Flyttemotiver i Risør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flyttemotiver i Risør"

Transkript

1 Prosjekt rapport nr. 4/2011 Flyttemotiver i Risør Et innblikk i tilflyttingsmotiver Mikaela Vasstrøm og James Karlsen

2 Tittel Forfattere Flyttemotiver i Risør Et innblikk i tilflyttingsmotiver Mikaela Vasstrøm og James Karlsen Rapport Prosjekt/FoU-rapport nr. 4/2011 ISSN-nummer Trykkeri Kai Hansen, 4626 Kristiansand Bestillingsinformasjon Utgiver Agderforskning Gimlemoen 19 N-4630 Kristiansand Telefon Telefaks E-post Hjemmeside

3 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG... II 1 INNLEDNING Bakgrunn BEFOLKNINGSUTVIKLING OG ATTRAKTIVITET Flyttemotiver og attraktivitet? BEFOLKNINGSUTVIKLING I RISØR INNFLYTTERPERSPEKTIVER I RISØR Tilflyttingsperspektiver Trivsel i Risør Forbedringspotensial DISKUSJON FOU INFORMASJON i

4 Sammendrag Rapporten sammenfatter prosjektet flyttemotiver i Risør som presentert på seminaret Jobbe, bo og leve i Risør 30. juli 2011 i Risør Kunstpark. Prosjektet kan ses som et forprosjekt til en større undersøkelse om flyttemotiver i Østre Agder med planlagt oppstart høsten Denne undersøkelse søker å sette flyttemotiver inn i en generell sammenheng om befolkningsvekst og samtidig gi et innblikk i spesifikke flyttemotiver i Risør. Formålet med rapporten er å kommunisere perspektiver for tilflytting og trivsel basert på et fokusgruppeintervju i Risør 30. juli, samt formidle reaksjonene fra seminaret. Rapporten er tenkt som et første kunnskapsgrunnlag for politiske diskusjoner i forbindelse med Risørs satsing på tilflyttingsarbeid. Rapporten viser høy trivselsfaktor blant tilflyttere og peker derfor på at en selvstendig undersøkelse av fraflyttingsmotiver kan være viktig for å forstå fraflyttingstendensen; er det et livsstilsvalg eller strukturelle forhold? Denne rapporten peker på at det kan være potensial i å synliggjøre Risørs kvaliteter overfor den store gruppe av unge som er i familieetableringsfasen og som er interessert i de verdier som Risør kan tilby i form av kultur og natur tilbud. Samtidig er det viktig å understreke at undersøkelsen også tydelig viser at selv om det var stedets attraktivitet som motiverte flytting til Risør, så var der ingen som hadde mulighet for eller ville flytte uten at alle de strukturelle faktorer var på plass; barnehage, bolig, jobb, etc. Stedets attraktivitet kan dermed ikke overskygge mangler i de strukturelle faktorer som anses som nødvendige for å skape en hverdag. Det er først når disse er på plass at stedets attraktivitet får en ekstra verdi. I et evt. arbeid med omdømmebygging er det derfor viktig å ha slike strukturelle faktorer på plass før en prøver å tiltrekke seg potensielle innbyggere. I den sammenheng kan det være viktig å trekke det regionale nivået frem. Et strategisk tilflyttingsarbeid kan kombinere både et regionalt overordnet samarbeid, med et kommunalt lokalt arbeid. I det lokale og kommunale arbeid kan det fokuseres på stedets egenart og attraktivitet, mens det regionale plan kan samarbeide om regionens fordeler, for eksempel ii

5 arbeidsmarkeder, tjenester etc. Et slikt tosidig samarbeid vil da kunne peke på regionale fordeler, samt de unike kvaliteter i de ulike kommuner og steder. Dermed unngås en del av den regionale konkurranse om innbyggere og fokuset kan rettes mot å tiltrekke seg innbyggere utenfor regionens område. iii

6 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Risør opplever en negativ befolkningsvekst både pga. fallende tilflytting og negativt fødselsunderskudd. Risør kommune ønsker å arbeide strategisk med å øke tilflyttingen til kommunen både i egen regi og i samarbeid med kommunene som inngår i regionen Østre Agder. Bakgrunnen for ønsket om å utvikle en strategi for tilflytting, er at det har blitt konkurranse om tilflytting mellom kommuner og regioner i Norge. For å kunne vinne i denne konkurransen må kommunene fremstå som attraktive for potensielle nytilflyttere. Det er gjort veldig lite arbeid i Norge på å analysere stedsspesifikke flyttemotiver og koble disse til praktisk politikk, selv om det er gjort masse statistiske flytteanalyser. Praktisk politikk og tiltak kan utformes gjennom en dialog der kunnskap om flyttemotiver koples sammen med politiske prioriteringer for å utvikle konkrete tiltak. Agderforskning ble invitert til å gjøre en undersøkelse av tilflyttingsmotiver og synspunkter på Risør som bosted i forbindelse med seminaret Jobbe, bo og leve i Risør og presentere funn fra undersøkelsen for politikere, administrasjon og deltakere på seminaret 30. juli Prosjektet kan samtidig ses som et forprosjekt for en større undersøkelse om flyttemotiver i samarbeide med regionen Østre Agder og Aust-Agder fylkeskommune som påbegynnes høsten 2011 hvor også fraflyttingsmotiver skal kartlegges. 1

7 Flyttemotiver i Risør Befolkningsutvikling og attraktivitet Jobbe, Bo og Leve i Risør 30. juli 2011 Risør Kunstpark Mikaela Vasstrøm 2 Befolkningsutvikling og attraktivitet Det er en stigende konkurranse om innbyggere spesielt mellom regioner og større byer, men også mellom mindre tettsteder. Befolkningstilvekst anses som viktig for både større og mindre steder av flere årsaker. For det første er det en stigende forståelse for at innbyggere bringer med seg kunnskap og kompetanse til stedet. Denne type ressurser er både viktig for det eksisterende næringsliv, men også som potensielle ressurser for å skape nye næringer og arbeidsplasser. Befolkningsvekst er også viktig for å bevare tjenstetilbudet på et sted. Spesielt på mindre steder er det en kritisk terskel for antall innbyggere i forhold til kvalitet og kvantitet av kommunale og private tjenester. Å opprettholde innbyggertallet eller skape befolkningsvekst kan derfor være avgjørende for utbudet og kvaliteten på kommunale tjenester. Sist, og i noen sammenhenger oversett, er innbyggertallet også viktig for å bidra til det gode hverdagsliv. Negativ befolkningsutvikling kan påvirke lag og foreninger og andre sosiale nettverk som utgjør en vesentlig del av folks trivsel på et sted. 2

8 Hva er utfordringen? Konkurranse om befolkningen Befolkningstilvekst er vital Kunnskap og Kompetanse Tjenestetilbud Fellesskap og Det gode liv Hvordan tiltrekke folk? og hva tiltrekker hvem? 2 Hvorfor flytter folk? Livsfase flyttemotiver: Ungdom: Utdannelse/jobb/ eventyr Familie etablering: Jobb/nettverk/trygghet Andre flyttemotiver: Jobbmuligheter eller manglen på samme Trivsel (verdier) eller sosial mistrivsel Tilknytning til stedet Stedets Attraktivitet 3 3

9 2.1 Flyttemotiver og attraktivitet? Det er to store livsfase flyttetendenser i Norge i dag; i ungdomsårene flytter folk for å ta utdannelse, søke jobb, eller på annen måte søke noe nytt et eventyr. I slutten av 20-årene og begynnelsen av førtiårene flytter folk igjen på seg i forbindelse med familieetablering. I tillegg til livsfase flyttemotiver er flyttemotiver ofte preget av jobbmuligheter som tiltrekker eller mangelen på jobbmuligheter som påvirker fraflytting, samt sosial trivsel eller mistrivsel som påvirker valget om å flytte fra et sted. En tredje kategori av flyttemotiver kan karakteriseres som knyttet til stedet. Folk flytter pga. tilknytting til et sted eller fordi et sted oppleves som attraktivt. Sist, skal det nevnes at det kan være nye flyttetendenser i spill for den kommende eldregenerasjon som anses som mer mobile enn tidligere pga. bedre helse og økonomi. Disse kan også tenkes å ha stedets attraktivitet som motiv for flytting. Stedets attraktivitet har fått økt oppmerksomhet gjennom de senere år. Parallelt med at arbeidsplassen er blitt mer flytende og mindre stedbunden, er det blitt mer oppmerksomhet rundt flyttemotiver knyttet til valget av bosted pga. forestillinger eller opplevelser om stedets attraktivitet. Det har også påvirket ideer om stedsutvikling og bygdeutvikling til å fokusere på attraktivitet som mål for utvikling for å tiltrekke seg flere innbyggere. Selv om et steds attraktivitet kan være viktig for valg av bosted, er det viktig å understreke at attraktivitet kan være mange ting. Det attraktive for en person eller gruppe kan oppleves som ikke-attraktivt for andre. Ulike livsfaser har ofte ulike perspektiver på attraktivitet. Forestillinger om attraktivitet aktiverer ulike verdier, holdinger, perspektiver og normer (Cruickshank og Lysgaard, ). Derfor er det viktig i arbeidet med attraktivitet at det er bevissthet om at det kan skape spenninger, uenigheter og selv konflikter. Disse spenninger kan både oppstå mellom innbyggere som individer, mellom ulike grupperinger, eller mellom kommunen som organisasjon og kommunens innbyggere. I arbeidet med stedsutvikling og attraktivitet kan det derfor være viktig å skape mulighet for at ulike synspunkter får rett til å ytres og at forskjellighetene kan diskuteres åpent. Slike 1 Cruickshank og Lysgaard, 2011, Arbeidsnotat, Forskningsprosjekt i Landsbyutvikling i Skandinavia, Agderforskning. 4

10 meningsutvekslinger kan vise seg å bidra positivt til en mer helhetlig tankegang rundt utvikling av stedet. Stedsrelaterte flyttemotiver: Attraktivitet er forestillinger og forventninger til stedet Trivsel er relatert til konkrete erfaringer og perspektiver med stedet Tilhørighet er knyttet til (lange) positive erfaringer og følelser til et sted ikke uten konflikt? Å jobbe med attraktivitet kan skape spenninger og uenigheter Attraktivitet setter ulike verdier, holdninger, tenkemåter og normer i spill (Cruickshank & Lysgaard, 2011) Mellom innbyggerne som individer Mellom ulike etablerte grupper Mellom kommunens administrasjon og politikere Mellom kommunene i regionen og utenfor regionen Uenigheter må synliggjøres for å skape konstruktiv dialog, bevissthet og vilje til forandring 5

11 3 Befolkningsutvikling i Risør Befolkningsutvikling i Risør Risør har de siste 10 år opplevd en negativ befolkningsutvikling, dels pga negativt fødselsoverskudd og dels som følge av lavere/negativ nettotilflytting. Risør kommune har derfor besluttet å jobbe strategisk med befolkningsutvikling i de kommende år. Denne undersøkelsen kan ses som et forprosjekt til en større undersøkelse i samarbeide med Østre Agder og Aust-Agder fylkeskommune om flyttemotiver som er planlagt med oppstart høsten Dette prosjektet undersøker flyttemotiver og flyttefaktorer med tanke på å skape et kunnskapsinnspill til den kommunale debatt om problemstillinger knyttet til befolkningsvekst og strategiske valg. Ved å sammenholde kunnskap om tilflytting og fraflyttingsmotiver, samt trivselsfaktorer, kan kommunen tilrettelegge og fokusere sitt strategiske arbeide med tanke på å øke befolkningsveksten generelt. 6

12 Formål med undersøkelsen Bakgrunn Opptakt til et større prosjekt med Østre-Agder om flyttemotiver i samarbeide med Aust-Agder fylkeskommuner Problemstilling Hvorfor flytter folk til og fra Risør? Hva fremstår som attraktivt og trivelig og hva gjør ikke? Hvordan kan Risør bli bedre? 7 Flyttemotiver, faktorer og Strategier Motiver: Livsstil Jobb Faktorer: Generelle for bygder Spesifikke for Risør Trivselsfaktorer: Hverdagsliv Rammebetingelser Generelle for bygder Spesifikke for Risør Motiver: Livsstil Jobb Faktorer: Generelle for bygder Spesifikke for Risør Innflyttere Risør Utflyttere Strategier for å øke tilflytting Pull -faktorer Strategi for å få folk til å bli Trivsels-faktorer Strategi for å redusere fraflytting Push -faktorer 7

13 Analysemodell Fritidsbefolkning Pendling Befolkningsutvikling Fødselsbalanse Innvandring Arbeidsplasser Innenlands nettoflytting Stedets attraktivitet & trivsel Offentlige Private Kultur Natur Sosial Kapital 8 Befolkningsutvikling Folketallet ligget stabilt på siden 1970 tallet De siste ti år: Tendens til lavere fødselsoverskudd Blir folk eldre? Tendens til lavere nettoinnflytting Hvorfor flytter ikke flere til Risør og hvorfor flytter mange fra Risør? 11 8

14 Befolkningsutvikling I Risør 9 Flyttemønstre og Folketilvekst 10 9

15 Innflytterperspektiver i Risør 14 4 Innflytterperspektiver i Risør Agderforskning gjennomførte 30. juli et fokusgruppeintervju med seks tilflyttere til Risør. Fokusgruppen var sammensatt av fire menn og to kvinner, hvorav tre var tilbakeflyttere og tre var nytilflyttere. De intervjuede hadde alle utdannelser på universitets- eller høgskolenivå. Et slikt fokusgruppeintervju er ikke representativt for Risørs befolkning eller tilflyttere, og svarene er dermed heller ikke direkte representative eller generaliserbare. Fokusgruppeperspektivene gir dog en dybde i tilflytterperspektivene, og diskusjonen personene imellom verifiserer til dels deres svar. Deltakerne ble utfordret til å diskutere rundt tre hovedspørsmål. 1. Hvorfor flyttet du/dere til Risør og hva var det avgjørende motiv/faktor for at du flyttet. 2. Trives du med å bo i Risør hva er det mest/minst prisverdige med å bo her? 3. Hvordan mener du/dere Risør kunne bli bedre som bosted og hvordan kan det gjøres mer attraktivt for tilflyttere? 10

16 Et innblikk i tilflyttingsmotiver i Risør Datainnsamling Fokusgruppeintervju med 6 Risørtilflyttere Flyttet innenfor de siste tre år Ulike bakgrunner (men ikke representativt) Spørsmål om Motiver for tilflytting, stedets verdi, trivsel og forbedringspotensiale for Risør Svarene er ikke representative eller generaliserbare men perspektiver og forståelser 13 Analyse av innflyttermotiver Systematisering og kategorisering av informasjon Mer fokusert og kommuniserbart bilde Men mister nyanser og unikhet Motiver: Verdiorienterte valg: Drømmen om Spesifikke faktorer for Risør: Rammene for valget - Praktiske forhold Generelle trekk ved flytting 15 11

17 Tilflyttingsmotiver To hovedtyper: Livsstil- Verdivalg forbundet med selvrealisering Nærhet til natur og sjøliv Kulturtilbud og by-stemning Nære sosiale relasjoner og trygghet Tilknytting verdivalg forbunnet med tilhørighet til stedet Nærhet til familie og sosialt nettverk Følelse av tilhørighet til stedet og dets historie 18 Tilflyttingsfaktorer Jobbmulighet Pendlingsavstand Hjemmekontor Kommunale oppveksttjenester Barnehage og skoletilbud Bolig Mulighet for moderne familiehus nær sentrum eller nærme pendlingsinfrastruktur 19 12

18 4.1 Tilflyttingsperspektiver Fokusgruppeintervjuet viste to hovedtyper av tilflyttingsmotiver. Hvert flyttemotiv var selvfølgelig preget av mange sammensatte og komplekse overveielser, men det er mulig å kondensere to motivgrupper som var avgjørende for valget om å flytte til Risør. Felles for alle i fokusgruppeintervjuet var at de var i en livsfase flytting, etter endte studier og i familieetableringsfasen. Derfor er de to motiv hovedgrupper herunder primært relatert til Livsfase flytting. Den ene motiv-gruppe er basert på et livsstilsvalg. Motivet er preget av verdier knyttet til det gode liv i et lite samfunn og selvrealisering gjennom natur og kultur. Natur og sjøliv er i dette lyset helt sentralt, og motivet for flytting til Risør er preget av en drøm om å være nærme natur og sjøliv for å kunne realisere seg selv og sitt familieliv gjennom aktiv bruk av naturen. Samtidig anses Risør for å ha by kvaliteter så som et rikt kulturliv, med et variert tilbud til voksne, og generelt en god stemning i byen. Dette kulturelle element har også vært viktig i valget av sted og drømmen om å kunne rusle ned til byen og være med. Det tredje hovedelement i denne motivgruppe er drømmen om det gode, trygge liv. Risør ble beskrevet som et oversiktelig samfunn, hvor folk hilser på hverandre, og alle kjenner alle. Dette bidrar til en drøm om trygghet, nærhet og et inkluderende samfunn. Den andre motivgruppe for tilflytting er basert på tilknytting til stedet. Motivet for å flytte til Risør er først og fremst basert på tilhørighet, drømmen om å flytte tilbake til de nære familiære relasjoner og de gamle sosiale nettverk. I tillegg er tilhørighetsfølelsen knyttet til Risør som sted; den historiske verdi og stemning i byen, og de muligheter byen byr på i form av natur og kulturliv. Motivet er altså også preget av drømmen om å gjenskape noen av de verdier en selv er vokst opp med i det trygge, nære samfunnet. Det er verdt å merke seg at ingen i fokusgruppen var motivert av jobbmuligheter eller kommunale tjenester. Allikevel var det viktig for alle å poengtere at jobb er helt avgjørende for å kunne flytte til Risør, og at gode barnehageplasser/skole er viktig i valget av bosted. Spesielt jobbmulighet er derfor avgjørende for om tilflytting kan la seg gjøre men det er ikke den motiverende faktor for å flytte til Risør. 13

19 Trivselsfaktorer i Risør Høy trivselsfaktor som følge av muligheten for selvrealisering gjennom kombinasjonen av Natur nærhet og sjøliv Kulturtilbud og historisk by stemning Rikt foreningsliv og sosialt liv (sosial kapital) Mistrivsel ble diskutert som en mulig faktor I forbindelse med manglende jobb og evt. at nytilflyttere har vanskelig for å skape seg nettverk? Viktig å være aktiv i lag og foreninger for å kunne ta del i det gode liv Trivsel i Risør Både tilbakeflyttere og nytilflyttere trives veldig godt med å bo i Risør. I likhet med deres motivasjon for å flytte til Risør er deres trivsel basert på det gode liv hvor blandingen av naturnærhet, kulturtilbud og det nære sosiale liv gir rom for selvrealisering og trygghet. Den historiske stemning og bevissthet ble også trukket frem som et viktig element for byens atmosfære. Mange lag og foreninger og dermed muligheten for mange fellesskap ble understreket som et viktig element for byens sosiale og ikke-anonyme liv. Kulturliv og hverdagslig caféliv ble også beskrevet som viktig for trivsel, for selv om en bor i et lite samfunn, kan en allikevel nyte godt av byens gleder. Mistrivsel ble kort diskutert, og det var enighet om at det kanskje kan være vanskeligere for nytilflyttere å skape sosiale nettverk. Spesielt småbarnsfamilier med pendlerjobb kan ha vanskelig for å finne tid til å engasjere seg og dermed få et uformelt nettverk. Flere etterlyste at det ble skapt noen akademiske sirkler i tillegg til de lag og foreninger som typisk 14

20 er rettet mot kultur eller idrett. Men for å ta del i det sosiale liv var gruppen også enige i at både ny- og tilbakeflyttere selv måtte være aktive. I forbindelse med mistrivsel ble også diskutert om kanskje Risøringer skulle være mer åpne for at nytilflyttere også har rett til å mene noe om Risør og utviklingen i byen. Generelt var trivselen i fokusgruppen veldig høy og det viser kanskje at det er viktig å prate med utflyttere for å belyse motiver for mistrivsel. Forbedringspotensiale i et tilflytterperspektiv Synliggjøring eller markedsføring av Risørs kvaliteter Lett tilgjengelig informasjon til potensielle tilflyttere (f.eks. kommunal informasjonsmedarbeider eller innflytterpakke ) Ledige tomter/hus Eksisterene tilbud (lag, foreninger, happenings) Jobbmuligheter Kommunale tjenester Boligmarked Mer dynamisk marked For få boliger tilpasset en moderne familie For få tomter For dyrt 21 15

21 Forbedringspotensiale i et trivselsperspektiv Jobb Mer variert jobbmarked Mer bevissthet om å bruke eksistrende kompetanse være mindre firkantet I jobbeskrivelser Bedre informasjon/bevissthet om hvordan ta jobben med til Risør hjemmekontor i Næringshagen Bedre pendlingsinfrastruktur (E-18 og riksvei) Kommunale tjenester Sikre gode kommunale tjenester (skole) Flere brede dialoger Konkrete prosjekter akademiske tenketanker/foreninger Forbedringspotensial I et tilflyttingsperspektiv mente fokusgruppen først og fremst at kommunen måtte være bedre til å synliggjøre sine kvaliteter for potensielle tilflyttere. I tillegg til å markedsføre seg som en god kommune og bo i må det skapes et mer helhetlig informasjonstilbud til potensielle innflyttere. Her ble både Risør kommunes hjemmeside trukket frem som mulig informasjonskilde, men også en kommunal medarbeider som kunne være førstelinjetjeneste og formidle informasjon om Risør. Det som ble trukket frem som vesentlig informasjon til potensielle innbyggere var en helhetlig oversikt over boliger og tomter (muligheter for å etablere seg), dernest ble kommunale tjenester (ledige barnehageplasser etc.) nevnt som viktige, og tilslutt oversikt over byens tilbud (lag, foreninger, happenings, etc.). Et annet viktig forbedringspotensial for tilflyttere var boligmarkedet. Det ble poengtert av alle i fokusgruppen at det var et ganske stagnert boligmarked i Risør, og at det var vanskelig å finne boliger som var attraktive for moderne småbarnsfamilier. Husprisene ble også ansett for å være relativt mye dyrere enn andre liknende steder. Sentrumsnære tomter og tomter nært 16

22 pendlingsinfrastrukturen ble etterlyst. Forbedringspotensialer i et trivselsperspektiv handlet om jobbmuligheter, pendlermuligheter og kommunale tjenester. I forhold til jobb ble det på den ene side trukket frem at det kanskje var for lite variert jobbmarked i Risør til å kunne tiltrekke seg mange innbyggere, men på den andre siden mente de at det burde være mer informasjon om hvordan en kunne skape et hjemmekontor i Næringshagen, eller formidle informasjon om mulige jobber innen pendlingssonen. Det ble imidlertid også poengtert at Risør (kommune og næringsaktører) burde bli bedre til å se potensialet i de innbyggere som allerede bor her at kompetanse og kunnskap kan utvikles i en jobb selv om jobbbeskrivelse og formell kompetanse ikke har perfekt match. I forhold til kommunale tjenester ble det fremhevet at de er gode i dag men at det må være fortsatt fokus på gode oppvekstvilkår (barnehage- og skolekvalitet) for å skape trivsel for innbyggerne og for å virke attraktivt på potensielle innflyttere. I forhold til utvikling ble det lagt vekt på at Risør burde ta utgangspunkt i de spesielle geografiske og historiske særtrekk som Risør har. Naturen, sjølivet og den relativt lange avstand til større bykjerner kan brukes som fordeler i utvikling av lokal samfunnet. Samtidig bør det kanskje etableres mer kontinuerlig dialog om utvikling blant både innbyggere og mellom innbyggere og kommune. Her ble det poengtert at det kan være hensiktsmessig å legge vekt på konkrete prosjekter som det kan samarbeides rundt. 17

23 5 Diskusjon og hva kan dette brukes til? Kunnskap som kan brukes i praktisk politikk Bevissthet om dagens situasjon og grunnlag for å diskutere ønsker om fremtiden Skape dialog mellom nye og gamle Risøringer hva er attraktivitet og trivsel? Dialog mellom kommunen og innbyggere 23 Hva mener dere? Hvilke kvaliteter har Risør som gjør det verdt å flytte hit? Hvilke områder burde Risør arbeide mer med? - Hvorfor flytter folk ut? Hvordan bli en del av det gode liv og hvordan bidra til det gode liv? 19 18

24 Seminaret Jobbe, bo og leve i Risør 30. juli 2011 hadde rundt 25 deltakere fra både næringslivet, politikken, kulturen, kommunen og selvsagt innbyggere. Ved presentasjonen av ovenstående kom det fram noen kommentarer fra deltakerne. Det ble påpekt at også eldre i tillegg til ungdom og familier i etableringsfasen kunne være en interessant gruppe å vurdere i forhold til arbeidet med tilflyttingsstrategien. Det ble nevnt at eldre kanskje velger å flytte til en plass der det er attraktivt for barn og barnebarn å komme på besøk. Ut ifra materialet til denne rapporten er det umulig å si noe om slike tendenser. Dette perspektivet kan imidlertid være med i en videre oppfølging fra kommunen når det gjelder utvikling av en tilflyttingsstrategi. Gruppen eldre er en heterogen gruppe der mange innen denne gruppen er mobile og ressurssterke og derfor kan tenkes å flytte til et attraktivt sted. På den andre side kan veletablerte sosiale nettverk osv. være en barriere for en eventuell tilflytting. Det ble også spurt om den negative befolkningsutviklingen i Risør er helt spesiell for Risør eller om det er liknende tendenser på andre små steder. Dertil kan man svare at det er en tendens til flytting fra land til by, men at flere små kommuner i nærheten av større byer (arbeidsmarkeder) opplever en tilflytting og en tendens til at folk pendler til byen. Risør er kanskje litt spesielt stilt med å være ca. 45 min fra både Arendal og Grenlandsområdet på den ene side i hverdagslig perspektiv langt vekk fra en stor by og på den andre side i et jobbperspektiv nærme to store arbeidsmarkeder. Hva er det da denne rapport kan brukes til? Den kan fungere som et første innspill i det strategiske arbeidet med tilflytting til Risør, og danne et kunnskapsgrunnlag for (politiske) diskusjoner om hvor en bør fokusere for å skape befolkningsvekst. Denne rapport peker på at tilflyttingsmotivene til Risør først og fremst er verdibasert. Den ene hovedgruppe av motiver knytter seg til et livsstilsvalg hvor natur, kultur og et nært lokalsamfunn står i sentrum. Den andre hovedgruppe av tilflyttingsmotiver er basert på tilknytting til stedet, både de sosiale og familiære nettverk, men også stedet som en selvstendig entitet. Rapporten viser også at det er en høy trivselsfaktor for de som er tilflyttere og at de er interesserte i å synliggjøre Risør som et godt sted å bo. 19

25 I forhold til at det allikevel er en negativ netto tilflytting viser denne undersøkelse et behov for å undersøke fraflyttingsmotiver. Hvorfor velger folk å flytte? Er det livsstils- og verdibasert, er det jobbrelatert, eller handler det om sosial mistrivsel? I forhold til praktisk politikk og strategisk tilflyttingsarbeid kan denne rapporten peke på at det kan være potensial i å synliggjøre Risørs kvaliteter overfor den store gruppe av unge som er i familieetableringsfasen og som er interessert i de verdier som Risør kan tilby i form av kultur- og naturtilbud. Et omdømmebyggingsprosjekt vil kunne tiltrekke seg potensielle livsstilstilflyttere. Samtidig er det viktig å understreke at undersøkelsen også tydelig viser at selv om det var stedets attraktivitet som tiltrakk dem til Risør, så var der ingen som hadde mulighet for eller ville flytte uten at alle de strukturelle faktorer var på plass; barnehage, bolig, jobb, etc. Stedets attraktivitet kan dermed ikke skygge over evt. mangler i de strukturelle faktorer som anses som nødvendige for å skape en hverdag. Det er først når disse er på plass at stedets attraktivitet får en ekstra verdi. I et evt. arbeid med omdømmebygging er det derfor viktig å ha slike strukturelle faktorer på plass før en prøver å tiltrekke seg potensielle innbyggere. I den sammenheng kan det være viktig å trekke det regionale nivået frem. Et strategisk tilflyttingsarbeid kan kombinere både et regionalt overordnet samarbeide, med et kommunalt lokalt arbeide. I det lokale og kommunale arbeid kan det fokuseres på stedets egenart og attraktivitet, mens det regionale plan kan samarbeide om regionens fordeler, for eksempel arbeidsmarkeder, tjenester etc. Et slikt tosidig samarbeid vil da kunne peke på de regionale fordele, samt de unike kvaliteter i de ulike kommuner og steder. Dermed unngår en å utelukkende konkurrere om innbyggene i regionen og snarere fokusere på å tiltrekke seg innbyggere utenfor regionens område 20

26 Fou informasjon Tittel Flyttemotiver i Risør Et innblikk i tilflyttingsmotiver Prosjektnr 1793 Oppdragets tittel Prosjektleder Forfattere Oppdragsgiver Rapport type Flyttemotiver i Risør et forprosjekt James Karlsen Mikaela Vasstrøm og James Karlsen Risør Kommune Prosjekt rapport Rapport nr 4/2011 ISSN-nummer Tilgjengelighet til rapporten 4 emneord Flyttemotiver, befolkningsvekst, praktisk politikk, tilflytting Sammendrag 21

Flytting og bofasthet i Finnmark

Flytting og bofasthet i Finnmark Rapport 2009:9 Flytting og bofasthet i Finnmark Vigdis Nygaard Christen Ness Ivar Lie Inge Berg Nilssen Forsidebilde: Vardø Øksfjord Kiberg Bergsfjord Foto: Vigdis Nygaard Tittel: Forfattere: Flytting

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark

Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Rapport 2010: Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Vigdis Nygaard Trine Kvidal Tittel: Forfattere: Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Vigdis Nygaard og Trine Kvidal Norut Alta-Áltá

Detaljer

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM Flytting fra og til Tinn Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM TF-notat nr. 8/2013 Tittel: Flytting fra og til Tinn Undertittel: Kartlegging av flyttemotiv TF-notat nr: 8/2013 Forfatter(e):

Detaljer

Partnerskap for lyst og næring?

Partnerskap for lyst og næring? Frank Egil Holm og Egil Petter Stræte Partnerskap for lyst og næring? Evaluering av blilyst:-)programmet i Sør-Trøndelag Rapport 4/06 ISSN 1507-2035 Versjon 2006-05-31 2 FORORD Bygdeforskning fikk 16.02.06

Detaljer

FLERE UNGE TIL DISTRIKTENE? MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT TIL(BAKE)FLYTTING AV UNGE VOKSNE

FLERE UNGE TIL DISTRIKTENE? MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT TIL(BAKE)FLYTTING AV UNGE VOKSNE Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Arbeidsnotat nr. 1003/05 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 34 Prosjekt nr: 400407 Prosjekt tittel:

Detaljer

Resultater fra Kongsbergundersøkelsen 2007

Resultater fra Kongsbergundersøkelsen 2007 Resultater fra Kongsbergundersøkelsen 2007 Kongsberg kommune og NCE Systems Engineering, 2008 1 Sammendrag Kongsbergundersøkelsen ble gjennomført høsten 2007 som en elektronisk spørreundersøkelse på internett.

Detaljer

Mellom kultur og næring En analyse av næringslivet i Indre Finnmark med eksempler fra Guovdageaidnu/Kautokeino og Unjárga/Nesseby

Mellom kultur og næring En analyse av næringslivet i Indre Finnmark med eksempler fra Guovdageaidnu/Kautokeino og Unjárga/Nesseby FoU-rapport nr. 2/2001 Mellom kultur og næring En analyse av næringslivet i Indre Finnmark med eksempler fra Guovdageaidnu/Kautokeino og Unjárga/Nesseby James Karlsen og Anne Kirsti Ryntveit Tittel Forfattere

Detaljer

Sentraliseringens pris eller gevinst? Individers trivsel og lokale utfordringer

Sentraliseringens pris eller gevinst? Individers trivsel og lokale utfordringer -8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1029/08 ISS -nr.:0804-1873 Antall sider: 50 Prosjekt nr: 1114 Prosjekt tittel:

Detaljer

Siri Ytrehus Anders B. Fyhn. Her vil jeg bo! Boligønsker blant 50-, 60- og 70-åringer i fire lokalområder

Siri Ytrehus Anders B. Fyhn. Her vil jeg bo! Boligønsker blant 50-, 60- og 70-åringer i fire lokalområder Siri Ytrehus Anders B. Fyhn Her vil jeg bo! Boligønsker blant 50-, 60- og 70-åringer i fire lokalområder Siri Ytrehus Anders B. Fyhn Her vil jeg bo! Boligønsker blant 50-, 60- og 70-åringer i fire lokalområder

Detaljer

Århundrets sak på Evje

Århundrets sak på Evje Prosjektrapport 29/2002 Århundrets sak på Evje Hvordan kan etableringen av en ventetransitt påvirke lokalmiljøet? Anne Halvorsen, Helge Hernes og May-Linda Magnussen Tittel Forfattere Århundrets sak på

Detaljer

Evaluering av Høgskolesenteret i Kristiansund. Robert Bye Margrete Haugum

Evaluering av Høgskolesenteret i Kristiansund. Robert Bye Margrete Haugum Evaluering av Høgskolesenteret i Kristiansund Robert Bye Margrete Haugum Notat 2009:16 Tittel Forfattere Notat : 2009:16 Prosjektnummer : 2078 ISSN : 0809 9634 Prosjektnavn Oppdragsgiver Prosjektleder

Detaljer

Evaluering av Samplan

Evaluering av Samplan Trine Monica Myrvold Evaluering av Samplan Evaluering av Samplan Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2014:8 Boligbygging i storbyene virkemidler og handlingsrom NIBR-rapport 2014:3 Folkehelse og

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Prosjektrapport nr. 34/2000. Sørlandsscenarier. James Karlsen, Helge Røed, Arild Vangstad og Arne Isaksen

Prosjektrapport nr. 34/2000. Sørlandsscenarier. James Karlsen, Helge Røed, Arild Vangstad og Arne Isaksen Prosjektrapport nr. 34/2000 Sørlandsscenarier James Karlsen, Helge Røed, Arild Vangstad og Arne Isaksen Tittel Forfattere Sørlandsscenarier James Karlsen, Helge Røed, Arild Vangstad og Arne Isaksen Rapport

Detaljer

MÅLGRUPPER, AKTIVITETER OG BUDSKAP I DISTRIKTSKOMMUNENES TILFLYTTINGSARBEID

MÅLGRUPPER, AKTIVITETER OG BUDSKAP I DISTRIKTSKOMMUNENES TILFLYTTINGSARBEID GRO MARIT GRIMSRUD MARIT AURE MÅLGRUPPER, AKTIVITETER OG BUDSKAP I DISTRIKTSKOMMUNENES TILFLYTTINGSARBEID RESULTATER FRA EN SPØRRESKJEMAUNDERSØKELSE IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 1/2012 GJENNOMFØRT PÅ OPPDRAG

Detaljer

«Boligpolitisk handlingsplan» 2015-2018. -Høringsdokument-

«Boligpolitisk handlingsplan» 2015-2018. -Høringsdokument- «Boligpolitisk handlingsplan» 2015-2018 -Høringsdokument- 1 Innledning... 3 2 Hovedmål, delmål og tiltak... 4 2.1 Delmål 1: Styrke posisjonen som attraktiv bostedskommune... 4 2.2 Delmål 2: Det skal bygges

Detaljer

MIDTVEISEVALUERING BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE

MIDTVEISEVALUERING BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE Beregnet til Husbanken Dokument type Rapport Dato November 2013 MIDTVEISEVALUERING BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE MIDTVEISEVALUERING BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Asbjørn Kaasa og Beate Jelstad NYTTER DET? EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Rapport 02/2009 Diakonhjemmet Høgskole FORFATTERNE Asbjørn Kaasa, Førsteamanuensis, Avdeling for sosialt arbeid, Diakonhjemmet

Detaljer

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Undersøkelse blant innbyggere og utflyttere 13. mai - 20. august 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

Nord-Salten Rekruttering til småsamfunn

Nord-Salten Rekruttering til småsamfunn Nord-Salten Rekruttering til småsamfunn Småsamfunnsanalyse med fokus på kjønn og livsfase Av Maria Monasdatter Almli og Lindis Sloan KUN senter for kunnskap og likestilling 2009 Forord KUN senter for kunnskap

Detaljer

Evaluering av samfunnsbyggingsprosjektet i Arendal

Evaluering av samfunnsbyggingsprosjektet i Arendal Prosjektrapport nr. 16/2006 Evaluering av samfunnsbyggingsprosjektet i Arendal Liv Mari Nesje, Morten Jeppesen og Helge Røed Tittel Forfattere Evaluering av samfunnsbyggingsprosjektet i Arendal Liv Mari

Detaljer

Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn.

Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn. Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn. Mitt navn er Gunhild Thunem Jeg er utdannet sykepleier og har en mastergrad i samfunnsplanlegging og ledelse

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge

Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge Norut Alta-Áltá Rapport 2013:7 Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge Elisabeth Angell, Marit Aure, Ivar Lie, Vigdis Nygaard og Toril Ringholm Sónia Arrepia Photography Visitnorway.com

Detaljer

NEW Facts Forprosjekt

NEW Facts Forprosjekt Prosjektrapport nr. 10/2012 NEW Facts Forprosjekt Kartlegging av kvinner i prosess- og olje-/ gassindustri på Sørlandet May-Linda Magnussen og Christine Svarstad Tittel Forfattere NEW Facts Forprosjekt.

Detaljer

Lokalisering av næringsvirksomhet ved Fagerholt -juni/juli 2001

Lokalisering av næringsvirksomhet ved Fagerholt -juni/juli 2001 Prosjektrapport nr. 31/2001 Lokalisering av næringsvirksomhet ved Fagerholt -juni/juli 2001 Arild Vangstad, Anne Kirsti Ryntveit og Nina Jentoft Tittel Forfattere Lokalisering av næringsvirksomhet ved

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Drømmen om å bli flere. Temahefte om tilflytting. www.distriktssenteret.no 1

Drømmen om å bli flere. Temahefte om tilflytting. www.distriktssenteret.no 1 Drømmen om å bli flere Temahefte om tilflytting www.distriktssenteret.no 1 Innhold Forord Flyttehjelp eller samfunnsutvikling? s. 3 Direktøren har ordet s. 4 80 % gjør det. Men virker det? s. 6 Mer enn

Detaljer