Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving"

Transkript

1 Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving Administrative og tekniske bestemmelser Vedtatt av Rana kommunestyre.

2 2 Innholdsfortegnelse Innledning side 5 Samordnet gravemeldingstjeneste side 5 Administrative bestemmelser side 6 1. Hjemmelsgrunnlag side Hjemmel side 6 2. Gyldighetsområde side Hvor forskriften gjelder side Graving på riks- og/eller fylkesveier side Graving på private veier side 7 3. Krav til utførende side Kvalifikasjoner side Ansvar side Instrukser og normer side Søknad side Forsømmelse av varslingsplikt side Istandsetting av kommunale trafikkarealer side 8 4. Søknad om gravetillatelse side Søknad side Plassering av kabler og ledninger i kommunal grunn side Hastesaker side Varsling, kontroll og besiktigelse side Andre instansers anlegg side Ferdigmelding og egenkontroll side Varsling ved skade side Overtredelse side Reaksjon ved feil arbeidsutførelse side Reaksjon ved grove feil i arbeidsutførelsen side Reaksjon på brudd ved sikkerhet side Reaksjon på feilplasserte eller manglende skilt side Etterarbeider side Garanti/erstatninger side Forsikring side Garanti side Skader under arbeidet side Senskader side Gebyr side Generelt side 13

3 Behandlingsgebyr side Forringelsesgebyr side 13 Tekniske bestemmelser side Generelt side Skilt med navn side Framdrift side Hensyn til omgivelsene side Varslingsplan side Tidspunkt for oppstart og avslutning side Kontroll av gravetillatelse side Trafikkavvikling side Vann- og avløpsledninger side Graving utført av kabeleiere side Graving på grunn av lekkasje eller kabelfeil side Grøntareal side Kabeldybde side Kabler/ledninger som ikke benyttes side Flytting av kabler side Utførelse av gravearbeider side Kryssing av veier side Ikke graving i nyasfaltert vei side Beskyttelse av omkringliggende asfalt side Sikring mot ras side Lagring av utgravde masser side Stempling/spunt side Kjøreplater side Fjerning av snø og is side Grøntanlegg side Gjenfylling/reparasjon side Utførelse side Varsling side Gjenfylling rundt ledninger og kabler side Bruk av oppgravd masse side Utbedring av undergraving side Stempling/spunt side Komprimeringsregler side Asfaltering side Asfaltering side Kvalitet/toleransekrav side Skjæring, fresing og fortanning side Minste bredde på gjenstående asfalt side Ikke skjøter i hjulsporene side Midlertidig istandsetting side Veioverbygging etter graving side 20

4 4 13. Istandsetting etter asfaltering side Istandsetting av trafikktekniske innretninger side Istandsetting av grøntarealer side Annet sideareal side Oppbygging av arealer med heller/brostein side Fortausrenner og kantstein side Reetablering av fartsdempere side Varsling/besikting av utført arbeide side Ved forsinkelse side Før gjenfylling side Før asfaltering side Varsling av andre etater side Strakstiltak side Andre tiltak side Kontroll av utført arbeid side Ferdigmelding og egenkontroll side Ved større gravinger og ombygginger side 22 Vedlegg side Egenerklæring for legging av infrastruktur side Søknad om forhåndsgodkjenning av graving side Gravemelding/Søknad om gravetillatelse side Ferdigmelding og egenkontroll for graving side 31

5 5 Innledning Hensikten med disse retningslinjene er å sikre at kommunal vei, grunn og infrastrukturanlegg, f.eks vann- og avløpsanlegg, ikke blir påført skader eller andre kvalitetsmessige forringelse ved graving. Videre er det også lagt vekt på at et gravearbeid ikke skal medføre fare eller unødige ulemper for trafikanter på veiene og ikke minst at lednings-, kabeleiere og entreprenører kan gjennomføre arbeidet så raskt og kostnadseffektivt som mulig. Retningslinjene gjelder for all graving i kommunale veier med tilhørende side- og grøntarealer og annen grunn hvor kommunen er grunneier. Retningslinjene fastsetter krav til entreprenøren som skal utføre gravearbeidet og hvilket ansvar dette innebærer for at det blir utført på en tilfredsstillende måte. Retningslinjene fastsetter også plikter for lednings/kabeleiere som legger sine anlegg i de aktuelle områdene. Retningslinjene hjemler innføring av gebyrer for henvendelser vedrørende graving, Samordnet gravemeldingstjeneste Rana kommune har inngått avtale med Geomatikk AS om et felles gravemeldingstjeneste for følgende berørte instanser for mottak og behandling av gravemeldinger/gravetillatelser: Energi (Helgelandskraft) Tele (Telenor) TV- kabelanlegg (Canal Digital) Kommunale VA-ledninger Kommunale fiberkabler Fjernvarme (Mo Fjernvarme) Retningslinjer og anvisninger som gis av de nevnte instanser må følges. Geomatikk AS koordinerer også de nødvendige påvisninger for Helgelandskraft, Telenor og Canal Digital. For påvisning av fjernvarmerør, kommunal fiber og VA-ledninger, kontaktes Rana kommune, Servicetorget Øvrige ledninger/kabler som ikke er tilknyttet samordnet gravemeldingstjeneste må innhentes på forhånd for: Private VA-ledninger Private kabelanlegg Fornminner, kulturminner, verneområder Gatelys Høgspentkabler som MIP kan ha utenfor inngjerdet område Oppvarmet gateareal

6 6 Administrative bestemmelser 1. Hjemmelsgrunnlag 1.1. Hjemmel Bestemmelsene er utarbeidet av Rana kommune og vedtatt av kommunestyret, som eier av alle kommunale veianlegg og annen kommunal grunn som omfattes av denne forskrift. Veglovens 32 og 57 danner hjemmelsgrunnlag for å håndheve retningslinjene ved graving i kommunal veg. Veglovens 32 med dens forarbeider hjemler også adgangen til å kreve gebyr, slik at kommunen ikke påføres unødige kostnader som følge av at det blir etablert ledninger i veg, herunder oppfølging og kontroll. Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig (fastsatt av Samferdselsdepartementet 8. oktober 2013) utdyper og presiserer Veglovens 32 og 57. Enkelttiltak som er nevnt i disse retningslinjene er hjemlet i følgende regelverk: Vegloven Vegtrafikkloven Plan- og bygningsloven Servituttloven Arbeidsmiljøloven Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig (fastsatt av Samferdselsdepartementet 8. oktober 2013) Skiltforskriften Forskrifter om varsling av arbeid på offentlig vei (Skiltforskriftens kapittel 14) Kommunalteknisk norm for Rana kommune Politivedtektene for Rana kommune Forurensningsloven 31 (spesialavfall) Revisjon av disse retningslinjene er delegert til rådmannen med unntak av endringer av prinsipiell betydning som skal behandles av kommunestyret. Gravegebyrets størrelse vedtas av kommunestyret hvert år i forbindelse med behandling av budsjett for påfølgende år. 2. Gyldighetsområde 2.1. Hvor retningslinjene gjelder Retningslinjene gjelder for:

7 7 alle kommunale veier, plasser, parker, friområder, fortau og gang- og sykkelveier inntil 3 meter fra kommunal veikant grøntarealer i og langs kommunale veier og parkveier andre områder hvor kommunen er grunneier Kommunal veigrunn er i denne forbindelse også inkludert privat grunn som disponeres av kommunen til vei- og trafikkformål og parkveier. Plan- og bygningslovens bestemmelser om søknadspliktige tiltak og ansvarsrett med videre gjelder uavhengig av denne forskrift. Gravetillatelse gis under forutsetning av at informasjonen som gis i søknaden er korrekt og at disse retningslinjene blir fulgt. Gravetillatelse vil ikke bli gitt dersom nødvendig planlegging og godkjenning etter disse retningslinjene ikke er blitt fulgt. Unntak For arbeid som bare medfører bruk av utstyr og innretninger på kommunale veier (hensetting av containere, kraner og utstyr etc.), leveres kun arbeidsvarslingsplan eller riggplan Graving på riks- og/eller fylkesveier For graving på riks- og/eller fylkesvei samt gang-/sykkelvei langs riksvei må det innhentes tillatelse fra Statens vegvesen Graving på privat grunn og private veier For graving på privat område må det innhentes tillatelse fra grunneier eller veglag. Statens Vegvesen er ansvarlig for godkjenning av varslingsplaner på private veier. 3. Krav til utførende 3.1. Ansvarsrett Gravearbeider Entreprenører som ønsker å utføre grave- og eller asfaltarbeider i kommunale områder som omfattes av denne forskrift, må tilfredsstille de til enhver tid gjeldene krav til entreprenørgodkjenning med hjemmel i Plan- og bygningslovens med tilhørende Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett. Entreprenør må ha sentral eller lokal godkjenning i tiltaksklasse i forhold til arbeidets art. Den som får grave- og arbeidstillatelse til graving/arbeid i kommunal vei eller kommunal grunn, må selv ha eller kunne disponere det maskinelle utstyr som kreves for rask og riktig gjennomføring av et gravearbeide etter disse regler og bestemmelser. Ansvarshavende for skilting og sperring på arbeidsstedet må ha gjennomgått arbeidsvarslingskurs i henhold til reglene i Statens vegvesens Håndbok 051.

8 Ansvar Entreprenører som er gitt gravetillatelse er ansvarlig for hele arbeidet, for eventuelle underentreprenører og for at reglene i disse retningslinjene følges. Forsømmelse i forhold til denne forskrift kan medføre at entreprenør vil bli nektet nye gravetillatelser i kommunen Instrukser og normer Entreprenøren plikter å sette seg inn i og overholde følgende normer: Graveinstruks Rana kommune Kommunalteknisk norm for Rana kommune Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnettet for Rana kommune Håndbok 051 Arbeidsvarsling utgitt av Statens Vegvesen Normer og håndbøker må entreprenøren selv skaffe tilveie. For øvrig må entreprenøren følge de til enhver tid gjeldene instrukser fra andre instanser som blant annet: Telenor Nett AS Helgelandskraft Mo Fjernvarme Statens Vegvesen Riksantikvaren Fylkeskommunen (forurenset grunn og lokale kulturminner) Andre kabeleiere 3.4. Søknad 3.5. Forsømmelse av varslingsplikt Dersom entreprenøren forsømmer sin varslingsplikt, kan han bli nektet å utføre gravarbeider i kommunens trafikkarealer eller annen kommunal grunn Istandsetting av kommunale trafikkarealer Ved større gravinger og ombygninger plikter lednings-/kabeleiere og tilbakeføre trafikkarealet og annen kommunal grunn etter gjeldene regulering for egen regning. 4. Søknad om gravetillatelse 4.1. Søknad Før graving kan igangsettes uansett grunneierstatus skal skjema Gravemelding/søknad om gravetillatelse fylles ut og undertegnes av utførende. Før graving i kommunal grunn (j.fr. 2.1) kan igangsettes, må entreprenøren søke kommunen om gravetillatelse via Gravemelding.no. Gravetillatelse skal være gitt før tiltak kan igangsettes. Søknaden skal inneholde: - Underskrevet søknad med kartbilag

9 9 - Arbeidsvarslingsplan - Sentral / lokal godkjenning - Kursbevis arbeidsvarsling Formålet med gravingen skal angis på søknadsskjemaet. Dette avgjør hvilken type forhåndsgodkjenning som kreves. Det er fire forskjellig typer: A. Graving på grunn av reparasjon av eksisterende anlegg som ligger nedgravd i grunnen. Krever ikke forhåndsgodkjenning. Geomatikk AS behandler Gravemelding. B. Graving på grunn av nye kabler og røranlegg i grunnen. Trasèen skal forhåndsgodkjennes. Søknad om forhåndsgodkjenning av graving i Rana kommune skal sendes/leveres kommunen for behandling. C. Graving på grunn av utbygging som berører vei og gategrunn. Vurderes i hvert enkelt tilfelle. D. Annen graving. Vurderes i hvert enkelt tilfelle. Graving på eller nær kommunal grunn skal ikke under noen omstendigheter startes uten tillatelse fra kommunen. Planer som krever forhåndsgodkjenning, skal tegnes på kart og sendes kommunen i god tid før arbeidet planlegges igangsatt. Uten godkjent plan blir det ikke gitt gravetillatelse. For mindre/enkle formål under pkt B, kan krav til forhåndsgodkjenning fravikes etter avtale med veiholder. Før skjema Gravemelding/Søknad om gravetillatelse sendes, skal det være: undersøkt hvilke anlegg som finnes på gravestedet skaffet seg nødvendige opplysninger om kabler, fjernvarme, vann- og avløpsledninger eller andre innretninger (varmekabler, signalkabler, styringskabler, fiberkabler, TV-kabler, polygonpunkt, skilt o.l.) Anvisninger som gis om disse for å unngå skade må følges. undersøke hvor det finnes vernesoner i kommunen. I kommunen finnes det prioriterte kulturområder/kulturminner, Kulturminnesok. Ved gravearbeider i disse områdene skal riksantikvaren og/eller fylkeskommunens kulturavdeling kontaktes. Gravetillatelse gis under forutsetning av at nødvendige undersøkelser er gjort og at opplysninger fra aktuelle instanser som kan tenkes å ha installasjoner i grunnen er innhentet. Søknad om forhåndsgodkjenning av graving i Rana kommune sendes/leveres til:

10 10 Rana kommune, Mo i Rana bydrift E-post adresse: Besøksadresse: Postadresse: Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana Boks 173, 8601 Rana Telefon: Telefax: Skjema Gravemelding/søknad om gravetillatelse sendes til: Geomatikk AS: Telefon: Telefax: E-post adresse: 4.2. Plassering av ledninger og kabler i kommunal grunn I utgangspunktet skal alle ledninger og kabler plasseres i gang- og sykkelveier og fortau, og på en slik måte at de ikke ligger til hinder for oppgraving av tidligere anlagte ledninger/kabler. Unntaket vil være dersom det er plassmangel i disse arealene. Den enkelte lednings-/kabeleier må dokumentere at de fører register over plassering både i X,Y og Z retning, type ledning osv. Kommunen krever å få dokumentasjon på ledninger/kabler som ligger i kommunal grunn kostnadsfritt. Dette har sammenheng med å kunne ta en vurdering av når veien er full Hastesaker Dersom graving må foretas omgående for lekkasjer, ledningsbrudd eller kabelfeil utenom arbeidstid skal Kommunens vakt , kontaktes. Utfylt Gravemeldingsskjema skal leveres første virkedag etter graving. 5. Varsling, kontroll og besiktigelse 5.1. Andre instansers anlegg Dersom et gravearbeid berører andre instansers anlegg skal de respektive instanser selv kontrollere sine anlegg. Ansvarlig entreprenør må sørge for å ha nødvendig kontakt med berørte instanser under arbeidets gang.

11 Ferdigmelding og egenkontroll Skjema Ferdigmelding og egenkontroll for graving i kommunal grunn skal alltid sendes kommunen når arbeidet er ferdig utført. Arbeidet anses ikke ferdig før varmasfaltering er utført Varsling ved skade Entreprenøren er ansvarlig for å varsle de rette eiere, dersom ledninger, kabler med mer blir skadet under gravingen. Eieren skal også varsles, dersom det ved avdekking av ledninger og kabler viser seg påkrevd å reparere disse. 6. Overtredelse 6.1. Reaksjon ved feil arbeidsutførelse Feil som påvises skal rettes omgående. Dersom dette kravet ikke etterkommes, eller entreprenøren ikke kan gis annen frist for utførelse, skal kommunen nekte entreprenøren å fortsette videre arbeid inntil den utførte del er brakt i orden Reaksjon ved grove feil i arbeidsutførelsen Dersom det begås grove feil i arbeidsutførelsen, og kommunen må påregne at entreprenøren ikke er i stand til å utføre arbeidene tilfredsstillende, kan kommunen kreve at oppdragsgiveren engasjerer en annen godkjent entreprenør. Samme krav gjelder dersom utført arbeid generelt har for dårlig kvalitet. Utgiftene med ekstra kontroll kan bli belastet entreprenøren. Kommunen kan også, ved mislighold fra entreprenørens side, forlange og utføre arbeidet for hans eller eventuelt oppdragsgivers regning. Oppstår det gjentatte eller grove overtredelser, kan det være aktuelt å inndra retten til å grave i kommunal grunn for et nærmere tidsrom. Den som blir fratatt retten kan påklage avgjørelsen til kommunen etter forvaltningslovens bestemmelser i Reaksjon på brudd ved sikkerhet Gravetillatelsen med tilhørende varslingsplan kan nektes utstedt for kortere eller lengre tid til de etater og entreprenører som gjentatte ganger ikke retter seg etter pålegg gitt av kommunen, veimyndighet eller politi. Ethvert arbeid kan stanses av kommunen, veimyndigheten eller politi inntil de nødvendige sikringstiltak er iverksatt dersom forholdene kan utgjøre en fare. Likeledes kan arbeidene stanses dersom virksomheten i strid med avtaler eller lignende skaper vesentlige ulemper for trafikkavviklingen Reaksjon på feilplasserte eller manglende skilt Dersom arbeidsvarslingsskilt ved gjentatte anledninger er feilplassert eller er utplassert når arbeid ikke pågår, vil arbeidene bli krevd stanset. Kommunen kan eventuelt inndra skiltene. Entreprenøren må selv sørge for ny utplassering av skilter.

12 12 Skilt eller sperringer skal ikke fjernes før anlegget er ferdig Etterabeide Dersom det i løpet av garantitiden på 3 år, oppstår setninger, skader eller andre forhold som kan føres tilbake til mangelfullt utført arbeide fra entreprenørens side, vil kommunen kreve at skaden utbedres innen en bestemt tidsfrist. Dersom skaden ikke blir utbedret innen fristen vil kommunen sørge for at utbedringen finner sted. Kostnadene for dette vil i sin helhet belastes den som i følge gravetillatelsen står som ansvarlig for gravearbeidet. I akutte tilfeller, hvor det er nødvendig med omgående istandsetting, vil utbedring skje for entreprenørs regning uten foregående varsle. Kommunen varsler entreprenør straks dette er mulig. 7. Garanti/erstatninger 7.1. Forsikringer Det skal være dekning for følgende forhold: bedriftsansvarsforsikring med forsikringssum minimum 150 G ved personskade. skader ved grave- og sprengningsarbeider. lovfestet forsikring ved yrkesskade Garanti arbeidsomfang Kommunen kan kreve at entreprenøren stiller bankgaranti som sikkerhet for at kommunen ikke påføres utgifter som følge av gravearbeidet. Garantiens størrelse settes av kommunen på grunnlag av de aktuelle arbeidene. For alle gravearbeider gjelder en garantitid på 3 år fra det tidspunkt kommunen har mottatt skjema Ferdigmelding og egenkontroll for graving i kommunal grunn fra entreprenøren. Entreprenørens ansvar omfatter alt gravearbeide, istandsetting og asfaltering. Entreprenøren er også ansvarlig for skader som påføres trafikantene hvis istandsettingen etter gravingen ikke har vært tilfredsstillende Skader under arbeidet Fra arbeid blir satt i gang på gravestedet og til arbeidene er ferdig utført og godkjent, har entreprenøren ansvaret for tiltaket. Skader som trafikanter eller andre måtte bli påført på gravestedet på grunn av mangelfull skilting, avsperring eller annet er entreprenørens ansvar Senskader Dersom det i løpet av 2 år etter at reparasjons-/garantiarbeid er utført (i henhold til 7.2, andre ledd) oppstår skader, setninger eller andre ting som kan føres tilbake til mangelfullt arbeid fra entreprenøren side, vil kommunen kreve at skadene utbedres innen en bestemt frist. Dersom skaden ikke blir utbedret innen fristen, vil kommunen bestille utbedring fra andre. Kostnaden for dette vil da i sin helhet bli belastet den som i følge gravetillatelsen står som ansvarlig for gravearbeidene.

13 13 8. Gebyr 8.1. Generelt Ved et hvert gravearbeid på kommunale veier og plasser krever kommunen at det skal betales et behandlings- og et forringelsesgebyr til kommunen. Gebyret skal dekke utgifter til saksbehandling, administrasjon, forringelse av veier og kontroll av gravearbeidene. Gebyrenes størrelse vurderes og reguleres årlig i kommunens gebyrvedtekt. Gebyrvedtekten er å finne på kommunens internettsider, eller den kan fås ved henvendelse til drifts- og anleggsseksjonen Behandlingsgebyr Det skal betales et behandlingsgebyr for behandling av søknad om gravetillatelse. For størrelsen på gebyrene henvises til Gebyrregulativet 8.3. Forringelsesgebyr Innkreving av forringelsesgebyr blir krevd med bakgrunn i ferdigmeldingen. Er ferdigmeldingen ikke mottatt innen 14 dager etter angitt sluttdato, vil entreprenøren bli belastet med et forhøyet forringelsesgebyr. Entreprenøren skal selv varsle hvor stort område det skal betales gebyr for, ved å returnere skjema Ferdigmelding og egenkontroll for graving i kommunal grunn. Dersom skjema Ferdigmelding og egenkontroll for graving i kommunal grunn ikke er mottatt innen 14 dager etter at arbeidet skulle være ferdig vil kommunen sende ut det maksimale forringelsesgebyret. Det vil ikke bli krevd forringelsesgebyr dersom entreprenør reasfalterer hele bredden av veien eller gang- og sykkelveien i minimum 25 meters lengde (maskinlegging). Tekniske bestemmelser 9. Generelt 9.1. Skilt med navn Navn på utførende entreprenør/etat skal være tydelig angitt på gravestedet, f.eks. på sperremateriell Framdrift Alle gravearbeider skal planlegges på en slik måte at tiden som medfører ulemper for trafikantene blir kortest mulig. Dersom arbeidene pågår etter fastsatt sluttdato, kan kommunen forlange oppgravde grøfter gjenfylt.

14 14 Dersom det oppstår avvik fra den planlagte periode for utførelsen, plikter entreprenøren uten opphold å varsle kommunen. Kommunen vil deretter utstede en korrigert gravetillatelse og varslingsplan med fornyet vedtak for anleggsperioden Hensyn til omgivelsene Om nødvendig kan kommunen forlange utvidelse eller omlegging av veien, eller det kan forlanges egen sikret fotgjengerpassasje forbi arbeidsstedet eller atkomst til eiendommer og bygninger langs veien. Kommunen kan fastsette til hvilke tider av døgnet det tillates å arbeide på stedet. Kommunen kan kreve at gravearbeid utføres utenom normal arbeidstid når hensyn til ferdsel og trafikkavvikling på veien gjør det nødvendig. Entreprenøren må planlegge sitt arbeid slik at kravene i støyforskriftene overholdes. Det stilles spesielle krav til støysvakt utstyr og redskap. Entreprenøren må selv sørge for eventuell dispensasjon fra natterobestemmelsene (kl ) og støyforskriftene ved nattarbeid Varslingsplan Det er ansvarshavende entreprenør som skal framskaffe godkjent varslingsplan. Varslingsplanen leveres samtidig med skjema Gravemelding. Kommunen vil godkjenne varslingsplanen og om nødvendig fatte skiltvedtak. Entreprenøren varsler politiet, brannvesenet, ambulanse, busselskaper, samt renovasjonsselskapet. Brøyteentreprenører varsles vinterstid Tidspunkt for oppstart og avslutning Kommunen godkjenner når gravearbeidet kan startes, og når arbeidet skal være avsluttet. Kommunen kan gi pålegg om at arbeidet må utføres samtidig eller koordineres med annet arbeid på en veistrekning Kontroll av gravetillatelse Gravetillatelse og godkjent varslingsplan/skiltplan skal oppbevares på gravestedet og forevises på forlangende til kommunens representant eller politiet Trafikkavvikling Dersom trafikken skal opprettholdes forbi arbeidsstedet, må entreprenøren utføre renhold, snørydding og strøing av kjørebane og fortau dersom gravearbeidet medfører at kommunens rutiner ikke kan benyttes. Entreprenøren skal iverksette varslingsplanen, og har vedlikeholdsansvar for skilt og sperringer så lenge arbeidet pågår og til jobben er ferdigstilt. Forsøpling/tilgrising som skyldes aktivitet i forbindelse med gravearbeidene er uten unntak entreprenørens ansvar. Dersom det ikke er tilfredsstillende renhold og entreprenøren ikke retter seg etter pålegg fra kommunen, kan kommunen utføre renholdet for entreprenørens regning. Kjøreplater kan benyttes.

15 Vann- og avløpsledninger Når kommunale vann- og avløpsledninger berøres skal planene forelegges kommunens VA-avdeling Graving utført av kabeleiere Kabeleiere som tilhører energiselskaper, teleselskaper og andre kabelselskaper skal samordne sine anlegg og benytte samme kabeltrase. Ved kryssing av hovedveier kan kommunen pålegge kabeleierne og legge ned ekstra trekkrør og kabelkanaler Graving på grunn av lekkasje eller kabelfeil Dersom graving på grunn av lekkasje, ledningsbrudd eller kabelfeil må foretas omgående, skal dette straks meldes til kommunen. Dersom graving må foretas omgående for lekkasjer, ledningsbrudd eller kabelfeil utenom arbeidstid skal Kommunens vakt , kontaktes. Utfylt Gravemeldingsskjema skal leveres første virkedag etter graving Grøntareal Ved gravinger i kommunale grøntarealer og friområder skal byggherre/entreprenør i rimelig tid forelegge planene for kommunens parkavdeling/naturforvaltningen Kabeldybde Alle kabler, rør og lignende som er plassert i vei skal legges minimum 60 cm under ferdig vei målt i senterlinje topp rør. På annen kommunal grunn avtales dybde i hvert enkelt tilfelle Ledninger/kabler som ikke benyttes Kommunen kan kreve at egne, gamle ledninger/kabler, som ikke er i drift (benyttes), fjernes før nye kan legges Flytting av ledninger/kabler Lednings-/kableeier må selv flytte/bekoste flyttingen eller legge om anleggene når hensyn til veien, veiarbeider, veivedlikehold mv. gjør det nødvendig. Dette gjelder også når det er påkrevd med hensyn til omlegging og vedlikehold av tidligere anlagte ledninger og kabler. Vegmyndighetenes vedtak om å påby ledning eller kabel flyttet, er et enkeltvedtak og kan etter forvaltningslovens regler påklages. 10. Utførelse av gravearbeider Kryssing av veier Som hovedregel kreves boring/pressing under veien i stedet for graving. Når det ikke er praktisk mulig skal graving godkjennes i hvert enkelt tilfelle. Kommunen skal varsles dersom det ikke på forhånd er godkjent Ikke graving i nyasfaltert vei Som hovedregel gis det ikke gravetillatelse i gater/veier som er ny- eller reasfaltert i løpet av de tre siste årene. Hvis det i spesielle tilfeller gis dispensasjon, skal dette være etter særskilte krav gitt fra kommunen. Dersom det allikevel blir helt nødvendig å grave på grunn av husbygging, lednings- eller kabelbrudd vil kommunen ved graving av tverrgrøft på slike veier kreve full utkiling og at veien asfalteres i minimum

16 16 25 meters lengde (maskinlegging). Det kan i stedet for oppgraving bli krevd pressing av rør under vei, dersom dette er en mulig løsning Beskyttelse av omkringliggende asfalt Før graving starter skal asfalten skjæres minimum 30 cm utenfor antatt topp grøftekant og parallelt med denne, slik at asfaltdekke utenfor gravingen ikke undergraves og skades. Utstyr eller redskap som kan skade asfalten må ikke komme i direkte kontakt med asfaltdekke utenfor gravestedet. Dette gjelder f eks. beltegående maskiner og maskiner med støttelabber. Dersom slikt utstyr blir brukt, må spesielle beskyttelsestiltak settes i verk, f. eks. lemmer eller gummilabber. Kun asfaltsag skal brukes. Dersom asfalten utenfor gravingen er påført skade, vil arealet bli målt inn i gravingen og det vil bli forlangt fullverdig reparasjon etter spesifikasjoner fra kommunen Sikring mot ras Entreprenøren har ansvaret for at grøfteprofilen utformes slik at ras unngås og hensynet til arbeidssikring ivaretas i henhold til gjeldene bestemmelser. Dette gjelder også sikkerheten for all trafikk ved gravestedet Lagring av utgravde masser Utgravde masser skal ikke lagres i veibanen eller være til hinder for den øvrige trafikken eller gående. Kantstein, brostein, betongheller eller naturstein og øvrige masser skal legges i depot utenfor veibanen. Masser som ikke skal gjenbrukes på gravestedet er entreprenørens ansvar å transporteres til godkjent depot. Asfaltflak og freste asfaltmasser skal sorteres for seg, og transporteres til godkjent lagerplass for slike materialer Stempling/spunt Eventuelt stempling/spunt skal utføres slik at det ikke oppstår setninger i mellom stempling/spunt og veioppbyggingen. All spunting og stempling må fjernes og tilbakefylles med grus/sand eller andre komprimerbare masser og komprimeres Kjøreplater Ved graving av tverrgående grøfter og områder i eller inntil kollektivområder og hovedveier med stor trafikk skal entreprenøren ha kjøreplater lett tilgjengelig. Platene skal være ferdig utlagt innen én time etter at dette blir forlangt av kommunen eller politiet. Når det brukes kjøreplater, skal følgende betingelser være oppfylt: Kjøreplater skal være dimensjonert for BK10. Kjøreplatene skal ha friksjonsbelegg, tilsvarende veidekke som ellers på veistrekningen. Kjøreplater skal alltid freses ned i eksisterende dekke. Anleggsflaten på hver side skal være min 0.5 m. Topp kjøreplate skal ha samme høyde som det øvrige veidekke.

17 17 Benyttes kjøreplater på gangarealer skal det være solid rekkverk mot trafikk og gravegrop. I enkelte tilfeller kan det kreves tungt sperremateriell mot trafikkert område (se Håndbok 051). Kommunen kan med øyeblikkelig virkning stoppe arbeidene dersom punktene ovenfor ikke blir fulgt Fjerning av snø og is Ved graving om vinteren skal snø og is fjernes fra grøftetrasèen og det skal påses at snø og is ikke kommer ned i grøften ved gjenfylling Grøntanlegg Det skal tas særlige hensyn slik at grøntanlegg i eller langs vei ikke skades eller ødelegges. 11. Gjenfylling/reparasjon Utførelse Som hovedregel skal kommunens kommunaltekniske norm benyttes for oppbygging av underbygging og forsterkningslag Varsling Dersom det oppstår vanskeligheter ved gjenfylling skal kommunen varsles Gjenfylling rundt ledninger og kabler Lednings- og kabeletatene har egne regler for gjenfylling rundt ledninger og rør og over et visst nivå. Opp til dette nivået skal etatenes/selskapene regler for gjenfylling følges. Opplysningene i forskriften gjelder for gjenfylling over det nivå som omfattes av lednings- og kabeletatenes regler. Ellers gjelder bestemmelser i kommunens kommunaltekniske norm Bruk av oppgravd masse Ved gjenfylling av grøften kan de oppgravde massene brukes dersom de er egnet. Massene skal komprimeres i henhold til standard. Dersom dette ikke lar seg gjøre, skal det avtales med kommunen hvilke masser som kan benyttes. Forkiling på 1 til 1 skal gjøres i overgangen mellom knuste og stedlige masser. Massene skal skilles fra hverandre med fiberduk. Oppbløtte masser som følge av lekkasjer eller tilstrømmende overvann tillates ikke tilbakefylt, men skal erstattes med ny masse. Ny knust masse skal skilles fra eksisterende masser med duk. Det er entreprenørens ansvar å ta vare på all overskuddsmasse Utbedring av undergraving Hvis veidekke, kantstein m.m. er undergravet, skal overliggende masser skjæres og fjernes, slik at hele grøftetverrsnittet blir gjenfylt og komprimert i henhold til standard.

18 Stempling/spunt Spunt og stemplinger må fjernes forsiktig slik at tilstøtende grunn ikke setter seg eller ras forekommer. Ved særlig dårlig grunn, ved setningsfare for bygg eller ledninger langs gravingen, eller hvis det er andre tungtveiende årsaker, kan det tillates at spunten blir stående igjen i bakken. I slike tilfeller skal stemplingen fjernes nedenfra etter hvert som grøfta fylles. Stempling og spunt skal i alle tilfeller fjernes til minimum 1.0 m under ferdig vei. Dersom spunt eller stempling blir stående igjen, skal dette opplyses til kommunen på skjema Ferdigmelding og egenkontroll for graving i kommunal grunn Komprimeringsregler Gjenfylling utføres lagvis i horisontale sjikt. Hvert lag komprimeres med egnet komprimeringsutstyr. Nedenstående tabell viser egnet komprimeringsutstyr med tilhørende lagtykkelse og respektivt antall overfarter. Dersom annet utstyr ønskes brukt, skal entreprenøren redegjøre for dette og utstyret skal godkjennes av kommunens kontrollør. Lagtykkelse Komprimeringsutstyr Maskinkult Sand / grus Vibrasjonsplate: kg kg kg kg Vibrasjonsstamper: ( Hoppetusse ) 75 kg Håndholdt ( gå ) Vibrasjonsvals: kg Tandem vibrasjonsvals: 30 cm 40 cm Grov pukk / sams pukk 15 cm. 20 cm 35 cm 50 cm 35 cm Antall overfarter 20 cm (min.) cm 30 cm (min.) kg. 2-3 tonns vibrasjonsvals kan stort sett benyttes uten restriksjoner. Det er entreprenørens ansvar at det velges komprimeringsutstyr som ikke skader bygninger, etc. 12. Asfaltering Asfaltering Ansvarshavende entreprenør bestiller asfaltering direkte av asfaltentreprenører som er godkjent i henhold til sentral eller lokal godkjenning for utførelse for anlegg, konstruksjoner og installasjoner i tiltaksklasse 1 eller tiltaksklasse Kvalitet/toleransekrav Ved nyasfaltering skal dekket ha en jevnhet som er i samsvar med kommunens retningslinjer for veibygging. Det vil si at målt med 3 meter lang rettholt i veiens lengderetning skal maks ujevnhet være mindre enn 6 millimeter. Krav til jevnhet gjelder også for skjøter. Dersom setningene etter ett til to år er opp til 15 millimeter vil det kreves reparasjon av gravestedet. Når asfalten har en tykkelse på over 6 cm

19 19 freses det ned til halv tykkelse før det legges nytt dekke. Når asfalttykkelsen er under 6 cm må all asfalt på gravestedet fjernes helt før det legges ny asfalt. Når setningen er større enn 15 millimeter må asfalten fjernes og gravestedet komprimeres godt før det asfalteres på nytt. Ved store setninger vil det bli vurdert om alle massene må skiftes ut og komprimeres lagvis i henhold til retningslinjene. I grøntarealer skal planter og gressarealer ha en tilnærmet lik standard når det gjelder jevnhet som det veien har. Planter og busker skal i løpet av garantitiden kunne vise en synlig vekst og frodighet Skjæring, fresing og fortanning Ved graving i asfaltert vei skal asfalten skjæres rett og jevnt 30 cm utenfor toppgrøft. Kommunen kan kreve fresing i 50 cm bredde ved asfalttykkelse mer enn 6 cm. I kjørebanen skal det freses i 4 cm dybde, ved dekketykkelser > 8 cm, og minimum 30 cm bredde inn på eksisterende dekke utenfor skjærekanten slik at fortanning/utkiling oppnås når ny asfalt legges. Fortanningen/utkilingen skal klebes. Dersom tilstøtende asfaltdekke er for tynt eller er så dårlig at fortanning synes unødvendig eller lite hensiktsmessig, kan fortanning sløyfes. I tvilstilfelle kontaktes kommunen som vil avgjøre hva som skal gjøres. Andre metoder med oppvarming og klebing i stedet for utkiling kan godkjennes etter avtale med kommunen. Asfaltering etter reparasjon skal utføres med samme kvalitet og tykkelse som eksisterende asfaltdekke Minste bredde på gjenstående asfalt Dersom avstanden fra renskåret asfaltkant til vertikalt hinder (husvegg, kantstein og lignende eller reguleringslinje blir mindre enn 1.0 m) skal gammelt dekke fjernes og nytt dekke legges på hele arealet. Dersom det er gravd mer enn 1/3 av veibredden skal hele veibredden asfalteres. Når det graves i fortau skal hele fortausbredden asfalteres. Det samme gjelder for graving i gang- og sykkelveier hvor hele veibredden skal asfalteres i hele gravingens lengde Ikke skjøter i hjulsporene Ved reparasjon av langsgående grøft i kjørebanen, skal skjøtene mellom gammel og ny asfalt tilpasses til kjørefeltene slik at skjøtene ikke blir etablert i hjulsporene. Etter graving skal det som et minimum legges ny asfalt i halve veibanen. Hvis veibanen er mer enn 12 meter bred, må særskilte avtaler inngås. Dersom kantstein er blitt skadet under gravearbeidet, skal kantsteinlinjen resettes for entreprenørens regning. Når særskilte forhold tilsier det, skal veien rehabiliteres med masseutskifting, ny kantsteinlinje, nye gatelysfundamenter og nytt dekke.

20 Midlertidig istandsetting Dersom permanent istandsetting av en graving ikke er ønskelig eller ikke kan utføres umiddelbart etter gjenfylling, kan kommunen kreve et midlertidig asfaltdekke med minimum tykkelse 4 cm. Ved slike reparasjonsarbeider kan det kreves at man freser ned asfalten i minimum 4 cm tykkelse på gravestedet eller skadet del av dette og med minimum 30 cm fortanning utenom skadet område. Ved graving om vinteren der varmasfalt ikke er tilgjengelig, skal kaldasfalt benyttes som et midlertidig dekke Veioverbygging etter graving Kommunale hovedveier: Asfalteringsarbeider etter graving skal utføres i henhold til dimensjoneringstabell for veioverbygginger for hovedveier med ÅDT større enn 3000 etter Staten vegvesens håndbok 018. Atkomstveier/boligveier: Asfaltarbeider etter graving skal utføres i henhold til dimensjoneringstabell for veioverbygginger for samleveier med ÅDT større enn 1500, etter Statens vegvesens håndbok 018. Slitelaget av asfalt skal aldri legges tynnere enn 4 cm. Gang-/sykkelveier: Asfaltarbeider etter graving skal utføres i henhold til dimensjoneringstabell for veioverbygginger for atkomstveier med ÅDT større enn 150, etter Statens vegvesens håndbok 018. Slitelaget av asfalt skal aldri legges tynnere enn 4 cm. Asfaltering skal være utført umiddelbart etter at gravearbeidene er utført. Asfaltarbeidene skal utføres i henhold til retningslinjer for veibygging i kommunen. 13. Istandsetting etter asfaltering Istandsetting av trafikktekniske innretninger Ødelagt/fjernet veimerking (gangfelt, stopplinje, kjørefeltslinje) og trafikktekniske innretninger skal erstattet med samme type som ble ødelagt/fjernet. Dette utføres av kommunen for entreprenørens regning Istandsetting av grøntarealer I grøntarealer skal alle planter og busker som er berørt av gravearbeidene settes på plass, om nødvendig skal nye planter settes inn. Plener og gressarealer skal tilsåes og gjødsles slik at hele området oppfattes ensartet og pent. Grøntarealet skal inngå i samme garantiordningen som veien har.

Retningslinjer for gravearbeid i Kristiansand kommunes veier

Retningslinjer for gravearbeid i Kristiansand kommunes veier Retningslinjer for gravearbeid i Kristiansand kommunes veier Vedtatt av byutviklingsstyret 17.11.2005 Kristiansand kommune Ingeniørvesenet Vei- og prosjektavdelingen 11. oktober 2005 Innholdsfortegnelse

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE. Retningslinjer for gravearbeid i kommunale veier

LILLESAND KOMMUNE. Retningslinjer for gravearbeid i kommunale veier LILLESAND KOMMUNE Retningslinjer for gravearbeid i kommunale veier Retningslinjer for gravearbeid i Lillesand kommunes veier Gravereglene gjelder for graving i kommunal vei eller plasser i Lillesand kommune.

Detaljer

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12-k) KOMMUNAL VEINORMAL

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12-k) KOMMUNAL VEINORMAL 1 12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12-k) KOMMUNAL VEINORMAL 2 FORORD. Veinormalen er utarbeidet for kommunene Nøtterøy, Tjøme, Horten, Stokke, Re, Andebu, Holmestrand, Hof, Larvik, Sandefjord, Lardal

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN Stavanger kommune PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: GProg

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Beskrivelsemal PoA Kapittel:

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Arbeid på og ved veg Krav og retningslinjer til varsling og sikring normal Håndbok N301 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene

Detaljer

BOGERÅSEN BORETTSLAG a/l ALVEVEGEN, HULDERVEGEN OG TROLLVEGEN

BOGERÅSEN BORETTSLAG a/l ALVEVEGEN, HULDERVEGEN OG TROLLVEGEN BOGERÅSEN BORETTSLAG a/l ALVEVEGEN, HULDERVEGEN OG TROLLVEGEN HÅNDBOK FOR BOGERÅSEN BORETTSLAG A/L Postadresse: Forretningsadresse: Faktureringsadresse: Postboks 8 C/O KOBBL Bogeråsen Br.lag 2201 Kongsvinger

Detaljer

Bodø kommune, ved Kommunalteknisk kontor, kan i spesielle tilfeller og etter skriftlig søknad gi dispensasjon fra denne norm.

Bodø kommune, ved Kommunalteknisk kontor, kan i spesielle tilfeller og etter skriftlig søknad gi dispensasjon fra denne norm. 1 INNLEDNING Normen gjelder for samtlige kommunale vei-, vann- og avløpsanlegg samt park- og idrettsanlegg, som skal overtas til kommunal drift og vedlikehold. Videre gjelder den for alle lekeplasser og

Detaljer

Gravemeldingskjemaer Retningslinjer, gravemelding, varslingsplan

Gravemeldingskjemaer Retningslinjer, gravemelding, varslingsplan 2010 Gravemeldingskjemaer Retningslinjer, gravemelding, varslingsplan I dette heftet vil du finne skjemaer for arbeids- og gravemelding, varslingsplan, egenkontrollskjema samt retningslinjer for graving

Detaljer

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN TILBUDSGRUNNLAG Del B: Teknisk beskrivelse Utarbeidet av: RG-prosjekt AS Dato: August 2012 Sign: A.F. Skrøvseth H:\Prosjekter Levanger\2012\PL12005

Detaljer

I veien for hverandre

I veien for hverandre I veien for hverandre Samordning av rør og kabler i veigrunnen Februar 2008 Page 1 of 31 Innholdsfortegnelse Sammendrag.3 Forord med bakgrunn...5 1. Infrastrukturens viktighet og omfang...6 1.1 Vi kan

Detaljer

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune Byggebok for Nes Kommune Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 1 av 60 Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 2 av 60 1. Innhold 1. Innhold -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Rapport. Vurdering av krav til overdekning for kabler og rør langs riksveg. Undertittel. Forfattere Kjell Arne Skoglund Erik Tørum Inge Hoff

Rapport. Vurdering av krav til overdekning for kabler og rør langs riksveg. Undertittel. Forfattere Kjell Arne Skoglund Erik Tørum Inge Hoff - Åpen Rapport Vurdering av krav til overdekning for kabler og rør langs riksveg Undertittel Forfattere Kjell Arne Skoglund Erik Tørum Inge Hoff SINTEF Byggforsk Infrastruktur 2012-10-22 Historikk DATO

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag

HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag Vedtatt på generalforsamlingen 22. mai 2012. 1. INNLEDNING Lerdalstoppen borettslag er et andelslag med begrenset ansvar. Det er 99 andelseiere i borettslaget

Detaljer

Vedlikehold av kommunale veier

Vedlikehold av kommunale veier Vedlikehold av kommunale veier Forvaltningsrevisjon 26.04.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Generelt om vei og trafikk i Bærum kommune... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Revisjonens forståelse av bestillingen

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag

HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag Vedtatt på generalforsamlingen 22. mai 2012 med endringer vedtatt på generalforsamling 27. mai 2013. 1. INNLEDNING Lerdalstoppen borettslag er et andelslag

Detaljer

Vedtatt av Røyken kommunestyret 25.8.2011

Vedtatt av Røyken kommunestyret 25.8.2011 Grønn, nær og levende Røyken kommune Vei og gatenorm Vedtatt av Røyken kommunestyret 25.8.2011 2 Forord Røyken kommunes Vei- og gatenorm, er en lokal norm delvis bygget over Vegdirektoratets håndbok 017,

Detaljer

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk 1 Innledning Formålet med denne veiledningen er å vise hvordan kap. 10 i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig

Detaljer

VA-norm Larvik kommune

VA-norm Larvik kommune VA-norm Larvik kommune Desember 2013 Denne VA-norm gjøres gjeldende fra 13.12.2013 og erstatter alle tidligere utgaver. Endringer og nye tillegg er skrevet med blå skrift. Innholdsfortegnelse l. GYLDIGHETSOMRÅDE...........................

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO

Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO Bok 0 (basert på NS 8406) Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag Bok 0 HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

TRAFIKKAREALER. VBT- rapport 2-2013. for byer og tettsteder

TRAFIKKAREALER. VBT- rapport 2-2013. for byer og tettsteder AV KOMMUNALE FORVALTNING TRAFIKKAREALER mot private grensesnitt VBT- rapport 2-2013 V e g f o r u m for byer og tettsteder 1 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 2 INNLEDNING... 5 1.1 Vegforum

Detaljer

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr 402, del I og II Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering

Detaljer

Del 1: ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. Del 2: UTFYLLENDE BESTEMMELSER. Sanitærreglement for Bergen kommune. (Rev. jan. 2013)

Del 1: ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. Del 2: UTFYLLENDE BESTEMMELSER. Sanitærreglement for Bergen kommune. (Rev. jan. 2013) Del 1: ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Del 2: UTFYLLENDE BESTEMMELSER (Rev. jan. 2013) 1 Forord Sanitærreglementet er utarbeidet for å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer