ALERT og HLR kompetanseheving i kommunehelsetjenesten i Østfold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALERT og HLR kompetanseheving i kommunehelsetjenesten i Østfold 2014-2015"

Transkript

1 ALERT og HLR kompetanseheving i kommunehelsetjenesten i Østfold Søknad om samhandlingsmidler fra Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold. 1. oktober

2 1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning Bakgrunn og historikk Samhandlingsreformen og overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunene Tidligere ALERT prosjekter «På ALERTen» «ALERT i kommunehelsetjenesten» Nedleggelse av Ambulerende team ved SØ Fra «ALERT» til «proact» Vedtak i ADMS 5. juni Konklusjon Effektmål Resultatmål Tiltak i prosjektet Budsjett Totalbudsjett Detaljert budsjett ALERT Detaljert budsjett HLR Forslag til organisering Forventet økonomisk gevinst Plan for implementering i drift Beskriv overføringsverdi Hvordan skal prosjektet evalueres Prosjektets totale budsjett Milepælsplan Aktuelle referanser

3 ALERT og HLR kompetanse 1. Innledning Denne søknaden omhandler ALERT implementering fra prosjekt til drift og HLR kompetanseoverføring fra SØ til kommunehelsetjenesten i Østfold, med involvering av de 5 helsehusene i fylket. Søknaden kommer fra Utviklingssenter for sykehjem i Østfold (USH), omsorgsentre nord, i Fredrikstad kommune. Fredrikstad kommune er vertskommune for USH Østfold. Utviklingssenteret (USH Østfold) i samarbeid med Sykehuset Østfold, søker om midler til et prosjekt med to delprosjekter i Østfold, knyttet til oppfyllelse av retningslinje 4 (KAD senger) og i forbindelse med retningslinje 7 kompetanseheving og deling. Delprosjekt 1 ALERT der det søkes om midler til en prosjektleder i 20 % stilling som pådriver og støtte til implementering av ALERT i de fem helsehusregionene i Østfold. Delprosjekt 2 HLR der det søkes om midler til en 20 % prosjektstilling knyttet til opplæring av instruktører i HLR i de fem helsehusene i Østfold. FoU-leder ved Utviklingssenter for sykehjem i Østfold vil være hovedprosjektleder for begge delprosjektene og bidra med egeninnsats tilsvarende 20 % stilling i prosjektperioden. Utviklingssenter for sykehjem og Sykehuset Østfold 20 % stilling ALERT 20 % stilling HLR Helsehuset i Fredrikstad Helsehuset i Sarpsborg Helsehuset i Halden Helsehuset i Moss Helsehuset i Askim 20 % ALERT og HLR ansvarlig 20 % ALERT og HLR ansvarlig 20 % ALERT og HLR ansvarlig 20 % ALERT og HLR ansvarlig 20 % ALERT og HLR ansvarlig 3

4 2. Bakgrunn og historikk Utviklingssenter for sykehjem i Østfold (USH Østfold) mandat er å ha en pådriverrolle for kunnskap og kvalitet i sykehjem i fylket. Dette er beskrevet i en overordnet nasjonal strategi for utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester (Helsedirektoratet 2010). USH Østfold vært en pådriver for å få ALERT ut i kommunehelsetjenesten, i samarbeid med Sykehuset Østfold siden høsten Det gjenstår fortsatt en del arbeid for å få ALERT implementert i kommunehelsetjenesten i fylket. Det søkes derfor om midler for videre implementering av ALERT fra prosjekt til drift (del 1). I tillegg søkes om å prosjektmidler til oppstart av opplæring av HLR instruktører knyttet til helsehusene (del 2) Samhandlingsreformen og overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunene Det å skille syk fra frisk, svært syk fra litt syk, det alvorlige fra bagateller og det som haster fra det som kan vente, blir mer og mer viktig i kommunehelsetjenesten, da flere pasienter skal behandles «der de bor». Pasienter på sykehjem, helsehus, korttidssentre og i hjemmebaserte tjenester er utsatt for akutt sykdom på grunn av høy alder, kroniske tilstander og lavt funksjonsnivå. Ved akutt sykdom hos pasienter i kommunehelsetjenesten vil personalet ofte stå overfor avgjørelser om sykehusinnleggelse (Ranhoff og Linnsund 2005). Tidlig avklaring av pasientenes situasjon og tilstand vil kunne forebygge innleggelse i sykehus. Det er behov for kompetanseheving når det gjelder å fange opp den akutt syke pasienten på et tidlig stadium og til å kommunisere pasientens tilstand systematisk og målrettet både internt på sykehjem for eks mellom hjelpepleiere og vaktsykepleiere, og eksternt med legevaktsleger, sykehjemsleger, AMK sentralen. ALERT konseptet er et svært godt tiltak for å øke personalets observasjons-, vurderings- og behandlingskompetanse kompetanse for å sikre at pasientene får rett behandling - på rett sted - til rett tid Tidligere ALERT prosjekter «På ALERTen» SØ og USH gjennomførte et pilotprosjekt «På ALERTen» okt-2012 juni 2013 som ble finansiert av samhandlingsmidler fra SØ. I prosjektet ble innholdet i ALERTkonseptet utviklet og tilpasset til kommunehelsetjenesten og det ble prøvd ut en «Train- The-Trainer» kompetansehevingsmodell. (superbrukerprinsippet, «lære for å lære videre»). Evalueringer fra kursdeltakerne viste at de synes dette er et «veldig nyttig kurs kan føle meg tryggere og nyttige verktøy som kan brukes vedrørende syke pasienter.» 4

5 I løpet av ble det holdt to ALERT instruktørkurs: Januar 2013, i Fredrikstad - samarbeid SØ, Ahus og Bærum sykehus April 2013, i Askim på Indre Østfold medisinske kompetansesenter (IKS) samarbeid SØ og USH Østfold Finansiering: Samhandlingsmidler fra SØ «ALERT i kommunehelsetjenesten» I perioden sept juni 2014 har USH videreført prosjektet «På ALERTen» og bidratt til implementering av ALERT i alle de 5 helsehusene i fylket i samarbeid med SØ. USH Østfold ansatte en prosjektleder i 20% stilling høsten 2013 for å videreføre det påbegynte arbeidet med opplæring av ALERT-instruktører, være pådriver og bistå ALERT-instruktørene med å holde kurs i sine virksomheter. USH Østfold har vært pådriver for å få gjennomført flere ALERT instruktørkurs, slik at alle 5 helsehus i Østfold nå har minimum 4 instruktører hver. I tillegg har prosjektleder vært pådriver i Fredrikstad kommune og gjennomført tre ALERT kurs i kommunen og har bidratt på ALERT kurs både i Sarpsborg og i Moss. Årlig samling for ALERT instruktører for faglig påfyll og erfaringsutveksling. Ansvar SØ, med bidrag fra Utviklingssenter for sykehjem i Østfold Finansiering: Fylkesmannen i Østfold (fornyingsmidler) Oversikt over ALERT instruktører og antall som har vært på ALERTkurs pr. juli 2014 Sted/kommune Virksomheter Antall instruktører Ansatte på kurs pr. mai 2014 Fredrikstad Legevakt, hjemmesykepleie, sykehjem, helsehus Sarpsborg Hjemmesykepleie og 7 96 sykehjem/helsehus Halden* Intermediæravdeling (KAD) 6 3* Moss Peer Gynt Helsehus (KAD) 5 17 Indre Østfold Øyeblikkelig hjelp senger (KAD) 6 17 Totalt Halden* har hatt et liknende undervisningsopplegg i samarbeid med HIØ 5

6 2.3. Nedleggelse av Ambulerende team ved SØ Ambulerende team ved SØ hadde en sentral rolle i prosjektet «På ALERTen», og ambulerende team ble sett på som et viktig tiltak for kompetanseoverføring mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. De var tiltenkt en nøkkelrolle i det videre arbeidet med kompetanseoverføring av ALERT ut mot kommunene i Østfold. I sluttrapporten for prosjektet «På ALERTen» ble det anbefalt at alle ansatte i ambulerende team i SØ skulle få ALERT- instruktørutdanning og skulle bidra med videre spredning av ALERT ut mot kommunehelsetjenesten (sluttrapporten På ALERTen, side 11) Ambulerende team ble besluttet nedlagt i møte i ADMS i november Fra «ALERT» til «proact» ALERT er et lisensbasert standardisert kursopplegg med utgangspunkt i Portsmouth i England. I Skandinavia var det behov for et mer fleksibelt og tilpasset undervisningsopplegg. Foreningen proactcourse ble derfor stiftet i En tverrprofessionell gruppe med representanter fra Norge og Sverige har utviklet proactcourse (www.proactcourse.com). ALERT som konsept blir tidlig i 2015 erstattet av proact. Alle ALERT instruktører vil få opplæring i det oppdaterte kompetansehevingskonseptet. Lisensen til proact blir som ved ALERT kursene, kjøp av lærebøker Vedtak i ADMS 5. juni 2014 I «Retningslinje 4 øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene» fra ADMS skisseres partenes ansvar i forhold til opplæring av ALERT instruktører. Vedtak i ADMS juni 2014 står det at «Administrativt samarbeidsutvalg slutter seg til forståelsen av at SØ står for opplæring av instruktører i HLR og ALERT og at instruktørene i samarbeid med kommunene i de respektive helsehusdistrikt har ansvar for å videreformidle kunnskapen i sitt distrikt etter avtale med de respektive kommunene.» «Det avklares hva som er minimumsbehov av utstyr for å foreta opplæring av HLR-instruktører.» 2.6. Konklusjon SØ med støtte og bidrag fra USH, har utdannet ALERT instruktører ved alle fylkets helsehus. Noen av disse instruktørene har kommet litt i gang med å kurse sine ansatte. Men her gjenstår det en del arbeid, derfor denne søknad. Når det gjelder opplæring av HLR instruktører, har dette arbeidet ikke startet opp enda. I forbindelse med planlegging av HLR opplæring ble det satt et krav til at kommunene skulle ha et utstyr tilgjengelig ved opplæringen. Dette ble ikke vedtatt i ADMS da det ble ansett som en for stor investering for kommunene. I denne søknaden inngår dermed innkjøp av utstyr til opplæring i HLR til de 5 helsehusene i fylket. Det enkelte helsehus må vurdere hvordan øhj sengene (KAD) og legevaktene kan samarbeide og utnytte felles ressurser. På bakgrunn av vedtak i ADMS i juni 2014, ser SØ, ved fag- og kompetanseavdelingen, og USH Østfold behov for ytterligere videreføring og satsning på implementering i kommunehelsetjenesten, både når det gjelder ALERT og HLR. 6

7 3. Effektmål Prosjektet skal bidra til at For pasienter og brukere Pasientene er I trygge hender uavhengig av behandlingsnivå. (pasientsikkerhet) Avklarer behandlingsnivå på et tidlig stadium for akutt syke pasienter i kommunehelsetjenesten. Riktig tiltak - på riktig tid - og på rett sted og dermed en mer sikker og kvalitativt god behandling til pasienter i kommunehelsetjenesten. Pasienter på alle nivåer blir møtt av helsepersonell med kompetanse i observasjon og som gjenkjenner risikopasienter og bruker hjelpemidler som MEWS og ISBAR. Pasienter blir møtt av helsepersonell med kompetanse i HLR. For ansatte i kommunehelsetjenesten Opplever trygghet og kvalitetssikrer samhandling på tvers av nivåer både når det gjelder kommunikasjon og dokumentasjon om pasienter. Har grunnleggende kompetanse i HLR. Bidrar til at kompetansen styrkes der hvor pasienten mottar sin behandling kompetanseoverføring For Sykehuset Østfold HF og kommunene Reduserer og hindrer unødige innleggelser i Sykehuset Østfold, og avklarer på et tidlig tidspunkt de pasienter som skal innlegges et høyere behandlingsnivå. Dette ved at ansatte i kommunehelsetjenesten gjenkjenner risikopasienter i en tidlig fase, for dermed å forebygge innleggelse i spesialisthelsetjenesten. Etablerer et tettere samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Samarbeider om kompetanseheving av ansatte ved de kommunale øyeblikkelig hjelp sengene i alle fem regioner i Østfold. Kommuniserer på en trygg og sikker måte på tvers av behandlingsnivåer. Bruker samme verktøy og struktur for sikker og trygg kommunikasjon. Bidrar til gjensidig kunnskapsoverføring i tråd med lovfestede samarbeidsavtaler (retningslinje 6 og 7) Bidrar til realisering av vedtak i ADMS om helsehusenes framtidige ønskede funksjon som kompetansesentre for ALERT i fylket. (retningslinje 4 om KAD senger i fylket) 4. Resultatmål Felles for ALERT og HLR - Det er etablert samarbeidsavtaler med alle involverte parter i prosjektet med avklaring av roller og ansvar. De involverte parter er: Sykehuset Østfold, Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, alle 5 helsehusene I fylket - Nettverk av ALERT og HLR kontaktpersoner er etablert og videreført i kommunehelsetjenesten i Østfold - Sykehuset Østfold har arrangert nettverkssamling/fagdag for ALERT og HLR instruktører - Det er avklart videre implementering av ALERT/proACT og HLR - Det er utarbeidet et skriftlig tilbud om opplæring i både ALERT og HLR til de respektive kommunene, med avklaring av roller og ansvar 7

8 ALERT - ALERT instruktørene har fått opplæring i proact - ALERT instruktørene ved helsehusene har gjennomført et nærmere bestemt antall kurs - proact er tilpasset bruk i kommunehelsetjenesten HLR - Det er utdannet HLR instruktører ved alle de 5 helsehusene i fylket - Utstyr til opplæring er kjøpt inn og distribuert til de 5 helsehusene - HLR instruktørene ved helsehusene har gjennomført et nærmere bestemt antall kurs 5. Tiltak i prosjektet Delprosjekt ALERT Ansette/rekruttere ALERT- prosjektleder Nettverk av ALERT instruktører i Østfold Bidra og støtte ALERT instruktørene på alle de 5 helsehusene i fylket når de skal gjennomføre ALERT kurs Ha oversikt over antall instruktører og antall deltakere på kurs i Østfold. Kvalitetssikre og tilpasse proact til kommunehelsetjenesten Sammen med SØ arrangere samling for ALERT instruktører x 1 pr år: faglig påfyll og erfaringsutveksling. (SØ har ansvaret) Vurdere behov for flere ALERT instruktører. Av erfaring vet vi at svangerskapspermisjoner, og jobbrotasjon med instruktører som starter i nye jobber, nyansatte Delprosjekt HLR Ansette en HLR prosjektleder Nettverk av HLR instruktører i Østfold Innkjøp av utstyr til opplæring (opplæringspakke) Bidra og støtte HLR instruktørene på alle de 5 helsehusene i fylket når de skal gjennomføre HLR kurs Ha oversikt over antall instruktører og antall deltakere på kurs i Østfold. Sammen med SØ arrangere samling for HLR instruktører x 1 pr år: faglig påfyll og erfaringsutveksling. (SØ har ansvaret) Tekst 6. Budsjett 6.1. Totalbudsjett Beløp totalt Egne midler søker om Prosjektleder koordinering av begge prosjektene 20 % (FoU-leder) Totale utgifter ALERT Totale utgifter HLR Lokaliteter og utstyr til undervisning (bla mapper, kopiering, prosjektor, utstyr til ALERT kurs ) Hvert helsehus med en 20% ALERT/HLR ansvarlig (kr x 5)

9 6.2. Detaljert budsjett ALERT NB i hele Budsjettrammer ALERT beløp Kostnader (beregner kr 450 pr time inkl sosiale utgifter, ca kr pr dag). Inntekter/finansiering Tekst 6.3. Detaljert budsjett HLR Beløp totalt Egne midler søker om Arbeid - tidsforbruk Delprosjektleder ALERT ca 20 % stilling i 10 måneder Prosjektgruppe 5 personer à 20 timer (2 timer /måned) Styringsgruppe 2-3 møter a 2 timer (36 timer) Instruktør oppdateringskurs (fra ALERTtil proact)37 instruktører fra kommunene samling for ALERT i Østfold på SØ Investeringer Undervisningsmateriell og lærebøker Oppstartspakke bøker Drift administrative utgifter Bevertning på kurs Annet reiseutgifter Totale kostnader Budsjettrammer HLR NB i hele beløp Kostnader (beregner kr 450 pr time inkl sosiale utgifter, ca kr. Inntekter/finansiering 2250 pr dag). Tekst Beløp totalt Egne midler søker om Arbeid - tidsforbruk Prosjektleder: person i 20 % stilling i 10 måneder Prosjektgruppe 5 personer à 20 timer (2 timer /måned) Styringsgruppe 2-3 møter a 2 timer (36 timer) samme styringsgruppe som ALERT) Instruktør opplæringskurs - 20 instruktører fra kommunene (4 fra hvert Helsehus) 1 samling for HLR i Østfold på SØ Investeringer Materiell til opplæring «opplæringspakke» opplæringspakker 1 pakke til hvert Helsehus Administrative utgifter Bevertning på kurs Annet reiseutgifter Totale utgifter

10 7. Forslag til organisering Styringsgruppe Østfold Ledere for alle de 5 helsehusene i fylket Leder av klinisk utvalg Øhj Guro Steine Letting Prosjektgruppe Østfold ALERT-ansvarlige/kontaktpersonene ved de 5 helsehusene HLR ansvarlige/kontaktpersoner ved de 5 helsehusene Referansepersoner Klinisk utvalg ØHj ved leder Klinisk utvalg UFAB (utvalg for akuttmedisinsk beredskap) proact Anne kristin Melby/ Elisabeth Einarson AHUS, vestre Viken, lokalmedisinsk senter i Valdres. andre Utviklingssentre som jobber med ALERT (USH Oppland (Gjøvik), UHT Buskerud (Drammen), USH Akershus (Lørenskog), UHT Akershus (Bærum) Helsedirektoratet??? ADMSs rolle? 8. Forventet økonomisk gevinst - Forebygge innleggelse i sykehus ved at pasientene behandles der de bor - Mindre bruk av ambulansetjenester 9. Plan for implementering i drift Dette prosjektet er et implementeringsprosjekt dvs fra prosjekt til drift med utgangspunkt i vedtak som er fattet i ADMS ang samarbeidsavtalen i retningslinje Beskriv overføringsverdi Østfold fylke er et foregangsfylke når det gjelder samhandlingsreformen og overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten. Dette implementeringsprosjektet føyer seg inn i rekken av å være i forkant når det gjelder kommunale akutt døgnsenger. (KAD-senger). Modellen som er utviklet og utvikles i Østfold, kan ha overføringsverdi til andre fylker. 11. Hvordan skal prosjektet evalueres Evaluering underveis i forhold til framdrift og oppsatte milepæler. Resultatevaluering kvantitativt med opptelling av antall kurs, antall deltakere og antall instruktører som har vært engasjert. I tillegg kommer evalueringer av hvert kurs. 12. Prosjektets totale budsjett Totale budsjett for prosjektet er beregnet til (inkludert egeninnsats) Det søkes om kr Delprosjekt 1) ALERT kr Delprosjekt 2) HLR kr I tillegg kommer 20 % stilling ved hvert av de 5 helsehusene = kr kr 10

11 Hvert av de 5 helsehusene vil i prosjektet tildeles følgende: 20 % stilling (ALERT/HLR ansvarlig) Bokpakke til ALERT kurs Opplæringspakke HLR kr Totalt til hvert helsehus kr + vikarutgifter til deltakelse på samlinger 13. Milepælsplan I utgangspunktet planlegges ett ettårig prosjekt, med mulighet for forlengelse gjennom en evt ny søknad. Detaljert milepælsplan blir utarbeidet hvis/når innvilgelse av søknad. 14. Aktuelle referanser 1. Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Overordnet strategi Helsedirektoratet utviklingssenter-for-sykehjem-og-hjemmetjenester-overordnet-strategi /sider/default.aspx 2. Ranhoff A H & Linnsund J M Når skal sykehjemspasienter innlegges i sykehus? Tidsskr Nor Lægefor; 125: Wallin C-J, Thor J, SBAR model för batter kommunikation mellan vårdpersonal, Läkartidningen nr volym Hofacker S v, Naalsund P, Iversen GS, Rosland JH. Akutte innleggelser fra sykehjem til sykehus i livets sluttfase. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: Helsebiblioteket. Kvalitetsforbedring. ALERT 6. proact course (http://www.proactcourse.org) 11

Kort om ProACT: 1 Innledning

Kort om ProACT: 1 Innledning Kort om ProACT: 1 Innledning Den norske helsetjenesten er svært god. Men det betyr ikke at vi ikke kan bli enda bedre. Forskning viser at nyutdannede sykepleiere opplever utfordringer på flere felt etter

Detaljer

ALERT- modell for kompetanseheving. Elisabeth Østensvik, FoU-leder Utviklingssenter for sykehjem i Østfold

ALERT- modell for kompetanseheving. Elisabeth Østensvik, FoU-leder Utviklingssenter for sykehjem i Østfold ALERT- modell for kompetanseheving Elisabeth Østensvik, FoU-leder Utviklingssenter for sykehjem i Østfold Innhold Bakgrunn Om ALERT konseptet ALERT i Østfold Veien videre Innhold Bakgrunn Om ALERT konseptet

Detaljer

PROSJEKTDIREKTIV. Planlagt startdato 01.01.13 Planlagt sluttdato 31.12.13. Utfylt av Elisabet Baade-Mathiesen, Lise W. Storhaug Dato 16.05.

PROSJEKTDIREKTIV. Planlagt startdato 01.01.13 Planlagt sluttdato 31.12.13. Utfylt av Elisabet Baade-Mathiesen, Lise W. Storhaug Dato 16.05. PROSJEKTDIREKTIV for Rygge, Råde, Våler og Moss kommune Prosjektnavn Klinisk blikk Planlagt startdato 01.01.13 Planlagt sluttdato 31.12.13 Oppdragsgiver Prosjekteier Rygge, Råde, Våler og Moss kommune

Detaljer

To prosjekter hånd-i-hånd

To prosjekter hånd-i-hånd To prosjekter hånd-i-hånd Kari Os, USH Akershus Tilpasning og utprøving av kompetansekonseptet «ALERT» til kommunehelsetjenesten Elisabeth Østensvik, USH Østfold Helsehus Sykehus Sykehjem sykehjemslege

Detaljer

Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn

Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn Samhandlingsreformen Delavtale 6 gjeldende fra 01.07.2012 Delavtale 7, gjeldende fra 01.07.2012

Detaljer

30.01. 2014. Strategiplan

30.01. 2014. Strategiplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 30.01. 2014 Strategiplan Historikk I 2000 søkte Songdalen kommune, og ble utnevnt til å delta i det nasjonale Undervisningssykehjemsprosjektet via Universitetet i

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis Kunnskapsbasert praksis Strategiske grep ved implementering Noen erfaringer fra Bærum kommune Berit Skjerve leder UHT Kristin Skutle spesialrådgiver Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) i Akershus,

Detaljer

Glemmen sykehjem USH Østfold. Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010

Glemmen sykehjem USH Østfold. Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010 Glemmen sykehjem USH Østfold Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010 Prosjekter 1. Initiere og igangsette tiltaksplanen Liverpool Care Pathway (LCP) i livets sluttfase på sykehjem

Detaljer

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge Samhandling i Østfold så arbetar man i Norge Samarbeid mellom sykehus og kommune 21. mai 2012 Helsesjef Øivind W. Johansen Sarpsborg kommune Prosjektleder Trond Birkestrand Sykehuset Østfold HF Kommunene

Detaljer

Virtuell avdeling i hjemmesykepleien bedre overgang fra sykehus til hjemmet? Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Virtuell avdeling i hjemmesykepleien bedre overgang fra sykehus til hjemmet? Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Virtuell avdeling i hjemmesykepleien bedre overgang fra sykehus til hjemmet? Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Eidsberg kommune Kommune i indre Østfold Mysen adm.senter 11 400 innbyggere Utviklingssenter

Detaljer

Prosjekt - Sammen Om. Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune Åpen omsorg Holmen. Helsetjenester til eldre - NSH konferanse 26.09.

Prosjekt - Sammen Om. Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune Åpen omsorg Holmen. Helsetjenester til eldre - NSH konferanse 26.09. Prosjekt - Sammen Om Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune Åpen omsorg Holmen Sammen Om - 50 minutter Bakgrunn om prosjektet Prosjekt Sammen Om Legevisitt for hjemmeboende Gevinstrealisering

Detaljer

På ALERTEN Samhandling om kompetanse Tilpasning av ALERT-konseptet til kommunehelsetjenesten og prøve ut «Train- The- Trainer» kompetansehevingsmodell

På ALERTEN Samhandling om kompetanse Tilpasning av ALERT-konseptet til kommunehelsetjenesten og prøve ut «Train- The- Trainer» kompetansehevingsmodell Prosjektperiode 18.10.12 16.06.13 Sluttrapport juni 2013 På ALERTEN Samhandling om kompetanse Tilpasning av ALERT-konseptet til kommunehelsetjenesten og prøve ut «Train- The- Trainer» kompetansehevingsmodell

Detaljer

Samhandlingsreformen. Anne Grethe Erlandsen direktør kommunikasjon og samhandling

Samhandlingsreformen. Anne Grethe Erlandsen direktør kommunikasjon og samhandling Samhandlingsreformen Anne Grethe Erlandsen direktør kommunikasjon og samhandling DRG Forum 5. mars 2012 Samhandlingsreformen Det handler om PASIENTEN KVALITET RESSURSER Nytt østfoldsykehus 2015-16 Overordnede

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og samarbeid med kommunehelsetjenesten og fastleger Mål Samarbeidsarenaer

Detaljer

Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester. Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester. Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell avdeling i Eidsberg og Askim Fremtidens

Detaljer

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse 3.3.2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Befolkningsutvikling og sykdomsbilde Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell

Detaljer

Fremtidens utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Utviklingssentret i Buskerud, Drammen 27.april 2017

Fremtidens utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Utviklingssentret i Buskerud, Drammen 27.april 2017 Fremtidens utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Utviklingssentret i Buskerud, Drammen 27.april 2017 Fremtidens utviklingssentre Ny ordning for utviklingssentrene fra 1.1.17 Evalueringsprosess

Detaljer

Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler

Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler Satsingen Løft for bedre ernæring, delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler 1. Kort om hensikt

Detaljer

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Fremtidens kommunehelsetjeneste Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Hva vi har gjort Hva vi planla, men ikke har fått gjort Hva vi planlegger nå Lokale forhold

Detaljer

Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold. Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold. Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset KAD Akuttleger Virtuell avdeling i Eidsberg

Detaljer

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 1 1. PARTER Bergen Kommune (BK) - organisasjonsnummer 974773880

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Organisering av indremedisinsk avdeling som følge av samhandlingsreformen. Nasjonalt topplederprogram. Kari Mette Vika.

Utviklingsprosjekt: Organisering av indremedisinsk avdeling som følge av samhandlingsreformen. Nasjonalt topplederprogram. Kari Mette Vika. Utviklingsprosjekt: Organisering av indremedisinsk avdeling som følge av samhandlingsreformen Nasjonalt topplederprogram Kari Mette Vika Gjøvik Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Prosjektet

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, Glemmen sykehjem. Handlingsplan FoU-avdelingen 2013

Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, Glemmen sykehjem. Handlingsplan FoU-avdelingen 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, Glemmen sykehjem Handlingsplan FoU-avdelingen 2013 Innhold 1. Utviklingssenter for sykehjem i Østfold... 3 2. Visjon og hovedmål... 4 3. Pådriver for fag- og tjenesteutvikling

Detaljer

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet.

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet. PROSJEKTINFORMASJON Lindrende behandling; kompetanseheving og samhandling Navn på prosjektet LINDRING PÅ TVERS Deltakere: Lindring på tvers er et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og

Detaljer

Lederen som tilrettelegger for en god læringsarena-planlegging og gjennomføring i en travel hverdag

Lederen som tilrettelegger for en god læringsarena-planlegging og gjennomføring i en travel hverdag Lederen som tilrettelegger for en god læringsarena-planlegging og gjennomføring i en travel hverdag Avdelingssykepleier Anne Berit Johansen Avdelingssykepleier Hilde Ryan fra Distrikt Rykkinn 17.10.2013

Detaljer

Framtidens kommunehelsetjeneste i Indre Østfold. Helsekonferansen 07.05.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Framtidens kommunehelsetjeneste i Indre Østfold. Helsekonferansen 07.05.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Framtidens kommunehelsetjeneste i Indre Østfold Helsekonferansen 07.05.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Lokale forhold er viktige Helsehuset med akuttleger Virtuell avdeling i Eidsberg Kompetansebehov

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Logo XX kommune Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli 2015

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus Glemmen sykehjem, Fredrikstad Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus Innhold Fra undervisningssykehjem til utviklingssenter Satsningsområder 2011-2015 Historikk Det nasjonale

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035 St. Olavs hospital HF utviklingsplan@stolav.no. Deres ref. Vår ref. Dato 1.2.2018 Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan

Detaljer

Begrense tvang kort og godt

Begrense tvang kort og godt GLEMMEN SYKEHJEM Prosjektrapport juli 2011 Begrense tvang kort og godt - UTVIKLING AV EN MODELL FOR REFLEKSJON I HVERDAGEN OMSORG KVALITET GLEDE Av FoU-leder Elisabeth Østensvik BEGRENSE TVANG - KORT OG

Detaljer

Kompetanseprogrammet I trygge hender ved akutt sykdom hos sårbare eldre i kommunehelsetjenesten

Kompetanseprogrammet I trygge hender ved akutt sykdom hos sårbare eldre i kommunehelsetjenesten Kompetanseprogrammet I trygge hender ved akutt sykdom hos sårbare eldre i kommunehelsetjenesten Av Line Hurup Thomsen, prosjektleder USHT Rogaland hentet fra USHT Aust Agder ved Anne Lyngroth Bakgrunn

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd Møtedato: 05.05.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen torsdag 30.04.2015. Varamedlemmer

Detaljer

Velkommen til læringsnettverk i lindrende behandling

Velkommen til læringsnettverk i lindrende behandling Velkommen til læringsnettverk i lindrende behandling 1 Hovedmål for ordningen Utviklingssentrene bidrar til å sikre kvaliteten i hjemmetjenestene og sykehjem gjennom fag- og tjenesteutvikling, kunnskapsspredning

Detaljer

Pasientsikkerhet ved bruk av Modified Early Warning Score

Pasientsikkerhet ved bruk av Modified Early Warning Score Pasientsikkerhet ved bruk av Modified Early Warning Score Ortopedisk fagkongress Fredrikstad 19. april 2013 Anne Kristin Ihle Melby, Sykehuset Østfold 1. Hva er ALERT & MEWS? 2. Hvorfor ulik praksis i

Detaljer

Far Vel den siste tiden og Liverpool Care Pathway (LCP)

Far Vel den siste tiden og Liverpool Care Pathway (LCP) Far Vel den siste tiden og Liverpool Care Pathway (LCP) Elisabeth Østensvik - 6. mai 2010 Innhold: Prosjektet Far Vel den siste tiden Hva er Liverpool Care Pathway (LCP)? Implementering av LCP: - 2 prosjekter

Detaljer

Planlegging, gjennomføring og vurdering/evaluering av folkehelseprosjekter i offentlig tannhelsetjeneste

Planlegging, gjennomføring og vurdering/evaluering av folkehelseprosjekter i offentlig tannhelsetjeneste Planlegging, gjennomføring og vurdering/evaluering av folkehelseprosjekter i offentlig tannhelsetjeneste Tannhelsetjenesten har et sterkt tjenesteperspektiv med fokus på undersøkelse og behandling av pasienter,

Detaljer

Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP

Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP Prosjekt i Østre Agder i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder. Prosjektet er en del av den nasjonale satsingen gjennom KS og Nasjonalt

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2012

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2012 Glemmen sykehjem, Fredrikstad Handlingsplan FoU-avdelingen 2012 Innhold 1. Glemmen sykehjem Utviklingssenter for sykehjem i Østfold... 3 2. Visjon og hovedmål... 4 2.1 Visjon... 4 2.2. Hovedmål... 4 3.

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Samarbeid om utdanning, praksis og læretid Samarbeidsavtale

Detaljer

Virtuell avdeling- forsvarlig utskrivning fra sykehuser pasienten klar for innskrivning i kommunen?

Virtuell avdeling- forsvarlig utskrivning fra sykehuser pasienten klar for innskrivning i kommunen? Virtuell avdeling- forsvarlig utskrivning fra sykehuser pasienten klar for innskrivning i kommunen? Høstkonferansen i Telemark 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset KAD Akuttleger Virtuell

Detaljer

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Bakgrunnen Prosjekt mellom sykehuset og Fredrikstad kommune i 2005/2006. Utarbeidet metodebok og observasjonsskjema.

Detaljer

Sted (gjelder alle samlinger): Fylkesmannen i Oppland, Gudbrandsdalsvegen 186, 2819 Lillehammer.

Sted (gjelder alle samlinger): Fylkesmannen i Oppland, Gudbrandsdalsvegen 186, 2819 Lillehammer. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland, i samarbeid med Fylkesmannen og Pasientsikkerhetsprogrammet inviterer alle kommuner i Oppland til deltakelse i to læringsnettverk med ulike

Detaljer

Tone Skjervold Sæther Heidi Hjelsvold Bjørgvik

Tone Skjervold Sæther Heidi Hjelsvold Bjørgvik Tone Skjervold Sæther Heidi Hjelsvold Bjørgvik Utviklingssenter for hjemmetjenester Stjørdal kommune ble i 2009 utnevnt til utviklingssenter for hjemmetjenester, Nord Trøndelag Det ble tilført midler fra

Detaljer

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Samarbeid med Asker DPS Prosjekt psykisk helse og rus (utvikling av en modell

Detaljer

Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp 1. Partene Tjenesteavtalen er inngått mellom Oslo kommune og X helseforetak/sykehus. 2. Bakgrunn og rettsgrunnlag

Detaljer

AVTALE OM MOBIL RØNTGENTJENESTE

AVTALE OM MOBIL RØNTGENTJENESTE AVTALE OM MOBIL RØNTGENTJENESTE mellom Vestre Viken HF (heretter VVHF ) og kommunene Asker, Bærum, Drammen, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker (heretter deltakerkommunene )

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 6

Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 6 Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering

Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Tjenesteavtale 6. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale 6. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV, NORCGA UNIVERSITEHTABUOHCCD.U, ESS BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 6 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF retningslinjer for gjensidig

Detaljer

Handlingsplan 2015-2018

Handlingsplan 2015-2018 Kommunehelsesamarbeidet sområdet Samarbeid innen forskning, utdanning og gjensidig kompetanseutveksling Handlingsplan 2015-2018 Innledning Planen beskriver hvordan FoU-nettverket vil videreføre og utvikle

Detaljer

Helseinfo via folkebibliotek (Ref #1318544217263)

Helseinfo via folkebibliotek (Ref #1318544217263) Helseinfo via folkebibliotek (Ref #1318544217263) Søknadssum: 318000 Kategori: Forprosjekt Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Stange bibliotek / 974623005 Skolegaten 1 2335

Detaljer

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012 Sør-Varanger kommune en grensesprengende kommune Forprosjekt januar 2012 Munn- og Tannhelse Helsefremmende og forebyggende tiltak i hjemmetjenesten Forord Dette er et forprosjekt til Tannhelse Helsefremmende

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

Den administrative arbeidsmodellen for samarbeidet i Lister kan skisseres slik det fremgår av figur 1 nedenfor. Figur 1:

Den administrative arbeidsmodellen for samarbeidet i Lister kan skisseres slik det fremgår av figur 1 nedenfor. Figur 1: ListeREhabilitering fase 2 - tverrfaglig kompetanseheving på tvers av kommuner og nivå Prosjektbeskrivelse Om det regionale samarbeidet innen helse i Listerregionen Listerregionen består av kommunene Farsund,

Detaljer

Samhandlingsreformen i Follo

Samhandlingsreformen i Follo Samhandlingsreformen i Follo Øyeblikkelig hjelp døgntilbud utredningsfasen Fylkesmannens helsekonferanse 2012 Prosjektleder Ingvild Belck-Olsen Ansvarsforhold Prosjekteier: Follorådet Styringsgruppe Rådmannskollegiet

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgntilbudet bygger på verdiene: Kvalitet trygghet respekt og hjelp til selvhjelp

Øyeblikkelig hjelp døgntilbudet bygger på verdiene: Kvalitet trygghet respekt og hjelp til selvhjelp !! 1 Årsmelding 2015 Mosseregionens lokalmedisinske senter med 7 KAD-senger i Peer Gynt helsehus Øyeblikkelig hjelp døgntilbudet bygger på verdiene: Kvalitet trygghet respekt og hjelp til selvhjelp 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hva trenger vi for å styrke ØHD-/KAD-plassene? Fakta og påstander ØHD/KAD

Hva trenger vi for å styrke ØHD-/KAD-plassene? Fakta og påstander ØHD/KAD Hva trenger vi for å styrke ØHD-/KAD-plassene? Fakta og påstander ØHD/KAD KAD-forum Bodø 26.11.14 Kjell Gunnar Skodvin, kommuneoverlege Øyeblikkelig hjelp døgnopphold en del av samhandlingsreformen Helse-

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 0 1.0 Parter

Detaljer

Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering».

Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering». XX kommune Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering». mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Revidert

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Eldrerådet Møtedato: 05.05.2015 Møtested: Formannskapssalen - Heggin 1 Møtetid: 10:00-12:00 Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen torsdag 30.04.2015. Varamedlemmer

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Prosjektets hovedmål: Kommunene etablerer et samarbeid om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Forslag til vedtak: Kommunene

Detaljer

Implementering av medikamentskrin. Et prosjektarbeid mellom Ål kommune og Palliativ enhet ved Drammen sykehus

Implementering av medikamentskrin. Et prosjektarbeid mellom Ål kommune og Palliativ enhet ved Drammen sykehus Implementering av medikamentskrin Et prosjektarbeid mellom Ål kommune og Palliativ enhet ved Drammen sykehus Bakgrunn Ål kommune har fått 150.000,- kr i tilskuddsmidler til lindrende behandling og omsorg

Detaljer

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Bakgrunn for plan 2010 Bestillerdokumentet fra HOD 2005 Styrets vedtak 120405 Prosjektets hensikt (HOD 2005 ) 1. Utvikle strategier for utvikling

Detaljer

Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkivsaksnr.: 13/7162-3 Dato: 21.08.2013

Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkivsaksnr.: 13/7162-3 Dato: 21.08.2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/7162-3 Dato: 21.08.2013 MOBIL RØNTGENTJENESTE VESTRE VIKEN HF OG ASKER, BÆRUM, DRAMMEN, HURUM, LIER, NEDRE EIKER, RØYKEN, SANDE,

Detaljer

Er hjemmetjenesten på vei mot avansert klinisk sykepleierolle i geriatri(ags)?

Er hjemmetjenesten på vei mot avansert klinisk sykepleierolle i geriatri(ags)? Er hjemmetjenesten på vei mot avansert klinisk sykepleierolle i geriatri(ags)? Bærum kommune Berit Skjerve, Utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus Agenda Bakgrunn Hvorfor og hvordan udorme en

Detaljer

Samhandling mellom Alderspsykiatrisk avdeling og kommunale sykehjem (SAM-AKS prosjektet)

Samhandling mellom Alderspsykiatrisk avdeling og kommunale sykehjem (SAM-AKS prosjektet) Samhandling mellom Alderspsykiatrisk avdeling og kommunale sykehjem (SAM-AKS prosjektet) Wenche Nordengen, prosjektleder Oskar Sommer, Alderspsykiater Alderspsykiatrisk forskningssenter, SI Bakgrunn for

Detaljer

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Rehabiliteringskonferansen 3.Februar 2016 Jon Jæger Gåsvatn Prosjektleder / Spesialrådgiver Samhandlingsavdelingen Bakgrunn 2005 Virksomhetsoverdragelse av rehabiliteringsenheten

Detaljer

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn Prosessevalueringen: Statlige

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD)

Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) mellom Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog,

Detaljer

Frisklivs- og mestringssenter

Frisklivs- og mestringssenter Et interkommunalt Frisklivs- og mestringssenter i samhandling med Helse Bergen Trondheim 31.05.112 Gro Beate Samdal, sykepleier, cand.san, spesialrådgiver Forsknings- og utviklingsavdelingen Haukeland

Detaljer

Helsetorgmodellen. Et samhandlingsverktøy for å løse utfordringene i Samhandlingsreformen

Helsetorgmodellen. Et samhandlingsverktøy for å løse utfordringene i Samhandlingsreformen Helsetorgmodellen Et samhandlingsverktøy for å løse utfordringene i Samhandlingsreformen 1 2 3 4 Haugesund sjukehus, Haugland og Karmøy DPS, HSH (kampus Haugesund), Bjørgene omsorgs- og utviklingssenter

Detaljer

Erfaringer med avansert klinisk sykepleier i kommunehelsetjenesten. Eva Nyhus, fagkonsulent USHT-Vestfold Sandefjord kommune

Erfaringer med avansert klinisk sykepleier i kommunehelsetjenesten. Eva Nyhus, fagkonsulent USHT-Vestfold Sandefjord kommune Erfaringer med avansert klinisk sykepleier i kommunehelsetjenesten. Eva Nyhus, fagkonsulent USHT-Vestfold Sandefjord kommune 13 05 2016 13.05.2016 Eva Nyhus 1 Prosjekt PraksisVel: Et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Prosjektskisse: Den lille forskjellen

Prosjektskisse: Den lille forskjellen Prosjektskisse: Den lille forskjellen Bakgrunn: Hjemmetjenesten har vært et lovpålagt tilbud i kommunene siden 1984. I løpet av denne tiden har tjenesten utviklet seg til å bli en svært avansert tjeneste

Detaljer

Herøy kommune Sluttrapport samhandlingsprosjekt Herøy kommune og Alderspsykiatrisk seksjon

Herøy kommune Sluttrapport samhandlingsprosjekt Herøy kommune og Alderspsykiatrisk seksjon Herøy kommune Sluttrapport samhandlingsprosjekt Herøy kommune og Alderspsykiatrisk seksjon Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først passe på å finne ham der

Detaljer

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Kommunestyret i Aurskog-Høland vedtok 15.12.14 etablering av Helsehus på Bjørkelangen med samlokalisering av enkelte etablerte tjenester,

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannen

RISØR KOMMUNE Rådmannen RISØR KOMMUNE Rådmannen Arkivsak: 2012/1173-48 Arkiv: G20 Saksbeh: Aase S. Hobbesland Dato: 21.11.2016 Samarbeidsavtale kommunal øyeblikkelig hjelp - KØH Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/17 Eldrerådet 01.02.2017

Detaljer

RAKKESTAD PROSJEKTET BRUKERERFARINGER

RAKKESTAD PROSJEKTET BRUKERERFARINGER RAKKESTAD PROSJEKTET BRUKERERFARINGER BAKGRUNN FOR RAKKESTADPROSJEKTET Ønske om å involvere kommunens helse- og omsorgstjenester i nødnett med fokus på hensiktsmessige og effektive samarbeidsformer og

Detaljer

Rutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold

Rutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold Rutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold Fra samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Østfold (SØ) og kommunene i Østfold: 2. Verdigrunnlag, formål og virkeområde

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2016/13-4 Arkiv: G21 Saksbeh: Øyvind Johannesen Dato: 28.11.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyre Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Kompetanseheving og opplæring i pasientrettighetsloven kapitel 4A PROSJEKTNAVN. Wenche Sagvold Kluken PROSJEKTLEDER. Verdal

PROSJEKTRAPPORT. Kompetanseheving og opplæring i pasientrettighetsloven kapitel 4A PROSJEKTNAVN. Wenche Sagvold Kluken PROSJEKTLEDER. Verdal PROSJEKTRAPPORT Kompetanseheving og opplæring i pasientrettighetsloven kapitel 4A PROSJEKTNAVN Wenche Sagvold Kluken PROSJEKTLEDER wenche.sagvold.kluken@verdal.kommune.no 74048200 e-post telefon Verdal

Detaljer

DØNNA OMSORGSSENTER - TIDLIG OPPDAGELSE AV FORVERRET TILSTAND PASIENTSIKKERHETSKAMPANJEN

DØNNA OMSORGSSENTER - TIDLIG OPPDAGELSE AV FORVERRET TILSTAND PASIENTSIKKERHETSKAMPANJEN DØNNA OMSORGSSENTER - TIDLIG OPPDAGELSE AV FORVERRET TILSTAND PASIENTSIKKERHETSKAMPANJEN Høstkonferansen Bodø, 11 Oktober Prosjektleder: Elin Johansen, Teammedlem: Ann Margitt Aaker DØNNA OMSORGSENTER

Detaljer

Helsetjeneste på tvers og sammen

Helsetjeneste på tvers og sammen Helsetjeneste på tvers og sammen Pasientsentrert team Monika Dalbakk, prosjektleder, Medisinsk klinikk UNN HF -etablere helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester -styrke forebyggingen - forbedre

Detaljer

Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier

Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier Generelt om nettverket Historie Nettverket ble etablert i 1993 som et samarbeid mellom Kreftforeningen og Rådgivningsgruppen for alvorlig syke og døende

Detaljer

Rett pasient på rett sted til rett tid

Rett pasient på rett sted til rett tid Rett pasient på rett sted til rett tid Hvordan forebygge unødige innleggelser og uverdige pasientforflytninger internt i kommunen og fra Drammen kommune til Drammen sykehus? Samarbeidsprosjekt mellom:

Detaljer

Riktig legemiddelbruk i sykehjem, Østfold

Riktig legemiddelbruk i sykehjem, Østfold Omsorgsentre Nord (Glemmen, Rolvsøy og Smedbakken sykehjem) Prosjektrapport - Juni- 2014 Riktig legemiddelbruk i sykehjem, Østfold Læringsnettverk i forbedringsarbeid OMSORG KVALITET GLEDE 1 Innhold Læringsnettverk

Detaljer

Hvilke nye utfordringer har kommunene fått?

Hvilke nye utfordringer har kommunene fått? Hvilke nye utfordringer har kommunene fått? Sigrid J. Askum, KS Helse Nasjonal erfaringskonferanse for utvikling av kommunal lærings- og mestringsvirksomhet Hvordan går det? Forpliktende samarbeidsavtaler

Detaljer

Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten

Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten Bakgrunn: Lørenskog sykehjem: Søkt om midler i 2009, oppstart høsten 2010 Aurskog sykehjem: Søkt om midler i 2011, oppstart våren 2011 Gjerdrum

Detaljer

Innovativ rehabilitering Indre Østfold Fagdag Sarpsborg

Innovativ rehabilitering Indre Østfold Fagdag Sarpsborg Innovativ rehabilitering Indre Østfold Fagdag Sarpsborg 16.06.17 Hva er rehabilitering? Tidsavgrensede planlagte prosesser med klare mål og virkemidler der flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand

Detaljer

Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune. Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland

Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune. Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland WHO`S definisjon av palliasjon Aktiv behandling, pleie og omsorg

Detaljer

Irene Dahl Andersen orienterer om arbeidet med retningslinjen Arbeidsutvalget har lagt ved en rapport med kommentarer til retningslinjen

Irene Dahl Andersen orienterer om arbeidet med retningslinjen Arbeidsutvalget har lagt ved en rapport med kommentarer til retningslinjen Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Møtereferat Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) Tid/sted: Tirsdag 22. mai 2012, kl. 12.00 16.00 Møterom Klosteret Sykehuset Østfold, 5 et. TILSTEDE: Medlemmer

Detaljer

Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken. Den akuttmedisinske kjeden

Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken. Den akuttmedisinske kjeden Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken Den akuttmedisinske kjeden 1. Partene Partene er Vestre Viken og NN kommune. Vestre Viken er heretter benevnt Vestre Viken og NN kommune er benevnt som kommunen.

Detaljer

Etablering av rehabiliteringsteam i Hemnes Kommune

Etablering av rehabiliteringsteam i Hemnes Kommune Etablering av rehabiliteringsteam i Hemnes Kommune Hemnes midt mellom Rana og Vefsn Rana Hemnes Vefsn Hemnes kommune; 4600 innbyggere fordelt på 5 tettsteder Hemnesberget Finneidfjord Bjerka Korgen Bleikvassli

Detaljer

SU Vestfold 05.02.2105 Utfordringer. Per G. Weydahl, klinikksjef kirurgi, SiV

SU Vestfold 05.02.2105 Utfordringer. Per G. Weydahl, klinikksjef kirurgi, SiV SU Vestfold 05.02.2105 Utfordringer Per G. Weydahl, klinikksjef kirurgi, SiV 3 hovedutfordringer 1. Overordnet samarbeid Slagkraftig SU, med delegert beslutningsmyndighet? Færre deltakere representativt?

Detaljer

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 230113 Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 1. Formål Samhandlingsrutinen er utarbeidet som en del av samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunen.

Detaljer