Davvi álbmogiid guovddáš OS/ Senter for nordlige folk AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Davvi álbmogiid guovddáš OS/ Senter for nordlige folk AS"

Transkript

1 Davvi álbmogiid guovddáš OS/ Senter for nordlige folk AS Jahkedieđáhus / Årsmelding 2013 Februar

2 Innhold 1. Innledning side 3 2. Eiere side 3 3. Styret side 3 4. Ansatte side 4 5. Økonomi side 4 6. Aktører på sentret side 4 7. Informasjonsarbeid og representasjoner side 4 8. Kunst-, kultur- og kunnskapsformidling side 5 9. Kulturbasert næringsutvikling side Museum side Nordlige verden kontoret og internasjonalt arbeid side Drift og byggning side Kjøkken side 9 Fotoindex side 10 Arrangementsstatestikk side 11 2

3 1. Innledning Davvi álbmogiid guovddáš OS / Senter for nordlige folk AS (DÁG) ble etablert i 2009, med målsetning om å formidle samisk og nordlige folks kulturer på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Selskapets har kontor og virksomhetslokaler i Manndalen i Kåfjord kommune. DÁG eier og driver Samtidsmuseet for nordlige folk. Etablering av Senter for nordlige folk AS er ledd i realisering av regional og nasjonal nordområdesatsing, der den overordnede målsettingen er å skape økt kunnskap, aktivitet og nærvær i nord og legge grunnlaget for en bærekraftig økonomisk og sosial utvikling. Dette omfatter økt samarbeid på kulturområdet for å fremme forståelse og kommunikasjon, og skape nettverk og møteplasser mellom kulturer og land, som vil bidra til gjensidig tillitt, innsikt og respekt. I 2013 prioritererte vi arbeidet med å konsolidere sentret som samisk kulturhus med høy aktivitet rettet mot publikum, styrke samarbeidet innad på sentret mellom de ulike aktørene og leietakerne, og styrke det faglige arbeidet med formidling av urfolks kunnskap har vært et aktivt år med 85 arrangmenter med til sammen 3855 besøkende på senterets egne arrangementer. I tillegg har bibliotek og utstillinger har registrerte besøkende. Samarbeidet med de andre aktørene på sentret fungerer bra og tilstanden på det bygningsmessige er tilfredsstillende. Vi har i løpet av året arbeidet med å få tilskudd til å oppgradere kultursalen og avklare framtidig bruk av garderobe- og bassengarealet. Selskapet har oppnådd målsettingen om å balansere drifta økonomisk med et positiv årsresultat på kr. 2. Eierne DÁG er et aksjeselskap med følgende eiere og aksjefordeling: Sametinget 30 % Troms fylkeskommune 30 % Kåfjord kommune 20 % Riddu Riđđu Festivála AS 10 % Private eiere 10 % 3. Styret Styret i DÁG valgt på generalforsamling , består av Marit Anne Hauan, styreleder Nils Olaf Larsen, nestleder Asle Tveitnes Eilif O. Larsen Karin Karlsen Varamedlemmer: Svein Pedersen (valgt for Troms fylkeskommune) (valgt for Sametinget) (valgt for Riddu Riđđu Festivála) (Valgt for private eiere) (Valgt for Kåfjord kommune) (Kåfjord kommune) 3

4 Geir Tommy Pedersen Anne Lise Fredlund Lisa Vangen (Riddu Riđđu Festivála) (Private) (Sametinget) Styret har hatt seks styremøter i 2013 hvorav ett var ekstraordinært. Styret har behandlet 39 saker. 4. Administrasjon og ansatte Selskapets administrasjon er lokalisert til selskapets lokaler i Manndalen. Selskapet hadde i 2013 fire fast ansatte fordelt på: Daglig leder 100 % Driftsleder 100 % Museumskurator 100 % Renholder 100 % Daglig leder Henrik Olsen ble sametingsråd og fulltidspolitiker fra oktober Mona Solbakk ble ansatt som vikar og tiltrådte stillingen etter årsskriftet I tillegg til de faste ansatte har selskapet prosjektledere på deltid i enkeltprosjekter. DM Consult AS er engasjert som regnskapspartner. Enter Revisjon Hålogaland AS er selskapets revisor. 5. Økonomi Selskapet hadde i 2013 en omsetning på 5,5 millioner kroner, og et driftsresultat på ,-. Selskapet får grunntilskudd fra Sametinget over postene tilskudd til samiske kulturhus og tilskudd til samiske museum, samt fra Troms fylkeskommune. Egeninntekter er knyttet til utleie av lokaler, møte- og arrangementsvirksomheter og utleie av utstyr. 6. Aktører på sentret Følgende institusjoner, organisasjoner og selskap har tilhold på sentret, og utgjør senterets samlede ressurs og kompetanse: Sametinget, Samisk språksenter, Riddu Riđđu Festivála, Samisk bibliotektjeneste for Troms, Samtidsmuseet for nordlige folk, Nord-Troms Museum, Kåfjord folkebibliotek, NRK Sápmi, Sáve design, Ája gáfedat, Vimla, Manndalen ungdomsklubb, Manndalen ungdoms- og idrettslag, K-Sekretariat IKS. 7. Informasjonsarbeid og representasjoner Senteret har utviklet informasjonsrutiner internt på senteret og ovenfor omverden. DÁG sender ut kvartalsvis nyhetsbrev, sesongprogrammer, jevnlige oppdateringer på nett og facebook, og avisannonsering. Senterets nettadresse er og facebookside: 4

5 https://www.facebook.com/nordligefolk. Senteret har ny grafisk profil og arbeidet med strategiplan er påbegynt. Det er også gjennomført bruker- og kundeundersøkelser. DÁG har deltatt på møter og konferanser i ekstern regi. Blant annet har selskapet vært representert på årsmøtet til Stiftelsen Nordlige verden. 8. Kunst-, kultur- og kunnskapsformidling DÁG har som mål å drive kunst og kulturformidling der opplevelser og kunnskapsformidling knyttet til sjøsamisk- og urfolks kultur er i fokus. Samefolkets dag DÁG har arrangert markeringen av Samefolkes dag i samarbeid med Riddu Riđđu, Samisk språksenter og Samisk bibliotektjeneste i Troms. Programmet omfattet aktiviteter både på dag- og kveldstid med konsert av Wimme Saari, tale for dagen, filmvisninger, eventyrstund med Stina Fagertun og matservering. Eget program for barnehage og skole ble gjennomført på dagtid. Faglige seminar Følgende fagseminar/-foredrag er gjennomført i 2013: Minneseminar for Nils-Aslak Valkeapää Temaforelesning: Fortellinger om blåsing Muligheter med duodji i anledningen Duodjeinstituhtta 20 år. Foredrag om Nils-Aslak Valkeapää av John Gustavsen Seminar - strategiplan for Senter for nordlige folk Barents cooperative work Seminarene har blitt gjennomført i samarbeid med stiftelsen Lásságámmi, Duodjeinstiuhtta, Barentssekretariatet, Riddu Riđđu, Troms fylkesbibliotek. 5

6 Konserter I 2013 har følgende konserter blitt avviklet: Konsert i Moskva i samarbeid med Riddu Riđđu og Nordlige verden. 43 konserter for turistbusser i sommersesongen Konsert med Jennae Dalvik under Fredstudiets besøk ved senteret Agnete Båtnes Braaten Wimme Saari på Samefolkets dag I tillegg har Riddu Riđđu gjennomført en rekke konserter og forestillinger i forbindelse med festivalavviklinga. Teater Følgende teaterforestillinger var satt opp i 2013: Himmelrik/Almmi riika Beaivváš sámi teahter ČSV-republihkka - Siri Broch Johansen Barneforestilling: Eventyret om Risten og Ante - Mikkel Gaup Nordlige folks botradisjoner - Bealjegoahti DÁG har initiert prosjekt med å bygge en tradisjonell bealljegoahti med grener. Prosjektet vil avsluttes i 2014 og gjennomføres i samarbeid med Nord-Troms Museum. Åpning planlegges til Riddu Riđđu festivalen. Minneseminar og utstilling for Nils-Aslak Valkepää Stiftelsen Lásságámmi inviterte til minneseminar i forbindelse med at Áillohaš ville fylt 70 år 23. mars. Seminaret og den retrospektive utstillingen ble holdt på Senter for nordlige folk. Mer info på Samisk reiseliv Prosjektet Samisk reiseliv har startet opp med formål å få samisk reiseliv i Nord-Norge til å bli en hovedgrunn til å reise nordover, og danne nettverk mellom reiselivsbedrifter. Origo Nord er prosjekteier. Senter for nordlige folk var representert for Troms i styringsgruppa i Rapporter om urfolks språksituasjon og innflytelse I forbindelse med utredningsprosjekt om samer i Norge og urfolk i Russland er det publisert to rapporter av Dmitry Berezhkov på vegne av Raipon og Senter for nordlige folk. Rapportene har tittel The rights to study and practice the native languages og The study of the Indigenous peoples participation in decision making in Russia Federation. Begge rapportene er ferdigstilg og avslutta i Disse finnes på: Kultursiida Senteret er med i stiftelsen Kultursiida som ble etablert i Kultursiida skal utvikle samiske kulturnæringer i Nord-Troms regionen og lage en felles plattform, i samarbeid med samiske kulturnæringsaktører i andre deler av Sápmi. Kultursiida er en sammenslutning av bedrifter og selskap som har sitt utgangspunkt i miljøet rundt Riddu Riđđu Festivála og senteret i Kåfjord. Dette prosjektet har som mål å lage en felles plattform for eksisterende samiske kulturnæringsaktører. Hensikten er i fellesskap å styrke inntektsgrunnlaget for bedriftene og skape en mer robust fellesarena for samarbeid. Prosjektet skal også arbeide for å rekruttere flere nyetablering ved å se på hvilke muligheter som finnes for å skape nye næringer. Målet med Kultursiida er å: Utvikle Senter for nordlige folk som fysisk ramme og sted for videre arbeid og nye etableringer av samiske kulturnæringer Lage en strategiplan for hvordan selge de samiske kulturnæringene i regionen 6

7 Utvikle Riddu Riđđu Festivála som arena for å fremme de samiske kulturnæringene og bygging av nettverk. Rekruttere flere aktører til Kultursiida Sjøsamisk fiskerikunnskap Hvordan står det til med fjordkunnskapen i Nord-Troms, er tema for et prosjekt Senter for nordlige folk og Samisk høyskole arbeider med. Dette som del av høgskolens Árbediehtu prosjekt (tradisjonskunnskap). Prosjektleder Tor Mikalsen samler inn informasjon gjennom intervju med fiskere i Nordreisa og Kvænangen. Rapporten ble ferdigstilt i Stedsnavn og kulturminner DÁG har videreført arbeidet med registrering og publisering av stedsnavn og kulturminner på Internett. Stedsnavn og kulturminner fra Kåfjord er tilgjengelig med tekst og bilder på Tor Mikalsen har vært prosjektleder. Samisk språkarbeid Vi har gjennomført språk- og kunnskapsformidlingsprosjekt for barn og unge under prosjektet Mini bargi. 15 barn i alderen 7-12 år deltok på 5 dagers leir i juli med overføring av tradisjonskunnskap fra eldre til barn, med samisk som hovedspråk. Riddu Riđđu og Samisk språksenter var samarbeidspartnere. Brukt- og nyttmarked DÁG har arrangert månedlige brukt- og nyttmarked, kombinert med åpen kafé, bibliotek og museum. Faglig opplegg for skoler DÁG har hatt flere faglige opplegg for grunnskoler og videregående skoler som har besøkt sentret. Museum, foredrag og aktiviteter har inngått i presentasjonene, som blir gjennomført sammen med andre institusjoner på senteret. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Senter for samiske studier ved UiT benytter Senter for nordlige folk som fast destinasjon for ekskursjoner med sine masterstudenter i urfolksstudier. I 2013 hadde også fredsstudiet et faglig opplegg ved senteret. 9. Kulturbasert næringsliv DÁG arbeider for å styrke senteret som aktør innen kulturbasert næringsutvikling. I 2013 har vi jobbet med å styrke senteret sin rolle som tilrettelegger for etablerere tilknyttet senteret. DÁG har utstyrspakker for opplevelses- og aktivitetsbaserte produkter. Utstyret er tilgjengelig for andre formidlere av reiseliv og grupper som er på besøk på sentret. Pakken omfatter sykler, raftebåter, truger, spark, lavvuer, fiskeutstyr og bekledning. Senteret har bidratt med rigg og servering i tilknytning til reiselivsarrangementer i regionen, eks. på Nordnesfjellet ved HM Kongens besøk. 7

8 Vimla var etablert som reiselivsenhet på sentret med formål å utvikle opplevelsesbaserte reiselivsprodukter. Selskapet som ble drevet som enkeltpersonsforetak har avsluttet sin reiselivsvirksomhet. DÁG har vært med og stiftet et felles reiselivsselskap for Lyngenregionen, Visit Lyngenfjorden. DÁG har vært i styringsgruppa for prosjektet Samisk reiseliv, med formål å styrke det samiske reiselivet i Nord-Norge. Vi var blant annet representert på studieturen til prosjektet i New Zeeland. DÁG har samarbeidet med Haman Scandinavia og har gjennom sommersesongen hatt fast program med konserter, museumsbesøk og enkel bevertning for bussturister. Kjøkkenvirksomheten er skilt ut fra øvrig drift. Senteret har leid ut kjøkkenet til Ája gáfedat som driver kjøkkenet og kafeen på senteret. DÁG har hatt ansvar for innkjøp av musikk og faglitteratur til senterbutikken Sáve design. 10. Museum Senter for nordlige folk er eier og driftsselskap for Samtidsmuseet for nordlige folk. Museet er lokalisert ved senteret med fast utstilling, lokaler for midlertidige utstillinger, kontor og lager. Det er utarbeidet egen årsmelding for museet. 8

9 11. Nordlige verden kontoret og internasjonalt arbeid Nordlige verden kontoret i Moskva ble etablert i Kontoret arbeider med formidling av urfolks kunst og kultur og styrke samarbeidsrelasjonene mellom urfolk i Norge og Skandinavia og Russland. Nordlige verden har kontorlokaler samlokalisert med Raipon Paraplyorganisasjon for russiske urfolk, i Moskva. Stiftelsen har ansatt Svatlana Sulyandziga som daglig leder og Namgar Lkhasaranove som kunstnerisk leder. Begge har 50 % stillinger. Marina Olsen representerte DÁG i stiftelsens generalforsamling. Senter for nordlige folk arrangerte i samarbeid med Nordlige verden og Riddu Riđđu Festivála konsert og seminar i Moskva i april. Det er tredje året på rad at «Nordlys» arrangeres. Konsertdelen omfattet konsert med Adjagas, Chirgilchin fra Tuva, Olit Tevljanaut fra Tsjukothka og nenetseren Roman Kelchin. Senter for nordlige folk er i styringsgruppa for prosjektet «Opening door to native knowladge», et utredningsprosjekt administrert av Nordeco i Danmark. DÁG er også offisiell søker av finansiering av prosjektet, som involverer samarbeid med organisasjonene Raipon og Yasivey i Russland. 12. Drift og bygning DÁG besitter i dag en bygningsmasse på 2500 m2. Lokalene benyttes som kontorareal, kjøkken, kafé, senterbutikk, museumsutstilllinger, skiftende utstillinger, kultursal, bibliotek, møtelokaler og ungdomsklubb. 9

10 I 2013 har vi oppgradert kultursalen med nye takarmaturer og ny lysstyring. Det er utarbeidet plan og søknader for full oppgradering av kultursalen til fullverdig kultursal med lyd, lys og amfi. Det er også prosjektert oppgradering av garderobene. HMS arbeidet har omfattet revidering av HMS planen, vernerunder og brannøvelser. 13. Kjøkken Kjøkkendrifta er skilt ut av selskapet og leies ut til Ája gáfedat som driver kafé og kjøkken. Ája gáfedat eies av 51 prosent av Davás og 49 prosent av senteret. Olmmáivággi, Marit Anne Hauan Nils Olaf Larsen Asle Tveitnes Styreleder Nestleder Styremedlem Eilif O Larsen Karin Karlsen Mona Solbakk Styremedlem Styremedlem Daglig leder 10

11 Fotoindex Forside: Side 5: Side 7: Side 8: Senter for nordlige folk. Foto Ørjan Bertelsen Riebangardi barnehage synger på Samefolkets dag. Foto Ørjan Bertelsen Reiselivestilbud. Foto Ørjan Bertelsen Johtti med forestilling i St. Petersburg, april Foto Kjellaug Isaksen. 11

12 Arrangementsstatestikk 2013 Dato Arrangement Arrangør Medarrangør Besøkende Antall arr Utstillingsåpning: Små spor Samtidsmuseet Temaforedrag: Fortellinger om læsing DAG Seminar: Strategi for samisk DÁG Barneduodji DAG Save design Bruk og nytt marked DAG Save design Lørdagskafe DAG Lulas Samefolkets dag dagtid DAG Samefolkets dag kveld DAG Utstillingsåpnign: Riddu Riddu Samtidsmuseet DAG Brukt og nytt marked DAG Save design Fortelling for barn m R Thomas DAG Teater: Risten og Ante med M. Gaup DAG 53 1 RUST - aktivitet for ungdom og politikere DAG Vimla Utstillingsåpning: Áilohas Samtidsmuseet Lásságámmi Seminar: Áilohas Lásságámmi DAG Bygdemarked DAG Save design Barneaktivitet DAG Foredrag,guid Breiviang DAG Teate: Beaivvas DAG Beaivvas Guiding Ambulanse DAG Vimla Konsert Moskva DAG Riddu Riddu Foredrag Språksentertreff DAG Språksentret Foredrag Fredsstudiet DAG Konsert Fredsstudiet DAG Guiding Fredsstudiet DAG Bygdemarked DAG Save design mai Konsert for turister DAG Konsert for turister DAG Konsert for turister DAG Konsert for turister DAG Konsert for turister DAG Konsert for turister DAG Konsert for turister DAG Konsert for turister DAG Konsert for turister DAG Konsert for turister DAG Konsert for turister DAG Konsert for turister DAG Konsert for turister DAG Konsert for turister DAG Konsert for turister DAG Konsert for turister DAG Konsert for turister DAG

13 Konsert for turister DAG Konsert for turister DAG Konsert for turister DAG Konsert for turister DAG Utstillingsåpning: DAG Riddu Boklansering Kristians hus Samtidsmuseet Konsert for turister DAG Konsert for turister DAG Konsert for turister DAG Konsert for turister DAG Konsert for turister DAG Konsert for turister DAG Konsert for turister DAG Konsert for turister DAG Konsert for turister DAG aug Konsert for turister DAG okt Utstillingsåpning "kristians hus" Samtidsmuseet Konsert for turister DAG Konsert for turister DAG aug Konsert for turister DAG Konsert for turister DAG Konsert for turister DAG Konsert for turister DAG Konsert for turister DAG Konsert for turister DAG Konsert for turister DAG Konsert for turister DAG UiT studenter DAG Konsert for turister DAG Konsert for turister DAG Konsert for turister DAG Konsert Agnete Båtnes DAG okt Utstillingsåpning Samtidsmuseet okt Foredrag: Ailohas - John Gustavsen Samtidsmuseet okt åpen dag DAG okt Filmkonferanse KultNett nov Åpen dag DAG nov Boklansering Fjellan e de sammen Samtidsmuseet nov Teater: CSV DAG des Bygdas julebord DAG 90 1 Nord-Troms 07.des Utstillingsåpning: Nord-Troms museum des Seminar Duodjiinst. 20 år Samtidsmuseet Besøksregistrerte på bibliotek og utstillinger er , basert på bibliotekets elektroniske teller. 13

Davvi Álbmogiid Guovddáš OS/ Senter for nordlige folk AS

Davvi Álbmogiid Guovddáš OS/ Senter for nordlige folk AS Davvi Álbmogiid Guovddáš OS/ Senter for nordlige folk AS Årsmelding Årsregnskap 2012 Februar 2013 1 1. Innhold 1. Innledning side 3 2. Eiere side 3 3. Styret side 3 4. Ansatte side 4 5. Økonomi side 4

Detaljer

Årsmelding 2010 for Davvi álbmogiid guovddáš OS/Senter for nordlige folk AS. Årsmelding. Davvi Álbmogiid Guovddáš OS/ Senter for nordlige folk AS

Årsmelding 2010 for Davvi álbmogiid guovddáš OS/Senter for nordlige folk AS. Årsmelding. Davvi Álbmogiid Guovddáš OS/ Senter for nordlige folk AS Årsmelding Davvi Álbmogiid Guovddáš OS/ Senter for nordlige folk AS 2010 1 1. Innledning Davvi Albmogiid Guovddaš OS / Senter for nordlige folk AS (DÁG) ble etabler i 2009. Selskapets har kontor og virksomhetslokaler

Detaljer

for nordlige folk RIDDU RIĐĐU

for nordlige folk RIDDU RIĐĐU Sluttrapport Riddu Riđđu Senter for nordlige folk RIDDU RIĐĐU SENTER FOR NORDLIGE FOLK SLUTTRAPPORT MAI 2011 Davvi álbmogiid guovddáš / Senter for nordlige folk 1. Innledning Som et resultat av et forprosjekt

Detaljer

Àja sàmi musea 2010-2015

Àja sàmi musea 2010-2015 Plan for samisk museumsvirksomhet i nordlige Midt- Troms og Nord- Troms Àja sàmi musea 2010-2015 Godkjent av styret, Senter for Nordlige folk AS / Davvi álbmogiid guovddáš OS, 5. juni 2009 1. Innledning

Detaljer

Sametingets plenum Møtebok 04/10

Sametingets plenum Møtebok 04/10 Sametingets plenum Møtebok 04/10 Ávjuvárgeaidnu 50, N-9730 Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no Tid: 30. november - 3. desember 2010 Sted:

Detaljer

Årsmelding 2005. Nord-Troms Museum

Årsmelding 2005. Nord-Troms Museum Årsmelding 2005 Nord-Troms Museum FORORD Styret ser tilbake på 2005 som et svært godt år for Nord-Troms Museum når det gjelder formidling. Museet kan vise til gode besøkstall og det ser ut til at det er

Detaljer

Sametinget tar Sametingsrådets beretning om virksomheten i perioden til orientering.

Sametinget tar Sametingsrådets beretning om virksomheten i perioden til orientering. Ášši/Sak 015/15 Sametingets plenum Sametingsrådets beretning om virksomheten Arkivsaknr. 15/2502 Mielddus/Vedlegg 1. Tilskuddsoversikt 2. Regnskap Saksfremstilling Vurdering Sametingsrådets innstilling

Detaljer

RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE

RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE Foto: Terje Rakke/Nordic Life RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE SAMMENDRAG Sammen er de samiske reiselivsbedriftene, virkemiddelapparatet og forsknings- og utviklingsmiljøene i gang med

Detaljer

Else Laula Renberg, som tok initiativ til dette landsmøtet.

Else Laula Renberg, som tok initiativ til dette landsmøtet. Samejubileum 2017 1 Bakgrunn Den 6. februar 2017 er det 100 år siden samefolkets første landsmøte ble avholdt i Metodistkirken i Trondheim. Else Laula Renberg, som tok initiativ til dette landsmøtet. Hun

Detaljer

Samiske institusjoner og det sivile samiske samfunn

Samiske institusjoner og det sivile samiske samfunn Samiske institusjoner og det sivile samiske samfunn Sametingsrådets melding om samisk institusjonsutvikling Foto: Roger Persson, Várjjat Sámi Musea Ávjovárgeaidnu 50 N-9730 Karasjok/Kárášjohka Telefon

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0203/08 08/00440 SØKNAD OM STØTTE TIL NISGA'A LONGHOUSE - HOVEDPROSJEKT

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0203/08 08/00440 SØKNAD OM STØTTE TIL NISGA'A LONGHOUSE - HOVEDPROSJEKT Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0203/08 08/00440 SØKNAD OM STØTTE TIL NISGA'A LONGHOUSE - HOVEDPROSJEKT 0204/08 08/00525 KÅFJORD TURSENTER - TILSKUDD

Detaljer

SAMHANDLING OG SAMBRUK

SAMHANDLING OG SAMBRUK Vedlegg 1 Prosjekt SAMHANDLING OG SAMBRUK Referanse 1318582054419 Rapport nr.: 2 juni 2014 1 Prosjektet Samhandling og sambruk 2012 2014 har vært eid av Lenvik bibliotek i samarbeid med Finnsnes AS, Studiesenter

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

Strategiplan for kultur 2014-2020

Strategiplan for kultur 2014-2020 Strategiplan for kultur 2014-2020 Høringsutkast 3.mai 2013 Kulturlivet dekker våre behov, kunsten innfrir våre lengsler. Kulturen skal ta vare på tradisjonen, kunsten skaper nye tradisjoner. Kulturen er

Detaljer

lan for kultur i nordområdene

lan for kultur i nordområdene es landsdel - Handlingsplan lan for kultur i nordområdene Mulighetenes landsdel - handlingsplan for kultur i Nordområdene Kart over det baltiske området. Cartographer/Designer Philippe Rekacewicz, UNEP/GRID-Arendal

Detaljer

Gáisi Giellaguovddáš/ Språksenter. -Vedtekter -Virksomhetsplan (2010-2012)

Gáisi Giellaguovddáš/ Språksenter. -Vedtekter -Virksomhetsplan (2010-2012) Gáisi Giellaguovddáš/ Språksenter -Vedtekter -Virksomhetsplan (2010-2012) Vedtekter for Gaisi Språksenter 1 FORMÅL Gaisi Språksenter har som hovedmål å være et lokalt- og regionalt kompetansesenter for

Detaljer

Forsiden: Danserne Nina Biong og Thomas Lægreid Gundersen på residens hos Dansearena nord, 2013 Foto: Zbigniew Wantuch/Dansearena nord

Forsiden: Danserne Nina Biong og Thomas Lægreid Gundersen på residens hos Dansearena nord, 2013 Foto: Zbigniew Wantuch/Dansearena nord DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Forsiden: Danserne Nina Biong og Thomas Lægreid Gundersen på residens hos Dansearena nord, 2013 Foto: Zbigniew Wantuch/Dansearena nord DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

Detaljer

Evaluering av samiske språksentre

Evaluering av samiske språksentre Rapport 2012:6 Evaluering av samiske språksentre Aajege Vigdis Nygaard Áila Márge Varsi Balto Marit Solstad Karl Jan Solstad Tittel : Forfatter : Evaluering av samiske språksentre Vigdis Nygaard, Áila

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

ÅRSMELDING ÁRRAN - JULEVSÁME GUOVDÁSJ/ LULESAMISK SENTER. Vil du vite mer om Árran kan du gjerne logge deg inn på vår hjemmeside www.arran.no.

ÅRSMELDING ÁRRAN - JULEVSÁME GUOVDÁSJ/ LULESAMISK SENTER. Vil du vite mer om Árran kan du gjerne logge deg inn på vår hjemmeside www.arran.no. 2006 ÅRSMELDING ÁRRAN - JULEVSÁME GUOVDÁSJ/ LULESAMISK SENTER ÅRSMELDING Side 2 ÁRRAN JULEVSÁME GUOVDÁSJ/LULESAMISK SENTER Ved direktør Filip Mikkelsen Direktør Filip Mikkelsen Styret igangsatte et strategisk

Detaljer

Sametingets plenum. Møtebok 003/11

Sametingets plenum. Møtebok 003/11 Sametingets plenum Møtebok 003/11 Ávjuvárgeaidnu 50, N-9730 Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no Tid: 21.09.11-23.09.11 Sted: Karasjok Saksliste

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 30.06.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 30.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 30.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

Årsrapport. Prosjekt RadArt. Hege Pålsrud

Årsrapport. Prosjekt RadArt. Hege Pålsrud Årsrapport Prosjekt RadArt Hege Pålsrud Innholdsfortegnelse RAPPORT FOR PILOTPROSJEKT RADART 2010 3 1 PROSJEKT RADART 3 1.2 STYRINGSGRUPPE, PROSJEKTLEDER, GJESTESPILLGRUPPE, PROFILERING 3 1.3 VISJON 4

Detaljer

Husflidshåndverkere. Fylkeskommunen

Husflidshåndverkere. Fylkeskommunen ÅRSMELDING 2011 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

Årsmelding 2012 for. Fra Nordkalottkonferansen 2012 Foto: John-Ivar Nilsen, Nordisk informasjonskontor i Nord-Norge

Årsmelding 2012 for. Fra Nordkalottkonferansen 2012 Foto: John-Ivar Nilsen, Nordisk informasjonskontor i Nord-Norge Årsmelding 2012 for Fra Nordkalottkonferansen 2012 Foto: John-Ivar Nilsen, Nordisk informasjonskontor i Nord-Norge 1 Innholdsfortegnelse: Sammendrag 1 Innledning 2 Formål. 3 Styret og administrasjonen...

Detaljer

Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014

Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014 Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014 Veien til en styrket visuell kunstscene i Troms Å styrke den visuelle kunstscenen i Troms er vår ambisjon. Det skjer mye spennende på det visuelle kunstfeltet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. Vil du vite mer om Árran kan du gjerne logge deg inn på vår hjemmeside www.arran.no.

ÅRSBERETNING 2008. Vil du vite mer om Árran kan du gjerne logge deg inn på vår hjemmeside www.arran.no. Side 2 ÁRRAN JULEVSÁME GUOVDÁSJ/LULESAMISK SENTER Ved direktør Filip Mikkelsen Árran julevsáme guovdásj/lulesamisk senter som regional kunnskaps og kompetanseinstitusjon Árrans hovedmålsetting er at institusjonen

Detaljer

Velkommen til Kåfjord -en kreativ kommune

Velkommen til Kåfjord -en kreativ kommune Velkommen til Kåfjord -en kreativ kommune.med kultur i veven Mangfold styrker Velkommen til Kåfjord! andre aktiviteter som er i regi av våre lag og foreninger. Kåfjord kommune er en god kommune å vokse

Detaljer

Virksomhetsplan 2007-2009

Virksomhetsplan 2007-2009 Virksomhetsplan 2007-2009 Moskavuona Sámi giellaguovddáš / Samisk språksenter i Ullsfjord eies og drives av Tromsø kommune, der kommunen har ansvaret for lokaler, økonomien, og for de ansatte. Sametinget,

Detaljer

Halvårsrapport for Samisk språksenter i Ullsfjord Juli - desember 2005

Halvårsrapport for Samisk språksenter i Ullsfjord Juli - desember 2005 Halvårsrapport for Juli - desember 2005 Innledning Halvårsrapporten er utformet av ny daglig leder Arnstein Johnskareng som tiltrådte i august 2005. Forrige daglig leder - Emily Pope Bjørsmo - skrev halvårsrapport

Detaljer