ALERT og HLR kompetanseheving i kommunehelsetjenesten i Østfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALERT og HLR kompetanseheving i kommunehelsetjenesten i Østfold 2014-2015"

Transkript

1 ALERT og HLR kompetanseheving i kommunehelsetjenesten i Østfold Søknad om samhandlingsmidler fra Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold. 1. oktober

2 1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning Bakgrunn og historikk Samhandlingsreformen og overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunene Tidligere ALERT prosjekter «På ALERTen» «ALERT i kommunehelsetjenesten» Nedleggelse av Ambulerende team ved SØ Fra «ALERT» til «proact» Vedtak i ADMS 5. juni Konklusjon Effektmål Resultatmål Tiltak i prosjektet Budsjett Totalbudsjett Detaljert budsjett ALERT Detaljert budsjett HLR Forslag til organisering Forventet økonomisk gevinst Plan for implementering i drift Beskriv overføringsverdi Hvordan skal prosjektet evalueres Prosjektets totale budsjett Milepælsplan Aktuelle referanser

3 ALERT og HLR kompetanse 1. Innledning Denne søknaden omhandler ALERT implementering fra prosjekt til drift og HLR kompetanseoverføring fra SØ til kommunehelsetjenesten i Østfold, med involvering av de 5 helsehusene i fylket. Søknaden kommer fra Utviklingssenter for sykehjem i Østfold (USH), omsorgsentre nord, i Fredrikstad kommune. Fredrikstad kommune er vertskommune for USH Østfold. Utviklingssenteret (USH Østfold) i samarbeid med Sykehuset Østfold, søker om midler til et prosjekt med to delprosjekter i Østfold, knyttet til oppfyllelse av retningslinje 4 (KAD senger) og i forbindelse med retningslinje 7 kompetanseheving og deling. Delprosjekt 1 ALERT der det søkes om midler til en prosjektleder i 20 % stilling som pådriver og støtte til implementering av ALERT i de fem helsehusregionene i Østfold. Delprosjekt 2 HLR der det søkes om midler til en 20 % prosjektstilling knyttet til opplæring av instruktører i HLR i de fem helsehusene i Østfold. FoU-leder ved Utviklingssenter for sykehjem i Østfold vil være hovedprosjektleder for begge delprosjektene og bidra med egeninnsats tilsvarende 20 % stilling i prosjektperioden. Utviklingssenter for sykehjem og Sykehuset Østfold 20 % stilling ALERT 20 % stilling HLR Helsehuset i Fredrikstad Helsehuset i Sarpsborg Helsehuset i Halden Helsehuset i Moss Helsehuset i Askim 20 % ALERT og HLR ansvarlig 20 % ALERT og HLR ansvarlig 20 % ALERT og HLR ansvarlig 20 % ALERT og HLR ansvarlig 20 % ALERT og HLR ansvarlig 3

4 2. Bakgrunn og historikk Utviklingssenter for sykehjem i Østfold (USH Østfold) mandat er å ha en pådriverrolle for kunnskap og kvalitet i sykehjem i fylket. Dette er beskrevet i en overordnet nasjonal strategi for utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester (Helsedirektoratet 2010). USH Østfold vært en pådriver for å få ALERT ut i kommunehelsetjenesten, i samarbeid med Sykehuset Østfold siden høsten Det gjenstår fortsatt en del arbeid for å få ALERT implementert i kommunehelsetjenesten i fylket. Det søkes derfor om midler for videre implementering av ALERT fra prosjekt til drift (del 1). I tillegg søkes om å prosjektmidler til oppstart av opplæring av HLR instruktører knyttet til helsehusene (del 2) Samhandlingsreformen og overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunene Det å skille syk fra frisk, svært syk fra litt syk, det alvorlige fra bagateller og det som haster fra det som kan vente, blir mer og mer viktig i kommunehelsetjenesten, da flere pasienter skal behandles «der de bor». Pasienter på sykehjem, helsehus, korttidssentre og i hjemmebaserte tjenester er utsatt for akutt sykdom på grunn av høy alder, kroniske tilstander og lavt funksjonsnivå. Ved akutt sykdom hos pasienter i kommunehelsetjenesten vil personalet ofte stå overfor avgjørelser om sykehusinnleggelse (Ranhoff og Linnsund 2005). Tidlig avklaring av pasientenes situasjon og tilstand vil kunne forebygge innleggelse i sykehus. Det er behov for kompetanseheving når det gjelder å fange opp den akutt syke pasienten på et tidlig stadium og til å kommunisere pasientens tilstand systematisk og målrettet både internt på sykehjem for eks mellom hjelpepleiere og vaktsykepleiere, og eksternt med legevaktsleger, sykehjemsleger, AMK sentralen. ALERT konseptet er et svært godt tiltak for å øke personalets observasjons-, vurderings- og behandlingskompetanse kompetanse for å sikre at pasientene får rett behandling - på rett sted - til rett tid Tidligere ALERT prosjekter «På ALERTen» SØ og USH gjennomførte et pilotprosjekt «På ALERTen» okt-2012 juni 2013 som ble finansiert av samhandlingsmidler fra SØ. I prosjektet ble innholdet i ALERTkonseptet utviklet og tilpasset til kommunehelsetjenesten og det ble prøvd ut en «Train- The-Trainer» kompetansehevingsmodell. (superbrukerprinsippet, «lære for å lære videre»). Evalueringer fra kursdeltakerne viste at de synes dette er et «veldig nyttig kurs kan føle meg tryggere og nyttige verktøy som kan brukes vedrørende syke pasienter.» 4

5 I løpet av ble det holdt to ALERT instruktørkurs: Januar 2013, i Fredrikstad - samarbeid SØ, Ahus og Bærum sykehus April 2013, i Askim på Indre Østfold medisinske kompetansesenter (IKS) samarbeid SØ og USH Østfold Finansiering: Samhandlingsmidler fra SØ «ALERT i kommunehelsetjenesten» I perioden sept juni 2014 har USH videreført prosjektet «På ALERTen» og bidratt til implementering av ALERT i alle de 5 helsehusene i fylket i samarbeid med SØ. USH Østfold ansatte en prosjektleder i 20% stilling høsten 2013 for å videreføre det påbegynte arbeidet med opplæring av ALERT-instruktører, være pådriver og bistå ALERT-instruktørene med å holde kurs i sine virksomheter. USH Østfold har vært pådriver for å få gjennomført flere ALERT instruktørkurs, slik at alle 5 helsehus i Østfold nå har minimum 4 instruktører hver. I tillegg har prosjektleder vært pådriver i Fredrikstad kommune og gjennomført tre ALERT kurs i kommunen og har bidratt på ALERT kurs både i Sarpsborg og i Moss. Årlig samling for ALERT instruktører for faglig påfyll og erfaringsutveksling. Ansvar SØ, med bidrag fra Utviklingssenter for sykehjem i Østfold Finansiering: Fylkesmannen i Østfold (fornyingsmidler) Oversikt over ALERT instruktører og antall som har vært på ALERTkurs pr. juli 2014 Sted/kommune Virksomheter Antall instruktører Ansatte på kurs pr. mai 2014 Fredrikstad Legevakt, hjemmesykepleie, sykehjem, helsehus Sarpsborg Hjemmesykepleie og 7 96 sykehjem/helsehus Halden* Intermediæravdeling (KAD) 6 3* Moss Peer Gynt Helsehus (KAD) 5 17 Indre Østfold Øyeblikkelig hjelp senger (KAD) 6 17 Totalt Halden* har hatt et liknende undervisningsopplegg i samarbeid med HIØ 5

6 2.3. Nedleggelse av Ambulerende team ved SØ Ambulerende team ved SØ hadde en sentral rolle i prosjektet «På ALERTen», og ambulerende team ble sett på som et viktig tiltak for kompetanseoverføring mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. De var tiltenkt en nøkkelrolle i det videre arbeidet med kompetanseoverføring av ALERT ut mot kommunene i Østfold. I sluttrapporten for prosjektet «På ALERTen» ble det anbefalt at alle ansatte i ambulerende team i SØ skulle få ALERT- instruktørutdanning og skulle bidra med videre spredning av ALERT ut mot kommunehelsetjenesten (sluttrapporten På ALERTen, side 11) Ambulerende team ble besluttet nedlagt i møte i ADMS i november Fra «ALERT» til «proact» ALERT er et lisensbasert standardisert kursopplegg med utgangspunkt i Portsmouth i England. I Skandinavia var det behov for et mer fleksibelt og tilpasset undervisningsopplegg. Foreningen proactcourse ble derfor stiftet i En tverrprofessionell gruppe med representanter fra Norge og Sverige har utviklet proactcourse (www.proactcourse.com). ALERT som konsept blir tidlig i 2015 erstattet av proact. Alle ALERT instruktører vil få opplæring i det oppdaterte kompetansehevingskonseptet. Lisensen til proact blir som ved ALERT kursene, kjøp av lærebøker Vedtak i ADMS 5. juni 2014 I «Retningslinje 4 øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene» fra ADMS skisseres partenes ansvar i forhold til opplæring av ALERT instruktører. Vedtak i ADMS juni 2014 står det at «Administrativt samarbeidsutvalg slutter seg til forståelsen av at SØ står for opplæring av instruktører i HLR og ALERT og at instruktørene i samarbeid med kommunene i de respektive helsehusdistrikt har ansvar for å videreformidle kunnskapen i sitt distrikt etter avtale med de respektive kommunene.» «Det avklares hva som er minimumsbehov av utstyr for å foreta opplæring av HLR-instruktører.» 2.6. Konklusjon SØ med støtte og bidrag fra USH, har utdannet ALERT instruktører ved alle fylkets helsehus. Noen av disse instruktørene har kommet litt i gang med å kurse sine ansatte. Men her gjenstår det en del arbeid, derfor denne søknad. Når det gjelder opplæring av HLR instruktører, har dette arbeidet ikke startet opp enda. I forbindelse med planlegging av HLR opplæring ble det satt et krav til at kommunene skulle ha et utstyr tilgjengelig ved opplæringen. Dette ble ikke vedtatt i ADMS da det ble ansett som en for stor investering for kommunene. I denne søknaden inngår dermed innkjøp av utstyr til opplæring i HLR til de 5 helsehusene i fylket. Det enkelte helsehus må vurdere hvordan øhj sengene (KAD) og legevaktene kan samarbeide og utnytte felles ressurser. På bakgrunn av vedtak i ADMS i juni 2014, ser SØ, ved fag- og kompetanseavdelingen, og USH Østfold behov for ytterligere videreføring og satsning på implementering i kommunehelsetjenesten, både når det gjelder ALERT og HLR. 6

7 3. Effektmål Prosjektet skal bidra til at For pasienter og brukere Pasientene er I trygge hender uavhengig av behandlingsnivå. (pasientsikkerhet) Avklarer behandlingsnivå på et tidlig stadium for akutt syke pasienter i kommunehelsetjenesten. Riktig tiltak - på riktig tid - og på rett sted og dermed en mer sikker og kvalitativt god behandling til pasienter i kommunehelsetjenesten. Pasienter på alle nivåer blir møtt av helsepersonell med kompetanse i observasjon og som gjenkjenner risikopasienter og bruker hjelpemidler som MEWS og ISBAR. Pasienter blir møtt av helsepersonell med kompetanse i HLR. For ansatte i kommunehelsetjenesten Opplever trygghet og kvalitetssikrer samhandling på tvers av nivåer både når det gjelder kommunikasjon og dokumentasjon om pasienter. Har grunnleggende kompetanse i HLR. Bidrar til at kompetansen styrkes der hvor pasienten mottar sin behandling kompetanseoverføring For Sykehuset Østfold HF og kommunene Reduserer og hindrer unødige innleggelser i Sykehuset Østfold, og avklarer på et tidlig tidspunkt de pasienter som skal innlegges et høyere behandlingsnivå. Dette ved at ansatte i kommunehelsetjenesten gjenkjenner risikopasienter i en tidlig fase, for dermed å forebygge innleggelse i spesialisthelsetjenesten. Etablerer et tettere samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Samarbeider om kompetanseheving av ansatte ved de kommunale øyeblikkelig hjelp sengene i alle fem regioner i Østfold. Kommuniserer på en trygg og sikker måte på tvers av behandlingsnivåer. Bruker samme verktøy og struktur for sikker og trygg kommunikasjon. Bidrar til gjensidig kunnskapsoverføring i tråd med lovfestede samarbeidsavtaler (retningslinje 6 og 7) Bidrar til realisering av vedtak i ADMS om helsehusenes framtidige ønskede funksjon som kompetansesentre for ALERT i fylket. (retningslinje 4 om KAD senger i fylket) 4. Resultatmål Felles for ALERT og HLR - Det er etablert samarbeidsavtaler med alle involverte parter i prosjektet med avklaring av roller og ansvar. De involverte parter er: Sykehuset Østfold, Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, alle 5 helsehusene I fylket - Nettverk av ALERT og HLR kontaktpersoner er etablert og videreført i kommunehelsetjenesten i Østfold - Sykehuset Østfold har arrangert nettverkssamling/fagdag for ALERT og HLR instruktører - Det er avklart videre implementering av ALERT/proACT og HLR - Det er utarbeidet et skriftlig tilbud om opplæring i både ALERT og HLR til de respektive kommunene, med avklaring av roller og ansvar 7

8 ALERT - ALERT instruktørene har fått opplæring i proact - ALERT instruktørene ved helsehusene har gjennomført et nærmere bestemt antall kurs - proact er tilpasset bruk i kommunehelsetjenesten HLR - Det er utdannet HLR instruktører ved alle de 5 helsehusene i fylket - Utstyr til opplæring er kjøpt inn og distribuert til de 5 helsehusene - HLR instruktørene ved helsehusene har gjennomført et nærmere bestemt antall kurs 5. Tiltak i prosjektet Delprosjekt ALERT Ansette/rekruttere ALERT- prosjektleder Nettverk av ALERT instruktører i Østfold Bidra og støtte ALERT instruktørene på alle de 5 helsehusene i fylket når de skal gjennomføre ALERT kurs Ha oversikt over antall instruktører og antall deltakere på kurs i Østfold. Kvalitetssikre og tilpasse proact til kommunehelsetjenesten Sammen med SØ arrangere samling for ALERT instruktører x 1 pr år: faglig påfyll og erfaringsutveksling. (SØ har ansvaret) Vurdere behov for flere ALERT instruktører. Av erfaring vet vi at svangerskapspermisjoner, og jobbrotasjon med instruktører som starter i nye jobber, nyansatte Delprosjekt HLR Ansette en HLR prosjektleder Nettverk av HLR instruktører i Østfold Innkjøp av utstyr til opplæring (opplæringspakke) Bidra og støtte HLR instruktørene på alle de 5 helsehusene i fylket når de skal gjennomføre HLR kurs Ha oversikt over antall instruktører og antall deltakere på kurs i Østfold. Sammen med SØ arrangere samling for HLR instruktører x 1 pr år: faglig påfyll og erfaringsutveksling. (SØ har ansvaret) Tekst 6. Budsjett 6.1. Totalbudsjett Beløp totalt Egne midler søker om Prosjektleder koordinering av begge prosjektene 20 % (FoU-leder) Totale utgifter ALERT Totale utgifter HLR Lokaliteter og utstyr til undervisning (bla mapper, kopiering, prosjektor, utstyr til ALERT kurs ) Hvert helsehus med en 20% ALERT/HLR ansvarlig (kr x 5)

9 6.2. Detaljert budsjett ALERT NB i hele Budsjettrammer ALERT beløp Kostnader (beregner kr 450 pr time inkl sosiale utgifter, ca kr pr dag). Inntekter/finansiering Tekst 6.3. Detaljert budsjett HLR Beløp totalt Egne midler søker om Arbeid - tidsforbruk Delprosjektleder ALERT ca 20 % stilling i 10 måneder Prosjektgruppe 5 personer à 20 timer (2 timer /måned) Styringsgruppe 2-3 møter a 2 timer (36 timer) Instruktør oppdateringskurs (fra ALERTtil proact)37 instruktører fra kommunene samling for ALERT i Østfold på SØ Investeringer Undervisningsmateriell og lærebøker Oppstartspakke bøker Drift administrative utgifter Bevertning på kurs Annet reiseutgifter Totale kostnader Budsjettrammer HLR NB i hele beløp Kostnader (beregner kr 450 pr time inkl sosiale utgifter, ca kr. Inntekter/finansiering 2250 pr dag). Tekst Beløp totalt Egne midler søker om Arbeid - tidsforbruk Prosjektleder: person i 20 % stilling i 10 måneder Prosjektgruppe 5 personer à 20 timer (2 timer /måned) Styringsgruppe 2-3 møter a 2 timer (36 timer) samme styringsgruppe som ALERT) Instruktør opplæringskurs - 20 instruktører fra kommunene (4 fra hvert Helsehus) 1 samling for HLR i Østfold på SØ Investeringer Materiell til opplæring «opplæringspakke» opplæringspakker 1 pakke til hvert Helsehus Administrative utgifter Bevertning på kurs Annet reiseutgifter Totale utgifter

10 7. Forslag til organisering Styringsgruppe Østfold Ledere for alle de 5 helsehusene i fylket Leder av klinisk utvalg Øhj Guro Steine Letting Prosjektgruppe Østfold ALERT-ansvarlige/kontaktpersonene ved de 5 helsehusene HLR ansvarlige/kontaktpersoner ved de 5 helsehusene Referansepersoner Klinisk utvalg ØHj ved leder Klinisk utvalg UFAB (utvalg for akuttmedisinsk beredskap) proact Anne kristin Melby/ Elisabeth Einarson AHUS, vestre Viken, lokalmedisinsk senter i Valdres. andre Utviklingssentre som jobber med ALERT (USH Oppland (Gjøvik), UHT Buskerud (Drammen), USH Akershus (Lørenskog), UHT Akershus (Bærum) Helsedirektoratet??? ADMSs rolle? 8. Forventet økonomisk gevinst - Forebygge innleggelse i sykehus ved at pasientene behandles der de bor - Mindre bruk av ambulansetjenester 9. Plan for implementering i drift Dette prosjektet er et implementeringsprosjekt dvs fra prosjekt til drift med utgangspunkt i vedtak som er fattet i ADMS ang samarbeidsavtalen i retningslinje Beskriv overføringsverdi Østfold fylke er et foregangsfylke når det gjelder samhandlingsreformen og overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten. Dette implementeringsprosjektet føyer seg inn i rekken av å være i forkant når det gjelder kommunale akutt døgnsenger. (KAD-senger). Modellen som er utviklet og utvikles i Østfold, kan ha overføringsverdi til andre fylker. 11. Hvordan skal prosjektet evalueres Evaluering underveis i forhold til framdrift og oppsatte milepæler. Resultatevaluering kvantitativt med opptelling av antall kurs, antall deltakere og antall instruktører som har vært engasjert. I tillegg kommer evalueringer av hvert kurs. 12. Prosjektets totale budsjett Totale budsjett for prosjektet er beregnet til (inkludert egeninnsats) Det søkes om kr Delprosjekt 1) ALERT kr Delprosjekt 2) HLR kr I tillegg kommer 20 % stilling ved hvert av de 5 helsehusene = kr kr 10

11 Hvert av de 5 helsehusene vil i prosjektet tildeles følgende: 20 % stilling (ALERT/HLR ansvarlig) Bokpakke til ALERT kurs Opplæringspakke HLR kr Totalt til hvert helsehus kr + vikarutgifter til deltakelse på samlinger 13. Milepælsplan I utgangspunktet planlegges ett ettårig prosjekt, med mulighet for forlengelse gjennom en evt ny søknad. Detaljert milepælsplan blir utarbeidet hvis/når innvilgelse av søknad. 14. Aktuelle referanser 1. Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Overordnet strategi Helsedirektoratet utviklingssenter-for-sykehjem-og-hjemmetjenester-overordnet-strategi /sider/default.aspx 2. Ranhoff A H & Linnsund J M Når skal sykehjemspasienter innlegges i sykehus? Tidsskr Nor Lægefor; 125: Wallin C-J, Thor J, SBAR model för batter kommunikation mellan vårdpersonal, Läkartidningen nr volym Hofacker S v, Naalsund P, Iversen GS, Rosland JH. Akutte innleggelser fra sykehjem til sykehus i livets sluttfase. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: Helsebiblioteket. Kvalitetsforbedring. ALERT 6. proact course (http://www.proactcourse.org) 11

10.02.14. Virksomhetsplan

10.02.14. Virksomhetsplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 10.02.14 Virksomhetsplan Innhold 1. Innledning... 1 2. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.3

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold Sluttrapport fra prosjektet Innhold Forord... 2 1.0. Bakgrunn, formål og målgrupper... 3 2.0. Metoder

Detaljer

Referat Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold

Referat Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Side 1 av 9 Tid Torsdag 6. november 2014 kl. 10.00 til 14.00 Sted Møterom Borregaard, Kalnes Sarpsborg Tilstede fra kommunene: Faste medlemmer: Varamedlemmer: Kjersti Gjøsund (leder) Nina Mikkelsen Jon

Detaljer

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Verdal kommune 2013 Handlingsplan 2013 Side 1 Innledning Handlingsplan 2013 bygger på nasjonale føringer som er gitt i omsorgsplan 2015

Detaljer

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1. ÅRSRAPPORT 2013 Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.2 Organisering og samarbeid... 5 1.3 Ansatte i USHT Vestfold...

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Halvårsrapport 24.2.2012 Prosjektleder Eva Fiskum 1. Styringsstruktur Ut fra vedtak fattet i samkommunestyret 05.02.10 er Midtre Namdal samkommune tildelt ansvar

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP SØKNAD OM MIDLER TIL ØYEBLIKKELIG-HJELP PLASSER

SAKSFRAMLEGG DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP SØKNAD OM MIDLER TIL ØYEBLIKKELIG-HJELP PLASSER SAKSFRAMLEGG Eldrerådet Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd Arkivsaksnr.: 13/137-2 Arkiv: 233 H12 DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP SØKNAD OM MIDLER TIL ØYEBLIKKELIG-HJELP PLASSER Forslag til vedtak:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/4793-1 Arkiv: 089 &29. Tilbakemeldingen på spørsmål fra Ole J. Andersen (FrP) tas til orientering

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/4793-1 Arkiv: 089 &29. Tilbakemeldingen på spørsmål fra Ole J. Andersen (FrP) tas til orientering SAKSFRAMLEGG Eldrerådet Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd Arkivsaksnr.: 12/4793-1 Arkiv: 089 &29 SPØRSMÅL FRA OLE J. ANDERSEN (FrP) Forslag til vedtak: Tilbakemeldingen på spørsmål fra Ole J.

Detaljer

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Halvårsrapport Eva Fiskum 11 1. Status for aktiviteter og fremdrift 1.1 Aktiviteter vår 2011 I søknad om samhandlingsmidler til HOD for 2011 ble prosjektsøknad

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

Heidi Røed 26.01.2010 SLUTTRAPPORT. for. "Kriminalom sorgens boligprosjekt i Oslo"

Heidi Røed 26.01.2010 SLUTTRAPPORT. for. Kriminalom sorgens boligprosjekt i Oslo SLUTTRAPPORT for "Kriminalom sorgens boligprosjekt i Oslo" Heidi Røed 26.0.200 DISTRIBUSJON Dette dokumentet distribueres til oppdragsansvarlige og prosjektdeltagere for "Kriminalomsorgens boligprosjekt

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

ålesund kommune Årsmelding

ålesund kommune Årsmelding ålesund kommune Årsmelding 2010 Forord I 2009 startet helsedirektoratet arbeidet med å utarbeide en samlet strategi for Undervisnings-sykehjem(USH) og Undervisningshjemmetjeneste(UHT). Direktoratet inviterte

Detaljer

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013 LINDRING PÅ TVERS Et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og Palliativt team ved Molde sykehus; med fokus på samhandling og kompetansehevende tiltak for å øke kvaliteten på lindrende behandling,

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Helse- og omsorgslederforum Samhandling i Valdres - Framtidsretta nært og trygt RAPPORT 13.06.14 Godkjent i HO forum 2 Samhandling i Valdres 3 Visjon Friskere i Valdres Verdigrunnlag Framtidsretta Nært

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Rapport overlevert 28.02.2014. Mette Hafstad prosjektleder

Rapport overlevert 28.02.2014. Mette Hafstad prosjektleder Rapport overlevert 28.02.2014 Mette Hafstad prosjektleder 1.1 Vedtak I Kommunestyrene 3 1.2 Mål For Delprosjekt Kompetanse 2011 3 2.1 Konkrete oppdrag som skal gjennomføres: 5 2.2 ORGANISERING 8 3.1 KOMPETANSEPLANARBEIDET

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Tidspunkt: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit,. 4. etg Tirsdag 10.11.2009 kl. 09:00 ca.13:30 Eventuelle forfall meldes til Marit Hexeberg, telefon 69

Detaljer

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl.

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Det vises

Detaljer

Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler

Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler Satsingen Løft for bedre ernæring, delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler 1. Kort om hensikt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14 Sykehuset Innlandet HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Brumunddal 01.03.14 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehuset Innlandet HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon,

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT KOMMUNAL ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNTILBUD - ØHD. Referanse. Versjon: 1.0

PROSJEKTRAPPORT KOMMUNAL ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNTILBUD - ØHD. Referanse. Versjon: 1.0 PROSJEKTRAPPORT KOMMUNAL ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNTILBUD - ØHD Referanse Versjon: 1.0 1. SAMMENDRAG Prosjektgruppen anbefaler oppstart av kommunal øyeblikkelig døgntilbud heretter benevnt som ØHD. ØHD tjenesten

Detaljer