Davvi Álbmogiid Guovddáš OS/ Senter for nordlige folk AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Davvi Álbmogiid Guovddáš OS/ Senter for nordlige folk AS"

Transkript

1 Davvi Álbmogiid Guovddáš OS/ Senter for nordlige folk AS Årsmelding Årsregnskap 2012 Februar

2 1. Innhold 1. Innledning side 3 2. Eiere side 3 3. Styret side 3 4. Ansatte side 4 5. Økonomi side 4 6. Aktører på sentret side 4 7. Informasjonsarbeid og representasjoner side 4 8. Kunst-, kultur- og kunnskapsformidling side 5 9. Kulturbasert næringsutvikling side Museum side Nordlige verden kontoret og internasjonalt arbeid side Drift og byggning side Kjøkken side 9 Fotoindex side 10 Arrangementsstatestikk side 11 2

3 1. Innledning Davvi álbmogiid guovddaš OS / Senter for nordlige folk AS (DÁG) ble etabler i 2009, med formål å fremme samisk og nordlige urfolks kunst og kultur. Selskapets har kontor og virksomhetslokaler i Manndalen i Kåfjord kommune. DÁG er eier og driver av Samtidsmuseet for nordlige folk har vært et aktivt år der vi har løftet arrangementsdelen av sentret, arbeidet med informasjonsarbeid, videreutviklet det internasjonale arbeidet og avsluttet flere prosjekter som har vært pågående over tid. Vi har også utviklet reiselivsdelen av virksomheten med utstyrsinvestering, lagt organisatorisk grunnlag for videre drift og inngått samarbeidsrelasjoner med viktige aktører. Selskapet har hatt som mål å bygge opp en god kulturhusprofil for sentret, og gjennomført en rekke arrangementer inne ulik sjangere. Til sammen har vi hatt 112 arrangementer med til sammen 4724 arrangements besøkende. Samarbeidet med de andre aktørene på sentret fungerer bra og tilstanden på det bygningsmessige er tilfredsstillende. Vi har i løpet av året arbeidet med oppgradering av Kultursalen, garderobe- og bassengarealet. Selskapet har oppnådd målsettingen om å balansere drifta økonomisk med et positiv årsresultat på ,-. Vi ser likevel en økonomisk utfordrende situasjon framover, da selskapets lånekostnader er høye. 2. Eierne DÁG er et aksjeselskap med følgende eiere og aksjefordeling: Sametinget 30 % Troms fylkeskommune 30 % Kåfjord kommune 20 % Riddu Riđđu Festivála AS 10 % Private eiere 10 % 3. Styret Styret i DÁG valgt på Generalforsamling , består av Ragnhild D Eriksen, styreleder Svein Peter Pedersen, nestleder Asle Tveitnes Eilif O Larsen Hilde Nyvoll Kristina Tobergsen, vara Karin Karlsen, vara Geir Tommy Pedersen, vara Anne Lise Fredlund, vara Nils Olaf Larsen, vara (valgt for Troms fylkeskommune) (valgt for Kåfjord kommune) (valgt for Riddu Riđđu Festivála) (Valgt for private) (Valgt for Sametinget) (Troms fylkeskommune) (Kåfjord kommune) (Riddu Riđđu Festivála) (Private) (Sametinget) Styret har i 2012 avholdt 4 styremøter, og behandlet 32 saker. 3

4 4. Administrasjon og ansatte Selskapets administrasjon er lokalisert til selskapets lokaler i Manndalen. Selskapet hadde i 2012 fire fast ansatte fordelt på Daglig leder 100 % Driftsleder 100 % Museumskurator 100 % Renholder 100 % I tillegg har selskapet tilsatt prosjektledere knyttet til enkeltprosjekter. DM Consult AS er engasjert som regnskapspartner. Enter Revisjon Hålogaland AS er selskapets revisor. 5. Økonomi Selskapet hadde i 2012 en omsetning på 5,9 mill, og et driftsresultat på ,-. Selskapet får grunntilskudd fra Sametinget over posten tilskudd til samiske kulturhus og over posten Samiske museum, samt fra Troms fylkeskommune. Egeninntekter er knyttet til utleie av lokaler, møte- og arrangementsvirksomhet og utleie av utstyr. 6. Aktører på sentret Følgende institusjoner, organisasjoner og selskap har tilhold på sentret, og utgjør sentret samlede ressurs og kompetanse: Sametinget, Samisk språksenter, Riddu Riđđu Festivála, Samisk bibliotektjeneste for Troms, Samtidsmuseet for nordlige folk, Nord-Troms Museum, Kåfjord folkebibliotek, NRK Sápmi, Sáve design, Lulás kafé, Vimla, Manndalen ungdomsklubb, Manndalen ungdoms- og idrettslag, K-sekretariat IKS 7. Informasjonsarbeid og representasjoner Selskapet har utviklet informasjonsrutiner internt på sentret og ovenfor omverden. Selskapet sender ut kvartalsvise nyhetsbrev, sesongprogrammer, jevnlige Facebook oppdateringer og avisannonsering. Selskapets internettadresse er Det er arbeidet med utvikling av ny grafiske profil for selskapet, og arbeid med strategiplan er påbegynt. Det er også gjennomført bruker- og kundeundersøkelse. Selskapet har deltatt på møter og konferanser i ekstern regi. Selskapet har vært representert på Rom for kultur konferansen til Troms fylkeskommune, Contemporary literature and art of Indigenous Peoples of the North i St. Petersburg, Årsmøtet til Stiftelsen Nordlige verden, Sametingets kunstnerkonferanse, Troms fylkeskommunes Dialogkonferanse for samiske og kvenske institusjoner, Samisk museumsnettverks årsmøte, Statsarkivets seminar om møteplasser og Jubileumskonferanse for Senter for samiske studier ved Universitetet i Tromsø. 4

5 8. Kunst-, kultur- og kunnskapsformidling DÁG har som mål å drive kunst og kulturformidling der opplevelser og kunnskapfromidling knyttet til sjøsamisk- og urfolks kultur er i fokus. Samefolkets dag DÁG har vært medarrangør til markering av Samefolkes dag. Programmet omfattet konsert med Skáidi og Stina Fagertun, filmvisning, tale for dagen og matservering. Eget program for barnehage og skole ble gjennomført på dagtid. Faglige seminar Følgende fagseminar/-foredrag er gjennomført i 2012: Samisk kulturminner og stedsnavn i Kåfjord, v/tor Mikalsen Sápmi slår tilbake, v/paul Pedersen Samisk folkemedisin, v/aina Ravna Seminarene har blitt gjennomført i samarbeid med Samisk bibliotektjeneste for Troms. Konserter I 2012 har følgende konserter blitt avviklet: Rorschachs Blekkraffineri Johanne Ballovarre Violet Road 5

6 Konsert samarbeidspartnere har vært Riddu Riđđu og Samisk bibliotektjeneste for Troms. I tillegg har Riddu Riđđu gjennomført en rekke konserter og forestillinger i forbindelse med festivalavviklinga. Teater Følgdene teaterforestillinger er blitt satt opp i 2012: Silbajávri Stainnak Mitt hjem er i mitt hjerte Giđđadulvi - Alle i samarbeid med Beaivváš Sámi Našunálateahter. Nordlige folks botradisjoner - Bealjegoahti DÁG har initiert prosjekt med å bygge en tradisjonell bealljegoahti med grener. Prosjektet vil avsluttes i 2013 og gjennomføres i samarbeid med Nord-Troms Museum. Filmproduksjon DÁG er medprodusent til filmserien «Fisk, ull og rock. Fortellinger fra en bygd» v/reni Wright. Filmen ble ferdigstilt i juni 2012 og består av fem dokumentarfilmer som behandler tema sjøsamisk kultur, næringer, identitet og språk. DÁG har arrangert filmkurs for ungdom med formål å lære grunnleggende filmteknikk. Tanja Lopez har vært kursansvarlig. Stedsnavn og kulturminner DÁG har videreført arbeidet med registrering og publisering av stedsnavn og kulturminner på Internett. I 2012 har vi avsluttet arbeidet med samiske stedsnavn i Indre Kåfjord, og disse er tilgjengelig med tekst og bilder på Tor Mikalsen har vært prosjektleder. Samisk språkarbeid Vi har gjennomført språk- og kunnskapsformidlingsprosjekt for barn og unge under prosjektet Mini bargi. 15 barn i alderen 7-12 år deltok på 5 dagers leir juli med overføring av tradisjonskunnskap fra eldre til barn, med samisk som hovedspråk. Riddu Riđđu og Samisk språksenter var samarbeidspartnere. Brukt- og nyttmarked DÁG har arrangert månedlige brukt- og nyttmarked, kombinert med åpen kafé, bibliotek og museum. Innkjøp kunst Senter for nordlige folk og Samtidsmuseet har innkjøp verket Nord av Odd Marakatt Sivertsen og handverk av julia Samara, Iwan Rosugbu og Swetlana Rosugbu. Faglig opplegg for skoler DÁG har hatt flere faglig opplegg for grunnskoler og videregående skoler som har besøkt sentret. Museum, foredrag og aktiviteter har inngått i presentasjonene, som blir gjennomført sammen med de andre institusjonene på sentret. Universitetet i Tromsø Senter for samiske studier ved Universitetet i Tromsø benytter Senter for nordlige folk som fast destinasjonsted for ekskursjoner med sine masterstundert i urfolksstudier. 6

7 9. Kulturbasert næringsliv DÁG arbeider for å styrke sentret som aktør innen kulturbasert næringsutvikling. I 2012 har vi jobbet med å styrke sentret sin rolle som tilrettelegger for etablerere tilknyttet sentret. DÁG har i 2012 sluttført investeringer i utstyrspakker for opplevelses- og aktivitetsbaserte produkter. Utstyret er tilgjengelig for andre formidlere av reiseliv og grupper som er på besøk på sentret. Pakken omfatter sykler, raftebåter, truger, spark, lavvuer, fiskeutstyr og bekledning. I løpet av 2012 er Vimla etablert som reiselivsenhet på sentret med formål å utvikle opplevelsesbaserte reiselivsprodukter. Selskapet drives som enkeltmannsforetak og er under oppbygging. I fellesskap er det laget salgsbrosjyrer for reiselivstilbudene tilknyttet sentret. DÁG har vært med i arbeidsgruppe for felles reiselivsselskap for Lyngenregionene, og selskapet er nå blitt formelt stiftet. DÁG sitter også i styringsgruppa for prosjektet Samisk reiseliv, som ble formelt startet opp i desember 2012, med formål å styrke det samiske reiselivet i Nord-Norge. DÁG har samarbeidet med Haman Scandinavia og har gjennom sommersesongen hatt fast program med konserter, museumsbesøk og enkel bevertning for bussturister. Kjøkkenvirksomheten ble i 2012 skilt ut fra øvrig drift, og Eva Fossli har drevet kjøkkenet. DÁG har hatt ansvar for innkjøp av musikk og faglitteratur til senterbutikken Sáve design. 10. Museum Senter for nordlige folk er eier og driftsselskap for Samtidsmuseet for nordlige folk. Museet er lokalisert til sentret med fast utstilling, lokaler for midlertidige utstillinger, kontor og lager. Det er utarbeidet egen årsmelding for museet. 7

8 11. Nordlige verden kontoret og internasjonalt arbeid Nordlige verden kontoret i Moskva ble etablert i Kontoret arbeider med formidling av urfolks kunst og kultur og styrke samarbeidsrelasjonene mellom urfolk i Norge og Skandinavia og Russland. Nordlige verden har kontorlokaler samlokalisert med Raipon Paraplyorganisasjon for russiske urfolk, i Moskva. Sentret har ansatt Svatlana Sulyandziga som daglig leder og Namgar Lkhasaranove som kunstnerisk leder. Begge innehar 50 % stillinger. Marina Olsen representerer DÁG i stiftelsens generalforsamling. Senter for nordlige folk i samarbeid med Nordlige verden og Riddu Riđđu Festivála arrangerte i april konsert og seminar i St.Petersburg. Konsertdelen omfattet konsert med Skáidi, Johtti Kompani, Ajarhaan fra Yakutia, Radik Telush fra Tuva og Olga Letykai fra Chukotka. Tema for konferansen var Tradisjon og innovasjon i urfolkskunst og kultur, og ble arrangert som del av en større konferanse om Russiske urfolks litteratur og poesi. Dmityr Berezkhovv har vært ansatt som rådgiver og utreder for urfolksspørsmål knyttet til Russland. Han har publisert rapportene «The study of the Indigenous people s participation in decision making in Russia Federation» og Indigenous peoples of the Russian North and Sami of Norway. The right to study and practice the native languages. Som del av prosjektet ble det arrangert studietur for russiske samiske urfolkspolitikere til Sametinget i Karasjok under prosjektet «Murmansk Sámi Parliament and international experience on indigenous self-governance». Dette ble arrangert i samarbeid med Raipon. Senter for nordlige folk sitter i styringssgruppa for prosjektet «Opening door to native knowladge», et utredningsprosjekt administrert av Nordeco i Danmark. DÁG er også offisiell søker av finansiering av prosjektet, som involverer samarbeid med organisasjonene Raipon og Yasivey i Russland. 8

9 12. Drift og byggning DÁG besitter i dag en bygningsmasse på 2500 m2. Lokalene benyttes som kontorareal, kjøkken, kafé, senterbutikk, museumsutstilllinger, skiftende utstillinger, kultursal, bibliotek, møtelokaler og ungdomsklubb. I 2011 har vi oppgradert kultursalen med nytt varmepumpeanlegg og nye bord. Det er utarbeidet plan og søknader for full oppgradering av kultursalen til fullverdig kultursal med lyd, lys og amfi. Det er også prosjektert oppgradering av garderobene. HMS arbeidet har omfattet revidering av HMS planen, vernerunder og brannøvelser. 13. Kjøkken Kjøkkendrifta ble fra februar 2012 skilt ut av selskapet og kjøkkenet leies ut til Eva Fossli som driver kafé og restaurant. Manndalen, Ragnhild Dalheim Eriksen Svein Peter Pedersen Asle Tveitnes Styreleder Nesteleder Styremedlem Eilif O Larsen Hilde Nyvoll Henrik Olsen Styremedlem Styremedlem Daglig leder 9

10 Fotoindex Forside: Side 5: Side 7: Side 8: Senter for nordlige folk. Foto Ørjan Bertelsen Riebangardi barnehage synger på Samefolkets dag. Foto Ørjan Bertelsen Reiselivestilbud. Foto Ørjan Bertelsen Johtti med forestilling i St. Petersburg, april Foto Kjellaug Isaksen. 10

11 Arrangementsstatestikk Dato Arrangement Arrangør Medarrangør Besøkende Antall arr Kurs: Neverarbeid Samtidsmuseet Kurs: Båndveving Samtidsmuseet Kurs: Neverarbeid Samtidsmuseet Kurs: Båndveving Samtidsmuseet Utstillingsåpning: Tett inntill Samtidsmuseet Utstillingsåpning: Kløkt Samtidsmuseet DAG Konsert: Violet Road DAG Riddu Riddu Foredrag: Samisk folkemedisin DAG Sam bib tjeneste Cabaret: Samenes aften DAG Bruktmarked DAG Save design Elevkonsert: Skaidi, Samefolkets dag DAG Riddu, mfl Fortellerstund. S Fagertun DAG Sam bib tjeneste Konsert: Skáidi, mfl DAG Riddu mfl Teater: Stáinnak DAG Beaivvas Konsert i St Petersburg: Skaidi mfl DAG Riddu, Nordlige ver Bruktmarked DAG Utstillingsåpning: Nye trykk Samtidsmuseet Utstilling: Nye trykk Bokpresentasjon Sapmi slår tilbake DAG Samisk bib tjeneste Teater: Mitt hjem er i mitt hjerte DAG Beaivvas Konsert - Stille der Fjord - L Rundberg DAG Utstillingsåpning: Cajahus, Elevutstilling Samtidsmuseet DAG Konsert - Stille der Fjord - Gener koret DAG Konsert - Stille der Fjord - L Rundberg DAG Konsert - Stille der Fjord - J Dalvik DAG Konsert - Stille der Fjord - J Dalvik DAG Kabaret: Giddadulvi DAG Beaivvas Konsert - Stille der Fjord - L Rundberg DAG Konsert - Stille der Fjord - Liv og Eksil DAG Bruk- og nyttmarked DAG Filmpremiere: Fisk, ull & rock DAG Riddu Riddu Utstillingssåpning: Gjert Rognli Samtidsmuseet DAG Kvensk kulturaften Riddu, Passki DAG Konsert - Stille der Fjord - J Dalvik DAG Konsert - Stille der Fjord - J Dalvik DAG Konsert - Stille der Fjord - Kine Lyshaug DAG Konsert - Stille der Fjord - Kine Lyshaug DAG Konsert - Stille der Fjord - L Rundberg DAG Konsert - Stille der Fjord - J Dalvik DAG Nordreisa Montesoryskol-undervisning DAG - DAM Konsert - Stille der Fjord - L Rundberg DAG Konsert - Stille der Fjord - Kine Lyshaug DAG Konsert - Stille der Fjord - J Dalvik DAG Konsert - Stille der Fjord - Kine Lyshaug DAG Konsert - Stille der Fjord - J Dalvik DAG Konsert - Stille der Fjord - J Dalvik DAG Konsert - Stille der Fjord - Kine Lyshaug DAG Konsert - Stille der Fjord - J Dalvik DAG Konsert - Stille der Fjord - Kine Lyshaug DAG Konsert - Stille der Fjord - J Dalvik DAG Konsert - Stille der Fjord - J Dalvik DAG Filmkurs for ungdom DAG Konsert - Stille der Fjord - Kine Lyshaug DAG Konsert - Stille der Fjord - J Dalvik DAG Konsert - Stille der Fjord - Kine Lyshaug DAG Konsert - Stille der Fjord - J Dalvik DAG

12 Konsert - Stille der Fjord - J Dalvik DAG Konsert - Stille der Fjord - J Dalvik DAG Samisk språkleir for barn DAG Riddu Riddu Konsert - Stille der Fjord - Kine Lyshaug DAG Konsert - Stille der Fjord - Kine Lyshaug DAG Konsert - Stille der Fjord - Kine Lyshaug DAG Konsert - Stille der Fjord - Kine Lyshaug DAG Utstillingsåpnign: Mikisoq Lynge Riddu Riddu DAG Konsert - Stille der Fjord - J Dalvik DAG Konsert - Stille der Fjord - Kine Lyshaug DAG Konsert - Stille der Fjord - L Rundberg DAG Konsert - Stille der Fjord - J Dalvik DAG Konsert - Stille der Fjord - Kine Lyshaug DAG Konsert - Stille der Fjord - J Dalvik DAG Konsert - Stille der Fjord - J Dalvik DAG Konsert - Stille der Fjord - Kine Lyshaug DAG Konsert - Stille der Fjord - J Dalvik DAG Konsert - Stille der Fjord - Kine Lyshaug DAG Konsert - Stille der Fjord - J Dalvik DAG Konsert - Stille der Fjord - Kine Lyshaug DAG Konsert - Stille der Fjord - Kine Lyshaug DAG Konsert - Stille der Fjord - Kine Lyshaug DAG Konsert - Stille der Fjord - Kine Lyshaug DAG Konsert - Stille der Fjord - Kine Lyshaug DAG Konsert - Stille der Fjord - Kine Lyshaug DAG Konsert - Stille der Fjord - J Dalvik DAG Konsert - Stille der Fjord - H Lyshaug DAG Konsert - Stille der Fjord - J Dalvik DAG Konsert - Stille der Fjord - Odd Solberg DAG Konsert - Stille der Fjord - J Dalvik DAG Konsert - Stille der Fjord - H Lyshaug DAG Konsert - Stille der Fjord - J Dalvik DAG Konsert - Stille der Fjord - J Dalvik DAG Konsert - Stille der Fjord - J Dalvik DAG Konsert - Stille der Fjord - J Dalvik DAG Utstillingsåpning: Odd M Sivertsen Samtidsmuseet DAG Konsert - Stille der Fjord - J Dalvik DAG Konsert - Stille der Fjord - J Dalvik DAG Konsert - Stille der Fjord - J Dalvik DAG Konsert - Stille der Fjord - J Dalvik DAG Brukt- og nyttmared DAG Save design Kulturminnedagen: Kulturminner på nett DAG Konsert - Stille der Fjord - J Dalvik DAG Ekskursjon: Murmansk Sami Parliament DAG Raipon konsert: Johanne Ballovarre DAG Åpning utstilling: Veien til Ruji DAG Samtidsmusees Brukt- og nyttmarked DAG Save design Brukt- og nyttmarked DAG Save design Åpning filmrommet DAG Biblioteket Konsert: Rorschachs Blekkraffineri DAG Samisk bib tjeneste Teater: Silbajávri DAG Beaivvas Brukt- og nytt marked DAG Save design Maskeverksted DAG - DAM Samtidsmusees Film, konsert, juleevangelie barnehagene DAG Riddu Riddu 37 1 SUM TOTALT

for nordlige folk RIDDU RIĐĐU

for nordlige folk RIDDU RIĐĐU Sluttrapport Riddu Riđđu Senter for nordlige folk RIDDU RIĐĐU SENTER FOR NORDLIGE FOLK SLUTTRAPPORT MAI 2011 Davvi álbmogiid guovddáš / Senter for nordlige folk 1. Innledning Som et resultat av et forprosjekt

Detaljer

Àja sàmi musea 2010-2015

Àja sàmi musea 2010-2015 Plan for samisk museumsvirksomhet i nordlige Midt- Troms og Nord- Troms Àja sàmi musea 2010-2015 Godkjent av styret, Senter for Nordlige folk AS / Davvi álbmogiid guovddáš OS, 5. juni 2009 1. Innledning

Detaljer

Årsmelding 2005. Nord-Troms Museum

Årsmelding 2005. Nord-Troms Museum Årsmelding 2005 Nord-Troms Museum FORORD Styret ser tilbake på 2005 som et svært godt år for Nord-Troms Museum når det gjelder formidling. Museet kan vise til gode besøkstall og det ser ut til at det er

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0203/08 08/00440 SØKNAD OM STØTTE TIL NISGA'A LONGHOUSE - HOVEDPROSJEKT

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0203/08 08/00440 SØKNAD OM STØTTE TIL NISGA'A LONGHOUSE - HOVEDPROSJEKT Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0203/08 08/00440 SØKNAD OM STØTTE TIL NISGA'A LONGHOUSE - HOVEDPROSJEKT 0204/08 08/00525 KÅFJORD TURSENTER - TILSKUDD

Detaljer

ÅRSMELDING ÁRRAN - JULEVSÁME GUOVDÁSJ/ LULESAMISK SENTER. Vil du vite mer om Árran kan du gjerne logge deg inn på vår hjemmeside www.arran.no.

ÅRSMELDING ÁRRAN - JULEVSÁME GUOVDÁSJ/ LULESAMISK SENTER. Vil du vite mer om Árran kan du gjerne logge deg inn på vår hjemmeside www.arran.no. 2006 ÅRSMELDING ÁRRAN - JULEVSÁME GUOVDÁSJ/ LULESAMISK SENTER ÅRSMELDING Side 2 ÁRRAN JULEVSÁME GUOVDÁSJ/LULESAMISK SENTER Ved direktør Filip Mikkelsen Direktør Filip Mikkelsen Styret igangsatte et strategisk

Detaljer

Else Laula Renberg, som tok initiativ til dette landsmøtet.

Else Laula Renberg, som tok initiativ til dette landsmøtet. Samejubileum 2017 1 Bakgrunn Den 6. februar 2017 er det 100 år siden samefolkets første landsmøte ble avholdt i Metodistkirken i Trondheim. Else Laula Renberg, som tok initiativ til dette landsmøtet. Hun

Detaljer

RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE

RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE Foto: Terje Rakke/Nordic Life RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE SAMMENDRAG Sammen er de samiske reiselivsbedriftene, virkemiddelapparatet og forsknings- og utviklingsmiljøene i gang med

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. Vil du vite mer om Árran kan du gjerne logge deg inn på vår hjemmeside www.arran.no.

ÅRSBERETNING 2008. Vil du vite mer om Árran kan du gjerne logge deg inn på vår hjemmeside www.arran.no. Side 2 ÁRRAN JULEVSÁME GUOVDÁSJ/LULESAMISK SENTER Ved direktør Filip Mikkelsen Árran julevsáme guovdásj/lulesamisk senter som regional kunnskaps og kompetanseinstitusjon Árrans hovedmålsetting er at institusjonen

Detaljer

RAPPORT 2014. Innhold: For museumsvirksomhet og kulturhusaktiviteter. En del av Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida (DVM)

RAPPORT 2014. Innhold: For museumsvirksomhet og kulturhusaktiviteter. En del av Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida (DVM) RAPPORT 2014 For museumsvirksomhet og kulturhusaktiviteter Kulturminneregistrering i Per Larsenvik, del av fredningsområde Ceavccageađge/Mortensnes kulturminnneområde. Foto: Stine Rybråten/Várjjat Sámi

Detaljer

Sametingets plenum. Møtebok 003/11

Sametingets plenum. Møtebok 003/11 Sametingets plenum Møtebok 003/11 Ávjuvárgeaidnu 50, N-9730 Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no Tid: 21.09.11-23.09.11 Sted: Karasjok Saksliste

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

Årsmelding 2012 for. Fra Nordkalottkonferansen 2012 Foto: John-Ivar Nilsen, Nordisk informasjonskontor i Nord-Norge

Årsmelding 2012 for. Fra Nordkalottkonferansen 2012 Foto: John-Ivar Nilsen, Nordisk informasjonskontor i Nord-Norge Årsmelding 2012 for Fra Nordkalottkonferansen 2012 Foto: John-Ivar Nilsen, Nordisk informasjonskontor i Nord-Norge 1 Innholdsfortegnelse: Sammendrag 1 Innledning 2 Formål. 3 Styret og administrasjonen...

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 MUSEET SOM INSTITUSJON

ÅRSMELDING 2009 MUSEET SOM INSTITUSJON ÅRSMELDING 2009 MUSEET SOM INSTITUSJON Haugalandmuseene er konsolidert regionmuseum i Nord-Rogaland og skal skape en samlet museumsvirksomhet i regionen. Som regionmuseum har det faglig ansvar, og skal

Detaljer

Tidevannsparken, vinnerbidraget fra utstillingen REcall 2014. Årsmelding 2014 Stiftelsen Falstadsenteret

Tidevannsparken, vinnerbidraget fra utstillingen REcall 2014. Årsmelding 2014 Stiftelsen Falstadsenteret Tidevannsparken, vinnerbidraget fra utstillingen REcall 2014 Årsmelding 2014 Stiftelsen Falstadsenteret STYRETS ÅRSBERETNING 2014 1. Innledning I statsbudsjettet for 2015 (St.prop. nr. 1 2014 2015) er

Detaljer

Samiske institusjoner og det sivile samiske samfunn

Samiske institusjoner og det sivile samiske samfunn Samiske institusjoner og det sivile samiske samfunn Sametingsrådets melding om samisk institusjonsutvikling Foto: Roger Persson, Várjjat Sámi Musea Ávjovárgeaidnu 50 N-9730 Karasjok/Kárášjohka Telefon

Detaljer

1. Innledning s. 3. 2. Personale s. 4. 3. Organisasjon administrasjon s. 6. 4. Publikumstiltak formidling s. 7

1. Innledning s. 3. 2. Personale s. 4. 3. Organisasjon administrasjon s. 6. 4. Publikumstiltak formidling s. 7 2012 Årsmelding 1 Innhold 1. Innledning s. 3 2. Personale s. 4 3. Organisasjon administrasjon s. 6 4. Publikumstiltak formidling s. 7 5. Markedsføring, salg, utleie og kafédrift s. 26 6. Drift og vedlikehold

Detaljer

lan for kultur i nordområdene

lan for kultur i nordområdene es landsdel - Handlingsplan lan for kultur i nordområdene Mulighetenes landsdel - handlingsplan for kultur i Nordområdene Kart over det baltiske området. Cartographer/Designer Philippe Rekacewicz, UNEP/GRID-Arendal

Detaljer

Nordnorsk Kunstnersenter

Nordnorsk Kunstnersenter Nordnorsk Kunstnersenter ÅRSMELDING 2012 - 2 - Forsidebilde: Edvine Larssen: Verging (vərdʒɪŋ), 2012 Foto: Kjell Ove Storvik - 3-1 Innhold 1.0 Dette er Nordnorsk kunstnersenter side 4 2.0 Organisasjonskart

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Nordreisa kommune Dato: 23.09.2010 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Nordreisa kommune Dato: 23.09.2010 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Nordreisa kommune Dato: 23.09.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post:

Detaljer

Tilstandsrapport for kvensk språk og kultur

Tilstandsrapport for kvensk språk og kultur Tilstandsrapport for kvensk språk og kultur Denne rapporten gir en oversikt over situasjonen for kvensk språk og kultur i dagens Norge. Tilstandsrapporten viser at det på alle områder er behov for tiltak

Detaljer

årsmelding 2011 - HEDMARK FYLKESMUSEUM

årsmelding 2011 - HEDMARK FYLKESMUSEUM årsmelding 2011 - HEDMARK FYLKESMUSEUM Årsmelding Hedmark fylkesmuseum 2011 org. nr: 994 933 272 - stiftet: 10. desember 2009 Innhold aksjonærer Følgende institusjoner og organisasjoner er aksjonærer i

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET - NÆRINGSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71

Detaljer

1. SKINNs organer. 1.5. Årsmøtet Årsmøtet er SKINNs høyeste organ og ble sist avholdt i Tromsø 20 april 2008, 16 delegater var tilstede.

1. SKINNs organer. 1.5. Årsmøtet Årsmøtet er SKINNs høyeste organ og ble sist avholdt i Tromsø 20 april 2008, 16 delegater var tilstede. 1. SKINNs organer 1.1. Styret Styret har hatt følgende sammensetning i beretningsperioden: Finnmark fylke: Styreleder: Wenche Stenvoll, Hammerfest Vara: Randi Sjølie, Vadsø Troms fylke: Styremedlem:Arild

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 2.1 Organisasjon 2.2 Medlemskap 2.3 Nasjonalparksenter 2.4 Kontorhold 3 PERSONALE 4 ØKONOMI 5 UTADRETTET VIRKSOMHET

Detaljer

Husflidshåndverkere. Fylkeskommunen

Husflidshåndverkere. Fylkeskommunen ÅRSMELDING 2011 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014

Årsberetning og regnskap 2014 Årsberetning og regnskap 2014 Del I STYRETS BERETNING Året som gikk og fremtidsutsiktene I 2014 var programmet i Tromsø Kunstforening (TKF) preget av stor variasjon og vi arbeidet i stor grad med å nå

Detaljer

Bibliotek - også litteraturhus (Ref #1318599753212)

Bibliotek - også litteraturhus (Ref #1318599753212) Bibliotek - også litteraturhus (Ref #1318599753212) Søknadssum: 950000 Kategori: Samarbeid Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Bibliotek / 974628309 Rådhuset, Postboks 289, 8001

Detaljer

ÅRSMELDING TSSK 2012. Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen. Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst.

ÅRSMELDING TSSK 2012. Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen. Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst. ÅRSMELDING TSSK 2012 Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst.no 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING STRATEGISK PLAN 2013 2015 STYRETS

Detaljer

Arkivsaknr. 15/610. Sametinget tar Sametingsrådets beretning om virksomheten i perioden til orientering.

Arkivsaknr. 15/610. Sametinget tar Sametingsrådets beretning om virksomheten i perioden til orientering. Originalspråk: Norsk Ášši/Sak 003/15 Sametingets plenum / Sametingsrådets beretning Arkivsaknr. 15/610 I Dokumentliste Mielddus/Vedlegg Vedlegg 1 Innvilgede tilskudd Vedlegg 2 Spørsmål til sametingsrådet

Detaljer