Årsmelding 2010 for Davvi álbmogiid guovddáš OS/Senter for nordlige folk AS. Årsmelding. Davvi Álbmogiid Guovddáš OS/ Senter for nordlige folk AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2010 for Davvi álbmogiid guovddáš OS/Senter for nordlige folk AS. Årsmelding. Davvi Álbmogiid Guovddáš OS/ Senter for nordlige folk AS"

Transkript

1 Årsmelding Davvi Álbmogiid Guovddáš OS/ Senter for nordlige folk AS

2 1. Innledning Davvi Albmogiid Guovddaš OS / Senter for nordlige folk AS (DÁG) ble etabler i Selskapets har kontor og virksomhetslokaler i Manndalen i Kåfjord kommune. Formål er å fremme samisk og nordlige urfolks kunst og kultur har vært selskapet første ordinære driftsår. Året har vært preget av utbygging av sentret som selskapet disponeres, etablering av museumsvirksomhet og konsolidering av det nye selskapet. De nye lokalene og virksomhetene gir store muligheter for utviklinga av drift og nye produkter framover. 2. Eierne DÁG er et aksjeseselskep med følgende eiere og fordeling av aksjer: Sametinget 30 % Troms fylkeskommune 30 % Kåfjord kommune 20 % Riddu Riddu Festivála AS 10 % Ája Samisk senter AS 10 % 3. Styret Styret i DÁG har i bestått av Kristina Torbergsen, styreleder Svein Peter Pedersen, nestleder Lene Hansen Åge B Pedersen Berit Oskal Eira Varamedlemmer: Tor Zachariassen Karin Karlsen Geir Tommy Pedersen Anne Lise Fredlund Nils Olaf Larsen (valgt for Troms fylkeskommune) (valgt for Kåfjord kommune) (valgt for Riddu Riññu Searvi) (Valgt for Ája Samisk senter AS) (Valgt for Sametinget) (Troms fylkeskommune) (Kåfjord kommune) (Riddu Riddu Searvi) (private andelshavere) (Sametinget) Sametinget har oppnevnt Hilde Nyvoll som nytt styremedlem for Berit Oskal Eira fra desember Styret har i 2010 avholdt 5 ordinære styremøter, og behandlet til 33 saker. 4. Administrasjon og ansatte Selskapets administrasjon er lokalisert til selskapets lokaler i Manndalen. Selskapet hadde i 2010 fem fast ansatte fordelt på Daglig leder 100 % Basseng/driftsleder 100 % Kjøkkenleder 100 % 2

3 Renholder 80 % It medarbeider 20 % DÁG har i perioden hatt inne personer på tiltak gjennom NAV. DM Consult AS er engasjert som regnskapspartner. PricematerhouseCoopers AS er selskapets revisor. Det har i perioden blitt arbeidet videre med å ferdigstille fusjon mellom DÁG, Ája Samisk senter og Riddu Riddu Reanggat AS. Det har også vært en egen arbeidesgruppe for utredning av framtidig samarbeidsform mellom DÀG og Riddu Riññu Festivála AS. Administrasjonen har videreført arbeidet med å etablere faste rutiner for husmøter og personalmøter, samt utvikle arbeidsreglement og fastsetting av arbeidsoppgaver. 5. Økonomi Selskapet hadde i 2010 en omsetning på 5,2 mill, og et driftsresultat på ,-. Selskapet får grunntilskudd fra Sametinget over posten tilskudd til samiske kulturhus og over posten Samiske museum, og fra Troms fylkeskommune over posten samiske kulturhus. I tillegg har sentret leieavtale med Kåfjord kommune til drift av bassenget. Egeninntekter er knyttet til utleie av kontorlokaler, rom til ungdomsklubb og møte- og arrangementslokaler, og salgsinntekter fra kjøkkenet. 6. Informasjonsarbeid Selskapet ser det som viktig å utvikle gode informasjonsrutiner internt på sentret, og til omverden. Selskapet har i den forbindelse etablert faste Internettsider under navnet sender ut kvartalsvise nyhetsbrev og opprettet egen Facebookside. Vi har også arbeidet med utvikling av løsninger for digital informasjonsformidling til besøkende på sentret 7. Kunst og kulturformidling. DÁG har som mål å drive omfattende kunst og kulturformidling med der opplevelser og kunnskap knyttet til sjøsamisk- og urfolks kultur er i fokus. Samefolkets dag DÁG har vært medarrangør til markering av Samefolkes dag. Programmet omfattet konserter, teater, tale for dagen og matservering. Filmproduksjon DÁG har vært involvert i flere filmprosjekter i virksomhetsåret. DÁG har produsert filmen Greneveving, vært medprodusent til filmene Hos sjøsamene av Reni Wrighet, og Retten til land og vann av Geir-Tore Holm. Beaivváš Sámi Našunálateáhter Det samiske nasjoanlteatret Beaivvaš har faste oppsetnigner av sine turnerende stykker på DÁG. I 2010 har de gjestet sentret med stykkene Allauq og Sáphánat ja olbmot/om mus og menn. DÁG er lokal arrangør og tilrettelegger for oppsetningene. 3

4 Stedsnavn og kulturminner DÁG har videreført arbeide med registrering og publisering av stedsnavn og kulturminner på Internett, et arbeide som ble startet opp under Ája Samisk senter. I 2010 har vi foretatt reistrering av kulturminner på strekningen Lagnes Djupvik i Kåfjord, samt registrering og fotogtrafering av stedsnavn i Indre Kåfjord. Tor Mikalsen har vært prosjektleder for kulturminne prosjektet og Jan Erik Vik har vært prosjektmedarbeider for stadsnavn i Indre Kåfjord. Samisk språkprosjekt I samarbeid med Riddu Riññu og Samisk språksenter gjennomført DÁG et samisk motivasjonskurs for barn under navnet Mini Bargi. Til sammen fem deltakere var med, der formålet var å bruke samisk i forberedelser til Riddu Riññu Festivalen, med ungdommer som veiledere. I samarbeid med Samisk språksenter har DAG avsluttet terminologiprosjektet om samisk ord og uttrykk knyttet til utmark og jordbruk. Ordlista utgis i bokform i løpet av Innspillseminar DÁG har arrangert Innspillseminaret Hvordan ivareta og utvikle samisk og urfolkskunst i samisk institusjoner, i samarbeid med Riddu Riññu og Lásságammi, i oktober. Seminaret samlet 24 deltakere og ble arrangert over to dager. Læremidler DÁG har startet opp prosjektet joik som pedagogisk ressurs, i samarbeid med Gimle barnehage og Sonar film. Prosjektet skal lage en ressursside om joik på Internett med film, 4

5 lydspor og tekst. Målgruppen er barnehager. Animasjonsfilmen Cujaju og en dokumentrfilm og joik i barnehagen som er sentral på nettsidene, er laget av Sonoar film. Fávllis DÁG er samarbeidspartner i prosjektet Fávllis som ledes av Universitetet i Tromsø. I løpet av året har vi gjennomført et åpent møte med tema Lokale ressurser, marked og verdiskaping. Møtet er starten på et forsknings- og brukerprosjekt rettet mot lokale fiskerier. Bebyggelses- og arealplan for Fosseneset DÀG har tatt initiativ til å få utarbeidet ny bebyggelsesplan for området rundet sentret. Dette som ledd i arbeidet med videreutvikling av området. Arkitekt Sami Rintala er engasjert som arkitekt for arbeidet. Arbeidet utføres i samarbeid med Kåfjord kommune, Riddu Riññu og MUIL Andre prosjektet Sentret har gjennom året vært involvert i en rekke prosjekter som har foregått på sentret, eller hatt samisk kunst og kulturformidling som formål. Vi nevner spesielt samarbeid med miljøleir for ungdom i samarbeid med 4H Troms, ekskursjonsprogram for masterstudenter ved Urfolksstudiene i Tromsø, deltakelse på urfolkskonferanse og festival i Burjatia (Russland), arbeid med kartlegging og synliggjøring av billedkunst på sentret, produksjon av åpningskonsert til Arctic Frontiers, og arbeid med å lage en tredimensjonal modell av Manndalen i glass, lys og vann med kunstner Osman Boliev. 8. Reiseliv DÁG har fokus på reiseliv som framtidig strategi og målgruppe. Dettefor å styrke sentrets framtidige økonomisk grunnlag og for å utvikle nye målgrupper for vår formidlingsvirksomhet. I 2010 har vi arbeidet med kompetansebygging, og daglig leder har deltatt på en kursrekke i regi av Innovasjonj Norge om kompetanseheving av reiselivsaktører. Vi har også deltatt i Kåfjord kommune sin reiselivsgruppe knyttet til Småsamfunnssatsinga. Som del av dette var vi med på studietur til Tamokdalen i november. DÁG har i samarbeid med Riddu Riññu engasjert egen prosjektleder for reiseliv, med oppgave å lage en felles plan for reiselivsutviklinga i selskapene. Arbeidet skal ferdigstilles i løpet av første kvartal 2011, og målet er å tilby produkter allerede fra sommeren Kjøkken, matkultur og museum er sentral del av satsinga. 9. Kulturformidlingssenter i Moskva DÁG har i 2010 arbeidet med etablering av kulturformidlingssetner i Moskva. Dette i samarbeid med Riddu Riññu og urfolksorganisasjonen RAIPON i Russland. Den annonserte åpnignskonserten i april ble avlyst pga stans i flytrafikken, men det har vært arbeidet kontinuerlig videre med drifta. Vedtektene er godkjent og det er valgt styre for sentret. Lokalisering blir på RAIPON sine lokaler i Moskva. Kontoret il være i full drift fra Det er bevilget støtte til etableringa fra Sametignet, Kulturdepartementet, Barentssekretariatet og Utenriksdepartementet. 5

6 8. Museum Det er utarbeidet egen årsmelding for Samtidsmuseet for nordlige folk. 9. Drift DÁG besitter i dag en byggningsmasse på vel 3200 m2. Lokalene benyttes som kontorareal, kjøkken, kultursal, møtelokaler, ungdomsklubb og bassengdrift. DÁG har en ansatt som kombinert vaktmester og driftsleder. Faste leietakere er Sametinget, Riddu Riññu, Kåfjord kommune/samisk språksenter, Troms fylkeskommune/samisk bibliotektjeneste for Troms, NRK Sápmi og Nord-Troms Museum har vært preget av fullføring av siste byggetrinn, finansiert av Kulturdepartementet. Utbygginga omfatter areal til fast museumsutstilling, skiftende utstillinger, bibliotek, stuiderom, kafé og kontor. Byggherre har vært Statsbygg og hovedentreprenør Tromsbygg AS. Nybygget ble formelt overdratt til DÁG i desember. DÁG har i løpet av året gjort utbedring av den gamle bygningsmassen. Taket over kultursalen en skiftet ut, lokalene til ungdomsklubben er delvis pusset opp og det er bygd nye kontorlokaler i tidligere pauserom. 10. Kjøkken DÁG har et godt etablert kjøkken som baserer sin meny på lokale sjøsamiske mattradisjoner. Viktig del av virksomheten baserer seg på å ta vare på og utvikle de lokale mattradisjonene, noe som er viktig i en tid da det sette mange restriksjoner på hjemmebasert råvareproduksjon. Kjøkkenet har i løpet av året gjennomført egenarragementer som Etegildet, Viltafte og Bygdas julebord. I tillegg har kjøkkenet ansvar for matserveringen i forbindelse med Riddu Riññu Festivála, Manndalen fiskefestival og Samefolkets dag. Kjøkkenet tilbyr lunsj og middag i forbindelse med møter og konferanser som finner sted på sentret. I 2010 har kjøkkenet også innledet samarbeid med Siam Catering og thaimat kvelder to ganger i året. Kjøkkenet har en kokk/kjøkkenleder fast tilsatt, eg leier ellers inn personell etter behov. 11. Basseng Selskapet drifter svømmebassenget som er lokalisert i sentret. I hovedsak er bassenget et tilbud til skoleelever i Kåfjord kommune som er hovedleietaker i bassenget, men det er også gitt tilbud til bygdas innbyggere om svømming. Fra er avtalen med opphørt og det foreligger ikke planer for videre drift av bassenget etter dette. Manndalen

7 Kristina Torbergnse Svein Peter Pedersen Lene Hansen Styreleder Nesteleder Styremedlem Åge B Pedersen Berit Oskal Eira Henrik Olsen Styremedlem Styremedlem Daglig leder 7