Regler for graving i offentlig veg- og gategrunn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regler for graving i offentlig veg- og gategrunn"

Transkript

1 Regler for graving i offentlig veg- og gategrunn GJELDENDE FRA

2 Innledning og Statens vegvesen Hordaland har i 2002 arbeidet med revisjon av et midlertidig regelverk for graving i offentlig veg- og gategrunn fra Gjennom et nytt regelverk ønsker de offentlige vegmyndighetene å bidra til en effektiv og hensynsfull gjennomføring av gravearbeidene og en fullgod istandsetting etter graving, slik at samfunnet ikke blir påført unødige ulemper og kostnader. Forslaget om nytt regelverk ble fremmet for Bergen bystyre i sak i møte og følgende vedtak ble fattet: 1. Bystyret vedtar forslag til nye regler for graving i offentlig veg- og gategrunn som gjeldende for. 2. Regelverket trer i kraft fra Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Komite for helse og sosial og bydelene behandlet saken i møtet sak og avga likelydende innstilling som bystyrets vedtak. Byrådet innstilte i sak , møte til bystyret å fatte følgende vedtak: Byrådets og komiteens innstilling er likelydende., Tekniske Tjenester Vegetaten Regelverket trer ikraft fra

3 Forord Graving i veger og gater medfører ofte ulemper i form av redusert trafikksikkerhet og fremkommelighet, samt uønsket støy og rystelser for beboerne i graveområdet. Etter gravearbeider viser det seg at det ofte oppstår setninger og sprekkdannelser som følge av mangelfull istandsetting. Dette medfører en forringelse av veger og gater. Gjennom dette regelverket ønsker Statens vegvesen Hordaland og å bidra til en effektiv og hensynsfull gjennomføring av gravearbeidene og en fullgod istandsetting etter graving, slik at samfunnet ikke blir påført unødige ulemper og kostnader. Det vil normalt ikke bli gitt gravetillatelse i veger og gater som har nytt dekke. Dette heftet skal gi opplysninger om hva en søknad skal inneholde og hvor den skal sendes. I tillegg gis informasjon om hvordan gravingen skal gjennomføres og hvilke krav som stilles, samt hvilket ansvar som påhviler den som gjennomfører gravearbeid. Reglene gjelder også for boring, trykking av rør i veg og gategrunn, samt for luftstrekk over veg. 2

4 Innhold Administrative bestemmelser 1.1 Hjemmel Formål Gebyrer og krav til reserverør Krav til entreprenører og forholdet til plan og bygningsloven Særlig om arbeidsvarsling Ansvarsforsikring Ansvar for skader Ansvar for skadeutbedring Garanti - sikkerhetsstillelse Forskrift og normverk Søknad om arbeids- / gravetillatelse Planer for gravearbeidet Arbeidsvarslingsplan Om innretninger i grunnen Periode for utførelse av arbeid Hastesaker Innsending av søknad om arbeids- / gravetillatelse Behandlingstid Befaring før anleggsstart Egenkontroll og kontroll etter utført arbeid Sperrefristbestemmelser Brudd på vilkår gitt i forbindelse med gravetillatelse Feil ved arbeidsutførelse / retteplikt Brudd på sikkerhet Feilplasserte eller manglende skilt Betingelser for å ha liggende lednings- og kabelanlegg i offentlig veg- og 12 gategrunn 1.14 Vilkår for tillatelse 12 Tekniske bestemmelser 2.0 Tekniske bestemmelser for arbeidet Hensyn til ferdselen og omgivelsene Orden på arbeidsstedet Skade på vegdekket Skjæring og fjerning av asfalt / brostein Gjenfylling av grøft Spesielle gjenfyllingskrav Undergraving Generelt om istandsetting etter gravearbeider Fortausarealer Gang- / sykkelveg Reasfaltering av grøfter i hovedveger Reasfaltering av arealer større enn 10 m Særlig om brosteins- og natursteinsarbeider 17 3

5 2.4.1 Faglig kvalifikasjon Materialkrav Særlig om graving om vinteren Kvalitet / toleransekrav Krav til jevnhet Krav til tetthet 19 Vedlegg Vedlegg 1: Veglovens 32 og 57 Vedlegg 2: Søknad om gravetillatelse - eksempel Vedlegg 3: Normalprofil ved graveløyve Vedlegg 4: Notat om reasfaltering / asfaltering 4

6 Administrative bestemmelser 1.1 Hjemmel og Statens vegvesen Hordaland har med hjemmel i vegloven 32 og 57 vedtatt regler for graving i offentlig veg- og gategrunn som er satt under alminnelig trafikk. Det følger av vegloven: 1; Offentlig veg er veg eller gate som er open for allmenn ferdsel og som blir halden ved like av stat, fylkeskommunen eller kommune etter reglane i kap. 1V. Alle andre vegar eller gater blir i denne lova å rekne for private.til veg blir og rekna opplagsplass, parkeringsplass, haldeplass, bru, ferjekai eller anna kai som står i beinveges samband med veg eller gate. Etter vegloven 32 jfr 57 må ingen grave og legge ledninger i offentlige veger uten tillatelse. Det vises til lovtekst i vedlegg nr 1. Samtlige vedlegg er en del av disse reglene. Definisjoner og Statens vegvesen Hordaland er i regelverket benevnt vegholder. Riks-, fylkes- og kommunale veger er i regelverket benevnt offentlig veg og gategrunn. 1.2 Formål Formålet med reglene er å: 1) sikre at trafikantene ikke påføres unødig ulempe i form av redusert trafikksikkerhet og fremkommelighet. 2) sikre at veg og gategrunn ikke forringes unødvendig. 3) sikre at ledningseier/entreprenør kan gjennomføre prosessen så raskt og kostnadseffektivt som mulig. 4) sikre hensynet til allerede nedlagte ledninger. 5) Unngå unødig ulempe for naboer. 5

7 1.3 Gebyrer og krav om reserverør Vegholder kan innføre gebyrer for behandling av søknad om arbeids-/gravetillatelse og arbeidsvarsling, samt for forringelse av vegkapital. Vegholder kan kreve at det legges reserverør i lednings- og kabelgrøfter. 1.4 Krav til entreprenør og forholdet til plan og bygningsloven Plan- og bygningslovens bestemmelser om søknadspliktige tiltak og ansvarsrett m.v. gjelder uavhengig av dette regelverk. Dette innebærer at selv om en har fått byggetillatelse etter Plan- og bygningsloven, skal det i tillegg søkes om tillatelse fra vegholder før graving i offentlig veg og gategrunn kan skje. Entreprenører som skal utføre gravearbeider i offentlig veggrunn, må tilfredsstille gjeldende krav til entreprenørgodkjenning med hjemmel i plan- og bygningslovens Kap XVI 98 med tilhørende forskrift av 22. januar 1997 «Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett». Entreprenøren må i utgangspunktet oppfylle følgende krav for å grave -/ asfaltere i; Hoved- og samleveger (H, S): Prinsippskisse vegklasser ( 017) Ha lokal eller sentral godkjenning eller tilfredstiller forskriftens krav til kompetanse og sytem i tiltaksklasse 2 og 3 i aktuelle fagområder. Vegklasse 1 omfatter riks-, fylkes- og samleveier, kollektivtrasèer og sentrale veger og gater. Andre veger, gang- / sykkelstier (A,G/S): Ha lokal eller sentral godkjenning i tiltaksklasse 1, 2 og 3 i aktuelle fagområder. Vegklasse 2 omfatter alle veger/gater som ikke hører inn under vegklasse 1. 6

8 Kravene til tiltaksklasser kan fravikes etter en konkret vurdering. Se for øvrig for ytterligere informasjon om godkjenningsområder. 1.5 Særlig om arbeidsvarsling Forskrifter om varsling av arbeid på offentlig veg skal følges. På et hvert anlegg skal entreprenøren ha en ansvarlig person som har gjennomgått nødvendig opplæring i henhold til Forskrifter om varsling av arbeid på offentlig veg jfr Statens vegvesens Håndbok 051. Håndbok 051 er for tiden under revisjon. 1.6 Ansvarsforsikring Entreprenøren skal ha gyldig ansvarsforsikring på vanlige vilkår. Forsikringen skal dekke erstatningsansvar for skade entreprenøren og eventuelt underentreprenør kan påføre vegholder eller tredjemanns person og ting i forbindelse med utførelsen av gravearbeidet. Forsikringssummen skal ikke være mindre enn 150 G (grunnbeløpet i folketrygden). 1.7 Ansvar for skader Slik vil vi ikke ha det! Fra arbeid blir igangsatt på gravestedet og til reparasjonsarbeidene er ferdig, har entreprenøren ansvaret for tiltaket. Skader som trafikanter eller andre måtte bli påført er entreprenørens ansvar, se også krav til ansvarsforsikring nevnt i søknaden for grave- og arbeidstillatelse. 1.8 Ansvar for skadeutbedring Dersom det i løpet av tre år etter at arbeidene er avsluttet, oppstår skader, setninger eller andre forhold som kan tilbakeføres til entreprenørens utførelse, vil vegholder kreve skadene utbedret for entreprenørens / eiers regning. Senskader etter graving påfører vegholder store kostnader. Kopi av egenkontrollskjema skal oppbevares av entreprenør / byggherre. Vegholder kan kreve slikt skjema fremlagt. 7

9 1.9 Garanti - sikkerhetsstillelse Vegholder kan i særlige tilfelle kreve at det stilles garanti fra kredittinstitusjon som sikkerhet for at vegholder ikke påføres utgifter som følge av arbeidet Forskrifter og normverk Entreprenøren plikter å overholde gjeldende regelverk, herunder: Håndbok 051 om Forskrifter om varsling av arbeid på offentlig veg, Statens vegvesen Vegdirektoratet. VA-norm for. Vegnorm for. Håndbok 017 Utforming av veger utgitt av Statens vegvesen Vegdirektoratet. Håndbok 018 Vegbygging, utgitt av Statens vegvesen Vegdirektoratet. Normer og håndbøker må entreprenøren selv skaffe tilveie. For øvrig må entreprenøren følge de til enhver tid gjeldende krav fremsatt fra stat, kommune, lednings- og kabeleiere Søknad om arbeids- / gravetillatelse Før det igangsettes arbeid i/ved offentlig veg-/gategrunn, skal det søkes om arbeids- og gravetillatelse. Kart med påtegnet graveområde samt forslag til varslingsplan vedlegges søknaden. Se eksempel på utfylt søknad i vedlegg nr 2. 8

10 Planer for gravearbeidet Før det søkes om gravetillatelse skal det foreligge tilstrekkelig detaljerte planer for arbeidet slik at dette kan gjennomføres på en betryggende måte. Hvis arbeidet omfatter flere typer anlegg, skal planene samordnes. Eksempel på arbeidsvarslingsplan Alle gravearbeider, samt arbeid med boring og pressing i veggrunn eller arbeid med luftstrekk skal planlegges på en slik måte at ulempene for trafikanter og naboer blir minst mulig. For arbeid som berører offentlig veg, må detaljerte planer inkludert rigg-, fremdrifts- og trafikkavviklingsplan samt varslingsplan sendes inn til godkjenning i så god tid at forsvarlig planbehandling kan finne sted. Vegholder kan kreve at kryssing av en veg med ledninger eller kabler, skal utføres ved boring eller ved trykking av rør Arbeidsvarslingsplan Før arbeidet igangsettes skal det foreligge godkjent varslingsplan og herunder skal de nødvendige skiltvedtak være truffet Om innretninger i grunnen Entreprenøren plikter å skaffe seg nødvendige opplysninger om kabler, fjernvarme,vann- og avløpsledninger, polygonpunkt og andre innretninger i grunnen. Entreprenøren plikter også å innhente uttalelse fra Riksantikvaren Periode for utførelse av arbeid Entreprenøren har ansvar for å holde oversikt over hva som ligger i grunnen der det skal graves. I søknaden skal ønsket oppstart og forventet avslutning oppgis. Vegholder kan sette vilkår om annen, samt kortere periode for utførelse når hensynet til driften av vegen og/ eller ferdselen gjør dette nødvendig. Arbeidet skal gjennomføres så hurtig som forsvarlig og rasjonell drift tillater. Vegholder kan kreve at arbeidet må utføres på kvelds- og nattestid eller som helgearbeid. 9

11 Dersom det oppstår avvik fra den godkjente periode for utførelsen, plikter entreprenøren å varsle vegholder umiddelbart Hastesaker Dersom graving må utføres omgående på grunn av kabelfeil, ledningsbrudd eller lignende, skal dette umiddelbart meldes til vegholder. Utenom ordinær arbeidstid meldes dette til kommunens vaktsentral på telefon nr eller Vegvesenets vegtrafikksentralen på telefon nr 175. Krav om arbeidsvarsling gjelder. Varslingsplan og gravetillatelse innsendes første virkedag etter at gravingen har startet Innsending av søknad om arbeids- / gravetillatelse Søknad om arbeids-/gravetillatelse sendes: For graving i kommunal veg og gategrunn: Søknadsskjema for graving i offentlig veg fås ved henvendelse til vegholder. Skjema kan også tas ut på internet: ekstern/graving cont._stillas.html, Samferdselsetaten, postboks 7700, 5020 Bergen. Telefaks Besøksadresse: Neumanns gate 1. For graving i riks- og fylkesveger: Statens vegvesen Bergen distrikt, Askedalen 4, 6863 Leikanger. Telefaks Besøksadresse: Spelhaugen Behandlingstid Søknader behandles normalt i løpet av 5 virkedager dersom det ikke kreves trafikkavviklingsplaner. For anlegg som krever større trafikkavviklingsplaner og vegstegning må søknaden være vegholder i hende minimum 2 uker før graving ønskes oppstartet. Det tas forbehold om lengre behandlingstid om nødvendig. 10

12 Befaring før anleggsstart Entreprenøren skal kontakte vegholder for avtale om befaring av graveområdet før anleggsstart. Ved befaringen gjennomgås vegholders krav i forbindelse med forestående arbeid Kontroll etter utført arbeid Entreprenøren skal melde fra til vegholder når arbeidet er ferdig (dato og klokkeslett) og klart for påsetting av trafikk. Skjema for egenkontroll skal alltid sendes vegholder når arbeidet er ferdig utført. Arbeidet anses ikke ferdig før vegdekke er lagt. Egenkontroll skjema Sperrefristbestemmelser Det blir normalt ikke gitt gravetillatelse i veg- og gategrunn som har nyere dekke enn 3 år. Vegholder kan fastsette lengre sperrefrist. Dersom det likevel blir helt nødvendig å grave på grunn av husbygging, kabel- eller ledningsbrudd vil vegholder ved graving av tverrgrøft på slike veger kunne kreve full utkiling og at vegen asfalteres i minimum 25 m lengde (maskinlegging). Ved mindre, men nødvendige reparasjoner etter kabel- / rørbrudd på lavtrafikkerte veger kan regelen for asfaltering i full bredde og lengde fravikes. Spesifikasjon for istandsettingen vil i slike tilfeller bli gitt som spesielle vilkår i gravesøknaden Brudd på vilkår gitt i forbindelse med gravetillatelse Arbeids-/gravetillatelse kan nektes utstedt for kortere eller lengre tid til de etater og entreprenører som ikke retter seg etter pålegg gitt av vegmyndighet eller politi Feil ved arbeidsutførelse / retteplikt Feil som påvises skal rettes omgående. Dersom kravet ikke etterkommes eller entreprenøren ikke kan gis annen frist 11

13 etterkommes, eller entreprenøren ikke kan gis annen frist for utførelse, kan vegholder nekte entreprenøren å arbeide videre inntil den utførte del er brakt i orden. Dersom vegholder må påregne at entreprenøren ikke er i stand til å utføre arbeidene tilfredsstillende, kan vegholder kreve at det blir engasjert en annen godkjent entreprenør. Samme krav gjelder, dersom utført arbeid generelt har for dårlig kvalitet. Utgiftene med ekstra kontroll kan bli belastet entreprenøren/oppdragsgiver. Vegholder kan også ved mislighold fra entreprenørens side, forlange å utføre arbeidet for hans eller eventuelt oppdragsgivers regning. I tilfeller hvor det er nødvendig med omgående istandsetting, vil utbedring kunne skje for entreprenørens regning uten forutgående varsel. Vegholder varsler entreprenøren straks dette er mulig Brudd på sikkerhet Ethvert arbeid kan stanses av vegmyndigheten eller politi inntil de nødvendige sikringstiltak er iverksatt, dersom forholdene kan utgjøre en fare. Likeledes kan arbeidene stanses dersom virksomheten skaper vesentlige ulemper for trafikkavviklingen Feilplasserte eller manglende skilt Arbeidsmannsskiltet skal tildekkes når det ikke foregår arbeid. Dersom arbeidsvarslingsskilt er feilplassert, mangler eller er utplassert når arbeid ikke pågår, kan videre arbeider bli krevd stanset. Vegholder kan eventuelt inndra skiltene Betingelser for å ha liggende ledningsog kabelanlegg i offentlig veg- og gategrunn. Vegholders tillatelse er gitt midlertidig. Lednings- og kabeleierne er forpliktet til, for egen regning, å foreta de nødvendige endringer med lednings- eller kabelanlegget eventuelt fjerne det dersom vegholder senere måtte finne det nødvendig Vilkår for tillatelse. Mulig ulempe for lednings- eller kabelanlegget ved vegholders vedlikeholds-, reparasjons- eller utbedringsarbeid er vegholder uvedkommende. Vegholder har heller ikke ansvar for skader / ulemper på lednings- 12

14 eller kabelanlegg som følge av trafikkbelastning på vegen. Tekniske bestemmelser 2.0 Tekniske bestemmelser for arbeidet Istandsetting etter gravearbeid skal gjennomføres etter de krav som gjelder for oppbygging av en veg. Disse krav skal sikre at gravingen ikke medfører setninger eller ujevnheter i vegen, at bæreevnen for vegen ikke forringes og at vegdekket er usvekket. Arbeidet er beskrevet i vedlegg nr 3 og 4. Vedlegget er benevnt : Normalprofil ved graveløyve. Vedlegg nr 3. Notat om Reasfaltering / asfaltering ( grafisk og tekst ) vedlegg nr 4. Profilet kan tilpasses lokale forhold etter avtale med vegholder. Berørt permanent utstyr m.v. på og langs vegen, som skilt, rekkverk, gjerder, oppmerking, kantstein, rennestein, stikkrenner, veggrøft, grøntlanlegg m.v. skal være i orden når arbeidsstedet forlates. Graving i grøntanlegg må utføres i samråd med de ansvarlige for grøntanlegget. I offentlige veger skal gravestedet asfalteres umiddelbart med kald- eller varmasfalt, etter at gravearbeidet er ferdig utført. Dersom det brukes kald asfalt er dette å anse som midlertidig. Et midlertidig dekke må erstattes med et permanent dekke så snart forholdene tillater det. 2.1 Hensyn til ferdselen og omgivelsene Ved graving i offentlig veg må det ikke oppstå fare eller unødig ulempe for ferdselen eller omgivelsene. Det skal ikke beslaglegges mer veggrunn under gjennomføringen ød di f f li tfø l b id t 13

15 enn nødvendig for en forsvarlig utførelse av arbeidet. Om nødvendig kan vegholder forlange utvidelse eller omlegging av vegen, eller det kan forlanges egen sikret fotgjengerpassasje forbi arbeidsstedet eller adkomst til bygninger langs vegen Orden på arbeidsstedet Entreprenøren har ansvar for brøyting, snørydding, strøing, feiing og renhold dersom anleggsarbeidet hindrer vegholder i å benytte ordinært drifts- og vedlikeholdsopplegg. Entreprenøren har ansvar for anleggsområdet, inklusiv tilstøtende areal. I tilfeller hvor renhold er mangelfullt utført kan dette utføres for byggherre/entreprenørens regning. Spillvann fra byggegrop / bygg skal ledes bort i henhold til gjeldende bestemmelser. Vegholder kan kreve inspeksjon / spyling av ledningsnettet for byggherrens/entreprenørens regning Skade på vegdekket Arbeidet skal gjennomføres slik at unødige skader unngås. Dersom vegdekket utenfor selve gravestedet er påført skade, vil det bli krevd fullverdig reparasjon av det totale areal etter spesifikasjon fra vegholder Skjæring og fjerning av asfalt / brostein Før det graves skal asfaltdekket skjæres/meisles og evt. brostein fjernes etter en linje. Etter gravingen må linjen ligge på uberørt grunn. Minimum gravebredde skal være tilstrekkelig til at egnet stampeutstyr får plass I fortau / gang- og sykkelveger med bredde inntil 3 meter, skal all asfalt skjæres/meisles og fjernes. I fortau / gang og sykkelveger med bredde større enn 3 meter skal skjæring / fjerning skje etter avtale med vegholder. Asfalt og brostein som fjernes skal transporteres til depotlager. Se vedlegg om Normalprofil. 14

16 2.2 Gjenfylling av grøft For istandsetting av grøft gjelder krav i Håndbok 018, eller kommunens vegnorm. Dårlige masser skal skiftes ut og det skal komprimeres lagvis. Det skal brukes egnet komprimeringsutsstyr. Komprimeringsgrad kan bli kontrollert av godkjent laboratorium når dette finnes nødvendig. Oppfyllingshøyden over rør/ledning skal være min. 50 cm ( jfr. normalprofil ). Dette er inklusiv forsterknings- / bærelag og dekke, og under forutsetning av at det brukes rørmaterialet som ikke deformerer seg Spesielle gjenfyllingskrav Fiberduk / Jordarmering Dersom grunnforholdene tilsier det, kan vegholder kreve at det legges fiberduk og jordarmering. Omfylling For omkringfylling av ledninger og kabler gjelder lednings- og kabeletatenes bestemmelser. Slike bestemmelser skal tilfredstille vegholders krav til en stabil undergrunn for vegen. Vernelaget skal minimum ha en tykkelse på 10 cm Undergraving Dersom det viser seg at vegdekket, kantstein, kummer, sluk m.v. er undergravet, skal disse konstruksjoner tas ned, slik at hele grøfteprofilet og vegens fundamentering og overbygning blir tilfredsstillende gjenfylt og komprimert. Gjenfylling Til oppbygging brukes primært mm maskinkult, D max =150 mm, T1 masse. For gjenfylling over ledningssone og til underkant bærelag gjelder tillatte pukkfraksjoner: Høyde mindre eller lik , 8-64 meter Høyde større eller lik 1 meter , Avrettingslag Det skal brukes velgradert grus 0-22 m.m eller 0-32 m.m, T1 masse med maksimal tykkelse 15 cm. 15

17 Bærelag Bærelaget bygges opp med masser som i eksisterende bærelag med minimum 10 cm tykkelse og lagvis utlegging. Dekke Dekke legges med kvalitet tilsvarende eksisterende dekke, med minimumstykkelse 10 cm, dog maks 15 cm. Ved endelig asfaltering skal det legges bitumenmembran mellom rettskåret asfaltkant på det gamle dekket og den nylagte varme asfalten. I kjørebanen skal det freses i 5 cm dybde, ved dekketykkelser > 8cm, og minimum 50 cm bredde inn på eksisterende dekke utenfor skjære-kanten slik at fortanning/ utkiling oppnås når ny asfalt legges. Fortanningen/utkilingen skal klebes. Dersom tilstøtende asfaltdekke er for tynt eller er så dårlig at fortanning synes unødvendig eller lite hensiktsmessig, kan fortanning sløyfes dersom vegholder godkjenner det. Andre metoder med oppvarming og klebing i stedet for utkiling kan godkjennes etter avtale med vegholder. Asfaltering etter reparasjon skal utføres med samme kvalitet og tykkelse som eksisterende asfaltdekke. 2.3 Generelt om istandsetting etter gravearbeider Det skal ved reasfaltering etter gravearbeider tilstrebes penest mulig reparasjoner ved at det sages og asfalteres i rette linjer og mest mulig parallelt eller vinkelrett på veglinje / fortauskant og lignende. I tillegg skal kravet til plassering av grøfteskjøt ivaretas. ( jfr. Punkt ) Det vises til vedlegg 4, Notat om reasfaltering / asfaltering Fortausarealer Fortau som er mindre enn 3 meter i bredde skal reasfalteres i full bredde. Dersom fortauet er bredere enn 3 meter skal reafaltering skje etter avtale med vegholder Gang- / sykkelveg Ved graving i gang- og sykkelveg skal det asfalteres i full bredde. Dekketype skal være Agb

18 2.3.3 Reasfaltering av grøfter i hovedveger Ved istandsetting etter gravearbeider i hovedveger skal man unngå å legge grøfteskjøter i hjulspor. Dette gjør man ved å frese ut et trau, minimum 50 cm bred og med en dybde på 5 cm slik at endelig skjøt kommer mellom hjulspor og/eller til midten av kjørebanen. ( se skisser i notat om resfaltering / asfaltering ). Det skal legges samme asfalttykkelse som ligger fra før, og det skal brukes asfalttype Ab 16 med Durasplitt eller stein med tilsvarende eller bedre slitasjeegenskaper Reasfaltering av arealer større enn 10 m 2 Ved istandsetting av grøfter som er større enn 10 m 2 skal det som hovedregel brukes utlegger. Annet skal avtales med vegholder. Asfalten skal alltid skjæres før graving, alle kanter skal rengjøres før legging av bitumenmembran og asfalt. Temperatur på asfalt og komprimering skal være i henhold til bestemmelser for den enkelte dekketype som beskrevet i Asfaltretningslinjene. Asfaltdekket skal ha en jevnhet tilsvarende krav, jfr. Tabell i punkt Krav til trekkekummer Kummene bør plasseres på en estetisk god måte, det vil si parallelt med eller vinkelrett på for eksempel fortauskant, vegkant eller andre vegelementer ( eks. mur ). Kummene bør også plasseres riktig i forhold til andre kummer. Alle trekkekummer skal ha lokk av støpegods og være utstyrt med flyteramme. Lokkene og rammene må være kjøresterke. 2.4 Særlig om brosteins- og natursteinsarbeider Faglig kvalifikasjon Det kreves kompetanse ved resetting av brostein og heller. Arbeid med brostein- naturstein og betongheller skal utføres av personer med faglig kompetanse og med erfaring fra tilsvarende arbeider Materialkrav Ved reetablering skal materialer være renset for fugemateriale og uten skader. Setting utføres i samme mønster som tilstøtende arealer. Stein skal løsnes / fjernes inn til uberørt grunn (min 50 cm) og jevnt mønster før resetting. 17

19 Dersom det må brukes nye betongheller skal disse være av samme type og kvalitet som hellene de erstatter. Ved store farge-forskjeller mellom nye og gamle heller kan det kreves omlegging av et større område for å dempe fargeforskjellene. Omfanget av dette må i tilfelle bestemmes ved befaring før anleggsstart. For øvrig gjelder regler vedr resetting av brostein i henhold til Håndbok 018 og kommunal vegnorm. 2.5 Særlig om graving om vinteren Istandsetting av vegdekket skal utføres straks etter gjenfylling. I tilfeller hvor klimatiske forhold ikke gjør det mulig å utføre reparasjonsarbeidet permanent, skal reparasjonen utføres midlertidig med egnet bituminøst dekke-materiale. Arbeidet skal gjenopptas så snart de klimatiske forhold tillater det, og det skal sluttføres innen rimelig tid. Ansvarshavende entreprenør er ansvarlig for at vegen holdes i farbar stand til endelig reparasjon kan foretas. Topp av vegdekke skal være slik at det ikke oppstår fare eller ulempe for ferdselen. Dersom arbeidet ikke blir gjenopptatt som nevnt ovenfor forbeholder vegholder seg retten til å utføre arbeidet for søkerens regning. 18

20 2.6 Kvalitet / toleransekrav Krav til jevnhet Ved nyasfaltering skal dekket ha en jevnhet som er i samsvar med retningslinjene i Håndbok 018 Vegbygging, Statens vegvesen Vegdirektoratet 1999, målt med 3meter lang rettholt. Krav til jevnhet gjelder også for skjøter. Krav til jevnhet ved nyasfaltering av grøft Hoved- og samleveger ( H, S ) Andre veger (A, G/S ) Enkeltverdi Enkeltverdi Jevnhet tverrprofil maks (m.m. ) 6 8 Jevnhet lengdeprofil maks (m.m. ) 4 6 Krav til jevnhet på grøft etter 3 år Hoved- og samleveger ( H, S ) Andre veger (A, G/S ) Enkeltverdi Enkeltverdi Jevnhet tverrprofil maks (m.m. ) Jevnhet lengdeprofil maks (m.m. ) 6 10 Det settes krav til maksimum setning på grøfter som er 3år gamle. Når asfalten har en tykkelse på over 6 cm, freses det ned til halv tykkelse før det legges nytt dekke. Når asfalttykkelsen er under 6 cm, må all asfalt på gravestedet fjernes helt før det legges ny asfalt. Når setningen er større enn 15 mm må asfalten fjernes og gravestedet komprimeres godt før det asfalteres på nytt. Ved store setninger vil det bli vurdert om alle massene må skiftes ut og komprimeres lagvis i henhold til retningslinjene. Grøntarealer skal tilbakeføres til opprinnelig standard Krav til tetthet Alle grøfteskjøter skal være tette, ogsås etter 3 år. Det kan kreves tetting av åpne skjøter etter samråd med vegholder. Det skal heller ikke forekomme sprekker eller krakeleringer langs grøfteskjøt eller i reparasjonsdekket. 19

21 Vedlegg nr 1 Veglovens 32 og Elektrisk eller annen kraftleidning, telegraf- eller telefonleidning, vass-, kloakk- eller annen leidning eller renne av alle slag, løypestreng, taubane eller privat skinnegang eller feste for leidning m.m. som nemnt, må ikkje utan særskilt løyve leggast over, under, langs eller nærare offentlig veg enn 3 meter frå vegkant, målt vassrett. Dersom omsynet til trygg ferdsel, vegvedlikehaldet eller moglig seinare utbetring av vegen tilseier det, kan vegstyremakta for særskilt fastsatte strekningar sette ein større avstand, men ikkje større enn til byggegrensa for vedkomande veg. Desse reglane gjeld også dersom det i anna lov er gitt høve til å føre leidning eller renne over, under eller langs eigedomsområdet for offentlig veg. Løyve etter første ledd gir vegkontoret for riksvegar og fylkesvegar, og kommunen for kommunale vegar. Departementet gir nærare føresegner om utgiftsdeling og sakshandsaming i samband med løyve etter denne paragrafen og 30. Endra med lov 1 mars 1996 nr. 11 (i kraft hhv. 1 april 1996 og 1 juli 1996). 57. Det er forbode å skade offentlig veg eller å skade eller ta bort innretning som høyrer til offentlig veg. På eigedomsområdet til offentlig veg er det forbode utan løyve frå vegstyremakta : 1. å grave, sprenge, ta bort masser, hogge tre eller gjere anna inngrep, 2. å sette reklameinnretning eller anna innretning, å legge tømmer, ved, stein, torv, byggemateriale eller anna på annan stad enn der det er laga særskilt offentleg opplagsplass til slik bruk. 3. å kaste eller legge søppel, ugras e.l, eller å leide inn kloakkvatn eller drensvatn. Heilt nær offentlig veg er det utan løyve av vegstyremakta forbode å legge søppel e.l. på ein slik måte at det kan verke skjemmande eller sjenerande for dei vegfarande eller for drifta av vegen. Det er forbode å la dyr beite på inngjerda offentlig veg eller å tjore dyr slik at dei kan kome inn på eigedomsområdet til offentlig veg. Endra med lov 1 mars 1996 nr. 11 (i kraft 1 juli 1996).

22 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE I OFFENTLIG VEG OG GATEGRUNN (Eller kryssing med luftstrekk) Etter bestemmelsene i vegloven 32 og 57 og forskrifter om varsling av arbeid på offentlig veg søkes om gravetillatelse for legging/utskifting/reparasjon. Kryss av: Va-ledning Fiber Brostein Fjernvarme Bredbånd Annet Bossug Asfalt El-kabel Off. veg nr.: Hp.: Arbedssted: Lengde på grøft/luftspenn langs veg: m Kryssinger: Opplysninger om gravingen: Fra eiendom gnr.: bnr.: Slik det er vist på vedlagte kart/skisse (M = 1:1000). Arbeidet ønskes oppstartet: og ventes avsluttet: Jeg er kjent med de plikter som gjelder for undersøkelse av gravestedet. Det er satt kryss for de typer anlegg/interesser som finnes på stedet. Va-ledning Skilt Polygonpunkt Fjernvarme Signalkabel Andre berørte Bossug Grøntanlegg Antikvarisk Fiber El- kabel Telekabel Nødvendige opplysninger og direktiv vedr. anleggene er innhentet, og varsel om gravingen er gitt(sett kryss). Arbeidet skal utføres etter regler i offentlig veg- og gategrunn, og etter anvisning fra berørte parter. Jeg godtar de forpliktelser som graving i offentlig veg medfører etter reglene. Entr.: Adresse Dato: Underskrift Kontaktperson hos entreprenør: Tlf: Som eier av, og oppdragsgiver for anlegget, påtar jeg meg det ansvaret som reglene pålegger meg og garanterer for ferdigstillelse av anlegget uten utgift for vegmyndigheten. Jeg godtar også de til enhver tid gjeldende betingelser for å ha anlegg i offentlig veg. Eier/søker: Adresse: Dato: underskrift Kontaktperson hos eier/søker: Tlf.: Gravetillatelse er gitt med forbehold at det stilles garanti, etter reglene, pålydende kr. Endelig vegdekke skal utføres av : Spesielle vilkår gjelder: Gravtillatelse er godkjent dato / underskrift Gravetillatelse er avslått Tillatelsen og godkjente planer skal oppbevares på arbeidsstedet og fremvises ved kontroll

23 3

24 Vedlegg 3 Normalprofil ved graveløyve Krav til utførelse ved istandsetting av veg/gate etter graving MATERIALKRAV Lag Tykkelse Materialkrav Overdekning, H Min. 40 cm under Se under. forutsetning av at rørmaterialet ikke deformerer seg. Dekke Bindlag, Slitelag I samsvar med graveløyve, minimum 10 cm. Som eksisterende dekke, vanligvis Agb / Ab Se graveløyve. Bærelag Minimum 10 cm total tykkelse. Som eksisterende bærelag, vanligvis Gk, Pp, Ap eller Ag. Asfalt, agb/ab kan brukes ved lagvis utlegging, t max = 5 cm Avrettingslag Maksimalt 15 cm. Velgradert grus: 0-22, T1 masse eller velgradert grus: 0- Gjenfylling Omfylling Jordarmering Fiberduk Fra vernelag til og med avrettingslag. 32, T1 masse. D max = 150 mm, T1 masse, lagvis utlegging. Komprimering: se tabell under. Tillatte pukk fraksjoner: Hg 1,0 m: 4-16, 8-64 Hg> 1,0 m: , ned til vernelag. I samsvar med ledningsetatenes krav. Vernelaget skal ha en tykkelse på minimum 10 cm. Komprimering : se tabell under. I samsvar med graveløyve. I samsvar med graveløyve. KOMPRIMERING Komprimeringsutstyr Lag / sone Omfyllling Gjenfyllling Bærelag Dekke Min. Maks Min. ant. Maks Min. Maks ant. lagtykk. overf. lagtykk. ant. lagtykk. overf. cm cm overf. cm Maks lagtykk. cm Valsetype Total vekt kg Fottråkking Vibrostamper Vibrasjonsplate Vibrasjonsvals Min. ant. overf

25 Vedlegg 3

26 Vedlegg 4

Fræna kommune. Retningslinjer for graving i offentlig vei- og gategrunn i Fræna kommune

Fræna kommune. Retningslinjer for graving i offentlig vei- og gategrunn i Fræna kommune Fræna kommune Retningslinjer for graving i offentlig vei- og gategrunn i Fræna kommune Gjeldende fra 07.05.2015 Forord Framføring av kabler, ledninger, samt graving i veger og gater medfører ofte ulemper

Detaljer

Tillatelse etter første ledd gir Statens vegvesen for riksveger og fylkesveger, og kommunen for kommunale veger.

Tillatelse etter første ledd gir Statens vegvesen for riksveger og fylkesveger, og kommunen for kommunale veger. Veiloven 32 og 57 Vedlegg 1 32 Elektrisk eller anna kraftledning, telegraf- eller telefonledning, vann-, kloakk- eller annen ledning eller renne av alle slag, løypestreng, taubane eller privat skinnegang

Detaljer

Retningslinjer for framføring av kabler, ledninger og graving i kommunal veg

Retningslinjer for framføring av kabler, ledninger og graving i kommunal veg Retningslinjer for framføring av kabler, ledninger og graving i kommunal veg Forord Framføring av kabler, ledninger, samt graving i veger og gater medfører ofte ulemper for trafikanter og naboer til vegen.

Detaljer

Retningsliner for graving i offentlig veg - NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland

Retningsliner for graving i offentlig veg - NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland Vedlegg 1 Veglova 32 og 57 32 Elektrisk eller anna kraftleidning, telegraf- eller telefonleidning, vass-, kloakk- eller annen leidning eller renne av alle slag, løypestreng, taubane eller privat skinnegang

Detaljer

Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid

Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid FORORD Graving i veier og gater medfører ofte ulemper i form av redusert framkommelighet for trafikkantene og uønsket støy og rystelser for beboerne i graveområdet.

Detaljer

Regler for graving i offentlig veg- og Gategrunn

Regler for graving i offentlig veg- og Gategrunn Regler for graving i offentlig veg- og Gategrunn GJELDENDE FRA 01.01.2011 Innledning Bergen kommune og Statens vegvesen Hordaland har i 2002 arbeidet med revisjon av et midlertidig regelverk for graving

Detaljer

REGLEMENT VED GRAVING I KOMMUNALE VEIER I LARVIK KOMMUNE

REGLEMENT VED GRAVING I KOMMUNALE VEIER I LARVIK KOMMUNE REGLEMENT VED GRAVING I KOMMUNALE VEIER I LARVIK KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK 15.10.2005 1 Innholdsfortegnelse 1 Generelt...4 1.1 Hjemmel... 4 1.2 Når skal det søkes... 4 1.3 Formål... 4 1.4 Gebyrer... 4 1.5

Detaljer

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Kommuneforlaget Administrative bestemmelser

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Kommuneforlaget Administrative bestemmelser Revisjon nr.0 Utarbeidet av: Arne Kvaal 18.11.15 Side 1 av 5 1 Hensikt/sammendrag Koordinere gravearbeidene for å oppnå minst mulig graving i veggrunnen. Sikre at trafikanter ikke påføres unødig ulempe

Detaljer

1 Retningsliner for graving i offentlig veg - NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland

1 Retningsliner for graving i offentlig veg - NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland 1 Retningsliner for graving i offentlig veg - NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland Gjelder frå 17.06.2015 2 Godkjent av Kommunestyret i Meland, møte 17.06.2015, sak 56/2015 Revidert for gravedjupne

Detaljer

Søknad om gravetillatelse i offentlig veg og gategrunn

Søknad om gravetillatelse i offentlig veg og gategrunn Regler for graving i offentlig veg- og gategrunn Side 1 av 1 Søknad om gravetillatelse i offentlig veg og gategrunn Etter bestemmelsene i Vegloven, 32 og 57, og forskrifter om varsling av arbeid på offentlig

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten. Tom Kristoffersen

Oslo kommune Bymiljøetaten. Tom Kristoffersen Tom Kristoffersen Ny graveinstruks 2012 Hvorfor ny graveinstruks? Graveinstruksen fra 2008 - varighet på 4 år Vi har oppdaget underveis at graveinstruksen trenger noen små justeringer. Noe har blitt uteglemt,

Detaljer

GRAVING I TRAFIKKAREALER. Søkeprosessen om gravetillatelse og utføring av arbeidet

GRAVING I TRAFIKKAREALER. Søkeprosessen om gravetillatelse og utføring av arbeidet GRAVING I TRAFIKKAREALER Søkeprosessen om gravetillatelse og utføring av arbeidet 0. INDEKS 1. GENERELLE BESTEMMELSER 2. SØKNAD 3. BEHANDLING 4. ARBEIDETS UTFØRELSE 5. FORLENGELSE 6. FERDIGMELDING 7. GEBYRENE

Detaljer

1.6 Det kan gis dispensasjon fra standardvilkårene av rådmann eller den han bemyndiger.

1.6 Det kan gis dispensasjon fra standardvilkårene av rådmann eller den han bemyndiger. 1 STANDARDVILKÅR FOR LEGGING AV LEDNINGER, KABLER, ANDRE PRIVATE TILTAK O.L. I ELLER LANGS KOMMUNAL VEG ETTER VEILOVENS 32, PÅ OFFENTLIGE PLASSER OG I KOMMUNAL EIENDOMS- GRUNN I NAMSOS KOMMUNE Vedtatt

Detaljer

GRAVEFORSKRIFT FOR VEIAREALER I ALTA KOMMUNE

GRAVEFORSKRIFT FOR VEIAREALER I ALTA KOMMUNE GRAVEFORSKRIFT FOR VEIAREALER I ALTA KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 27.04.09 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 Innledning... 4 1. Administrative bestemmelser... 5 1.1 Formål:... 5 1.2 Hjemmel:...

Detaljer

Arbeidsrutiner Vedlegg Graveforskrift. Gjenfylling/reparasjon og oppbygging av vei

Arbeidsrutiner Vedlegg Graveforskrift. Gjenfylling/reparasjon og oppbygging av vei Arbeidsrutiner Vedlegg Graveforskrift Vedlegg 1. side 2 Vedlegg 2. side 3 Vedlegg 3. side 4 Vedlegg 4. side 5 Vedlegg 5 side 6-7 Vedlegg 6 side 8-12 Søknadsskjema om gravetillatelse Ferdigmeldingsskjema

Detaljer

Retningsliner for framføring av kablar, leidningar og graving i offentleg veg - Statens vegvesen Region vest

Retningsliner for framføring av kablar, leidningar og graving i offentleg veg - Statens vegvesen Region vest Forord Framføring av kablar, leidningar, samt graving i vegar og gater medfører ofte ulemper for trafikantar og vegnaboar. Etter slikt arbeid viser det seg ofte at det oppstår setningar og sprekkdanningar

Detaljer

Statens vegvesen. Gravetillatelse G-2015-094 - fv. 49 Klyvevegen - for graving langs vegen

Statens vegvesen. Gravetillatelse G-2015-094 - fv. 49 Klyvevegen - for graving langs vegen Statens vegvesen Skagerak Nett As Postboks 80 3901 PORSGRUNN Karl-Fredrik Skalleberg Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Vidar André Løkkemoen

Detaljer

Retningsliner for framføring av kablar, leidningar og graving i offentleg veg - Statens vegvesen Region vest Vedlegg nr. 1

Retningsliner for framføring av kablar, leidningar og graving i offentleg veg - Statens vegvesen Region vest Vedlegg nr. 1 Retningsliner for framføring av kablar, leidningar og graving i offentleg veg - Statens vegvesen Region vest Vedlegg nr. 1 Veglova 32 og 57 32 Elektrisk eller anna kraftleidning, telegraf- eller telefonleidning,

Detaljer

C4 Kjøreplater: C5 Fjerning av snø og is: C6 Grøntanlegg: D GJENFYLLING/REPARASJON D1 Varsling: D2 Gjenfylling rundt

C4 Kjøreplater: C5 Fjerning av snø og is: C6 Grøntanlegg: D GJENFYLLING/REPARASJON D1 Varsling: D2 Gjenfylling rundt Innholdsfortegnelse FORMÅL... 5 RETNINGSLINJENES VIRKEOMRÅDE... 5 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE... 5 ALMINNELIGE REGLER... 5 Hva reglene gjelder for... 5 Graving i veier tilhørende Statens vegvesen... 6 ANNEN

Detaljer

kommunale veier og plasser

kommunale veier og plasser Virksomhet Vei og Park Instruks for gravearbeider i kommunale veier og plasser Gjeldende fra 01.01.2011 Forord Graving i veier og gater medfører ulemper for trafikanter, næringsdrivende og beboere i graveområdet.

Detaljer

Graveinstruks for Drammen 2. gangs behandling. Bystyrekomite Byutvikling og kultur 9.4.2013

Graveinstruks for Drammen 2. gangs behandling. Bystyrekomite Byutvikling og kultur 9.4.2013 Graveinstruks for Drammen 2. gangs behandling Bystyrekomite Byutvikling og kultur 9.4.2013 10.04.2013 Hva dette handler om - Veilovens 32 32. Elektrisk eller annen kraftleidning, telegraf- eller telefonleidning,

Detaljer

Veileder: Arbeid og graving kommunal veg- og gategrunn

Veileder: Arbeid og graving kommunal veg- og gategrunn Veileder: Arbeid og graving kommunal veg- og gategrunn Forord Veilederen gjelder kommunal veg- og gategrunn underlagt Bergen kommunes vegmyndighet etter vegloven. Veilederen er et supplement til gjeldende

Detaljer

Vedtatt i Sak 85/11 fra møte 26.05.2011 i Formannskapet.

Vedtatt i Sak 85/11 fra møte 26.05.2011 i Formannskapet. RETNINGSLINJER OG VILKÅR FOR LEGGING AV LEDNINGER, KABLER, ANDRE PRIVATE TILTAK O.L. I ELLER LANGS KOMMUNAL VEG, PÅ OFFENTLIGE PLASSER OG I KOMMUNAL EIENDOMS-GRUNN I GRONG KOMMUNE. Vedtatt i Sak 85/11

Detaljer

Innspill til forskrift etter vegloven 32

Innspill til forskrift etter vegloven 32 Innspill til forskrift etter vegloven 32 1.1 1 Formål 1 Formål Forskriften skal bidra til at offentlige veger planlegges, bygges, rehabiliteres, driftes, vedlikeholdes og utnyttes på en samfunnsmessig

Detaljer

Kap. Forklaring Side Kommentar/forslag til endring

Kap. Forklaring Side Kommentar/forslag til endring Kap. Forklaring Side Kommentar/forslag til endring 1 Innledning og formål 3 Bergen kommune mener hjemmelsgrunnlaget også bør omfatte vegloven 57, jf. forslag til søknadsskjema, hvor bl.a. veglova 57 nevnes.

Detaljer

Retningsliner for framføring av kablar, leidningar og graving i offentleg veg - Statens vegvesen Region vest

Retningsliner for framføring av kablar, leidningar og graving i offentleg veg - Statens vegvesen Region vest Retningsliner for framføring av kablar, leidningar og graving i offentleg veg - Forord Framføring av kablar, leidningar, samt graving i vegar og gater medfører ofte ulemper for trafikantar og vegnaboar.

Detaljer

Ved framføring av annen infrastruktur i veggrunnen skal det tas hensyn til vegens tilstand og kvalitet.

Ved framføring av annen infrastruktur i veggrunnen skal det tas hensyn til vegens tilstand og kvalitet. Veileder: Ledninger i riksveger 08.10.2013 Forord Veilederen skal danne grunnlag for alle som planlegger, dimensjonerer, bygger og vedlikeholder ledningsanlegg over, under og langs eksisterende riksveg.

Detaljer

Instruks for gravearbeider i Oslo Havn

Instruks for gravearbeider i Oslo Havn Instruks for gravearbeider i Oslo Havn Graving i veier, plasser og gangarealer medfører ulemper for alle trafikanter i graveområdet, samt redusert trafikksikkerhet. Oslo Havn KF har utarbeidet denne graveinstruksen

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE. Retningslinjer for gravearbeid i kommunale veier

LILLESAND KOMMUNE. Retningslinjer for gravearbeid i kommunale veier LILLESAND KOMMUNE Retningslinjer for gravearbeid i kommunale veier Retningslinjer for gravearbeid i Lillesand kommunes veier Gravereglene gjelder for graving i kommunal vei eller plasser i Lillesand kommune.

Detaljer

Forord Disse tekniske og administrative vilkår og retningslinjer (bestemmelsene) har hjemmel i forskriften etter veglovens 32.

Forord Disse tekniske og administrative vilkår og retningslinjer (bestemmelsene) har hjemmel i forskriften etter veglovens 32. UTKAST til tekniske og administrative vilkår og retningslinjer til forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs riks- og fylkesveger. Forord Disse tekniske

Detaljer

Utkast. Retningslinjer for graving i kommunalt gate- og veinett med tilhørende side- og grøntareal

Utkast. Retningslinjer for graving i kommunalt gate- og veinett med tilhørende side- og grøntareal Vadsø kommune (logo) Utkast Retningslinjer for graving i kommunalt gate- og veinett med tilhørende side- og grøntareal 2007-04-13 Vadsø kommune - Utkast til retningslinjer for graving i kommunalt areal

Detaljer

kommunal veg- og gategrunn i Bergen kommun

kommunal veg- og gategrunn i Bergen kommun Arbeid og graving kommunal veg- og gategrunn i Bergen kommun Innhold I. Generelle bestemmelser... 5 1. Hjemmelsgrunnlag. Definisjon «offentlig veg».... 5 2. Reglementets virkeområde... 5 3. Reglementets

Detaljer

GRAVEARBEID I OFFENTLIG VEG Retningslinjer for kommunale veger

GRAVEARBEID I OFFENTLIG VEG Retningslinjer for kommunale veger GRAVEARBEID I OFFENTLIG VEG Retningslinjer for kommunale veger 1. januar 2003 Revidert 01.01.2008 INNHOLD 1 Innledning...3 2 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE...3 3 ALMINNELIGE REGLER...4 4 ANDRE BERØRTE INSTANSER...4

Detaljer

Bestemmelser til forskrift etter vegloven 32 om legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg

Bestemmelser til forskrift etter vegloven 32 om legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg Bestemmelser til forskrift etter vegloven 32 om legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg Bestemmelser til forskift etter vegloven 32 Side 1 Innhold 1 Innledning og formål...

Detaljer

Ved framføring av annen infrastruktur i veigrunnen skal det tas hensyn til veiens tilstand og kvalitet.

Ved framføring av annen infrastruktur i veigrunnen skal det tas hensyn til veiens tilstand og kvalitet. Utkast til veileder: Ledninger i kommunale veier 20.03.2014 Forord Veilederen skal danne grunnlag for alle som planlegger, dimensjonerer, bygger og vedlikeholder kabel- og ledningsanlegg over, under og

Detaljer

Grave- og arbeidstillatelse - søknad

Grave- og arbeidstillatelse - søknad Oppdal kommune Inge Krokannsvei 2 7340 OPPDAL Telefon: 72 40 10 00 Telefaks: 72 40 10 01 E-post: post@oppdal.kommune.no Hjemmeside: http://www.oppdal.kommune.no Grave- og arbeidstillatelse - søknad Ansvarlig

Detaljer

Søknad/ Erklæring/Tillatelse til arbeid på kommunal veg og om å legge ledning gjennom/langs kommunale veier

Søknad/ Erklæring/Tillatelse til arbeid på kommunal veg og om å legge ledning gjennom/langs kommunale veier Søknad/ Erklæring/Tillatelse til arbeid på kommunal veg og om å legge ledning gjennom/langs kommunale veier Det søkes med dette om å: Sperring av kommuanl veg, i forbindelse med Arbeid Annet dato: fra

Detaljer

Arbeid på veg. Innlegg på driftsoperatørsamling. Molde 31. januar og Ålesund 1. februar 2005. v/stig Seljeseth

Arbeid på veg. Innlegg på driftsoperatørsamling. Molde 31. januar og Ålesund 1. februar 2005. v/stig Seljeseth Arbeid på veg Innlegg på driftsoperatørsamling Molde 31. januar og Ålesund 1. februar 2005 v/stig Seljeseth 1. Kabler og rør i offentlig veg, graveløyve og vilkår 1 Løyve til å legge kabler og rør i offentlig

Detaljer

Statens vegvesen. Svar på gravesøknad - fv Sæterosen i Brønnøy kommune

Statens vegvesen. Svar på gravesøknad - fv Sæterosen i Brønnøy kommune Statens vegvesen AkvaDesign Systems AS Havnegata 46 8900 BRØNNØYSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Maria Renate Olsen / 16/24243-2 07.03.2016

Detaljer

Evaluering av Graveinstruks. Bystyrekomite for byutvikling og kultur november 2012. Rådmannens vurderinger

Evaluering av Graveinstruks. Bystyrekomite for byutvikling og kultur november 2012. Rådmannens vurderinger Evaluering av Graveinstruks Bystyrekomite for byutvikling og kultur november 2012 Rådmannens vurderinger 14.11.2012 Evaluering 2012 gir 3 hovedkonklusjoner Kostnader for graving i offentlige veier har

Detaljer

I Generelle bestemmelser

I Generelle bestemmelser Forskrift om endringer i forskrift 8. oktober 2013 nr. 1212 om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg. I Generelle bestemmelser 1.Formål Forskriften

Detaljer

Vegloven 32. Kjersti Narheim Haugen. Juridisk seksjon, Vegdirektoratet 23. januar 2017

Vegloven 32. Kjersti Narheim Haugen. Juridisk seksjon, Vegdirektoratet 23. januar 2017 Vegloven 32 Kjersti Narheim Haugen Juridisk seksjon, Vegdirektoratet 23. januar 2017 Tema Vegloven 32 og regelverket rundt bestemmelsen pr. i dag: Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting

Detaljer

Standard retningslinjer

Standard retningslinjer GRAVEARBEIDER I OFFENTLIGE AREALER Standard retningslinjer INNHOLD 1 INNLEDNING....1 2 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE.... 3 3 ALMINNELIGE REGLER... 5 3.1 Hva reglene gjelder for... 5 3.2 Graving i veger tilhørende

Detaljer

Ved framføring av annen infrastruktur i veggrunnen skal det tas hensyn til vegens tilstand og kvalitet.

Ved framføring av annen infrastruktur i veggrunnen skal det tas hensyn til vegens tilstand og kvalitet. Veileder: Ledninger i riksveger Forord Veilederen skal danne grunnlag for alle som planlegger, dimensjonerer, bygger og vedlikeholder ledningsanlegg over, under og langs eksisterende riksveg. Ved framføring

Detaljer

Retningslinjer for gravearbeider i kommunale veier

Retningslinjer for gravearbeider i kommunale veier Retningslinjer for gravearbeider i kommunale veier Januar 2012 Retningslinjer for graving i kommunale veier Side 1 INNHOLD 1. INNLEDNING...3 2. SØKNAD OM GRAVETILLATELSE...3 3. ALMINNELIGE REGLER... 4

Detaljer

Veileder: Ledninger i kommunale veger

Veileder: Ledninger i kommunale veger Veileder: Ledninger i kommunale veger Høringsutkast 11.september 2015 Veiledning: Ledninger i kommunale veger Høringsversjon - 11. september 2015 Side 1 1. Innledning og formål... 3 2. Definisjoner...

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato : Region nord Tom - Vidar Salangli /

Statens vegvesen. Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato : Region nord Tom - Vidar Salangli / Statens vegvesen Nysted AS Industriveien 9050 STORSTEINNES Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato : Region nord Tom - Vidar Salangli / 16/80746-2 08.06.201

Detaljer

GRAVEMELDING MÅLSELV KOMMUNE

GRAVEMELDING MÅLSELV KOMMUNE GRAVEMELDING MÅLSELV KOMMUNE BYGGHERRE: tlf: fax: e-post: GRAVEADRESSE: GNR./BNR: ARBEIDET VIL PÅGÅ I TIDSROMMET: FRA: TIL: ARBEIDETS ART: Eks. vann, avløp, kabel Vil arbeidet omfatte graving i offentlige

Detaljer

Sandnes kommune har vedtatt retningslinjer for graving i kommunale trafikkarealer.

Sandnes kommune har vedtatt retningslinjer for graving i kommunale trafikkarealer. RETNINGSLINJER FOR GRAVING I KOMMUNALE TRAFIKKAREALER FORORD Sandnes kommune har vedtatt retningslinjer for graving i kommunale trafikkarealer. Retningslinjene skal gi opplysninger om de krav som settes

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR GRAVEARBEIDER I OFFENTLIGE VEGER, PARKER OG FRIOMRÅDER.

RETNINGSLINJER FOR GRAVEARBEIDER I OFFENTLIGE VEGER, PARKER OG FRIOMRÅDER. Teknisk drift RETNINGSLINJER FOR GRAVEARBEIDER I OFFENTLIGE VEGER, PARKER OG FRIOMRÅDER. Vedtatt 16.10 2013 av Teknisk drift 1 Innhold 1. SØKNAD OM GRAVETILLATELSE... 5 2. ALMINNELIGE REGLER... 5 2.1 Graving

Detaljer

Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving

Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving Administrative og tekniske bestemmelser Vedtatt kommunestyret 7.10.2014. Innholdsfortegnelse Innledning side 5 Samordnet gravemeldingstjeneste side 5 Administrative

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE Oslo kommune, v/vann- og avløpsetaten(vav) ønsker å inngå rammeavtale med entreprenør om reparasjon av veidekke og bærelag etter gravearbeider i kommunens vei -

Detaljer

Retningslinjer for gravearbeid i Kristiansand kommunes veier

Retningslinjer for gravearbeid i Kristiansand kommunes veier Retningslinjer for gravearbeid i Kristiansand kommunes veier Vedtatt av byutviklingsstyret 17.11.2005 Kristiansand kommune Ingeniørvesenet Vei- og prosjektavdelingen 11. oktober 2005 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bergen kommune og Statens vegvesen Region Vest Bergen distrikt har utarbeidet regler for plassering av container, lift, kranbil og stillas m.v.

Bergen kommune og Statens vegvesen Region Vest Bergen distrikt har utarbeidet regler for plassering av container, lift, kranbil og stillas m.v. 1 Forord Bergen kommune og Statens vegvesen Region Vest Bergen distrikt har utarbeidet regler for plassering av container, lift, kranbil og stillas m.v. Reglene gjelder på all offentlig veg- og gategrunn

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING)

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING) KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING) Oslo kommune, v/vann- og avløpsetaten(vav) ønsker å inngå rammeavtale med entreprenør om reparasjon av veidekke og bærelag etter gravearbeider i kommunens

Detaljer

Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving

Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving Administrative og tekniske bestemmelser Vedtatt av Rana kommunestyre. 2 Innholdsfortegnelse Innledning side 5 Samordnet gravemeldingstjeneste side 5 Administrative

Detaljer

Veileder: Ledninger i kommunale veger

Veileder: Ledninger i kommunale veger Veileder: Ledninger i kommunale veger Veiledning: Ledninger i kommunale veger versjon 3-20. august 2015 Side 1 1 Innledning og formål... 4 2 Definisjoner... 5 3 Veileder til søknaden... 6 3.1 Framgangsmåte

Detaljer

G-Sport Porsgrunn - Beha-kvartalet C. E. Berg-Hanssensgate PORSGRUNN

G-Sport Porsgrunn - Beha-kvartalet C. E. Berg-Hanssensgate PORSGRUNN G-Sport Porsgrunn - Beha-kvartalet C. E. Berg-Hanssensgate 14 3916 PORSGRUNN Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Per Johannes Otterdahl-Møller

Detaljer

RETNINGSLINJER og søknadsskjema. - for tiltak/graving i kommunale gater, veier og plasser

RETNINGSLINJER og søknadsskjema. - for tiltak/graving i kommunale gater, veier og plasser Retningslinjer for tiltak/graving i kommunale gater, veier og plasser. 1 RETNINGSLINJER og søknadsskjema - for tiltak/graving i kommunale gater, veier og plasser KOMMUNALTEKNIKK Vedtatt av Hovedutvalg

Detaljer

Refleksjoner basert på 2 års erfaringer. Hvilke problemstillinger vil veieier gripe fatt i?

Refleksjoner basert på 2 års erfaringer. Hvilke problemstillinger vil veieier gripe fatt i? Drammen kommunes graveinstruks fra 2009 Refleksjoner basert på 2 års erfaringer. Hvilke problemstillinger vil veieier gripe fatt i? Jørn Gjennestad Drammen kommune Hvorfor ny graveinstruks i Drammen? den

Detaljer

Veileder: Ledninger i kommunale veger

Veileder: Ledninger i kommunale veger Veileder: Ledninger i kommunale veger 13. november 2015 Veiledning: Ledninger i kommunale veger Sluttdokument - 13. november 2015 Side 1 1. Innledning og formål... 3 2. Definisjoner... 4 3. Beskrivelse

Detaljer

Fet kommune. Søknads- og egenkontrollskjema for gravearbeider i kommunale veier og veigrunn

Fet kommune. Søknads- og egenkontrollskjema for gravearbeider i kommunale veier og veigrunn Fet kommune Søknads- og egenkontrollskjema for gravearbeider i kommunale veier og veigrunn Enhet for kommunalteknikk - skal oppleves som profesjonelle i vårt møte med brukerne og vi skal være robuste i

Detaljer

Retningslinjer graving i kommunal veg/grunn

Retningslinjer graving i kommunal veg/grunn INNHALD: SIDE: 1.0 INNLEIING 3 1.1 HEIMEL 3 1.2 NÅR DET SKAL SØKES 3 1.3 FORMÅL 3 1.4 GEBYR OG KRAV OM RESERVERØYR 3 2.0 SØKNAD OM GRAVEMELDING/LØYVE 4 3.0 ALMINELEGE REGLAR 4 3.1 KVA REGLANE GJELDER FOR

Detaljer

Bybanen i Bergen Konsekvenser for VA

Bybanen i Bergen Konsekvenser for VA Bybanen i Bergen Konsekvenser for VA Hogne Hjelle, Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten VA-dagane på Vestlandet 23. 24. september 2009 Vann- og avløpsetaten Fjøsangerveien 68 Pb. 7700 5020 Bergen www.bergenvann.no

Detaljer

Retningslinjer for graving i kommunal veg For entreprenører, private og etater som utfører gravearbeider Gjøvik kommune.

Retningslinjer for graving i kommunal veg For entreprenører, private og etater som utfører gravearbeider Gjøvik kommune. For entreprenører, private og etater som utfører gravearbeider Gjøvik kommune. Teknisk Drift Avd. Veg, park og friluftsliv April 2013 2 INNHOLD 1 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE...3 2 VIRKEOMRÅDER...4 3 HJEMMELSGRUNNLAG...4

Detaljer

C4 Kjøreplater: C5 Fjerning av snø og is: C6 Grøntanlegg: D GJENFYLLING/REPARASJON D1 Varsling: D2 Gjenfylling rundt

C4 Kjøreplater: C5 Fjerning av snø og is: C6 Grøntanlegg: D GJENFYLLING/REPARASJON D1 Varsling: D2 Gjenfylling rundt Innholdsfortegnelse FORMÅL... 5 RETNINGSLINJENES VIRKEOMRÅDE... 5 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE... 5 ALMINNELIGE REGLER... 5 Hva reglene gjelder for... 5 Graving i veier tilhørende Statens vegvesen... 6 ANNEN

Detaljer

Orkdal kommune. Retningslinjer for graving i kommunale trafikk og grøntarealer

Orkdal kommune. Retningslinjer for graving i kommunale trafikk og grøntarealer Orkdal kommune Retningslinjer for graving i kommunale trafikk og grøntarealer 1 Innledning... 4 2 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE... 4 3 ALMINNELIGE REGLER... 5 3.1 Hva reglene gjelder for... 5 3.2 Hjemmelsgrunnlag...

Detaljer

Merknader til enkeltbestemmelser

Merknader til enkeltbestemmelser I Generelle bestemmelser Merknader til enkeltbestemmelser 1. Hjemmelsgrunnlag. Definisjon «offentlig veg». Se gjeldende punkt 1.1. Hjemmelsgrunnlaget er foreslått utvidet til også å omfatte arbeidsvarslingstilfellene.

Detaljer

Statens vegvesen. Fylkesvei 303 - Helgerødveien ved Skårenveien i Sandefjord kommune - svar på søknad om å grave langs veien for å legge høyspentkabel

Statens vegvesen. Fylkesvei 303 - Helgerødveien ved Skårenveien i Sandefjord kommune - svar på søknad om å grave langs veien for å legge høyspentkabel Statens vegvesen Vidar Knutsen Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Heidi Næss Midtskogen / 16/3249-2 08.01.2016 95900781 Fylkesvei 303 - Helgerødveien

Detaljer

Graveinstruks for Vestby Kommune

Graveinstruks for Vestby Kommune for Vestby Kommune Forord Graving i veger og gater medfører ofte ulemper i form av redusert framkommelighet for trafikantene og uønsket støy og rystelser for beboerne i graveområdet. Samtidig er det fare

Detaljer

Fet kommune. Retningslinjer for gravearbeider i kommunale veier og veigrunn

Fet kommune. Retningslinjer for gravearbeider i kommunale veier og veigrunn Fet kommune Retningslinjer for gravearbeider i kommunale veier og veigrunn Enhet for kommunalteknikk - skal oppleves som profesjonelle i vårt møte med brukerne og vi skal være robuste i forhold til rammebetingelser

Detaljer

Retningslinjer for graving i kommunale veger, parker og friområder. Skien kommune Porsgrunn kommune Bamble kommune Siljan kommune

Retningslinjer for graving i kommunale veger, parker og friområder. Skien kommune Porsgrunn kommune Bamble kommune Siljan kommune Retningslinjer for graving i kommunale veger, parker og friområder Skien Porsgrunn Bamble Siljan FORORD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Graveinstruks for Drammen Revisjon vedtatt 23.04.2013. Informasjonsmøte med entreprenører og ledningseiere 29. mai 2013 30.05.13

Graveinstruks for Drammen Revisjon vedtatt 23.04.2013. Informasjonsmøte med entreprenører og ledningseiere 29. mai 2013 30.05.13 Graveinstruks for Drammen Revisjon vedtatt 23.04.2013 Informasjonsmøte med entreprenører og ledningseiere 29. mai 2013 30.05.13 Program Prosess Oppsummering av evalueringen Gjennomgang av endringene fra

Detaljer

INSTRUKS FOR GRAVEARBEID I BÆRUMS GATER, VEIER OG PLASSER

INSTRUKS FOR GRAVEARBEID I BÆRUMS GATER, VEIER OG PLASSER INSTRUKS FOR GRAVEARBEID I BÆRUMS GATER, VEIER OG PLASSER BÆRUM KOMMUNE VEI OG TRAFIKK INNHOLD 1 INNLEDNING....1 2 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE....2 3 ALMINNELIGE REGLER...2 3.1 Hva reglene gjelder for...2

Detaljer

Norm for kommunale vegar i Sogndal kommune

Norm for kommunale vegar i Sogndal kommune Sogndal kommune Kommunalteknikk Norm for kommunale vegar i Sogndal kommune Sogndal 2015 1 INNLEIING... 2 2 DEL 1: PLANLEGGING, PROSJEKTERING OG BYGGING AV NYE VEGAR... 3 2.1 GENERELT... 3 2.2 SPESIELLE

Detaljer

Graveregler. Regler for graving i kommunale veier i Gjerdrum kommune. Gjerdrum kommune. Virksomhet kommunalteknikk. Med virkning fra 01.06.

Graveregler. Regler for graving i kommunale veier i Gjerdrum kommune. Gjerdrum kommune. Virksomhet kommunalteknikk. Med virkning fra 01.06. Gjerdrum kommune Virksomhet kommunalteknikk Graveregler Regler for graving i kommunale veier i Gjerdrum kommune Med virkning fra 01.06.2011 Side 1 av 28 Forord Samfunnet trenger korridorer for framføring

Detaljer

INSTRUKS FOR GRAVING I KONGSBERG KOMMUNES VEIER, GATER OG PLASSER

INSTRUKS FOR GRAVING I KONGSBERG KOMMUNES VEIER, GATER OG PLASSER INSTRUKS FOR GRAVING I KONGSBERG KOMMUNES VEIER, GATER OG PLASSER Vedtatt Kongsberg kommunestyre 1.04.0 1 INNHOLD Side Kapittel 1 INNLEDNING 4 Kapittel 2 SØKNAD OM GRAVE-/ARBEIDSTILLATELSE 5 Kapittel 3

Detaljer

VEINORM FOR FROLAND KOMMUNE

VEINORM FOR FROLAND KOMMUNE VEINORM FOR FROLAND KOMMUNE 1.0 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Gyldighetsområde Normen gjelder for alle veianlegg som det forutsettes at kommunen skal ha vedlikehold av. Normen skal inngå som bilag til en

Detaljer

Retningslinjer for graving i kommunale veger, parker og friområder. Skien kommune Porsgrunn kommune Bamble kommune Siljan kommune

Retningslinjer for graving i kommunale veger, parker og friområder. Skien kommune Porsgrunn kommune Bamble kommune Siljan kommune Retningslinjer for graving i kommunale veger, parker og friområder Skien kommune Porsgrunn kommune Bamble kommune Siljan kommune FORORD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Graveløyve i kommunal veg eller grunn - søknad

Graveløyve i kommunal veg eller grunn - søknad Volda kommune Telefon: 70 05 87 00 E-post: postmottak@volda.kommune.no Hjemmeside: http://www.volda.kommune.no Graveløyve i kommunal veg eller grunn - søknad Søkjar (ansvarleg for gravinga) Arbeidet skal

Detaljer

VEINORM FOR ARENDAL KOMMUNE

VEINORM FOR ARENDAL KOMMUNE VEINORM FOR ARENDAL KOMMUNE 1.0 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Gyldighetsområde Normen gjelder for alle veianlegg som det forutsettes at kommunen skal ha vedlikehold av. Normen skal inngå som bilag til en

Detaljer

Avkjørselstillatelse fra Fv 890 til eiendommen Gnr. 36, Bnr. 40 i Tana kommune.

Avkjørselstillatelse fra Fv 890 til eiendommen Gnr. 36, Bnr. 40 i Tana kommune. Statens vegvesen Øystein Dahl Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Jan Inge Johansen / 78941695 16/108373-1 07.07.2016 Avkjørselstillatelse fra

Detaljer

Graveinstruks for kommunene Frogn, Vestby og Ås

Graveinstruks for kommunene Frogn, Vestby og Ås 1 Graveinstruks for kommunene, og Vedtatt av kommunestyre 25.04.2012 Gjelder fra 01.06.2012 kommune 2 Forord Graving i vei og grunn medfører ofte ulemper i form av redusert framkommelighet og dårligere

Detaljer

Retningslinjer for graving i kommunale veier, parker og friområder

Retningslinjer for graving i kommunale veier, parker og friområder Retningslinjer for graving i kommunale veier, parker og friområder Vedtatt i: Utvalg for samfunn, næring, kultur og miljø 10.05.2011 Kommunestyret 26.05.2011 2 Forord...4 Vedlegg...4 Definisjoner...5 1.0

Detaljer

Vedlegg 1 - Detaljerte kommentarer på forslag til "Veileder for graving i kommunale veger" Kap. Forklaring Side Kommentar/forslag til endring

Vedlegg 1 - Detaljerte kommentarer på forslag til Veileder for graving i kommunale veger Kap. Forklaring Side Kommentar/forslag til endring Vedlegg 1 - Detaljerte kommentarer på forslag til "Veileder for graving i kommunale veger" Mange av punktene har det ikke vært tid til å drøfte i møtene. Dette er uheldig i forhold til aksept og bærekraft

Detaljer

Aurskog Høland kommune REGLER FOR GRAVING I KOMMUNALE VEIER, PARKER OG GRØNTAREALER

Aurskog Høland kommune REGLER FOR GRAVING I KOMMUNALE VEIER, PARKER OG GRØNTAREALER Aurskog Høland Eidsvoll Enebakk Fet Lørenskog Nannestad Nittedal Rælingen Skedsmo Sørum Ullensaker Aurskog Høland kommune REGLER FOR GRAVING I KOMMUNALE VEIER, PARKER OG GRØNTAREALER Side 1 av 29 Forord

Detaljer

Gravetillatelse i kommunal vei eller grunn - søknad

Gravetillatelse i kommunal vei eller grunn - søknad Volda kommune : 70 05 87 00 E-post: postmottak@volda.kommune.no Hjemmeside: http://www.volda.kommune.no Gravetillatelse i kommunal vei eller grunn - søknad Søker (ansvarlig for graving) Arbeidet skal utføres

Detaljer

Graveinstruks for kommunene Frogn, Vestby og Ås

Graveinstruks for kommunene Frogn, Vestby og Ås 1 Graveinstruks for kommunene Frogn, Vestby og Ås Gjelder graving i kommunal grunn Vedtatt av styre 10.09.2012 2 Forord Graving i vei og grunn medfører ofte ulemper i form av redusert framkommelighet og

Detaljer

Gravemeldingskjemaer Retningslinjer, gravemelding, varslingsplan

Gravemeldingskjemaer Retningslinjer, gravemelding, varslingsplan 2010 Gravemeldingskjemaer Retningslinjer, gravemelding, varslingsplan I dette heftet vil du finne skjemaer for arbeids- og gravemelding, varslingsplan, egenkontrollskjema samt retningslinjer for graving

Detaljer

Retningsliner for framføring av kablar, leidningar og graving i kommunal veg

Retningsliner for framføring av kablar, leidningar og graving i kommunal veg Retningsliner for framføring av kablar, leidningar og graving i kommunal veg Vedtatt i Odda kommunestyre, Saknr. 031/10 07. april 2010 Etne Kommune Karmøy kommune Kvinnherad kommune Odda kommune Stord

Detaljer

Retningsliner for framføring av kablar, leidningar og graving i kommunal veg

Retningsliner for framføring av kablar, leidningar og graving i kommunal veg Retningsliner for framføring av kablar, leidningar og graving i kommunal veg Kvinnherad kommune Vedtak Gyldig fra Osv Etne Kommune Karmøy kommune Kvinnherad kommune Odda kommune Stord kommune Ullensvang

Detaljer

Vedtatt av Stokke kommunestyre 4.11.2013

Vedtatt av Stokke kommunestyre 4.11.2013 1 Vedtatt av styre 4.11.2013 2 Forord Graving i veier og gater medfører ofte ulemper i form av redusert framkommelighet for trafikantene og uønsket støy og rystelser for beboerne i graveområdet. Samtidig

Detaljer

Ved framføring av annen infrastruktur i veggrunnen skal det tas hensyn til vegens tilstand og kvalitet.

Ved framføring av annen infrastruktur i veggrunnen skal det tas hensyn til vegens tilstand og kvalitet. Veileder: Ledninger i kommunale veger Forord Veilederen bygger på Veglovens 32 med tilhørende forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg.

Detaljer

Endringer i ny utgave av HB051

Endringer i ny utgave av HB051 Endringer i ny utgave av HB051 Krav til utførende virksomhet - Den virksomhet som ifølge godkjent arbeidsvarslingsplan har fått og påtatt seg ansvaret for at varsling og sikring til enhver tid er i samsvar

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR GRAVING I VEI

RETNINGSLINJER FOR GRAVING I VEI RETNINGSLINJER FOR GRAVING I VEI Rev 2 2008 ASKER KOMMUNE Side 1 av 20 INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING... 4 2 SØKNAD OM GRAVE/ARBEIDSTILLATELSE... 4 3 ALMINNELIGE REGLER...5 3.1 Hva reglene gjelder for... 5

Detaljer

Statens vegvesen. Søknad om tillatelse for pressing/boring gjennom - fv. 834 Løp i Bodø kommune - vannledning

Statens vegvesen. Søknad om tillatelse for pressing/boring gjennom - fv. 834 Løp i Bodø kommune - vannledning Statens vegvesen Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Ivar Heggli / 97077271 16/179872-2 24.01.2017 Søknad

Detaljer

Instruks for gravearbeider i Alstahaug kommune. Høringsutkast 29.05.12

Instruks for gravearbeider i Alstahaug kommune. Høringsutkast 29.05.12 Instruks for gravearbeider i Alstahaug kommune Høringsutkast 29.05.12 Forord Graving i veier, gater, parker/grøntområder og annet offentlig areal medfører ulemper for trafikanter, gående, syklende, næringsdrivende

Detaljer

Graveinstruks Oktober 2008

Graveinstruks Oktober 2008 Oktober 2008 Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker og friområder i Drammen kommune Betingelser og vilkår Administrative bestemmelser Tekniske bestemmelser Vedtatt av Drammen bystyre: 28.10.2008

Detaljer

Modum kommune. Graveinstruks

Modum kommune. Graveinstruks Sperr Modum kommune Graveinstruks Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker og friområder i Modum kommune Betingelser og vilkår Administrative bestemmelser Tekniske bestemmelser Vedtatt av Modum

Detaljer

Retningslinjer for graving i kommunale arealer i Stavanger

Retningslinjer for graving i kommunale arealer i Stavanger STAVANGER KOMMUNE Retningslinjer for graving i kommunale arealer i Stavanger Bymiljø og utbygging (BMU) Vei, park og idrett (VPI) Vedtatt i Bystyret 15.06.2009 RETNINGSLINJER FOR GRAVING I KOMMUNALE AREALER

Detaljer