget i Fredrikstad Per Lebesby (KrF), medlem av helse og velferdsutvalget i Fredrikstad Kåre Høye, Eldrerådet Hanne Jacobsen, tillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund Grete Kvernå, Hovedtillitsvalgt, Fagforbundet I 2013 har det blitt holdt 4 møter i fag- og samarbeidsrådet for USH Østfold. Visjon og hovedmål Utvikling gjennom kunnskap Visjonen er et ideal for dagens og framtidens helse- og omsorgstjenester. Kunnskapsbaserte tjenester i kontinuerlig forbedring og utvikling. Tjenester der de ansatte reflekterer over praksis og omdanner konkrete praktiske erfaringer til kunnskap. Hovedmål Utviklingssenter for sykehjem i Østfold er pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem i Østfold. Med pådriver menes en som går foran og jobber for å få noe til å skje, motiverer og får med seg andre. Side 7

8 2. Pådriver for fag- og tjenesteutvikling Mål Utviklingssenter for sykehjem i Østfold skal bidra til å gjennomføre og være pådriver for utviklingsprosjekter innenfor lokale og nasjonale satsingsområder i samarbeid med aktuelle aktører. sikre kunnskapsnivået på prosjektene og alltid søke etter relevant informasjon ved oppstart av nye prosjekter. dokumentere prosjekter, erfaringer, resultater og modeller. formidle og spre prosjekter, erfaringer, resultater og modeller. Brukermedvirkning og demens Gir pasienter på sykehjem økt innflytelse ved å heve ansattes kompetanse rundt brukermedvirkning, spesielt tilknyttet aktiviteter Prosjektet skal bidra til at Tiltak brukere/pasienter og pårørende opplever å bli møtt av helsepersonell som har en reflektert holdning til brukermedvirkning sykehjemsansatte får mulighet til økt kompetanse og bevisstgjøring i den hensikt å gi brukerne muligheter til innflytelse, spesielt med fokus på ønskete aktiviteter andre sykehjem: prosjektet skal munne ut i en prosedyre som synliggjør brukermedvirkning i praksis. Kompetanseheving i form av fagdager, møter på avdelingene, involvering av avdelingssykepleiere og kvalitetsgruppa på sykehjemmet. Bakgrunnsopplysningsskjema min livshistorie bruk av og vurdere behov for revidering av skjemaet. Utvikle en modell for implementering av brukermedvirkning gjennom individuelt tilpassete aktiviteter («Dagen er din»). Involvering av studenter, elever og frivillige i gjennomføring og evaluering av aktiviteter Resultater Bakgrunnsopplysningsskjema «min livshistorie» er revidert og implementert i kvalitetssystemet. I løpet av våren 2013 ble det gjennomført flere individuelt tilpassete aktiviteter gjennom tiltaket «Dagen er din». Eksempler: en beboer arrangerte venninneselskap på avdelingen, en beboer besøkte en søster som beboeren ikke hadde sett på mange år, en beboer deltok på fotoforedrag på Litteraturhuset i Fredrikstad. Spabad er pusset opp og innredet for tilrettelagte aktiviteter og velvære. Ansatte har fått opplæring i håndmassasje. Side 8

9 Presentasjoner eksternt Foredrag om miljøbehandling på 4 seminarer i Østfold høsten 2013 i forbindelse med Miljøbehandlingens ABC (Kari Lislerud Smebye). Fagdag på Fjeldberg sykehjem mai 2013 (Kari Lislerud Smebye). Foredrag på kick-off seminar for avdeling «Aktiv omsorg» i Fredrikstad kommune (Kari Lislerud Smebye). Tidsperiode: januar 2012 juni 2014 (Høsten 2013 hadde prosjektlederen permisjon). Prosjektleder: Kari Lislerud Smebye (20 %) «Dagen er din» Spabad Side 9

10 Livsfortellinger og personsentrert omsorg på sykehjem Tar i bruk og evaluerer VIPS modellen for personsentrert omsorg. Innfører fagmøter Sykepleierstudenter deltar og får innsikt i denne modellen, samler data knyttet til livsfortellinger og utfører personsentrert omsorg. Kjennskap til beboernes livsfortellinger, verdier og preferanser bidrar til mer personsentrert omsorg og at aktivitetstilbud utformes på deres premisser. Målet med personsentrert omsorg er å styrke identiteten, fremme brukermedvirkning og tilpasse aktiviteter til den enkelte. Kjennskap til beboernes livshistorier, verdier og preferanser er nødvendige forutsetninger for å kunne legge til rette for brukermedvirkning. Det er også viktig at syke eldre mennesker med mental og intellektuell reduksjon blir stimulert slik at mentale funksjoner vedlikeholdes best mulig. Personsentrert omsorg (i motsetning til oppgaveorientert omsorg) forutsetter at ansatte kjenner den enkelte beboer og kan tilpasse hjelpen etter individuelle behov. Når ansatte får kjennskap til beboernes livsfortellinger, er det lettere for dem å kunne se og respektere personer for eksempel med demens og at demensdiagnosen ikke er det eneste som kjennetegner dem. Målet med personsentrert demensomsorg er å sette den enkelte i stand til å bruke sine ressurser maksimalt og bidra til å opprettholde selvstendighet så langt det er mulig. Tom Kitwood ( ) satte personsentrert omsorg på dagsordenen da han introduserte modellen i demensomsor-gen på 1990-tallet. Dawn Brooker videreutviklet og systematiserte tenkningen om personsentrert omsorg i et rammeverk/praksismodell = VIPS praksismodell (2007). Sentralt i VIPS praksismodellen er Fagmøtet. Fagmøtet er et fast møte med fast struktur hvor de som jobber i avdelingen har faste roller. Hjelpepleiere og primærpleiere har særlig ansvar for å sikre at omsorgen som ytes er personsentrert. Disse har derfor sentrale roller i VIPS praksismodellen. Fagmøtene skal ledes av ressurspersoner som sikrer kvalitet og innhold i tråd med kriteriene i VIPS- modellen. Tiltak ansatte: - Kompetanseheving i samråd med fagutviklingssykepleier og ledelsen v/sykehjemmene. Fagdager, deltakelse på kurs VIPS modellen. - Arbeid med bakgrunnsopplysningsskjema, som allerede er påbegynt på sykehjemmene - Fagmøter er hovedtiltaket ved implementering av VIPS-modellen. - Livsfortellinger integreres i individuelle tiltaksplaner i dokumentasjonssystemet Gerica. Tiltak for sykepleiestudenter i 1. års praksis på sykehjem Side 10

11 - Teoretisk undervisning på høgskolen som forberedelse til praksis. - Arbeidskrav i praksis er å utarbeide en sykepleieplan for primærpasient. Livsfortellingen er en del av arbeidskravet. Utfra livsfortellingen kan student/primærkontakt finne en individuell aktivitet som passer for denne beboeren og gjennomføre denne aktiviteten. - Refleksjonsgruppe med studenter, praksisveiledere og praksislærer. - Delta i fagmøter i avdelingen der primærpasienten er i fokus. Tiltak for lærere: - Individuell veiledning av studenter i tilknytning til arbeidskravet i praksis - Lede refleksjonsgrupper med studenter og praksisveiledere på praksisstedet - Fokusgruppeintervjuer for studenter og ansatte - Skrive feltnotater etter fagmøter USH Østfold, Omsorgssentre nord, ved Smedbakken sykehjem, skal ta i bruk og prøve ut VIPS-modellen. Prosjektet ble forsinket høsten 2013 og starter opp for fullt januar Sykepleierstudenter ved Høgskolen i Østfold i første års praksisperiode, skal delta og få innsikt i denne modellen, samle data knyttet til livsfortellinger og utføre personsentrert omsorg våren Prosjektperiode: høsten 2013 våren 2014 Prosjektleder: Guri Rummelhoff Høgskolen i Østfold. Prosjektmedarbeidere: Kari Lislerud Smebye HIØ og Birgitte Tombre, Smedbakken sykehjem. Finansiering: Samarbeidsmidler Høgskolen i Østfold Side 11

12 Omsorg for døende og Liverpool Care Pathway (LCP) Liverpool Care Pathway (LCP) er en tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende. Planen ble utviklet for å overføre den helhetlige omsorgen som den døende og pårørende blir møtt med på en lindrende (palliativ) enhet, til andre deler av helsetjenesten. Hovedmål Å være pådriver og bistå med implementering av Liverpool Care Pathway (LCP) i alle 10 sykehjem i Fredrikstad kommune og være pådriver i Østfold. Å etablere nettverk for kommuner som allerede benytter LCP eller som planlegger å ta i bruk LCP. Tiltak Arrangere oppstartseminar, fagdager/fagseminarer Gjennomføre opplæring i LCP Å være ressursperson i arbeidet med å implementere tiltaksplanen både i Fredrikstad og i Østfold Å danne erfaringsnettverk Resultater Østfold: LCP er nå i bruk i Askim, Eidsberg, Hvaler, Halden, Sarpsborg, Våler og Fredrikstad. Råde kommune hadde opplæring januar 2014 og er nå i gang. Fredrikstad kommune. Alle 10 sykehjemmene i Fredrikstad kommune har fått opplæring i bruk av LCP og tatt LCP i bruk. Halden kommune. I løpet av høsten har 66 ansatte ved 3 sykehjem i Halden fått opplæring. Halden har hatt LCP på et sykehjem siden 2008/2009, og utvider nå slik at LCP skal brukes på alle 4 sykehjemmene. Eidsberg kommune har nå innført LCP på alle avdelingene på Edwin Ruud i tillegg til omsorgs-boligene som hører til. Askim kommune utvidet i våren 2013 til å bruke LCP på 2 avdelinger i tillegg til Palliativ avdeling. De har i løpet av januar 2014 utvidet med ytterligere 2 avdelinger. Hvaler kommune tok i bruk LCP på sykehjemmet i mai Planen er å utvide til også å bruke LCP i hjemmesykepleien i begynnelsen av Våler kommune har innført LCP på sykehjemmet. Sykepleierne i hjemmesykepleien har hatt opplæring, men LCP er foreløpig ikke innført i hjemmesykepleien. Dette planlegges våren Sarpsborg kommune. LCP er innført i både sykehjem og hjemmesykepleien i Sarpsborg kommune. Litt varierende hvor mye det blir brukt. Kruseløkka lindrende enhet som startet opp med LCP i 2008/2009 bruker LCP mye, og har gode erfaringer. Råde kommune hadde undervisning i januar 2014, og har nå startet opp med LCP på sykehjemmet i kommunen Hobøl, Marker og Aremark er kommuner som ønsker å ta LCP i bruk. Side 12

13 Det er gjennomført 2 heldags fagseminarer for alle kommuner i Østfold i løpet av 2013: 1 fagseminar våren og 1 fagdag høsten Det har vært ca. 120 deltakere fra 14 kommuner ved hvert fagseminar. I tillegg har ca. 700 personer fått opplæring i LCP i kommunene. Presentasjoner eksternt: LCP - er det en garanti for bedre terminalomsorg? Kompetansesenter for lindrende behandling, helseregion sør-øst årlig regional samling for palliative team/sentra på sykehus i helseregionen jan 2013 på Gardemoen. (Elisabeth Østensvik) Tiltaksplan for døende Faggruppen geriatri og demens i Norsk sykepleierforbund. Oslo kongressenter. 13. februar (Anne Herwander Kvarsnes og Elisabeth Østensvik) LCP - er det en garanti for en bedre terminalomsorg? Senter for lindrende behandling, SLB, sykehuset Østfold, Videregående kurs i palliasjon i regi av SLB med tema: «Omsorg ved livets slutt» (Anne Herwander Kvarsnes) LCP erfaringer fra Østfold (Elisabeth Østensvik) Bruk av LCP og gjennomgang av LCP (Anne Herwander Kvarsnes og Sidsel Risberg Paulsen) Arrangement: Fagdag Liverpool Care Pathway. 27. November 2013 Arrangør: Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling i Helse sørøst. Oslo Universitetssykehus NRK Østfold radio, med direkte intervju av nettverkskoordinator Grethe Skorpen Iversen og Anne Herwander Kvarsnes på seminardagen NRK Østfold sine nettsider, og NRK Østfold radio`s nyhetssending i 21.juni http://www.nrk.no/ostfold/_-trygghet-for-doende-og-parorende Samarbeidspartnere: Kompetansesenter for lindrende behandling, helseregion sør-øst, Ullevål sykehus, Halden kommune, Eidsberg kommune, Askim kommune, Hvaler kommune og Fagforbundet i Østfold. Tidsperiode: 1. september februar Prosjektleder: Anne Herwander Kvarsnes (50 %) Finansiering: Helsedirektoratet Prosjektleder Anne Herwander Kvarsnes Side 13

14 3. Pådriver for kompetanseutvikling og pasientsikkerhet Mål Utviklingssenter for sykehjem i Østfold skal bidra til å prøve ut og dokumentere kompetanseutviklingstiltak i pleie- og omsorgstjenesten. bidra til fokus på pasientsikkerhet i kommunehelsetjenesten utvikle tverrprofesjonelle modeller for kompetanseutvikling på områder som krever tverrprofesjonell tilnærming. Interkommunalt læringsnettverk - Riktig legemiddelbruk i sykehjem i Østfold. Spredning av tiltakspakken «Riktig legemiddelbruk i sykehjem» fra den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen i Østfold til alle sykehjem i Østfold. Utviklingssenter for sykehjem i Østfold har deltatt i et nasjonalt læringsnettverk og gjennomført et pilotprosjekt for Riktig legemiddelbruk i sykehjem som er ett av innsatsområdene i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender. Hensikt og mål Alle kommuner i Østfold får tilbud om deltakelse i pasientsikkerhetskampanjen med innsatsområdet Riktig legemiddelbruk i sykehjem i 2013/2014. Det anbefales å gjennomføre en pilot på et lokalt sykehjem/avdeling. Målgruppen er pasienter med langtidsvedtak USH Østfold vil være pådriver for at sykehjemmene implementerer prosedyre i kvalitetssystemet og nasjonal veileder om legemiddelgjennomganger ved å innføre tiltakspakken for riktig legemiddelbruk i sykehjem. Tiltak Invitere kommuner (representert med en avdeling på et sykehjem) i Østfold til deltakelse i et fylkesdekkende læringsnettverk etter modell fra nasjonalt læringsnettverk for Riktig legemiddelbruk i sykehjem. Invitere til bindende påmelding og skriftlig samarbeidsavtale Arrangere læringsnettverk med tre samlinger fordelt på ni måneder. Læringsnettverket er et arbeidsseminar som vektlegger konkrete tiltak i egen organisasjon Introdusere deltagerne for innsatsområder, tiltak, forbedringsområder og målemetoder Tiltakspakke skal innføres på sykehjem i deltagende kommuner Oppfølging og veiledning mellom samlingene Side 14

15 Arbeidsformen som opplæringen foregår i et læringsnettverk som består av et fast opplegg på 3 samlinger spredt over 9 måneder med oppstart oktober 2013 og avslutning april Mellom samlingene skal deltakende team arbeide med forbedringstiltak i egen virksomhet, og på læringsnettverkene utveksle erfaringer og lære av hverandre. Det blir opp til det enkelte team å finne ut av hvordan endringene best kan integreres i daglig praksis. Alle teamene jobber med de samme utfordringene og skal hjelpe og inspirere hverandre underveis. Ved å bidra med overordnet ramme med fastlagte arbeidsformer, tidsfrister, rapporteringer og deltakelse, driver læringsnettverket frem teamenes fremdrift og resultater. Resultater Første seminardag for «Riktig legemiddelbruk i sykehjem» i Østfold ble gjennomført på Inspiria Science Senter med bla. ledere, sykepleiere, vernepleiere, leger, farmasøyter tilstede. Det er gjennomført en telefonkonferanse hvor alle teamene fikk tilbud om å oppsummere hva de hadde gjort frem til dags dato og dele på erfaringer. Teamene har også levert en kort statusrapport for oppsummering av hvor langt de er kommet i sitt forbedringsarbeid og en selvevaluering. Læringsnettverk nummer to ble gjennomført 22. januar Av 17 kommuner i Østfold er det 13 team som deltar i Læringsnettverket.(70,5 % deltakelse) (Rømskog kommune hører til Akershus) Tidsperiode: september 2013 juli 2014 Prosjektleder: Astri Bergland (30 %) Finansiering: Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Østfold Side 15

16 På Alerten samhandling om kompetanse Økt pasientsikkerhet gjennom kompetanseheving i hvordan gjenkjenne risikoutsatte pasienter, iverksette gode tiltak, forebygge sykdomsforverring og kommunisere pasientens tilstand på en trygg og sikker måte Hensikt og mål Kommunehelsetjenesten tar i bruk ALERT som et verktøy i pasientsikkerhet, kompetanseoverføring, kompetanseoppbygging, samhandling og trygg og sikker kommunikasjon på tvers av nivåer. ALERT-konseptet bidrar med kompetanse i vurdering av riktig og best behandlingsnivå for pasienter (BEON prinsippet) og kvalitetssikrer samhandling på tvers av nivåer, både med hensyn til kommunikasjon og dokumentasjon. Tiltak Utvikling og tilpasning av et eksisterende undervisningsopplegg (ALERT) som brukes i spesialisthelsetjenesten til bruk i kommunehelsetjenesten. Utarbeidelse av case og vekting av innholdet i kurset. Tilpasse verktøy som MEWS og ISBAR til kommunehelsetjenesten Utarbeide prosedyrer. Legedelegerte oppgaver må avklares i forhold til gjennomføring av tiltak til bruk i kommunehelsetjenesten Bygge opp et instruktørkorps som blir ansvarlig for gjennomføring av kurs for ansatte i sykehjem og hjemmetjeneste Administrative samhandlingsrutiner mellom kommuner og helseforetak. Revitalisere eksisterende samhandlingsrutiner ved innleggelse i sykehus og kontakt med legevakt og vurdere behov for endringer i eksisterende observasjonsskjema ved akutt forverring Evaluering av ALERT-konseptet blir en sentral aktivitet i prosjektet Implementering og spredning av konseptet til helsehus/kommuner i Østfold pågår Hovedprioritering er ansatte ved kommunale øyeblikkelig hjelp senger og helsehus i Østfold i de 5 legevaktsdistriktene. Resultater Instruktørkurs er gjennomført januar 2013 for ansatte i Fredrikstad og Sarpsborg kommuner. Instruktørkurs er gjennomført for ansatte i helsehusene i alle de 5 legevaktsdistriktene i Østfold april Fredrikstad har gjennomført fem kurs våren 2013 og to kurs høsten Deltakere fra sykehjem, legevakt og hjemmesykepleie i Fredrikstad. Sarpborg har gjennomført mange kurs for ansatte i hjemmesykepleien og sykehjem. Tilpasset og implementere verktøyene MEWS og ISBAR i deltakende avdelinger/virksomheter. Side 16

17 Opplæring i ALERT for ansatte i helsehusene er nedfelt i samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Østfold HF og alle kommunene i Østfold. Retningslinje nr. 4 øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene (ADMS ). I samarbeidsavtalen står det blant annet at kommunenes ansvar er «Opplæring i ALERT med bruk av MEWS til alt medisinsk personell» og SØs ansvar er koordinering av undervisningstilbud i HLR og ALERT. Bidratt til implementering og etablert nettverk av ALERT kontakter i Østfold. Evaluering pågår. Presentasjoner eksternt: På Alerten samhandling om kompetanse. Samhandlingsforum 3. april Arrangør: Administrativt samarbeidsutvalg mellom Sykehuset Østfold og alle kommuner i Østfold. Rakkestad kulturhus (Elisabeth Østensvik og Anne Kristin Melby) På Alerten samhandling om kompetanse. Nasjonal konferanse for legevaktsledere, Tromsø 8. april Arrangør Norsk Legevaktforum i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. (Elisabeth Østensvik) To prosjekter hånd i hånd samhandling om kompetanse (ALERT) Konferanse om «Morgendagens omsorg» Oslo, 19. juni Arrangører: Helse- og omsorgsdepartementet og helsedirektoratet.( (Elisabeth Østensvik og Kari Os) Posterpresentasjon på nettverkssamling for ansatte i sykehjem og hjemmetjeneste i Østfold 6. november 2013.(Kristin Sofie Johansen) Tidsperiode: august 2012 juli 2014 Prosjektledere: Elisabeth Østensvik (august august 2013) og Kristin Sofie Johansen (20%) (august 2013 juli 2014) Samarbeidspartnere: Høgskolen i Østfold, Sykehuset Østfold HF og utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus Finansiering: Sykehuset Østfold i 2012/13 og Fylkesmannen i Østfold 2013/14 Side 17

18 4. Praksistilbud og læringsarena Klinisk blikk og handlingskompetanse Hvordan utvikle klinisk blikk og handlingskompetanse for studenter og ansatte ved bruk av ABCDE etter casemetoden? Hensikt og mål Ansatte og studenter: er forberedt på ulike pasientsituasjoner utvikler sin kompetanse i forhold til å gjenkjenne risikopasienter i en tidlig fase for å forebygge innleggelse i spesialisthelsetjenesten Pasientene på alle nivåer: blir møtt av helsepersonell med kompetanse i observasjon og som gjenkjenner risikopasienter Tiltak Utvikle case som kan anvendes i ALERT-konseptet i kommunehelsetjenesten og høgskolen Utvikle sensorveileder for instruktører knyttet til det enkelte case Beskrive roller - pasientrollen, pårørenderollen og konkrete tiltak som er aktuelle i den gitte situasjon Studenter og ansatte lærer å bruke et klinisk verktøy for observasjon, MEWS, et hjelpemiddel for vurdering av voksne pasienters kliniske status. Regelmessige målinger synliggjør utvikling av pasientens tilstand Studenter og ansatte lærer å benytte en trygg og sikker kommunikasjon (ISBAR) Utarbeidede case vil være relevante og gjenkjennelige når opplæring i ALERT skal gjennomføres Evaluering av case: Teste ut case i undervisning for studenter i bachelorutdanningen i sykepleie vår 2013 og teste ut case i undervisning for ansatte i kommunehelsetjenesten Presentasjoner Forskningsdagene 24. september Høgskolen i Østfold (Hilde Marie Andreassen og Tove Holmsen) Prosjektledere Hilde Marie Andreassen og Elisabeth Østensvik Samarbeidspartnere: Høgskolen i Østfold og Sykehuset Østfold HF Finansiering: samarbeidsmidler fra Høgskolen i Østfold Side 18

19 5. Kompetanseutvikling hos ansatte Opplæringsprogrammet Aktiv omsorg USH Østfold har bidratt til tilrettelegging av opplæringsprogrammet Aktiv omsorg i Østfold i samarbeid med Fagakademiet og Fylkesmannen. Kultur, aktivitet og trivsel er et sentralt og grunnleggende element i et helhetlig omsorgstilbud. En verdig eldreomsorg (Verdighetsgarantien 2010) karakteriseres ved at pleie- og omsorgstjenestene skal legges til rette for en omsorg som sikrer den enkelte beboer/pasient et verdig og så langt som mulig meningsfylt liv i samsvar med sine individuelle behov. Utviklingssenter for sykehjem har sørget for informasjon og spredning av opplæringsprogrammet, samarbeidet med Fylkesmannen om tilskudd gjennom kompetanseløftet, bistått med å skaffe lokaler. Oppstart høsten 2013 i Fredrikstad. Pågår. Omsorgsfilosofiens fire hjørnesteiner studiesirkel Den palliative omsorgsfilosofien innebærer at helsepersonell får et felles, strukturert og bevisst holdning til brukere, pårørende og arbeidskollegaer. Omsorgsfilosofien har fire hjørnesteiner: Symptomkontroll, Kommunikasjon/relasjon, Pårørendestøtte og Teamarbeid. Omsorg ved livets slutt berøres også i opplæringstilbudet. Glemmen sykehjem USH har gjennomført 1 studiesirkel i Studiesirkelen ble ledet av to endringsledere som har fått opplæring i å lede studiesirkler. Deltakere i studiesirkelen har vært ansatte på alle 5 avdelinger på sykehjemmet. Antall: 10 personer Omfang: 6 møter à 3 timer (18 timer) våren Innhold: studiematerialet som ble utarbeidet i forbindelse med prosjektet ble brukt som utgangspunkt for diskusjoner og refleksjoner. I tillegg er Liverpool Care Pathway (LCP) trukket inn som studiemateriale i studiesirkelen. 1 seminar vår for alle deltakerne i studiesirkelen. Ansvarlige: Grethe Stenseth, fagutviklingssykepleier og Åse Vonskar, spesialsykepleier, Glemmen sykehjem Side 19

20 Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem i Østfold har ansvar for å planlegge og gjennomføre oppstartsseminarer, underveisseminarer og sluttseminarer for alle deltakerne i Demensomsorgens ABC i fylket. Hver deltakende kommune har en kontaktperson som teknisk tilrettelegger for seminarene. I Østfold er det stor aktivitet når det gjelder Demensomsorgens ABC. I løpet av 2013 er det gjennomført 12 ABC- seminarer med totalt 370 deltakere i fylket. Fire av seminarene var oppstartsseminarer knyttet til Miljøbehandlingspermen som var ny i Kommunene kan søke fylkesmannen gjennom Kompetanseløftet for tilskudd til deltakelse i Demensomsorgens ABC. Ansvarlig: Kjersti Langli- Jørgensen, kontaktperson og ABC ansvarlig i Østfold Kompetanseheving i miljøbehandling En del av videreføring av utviklingsprogram for miljøbehandling til personer med demens Dementia Care Mapping Ansatte ved dagtilbud og sykehjemsavdelinger i Østfold som deltar i forskningsprosjektet "Dyrebar omsorg" har fått tilbud om gratis kurs i Dementia care mapping. Dette gjelder ansatte i Halden, Sarpsborg, Moss, Rygge og Fredrikstad. Marte Meo En ansatt utdanner seg til Marte Meo veileder som igjen kan utdanne Marte Meo praktikere ved avsluttet utdanning. USH har kontakt med kompetansesenter for aldring og helse for videre planlegging. Personsentrert omsorg og VIPS- modellen Seks personer fått opplæring i VIPS modellen som KARIH (kursansvarlige for VIPS opplæring). USH starter opplæring i VIPS-modellen og prøver ut Fagmøtet ved to avdelinger ved Smedbakken sykehjem i Side 20

21 6. Tilrettelegger for forskning Mål Glemmen sykehjem, Utviklingssenter for sykehjem i Østfold skal bidra til å Arbeide for at forskning i kommunen har den nødvendige materielle tilrettelegging. Tilrettelegge arbeidsmessig og bidra til gjennomføring av mastergrads-, doktorgradsog andre forskningsprosjekter. Bidra til at anerkjente forskningsresultater gjøres kjent, diskuteres og tas i bruk. Være pådriver for å implementere forskning som en naturlig del av praksis. Tjenestebehov hos eldre som mottar kommunale hjemmetjenester Ansvarlig Geir Selbæk, Sykehuset Innlandet. Bidrar i og deltar i forskningsprosjektet Tjenestebehov hos hjemmeboende eldre over 70 år som mottar kommunale hjemmetjenester - forekomst, forløp og forbruk av helseressurser Flere forskningsartikler er publisert. Prosjektet avsluttes i (Sykehuset Innlandet). Ansvarlig i Fredrikstad kommune: Prosjektmedarbeider Solgunn Johansen. Dyre- og robotassisterte intervensjon som helsefremmende tiltak for eldre med demens Hovedmålet er å undersøke mulige endringer i risikofaktorer tilknyttet fall blant eldre med demens ved å benytte dyre- og robotassisterte intervensjoner. Vestfold, Akershus og Østfold deltar i forskningsstudien. Utviklingssenter for sykehjem i Østfold har hatt rollen mht.rekruttering av deltakere fra eget fylke. Samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold, og Utviklingssenter for sykehjem i Akershus. Tiltak: 1)Intervensjon med hund, 2) selen PARO og 3) kontrollgrupper. Fra Østfold deltar: Rygge: Ryggeheimen sykehjem og Myraveien Dagsenter, Moss: Orkerød sykehjem og Skogbrynet Dagsenter, Fredrikstad: Solliheimen sykehjem og Dagtilbudet Glemmen sykehjem, Halden: Solheim senter, Sarpsborg: Haugvoll sykehjem Side 21

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2012

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2012 Glemmen sykehjem, Fredrikstad Handlingsplan FoU-avdelingen 2012 Innhold 1. Glemmen sykehjem Utviklingssenter for sykehjem i Østfold... 3 2. Visjon og hovedmål... 4 2.1 Visjon... 4 2.2. Hovedmål... 4 3.

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, Glemmen sykehjem. Handlingsplan FoU-avdelingen 2013

Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, Glemmen sykehjem. Handlingsplan FoU-avdelingen 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, Glemmen sykehjem Handlingsplan FoU-avdelingen 2013 Innhold 1. Utviklingssenter for sykehjem i Østfold... 3 2. Visjon og hovedmål... 4 3. Pådriver for fag- og tjenesteutvikling

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, omsorgssentre nord (Glemmen, Smedbakken og Rolvsøy sykehjem) Handlingsplan for FoUavdelingen

Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, omsorgssentre nord (Glemmen, Smedbakken og Rolvsøy sykehjem) Handlingsplan for FoUavdelingen Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, omsorgssentre nord (Glemmen, Smedbakken og Rolvsøy sykehjem) Handlingsplan for FoUavdelingen 2014 1. Utviklingssenter for sykehjem (USH) i Østfold, omsorgssentre

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus Glemmen sykehjem, Fredrikstad Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus Innhold Fra undervisningssykehjem til utviklingssenter Satsningsområder 2011-2015 Historikk Det nasjonale

Detaljer

Glemmen sykehjem USH Østfold. Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010

Glemmen sykehjem USH Østfold. Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010 Glemmen sykehjem USH Østfold Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010 Prosjekter 1. Initiere og igangsette tiltaksplanen Liverpool Care Pathway (LCP) i livets sluttfase på sykehjem

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2011

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2011 Glemmen sykehjem, Fredrikstad Handlingsplan FoU-avdelingen 2011 Innhold 1. Glemmen sykehjem Utviklingssenter for sykehjem i Østfold... 3 2. Visjon og hovedmål... 3 2.1 Visjon... 3 2.2. Hovedmål... 4 3.

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Årsrapport 2014 FoU-avdelingen Utviklingssenter for sykehjem i Østfold

Årsrapport 2014 FoU-avdelingen Utviklingssenter for sykehjem i Østfold Rapport februar 2015 Årsrapport 2014 FoU-avdelingen Utviklingssenter for sykehjem i Østfold her Side 2 1. Utviklingssenter for sykehjem (USH) i Østfold, Omsorgssentre nord 4 FoU avdelingen i 2014 5 Organisering

Detaljer

30.01. 2014. Strategiplan

30.01. 2014. Strategiplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 30.01. 2014 Strategiplan Historikk I 2000 søkte Songdalen kommune, og ble utnevnt til å delta i det nasjonale Undervisningssykehjemsprosjektet via Universitetet i

Detaljer

Far Vel den siste tiden og Liverpool Care Pathway (LCP)

Far Vel den siste tiden og Liverpool Care Pathway (LCP) Far Vel den siste tiden og Liverpool Care Pathway (LCP) Elisabeth Østensvik - 6. mai 2010 Innhold: Prosjektet Far Vel den siste tiden Hva er Liverpool Care Pathway (LCP)? Implementering av LCP: - 2 prosjekter

Detaljer

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet.

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet. PROSJEKTINFORMASJON Lindrende behandling; kompetanseheving og samhandling Navn på prosjektet LINDRING PÅ TVERS Deltakere: Lindring på tvers er et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og

Detaljer

Velkommen til nettverkssamling for sykehjem i Østfold Stolt over å jobbe på sykehjem

Velkommen til nettverkssamling for sykehjem i Østfold Stolt over å jobbe på sykehjem Velkommen til nettverkssamling for sykehjem i Østfold Stolt over å jobbe på sykehjem PROGRAM navneendringer 09.00 09.30 Velkommen v/ Elisabeth Østensvik, FoU-leder Undervisningssykehjemmet i Østfold 09.30

Detaljer

Handlingsplan FoU- avdelingen 2010

Handlingsplan FoU- avdelingen 2010 Handlingsplan FoU- avdelingen 2010 1.0. Hovedfokus i 2010... 3 1.1. Samarbeid... 4 2.0. Informasjon og kommunikasjon... 4 2.1. IKT og USH... 5 3.0. Faglige satsingsområder i 2010... 5 3.1. Omsorgsfilosofiens

Detaljer

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Gro Anita Fosse Prosjektleder Fagkoordinator velferdsteknologi 05.03. 2015 Om å være pådriver..en pådriver går foran og

Detaljer

Begrense tvang kort og godt

Begrense tvang kort og godt GLEMMEN SYKEHJEM Prosjektrapport juli 2011 Begrense tvang kort og godt - UTVIKLING AV EN MODELL FOR REFLEKSJON I HVERDAGEN OMSORG KVALITET GLEDE Av FoU-leder Elisabeth Østensvik BEGRENSE TVANG - KORT OG

Detaljer

Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap

Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap Agenda Hva er USHT? Visjon og mål USHT Vestfold Organisering Satsingsområder Noen utvalgte prosjekter Utvikling

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis Kunnskapsbasert praksis Strategiske grep ved implementering Noen erfaringer fra Bærum kommune Berit Skjerve leder UHT Kristin Skutle spesialrådgiver Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) i Akershus,

Detaljer

Rekruttering, kvalitet og kompetanse Anne J. Kittelsen

Rekruttering, kvalitet og kompetanse Anne J. Kittelsen Rekruttering, kvalitet og kompetanse 18.09.2012 Anne J. Kittelsen Disposisjon Litt om utviklingssentret Overordnet strategi Nettsider Handlingsplaner Forskning Fagutvikling Rekruttering Bakgrunn/Historie

Detaljer

Kristiansund kommune. 7-stjerna, S. sunnmøre?

Kristiansund kommune. 7-stjerna, S. sunnmøre? Kristiansund kommune 7-stjerna, S. sunnmøre? Finansiering Helsedirektoratet Ålesund kommune Kristiansund kommune Molde kommune? i dialog 7- stjerna? kommer til å ta kontakt Søkt tilskudd med fylkesmannen

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune

Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune Utviklingssenter for hjemmetjenester i Sør-Trøndelag Åfjord kommune (UHT) Kommunene 25 kommuner i Sør-Trøndelag med

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA U Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA Målet er gode helse- og omsorgstjenester som setter pasienter,

Detaljer

Invitasjon Læringsnettverk i forbedringsarbeid

Invitasjon Læringsnettverk i forbedringsarbeid Invitasjon Læringsnettverk i forbedringsarbeid Forbedringsarbeid- en happening eller en hverdagsaktivitet? 1 Forord Omsorgskonferansen 2013 hadde tema Kvalitetsforbetring; ein «happening» eller kvardagsaktivitet.

Detaljer

Samhandling i praksis

Samhandling i praksis Samhandling i praksis Inspirasjon mot 2015 Utviklingssentrene roller, organisering og oppgaver Kathrine Cappelen University of Agder Telemark University College Aftenposten 04.11.2010 «Før lå pasientene

Detaljer

RAPPORT IMPLEMENTERING AV LIVERPOOL CARE PATHWAY LCP I FREDRIKSTAD KOMMUNE SPREDNING AV LCP I ØSTFOLD 2012-2014

RAPPORT IMPLEMENTERING AV LIVERPOOL CARE PATHWAY LCP I FREDRIKSTAD KOMMUNE SPREDNING AV LCP I ØSTFOLD 2012-2014 RAPPORT IMPLEMENTERING AV LIVERPOOL CARE PATHWAY LCP I FREDRIKSTAD KOMMUNE OG SPREDNING AV LCP I ØSTFOLD 2012-2014 Vedlegg... 2 1.0 Innledning... 3 2.0 Sammendrag... 4 3.0 Bakgrunn for prosjektet.... 5

Detaljer

Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten

Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten Bakgrunn: Lørenskog sykehjem: Søkt om midler i 2009, oppstart høsten 2010 Aurskog sykehjem: Søkt om midler i 2011, oppstart våren 2011 Gjerdrum

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Årsrapport FoU-avdelingen 2011

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Årsrapport FoU-avdelingen 2011 Glemmen sykehjem, Fredrikstad Årsrapport FoU-avdelingen 2011 Innhold 1. Glemmen sykehjem Utviklingssenter for sykehjem (USH) i Østfold... 3 2. Visjon og hovedmål... 7 3. Pådriver for fag- og tjenesteutvikling

Detaljer

Visjon: Utvikling gjennom kunnskap

Visjon: Utvikling gjennom kunnskap Informasjon Fylkesmannens kontaktmøte 13. desember 2017 Visjon: Utvikling gjennom kunnskap Agenda Det nye samfunnsoppdraget Noen utvalgte aktiviteter og innsatsområder 2017/2018 Forankring og samarbeidsaktører

Detaljer

ALERT og HLR kompetanseheving i kommunehelsetjenesten i Østfold 2014-2015

ALERT og HLR kompetanseheving i kommunehelsetjenesten i Østfold 2014-2015 ALERT og HLR kompetanseheving i kommunehelsetjenesten i Østfold 2014-2015 Søknad om samhandlingsmidler fra Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold. 1. oktober 2014 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Rapport. Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og. hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - April 2015. Demensomsorgens ABC

Rapport. Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og. hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - April 2015. Demensomsorgens ABC Rapport Demensomsorgens ABC Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - (USHT) i Hordaland 2011-2015

Detaljer

7-stjerna, S. sunnmøre

7-stjerna, S. sunnmøre Kristiansund kommune 7-stjerna, S. sunnmøre 25.04.2017 Brit Steinnes Krøvel Finansiering Helsedirektoratet Ålesund kommune Kristiansund kommune Molde kommune? i dialog 7- stjerna? kommer til å ta kontakt

Detaljer

Liverpool Care Pathway (LCP) og samarbeidsprosjektet Far Vel den siste tiden. Elisabeth Østensvik HIØ 26. november 2009

Liverpool Care Pathway (LCP) og samarbeidsprosjektet Far Vel den siste tiden. Elisabeth Østensvik HIØ 26. november 2009 Liverpool Care Pathway (LCP) og samarbeidsprosjektet Far Vel den siste tiden Elisabeth Østensvik HIØ 26. november 2009 Den døende pasient/beboer Hvordan kan vi sikre kontinuitet, oppfølging, behandling

Detaljer

Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune

Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune HANDLINGSPLAN 2010 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune Satsningsområde Mål Tiltak Etisk kompetanseheving Hovedmål: Styrke den etiske

Detaljer

Velkommen til læringsnettverk i lindrende behandling

Velkommen til læringsnettverk i lindrende behandling Velkommen til læringsnettverk i lindrende behandling 1 Hovedmål for ordningen Utviklingssentrene bidrar til å sikre kvaliteten i hjemmetjenestene og sykehjem gjennom fag- og tjenesteutvikling, kunnskapsspredning

Detaljer

Demensfyrtårn 2011 USH Troms

Demensfyrtårn 2011 USH Troms Demensfyrtårn 2011 USH Troms Ressursavdelinger for pasienter med endret adferd og demenssykdom. Bakgrunn Demensfyrtårn i Tromsø Prosjektperioden 2007-2010 skulle tre utviklingssentre ha et særskilt ansvar

Detaljer

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag.

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Regionalt helseprosjekt Valdres 16.01.12 Målfrid Schiager Haugtun Utviklingssenter for sykehjem i Oppland Målfrid Sciager 16.1.12 og bedre skal

Detaljer

Planen er nov/des. 2013

Planen er nov/des. 2013 Oversikt over satsingsområdene 2013 Pr. august 2013 Forskning og fagutviklingsprosjekter i USHT (Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester) Prosjekt/tiltak Aktører Målgruppe Tidsperspektiv 2012

Detaljer

Strategisk handlingsplan 2012-2014

Strategisk handlingsplan 2012-2014 Strategisk handlingsplan 2012-2014 Best i demensomsorg! Vi skaper gode dager! ISO 9001:2008 Godkjent 1.0 INNLEDNING 2.0 KOMPETANSEHEVENDE TILTAK 2.1 Demens kompetanse og nettverk i Stavanger kommune 2.2

Detaljer

Fra medikamentskrin til LCP og

Fra medikamentskrin til LCP og Fra medikamentskrin til LCP og håndbok. i lindring Et pilotprosjekt i Hol Kommune i samarbeid med Utviklingssenteret for sjukeheimar i Buskerud 2014-2015 Prosjektleiar Rita O. Nestegard Innhold: Medikamentskrin

Detaljer

Lederen som tilrettelegger for en god læringsarena-planlegging og gjennomføring i en travel hverdag

Lederen som tilrettelegger for en god læringsarena-planlegging og gjennomføring i en travel hverdag Lederen som tilrettelegger for en god læringsarena-planlegging og gjennomføring i en travel hverdag Avdelingssykepleier Anne Berit Johansen Avdelingssykepleier Hilde Ryan fra Distrikt Rykkinn 17.10.2013

Detaljer

Kompetanse og samhandling i Vest-Agder

Kompetanse og samhandling i Vest-Agder HELSE OG SOSIAL AVDELING Kompetanse og samhandling i Vest-Agder Rosfjord 18 05 17 Kl Program 09.30 Kaffe og rundstykker 10.00-10.05 Velkommen 10.05-10.15 Åpning 10.15-10.45 Innledning om USHT-ordningen

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Halsen, Rådhuset Dato: 04.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Aktiviteter for menn Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Vigdis Prüfer og Marit Hornnes Enhet Hvorfor akkurat menn? Forskning viser at menn lettere blir passivisert i sykehjem enn det kvinner

Detaljer

N Y H E I T S B R E V 2 2 0 1 4

N Y H E I T S B R E V 2 2 0 1 4 August 2014 N Y H E I T S B R E V 2 2 0 1 4 S A K E R A V I N- T E R E S S E : P r o s j e k t k o o r d i - n a t o r H e r b j ø r g D a l e n e B j e r k e g å r o v e r i n y s t i l l i n g 1 5. s

Detaljer

Velkommen til ledersamling 2

Velkommen til ledersamling 2 Velkommen til ledersamling 2 17 team - LÆRINGSNETTVERK I LEDELSE AV PASIENT- OG BRUKERSIKKERHET i Østfold, 2016/17 ü Askim, Løkentunet institusjon omsorgsboliger ü Askim, Åpen omsorg ü Eidsberg, Edwin

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Buskerud (USHT) Lisbeth Bakken, Utviklingsleder Drammen kommune og Leder USHT Buskerud

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Buskerud (USHT) Lisbeth Bakken, Utviklingsleder Drammen kommune og Leder USHT Buskerud Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Buskerud (USHT) Lisbeth Bakken, Utviklingsleder Drammen kommune og Leder USHT Buskerud ORGANISERINGEN I BUSKERUD enestående i landet 20. nov 2017 2 Historikk:

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Kristiansund april Regional nettverkssamling for USH og UHT

Kristiansund april Regional nettverkssamling for USH og UHT Søbstad helsehus Undervisningssykehjemmet i Midt - Norge Kristiansund 20 21 april - 2010 Regional nettverkssamling for USH og UHT Foto: Geir Hageskal Etablering av FoU nettverk Trondheim kommune Bakgrunn

Detaljer

Helsetjenestene /- nivåer. Prosjekt: Helseinfo via folkebibliotek - kurset for folkebibliotekansatte 27, og på Stange bibliotek

Helsetjenestene /- nivåer. Prosjekt: Helseinfo via folkebibliotek - kurset for folkebibliotekansatte 27, og på Stange bibliotek Helsetjenestene /- nivåer Prosjekt: Helseinfo via folkebibliotek - kurset for folkebibliotekansatte 27, og 28. 8 2012 på Stange bibliotek Disposisjon: Kommunehelsetjenesten Hvordan er den organisert? Samhandlingsreformen

Detaljer

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde ÅRSPLAN 2017 Årsplanen bygger på følgende dokumenter: Avtale om drift av nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse

Detaljer

Erfaringer med implementering av pasientsikkerhetstiltak i sykehjem i Hordaland. kari.sunnevag@bergen.kommune.no

Erfaringer med implementering av pasientsikkerhetstiltak i sykehjem i Hordaland. kari.sunnevag@bergen.kommune.no Erfaringer med implementering av pasientsikkerhetstiltak i sykehjem i Hordaland kari.sunnevag@bergen.kommune.no Tilsyn, rapporter og veiledere Innsatsområder Hva lærer deltakerne på læringsnettverk?

Detaljer

Engen Sykehjem USHT Hordaland. Tone Mellingen (Koordinator på Engen sykehjem) Kari Sunnevåg (Prosjektleder/registrerer i Extranett)

Engen Sykehjem USHT Hordaland. Tone Mellingen (Koordinator på Engen sykehjem) Kari Sunnevåg (Prosjektleder/registrerer i Extranett) Sluttrapport Deltakende enhet: Engen Sykehjem USHT Hordaland Tallfestet mål: 5 Gruppeleder: Måleansvarlig: Gruppemedlemmer: Veileder: Tone Mellingen (Koordinator på Engen sykehjem) Kari Sunnevåg (Prosjektleder/registrerer

Detaljer

Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste

Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste Tryggere pasienter og brukere i helse- og omsorgstjenesten Pasientsikkerhet handler om å forebygge unødvendige pasientskader. Hvert år

Detaljer

Et samarbeid mellom USHT og SiV Kontaktperson: Sidsel Riisberg Paulsen Sidsel.riisberg.paulsen@sfjkom.no

Et samarbeid mellom USHT og SiV Kontaktperson: Sidsel Riisberg Paulsen Sidsel.riisberg.paulsen@sfjkom.no Oversikt over satsingsområdene 2014 Pr september 2014 Forskning og fagutviklingsprosjekter i USHT (Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester) Prosjekt/tiltak Aktører Målgruppe Tidsperspektiv 2014

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 Vi ønsker med dette velkommen til vår fjerde nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

Omsorgsplan Konkretisering av tiltak v/ Helsedirektoratet

Omsorgsplan Konkretisering av tiltak v/ Helsedirektoratet Omsorgsplan 2020 Konkretisering av tiltak v/ Helsedirektoratet MELDINGENS HOVEDSAKER: sfelleskap stjeneste somgivelser et innovasjonsprogram 2020 2 sfellesskap KONKRETISERING AV TILTAK Tema for presentasjonen

Detaljer

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012 Sør-Varanger kommune en grensesprengende kommune Forprosjekt januar 2012 Munn- og Tannhelse Helsefremmende og forebyggende tiltak i hjemmetjenesten Forord Dette er et forprosjekt til Tannhelse Helsefremmende

Detaljer

Norges satsningar innom äldreomsorgen till personer med samisk bakgrund

Norges satsningar innom äldreomsorgen till personer med samisk bakgrund Norges satsningar innom äldreomsorgen till personer med samisk bakgrund Anna Kuoljok prosjektleder Sametingets temakonferens i Östersund 19. mai 2011 1 Helsedirektoratets plass i forvaltningen Sametingets

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Årsrapport 2016 Eldremedisinsk fagnettverk

Årsrapport 2016 Eldremedisinsk fagnettverk 1.0 Eldremedisinsk nettverk Årsrapport 2016 Eldremedisinsk fagnettverk SESAM bevilger midler til en lokal nettverkskoordinator i 20 % stilling i Helse Fonna som skal være kontaktperson mot SESAM. Samhandlingsutvalget

Detaljer

Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune

Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune Prosjekt/ aktivitet Lindrende behandling Demensomsorgen Innhold Samarbeids - partnere

Detaljer

Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier

Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier Generelt om nettverket Historie Nettverket ble etablert i 1993 som et samarbeid mellom Kreftforeningen og Rådgivningsgruppen for alvorlig syke og døende

Detaljer

Demensomsorgens ABC. Vi skal gjøre hverdagen bedre

Demensomsorgens ABC. Vi skal gjøre hverdagen bedre Demensomsorgens ABC Demens- omsorgens ABC En bedriftsintern opplæringsmodell for kommunehelsetjenesten MÅLSETTING Å sette i gang prosesser som resulterer i kompetanseheving i demensomsorgen. Hovedhensikten

Detaljer

Pasientsikkerhetskampanjen riktig legemiddelbruk. 10. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen

Pasientsikkerhetskampanjen riktig legemiddelbruk. 10. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen Pasientsikkerhetskampanjen riktig legemiddelbruk 10. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen Gratulerer med oppstart av læringsnettverk 18. mars 2013! 22.02.2011 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no

Detaljer

Sluttrapport Kort og godt. Utvikling av et undervisningsopplegg med bruk av refleksjonskort knyttet til kapittel 4A i pasientrettighetsloven.

Sluttrapport Kort og godt. Utvikling av et undervisningsopplegg med bruk av refleksjonskort knyttet til kapittel 4A i pasientrettighetsloven. Sluttrapport Kort og godt Utvikling av et undervisningsopplegg med bruk av refleksjonskort knyttet til kapittel 4A i pasientrettighetsloven. Bakgrunn, formål og målgrupper Bakgrunn: Et nytt kapittel i

Detaljer

Pasientsikkerhetskampanjen. Kari Sunnevåg Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland 18. Mars 2013

Pasientsikkerhetskampanjen. Kari Sunnevåg Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland 18. Mars 2013 Pasientsikkerhetskampanjen Kari Sunnevåg Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland 18. Mars 2013 I Trygge Hender. er en nasjonal kampanje for å forbedre pasientsikkerheten i Norge og

Detaljer

Fremtidens utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Utviklingssentret i Buskerud, Drammen 27.april 2017

Fremtidens utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Utviklingssentret i Buskerud, Drammen 27.april 2017 Fremtidens utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Utviklingssentret i Buskerud, Drammen 27.april 2017 Fremtidens utviklingssentre Ny ordning for utviklingssentrene fra 1.1.17 Evalueringsprosess

Detaljer

Hva gjør vi og hva kan vi bidra med?

Hva gjør vi og hva kan vi bidra med? Hva gjør vi og hva kan vi bidra med? 26. september 2013 Pleie- og omsorgssjef Vigdis Galaaen Presentasjon av Trygg lindrende omsorg i hjemmet i Hamar kommune Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten Spredningsarbeid

Detaljer

Sted (gjelder alle samlinger): Fylkesmannen i Oppland, Gudbrandsdalsvegen 186, 2819 Lillehammer.

Sted (gjelder alle samlinger): Fylkesmannen i Oppland, Gudbrandsdalsvegen 186, 2819 Lillehammer. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland, i samarbeid med Fylkesmannen og Pasientsikkerhetsprogrammet inviterer alle kommuner i Oppland til deltakelse i to læringsnettverk med ulike

Detaljer

Omsorgsplan Konkretisering av tiltak v/ Helsedirektoratet

Omsorgsplan Konkretisering av tiltak v/ Helsedirektoratet Omsorgsplan 2020 Konkretisering av tiltak v/ Helsedirektoratet MELDINGENS HOVEDSAKER: sfelleskap stjeneste somgivelser et innovasjonsprogram 2020 2 sfellesskap KONKRETISERING AV TILTAK Tema for presentasjonen

Detaljer

Årsrapport FoU- avdelingen 2010

Årsrapport FoU- avdelingen 2010 Årsrapport FoU- avdelingen 2010 1.0. HOVEDFOKUS I 2010... 3 2.0. ORGANISERING OG STYRING... 4 3.0. SAMARBEID OG SPREDNING... 5 3.1. SAMARBEID... 5 3.2. FORSKNINGSARENA... 6 3.3. INFORMASJON OG KOMMUNIKASJONSARBEID...

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland HORDALAND FYLKE Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland Kari Sunnevåg Leder USHT Hordaland, MPA CBS Kari.sunnevag@bergen.kommune.no Brukernes helsetjeneste Hovedmål i det nye regelverket

Detaljer

Handlingsplan 2017 og 2018

Handlingsplan 2017 og 2018 Handlingsplan 2017 og 2018 INNSATSOMRÅDE 1: Organisering av Lungesykepleie Hovedmål: At det er høy kvalitet på Lungesykepleie på alle lungemedisinske avdelinger i landet. Delmål: Tiltak: Hovedaktiviteter:

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Kompetanseheving og opplæring i pasientrettighetsloven kapitel 4A PROSJEKTNAVN. Wenche Sagvold Kluken PROSJEKTLEDER. Verdal

PROSJEKTRAPPORT. Kompetanseheving og opplæring i pasientrettighetsloven kapitel 4A PROSJEKTNAVN. Wenche Sagvold Kluken PROSJEKTLEDER. Verdal PROSJEKTRAPPORT Kompetanseheving og opplæring i pasientrettighetsloven kapitel 4A PROSJEKTNAVN Wenche Sagvold Kluken PROSJEKTLEDER wenche.sagvold.kluken@verdal.kommune.no 74048200 e-post telefon Verdal

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer

Læringsnettverk Riktig legemiddelbruk i sykehjem

Læringsnettverk Riktig legemiddelbruk i sykehjem Læringsnettverk Riktig legemiddelbruk i sykehjem Hva vet vi? Pasienter på langtidsplass i sykehjem; mange diagnoser, høyt antall medikamenter, 80 % har en kognitiv svikt. Helsetilsynet har funnet alvorlige

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning.

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Studieplan 2015/2016 Pårørendearbeid innen lindrende omsorg Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over ett semester og omfatter 15 studiepoeng. Studiet er på grunnutdanningsnivå

Detaljer

Rapportering 2013 Demensplan Betty Sandvik Døble

Rapportering 2013 Demensplan Betty Sandvik Døble Rapportering 2013 Demensplan 2015 Betty Sandvik Døble 02.03.2014 Per 31.12.2013 Kommuner med ABC 2007-13 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 391 372 345 280 210 70 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Per 31.12.2013

Detaljer

ABC-opplæringen Demensplan 2015 Kompetanseløftet 2015

ABC-opplæringen Demensplan 2015 Kompetanseløftet 2015 ABC-opplæringen Demensplan 2015 Kompetanseløftet 2015 Betty Sandvik Døble 16.09.2015 Flere enn 20 000 deltakere er registrert i opplæringen i Demensplan 2015 2014 2015-1 2015-2 20386 19862 19250 ABC deltakere

Detaljer

Legemidler og rusforebygging

Legemidler og rusforebygging Prosjektskisse: Legemidler og rusforebygging Bakgrunn: I mange år har Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) arbeidet med ulike prosjektet som alle har hatt som mål å redusere feil-/overforbruk av

Detaljer

Introduksjon. Lillehammer Turi Stapnes Espen Gjerde

Introduksjon. Lillehammer Turi Stapnes Espen Gjerde Introduksjon Lillehammer 19.09.17 Turi Stapnes Espen Gjerde Stortingsmelding 45 (2012 2013) Frihet og likeverd. Om mennesker med utviklingshemning. s. 21: Helse og omsorgsdepartementet (HOD) vil etablere

Detaljer

Implementering av forbedringsarbeid og pasientsikkerhet i kommuner i Hordaland

Implementering av forbedringsarbeid og pasientsikkerhet i kommuner i Hordaland Implementering av forbedringsarbeid og pasientsikkerhet i kommuner i Hordaland Hvordan få det til? Kari Sunnevåg Leder USHT Hordaland, MPA CBS Pasientsikkerhetsfilm Strategi 2014-2018 VISJON: Pasienter,

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Kartlegging av praksis

Prosjektbeskrivelse. Kartlegging av praksis Prosjektbeskrivelse Kartlegging av praksis Juni 2013 1 Sammendrag Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland skal gjennomføre et prosjekt om tannhelsetilbudet til pasienter i hjemmesykepleien.

Detaljer

Rapport publisert 15.01.2013. Årsrapport 2012. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Rapport publisert 15.01.2013. Årsrapport 2012. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Rapport publisert 15.01.2013 Årsrapport 2012 Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innhold 1 Bakgrunn og målsetting... 4 2 Satsingsområder 2012-2013... 4 2.1 Utviklingssenter

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD 1 INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2014 2016 : - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker - Samarbeid mellom faggrupper -

Detaljer

Registreringspakke for bruk av. Livets siste dager Plan for lindring i livets sluttfase

Registreringspakke for bruk av. Livets siste dager Plan for lindring i livets sluttfase Registreringspakke for bruk av Livets siste dager Plan for lindring i livets sluttfase HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Kompetansesenter i lindrende behandling INNHOLD I REGISTRERINGSPAKKEN

Detaljer

Samhandling mellom Alderspsykiatrisk avdeling og kommunale sykehjem (SAM-AKS prosjektet)

Samhandling mellom Alderspsykiatrisk avdeling og kommunale sykehjem (SAM-AKS prosjektet) Samhandling mellom Alderspsykiatrisk avdeling og kommunale sykehjem (SAM-AKS prosjektet) Wenche Nordengen, prosjektleder Oskar Sommer, Alderspsykiater Alderspsykiatrisk forskningssenter, SI Bakgrunn for

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd Møtedato: 05.05.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen torsdag 30.04.2015. Varamedlemmer

Detaljer

Pasientsikkerhetskampanjen Møte med sonelederne i hjemmesykepleien, Bergen kommune 5.november 2013

Pasientsikkerhetskampanjen Møte med sonelederne i hjemmesykepleien, Bergen kommune 5.november 2013 Pasientsikkerhetskampanjen Møte med sonelederne i hjemmesykepleien, Bergen kommune 5.november 2013 Aslaug.brende@bergen.kommune.no www.pasientsikkerhetskampanjen.no Agenda Om kampanjen Læringsnettverk

Detaljer

Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer. Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege

Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer. Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege 27.10.16 2006: Mestring, muligheter og mening Omsorgsplan 2015 2007: Glemsk, men ikke glemt Demensplan 2015 2011:

Detaljer

Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune. Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland

Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune. Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland WHO`S definisjon av palliasjon Aktiv behandling, pleie og omsorg

Detaljer

INTRODUKSJON TIL GRUPPEARBEID. Læringsnettverk Elisabeth Østensvik

INTRODUKSJON TIL GRUPPEARBEID. Læringsnettverk Elisabeth Østensvik INTRODUKSJON TIL GRUPPEARBEID Læringsnettverk 2016 Prosjektperioden for ledelse av pasientog brukersikkerhet Veiledning Veiledning 28 og 29 januar LS-1 14 april 2016 16 juni 2016 10.03 06.04 12.05 08.06

Detaljer

Handlingsplan 2015-2018

Handlingsplan 2015-2018 Kommunehelsesamarbeidet sområdet Samarbeid innen forskning, utdanning og gjensidig kompetanseutveksling Handlingsplan 2015-2018 Innledning Planen beskriver hvordan FoU-nettverket vil videreføre og utvikle

Detaljer

Innledning og resultater. 3-årig interkommunalt samarbeidsprosjekt i palliasjon. Prosjektkoordinator Arnt Egil Ydstebø

Innledning og resultater. 3-årig interkommunalt samarbeidsprosjekt i palliasjon. Prosjektkoordinator Arnt Egil Ydstebø Innledning og resultater 3-årig interkommunalt samarbeidsprosjekt i palliasjon. Prosjektkoordinator Arnt Egil Ydstebø ..å gi et helhetlig og kvalitetsmessig godt tilbud til pasienter som trenger lindrende

Detaljer

Implementering av medikamentskrin. Et prosjektarbeid mellom Ål kommune og Palliativ enhet ved Drammen sykehus

Implementering av medikamentskrin. Et prosjektarbeid mellom Ål kommune og Palliativ enhet ved Drammen sykehus Implementering av medikamentskrin Et prosjektarbeid mellom Ål kommune og Palliativ enhet ved Drammen sykehus Bakgrunn Ål kommune har fått 150.000,- kr i tilskuddsmidler til lindrende behandling og omsorg

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

AKTIVITETSPLAN PROSJEKTMEDARBEIDER KRISTIANSAND, 20%, 2013 AKTIVITETSPLAN PROSJEKTMEDARBEIDER KRISTIANSAND, 20%, 2014

AKTIVITETSPLAN PROSJEKTMEDARBEIDER KRISTIANSAND, 20%, 2013 AKTIVITETSPLAN PROSJEKTMEDARBEIDER KRISTIANSAND, 20%, 2014 AKTIVITETSPLAN PROSJEKTMEDARBEIDER KRISTIANSAND, 20%, 2013 Oktober 2013: Samarbeidsmøte med LCP prosjektleder og leder av utviklingssenteret i Songdalen November 2013: Møter og informasjon om LCP prosjektet

Detaljer

HORDALAND FYLKE. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland

HORDALAND FYLKE. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland HORDALAND FYLKE Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland Pådriver for kunnskap og kvalitet Bergen kommune er vertskommune Senter for omsorgsforskning har veiledningsansvar for USHT

Detaljer

Orientering fra USHT Vest-Agder

Orientering fra USHT Vest-Agder Orientering fra USHT Vest-Agder Agenda Om USHT og vertskommuneansvar Ny leder Interkommunale fagnettverk ABC opplæring Fagdager Vest-Agder Samarbeidsformer Kompetanseløft velferdsteknologi Prosjektdeltakelse

Detaljer

HVORDAN FORANKRE I EGEN VIRKSOMHET/KOMMUNE

HVORDAN FORANKRE I EGEN VIRKSOMHET/KOMMUNE HVORDAN FORANKRE I EGEN VIRKSOMHET/KOMMUNE Av Line Hurup Thomsen, fagrådgiver USHT Rogaland HVA ER VEDVARENDE FORBEDRINGER? IKKE LA DET BLI SLIK! NØKKELERFARINGER I UK FORBEDRINGSPROSJEKTER I HELSEVESENET

Detaljer