Utkast. Retningslinjer for graving i kommunalt gate- og veinett med tilhørende side- og grøntareal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utkast. Retningslinjer for graving i kommunalt gate- og veinett med tilhørende side- og grøntareal"

Transkript

1 Vadsø kommune (logo) Utkast Retningslinjer for graving i kommunalt gate- og veinett med tilhørende side- og grøntareal Vadsø kommune - Utkast til retningslinjer for graving i kommunalt areal 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 4 2 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE 4 3 GENERELLE REGLER Kvalifikasjoner Ansvar Søknad Alternativ til graving Skilt med navn/merking av sperremateriell Kjøreplate Ikke graving i nyasfaltert vei Plassering av kabler og ledninger 5 4 PLANLEGGING AV GRAVEARBEIDER Søknadskjema Fremdrift Dokumentasjon Hensyn til omgivelsene Varslingsplan Tidspunkt for oppstart og avslutning Kontroll av gravetillatelse Trafikkavvikling Kabler, ledninger og andre innretninger Vann- og avløpsledninger Graving utført av kabeleiere Graving på grunn av lekkasje/kabelfeil, hastesaker Gatevarme Flytting av kabler og ledninger 8 5 UTFØRELSE AV GRAVERARBEIDER Beskyttelse av omkringliggende asfalt Sikring mot ras Lagring av utgravde masser Stempling/spunt Kjøreplater Fjerning av snø og is Grøntanlegg og areal Sikkerhet og adkomst 9 6 GJENFYLLING/REPARASJON Varsling Omfylling rundt ledninger og kabler Bruk av oppgravd masse Utbedring av undergraving Skjæring og fresing av asfalt Minste bredde på gjenstående asfalt Skjøter Komprimering Stempling/spunt Midlertidig istandsetting Istandsetting av trafikktekniske innretninger Istandsetting av grøntareal Annet sideareal Bærelag og veidekke Oppbygging av arealer med heller, brostein, kanttein o.l Reetablering av fartsdempere Graving og istandsetting av områder med gatevarme 12 Vadsø kommune - Utkast til retningslinjer for graving i kommunalt areal 2

3 7 VARSLING OG KONTROLL Ved forsinkelse Før gjenfylling Før asfaltering Varsling av andre etater Forsømmelse av varslingsplikt Strakstiltak 13 8 GARANTI, ERSTATNING Skader Senskader Kvalitet, toleransekrav 14 9 GEBYR, KOMPENSASJON Behandlingsgebyr og forringelseskompensasjon KONTROLL AV UTFØRT ARBEID 10.1 Ferdigmelding og -befaring Overtredelser 15 Vadsø kommune - Utkast til retningslinjer for graving i kommunalt areal 3

4 1 INNLEDNING Vadsø kommune har vedtatt retningslinjer for graving i kommunalt areal. Reglene gjelder graving i kommunale veiområder og tilhørende side- og grøntarealer, samt friområder som eies og/eller forvaltes av Vadsø kommune. Utbygger/ansvarlig utførende må selv sørge for å finne ut om aktuelt graveområde faller innenfor denne kategorien. Retningslinjene skal gi opplysninger om de krav som settes til entreprenøren som skal gjennomføre et gravearbeid, og ha ansvaret for at dette blir utført på en tilfredsstillende måte. Hensikten med reglene er å sikre at kommunale veier og anlegg ikke blir påført skader eller andre kvalitetsmessige forringelser ved gravinger i eller nær veier/anlegg.det er også lagt vekt på at arbeidet ikke skal medføre fare eller unødige ulemper for trafikkanter på veier/anlegg. J.fr forskrift om varsling på offentlig vei (Håndbok 051). Der det i retningslinjene er angitt kommunen er det ment Vadsø kommune som veiholder, samt som eier av anlegg og friområder. Graving eller annet arbeid i områder som beskrevet ovenfor, må ikke settes i gang før det foreligger grave-/arbeidstillatelse. Hjemmelsgrunnlag Veglovens 32 og 57 danner hjemmelsgrunnlag for å håndheve retningslinjene ved graving i kommunal veg. Eiendomsretten danner grunnlag for å håndheve retningslinjene i friområder og parker. 2 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE Det skal alltid sendes søknad til kommunen om gravetillatelse. Søknad om gravearbeider skal fylles ut på skjema for gravemelding for Vadsø kommune. Skjemaet finnes på eller kan fås utlevert ved Service- og informasjonsavdelingen. Søknaden sendes eventuelt leveres til: Besøksadresse: Vadsø kommune Service- og informasjonsavdelingen Rådhusgata Vadsø Kontortid: Postadresse: Pb Vadsø Telefon: Telefax: e-post: Vadsø kommune - Utkast til retningslinjer for graving i kommunalt areal 4

5 3 GENERELLE REGLER 3.1 Kvalifikasjoner Entreprenører som ønsker å utføre gravearbeider i kommunale områder som omfattes av disse retningslinene, må tilfredsstille gjeldene krav i Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett (GOF) utgitt av kommunal og Arbeidsdepartementet 22.jan Den som får grave- og arbeidstillatelse til graving / arbeid i kommunal vei, må selv ha eller kunne disponere det maskinelle utstyr som kreves for rask og riktig gjennomføring av gravearbeider etter disse regler og bestemmelser. Ansvarshavende for varsling og sikring på arbeidsstedet må ha godkjent arbeidsvarslingskurs i henhold til reglene i Statens vegvesens Håndbok 051. Det samme gjelder kommunale etater / virksomheter med tilfredsstillende kompetanse innen fagområdet. Underentreprenører må ha samme kvalifikasjoner. 3.2 Ansvar Entreprenører som er gitt gravetillatelse er ansvarlig for hele arbeidet og for at reglene i disse retningslinjene følges. Det samme gjelder underentreprenørene som er engasjert for å utføre istandsetting eller andre delarbeider (asfalt, kantstein, heller o.l.). Entreprenøren har ansvar for grøfta/ gravingen inntil gravetillatelsens sluttdato. 3.3 Søknad Før graving kan igangsettes, må entreprenøren søke Vadsø kommune om gravetillatelse. Rutiner og regler for dette er beskrevet nærmere i kapittel Alternativ til graving På veier med stor trafikk og der hvor det er vanskelig med trafikkavvikling, kan kommunen kreve at det fortrinnsvis skal bores/preses under veien i stedet for graving. Dette gjelder kun når det er praktisk mulig. 3.5 Skilt med navn/merking av sperremateriell Navn på utførende etat/entreprenør skal være tydelig angitt på gravestedet, for eksempel med merke/skilt på sperremateriell. 3.6 Kjøreplate Dersom det på grunn av fremdrift og trafikksikkerhet er nødvendig md kjøreplater kan dette benyttes etter spesiell avtale med kommunen. Se punkt Ikke graving i nyasfaltert vei Det vil normalt ikke bli gitt gravetillatelse for planlagte arbeider i gater/veier som er ny- eller reasfaltert i løpet av de tre siste årene. 3.8 Plassering av kabler og ledninger Den enkelte kabel-/ledningseier må dokumentere at det føres register over plassering i X,Y,Z retning, type ledning osv. Kommunen må kunne kreve å få dokumentasjon på kabler/ledninger som ligger i veggrunnen kostnadsfritt. Vadsø kommune - Utkast til retningslinjer for graving i kommunalt areal 5

6 4 PLANLEGGING AV GRAVEARBEIDER 4.1 Søknadsskjema Søknad om tillatelse til gravearbeider skal skrives på skjema som beregnet for dette formål. Skjemaet finnes på eller kan fås utlevert ved Service- og informasjonsavdelingen. Dersom det skal graves i kommunal vei skal varslingsplan leveres samtidig med gravemelding. Når det graves i fylkesvei eller riksvei skal varslingsplan leveres til Statens vegvesen. Søknaden vil bli behandlet så raskt som mulig, men søker må påregne minimum 2 dagers behandlingstid. Ved omfattende trafikkregulering kan behandlingstiden bli lengre, jfr. Pkt 4.4 og 4.5. Dersom det er en hastesak anmerkes det på gravemeldingen. Det vil da kunne ta ca 1-2 dager fra den sendes til den er ferdig behandlet av kommunen. En gravetillatelse er først gyldig når den er underskrevet stemplet av Vadsø kommune. Underskrevet gravetillatelsen er gyldig i 1 mnd. 4.2 Fremdrift Alle gravearbeider skal planlegges på en slik måte at tiden som medfører ulemper for trafikantene blir kortest mulig. Dersom arbeidene pågår etter fastsatt sluttdato, kan kommunen forlange oppgravde grøfter gjenfylt. Dersom gravingen består av lange eller mange enkeltgravinger, vil istandsettingsarbeidene kreves utført fortløpende uavhengig av om hele arbeidet er avsluttet eller ikke. Jfr. Punkt (varslingsplan, hensyn til omgivelser) 4.3 Dokumentasjon Entreprenøren skal sammen med søknaden fremlegg plan for trafikkavvikling og sperring av arbeidsstedet (varslingsplan), situasjonskart som viser hvor gravingen skal foregå, samt en beskrivelse av arbeidets omfang. 4.4 Hensyn til omgivelsene Om nødvendig kan kommunen forlange utvidelse eller omlegging av veien, eller det kan forlanges egen sikret fotgjengerpassasje forbi arbeidsstedet eller atkomst til bygninger langs veien. Kommune kan kreve at gravearbeidet utføres utenom normal arbeidstid av hensyn til ferdsel og trafikkavvikling på veien. Entreprenøren må selv sørge for eventuell dispensasjon fra støyforskriftene og ved nattarbeid. Entreprenøren må planlegge sitt arbeid slik at kravene i støyforskriftene overholdes. 4.5 Varslingsplan Varslingsplan skal lages hver gang det graves i veigrunn, og skal levers samtidig med gravemeldingen. Varslingsplanen er en plan for det aktuelle arbeidet som viser bruk av varsling og sikring, samt andre bestemmelser for arbeidet. Forslag til varslingsplan utarbeides på bakgrunn av en risikovurdering. Ved utarbeidelse av varslingsplan skal det legges vekt på sikkerheten for arbeidere og trafikanter, samtidig som det opprettholdes tilfredsstillende framkommelighet for alle typer trafikanter. Ved gravearbeider som vil medføre store trafikkavviklingsproblemer, må entreprenøren utarbeide en trafikkavviklingsplan i god tid før gravingen skal utføres. Planen skal utarbeides i samråd med kommunen og berørte parter som politi, Statens vegvesen og kollektivtrafikkselskap. Berøre slik graving fylkes-/riksvei skal Statens vegvesen konsulteres i innledende fase av planleggingene. Arbeid skal ikke settes i gang før godkjent varslingsplan foreligger. Utførende virksomhet har ansvaret for å etablere varsling og sikring i samsvar med varslingsplanen. Det skal til enhver tid være en ansvarlig på stedet som har kopi av varslingsplanen, og som er ansvarlig for at gjeldene bestemmelser blir fulgt. Med tanke på fremtidig rekonstruksjon av forholdene, Vadsø kommune - Utkast til retningslinjer for graving i kommunalt areal 6

7 skal det føres logg under hele arbeidets gang. Loggen skal vise med klokkeslett og dato, når skilt/ sperringer el. blir satt ut, ting som er endret, ulykker, nesten ulykker, når arbeidet avsluttes osv. Entreprenøren har ansvar for å varsle politi, brann, ambulanse, buss, samt renovasjon. Vinterstid varsles også brøyteentreprenører. Vadsø kommune vil godkjenne eller justere varslingsplanen, og om nødvendig fatte skiltvedtak. Det vises også til Statens vegvesens håndbok 051, som er retningslinjer for arbeidsvarsling. 4.6 Tidspunkt for oppstart og avslutning Kommunen godkjenner når gravearbeidet kan startes, og når arbeidet skal være avsluttet. Kommunen kan gi pålegg om at arbeidet må utføres samtidig eller koordineres med annet arbeid i området. Entreprenøren skal varsle kommunen om tidspunkt for oppstart, uansett om oppstart finner sted i samsvar med søknadens tidsplan eller etter annet tidspunkt. 4.7 Kontroll av gravetillatelse Gravetillatelse og godkjent varslingsplan/ skiltplaner skal oppbevares på gravestedet og forevises dersom det kreves av kommunens representant eller politiet. 4.8 Trafikkavvikling Dersom trafikken skal opprettholdes forbi arbeidsstedet, må entreprenøren utføre renhold, snørydding og strøing av kjørebane og fortau hvis gravearbeidet medfører at kommunens rutiner ikke kan benyttes. Entreprenøren skal iverksette varslingsplanen, og har vedlikeholdsansvar for skilt og sperringer så lenge arbeidet pågår og til jobben er ferdigstilt. Arealet som gang- og sykkeltrafikken skal benytte, skal holdes fritt for arbeidsredskap, maskiner, materialer og lignende. Forsøpling / tilgrising som skyldes aktivitet i forbindelse med gravearbeidene er uten unntak entreprenørens ansvar. Dersom det ikke er tilfredsstillende renhold og entreprenøren ikke retter seg etter pålegg fra kommunen, kan kommunen utføre renholdet for entreprenørens regning. Kjøreplater kan benyttes i hht pkt Kabler, ledninger og andre innretninger Kabel- og ledningsetatenes krav til påvisning skal følges. Den som er ansvarlig for gravingen plikter å skaffe seg nødvendige opplysninger om kabler, fjernvarme, vann- og avløpsledninger eller andre innretninger (varmekabler, signalkabler, styringskabler, TV-kabler, gatelyskabel, polygonpunkt, skilt og lignende) Anvisninger som gis om disse for å unngå skade må følges. Dersom polygonpunkter blir skadet eller fjernet skal oppmålingsavdelingen ha beskjed om dette umiddelbart Vann- og avløpsledninger Når kommunale vann- og avløpsledninger berøres skal planene forelegges Vadsø vann og avløp KF, for godkjenning av plassering av ledninger og påkobling Graving utført av kabeleiere Kabeleiere som tilhører energiselskaper, teleselskaper og andre kabelselskaper skal hvis mulig samordne sine anlegg og benytte samme kabeltrase. Ved kryssing av hovedvei kan kommunen kreve at det legges ned inntil 4 ekstra trekkrør, dersom kryssingsstedet vurderes som aktuelt for annen kryssing. Rørene bekostes og disponeres av kommunen, men legges ned vederlagsfritt av den som søker om gravetillatelse. Kabeleiere behandles som en hver som får tillatelse til graving i offentlig vei. Vadsø kommune - Utkast til retningslinjer for graving i kommunalt areal 7

8 4.12 Graving på grunn av lekkasje/kabelfeil, hastesaker. Dersom graving på grunn av lekkasje, kabelfeil eller ledningsbrudd må foretas omgående, skal dette straks meldes til kommunen. Søknad om grave- og arbeidstillatelse skal leveres til kommunen i normal arbeidstid, og senest påfølgende dag. Ansvarlig for gravingen må selv varsle berørte part, som energi- og teleselskaper slik at disse har mulighet til å påvise kabler øyeblikkelig Gatevarme Retningslinjer for slik arbeid er angitt i punkt Flytting av kabler og ledninger Der det må flyttes kabler eller ledninger på grunn av nødvendig vedlikehold/reparasjon av kommunens veier, er det kabel-/ledningseier som må bekoste flytting. Vadsø kommune - Utkast til retningslinjer for graving i kommunalt areal 8

9 5 UTFØRELSE AV GRAVEARBEIDER 5.1 Beskyttelse av omkringliggende asfalt. Før graving starter, skal asfalten skjæres min 50 cm utenfor antatt topp grøftekant og parallelt med denne, slik at asfaltdekke utenfor gravingen ikke undergraves og skades. Utstyr eller redskap som kan skade asfalten må ikke komme i direkte kontakt med asfaltdekket utenfor gravestedet. Dette gjelder for eksempel beltegående maskiner og maskiner med støttelabber. Dersom slikt utstyr blir brukt, må spesielle beskyttelsestiltak settes i verk, for eksempel lemmer eller gummilabber. Dersom asfalten utenfor gravingen er påført skade, vil arealet bli målt inn i gravingen og det vil bli forlangt fullverdig reparasjon etter spesifikasjoner fra kommunen. 5.2 Sikring mot ras Entreprenøren har ansvaret for at grøfteprofilen utformes slik at ras unngås og hensynet til arbeidssikring ivaretas i henhold til gjeldene bestemmelser. Dette gjelder også sikkerheten for all trafikk ved gravestedet. 5.3 Lagring av utgravde masser Det må innhentes tillatelse til å lagre utgravde masser i veibanen. Vilkåret er at massene ikke skal være til hinder for den øvrige trafikken eller for gående. Kantstein, belegningstein og heller skal legges i depot utenfor veibanen. Masser som ikke skal gjenbrukes på gravestedet er entreprenørens ansvar å transportere til godkjent depot. Asfaltrester skal utsorteres og transporteres til godkjent lagringsplass/deponi. 5.4 Stempling/spunt Evt. stempling/ spunt skal utføres slik at det ikke oppstår setninger i mellom stempling/ spunt og veioppbygningen. All spunting og stempling må tilbakefylles med grus/sand eller andre komprimerbare masser og komprimeres. 5.5 Kjøreplater Ved graving av tversgående grøfter og områder i eller inntil hoved-/samleveier med stor trafikk, skal entreprenøren ha kjøreplater lett tilgjengelig. Platene skal være ferdig utlagt innen en time etter at dette blir forlangt av kommunen eller politiet. Når det brukes kjøreplater, skal følgende betingelser være oppfylt: Kjøreplater skal være dimensjonert for BK10 Kjøreplatene skal ha friksjonsbelegg, tilsvarende veidekke som ellers på veistrekningen. Kjøreplater skal alltid freses ned i eksisterende dekke. Anleggsflaten på hver side skal være min 50 cm. Topp kjøreplate skal ha samme høyde som det øvrige veidekke. Benyttes kjøreplate på gangarealer skal det være solid rekkverk mot trafikk og gravegrop. Kommunen kan med øyeblikkelig virkning stoppe arbeidene dersom disse punktene ikke blir fulgt. 5.6 Fjerning av snø og is Ved graving om vinteren skal snø og is fjernes fra grøftetraseen og det skal påses at snø og is ikke kommer ned i grøften ved gjenfylling. 5.7 Grøntanlegg og -areal Ved graving i kommunalt grøntanlegg og -areal skal byggherre/entreprenør forelegge planene for kommunen for godkjenning i rimelig tid før oppstart. Det skal ved graving i vei nært grøntanlegg tas hensyn, slik at grøntanlegg ikke skades eller ødelegges i forbindelse med graving og lagring av masser. Så langt det er mulig skal det unngås å grave i nærheten av grøntanlegg. 5.8 Sikkerhet og adkomst Ved graving i parker og friområder skal entreprenøren påse at gravearbeidene ikke er til hinder for allmenn ferdsel, samt at grøfter og materiallager ikke skaper fare eller ulemper for ferdsel. Vadsø kommune - Utkast til retningslinjer for graving i kommunalt areal 9

10 6 GJENFYLLING/REPARASJON 6.1 Varsling Gjenfylling av grøft utføres i henhold til håndbok 018. Dersom det oppstår vanskeligheter ved gjenfylling skal kommunen varsles. 6.2 Omfylling rundt ledninger og kabler Lednings- og kabeletatene har egne regler for om-/gjenfylling rundt ledninger og rør. Disse reglene fås ved å kontakte de aktuelle lednings- og kabeletatene. Regler for om-/gjenfylling må følges. 6.3 Bruk av oppgravd masse Ved gjenfylling av grøften kan de oppgravde massene brukes dersom de er egnet. Den oppgravde massen må legges lagvis i samme rekkefølge som den ble tatt opp. Dette er spesielt viktig dersom veien er oppbygd av delvis telefarlige masser. Massene skal komprimeres i henhold til standard. 6.4 Utbedring av undergraving Hvis vegdekke, kantstein m.m r undergravet, skal overliggende masser skjæres og fjernes, slik at hele grøftetverrsnittet blir gjenfylt og komprimert i hht standard. 6.5 Skjæring og fresing av asfalt Ved graving i asfaltert vei skal asfalten skjæres rett og jevnt minimum 50 cm utenfor topp grøft og i rette linjer. Kommunen kan kreve fresing ved store asfalttykkelser. Ved feil plassering av kant kan kommunen kreve ny skjæring. 6.6 Minste bredde på gjenstående asfalt Dersom avstanden fra renskåret asfaltkant til vertikalt hinder, f.eks husvegg, kantstein, vegkant eller lignende, blir mindre enn en meter, skal gammelt dekke fjernes og nytt dekke legges på hele arealet. Når det graves i fortau og mer enn halve bredden berøres, skal hele fortausbredden asfalteres. Det samme gjelder for graving i gang-/sykkelveier, dvs at hele vegbredden skal asfalteres i hele gravelengden. Det tillattes kun en langsgående asfaltskjøt i det aktuelle trafikkarealet etter graving. Skjæring og klargjøring kan koordineres med reasfaltering. 6.7 Skjøter Ved reparasjon av langsgående grøft i kjørebanen, skal skjøtene mellom gammel og ny asfalt tilpasses til kjørefeltene slik at skjøtene ikke blir etablert i hjulsporene. Dersom mer enn 1/3 av veibredden blir gravd opp, må hele veibredden reasfalteres. Når veibanen krysses i forbindelse med graving, så skal minimum 5 meter av veibanen reasfalteres. Vadsø kommune - Utkast til retningslinjer for graving i kommunalt areal 10

11 6.8 Komprimering Gjenfylling utføres lagvis i horisontale sjikt. Hvert lag komprimeres med egnet komprimeringsutstyr. Nedstående tabell viser egnet komprimeringsutstyr med tilhørende lagtykkelse og respektivt antall overfarter. Dersom annet utstyr ønskes brukt, skal entreprenøren redegjøre for dette og utstyret skal godkjennes av kommunens kontrollør. Komprimeringsutstyr Vibrasjonsplate: kg kg kg kg Vibrasjonsstamper: (Hoppetusse) 75 kg Håndholdt ( gå ) Vibrasjonsvals: kg Tandem vibrasjonsvals: kg Maskinkult 30 cm 40 cm Lagtykkelse Sand / grus grov pukk /sams pukk 15 cm 20 cm 35 cm 50 cm 35 cm Antall overfarter 20 cm (min.) cm 30 cm (min.) tonns vibrasjonsvals kan stort sett benyttes uten restriksjoner i bygater. Det er entreprenørens ansvar at det velges komprimeringsutstyr som ikke skader bygninger etc. 6.9 Stempling/spunt Stemplinger og spunt må fjerne forsiktig sik at tilstøtende grunn ikke setter seg eller ras forekommer. Ved særlig dårlig grunn, ved setningsfare for bygg eller ledninger langs gravingen, eller hvis det er andre tungtveiende årsaker, kan det etter nærmere avtale med kommunen tillates at spunt blir stående igjen i grunnen. Stempling og spunt skal i alle tilfeller fjernes til minimum 1,0 m under ferdig vei. Dersom stempling eller spunt blir stående igjen skal dette opplyses ved innsending av ferdigmelding til kommunen Midlertidig istandsetting Dersom permanent istandsetting etter en graving ikke kan utføres umiddelbart etter gjenfylling, kan kommunen kreve et midlertidig asfaltdekke med min. tykkelse på 4 cm. Ved slike reparasjonsarbeider kan det kreves at man freser ned asfalten i min 4 cm tykkelse på gravestedet eller skadet del av dette, og med min 30 cm fortanning utenom skadet område. Ved graving om vinteren der varmasfalt ikke er tilgjengelig, skal kaldasfalt benyttes som et midlertidig dekke Istandsetting av trafikktekniske innretninger Ødelagt/ fjernet veimerking (gangfelt, fartsdempere, stopplinje, kjørefeltslinje) og trafikktekniske innretninger skal erstattes med samme type som ble ødelagt/fjernet. Dette utføres av kommunen for entreprenørens regning, etter registrering av omfang ved befaring eller oppmåling Istandsetting av grøntareal I grøntareal skal alle planter og busker som er berørt av gravearbeidet plantes tilbake, om nødvendig skal nye planter/busker settes inn. Plener og gressarealer/markdekke skal tilsåes likt opprinnelig dekke, slik at hele området oppfattes som ensartet. Arbeider i grøntareal er vær- og sesongavhengig. Tidspunkt for igangsetting etter gravearbeider utenom vekstsesongen skal derfor avtales med kommunen. Kommunen kan stille krav om hvordan arealet skal behandles inntil istandsetting kan finne sted. Vadsø kommune - Utkast til retningslinjer for graving i kommunalt areal 11

12 6.13 Annet sideareal Annet sideareal som banketter, hullkiler og lignende skal etableres likt som før graving Bærelag og veidekke Asfaltering skal generelt være utført umiddelbart etter at gravearbeid er utført, men tillates koordinert med andre tilsvarende arbeider etter avtale med kommunen. Gravestedet skal være asfaltert senest innen 15. september hvert år. Entreprenøren har ansvar for vedlikehold av gravestedet inntil asfaltering er utført. Dersom entreprenøren ikke overholder fristen, vil kommune kreve entreprenøren for en årlig forringelseskompensasjon, jfr. pkt 9.1, inntil arbeidet er utført. Kommunale samleveier Asfalteringsarbeider etter graving skal utføres i henhold til dimensjoneringstabell for veioverbygninger for hovedveier med ÅDT større enn 3000 etter Statens vegvesens håndbok 018. Atkomstvei Asfalteringsarbeider etter graving skal utføres i henhold til dimensjoneringstabell for veioverbygninger for samleveier med ÅDT større enn 1500 etter Statens vegvesens håndbok 018. Slitelag av asfalt skal aldri legges tynnere enn 4 cm. Gang- og sykkelvei Asfalteringsarbeider etter graving skal utføres i henhold til dimensjoneringstabell for veioverbygninger for adkomstveier med ÅDT større enn 150 etter Statens vegvesens håndbok 018. Slitelag av asfalt skal aldri legges tynnere enn 4 cm Oppbygging av arealer med heller, brostein, kantstein og lignende Entreprenør som skal utføre oppbygging av areal med heller/brostein/belegningsstein, skal være godkjent av kommunen. Arbeidene skal utføres umiddelbart etter at gravearbeid er utført, og utførelsen skal godkjennes av kommunen Reetablering av fartsdempere Fartsdempere som fjernes ved graving skal reetableres umiddelbart etter at asfalteringen er utført Graving og istandsetting av områder med gatevarme Entreprenøren plikter å finne ut om det er gatevarme i område hvor det skal graves. Etter avsluttet gravearbeid skal oppbygging av underlag for gatevarmerør/varmekabler, omfylling og belegging/toppdekke være som før arbeidene startet. Eventuelle skader på gatevarmeanlegg forårsaket av gravearbeide skal erstattes av entreprenøren. Vadsø kommune - Utkast til retningslinjer for graving i kommunalt areal 12

13 7 VARSLING OG KONTROLL 7.1 Ved forsinkelse Kommunen skal varsles dersom arbeidene ikke kommer i gang til fastsatt tid. Angitt sluttdato på gravetillatelsen innebærer at alle arbeid skal være avsluttet på gravestedet. 7.2 Før gjenfylling Dersom det er påkrevd på grunn av stedlige problemer, skal kommunen varsles. Slik varsel fratar ikke entreprenøren for ansvar på gravestedet. Entreprenøren kan i samarbeid med kommunen komme frem til eventuelle løsninger for å få arbeider utført. 7.3 Før asfaltering Kommunen skal varsles før gravestedet skal asfalteres dersom entreprenøren trenger bistand. 7.4 Varsling av andre etater Hvis et gravearbeid berører andre etaters anlegg (el- kabler, telekabler, polygonpunkt, trær etc.), skal de respektive etater selv kontrollere sine anlegg. Ansvarlig entreprenør varsler disse. 7.5 Forsømmelse av varslingsplikt Dersom entreprenøren forsømmer sin varslingsplikt, kan entreprenøren bli nektet å utføre gravearbeid i kommunes arealer og gate-/veinett. Dette gjelder ikke hastegravinger forårsaket av akutte hendelser. 7.6 Strakstiltak Tiltak som kommunens kontrollør eller politiet pålegger entreprenøren og som gjelder trafikkavvikling, trafikksikkerhet eller andre tiltak for å redusere farlige situasjoner, skal utføres omgående og bekostes av entreprenøren. Vadsø kommune - Utkast til retningslinjer for graving i kommunalt areal 13

14 8 GARANTI, ERSTATNING 8.1 Skader Fra et arbeid blir satt i gang på gravestedet og til reparasjonsarbeidene er ferdig utført og godkjent, har entreprenøren ansvaret for tiltaket. Skader som trafikanter eller andre måtte bli påført på gravestedet pga mangelfull skilting, avsperring eller annet er entreprenørens ansvar. 8.2 Senskader Dersom det i løpet av 3 år etter at reparasjonsarbeidene er avsluttet oppstår skader, setninger eller andre ting som kan føres tilbake til mangelfullt arbeid fra entreprenørens side, vil kommunen kreve skadene utbedret innen en bestemt frist. Dersom skaden ikke blir utført innen fristen, vil kommunen bestille utbedring fra andre. Kostnaden for dette vil da i sin helhet bli belastet den som i følge gravemeldningen står som ansvarlig for gravearbeidene. 8.3 Kvalitet, toleransekrav Ved nyasfaltering skal dekket ha en jevnhet som er i samsvar med det som var på stedet før graving. Dersom en måler med en 3 meter lang rettholt i vegens lengderetning, skal maksimalt ujevnhet være mindre enn 6 millimeter. Krav til jevnhet gjelder også for skjøter. Dersom setningene etter ett år er opp til 15 millimeter, vil det kreves reparasjon av gravestedet. Når asfalten har en tykkelse på 6 cm, freses det ned til halv tykkelse før det legges nytt dekke. Ved store setninger vil det bli vurdert om alle massene må skiftes og komprimeres lagvis i henhold til retningslinjene. I grøntareal skal planter og gressareal ha en tilnærmet lik standard som det var på stedet før graving. Gressarealer, planter og busker skal i løpet av garantitiden kunne vise en synlig vekst og frodighet. Vadsø kommune - Utkast til retningslinjer for graving i kommunalt areal 14

15 9 GEBYR, KOMPENSASJON 9.1 Behandlingsgebyr og forringelseskompensasjon Bystyret foretar fastsettelse av gebyr og kompensasjons størrelse og endringer, med unntak av årlige indeksreguleringer. Behandlingsgebyr Ved et hvert gravearbeid på kommunale veier og plasser, kommunale grøntområder og privat grunn, skal det betales et behandlingsgebyr til kommunen. Gebyret skal dekke utgifter til saksbehandling, administrasjon og kontroll av gravearbeidene. Behandlingsgebyret kreves inn pr. behandlet gravesøknad. Forringelseskompensasjon Ved et hvert gravearbeid på privat og kommunal grunn, kan kommunen fastsette at det skal betales forringelseskompensasjon til veiholder. Kompensasjonen skal dekke utgifter i forbindelse med forringelse av vei og kontroll av gravearbeid. Forringelseskompensasjon betales pr. m ² graveareal (asfaltert areal), i samsvar med oppmålt mengde på måleseddel. 10 KONTROLL AV UTFØRT ARBEID 10.1 Ferdigmelding og - befaring Ved arbeidets slutt skal entreprenøren oversende ferdigmelding til kommunen, senest 14 dager etter at arbeidet er ferdig. Ved større gravinger og ombygginger som medfører oppbygging av veioverbygning i hele veiens bredde skal det innkalles til ferdigbefaring Overtredelser Ved større overtredelser av denne instruks eller andre forhold som ikke kan anses som god graveskikk, medfører til at entreprenøren kan bli nektet gravetillatelse for en lengre eller kortere periode alt avhengig av hvilke forhold som oppstår. Vadsø kommune - Utkast til retningslinjer for graving i kommunalt areal 15

Sandnes kommune har vedtatt retningslinjer for graving i kommunale trafikkarealer.

Sandnes kommune har vedtatt retningslinjer for graving i kommunale trafikkarealer. RETNINGSLINJER FOR GRAVING I KOMMUNALE TRAFIKKAREALER FORORD Sandnes kommune har vedtatt retningslinjer for graving i kommunale trafikkarealer. Retningslinjene skal gi opplysninger om de krav som settes

Detaljer

Retningslinjer for gravearbeider i kommunale veier

Retningslinjer for gravearbeider i kommunale veier Retningslinjer for gravearbeider i kommunale veier Januar 2012 Retningslinjer for graving i kommunale veier Side 1 INNHOLD 1. INNLEDNING...3 2. SØKNAD OM GRAVETILLATELSE...3 3. ALMINNELIGE REGLER... 4

Detaljer

GRAVEARBEID I OFFENTLIG VEG Retningslinjer for kommunale veger

GRAVEARBEID I OFFENTLIG VEG Retningslinjer for kommunale veger GRAVEARBEID I OFFENTLIG VEG Retningslinjer for kommunale veger 1. januar 2003 Revidert 01.01.2008 INNHOLD 1 Innledning...3 2 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE...3 3 ALMINNELIGE REGLER...4 4 ANDRE BERØRTE INSTANSER...4

Detaljer

C4 Kjøreplater: C5 Fjerning av snø og is: C6 Grøntanlegg: D GJENFYLLING/REPARASJON D1 Varsling: D2 Gjenfylling rundt

C4 Kjøreplater: C5 Fjerning av snø og is: C6 Grøntanlegg: D GJENFYLLING/REPARASJON D1 Varsling: D2 Gjenfylling rundt Innholdsfortegnelse FORMÅL... 5 RETNINGSLINJENES VIRKEOMRÅDE... 5 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE... 5 ALMINNELIGE REGLER... 5 Hva reglene gjelder for... 5 Graving i veier tilhørende Statens vegvesen... 6 ANNEN

Detaljer

Arbeidsrutiner Vedlegg Graveforskrift. Gjenfylling/reparasjon og oppbygging av vei

Arbeidsrutiner Vedlegg Graveforskrift. Gjenfylling/reparasjon og oppbygging av vei Arbeidsrutiner Vedlegg Graveforskrift Vedlegg 1. side 2 Vedlegg 2. side 3 Vedlegg 3. side 4 Vedlegg 4. side 5 Vedlegg 5 side 6-7 Vedlegg 6 side 8-12 Søknadsskjema om gravetillatelse Ferdigmeldingsskjema

Detaljer

INSTRUKS FOR GRAVING I KONGSBERG KOMMUNES VEIER, GATER OG PLASSER

INSTRUKS FOR GRAVING I KONGSBERG KOMMUNES VEIER, GATER OG PLASSER INSTRUKS FOR GRAVING I KONGSBERG KOMMUNES VEIER, GATER OG PLASSER Vedtatt Kongsberg kommunestyre 1.04.0 1 INNHOLD Side Kapittel 1 INNLEDNING 4 Kapittel 2 SØKNAD OM GRAVE-/ARBEIDSTILLATELSE 5 Kapittel 3

Detaljer

C4 Kjøreplater: C5 Fjerning av snø og is: C6 Grøntanlegg: D GJENFYLLING/REPARASJON D1 Varsling: D2 Gjenfylling rundt

C4 Kjøreplater: C5 Fjerning av snø og is: C6 Grøntanlegg: D GJENFYLLING/REPARASJON D1 Varsling: D2 Gjenfylling rundt Innholdsfortegnelse FORMÅL... 5 RETNINGSLINJENES VIRKEOMRÅDE... 5 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE... 5 ALMINNELIGE REGLER... 5 Hva reglene gjelder for... 5 Graving i veier tilhørende Statens vegvesen... 6 ANNEN

Detaljer

Standard retningslinjer

Standard retningslinjer GRAVEARBEIDER I OFFENTLIGE AREALER Standard retningslinjer INNHOLD 1 INNLEDNING....1 2 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE.... 3 3 ALMINNELIGE REGLER... 5 3.1 Hva reglene gjelder for... 5 3.2 Graving i veger tilhørende

Detaljer

Fet kommune. Retningslinjer for gravearbeider i kommunale veier og veigrunn

Fet kommune. Retningslinjer for gravearbeider i kommunale veier og veigrunn Fet kommune Retningslinjer for gravearbeider i kommunale veier og veigrunn Enhet for kommunalteknikk - skal oppleves som profesjonelle i vårt møte med brukerne og vi skal være robuste i forhold til rammebetingelser

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR GRAVEARBEIDER I OFFENTLIGE VEGER, PARKER OG FRIOMRÅDER.

RETNINGSLINJER FOR GRAVEARBEIDER I OFFENTLIGE VEGER, PARKER OG FRIOMRÅDER. Teknisk drift RETNINGSLINJER FOR GRAVEARBEIDER I OFFENTLIGE VEGER, PARKER OG FRIOMRÅDER. Vedtatt 16.10 2013 av Teknisk drift 1 Innhold 1. SØKNAD OM GRAVETILLATELSE... 5 2. ALMINNELIGE REGLER... 5 2.1 Graving

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR GRAVING I VEI

RETNINGSLINJER FOR GRAVING I VEI RETNINGSLINJER FOR GRAVING I VEI Rev 2 2008 ASKER KOMMUNE Side 1 av 20 INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING... 4 2 SØKNAD OM GRAVE/ARBEIDSTILLATELSE... 4 3 ALMINNELIGE REGLER...5 3.1 Hva reglene gjelder for... 5

Detaljer

Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid

Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid FORORD Graving i veier og gater medfører ofte ulemper i form av redusert framkommelighet for trafikkantene og uønsket støy og rystelser for beboerne i graveområdet.

Detaljer

FOR GRAVEARBEID OG ARBEIDSTILLATELSE

FOR GRAVEARBEID OG ARBEIDSTILLATELSE RETNINGSLINJER FOR GRAVEARBEID OG ARBEIDSTILLATELSE I GATER, VEIER OG PLASSER HALDEN KOMMUNE INNHOLD FORMÅL...1 FORMÅL...1 1 RETNINGSLINJENES VIRKEOMRÅDE...1 2 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE...1 3.1 Hva reglene

Detaljer

INSTRUKS FOR GRAVEARBEID I BÆRUMS GATER, VEIER OG PLASSER

INSTRUKS FOR GRAVEARBEID I BÆRUMS GATER, VEIER OG PLASSER INSTRUKS FOR GRAVEARBEID I BÆRUMS GATER, VEIER OG PLASSER BÆRUM KOMMUNE VEI OG TRAFIKK INNHOLD 1 INNLEDNING....1 2 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE....2 3 ALMINNELIGE REGLER...2 3.1 Hva reglene gjelder for...2

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE. Retningslinjer for gravearbeid i kommunale veier

LILLESAND KOMMUNE. Retningslinjer for gravearbeid i kommunale veier LILLESAND KOMMUNE Retningslinjer for gravearbeid i kommunale veier Retningslinjer for gravearbeid i Lillesand kommunes veier Gravereglene gjelder for graving i kommunal vei eller plasser i Lillesand kommune.

Detaljer

Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving

Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving Administrative og tekniske bestemmelser Vedtatt kommunestyret 7.10.2014. Innholdsfortegnelse Innledning side 5 Samordnet gravemeldingstjeneste side 5 Administrative

Detaljer

Retningslinjer for gravearbeid i Kristiansand kommunes veier

Retningslinjer for gravearbeid i Kristiansand kommunes veier Retningslinjer for gravearbeid i Kristiansand kommunes veier Vedtatt av byutviklingsstyret 17.11.2005 Kristiansand kommune Ingeniørvesenet Vei- og prosjektavdelingen 11. oktober 2005 Innholdsfortegnelse

Detaljer

GRAVEFORSKRIFT FOR VEIAREALER I ALTA KOMMUNE

GRAVEFORSKRIFT FOR VEIAREALER I ALTA KOMMUNE GRAVEFORSKRIFT FOR VEIAREALER I ALTA KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 27.04.09 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 Innledning... 4 1. Administrative bestemmelser... 5 1.1 Formål:... 5 1.2 Hjemmel:...

Detaljer

Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving

Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving Administrative og tekniske bestemmelser Vedtatt av Rana kommunestyre. 2 Innholdsfortegnelse Innledning side 5 Samordnet gravemeldingstjeneste side 5 Administrative

Detaljer

Retningslinjer for graving i kommunale veier, parker og friområder

Retningslinjer for graving i kommunale veier, parker og friområder Retningslinjer for graving i kommunale veier, parker og friområder Vedtatt i: Utvalg for samfunn, næring, kultur og miljø 10.05.2011 Kommunestyret 26.05.2011 2 Forord...4 Vedlegg...4 Definisjoner...5 1.0

Detaljer

Retningslinjer for graving i kommunale arealer i Stavanger

Retningslinjer for graving i kommunale arealer i Stavanger STAVANGER KOMMUNE Retningslinjer for graving i kommunale arealer i Stavanger Bymiljø og utbygging (BMU) Vei, park og idrett (VPI) Vedtatt i Bystyret 15.06.2009 RETNINGSLINJER FOR GRAVING I KOMMUNALE AREALER

Detaljer

GRAVE INSTRUKS. Graving på: Offentlige trafikkarealer og kommunal grunn. Hammerfest kommune. Teknisk drift 2012

GRAVE INSTRUKS. Graving på: Offentlige trafikkarealer og kommunal grunn. Hammerfest kommune. Teknisk drift 2012 GRAVE INSTRUKS Graving på: Offentlige trafikkarealer og kommunal grunn I Hammerfest kommune. Revidert utgave godkjent i MU 12.juni 2012 Innholdsfortegnelse: INNLEDNING..... 3 1. SØKNAD OM GRAVETILLATELSE

Detaljer

Retningslinjer for graving i kommunale veger, parker og friområder. Skien kommune Porsgrunn kommune Bamble kommune Siljan kommune

Retningslinjer for graving i kommunale veger, parker og friområder. Skien kommune Porsgrunn kommune Bamble kommune Siljan kommune Retningslinjer for graving i kommunale veger, parker og friområder Skien kommune Porsgrunn kommune Bamble kommune Siljan kommune FORORD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Instruks for gravearbeider i Oslo Havn

Instruks for gravearbeider i Oslo Havn Instruks for gravearbeider i Oslo Havn Graving i veier, plasser og gangarealer medfører ulemper for alle trafikanter i graveområdet, samt redusert trafikksikkerhet. Oslo Havn KF har utarbeidet denne graveinstruksen

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten. Tom Kristoffersen

Oslo kommune Bymiljøetaten. Tom Kristoffersen Tom Kristoffersen Ny graveinstruks 2012 Hvorfor ny graveinstruks? Graveinstruksen fra 2008 - varighet på 4 år Vi har oppdaget underveis at graveinstruksen trenger noen små justeringer. Noe har blitt uteglemt,

Detaljer

1.6 Det kan gis dispensasjon fra standardvilkårene av rådmann eller den han bemyndiger.

1.6 Det kan gis dispensasjon fra standardvilkårene av rådmann eller den han bemyndiger. 1 STANDARDVILKÅR FOR LEGGING AV LEDNINGER, KABLER, ANDRE PRIVATE TILTAK O.L. I ELLER LANGS KOMMUNAL VEG ETTER VEILOVENS 32, PÅ OFFENTLIGE PLASSER OG I KOMMUNAL EIENDOMS- GRUNN I NAMSOS KOMMUNE Vedtatt

Detaljer

Retningslinjer. Elverum kommune. gravearbeider i kommunale gater og veger. for. Teknikk og Miljø

Retningslinjer. Elverum kommune. gravearbeider i kommunale gater og veger. for. Teknikk og Miljø Retningslinjer for gravearbeider i kommunale gater og veger Elverum kommune Teknikk og Miljø 2 Mars 2013 INNHOLD 1 Innledning... 3 2 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE... 4 3 ALMINNELIGE REGLER... 5 3.1 Hva reglene

Detaljer

Retningslinjer for graving i kommunale veger, parker og friområder. Skien kommune Porsgrunn kommune Bamble kommune Siljan kommune

Retningslinjer for graving i kommunale veger, parker og friområder. Skien kommune Porsgrunn kommune Bamble kommune Siljan kommune Retningslinjer for graving i kommunale veger, parker og friområder Skien Porsgrunn Bamble Siljan FORORD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Orkdal kommune. Retningslinjer for graving i kommunale trafikk og grøntarealer

Orkdal kommune. Retningslinjer for graving i kommunale trafikk og grøntarealer Orkdal kommune Retningslinjer for graving i kommunale trafikk og grøntarealer 1 Innledning... 4 2 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE... 4 3 ALMINNELIGE REGLER... 5 3.1 Hva reglene gjelder for... 5 3.2 Hjemmelsgrunnlag...

Detaljer

Retningslinjer graving i kommunal veg/grunn

Retningslinjer graving i kommunal veg/grunn INNHALD: SIDE: 1.0 INNLEIING 3 1.1 HEIMEL 3 1.2 NÅR DET SKAL SØKES 3 1.3 FORMÅL 3 1.4 GEBYR OG KRAV OM RESERVERØYR 3 2.0 SØKNAD OM GRAVEMELDING/LØYVE 4 3.0 ALMINELEGE REGLAR 4 3.1 KVA REGLANE GJELDER FOR

Detaljer

INSTRUKS FOR GRAVEARBEID I GATER, VEIER OG PLASSER

INSTRUKS FOR GRAVEARBEID I GATER, VEIER OG PLASSER - 1 - INSTRUKS FOR GRAVEARBEID I GATER, VEIER OG PLASSER Øvre Eiker Kommune Seksjon for Teknisk infrastruktur Avdeling Veg og park Vedtatt Øvre Eiker kommunestyre 15.12.2010 - 2 - Innhold Side 2 Kapittel

Detaljer

GRAVING I TRAFIKKAREALER. Søkeprosessen om gravetillatelse og utføring av arbeidet

GRAVING I TRAFIKKAREALER. Søkeprosessen om gravetillatelse og utføring av arbeidet GRAVING I TRAFIKKAREALER Søkeprosessen om gravetillatelse og utføring av arbeidet 0. INDEKS 1. GENERELLE BESTEMMELSER 2. SØKNAD 3. BEHANDLING 4. ARBEIDETS UTFØRELSE 5. FORLENGELSE 6. FERDIGMELDING 7. GEBYRENE

Detaljer

Vedtatt i Sak 85/11 fra møte 26.05.2011 i Formannskapet.

Vedtatt i Sak 85/11 fra møte 26.05.2011 i Formannskapet. RETNINGSLINJER OG VILKÅR FOR LEGGING AV LEDNINGER, KABLER, ANDRE PRIVATE TILTAK O.L. I ELLER LANGS KOMMUNAL VEG, PÅ OFFENTLIGE PLASSER OG I KOMMUNAL EIENDOMS-GRUNN I GRONG KOMMUNE. Vedtatt i Sak 85/11

Detaljer

Retningslinjer for graving i kommunal veg For entreprenører, private og etater som utfører gravearbeider Gjøvik kommune.

Retningslinjer for graving i kommunal veg For entreprenører, private og etater som utfører gravearbeider Gjøvik kommune. For entreprenører, private og etater som utfører gravearbeider Gjøvik kommune. Teknisk Drift Avd. Veg, park og friluftsliv April 2013 2 INNHOLD 1 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE...3 2 VIRKEOMRÅDER...4 3 HJEMMELSGRUNNLAG...4

Detaljer

Retningslinjer. for. gravearbeider i kommunale gater og veger

Retningslinjer. for. gravearbeider i kommunale gater og veger Retningslinjer for gravearbeider i kommunale gater og veger Åsnes kommune Juni 2008 Retningslinjer for gravearbeider i kommunale gater og veger i Åsnes kommune 2 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SØKNAD OM

Detaljer

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Kommuneforlaget Administrative bestemmelser

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Kommuneforlaget Administrative bestemmelser Revisjon nr.0 Utarbeidet av: Arne Kvaal 18.11.15 Side 1 av 5 1 Hensikt/sammendrag Koordinere gravearbeidene for å oppnå minst mulig graving i veggrunnen. Sikre at trafikanter ikke påføres unødig ulempe

Detaljer

Retningslinjer for graving i Randaberg kommune

Retningslinjer for graving i Randaberg kommune Retningslinjer for graving i Randaberg kommune 1 1. Innhold 2 Forord... 5 3 Begrepsforklaring... 6 4 Generelle regler... 7 4.1 Sentrale dokumenter... 7 4.2 Kvalifikasjoner... 7 4.3 Ansvar... 7 4.4 Søknad...

Detaljer

Aurskog Høland kommune REGLER FOR GRAVING I KOMMUNALE VEIER, PARKER OG GRØNTAREALER

Aurskog Høland kommune REGLER FOR GRAVING I KOMMUNALE VEIER, PARKER OG GRØNTAREALER Aurskog Høland Eidsvoll Enebakk Fet Lørenskog Nannestad Nittedal Rælingen Skedsmo Sørum Ullensaker Aurskog Høland kommune REGLER FOR GRAVING I KOMMUNALE VEIER, PARKER OG GRØNTAREALER Side 1 av 29 Forord

Detaljer

Graveregler. Regler for graving i kommunale veier i Gjerdrum kommune. Gjerdrum kommune. Virksomhet kommunalteknikk. Med virkning fra 01.06.

Graveregler. Regler for graving i kommunale veier i Gjerdrum kommune. Gjerdrum kommune. Virksomhet kommunalteknikk. Med virkning fra 01.06. Gjerdrum kommune Virksomhet kommunalteknikk Graveregler Regler for graving i kommunale veier i Gjerdrum kommune Med virkning fra 01.06.2011 Side 1 av 28 Forord Samfunnet trenger korridorer for framføring

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR GRAVING I KOMMUNALE AREALER 1

RETNINGSLINJER FOR GRAVING I KOMMUNALE AREALER 1 RETNINGSLINJER FOR GRAVING I KOMMUNALE AREALER 1 FORORD Haugesund bystyre vedtok retningslinjer for legging av kabler og ledninger i kommunal veg, den 05.03.2003 i Bst. Sak 06/03. Disse bestemmelsene videreføres

Detaljer

Evaluering av Graveinstruks. Bystyrekomite for byutvikling og kultur november 2012. Rådmannens vurderinger

Evaluering av Graveinstruks. Bystyrekomite for byutvikling og kultur november 2012. Rådmannens vurderinger Evaluering av Graveinstruks Bystyrekomite for byutvikling og kultur november 2012 Rådmannens vurderinger 14.11.2012 Evaluering 2012 gir 3 hovedkonklusjoner Kostnader for graving i offentlige veier har

Detaljer

Retningslinjer for graving. Nesodden kommune. Retningslinjer for graving i kommunal grunn og inntil kommunalteknisk infrastruktur i Nesodden kommune.

Retningslinjer for graving. Nesodden kommune. Retningslinjer for graving i kommunal grunn og inntil kommunalteknisk infrastruktur i Nesodden kommune. 1 Nesodden kommune Retningslinjer for graving Retningslinjer for graving i kommunal grunn og inntil kommunalteknisk infrastruktur i Nesodden kommune. Vedtatt i kommunestyret 19. juni 2014 2 Innhold 1.

Detaljer

Fræna kommune. Retningslinjer for graving i offentlig vei- og gategrunn i Fræna kommune

Fræna kommune. Retningslinjer for graving i offentlig vei- og gategrunn i Fræna kommune Fræna kommune Retningslinjer for graving i offentlig vei- og gategrunn i Fræna kommune Gjeldende fra 07.05.2015 Forord Framføring av kabler, ledninger, samt graving i veger og gater medfører ofte ulemper

Detaljer

Instruks for gravearbeider i Alstahaug kommune. Høringsutkast 29.05.12

Instruks for gravearbeider i Alstahaug kommune. Høringsutkast 29.05.12 Instruks for gravearbeider i Alstahaug kommune Høringsutkast 29.05.12 Forord Graving i veier, gater, parker/grøntområder og annet offentlig areal medfører ulemper for trafikanter, gående, syklende, næringsdrivende

Detaljer

Gravemeldingstjenesten. Grave- og arbeidsinstruks Retningslinjer for graving og arbeidstillatelse i kommunale veier og plasser

Gravemeldingstjenesten. Grave- og arbeidsinstruks Retningslinjer for graving og arbeidstillatelse i kommunale veier og plasser Gravemeldingstjenesten Grave- og arbeidsinstruks Retningslinjer for graving og arbeidstillatelse i kommunale veier og plasser Februar 2013 Graveinstruks Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker

Detaljer

Tillatelse etter første ledd gir Statens vegvesen for riksveger og fylkesveger, og kommunen for kommunale veger.

Tillatelse etter første ledd gir Statens vegvesen for riksveger og fylkesveger, og kommunen for kommunale veger. Veiloven 32 og 57 Vedlegg 1 32 Elektrisk eller anna kraftledning, telegraf- eller telefonledning, vann-, kloakk- eller annen ledning eller renne av alle slag, løypestreng, taubane eller privat skinnegang

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR GRAVING I KOMMUNALE AREALER 1

RETNINGSLINJER FOR GRAVING I KOMMUNALE AREALER 1 RETNINGSLINJER FOR GRAVING I KOMMUNALE AREALER 1 FORORD Gjesdal kommune har i flere år praktisert retningslinjer for graving i kommunale trafikkarealer. Disse er ikke formelt vedtatt, men man har henvist

Detaljer

Sola kommune KOMMUNALTEKNIKK. Graveinstruks. Retningslinjer for graving i alle kommunale arealer

Sola kommune KOMMUNALTEKNIKK. Graveinstruks. Retningslinjer for graving i alle kommunale arealer Sola kommune KOMMUNALTEKNIKK Graveinstruks Retningslinjer for graving i alle kommunale arealer Gjeldende fra 01.07.2016 RETNINGSLINJER FOR GRAVING I ALLE KOMMUNALE AREALER 2 FORORD Nye retningslinjer for

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR GRAVING I KOMMUNALE AREALER 1

RETNINGSLINJER FOR GRAVING I KOMMUNALE AREALER 1 RETNINGSLINJER FOR GRAVING I KOMMUNALE AREALER 1 FORORD Strand komme har i dag et gravemeldingsskjema som gir føringer for tilkobling av vann og avløpsledninger og istandsetting av grøft i kommunal veg.

Detaljer

Graveinstruks for Vestby Kommune

Graveinstruks for Vestby Kommune for Vestby Kommune Forord Graving i veger og gater medfører ofte ulemper i form av redusert framkommelighet for trafikantene og uønsket støy og rystelser for beboerne i graveområdet. Samtidig er det fare

Detaljer

Vedtatt av Stokke kommunestyre 4.11.2013

Vedtatt av Stokke kommunestyre 4.11.2013 1 Vedtatt av styre 4.11.2013 2 Forord Graving i veier og gater medfører ofte ulemper i form av redusert framkommelighet for trafikantene og uønsket støy og rystelser for beboerne i graveområdet. Samtidig

Detaljer

Graveinstruks for kommunene Frogn, Vestby og Ås

Graveinstruks for kommunene Frogn, Vestby og Ås 1 Graveinstruks for kommunene Frogn, Vestby og Ås Gjelder graving i kommunal grunn Vedtatt av styre 10.09.2012 2 Forord Graving i vei og grunn medfører ofte ulemper i form av redusert framkommelighet og

Detaljer

Graving i kommunale veier og eiendommer.

Graving i kommunale veier og eiendommer. LUNNER KOMMUNE Graving i kommunale veier og eiendommer. Retningslinjer og skjemaer. I dette heftet vil du finne skjemaer for gravemelding, skilt og varslingsplan, loggbok egenkontrollskjema samt retningslinjer

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE Oslo kommune, v/vann- og avløpsetaten(vav) ønsker å inngå rammeavtale med entreprenør om reparasjon av veidekke og bærelag etter gravearbeider i kommunens vei -

Detaljer

Graveinstruks for kommunene Frogn, Vestby og Ås

Graveinstruks for kommunene Frogn, Vestby og Ås 1 Graveinstruks for kommunene, og Vedtatt av kommunestyre 25.04.2012 Gjelder fra 01.06.2012 kommune 2 Forord Graving i vei og grunn medfører ofte ulemper i form av redusert framkommelighet og dårligere

Detaljer

Ved framføring av annen infrastruktur i veigrunnen skal det tas hensyn til veiens tilstand og kvalitet.

Ved framføring av annen infrastruktur i veigrunnen skal det tas hensyn til veiens tilstand og kvalitet. Utkast til veileder: Ledninger i kommunale veier 20.03.2014 Forord Veilederen skal danne grunnlag for alle som planlegger, dimensjonerer, bygger og vedlikeholder kabel- og ledningsanlegg over, under og

Detaljer

Innspill til forskrift etter vegloven 32

Innspill til forskrift etter vegloven 32 Innspill til forskrift etter vegloven 32 1.1 1 Formål 1 Formål Forskriften skal bidra til at offentlige veger planlegges, bygges, rehabiliteres, driftes, vedlikeholdes og utnyttes på en samfunnsmessig

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE. Retningslinjer for gravearbeider på det kommunale veinettet.

SANDEFJORD KOMMUNE. Retningslinjer for gravearbeider på det kommunale veinettet. SANDEFJORD KOMMUNE Retningslinjer for gravearbeider på det kommunale veinettet. Innhold DEFINISJONER Roller og ansvar: 1 GENERELLE REGLER OG HJEMMEL 1.1 Bakgrunn og formål for reglene 1.2 Gyldighetsområde

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING)

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING) KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING) Oslo kommune, v/vann- og avløpsetaten(vav) ønsker å inngå rammeavtale med entreprenør om reparasjon av veidekke og bærelag etter gravearbeider i kommunens

Detaljer

Regler for graving i offentlig veg- og gategrunn

Regler for graving i offentlig veg- og gategrunn Regler for graving i offentlig veg- og gategrunn GJELDENDE FRA 01.01.2003 Innledning og Statens vegvesen Hordaland har i 2002 arbeidet med revisjon av et midlertidig regelverk for graving i offentlig veg-

Detaljer

Statens vegvesen. Gravetillatelse G-2015-094 - fv. 49 Klyvevegen - for graving langs vegen

Statens vegvesen. Gravetillatelse G-2015-094 - fv. 49 Klyvevegen - for graving langs vegen Statens vegvesen Skagerak Nett As Postboks 80 3901 PORSGRUNN Karl-Fredrik Skalleberg Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Vidar André Løkkemoen

Detaljer

Grave- og arbeidstillatelse - søknad

Grave- og arbeidstillatelse - søknad Oppdal kommune Inge Krokannsvei 2 7340 OPPDAL Telefon: 72 40 10 00 Telefaks: 72 40 10 01 E-post: post@oppdal.kommune.no Hjemmeside: http://www.oppdal.kommune.no Grave- og arbeidstillatelse - søknad Ansvarlig

Detaljer

Søknad om gravetillatelse i offentlig veg og gategrunn

Søknad om gravetillatelse i offentlig veg og gategrunn Regler for graving i offentlig veg- og gategrunn Side 1 av 1 Søknad om gravetillatelse i offentlig veg og gategrunn Etter bestemmelsene i Vegloven, 32 og 57, og forskrifter om varsling av arbeid på offentlig

Detaljer

Retningslinjer for framføring av kabler, ledninger og graving i kommunal veg

Retningslinjer for framføring av kabler, ledninger og graving i kommunal veg Retningslinjer for framføring av kabler, ledninger og graving i kommunal veg Forord Framføring av kabler, ledninger, samt graving i veger og gater medfører ofte ulemper for trafikanter og naboer til vegen.

Detaljer

Retningslinjer for graving i kommunale veger, parker og friområder Tinn kommune

Retningslinjer for graving i kommunale veger, parker og friområder Tinn kommune Retningslinjer for graving i kommunale veger, parker og friområder Tinn kommune Nye retningslinjer 2016 graving i offentlig veg Forord Graving kan medføre ulemper i form av redusert trafikksikkerhet og

Detaljer

GRAVEARBEIDER KOMMUNALE VEGNETTET PÅ I DET STJØRDAL KOMMUNALE

GRAVEARBEIDER KOMMUNALE VEGNETTET PÅ I DET STJØRDAL KOMMUNALE RET RETNINGSLINJER RERERETRETNINGSLINJER FOR GRAVEARBEID FOR PÅ DET GRAVEARBEIDER KOMMUNALE VEGNETTET PÅ I DET STJØRDAL KOMMUNALE KOMMUNE VEGNETTET I STJØRDAL KOMMUNE Flyfoto : Stjørdal sentrum INNLEDNING

Detaljer

GRAVEMELDING MÅLSELV KOMMUNE

GRAVEMELDING MÅLSELV KOMMUNE GRAVEMELDING MÅLSELV KOMMUNE BYGGHERRE: tlf: fax: e-post: GRAVEADRESSE: GNR./BNR: ARBEIDET VIL PÅGÅ I TIDSROMMET: FRA: TIL: ARBEIDETS ART: Eks. vann, avløp, kabel Vil arbeidet omfatte graving i offentlige

Detaljer

Tekniske bestemmelser for Graving og istandsetting

Tekniske bestemmelser for Graving og istandsetting Utdrag fra Graveinstruks Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker og friområder i Lier kommune Betingelser og vilkår Administrative bestemmelser Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser for

Detaljer

Fet kommune. Søknads- og egenkontrollskjema for gravearbeider i kommunale veier og veigrunn

Fet kommune. Søknads- og egenkontrollskjema for gravearbeider i kommunale veier og veigrunn Fet kommune Søknads- og egenkontrollskjema for gravearbeider i kommunale veier og veigrunn Enhet for kommunalteknikk - skal oppleves som profesjonelle i vårt møte med brukerne og vi skal være robuste i

Detaljer

Refleksjoner basert på 2 års erfaringer. Hvilke problemstillinger vil veieier gripe fatt i?

Refleksjoner basert på 2 års erfaringer. Hvilke problemstillinger vil veieier gripe fatt i? Drammen kommunes graveinstruks fra 2009 Refleksjoner basert på 2 års erfaringer. Hvilke problemstillinger vil veieier gripe fatt i? Jørn Gjennestad Drammen kommune Hvorfor ny graveinstruks i Drammen? den

Detaljer

I Generelle bestemmelser

I Generelle bestemmelser Forskrift om endringer i forskrift 8. oktober 2013 nr. 1212 om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg. I Generelle bestemmelser 1.Formål Forskriften

Detaljer

KVÆFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR GRAVING I KOMMUNALE VEIER, PARK-/GRØNTANLEGG OG FRIOMRÅDER. Versjon:

KVÆFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR GRAVING I KOMMUNALE VEIER, PARK-/GRØNTANLEGG OG FRIOMRÅDER. Versjon: KVÆFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR GRAVING I KOMMUNALE VEIER, PARK-/GRØNTANLEGG OG FRIOMRÅDER x Versjon: 20161014 Innhold: Forord side 4 Definisjoner side 5 1 Innledning side 6 2 Søknad om gravetillatelse

Detaljer

Ved framføring av annen infrastruktur i veggrunnen skal det tas hensyn til vegens tilstand og kvalitet.

Ved framføring av annen infrastruktur i veggrunnen skal det tas hensyn til vegens tilstand og kvalitet. Veileder: Ledninger i riksveger 08.10.2013 Forord Veilederen skal danne grunnlag for alle som planlegger, dimensjonerer, bygger og vedlikeholder ledningsanlegg over, under og langs eksisterende riksveg.

Detaljer

Modum kommune. Graveinstruks

Modum kommune. Graveinstruks Sperr Modum kommune Graveinstruks Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker og friområder i Modum kommune Betingelser og vilkår Administrative bestemmelser Tekniske bestemmelser Vedtatt av Modum

Detaljer

kommunale veier og plasser

kommunale veier og plasser Virksomhet Vei og Park Instruks for gravearbeider i kommunale veier og plasser Gjeldende fra 01.01.2011 Forord Graving i veier og gater medfører ulemper for trafikanter, næringsdrivende og beboere i graveområdet.

Detaljer

Gravetillatelse i kommunal vei eller grunn - søknad

Gravetillatelse i kommunal vei eller grunn - søknad Volda kommune : 70 05 87 00 E-post: postmottak@volda.kommune.no Hjemmeside: http://www.volda.kommune.no Gravetillatelse i kommunal vei eller grunn - søknad Søker (ansvarlig for graving) Arbeidet skal utføres

Detaljer

Søknad/ Erklæring/Tillatelse til arbeid på kommunal veg og om å legge ledning gjennom/langs kommunale veier

Søknad/ Erklæring/Tillatelse til arbeid på kommunal veg og om å legge ledning gjennom/langs kommunale veier Søknad/ Erklæring/Tillatelse til arbeid på kommunal veg og om å legge ledning gjennom/langs kommunale veier Det søkes med dette om å: Sperring av kommuanl veg, i forbindelse med Arbeid Annet dato: fra

Detaljer

Graveinstruks Oktober 2008

Graveinstruks Oktober 2008 Oktober 2008 Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker og friområder i Drammen kommune Betingelser og vilkår Administrative bestemmelser Tekniske bestemmelser Vedtatt av Drammen bystyre: 28.10.2008

Detaljer

Bestemmelser til forskrift etter vegloven 32 om legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg

Bestemmelser til forskrift etter vegloven 32 om legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg Bestemmelser til forskrift etter vegloven 32 om legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg Bestemmelser til forskift etter vegloven 32 Side 1 Innhold 1 Innledning og formål...

Detaljer

Instruks for gravearbeider på det kommunale veinettet i Oslo

Instruks for gravearbeider på det kommunale veinettet i Oslo Forord Graving i veier og gater medfører ulemper for trafikanter, gående, syklende, næringsdrivende og beboere i graveområdet. I tillegg medfører graving fare for redusert trafikksikkerhet. Oslo kommune

Detaljer

Vei-norm. for. Nedre Eiker kommune

Vei-norm. for. Nedre Eiker kommune Vei-norm for Nedre Eiker kommune NEDRE EIKER KOMMUNE OFFENTLIG VEG / GATE Side 2.01 Dimensjonering og utforming. Statens Vegvesens normaler 017, Veg- og gateutforming og 018, Vegbygging skal legges til

Detaljer

Gravereglement Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker og friområder i Sandnes kommune

Gravereglement Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker og friområder i Sandnes kommune Må lages ny forside når reglementet skal vedtas. Gravereglement Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker og friområder i Sandnes kommune Betingelser og vilkår Administrative bestemmelser Tekniske

Detaljer

Kap. Forklaring Side Kommentar/forslag til endring

Kap. Forklaring Side Kommentar/forslag til endring Kap. Forklaring Side Kommentar/forslag til endring 1 Innledning og formål 3 Bergen kommune mener hjemmelsgrunnlaget også bør omfatte vegloven 57, jf. forslag til søknadsskjema, hvor bl.a. veglova 57 nevnes.

Detaljer

Statens vegvesen. Svar på gravesøknad - fv Sæterosen i Brønnøy kommune

Statens vegvesen. Svar på gravesøknad - fv Sæterosen i Brønnøy kommune Statens vegvesen AkvaDesign Systems AS Havnegata 46 8900 BRØNNØYSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Maria Renate Olsen / 16/24243-2 07.03.2016

Detaljer

Ringerike kommune Kommunalteknisk tjeneste Plan og prosjektering

Ringerike kommune Kommunalteknisk tjeneste Plan og prosjektering Kommunalteknisk tjeneste Plan og prosjektering RINGERIKE KOMMUNE GRAVEINSTRUKS Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 09/449-7 7229/10 Q14 &00 15.03.2010 POSTADRESSE KONTORADRESSE E-POSTADRESSE Pb 123

Detaljer

Fotoarkiv: Drammen byarkiv

Fotoarkiv: Drammen byarkiv Graveinstruks for Drammen 2013 Fotoarkiv: Drammen byarkiv Graveinstruks Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker og friområder i Drammen kommune Betingelser og vilkår Administrative bestemmelser

Detaljer

REGLEMENT VED GRAVING I KOMMUNALE VEIER I LARVIK KOMMUNE

REGLEMENT VED GRAVING I KOMMUNALE VEIER I LARVIK KOMMUNE REGLEMENT VED GRAVING I KOMMUNALE VEIER I LARVIK KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK 15.10.2005 1 Innholdsfortegnelse 1 Generelt...4 1.1 Hjemmel... 4 1.2 Når skal det søkes... 4 1.3 Formål... 4 1.4 Gebyrer... 4 1.5

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato : Region nord Tom - Vidar Salangli /

Statens vegvesen. Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato : Region nord Tom - Vidar Salangli / Statens vegvesen Nysted AS Industriveien 9050 STORSTEINNES Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato : Region nord Tom - Vidar Salangli / 16/80746-2 08.06.201

Detaljer

VEINORM FOR FROLAND KOMMUNE

VEINORM FOR FROLAND KOMMUNE VEINORM FOR FROLAND KOMMUNE 1.0 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Gyldighetsområde Normen gjelder for alle veianlegg som det forutsettes at kommunen skal ha vedlikehold av. Normen skal inngå som bilag til en

Detaljer

Statens vegvesen. Fylkesvei 303 - Helgerødveien ved Skårenveien i Sandefjord kommune - svar på søknad om å grave langs veien for å legge høyspentkabel

Statens vegvesen. Fylkesvei 303 - Helgerødveien ved Skårenveien i Sandefjord kommune - svar på søknad om å grave langs veien for å legge høyspentkabel Statens vegvesen Vidar Knutsen Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Heidi Næss Midtskogen / 16/3249-2 08.01.2016 95900781 Fylkesvei 303 - Helgerødveien

Detaljer

Endringer i ny utgave av HB051

Endringer i ny utgave av HB051 Endringer i ny utgave av HB051 Krav til utførende virksomhet - Den virksomhet som ifølge godkjent arbeidsvarslingsplan har fått og påtatt seg ansvaret for at varsling og sikring til enhver tid er i samsvar

Detaljer

Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving Administrative og tekniske bestemmelser Vedtatt kommunestyret (Revidert v.1.

Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving Administrative og tekniske bestemmelser Vedtatt kommunestyret (Revidert v.1. Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving Administrative og tekniske bestemmelser Vedtatt kommunestyret 7.10.2014 (Revidert 1.2.2016 v.1.02) Graveinstruks 1.2.16 v.1.02 Side 1 Innledning Graving i

Detaljer

Graveinstruks for Drammen 2. gangs behandling. Bystyrekomite Byutvikling og kultur 9.4.2013

Graveinstruks for Drammen 2. gangs behandling. Bystyrekomite Byutvikling og kultur 9.4.2013 Graveinstruks for Drammen 2. gangs behandling Bystyrekomite Byutvikling og kultur 9.4.2013 10.04.2013 Hva dette handler om - Veilovens 32 32. Elektrisk eller annen kraftleidning, telegraf- eller telefonleidning,

Detaljer

VEINORM FOR ARENDAL KOMMUNE

VEINORM FOR ARENDAL KOMMUNE VEINORM FOR ARENDAL KOMMUNE 1.0 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Gyldighetsområde Normen gjelder for alle veianlegg som det forutsettes at kommunen skal ha vedlikehold av. Normen skal inngå som bilag til en

Detaljer

Halden kommune Teknisk forvaltning. Grave- og arbeidsinstruks Retningslinjer for graving og arbeidstillatelse i kommunale veier og plasser

Halden kommune Teknisk forvaltning. Grave- og arbeidsinstruks Retningslinjer for graving og arbeidstillatelse i kommunale veier og plasser Teknisk forvaltning Grave- og arbeidsinstruks Retningslinjer for graving og arbeidstillatelse i kommunale veier og plasser Oktober 2016 Grave- og arbeidsinstruks Retningslinjer for graving og arbeidstillatelse

Detaljer

Instruks for gravearbeider på det kommunale veinettet i Alstahaug kommune

Instruks for gravearbeider på det kommunale veinettet i Alstahaug kommune Instruks for gravearbeider på det kommunale veinettet i Alstahaug kommune Forord Graving i veier og gater medfører ulemper for trafikanter, gående, syklende, næringsdrivende og beboere i graveområdet.

Detaljer

Ved framføring av annen infrastruktur i veggrunnen skal det tas hensyn til vegens tilstand og kvalitet.

Ved framføring av annen infrastruktur i veggrunnen skal det tas hensyn til vegens tilstand og kvalitet. Veileder: Ledninger i riksveger Forord Veilederen skal danne grunnlag for alle som planlegger, dimensjonerer, bygger og vedlikeholder ledningsanlegg over, under og langs eksisterende riksveg. Ved framføring

Detaljer

Forskrift og retningslinjer for gravearbeider og etablering av anlegg i og ved det kommunale vei- og gatenettet i Kristiansund 6.10.

Forskrift og retningslinjer for gravearbeider og etablering av anlegg i og ved det kommunale vei- og gatenettet i Kristiansund 6.10. Forskrift og retningslinjer for gravearbeider og etablering av anlegg i og ved det kommunale vei- og gatenettet i Kristiansund 6.10.2014 i Innhold 1 Generelle bestemmelser og orientering... 1 1.1 Generell

Detaljer

Veileder: Arbeid og graving kommunal veg- og gategrunn

Veileder: Arbeid og graving kommunal veg- og gategrunn Veileder: Arbeid og graving kommunal veg- og gategrunn Forord Veilederen gjelder kommunal veg- og gategrunn underlagt Bergen kommunes vegmyndighet etter vegloven. Veilederen er et supplement til gjeldende

Detaljer

Gravenorm for Sørum kommune

Gravenorm for Sørum kommune Gravenorm for Sørum kommune Kuskerudvegen Side 1 av 29 Forord Samfunnet trenger korridorer for framføring av mange typer infrastruktur. Veier er et finmasket nett som forbinder eiendommer der mennesker

Detaljer