Årsrapport 2013 FoU-avdelingen Utviklingssenter for sykehjem i Østfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013 FoU-avdelingen Utviklingssenter for sykehjem i Østfold"

Transkript

1 Rapport februar 2014 Årsrapport 2013 FoU-avdelingen Utviklingssenter for sykehjem i Østfold Innholdsfortegnelse her

2 Side 2

3 1. Utviklingssenter for sykehjem (USH) i Østfold, Glemmen sykehjem 4 FoU avdelingen i Ny organisering av helse og velferdsetaten i Fredrikstad kommune fra 1. januar Fag og samarbeidsråd 7 Visjon og hovedmål 7 2. Pådriver for fag- og tjenesteutvikling 8 Brukermedvirkning og demens 8 Livsfortellinger og personsentrert omsorg på sykehjem 10 Omsorg for døende og Liverpool Care Pathway (LCP) Pådriver for kompetanseutvikling og pasientsikkerhet 14 Interkommunalt læringsnettverk - Riktig legemiddelbruk i sykehjem i Østfold. 14 På Alerten samhandling om kompetanse Praksistilbud og læringsarena 18 Klinisk blikk og handlingskompetanse Kompetanseutvikling hos ansatte 19 Opplæringsprogrammet Aktiv omsorg 19 Omsorgsfilosofiens fire hjørnesteiner studiesirkel 19 Demensomsorgens ABC 20 Kompetanseheving i miljøbehandling Tilrettelegger for forskning 21 Tjenestebehov hos eldre som mottar kommunale hjemmetjenester 21 Dyre- og robotassisterte intervensjon som helsefremmende tiltak for eldre med demens 21 Tannhelsearbeid i sykehjem i Østfold Ny teknologi for reduksjon av plager som skyldes nedsatt sirkulasjon i bein hos eldre FLOWOX prosjektet Samarbeid og erfaringsspredning 23 Samarbeid og spredning innen flere av våre satsningsområder 23 Nettverkssamling for ansatte i sykehjem, helsehus og hjemmetjeneste 24 Frie midler prosjekter i Samarbeidspartnere 27 Informasjon og kommunikasjon 28 Side 3

4 1. Utviklingssenter for sykehjem (USH) i Østfold, Glemmen sykehjem Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er en nasjonal satsing som skal bidra til gode pleie- og omsorgstjenester i kommunene. Satsningen er en del av Kompetanseløftet i Omsorgsplan Visjon for satsingen: Utvikling gjennom kunnskap. Hovedmålet er at utviklingssenter for sykehjem i Østfold er pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem i fylket. Glemmen sykehjem ble utnevnt, etter søknad, som undervisningssykehjem (USH) i Østfold 1. april Tittelen ble endret til Utviklingssenter for sykehjem i Østfold» (USH Østfold) 1. januar Det er 40 utviklingssentre i Norge og hvert fylke har to utviklingssentre; ett utviklingssenter for sykehjem og ett utviklingssenter for hjemmetjenester. Fredrikstad kommune er vertskap for Utviklingssenter for sykehjem i Østfold. Eidsberg kommune er vertskap for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Østfold. Helsedirektoratets overordnete strategi for Utviklingssentrene er beskrevet i Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester en nasjonal satsning (2010). Økonomiske midler fra statsbudsjettet tildeles Utviklingssentrene årlig etter søknad til Helsedirektoratet. Utviklingssentrene rapporterer hvert år til Helsedirektoratet i forhold til måloppnåelse i henhold til søknad og handlingsplan. Satsningen på utviklingssentrene skal være gjenstand for en nasjonal evaluering innen Årsrapporten for FoU- avdelingen ved Glemmen sykehjem USH for 2013 er utviklingssenterets rapportering i forhold til måloppnåelse beskrevet i handlingsplan for Tusen takk for arbeidsinnsatsen til alle prosjektlederne i året som har gått. Tusen takk for alle innspill og bidrag fra alle våre samarbeidspartnere. Dere alle har bidratt til og gjort det mulig med den store aktiviteten utviklingssenter for sykehjem har hatt i Tusen takk for godt samarbeid til dere alle! Elisabeth Østensvik, FoU-leder Side 4

5 FoU avdelingen i 2013 Fredrikstad kommune vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem i Østfold Fredrikstad kommune er vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem i Østfold. Fredrikstad kommune har innbyggere (pr. 1. oktober 2013). Byen er Østfolds største by og Norges sjette største kommune målt i antall innbyggere. Side 5

6 Ny organisering av helse og velferdsetaten i Fredrikstad kommune fra 1. januar 2013 Hovedformålet med organisasjonsendringene er å legge til rette for sterkere, tydeligere og mer samordnet og ansvarliggjort ledelse, som har et strategisk blikk på utviklingen av tjenesteområdene og ressursbruken. Dette for å sikre riktig kvalitet og mer effektiv drift. Den nye organiseringen skal legge bedre til rette for forsvarlige tjenester med riktig kvalitet til alle som trenger det. Dette betyr likeverdige tjenester til innbyggere i hele kommunen, rett fordeling av de økonomiske rammer bystyret tildeler, god styring, økonomisk kontroll og bærekraftig økonomi, robuste fagmiljøer med rom for utvikling, innovasjon og synergier i tjenestene, og god ledelse på alle nivåer. Utviklingssenter for sykehjem i Østfold ligger under «etat omsorgsentre» og FoU avdelingen i stab under etatsjefen. Fra januar 2014 er Utviklingssenter for sykehjem utvidet til Omsorgssentre nord, dvs Glemmen sykehjem, Smedbakken sykehjem og Rolvsøy sykehjem. Virksomhetsleder Elbjørg Kleiven.

7 Fag og samarbeidsråd Deltakerne i fag- og samarbeidsrådet i 2013: Birgitte S. Kopperud, etatsleder omsorgssentre Fredrikstad kommune (leder) Elisabeth Østensvik, FoU-leder, USH Østfold (sekretær) Wenche Sydvold, Fredrikstad kommune Odd Petter Nilsen, samhandlingssjef Sykehuset Østfold HF Maren Sogstad, leder for Senter for omsorgsforskning Østlandet Liv-Solveig Tvete, høgskolelektor, Høgskolen i Østfold, Avd. for helse- og sosialfag Anne Kristine Nitter /Guro Steine Letting, kommuneoverlege Fredrikstad kommune/sykehjemslege Glemmen sykehjem Siri Bækkevold, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Østfold Frøydis Wroldsen (AP), leder av helse og velferdsutvalget i Fredrikstad Per Lebesby (KrF), medlem av helse og velferdsutvalget i Fredrikstad Kåre Høye, Eldrerådet Hanne Jacobsen, tillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund Grete Kvernå, Hovedtillitsvalgt, Fagforbundet I 2013 har det blitt holdt 4 møter i fag- og samarbeidsrådet for USH Østfold. Visjon og hovedmål Utvikling gjennom kunnskap Visjonen er et ideal for dagens og framtidens helse- og omsorgstjenester. Kunnskapsbaserte tjenester i kontinuerlig forbedring og utvikling. Tjenester der de ansatte reflekterer over praksis og omdanner konkrete praktiske erfaringer til kunnskap. Hovedmål Utviklingssenter for sykehjem i Østfold er pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem i Østfold. Med pådriver menes en som går foran og jobber for å få noe til å skje, motiverer og får med seg andre. Side 7

8 2. Pådriver for fag- og tjenesteutvikling Mål Utviklingssenter for sykehjem i Østfold skal bidra til å gjennomføre og være pådriver for utviklingsprosjekter innenfor lokale og nasjonale satsingsområder i samarbeid med aktuelle aktører. sikre kunnskapsnivået på prosjektene og alltid søke etter relevant informasjon ved oppstart av nye prosjekter. dokumentere prosjekter, erfaringer, resultater og modeller. formidle og spre prosjekter, erfaringer, resultater og modeller. Brukermedvirkning og demens Gir pasienter på sykehjem økt innflytelse ved å heve ansattes kompetanse rundt brukermedvirkning, spesielt tilknyttet aktiviteter Prosjektet skal bidra til at Tiltak brukere/pasienter og pårørende opplever å bli møtt av helsepersonell som har en reflektert holdning til brukermedvirkning sykehjemsansatte får mulighet til økt kompetanse og bevisstgjøring i den hensikt å gi brukerne muligheter til innflytelse, spesielt med fokus på ønskete aktiviteter andre sykehjem: prosjektet skal munne ut i en prosedyre som synliggjør brukermedvirkning i praksis. Kompetanseheving i form av fagdager, møter på avdelingene, involvering av avdelingssykepleiere og kvalitetsgruppa på sykehjemmet. Bakgrunnsopplysningsskjema min livshistorie bruk av og vurdere behov for revidering av skjemaet. Utvikle en modell for implementering av brukermedvirkning gjennom individuelt tilpassete aktiviteter («Dagen er din»). Involvering av studenter, elever og frivillige i gjennomføring og evaluering av aktiviteter Resultater Bakgrunnsopplysningsskjema «min livshistorie» er revidert og implementert i kvalitetssystemet. I løpet av våren 2013 ble det gjennomført flere individuelt tilpassete aktiviteter gjennom tiltaket «Dagen er din». Eksempler: en beboer arrangerte venninneselskap på avdelingen, en beboer besøkte en søster som beboeren ikke hadde sett på mange år, en beboer deltok på fotoforedrag på Litteraturhuset i Fredrikstad. Spabad er pusset opp og innredet for tilrettelagte aktiviteter og velvære. Ansatte har fått opplæring i håndmassasje. Side 8

9 Presentasjoner eksternt Foredrag om miljøbehandling på 4 seminarer i Østfold høsten 2013 i forbindelse med Miljøbehandlingens ABC (Kari Lislerud Smebye). Fagdag på Fjeldberg sykehjem mai 2013 (Kari Lislerud Smebye). Foredrag på kick-off seminar for avdeling «Aktiv omsorg» i Fredrikstad kommune (Kari Lislerud Smebye). Tidsperiode: januar 2012 juni 2014 (Høsten 2013 hadde prosjektlederen permisjon). Prosjektleder: Kari Lislerud Smebye (20 %) «Dagen er din» Spabad Side 9

10 Livsfortellinger og personsentrert omsorg på sykehjem Tar i bruk og evaluerer VIPS modellen for personsentrert omsorg. Innfører fagmøter Sykepleierstudenter deltar og får innsikt i denne modellen, samler data knyttet til livsfortellinger og utfører personsentrert omsorg. Kjennskap til beboernes livsfortellinger, verdier og preferanser bidrar til mer personsentrert omsorg og at aktivitetstilbud utformes på deres premisser. Målet med personsentrert omsorg er å styrke identiteten, fremme brukermedvirkning og tilpasse aktiviteter til den enkelte. Kjennskap til beboernes livshistorier, verdier og preferanser er nødvendige forutsetninger for å kunne legge til rette for brukermedvirkning. Det er også viktig at syke eldre mennesker med mental og intellektuell reduksjon blir stimulert slik at mentale funksjoner vedlikeholdes best mulig. Personsentrert omsorg (i motsetning til oppgaveorientert omsorg) forutsetter at ansatte kjenner den enkelte beboer og kan tilpasse hjelpen etter individuelle behov. Når ansatte får kjennskap til beboernes livsfortellinger, er det lettere for dem å kunne se og respektere personer for eksempel med demens og at demensdiagnosen ikke er det eneste som kjennetegner dem. Målet med personsentrert demensomsorg er å sette den enkelte i stand til å bruke sine ressurser maksimalt og bidra til å opprettholde selvstendighet så langt det er mulig. Tom Kitwood ( ) satte personsentrert omsorg på dagsordenen da han introduserte modellen i demensomsor-gen på 1990-tallet. Dawn Brooker videreutviklet og systematiserte tenkningen om personsentrert omsorg i et rammeverk/praksismodell = VIPS praksismodell (2007). Sentralt i VIPS praksismodellen er Fagmøtet. Fagmøtet er et fast møte med fast struktur hvor de som jobber i avdelingen har faste roller. Hjelpepleiere og primærpleiere har særlig ansvar for å sikre at omsorgen som ytes er personsentrert. Disse har derfor sentrale roller i VIPS praksismodellen. Fagmøtene skal ledes av ressurspersoner som sikrer kvalitet og innhold i tråd med kriteriene i VIPS- modellen. Tiltak ansatte: - Kompetanseheving i samråd med fagutviklingssykepleier og ledelsen v/sykehjemmene. Fagdager, deltakelse på kurs VIPS modellen. - Arbeid med bakgrunnsopplysningsskjema, som allerede er påbegynt på sykehjemmene - Fagmøter er hovedtiltaket ved implementering av VIPS-modellen. - Livsfortellinger integreres i individuelle tiltaksplaner i dokumentasjonssystemet Gerica. Tiltak for sykepleiestudenter i 1. års praksis på sykehjem Side 10

11 - Teoretisk undervisning på høgskolen som forberedelse til praksis. - Arbeidskrav i praksis er å utarbeide en sykepleieplan for primærpasient. Livsfortellingen er en del av arbeidskravet. Utfra livsfortellingen kan student/primærkontakt finne en individuell aktivitet som passer for denne beboeren og gjennomføre denne aktiviteten. - Refleksjonsgruppe med studenter, praksisveiledere og praksislærer. - Delta i fagmøter i avdelingen der primærpasienten er i fokus. Tiltak for lærere: - Individuell veiledning av studenter i tilknytning til arbeidskravet i praksis - Lede refleksjonsgrupper med studenter og praksisveiledere på praksisstedet - Fokusgruppeintervjuer for studenter og ansatte - Skrive feltnotater etter fagmøter USH Østfold, Omsorgssentre nord, ved Smedbakken sykehjem, skal ta i bruk og prøve ut VIPS-modellen. Prosjektet ble forsinket høsten 2013 og starter opp for fullt januar Sykepleierstudenter ved Høgskolen i Østfold i første års praksisperiode, skal delta og få innsikt i denne modellen, samle data knyttet til livsfortellinger og utføre personsentrert omsorg våren Prosjektperiode: høsten 2013 våren 2014 Prosjektleder: Guri Rummelhoff Høgskolen i Østfold. Prosjektmedarbeidere: Kari Lislerud Smebye HIØ og Birgitte Tombre, Smedbakken sykehjem. Finansiering: Samarbeidsmidler Høgskolen i Østfold Side 11

12 Omsorg for døende og Liverpool Care Pathway (LCP) Liverpool Care Pathway (LCP) er en tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende. Planen ble utviklet for å overføre den helhetlige omsorgen som den døende og pårørende blir møtt med på en lindrende (palliativ) enhet, til andre deler av helsetjenesten. Hovedmål Å være pådriver og bistå med implementering av Liverpool Care Pathway (LCP) i alle 10 sykehjem i Fredrikstad kommune og være pådriver i Østfold. Å etablere nettverk for kommuner som allerede benytter LCP eller som planlegger å ta i bruk LCP. Tiltak Arrangere oppstartseminar, fagdager/fagseminarer Gjennomføre opplæring i LCP Å være ressursperson i arbeidet med å implementere tiltaksplanen både i Fredrikstad og i Østfold Å danne erfaringsnettverk Resultater Østfold: LCP er nå i bruk i Askim, Eidsberg, Hvaler, Halden, Sarpsborg, Våler og Fredrikstad. Råde kommune hadde opplæring januar 2014 og er nå i gang. Fredrikstad kommune. Alle 10 sykehjemmene i Fredrikstad kommune har fått opplæring i bruk av LCP og tatt LCP i bruk. Halden kommune. I løpet av høsten har 66 ansatte ved 3 sykehjem i Halden fått opplæring. Halden har hatt LCP på et sykehjem siden 2008/2009, og utvider nå slik at LCP skal brukes på alle 4 sykehjemmene. Eidsberg kommune har nå innført LCP på alle avdelingene på Edwin Ruud i tillegg til omsorgs-boligene som hører til. Askim kommune utvidet i våren 2013 til å bruke LCP på 2 avdelinger i tillegg til Palliativ avdeling. De har i løpet av januar 2014 utvidet med ytterligere 2 avdelinger. Hvaler kommune tok i bruk LCP på sykehjemmet i mai Planen er å utvide til også å bruke LCP i hjemmesykepleien i begynnelsen av Våler kommune har innført LCP på sykehjemmet. Sykepleierne i hjemmesykepleien har hatt opplæring, men LCP er foreløpig ikke innført i hjemmesykepleien. Dette planlegges våren Sarpsborg kommune. LCP er innført i både sykehjem og hjemmesykepleien i Sarpsborg kommune. Litt varierende hvor mye det blir brukt. Kruseløkka lindrende enhet som startet opp med LCP i 2008/2009 bruker LCP mye, og har gode erfaringer. Råde kommune hadde undervisning i januar 2014, og har nå startet opp med LCP på sykehjemmet i kommunen Hobøl, Marker og Aremark er kommuner som ønsker å ta LCP i bruk. Side 12

13 Det er gjennomført 2 heldags fagseminarer for alle kommuner i Østfold i løpet av 2013: 1 fagseminar våren og 1 fagdag høsten Det har vært ca. 120 deltakere fra 14 kommuner ved hvert fagseminar. I tillegg har ca. 700 personer fått opplæring i LCP i kommunene. Presentasjoner eksternt: LCP - er det en garanti for bedre terminalomsorg? Kompetansesenter for lindrende behandling, helseregion sør-øst årlig regional samling for palliative team/sentra på sykehus i helseregionen jan 2013 på Gardemoen. (Elisabeth Østensvik) Tiltaksplan for døende Faggruppen geriatri og demens i Norsk sykepleierforbund. Oslo kongressenter. 13. februar (Anne Herwander Kvarsnes og Elisabeth Østensvik) LCP - er det en garanti for en bedre terminalomsorg? Senter for lindrende behandling, SLB, sykehuset Østfold, Videregående kurs i palliasjon i regi av SLB med tema: «Omsorg ved livets slutt» (Anne Herwander Kvarsnes) LCP erfaringer fra Østfold (Elisabeth Østensvik) Bruk av LCP og gjennomgang av LCP (Anne Herwander Kvarsnes og Sidsel Risberg Paulsen) Arrangement: Fagdag Liverpool Care Pathway. 27. November 2013 Arrangør: Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling i Helse sørøst. Oslo Universitetssykehus NRK Østfold radio, med direkte intervju av nettverkskoordinator Grethe Skorpen Iversen og Anne Herwander Kvarsnes på seminardagen NRK Østfold sine nettsider, og NRK Østfold radio`s nyhetssending i 21.juni http://www.nrk.no/ostfold/_-trygghet-for-doende-og-parorende Samarbeidspartnere: Kompetansesenter for lindrende behandling, helseregion sør-øst, Ullevål sykehus, Halden kommune, Eidsberg kommune, Askim kommune, Hvaler kommune og Fagforbundet i Østfold. Tidsperiode: 1. september februar Prosjektleder: Anne Herwander Kvarsnes (50 %) Finansiering: Helsedirektoratet Prosjektleder Anne Herwander Kvarsnes Side 13

14 3. Pådriver for kompetanseutvikling og pasientsikkerhet Mål Utviklingssenter for sykehjem i Østfold skal bidra til å prøve ut og dokumentere kompetanseutviklingstiltak i pleie- og omsorgstjenesten. bidra til fokus på pasientsikkerhet i kommunehelsetjenesten utvikle tverrprofesjonelle modeller for kompetanseutvikling på områder som krever tverrprofesjonell tilnærming. Interkommunalt læringsnettverk - Riktig legemiddelbruk i sykehjem i Østfold. Spredning av tiltakspakken «Riktig legemiddelbruk i sykehjem» fra den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen i Østfold til alle sykehjem i Østfold. Utviklingssenter for sykehjem i Østfold har deltatt i et nasjonalt læringsnettverk og gjennomført et pilotprosjekt for Riktig legemiddelbruk i sykehjem som er ett av innsatsområdene i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender. Hensikt og mål Alle kommuner i Østfold får tilbud om deltakelse i pasientsikkerhetskampanjen med innsatsområdet Riktig legemiddelbruk i sykehjem i 2013/2014. Det anbefales å gjennomføre en pilot på et lokalt sykehjem/avdeling. Målgruppen er pasienter med langtidsvedtak USH Østfold vil være pådriver for at sykehjemmene implementerer prosedyre i kvalitetssystemet og nasjonal veileder om legemiddelgjennomganger ved å innføre tiltakspakken for riktig legemiddelbruk i sykehjem. Tiltak Invitere kommuner (representert med en avdeling på et sykehjem) i Østfold til deltakelse i et fylkesdekkende læringsnettverk etter modell fra nasjonalt læringsnettverk for Riktig legemiddelbruk i sykehjem. Invitere til bindende påmelding og skriftlig samarbeidsavtale Arrangere læringsnettverk med tre samlinger fordelt på ni måneder. Læringsnettverket er et arbeidsseminar som vektlegger konkrete tiltak i egen organisasjon Introdusere deltagerne for innsatsområder, tiltak, forbedringsområder og målemetoder Tiltakspakke skal innføres på sykehjem i deltagende kommuner Oppfølging og veiledning mellom samlingene Side 14

15 Arbeidsformen som opplæringen foregår i et læringsnettverk som består av et fast opplegg på 3 samlinger spredt over 9 måneder med oppstart oktober 2013 og avslutning april Mellom samlingene skal deltakende team arbeide med forbedringstiltak i egen virksomhet, og på læringsnettverkene utveksle erfaringer og lære av hverandre. Det blir opp til det enkelte team å finne ut av hvordan endringene best kan integreres i daglig praksis. Alle teamene jobber med de samme utfordringene og skal hjelpe og inspirere hverandre underveis. Ved å bidra med overordnet ramme med fastlagte arbeidsformer, tidsfrister, rapporteringer og deltakelse, driver læringsnettverket frem teamenes fremdrift og resultater. Resultater Første seminardag for «Riktig legemiddelbruk i sykehjem» i Østfold ble gjennomført på Inspiria Science Senter med bla. ledere, sykepleiere, vernepleiere, leger, farmasøyter tilstede. Det er gjennomført en telefonkonferanse hvor alle teamene fikk tilbud om å oppsummere hva de hadde gjort frem til dags dato og dele på erfaringer. Teamene har også levert en kort statusrapport for oppsummering av hvor langt de er kommet i sitt forbedringsarbeid og en selvevaluering. Læringsnettverk nummer to ble gjennomført 22. januar Av 17 kommuner i Østfold er det 13 team som deltar i Læringsnettverket.(70,5 % deltakelse) (Rømskog kommune hører til Akershus) Tidsperiode: september 2013 juli 2014 Prosjektleder: Astri Bergland (30 %) Finansiering: Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Østfold Side 15

16 På Alerten samhandling om kompetanse Økt pasientsikkerhet gjennom kompetanseheving i hvordan gjenkjenne risikoutsatte pasienter, iverksette gode tiltak, forebygge sykdomsforverring og kommunisere pasientens tilstand på en trygg og sikker måte Hensikt og mål Kommunehelsetjenesten tar i bruk ALERT som et verktøy i pasientsikkerhet, kompetanseoverføring, kompetanseoppbygging, samhandling og trygg og sikker kommunikasjon på tvers av nivåer. ALERT-konseptet bidrar med kompetanse i vurdering av riktig og best behandlingsnivå for pasienter (BEON prinsippet) og kvalitetssikrer samhandling på tvers av nivåer, både med hensyn til kommunikasjon og dokumentasjon. Tiltak Utvikling og tilpasning av et eksisterende undervisningsopplegg (ALERT) som brukes i spesialisthelsetjenesten til bruk i kommunehelsetjenesten. Utarbeidelse av case og vekting av innholdet i kurset. Tilpasse verktøy som MEWS og ISBAR til kommunehelsetjenesten Utarbeide prosedyrer. Legedelegerte oppgaver må avklares i forhold til gjennomføring av tiltak til bruk i kommunehelsetjenesten Bygge opp et instruktørkorps som blir ansvarlig for gjennomføring av kurs for ansatte i sykehjem og hjemmetjeneste Administrative samhandlingsrutiner mellom kommuner og helseforetak. Revitalisere eksisterende samhandlingsrutiner ved innleggelse i sykehus og kontakt med legevakt og vurdere behov for endringer i eksisterende observasjonsskjema ved akutt forverring Evaluering av ALERT-konseptet blir en sentral aktivitet i prosjektet Implementering og spredning av konseptet til helsehus/kommuner i Østfold pågår Hovedprioritering er ansatte ved kommunale øyeblikkelig hjelp senger og helsehus i Østfold i de 5 legevaktsdistriktene. Resultater Instruktørkurs er gjennomført januar 2013 for ansatte i Fredrikstad og Sarpsborg kommuner. Instruktørkurs er gjennomført for ansatte i helsehusene i alle de 5 legevaktsdistriktene i Østfold april Fredrikstad har gjennomført fem kurs våren 2013 og to kurs høsten Deltakere fra sykehjem, legevakt og hjemmesykepleie i Fredrikstad. Sarpborg har gjennomført mange kurs for ansatte i hjemmesykepleien og sykehjem. Tilpasset og implementere verktøyene MEWS og ISBAR i deltakende avdelinger/virksomheter. Side 16

17 Opplæring i ALERT for ansatte i helsehusene er nedfelt i samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Østfold HF og alle kommunene i Østfold. Retningslinje nr. 4 øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene (ADMS ). I samarbeidsavtalen står det blant annet at kommunenes ansvar er «Opplæring i ALERT med bruk av MEWS til alt medisinsk personell» og SØs ansvar er koordinering av undervisningstilbud i HLR og ALERT. Bidratt til implementering og etablert nettverk av ALERT kontakter i Østfold. Evaluering pågår. Presentasjoner eksternt: På Alerten samhandling om kompetanse. Samhandlingsforum 3. april Arrangør: Administrativt samarbeidsutvalg mellom Sykehuset Østfold og alle kommuner i Østfold. Rakkestad kulturhus (Elisabeth Østensvik og Anne Kristin Melby) På Alerten samhandling om kompetanse. Nasjonal konferanse for legevaktsledere, Tromsø 8. april Arrangør Norsk Legevaktforum i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. (Elisabeth Østensvik) To prosjekter hånd i hånd samhandling om kompetanse (ALERT) Konferanse om «Morgendagens omsorg» Oslo, 19. juni Arrangører: Helse- og omsorgsdepartementet og helsedirektoratet.( (Elisabeth Østensvik og Kari Os) Posterpresentasjon på nettverkssamling for ansatte i sykehjem og hjemmetjeneste i Østfold 6. november 2013.(Kristin Sofie Johansen) Tidsperiode: august 2012 juli 2014 Prosjektledere: Elisabeth Østensvik (august august 2013) og Kristin Sofie Johansen (20%) (august 2013 juli 2014) Samarbeidspartnere: Høgskolen i Østfold, Sykehuset Østfold HF og utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus Finansiering: Sykehuset Østfold i 2012/13 og Fylkesmannen i Østfold 2013/14 Side 17

18 4. Praksistilbud og læringsarena Klinisk blikk og handlingskompetanse Hvordan utvikle klinisk blikk og handlingskompetanse for studenter og ansatte ved bruk av ABCDE etter casemetoden? Hensikt og mål Ansatte og studenter: er forberedt på ulike pasientsituasjoner utvikler sin kompetanse i forhold til å gjenkjenne risikopasienter i en tidlig fase for å forebygge innleggelse i spesialisthelsetjenesten Pasientene på alle nivåer: blir møtt av helsepersonell med kompetanse i observasjon og som gjenkjenner risikopasienter Tiltak Utvikle case som kan anvendes i ALERT-konseptet i kommunehelsetjenesten og høgskolen Utvikle sensorveileder for instruktører knyttet til det enkelte case Beskrive roller - pasientrollen, pårørenderollen og konkrete tiltak som er aktuelle i den gitte situasjon Studenter og ansatte lærer å bruke et klinisk verktøy for observasjon, MEWS, et hjelpemiddel for vurdering av voksne pasienters kliniske status. Regelmessige målinger synliggjør utvikling av pasientens tilstand Studenter og ansatte lærer å benytte en trygg og sikker kommunikasjon (ISBAR) Utarbeidede case vil være relevante og gjenkjennelige når opplæring i ALERT skal gjennomføres Evaluering av case: Teste ut case i undervisning for studenter i bachelorutdanningen i sykepleie vår 2013 og teste ut case i undervisning for ansatte i kommunehelsetjenesten Presentasjoner Forskningsdagene 24. september Høgskolen i Østfold (Hilde Marie Andreassen og Tove Holmsen) Prosjektledere Hilde Marie Andreassen og Elisabeth Østensvik Samarbeidspartnere: Høgskolen i Østfold og Sykehuset Østfold HF Finansiering: samarbeidsmidler fra Høgskolen i Østfold Side 18

19 5. Kompetanseutvikling hos ansatte Opplæringsprogrammet Aktiv omsorg USH Østfold har bidratt til tilrettelegging av opplæringsprogrammet Aktiv omsorg i Østfold i samarbeid med Fagakademiet og Fylkesmannen. Kultur, aktivitet og trivsel er et sentralt og grunnleggende element i et helhetlig omsorgstilbud. En verdig eldreomsorg (Verdighetsgarantien 2010) karakteriseres ved at pleie- og omsorgstjenestene skal legges til rette for en omsorg som sikrer den enkelte beboer/pasient et verdig og så langt som mulig meningsfylt liv i samsvar med sine individuelle behov. Utviklingssenter for sykehjem har sørget for informasjon og spredning av opplæringsprogrammet, samarbeidet med Fylkesmannen om tilskudd gjennom kompetanseløftet, bistått med å skaffe lokaler. Oppstart høsten 2013 i Fredrikstad. Pågår. Omsorgsfilosofiens fire hjørnesteiner studiesirkel Den palliative omsorgsfilosofien innebærer at helsepersonell får et felles, strukturert og bevisst holdning til brukere, pårørende og arbeidskollegaer. Omsorgsfilosofien har fire hjørnesteiner: Symptomkontroll, Kommunikasjon/relasjon, Pårørendestøtte og Teamarbeid. Omsorg ved livets slutt berøres også i opplæringstilbudet. Glemmen sykehjem USH har gjennomført 1 studiesirkel i Studiesirkelen ble ledet av to endringsledere som har fått opplæring i å lede studiesirkler. Deltakere i studiesirkelen har vært ansatte på alle 5 avdelinger på sykehjemmet. Antall: 10 personer Omfang: 6 møter à 3 timer (18 timer) våren Innhold: studiematerialet som ble utarbeidet i forbindelse med prosjektet ble brukt som utgangspunkt for diskusjoner og refleksjoner. I tillegg er Liverpool Care Pathway (LCP) trukket inn som studiemateriale i studiesirkelen. 1 seminar vår for alle deltakerne i studiesirkelen. Ansvarlige: Grethe Stenseth, fagutviklingssykepleier og Åse Vonskar, spesialsykepleier, Glemmen sykehjem Side 19

20 Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem i Østfold har ansvar for å planlegge og gjennomføre oppstartsseminarer, underveisseminarer og sluttseminarer for alle deltakerne i Demensomsorgens ABC i fylket. Hver deltakende kommune har en kontaktperson som teknisk tilrettelegger for seminarene. I Østfold er det stor aktivitet når det gjelder Demensomsorgens ABC. I løpet av 2013 er det gjennomført 12 ABC- seminarer med totalt 370 deltakere i fylket. Fire av seminarene var oppstartsseminarer knyttet til Miljøbehandlingspermen som var ny i Kommunene kan søke fylkesmannen gjennom Kompetanseløftet for tilskudd til deltakelse i Demensomsorgens ABC. Ansvarlig: Kjersti Langli- Jørgensen, kontaktperson og ABC ansvarlig i Østfold Kompetanseheving i miljøbehandling En del av videreføring av utviklingsprogram for miljøbehandling til personer med demens Dementia Care Mapping Ansatte ved dagtilbud og sykehjemsavdelinger i Østfold som deltar i forskningsprosjektet "Dyrebar omsorg" har fått tilbud om gratis kurs i Dementia care mapping. Dette gjelder ansatte i Halden, Sarpsborg, Moss, Rygge og Fredrikstad. Marte Meo En ansatt utdanner seg til Marte Meo veileder som igjen kan utdanne Marte Meo praktikere ved avsluttet utdanning. USH har kontakt med kompetansesenter for aldring og helse for videre planlegging. Personsentrert omsorg og VIPS- modellen Seks personer fått opplæring i VIPS modellen som KARIH (kursansvarlige for VIPS opplæring). USH starter opplæring i VIPS-modellen og prøver ut Fagmøtet ved to avdelinger ved Smedbakken sykehjem i Side 20

21 6. Tilrettelegger for forskning Mål Glemmen sykehjem, Utviklingssenter for sykehjem i Østfold skal bidra til å Arbeide for at forskning i kommunen har den nødvendige materielle tilrettelegging. Tilrettelegge arbeidsmessig og bidra til gjennomføring av mastergrads-, doktorgradsog andre forskningsprosjekter. Bidra til at anerkjente forskningsresultater gjøres kjent, diskuteres og tas i bruk. Være pådriver for å implementere forskning som en naturlig del av praksis. Tjenestebehov hos eldre som mottar kommunale hjemmetjenester Ansvarlig Geir Selbæk, Sykehuset Innlandet. Bidrar i og deltar i forskningsprosjektet Tjenestebehov hos hjemmeboende eldre over 70 år som mottar kommunale hjemmetjenester - forekomst, forløp og forbruk av helseressurser Flere forskningsartikler er publisert. Prosjektet avsluttes i (Sykehuset Innlandet). Ansvarlig i Fredrikstad kommune: Prosjektmedarbeider Solgunn Johansen. Dyre- og robotassisterte intervensjon som helsefremmende tiltak for eldre med demens Hovedmålet er å undersøke mulige endringer i risikofaktorer tilknyttet fall blant eldre med demens ved å benytte dyre- og robotassisterte intervensjoner. Vestfold, Akershus og Østfold deltar i forskningsstudien. Utviklingssenter for sykehjem i Østfold har hatt rollen mht.rekruttering av deltakere fra eget fylke. Samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold, og Utviklingssenter for sykehjem i Akershus. Tiltak: 1)Intervensjon med hund, 2) selen PARO og 3) kontrollgrupper. Fra Østfold deltar: Rygge: Ryggeheimen sykehjem og Myraveien Dagsenter, Moss: Orkerød sykehjem og Skogbrynet Dagsenter, Fredrikstad: Solliheimen sykehjem og Dagtilbudet Glemmen sykehjem, Halden: Solheim senter, Sarpsborg: Haugvoll sykehjem Side 21

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold Sluttrapport fra prosjektet Innhold Forord... 2 1.0. Bakgrunn, formål og målgrupper... 3 2.0. Metoder

Detaljer

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1. ÅRSRAPPORT 2013 Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.2 Organisering og samarbeid... 5 1.3 Ansatte i USHT Vestfold...

Detaljer

10.02.14. Virksomhetsplan

10.02.14. Virksomhetsplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 10.02.14 Virksomhetsplan Innhold 1. Innledning... 1 2. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.3

Detaljer

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Revidert 27.02. 2015 Utarbeidet av Elisabet Sausjord, May Iren Bendiksen, Kirsti Hagen, Lisbeth Remlo Abelsen og Toril Bülow 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Kort beskrivelse

Detaljer

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Verdal kommune 2013 Handlingsplan 2013 Side 1 Innledning Handlingsplan 2013 bygger på nasjonale føringer som er gitt i omsorgsplan 2015

Detaljer

ålesund kommune Årsmelding

ålesund kommune Årsmelding ålesund kommune Årsmelding 2010 Forord I 2009 startet helsedirektoratet arbeidet med å utarbeide en samlet strategi for Undervisnings-sykehjem(USH) og Undervisningshjemmetjeneste(UHT). Direktoratet inviterte

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013 LINDRING PÅ TVERS Et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og Palliativt team ved Molde sykehus; med fokus på samhandling og kompetansehevende tiltak for å øke kvaliteten på lindrende behandling,

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit ÅRSRAPPORT 2011 Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 1 Innhold 1. Nasjonale

Detaljer

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013 INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM FOR KREFTSYKEPLEIE I VESTFOLD Våren 2013 INNHOLD: Barn som pårørende Nytt fra kreftforeningen LCP - Omsorg for døende og deres pårørende Helhetlig plan for omsorg til døende

Detaljer

Årsrapport 2012 IS-2159. Omsorgsplan 2015

Årsrapport 2012 IS-2159. Omsorgsplan 2015 Årsrapport 2012 IS-2159 Omsorgsplan 2015 Innhold Innledning... 5 1. Omsorgsplan 2015... 9 1.1 Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging... 9 Kvalitetsindikatorer... 9 Avtale om kvalitetsutvikling i

Detaljer

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av helsehjelp

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av helsehjelp ellom i mellom Nummer 1 2014 3. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Det skal gjøre en forskjell

Det skal gjøre en forskjell Det skal gjøre en forskjell HVEM ER VI? HVA GJØR VI? INNHOLD Om Glemmen sykehjem USH Om undervisningssykehjem historikk, mål og organisering Etablering av en FoU enhet ved Glemmen sykehjem Arbeidsformer

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

Rapport overlevert 28.02.2014. Mette Hafstad prosjektleder

Rapport overlevert 28.02.2014. Mette Hafstad prosjektleder Rapport overlevert 28.02.2014 Mette Hafstad prosjektleder 1.1 Vedtak I Kommunestyrene 3 1.2 Mål For Delprosjekt Kompetanse 2011 3 2.1 Konkrete oppdrag som skal gjennomføres: 5 2.2 ORGANISERING 8 3.1 KOMPETANSEPLANARBEIDET

Detaljer

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS Foto: Gerardo Poblete, KS årsrapport 2014 FORORD Prosjekt «Samarbeid om etisk kompetanseheving» har siden starten i 2007 og frem til den 31.12.14 fått med 242 kommuner som deltakere. Åtte av disse er ressurskommuner

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Rapport publisert august 2014. Dokumentasjon Helsehjelp

Rapport publisert august 2014. Dokumentasjon Helsehjelp Rapport publisert august 2014 Dokumentasjon Helsehjelp Prosjekt gjennomført I Tromsø kommune 2012-2013 «All resultat av god sykepleie kan ødelegges eller sterkt forringes av dårlige arbeidsrutiner eller

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer

1. Innholdsfortegnelse

1. Innholdsfortegnelse 1 1. Innholdsfortegnelse 1. INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 2. SAMMENDRAG... 3 3. KJERNEOPPGAVER... 4 4. ORGANISERING... 4 5. INFORMASJON OG BRUKERMEDVIRKNING... 6 6. STYRINGSSIGNALER/RAMMEBETINGELSER... 7 7.

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Helse- og omsorgslederforum Samhandling i Valdres - Framtidsretta nært og trygt RAPPORT 13.06.14 Godkjent i HO forum 2 Samhandling i Valdres 3 Visjon Friskere i Valdres Verdigrunnlag Framtidsretta Nært

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Ruslevenner på Songdalstunet

Ruslevenner på Songdalstunet Publisert 10.09.2014 v/ fagkonsulent/spes.ergoterapeut Inger Lise Markussen Ruslevenner på Songdalstunet Beskrivelse av erfaringer fra to års samarbeid mellom frivillige og beboere med demens. Fra ide

Detaljer