Graveinstruks for Drammen 2. gangs behandling. Bystyrekomite Byutvikling og kultur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Graveinstruks for Drammen 2. gangs behandling. Bystyrekomite Byutvikling og kultur 9.4.2013"

Transkript

1 Graveinstruks for Drammen 2. gangs behandling Bystyrekomite Byutvikling og kultur

2 Hva dette handler om - Veilovens Elektrisk eller annen kraftleidning, telegraf- eller telefonleidning, vass-, kloakkeller annen leidning eller renne av alle slag, løypestreng, taubane eller privat skinnegang eller feste for leidning m.m. som nemnt, må ikkje utan særskilt løyve leggast over, under, langs eller nærare offentlig veg enn 3 meter frå vegkant, målt vassrett. Dersom omsynet til trygg ferdsel, vegvedlikehaldet eller moglig seinare utbetring av vegen tilseier det, kan vegstyremakta for særskilt fastsatte strekningar sette ein større avstand, men ikkje større enn til byggegrensa for vedkomande veg. Desse reglane gjeld også dersom det i anna lov er gitt høve til å føre leidning eller renne over, under eller langs eigedomsområdet for offentlig veg. Løyve etter første ledd gir regionvegkontoret for riksvegar og fylkesvegar, og kommunen for kommunale vegar

3 Bakgrunn for prosessen i Drammen Har hatt vilkår (bestemmelser) siden 60-årene Mye feil utførelse har ført til forfall og ødelagte veier Nytt regime med tydeligere regler og aktiv kontroll 2009 Evaluering etter 3 år fastslår: Riktig utført graving stanset forfall Merkostnader for ledningseiere Stans i fiberutbygging og andre tiltak Nøye gjennomgang av kravene med utgangspunkt i ledningseiernes ønsker Forslag til revidert Graveinstruks sendt på høring

4 Endringsprosess - rådmannens forslag til endringer Alle konkrete forslag til endringer er vurdert i 2 trinn: Fra evalueringsprosess til høringsutkast Fra høringsutkast til endelig revidert forslag Foreslåtte endringer reduserer gravekostnader Endringer som foreslås vil ikke føre til betydelig forringelse av veikapital Forvaltning og kontroll skal fortsatt være konsekvent og ha et høyt kvalitets- og servicenivå

5 Krav til gravedybde senkes i samsvar med utvidet inndeling av veinettet i veiklasse Inndeling i 2 veiklasser videreføres Veiklasse 2 som gjelder adkomst- og boligveier samt gang- og sykkelveier utvides i samsvar med offisiell veiklasseinndeling Veiklasse 2 krever mindre overbygning og dermed kan grøftedybden reduseres til min 40 cm Andel veinett i veiklasse 2 øker fra ca 15% til ca 80 %

6 Nærføringsbestemmelsen fjernes Topp skråning av grøfte kan legges inn mot veidekket men ikke berøre dette Forutsetter at grøftesidene lages med skråning slik at veikonstruksjonen ikke undergraves. En korrekt utført sidegrøft med komprimering vil dermed ikke føre til krav om asfaltering til midt vei

7 Krav til reasfaltering reduseres slik: Sperrefristbestemmelsen; areal for reasfaltering senkes fra 25 til 15 meter Reasfaltering til nærmeste skjøt; avstandskravet senkes fra 5 til 2 meter Fortausarealer; reasfaltering av hel bredde kan fravikes ved fortau som er bredere enn 2,5 meter

8 Rådmannen opprettholder krav til asfaltskjøt Fortanning er helt avgjørende for å få tette skjøter. Asfalttykkelse for fresing av fortanning senkes fra 8 til 6 cm. Bredde på frilagt bærelag og fortanning opprettholdes

9 Rådmannen foreslår at krav til utkiling halveres

10 Økte kostnader i forhold til hva og når? Beregning som er lagt til grunn for høringsuttalelsen fra EB i 2008 Veiteknisk institutt (VTI) er bedt om å kontrollere EB s regnestykke VTI var enig i beregningene bortsett fra asfaltmengde og tonnpris Tiltak Berørt asfaltareal: Kostnadsforskjeller ,5 meter 1,2 meter Kontroll Ny instruks 2009 VTI 2,5 meter 2,5 meter Graving av grøft Asfaltering Fresing Klebing 30 Deponering asfaltflak Totalt

11 Istandsettingsareal i forhold til veiprofil

12 Istandsetting langsgående gravinger før

13 Rådmannen opprettholder krav til reasfaltering til midt vei (eksempel punktgraving)

14 Sammenligning med andre kommuner Store variasjoner mellom kommuner Vilkår i det hele tatt? Utforming av vilkår Håndhevelse og kontroll Drammen har god kontrakt med en rekke større byer og kommuner i regionen I løpet av de siste årene har mange kommuner endret sine regler

15 Sammenligning med andre kommuner Tema/krav Fredrikstad Asker Skedsmo Oslo Kongsberg Lier Grenland 4 kommuner Nedre Eiker Drammen (revidert) Sperrefrist (nyasfalterte veier) Normalt NEI, spes vilkår Normalt NEI, spes vilkår Normalt nei 25 meter Nei før 2 år. Strenge krav ved disp. Normalt ikke tillatt Normalt NEI, 25 meter Ikke tillatt Normalt NEI før etter 5 år Normalt NEI, 15 meter Reasfaltering i kjørevei (skjøt gammel/ny) Midt vei eller hel bredde Ikke i hjulspor Helt kjørefelt hel bredde Helt kjørefelt hel bredde Helt kjørefelt, midt vei eller hele bredden Mindre enn 1/3 eller hel veibredde Midt vei eller hel bredde Mindre enn 1/3, midt vei, hel bredde Grøftebr evt 1 meter Kjørefelt,midt vei eller hel bredde Reasfaltering i G/S og fortau Hel bredde Hel bredde Hel bredde Hel bredde Hel bredde Hel bredde Hel bredde Hel bredde Skjæring og fres fortanning ved asfalttykkelse ved 6 cm ved 6 cm ved 6 cm ved 6 cm tykkelse tykkelse ikke oppgitt ved 8 cm ved 8 cm Skjær 30 cm utenfor topp grøft ved 6 cm Asfalt til gml skjøt 5 meter 5 meter 2 meter 5 meter 2 meter Grøftedybde Min 40, Hb (hb 018) Min 60 I: 60+12=72 II: = Min 60 Min 60, ihht SVV håndbok 018 Min 60 Min 60/40 Utkiling tversgående Skrån hindre undergrav Helning 1:2 Unngå ras og undergraving Helning 1:2 Helning 1:2 Tiltaksklasse Godkjent etter PBL 2 og Godkjent PBL, 1,2,3 2 1, 2 og 3 Avhengig av tiltak Godkjent foretak Forringelsesgeby Ja Ja Vurderes Ja Ja Ja Vurderes Ja

16 Andre justeringer Overbygning justeres, gjennomgående to lag asfaltdekke for de fleste veityper Endrede bestemmelser for utførelse av asfaltarbeider Det foreslås inntatt bestemmelser for behandling av søknader om framføring av ledningsanlegg i luft Rådmannen kan ikke imøtekomme forslag om å senke kvalifikasjonskravene til tiltaksklasse 1 for entreprenører

17 Bystyrets protokolltilførsler 1. Kan krav til reasfaltering reduseres uten for store konsekvenser? 2. Forringelsesgebyr og beregningsmodeller. Nabokommuner? Konsekvens av reduksjon? 3. Dybdekrav. Innebærer revisjonen en innskjerping? 4. Forslag om forbud mot luftnett? Tillatelse i strøk med spredt bebyggelse?

18 1. Krav til reasfaltering Er redusert på enkelte punkter i forhold til 2009-instruks 2 hovedvarianter i andre kommuner Langsgående skjøt i midt vei Langsgående skjøt skal ikke i hjulspor (hvor er det?) Midt vei foreslås videreført Opphør av nærføringsbestemmelsen gir mulighet for langsgående grøfter uten krav til reasfaltering

19 2. Forringelsesgebyr og konsekvens Variabel praksis og regler for forvaltning Variabel pris og prisformat Konsekvens ved lavere sats i Drammen: Reduserte muligheter for å ta igjen etterslep Reduserte muligheter for kommunal finansiering av tilleggsarbeider i forbindelse med pågående gravinger

20 3. Dybdekrav en innskjerping Dybdekrav er avhengig av overbygningstykkelse og overdekning over kabel. Tidligere krav var min 60 og min 40 for henholdsvis veiklasse 1 og 2. Ble først korrigert til min 65 og min 45 i samsvar med overbygningstykkelser, i endelig forslag endret tilbake til tidligere betegnelse. En vesentlig større del av veinettet aksepterer nå min 40 cm

21 4. Forslag om at luftnett forbys? Spesielle bestemmelser om luftnett var ikke et generelt forbud men ment å være vilkår for framtidig forvaltning i visse tilfeller tekniske krav til anleggets kvalitet Forbud mot å henge opp ny tråd der det er mange fra før

22 Ikrafttreden og overgangsbestemmelser Ikrafttredelse Overgangsbestemmelser: Gitte tillatelser eller tillatelser som gis før dette tidspunktet følger bestemmelser i gjeldende Graveinstruks uavhengig av tidspunkt for utførelsen. Tillatelser som gis etter 1.8. følger bestemmelsene i revidert instruks.

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Arbeid på og ved veg Krav og retningslinjer til varsling og sikring normal Håndbok N301 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser

Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser NORMALER Håndbok 050 Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen 2009 Trafikkskilt Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal)

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Trafikkskilt. Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Trafikkskilt. Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Trafikkskilt Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon normal Håndbok N300 Statens vegvesens håndbokserie får

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

Gang- og sykkelløsninger

Gang- og sykkelløsninger Sammendrag: sykkelløsninger Sammenligning av norske og utenlandske anbefalinger om bruksområder og utforming TØI rapport 1228/2012 Forfatter: Michael W. J. Sørensen Oslo 2012 73 sider Kravene i den norske

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen Håndbok 20-2002 Juss i strandsonen Juss i strandsonen Håndbok 20-2002 Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning. April 2002 Antall sider: 80 ISSN 0802-8370 ISBN 82-7072-442-4 TE 940 Emneord: Strandsone,

Detaljer

Mer faktisk enn avtalt samvær

Mer faktisk enn avtalt samvær Samværsforeldres samvær med sine barn: Mer faktisk enn avtalt samvær Foreldre som ikke bor sammen, har gjerne avtale om hvor ofte barna skal få treffe faren. De fleste samværsfedrene er sammen med barna

Detaljer

Vår ref: 2011/ 67 Oslo, 1. november 2011

Vår ref: 2011/ 67 Oslo, 1. november 2011 Helse- og omsorgsdepartementet Pb. 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref: 2011/ 67 Oslo, 1. november 2011 Høringssvar - Forslag til lovendringer i samband med etablering av Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret

Detaljer

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Vegdirektoratet, Byggherreseksjonen Mai 2010 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kap. 1 Formålet med samhandlingskontrakt... 4 Konkurransegrunnlag

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sikkerhet mot kvikkleireskred

Sikkerhet mot kvikkleireskred Sikkerhet mot kvikkleireskred Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper 7 2014 Initialskred A A Kvikkleire 45º

Detaljer

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Høringsfrist 31. mai 2015 For mer informasjon, se http://www.miljodirektoratet.no/horing2015-2860 Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Formål og

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bjørndalen gårdsbarnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: post@bjorndalengard.no Innsendt av: Heidi

Detaljer

PRESENTASJON AV FORSLAG TIL ENDRINGER I KAPITTEL 5 OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR OFFENTLIG VEG I NORGE

PRESENTASJON AV FORSLAG TIL ENDRINGER I KAPITTEL 5 OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR OFFENTLIG VEG I NORGE PRESENTASJON AV FORSLAG TIL ENDRINGER I KAPITTEL 5 OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR OFFENTLIG VEG I NORGE FORSLAG TIL REVIDERT REGELVERK BLE SENDT PÅ HØRING 16.JULI 2012. HØRINGSFRISTEN VAR 21. DESEMBER

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

KVALITETEN PÅ VEINETTET. Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB)

KVALITETEN PÅ VEINETTET. Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB) KVALITETEN PÅ VEINETTET Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB) FORORD INNHOLD Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) ønsker å bidra til at landets veinett blir bedre. OFVs

Detaljer

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Oslo, 18.05.15 Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Vi viser til KMDs offentlige høring av forslag til nye energiregler i Teknisk Forskrift. Dette dokumentet beskriver høringsinnspillene

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Mal for kommentarer Dato: 2012-08-15 Dokument: N 363

Mal for kommentarer Dato: 2012-08-15 Dokument: N 363 3.1) SB Generelt Se vedlagte kommentar N 328. SK Mandat (I høringsnotat) Pkt.1, sist i første avsnitt standard rapportmal Ge/te De har behov for en mer presis standard enn NS 3424:1995 og er i hovedsak

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: S06/165 16.02.2010 2010/4130 FM-J Henrik Liane Johansen 06.01.2011 VEDTAK I KLAGESAK OM REGULERINGSPLAN

Detaljer