for nordlige folk RIDDU RIĐĐU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "for nordlige folk RIDDU RIĐĐU"

Transkript

1 Sluttrapport Riddu Riđđu Senter for nordlige folk RIDDU RIĐĐU SENTER FOR NORDLIGE FOLK SLUTTRAPPORT MAI 2011

2 Davvi álbmogiid guovddáš / Senter for nordlige folk 1. Innledning Som et resultat av et forprosjekt igangsatt i 2005, ble prosjektet Riddu Riđđu Senter for nordlige folk startet opp i 2008, med formål å etablere et helårlig formidlingssenter for nordlige folks kunst, kultur og kunnskap. Prosjektet fikk støtte og finansiering fra Troms fylkeskommune, med status som et av Troms fylkeskommunes prioriterte prosjekter innenfor Nordområdesatsningen. Prosjektet fikk også positiv gehør og medfinansiering fra Sametinget, Kåfjord kommune og Arbeidsog inkluderingsdepartementet. Denne rapporten oppsummerer hva prosjektet har oppnådd og hvordan prosjektet er blitt gjennomført, samt regnskap for bruken av midlene. Vi ønsker å rette en varm takk til bidragsyterne. Uten deres støtte og positivitet ville det ikke vært mulig å gjennomføre prosjektet. Henrik Olsen Daglig leder/prosjektleder Manndalen, 21. mai 2011

3 2. Oppsummering Prosjektet har oppnådd hovedmålsettingene som ble nedfelt i prosjektets startfase, og vi har fått etablert et senter for formidling av samisk og nordlige urfolks kulturer som gir muligheter for videre utvikling. Prosjektet har fått på plass en eier og administrasjonsmodell for videre drift av Senter for nordlige folk gjennom reorganisering og fusjonering av deler av de samiske institusjonene i Nord Troms. Disse organisatoriske grepene vil sikre god styring og medvirkning fra sentrale aktører og gi rom for framtidig videreutvikling av senteret. Rom og arealbehovet er løst gjennom lokalisering av sentret fra tidligere Ája Samisk senter i Kåfjord, til nå Davvi álbmogiid guovdáš OS/Senter for nordlige folk AS. Prosjektet har laget plattform for produksjon og formidling av nordlige folks kunst, kultur og kunnskap der Samtidsmuseet for nordlige folk og Riddu Riđđu Festivála er medspillere, og der produksjon av film, utvikling av pedagogiske ressurser og utstillinger er sentrale elementer. Prosjektet har videreutviklet ideen om et fysisk sted der arkitektur, botradisjoner, klestradisjoner og handverk for nordlige folk er gjennomgående tema. Prosjektet har etablert en modell for reiselivsutvikling og pre etablert et reiselivsselskap som skal stå for den videre utvikling av produkter. Prosjektet har arbeidet med oppbygging av sin internasjonale virksomhet, bl.a. med etablering av et kulturformidlingssenter i Russland. Prosjektet har sikret samarbeidet mellom Senter for nordlige folk og Riddu Riđđu Festivála gjennom langsiktig samarbeidsavtale og felles måloppnåelse. Prosjektet har fått på plass en finansieringsordning for driften av sentret og administrasjon og stab for sentret. 3. Framtidige perspektiver Etablerte og planlagte tiltak og aktiviteter legger til rette for en ytterligere utvikling av aktivitetene ved senteret. Produksjon og formidling av kunst, kultur og kunnskap, botradisjoner, reiseliv og internasjonalt urfolkssamarbeid er alle tema som egner seg for ytterligere satsning. Senterets arbeid med å utvikle merkevareprodukter er i så måte en oppfølging av dette prosjektarbeidet, det samme gjelder deltakelse i forskjellig forsknings og utviklingsarbeid. Det faktum at Senter for nordlige folk og Riddu Riððu Festivála over land tid har bygd kompetanse om globale urfolksforhold med en særlig vektlegging av nordlige forhold, gjør dette miljøet til en viktig møteplass for kulturarbeidere og andre der erfaringer og nettverk kan deles. Samtidig er virksomheten godt forankret i en lokal sjøsamisk kontekst med stor betydning for området og regionen. Denne virksomheten vil kunne nyttiggjøres også i tilknytning til styrkingen av Tromsøs rolle som arktisk sentrum. Nyskapende kulturvirksomhet i møtet mellom det lokale og det globale vil derfor være en fortsatt satsning for Senter for nordlige folk og Riddu Riððu Festivála.

4 4. Eier og driftsorganisasjon for Senter for nordlige folk For å lage en langsiktig driftsmodell for Senter for nordlige folk har det vært viktig å lage en selskaps og organisasjonsmodell som sikrer gjennomføring av sentrets ideer med tilstrekkelig ressurser. Parallelt med at prosjektet ble startet opp, ble det igangsatt arbeid med reorganisering av de samiske institusjonene i Nord Troms. Sentrale offentlige aktører mente det var et forbedringspotensiale i arbeidet med å fremme samisk kultur, ved større grad av samhandling mellom eksisterende samiske institusjoner i regionen. Det ble derfor tatt initiativ til reorganisering av tidligere Ája Samisk senter, samt sett på muligheter for fusjonering av flere selskaper for å sikre et sterkere felles kompetansemiljø for arbeidet med samiske saker. Resultatet ble danning av et nytt selskap som omfavnet Ája Samisk senter BA, museumsavdelingen, serverings og evenementselskapet Riddu Riđđu Reanggat AS og det igangsatte prosjektet Riddu Riđđu Senter for nordlige folk. På stiftelsesmøtet der Troms fylkeskommune, Sametinget, Kåfjord kommune, Riddu Riđđu Searvi og representanter for andelshaverne for Ája Samisk senter BA deltok, ble det enighet om at det nye selskapet skal hete Senter for nordlige folk / Davvi álbmogiid guovddáš selskapet skal være et aksjeselskap med 2,4 mill i aksjekapital det skal være en eierfordeling med flertall av offentlige eiere fordelt som følger: Troms fylkeskommune 30 %, Sametinget 30 %, Kåfjord kommune 20 %, Ridddu Riddu Searvi 10 % og private 10 %. Selskapets formål er «... å utvikle, ivareta og fremme samisk, urfolks og nordlige folks kulturer med utgangspunkt i det sjøsamiske. Selskapet skal være et ressurssenter for aktører som jobber for selskapets formål på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt plan. Sentret skal gjøre nordlige folks kulturer mer tilgjengelig, og bidra til økt kunnskap og oppmerksomhet om urfolk.» Det nye selskapet overtar bygningsmassen fra Ája Samisk senter. Senter for nordlige folk AS har en stab på fem personer innen ledelse, drift og formidling. Gjennom etablering av Senter for nordlige folk AS er det sikret en god drifts og eiermodell som gir grunnlag for langsiktig planlegging. På sikt er det behov for å øke grunnbemanning på museumsog kulturproduksjonssiden.

5 Sluttrapport Riddu Riđđu Senter for nordlige folk 5. Rom og areal Rom og arealbehovet for sentrets virksomhet er sikret gjennom etablering avv det nye selskapet og innfusjonering av Ája Samisk senter BA. Dette innebærer at selskapet har overtatt bygningsmassen fra Ája Samisk senter i Manndalen, inkludertt den nylig fullførte utbygginga avv sentret med finansiering fra Kulturdepartementet. Bygningsmassen består i dagg av 3000 m2 fordelt på 2 etasjer. Bygget rommer Museumslokaler kontorr og faste og skiftendee utstillingslokaler Bibliotek Kjøkken og serveringslokaler Kultursal Kontorfasiliteter for utleiee Foajé Ungdomsklubbb

6 NRK studio Undervisnings og møtelokaler I tillegg disponerer sentret et uteområde som gir mulighet for videre utvikling av sentrets formål, hvor det er etablert en samling av nordlige folks boliger som vil benyttes i forbindelse med festival, reiselivs og arrangementsavikling.

7 Sluttrapport Riddu Riđđu Senter for nordlige folk 6. Produksjon og formidling av nordlige folks kunst, kultur og kunnskap Prosjektet har i perioden arbeidet med å danne en plattform for formidling avv samisk og nordlige folks kunst, kultur og kunnskap. Viktige redskaper i dette er samarbeidet medd Riddu Riđđu Festivála, etableringenn av Kulturformidlingssentret i Russland og Samtidsmuseet for nordlige folk. Sistnevnte ligger organisatorisk under sentret. Kunst, kultur og kunnskapsformidling innenfor rammen av nordligee urfolk er kjernesakerr for senterets virksomhet. Sentralt i prosjektet har derfor vært å identifisere naturlige innsatsområder for sentrets framtidige virksomhet, og kartlegge naturlige samarbeidspartnere. Det er tre virksomhetsområder som utpeker seg for videre satsning: Film, utstilling og pedagogiskee ressurser. Prosjektet har hatt mye fokus på enkel dokumentarfilmm produksjon med utgangspunkt i at prosjektet har et nettverk med filmskapere, og fordi film er et visuelt mediumm for å formidle kunnskap. I prosjektperioden harr vi samarbeidet med Reni Wright om produksjon av fire filmer i en serie med tittelen «Hos sjøsamene», produsert undervisningsfilmen «Greneveving», vært medvirkende i Geir Tore Holm sin kunstfilm «Retten til landet og vannet», v og tilrettelagt nettsider for filmenee «Cujaju» og «Joiketoner i byen».. Prosjektett har kjøpt inn noe primærutstyr for filmproduksjon. Gjennom utbygging av sentret err det tilrettelagt rom til utstillingsformål. Rommene disponeres av Samtidsmuseet for nordlige folk og fokus vil være formidling av nordlige folks s samtidskunst og andre tematiske utstillinger knyttet til samer og nordlige urfolk. Prosjektet har gjennomført flere delprosjekter innen utvikling og tilgjengeliggjøring av pedagogiske ressurser, spesielt rettet mot barn og unge. Vi har produsert en joikeforestilling for skoleverket, laget ressursside for barnehager om joik på Internett (www.cujaju.no), utviklet arena forr språk og kulturopplæring, og produsert film materiell som kan anvendes avv skoleverket. Av andre prosjekter som er gjennomført nevnes produksjon av forestillinger for den årlige internasjonale konferansen Arctic Frontiers, fagprogrammer for Universitetet i Tromsø og artistformidlingg til festivaler i utlandet. Flere av prosjektene vi har involvert oss i, er av langsiktigg varighet og vil gi ringvirkninger.

8 Sluttrapport Riddu Riđđu Senter for nordlige folk 7. Nordlige folks botradisjoner Prosjektet har arbeidet med å videreutvikle planen om etablering av en samling av nordlige folks botradisjoner. Samlingen omfatter ulike typer boliger og klestradisjoner tilhørende ulike nordlige urfolk. Boligene og gjenstandenee gir besøkende innblikk i ulike arkitekturtradisjoner, måter å organisere boliger på og klestradisjoner. Boligene skal fungere somm funksjonelle rom for forsamlinger og seremonier, innlosjering og møtelokaler. Samlingen har også mål å være en unik samling av urfolksboliger i nasjonal og internasjonal sammenheng, og støtte arbeidet med å bygge opp stedets urfolkskompetanse. I prosjektperioden ble det bygd et seremonihus i tråd med tradisjoner fra Nisga'a folket i Canada. Bygget er tegnet, planlagt og utsmykket i samråd med arkitekt Nancy Mackin fra Nisga'a og oppført av lokale snekkere fra Kåfjord. Bygget har ett mål på 10 x 14 meter, og består av forsamlingsrom, kjøkken og toalett. Det er plass til opptil 1000 personer inne i bygget. Huset blee reist med støtte fra Norsk kulturråd, Sametinget, Kåfjord kommune, Kulturdepartementet og Troms fylkeskommune. Nisga a huset inngår i en et kulturlandskap på Riddu sletta i Manndalen, hvor det i tilleggg er en tradisjonell gamme, lavvu, tuvinsk yurta, scenebygg og aktivitetsområde. Området liggerr nært opp til Senter for nordlige folk, Riddu Riddu Festivála, skole, barnehagee og idrettsanlegg.

9 Sluttrapport Riddu Riđđu Senter for nordlige folk 8. Reiselivsutvikling Oppbygging av kultur som ligger i områdets kultur og landskap, til å skape s nye virksomheter som og naturbasert reiseliv har vært et av hovedmålene i prosjektet. Dette for å utvikle potensialet genererer arbeidsplasser og økonomi. Samtidige bidrarr aktivitetene til å øke besøks og publikumstallet for sentret og Riddu Riddu Festivála. I prosjektperioden har vi utarbeidet en reiselivsplan for Senter for nordlige folk og Riddu Riđđu Festivála i fellesskap, og konkretee reiselivsprodukter i samarbeid med m andre lokale aktører. Det er etablert en egen reiselivsavdeling i tilknytning til sentret, med navnet Visit Riddu. Reiselivssatsingen er operativ fra sommerenn 2011, med tilsammenn 12 ulike produkter. Det er også igangsatt et arbeid med utvikling av vinterprodukter, og det er søkt investeringsstøtte til innkjøp av utstyr til gjennomføring av turpakkene. Prosjektet har lagt vekt på å støtte opp om reiselivssatsinga som er e gjort i regi av Kåfjord kommune, der utvikling av naturbasert opplevelser med merkede turløyper og o hengebrua i Ankerlia/Sabetjohk står sentralt.

10 I prosjektperioden har sentret vær aktivt med i arbeidet med felles reiselivsplan for Lyngenfjord regionen. I oppfølgingen av planarbeidet har sentret deltatt i arbeidsgruppa med mandat å utvikle organisatorisk plattform for felles markedsføring og salg av reiselivet i de tre Lyngenfjordkommunene Kåfjord, Storfjord og Lyngen. Prosjektet har som ledd i arbeidet med utvikling av reiseliv påbegynt arbeidet med ny bebyggelsesplan for Fossenesset. Arkitekt Sami Rintala har vært engasjert til å utarbeide planer og skisser for framtidig utseende, funksjon og bebyggelse av området, slik at det vil fungere både som sted for festival og arrangementsavvikling og som et sted for turister.

11 Sluttrapport Riddu Riđđu Senter for nordlige folk 9. Etablering av kontor i Russland Styrking av arbeidet mot Russland og Sibir har vært et av de prioriterte innsatsområdenee til prosjektet. Dette fordi Russland er grenseland til Norge, som har en e stor og mangfoldig urfolksbosetning. Gjennom det mangeårige arbeidet med Riddu Riđđu Festivála er samarbeid med Russland blitt en tradisjon. For å følge opp dette arbeidet og bygge langsiktige relasjoner medd våre urfolkspartnere i Russland, har vi etablert et eget kontor i Moskva. Dette som et samarbeid mellom m Senter for nordlige folk AS, Riddu Riđđu Festivála AS og urfolksorganisasjonen RAIPON i Russland. Kontorets offisielle navn er Stiftelsen for støtte og utvikling av nordlige urfolks kultur. Kontoret skal arbeide for å synliggjøre og fremme urfolks kunst og kultur i Russland, bidra til nettverksbygging og kulturelt samarbeid mellom samer og urfolk i Russland og drive programutvikling for Riddu R Riđđuu Festivála og Senter for nordlige folk. Kontoret er samlokalisert med RAIPON i Moskva, og har to ansattee og et styree på tre medlemmer: Marina Olsen (oppnevnt av Senter for nordlige folk), Susann Funderud Skogvang (oppnevnt av Riddu Riđđu Festivála) og Rodion Sulyandziga (oppnevnt av RAIPON). Den offisielle åpningen av kontoret finner sted 31. mai 2011, og markeres med konsert med Mari Boine og fire russiske urfolksartister i Moskva. I denne anledning arrangeres a det også mottakelse og urfolkslunsj på Den norske ambassaden i Moskva. Forprosjektet for etablering av kontoret ble gjennomført med økonomisk støtte fra Utenriksdepartementet. Kulturdepartementet har gitt økonomisk støtte til kontorets første driftsår.

12 10. Styring, administrering og finansiering av prosjektet Hovedprosjektet ble startet opp i januar 2008, etter et forprosjekt i perioden der Ole Bjørn Fossbakk var prosjektleder, og ble avsluttet i mai Prosjektleder har vært Henrik Olsen, og prosjektleders stillingsprosent har variert fra 50 til 80 %. Ansvarlig søker for prosjektet var Riddu Riđđu Searvi, men prosjektansvaret ble flyttet over til Senter for nordlige folk AS i 2010, etter at selskapet ble etablert. Styringsgruppa for prosjektet har bestått av Else Grete Broderstad, leder Geir Tore Holm Alona Yfiemenko Gunn Britt Retter Ellen Østgård (fram til mars 2009) I tillegg har Geir Tommy Pedersen, Harald Lindbach og Frederik Lennert vært vara til styringsgruppa. Styringsgruppas oppgave har vært å gi faglig innspill til arbeidet med prosjektet. Prosjektet er gjennomført med økonomisk støtte fra Troms fylkeskommune, Sametinget og Kåfjord kommune og Arbeids og inkluderingsdepartementet. I tillegg er det blitt bevilget støtte til enkeltprosjekter i perioden. DM Consult AS, Birtavarre, har vært regnskapsfører for prosjektet og PricewaterhouseCoopers v/kurt Hammervik har utført revisjon. 11. Regnskap Prosjektetregnskap viser følgende fordeling av kostnader og inntekter, sammenlignet med budsjett. Vedlagt følger signert regnskap og revisors beretning til regnskapet.

13 Fotoindex Forside: Senter for nordlige folk. Foto Ørjan Berthelsen Kp 5: Biblioteket på Senter for nordlige folk. Foto Ørjan Berthelsen Kp 6: Lena Susanne Gaup underviser i joik. Foto Kristian O. Gundersen Kp 7: Nisga'a huset. Foto Ørjan Berthelsen Kp 8: Brua i Sabetjohk. Illustrasjon Kåfjord kommune Kp 9: Signering av avtale om etablering av urfolkssenter. Foto Anja Salo

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl.

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl. Bibliotek? Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014 Vedtatt av Finnmark fylkesting 8. desember 2004 bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek www.fm.fylkesbibl.no Forord Fylkesutvalget

Detaljer

Den verdifulle kystkulturen i Nordland

Den verdifulle kystkulturen i Nordland RAPPORT Riksantikvaren er som direktorat for kulturminneforvaltning Miljøverndepartementets rådgivende og utøvende Den verdifulle kystkulturen i Nordland med kulturarven som ressurs for utvikling faginstans

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

DET MULIGES KUNST. Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren

DET MULIGES KUNST. Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren DET MULIGES KUNST Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren Fra Ekspertgruppe for kunst og kultur i opplæringen oppnevnt av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet DET MULIGES KUNST Råd til

Detaljer

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY Visjon og strategi for Stavanger som arrangementsby STAVANGER KOMMUNE 1 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Overordnede mål og retningslinjer 3 2.1 Visjon 3 2.2 Hovedmål

Detaljer

Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat

Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat Regionalpark som utviklingsstrategi En introduksjon SOLVEIG SVARDAL, KRISTIAN BJØRNSTAD OG MORTEN CLEMETSEN TF-notat nr. 16/2008 TF-notat Tittel: Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan gjennomføre

Detaljer

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

Den internasjonale del av Ibsenåret 2006

Den internasjonale del av Ibsenåret 2006 Den internasjonale del av Ibsenåret 2006 Rapport og vurdering Fokus på UD/utenriksstasjonenes bidrag. Anders Wirak (DECO AS) Janne Lexow (DECO AS) Oslo Mai 2008 1 Innhold Forord... 4 Oppsummering... 5

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 1 UTVALGETS MANDAT OG ARBEID 7 1.1 Mandat og sammensetning

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

Bibliotek - også litteraturhus (Ref #1318599753212)

Bibliotek - også litteraturhus (Ref #1318599753212) Bibliotek - også litteraturhus (Ref #1318599753212) Søknadssum: 950000 Kategori: Samarbeid Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Bibliotek / 974628309 Rådhuset, Postboks 289, 8001

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK?

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? Evaluering av tiltaksplanen Gi rom for lesing! Delrapport 3 Trond Buland, i samarbeid med Liv Finbak, Kristianne V. Ervik og Trine Stene SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge

Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge Kulturell Dialog AS Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge Ansvarlig for rapporten er Kulturell Dialog AS ved prosjektleder Trine Olsen-Slagman og

Detaljer

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Steinar Johansen, Harald Furre, Bjørn Brastad, André Flatnes og Frants Gundersen Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Samarbeidsrapport NIBR/Oxford Research A.S. 2010 Infrastruktur

Detaljer

Universell utforming som kommunal strategi

Universell utforming som kommunal strategi Rapport Universell utforming som kommunal strategi Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen 2005-2008 Rapport Universell utforming som kommunal strategi Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer