Evaluering av Graveinstruks. Bystyrekomite for byutvikling og kultur november Rådmannens vurderinger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av Graveinstruks. Bystyrekomite for byutvikling og kultur november 2012. Rådmannens vurderinger"

Transkript

1 Evaluering av Graveinstruks Bystyrekomite for byutvikling og kultur november 2012 Rådmannens vurderinger

2 Evaluering 2012 gir 3 hovedkonklusjoner Kostnader for graving i offentlige veier har økt i forhold til gravinger før nytt graveregime ble innført Kvalitet på graving etter nytt regime har økt vesentlig og forfall i veinett som følge dårlig utført graving er tilnærmet stanset Kontroll og oppfølging er nødvendig for et godt resultat

3 Ledningseiernes evaluering og konklusjoner Ønsker endringer i tekniske bestemmelser for utførelse av istandsetting Reduksjon av kostnader og gebyrer knyttet til graving i veier Mer lempelig skjønnsutøvelse i forhold til fastsatte krav ved veiholders kontroll som fører til reduserte kostnader Erkjenner at graving ikke skal føre til redusert veikapital

4 Rådmannens evaluering og konklusjoner Dagens regime fungerer godt og bidrar til å opprettholde veikapital Revidert graveinstruks bidrar til tydelige retningslinjer for teknisk utførelse Drammen kommunes veiledning og kontroll gjør at utbyggere etterlever regelverket Økte kostnader skyldes vel så mye innskjerpet kontroll som revidert graveinstruks

5 Forutsetninger ved rådmannens vurdering av forslag fra ledningseierne Graveinstruks skal: Sikre trafikanter og framkommelighet Hindre skade på kommunens anlegg og eiendommer Raske og kostnadseffektive prosesser for ledningseiere og entreprenører Sikre hensynet til nedlagte ledninger Unngå ulemper for naboer Sikre full kontroll med graving i kommunale veier

6 Vurdering av forslag om vesentlige endringer i graveinstruks Tema: Krav til gravedybde Dagens regler Veiklasse 1 har gravedybde minimum 60 cm og gjelder de fleste kommunale veier Veiklasse 2 har minimum 40 cm og gjelder et begrenset antall kommunale veier Ledningseierne ønsker Samme regime som Oslo Inndeling i veinett klasse 1 og 2 som er i samsvar med Veinormaler og kommunens gatenorm

7 Gravedybde og skråninger er viktig for å bevare veikonstruksjonen Ledningsanlegget skal ligge under veikonstruksjonen Skråning skal hindre undergraving Asfaltskjæring gjøres etter at grøft er fylt og nytt veifundament er lagt

8 Rådmannens vurdering av gravedybde Veiklasseinndelingen vurderes endret som følger: Veiklasse 1 kan bli sentrumsgater, kollektivtraseer og andre viktige veier med stor trafikk (60 cm gravedybde) Bolig- og adkomstveier samt GS-veier blir klasse 2 (40 cm gravedybde) Kommunalt veinett med redusert gravedybde øker dermed fra ca 10% til ca 70%.

9 Tema: Nærføring kabelgrøft utenfor asfaltert areal Dagens regler krever reasfaltering til midt vei selv om ledningsgrøft ligger på utsiden av asfaltkanten og ikke berører veidekket Begrunnelsen for dagens krav er at sidearealet er en viktig del av veikonstruksjonen og for å sikre seg mot undergraving og svekket bæreevne Ledningseierne krever at nærføringsbestemmelsen fjernes

10 Nærføring er kabelgrøft like utenfor asfaltkanten En viktig del av veikonstruksjonen er ofte ødelagt

11 Rådmannens vurdering av nærføring Topp skråning av grøft vurderes justert til å kunne legges inn mot veidekket men ikke berøre dette Hvis skråning er for bratt eller asfalten undergraves må halve vegen asfalteres. En korrekt utført sidegrøft med komprimering vil dermed ikke føre til krav om asfaltering til midt vei Det er en viss risiko for senere forringelse

12 Tema: Asfaltering Ledningseierne ber om forenklinger i forhold til: Asfaltering til midt vei uansett graveareal bør reduseres Ny asfalt i forbindelse med graveareal skal utvides fram til nærmeste gammel skjøt

13 Asfalteringsbredde Lempelige krav? Eller dagens krav til midt vei? Ledningseierne ber om forenklinger: Asfaltering til midt vei bør reduseres

14 Asfaltering midt vei ved mindre gravearbeider Ledningseierne ber om forenklinger: Asfaltering til midt vei bør reduseres

15 Asfaltering midt vei ved mindre gravearbeider gammel løsning

16 Dagens krav: asfaltering av hel gangveibredde i hele gravingens lengde Ledningseierne ber om forenklinger: Asfaltering bør reduseres

17 Tidligere praksis Reparasjon av kum og stikkledning er krevende i forhold til framtidige skader Dagens praksis

18 Rådmannens vurdering av asfaltering Det vurderes om store langsgående grøftearbeider i veiklasse 2 kan slippe med asfaltering til halve kjørefeltet i stedet for midt veg. Dette temaet er omdiskutert. Alle andre krav vurderes opprettholdt Det er risiko for senere forringelse

19 Tema: Utkiling

20 Utkiling - hvorfor? Skal sikre jevn overgang mellom overbygning i graveareal og eksisterende vei Skal jevne ut setninger i overgangen mellom graving og eksisterende vei Ledningseierne krever endring eller fjerning av utkilingskravet

21 Slik ble det ofte gjort før undergraving og etterfølgende setninger og skader

22 Rådmannens vurdering av utkiling Utkiling fungerer godt og foreslås opprettholdet

23 Tema: Fortanning Ledningseierne ber om reduksjon av fortanning i bærelag og asfaltdekke

24 Riktig skjøting og fortanning gir et godt resultat

25 Tilpasning til gammel asfalt med skjæring og fortanning. Klebing av frest flate gir tett skjøt

26 Rådmannens vurdering av fortanning Rådmannens vurdering: Fortanning er helt avgjørende for å få tette skjøter. Kravene tilutførelse vurderes skjerpet gjennom krav til forsegling av skjøter Fortanne ved 6 cm i stedet for 8 cm

27 Tema: Sperrefristbestemmelsen Forbud mot graving i veier som er rehabilitert eller asfaltert siste 3 år. Hvis det likevel må graves pga feil, brudd eller lignende kreves reasfaltering i 25 meters lengde og full bredde uavhengig av gravingens størrelse

28 Konsekvens av sperrefristbestemmelsen Gult område er selve gravingen, rødt er tillegget fordi veien nylig er rehabilitert. Kabeleiere skal inviteres til å være med på tiltak slik at man slipper graving i nylagt asfalt

29 Rådmannens vurdering av sperrefrist Sperrefrist er vesentlig i forhold til å bevare investert kapital Sperrefrist er vesentlig i forhold til å få ledningsaktører med på fellesanlegg Rådmannen foreslår å opprettholde sperrefristen

30 Forringelsesgebyret Ledningseierne ber om at Satsene for forringelsesgebyr reduseres Håndhevingen begrenses til nye veier Rådmannens vurdering Reduksjon av forringelsesgebyr må sees i sammenheng med eventuelle endringer i tekniske krav Forringelsesgebyr brukes for å rette opp feil utførelse Med foreslått justering av tekniske krav foreslås forringelsesgebyret opprettholdt

31 Tidligere ble enhver graving istandsatt for seg ofte også med dårlig resultat. Dette er eksempel på en parsell med vesentlig verdigforringelse pga flere gravinger

32 Nødvendigheten av kontroll Et eksempel på ulovlig graving Ingen tillatelse og feil arbeidsvarsling Arbeidet stanses umiddelbart Opplæring av entreprenør før tillatelse gis Uten kontroll ville dette bli en dårlig løsning i framtida

33 Slike gravesteder finner du ikke i dag

34 Prosessen videre Rådmannens forslag til framdrift: November: Desember: Januar: Februar/mars: Mars/april: Evalueringsrapport i Byutviklingskomiteen Sak med forslag til revidert graveinstruks Høringsperiode Behandling og vedtak Iverksettelse, informasjon og opplæring

Graveinstruks for Drammen 2. gangs behandling. Bystyrekomite Byutvikling og kultur 9.4.2013

Graveinstruks for Drammen 2. gangs behandling. Bystyrekomite Byutvikling og kultur 9.4.2013 Graveinstruks for Drammen 2. gangs behandling Bystyrekomite Byutvikling og kultur 9.4.2013 10.04.2013 Hva dette handler om - Veilovens 32 32. Elektrisk eller annen kraftleidning, telegraf- eller telefonleidning,

Detaljer

Refleksjoner basert på 2 års erfaringer. Hvilke problemstillinger vil veieier gripe fatt i?

Refleksjoner basert på 2 års erfaringer. Hvilke problemstillinger vil veieier gripe fatt i? Drammen kommunes graveinstruks fra 2009 Refleksjoner basert på 2 års erfaringer. Hvilke problemstillinger vil veieier gripe fatt i? Jørn Gjennestad Drammen kommune Hvorfor ny graveinstruks i Drammen? den

Detaljer

INSTRUKS FOR GRAVEARBEID I GATER, VEIER OG PLASSER

INSTRUKS FOR GRAVEARBEID I GATER, VEIER OG PLASSER - 1 - INSTRUKS FOR GRAVEARBEID I GATER, VEIER OG PLASSER Øvre Eiker Kommune Seksjon for Teknisk infrastruktur Avdeling Veg og park Vedtatt Øvre Eiker kommunestyre 15.12.2010 - 2 - Innhold Side 2 Kapittel

Detaljer

Bestemmelser til forskrift etter vegloven 32 om legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg

Bestemmelser til forskrift etter vegloven 32 om legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg Bestemmelser til forskrift etter vegloven 32 om legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg Bestemmelser til forskift etter vegloven 32 Side 1 Innhold 1 Innledning og formål...

Detaljer

Retningslinjer for graving i kommunale veger, parker og friområder. Skien kommune Porsgrunn kommune Bamble kommune Siljan kommune

Retningslinjer for graving i kommunale veger, parker og friområder. Skien kommune Porsgrunn kommune Bamble kommune Siljan kommune Retningslinjer for graving i kommunale veger, parker og friområder Skien kommune Porsgrunn kommune Bamble kommune Siljan kommune FORORD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Instruks for gravearbeider i Alstahaug kommune. Høringsutkast 29.05.12

Instruks for gravearbeider i Alstahaug kommune. Høringsutkast 29.05.12 Instruks for gravearbeider i Alstahaug kommune Høringsutkast 29.05.12 Forord Graving i veier, gater, parker/grøntområder og annet offentlig areal medfører ulemper for trafikanter, gående, syklende, næringsdrivende

Detaljer

Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving

Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving Administrative og tekniske bestemmelser Vedtatt av Rana kommunestyre. 2 Innholdsfortegnelse Innledning side 5 Samordnet gravemeldingstjeneste side 5 Administrative

Detaljer

Regler for graving i offentlig veg- og gategrunn

Regler for graving i offentlig veg- og gategrunn Regler for graving i offentlig veg- og gategrunn GJELDENDE FRA 01.01.2003 Innledning og Statens vegvesen Hordaland har i 2002 arbeidet med revisjon av et midlertidig regelverk for graving i offentlig veg-

Detaljer

Veileder: Arbeid og graving kommunal veg- og gategrunn

Veileder: Arbeid og graving kommunal veg- og gategrunn Veileder: Arbeid og graving kommunal veg- og gategrunn Forord Veilederen gjelder kommunal veg- og gategrunn underlagt Bergen kommunes vegmyndighet etter vegloven. Veilederen er et supplement til gjeldende

Detaljer

GRAVEARBEIDER KOMMUNALE VEGNETTET PÅ I DET STJØRDAL KOMMUNALE

GRAVEARBEIDER KOMMUNALE VEGNETTET PÅ I DET STJØRDAL KOMMUNALE RET RETNINGSLINJER RERERETRETNINGSLINJER FOR GRAVEARBEID FOR PÅ DET GRAVEARBEIDER KOMMUNALE VEGNETTET PÅ I DET STJØRDAL KOMMUNALE KOMMUNE VEGNETTET I STJØRDAL KOMMUNE Flyfoto : Stjørdal sentrum INNLEDNING

Detaljer

FOR GRAVEARBEID OG ARBEIDSTILLATELSE

FOR GRAVEARBEID OG ARBEIDSTILLATELSE RETNINGSLINJER FOR GRAVEARBEID OG ARBEIDSTILLATELSE I GATER, VEIER OG PLASSER HALDEN KOMMUNE INNHOLD FORMÅL...1 FORMÅL...1 1 RETNINGSLINJENES VIRKEOMRÅDE...1 2 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE...1 3.1 Hva reglene

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

GRAVE INSTRUKS. Graving på: Offentlige trafikkarealer og kommunal grunn. Hammerfest kommune. Teknisk drift 2012

GRAVE INSTRUKS. Graving på: Offentlige trafikkarealer og kommunal grunn. Hammerfest kommune. Teknisk drift 2012 GRAVE INSTRUKS Graving på: Offentlige trafikkarealer og kommunal grunn I Hammerfest kommune. Revidert utgave godkjent i MU 12.juni 2012 Innholdsfortegnelse: INNLEDNING..... 3 1. SØKNAD OM GRAVETILLATELSE

Detaljer

Møteinnkalling Teknisk utvalg

Møteinnkalling Teknisk utvalg Møteinnkalling Teknisk utvalg Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Tidspunkt: 28.04.2011 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Wenche Lise Andreassen, telefon 69361482, e-post wlan@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE. Retningslinjer for gravearbeid i kommunale veier

LILLESAND KOMMUNE. Retningslinjer for gravearbeid i kommunale veier LILLESAND KOMMUNE Retningslinjer for gravearbeid i kommunale veier Retningslinjer for gravearbeid i Lillesand kommunes veier Gravereglene gjelder for graving i kommunal vei eller plasser i Lillesand kommune.

Detaljer

Retningslinjer for gravearbeid i Kristiansand kommunes veier

Retningslinjer for gravearbeid i Kristiansand kommunes veier Retningslinjer for gravearbeid i Kristiansand kommunes veier Vedtatt av byutviklingsstyret 17.11.2005 Kristiansand kommune Ingeniørvesenet Vei- og prosjektavdelingen 11. oktober 2005 Innholdsfortegnelse

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging

Detaljer

I veien for hverandre

I veien for hverandre I veien for hverandre Samordning av rør og kabler i veigrunnen Februar 2008 Page 1 of 31 Innholdsfortegnelse Sammendrag.3 Forord med bakgrunn...5 1. Infrastrukturens viktighet og omfang...6 1.1 Vi kan

Detaljer

Oversikt over lokale hindringer for framføring av fiber og etablering av basestasjoner for mobilnett

Oversikt over lokale hindringer for framføring av fiber og etablering av basestasjoner for mobilnett Til: Samferdselsdepartementet (SD) v/ statsråd Ketil Solvik-Olsen Kopi: Politisk rådgiver Reynir Jóhannesson samt Post- og Teleseksjonen v/ avd. dir. Jørn Ringlund Fra: Berit Svendsen, adm. dir. i Telenor

Detaljer

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2008/327-56 Arkiv: REG-851 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 12.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/13 Formannskapet 27.08.2013 119/13 Formannskapet 10.12.2013

Detaljer

Rapport. Vurdering av krav til overdekning for kabler og rør langs riksveg. Undertittel. Forfattere Kjell Arne Skoglund Erik Tørum Inge Hoff

Rapport. Vurdering av krav til overdekning for kabler og rør langs riksveg. Undertittel. Forfattere Kjell Arne Skoglund Erik Tørum Inge Hoff - Åpen Rapport Vurdering av krav til overdekning for kabler og rør langs riksveg Undertittel Forfattere Kjell Arne Skoglund Erik Tørum Inge Hoff SINTEF Byggforsk Infrastruktur 2012-10-22 Historikk DATO

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

Vår uttalelse bygger på Norsk Vanns hørings uttalelse og der dette er gjort i samråd med Norsk Vann.

Vår uttalelse bygger på Norsk Vanns hørings uttalelse og der dette er gjort i samråd med Norsk Vann. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Pb. 8142, Dep. 0033 OSLO Avfall Norge Nedre Vollgt. 3 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-09/4426-1 K23 &18 23434/09 27.04.2009. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-09/4426-1 K23 &18 23434/09 27.04.2009. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-09/4426-1 K23 &18 23434/09 27.04.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging

Detaljer

5. Nyanlegg/rehabilitering av stikkledninger fra eksisterende bebyggelse

5. Nyanlegg/rehabilitering av stikkledninger fra eksisterende bebyggelse Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato:14.04.14 Side 1 av 7 1 Hensikt/sammendrag Bistå eiere av private ledningsanlegg med å gjennomføre utbyggingen på en kostnadseffektiv måte i henhold til det som er

Detaljer

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker Oslo kommune Byrådet B rådssak 21/12 HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO KOMMUNE - FORSLAG TIL ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN. NYTT KAP. 20 OM ADGANG TIL Å GI PÅLEGG OM UTBEDRING AV BEVARINGSVERDIGE BYGNINGER

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

Forslag til ny forskrift om brannforebygging

Forslag til ny forskrift om brannforebygging Dokument dato Vår referanse 23.12.2013 2013/12377/HAGE Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åge Hammervik, tlf. 33 41 26 40 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo 1 av 18

Detaljer

Einar Sørensen AS Reguleringsplan for Slipelvvegen og søndre del av Storbakkveien, Planbeskrivelse

Einar Sørensen AS Reguleringsplan for Slipelvvegen og søndre del av Storbakkveien, Planbeskrivelse Reguleringsplan for Slipelvvegen og søndre del av Storbakkveien, Planbeskrivelse Utgave: 03 Dato: 2009-09-11 Reguleringsplan for Slipelvvegen og søndre del av Storbakkveien, Planbeskrivelse 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1811-4 Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNALE RÅTOMTEPRISER VED INNLØSING AV FESTETOMTER

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1811-4 Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNALE RÅTOMTEPRISER VED INNLØSING AV FESTETOMTER Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.11.2013 Sak: 81/13 Arkivkode: 105 L83 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 13/1811-4 Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNALE RÅTOMTEPRISER VED INNLØSING AV

Detaljer