Retningslinjer for framføring av kabler, ledninger og graving i kommunal veg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for framføring av kabler, ledninger og graving i kommunal veg"

Transkript

1 Retningslinjer for framføring av kabler, ledninger og graving i kommunal veg

2 Forord Framføring av kabler, ledninger, samt graving i veger og gater medfører ofte ulemper for trafikanter og naboer til vegen. Etter gravearbeid viser det seg ofte at det oppstår setninger og sprekkdannelser som følge av mangelfull istandsetting. Dette medfører en dårligere standard på veger og gater. Kommunene Etne, Karmøy, Kvinnherad Odda, Stord og Ullensvang har derfor gått sammen om å utarbeide retningslinjer for å sikre en effektiv og hensynsfull gjennomføring og ei fullgod istandsetting etter arbeidet, slik at samfunnet ikke blir påført unødige ulemper og kostnader. Karmøy kommune har revidert retningslinjene slik at de passer bedre til vår virkelighet. Retningslinjene bygger på Statens vegvesens retningslinjer for framføring av kabler, ledninger og graving i offentlig veg, og det meste av teksten og illustrasjonene er hentet herfra. Dette heftet skal gi opplysninger om hva en søknad skal inneholde og hvor den skal sendes. I tillegg blir det informert om hvordan arbeidet skal gjennomføres og hvilke krav som stilles, samt det ansvar den som gjennomfører gravearbeidet har. Retningslinjene gjelder for alle typer arbeid, for eksempel boring og graving i veg og gategrunn, samt for luftstrekk over veg m.m. Det vil normalt ikke bli gitt gravetillatelse i veger og gater som har nyere vegdekke enn 3 år. Kommunen kan fastsette lengre sperrefrist. 2

3 Innhold Forord...2 Innhold...3 Del 1: Administrative vedtekter Hjemmel Definisjoner Formål Krav til entreprenør og forholdet til plan og bygningsloven Arbeidsvarsling Ansvarsforsikring Ansvar for skader Ansvar for skadeutbedring Forskrifter og normverk Søknad om arbeids- / gravetillatelse Planer for gravearbeidet Arbeidsvarslingsplan Innretninger i grunnen Periode for gjennomføring av arbeidet Hastesaker Innsending av søknad om arbeids- / gravetillatelse Behandlingstid Befaring før anleggsstart Kontroll etter utført arbeid Sperrefrist Brudd på vilkår i forbindelse med gravetillatelse Feil ved utføring av arbeid / utbedringsplikt Brudd på sikkerhetstiltak Feilplasserte eller manglende skilt Forutsetninger for å ha lednings- og kabelanlegg liggende i offentlig veg og gategrunn Vilkår for gravetillatelsen...12 Del 2: Tekniske retningslinjer Tekniske retningslinjer for arbeidet

4 2.2 Hensynet til trafikkavvikling og omgivelsene Orden på arbeidsstedet Skade på vegdekket Skjæring og fjerning av asfalt / brostein Gjenfylling av grøft Spesielle gjenfyllingskrav Undergraving Generelt om istandsetting etter gravearbeid Fortausareal Gang- / sykkelveg Asfaltering av grøfter i hovedveger Asfaltering av areal større enn 10 m Krav til trekkekummer Brosteins- og natursteinsarbeid Faglig kvalifikasjon Materialkrav Graving om vinteren Kvalitet / toleransekrav Krav til jevnhet Krav til tetthet...19 VEDLEGG...20 Vedlegg 1: Veglov om graving i offentleg veg...21 Vedlegg 2: Søknad om tillatelse til legging av kabler, ledninger og graving i offentlig veg...22 Vedlegg 3: Entreprenørenes egenkontroll og ferdigmelding ved arbeid på veg...24 Vedlegg 4: Krav til istandsetting av vegareal etter graving i offentlig veg/gate

5 Del 1: Administrative vedtekter 1.1 Hjemmel Kommunen har med hjemmel i vegloven 32 og 57 vedtatt regler for framføring av kabler, ledninger og graving i offentlig veg- og gategrunn som er sett under allmenn trafikk. Etter vegloven 32 jf. 57 må ingen føre kabler, ledninger eller annet utstyr over, under, langs eller nærmere offentlig veg enn 3 m fra vegkant uten tillatelse. Det blir vist til lovtekst i vedlegg nr 1. Alle vedleggene er en del av disse reglene Definisjoner Kommunale veger er i regelverket kalt offentlig veg og gategrunn. Det følger av vegloven: 1; Offentlig veg er veg eller gate som er open for allmenn ferdsel og som blir halden ved like av stat, fylkeskommune eller kommune etter reglane i kap. IV. Alle andre vegar eller gater blir i denne lova å rekne for private. Til veg blir òg rekna opplagsplass, parkeringsplass, haldeplass, bru, ferjekai eller anna kai som står i beinveges samband med veg eller gate. 1.2 Formål Formålet med reglene er følgende: sikre at trafikantene ikke blir påført unødige ulemper i form av redusert trafikksikkerhet og framkommelighet sikre at veg og gategrunn ikke får en dårligere standard sikre at ledningseier/entreprenør kan gjennomføre prosessen så raskt og kostnadseffektivt som mulig sikre hensynet til allerede nedlagte ledninger unngå unødige ulemper for naboer 1.3 Krav til entreprenør og forholdet til plan og bygningsloven Plan- og bygningslovens vedtak om søknadspliktige tiltak og ansvarsrett osv. gjelder uavhengig av dette regelverket. Dette betyr at selv om en har fått byggetillatelse etter Plan- og bygningslova, skal det i tillegg søkes om tillatelse frå kommunen før arbeid i offentlig veg og gategrunn kan igangsettes. 5

6 Entreprenører som skal utføre gravearbeid i offentlig veggrunn, må tilfredsstille gjeldende krav til entreprenørgodkjenning med hjemmel i plan- og bygningslova Kap XVI 98 med tilhørende forskrift av 22. januar 1997 «Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett». Entreprenøren må i utgangspunktet oppfylle følgende krav for å grave -/ asfaltere i; Hoved- og samleveger (H, S): Ha lokal eller sentral godkjenning eller tilfredsstille forskriftens krav til kompetanse og system i tiltaksklasse 2 og 3 i aktuelle fagområde. Vegklasse 1 omfatter riks-, fylkes- og samleveger, kollektivtrasèer og sentrale veger og gater. Andre veger, gang- / sykkelveger (A,G/S): Ha lokal eller sentral godkjenning i tiltaksklasse 1, 2 og 3 i aktuelle fagområde. Vegklasse 2 omfatter alle veger/gater som ikke hører inn under vegklasse 1. Kravene til tiltaksklasser kan fravikes etter en konkret vurdering. Prinsippskisse vegklasser (Statens vegvesen handbok 017) Se for mer informasjon om godkjenningsområde. 1.4 Arbeidsvarsling Forskrifter om varsling av arbeid på offentlig veg skal følges. På alle anlegg skal entreprenøren ha en ansvarlig person som har gjennomgått nødvendig opplæring i henhold til Forskrifter om varsling av arbeid på offentlig veg jf. Handbok 051 Arbeidsvarsling. 6

7 1.5 Ansvarsforsikring Entreprenøren skal ha gyldig ansvarsforsikring på vanlige vilkår. Forsikringa skal dekke erstatningsansvar for skade entreprenøren og eventuell underentreprenør kan påføre kommunen eller tredje person og ting i forbindelse med utføring av gravearbeidet. Forsikringssummen skal ikke være mindre enn 150 G (grunnbeløpet i folketrygden). 1.6 Ansvar for skader Fra arbeidet settes i gang på gravestedet, til arbeidene er ferdigstilt, har entreprenøren/byggherren ansvaret for tiltaket. Skader som trafikanter eller andre måtte bli påført er entreprenøren/ byggherrens ansvar, se også krav til ansvarsforsikring nevnt i søknaden for grave- og arbeidstillatelse. 1.7 Ansvar for skadeutbedring Dersom det i løpet av tre år etter at arbeida er avslutta, oppstår skader, setninger eller andre forhold som kan tilbakeføres til entreprenørens utføring av arbeidet, vil kommunen kreve at skadene utbedres for entreprenøren eller byggherren si regning. Kopi av egenkontrollskjema skal oppbevares av entreprenør / byggherre. Slik vil vi ikke ha det! (foto Statens vegvesen) senskader etter graving påfører vegholder store kostnader 1.8 Forskrifter og normverk Entreprenøren plikter å overholde gjeldende regelverk, som følger: Håndbok Arbeidsvarling - Statens vegvesen 7

8 Håndbok 017 Veg- og gateutforming Statens vegvesen Håndbok 018 Vegbygging - Statens vegvesen Hver enkelt kommune kan ha egne regelverk for planlegging og oppbygging av veger. I slike tilfelle vil kommunen gi informasjon om det ved behandling av gravetillatelsen. Normer og håndbøker utgitt av Statens vegvesen må entreprenøren selv anskaffe. Entreprenøren må ellers følge de til en hver tid gjeldende krav fra stat, kommune, lednings- og kabeleier. 1.9 Søknad om arbeids- / gravetillatelse Før det blir igangsatt arbeid i eller ved offentlig veg- /gategrunn, skal det søkes om arbeids- og graveløyve. Kart som viser graveområde skal legges ved søknaden. Se eksempel på skjema i vedlegg nr Planer for gravearbeidet Før det blir søkt om gravetillatelse skal det foreligge tilstrekkelig detaljerte planer for arbeidet, slik at dette kan gjennomføres på en trygg måte. Ved større arbeider skal kommunen kontaktes når planleggingen starter. Dersom arbeidet omfatter flere typer anlegg, skal planene samordnes. Alt arbeid i veggrunn eller arbeid med luftstrekk skal planlegges på en måte som gjør at ulempene for trafikanter og naboer blir minst mulig. For arbeid som kommer i kontakt med offentlig veg, må detaljerte planer inkludert rigg-, framdrifts- og trafikkavviklingsplan samt varslingsplan sendes inn til godkjenning i så god tid (min. 2 uker) at forsvarlig planbehandling finne sted. Kommunen kan kreve at kryssing av veg med ledninger eller kabler, skal utføres ved boring. Ved større arbeider skal det kontaktes andre kabel-/rørselskap om arbeider Arbeidsvarslingsplan Før arbeidet blir igangsatt skal det foreligge godkjent varslingsplan og nødvendige skiltvedtak, jf. Håndbok Arbeidsvarling - Statens vegvesen. 8

9 1.9.3 Innretninger i grunnen Entreprenøren/byggherren plikter å skaffe seg nødvendige opplysninger om kabler, fjernvarme, vatn- og avløpsledninger, polygonpunkt og andre innretninger i grunnen. Entreprenøren/byggherren plikter også å innhente uttale frå Riksantikvaren. Foto (Statens vegvesen): Entreprenøren har ansvar for å holde oversikt over hva som ligger i grunnen der det skal graves. 9

10 1.9.4 Periode for gjennomføring av arbeidet I søknaden skal ønsket oppstart og forventet avslutning være oppgitt. Kommunen kan kreve annen og/eller kortere periode for gjennomføring når hensynet til driften av vegen og/eller trafikkavviklingen tilsier det. Arbeidet skal gjennomføres så hurtig som forsvarlig og rasjonell drift tillater. Kommunen kan kreve at arbeidet må utføres på kvelds- og nattetid eller som helgearbeid. Dersom det oppstår avvik fra den godkjente perioden for gjennomføring, er entreprenøren/ byggherren pliktig til å varsle kommunen umiddelbart Hastesaker Dersom gravingen må utføres omgående på grunn av kabelfeil, ledningsbrudd eller lignende, skal dette umiddelbart meldes til ledningseier. Kravet til arbeidsvarsling gjelder også for denne typen arbeider. Varslingsplan og søknad om gravetillatelse skal sendes inn første ukedag etter at gravingen har startet Innsending av søknad om arbeids- / gravetillatelse Søknad om arbeids-/gravetillatelse i kommunale veger skal sendes til: Kommune: Karmøy kommune Adresse: Rådhuset, 4250 Kopervik E-post: Telefon: Retningslinjene gjelder for kommunale veger i Karmøy kommune. For graving i riks- og fylkesveger, ta kontakt med Statens vegvesen Region vest Behandlingstid Søknad om gravetillatelse skal skje innen rimelig tid før planlagt oppstartdato. For større arbeider skal søknadsfristen avtales med kommunen. 1 uke er satt som behandlingstid Befaring før anleggsstart Byggherren skal kontakte kommunen for avtale om evt. befaring av arbeidsområdet før anleggsstart. Byggherren og evt. entreprenøren skal delta på befaringen. Under befaringen skal kravene fra kommunen i forbindelse med det kommende arbeidet gjennomgås Kontroll etter utført arbeid Byggherren skal melde fra til kommunen når arbeidet er ferdig (dato og klokkeslett) og klart for påsetting av trafikk. Skjema for Entreprenørens egenkontroll ved arbeid i offentlig veg (vedlegg 3) skal alltid sendes til kommunen når arbeidet er ferdig utført. Arbeidet er ikke regnet som ferdig før dette skjemaet er mottatt av kommunen og evt. ferdigbefaring er gjennomført. 10

11 Sperrefrist Det blir normalt ikke gitt gravetillatelse i veg- og gategrunn som har nyere vegdekke enn 4 år. Kommunen kan fastsette lengre sperrefrist. Dersom det likevel blir helt nødvendig å grave på grunn av husbygging, kabel- eller ledningsbrudd, vil kommunen ved graving av tverrgrøft på slike veger kunne kreve full utkiling og at vegen blir asfaltert i minimum 25 m lengde (maskinlegging). Ved mindre, men nødvendige reparasjoner etter kabel- / ledningsbrudd på veger med lav trafikk kan regelen for asfaltering i full bredde og lengde fravikes. Spesifikasjon for istandsetting vil i slike tilfeller bli gitt som spesielle vilkår i gravesøknaden Brudd på vilkår i forbindelse med gravetillatelse Arbeids-/gravetillatelse kan nektes utstedt for kortere eller lengre tidsrom til de etater og entreprenører som ikke retter seg etter pålegg gitt av vegmyndigheten eller politiet Feil ved utføring av arbeid / utbedringsplikt Feil som blir påvist skal rettes omgående. Dersom dette ikke skjer, eller entreprenøren ikke kan få ny frist for utbedring, kan kommunen nekte entreprenøren å arbeide videre inntil den påviste feilen er rettet. Dersom kommunen forventer at entreprenøren ikke er i stand til å utføre arbeidene på en tilfredsstillende måte, kan kommunen kreve at byggherren engasjerer en annen godkjent entreprenør. Samme krav gjelder dersom utført arbeid generelt har for dårlig kvalitet. Utgiftene med ekstra kontroll kan bli belastet entreprenør/byggherre. Kommunen kan også ved mislighold fra entreprenørens side, forlange å utføre arbeidet for hans eller eventuelt byggherrens regning. I tilfelle der det er nødvendig med omgående istandsetting, vil utbedring kunne skje for byggherrens regning uten varsel på forhånd. Kommunen varsler byggherren straks dette er mulig Brudd på sikkerhetstiltak Dersom det vurderes at arbeidet tilsier at farlige situasjoner kan oppstå, kan alt arbeid stanses av vegmyndigheten eller politier. Arbeidet kan ikke starte opp igjen før nødvendige sikringstiltak er iverksatt. På samme måte kan arbeidet stanses dersom det utføres på en måte som skaper vesentlige ulemper for trafikantene. Håndbok 050 om skilt 110: Skilt 110 anvendes for å varsle trafikantene om at de kommer til et sted hvor det pågår vegarbeid og at de derfor må utvise særlig aktsomhet. Skiltet varsler om at det kan være personer i arbeid på eller nær vegen; at det kan være maskiner eller kjøretøy på eller nær vegen; at vegen kan være avsperret; eller om andre forhold som krever særlig aktsomhet. 11

12 Feilplasserte eller manglende skilt Dersom arbeidsvarslingsskiltene er feilplassert, mangler eller det er brukt feil type skilt, kan kommunen kreve at videre arbeid stanses. Kommunen kan ved behov inndra skiltene Forutsetninger for å ha lednings- og kabelanlegg liggende i offentlig veg og gategrunn. Tillatelsen fra kommunen om å ha lednings- og kabelanlegg liggende i offentlig veg og gategrunn er midlertidig. Lednings og kabeleier er forpliktet til å foreta de nødvendige endringer med lednings- eller kabelanlegget eventuelt fjerne det for egen regning, dersom kommunen seinere måtte finne det nødvendig. Omlegging av gater eller endret arealbruk i området kan føre til krav om flytting av kabler/ledninger Vilkår for gravetillatelsen Mulige ulemper for lednings- eller kabelanlegget i forbindelse med kommunens vedlikeholds-, reparasjons- eller utbedringsarbeid er ikke kommunens ansvar. Kommunen har heller ikke ansvar for skader / ulemper på lednings- eller kabelanlegg som følge av trafikkbelastning på vegen. 12

13 Del 2: Tekniske retningslinjer 2.1 Tekniske retningslinjer for arbeidet Istandsetting etter arbeid skal gjennomføres etter de kravene som gjelder for oppbygging av veger. Disse kravene skal sikre at arbeidet ikke medfører setninger eller ujevnheter i vegen, at vegen ikke blir svakere og at vegdekket ikke blir dårligere. Arbeidet er beskrevet i følgende vedlegg: Krav til istandsetting av vegareal etter gravearbeid i offentlig veg/gate. Vedlegg nr. 4. Profilen kan tilpasses lokale forhold. Kommunen kan bestemme at eksisterende masser skal tilbakeføres i grøfteprofilenpå veger som ikke er opparbeid i henhold til vegnormalene eller som har telefarlige masser. Massene skal da tas opp lagvis og lagres lagvis. Tilbakefylling og komprimering skal utføres lagvis. Det framkommer av gravetillatelsen om istandsetting ikke skal utføres etter krav som gjelder for oppbygging av veg etter vegnormalene, jfr. ovenfor. I gravetillatelsen er det også spesifisert hvilket punkt i disse retningslinjene som eventuelt ikke gjelder for den aktuelle tillatelsen. Permanent utstyr av ulike slag på og langs vegen, for eksempel skilt, rekkverk, gjerder, oppmerking, kantstein, rennestein, stikkrenner, veggrøft, grøntanlegg osb. skal være i orden når arbeidet er avsluttet. Det må leggess ny vegmerking når denne blir skada av gravearbeidet. 13

14 Kabler/ledninger skal måles inn i samsvar med gjeldende standard. Passering av stikkrenner/kulverter skal avtales med kommunen i hvert enkelt tilfelle. Det samme gjelder for reparasjon av grøntanlegg. Etter at gravearbeidet er ferdig utført skal gravestedet asfalteres umiddelbart med kald- eller varmasfalt. Asfalteringa skal skje med varmprodusert asfaltmasse. En må også huske å lime eller fortanne der det er mulig. Dersom eksisterende asfalt er kaldprodusert, kan det lappes med kaldprodusert asfaltmasse. Til nødlapping og vinterstid kan kalde masser benyttes til lapping uten hensyn til type fast vegdekke. Det skal likevel så snart det lar seg gjøre, foretas en permanent lapping. 2.2 Hensynet til trafikkavvikling og omgivelsene Ved arbeid i offentlig veg må det ikke oppstå fare eller unødig ulempe for trafikanter eller omgivelser. Det skal ikke beslaglegges mer veggrunn under gjennomføringen enn nødvendig for en forsvarlig gjennomføring av arbeidet. Om nødvendig kan kommunen forlange utvidelse eller omlegging av vegen, eller det kan forlanges egen sikret fotgjengerpassasje forbi arbeidsstedet eller tilkomst til bygninger langs vegen/gata. Passasjen skal være bred nok til å kunne brukes av rullestoler og barnevogner Orden på arbeidsstedet Entreprenøren har ansvar for brøyting, snørydding, strøing, feiing og renhold dersom anleggsarbeidet hindrer kommunen i å nytte ordinært drifts- og vedlikeholdsopplegg. Entreprenøren har ansvar for anleggsområdet, inklusiv tilstøtende areal. I tilfeller der renhold er mangelfullt utført kan dette utføres for byggherrens/entreprenørens regning. 14

15 Spillvann fra byggegrop / bygg skal ledes bort i samsvar med gjeldende retningslinjer. Kommunen kan kreve inspeksjon / spyling av ledningsnettet for byggherrens/entreprenørens regning Skade på vegdekket Arbeidet skal gjennomføres slik at unødige skader ikke skjer. Dersom vegdekket utenfor selve arbeidsområdet er påført skade, vil det bli krevd fullverdig reparasjon av det totale arealet etter spesifikasjon fra kommunen Skjæring og fjerning av asfalt / brostein Før det blir gravd skal vegdekket skjæres/meisles og eventuell brostein fjernes i rette linjer. Etter gravingen må linjene ligge på urørt grunn. Asfaltering på minimum 2 meter gravebredde skal være tilstrekkelig til at egnet stampeutstyr får plass. I fortau / gang- og sykkelveger med bredde inntil 3 meter, skal all asfalt skjæres/meisles og fjernes i hele bredda. I veger med bredde større enn 3 meter skal skjæring/fjerning og asfaltering skje i hele bredda. Asfalt og brostein som fjernes skal transporteres til godkjent depot/lager. Se Krav til istandsetting av vegareal etter gravearbeid i offentlig veg/gate. Vedlegg nr Gjenfylling av grøft For istandsetting av grøft gjelder krav i Håndbok 018 Vegbygging frå Statens vegvesen. Dårlige masser skal skiftes ut og massene skal komprimeres lagvis. Kommunen kan for veger som ikke er opparbeidd etter vegnormalene eller som har telefarlige masser bestemme at eksisterende masser skal tilbakeføres i grøfteprofilen. Massene skal da tas opp lagvis og lagres lagvis. Tilbakefylling og komprimering skal utføres lagvis. Det vil gå fram av gravetillatelsen dersom gjenoppbygging ikke skal utføres i henhold til kravene som gjelder for oppbygging av veg etter Håndbok 018. I gravetillatelsen er det da også spesifisert hvilket punkt i disse retningslinjene som eventuelt ikke gjelder for den aktuelle tillatelsen. Det skal brukes egnet komprimeringsutstyr. Komprimeringsgrad kan bli kontrollert av godkjent laboratorium dersom dette vurderes som nødvendig. Oppfyllingshøyden over rør/ledning skal være minimum 80 cm. (Krav til utføring ved istandsetting etter graving i offentlig veg/gate. Vedlegg nr 4. ) Dette er inklusiv forsterknings-, bærelag og vegdekke, og under forutsetning av at det blir brukt rørmateriale som ikke deformerer seg. For kabler skal oppfyllingshøyden være minimum 50 cm. 15

16 2.3.1 Spesielle gjenfyllingskrav Fiberduk / Jordarmering Dersom grunnforholdene tilsier det, kan kommunen kreve at det legges fiberduk og jordarmering. Omfylling For fylling rundt ledninger og kabler gjelder lednings og kabeletatene sine egne retningslinjer. Slike retningslinjer skal tilfredsstille kommunen sine krav til stabil undergrunn for vegen. Vernelaget skal være minimum 10 cm tjukt Undergraving Dersom det viser seg at vegdekke, kantstein, kummer, sluk osv. er undergravd, skal disse konstruksjonene tas ned, slik at hele grøfteprofilenog vegen si fundamentering og overbygning blir tilfredsstillende gjenfylt og komprimert. Gjenfylling Til oppbygging brukes primært mm maskinkult, Dmax =150 mm, T1 masse. For gjenfylling over ledningssone og til underkant bærelag gjelder følgende tillatte pukkfraksjoner: Høyde mindre eller lik 1 meter 4-16, 8-64 Høyde større eller lik 1 meter , Avrettingslag Det skal brukes velgradert grus 0-22 mm eller 0-32 mm, T1 masse med maksimal tykkelse 15 cm. Berelag Bærelaget skal bygges opp med masser som i eksisterende bærelag med minimum 10 cm tykkelse og lagvis utlegging. Vegdekke Vegdekke skal legges med kvalitet tilsvarende det eksisterende, med minimumstykkelse 10 cm, maks 15 cm. Ved permanent asfaltering skal det legges bitumenmembran mellom rettskåret asfaltkant på det gamle vegdekket og den nylagte varme asfalten. I kjørebanen skal det freses 5 cm dypt, ved vegdekketykkelse >8 cm, og minimum 50 cm inn på eksisterende vegdekke fra skjærekanten. Dette for å oppnå fortanning når ny asfalt blir lagt. Fortanningen skal klebes. Dersom tilstøtende vegdekke er for tynt eller er så dårlig at fortanning virker unødvendig eller lite formålstjenlig, kan fortanning sløyfes dersom kommunen godkjenner det. 16

17 Andre metoder med oppvarming og klebing i stedet for utkiling kan godkjennes etter avtale med kommunen. Asfaltkanter skal være tørre og heldekkes før liming. Asfaltering etter reparasjon skal utføres med samme kvalitet og tykkelse som eksisterende vegdekke. Se Krav til utføring ved istandsetting etter graving i offentlig veg/gate. Vedlegg nr Generelt om istandsetting etter gravearbeid Ved asfaltering etter gravearbeid skal en tilstrebe at reparasjonen blir så pen som mulig ved at det blir saget og asfaltert i rette linjer og mest mulig parallelt eller vinkelrett på veglinje / fortauskant og lignende. I tillegg skal kravet til plassering av grøfteskjøt oppfylles. ( jf. Punkt ). Se Krav til utføring ved istandsetting etter graving i offentlig veg/gate. Vedlegg nr Fortausareal Fortau som er mindre enn 3 meter i bredde skal asfalteres i full bredde Gang- / sykkelveg Ved graving i gang- og sykkelveg skal det asfalteres i full bredde. Asfalttype skal være Agb Asfaltering av grøfter i hovedveger Ved istandsetting etter gravearbeid i hovedveger skal en unngå å legge grøfteskjøter i hjulspor. Dette gjøres ved å frese ut et trau, minimum 50 cm bredt og 5 cm dypt slik at endelig skjøt kommer mellom hjulspor og/eller til midten av kjørebanen. (se vedlegg 4). Det skal legges samme asfalttykkelse som det ligger fra før Asfaltering av areal større enn 10 m2 Ved istandsetting av grøfter som er større enn 10 m2 skal det som hovedregel brukes utlegger. Alternativ til dette må avtales med kommunen. Asfalten skal alltid skjæres før graving. Alle kanter skal rengjøres og være tørre før legging av bitumenmembran og asfalt. Temperatur på asfalt og komprimering skal være i samsvar med kravene for den enkelte type i Asfaltretningslinjene. Vegdekket skal ha jevnhet tilsvarende krav, jf. tabell i punkt Krav til trekkekummer Kummer bør plasseres på en estetisk god måte. Det vil si parallelt med eller vinkelrett på for eksempel fortauskant, vegkant eller andre vegelement (for eksempel mur). Kummene bør også plasseres på linje med andre kummer. Alle trekkekummer skal ha lokk av støypegods og være utstyrt med flyteramme. Lokkene og rammene må være kjøresterke. Toppkum skal være plan med toppdekke, eventuelt sluk skal være 2 cm under toppdekke. 2.5 Brosteins- og natursteinsarbeid Faglig kvalifikasjon Arbeid med brostein, naturstein og betongheller skal utføres av folk med faglig kompetanse og med erfaring fra tilsvarende arbeid. 17

18 Det stilles kompetansekrav ved resetting av brostein og heller Materialkrav Ved gjenbruk skal materialer være rensket for fugemateriale og uten skader. Setting skal utføres i samme mønster som tilstøtende areal. Stein skal løsnes / fjernes inn til urørt grunn (min. 50 cm) og jevnt mønster før resetting. Dersom det må brukes nye betongheller skal disse være av same type og kvalitet som de hellene som blir erstattet. Ved store fargeforskjeller mellom nye og gamle heller kan det kreves omlegging av et større område for å dempe fargeforskjellene. Omfanget av dette må i tilfelle bestemmes ved befaring før anleggsstart. For resetting av brostein gjelder reglene i Håndbok 018 Vegbygging - Statens vegvesen og evt. kommunal vegnorm Graving om vinteren Istandsetting av vegdekket skal utføres straks etter gjenfylling. I tilfelle der klimatiske forhold ikke gjør det mulig å utføre reparasjonsarbeidet permanent, skal reparasjonen utføres midlertidig med egnet bituminøst dekkemateriale. Arbeidet skal påbegynnes igjen så snart de klimatiske forhold tillater det, og sluttføres innen rimelig tid. Ansvarshavende entreprenør er ansvarlig for at vegen blir holdt i framkommelig stand inntil endelig reparasjon kan utføres. Toppen av vegdekket skal være slik at det ikke oppstår fare eller ulempe for trafikantene. Dersom arbeidet ikke blir gjenopptatt som nevnt ovenfor, har kommunen rett til å utføre arbeidet for entreprenørens/byggherens regning. 2.6 Kvalitet / toleransekrav Krav til jevnhet Ved nyasfaltering skal vegdekket ha en jevnhet som er i samsvar med retningslinjene i Håndbok 018 Vegbygging, målt med en 3-meter lang rettholt. Krav til jevnhet gjelder også for skjøter. For eksempel kumlokk. 18

19 Krav til jevnhet ved nyasfaltering av grøft Hoved- og samleveger ( H, S ) Enkeltverdi Andre veger (A, G/S ) Enkeltverdi Jevnhet tverrprofil maks (m.m.) 6 8 Jevnhet lengdeprofil maks (m.m.) 4 6 Krav til jevnhet på grøft etter 3 år Hoved- og samleveger ( H, S ) Enkeltverdi Andre veger (A, G/S ) Enkeltverdi Jevnhet tverrprofil maks (m.m.) Jevnhet lengdeprofil maks (m.m.) 6 10 Når asfalten har en tykkelse på > 8 cm, skal den freses ned 5 cm før det blir lagt nytt vegdekke. Når asfalttykkelsen er under 8 cm, må all asfalt på gravestedet fjernes helt før det blir lagt ny asfalt. Når setningen er større enn 15 mm må asfalten fjernes og gravestedet komprimeres godt før det blir asfaltert på nytt. Ved store setninger vil det vurderes om alle massene må skiftes ut og komprimeres lagvis som beskrevet i retningslinene. Grøntareal skal tilbakeføres til opprinnelig standard Krav til tetthet Alle grøfteskøyter skal være tette, også etter 3 år. Kommunen kan kreve tetting av åpne skjøter. Det skal heller ikke være sprekker eller krakeleringer langs grøfteskjøt eller i reparasjonsdekket. Det er viktig at vann ikke trenger inn i veggrunnen, skjøter må derfor være tette. 19

20 VEDLEGG 20

21 Vedlegg 1: Veglov om graving i offentleg veg 32. Elektrisk eller annen kraftleidning, telegraf- eller telefonleidning, vass-, kloakk- eller annen leidning eller renne av alle slag, løypestreng, taubane eller privat skinnegang eller feste for leidning m.m. som nemnt, må ikkje utan særskilt løyve leggast over, under, langs eller nærare offentlig veg enn 3 meter frå vegkant, målt vassrett. Dersom omsynet til trygg ferdsel, vegvedlikehaldet eller moglig seinare utbetring av vegen tilseier det, kan vegstyremakta for særskilt fastsette strekningar sette ein større avstand, men ikkje større enn til byggegrensa for vedkomande veg. Desse reglane gjeld også dersom det i anna lov er gitt høve til å føre leidning eller renne over, under eller langs eigedomsområdet for offentlig veg. Løyve etter første ledd gir regionvegkontoret for riksvegar og fylkesvegar, og kommunen for kommunale vegar. Departementet gir nærare føresegner om utgiftsdeling og sakshandsaming i samband med løyve etter denne paragrafen og 30. Endra med lov 1 mars 1996 nr. 11 (i kraft hhv. 1 april 1996 og 1 juli 1996). 57. Det er forbode å skade offentlig veg eller å skade eller ta bort innretning som høyrer til offentlig veg. På eigedomsområdet til offentlig veg er det forbode utan løyve frå vegstyremakta 1) å grave, sprenge, ta bort masser, hogge tre eller gjere anna inngrep, 2) å sette reklameinnretning eller anna innretning, å legge tømmer, ved, stein, torv, byggemateriale eller anna på annan stad enn der det er laga særskilt offentleg opplagsplass til slik bruk. 3) å kaste eller legge søppel, ugras e.l, eller å leide inn kloakkvatn eller drensvatn. Heilt nær offentlig veg er det utan løyve av vegstyremakta forbode å legge søppel e.l. på ein slik måte at det kan verke skjemmande eller sjenerande for dei vegfarande eller for drifta av vegen. Det er forbode å la dyr beite på inngjerda offentlig veg eller å tjore dyr slik at dei kan kome inn på eigedomsområdet til offentlig veg. 21

22 Vedlegg 2: Søknad om tillatelse til legging av kabler, ledninger og graving i offentlig veg. Hvor skal arbeidet foregå? (Gatenavn/-nummer og/eller gnr./bnr.) GPS-punkt, start: GPS-punkt, slutt: Arbeidet startes Arbeidet avsluttes Etter vedtektene i Vegloven 32 og 57 og forskrifter om varsling av arbeid på offentlig veg blir det herved søkt om tillatelse til: Legging Utskifting Reparasjon Luftspenn Arbeidet gjelder: El-kabel Telekabel TV-kabel Gassledning Vannledning Avløpsledning Annet: Arbeidsbeskrivelse: Antall kryssinger: Boring: Lende på grøft/ luftspenn langs veg: Bredde på grøft: Stk Ja meter m Nei Nåværende veg: Dekke Asfalt Grus Vegtype Hoved-/samleveg Fortau/Parker Brostein Annet: Andre veger + G/S veg Annet: 22

23 Ansvar/Signatur: Som eier av og oppdragsgiver/byggherre for anlegget påtar jeg meg ansvaret som «Retningslinjer for framføring av kabler, ledninger og graving i offentlig veg» pålegger meg og garanterer for ferdigstillelse av anlegget uten kostnad For kommunen. Jeg godtar de vilkår som er satt i tillatelsen og som framkommer av nevnte retningslinjer. Oppdragsiver/byggherre: Adresse: Kontaktperson hos oppdragsgiver/byggherre: Arbeidsvarslingsnummer: Sted/Dato: Som entreprenør er jeg kjent med de plikter som gjelder for undersøkelser på gravestedet. Det er avkrysset for de typer anlegg som finnes på stedet El-kabel Telekabel TV-kabel Gassledning Vannledning Avløpsledning Signalkabel Plygonpunkt Skilt Grøntanlegg Annet: Nødvendige opplysninger og direktiv om anleggene er innhentet og gravevarsel er gitt. Kryss av Arbeidene skal utføres etter «Retningslinjer for framføring av kabler, ledninger og graving i offentlig veg», og etter tilvisning av berørte parter. Jeg godtar de plikter som arbeid i offentlig veg medfører etter nevnte retningsliner. Godkjent plan for arbeidsvarsling vil foreligge før arbeidet blir igangsatt. (kryss av) Jeg har gyldig ansvarsforsikring i følge retningslinene pkt. 1.6 og 1.7 Ja Nei (Kryss av) Entreprenør: Adresse: Tlf: Kontaktperson hos entreprenør: Tlf: Sted/Dato: Underskrift: For kommunen: Driftsavdelingen Godkjent Ikke godkjent Underskrift: VAR-avdelingen om avstand til VA-ledninger: Godkjent Ikke godkjent Underskrift: 23

24 Vedlegg 3: Entreprenørenes egenkontroll og ferdigmelding ved arbeid på veg Gravetillatelse/arbeidssted: Nr: Veg: Hus nr.: Arbeidssted: Dekke Vegtype Arbeidet gjelder: Asfalt Grus Hoved-/samleveg Fortau/Parker Brostein Annet: Andre veger + G/S veg Annet: El-kabel Telekabel TV-kabel Gassledning Vannledning Avløpsledning Annet: Pkt.Opplysninger om utført arbeid (kryss av) 1 Det er undersøkt om det er andre anlegg i vegen på gravestedet 2 De som har anlegg på stedet er varslet Det er undersøkt om det kan graves nærmere en trestamme enn 5 m eller under trekroner 3 (dryppsone) 4 Det foreligger tilstrekkelig detaljerte planer for arbeidet 5 Det foreligger godkjent varslingsplan Pkt. 1-5 skal være utført før arbeidet på anleggsstedet starter. 6 Godkjent varslingsplan er fulgt 7 Asfaltdekke er skåret eller brostein er fjernet etter retningslinjene 8 Omfanget av gravingen er avgrenset til det nødvendige 9 Direktiv fra andre anleggseiere er fulgt 10 Grøftebunn er komprimert med egnet utstyr 11 Overdekning er i samsvar med retningslinjene 12 Fylling rundt ledninger/kabler er utført etter eierene sine krav 13 Til forsterkingslag og dypere lag er brukt mm pukk 14 Det er brukt masser etter spesiell godkjenning fra kommunen 15 Til avrettingslag er det brukt 0-32 mm T1 grus. 16 Gjenfyllingen er komprimert lagvis i 200 mm tjukke lag. 17 Asfaltdekket er skåret og det er frest fortanning etter retningslinjene 18 Slitelag er lagt med tilpasset tykkelse, min. 50 mm 19 Berørt utstyr på og langs vegen (skilt m.v.) er i orden 20 Berørt grøntanlegg er ordnet etter eierens krav 21 Ledningene er målt inn i samsvar med standard 22 Istandsetting etter gravearbeidet er permanent Ja Nei Dato Andre opplysninger: Brukt maskinelt utstyr: Komprimeringsutstyr type: Vekt kg Sted/Dato: Entreprenør Underskrift 24

25 Vedlegg 4: Krav til istandsetting av vegareal etter graving i offentlig veg/gate Tabell 1: Materialkrav Lag Tykkelse Materialkrav Overdekning, Min. 80 cm Se under H Dekke: Bindlag, Slitelag Bærelag I samsvar med gravetillatelse, min.10 cm. I samsvar med gravetillatelse, min.10 cm. Avrettingslag Minimum 10 cm tykt totalt Gjenfylling Maksimalt 15 cm Omfylling Jordarmering Fiberduk Fra vernelag til og med avrettingslag. Som eksisterende dekke, vanligvis Agb / Ab Se gravetillatelse. Som eksisterende bærelag, vanligvis Gk, Pp, Ap eller Ag. Asfalt, agb/ab kan brukes ved lagvis utlegging, t max = 5 cm Velgradert grus: 0-22, T1 masse eller velgradert grus: 0-32, T1 masse. D max = 150 mm, T1 masse, lagvis utlegging. Komprimering: se tabell under. Tillatte pukk fraksjonar: Hg 1,0 m: 4-16, 8-64 Hg> 1,0 m: , ned til vernelag. I samsvar med ledningsetatene sine krav. Vernelaget skal være minimum 10 cm tykt. Komprimering: se tabell under. I samsvar med gravetillatelse. I samsvar med gravetillatelse. 25

26 Tabell 2: Komprimering Komprimeringsutstyr Valsetype Total vekt kg Lag / sone Omfylling Gjenfylling Bærelag Dekke Maks Lagtykk cm Fottråkking Vibrostamper Vibrasjonsplate Vibrasjonsvals Min. ant. Overf. Maks Lagtykk cm Min. ant. overf. Maks Lagtykk. cm Min. ant. overf. Maks Lagtykk. cm Min. ant. overf

27 Illustrasjon 1: Tegninger av oppbygging av vegen 27

28 Illustrasjon 2: Lapping Hovedveg Fortau G/S-veg Tegnforklaring: Areal som skal asfalteres Grøft Fortau Opp til 3 m asfaltering i full bredde. Over 3 m asfaltering etter avtale. Gang-/Sykkelveg Asfalteres i full bredde. Anbefalte asfalttyper/kvaliteter: Agb 8 Agb 11 Ab 8 Ab 11 Bruk av andre typer/kvaliteter skal avtales med kommunen Asfaltering av hovedveg Midt mellom hjulsporene ev. til midten av kjørebanen. Alle kanter freses i minimum 50 cm x 5 cm (bredde x høgde) Hovedregel: Asfaltdekket skal minimum ha samlet tykkelse, og lagvis bestå av de samme asfaltkvaliteter lagt i samme tykkelse som eksisterende. Grøft som går over hele hovedvegen, se side 1 og 2 i vedlegg 5. Unntak: Dersom det ikke lar seg gjøre å fastslå eksisterende asfalttyper, skal oppbyggingen skje etter Håndbok 018 Vegbygging og de krav som gjelder for nyanlegg med tilsvarende vegkategori og trafikkmengde. Hjulspor Slitelag: Det skal brukes Ab-masser med nominell steinstørrelse < 11 mm og steinmaterialene skal tilfredsstille krav i Håndbok 018 Vegbygging. 28

29 Tabell 3: Massetyper og jevnhet Mykasfalt Varm eller kald Ma-masse skal bare benyttes etter avtale med kommunen. Ma-masse kan unntaksvis brukes til midlertidig slitelag og skal fjernes før permanent slitelag med varme masser blir utlagt. Areal større enn 10m²: Dersom annet ikke er beskrevet skal utlegger benyttes. Ut fra valg av massetype skal de krav til massetemperatur ved utlegging som er angitt i Håndbok 018 Vegbygging følges. Asfalten skal skjæres før graving. Komprimering skal skje maskinelt med egnet utstyr. På areal under 10m² kan vibroplate benyttes etter avtale med kommunen. Det stilles samme krav til jevnhet i skjøter som for flatelapping, målt med 3 m rettholt Se tabell: Veger med årsdøgntrafikk (ÅDT) > 5000 Øvrige veger 6 mm 8 mm Setninger i dekket større enn vist i tabell ovenfor skal repareres innen 1 måned. Krav til trekkekummer og plassering. Alle kummer skal ha flyterammer. Lokk og rammer skal være kjøresterke. Kummer skal når det er mulig plasseres utenom kjørespor og nivå tilpasset slik at de ikke er til hinder eller fare for motorsykler eller snøbrøyting. 29

Regler for graving i offentlig veg- og gategrunn

Regler for graving i offentlig veg- og gategrunn Regler for graving i offentlig veg- og gategrunn GJELDENDE FRA 01.01.2003 Innledning og Statens vegvesen Hordaland har i 2002 arbeidet med revisjon av et midlertidig regelverk for graving i offentlig veg-

Detaljer

Veileder: Arbeid og graving kommunal veg- og gategrunn

Veileder: Arbeid og graving kommunal veg- og gategrunn Veileder: Arbeid og graving kommunal veg- og gategrunn Forord Veilederen gjelder kommunal veg- og gategrunn underlagt Bergen kommunes vegmyndighet etter vegloven. Veilederen er et supplement til gjeldende

Detaljer

Bestemmelser til forskrift etter vegloven 32 om legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg

Bestemmelser til forskrift etter vegloven 32 om legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg Bestemmelser til forskrift etter vegloven 32 om legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg Bestemmelser til forskift etter vegloven 32 Side 1 Innhold 1 Innledning og formål...

Detaljer

GRAVEARBEIDER KOMMUNALE VEGNETTET PÅ I DET STJØRDAL KOMMUNALE

GRAVEARBEIDER KOMMUNALE VEGNETTET PÅ I DET STJØRDAL KOMMUNALE RET RETNINGSLINJER RERERETRETNINGSLINJER FOR GRAVEARBEID FOR PÅ DET GRAVEARBEIDER KOMMUNALE VEGNETTET PÅ I DET STJØRDAL KOMMUNALE KOMMUNE VEGNETTET I STJØRDAL KOMMUNE Flyfoto : Stjørdal sentrum INNLEDNING

Detaljer

Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving

Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving Administrative og tekniske bestemmelser Vedtatt av Rana kommunestyre. 2 Innholdsfortegnelse Innledning side 5 Samordnet gravemeldingstjeneste side 5 Administrative

Detaljer

Retningslinjer for graving i kommunale veger, parker og friområder. Skien kommune Porsgrunn kommune Bamble kommune Siljan kommune

Retningslinjer for graving i kommunale veger, parker og friområder. Skien kommune Porsgrunn kommune Bamble kommune Siljan kommune Retningslinjer for graving i kommunale veger, parker og friområder Skien kommune Porsgrunn kommune Bamble kommune Siljan kommune FORORD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

INSTRUKS FOR GRAVEARBEID I GATER, VEIER OG PLASSER

INSTRUKS FOR GRAVEARBEID I GATER, VEIER OG PLASSER - 1 - INSTRUKS FOR GRAVEARBEID I GATER, VEIER OG PLASSER Øvre Eiker Kommune Seksjon for Teknisk infrastruktur Avdeling Veg og park Vedtatt Øvre Eiker kommunestyre 15.12.2010 - 2 - Innhold Side 2 Kapittel

Detaljer

Instruks for gravearbeider i Alstahaug kommune. Høringsutkast 29.05.12

Instruks for gravearbeider i Alstahaug kommune. Høringsutkast 29.05.12 Instruks for gravearbeider i Alstahaug kommune Høringsutkast 29.05.12 Forord Graving i veier, gater, parker/grøntområder og annet offentlig areal medfører ulemper for trafikanter, gående, syklende, næringsdrivende

Detaljer

FOR GRAVEARBEID OG ARBEIDSTILLATELSE

FOR GRAVEARBEID OG ARBEIDSTILLATELSE RETNINGSLINJER FOR GRAVEARBEID OG ARBEIDSTILLATELSE I GATER, VEIER OG PLASSER HALDEN KOMMUNE INNHOLD FORMÅL...1 FORMÅL...1 1 RETNINGSLINJENES VIRKEOMRÅDE...1 2 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE...1 3.1 Hva reglene

Detaljer

GRAVE INSTRUKS. Graving på: Offentlige trafikkarealer og kommunal grunn. Hammerfest kommune. Teknisk drift 2012

GRAVE INSTRUKS. Graving på: Offentlige trafikkarealer og kommunal grunn. Hammerfest kommune. Teknisk drift 2012 GRAVE INSTRUKS Graving på: Offentlige trafikkarealer og kommunal grunn I Hammerfest kommune. Revidert utgave godkjent i MU 12.juni 2012 Innholdsfortegnelse: INNLEDNING..... 3 1. SØKNAD OM GRAVETILLATELSE

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE. Retningslinjer for gravearbeid i kommunale veier

LILLESAND KOMMUNE. Retningslinjer for gravearbeid i kommunale veier LILLESAND KOMMUNE Retningslinjer for gravearbeid i kommunale veier Retningslinjer for gravearbeid i Lillesand kommunes veier Gravereglene gjelder for graving i kommunal vei eller plasser i Lillesand kommune.

Detaljer

Retningslinjer for gravearbeid i Kristiansand kommunes veier

Retningslinjer for gravearbeid i Kristiansand kommunes veier Retningslinjer for gravearbeid i Kristiansand kommunes veier Vedtatt av byutviklingsstyret 17.11.2005 Kristiansand kommune Ingeniørvesenet Vei- og prosjektavdelingen 11. oktober 2005 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rapport. Vurdering av krav til overdekning for kabler og rør langs riksveg. Undertittel. Forfattere Kjell Arne Skoglund Erik Tørum Inge Hoff

Rapport. Vurdering av krav til overdekning for kabler og rør langs riksveg. Undertittel. Forfattere Kjell Arne Skoglund Erik Tørum Inge Hoff - Åpen Rapport Vurdering av krav til overdekning for kabler og rør langs riksveg Undertittel Forfattere Kjell Arne Skoglund Erik Tørum Inge Hoff SINTEF Byggforsk Infrastruktur 2012-10-22 Historikk DATO

Detaljer

Norm for planlegging og utførelse av kommunaltekniske anlegg

Norm for planlegging og utførelse av kommunaltekniske anlegg KOMMUNALTEKNISKE ANLEGG Norm for planlegging og utførelse av kommunaltekniske anlegg Vedtatt av Ski kommune v/ utvalg for og miljø 3 juni 2009, publisert 16 oktober 2009. Revidert 24.02.2011 Innholdsregister

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Arbeid på og ved veg Krav og retningslinjer til varsling og sikring normal Håndbok N301 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene

Detaljer

Felles kommunal Teknisk byggenorm

Felles kommunal Teknisk byggenorm Felles kommunal Teknisk byggenorm Sørumsand. Kuskerudvegen under ombygging. Sett fra Rådhuset. AURSKOG- HØLAND EIDSVOLL FET GJERDRUM NANNESTAD ULLENSAKER NITTEDAL RÆLINGEN SØRUM FORORD Ny teknisk byggenorm

Detaljer

Møteinnkalling Teknisk utvalg

Møteinnkalling Teknisk utvalg Møteinnkalling Teknisk utvalg Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Tidspunkt: 28.04.2011 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Wenche Lise Andreassen, telefon 69361482, e-post wlan@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN Stavanger kommune PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: GProg

Detaljer

Innspill til forskrift etter vegloven 32

Innspill til forskrift etter vegloven 32 Innspill til forskrift etter vegloven 32 1.1 1 Formål 1 Formål Forskriften skal bidra til at offentlige veger planlegges, bygges, rehabiliteres, driftes, vedlikeholdes og utnyttes på en samfunnsmessig

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Beskrivelsemal PoA Kapittel:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk Konkurransegrunnlag Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk Mars 2012 Rev. 25.03.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Side A1 Innbydelse til tilbudskonkurranse A1-1 A2 Avtaledokument A2-1

Detaljer

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12-k) KOMMUNAL VEINORMAL

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12-k) KOMMUNAL VEINORMAL 1 12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12-k) KOMMUNAL VEINORMAL 2 FORORD. Veinormalen er utarbeidet for kommunene Nøtterøy, Tjøme, Horten, Stokke, Re, Andebu, Holmestrand, Hof, Larvik, Sandefjord, Lardal

Detaljer

VEILEDER DRIFT OG VEDLIKEHOLD

VEILEDER DRIFT OG VEDLIKEHOLD 1 INNLEDNING INNLEDNING Vegnorm for Jæren er et samarbeidsprosjekt i regi av NKF Nettverksgruppe for Jæren. Normen bygger på en eksisterende norm som var utviklet for kommunene Stavanger, Sandnes, Sola

Detaljer

Statens vegvesen Region sør 0804 Nedre Telemark sør 2009-2014

Statens vegvesen Region sør 0804 Nedre Telemark sør 2009-2014 Side E1 Struktur på kravspesifikasjonen Beskrivelsen av drifts- og vedlikeholdsoppgavene med tilhørende standard for drift og vedlikehold er innenfor hver prosess i den prosessvise kravspesifikasjonen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Arendal kommune VA - norm. Rev. jan 2010 m.j.

INNHOLDSFORTEGNELSE. Arendal kommune VA - norm. Rev. jan 2010 m.j. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 1 1.0 Generelt... 1 1.1 Hms... 1 1.2 Målsetting... 1 1.3 Normens omfang... 1 1.4 Generelle krav... 2 2 LEDNINGSSYSTEMET... 3 2.0 Generelt... 3 2.1 Definisjoner... 3

Detaljer

Gravemeldingskjemaer Retningslinjer, gravemelding, varslingsplan

Gravemeldingskjemaer Retningslinjer, gravemelding, varslingsplan 2010 Gravemeldingskjemaer Retningslinjer, gravemelding, varslingsplan I dette heftet vil du finne skjemaer for arbeids- og gravemelding, varslingsplan, egenkontrollskjema samt retningslinjer for graving

Detaljer

Bodø kommune, ved Kommunalteknisk kontor, kan i spesielle tilfeller og etter skriftlig søknad gi dispensasjon fra denne norm.

Bodø kommune, ved Kommunalteknisk kontor, kan i spesielle tilfeller og etter skriftlig søknad gi dispensasjon fra denne norm. 1 INNLEDNING Normen gjelder for samtlige kommunale vei-, vann- og avløpsanlegg samt park- og idrettsanlegg, som skal overtas til kommunal drift og vedlikehold. Videre gjelder den for alle lekeplasser og

Detaljer

Drift- og vedlikeholdsstandard Kommunale veger

Drift- og vedlikeholdsstandard Kommunale veger Drift- og vedlikeholdsstandard Kommunale veger Teknisk Drift Avd. Veg, park og friluftsliv 17. Oktober 2014 OPPSUMMERING For at trafikksystemet skal kunne brukes av alle, må det være utformet, driftet

Detaljer

NORM FOR VEI, VANN- OG AVLØPSANLEGG

NORM FOR VEI, VANN- OG AVLØPSANLEGG NORM FOR VEI, VANN- OG AVLØPSANLEGG lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger 2 mars 2014 Vi Vil Vi Våger Innhold 1 ADMINISTRATIVT 6 1.1 FORORD 6 1.2 VIRKEOMRÅDE 6 1.3 UNNTAK 6 1.4 REVISJON 6 1.5 BETINGELSER

Detaljer

BESVARELSE AV GRUPPEOPPGAVE

BESVARELSE AV GRUPPEOPPGAVE utskrift: 05.09.2006 BESVARELSE AV GRUPPEOPPGAVE Tema: Dimensjoneringsgrunnlag Vegsystem og vegstandard Forelest: 22. og 24.08.2006 Innleveringsfrist: fredag 1.09.2006 kl1000 Foreleser: Erling Reinslett

Detaljer