Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving"

Transkript

1 Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving Administrative og tekniske bestemmelser Vedtatt kommunestyret

2 Innholdsfortegnelse Innledning side 5 Samordnet gravemeldingstjeneste side 5 Administrative bestemmelser side 6 1. Hjemmelsgrunnlag side Hjemmel side 6 2. Gyldighetsområde side Hvor forskriften gjelder side Graving på riks- og/eller fylkesveier side Graving på private veier side 7 3. Krav til utførende side Kvalifikasjoner side Ansvar side Instrukser og normer side Søknad side Forsømmelse av varslingsplikt side Istandsetting av kommunale trafikkarealer side 8 4. Søknad om gravetillatelse side Søknad side Plassering av kabler og ledninger i kommunal grunn side Hastesaker side Varsling, kontroll og besiktigelse side Andre instansers anlegg side Ferdigmelding og egenkontroll side Varsling ved skade side Overtredelse side Reaksjon ved feil arbeidsutførelse side Reaksjon ved grove feil i arbeidsutførelsen side Reaksjon på brudd ved sikkerhet side Reaksjon på feilplasserte eller manglende skilt side Etterarbeider side Garanti/erstatninger side Forsikring side Garanti side Skader under arbeidet side Senskader side Gebyr side Generelt side Behandlingsgebyr side Forringelsesgebyr side 13

3 Tekniske bestemmelser side Generelt side Skilt med navn side Framdrift side Hensyn til omgivelsene side Varslingsplan side Tidspunkt for oppstart og avslutning side Kontroll av gravetillatelse side Trafikkavvikling side Vann- og avløpsledninger side Graving utført av kabeleiere side Graving på grunn av lekkasje eller kabelfeil side Grøntareal side Kabeldybde side Kabler/ledninger som ikke benyttes side Flytting av kabler side Utførelse av gravearbeider side Kryssing av veier side Ikke graving i nyasfaltert vei side Beskyttelse av omkringliggende asfalt side Sikring mot ras side Lagring av utgravde masser side Stempling/spunt side Kjøreplater side Fjerning av snø og is side Grøntanlegg side Gjenfylling/reparasjon side Utførelse side Varsling side Gjenfylling rundt ledninger og kabler side Bruk av oppgravd masse side Utbedring av undergraving side Stempling/spunt side Komprimeringsregler side Asfaltering side Asfaltering side Kvalitet/toleransekrav side Skjæring, fresing og fortanning side Minste bredde på gjenstående asfalt side Ikke skjøter i hjulsporene side Midlertidig istandsetting side Veioverbygging etter graving side 20

4 13. Istandsetting etter asfaltering side Istandsetting av trafikktekniske innretninger side Istandsetting av grøntarealer side Annet sideareal side Oppbygging av arealer med heller/brostein side Fortausrenner og kantstein side Reetablering av fartsdempere side Varsling/besikting av utført arbeide side Ved forsinkelse side Før gjenfylling side Før asfaltering side Varsling av andre etater side Strakstiltak side Andre tiltak side Kontroll av utført arbeid side Ferdigmelding og egenkontroll side Ved større gravinger og ombygginger side 22 Vedlegg side Egenerklæring for legging av infrastruktur side Søknad om forhåndsgodkjenning av graving side Gravemelding/Søknad om gravetillatelse side Ferdigmelding og egenkontroll for graving side 31

5 Innledning Hensikten med disse retningslinjene er å sikre at kommunal vei, grunn og infrastrukturanlegg, f.eks vann- og avløpsanlegg, ikke blir påført skader eller andre kvalitetsmessige forringelse ved graving. Videre er det også lagt vekt på at et gravearbeid ikke skal medføre fare eller unødige ulemper for trafikanter på veiene og ikke minst at lednings-, kabeleiere og entreprenører kan gjennomføre arbeidet så raskt og kostnadseffektivt som mulig. Retningslinjene gjelder for all graving i kommunale alle kommunale veier, plasser, parker, friområder, fortau og gang- og sykkelveier som kommunen eier, fester eller drifter etter avtale med grunneier. Retningslinjene fastsetter krav til entreprenøren som skal utføre gravearbeidet og hvilket ansvar dette innebærer for at det blir utført på en tilfredsstillende måte. Retningslinjene fastsetter også plikter for lednings/kabeleiere som legger sine anlegg i de aktuelle områdene. Retningslinjene hjemler innføring av gebyrer for henvendelser vedrørende graving, Samordnet gravemeldingstjeneste Rana kommune har inngått avtale med Geomatikk AS om et felles gravemeldingstjeneste for følgende berørte instanser for mottak og behandling av gravemeldinger/gravetillatelser: Energi (Helgelandskraft) Tele (Telenor) TV- kabelanlegg (Canal Digital) Kommunale VA-ledninger Kommunale fiberkabler Fjernvarme (Mo Fjernvarme) Retningslinjer og anvisninger som gis av de nevnte instanser må følges. Geomatikk AS koordinerer også de nødvendige påvisninger for Helgelandskraft, Telenor og Canal Digital. For påvisning av fjernvarmerør, kommunal fiber og VA-ledninger, kontaktes Rana kommune, Servicetorget Øvrige ledninger/kabler som ikke er tilknyttet samordnet gravemeldingstjeneste må innhentes på forhånd for: Private VA-ledninger Private kabelanlegg Fornminner, kulturminner, verneområder Gatelys Høgspentkabler som MIP kan ha utenfor inngjerdet område Oppvarmet gateareal

6 Administrative bestemmelser 1. Hjemmelsgrunnlag 1.1. Hjemmel Bestemmelsene er utarbeidet av Rana kommune og vedtatt av kommunestyret, som eier av alle kommunale veianlegg og annen kommunal grunn som omfattes av denne forskrift. Veglovens 32 og 57 danner hjemmelsgrunnlag for å håndheve retningslinjene ved graving i kommunal veg. Veglovens 32 med dens forarbeider hjemler også adgangen til å kreve gebyr, slik at kommunen ikke påføres unødige kostnader som følge av at det blir etablert ledninger i veg, herunder oppfølging og kontroll. Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg (fastsatt av Samferdselsdepartementet 8. oktober 2013) utdyper og presiserer Veglovens 32 og 57. Enkelttiltak som er nevnt i disse retningslinjene er hjemlet i følgende regelverk: Vegloven Vegtrafikkloven Plan- og bygningsloven Servituttloven Arbeidsmiljøloven Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig (fastsatt av Samferdselsdepartementet 8. oktober 2013) Skiltforskriften Forskrifter om varsling av arbeid på offentlig vei (Skiltforskriftens kapittel 14) Kommunalteknisk norm for Rana kommune Politivedtektene for Rana kommune Forurensningsloven 31 (spesialavfall) Revisjon av disse retningslinjene er delegert til rådmannen med unntak av endringer av prinsipiell betydning som skal behandles av kommunestyret. Gravegebyrenes størrelse vedtas av kommunestyret hvert år i forbindelse med behandling av budsjett for påfølgende år. 2. Gyldighetsområde

7 2.1. Hvor retningslinjene gjelder Retningslinjene gjelder for: alle kommunale veier, plasser, parker, friområder, fortau og gang- og sykkelveier som kommunen eier, fester eller drifter etter avtale med grunneier. inntil 3 meter fra kommunal veikant grøntarealer i og langs kommunale veier og parkveier andre områder hvor kommunen er grunneier Kommunal veigrunn er i denne forbindelse også inkludert privat grunn som disponeres av kommunen til vei- og trafikkformål og parkveier. Plan- og bygningslovens bestemmelser om søknadspliktige tiltak og ansvarsrett med videre gjelder uavhengig av denne forskrift. Gravetillatelse gis under forutsetning av at informasjonen som gis i søknaden er korrekt og at disse retningslinjene blir fulgt. Gravetillatelse vil ikke bli gitt dersom nødvendig planlegging og godkjenning etter disse retningslinjene ikke er blitt fulgt. Unntak For arbeid som bare medfører bruk av utstyr og innretninger på kommunale veier (hensetting av containere, kraner og utstyr etc.), leveres kun arbeidsvarslingsplan eller riggplan Graving på riks- og/eller fylkesveier For graving på riks- og/eller fylkesvei samt gang-/sykkelvei langs riksvei må det innhentes tillatelse fra Statens vegvesen Graving på privat grunn og private veier For graving på privat område må det innhentes tillatelse fra grunneier eller veglag. Statens Vegvesen er ansvarlig for godkjenning av varslingsplaner på private veier. 3. Krav til utførende 3.1. Ansvarsrett Gravearbeider Entreprenører som ønsker å utføre grave- og eller asfaltarbeider i kommunale områder som omfattes av denne forskrift, må tilfredsstille de til enhver tid gjeldene krav til entreprenørgodkjenning med hjemmel i Plan- og bygningslovens med tilhørende Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett. Entreprenør må ha sentral eller lokal godkjenning i tiltaksklasse i forhold til arbeidets art. Den som får grave- og arbeidstillatelse til graving/arbeid i kommunal vei eller kommunal grunn, må selv ha eller kunne disponere det maskinelle utstyr som kreves for rask og riktig gjennomføring av et gravearbeide etter disse regler og bestemmelser.

8 Ansvarshavende for skilting og sperring på arbeidsstedet må ha gjennomgått arbeidsvarslingskurs i henhold til reglene i Statens vegvesens Håndbok Ansvar Entreprenører som er gitt gravetillatelse er ansvarlig for hele arbeidet, for eventuelle underentreprenører og for at reglene i disse retningslinjene følges. Forsømmelse i forhold til denne forskrift kan medføre at entreprenør vil bli nektet nye gravetillatelser i kommunen Instrukser og normer Entreprenøren plikter å sette seg inn i og overholde følgende normer: Graveinstruks Rana kommune Kommunalteknisk norm for Rana kommune Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnettet for Rana kommune Håndbok 051 Arbeidsvarsling utgitt av Statens Vegvesen Normer og håndbøker må entreprenøren selv skaffe tilveie. For øvrig må entreprenøren følge de til enhver tid gjeldene instrukser fra andre instanser som blant annet: Telenor Nett AS Helgelandskraft Mo Fjernvarme Statens Vegvesen Riksantikvaren Fylkeskommunen (forurenset grunn og lokale kulturminner) Andre kabeleiere 3.4. Søknad 3.5. Forsømmelse av varslingsplikt Dersom entreprenøren forsømmer sin varslingsplikt, kan han bli nektet å utføre gravarbeider i kommunens trafikkarealer eller annen kommunal grunn Istandsetting av kommunale trafikkarealer Ved større gravinger og ombygninger plikter lednings-/kabeleiere og tilbakeføre trafikkarealet og annen kommunal grunn etter gjeldene regulering for egen regning. 4. Søknad om gravetillatelse 4.1. Søknad Før graving kan igangsettes, uansett grunneierstatus, må entreprenøren sende gravemelding/søke kommunen om gravetillatelse via Gravemelding.no. Gravetillatelse skal være gitt før tiltak kan igangsettes i kommunal grunn.

9 Søknaden skal inneholde: - Underskrevet søknad med kartbilag - Arbeidsvarslingsplan - Sentral / lokal godkjenning - Kursbevis arbeidsvarsling Formålet med gravingen skal angis på søknadsskjemaet. Dette avgjør hvilken type forhåndsgodkjenning som kreves. Det er fire forskjellig typer: A. Graving på grunn av reparasjon av eksisterende anlegg som ligger nedgravd i grunnen. Krever ikke forhåndsgodkjenning. Geomatikk AS behandler Gravemelding. B. Graving på grunn av nye kabler og røranlegg i grunnen. Trasèen skal forhåndsgodkjennes. Søknad om forhåndsgodkjenning av graving i Rana kommune skal sendes/leveres kommunen for behandling. C. Graving på grunn av utbygging som berører vei og gategrunn. Vurderes i hvert enkelt tilfelle. D. Annen graving. Vurderes i hvert enkelt tilfelle. Graving på eller nær kommunal grunn skal ikke under noen omstendigheter startes uten tillatelse fra kommunen. Planer som krever forhåndsgodkjenning, skal tegnes på kart og sendes kommunen i god tid før arbeidet planlegges igangsatt. Uten godkjent plan blir det ikke gitt gravetillatelse. For mindre/enkle formål under pkt B, kan krav til forhåndsgodkjenning fravikes etter avtale med veiholder. Før skjema Gravemelding/Søknad om gravetillatelse sendes, skal det være: undersøkt hvilke anlegg som finnes på gravestedet skaffet seg nødvendige opplysninger om kabler, fjernvarme, vann- og avløpsledninger eller andre innretninger (varmekabler, signalkabler, styringskabler, fiberkabler, TV-kabler, polygonpunkt, skilt o.l.) Anvisninger som gis om disse for å unngå skade må følges. undersøke hvor det finnes vernesoner i kommunen. I kommunen finnes det prioriterte kulturområder/kulturminner, Kulturminnesok. Ved gravearbeider i disse områdene skal riksantikvaren og/eller fylkeskommunens kulturavdeling kontaktes.

10 Gravetillatelse gis under forutsetning av at nødvendige undersøkelser er gjort og at opplysninger fra aktuelle instanser som kan tenkes å ha installasjoner i grunnen er innhentet. Søknad om forhåndsgodkjenning av graving i Rana kommune sendes/leveres til: Rana kommune, Mo i Rana bydrift E-post adresse: Besøksadresse: Postadresse: Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana Boks 173, 8601 Rana Telefon: Telefax: Skjema Gravemelding/søknad om gravetillatelse sendes til: Geomatikk AS: Telefon: Telefax: E-post adresse: 4.2. Plassering av ledninger og kabler i kommunal grunn I utgangspunktet skal alle ledninger og kabler plasseres i gang- og sykkelveier og fortau, og på en slik måte at de ikke ligger til hinder for oppgraving av tidligere anlagte ledninger/kabler. Unntaket vil være dersom det er plassmangel i disse arealene. Den enkelte lednings-/kabeleier må dokumentere at de fører register over plassering både i X,Y og Z retning, type ledning osv. Kommunen krever å få dokumentasjon på ledninger/kabler som ligger i kommunal grunn kostnadsfritt. Dette har sammenheng med å kunne ta en vurdering av når veien er full Hastesaker Dersom graving må foretas omgående for lekkasjer, ledningsbrudd eller kabelfeil utenom arbeidstid skal Kommunens vakt , kontaktes. Utfylt Gravemeldingsskjema skal leveres første virkedag etter graving. 5. Varsling, kontroll og besiktigelse

11 5.1. Andre instansers anlegg Dersom et gravearbeid berører andre instansers anlegg skal de respektive instanser selv kontrollere sine anlegg. Ansvarlig entreprenør må sørge for å ha nødvendig kontakt med berørte instanser under arbeidets gang Ferdigmelding og egenkontroll Skjema Ferdigmelding og egenkontroll for graving i kommunal grunn skal alltid sendes kommunen når arbeidet er ferdig utført. Arbeidet anses ikke ferdig før varmasfaltering er utført Varsling ved skade Entreprenøren er ansvarlig for å varsle de rette eiere, dersom ledninger, kabler med mer blir skadet under gravingen. Eieren skal også varsles, dersom det ved avdekking av ledninger og kabler viser seg påkrevd å reparere disse. 6. Overtredelse 6.1. Reaksjon ved feil arbeidsutførelse Feil som påvises skal rettes omgående. Dersom dette kravet ikke etterkommes, eller entreprenøren ikke kan gis annen frist for utførelse, skal kommunen nekte entreprenøren å fortsette videre arbeid inntil den utførte del er brakt i orden Reaksjon ved grove feil i arbeidsutførelsen Dersom det begås grove feil i arbeidsutførelsen, og kommunen må påregne at entreprenøren ikke er i stand til å utføre arbeidene tilfredsstillende, kan kommunen kreve at oppdragsgiveren engasjerer en annen godkjent entreprenør. Samme krav gjelder dersom utført arbeid generelt har for dårlig kvalitet. Utgiftene med ekstra kontroll kan bli belastet entreprenøren. Kommunen kan også, ved mislighold fra entreprenørens side, forlange og utføre arbeidet for hans eller eventuelt oppdragsgivers regning. Oppstår det gjentatte eller grove overtredelser, kan det være aktuelt å inndra retten til å grave i kommunal grunn for et nærmere tidsrom. Den som blir fratatt retten kan påklage avgjørelsen til kommunen etter forvaltningslovens bestemmelser i Reaksjon på brudd ved sikkerhet Gravetillatelsen med tilhørende varslingsplan kan nektes utstedt for kortere eller lengre tid til de etater og entreprenører som gjentatte ganger ikke retter seg etter pålegg gitt av kommunen, veimyndighet eller politi. Ethvert arbeid kan stanses av kommunen, veimyndigheten eller politi inntil de nødvendige sikringstiltak er iverksatt dersom forholdene kan utgjøre en fare. Likeledes kan arbeidene stanses dersom virksomheten i strid med avtaler eller lignende skaper vesentlige ulemper for trafikkavviklingen.

12 6.4. Reaksjon på feilplasserte eller manglende skilt Dersom arbeidsvarslingsskilt ved gjentatte anledninger er feilplassert eller er utplassert når arbeid ikke pågår, vil arbeidene bli krevd stanset. Kommunen kan eventuelt inndra skiltene. Entreprenøren må selv sørge for ny utplassering av skilter. Skilt eller sperringer skal ikke fjernes før anlegget er ferdig Etterabeide Dersom det i løpet av garantitiden på 3 år, oppstår setninger, skader eller andre forhold som kan føres tilbake til mangelfullt utført arbeide fra entreprenørens side, vil kommunen kreve at skaden utbedres innen en bestemt tidsfrist. Dersom skaden ikke blir utbedret innen fristen vil kommunen sørge for at utbedringen finner sted. Kostnadene for dette vil i sin helhet belastes den som i følge gravetillatelsen står som ansvarlig for gravearbeidet. I akutte tilfeller, hvor det er nødvendig med omgående istandsetting, vil utbedring skje for entreprenørs regning uten foregående varsle. Kommunen varsler entreprenør straks dette er mulig. 7. Garanti/erstatninger 7.1. Forsikringer Det skal være dekning for følgende forhold: bedriftsansvarsforsikring med forsikringssum minimum 150 G ved personskade. skader ved grave- og sprengningsarbeider. lovfestet forsikring ved yrkesskade Garanti arbeidsomfang Kommunen kan kreve at entreprenøren stiller bankgaranti som sikkerhet for at kommunen ikke påføres utgifter som følge av gravearbeidet. Garantiens størrelse settes av kommunen på grunnlag av de aktuelle arbeidene. For alle gravearbeider gjelder en garantitid på 3 år fra det tidspunkt kommunen har mottatt skjema Ferdigmelding og egenkontroll for graving i kommunal grunn fra entreprenøren. Entreprenørens ansvar omfatter alt gravearbeide, istandsetting og asfaltering. Entreprenøren er også ansvarlig for skader som påføres trafikantene hvis istandsettingen etter gravingen ikke har vært tilfredsstillende Skader under arbeidet Fra arbeid blir satt i gang på gravestedet og til arbeidene er ferdig utført og godkjent, har entreprenøren ansvaret for tiltaket. Skader som trafikanter eller andre måtte bli påført på gravestedet på grunn av mangelfull skilting, avsperring eller annet er entreprenørens ansvar.

13 7.4. Senskader Dersom det i løpet av 2 år etter at reparasjons-/garantiarbeid er utført (i henhold til 7.2, andre ledd) oppstår skader, setninger eller andre ting som kan føres tilbake til mangelfullt arbeid fra entreprenøren side, vil kommunen kreve at skadene utbedres innen en bestemt frist. Dersom skaden ikke blir utbedret innen fristen, vil kommunen bestille utbedring fra andre. Kostnaden for dette vil da i sin helhet bli belastet den som i følge gravetillatelsen står som ansvarlig for gravearbeidene. 8. Gebyr 8.1. Generelt Ved et hvert gravearbeid på kommunale veier og plasser krever kommunen at det skal betales et behandlings- og et forringelsesgebyr til kommunen. Gebyret skal dekke utgifter til saksbehandling, administrasjon, forringelse av veier og kontroll av gravearbeidene. Gebyrenes størrelse vurderes og reguleres årlig. Gebyregulativet er å finne på kommunens internettsider, eller den kan fås ved henvendelse til Bydrift Behandlingsgebyr Det skal betales et behandlingsgebyr for behandling av søknad om gravetillatelse. For størrelsen på gebyrene henvises til Gebyrregulativet 8.3. Forringelsesgebyr Innkreving av forringelsesgebyr blir krevd med bakgrunn i ferdigmeldingen. Er ferdigmeldingen ikke mottatt innen 14 dager etter angitt sluttdato, vil entreprenøren bli belastet med et forhøyet forringelsesgebyr. Entreprenøren skal selv varsle hvor stort område det skal betales gebyr for, ved å returnere skjema Ferdigmelding og egenkontroll for graving i kommunal grunn. Dersom skjema Ferdigmelding og egenkontroll for graving i kommunal grunn ikke er mottatt innen 14 dager etter at arbeidet skulle være ferdig vil kommunen sende ut det maksimale forringelsesgebyret. Det vil ikke bli krevd forringelsesgebyr dersom entreprenør reasfalterer hele bredden av veien eller gang- og sykkelveien i minimum 25 meters lengde (maskinlegging). Tekniske bestemmelser 9. Generelt 9.1. Skilt med navn Navn på utførende entreprenør/etat skal være tydelig angitt på gravestedet, f.eks. på sperremateriell.

14 9.2. Framdrift Alle gravearbeider skal planlegges på en slik måte at tiden som medfører ulemper for trafikantene blir kortest mulig. Dersom arbeidene pågår etter fastsatt sluttdato, kan kommunen forlange oppgravde grøfter gjenfylt. Dersom det oppstår avvik fra den planlagte periode for utførelsen, plikter entreprenøren uten opphold å varsle kommunen. Kommunen vil deretter utstede en korrigert gravetillatelse og varslingsplan med fornyet vedtak for anleggsperioden Hensyn til omgivelsene Om nødvendig kan kommunen forlange utvidelse eller omlegging av veien, eller det kan forlanges egen sikret fotgjengerpassasje forbi arbeidsstedet eller atkomst til eiendommer og bygninger langs veien. Kommunen kan fastsette til hvilke tider av døgnet det tillates å arbeide på stedet. Kommunen kan kreve at gravearbeid utføres utenom normal arbeidstid når hensyn til ferdsel og trafikkavvikling på veien gjør det nødvendig. Entreprenøren må planlegge sitt arbeid slik at kravene i støyforskriftene overholdes. Det stilles spesielle krav til støysvakt utstyr og redskap. Entreprenøren må selv sørge for eventuell dispensasjon fra natterobestemmelsene (kl ) og støyforskriftene ved nattarbeid Varslingsplan Det er ansvarshavende entreprenør som skal framskaffe godkjent varslingsplan. Varslingsplanen leveres samtidig med skjema Gravemelding. Kommunen vil godkjenne varslingsplanen og om nødvendig fatte skiltvedtak. Entreprenøren varsler politiet, brannvesenet, ambulanse, busselskaper, samt renovasjonsselskapet. Brøyteentreprenører varsles vinterstid Tidspunkt for oppstart og avslutning Kommunen godkjenner når gravearbeidet kan startes, og når arbeidet skal være avsluttet. Kommunen kan gi pålegg om at arbeidet må utføres samtidig eller koordineres med annet arbeid på en veistrekning Kontroll av gravetillatelse Gravetillatelse og godkjent varslingsplan/skiltplan skal oppbevares på gravestedet og forevises på forlangende til kommunens representant eller politiet Trafikkavvikling Dersom trafikken skal opprettholdes forbi arbeidsstedet, må entreprenøren utføre renhold, snørydding og strøing av kjørebane og fortau dersom gravearbeidet medfører at kommunens rutiner ikke kan benyttes. Entreprenøren skal iverksette varslingsplanen, og har vedlikeholdsansvar for skilt og sperringer så lenge arbeidet pågår og til jobben er ferdigstilt. Forsøpling/tilgrising som skyldes aktivitet i forbindelse med gravearbeidene er uten unntak entreprenørens ansvar. Dersom det ikke er tilfredsstillende renhold og

15 entreprenøren ikke retter seg etter pålegg fra kommunen, kan kommunen utføre renholdet for entreprenørens regning. Kjøreplater kan benyttes Vann- og avløpsledninger Når kommunale vann- og avløpsledninger berøres skal planene forelegges kommunens VA-avdeling Graving utført av kabeleiere Kabeleiere som tilhører energiselskaper, teleselskaper og andre kabelselskaper skal samordne sine anlegg og benytte samme kabeltrase. Ved kryssing av hovedveier kan kommunen pålegge kabeleierne og legge ned ekstra trekkrør og kabelkanaler Graving på grunn av lekkasje eller kabelfeil Dersom graving på grunn av lekkasje, ledningsbrudd eller kabelfeil må foretas omgående, skal dette straks meldes til kommunen. Dersom graving må foretas omgående for lekkasjer, ledningsbrudd eller kabelfeil utenom arbeidstid skal Kommunens vakt , kontaktes. Utfylt Gravemeldingsskjema skal leveres første virkedag etter graving Grøntareal Ved gravinger i kommunale grøntarealer og friområder skal byggherre/entreprenør i rimelig tid forelegge planene for kommunens parkavdeling/naturforvaltningen Kabeldybde Alle kabler, rør og lignende som er plassert i vei skal legges minimum 60 cm under ferdig vei målt i senterlinje topp rør. På annen kommunal grunn avtales dybde i hvert enkelt tilfelle Ledninger/kabler som ikke benyttes Kommunen kan kreve at egne, gamle ledninger/kabler, som ikke er i drift (benyttes), fjernes før nye kan legges Flytting av ledninger/kabler Lednings-/kableeier må selv flytte/bekoste flyttingen eller legge om anleggene når hensyn til veien, veiarbeider, veivedlikehold mv. gjør det nødvendig. Dette gjelder også når det er påkrevd med hensyn til omlegging og vedlikehold av tidligere anlagte ledninger og kabler. Vegmyndighetenes vedtak om å påby ledning eller kabel flyttet, er et enkeltvedtak og kan etter forvaltningslovens regler påklages. 10. Utførelse av gravearbeider Kryssing av veier Som hovedregel kreves boring/pressing under veien i stedet for graving. Når det ikke er praktisk mulig skal graving godkjennes i hvert enkelt tilfelle. Kommunen skal varsles dersom det ikke på forhånd er godkjent.

16 10.2. Ikke graving i nyasfaltert vei Som hovedregel gis det ikke gravetillatelse i gater/veier som er ny- eller reasfaltert i løpet av de tre siste årene. Hvis det i spesielle tilfeller gis dispensasjon, skal dette være etter særskilte krav gitt fra kommunen. Dersom det allikevel blir helt nødvendig å grave på grunn av husbygging, lednings- eller kabelbrudd vil kommunen ved graving av tverrgrøft på slike veier kreve full utkiling og at veien asfalteres i minimum 25 meters lengde (maskinlegging). Det kan i stedet for oppgraving bli krevd pressing av rør under vei, dersom dette er en mulig løsning Beskyttelse av omkringliggende asfalt Før graving starter skal asfalten skjæres minimum 30 cm utenfor antatt topp grøftekant og parallelt med denne, slik at asfaltdekke utenfor gravingen ikke undergraves og skades. Utstyr eller redskap som kan skade asfalten må ikke komme i direkte kontakt med asfaltdekke utenfor gravestedet. Dette gjelder f eks. beltegående maskiner og maskiner med støttelabber. Dersom slikt utstyr blir brukt, må spesielle beskyttelsestiltak settes i verk, f. eks. lemmer eller gummilabber. Kun asfaltsag skal brukes. Dersom asfalten utenfor gravingen er påført skade, vil arealet bli målt inn i gravingen og det vil bli forlangt fullverdig reparasjon etter spesifikasjoner fra kommunen Sikring mot ras Entreprenøren har ansvaret for at grøfteprofilen utformes slik at ras unngås og hensynet til arbeidssikring ivaretas i henhold til gjeldene bestemmelser. Dette gjelder også sikkerheten for all trafikk ved gravestedet Lagring av utgravde masser Utgravde masser skal ikke lagres i veibanen eller være til hinder for den øvrige trafikken eller gående. Kantstein, brostein, betongheller eller naturstein og øvrige masser skal legges i depot utenfor veibanen. Masser som ikke skal gjenbrukes på gravestedet er entreprenørens ansvar å transporteres til godkjent depot. Asfaltflak og freste asfaltmasser skal sorteres for seg, og transporteres til godkjent lagerplass for slike materialer Stempling/spunt Eventuelt stempling/spunt skal utføres slik at det ikke oppstår setninger i mellom stempling/spunt og veioppbyggingen. All spunting og stempling må fjernes og tilbakefylles med grus/sand eller andre komprimerbare masser og komprimeres Kjøreplater Ved graving av tverrgående grøfter og områder i eller inntil kollektivområder og hovedveier med stor trafikk skal entreprenøren ha kjøreplater lett tilgjengelig. Platene skal være ferdig utlagt innen én time etter at dette blir forlangt av kommunen eller politiet. Når det brukes kjøreplater, skal følgende betingelser være oppfylt: Kjøreplater skal være dimensjonert for BK10.

17 Kjøreplatene skal ha friksjonsbelegg, tilsvarende veidekke som ellers på veistrekningen. Kjøreplater skal alltid freses ned i eksisterende dekke. Anleggsflaten på hver side skal være min 0.5 m. Topp kjøreplate skal ha samme høyde som det øvrige veidekke. Benyttes kjøreplater på gangarealer skal det være solid rekkverk mot trafikk og gravegrop. I enkelte tilfeller kan det kreves tungt sperremateriell mot trafikkert område (se Håndbok 051). Kommunen kan med øyeblikkelig virkning stoppe arbeidene dersom punktene ovenfor ikke blir fulgt Fjerning av snø og is Ved graving om vinteren skal snø og is fjernes fra grøftetrasèen og det skal påses at snø og is ikke kommer ned i grøften ved gjenfylling Grøntanlegg Det skal tas særlige hensyn slik at grøntanlegg i eller langs vei ikke skades eller ødelegges. 11. Gjenfylling/reparasjon Utførelse Som hovedregel skal kommunens kommunaltekniske norm benyttes for oppbygging av underbygging og forsterkningslag Varsling Dersom det oppstår vanskeligheter ved gjenfylling skal kommunen varsles Gjenfylling rundt ledninger og kabler Lednings- og kabeletatene har egne regler for gjenfylling rundt ledninger og rør og over et visst nivå. Opp til dette nivået skal etatenes/selskapene regler for gjenfylling følges. Opplysningene i forskriften gjelder for gjenfylling over det nivå som omfattes av lednings- og kabeletatenes regler. Ellers gjelder bestemmelser i kommunens kommunaltekniske norm Bruk av oppgravd masse Ved gjenfylling av grøften kan de oppgravde massene brukes dersom de er egnet. Massene skal komprimeres i henhold til standard. Dersom dette ikke lar seg gjøre, skal det avtales med kommunen hvilke masser som kan benyttes. Forkiling på 1 til 1 skal gjøres i overgangen mellom knuste og stedlige masser. Massene skal skilles fra hverandre med fiberduk. Oppbløtte masser som følge av lekkasjer eller tilstrømmende overvann tillates ikke tilbakefylt, men skal erstattes med ny masse. Ny knust masse skal skilles fra eksisterende masser med duk. Det er entreprenørens ansvar å ta vare på all overskuddsmasse.

18 11.5. Utbedring av undergraving Hvis veidekke, kantstein m.m. er undergravet, skal overliggende masser skjæres og fjernes, slik at hele grøftetverrsnittet blir gjenfylt og komprimert i henhold til standard Stempling/spunt Spunt og stemplinger må fjernes forsiktig slik at tilstøtende grunn ikke setter seg eller ras forekommer. Ved særlig dårlig grunn, ved setningsfare for bygg eller ledninger langs gravingen, eller hvis det er andre tungtveiende årsaker, kan det tillates at spunten blir stående igjen i bakken. I slike tilfeller skal stemplingen fjernes nedenfra etter hvert som grøfta fylles. Stempling og spunt skal i alle tilfeller fjernes til minimum 1.0 m under ferdig vei. Dersom spunt eller stempling blir stående igjen, skal dette opplyses til kommunen på skjema Ferdigmelding og egenkontroll for graving i kommunal grunn Komprimeringsregler Gjenfylling utføres lagvis i horisontale sjikt. Hvert lag komprimeres med egnet komprimeringsutstyr. Nedenstående tabell viser egnet komprimeringsutstyr med tilhørende lagtykkelse og respektivt antall overfarter. Dersom annet utstyr ønskes brukt, skal entreprenøren redegjøre for dette og utstyret skal godkjennes av kommunens kontrollør. Lagtykkelse Komprimeringsutstyr Maskinkult Sand / grus Vibrasjonsplate: kg kg kg kg Vibrasjonsstamper: ( Hoppetusse ) 75 kg Håndholdt ( gå ) Vibrasjonsvals: kg Tandem vibrasjonsvals: 30 cm 40 cm Grov pukk / sams pukk 15 cm. 20 cm 35 cm 50 cm 35 cm Antall overfarter 20 cm (min.) cm 30 cm (min.) kg. 2-3 tonns vibrasjonsvals kan stort sett benyttes uten restriksjoner. Det er entreprenørens ansvar at det velges komprimeringsutstyr som ikke skader bygninger, etc. 12. Asfaltering Asfaltering Ansvarshavende entreprenør bestiller asfaltering direkte av asfaltentreprenører som er godkjent i henhold til sentral eller lokal godkjenning for utførelse for anlegg, konstruksjoner og installasjoner i tiltaksklasse 1 eller tiltaksklasse 2

19 12.2. Kvalitet/toleransekrav Ved nyasfaltering skal dekket ha en jevnhet som er i samsvar med kommunens retningslinjer for veibygging. Det vil si at målt med 3 meter lang rettholt i veiens lengderetning skal maks ujevnhet være mindre enn 6 millimeter. Krav til jevnhet gjelder også for skjøter. Dersom setningene etter ett til to år er opp til 15 millimeter vil det kreves reparasjon av gravestedet. Når asfalten har en tykkelse på over 6 cm freses det ned til halv tykkelse før det legges nytt dekke. Når asfalttykkelsen er under 6 cm må all asfalt på gravestedet fjernes helt før det legges ny asfalt. Når setningen er større enn 15 millimeter må asfalten fjernes og gravestedet komprimeres godt før det asfalteres på nytt. Ved store setninger vil det bli vurdert om alle massene må skiftes ut og komprimeres lagvis i henhold til retningslinjene. I grøntarealer skal planter og gressarealer ha en tilnærmet lik standard når det gjelder jevnhet som det veien har. Planter og busker skal i løpet av garantitiden kunne vise en synlig vekst og frodighet Skjæring, fresing og fortanning Ved graving i asfaltert vei skal asfalten skjæres rett og jevnt 30 cm utenfor toppgrøft. Kommunen kan kreve fresing i 50 cm bredde ved asfalttykkelse mer enn 6 cm. I kjørebanen skal det freses i 4 cm dybde, ved dekketykkelser > 8 cm, og minimum 30 cm bredde inn på eksisterende dekke utenfor skjærekanten slik at fortanning/utkiling oppnås når ny asfalt legges. Fortanningen/utkilingen skal klebes. Dersom tilstøtende asfaltdekke er for tynt eller er så dårlig at fortanning synes unødvendig eller lite hensiktsmessig, kan fortanning sløyfes. I tvilstilfelle kontaktes kommunen som vil avgjøre hva som skal gjøres. Andre metoder med oppvarming og klebing i stedet for utkiling kan godkjennes etter avtale med kommunen. Asfaltering etter reparasjon skal utføres med samme kvalitet og tykkelse som eksisterende asfaltdekke Minste bredde på gjenstående asfalt Dersom avstanden fra renskåret asfaltkant til vertikalt hinder (husvegg, kantstein og lignende eller reguleringslinje blir mindre enn 1.0 m) skal gammelt dekke fjernes og nytt dekke legges på hele arealet. Dersom det er gravd mer enn 1/3 av veibredden skal hele veibredden asfalteres. Når det graves i fortau skal hele fortausbredden asfalteres. Det samme gjelder for graving i gang- og sykkelveier hvor hele veibredden skal asfalteres i hele gravingens lengde Ikke skjøter i hjulsporene Ved reparasjon av langsgående grøft i kjørebanen, skal skjøtene mellom gammel og ny asfalt tilpasses til kjørefeltene slik at skjøtene ikke blir etablert i hjulsporene. Etter graving skal det som et minimum legges ny asfalt i halve veibanen. Hvis veibanen er mer enn 12 meter bred, må særskilte avtaler inngås.

20 Dersom kantstein er blitt skadet under gravearbeidet, skal kantsteinlinjen resettes for entreprenørens regning. Når særskilte forhold tilsier det, skal veien rehabiliteres med masseutskifting, ny kantsteinlinje, nye gatelysfundamenter og nytt dekke Midlertidig istandsetting Dersom permanent istandsetting av en graving ikke er ønskelig eller ikke kan utføres umiddelbart etter gjenfylling, kan kommunen kreve et midlertidig asfaltdekke med minimum tykkelse 4 cm. Ved slike reparasjonsarbeider kan det kreves at man freser ned asfalten i minimum 4 cm tykkelse på gravestedet eller skadet del av dette og med minimum 30 cm fortanning utenom skadet område. Ved graving om vinteren der varmasfalt ikke er tilgjengelig, skal kaldasfalt benyttes som et midlertidig dekke Veioverbygging etter graving Kommunale hovedveier: Asfalteringsarbeider etter graving skal utføres i henhold til dimensjoneringstabell for veioverbygginger for hovedveier med ÅDT større enn 3000 etter Staten vegvesens håndbok 018. Atkomstveier/boligveier: Asfaltarbeider etter graving skal utføres i henhold til dimensjoneringstabell for veioverbygginger for samleveier med ÅDT større enn 1500, etter Statens vegvesens håndbok 018. Slitelaget av asfalt skal aldri legges tynnere enn 4 cm. Gang-/sykkelveier: Asfaltarbeider etter graving skal utføres i henhold til dimensjoneringstabell for veioverbygginger for atkomstveier med ÅDT større enn 150, etter Statens vegvesens håndbok 018. Slitelaget av asfalt skal aldri legges tynnere enn 4 cm. Asfaltering skal være utført umiddelbart etter at gravearbeidene er utført. Asfaltarbeidene skal utføres i henhold til retningslinjer for veibygging i kommunen. 13. Istandsetting etter asfaltering Istandsetting av trafikktekniske innretninger Ødelagt/fjernet veimerking (gangfelt, stopplinje, kjørefeltslinje) og trafikktekniske innretninger skal erstattet med samme type som ble ødelagt/fjernet. Dette utføres av kommunen for entreprenørens regning.

21 13.2. Istandsetting av grøntarealer I grøntarealer skal alle planter og busker som er berørt av gravearbeidene settes på plass, om nødvendig skal nye planter settes inn. Plener og gressarealer skal tilsåes og gjødsles slik at hele området oppfattes ensartet og pent. Grøntarealet skal inngå i samme garantiordningen som veien har Annet sideareal Annet sideareal som banketter, hulkiler og lignende skal reetableres som før graving Oppbygging av arealer med heller/brostein Entreprenører som skal utføre oppbygging med heller/brostein skal ha sentral eller lokal godkjenning for utførelse for anlegg, konstruksjoner og installasjoner i tiltaksklasse 1 eller tiltaksklasse 2 for tyngre trafikk. Arbeidene skal utføres umiddelbart etter at gravearbeidene er utført og utførelsen skal godkjennes av kommunen Fortausrenner og kantstein Fortausrenner skal legges med samme fall som fortauet og toppen av rennene skal ligge i samme høyde som fortausbelegget. Rennene skal fundamenteres i betong C35 eller bedre med tykkelse minimum 15 cm. Fugene skal være minimum 10 mm og maksimum 20 mm og spekkes med mørtel. Granittkantstein settes i knas på et fundament av jordfuktig betong C25 eller bedre med tykkelse minimum 100 mm. Kantstein bakstøpes med betong C35 eller bedre. Bakstøpen avsluttes 70 mm under topp kantstein og skråningen skal være maksimum 1:1. kantsteinlinjen skal ikke vise knekkpunkter, svanker eller andre synlige avvik fra den teoretiske linje, verken i plan eller høyde. Der hvor fortausrenner munner ut mot kantstein, skjæres det spor i steinen med samme tverrsnitt som rennesporet. Dersom det tidligere har vært benyttet betongkantstein på gravestedet tillates det betongkantstein tilbake. Betongkantsteinen skal være så lik den tilstøtende som mulig, og fortrinnsvis av samme type. Dersom det benyttes stein som bare limes benyttes epoxylim eller lim av tilsvarende kvalitet. Setting skal for øvrig foretas etter leverandørens anvisning. Kantstein som har løsnet under gravearbeidet skal settes på nytt Reetablering av fartsdempere Fartsdemper som fjernes ved graving skal reetableres umiddelbart etter at asfalteringen er utført. 14. Varsling/besikting av utført arbeide Ved forsinkelse Kommunen skal varsles dersom arbeidene ikke kommer i gang til fastsatt tid. Angitt sluttdato på gravetillatelsen innebærer at alle arbeider skal være avsluttet på gravestedet.

22 14.2. Før gjenfylling Dersom det er påkrevd på grunn av stedlige problemer, kan kommunen varsles. Slikt varsel fratar ikke entreprenøren for ansvaret på gravestedet. Han kan i samarbeide med kommunen komme frem til eventuelle løsninger for å få arbeider utført Før asfaltering Kommunen kan varsles før gravestedet skal asfalteres dersom entreprenøren trenger faglig bistand for å få asfalteringsarbeidene utført Varsling av andre etater Hvis et gravearbeid berører andre etaters anlegg (el-kabler, fiberkabler telekabler, polygonpunkt, trær med videre), skal de respektive etater selv kontrollere sine anlegg. Ansvarlig entreprenør varsler disse Strakstiltak Tiltak som kommunens representant eller politiet pålegger entreprenøren og som gjelder trafikkavvikling og/eller trafikksikkerhet eller andre tiltak som pålegges for at farlige forhold ikke skal oppstå, skal utføres omgående Andre tiltak Tiltak som pålegges og som ikke er strakstiltak, skal utføres snarest og senest innen 2 uker. Dersom ikke tiltakene er utført innen ovennevnte frister, kan kommunen uten nærmere varsel bestille arbeidene utført av andre for entreprenørens regning. 15. Kontroll av utført arbeid Ferdigmelding og egenkontroll Skjema Ferdigmelding og egenkontroll for graving i kommunal grunn vil bli utlevert samtidig med at gravetillatelsen blir gitt. Ved arbeidets slutt skal entreprenøren oversende skjema Ferdigmelding og egenkontroll for graving i kommunal grunn og eventuelle tegninger. Skjemaet skal sendes kommunen senest 14 dager etter at arbeidet er ferdig Forsømmelse kan medføre at entreprenøren kan bli nektet gravetillatelser Ved større gravinger og ombygginger Ved større gravinger og ombygginger om medfører oppbygging av ny veioverbygging, i hele veiens bredde skal det innkalles til ferdigbefaring.

Sandnes kommune har vedtatt retningslinjer for graving i kommunale trafikkarealer.

Sandnes kommune har vedtatt retningslinjer for graving i kommunale trafikkarealer. RETNINGSLINJER FOR GRAVING I KOMMUNALE TRAFIKKAREALER FORORD Sandnes kommune har vedtatt retningslinjer for graving i kommunale trafikkarealer. Retningslinjene skal gi opplysninger om de krav som settes

Detaljer

Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving

Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving Administrative og tekniske bestemmelser Vedtatt av Rana kommunestyre. 2 Innholdsfortegnelse Innledning side 5 Samordnet gravemeldingstjeneste side 5 Administrative

Detaljer

Retningslinjer for gravearbeider i kommunale veier

Retningslinjer for gravearbeider i kommunale veier Retningslinjer for gravearbeider i kommunale veier Januar 2012 Retningslinjer for graving i kommunale veier Side 1 INNHOLD 1. INNLEDNING...3 2. SØKNAD OM GRAVETILLATELSE...3 3. ALMINNELIGE REGLER... 4

Detaljer

Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid

Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid FORORD Graving i veier og gater medfører ofte ulemper i form av redusert framkommelighet for trafikkantene og uønsket støy og rystelser for beboerne i graveområdet.

Detaljer

Retningslinjer for graving i kommunale arealer i Stavanger

Retningslinjer for graving i kommunale arealer i Stavanger STAVANGER KOMMUNE Retningslinjer for graving i kommunale arealer i Stavanger Bymiljø og utbygging (BMU) Vei, park og idrett (VPI) Vedtatt i Bystyret 15.06.2009 RETNINGSLINJER FOR GRAVING I KOMMUNALE AREALER

Detaljer

GRAVEARBEID I OFFENTLIG VEG Retningslinjer for kommunale veger

GRAVEARBEID I OFFENTLIG VEG Retningslinjer for kommunale veger GRAVEARBEID I OFFENTLIG VEG Retningslinjer for kommunale veger 1. januar 2003 Revidert 01.01.2008 INNHOLD 1 Innledning...3 2 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE...3 3 ALMINNELIGE REGLER...4 4 ANDRE BERØRTE INSTANSER...4

Detaljer

GRAVING I TRAFIKKAREALER. Søkeprosessen om gravetillatelse og utføring av arbeidet

GRAVING I TRAFIKKAREALER. Søkeprosessen om gravetillatelse og utføring av arbeidet GRAVING I TRAFIKKAREALER Søkeprosessen om gravetillatelse og utføring av arbeidet 0. INDEKS 1. GENERELLE BESTEMMELSER 2. SØKNAD 3. BEHANDLING 4. ARBEIDETS UTFØRELSE 5. FORLENGELSE 6. FERDIGMELDING 7. GEBYRENE

Detaljer

Arbeidsrutiner Vedlegg Graveforskrift. Gjenfylling/reparasjon og oppbygging av vei

Arbeidsrutiner Vedlegg Graveforskrift. Gjenfylling/reparasjon og oppbygging av vei Arbeidsrutiner Vedlegg Graveforskrift Vedlegg 1. side 2 Vedlegg 2. side 3 Vedlegg 3. side 4 Vedlegg 4. side 5 Vedlegg 5 side 6-7 Vedlegg 6 side 8-12 Søknadsskjema om gravetillatelse Ferdigmeldingsskjema

Detaljer

Utkast. Retningslinjer for graving i kommunalt gate- og veinett med tilhørende side- og grøntareal

Utkast. Retningslinjer for graving i kommunalt gate- og veinett med tilhørende side- og grøntareal Vadsø kommune (logo) Utkast Retningslinjer for graving i kommunalt gate- og veinett med tilhørende side- og grøntareal 2007-04-13 Vadsø kommune - Utkast til retningslinjer for graving i kommunalt areal

Detaljer

INSTRUKS FOR GRAVING I KONGSBERG KOMMUNES VEIER, GATER OG PLASSER

INSTRUKS FOR GRAVING I KONGSBERG KOMMUNES VEIER, GATER OG PLASSER INSTRUKS FOR GRAVING I KONGSBERG KOMMUNES VEIER, GATER OG PLASSER Vedtatt Kongsberg kommunestyre 1.04.0 1 INNHOLD Side Kapittel 1 INNLEDNING 4 Kapittel 2 SØKNAD OM GRAVE-/ARBEIDSTILLATELSE 5 Kapittel 3

Detaljer

GRAVEFORSKRIFT FOR VEIAREALER I ALTA KOMMUNE

GRAVEFORSKRIFT FOR VEIAREALER I ALTA KOMMUNE GRAVEFORSKRIFT FOR VEIAREALER I ALTA KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 27.04.09 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 Innledning... 4 1. Administrative bestemmelser... 5 1.1 Formål:... 5 1.2 Hjemmel:...

Detaljer

C4 Kjøreplater: C5 Fjerning av snø og is: C6 Grøntanlegg: D GJENFYLLING/REPARASJON D1 Varsling: D2 Gjenfylling rundt

C4 Kjøreplater: C5 Fjerning av snø og is: C6 Grøntanlegg: D GJENFYLLING/REPARASJON D1 Varsling: D2 Gjenfylling rundt Innholdsfortegnelse FORMÅL... 5 RETNINGSLINJENES VIRKEOMRÅDE... 5 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE... 5 ALMINNELIGE REGLER... 5 Hva reglene gjelder for... 5 Graving i veier tilhørende Statens vegvesen... 6 ANNEN

Detaljer

Fet kommune. Retningslinjer for gravearbeider i kommunale veier og veigrunn

Fet kommune. Retningslinjer for gravearbeider i kommunale veier og veigrunn Fet kommune Retningslinjer for gravearbeider i kommunale veier og veigrunn Enhet for kommunalteknikk - skal oppleves som profesjonelle i vårt møte med brukerne og vi skal være robuste i forhold til rammebetingelser

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR GRAVING I VEI

RETNINGSLINJER FOR GRAVING I VEI RETNINGSLINJER FOR GRAVING I VEI Rev 2 2008 ASKER KOMMUNE Side 1 av 20 INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING... 4 2 SØKNAD OM GRAVE/ARBEIDSTILLATELSE... 4 3 ALMINNELIGE REGLER...5 3.1 Hva reglene gjelder for... 5

Detaljer

Retningslinjer for graving i kommunale veger, parker og friområder. Skien kommune Porsgrunn kommune Bamble kommune Siljan kommune

Retningslinjer for graving i kommunale veger, parker og friområder. Skien kommune Porsgrunn kommune Bamble kommune Siljan kommune Retningslinjer for graving i kommunale veger, parker og friområder Skien Porsgrunn Bamble Siljan FORORD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Orkdal kommune. Retningslinjer for graving i kommunale trafikk og grøntarealer

Orkdal kommune. Retningslinjer for graving i kommunale trafikk og grøntarealer Orkdal kommune Retningslinjer for graving i kommunale trafikk og grøntarealer 1 Innledning... 4 2 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE... 4 3 ALMINNELIGE REGLER... 5 3.1 Hva reglene gjelder for... 5 3.2 Hjemmelsgrunnlag...

Detaljer

INSTRUKS FOR GRAVEARBEID I BÆRUMS GATER, VEIER OG PLASSER

INSTRUKS FOR GRAVEARBEID I BÆRUMS GATER, VEIER OG PLASSER INSTRUKS FOR GRAVEARBEID I BÆRUMS GATER, VEIER OG PLASSER BÆRUM KOMMUNE VEI OG TRAFIKK INNHOLD 1 INNLEDNING....1 2 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE....2 3 ALMINNELIGE REGLER...2 3.1 Hva reglene gjelder for...2

Detaljer

Standard retningslinjer

Standard retningslinjer GRAVEARBEIDER I OFFENTLIGE AREALER Standard retningslinjer INNHOLD 1 INNLEDNING....1 2 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE.... 3 3 ALMINNELIGE REGLER... 5 3.1 Hva reglene gjelder for... 5 3.2 Graving i veger tilhørende

Detaljer

C4 Kjøreplater: C5 Fjerning av snø og is: C6 Grøntanlegg: D GJENFYLLING/REPARASJON D1 Varsling: D2 Gjenfylling rundt

C4 Kjøreplater: C5 Fjerning av snø og is: C6 Grøntanlegg: D GJENFYLLING/REPARASJON D1 Varsling: D2 Gjenfylling rundt Innholdsfortegnelse FORMÅL... 5 RETNINGSLINJENES VIRKEOMRÅDE... 5 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE... 5 ALMINNELIGE REGLER... 5 Hva reglene gjelder for... 5 Graving i veier tilhørende Statens vegvesen... 6 ANNEN

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten. Tom Kristoffersen

Oslo kommune Bymiljøetaten. Tom Kristoffersen Tom Kristoffersen Ny graveinstruks 2012 Hvorfor ny graveinstruks? Graveinstruksen fra 2008 - varighet på 4 år Vi har oppdaget underveis at graveinstruksen trenger noen små justeringer. Noe har blitt uteglemt,

Detaljer

FOR GRAVEARBEID OG ARBEIDSTILLATELSE

FOR GRAVEARBEID OG ARBEIDSTILLATELSE RETNINGSLINJER FOR GRAVEARBEID OG ARBEIDSTILLATELSE I GATER, VEIER OG PLASSER HALDEN KOMMUNE INNHOLD FORMÅL...1 FORMÅL...1 1 RETNINGSLINJENES VIRKEOMRÅDE...1 2 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE...1 3.1 Hva reglene

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE. Retningslinjer for gravearbeid i kommunale veier

LILLESAND KOMMUNE. Retningslinjer for gravearbeid i kommunale veier LILLESAND KOMMUNE Retningslinjer for gravearbeid i kommunale veier Retningslinjer for gravearbeid i Lillesand kommunes veier Gravereglene gjelder for graving i kommunal vei eller plasser i Lillesand kommune.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR GRAVEARBEIDER I OFFENTLIGE VEGER, PARKER OG FRIOMRÅDER.

RETNINGSLINJER FOR GRAVEARBEIDER I OFFENTLIGE VEGER, PARKER OG FRIOMRÅDER. Teknisk drift RETNINGSLINJER FOR GRAVEARBEIDER I OFFENTLIGE VEGER, PARKER OG FRIOMRÅDER. Vedtatt 16.10 2013 av Teknisk drift 1 Innhold 1. SØKNAD OM GRAVETILLATELSE... 5 2. ALMINNELIGE REGLER... 5 2.1 Graving

Detaljer

Retningslinjer for gravearbeid i Kristiansand kommunes veier

Retningslinjer for gravearbeid i Kristiansand kommunes veier Retningslinjer for gravearbeid i Kristiansand kommunes veier Vedtatt av byutviklingsstyret 17.11.2005 Kristiansand kommune Ingeniørvesenet Vei- og prosjektavdelingen 11. oktober 2005 Innholdsfortegnelse

Detaljer

1.6 Det kan gis dispensasjon fra standardvilkårene av rådmann eller den han bemyndiger.

1.6 Det kan gis dispensasjon fra standardvilkårene av rådmann eller den han bemyndiger. 1 STANDARDVILKÅR FOR LEGGING AV LEDNINGER, KABLER, ANDRE PRIVATE TILTAK O.L. I ELLER LANGS KOMMUNAL VEG ETTER VEILOVENS 32, PÅ OFFENTLIGE PLASSER OG I KOMMUNAL EIENDOMS- GRUNN I NAMSOS KOMMUNE Vedtatt

Detaljer

Retningslinjer for graving i kommunale veier, parker og friområder

Retningslinjer for graving i kommunale veier, parker og friområder Retningslinjer for graving i kommunale veier, parker og friområder Vedtatt i: Utvalg for samfunn, næring, kultur og miljø 10.05.2011 Kommunestyret 26.05.2011 2 Forord...4 Vedlegg...4 Definisjoner...5 1.0

Detaljer

GRAVE INSTRUKS. Graving på: Offentlige trafikkarealer og kommunal grunn. Hammerfest kommune. Teknisk drift 2012

GRAVE INSTRUKS. Graving på: Offentlige trafikkarealer og kommunal grunn. Hammerfest kommune. Teknisk drift 2012 GRAVE INSTRUKS Graving på: Offentlige trafikkarealer og kommunal grunn I Hammerfest kommune. Revidert utgave godkjent i MU 12.juni 2012 Innholdsfortegnelse: INNLEDNING..... 3 1. SØKNAD OM GRAVETILLATELSE

Detaljer

Instruks for gravearbeider i Oslo Havn

Instruks for gravearbeider i Oslo Havn Instruks for gravearbeider i Oslo Havn Graving i veier, plasser og gangarealer medfører ulemper for alle trafikanter i graveområdet, samt redusert trafikksikkerhet. Oslo Havn KF har utarbeidet denne graveinstruksen

Detaljer

INSTRUKS FOR GRAVEARBEID I GATER, VEIER OG PLASSER

INSTRUKS FOR GRAVEARBEID I GATER, VEIER OG PLASSER - 1 - INSTRUKS FOR GRAVEARBEID I GATER, VEIER OG PLASSER Øvre Eiker Kommune Seksjon for Teknisk infrastruktur Avdeling Veg og park Vedtatt Øvre Eiker kommunestyre 15.12.2010 - 2 - Innhold Side 2 Kapittel

Detaljer

Graveregler. Regler for graving i kommunale veier i Gjerdrum kommune. Gjerdrum kommune. Virksomhet kommunalteknikk. Med virkning fra 01.06.

Graveregler. Regler for graving i kommunale veier i Gjerdrum kommune. Gjerdrum kommune. Virksomhet kommunalteknikk. Med virkning fra 01.06. Gjerdrum kommune Virksomhet kommunalteknikk Graveregler Regler for graving i kommunale veier i Gjerdrum kommune Med virkning fra 01.06.2011 Side 1 av 28 Forord Samfunnet trenger korridorer for framføring

Detaljer

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Kommuneforlaget Administrative bestemmelser

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Kommuneforlaget Administrative bestemmelser Revisjon nr.0 Utarbeidet av: Arne Kvaal 18.11.15 Side 1 av 5 1 Hensikt/sammendrag Koordinere gravearbeidene for å oppnå minst mulig graving i veggrunnen. Sikre at trafikanter ikke påføres unødig ulempe

Detaljer

Gravemeldingstjenesten. Grave- og arbeidsinstruks Retningslinjer for graving og arbeidstillatelse i kommunale veier og plasser

Gravemeldingstjenesten. Grave- og arbeidsinstruks Retningslinjer for graving og arbeidstillatelse i kommunale veier og plasser Gravemeldingstjenesten Grave- og arbeidsinstruks Retningslinjer for graving og arbeidstillatelse i kommunale veier og plasser Februar 2013 Graveinstruks Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker

Detaljer

Retningslinjer for graving i kommunale veger, parker og friområder. Skien kommune Porsgrunn kommune Bamble kommune Siljan kommune

Retningslinjer for graving i kommunale veger, parker og friområder. Skien kommune Porsgrunn kommune Bamble kommune Siljan kommune Retningslinjer for graving i kommunale veger, parker og friområder Skien kommune Porsgrunn kommune Bamble kommune Siljan kommune FORORD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Retningslinjer graving i kommunal veg/grunn

Retningslinjer graving i kommunal veg/grunn INNHALD: SIDE: 1.0 INNLEIING 3 1.1 HEIMEL 3 1.2 NÅR DET SKAL SØKES 3 1.3 FORMÅL 3 1.4 GEBYR OG KRAV OM RESERVERØYR 3 2.0 SØKNAD OM GRAVEMELDING/LØYVE 4 3.0 ALMINELEGE REGLAR 4 3.1 KVA REGLANE GJELDER FOR

Detaljer

Retningslinjer for graving i kommunal veg For entreprenører, private og etater som utfører gravearbeider Gjøvik kommune.

Retningslinjer for graving i kommunal veg For entreprenører, private og etater som utfører gravearbeider Gjøvik kommune. For entreprenører, private og etater som utfører gravearbeider Gjøvik kommune. Teknisk Drift Avd. Veg, park og friluftsliv April 2013 2 INNHOLD 1 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE...3 2 VIRKEOMRÅDER...4 3 HJEMMELSGRUNNLAG...4

Detaljer

Statens vegvesen. Gravetillatelse G-2015-094 - fv. 49 Klyvevegen - for graving langs vegen

Statens vegvesen. Gravetillatelse G-2015-094 - fv. 49 Klyvevegen - for graving langs vegen Statens vegvesen Skagerak Nett As Postboks 80 3901 PORSGRUNN Karl-Fredrik Skalleberg Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Vidar André Løkkemoen

Detaljer

Fræna kommune. Retningslinjer for graving i offentlig vei- og gategrunn i Fræna kommune

Fræna kommune. Retningslinjer for graving i offentlig vei- og gategrunn i Fræna kommune Fræna kommune Retningslinjer for graving i offentlig vei- og gategrunn i Fræna kommune Gjeldende fra 07.05.2015 Forord Framføring av kabler, ledninger, samt graving i veger og gater medfører ofte ulemper

Detaljer

Retningslinjer. Elverum kommune. gravearbeider i kommunale gater og veger. for. Teknikk og Miljø

Retningslinjer. Elverum kommune. gravearbeider i kommunale gater og veger. for. Teknikk og Miljø Retningslinjer for gravearbeider i kommunale gater og veger Elverum kommune Teknikk og Miljø 2 Mars 2013 INNHOLD 1 Innledning... 3 2 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE... 4 3 ALMINNELIGE REGLER... 5 3.1 Hva reglene

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING)

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING) KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING) Oslo kommune, v/vann- og avløpsetaten(vav) ønsker å inngå rammeavtale med entreprenør om reparasjon av veidekke og bærelag etter gravearbeider i kommunens

Detaljer

Statens vegvesen. Fylkesvei 303 - Helgerødveien ved Skårenveien i Sandefjord kommune - svar på søknad om å grave langs veien for å legge høyspentkabel

Statens vegvesen. Fylkesvei 303 - Helgerødveien ved Skårenveien i Sandefjord kommune - svar på søknad om å grave langs veien for å legge høyspentkabel Statens vegvesen Vidar Knutsen Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Heidi Næss Midtskogen / 16/3249-2 08.01.2016 95900781 Fylkesvei 303 - Helgerødveien

Detaljer

Graveinstruks for kommunene Frogn, Vestby og Ås

Graveinstruks for kommunene Frogn, Vestby og Ås 1 Graveinstruks for kommunene, og Vedtatt av kommunestyre 25.04.2012 Gjelder fra 01.06.2012 kommune 2 Forord Graving i vei og grunn medfører ofte ulemper i form av redusert framkommelighet og dårligere

Detaljer

Retningslinjer for graving i Randaberg kommune

Retningslinjer for graving i Randaberg kommune Retningslinjer for graving i Randaberg kommune 1 1. Innhold 2 Forord... 5 3 Begrepsforklaring... 6 4 Generelle regler... 7 4.1 Sentrale dokumenter... 7 4.2 Kvalifikasjoner... 7 4.3 Ansvar... 7 4.4 Søknad...

Detaljer

Vei-norm. for. Nedre Eiker kommune

Vei-norm. for. Nedre Eiker kommune Vei-norm for Nedre Eiker kommune NEDRE EIKER KOMMUNE OFFENTLIG VEG / GATE Side 2.01 Dimensjonering og utforming. Statens Vegvesens normaler 017, Veg- og gateutforming og 018, Vegbygging skal legges til

Detaljer

Vedtatt i Sak 85/11 fra møte 26.05.2011 i Formannskapet.

Vedtatt i Sak 85/11 fra møte 26.05.2011 i Formannskapet. RETNINGSLINJER OG VILKÅR FOR LEGGING AV LEDNINGER, KABLER, ANDRE PRIVATE TILTAK O.L. I ELLER LANGS KOMMUNAL VEG, PÅ OFFENTLIGE PLASSER OG I KOMMUNAL EIENDOMS-GRUNN I GRONG KOMMUNE. Vedtatt i Sak 85/11

Detaljer

Evaluering av Graveinstruks Sjefingeniør Jørn Gjennestad, Drammen kommune. Kommuneeveidagene 23.-24. mai 2012 Norsk Kommunalteknisk forening

Evaluering av Graveinstruks Sjefingeniør Jørn Gjennestad, Drammen kommune. Kommuneeveidagene 23.-24. mai 2012 Norsk Kommunalteknisk forening Evaluering av Graveinstruks Sjefingeniør Jørn Gjennestad, Drammen kommune Kommuneeveidagene 23.-24. mai 2012 Norsk Kommunalteknisk forening 11.06.2012 Bystyrets vedtak oktober 2008 Rådmannen innstilte

Detaljer

Tillatelse etter første ledd gir Statens vegvesen for riksveger og fylkesveger, og kommunen for kommunale veger.

Tillatelse etter første ledd gir Statens vegvesen for riksveger og fylkesveger, og kommunen for kommunale veger. Veiloven 32 og 57 Vedlegg 1 32 Elektrisk eller anna kraftledning, telegraf- eller telefonledning, vann-, kloakk- eller annen ledning eller renne av alle slag, løypestreng, taubane eller privat skinnegang

Detaljer

Retningslinjer. for. gravearbeider i kommunale gater og veger

Retningslinjer. for. gravearbeider i kommunale gater og veger Retningslinjer for gravearbeider i kommunale gater og veger Åsnes kommune Juni 2008 Retningslinjer for gravearbeider i kommunale gater og veger i Åsnes kommune 2 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SØKNAD OM

Detaljer

Grave- og arbeidstillatelse - søknad

Grave- og arbeidstillatelse - søknad Oppdal kommune Inge Krokannsvei 2 7340 OPPDAL Telefon: 72 40 10 00 Telefaks: 72 40 10 01 E-post: post@oppdal.kommune.no Hjemmeside: http://www.oppdal.kommune.no Grave- og arbeidstillatelse - søknad Ansvarlig

Detaljer

Evaluering av Graveinstruks. Bystyrekomite for byutvikling og kultur november 2012. Rådmannens vurderinger

Evaluering av Graveinstruks. Bystyrekomite for byutvikling og kultur november 2012. Rådmannens vurderinger Evaluering av Graveinstruks Bystyrekomite for byutvikling og kultur november 2012 Rådmannens vurderinger 14.11.2012 Evaluering 2012 gir 3 hovedkonklusjoner Kostnader for graving i offentlige veier har

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR GRAVING I KOMMUNALE AREALER 1

RETNINGSLINJER FOR GRAVING I KOMMUNALE AREALER 1 RETNINGSLINJER FOR GRAVING I KOMMUNALE AREALER 1 FORORD Haugesund bystyre vedtok retningslinjer for legging av kabler og ledninger i kommunal veg, den 05.03.2003 i Bst. Sak 06/03. Disse bestemmelsene videreføres

Detaljer

Søknad om gravetillatelse i offentlig veg og gategrunn

Søknad om gravetillatelse i offentlig veg og gategrunn Regler for graving i offentlig veg- og gategrunn Side 1 av 1 Søknad om gravetillatelse i offentlig veg og gategrunn Etter bestemmelsene i Vegloven, 32 og 57, og forskrifter om varsling av arbeid på offentlig

Detaljer

Retningslinjer for graving. Nesodden kommune. Retningslinjer for graving i kommunal grunn og inntil kommunalteknisk infrastruktur i Nesodden kommune.

Retningslinjer for graving. Nesodden kommune. Retningslinjer for graving i kommunal grunn og inntil kommunalteknisk infrastruktur i Nesodden kommune. 1 Nesodden kommune Retningslinjer for graving Retningslinjer for graving i kommunal grunn og inntil kommunalteknisk infrastruktur i Nesodden kommune. Vedtatt i kommunestyret 19. juni 2014 2 Innhold 1.

Detaljer

VEINORM FOR FROLAND KOMMUNE

VEINORM FOR FROLAND KOMMUNE VEINORM FOR FROLAND KOMMUNE 1.0 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Gyldighetsområde Normen gjelder for alle veianlegg som det forutsettes at kommunen skal ha vedlikehold av. Normen skal inngå som bilag til en

Detaljer

Arbeid på veg. Innlegg på driftsoperatørsamling. Molde 31. januar og Ålesund 1. februar 2005. v/stig Seljeseth

Arbeid på veg. Innlegg på driftsoperatørsamling. Molde 31. januar og Ålesund 1. februar 2005. v/stig Seljeseth Arbeid på veg Innlegg på driftsoperatørsamling Molde 31. januar og Ålesund 1. februar 2005 v/stig Seljeseth 1. Kabler og rør i offentlig veg, graveløyve og vilkår 1 Løyve til å legge kabler og rør i offentlig

Detaljer

Aurskog Høland kommune REGLER FOR GRAVING I KOMMUNALE VEIER, PARKER OG GRØNTAREALER

Aurskog Høland kommune REGLER FOR GRAVING I KOMMUNALE VEIER, PARKER OG GRØNTAREALER Aurskog Høland Eidsvoll Enebakk Fet Lørenskog Nannestad Nittedal Rælingen Skedsmo Sørum Ullensaker Aurskog Høland kommune REGLER FOR GRAVING I KOMMUNALE VEIER, PARKER OG GRØNTAREALER Side 1 av 29 Forord

Detaljer

Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving Administrative og tekniske bestemmelser Vedtatt kommunestyret (Revidert v.1.

Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving Administrative og tekniske bestemmelser Vedtatt kommunestyret (Revidert v.1. Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving Administrative og tekniske bestemmelser Vedtatt kommunestyret 7.10.2014 (Revidert 1.2.2016 v.1.02) Graveinstruks 1.2.16 v.1.02 Side 1 Innledning Graving i

Detaljer

Instruks for gravearbeider i Alstahaug kommune. Høringsutkast 29.05.12

Instruks for gravearbeider i Alstahaug kommune. Høringsutkast 29.05.12 Instruks for gravearbeider i Alstahaug kommune Høringsutkast 29.05.12 Forord Graving i veier, gater, parker/grøntområder og annet offentlig areal medfører ulemper for trafikanter, gående, syklende, næringsdrivende

Detaljer

VEINORM FOR ARENDAL KOMMUNE

VEINORM FOR ARENDAL KOMMUNE VEINORM FOR ARENDAL KOMMUNE 1.0 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Gyldighetsområde Normen gjelder for alle veianlegg som det forutsettes at kommunen skal ha vedlikehold av. Normen skal inngå som bilag til en

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE Oslo kommune, v/vann- og avløpsetaten(vav) ønsker å inngå rammeavtale med entreprenør om reparasjon av veidekke og bærelag etter gravearbeider i kommunens vei -

Detaljer

Innspill til forskrift etter vegloven 32

Innspill til forskrift etter vegloven 32 Innspill til forskrift etter vegloven 32 1.1 1 Formål 1 Formål Forskriften skal bidra til at offentlige veger planlegges, bygges, rehabiliteres, driftes, vedlikeholdes og utnyttes på en samfunnsmessig

Detaljer

Graving i kommunale veier og eiendommer.

Graving i kommunale veier og eiendommer. LUNNER KOMMUNE Graving i kommunale veier og eiendommer. Retningslinjer og skjemaer. I dette heftet vil du finne skjemaer for gravemelding, skilt og varslingsplan, loggbok egenkontrollskjema samt retningslinjer

Detaljer

GRAVEMELDING MÅLSELV KOMMUNE

GRAVEMELDING MÅLSELV KOMMUNE GRAVEMELDING MÅLSELV KOMMUNE BYGGHERRE: tlf: fax: e-post: GRAVEADRESSE: GNR./BNR: ARBEIDET VIL PÅGÅ I TIDSROMMET: FRA: TIL: ARBEIDETS ART: Eks. vann, avløp, kabel Vil arbeidet omfatte graving i offentlige

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE. Retningslinjer for gravearbeider på det kommunale veinettet.

SANDEFJORD KOMMUNE. Retningslinjer for gravearbeider på det kommunale veinettet. SANDEFJORD KOMMUNE Retningslinjer for gravearbeider på det kommunale veinettet. Innhold DEFINISJONER Roller og ansvar: 1 GENERELLE REGLER OG HJEMMEL 1.1 Bakgrunn og formål for reglene 1.2 Gyldighetsområde

Detaljer

Vedtatt av Stokke kommunestyre 4.11.2013

Vedtatt av Stokke kommunestyre 4.11.2013 1 Vedtatt av styre 4.11.2013 2 Forord Graving i veier og gater medfører ofte ulemper i form av redusert framkommelighet for trafikantene og uønsket støy og rystelser for beboerne i graveområdet. Samtidig

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR GRAVING I KOMMUNALE AREALER 1

RETNINGSLINJER FOR GRAVING I KOMMUNALE AREALER 1 RETNINGSLINJER FOR GRAVING I KOMMUNALE AREALER 1 FORORD Gjesdal kommune har i flere år praktisert retningslinjer for graving i kommunale trafikkarealer. Disse er ikke formelt vedtatt, men man har henvist

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR GRAVEARBEIDER I KOMMUNENS REGULERTE FRIOMRÅDER. FOR BRUK I HAMAR, LILLEHAMMER, RINGSAKER OG GJØVIK.

RETNINGSLINJER FOR GRAVEARBEIDER I KOMMUNENS REGULERTE FRIOMRÅDER. FOR BRUK I HAMAR, LILLEHAMMER, RINGSAKER OG GJØVIK. RETNINGSLINJER FOR GRAVEARBEIDER I KOMMUNENS REGULERTE FRIOMRÅDER. FOR BRUK I HAMAR, LILLEHAMMER, RINGSAKER OG GJØVIK. HAMAR KOMMUNE Vedtatt 1. Januar 2003 Ajourført 1. desember 2004 Fortsatt gjeldende

Detaljer

kommunale veier og plasser

kommunale veier og plasser Virksomhet Vei og Park Instruks for gravearbeider i kommunale veier og plasser Gjeldende fra 01.01.2011 Forord Graving i veier og gater medfører ulemper for trafikanter, næringsdrivende og beboere i graveområdet.

Detaljer

Graveinstruks for kommunene Frogn, Vestby og Ås

Graveinstruks for kommunene Frogn, Vestby og Ås 1 Graveinstruks for kommunene Frogn, Vestby og Ås Gjelder graving i kommunal grunn Vedtatt av styre 10.09.2012 2 Forord Graving i vei og grunn medfører ofte ulemper i form av redusert framkommelighet og

Detaljer

Fet kommune. Søknads- og egenkontrollskjema for gravearbeider i kommunale veier og veigrunn

Fet kommune. Søknads- og egenkontrollskjema for gravearbeider i kommunale veier og veigrunn Fet kommune Søknads- og egenkontrollskjema for gravearbeider i kommunale veier og veigrunn Enhet for kommunalteknikk - skal oppleves som profesjonelle i vårt møte med brukerne og vi skal være robuste i

Detaljer

Vedlegg 1 - Detaljerte kommentarer på forslag til "Veileder for graving i kommunale veger" Kap. Forklaring Side Kommentar/forslag til endring

Vedlegg 1 - Detaljerte kommentarer på forslag til Veileder for graving i kommunale veger Kap. Forklaring Side Kommentar/forslag til endring Vedlegg 1 - Detaljerte kommentarer på forslag til "Veileder for graving i kommunale veger" Mange av punktene har det ikke vært tid til å drøfte i møtene. Dette er uheldig i forhold til aksept og bærekraft

Detaljer

Sola kommune KOMMUNALTEKNIKK. Graveinstruks. Retningslinjer for graving i alle kommunale arealer

Sola kommune KOMMUNALTEKNIKK. Graveinstruks. Retningslinjer for graving i alle kommunale arealer Sola kommune KOMMUNALTEKNIKK Graveinstruks Retningslinjer for graving i alle kommunale arealer Gjeldende fra 01.07.2016 RETNINGSLINJER FOR GRAVING I ALLE KOMMUNALE AREALER 2 FORORD Nye retningslinjer for

Detaljer

Norm for kommunale vegar i Sogndal kommune

Norm for kommunale vegar i Sogndal kommune Sogndal kommune Kommunalteknikk Norm for kommunale vegar i Sogndal kommune Sogndal 2015 1 INNLEIING... 2 2 DEL 1: PLANLEGGING, PROSJEKTERING OG BYGGING AV NYE VEGAR... 3 2.1 GENERELT... 3 2.2 SPESIELLE

Detaljer

Graveinstruks for Vestby Kommune

Graveinstruks for Vestby Kommune for Vestby Kommune Forord Graving i veger og gater medfører ofte ulemper i form av redusert framkommelighet for trafikantene og uønsket støy og rystelser for beboerne i graveområdet. Samtidig er det fare

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR GRAVING I KOMMUNALE AREALER 1

RETNINGSLINJER FOR GRAVING I KOMMUNALE AREALER 1 RETNINGSLINJER FOR GRAVING I KOMMUNALE AREALER 1 FORORD Strand komme har i dag et gravemeldingsskjema som gir føringer for tilkobling av vann og avløpsledninger og istandsetting av grøft i kommunal veg.

Detaljer

Gravemeldingskjemaer Retningslinjer, gravemelding, varslingsplan

Gravemeldingskjemaer Retningslinjer, gravemelding, varslingsplan 2010 Gravemeldingskjemaer Retningslinjer, gravemelding, varslingsplan I dette heftet vil du finne skjemaer for arbeids- og gravemelding, varslingsplan, egenkontrollskjema samt retningslinjer for graving

Detaljer

Veileder: Ledninger i kommunale veger

Veileder: Ledninger i kommunale veger Veileder: Ledninger i kommunale veger Høringsutkast 11.september 2015 Veiledning: Ledninger i kommunale veger Høringsversjon - 11. september 2015 Side 1 1. Innledning og formål... 3 2. Definisjoner...

Detaljer

GRAVEARBEIDER KOMMUNALE VEGNETTET PÅ I DET STJØRDAL KOMMUNALE

GRAVEARBEIDER KOMMUNALE VEGNETTET PÅ I DET STJØRDAL KOMMUNALE RET RETNINGSLINJER RERERETRETNINGSLINJER FOR GRAVEARBEID FOR PÅ DET GRAVEARBEIDER KOMMUNALE VEGNETTET PÅ I DET STJØRDAL KOMMUNALE KOMMUNE VEGNETTET I STJØRDAL KOMMUNE Flyfoto : Stjørdal sentrum INNLEDNING

Detaljer

Forord Disse tekniske og administrative vilkår og retningslinjer (bestemmelsene) har hjemmel i forskriften etter veglovens 32.

Forord Disse tekniske og administrative vilkår og retningslinjer (bestemmelsene) har hjemmel i forskriften etter veglovens 32. UTKAST til tekniske og administrative vilkår og retningslinjer til forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs riks- og fylkesveger. Forord Disse tekniske

Detaljer

Ved framføring av annen infrastruktur i veigrunnen skal det tas hensyn til veiens tilstand og kvalitet.

Ved framføring av annen infrastruktur i veigrunnen skal det tas hensyn til veiens tilstand og kvalitet. Utkast til veileder: Ledninger i kommunale veier 20.03.2014 Forord Veilederen skal danne grunnlag for alle som planlegger, dimensjonerer, bygger og vedlikeholder kabel- og ledningsanlegg over, under og

Detaljer

RETNINGSLINJER og søknadsskjema. - for tiltak/graving i kommunale gater, veier og plasser

RETNINGSLINJER og søknadsskjema. - for tiltak/graving i kommunale gater, veier og plasser Retningslinjer for tiltak/graving i kommunale gater, veier og plasser. 1 RETNINGSLINJER og søknadsskjema - for tiltak/graving i kommunale gater, veier og plasser KOMMUNALTEKNIKK Vedtatt av Hovedutvalg

Detaljer

Tekniske bestemmelser for Graving og istandsetting

Tekniske bestemmelser for Graving og istandsetting Utdrag fra Graveinstruks Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker og friområder i Lier kommune Betingelser og vilkår Administrative bestemmelser Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser for

Detaljer

Graveinstruks Oktober 2008

Graveinstruks Oktober 2008 Oktober 2008 Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker og friområder i Drammen kommune Betingelser og vilkår Administrative bestemmelser Tekniske bestemmelser Vedtatt av Drammen bystyre: 28.10.2008

Detaljer

Modum kommune. Graveinstruks

Modum kommune. Graveinstruks Sperr Modum kommune Graveinstruks Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker og friområder i Modum kommune Betingelser og vilkår Administrative bestemmelser Tekniske bestemmelser Vedtatt av Modum

Detaljer

Regler for graving i offentlig veg- og gategrunn

Regler for graving i offentlig veg- og gategrunn Regler for graving i offentlig veg- og gategrunn GJELDENDE FRA 01.01.2003 Innledning og Statens vegvesen Hordaland har i 2002 arbeidet med revisjon av et midlertidig regelverk for graving i offentlig veg-

Detaljer

Fotoarkiv: Drammen byarkiv

Fotoarkiv: Drammen byarkiv Graveinstruks for Drammen 2013 Fotoarkiv: Drammen byarkiv Graveinstruks Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker og friområder i Drammen kommune Betingelser og vilkår Administrative bestemmelser

Detaljer

Retningslinjer for framføring av kabler, ledninger og graving i kommunal veg

Retningslinjer for framføring av kabler, ledninger og graving i kommunal veg Retningslinjer for framføring av kabler, ledninger og graving i kommunal veg Forord Framføring av kabler, ledninger, samt graving i veger og gater medfører ofte ulemper for trafikanter og naboer til vegen.

Detaljer

KVÆFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR GRAVING I KOMMUNALE VEIER, PARK-/GRØNTANLEGG OG FRIOMRÅDER. Versjon:

KVÆFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR GRAVING I KOMMUNALE VEIER, PARK-/GRØNTANLEGG OG FRIOMRÅDER. Versjon: KVÆFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR GRAVING I KOMMUNALE VEIER, PARK-/GRØNTANLEGG OG FRIOMRÅDER x Versjon: 20161014 Innhold: Forord side 4 Definisjoner side 5 1 Innledning side 6 2 Søknad om gravetillatelse

Detaljer

I Generelle bestemmelser

I Generelle bestemmelser Forskrift om endringer i forskrift 8. oktober 2013 nr. 1212 om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg. I Generelle bestemmelser 1.Formål Forskriften

Detaljer

KAP. II Gravetillatelse

KAP. II Gravetillatelse Prisregulativ for arbeids-/gravetillatelse, utarbeidelse av varslingsplaner ved arbeider på eller nær offentlig vei og kvalitetsforringelse på vei og veikropp Vedtatt av Drammen bystyre den 18.02.03 Kap.

Detaljer

Ringerike kommune Kommunalteknisk tjeneste Plan og prosjektering

Ringerike kommune Kommunalteknisk tjeneste Plan og prosjektering Kommunalteknisk tjeneste Plan og prosjektering RINGERIKE KOMMUNE GRAVEINSTRUKS Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 09/449-7 7229/10 Q14 &00 15.03.2010 POSTADRESSE KONTORADRESSE E-POSTADRESSE Pb 123

Detaljer

Leggeanvisning for plastrør

Leggeanvisning for plastrør Leggeanvisning for plastrør Nordisk Plastrørgruppe Norge Leggeanvisning for plastrør Denne leggeanvisningen omfatter valg av masser og utførelse i ledningssonen for termoplastrør med ringstivhet SN 8 eller

Detaljer

Instruks for gravearbeider på det kommunale veinettet i Alstahaug kommune

Instruks for gravearbeider på det kommunale veinettet i Alstahaug kommune Instruks for gravearbeider på det kommunale veinettet i Alstahaug kommune Forord Graving i veier og gater medfører ulemper for trafikanter, gående, syklende, næringsdrivende og beboere i graveområdet.

Detaljer

Bergen kommune og Statens vegvesen Region Vest Bergen distrikt har utarbeidet regler for plassering av container, lift, kranbil og stillas m.v.

Bergen kommune og Statens vegvesen Region Vest Bergen distrikt har utarbeidet regler for plassering av container, lift, kranbil og stillas m.v. 1 Forord Bergen kommune og Statens vegvesen Region Vest Bergen distrikt har utarbeidet regler for plassering av container, lift, kranbil og stillas m.v. Reglene gjelder på all offentlig veg- og gategrunn

Detaljer

Gravereglement Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker og friområder i Sandnes kommune

Gravereglement Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker og friområder i Sandnes kommune Må lages ny forside når reglementet skal vedtas. Gravereglement Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker og friområder i Sandnes kommune Betingelser og vilkår Administrative bestemmelser Tekniske

Detaljer

Ordrenummer 0709-5289812 Dato: 11.04.2016

Ordrenummer 0709-5289812 Dato: 11.04.2016 Telefon: 09146 www.gravemelding.no 0709-5289812 Kunde: ENTREPRENØRFIRMA Haakon Tlf: 33192600 Skuggedal Mobil: 97709099 Kontaktperson:Tom Andresen Veiadresse: Lågendalsveien 363 Kommune:Larvik Poststed:

Detaljer

Ordrenummer 0704-5271764 Dato: 21.01.2016

Ordrenummer 0704-5271764 Dato: 21.01.2016 Telefon: 09146 www.gravemelding.no Kunde: ENTREPRENØRFIRMA Haakon Skuggedal Kontaktperson:Mona Nielsen Hynne Veiadresse: Nedre Fjellterrasse 1 Poststed: 3157 BARKÅKER Henvendelse gjelder: El-nett Byggherre:

Detaljer

Ordrenummer 0720-5308211 Dato: 26.05.2016

Ordrenummer 0720-5308211 Dato: 26.05.2016 Telefon: 09146 www.gravemelding.no Kunde: ENTREPRENØRFIRMA Haakon Skuggedal Kontaktperson:Mona Nielsen Hynne Veiadresse: GRYTEVEIEN 271 Poststed: 3160 STOKKE Henvendelse gjelder: El-nett Byggherre: SKAGERAK

Detaljer

Refleksjoner basert på 2 års erfaringer. Hvilke problemstillinger vil veieier gripe fatt i?

Refleksjoner basert på 2 års erfaringer. Hvilke problemstillinger vil veieier gripe fatt i? Drammen kommunes graveinstruks fra 2009 Refleksjoner basert på 2 års erfaringer. Hvilke problemstillinger vil veieier gripe fatt i? Jørn Gjennestad Drammen kommune Hvorfor ny graveinstruks i Drammen? den

Detaljer

BESVARELSE AV GRUPPEOPPGAVE

BESVARELSE AV GRUPPEOPPGAVE BESVARELSE AV GRUPPEOPPGAVE ITE1579 Vegteknikk og arealplanlegging Tema: Arbeidsvarsling Forelest: 12. og 14.september 2006 Innleveringsfrist: fredag 22.09.2006 Foreleser: Erling Reinslett Egenvurdering

Detaljer

Veileder: Ledninger i kommunale veger

Veileder: Ledninger i kommunale veger Veileder: Ledninger i kommunale veger 13. november 2015 Veiledning: Ledninger i kommunale veger Sluttdokument - 13. november 2015 Side 1 1. Innledning og formål... 3 2. Definisjoner... 4 3. Beskrivelse

Detaljer