Kommunestyret. Møteinnkalling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyret. Møteinnkalling"

Transkript

1 Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Anser noen at de er ugilde i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til ugildhetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Sakskartliste: Saksnr: Sakstittel PS 67/11 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 68/11 Interpellasjoner PS 69/11 Spørsmål PS 70/11 Godkjenning av kommunestyrevalget 2011 PS 71/11 Valg av formannskap PS 72/11 Valg av ordfører PS 73/11 Valg av varaordfører PS 74/11 Valg av kontrollutvalg PS 75/11 Valg av Utvalg for miljø og teknikk PS 76/11 Valg av Utvalg for kultur og personrettede tjenester PS 77/11 Valg av Administrasjonsutvalg PS 78/11 Valg av Arbeidsgiverutvalg PS 79/11 Valg av klageutvalg PS 80/11 Valg av kommunens representant til Hvaler menighetsråd PS 81/11 Valg av rådsmedlemmer til Oslofjordens friluftsråd PS 82/11 Valg til Regionrådet for Nedre Glomma PS 83/11 Valg til Nasjonalparkstyret PS 84/11 Valg til KS Fylkesmøte PS 85/11 Valg til styret for Østfold kontrollutvalgssekretariat PS 86/11 Valg til Grensekomiteen PS 87/11 Meldinger og informasjon Enkel servering fra kl 16:30 Eivind Norman Borge Ordfører Torleif Gjellebæk Rådmann Møteinnkalling side 1 av 42

2 PS 67/11 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Møteinnkalling side 2 av 42

3 PS 68/11 Interpellasjoner Møteinnkalling side 3 av 42

4 PS 69/11 Spørsmål Møteinnkalling side 4 av 42

5 Hvaler kommune Saksnr 2011/632 - Kommunevalg Hvaler kommune - Doknr 123 Arkivkode 010 Saksbehandler Torunn Akselsen Engum Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Kommunestyret /11 Godkjenning av kommunestyrevalget 2011 Saksopplysninger Ifølge Valgloven 13-4 og Kommuneloven 17 skal Kommunestyrevalget 2011 godkjennes av det nye kommunestyret som første sak i det konstituerende kommunestyremøtet: Valgloven: Kontroll av fylkestingsvalg og kommunestyrevalg. Ugyldig valg omvalg (1) Det nyvalgte fylkestinget treffer vedtak om fylkestingsvalget er gyldig. Det nyvalgte kommunestyret treffer vedtak om kommunestyrevalget er gyldig. (2) Fylkestinget skal kjenne fylkestingsvalget i en kommune eller i hele fylket ugyldig hvis det er begått feil som antas å ha hatt innflytelse på fordelingen av mandatene mellom listene og som det ikke er mulig å rette. (3) Kommunestyret skal kjenne kommunestyrevalget i kommunen ugyldig hvis det er begått feil som antas å ha hatt innflytelse på fordelingen av mandatene mellom listene og som det ikke er mulig å rette. (4) Hvis fylkestinget eller kommunestyret kjenner et valg ugyldig, skal det sendes melding til departementet, som påbyr omvalg. Ved fylkestingsvalg kan departementet i særlige tilfeller påby omvalg i hele fylket, selv om feilen ikke gjelder alle kommunene i fylket. (5) Bestemmelsen i kommuneloven 59 om lovlighetskontroll gjelder tilsvarende. Fristen for å fremsette begjæring om lovlighetskontroll er likevel sju dager etter at fylkestinget eller kommunestyret har truffet vedtak etter første ledd. Kommuneloven: 17. Konstituerende møte m.v. i kommunestyre og fylkesting. 2. Som første sak i det konstituerende møtet tar kommunestyret og fylkestinget stilling til om kommunestyrevalget eller fylkestingsvalget er gyldig, jf. valgloven 13-4 første ledd. ( ) Valgstyret avgir innstilling i form av signert valgprotokoll. Vedlegg Valgprotokoll signert av Valgstyret Innkomne merknader Det er ikke kommet noen merknader, og heller ikke klager på forberedelsen og gjennomføringen av valget. Fristen for slike klager var syv dager etter valgdagen (Valgloven 13-2, 2. ledd). Frist for klager på selve valgoppgjøret er syv dager etter at oppgjøret er godkjent av det nye kommunestyret. Hjemmelsgrunnlag Valgloven 13-4 Kontroll av fylkestingsvalg og kommunestyrevalg. Ugyldig valg omvalg Kommuneloven 17, 2. ledd. Møteinnkalling side 5 av 42

6 Rådmannens forslag til vedtak Kommunestyret viser til vedlagte valgprotokoll signert av Valgstyret , og finner med dette at kommunestyrevalget i Hvaler kommune 2011 er gjennomført i henhold til gjeldende regler. Følgelig godkjennes valget. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 6 av 42

7 Hvaler kommune Saksnr 2011/ Valg av faste utvalg og nemder for valgperioden Doknr 1 Arkivkode 080 Saksbehandler Torunn Akselsen Engum Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Kommunestyret /11 Valg av formannskap Saksopplysninger Valg av formannskap skal ihht Kommuneloven 17 nr. 2 foretas i konstituerende møte etter at kommunestyrevalget er godkjent. Ihht Kommuneloven 8 er det bare faste kommunestyremedlemmer, ikke varamedlemmer, som kan velges til formannskapet. Medlemmene velges for fire år av gangen. I Hvaler kommune består formannskapet av 7 medlemmer. Det vises til Kommuneloven 35 38a hvor det er beskrevet hvordan valget av formannskapets medlemmer skal gjennomføres. Valgene skal gjennomføres ved avtalevalg, eller som forholdsvalg hvis minst ett medlem krever det. Bestemmelsen i 38a om avtalevalg lyder som følger: 38a. Avtalevalg. 1. Kommunestyret eller fylkestinget kan selv enstemmig vedta at valg til folkevalgte organer skal foregå som avtalevalg etter denne paragrafen. 2. Valget gjennomføres på grunnlag av innstilling med forslag til medlemmer og varamedlemmer til organet. Innstillingen skal inneholde et antall navn som tilsvarer antall medlemmer i organet med angivelse av den gruppe medlemmet representerer. I tillegg kan innstillingen inneholde et antall varamedlemmer for hver gruppe som tilsvarer antall medlemmer gruppen skal ha, med tillegg av to. Innstillingen vedtas enstemmig av kommunestyret eller fylkestinget. 3. Kravene til kjønnsbalanse i 36 nr. 2 gjelder tilsvarende. Viser det seg at et kjønn vil få færre medlemmer enn det som følger av første punktum, skal kandidater fra det underrepresenterte kjønn settes inn i det omfang som er nødvendig for å oppnå slik balanse. Ved valg til folkevalgte organer som etter lov bare består av medlemmer av kommunestyre eller fylkesting, og ved valg til arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal disse regler følges så langt det er mulig. 4. Ved valg av varamedlemmer gjelder nr. 3 tilsvarende. Av ovennevnte bestemmelse om avtalevalg, følger prinsippene om: 1. Et enstemmig vedtak av kommunestyret om avtalevalg må ligge til grunn 2. En innstilling legges frem med forslag til kandidater 3. Innstillingen vedtas enstemmig 4. Bestemmelsene som gjaldt kjønnsmessig sammensetning av organer ved flertallsvalg gjelder ved avtalevalget. Dvs at man må se på sammensetningen av organet, ikke den enkelte gruppe, for å vurdere om kravene til kjønnsmessig balanse er oppfylt. Dersom et medlem av kommunestyret krever det, skal valget holdes som forholdsvalg med listeforslag etter reglene i 36 og 37. Møteinnkalling side 7 av 42

8 Formannskapet skal som nevnt over kun bestå av faste kommunestyremedlemmer, noe som innebærer at kravet om 40 % kjønnsrepresentasjon skal følges så langt det er mulig. Kravet er derfor ikke absolutt ved valg av formannskap. Formannskapet har følgende arbeidsoppgaver og avgjørelsesmyndighet, jfr Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret (sist revidert ): Arbeidsoppgaver Formannskapets arbeidsoppgaver er å utarbeide forslag til: økonomidelene av kommuneplan, økonomiplan, årsbudsjett, skattevedtak og årsmelding for Hvaler kommune, jevnfør KL 8 nr. 3, avgi innstilling i alle saker som skal behandles av kommunestyret, med unntak av de sakene der et annet utvalg har innstillingsmyndighet etter dette reglement eller etter bestemmelser i lov eller forskrift, lede arbeidet med kommunens internasjonale engasjement, avgjøre saker hvor kommunestyret har delegert avgjørelsesmyndighet til formannskapet, føre tilsyn og kontroll med rådmannens stab gjennom behandling av rapporter, samarbeide med andre politiske organer i kommunen, slik at man får et mest mulig rasjonelt, effektivt og likeverdig tjenestetilbud i kommunen, samarbeide med organisasjoner, lag og foreninger, enkeltpersoner og bedrifter om løsninger av oppgavene, avgi uttalelser i saker der formannskapet ikke har myndighet, men som har vesentlig betydning for formannskapets arbeidsoppgaver. Prinsipielle saker ihht Lov om havner og farvann avgjøres av formannskapet. Avgjørelsesmyndighet Innenfor sine arbeidsoppgaver og innenfor de mål, rammer og retningslinjer som kommunestyret vedtar har formannskapet myndighet til å: gi kommunestyret innstilling om kommuneplan, økonomiplan, årsbudsjett, skattevedtak, årsmelding og andre faste rapporter for Hvaler kommune, jevnfør KL 8 nr. 3, 44 nr 4 og 45 nr 2. treffe avgjørelse i alle saker, med unntak av saker som avgjøres av kommunestyret selv (punkt 1.1.2) og saker der et annet organ har avgjørelsesmyndigheten etter bestemmelsene i dette reglementet eller i lov og forskrift, disponere bevilgningen til formannskapets disposisjon, treffe vedtak som skulle vært avgjort av annet organ når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette, jevnfør KL 13. Melding skal gis til vedkommende organ i neste møte i organet, opprette komiteer for å løse tidsbegrensede oppgaver, innstille ved tilsetting av rådmann, vedta økonomiplan for rådmannens stab, vedta årsbudsjett for rådmannens stab, behandle årsmelding og andre rapporter for rådmannens stab, vedta retningslinjer for saksbehandling og tjenesteyting i rådmannens stab, delegere oppgaver og myndighet til rådmannen i enkeltsaker eller bestemte typer av saker, og fastsette retningslinjer for utføring av oppgavene. gi rådmannen fullmakt til å være underinstans etter FVL 33 ved behandling av klager med ekstern klageinstans i saker av kurant art. Hjemmelsgrunnlag Kommuneloven 8 Formannskap. Fylkesutvalg. Kommuneloven 17 Konstituerende møte m.v. i kommunestyre og fylkesting Kommuneloven 35-38a om gjennomføring av valg av formannskapets medlemmer Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret (revidert ) Møteinnkalling side 8 av 42

9 Vurdering I praksis gjennomfører de fleste kommuner valgene etter flertallsvalg som forholdsvalg, dvs avtalevalg. Denne ordningen ble lovfestet i 38a I Hvaler kommune har ordningen med avtalevalg vært praktisert i lengre tid, men endringen i loven i 2007 innebar imidlertid at fra og med forrige kommunevalg må de ulike grupperingene legge fram en samlet innstilling med forslag til kandidater. Rådmannens forslag til vedtak 1. Valg av formannskap gjennomføres som avtalevalg etter kommuneloven 38a. 2. Følgende medlemmer velges til formannskapet for valgperioden : Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 9 av 42

10 Hvaler kommune Saksnr 2011/ Valg av faste utvalg og nemnder for valgperioden Doknr 2 Arkivkode 080 Saksbehandler Torunn Akselsen Engum Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Kommunestyret /11 Valg av ordfører Saksopplysninger Kommunestyret velger selv i konstituerende møte ordfører for hele valgperioden. Det er bare en person som kan inneha vervet i valgperioden. Valgbare til vervene som ordfører og varaordfører er faste medlemmer av formannskapet. Varamedlemmer til formannskapet er ikke valgbare. Fremgangsmåten ved valget beskrives i Kommuneloven 38: Ved flertallsvalg og ansettelser er den valgt eller ansatt som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ingen får slikt flertall, holdes ny avstemning. Ved denne er den valgt eller ansatt som får flest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres ansettelse av møtelederen, mens valg avgjøres ved loddtrekning. Kommuneloven 40 nr 2 gir adgang for kommunestyremedlemmer å stemme blankt. Blanke stemmer skal også regnes med når en skal avgjøre om flertallskravet er oppfylt. I henhold til Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret (sist revidert ) er følgende oppgaver og myndighet delegert til ordfører: Ordføreren fremmer innstilling til kommunestyret i følgende saker: forslag til møteplan, jevnfør KL 32 nr 1 forslag til feriefullmakter, meldingssaker, Ordføreren fastsetter sakslista for kommunestyrets og formannskapets møter, jevnfør KL 32 nr 2 og reglementets kap 4. Dersom ordføreren bestemmer at et vedtak fattet i et underordnet organ skal legges frem til behandling i kommunestyret, kan ordføreren bestemme at iverksettingen av vedtaket skal stanses inntil endelig vedtak er fattet, jevnfør reglementets punkt 2.5, omgjøringsrett. Ordføreren gis myndighet til å avgjøre om høringsuttalelser kommunen er bedt om å uttale seg om i forhold til utredninger, lovforslag, forskrifter og lignende er av en slik karakter at de skal underlegges politisk behandling (jevnfør og 1.14.). Ordføreren gis myndighet til å avgjøre om en sak er av prinsipielle betydning, slik at den skal behandles politisk, eller ikke. Myndigheten gjelder alle saker der det kan være tvil om dette. Ordføreren gis myndighet til å avgjøre hvordan en sak av prinsipiell betydning skal behandles politisk, dersom det oppstår tvil om dette. Jevnfør Reglement for bruk av delegert myndighet, punkt 1. Møteinnkalling side 10 av 42

11 Ordføreren gis myndighet til å oppnevne kommunens representanter i hel- eller deleide aksjeselskaper. Dette skal skje etter å ha konferert med partienes gruppeledere, og skal ha som mål at selskapenes styrer totalt sett får en mest mulig relevant sammensetning. Ordføreren representerer kommunen utad, også i vennskapsarbeidet, og kan avgjøre at andre skal representere kommunen på hans vegne. Ordføreren bestemmer selv omfanget og innholdet av oppdraget. Ordfører har fullmakt til å pålegge ledere av kommunale utvalg å ta oppdrag på vegne av kommunen innen deres arbeidsområde. Ordføreren har fullmakt til å avgjøre søknader fra politikere om deltakelse på kurs mv. Formannskapet kan gi ordføreren utvidete fullmakter i spesielle saker. Formannskapet skal ha melding om slike vedtak i neste møte. Se for øvrig bestemmelsene i KL 9 om valg av ordfører og oppgaver til ordfører. Hjemmelsgrunnlag Kommuneloven 9 Ordfører. Fylkesordfører. Varaordfører Kommuneloven 38 Flertallsvalg. Ansettelser Kommuneloven 40 nr 2 om plikt til å avgi stemme. Rådmannens forslag til vedtak Saken legges frem uten innstilling Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 11 av 42

12 Hvaler kommune Saksnr 2011/ Valg av faste utvalg og nemnder for valgperioden Doknr 3 Arkivkode 080 Saksbehandler Torunn Akselsen Engum Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Kommunestyret /11 Valg av varaordfører Saksopplysninger Kommunestyret velger selv i konstituerende møte varaordfører for hele valgperioden. Det er bare en person som kan inneha vervet i valgperioden. Valgbar til vervet som varaordfører er faste medlemmer av formannskapet. Varamedlemmer til formannskapet er ikke valgbare. Fremgangsmåten ved valget beskrives i Kommuneloven 38: Ved flertallsvalg og ansettelser er den valgt eller ansatt som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ingen får slikt flertall, holdes ny avstemning. Ved denne er den valgt eller ansatt som får flest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres ansettelse av møtelederen, mens valg avgjøres ved loddtrekning. Kommuneloven 40 nr 2 gir adgang for kommunestyremedlemmer å stemme blankt. Blanke stemmer skal også regnes med når en skal avgjøre om flertallskravet er oppfylt. Varaordfører trer inn som ordfører når ordfører har forfall. Til forskjell fra tidligere vil det nå ikke skje automatisk opprykk hvis ordfører trer endelig ut av vervet. Forøvrig vises til ordførerens oppgaver og myndighet i saksfremlegg Valg av ordfører. Hjemmelsgrunnlag Kommuneloven 9 Ordfører. Fylkesordfører. Varaordfører. Kommuneloven 38 Flertallsvalg. Ansettelser. Kommuneloven 40 nr 2 om plikt til å avgi stemme. Rådmannens forslag til vedtak Saken legges frem uten innstilling. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 12 av 42

13 Hvaler kommune Saksnr 2011/ Valg av faste utvalg og nemnder for valgperioden Doknr 16 Arkivkode 080 Saksbehandler Torunn Akselsen Engum Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Kommunestyret /11 Valg av kontrollutvalg Saksopplysninger Kontrollutvalget skal forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på kommunestyrets vegne (Kommuneloven 77 nr 1). Kontrollutvalget består av 5 medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret på det konstituerende møtet etter bestemmelsene i Kommuneloven 77 med forskrifter. Kommunestyret velger leder og nestleder blant medlemmene. Valgene gjelder for valgperioden Valg av medlemmer til utvalget Kontrollutvalget skal som prinsipp ha en fordeling 3-2 i favør av opposisjonen, jfr. Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret (revidert ). Kommuneloven 77 nr 2 legger følgende føringer for hvem som velges: Minst ett av medlemmene skal være medlem av kommunestyret. Utelukket fra valg er: Ordfører og varaordfører Medlem eller varamedlem av formannskap Medlem eller varamedlem av utvalg med beslutningsmyndighet Ansatte i kommunen Kommunestyret kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer ( 77 nr 3). Det vises til Kommuneloven 35 38a hvor det er beskrevet hvordan valg av utvalgets medlemmer skal gjennomføres. Valgene skal gjennomføres ved avtalevalg, eller som forholdsvalg hvis minst ett medlem krever det. Bestemmelsen i 38a om avtalevalg lyder som følger: 38a. Avtalevalg. 1. Kommunestyret eller fylkestinget kan selv enstemmig vedta at valg til folkevalgte organer skal foregå som avtalevalg etter denne paragrafen. 2. Valget gjennomføres på grunnlag av innstilling med forslag til medlemmer og varamedlemmer til organet. Innstillingen skal inneholde et antall navn som tilsvarer antall medlemmer i organet med angivelse av den gruppe medlemmet representerer. I tillegg kan innstillingen inneholde et antall varamedlemmer for hver gruppe som tilsvarer antall medlemmer gruppen skal ha, med tillegg av to. Innstillingen vedtas enstemmig av kommunestyret eller fylkestinget. 3. Kravene til kjønnsbalanse i 36 nr. 2 gjelder tilsvarende. Viser det seg at et kjønn vil få færre medlemmer enn det som følger av første punktum, skal kandidater fra det underrepresenterte kjønn settes inn i det omfang som er nødvendig for å oppnå slik balanse. Ved valg til folkevalgte organer som etter lov bare består av medlemmer av kommunestyre eller fylkesting, og ved valg til arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal disse regler følges så langt det er mulig. 4. Ved valg av varamedlemmer gjelder nr. 3 tilsvarende. Møteinnkalling side 13 av 42

14 Av ovennevnte bestemmelse om avtalevalg, følger prinsippene om: 1. Et enstemmig vedtak av kommunestyret om avtalevalg må ligge til grunn 2. En innstilling legges frem med forslag til kandidater 3. Innstillingen vedtas enstemmig 4. Bestemmelsene som gjaldt kjønnsmessig sammensetning av organer ved flertallsvalg gjelder ved avtalevalget. Dvs at man må se på sammensetningen av organet, ikke den enkelte gruppe, for å vurdere om kravene til kjønnsmessig balanse er oppfylt. Faste utvalg oppnevnt ihht Kommuneloven 10, har krav om 40% kjønnsrepresentasjon. Dersom et medlem av kommunestyret krever det, skal valget holdes som forholdsvalg med listeforslag etter reglene i 36 og 37. Arbeidsoppgaver og avgjørelsesmyndighet Kontrollutvalget har de oppgaver og den myndighet som fremgår av Kommuneloven 77 nr 4-7: 4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 5. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. 6. Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget. Før en sak rapporteres til kommunestyret eller fylkestinget skal den ha vært forelagt administrasjonssjefen til uttalelse. 7. Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene. Hjemmelsgrunnlag Kommuneloven 10 Faste utvalg. Komiteer. Kommuneloven 35-38a om gjennomføring av valg av utvalgets medlemmer Kommuneloven 77 Kontrollutvalget Forskrift nr. 905 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret (revidert ) Vurdering Rådmannen vil understreke at reglene om kjønnskvotering er et lovfestet krav i Kommuneloven 36 nr 2: Skal det velges to eller tre medlemmer, skal hvert kjønn være representert på den enkelte liste. Skal det velges fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to. Skal det velges seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre. Skal det velges ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire, og skal det velges flere medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent. Ved valg til folkevalgte organer som etter lov bare består av medlemmer av kommunestyre eller fylkesting, og ved valg av arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal disse reglene følges så langt det er mulig. Når det gjelder representasjon av begge kjønn i styret i selskaper som er eid av kommuner og fylkeskommuner i fellesskap, vises til kapittel 12 A. Dette innebærer at de listeforslagene som innleveres fra hvert parti, eller flere partier i fellesskap, må ha minst 40% av hvert kjønn. Dette kan føre til at kandidater fra overrepresentert kjønn blir forbigått i forhold til rekkefølgen de står på listen. Kravet til kjønnskvotering gjelder også for varamedlemmer. Møteinnkalling side 14 av 42

15 Rådmannens forslag til vedtak 1. Valg av Kontrollutvalg gjennomføres som avtalevalg etter Kommuneloven 38a. 2. Følgende kandidater velges til Kontrollutvalget for valgperioden : Leder: (gruppe) Nestleder: (gruppe) Medlem (gruppe) Medlem (gruppe) Medlem (gruppe) Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 15 av 42

16 Hvaler kommune Saksnr 2011/ Valg av faste utvalg og nemnder for valgperioden Doknr 4 Arkivkode 080 Saksbehandler Torunn Akselsen Engum Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Kommunestyret /11 Valg av Utvalg for miljø og teknikk Saksopplysninger Utvalg for miljø og teknikk (UMT) består av 7 medlemmer med varamedlemmer, som velges etter bestemmelsene i Kommuneloven 10 om faste utvalg. Medlemmene og varamedlemmene velges fortrinnsvis blant medlemmene til kommunestyret, dvs at medlemmer også kan velges blant vararepresentantene til kommunestyret. Valg av medlemmer skal skje i kommunestyrets konstituerende møte (Kommuneloven 17 nr. 2), og utvalget velges for valgperioden I tillegg til de ordinære medlemmene, er rådmannen gitt myndighet til å peke ut en representant med særlig ansvar for å ivareta barns interesser når utvalget opptrer som fast utvalg for plansaker (Plan- og bygningsloven 3-3). Barnas representant har ikke vedtaksrett. Krav om et eget planutvalg er bortfalt i den nye Plan- og bygningsloven, men det innstilles på allikevel å opprettholde UMT som utvalg for planarbeidet ihht 3-3. I rollen som fast utvalg med hjemmel i Kommuneloven 10 følger utvalgets mandat av reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret, se oversikt neste side. Valg av medlemmer til utvalget Det vises til Kommuneloven 35 38a hvor det er beskrevet hvordan valg av utvalgets medlemmer skal gjennomføres. Valgene skal gjennomføres ved avtalevalg, eller som forholdsvalg hvis minst ett medlem krever det. Bestemmelsen i 38a om avtalevalg lyder som følger: 38a. Avtalevalg. 1. Kommunestyret eller fylkestinget kan selv enstemmig vedta at valg til folkevalgte organer skal foregå som avtalevalg etter denne paragrafen. 2. Valget gjennomføres på grunnlag av innstilling med forslag til medlemmer og varamedlemmer til organet. Innstillingen skal inneholde et antall navn som tilsvarer antall medlemmer i organet med angivelse av den gruppe medlemmet representerer. I tillegg kan innstillingen inneholde et antall varamedlemmer for hver gruppe som tilsvarer antall medlemmer gruppen skal ha, med tillegg av to. Innstillingen vedtas enstemmig av kommunestyret eller fylkestinget. 3. Kravene til kjønnsbalanse i 36 nr. 2 gjelder tilsvarende. Viser det seg at et kjønn vil få færre medlemmer enn det som følger av første punktum, skal kandidater fra det underrepresenterte kjønn settes inn i det omfang som er nødvendig for å oppnå slik balanse. Ved valg til folkevalgte organer som etter lov bare består av medlemmer av kommunestyre eller fylkesting, og ved valg til arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal disse regler følges så langt det er mulig. 4. Ved valg av varamedlemmer gjelder nr. 3 tilsvarende. Av ovennevnte bestemmelse om avtalevalg, følger prinsippene om: 1. Et enstemmig vedtak av kommunestyret om avtalevalg må ligge til grunn 2. En innstilling legges frem med forslag til kandidater Møteinnkalling side 16 av 42

17 3. Innstillingen vedtas enstemmig 4. Bestemmelsene som gjaldt kjønnsmessig sammensetning av organer ved flertallsvalg gjelder ved avtalevalget. Dvs at man må se på sammensetningen av organet, ikke den enkelte gruppe, for å vurdere om kravene til kjønnsmessig balanse er oppfylt. Til faste utvalg kan medlemmer også velges blant vararepresentantene til kommunestyret. Av dette følger krav om 40 % kjønnsrepresentasjon. Dersom et medlem av kommunestyret krever det, skal valget holdes som forholdsvalg med listeforslag etter reglene i 36 og 37. Arbeidsoppgaver og avgjørelsesmyndighet Utvalg for miljø og teknikk har følgende arbeidsoppgaver og avgjørelsesmyndighet, jfr. Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret (sist revidert ): Arbeidsoppgaver Til dette arbeidsområdet hører saker etter plan- og bygningsloven, forurensningsloven, havneloven, vegloven, delingsloven, vannressursloven, lov om motorferdsel i utmark og i vassdrag, jordloven, skogbruksloven, odelsloven, forpaktningsloven, matloven, konsesjonsloven, friluftsloven og kommunehelsetjenesteloven. Innen dette arbeidsområdet har Utvalget for Miljø og teknikk følgende oppgaver: være planutvalg etter bestemmelsene i PBL, og ha de oppgavene som loven legger til det faste utvalget for plansaker, utarbeide forslag til kommuneplan, unntatt økonomidelen, jevnfør punkt planlegge, organisere og samordne produksjonen av varer og tjenester i Plan, miljø og teknikk seksjonen, føre tilsyn og kontroll med seksjonen gjennom behandling av rapporter, samarbeide med andre politiske organer i kommunen, slik at man får et mest mulig rasjonelt, effektivt og likeverdig tjenestetilbud i kommunen, samarbeide med organisasjoner, lag og foreninger, enkeltpersoner og bedrifter om løsninger av oppgavene, avgi uttalelser i saker der utvalget ikke har avgjørelsesmyndighet, men som har vesentlig betydning for utvalgets arbeidsoppgaver. Avgjørelsesmyndighet Innenfor sine arbeidsoppgaver, innenfor bestemmelsene i gjeldende lover og forskrifter og innenfor de mål, rammer og retningslinjer som kommunestyret vedtar, har Utvalget for Miljø og teknikk myndighet til å: vedta økonomiplan med organisasjonsplan for seksjonen, vedta årsbudsjett med nettorammer for virksomhetene, behandle årsmelding og andre rapporter for seksjonen, vedta retningslinjer for saksbehandling og tjenesteyting i seksjonen, overføre oppgaver og myndighet som får betydning for budsjettet fra en virksomhet til en annen i seksjonen, slå sammen virksomheter eller skille ut nye virksomheter i seksjonen, delegere oppgaver og myndighet til rådmannen i enkeltsaker eller bestemte typer av saker, og fastsette retningslinjer for utføring av oppgavene. gi rådmannen fullmakt til å være underinstans etter FVL 33 ved behandling av klager med ekstern klageinstans i saker av kurant art, avgjøre saker på vegne av kommunen etter bestemmelsene i veitrafikkloven, avgjøre alle større byggesaker etter plan- og bygningsloven (PBL) 84 og 93, så som større boligbebyggelse, industri, kontor og forretningsbygg, skolebygg, kaianlegg o.l., herunder dispensere fra lov, forskrifter og vedtekter i forbindelse med aktuelle saker etter PBL 7. avgjøre saker etter PBL 74 (skjønnhetsparagrafen), 78 (plassering av bedrifter og anlegg mv.), 79 (uvanlig bebyggelse), 80 (bygning og virksomhet som medfører fare eller særlig ulempe), 89a (utbedringsprogram), 91a (bruksendring og riving av bolig), 104 (ubebygd areal i tettbygd strøk), kap XVIII (straffeansvar), 114 (forelegg) og 115 (tvangsfullbyrdelse). gjennomføre salg eller bortfeste av næringseiendommer som er utlagt til dette formål i stadfestet reguleringsplan, og der saken ikke medfører avgjørelser av særlig viktighet, ivareta de oppgaver som plan- og bygningsloven legger til det faste utvalget for plansaker, og gis herunder myndighet til å vedta: Møteinnkalling side 17 av 42

18 gi dispensasjon fra arealdelen i kommuneplanen, reguleringsplan og bebyggelsesplan, med mindre annet er bestemt i disse planene, gi dispensasjon fra bestemmelsene om bygging og fradeling i 100-metersbeltet langs sjøen, gi dispensasjon fra bestemmelsene om plikt til å utarbeide reguleringsplan, vedta mindre endringer i reguleringsplaner, vedta midlertidig forbud mot deling og byggearbeid i områder som utvalget finner at bør reguleres eller omreguleres, vedta andre saker av prinsipiell betydning, opprette komiteer for å løse tidsbegrensede oppgaver, juryere og tildele kulturlandskaps - og byggeskikkspris årlig etter gjeldende kriterier, vedta andre saker som er av prinsipiell betydning, og som ikke skal avgjøres av formannskapet eller kommunestyret, innstille direkte til kommunestyret i utvalgets saker etter plan- og bygningsloven, herunder også kommuneplanen med unntak av økonomidelen. Det tilligger ikke utvalget å: oppta lån eller gi kommunale garantier avgjøre saker der kommunestyret har lagt avgjørelsesmyndigheten til et annet politisk organ Hvis det oppstår tvil om hvordan en sak av prinsipiell betydning skal behandles politisk, forelegges saken ordføreren. Se for øvrig Reglement for bruk av delegert myndighet. Hjemmelsgrunnlag Kommuneloven 10 Faste utvalg. Komiteer. Kommuneloven 35-38a om gjennomføring av valg av utvalgets medlemmer Plan- og bygningsloven 3-3 Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret (revidert ) Vurdering Rådmannen vil understreke at reglene om kjønnskvotering er et lovfestet krav i Kommuneloven 36 nr 2: Skal det velges to eller tre medlemmer, skal hvert kjønn være representert på den enkelte liste. Skal det velges fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to. Skal det velges seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre. Skal det velges ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire, og skal det velges flere medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent. Ved valg til folkevalgte organer som etter lov bare består av medlemmer av kommunestyre eller fylkesting, og ved valg av arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal disse reglene følges så langt det er mulig. Når det gjelder representasjon av begge kjønn i styret i selskaper som er eid av kommuner og fylkeskommuner i fellesskap, vises til kapittel 12 A. Dette innebærer at de listeforslagene som innleveres fra hvert parti, eller flere partier i fellesskap, må ha minst 40% av hvert kjønn. Dette kan føre til at kandidater fra overrepresentert kjønn blir forbigått i forhold til rekkefølgen de står på listen. Kravet til kjønnskvotering gjelder også for varamedlemmer. Rådmannens forslag til vedtak 1. Valget av Utvalg for miljø og teknikk gjennomføres som avtalevalg etter kommuneloven 38a. 2. Følgende medlemmer velges til Utvalg for miljø og teknikk for valgperioden : Leder: (gruppe) Nestleder: (gruppe) Møteinnkalling side 18 av 42

19 3. I tillegg utpeker rådmannen barnas representant til utvalget (som fast utvalg for plansaker). Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 19 av 42

20 Hvaler kommune Saksnr 2011/ Valg av faste utvalg og nemnder for valgperioden Doknr 5 Arkivkode 080 Saksbehandler Torunn Akselsen Engum Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Kommunestyret /11 Valg av Utvalg for kultur og personrettede tjenester Saksopplysninger Utvalg for kultur og personrettede tjenester (UKPT) består av 7 medlemmer med varamedlemmer, som velges etter bestemmelsene i Kommuneloven 10 om faste utvalg. Medlemmene og varamedlemmene velges fortrinnsvis blant medlemmene til kommunestyret, dvs at medlemmer også kan velges blant vararepresentantene. Valg av medlemmer skal skje i kommunestyrets konstituerende møte (Kommuneloven 17 nr. 2), og utvalget velges for valgperioden Valg av medlemmer til utvalget Det vises til Kommuneloven 35 38a hvor det er beskrevet hvordan valg av utvalgets medlemmer skal gjennomføres. Valgene skal gjennomføres ved avtalevalg, eller som forholdsvalg hvis minst ett medlem krever det. Bestemmelsen i 38a om avtalevalg lyder som følger: 38a. Avtalevalg. 1. Kommunestyret eller fylkestinget kan selv enstemmig vedta at valg til folkevalgte organer skal foregå som avtalevalg etter denne paragrafen. 2. Valget gjennomføres på grunnlag av innstilling med forslag til medlemmer og varamedlemmer til organet. Innstillingen skal inneholde et antall navn som tilsvarer antall medlemmer i organet med angivelse av den gruppe medlemmet representerer. I tillegg kan innstillingen inneholde et antall varamedlemmer for hver gruppe som tilsvarer antall medlemmer gruppen skal ha, med tillegg av to. Innstillingen vedtas enstemmig av kommunestyret eller fylkestinget. 3. Kravene til kjønnsbalanse i 36 nr. 2 gjelder tilsvarende. Viser det seg at et kjønn vil få færre medlemmer enn det som følger av første punktum, skal kandidater fra det underrepresenterte kjønn settes inn i det omfang som er nødvendig for å oppnå slik balanse. Ved valg til folkevalgte organer som etter lov bare består av medlemmer av kommunestyre eller fylkesting, og ved valg til arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal disse regler følges så langt det er mulig. 4. Ved valg av varamedlemmer gjelder nr. 3 tilsvarende. Av ovennevnte bestemmelse om avtalevalg, følger prinsippene om: 1. Et enstemmig vedtak av kommunestyret om avtalevalg må ligge til grunn 2. En innstilling legges frem med forslag til kandidater 3. Innstillingen vedtas enstemmig 4. Bestemmelsene som gjaldt kjønnsmessig sammensetning av organer ved flertallsvalg gjelder ved avtalevalget. Dvs at man må se på sammensetningen av organet, ikke den enkelte gruppe, for å vurdere om kravene til kjønnsmessig balanse er oppfylt. Til faste utvalg kan medlemmer også velges blant vararepresentantene til kommunestyret. Av dette følger krav om 40 % kjønnsrepresentasjon. Dersom et medlem av kommunestyret krever det, skal valget holdes som forholdsvalg med listeforslag etter reglene i 36 og 37. Møteinnkalling side 20 av 42

21 Arbeidsoppgaver og avgjørelsesmyndighet Utvalg for kultur og personrettede tjenester har følgende arbeidsoppgaver og avgjørelsesmyndighet, jfr. Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret (sist revidert ): Arbeidsoppgaver Til utvalgets arbeidsområde hører saker etter barnehageloven, grunnskoleloven, kommunehelsetjenesteloven, sosialtjenesteloven, barnevernloven, vergemålsloven, bibliotekloven, filmog videogramloven. Innen sitt arbeidsområde har UKPT følgende arbeidsoppgaver: planlegge, organisere og samordne produksjonen av tjenester i seksjon Helse og sosial og Seksjon Opplæring og kultur, føre tilsyn og kontroll med seksjonene gjennom behandling av rapporter, samarbeide med andre politiske organer i kommunen, slik at man får et mest mulig rasjonelt, effektivt og likeverdig tjenestetilbud i kommunen, samarbeide med organisasjoner, lag og foreninger, enkeltpersoner og bedrifter om løsninger av oppgavene, avgi uttalelser i saker der utvalget ikke har avgjørelsesmyndighet, men som har vesentlig betydning for utvalgets arbeidsoppgaver. Avgjørelsesmyndighet Innenfor sine arbeidsoppgaver, innenfor bestemmelsene i gjeldende lover og forskrifter og innenfor de mål, rammer og retningslinjer som kommunestyret vedtar, har UKPT myndighet til å: vedta økonomiplan med organisasjonsplan for seksjonene, vedta årsbudsjett med nettorammer for virksomhetene, behandle årsmelding og andre rapporter for seksjonene, vedta retningslinjer for saksbehandling og tjenesteyting i seksjonene, overføre oppgaver og myndighet som får betydning for budsjettet fra en virksomhet til en annen i seksjonene, slå sammen virksomheter eller skille ut nye virksomheter i seksjonene, delegere oppgaver og myndighet til rådmannen i enkeltsaker eller bestemte typer av saker, og fastsette retningslinjer for utføring av oppgavene, gi rådmannen fullmakt til å være underinstans etter FVL 33 ved behandling av klager med ekstern klageinstans i saker av kurant art, opprette komiteer for å løse tidsbegrensede oppgaver, fatte vedtak i bevillingssaker om salg og skjenking av alkohol, jevnfør alkohollovens 1, 3 og 4 med forskrifter, føre kontroll med salg og skjenking av alkohol, jevnfør alkohollovens 1-9 med forskrifter, vedta andre saker som er av prinsipiell betydning, og som ikke skal avgjøres av formannskapet eller kommunestyret, juryere og tildele kulturpris årlig etter gjeldende kriterier, innstille i saker som skal avgjøres av kommunestyret Det tilligger ikke utvalget å: oppta lån eller gi kommunale garantier, avgjøre saker der kommunestyret har lagt avgjørelsesmyndigheten til et annet politisk organ Hvis det oppstår tvil om hvordan en sak av prinsipiell betydning skal behandles politisk, forelegges saken ordføreren. Se for øvrig Reglement for bruk av delegert myndighet. Hjemmelsgrunnlag Kommuneloven 10 Faste utvalg. Komiteer. Kommuneloven 35-38a om gjennomføring av valg av utvalgets medlemmer Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret (revidert ) Møteinnkalling side 21 av 42

22 Vurdering Rådmannen vil understreke at reglene om kjønnskvotering er et lovfestet krav i Kommuneloven 36 nr 2: Skal det velges to eller tre medlemmer, skal hvert kjønn være representert på den enkelte liste. Skal det velges fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to. Skal det velges seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre. Skal det velges ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire, og skal det velges flere medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent. Ved valg til folkevalgte organer som etter lov bare består av medlemmer av kommunestyre eller fylkesting, og ved valg av arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal disse reglene følges så langt det er mulig. Når det gjelder representasjon av begge kjønn i styret i selskaper som er eid av kommuner og fylkeskommuner i fellesskap, vises til kapittel 12 A. Dette innebærer at de listeforslagene som innleveres fra hvert parti, eller flere partier i fellesskap, må ha minst 40% av hvert kjønn. Dette kan føre til at kandidater fra overrepresentert kjønn blir forbigått i forhold til rekkefølgen de står på listen. Kravet til kjønnskvotering gjelder også for varamedlemmer. Rådmannens forslag til vedtak 1. Valget av Utvalg for kultur og personrettede tjenester (UKPT) gjennomføres som avtalevalg etter kommuneloven 38a. 2. Følgende medlemmer velges til UKPT for valgperioden : Leder: (gruppe) Nestleder: (gruppe) Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 22 av 42

23 Hvaler kommune Saksnr 2011/ Valg av faste utvalg og nemnder for valgperioden Doknr 6 Arkivkode 080 Saksbehandler Torunn Akselsen Engum Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Kommunestyret /11 Valg av Administrasjonsutvalg Saksopplysninger Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg, og består av representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden (Kommuneloven 25). Arbeidsgiverrepresentanter Administrasjonsutvalget består av 7 arbeidsgiverrepresentanter med varamedlemmer, som velges etter bestemmelsene i Kommuneloven 10. Representantene velges fortrinnsvis blant medlemmene til kommunestyret for valgperioden Kommunens representanter, og utvalgets leder og nestleder blant disse, velges i kommunestyrets konstituerende møte (Kommuneloven 17 nr 2). Personer ansatt i kommunen kan ikke velges som arbeidsgiverrepresentanter i administrasjonsutvalget. Av effektiviseringshensyn er dagens praksis at formannskapets medlemmer utgjør arbeidsgiverrepresentantene i Administrasjonsutvalget. Arbeidstakerrepresentanter Administrasjonsutvalget består også av 3 representanter for de ansatte. Disse oppnevnes etter bestemmelsene i hovedavtalens Del B 4. De ansattes representanter velges for 2 år. Vanlige valgbarhetsregler gjelder, bortsett fra bostedskravet. Det er Arbeidstakerorganisasjonene som selv oppnevner sine representanter. Valg av arbeidsgiverrepresentanter til utvalget Det vises til Kommuneloven 35 38a hvor det er beskrevet hvordan valg av utvalgets medlemmer skal gjennomføres. Valgene skal gjennomføres ved avtalevalg, eller som forholdsvalg hvis minst ett medlem krever det. Bestemmelsen i 38a om avtalevalg lyder som følger: 38a. Avtalevalg. 1. Kommunestyret eller fylkestinget kan selv enstemmig vedta at valg til folkevalgte organer skal foregå som avtalevalg etter denne paragrafen. 2. Valget gjennomføres på grunnlag av innstilling med forslag til medlemmer og varamedlemmer til organet. Innstillingen skal inneholde et antall navn som tilsvarer antall medlemmer i organet med angivelse av den gruppe medlemmet representerer. I tillegg kan innstillingen inneholde et antall varamedlemmer for hver gruppe som tilsvarer antall medlemmer gruppen skal ha, med tillegg av to. Innstillingen vedtas enstemmig av kommunestyret eller fylkestinget. 3. Kravene til kjønnsbalanse i 36 nr. 2 gjelder tilsvarende. Viser det seg at et kjønn vil få færre medlemmer enn det som følger av første punktum, skal kandidater fra det underrepresenterte kjønn settes inn i det omfang som er nødvendig for å oppnå slik balanse. Ved valg til folkevalgte organer som etter lov bare består av medlemmer av kommunestyre eller fylkesting, og ved valg til arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal disse regler følges så langt det er mulig. Møteinnkalling side 23 av 42

24 4. Ved valg av varamedlemmer gjelder nr. 3 tilsvarende. Av ovennevnte bestemmelse om avtalevalg, følger prinsippene om: 1. Et enstemmig vedtak av kommunestyret om avtalevalg må ligge til grunn 2. En innstilling legges frem med forslag til kandidater 3. Innstillingen vedtas enstemmig 4. Bestemmelsene som gjaldt kjønnsmessig sammensetning av organer ved flertallsvalg gjelder ved avtalevalget. Dvs at man må se på sammensetningen av organet, ikke den enkelte gruppe, for å vurdere om kravene til kjønnsmessig balanse er oppfylt. Til faste utvalg kan medlemmer også velges blant vararepresentantene til kommunestyret. Av dette følger krav om 40 % kjønnsrepresentasjon. Dersom et medlem av kommunestyret krever det, skal valget holdes som forholdsvalg med listeforslag etter reglene i 36 og 37. Arbeidsoppgaver og avgjørelsesmyndighet Administrasjonsutvalget har følgende arbeidsoppgaver og avgjørelsesmyndighet, jfr. Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret (sist revidert ): Arbeidsoppgaver Administrasjonsutvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Administrasjonsutvalget behandler og foreslår overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, jevnfør hovedavtalens Del B 4. og dette reglementets punkt Avgjørelsesmyndighet Innenfor sine arbeidsoppgaver, innenfor bestemmelsene i gjeldende lover, forskrifter og avtaler, og innenfor de mål, rammer og retningslinjer som kommunestyret vedtar, har administrasjonsutvalget myndighet til å fatte vedtak om overordnede retningslinjer for bruk av delegert myndighet. Administrasjonsutvalget gis herunder myndighet til å vedta reglementer med overordnede retningslinjer for: organisering av personalarbeidet og styringssystemer som skal brukes i personalarbeidet, oppretting og nedleggelse av stillinger, konstituering, ansettelse og oppsigelse av ansatte, med unntak av rådmann, suspensjon og avskjedigelse av ansatte, bemanningsplanlegging og individuell planlegging, på områder så som opplæring, anvendelse av arbeidskraft, personalvurdering, karriereutvikling, likestilling, informasjon m.v., behandling av søknader fra ansatte om permisjoner, bruk av egen bil, tjenestereiser, telefongodtgjøring m.v., behandling av søknader fra ansatte om lån av kommunale lokaler, biler, utstyr m.v.. Hjemmelsgrunnlag Kommuneloven 10 Faste utvalg. Komiteer. Kommuneloven 25 Partssammensatte utvalg administrasjonsutvalg. Kommuneloven 35-38a om gjennomføring av valg av utvalgets medlemmer Hovedavtale mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene Del B 4 Partssammensatte utvalg Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret (revidert ) Vurdering Rådmannen vil understreke at reglene om kjønnskvotering er et lovfestet krav i Kommuneloven 36 nr 2: Skal det velges to eller tre medlemmer, skal hvert kjønn være representert på den enkelte liste. Skal det velges fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to. Skal det velges seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre. Skal det velges ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire, og skal det velges flere medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent. Ved valg til folkevalgte organer som etter lov bare består av medlemmer av kommunestyre eller fylkesting, og ved valg av arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal disse reglene følges så langt det er mulig. Når det gjelder representasjon av begge kjønn i styret i selskaper som er eid av kommuner og fylkeskommuner i fellesskap, vises til kapittel 12 A. Møteinnkalling side 24 av 42

25 Dette innebærer at de listeforslagene som innleveres fra hvert parti, eller flere partier i fellesskap, må ha minst 40% av hvert kjønn. Dette kan føre til at kandidater fra overrepresentert kjønn blir forbigått i forhold til rekkefølgen de står på listen. Kravet til kjønnskvotering gjelder også for varamedlemmer. Rådmannens forslag til vedtak 1. Valg av Administrasjonsutvalget gjennomføres som avtalevalg etter kommuneloven 38a. 2. Følgende arbeidsgiverrepresentanter velges til Administrasjonsutvalget for valgperioden : Leder: (gruppe) Nestleder: (gruppe) 3. I tillegg velges tre representanter fra arbeidstakersiden etter bestemmelser i hovedavtalen. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 25 av 42

26 Hvaler kommune Saksnr 2011/ Valg av faste utvalg og nemnder for valgperioden Doknr 7 Arkivkode 080 Saksbehandler Torunn Akselsen Engum Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Kommunestyret /11 Valg av Arbeidsgiverutvalg Saksopplysninger Kommunestyret velger blant Administrasjonsutvalgets arbeidsgiverrepresentanter et Arbeidsgiverutvalg for fastsetting av lønns- og arbeidsvilkår for rådmannen. Utvalget skal ha 3 medlemmer. Arbeidsgiverutvalgets oppgaver og myndighet Arbeidsgiverutvalget er rådmannens nærmeste arbeidsgiverrepresentant på vegne av kommunestyret. Utvalget har medarbeidersamtaler med rådmannen og fastsetter rådmannens lønns- og arbeidsvilkår, jfr. Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret (sist revidert ): Hjemmelsgrunnlag Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret (revidert ) Rådmannens forslag til vedtak Fra Administrasjonsutvalgets arbeidsgiverrepresentanter velges følgende til Arbeidsgiverutvalg for valgperioden : Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 26 av 42

27 Hvaler kommune Saksnr 2011/ Valg av faste utvalg og nemnder for valgperioden Doknr 15 Arkivkode 080 Saksbehandler Torunn Akselsen Engum Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Kommunestyret /11 Valg av klageutvalg Saksopplysninger Klageutvalget skal behandle klager på enkeltvedtak i henhold til Forvaltningsloven 28, 2. ledd, jfr. 34 og Kommunehelsetjenesteloven 2-4. Klageutvalget består av tre medlemmer med varamedlemmer, og i henhold til Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret (revidert ) skal disse velges blant kommunestyrets faste medlemmer. Utvalget utvides med ytterligere to medlemmer med varamedlemmer ved klagebehandling etter Kommunehelsetjenesteloven. Valg av medlemmer til utvalget Det vises til Kommuneloven 35 38a hvor det er beskrevet hvordan valg av utvalgets medlemmer skal gjennomføres. Valgene skal gjennomføres ved avtalevalg, eller som forholdsvalg hvis minst ett medlem krever det. Bestemmelsen i 38a om avtalevalg lyder som følger: 38a. Avtalevalg. 1. Kommunestyret eller fylkestinget kan selv enstemmig vedta at valg til folkevalgte organer skal foregå som avtalevalg etter denne paragrafen. 2. Valget gjennomføres på grunnlag av innstilling med forslag til medlemmer og varamedlemmer til organet. Innstillingen skal inneholde et antall navn som tilsvarer antall medlemmer i organet med angivelse av den gruppe medlemmet representerer. I tillegg kan innstillingen inneholde et antall varamedlemmer for hver gruppe som tilsvarer antall medlemmer gruppen skal ha, med tillegg av to. Innstillingen vedtas enstemmig av kommunestyret eller fylkestinget. 3. Kravene til kjønnsbalanse i 36 nr. 2 gjelder tilsvarende. Viser det seg at et kjønn vil få færre medlemmer enn det som følger av første punktum, skal kandidater fra det underrepresenterte kjønn settes inn i det omfang som er nødvendig for å oppnå slik balanse. Ved valg til folkevalgte organer som etter lov bare består av medlemmer av kommunestyre eller fylkesting, og ved valg til arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal disse regler følges så langt det er mulig. 4. Ved valg av varamedlemmer gjelder nr. 3 tilsvarende. Av ovennevnte bestemmelse om avtalevalg, følger prinsippene om: 5. Et enstemmig vedtak av kommunestyret om avtalevalg må ligge til grunn 6. En innstilling legges frem med forslag til kandidater 7. Innstillingen vedtas enstemmig 8. Bestemmelsene som gjaldt kjønnsmessig sammensetning av organer ved flertallsvalg gjelder ved avtalevalget. Dvs at man må se på sammensetningen av organet, ikke den enkelte gruppe, for å vurdere om kravene til kjønnsmessig balanse er oppfylt. Faste utvalg oppnevnt ihht Kommuneloven 10, har krav om 40% kjønnsrepresentasjon. Dersom et medlem av kommunestyret krever det, skal valget holdes som forholdsvalg med listeforslag etter reglene i 36 og 37. Møteinnkalling side 27 av 42

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.10.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30.

NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30. Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 19.10.2015 Tid: 18:00 NBNB! Det vil bli

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det gjøres oppmerksom på at det vil bli foretatt fotografering av hver enkelt representant undervegs i møtet (i en pause).

MØTEINNKALLING. Det gjøres oppmerksom på at det vil bli foretatt fotografering av hver enkelt representant undervegs i møtet (i en pause). SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 12.10.2015 Tid: 17:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Valgstyret. Møteinnkalling

Valgstyret. Møteinnkalling Valgstyret Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 19.05.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

66/15 VALG 2015... 2 67/15 VALG AV FORMANNSKAP FOR 2015-2019... 3 68/15 VALG AV ORDFØRER FOR 2015-2019... 5

66/15 VALG 2015... 2 67/15 VALG AV FORMANNSKAP FOR 2015-2019... 3 68/15 VALG AV ORDFØRER FOR 2015-2019... 5 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: ca kl 20:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING - KONSTITUERENDE MØTE

MØTEINNKALLING - KONSTITUERENDE MØTE MØTEINNKALLING - KONSTITUERENDE MØTE Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 12.10.2011 kl. 20.00* NB! *Møtet starter så snart det avtroppende kommunestyret har avsluttet sitt møte. Møtet er åpent

Detaljer

Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret

Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret Vedtatt : Kommunestyret Sak 53/05 Dato: 28.09.05 Revidert Kommunestyret Sak 22/06 Dato: 26.04.06 Revidert Kommunestyret Sak 04/07 Dato:

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 Saksbehandler: Cathrine Furu POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Lyngen kommune, den 24.09.07. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen konsulent-

Lyngen kommune, den 24.09.07. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen konsulent- Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 02.10.07 Tidspunkt: 10:00 Kommunestyresalen, Lyngseidet Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Møteinnkalling til konstituerende møte for perioden 2015-2019

Møteinnkalling til konstituerende møte for perioden 2015-2019 FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 15.10.2015 12.30 Frøya herredshus Saksliste Møteinnkalling til konstituerende møte for perioden 2015-2019 Medlemmene innkalles herved

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

INNKALLING TIL KONSTITUERENDE MØTE I Kommunestyret TIRSDAG 11.10.2011 Kl 18:00 på Haugestad

INNKALLING TIL KONSTITUERENDE MØTE I Kommunestyret TIRSDAG 11.10.2011 Kl 18:00 på Haugestad Politisk sekretariat INNKALLING TIL KONSTITUERENDE MØTE I Kommunestyret TIRSDAG 11.10.2011 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal

Detaljer

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet.

Detaljer

Kommunestyre har konstituerende møte 18.10.2007 kl. 12.00 Møtested: Aure Gjestegård

Kommunestyre har konstituerende møte 18.10.2007 kl. 12.00 Møtested: Aure Gjestegård Aure kommune Møteinnkalling Kommunestyre har konstituerende møte 18.10.2007 kl. 12.00 Møtested: Aure Gjestegård Eventuelle forfall skal meldes. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Utvalgssaknr.

Detaljer

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 22.09.14 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for de folkevalgte organer som er opplistet i punkt 2 nedenfor.

Detaljer

De politiske partiene

De politiske partiene EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen Politisk sekretariat De politiske partiene Vår ref.: 11/25115 / 09/2903 / FE-014 Dato: 17.09.2011 Saksbehandler: Leif E. Broch Direkte telefon: 51 46 80 23 / 908

Detaljer

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 1 Valg og sammensetning 1. Hovedutvalget består av 9 medlemmer som velges av blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer.

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET REGLEMENT for ADMINISTRASJONSUTVALGET Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 25 og 10 Ullensaker Herredsstyret den 29.06.99 i sak 36/99 Sist endret HST 04.12.06 sak 107/06 Innhold: 1. HJEMMEL. FORHOLDET TIL

Detaljer

Møte i kontrollutvalet 17.11.2011. Tema: 1. Grunnleggande regelverk for kontrollutvalet

Møte i kontrollutvalet 17.11.2011. Tema: 1. Grunnleggande regelverk for kontrollutvalet Møte i kontrollutvalet 17.11.2011 Tema: 1. Grunnleggande regelverk for kontrollutvalet 2. Kontrollutvalet si rolle i forhold til kommunestyret og administrasjonen, jamfør tilrådingar frå KRD 1. Regelverket

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Reglement for byrådet Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 2011 Enoksen Hult, Nina

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune

Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune Iveland kommune Iveland kommune / 05 Politikk / Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune Vedtatt av Iveland kommunestyre 14.11.2012 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET

Detaljer

HOLE KOMMUNE Rådmannen

HOLE KOMMUNE Rådmannen HOLE KOMMUNE Rådmannen Vår ref.: Arkiv: Dato: 13/240-7 - HEH 044, &00 20.06.2013 Dir. tlf.nr.: 32161163 Reglement for plan- og miljøstyret gjeldende til 2015 Revidering av reglementet for plan- og miljøstyret

Detaljer

Møteinnkalling. NB: Medlemmene bes møte kl. 1200 til fotografering. Det tas gruppebilde og portrett av enkeltpersoner. Sted: Rådhuset, foajeen 1. etg.

Møteinnkalling. NB: Medlemmene bes møte kl. 1200 til fotografering. Det tas gruppebilde og portrett av enkeltpersoner. Sted: Rådhuset, foajeen 1. etg. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 08.10.2015 Møtested: Rådhus IA Kantina Tidspunkt: 13:00 NB: Medlemmene bes møte kl. 1200 til fotografering. Det tas gruppebilde og portrett

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.03.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning... 5 1.4. Delegering

Detaljer

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Berg ~ kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Reglement. for. Driftsstyret for Hovet skole.

Reglement. for. Driftsstyret for Hovet skole. Reglement for Driftsstyret for Hovet skole. Kapittel 1 Driftsstyret 1-1 Formål Formålet med driftsstyrereglementet er å regulere driftsstyrets organisering og arbeid, samt forholdet mellom driftsstyret

Detaljer

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug Forvaltningsrett Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang Ingebjørg Haug Delegering i kommunen Kommuneloven 6: «Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole 1. Instituttordningen Den faglige virksomheten ved høyskolen organiseres i institutter. Hver enkelt av de ansatte i undervisnings- og forskerstillinger skal tilhøre ett av de følgende institutter: - Institutt

Detaljer

Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Fastsatt av styret med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler (Uhl) av 2005-04-01 nr 15, 9-4 ( 9) 10-2 (5). Kapittel 1. Regler som gjelder ved

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommuneloven 8 nr 3. Gjeldende fra og med 1.

Detaljer

Delegeringsreglement for Røros kommune. Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16

Delegeringsreglement for Røros kommune. Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16 Delegeringsreglement for Røros kommune Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Overordnet reglement for delegering av myndighet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Hjemmel...

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT DESEMBER 2011 kst st vedtak 15/12 2011 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET 1. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL Kontrollutvalget er opprettet med hjemmel i kommunelovens 60, nr 9. Kontrollutvalget forestår

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedtatt av kommunestyret 19. juni 2003, sak 0031/2003. Endringer vedtatt i kommunestyremøtet 28. oktober 2004, sak 0111/04. Endringer vedtatt i kommunestyremøtet 30. august

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE Vedtatt av samkommunestyret i Midtre Namdal 07.02.2014. 1 Virkeområde og rettsgrunnlag Reglementet for folkevalgte organ i Midtre Namdal samkommune

Detaljer

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004 og 3. juni 2009. 1. Organisasjon Det Kongelige Selskap

Detaljer

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 For saksbehandlingen i formannskapet, bygningsrådet og driftsutvalget gjelder reglene i kommuneloven med følgende utfyllende bestemmelser:

Detaljer

REGLEMENT FOR FYLKESRÅD

REGLEMENT FOR FYLKESRÅD REGLEMENT FOR FYLKESRÅD Vedatt av fylkestinget 26.2.2013, sak 9/13 Kilde: Arkiv i Nordland REGLEMENT FOR FYLKESRÅD Vedtatt av fylkestinget 26.februar 2013, sak 9/13 1 Reglement for fylkesråd 1 Fylkesråd

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møteinnkalling

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møteinnkalling Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteinnkalling Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 09.02.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE REVIDERT JUNI 2012. 1 1 KOMMUNESTYRETS VIRKEOMRÅDE. Kommunestyret er kommunens øverste organ. Kommunestyret vedtar kommuneplan, økonomiplan, sektorplaner og årsbudsjett.

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

KRONPRINSREGENTENS RE RESOLUSJON

KRONPRINSREGENTENS RE RESOLUSJON Kommunal- og regionaldepartementet Statsråd: Sylvia Brustad KRONPRINSREGENTENS RE RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 98/521 Dato: 28.4.2000 U. off. 5, 1. ledd. GJENNOMFØRING AV SAMMENSLUTNINGEN AV RAMNES KOMMUNE

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken T Tranøy VEDTEKTER FOR REGIONALT SAMARBEID I MIDT-TROMS BARDU, BERG, DYRØY, LENVIK, MÅLSELV, SØRREISA, TORSKEN OG TRANØY Det formaliserte

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

VEDTEKTER. Innholdsfortegnelse. Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 ORGANISASJON OG KONTORKOMMUNE 3 2 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 3 3 UTPEKT HAVN 3

VEDTEKTER. Innholdsfortegnelse. Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 ORGANISASJON OG KONTORKOMMUNE 3 2 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 3 3 UTPEKT HAVN 3 Fastsatt av Bodø bystyre den 12.12.2013 i medhold av Lov 1992-09-25 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 og Lov 2009-04 nr 19 om havner og farvann. Jf. vedtak om Bodø havn KF som utpekt havn truffet

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 11/13 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.04.13

MØTEINNKALLING SAKLISTE 11/13 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.04.13 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

STANDARDREGLEMENT FOR DRIFTSSTYRENE I OSLOSKOLEN. Skolenes og voksenopplæringssentrenes styre og administrasjon

STANDARDREGLEMENT FOR DRIFTSSTYRENE I OSLOSKOLEN. Skolenes og voksenopplæringssentrenes styre og administrasjon STANDARDREGLEMENT FOR DRIFTSSTYRENE I OSLOSKOLEN Kapittel 1 Skolenes og voksenopplæringssentrenes styre og administrasjon 1-1 Formål Formålet med driftsstyrereglementet er å regulere driftsstyrenes organisering

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.06.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Valgstyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 06.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 25.02.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Lier kommune REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Vedtatt av kommunestyret 31.01.1995, sak 10. Justert etter kommunestyrets vedtak 05.09.1995, sak 73, 03.10.1995, sak 78, 02. 09.1997, sak 67,

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 18. desember 2014 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/3471-1 Arkiv: 030 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: GRUNNTREKK I EN FORMANNSKAPSMODELL OG EN PARLAMENTARISK STYRINGSMODELL

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/3471-1 Arkiv: 030 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: GRUNNTREKK I EN FORMANNSKAPSMODELL OG EN PARLAMENTARISK STYRINGSMODELL Saksfremlegg Saksnr.: 10/3471-1 Arkiv: 030 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: GRUNNTREKK I EN FORMANNSKAPSMODELL OG EN PARLAMENTARISK STYRINGSMODELL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Journalnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Journalnr. Side Tittel MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 26.01.2005 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Til medlemmer av Valgnemnda MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 04.09.2014 kl.

Til medlemmer av Valgnemnda MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 04.09.2014 kl. Til medlemmer av Valgnemnda MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 04.09.2014 kl. 15:30-16:15 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT 1 Delegeringsreglementets formål Dette delegeringsreglementet har som formål å angi rammer og prinsipielle retningslinjer for delegering av avgjørelsesmyndighet i Drammen

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Stab Fellestjenester

SØNDRE LAND KOMMUNE Stab Fellestjenester SØNDRE LAND KOMMUNE Stab Fellestjenester side 1 Dato... 24.09.2015 Vår Ref... ISTKV-10317/15 Arkiv... 014 Saksnr... 15/1243 Deres Ref... Til de oppnevnte medlemmene av valgkomiteen MELDING OM POLITISK

Detaljer

Håndbok for Eidsberg kommune Del C

Håndbok for Eidsberg kommune Del C Håndbok for Eidsberg kommune Del C Interkommunalt samarbeid, andre rådsorganer Vedtatt i kommunestyret 20. juni 2013 K.sak 64/13 Innholdsfortegnelse: Innhold 1 REGLEMENT FOR EIDSBERG KOMMUNES REPRESENTANTER

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Nærøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

Reglement for Levekårsutvalg (LKU)

Reglement for Levekårsutvalg (LKU) GILDESKÅL KOMMUNE Reglement for Levekårsutvalg (LKU) Arkivsak: 11/797 Arkivkode: Sakstittel: 033 C83 ETABLERING AV LEVEKÅRSUTVALG VED GILDESKÅL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i sak 69/11, den 17.11.2011

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedlegg 1 til S-sak 45/2014 Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 19. desember 2014 med hjemmel i lov av

Detaljer

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av Høgskolestyret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 28. Mars 2007, justert i hht vedtak i HS-sak 026/07 og 028/07 i HS-møte den 17.04.07, med hjemmel i lov

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

VALGREGLEMENT 1. Reglementets virkeområde. 2. Liste over stemmeberettigede. Klage over manntallsføringen. 3. Valgmåte. 4. Valgstyre.

VALGREGLEMENT 1. Reglementets virkeområde. 2. Liste over stemmeberettigede. Klage over manntallsføringen. 3. Valgmåte. 4. Valgstyre. VALGREGLEMENT Fastsatt av styret 15.mars 2005 med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler (universitets- og høgskoleloven) 9-4 nr. 9, og 10-2 nr. 5. Endret etter styrebehandling 19.april 2005, 3. mars

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE Reglementet inneholder alminnelige bestemmelser om delegering, kommunestyrets saksområde og delegering fra kommunestyret til politiske faste utvalg og komiteer,

Detaljer

For å lenke til dette dokumentet bruk: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf- 20021115-1287.html

For å lenke til dette dokumentet bruk: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf- 20021115-1287.html FOR 2002-11-15 nr 1287: Forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styrer. DATO: FOR-2002-11-15-1287 DEPARTEMENT: HOD

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Departementet har med hjemmel i naturmangfoldloven 62 annet ledd og

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg. Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg. Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 70710 eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vara. Vara møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vara. Vara møter kun ved spesiell innkalling. Evenes kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 07.10.2015 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vara. Vara møter kun

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVFORBUND

NORMALLOV FOR TRAVFORBUND NORMALLOV FOR TRAVFORBUND * * * Lov for.travforbund, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på forbundets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travforbund

Detaljer

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter Her bringer vi de nye forslagene til vedtekter fra Bli ny -utvalget og de eksisterende vedtekter. I noen av paragrafene er det kun kosmetiske endringer, men andre har større endringer p.g.a. Bli ny -utvalgets

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik

Detaljer

Politisk møtereglement Kvitsøy kommune

Politisk møtereglement Kvitsøy kommune Politisk møtereglement Kvitsøy kommune Innhold: 1 Forberedelse av saker til møte i politiske utvalg 2 Innkalling til møte 3 Forfall og varamedlemmer 4 Kommunale tjenestemenn 5 Møteleder, lukking av møter,

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.09.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEI KALLI G Kommunestyret

MØTEI KALLI G Kommunestyret MØTEI KALLI G Kommunestyret Møte nr. 5/2009 Kommunestyret holder møte torsdag 22.10.2009 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Varamedlem avn Tor Arvid Myrseth

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer