Retningslinjer for graving i kommunal veg For entreprenører, private og etater som utfører gravearbeider Gjøvik kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for graving i kommunal veg For entreprenører, private og etater som utfører gravearbeider Gjøvik kommune."

Transkript

1 For entreprenører, private og etater som utfører gravearbeider Gjøvik kommune. Teknisk Drift Avd. Veg, park og friluftsliv April 2013

2 2 INNHOLD 1 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE VIRKEOMRÅDER HJEMMELSGRUNNLAG GENERELLE REGLER PLANLEGGING AV GRAVEARBEIDER UTFØRELSE AV GRAVEARBEIDER GRAVING OM VINTEREN GJENFYLLING OG REPARASJON VARSLING GEBYR KONTROLL AV UTFØRT ARBEID...15

3 3 INNLEDNING Her skal vi gi opplysninger om de krav som settes til entreprenøren som skal gjennomføre et gravearbeid. Retningslinjene gjelder graving i kommunale vegområder inkludert side- og grøntarealer. Ved behov for graving i annen kommunal, statlig eller privat grunn skal entreprenøren søke om tillatelse til den enkelte grunneier eller forvalter. Vi(Gjøvik kommune) setter krav til entreprenøren som skal gjennomføre og ha ansvar for gravearbeidet, slik at det blir minst mulig ulemper for andre trafikanter og at vegen ikke blir påført skader eller andre kvalitetsmessige forringelser. Retningslinjene inneholder også bestemmelser om kabeleiers og ledningseiers plikter. Hvorfor har vi regler: Sikre at kommunale veger ikke blir påført skader og kvalitetsmessige forringelser. Sørge for at gravearbeidet ikke medfører fare eller unødige ulemper for trafikanter og entreprenører. Gjøvik kommune er i retningslinjene kalt kommunen. Graving eller annet arbeid i kommunale veger må ikke settes i gang før grave- og arbeidstillatelse er gitt. 1 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE Det må alltid sendes søknad om gravetillatelse. Før søknad sendes: undersøk hvilke anlegg som finnes på gravestedet innhent nærmere opplysninger om regler vedrørende anleggene og gravingen undersøk om det er mulig å koordinere gravearbeidene med andre anleggseiere oog entreprenører innhent opplysninger om mulige kulturminner innhent opplysninger om mulig forurenset grunn Søknaden skal sendes digitalt til Geomatikk. Behandlingstiden for søknaden er minst 2 arbeidsdager. Spørsmål kan rettes til. E-postadresse: Gravemelding/kabelpåvisning: Gjøvik kommune: Eidsiva står for påvisning av sine kabler selv. De nås på

4 4 2 VIRKEOMRÅDER 2.1 Reglene gjelder for - All graving i kommunal veggrunn - All graving nær kommunal veg, inkludert grøntarealer, lekeplasser, parker, m.v. Kommunal veggrunn er all veggrunn i henhold til Vegloven 1, som er åpen for alminnelig ferdsel og vedlikeholdes av kommunen. Kommunal veggrunn er i denne forbindelse også inkludert privat grunn som disponeres av kommunen til veg- og trafikkformål. Som veg regnes også fortau, snuplass, opplagsplasser, holdeplasser, bruer, grøntanlegg og annet som står i forbindelse med veg. For annet arbeid som kun medfører bruk av utstyr og innretninger på veggrunn (hensetting av containere, kraner og utstyr etc), skal det kun leveres arbeidsvarslingsplan eller riggplan. 3 HJEMMELSGRUNNLAG Veglovens 32 og 57 danner hjemmelsgrunnlag for å håndheve retningslinjene ved graving i kommunal veg. Veglovens 32 med dens forarbeider hjemler også adgangen til å kreve gebyr, slik at kommunen ikke påføres unødige kostnader som følge av at det blir etableret ledninger i veg, herunder oppfølging og kontroll. Det må søkes tillatelse fra vegholder for å kunne legge ledninger over, under, langs eller nærmere offentlig veg enn 3 meter fra vegkant. Dette gjelder uavhengig av om man har fått tillatelse etter plan- og bygningsloven. Veglovens 32 omfatter all grunn innenfor 3 meter fra vegkant, også privat grunn som disponeres av det offentlige til veg- og trafikkformål. 3.1 Graving i riks- og fylkesveger For graving i riks- og fylkesveger, må det innhentes tillatelse fra Statens vegvesen. 3.2 Graving i private veger og på privat grunn For graving i private veger må det innhentes tillatelse fra grunneier eller veglag. I de tilfeller offentlig veg ligger (dels) på privat grunn, vil tillatelse til å ha ledningen innenfor 3-metersgrensen gis av vegholder, mens tillatelse til å grave må avklares med grunneier. For graving innenfor asfaltkant/skulder gis likevel tillatelsen av vegholder. 3.3 Plassering av kabler og ledninger i grunnen Kabel- og ledningseier, og entreprenør, plikter å gjøre seg kjent med kommunens normtegninger for plassering av kabler/ledninger i grunnen. Normtegningene vil være gjeldene for alle nye etableringer. For eksisterende situasjoner gjelder beste tilpassing til normtegningene. 3.4 Luftstrekk Ved all vegbygging skal nye kabelanlegg på veggrunn bygges som jordkabel. Der det er eksisterende luftstrekk langs vegtraseen, skal dette tilstrebes lagt i bakken. Det tillates ikke bygd nytt luftstrekk på veggrunn eller innenfor en avstand på 3 meter fra vegkant, som erstatning for eksisterende anlegg.

5 5 3.5 Andre berørte kabel-/ledningseiere Det kan være flere kabel- og ledningseiere som har egne anlegg i og ved kommunal veg, som for eksempel: Gjøvik kommune (vann- og avløpsledninger, overvannsledninger, signal- og detektorkabler, gatevarme etc.) Fjernvarmeanlegg Energiforsyningssystemer IKT-anlegg TV-kabelanlegg Private fellesanlegg for vann og avløp Kart- og oppmåling, Gjøvik kommune (polygonpunkter) Jernbaneverket (strømforsyningskabler) Hus-/gårdeiere (vann- og avløpsanlegg, strøm, telefon, TV-/bredbåndkabel, gatevarme etc.) Listen er ikke komplett 4 GENERELLE REGLER 4.1 Plan- og bygningsloven Entreprenører som ønsker å utføre gravearbeider i kommunale områder, må tilfredsstille gjeldene krav til entreprenørgodkjenning med hjemmel i plan- og bygningslovens Kap XVI 98. Dette i henhold til Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett utgitt av Kommunal- og Arbeidsdepartementet, ajourført 24. juni Forskrift om maskiner nr Arbeidstilsynet Den som får grave- og arbeidstillatelse i kommunal veg må ha eller kunne disponere maskinelt utstyr som kreves for rask og riktig gjennomføring av gravearbeider etter gjeldende regler og bestemmelser. 4.3 Håndbok 051 Arbeid på og ved veg, krav og retningslinjer til varsling og sikring Krav og retningslinjer i Håndbok 051 gjelder for Gjøvik kommune fra Blant annet er det skjerpede krav til arbeidsvarslingskurs og sikringsutstyr. 4.4 Entreprenørens ansvar Entreprenører som er gitt gravetillatelse, er ansvarlig for hele arbeidet og for at reglene i disse retningslinjene følges. Det samme gjelder underentreprenørene som er engasjert for å utføre istandsetting eller andre delarbeider (asfalt, kantstein, heller o.l.). Entreprenøren har ansvar for grøfta/gravingen og berørte områder inntil gravetillatelsens sluttdato. 4.5 Trafikkavvikling I søknaden om gravetillatelse må entreprenøren lage plan for trafikkavvikling, varsling og sperring, risikoanalyse og opprettelse av loggbok. Det opptegnes også et kart som viser hvor gravingen skal foregå, og en beskrivelse av arbeidets omfang.

6 6 4.6 Boring & pressing Vegholder kan kreve at det skal bores og/eller presses under vegen i stedet for graving når trafikkforholdene eller vegstandarden tilsier det. 4.7 Tilleggsopplysninger v/arbeidsstedet Navn og telefonnummer til etaten/entreprenøren og arbeidets varighet skal være tydelig angitt på skilt ved gravestedet. 4.8 Kjøreplater Dersom det på grunn av fremdrift og trafikksikkerhet er nødvendig med kjøreplater, benyttes dette etter avtale med vegholder. 4.9 Tre års ventetid ved nyasfalterte strekk Det vil normalt ikke bli gitt gravetillatelse i gater/veger, g/s og fortau som er nyetabelerte eller asfaltert i løpet av de tre siste årene. Hvis det i spesielle tilfeller gis dispensasjon, kan det gis særskilte krav om istandsetting fra vegholder Flytting av kabler Der det må flyttes kabler på grunn av nødvendige arbeider på kommunens veggrunn inkludert drift- og vedlikeholdsoppgaver og/eller vann- og avløpsledninger, er det kabeleieren som må bekoste flyttingen Renhold Søppel og griseri som skyldes aktivitet i forbindelse med gravearbeidene er entreprenørens ansvar. Dersom det ikke er tilfredsstillende renhold må vegholder utføre renholdet for entreprenørens regning Kontakt med vegholder Ved andre spørsmål kan vegholder varsles for å drøfte alternative løsninger. Vegholder kan komme frem til eventuelle løsninger for å få arbeidet utført. Vegholder må varsles før gravstedet skal asfalteres. 5 PLANLEGGING AV GRAVEARBEIDER Samordning Kabeleiere skal samordne sine anlegg og benytte samme kabeltrasse. Under all planlegging av større anlegg plikter tiltakshaver å sørge for at planene koordineres med andre ledningseiere som måtte ha behov for å gjøre endringer i sine anlegg samtidig. Vegholder kan kreve at arbeidet må utføres samtidig eller koordineres med annet arbeid på en vegstrekning.

7 7 5.1 Fremdrift Gravearbeidets start og slutt oppgis i gravesøknad. Alle gravearbeider planlegges på en slik måte at tiden vegarealet berøres blir så kort som mulig. Dersom arbeidene må pågå etter fastsatt sluttdato, kan vegholder forlange oppgravde grøfter gjenfylt. Dersom gravingen består av lange eller mange enkeltgravinger, må de fortløpende settes i stand selv om hele arbeidet ikke er avsluttet. 5.2 Miljø og omgivelser Om nødvendig kan det forlanges utvidelse eller omlegging av vegen og egen sikret fotgjengerpassasje forbi arbeidsstedet eller atkomst til bygninger langs vegen. Det kan fastsettes til hvilke tider av døgnet det tillates å arbeide på stedet. Gravearbeidet utføres utenom normal arbeidstid når hensyn til ferdsel og trafikkavvikling på vegen gjør det nødvendig, for eksempel skoler og andre institusjoner. Husk støyforskriftene. 5.3 Varsling Entreprenøren varsler politiet, brannvesenet, busselskaper, ambulanse, samt renovasjonen automatisk ved innsendelse av søknaden. Gjøvik kommune v/teknisk Service må varsles spesielt vinterstid med tanke på brøyting. Politi/vegholder vil godkjenne eller justere varslingsplanen. 5.4 Kontroll av gravetillatelse Gravetillatelse, godkjent varslingsplan og loggbok skal oppbevares på gravestedet. 5.5 Trafikkavvikling Dersom trafikken skal gå forbi arbeidsstedet, må entreprenøren utføre renhold, snørydding og strøing av kjørebane og fortau hvis gravearbeidet medfører at kommunale rutiner ikke kan benyttes. Entreprenøren iverksetter varslingsplanen, og må vedlikeholde skilt og sperringer til jobben er ferdigstilt. 5.6 Ekstra trekkerør Ved kryssing av veg skal det legges ned ett eller flere ekstra trekkerør, kabelkanaler og/eller trekkekummer etter avtale. Det kan kreves trekkerør også ved langsgående gravinger. Type rør skal normalt være PPHM 110x4,0 SN8. Fargen skal være svart. Eier av trekkerørene må stille disse til disposisjon for andre kabel- og ledningseiere for å redusere omfanget av senere gravinger, og kan samtidig kreve et rimelig vederlag for dette. Trekkerør kan benyttes av kommunen til egne ledningsanlegg uten vederlag så lenge det er ledig trekkerørskapasitet. 5.7 Graving på grunn av lekkasje eller kabelfeil Dersom graving på grunn av lekkasje, kabelfeil eller ledningsbrudd må foretas straks, må det gis melding til kommunen s servicetorg, Teknisk Service eller alarmsentralen. Søknad om gravetillatelse sendes inn i etterkant.

8 8 5.8 Grøntareal Ved graving i kommunale grøntarealer skal etater og entreprenører følge Retningslinjer for gravearbeider i kommunens regulerte friområder av 25. september Innbyrdes plassering av anleggsdeler i veg Viser her til Statens vegvesen, håndbok 017, veg og gateutforming og håndbok 018 fra SVV. Tillatelse etter veglovens 32 vil normalt bli gitt ut i fra framlagt plan for anlegget som samordnes mellom ledningseierne for området. Avstand mellom anleggsdelene for de forskjellige eiere og etater er minimum gjeldene sikkerhetskrav Krav om før-dokumentasjon Som en del av kvalitetssikringen skal entreprenøren i forkant av gravearbeidet fotodokumentere veg, gang- og sykkelveg, fortau og grøntarealets tilstand. Det er spesielt viktig å dokumentere veganlegg, humper og eventuelle skader på dekke, belegning, kantstein eller andre vegelementer som er skadet før arbeidet tiltrer Universell utforming Det legges vekt på at området rundt gravestedet skal være tilrettelagt for fremkommelighet for alle i så stor utstrekning som mulig. Entreprenøren skal ta hensyn til dette ved bruk av sikringsmateriell. På gravestedet skal det derfor tilstrebes at alle kan passere trygt: personer som triller barnevogn, bevegelses- og orienteringshemmede, rullestolbrukere. 6 UTFØRELSE AV GRAVEARBEIDER 6.1 Beskyttelse av omkringliggende asfalt Før oppstart av graving skal asfalten skjæres min. 30 cm. utenfor antatt topp grøftekant og parallelt med denne, slik at asfaltdekke utenfor gravingen ikke undergraves og skades. Utstyr eller redskap som kan skade asfalten må ikke brukes. Dette gjelder f eks. beltegående maskiner og maskiner med støttelabber. Dersom slikt utstyr blir brukt, må spesielle beskyttelsestiltak benyttes, f. eks. lemmer eller gummilabber. Dersom asfalten utenfor gravingen blir skadet, måles arealet inn i gravingen. 6.2 Gravedybde Overdekning over kabel og rør skal være minimum 0,5 meter i veggrøft og 0,8 meter i vegbane. Merkeband for varsling skal legges 0,15 meter over kabel/rør. 6.3 Sikring mot ras Entreprenøren har ansvaret for at grøfteprofilen utformes slik at ras unngås og hensynet til arbeidssikring ivaretas i henhold til gjeldene bestemmelser. Dette gjelder også sikkerheten for all trafikk ved gravestedet.

9 9 6.4 Masser, kantstein, heller og asfalt Masser som ikke skal gjenbrukes på gravestedet må transporteres til godkjent depot Utgravde masser Utgravde masser bør ikke lagres i vegbanen og må ikke være til hinder for den øvrige trafikken eller myke trafikkanter Kantstein, heller, brostein, naturstein Kantstein, brostein av naturstein og heller av betong eller naturstein legges i depot utenfor vegbanen Asfalt Asfaltflak og freste asfaltmasser skal sorteres for seg, og transporteres til godkjent mottak for slike materialer. 6.5 Stempling og spunt Evt. stempling/spunt skal utføres slik at det ikke oppstår setninger i mellom stempling/spunt og vegoppbygningen. All spunting og stempling må tilbakefylles med grus/sand eller andre komprimerbare masser og komprimeres. 6.6 Kjøreplater Ved graving av tversgående grøfter og områder i eller inntil kollektivområder, skoler, barnehager, andre institusjoner og hovedveger/samleveger med stor trafikk, skal entreprenøren ha kjøreplater lett tilgjengelig. Platene skal være ferdig utlagt innen en time etter at dette blir forlangt av vegholder eller politiet. Kjøreplater skal være dimensjonert for BK10. Kjøreplatene skal ha friksjonsbelegg, tilsvarende vegdekke som ellers på vegstrekningen. Kjøreplater skal alltid freses ned i eksisterende dekke. Anleggsflaten på hver side skal være min 0.5 m. Topp kjøreplate skal ha samme høyde som det øvrige vegdekke. Benyttes kjøreplater på gangarealer skal det være solid rekkverk mot trafikk og gravegrop. I enkelte tilfeller kan det kreves tungt sikringsmateriell mot trafikkert område (Jfr. Statens vegvesen, Håndbok 051) 6.7 Grøntanlegg Det skal tas særlige hensyn slik at grøntanlegg i eller langs veg ikke skades eller ødelegges.

10 10 7 GRAVING OM VINTEREN Ved snøfall skal graveentreprenør sørge for brøyting forbi og rundt gravestedet, slik at brøyting foretatt av kommunen eller innleide mannskaper for kommunen, kan foregå uten opphold eller ekstra arbeid forbi gravestedet. Det må sørges for bortkjøring av snø slik at vegens bredde opprettholdes, det kan ikke lagres snø i kjørefelt eller gang- og sykkelveg eller fortau. Grusing må også besørges forbi og rundt gravestedet slik at kommunens mannskaper ikke vil få opphold eller ekstra arbeid forbi gravestedet. 7.1 Midlertidig istandsetting Permanent istandsetting er ikke ønskelig på denne årstiden, vegholder krever et midlertidig asfaltdekke med minimum tykkelse 4 cm. Asfalten skal freses på gravestedet eller skadet del av dette, med min 30 cm fortanning utenom skadet område. Hvis varmasfalt ikke er tilgjengelig, benyttes kaldasfalt som et midlertidig dekke. 7.2 Fjerning av snø og is Snø og is fjernes fra grøftetrasen, det skal påses at snø og is ikke kommer ned i grøften ved gjenfylling. 7.3 Kvalitetskrav på brøyting Kvalitetskrav på brøyting hverdager/helgedager Hverdager Helge/helligdager Utrykning tørrsnø Senest gj.brøytet Utrykning tørrsnø Senest gj.brøytet Samleveger Bygdeveger ca. 7 cm kl ca. 7 cm kl Adkomst/boligveger G/S-Veger ca. 10 cm kl ca. 10 cm kl Parkeringsplasser ca. 7 cm kl kl Den oppgitte snømengde ved utrykning er kun retningsgivende. Framkommeligheten er avgjørende. Gangveger skal brøytes slik at gående ikke velger bilvegen framfor gangvegene. Om spesielle temperatur- og snøforhold oppstår, kan Teknisk drift kontaktes på tlf for å avklare eventuelle tvilstilfeller om utrykning. Nedbør utover natta bør fortrinnsvis brøytes først om morgenen for å unngå flere utrykninger.

11 11 8 GJENFYLLING OG REPARASJON 8.1 Gjenfylling av grøft Gjenfylling av grøft utføres i henhold til hb. 018 og hb Dersom det oppstår vanskeligheter ved gjenfylling varsles kommunen. 8.2 Gjenfylling rundt ledninger og kabler Lednings- og kabeletatene har egne regler for gjenfylling rundt ledninger og rør og over et visst nivå. Opp til dette nivået skal etatenes/selskapenes regler for gjenfylling følges. Opplysningene i disse retningslinjene gjelder for gjenfylling over det nivå som omfattes av lednings- og kabeletatenes regler. Ellers gjelder bestemmelser i vegnormaler(017,018) for vegbygging i kommunen. 8.3 Oppgravd masse Som hovedregel tillates kun rene, knuste steinmaterialer fylt tilbake i grøfta jamfør materialog dimensjoneringskrav gitt i Statens vegvesen håndbok 018 Vegbygging, samt gjeldende komprimeringskrav i denne veileder. I mange tilfeller kan utgravde masser tillates fylt tilbake i grøfta, men massene skal godkjennes av kommunen før gjenfylling. I ledningssonen skal det anvendes masser i henhold til lednings- og kabeleiernes bestemmelser. Resirkulert tilslag skal være deklarert og levert av sertifisert produsent. Om slik deklarasjon ikke foreligger, kan vegholder gi midlertidig godkjenning såframt materialet er dokumentert på tilsvarende måte som ved ordinær deklarasjon. 8.4 Utbedring av undergraving Hvis vegdekke, kantstein m.m. er blitt undergravet(gravareal utvidet i forhold til søknad), skal overliggende masser skjæres og fjernes, slik at hele grøftetverrsnittet blir gjenfylt og komprimert i henhold til standard. 8.5 Overflater generelt Generelt skal entreprenør tilbakeføre alle overflater til minst samme standard i ny utførelse som før gravearbeidene starter. I områder der gjeldende standard er høyere enn på det aktuelle gravestedet, skal denne standarden følges uten kostnad for vegholder. 8.6 Krav til reasfaltering Når det graves i vegbanen skal asfalten skjæres til midt veg slik at hele kjørefeltet reasfalteres i hele gravingens lengde. Dersom det er gravd mer enn halve vegbredden/over midten, skal hele vegbredden asfalteres. Når det graves i fortau skal hele fortausbredden asfalteres. Det samme gjelder for graving i gang- / sykkelveger, hele vegbredden skal asfalteres i hele gravingens lengde. Det foretrekkes at entreprenører også benytter fres ved lapping og skjøting.

12 Lagvis komprimering Gjenfylling skal utføres og komprimeres lagvis i horisontale sjikt. Lagenes tykkelse avpasses etter komprimeringsmetode, se tabell Komprimeringsregler Gjenfylling utføres lagvis. Hvert lag komprimeres med vann og egnet utstyr. Nedenstående tabell viser egnet komprimeringsutstyr med tilhørende lagtykkelse og respektivt antall overfarter. Dersom annet utstyr ønskes brukt, skal entreprenøren redegjøre for dette og utstyret skal godkjennes av vegholder. Komprimeringsutstyr Maskinkult Sand / grus Grov pukk / sams pukk Vibrasjonsplate: kg kg kg kg 30 cm 40 cm 15 cm. 20 cm 35 cm 50 cm Lagtykkelse Antall overfarter Vibrasjonsstamper: ( Hoppetusse ) 75 kg Håndholdt ( gå ) Vibrasjonsvals: kg Tandem vibrasjonsvals: kg. 35 cm 20 cm (min.) cm 30 cm (min.) tonns vibrasjonsvals kan stort sett benyttes uten restriksjoner i bygater. Det er entreprenørens ansvar at det velges komprimeringsutstyr som ikke skader bygninger, etc. Entreprenør som skal utføre asfaltarbeider skal være sentralgodkjent for dette. (legging av bituminøse dekker, tiltaksklasse 2 og 3 ) 8.8 Stempling & spunt Spunt og stemplinger må fjernes forsiktig slik at tilstøtende grunn ikke setter seg eller ras forekommer. Ved særlig dårlig grunn, ved setningsfare for bygg eller ledninger langs gravingen, eller hvis det er andre tungtveiende årsaker, kan det tillates at spunten blir stående igjen i bakken. I slike tilfeller skal stemplingen fjernes nedenfra etter hvert som grøfta fylles. Stempling og spunt skal i alle tilfeller fjernes til minimum 1.0 m under ferdig veg. Dersom spunt eller stempling blir stående igjen, må dette opplyses om.

13 Midlertidig istandsetting Dersom permanent istandsetting av en graving ikke er ønskelig eller ikke kan utføres umiddelbart etter gjenfylling, kreves det midlertidig asfaltdekke med min. tykkelse = 4 cm. Ved slike reparasjonsarbeider kreves det at man freser ned asfalten minimum 4 cm på gravestedet eller skadet del av dette og med minimum 30 cm fortanning utenom skadet område Istandsetting av trafikktekniske innretninger Skadd og fjernet vegmerking (gangfelt, fartsdempere, stopplinje, kjørefeltslinje) og trafikktekniske innretninger skal erstattes med samme type som ble skadd eller fjernet Regler for reetablering av fartsdempere Fartsdempere som fjernes ved graving skal reetableres umiddelbart etter at asfalteringen er utført. Fjerning/behov for reetablering skal varsles om på gravesøknaden Annet sideareal Banketter, hulkiler og lignende skal etableres som før graving. Som hovedregel skal vegvesenets håndbøker 017 og 018 benyttes for oppbygging av underbygging og forsterkningslag Områder med gatevarme Entreprenøren plikter å finne ut om det er gatevarme i området hvor det skal graves. Han må skaffe seg tegninger som viser hvor rør eller kabler ligger. Dersom det skal graves nærmere enn 1,0 m fra gatevarmerørene eller varmekabler, skal arbeidene utføres som håndarbeid. Ved bruk av annet redskap skal det avtales med vegholder. Etter avsluttet arbeid skal oppbygging av underlag for gatevarmerør og varmekabler, omfylling og belegging være som før arbeidene startet. Dersom det oppstår skade på gatevarmerørene eller varmekabler skal vegholder varsles. Tegninger med innmåling over skaden må umiddelbart oversendes eier av varmekabler. Kostnader blir fakturert entreprenøren direkte Istandsetting av grøntarealer I grøntarealer skal alle planter og busker som er berørt av gravearbeidene settes på plass, om nødvendig skal nye planter settes inn. Plener og gressarealer skal såes og gjødsles slik at hele området oppfattes som ensartet og pent. Grøntarealet inngår i samme garantiordningen som vegen Oppbygging av arealer med heller og brostein Entreprenør som skal utføre legging av kantstein, brostein, belegningsstein, heller og fortausrenner skal være sentralgodkjent for denne type arbeid i tiltaksklasse 2. Arbeidene utføres så snart gravearbeidene er utført.

14 Setting av kantstein Kantstein av granitt tillates brukt om igjen. Kantsteinen skal være hel og pen. Brukt betongkantstein tillates ikke brukt om igjen. Tilført ny kantstein skal være av samme type som tilstøtende/ eksisterende. Avtal med kommunen Polygonpunkter Polygonpunktene kan midlertidig fjernes ved gravearbeider, men må reetableres ved gjenfylling og reparasjon. Dersom polygonpunkter blir skadet eller data går tapt må oppmålingsseksjonen varsles. 9 VARSLING 9.1 Varslingsplikt Vegholder skal varsles dersom arbeidene ikke kommer i gang til fastsatt tid. Angitt sluttdato på gravetillatelsen innebærer at alle arbeider skal være avsluttet på gravestedet. Er det ikke søkt forlengelse på gravetillatelsen innen angitt sluttdato, vil nytt behandlingsgebyr ved forlengelse bli belastet entreprenøren etter gjeldende sats. 9.2 Varsling av andre etater Hvis et gravearbeid berører andre etaters anlegg (el-kabler, telekabler, polygonpunkt, trær m v), skal de respektive etater selv kontrollere sine anlegg. Ansvarlig entreprenør varsler disse. 9.3 Garanti & erstatninger Fra arbeid blir satt i gang på gravestedet og til reparasjonsarbeidene er ferdig utført og godkjent, har entreprenøren ansvaret for tiltaket. Skader som trafikanter eller andre måtte bli påført på gravestedet pga. mangelfull skilting, sperring eller annet er entreprenørens ansvar, jamfør også krav til ansvarsforsikring nevnt i søknaden for grave- og arbeidstillatelse. 9.4 Senskader Dersom det i løpet av tre år etter at arbeidene er avsluttet oppstår skader som kan føres tilbake til mangelfullt arbeid fra entreprenøren side, vil vegholder kreve at skadene utbedres innen en bestemt frist. Dersom skaden ikke blir utbedret innen fristen, vil vegholder bestille utbedring på ansvarlig entreprenørs regning. Tiltak som pålegges og som ikke anses som strakstiltak etter vegloven, skal utføres snarest og senest innen 3 uker. 9.5 Kvalitet & toleransekrav - reparasjoner Ved nyasfaltering skal dekket ha en jevnhet som er i samsvar med vegnormalen. Det vil si at målt med 3m lang rettholt i vegens lengderetning skal maks. ujevnhet være mindre enn 6 millimeter. Krav til jevnhet gjelder også for skjøter. Dersom setningene etter ett til tre år er opp til 15 millimeter vil det kreves reparasjon av gravestedet. Når asfalten har en tykkelse på over 6 cm freses det ned til halv tykkelse før det legges nytt dekke. Når setningen er større enn 15 millimeter må asfalten fjernes og gravestedet komprimeres godt før det asfalteres på nytt. Ved store setninger vil det bli vurdert om alle massene må skiftes ut og komprimeres lagvis i henhold til retningslinjene.

15 15 I grøntarealer (vegparker) skal planter og gressarealer ha en tilnærmet lik standard når det gjelder jevnhet som det vegen har. Planter og busker skal i løpet av garantitiden kunne vise en synlig vekst og frodighet. 10 GEBYR Ved gravearbeid på kommunale veger og plasser betales det et behandlings- og forringelsesgebyr til vegholder. Gebyret er fastsatt for å dekke utgifter til forvaltning av veggrunn. Behandlingsgebyret gjelder pr. gravemelding/sak. Veger der hvor graving og ombygging av vegen som medfører oppbygging av ny vegoverbyging i hele vegens bredde, betales det ikke forringelsesgebyr når utstrekningen er over 100m eller er et kvartal. Innkreving av forringelsesgebyr blir krevd med bakgrunn i ferdigmeldingen. Er ferdigmeldingen ikke mottatt av kommunen innen 14 dager etter angitt sluttdato, vil entreprenøren bli belastet med 10% høyere forringelsesgebyr. 11 KONTROLL AV UTFØRT ARBEID 11.1 Ferdigmelding, egenkontrollskjema og måleseddel Ved arbeidets slutt skal entreprenøren fylle ut ferdigmelding og egenkontrollskjema og overlevere dette til utsteder av gravetillatelse. Entreprenøren skal sammen med kommunens kontrollør deretter måle opp for avregning og overlevere gravestedet. Skjema for egenkontroll og ferdigmelding må være overlevert senest 14 dager etter at arbeidet er ferdig. Det innkalles til ferdigbefaring.

16 Telefon sentralbord: Postadresse: Gjøvik kommune Postboks Gjøvik Besøksadresse: Rådhuset Kauffeldts plass 1 Åpningstider Mandag - Fredag:

GRAVEARBEID I OFFENTLIG VEG Retningslinjer for kommunale veger

GRAVEARBEID I OFFENTLIG VEG Retningslinjer for kommunale veger GRAVEARBEID I OFFENTLIG VEG Retningslinjer for kommunale veger 1. januar 2003 Revidert 01.01.2008 INNHOLD 1 Innledning...3 2 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE...3 3 ALMINNELIGE REGLER...4 4 ANDRE BERØRTE INSTANSER...4

Detaljer

Sandnes kommune har vedtatt retningslinjer for graving i kommunale trafikkarealer.

Sandnes kommune har vedtatt retningslinjer for graving i kommunale trafikkarealer. RETNINGSLINJER FOR GRAVING I KOMMUNALE TRAFIKKAREALER FORORD Sandnes kommune har vedtatt retningslinjer for graving i kommunale trafikkarealer. Retningslinjene skal gi opplysninger om de krav som settes

Detaljer

Retningslinjer for gravearbeider i kommunale veier

Retningslinjer for gravearbeider i kommunale veier Retningslinjer for gravearbeider i kommunale veier Januar 2012 Retningslinjer for graving i kommunale veier Side 1 INNHOLD 1. INNLEDNING...3 2. SØKNAD OM GRAVETILLATELSE...3 3. ALMINNELIGE REGLER... 4

Detaljer

Standard retningslinjer

Standard retningslinjer GRAVEARBEIDER I OFFENTLIGE AREALER Standard retningslinjer INNHOLD 1 INNLEDNING....1 2 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE.... 3 3 ALMINNELIGE REGLER... 5 3.1 Hva reglene gjelder for... 5 3.2 Graving i veger tilhørende

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR GRAVEARBEIDER I OFFENTLIGE VEGER, PARKER OG FRIOMRÅDER.

RETNINGSLINJER FOR GRAVEARBEIDER I OFFENTLIGE VEGER, PARKER OG FRIOMRÅDER. Teknisk drift RETNINGSLINJER FOR GRAVEARBEIDER I OFFENTLIGE VEGER, PARKER OG FRIOMRÅDER. Vedtatt 16.10 2013 av Teknisk drift 1 Innhold 1. SØKNAD OM GRAVETILLATELSE... 5 2. ALMINNELIGE REGLER... 5 2.1 Graving

Detaljer

Orkdal kommune. Retningslinjer for graving i kommunale trafikk og grøntarealer

Orkdal kommune. Retningslinjer for graving i kommunale trafikk og grøntarealer Orkdal kommune Retningslinjer for graving i kommunale trafikk og grøntarealer 1 Innledning... 4 2 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE... 4 3 ALMINNELIGE REGLER... 5 3.1 Hva reglene gjelder for... 5 3.2 Hjemmelsgrunnlag...

Detaljer

C4 Kjøreplater: C5 Fjerning av snø og is: C6 Grøntanlegg: D GJENFYLLING/REPARASJON D1 Varsling: D2 Gjenfylling rundt

C4 Kjøreplater: C5 Fjerning av snø og is: C6 Grøntanlegg: D GJENFYLLING/REPARASJON D1 Varsling: D2 Gjenfylling rundt Innholdsfortegnelse FORMÅL... 5 RETNINGSLINJENES VIRKEOMRÅDE... 5 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE... 5 ALMINNELIGE REGLER... 5 Hva reglene gjelder for... 5 Graving i veier tilhørende Statens vegvesen... 6 ANNEN

Detaljer

Utkast. Retningslinjer for graving i kommunalt gate- og veinett med tilhørende side- og grøntareal

Utkast. Retningslinjer for graving i kommunalt gate- og veinett med tilhørende side- og grøntareal Vadsø kommune (logo) Utkast Retningslinjer for graving i kommunalt gate- og veinett med tilhørende side- og grøntareal 2007-04-13 Vadsø kommune - Utkast til retningslinjer for graving i kommunalt areal

Detaljer

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Kommuneforlaget Administrative bestemmelser

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Kommuneforlaget Administrative bestemmelser Revisjon nr.0 Utarbeidet av: Arne Kvaal 18.11.15 Side 1 av 5 1 Hensikt/sammendrag Koordinere gravearbeidene for å oppnå minst mulig graving i veggrunnen. Sikre at trafikanter ikke påføres unødig ulempe

Detaljer

1.6 Det kan gis dispensasjon fra standardvilkårene av rådmann eller den han bemyndiger.

1.6 Det kan gis dispensasjon fra standardvilkårene av rådmann eller den han bemyndiger. 1 STANDARDVILKÅR FOR LEGGING AV LEDNINGER, KABLER, ANDRE PRIVATE TILTAK O.L. I ELLER LANGS KOMMUNAL VEG ETTER VEILOVENS 32, PÅ OFFENTLIGE PLASSER OG I KOMMUNAL EIENDOMS- GRUNN I NAMSOS KOMMUNE Vedtatt

Detaljer

INSTRUKS FOR GRAVEARBEID I BÆRUMS GATER, VEIER OG PLASSER

INSTRUKS FOR GRAVEARBEID I BÆRUMS GATER, VEIER OG PLASSER INSTRUKS FOR GRAVEARBEID I BÆRUMS GATER, VEIER OG PLASSER BÆRUM KOMMUNE VEI OG TRAFIKK INNHOLD 1 INNLEDNING....1 2 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE....2 3 ALMINNELIGE REGLER...2 3.1 Hva reglene gjelder for...2

Detaljer

INSTRUKS FOR GRAVING I KONGSBERG KOMMUNES VEIER, GATER OG PLASSER

INSTRUKS FOR GRAVING I KONGSBERG KOMMUNES VEIER, GATER OG PLASSER INSTRUKS FOR GRAVING I KONGSBERG KOMMUNES VEIER, GATER OG PLASSER Vedtatt Kongsberg kommunestyre 1.04.0 1 INNHOLD Side Kapittel 1 INNLEDNING 4 Kapittel 2 SØKNAD OM GRAVE-/ARBEIDSTILLATELSE 5 Kapittel 3

Detaljer

Instruks for gravearbeider i Oslo Havn

Instruks for gravearbeider i Oslo Havn Instruks for gravearbeider i Oslo Havn Graving i veier, plasser og gangarealer medfører ulemper for alle trafikanter i graveområdet, samt redusert trafikksikkerhet. Oslo Havn KF har utarbeidet denne graveinstruksen

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE. Retningslinjer for gravearbeid i kommunale veier

LILLESAND KOMMUNE. Retningslinjer for gravearbeid i kommunale veier LILLESAND KOMMUNE Retningslinjer for gravearbeid i kommunale veier Retningslinjer for gravearbeid i Lillesand kommunes veier Gravereglene gjelder for graving i kommunal vei eller plasser i Lillesand kommune.

Detaljer

Fet kommune. Retningslinjer for gravearbeider i kommunale veier og veigrunn

Fet kommune. Retningslinjer for gravearbeider i kommunale veier og veigrunn Fet kommune Retningslinjer for gravearbeider i kommunale veier og veigrunn Enhet for kommunalteknikk - skal oppleves som profesjonelle i vårt møte med brukerne og vi skal være robuste i forhold til rammebetingelser

Detaljer

C4 Kjøreplater: C5 Fjerning av snø og is: C6 Grøntanlegg: D GJENFYLLING/REPARASJON D1 Varsling: D2 Gjenfylling rundt

C4 Kjøreplater: C5 Fjerning av snø og is: C6 Grøntanlegg: D GJENFYLLING/REPARASJON D1 Varsling: D2 Gjenfylling rundt Innholdsfortegnelse FORMÅL... 5 RETNINGSLINJENES VIRKEOMRÅDE... 5 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE... 5 ALMINNELIGE REGLER... 5 Hva reglene gjelder for... 5 Graving i veier tilhørende Statens vegvesen... 6 ANNEN

Detaljer

Retningslinjer. Elverum kommune. gravearbeider i kommunale gater og veger. for. Teknikk og Miljø

Retningslinjer. Elverum kommune. gravearbeider i kommunale gater og veger. for. Teknikk og Miljø Retningslinjer for gravearbeider i kommunale gater og veger Elverum kommune Teknikk og Miljø 2 Mars 2013 INNHOLD 1 Innledning... 3 2 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE... 4 3 ALMINNELIGE REGLER... 5 3.1 Hva reglene

Detaljer

Retningslinjer for gravearbeid i Kristiansand kommunes veier

Retningslinjer for gravearbeid i Kristiansand kommunes veier Retningslinjer for gravearbeid i Kristiansand kommunes veier Vedtatt av byutviklingsstyret 17.11.2005 Kristiansand kommune Ingeniørvesenet Vei- og prosjektavdelingen 11. oktober 2005 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten. Tom Kristoffersen

Oslo kommune Bymiljøetaten. Tom Kristoffersen Tom Kristoffersen Ny graveinstruks 2012 Hvorfor ny graveinstruks? Graveinstruksen fra 2008 - varighet på 4 år Vi har oppdaget underveis at graveinstruksen trenger noen små justeringer. Noe har blitt uteglemt,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR GRAVING I VEI

RETNINGSLINJER FOR GRAVING I VEI RETNINGSLINJER FOR GRAVING I VEI Rev 2 2008 ASKER KOMMUNE Side 1 av 20 INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING... 4 2 SØKNAD OM GRAVE/ARBEIDSTILLATELSE... 4 3 ALMINNELIGE REGLER...5 3.1 Hva reglene gjelder for... 5

Detaljer

Arbeidsrutiner Vedlegg Graveforskrift. Gjenfylling/reparasjon og oppbygging av vei

Arbeidsrutiner Vedlegg Graveforskrift. Gjenfylling/reparasjon og oppbygging av vei Arbeidsrutiner Vedlegg Graveforskrift Vedlegg 1. side 2 Vedlegg 2. side 3 Vedlegg 3. side 4 Vedlegg 4. side 5 Vedlegg 5 side 6-7 Vedlegg 6 side 8-12 Søknadsskjema om gravetillatelse Ferdigmeldingsskjema

Detaljer

Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving

Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving Administrative og tekniske bestemmelser Vedtatt kommunestyret 7.10.2014. Innholdsfortegnelse Innledning side 5 Samordnet gravemeldingstjeneste side 5 Administrative

Detaljer

Retningslinjer graving i kommunal veg/grunn

Retningslinjer graving i kommunal veg/grunn INNHALD: SIDE: 1.0 INNLEIING 3 1.1 HEIMEL 3 1.2 NÅR DET SKAL SØKES 3 1.3 FORMÅL 3 1.4 GEBYR OG KRAV OM RESERVERØYR 3 2.0 SØKNAD OM GRAVEMELDING/LØYVE 4 3.0 ALMINELEGE REGLAR 4 3.1 KVA REGLANE GJELDER FOR

Detaljer

Retningslinjer for graving i kommunale veger, parker og friområder. Skien kommune Porsgrunn kommune Bamble kommune Siljan kommune

Retningslinjer for graving i kommunale veger, parker og friområder. Skien kommune Porsgrunn kommune Bamble kommune Siljan kommune Retningslinjer for graving i kommunale veger, parker og friområder Skien kommune Porsgrunn kommune Bamble kommune Siljan kommune FORORD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Retningslinjer for graving i kommunale veger, parker og friområder. Skien kommune Porsgrunn kommune Bamble kommune Siljan kommune

Retningslinjer for graving i kommunale veger, parker og friområder. Skien kommune Porsgrunn kommune Bamble kommune Siljan kommune Retningslinjer for graving i kommunale veger, parker og friområder Skien Porsgrunn Bamble Siljan FORORD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid

Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid FORORD Graving i veier og gater medfører ofte ulemper i form av redusert framkommelighet for trafikkantene og uønsket støy og rystelser for beboerne i graveområdet.

Detaljer

FOR GRAVEARBEID OG ARBEIDSTILLATELSE

FOR GRAVEARBEID OG ARBEIDSTILLATELSE RETNINGSLINJER FOR GRAVEARBEID OG ARBEIDSTILLATELSE I GATER, VEIER OG PLASSER HALDEN KOMMUNE INNHOLD FORMÅL...1 FORMÅL...1 1 RETNINGSLINJENES VIRKEOMRÅDE...1 2 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE...1 3.1 Hva reglene

Detaljer

Vedtatt i Sak 85/11 fra møte 26.05.2011 i Formannskapet.

Vedtatt i Sak 85/11 fra møte 26.05.2011 i Formannskapet. RETNINGSLINJER OG VILKÅR FOR LEGGING AV LEDNINGER, KABLER, ANDRE PRIVATE TILTAK O.L. I ELLER LANGS KOMMUNAL VEG, PÅ OFFENTLIGE PLASSER OG I KOMMUNAL EIENDOMS-GRUNN I GRONG KOMMUNE. Vedtatt i Sak 85/11

Detaljer

Retningslinjer for graving i kommunale veier, parker og friområder

Retningslinjer for graving i kommunale veier, parker og friområder Retningslinjer for graving i kommunale veier, parker og friområder Vedtatt i: Utvalg for samfunn, næring, kultur og miljø 10.05.2011 Kommunestyret 26.05.2011 2 Forord...4 Vedlegg...4 Definisjoner...5 1.0

Detaljer

Retningslinjer for graving i kommunale arealer i Stavanger

Retningslinjer for graving i kommunale arealer i Stavanger STAVANGER KOMMUNE Retningslinjer for graving i kommunale arealer i Stavanger Bymiljø og utbygging (BMU) Vei, park og idrett (VPI) Vedtatt i Bystyret 15.06.2009 RETNINGSLINJER FOR GRAVING I KOMMUNALE AREALER

Detaljer

Retningslinjer. for. gravearbeider i kommunale gater og veger

Retningslinjer. for. gravearbeider i kommunale gater og veger Retningslinjer for gravearbeider i kommunale gater og veger Åsnes kommune Juni 2008 Retningslinjer for gravearbeider i kommunale gater og veger i Åsnes kommune 2 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SØKNAD OM

Detaljer

Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving

Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving Administrative og tekniske bestemmelser Vedtatt av Rana kommunestyre. 2 Innholdsfortegnelse Innledning side 5 Samordnet gravemeldingstjeneste side 5 Administrative

Detaljer

GRAVE INSTRUKS. Graving på: Offentlige trafikkarealer og kommunal grunn. Hammerfest kommune. Teknisk drift 2012

GRAVE INSTRUKS. Graving på: Offentlige trafikkarealer og kommunal grunn. Hammerfest kommune. Teknisk drift 2012 GRAVE INSTRUKS Graving på: Offentlige trafikkarealer og kommunal grunn I Hammerfest kommune. Revidert utgave godkjent i MU 12.juni 2012 Innholdsfortegnelse: INNLEDNING..... 3 1. SØKNAD OM GRAVETILLATELSE

Detaljer

GRAVING I TRAFIKKAREALER. Søkeprosessen om gravetillatelse og utføring av arbeidet

GRAVING I TRAFIKKAREALER. Søkeprosessen om gravetillatelse og utføring av arbeidet GRAVING I TRAFIKKAREALER Søkeprosessen om gravetillatelse og utføring av arbeidet 0. INDEKS 1. GENERELLE BESTEMMELSER 2. SØKNAD 3. BEHANDLING 4. ARBEIDETS UTFØRELSE 5. FORLENGELSE 6. FERDIGMELDING 7. GEBYRENE

Detaljer

Innspill til forskrift etter vegloven 32

Innspill til forskrift etter vegloven 32 Innspill til forskrift etter vegloven 32 1.1 1 Formål 1 Formål Forskriften skal bidra til at offentlige veger planlegges, bygges, rehabiliteres, driftes, vedlikeholdes og utnyttes på en samfunnsmessig

Detaljer

INSTRUKS FOR GRAVEARBEID I GATER, VEIER OG PLASSER

INSTRUKS FOR GRAVEARBEID I GATER, VEIER OG PLASSER - 1 - INSTRUKS FOR GRAVEARBEID I GATER, VEIER OG PLASSER Øvre Eiker Kommune Seksjon for Teknisk infrastruktur Avdeling Veg og park Vedtatt Øvre Eiker kommunestyre 15.12.2010 - 2 - Innhold Side 2 Kapittel

Detaljer

I Generelle bestemmelser

I Generelle bestemmelser Forskrift om endringer i forskrift 8. oktober 2013 nr. 1212 om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg. I Generelle bestemmelser 1.Formål Forskriften

Detaljer

Fræna kommune. Retningslinjer for graving i offentlig vei- og gategrunn i Fræna kommune

Fræna kommune. Retningslinjer for graving i offentlig vei- og gategrunn i Fræna kommune Fræna kommune Retningslinjer for graving i offentlig vei- og gategrunn i Fræna kommune Gjeldende fra 07.05.2015 Forord Framføring av kabler, ledninger, samt graving i veger og gater medfører ofte ulemper

Detaljer

GRAVEFORSKRIFT FOR VEIAREALER I ALTA KOMMUNE

GRAVEFORSKRIFT FOR VEIAREALER I ALTA KOMMUNE GRAVEFORSKRIFT FOR VEIAREALER I ALTA KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 27.04.09 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 Innledning... 4 1. Administrative bestemmelser... 5 1.1 Formål:... 5 1.2 Hjemmel:...

Detaljer

Graveregler. Regler for graving i kommunale veier i Gjerdrum kommune. Gjerdrum kommune. Virksomhet kommunalteknikk. Med virkning fra 01.06.

Graveregler. Regler for graving i kommunale veier i Gjerdrum kommune. Gjerdrum kommune. Virksomhet kommunalteknikk. Med virkning fra 01.06. Gjerdrum kommune Virksomhet kommunalteknikk Graveregler Regler for graving i kommunale veier i Gjerdrum kommune Med virkning fra 01.06.2011 Side 1 av 28 Forord Samfunnet trenger korridorer for framføring

Detaljer

Gravemeldingstjenesten. Grave- og arbeidsinstruks Retningslinjer for graving og arbeidstillatelse i kommunale veier og plasser

Gravemeldingstjenesten. Grave- og arbeidsinstruks Retningslinjer for graving og arbeidstillatelse i kommunale veier og plasser Gravemeldingstjenesten Grave- og arbeidsinstruks Retningslinjer for graving og arbeidstillatelse i kommunale veier og plasser Februar 2013 Graveinstruks Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker

Detaljer

Tillatelse etter første ledd gir Statens vegvesen for riksveger og fylkesveger, og kommunen for kommunale veger.

Tillatelse etter første ledd gir Statens vegvesen for riksveger og fylkesveger, og kommunen for kommunale veger. Veiloven 32 og 57 Vedlegg 1 32 Elektrisk eller anna kraftledning, telegraf- eller telefonledning, vann-, kloakk- eller annen ledning eller renne av alle slag, løypestreng, taubane eller privat skinnegang

Detaljer

Aurskog Høland kommune REGLER FOR GRAVING I KOMMUNALE VEIER, PARKER OG GRØNTAREALER

Aurskog Høland kommune REGLER FOR GRAVING I KOMMUNALE VEIER, PARKER OG GRØNTAREALER Aurskog Høland Eidsvoll Enebakk Fet Lørenskog Nannestad Nittedal Rælingen Skedsmo Sørum Ullensaker Aurskog Høland kommune REGLER FOR GRAVING I KOMMUNALE VEIER, PARKER OG GRØNTAREALER Side 1 av 29 Forord

Detaljer

Statens vegvesen. Gravetillatelse G-2015-094 - fv. 49 Klyvevegen - for graving langs vegen

Statens vegvesen. Gravetillatelse G-2015-094 - fv. 49 Klyvevegen - for graving langs vegen Statens vegvesen Skagerak Nett As Postboks 80 3901 PORSGRUNN Karl-Fredrik Skalleberg Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Vidar André Løkkemoen

Detaljer

Retningslinjer for graving i Randaberg kommune

Retningslinjer for graving i Randaberg kommune Retningslinjer for graving i Randaberg kommune 1 1. Innhold 2 Forord... 5 3 Begrepsforklaring... 6 4 Generelle regler... 7 4.1 Sentrale dokumenter... 7 4.2 Kvalifikasjoner... 7 4.3 Ansvar... 7 4.4 Søknad...

Detaljer

Graveinstruks for Vestby Kommune

Graveinstruks for Vestby Kommune for Vestby Kommune Forord Graving i veger og gater medfører ofte ulemper i form av redusert framkommelighet for trafikantene og uønsket støy og rystelser for beboerne i graveområdet. Samtidig er det fare

Detaljer

Evaluering av Graveinstruks. Bystyrekomite for byutvikling og kultur november 2012. Rådmannens vurderinger

Evaluering av Graveinstruks. Bystyrekomite for byutvikling og kultur november 2012. Rådmannens vurderinger Evaluering av Graveinstruks Bystyrekomite for byutvikling og kultur november 2012 Rådmannens vurderinger 14.11.2012 Evaluering 2012 gir 3 hovedkonklusjoner Kostnader for graving i offentlige veier har

Detaljer

Retningslinjer for graving. Nesodden kommune. Retningslinjer for graving i kommunal grunn og inntil kommunalteknisk infrastruktur i Nesodden kommune.

Retningslinjer for graving. Nesodden kommune. Retningslinjer for graving i kommunal grunn og inntil kommunalteknisk infrastruktur i Nesodden kommune. 1 Nesodden kommune Retningslinjer for graving Retningslinjer for graving i kommunal grunn og inntil kommunalteknisk infrastruktur i Nesodden kommune. Vedtatt i kommunestyret 19. juni 2014 2 Innhold 1.

Detaljer

Retningslinjer for framføring av kabler, ledninger og graving i kommunal veg

Retningslinjer for framføring av kabler, ledninger og graving i kommunal veg Retningslinjer for framføring av kabler, ledninger og graving i kommunal veg Forord Framføring av kabler, ledninger, samt graving i veger og gater medfører ofte ulemper for trafikanter og naboer til vegen.

Detaljer

Instruks for gravearbeider i Alstahaug kommune. Høringsutkast 29.05.12

Instruks for gravearbeider i Alstahaug kommune. Høringsutkast 29.05.12 Instruks for gravearbeider i Alstahaug kommune Høringsutkast 29.05.12 Forord Graving i veier, gater, parker/grøntområder og annet offentlig areal medfører ulemper for trafikanter, gående, syklende, næringsdrivende

Detaljer

GRAVEARBEIDER KOMMUNALE VEGNETTET PÅ I DET STJØRDAL KOMMUNALE

GRAVEARBEIDER KOMMUNALE VEGNETTET PÅ I DET STJØRDAL KOMMUNALE RET RETNINGSLINJER RERERETRETNINGSLINJER FOR GRAVEARBEID FOR PÅ DET GRAVEARBEIDER KOMMUNALE VEGNETTET PÅ I DET STJØRDAL KOMMUNALE KOMMUNE VEGNETTET I STJØRDAL KOMMUNE Flyfoto : Stjørdal sentrum INNLEDNING

Detaljer

GRAVEMELDING MÅLSELV KOMMUNE

GRAVEMELDING MÅLSELV KOMMUNE GRAVEMELDING MÅLSELV KOMMUNE BYGGHERRE: tlf: fax: e-post: GRAVEADRESSE: GNR./BNR: ARBEIDET VIL PÅGÅ I TIDSROMMET: FRA: TIL: ARBEIDETS ART: Eks. vann, avløp, kabel Vil arbeidet omfatte graving i offentlige

Detaljer

Ved framføring av annen infrastruktur i veggrunnen skal det tas hensyn til vegens tilstand og kvalitet.

Ved framføring av annen infrastruktur i veggrunnen skal det tas hensyn til vegens tilstand og kvalitet. Veileder: Ledninger i riksveger 08.10.2013 Forord Veilederen skal danne grunnlag for alle som planlegger, dimensjonerer, bygger og vedlikeholder ledningsanlegg over, under og langs eksisterende riksveg.

Detaljer

Statens vegvesen. Svar på gravesøknad - fv Sæterosen i Brønnøy kommune

Statens vegvesen. Svar på gravesøknad - fv Sæterosen i Brønnøy kommune Statens vegvesen AkvaDesign Systems AS Havnegata 46 8900 BRØNNØYSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Maria Renate Olsen / 16/24243-2 07.03.2016

Detaljer

Bestemmelser til forskrift etter vegloven 32 om legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg

Bestemmelser til forskrift etter vegloven 32 om legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg Bestemmelser til forskrift etter vegloven 32 om legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg Bestemmelser til forskift etter vegloven 32 Side 1 Innhold 1 Innledning og formål...

Detaljer

Kap. Forklaring Side Kommentar/forslag til endring

Kap. Forklaring Side Kommentar/forslag til endring Kap. Forklaring Side Kommentar/forslag til endring 1 Innledning og formål 3 Bergen kommune mener hjemmelsgrunnlaget også bør omfatte vegloven 57, jf. forslag til søknadsskjema, hvor bl.a. veglova 57 nevnes.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR GRAVING I KOMMUNALE AREALER 1

RETNINGSLINJER FOR GRAVING I KOMMUNALE AREALER 1 RETNINGSLINJER FOR GRAVING I KOMMUNALE AREALER 1 FORORD Haugesund bystyre vedtok retningslinjer for legging av kabler og ledninger i kommunal veg, den 05.03.2003 i Bst. Sak 06/03. Disse bestemmelsene videreføres

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato : Region nord Tom - Vidar Salangli /

Statens vegvesen. Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato : Region nord Tom - Vidar Salangli / Statens vegvesen Nysted AS Industriveien 9050 STORSTEINNES Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato : Region nord Tom - Vidar Salangli / 16/80746-2 08.06.201

Detaljer

Søknad om gravetillatelse i offentlig veg og gategrunn

Søknad om gravetillatelse i offentlig veg og gategrunn Regler for graving i offentlig veg- og gategrunn Side 1 av 1 Søknad om gravetillatelse i offentlig veg og gategrunn Etter bestemmelsene i Vegloven, 32 og 57, og forskrifter om varsling av arbeid på offentlig

Detaljer

Ved framføring av annen infrastruktur i veigrunnen skal det tas hensyn til veiens tilstand og kvalitet.

Ved framføring av annen infrastruktur i veigrunnen skal det tas hensyn til veiens tilstand og kvalitet. Utkast til veileder: Ledninger i kommunale veier 20.03.2014 Forord Veilederen skal danne grunnlag for alle som planlegger, dimensjonerer, bygger og vedlikeholder kabel- og ledningsanlegg over, under og

Detaljer

Vedlegg 1 - Detaljerte kommentarer på forslag til "Veileder for graving i kommunale veger" Kap. Forklaring Side Kommentar/forslag til endring

Vedlegg 1 - Detaljerte kommentarer på forslag til Veileder for graving i kommunale veger Kap. Forklaring Side Kommentar/forslag til endring Vedlegg 1 - Detaljerte kommentarer på forslag til "Veileder for graving i kommunale veger" Mange av punktene har det ikke vært tid til å drøfte i møtene. Dette er uheldig i forhold til aksept og bærekraft

Detaljer

Regler for graving i offentlig veg- og gategrunn

Regler for graving i offentlig veg- og gategrunn Regler for graving i offentlig veg- og gategrunn GJELDENDE FRA 01.01.2003 Innledning og Statens vegvesen Hordaland har i 2002 arbeidet med revisjon av et midlertidig regelverk for graving i offentlig veg-

Detaljer

Vedtatt av Stokke kommunestyre 4.11.2013

Vedtatt av Stokke kommunestyre 4.11.2013 1 Vedtatt av styre 4.11.2013 2 Forord Graving i veier og gater medfører ofte ulemper i form av redusert framkommelighet for trafikantene og uønsket støy og rystelser for beboerne i graveområdet. Samtidig

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE. Retningslinjer for gravearbeider på det kommunale veinettet.

SANDEFJORD KOMMUNE. Retningslinjer for gravearbeider på det kommunale veinettet. SANDEFJORD KOMMUNE Retningslinjer for gravearbeider på det kommunale veinettet. Innhold DEFINISJONER Roller og ansvar: 1 GENERELLE REGLER OG HJEMMEL 1.1 Bakgrunn og formål for reglene 1.2 Gyldighetsområde

Detaljer

Søknad/ Erklæring/Tillatelse til arbeid på kommunal veg og om å legge ledning gjennom/langs kommunale veier

Søknad/ Erklæring/Tillatelse til arbeid på kommunal veg og om å legge ledning gjennom/langs kommunale veier Søknad/ Erklæring/Tillatelse til arbeid på kommunal veg og om å legge ledning gjennom/langs kommunale veier Det søkes med dette om å: Sperring av kommuanl veg, i forbindelse med Arbeid Annet dato: fra

Detaljer

Graveinstruks for kommunene Frogn, Vestby og Ås

Graveinstruks for kommunene Frogn, Vestby og Ås 1 Graveinstruks for kommunene Frogn, Vestby og Ås Gjelder graving i kommunal grunn Vedtatt av styre 10.09.2012 2 Forord Graving i vei og grunn medfører ofte ulemper i form av redusert framkommelighet og

Detaljer

Grave- og arbeidstillatelse - søknad

Grave- og arbeidstillatelse - søknad Oppdal kommune Inge Krokannsvei 2 7340 OPPDAL Telefon: 72 40 10 00 Telefaks: 72 40 10 01 E-post: post@oppdal.kommune.no Hjemmeside: http://www.oppdal.kommune.no Grave- og arbeidstillatelse - søknad Ansvarlig

Detaljer

Statens vegvesen. Fylkesvei 303 - Helgerødveien ved Skårenveien i Sandefjord kommune - svar på søknad om å grave langs veien for å legge høyspentkabel

Statens vegvesen. Fylkesvei 303 - Helgerødveien ved Skårenveien i Sandefjord kommune - svar på søknad om å grave langs veien for å legge høyspentkabel Statens vegvesen Vidar Knutsen Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Heidi Næss Midtskogen / 16/3249-2 08.01.2016 95900781 Fylkesvei 303 - Helgerødveien

Detaljer

Graveinstruks for kommunene Frogn, Vestby og Ås

Graveinstruks for kommunene Frogn, Vestby og Ås 1 Graveinstruks for kommunene, og Vedtatt av kommunestyre 25.04.2012 Gjelder fra 01.06.2012 kommune 2 Forord Graving i vei og grunn medfører ofte ulemper i form av redusert framkommelighet og dårligere

Detaljer

Veileder: Arbeid og graving kommunal veg- og gategrunn

Veileder: Arbeid og graving kommunal veg- og gategrunn Veileder: Arbeid og graving kommunal veg- og gategrunn Forord Veilederen gjelder kommunal veg- og gategrunn underlagt Bergen kommunes vegmyndighet etter vegloven. Veilederen er et supplement til gjeldende

Detaljer

Veileder: Ledninger i kommunale veger

Veileder: Ledninger i kommunale veger Veileder: Ledninger i kommunale veger Høringsutkast 11.september 2015 Veiledning: Ledninger i kommunale veger Høringsversjon - 11. september 2015 Side 1 1. Innledning og formål... 3 2. Definisjoner...

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE Oslo kommune, v/vann- og avløpsetaten(vav) ønsker å inngå rammeavtale med entreprenør om reparasjon av veidekke og bærelag etter gravearbeider i kommunens vei -

Detaljer

Refleksjoner basert på 2 års erfaringer. Hvilke problemstillinger vil veieier gripe fatt i?

Refleksjoner basert på 2 års erfaringer. Hvilke problemstillinger vil veieier gripe fatt i? Drammen kommunes graveinstruks fra 2009 Refleksjoner basert på 2 års erfaringer. Hvilke problemstillinger vil veieier gripe fatt i? Jørn Gjennestad Drammen kommune Hvorfor ny graveinstruks i Drammen? den

Detaljer

Forord Disse tekniske og administrative vilkår og retningslinjer (bestemmelsene) har hjemmel i forskriften etter veglovens 32.

Forord Disse tekniske og administrative vilkår og retningslinjer (bestemmelsene) har hjemmel i forskriften etter veglovens 32. UTKAST til tekniske og administrative vilkår og retningslinjer til forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs riks- og fylkesveger. Forord Disse tekniske

Detaljer

Fet kommune. Søknads- og egenkontrollskjema for gravearbeider i kommunale veier og veigrunn

Fet kommune. Søknads- og egenkontrollskjema for gravearbeider i kommunale veier og veigrunn Fet kommune Søknads- og egenkontrollskjema for gravearbeider i kommunale veier og veigrunn Enhet for kommunalteknikk - skal oppleves som profesjonelle i vårt møte med brukerne og vi skal være robuste i

Detaljer

REGLEMENT VED GRAVING I KOMMUNALE VEIER I LARVIK KOMMUNE

REGLEMENT VED GRAVING I KOMMUNALE VEIER I LARVIK KOMMUNE REGLEMENT VED GRAVING I KOMMUNALE VEIER I LARVIK KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK 15.10.2005 1 Innholdsfortegnelse 1 Generelt...4 1.1 Hjemmel... 4 1.2 Når skal det søkes... 4 1.3 Formål... 4 1.4 Gebyrer... 4 1.5

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING)

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING) KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING) Oslo kommune, v/vann- og avløpsetaten(vav) ønsker å inngå rammeavtale med entreprenør om reparasjon av veidekke og bærelag etter gravearbeider i kommunens

Detaljer

Ved framføring av annen infrastruktur i veggrunnen skal det tas hensyn til vegens tilstand og kvalitet.

Ved framføring av annen infrastruktur i veggrunnen skal det tas hensyn til vegens tilstand og kvalitet. Veileder: Ledninger i riksveger Forord Veilederen skal danne grunnlag for alle som planlegger, dimensjonerer, bygger og vedlikeholder ledningsanlegg over, under og langs eksisterende riksveg. Ved framføring

Detaljer

Retningslinjer for graving i kommunale veger, parker og friområder Tinn kommune

Retningslinjer for graving i kommunale veger, parker og friområder Tinn kommune Retningslinjer for graving i kommunale veger, parker og friområder Tinn kommune Nye retningslinjer 2016 graving i offentlig veg Forord Graving kan medføre ulemper i form av redusert trafikksikkerhet og

Detaljer

Modum kommune. Graveinstruks

Modum kommune. Graveinstruks Sperr Modum kommune Graveinstruks Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker og friområder i Modum kommune Betingelser og vilkår Administrative bestemmelser Tekniske bestemmelser Vedtatt av Modum

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR GRAVING I KOMMUNALE AREALER 1

RETNINGSLINJER FOR GRAVING I KOMMUNALE AREALER 1 RETNINGSLINJER FOR GRAVING I KOMMUNALE AREALER 1 FORORD Gjesdal kommune har i flere år praktisert retningslinjer for graving i kommunale trafikkarealer. Disse er ikke formelt vedtatt, men man har henvist

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 17/ Saksbehandler: Torstein Dahle Arkivkode: ---

Deres ref: Vår ref: 17/ Saksbehandler: Torstein Dahle Arkivkode: --- Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Park, Idrett og Vei Sandnes, 29.08.2017 Deres ref: Vår ref: 17/11262-2 Saksbehandler: Torstein Dahle Arkivkode: --- Høringsuttalelse

Detaljer

Sola kommune KOMMUNALTEKNIKK. Graveinstruks. Retningslinjer for graving i alle kommunale arealer

Sola kommune KOMMUNALTEKNIKK. Graveinstruks. Retningslinjer for graving i alle kommunale arealer Sola kommune KOMMUNALTEKNIKK Graveinstruks Retningslinjer for graving i alle kommunale arealer Gjeldende fra 01.07.2016 RETNINGSLINJER FOR GRAVING I ALLE KOMMUNALE AREALER 2 FORORD Nye retningslinjer for

Detaljer

Graveinstruks Oktober 2008

Graveinstruks Oktober 2008 Oktober 2008 Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker og friområder i Drammen kommune Betingelser og vilkår Administrative bestemmelser Tekniske bestemmelser Vedtatt av Drammen bystyre: 28.10.2008

Detaljer

Veileder: Ledninger i kommunale veger

Veileder: Ledninger i kommunale veger Veileder: Ledninger i kommunale veger Veiledning: Ledninger i kommunale veger versjon 3-20. august 2015 Side 1 1 Innledning og formål... 4 2 Definisjoner... 5 3 Veileder til søknaden... 6 3.1 Framgangsmåte

Detaljer

kommunale veier og plasser

kommunale veier og plasser Virksomhet Vei og Park Instruks for gravearbeider i kommunale veier og plasser Gjeldende fra 01.01.2011 Forord Graving i veier og gater medfører ulemper for trafikanter, næringsdrivende og beboere i graveområdet.

Detaljer

Tekniske bestemmelser for Graving og istandsetting

Tekniske bestemmelser for Graving og istandsetting Utdrag fra Graveinstruks Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker og friområder i Lier kommune Betingelser og vilkår Administrative bestemmelser Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser for

Detaljer

Norm for kommunale vegar i Sogndal kommune

Norm for kommunale vegar i Sogndal kommune Sogndal kommune Kommunalteknikk Norm for kommunale vegar i Sogndal kommune Sogndal 2015 1 INNLEIING... 2 2 DEL 1: PLANLEGGING, PROSJEKTERING OG BYGGING AV NYE VEGAR... 3 2.1 GENERELT... 3 2.2 SPESIELLE

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR GRAVING I KOMMUNALE AREALER 1

RETNINGSLINJER FOR GRAVING I KOMMUNALE AREALER 1 RETNINGSLINJER FOR GRAVING I KOMMUNALE AREALER 1 FORORD Strand komme har i dag et gravemeldingsskjema som gir føringer for tilkobling av vann og avløpsledninger og istandsetting av grøft i kommunal veg.

Detaljer

Kommentar vedr. tiltak for bedre koordinering ved planlegging og utførelse av ledninger i

Kommentar vedr. tiltak for bedre koordinering ved planlegging og utførelse av ledninger i INGENIØRVESENET Vei- og prosjektavdelingen Kommentar vedr. tiltak for bedre koordinering ved planlegging og utførelse av ledninger i grunn. KRISTIANSAND KOMMUNE: Referanse: Sitat: Side 8 «Ledning eiers

Detaljer

Veileder: Ledninger i kommunale veger

Veileder: Ledninger i kommunale veger Veileder: Ledninger i kommunale veger 13. november 2015 Veiledning: Ledninger i kommunale veger Sluttdokument - 13. november 2015 Side 1 1. Innledning og formål... 3 2. Definisjoner... 4 3. Beskrivelse

Detaljer

Postnr. Reg.mengde enhet Enhetspris sum

Postnr. Reg.mengde enhet Enhetspris sum Anlegget utføres som hovedentreprise og tilbyder må sørge for at alle kostnader er inkludert i tilbudet. Anbudsbeskrivelsen er laget for å kunne fremheve enhetspriser som kan brukes ved eventuelle ekstraarbeider.

Detaljer

ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord

ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord Agenda! Trafkkulykker tilknyttet vegarbeid og analyse av 33 dødsulykker med sykelister! Vegtrafikkloven krav til

Detaljer

Graveløyve i kommunal veg eller grunn - søknad

Graveløyve i kommunal veg eller grunn - søknad Volda kommune Telefon: 70 05 87 00 E-post: postmottak@volda.kommune.no Hjemmeside: http://www.volda.kommune.no Graveløyve i kommunal veg eller grunn - søknad Søkjar (ansvarleg for gravinga) Arbeidet skal

Detaljer

11.02.2010. Kan veikvaliteten sikres med reduserte krav til leggedyp og asfaltering?

11.02.2010. Kan veikvaliteten sikres med reduserte krav til leggedyp og asfaltering? 11.02.2010 Kan veikvaliteten sikres med reduserte krav til leggedyp og asfaltering? Begrensning i dette innlegget I hovedsak kommenteres forhold tilknytta ledninger og kabler og ikke VA og fjernvarme Rør

Detaljer

Gravereglement Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker og friområder i Sandnes kommune

Gravereglement Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker og friområder i Sandnes kommune Må lages ny forside når reglementet skal vedtas. Gravereglement Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker og friområder i Sandnes kommune Betingelser og vilkår Administrative bestemmelser Tekniske

Detaljer

Vei-norm. for. Nedre Eiker kommune

Vei-norm. for. Nedre Eiker kommune Vei-norm for Nedre Eiker kommune NEDRE EIKER KOMMUNE OFFENTLIG VEG / GATE Side 2.01 Dimensjonering og utforming. Statens Vegvesens normaler 017, Veg- og gateutforming og 018, Vegbygging skal legges til

Detaljer

Ringerike kommune Kommunalteknisk tjeneste Plan og prosjektering

Ringerike kommune Kommunalteknisk tjeneste Plan og prosjektering Kommunalteknisk tjeneste Plan og prosjektering RINGERIKE KOMMUNE GRAVEINSTRUKS Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 09/449-7 7229/10 Q14 &00 15.03.2010 POSTADRESSE KONTORADRESSE E-POSTADRESSE Pb 123

Detaljer

Bergen kommune og Statens vegvesen Region Vest Bergen distrikt har utarbeidet regler for plassering av container, lift, kranbil og stillas m.v.

Bergen kommune og Statens vegvesen Region Vest Bergen distrikt har utarbeidet regler for plassering av container, lift, kranbil og stillas m.v. 1 Forord Bergen kommune og Statens vegvesen Region Vest Bergen distrikt har utarbeidet regler for plassering av container, lift, kranbil og stillas m.v. Reglene gjelder på all offentlig veg- og gategrunn

Detaljer

Graving i kommunale veier og eiendommer.

Graving i kommunale veier og eiendommer. LUNNER KOMMUNE Graving i kommunale veier og eiendommer. Retningslinjer og skjemaer. I dette heftet vil du finne skjemaer for gravemelding, skilt og varslingsplan, loggbok egenkontrollskjema samt retningslinjer

Detaljer