10007MA Besøk frå Hordaland til det 4 Health-Sea symposiet og bedrifter i venskapsfylket Nedre Normandie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "10007MA Besøk frå Hordaland til det 4 Health-Sea symposiet og bedrifter i venskapsfylket Nedre Normandie"

Transkript

1 2007

2 Saksnummer: Sjømat 10007MA Besøk frå Hordaland til det 4 Health-Sea symposiet og bedrifter i venskapsfylket Nedre Normandie Ei gruppe samansett av deltakarar frå Hordaland fylkeskommune, Innovasjon Noreg, Universitetet i Bergen, Norsk sjømatsenter og bedrifta Marine Biproducts skal reise ned og delta på symposiet, besøke bedrifter og styrke kontakten med bedrifter, regionale mynde og kompetansemiljø i regionen. Kontakt: Hordaland fylkeskommune, Verdiskaping i kystsonar Adresse: Pb Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Hordaland fylkeskommune Oppstart: august 2007 Avslutning: desember 2007 Den 4. og 5. oktober 2007 vert det 4. Health Sea symposiet arrangert i Granville i Nedre Normandie. Det er ynskje om sterkare samarbeid med Hordaland fylkeskommune sine venskapsregionar når det gjeld næringsutvikling i marin sektor, og dette symposiet er eit godt høve til å møte aktørar i Normandie. Temaet for symposiet er positive helseeffektar ved bruk av sjømat og algar. Konkretisere det marine samarbeidet med Nedre Normandie ved å etablere kontakt mellom kunnskapsmiljøa. Etablere kontakt mellom utvalte kommersielle aktørar innan marin/helse/bioteknologisektoren. Gjere seg betre kjent i regionen og marknadsføre Hordaland som venskapsfylke. Styrkje samarbeidet mellom IN, HFK, FoU og bedrifter på dette feltet. 1. Møter med representant frå Nedre Normadie her i Hordaland (Thomas Herman). 2. Invitere potensielle deltakarar til besøket 3. Organisering og gjennomføring av besøket 4. Påmelding til symposiet 5. Delta på fagkonferansen 6. Etterarbeid. Tilsegn: 10007MA

3 Saksnummer: Nettverk og profilering 85-07MA Identifisering av regionale konkurranseføremon innan marin sektor Kontakt: Per Heum Stiftelsen for næringsliv og samfunnsforskning Adresse: Breiviksveien Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: SNF Hordaland fylkeskommune FKD Oppstart: mai 2007 Avslutning: september 2007 Høgare verdiskaping frå marin sektor ved godt forankra og fagleg grunngjevne forslag til innsatsområde basert på regionale føremoner. Identifisering av konkurranseføremoner innan marin sektor i Hordaland og forslag til innsatsområde/prosjektskisser. 1. Val av verdikjeder /klynger 2. Kartlegging av valte verdikjeder 3. Oppsummering av varige føremoner i fylket 4. Forslag til prosjektskisser (utviklingsprosjekt) knytt til de valte verdikjedar 5. Arbeidsmøte med utvalde næringsaktørar og regional marin arbeidsgruppe. Tilsegn: 85-07MA Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) utviklar verktøy og metodar for å identifisere regionale konkurranseføremoner i Noreg. Hordaland fylkeskommune ynskjer med dette prosjektet å etablere eit fagleg grunnlag for dette i Hordaland.

4 Saksnummer: Havbruk BM57-07 Torskehelse - kartlegging av sjukdomsagens i Hordaland potensielle fiskepatogen (Nodavirus og Francisella sp) samt utvikle sensitive metodar for biopsiprøvetaking hos stamfisk (ikkje dødelig). Kontakt: Sigurd Olav Handeland Sagafjord Seafarm AS Adresse: Eldøyane 5411 Stord Telefon: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Sagafjord Seafarm AS Universitetet i Bergen Torskeoppdrettarar i Hordaland fylke Hordaland fylkeskommune Målet vert søkt nådd gjennom tre delprosjekt: 1. Utvikle biopsibasert metode 2. Kartlegge førekomst av patogene hos villfanget torsk 3. Undersøke langtidseffektar av biopsitaking Tilsegn: BM57-07 Siri Hanson Oppstart: 2006 Avslutning: 2007 Prosjektet går ut på å undersøke villfanga torsk frå Hordaland for potensielle fiskepatogen (Nodavirus og Francisella sp) samt utvikle sensitive metodar for biopsiprøvetaking hos stamfisk (ikkje dødeleg). Hovudmålet er å få betre oversikt over sjukdomsstatus og etablera eigna ikkje-dødelege metodar for prøvetaking av oppdrettstorsk ved å undersøke villfanga torsk frå Hordaland for

5 Saksnummer: Havbruk 99-07MA Oppskallering/industrialisering av nye oppdrettsartar - prosjekt i Vestlandsrådet Kontakt: Innovasjon Norge Adresse: Pb Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Innovasjon Norge Vestlandsrådet Sogn og Fjordane Hordaland fylkeskomne fylkeskommune Rogaland Møre og Romsdal fylkeskommune fylkeskommune Hovudmålet er at Vestlandet skal være internasjonalt leiande på utvikling og kommersialisering av nye marine oppdrettsartar. Setje i gong strategiske utviklingsprosjekt innan nye oppdrettsartar på Vestlandet. Tema for 2007: Oppskallering/industrialisering av nye oppdrettsartar Tilsegn: 99-07MA Siri Hanson Oppstart: november 2007 Avslutning: desember 2009 Det skal setjast i gong prosjekt på Vestlandet for å styrke utvikling og kommersialisering av nye oppdrettsartar. Prosjekta skal vere i tråd med handlingsprogrammet i Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsartar i regi av Vestlandsrådet.

6 Saksnummer: Havbruk 45-07MA Laksebiprodukt i torskefôr Kontakt: Sissel albrektsen Fiskeriforskning Adresse: Kjerreidviken Fyllingsdalen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Fiskeriforsking Bergen BIOMAR Fish Endochrinology Hordaland fylkeskommune Lab Marine Bioproducts AS Oppstart: august 2007 Avslutning: juni 2008 Studiar gjennomført ved Fiskeriforskning tyder på at balansen mellom oske og karbohydrat i fôr, eventuelt innhaldet av essensielle komponentar i oske- og beinrike fraksjonar av marint råstoff kan vere sentral med omsyn på optimalt produksjonsresultat i torsk. Beinmjøl produsert frå laksebiprodukt (hovud- og ryggavskjer) har òg vore testa ut som fôrråvare til torsk og gitt liknande positivt resultat med inntil 10% betre fôrinntak og vekst. Fiskeriforskning ynskjer å vidareføra arbeidet med å vurdera kor eigna ulike marine biprodukt er som fôringrediens til torsk ved å gjennomføra eit eksperimentelt fôringsforsøk som tar sikte på å studera grunnleggjande årsaker til det positive produksjonsresultatet som er oppnådd, uavhengig av kva type biprodukt som er anvendt i fôret (fiskebein, krabbe, blåskjel). Kartlegge grunnleggande årsaker til det positive produksjonsresultatet i torsk foret med oskerike marine ingrediensar som grunnlag for vidare arbeid med optimal utnytting av marine biprodukt i kommersielt toskefôr. 1. Studere kjemiske og fysiologiske tilpassingar hos torsk ved fôring med aukande innblanding av laksebeinmjøl i fôr basert på to ulike feittnivå. 2. Studere effekt av høgoskeingrediensar på tarmpassasjehastigheit i torsk ved innblanding av røntgentette kuler i fôret. Tilsegn: 45-07MA Siri Hanson

7 Saksnummer: Sjømat BM50-07 Strategi for auka verdiskaping for oppdretts- SMB ar i ei brytningstid for norsk lakseoppdrett Kontakt: Per Heum Stiftelsen for næringsliv og samfunnsforskning Adresse: Breiviksveien Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: SNF Hordaland fylkeskommune Hardangerrådet Samarbeidsrådet for Sunnhordland Oppstart: januar 2007 Avslutning: oktober 2007 Norsk oppdrettslaks vert i stor grad seld som eit bulkprodukt i eksportmarknadene. I dette prosjektet skal ein sjå på moglegheiter for differensiering og verdiskaping for små og mellomstore bedrifter i Hardanger. produktutviklingsordning basert på visse kriterium i samarbeid med oppdrettsbedrifter i Hardanger; og potensialet for verdiskaping gjennom differensieringsstrategiar som en motstrategi til volumstrategien. Analysere strukturelle trekk ved lakseoppdrettsnæringa i Hardanger. Undersøke interessa og motivasjonen for alternative (differensierte) produkttypar og produksjonsformer. Kartlegge mulige alliansepartnarar i alternative (differensierte) produksjonsformer i andre næringar. Om det er grunnlag for det ynskjer ein å førebu søknad til brukarinitierte prosjekt (Norges forskningsråd). 1. Førebuing til feltarbeid/datainnsamling. 2. Feltarbeid/datainnsamling. 3. Analyse av data frå feltarbeid og rapportskriving. 4. Formidling av resultat. 5. Utarbeiding av søknad til NFR. Tilsegn: BM50-07 Hovudmålet med prosjektet er å undersøke grunnlaget for ei marknads- og

8 Saksnummer: Nettverk og profilering 11107MA Møteplass Marin Kontakt: Tor Solberg Protevs AS Adresse: Thormøhlensgate 55, 5008 Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Protevs AS Hordaland fylkeskommune Innovasjon Norge Fiskeriforum Vest Bergen Næringsråd Oppstart: januar 2008 Avslutning: desember 2009 PÅGÅR Prosjektet er ei vidareføring og utvikling av eit forum/møteplass der næring, forsking, forvalting og andre vert invitert til faglege innlegg innan definerte tema, med mål om kontakt og utvikling av nye konsept og næringar innan Marin sektor. Skape kommunikasjon mellom forsking, næring, finans, industri, gründerar, visuelle miljø, myndigheiter etc. med omsyn på næringsutvikling innan marin sektor". Synleggjere for næringslivet sterke fagmiljø i Bergen og Hordaland innan marin sektor. Grunnelementet vil vera biologiske fag (marinbiologi, fiskeribiologi, ernæringsbiologi, molekylærbiologi) med støtte frå økonomi, jus, teknologi. Skape kontakt og utvikle relasjonar og nettverk for den definerte målgruppa. 1. Utarbeide overordna møteplan og møteprogram for det einskilde møte. 2. Identifisere og engasjere aktuelle føredragshaldarar. 3. Sørgje for at møteprogrammet vert distribuert. 4. Organisering av møta. 5. Budsjettkontroll og rapportering. 6. Oppfølging av kontaktar og initiativ som etablerast. 7. Bidra til å styrkje merksemda om andre tiltak innan marin sektor som til dømes VRI og vidareføring av LOS ordninga. Tilsegn: 11107MA

9 Saksnummer: Nettverk og profilering 94-07MA Biomarint Industriseminar i Bergen 4. og 5. desember 2007 Seminaret skal bidra til innovasjon og nyskaping, og spreiing av nyhende innan marine ingrediensar til fôr, næringsmidlar og helsekost innan marin ingrediensindustri (biproduktindustri), fiskemjølindustri, fiskefôrprodusentar og utstyrsleverandørar. Kontakt: Jan Pettersen Fiskeriforskning Adresse: Kjerreidviken 16, 5141 Fyllingsdalen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Fiskeriforskning Hordaland fylkeskommune Protevs AS FHF 1. Utarbeide og sende ut program. 2. Invitere foredragshaldarar. 3. Planlegging og gjennomføring av seminaret 4. Biomarint Industriseminar vert arrangert i Bergen 4. og 5. desember Tilsegn: 94-07MA med programstøtte Oppstart: november 2007 Avslutning: desember 2007 Biomarint Industriseminar er ein møteplass mellom industri og forsking for innovasjon og nyskaping innan marine ingrediensar til fôr, næringsmidlar og helsekost.

10 Saksnummer: Sjømat 47-07MA Bergen Internasjonale Stoccafissofestival 2007 Kontakt: Kulturlandskapssenteret, Hordaland fylke Berit Vetlejord Adresse: Pb Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: RUP - midlar Fylkesutval midlar Hordaland fylkeskommune, kr: Hordaland fylkeskommune Norsk Sjømatsenter Nordland fylkeskommune Bergen kommune Oppstart: januar 2007 Avslutning: oktober 2007 Bergen Internasjonale Stoccafissofestival er ein integrert del av Bergen Matkulturfestival. Festivalen og skal syne det historiske sambandet mellom Vestlandet, Nord-Noreg og utlandet når det gjeld tørrfisk. Festivalen skal føre til auka merksemd og sal. Utvikle ein fast 2-årleg internasjonal tørrfiskfestival i Bergen, integrert med Bergen Matkulturfestival som eit konkret nærings- og landsdelsmessig, internasjonalt marknads-, matkultur og reiselivstiltak. Auka omsetnad og bruk av tørrfisk i restaurantane og butikkane i Hordaland. Medverke til innovasjon og nyskaping mellom fisk og landbruksprodukt i Fjord-Noreg. Auka tilbod av tørrfisk produkt i ulike variantar og nye arbeidsplassar /verdiskaping. Auka lokal foredling av tørrfisk, nye ferdigrettar av tørrfisk og styrke grunnlag for eit senter for tørrfisktradisjonane i Bergen. Etablere nye viktige samarbeidskonstellasjonar for marin sektor og Hordaland fylkeskommune. Auka matkulturforståing og profilering av tørrfisk. 1. Aktivisering av næringsaktørar og andre for å skape folkeliv og oppleving/matkultur i Bergen Sentrum. Tørrfisktradisjonane/restaurantane i Bergen sentrum/bryggen møter publikum. Formidling av tørrfiskkunnskap Tørrfisk på Genovesisk vis - matkurs Historisk utstilling frå Genova/Liguria Kulturopplevingar Kystkulturopplevingar. Matfestivalsamordning i "Tørrfisk" - marknads- og profileringstiltak. Kokkekonkurranse om beste Tørrfiskrett i vidaregåande skule. Invitasjon til "historikarar" om å skrive kulturhistoriske innlegg omkring tørrfisken / Festivalavis. Tilsegn: 47-07MA

11 Saksnummer: Sjømat 29-07MA Profilering av vestnorsk sjømat på Slow Fish 2007 Kontakt: Berit Vetlejord Kulturlandskapssenteret, Hordaland fylke Adresse: Pb Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Samarbeidspartnarar i prosjektet Kulturlandskapssenteret Hordaland fylkeskommune Fitjar Vidaregåande Hardangerrådet skule Samarbeidsrådet for Sunnhordland Oppstart: april 2007 Avslutning: juni 2007 Slow Fish er den internasjonale matkulturrørsla Slow Food si messe konferanse om sjømat. Dette er ein god moglegheit til å profilere sjømat frå vår region og knyte kontaktar med andre kystregionar. Profilering av vestnorsk fisk og fiskeprodukt (og reiseliv) på Slow Fish messa i Genova 4-7 mai Auka merksemd om sjømatprodukt frå Hordaland som laks frå Bremnes Seashore og Blom fiskeoppdrett, og blåskjel frå Hardanger. Synleggjere samarbeid mellom skule og næring både i vidaregåande skule (Fitjar) og Ungdomsskule (Øygarden). Få vestnorsk oppdrettlaks og blåskjel med som presidium under Slow Food sine kriterier. 1. Utstilling og salsbod som døme på marine skulehagar og elevbedrifter (Øygarden ungdomsskule). 2. Halde foredrag om marine næringar i Hordaland. 3. Formalisere avtaler med Slow Food om Vestnorsk fiskerestaurant på Slow Fish. 4. Organisere skolene og deira deltaking 5. Organisere ein meny og praktiske utprøvingar på skulane saman med dei aktuelle bedriftene. 6. Avklare reislivspromotering og samarbeid. 7. Syte for transport av varer, deltakarar og materiell 8. Gjennomføre profileringsarenaen/fiskerestauranten på Slow Fish Tilsegn: 29-07MA

12 Saksnummer: Sjømat 08-07MA Sjømat for alle 2007 Kontakt: Odd Jordheim Fiskeriforum Vest Adresse: Bontelabo 2, 5003 Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Fiskeriforum Vest NIFES Nofima Norconserv AS Havforskingsinstituttet Hallvard Lerøy AS Universitetet i Bergen Eksportutvalget for fisk Noregs Kokkemesteres Landsforening Norsk Sjømatsenter Hordaland fylkeskommune Oppstart: oktober 2006 Avslutning: oktober 2007 Sjømat for alle skal stimulere næringa til å ta i bruk den stadig aukande kunnskapen om dei positive eigenskapane til sjømat som trygg, bærekraftig og sunn mat. Kunnskapen skal nyttast i utvikling av produkt og kommunikasjonen ut til forbrukarar, spesielt retta mot barn og ungdom. Sjømatkonferansen skal utviklast til å ta ein posisjon som ein viktig konferanse innan helse, sunnheit og ernæring, basert på kunnskap om helseeffekten ved sjømat. 1. Konferanse 2. Butikkaktivitetar 3. Open publikumsdag, Forsking ut til forbrukar 4. Aktivitetar for barn og unge 5. Nedsette komité for 2008-arrangementet Tilsegn: 08-07MA "Sjømat for alle" er eit publikumsarrangement og ein fagleg konferanse i Bergen der profilering av sjømat, sjømatprodukt og internasjonal marin forsking er sentrale element. Det er søkt om støtte til den faglige konferansen som i år skal handle om helse.

13 Saksnummer: Nettverk og profilering 02-07MA Fellesstand "Det marine Vestlandet" på Aqua Nor 2007 Kontakt: Odd Jordheim Fiskeriforum Vest Adresse: Bontelabo Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Fiskeriforum Vest Rogaland fylkeskommune Hordaland Møre og Romsdal fylkeskommune fylkeskommune Sogn og Fjordane Bergen kommune fylkeskommune Oppstart: september 2006 Avslutning: august 2007 Fiskeriforum Vest har tatt initiativ til ei fellesmarkering av havbrukssatsinga på Vestlandet under Aqua Nor Ein skal tilrettelegga, koordinera og gjennomføra ein 270 m2 fellesstand for havbruksnæringa på Vestlandet, med faglege og sosiale aktivitetar. Fellesstanden skal: Vera eit samarbeidsprosjekt som synleggjer regionen som ein verdiskapingsregion og fremjar næringsutvikling og innovasjon i vestlandsfylka der det offentlege tilrettelegg kontakt mellom næring, offentlege kompetansemiljø og forvalting. Kople og auke samarbeidet mellom næringsliv, kunnskapsmiljø og offentlege myndigheiter. Stimulera til nettverksbygging, erfaringsutveksling og samhandling på tvers av fylkesgrensene. Fokusere på fellestema knytt til "Nye marine artar" og "Nye marknader" 1. Utforme og byggje ein ca. 270m2 fellesstand. 2. Drive sal og marknadsføring av fellesstanden for å sikre brei deltaking frå regionen. 3. Etablere ein sjømatrestaurant der produkt frå regionen vert profilert. 4. Arrangere eit faglig program og "Speakers Corner" der næringsaktørar, FoU miljø, undervisningsmiljø og regionale samarbeidsprosjekt vert present. 5. Arrangere møter/seminar med sentrale tema som har høg aktualitet for næringa 6. Lage magasin med presentasjon og program for fellesstanden, aktørane og regionane. 7. Gjennomføra to sosiale arrangement, opning av fellesstanden og fellesmiddag på kvelden. Tilsegn: 02-07MA

14 Saksnummer: Areal og miljø BM51-07 Vasskvalitet for settefiskanlegg - laks Kontakt: Hans Inge Algrøy Vestnorsk Havbrukslag Adresse: Bontelabo Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Vestnorsk havbrukslag Hordaland fylkeskommune NIVA Fisk og Sevareid Fiskeanlegg og akvakultur Drageid Laks Oppstart: januar 2007 Avslutning: desember 2009 PÅGÅR Fleire settefiskanlegg har opplevd omfattande dødelegheit pga. kiselalgar. Slike episodar har gjeve økonomiske tap for næringa. Det finst lite kunnskap om kritiske kiselalgekonsentrasjonar i ferskvatn og dette prosjektet skal auke kunnskapane om dette. metodar for tidleg varsling og tiltak for å unngå negative effektar på fisken. Kartleggje toleransen hjå yngel av laks for kiselalgane Asterionella formosa ved gjennomføring av eit eksperimentelt forsøk. Grenseverdiar for skade vert etablert ved korttidsforsøk etter etablerte toksikologiske protokollar. Etablere samanhengar mellom algekonsentrasjon og operasjonelle måle- og loggparametrar (turbiditet, klorofyll) som grunnlag for overvaking og tidleg varsling av potensielle kritiske blomstringar. Samle erfaringane frå dei tre delprosjekta, og formidle resultata av desse i form av faktaark til akvakulturnæringa. 1. Eksperimentelle forsøk for å kartleggje toleransen hjå lakseyngel for kiselalga Asterionella formosa. 2. Etablere samanhengar mellom algekonsentrasjon og operasjonelle måle- og loggparametrar (turbiditet, klorofyll) som grunnlag for tidleg varsling av kritiske blomstringar. 3. Samle erfaringane frå delprosjekta og formidla resultata til næringa. Tilsegn: BM51-07 Undersøke toleranse og fysiologiske/histologiske effektar av kiselalgeblomstringar for oppdrettslaks i tidleg livsstadium i ferskvatn, samt utvikle gode

15 Saksnummer: Areal og miljø 60-07MA Gjenoppbygging av Vossalaksbestanden - forprosjekt Kontakt: Tor Solberg Protevs AS Adresse: Thormølensgate 55, 5008 Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Nordhordland Protevs AS fiskehelsenettverk Havforskningsinstituttet Hordaland fylkeskommune Fiskehelse og Miljø AS Oppstart: mai 2007 Avslutning: desember 2007 Mål for eit hovudprosjekt vil være å etablere tiltak som bidreg til at bestanden av Vossolaks kjem tilbake til gamal styrke slik at ein berekraftig kan fange opp mot 10 tonn laks i Vosso pr. sesong. Utrede kva tekniske og finansielle tiltak som oppdrettsnæringa kan bidra med for å byggja opp att Vossolaksestamma til gamal styrke slik at det berekraftig kan fangas opp til 10 tonn laks i Vosso pr. sesong. 1. Teknisk gjennomgang av kultiveringsanlegget på Voss og genbanken i Eidsfjord for å vurdere kva tiltak og finansiering som vert kravd for å auka produksjonen av egg, yngel og smolt. 2. Vurdere kor vidt kommersielle oppdrettsanlegg kan bidra med produksjons- eller lagringskapasitet. 3. Vurdere i kva grad oppdrettsnæringa kan bidra med transport av Vossosmolt frå lagringsområdet ved Vosso og ut i havet. 4. Analyse av innsats og kostnader ved prosjektet. 5. Plan for hovudprosjekt. Tilsegn: 60-07MA Vossolaksen er ein av verdas mest særeigne stammar av Atlantisk laks fordi den har spesialisert seg på å verte spesielt stor. Noreg har 25% av dei gjenlevande bestandane av Atlantisk laks og har difor eit internasjonalt ansvar for å ta vare på laksen. Den unike Vossolaksstammen står i fare for å verte utrydda. Forprosjektet skal utrede kva for nokre tekniske og finansielle tiltak oppdrettsnæringa kan bidra med for å nå måla i hovudprosjektet. Siri Hanson

16 Saksnummer: Nettverk og profilering 20-07MA NET-østers-Fase 2 ( ) Hovudmålet er å legge grunnlaget for ei levedyktig østersnæring med utgangspunkt i østersmiljøet i Sunnhordland. Kontakt: Gro Jensen Gjerde Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Adresse: Postboks Stord Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Kompetanseheving i bedriftsnettverk 2. Marknadsstrategiar 3. Kopling til FoU-miljø og prosjekt 4. Best practice Tilsegn: 20-07MA Siri Hanson Samarbeidsrådet for Hordaland fylkeskommune Sunnhordland Østersdyrkarar Oppstart: oktober 2007 Avslutning: mars 2009 Prosjektet er ei vidareutvikling av eit dyrkarnettverk med utgangspunkt i østersnæringa i Sunnhordland. Prosjektet driv kompetanseheving og erfaringsutveksling knytt til dyrkingsteknologi, kvalitetsproduksjon og marknadsstrategi samt oppskallering.

17 Saksnummer: Sjømat 10907MA Informasjonsprogram for vidaregåande skule til bruk på visningssenter for havbruk - forprosjekt Kontakt: Hordaland fylkeskommune, Verdiskaping i kystsonar Adresse: Pb Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Hordaland Opplæringskontoret for fylkeskommune fiskerifag i Hordaland Umoe Consulting AS Hardanger Akvasenter FHL / Vestnorsk Fusa Vidaregåande Skole havbrukslag Oppstart: desember 2007 Avslutning: april 2008 I dette forprosjektet skal ein leggje grunnlaget for å utvikle eit undervisningsopplegg for skuleklassar frå vidaregåande skule for å inspirere ungdom til å velje utdanningsveg og karriere innan marine næringar. Setje faglege, tidsmessige og økonomiske rammer for hovudprosjektet. Etablere struktur og innhald i hovudprosjektet Beskrive hovudprosjektet; styringsform, arbeidsform og moglege finansieringskjelder. Beskrive fagleg innhald og verkemiddelbruk i hovudprosjektet Belyse dei driftsmessige og vedlikehaldsmessige utfordringane i hovudprosjektet. 1. Organisere prosjektet, utarbeide planar, koordinere 2. Etablere rammer for hovudprosjektet, både faglege, økonomiske og tid. 3. Etablere struktur for hovudprosjektet: a. Faglege bidragsytarar/ samarbeidspartnarar b. Fordeling av arbeidsoppgåver c. Faglig vekting (mellom næring/ produksjon/ produkt/ mat) d. Beskriving av fagleg innhald i hovudprosjektet e. Beskriving av verkemiddelbruk i hovudprosjektet f. Styringsform g. Arbeidsform h. Finansieringskjelder 4. Belyse dei driftsmessige og vedlikehaldsmessige utfordringane i hovudprosjektet. Tilsegn: 10907MA

18 Saksnummer: Areal og miljø 19-07MA Bondekaia i Steinstø Målet med prosjektet er å betre infrastrukturen ved å gjera ferdig bondekaia i Steinstø i Fyksesund, der Hardanger Akvasenter vert etablert. Hardanger Akvasenter skal verta eit visingsanlegg for akvakultur, der lakseoppdrett er tilrettelagt for turistbesøk. Kai med småbåthamn skal vere til nytte for Hardanger Akvasenter, grunneigarar og reiselivet i området. Kontakt: Tore Fykse Bondekaien Adresse: Klyvevegen 90, 5612 Steinstø Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Kvam herad Hordaland fylkeskommune Grunneigarar Innovasjon Norge Hardanger Akvasenter Hardangerrådet 1. Organisere samarbeidet 2. Bygge kaien Tilsegn: 19-07MA Oppstart: januar 2007 Avslutning: juni 2007 Ferdiggjering av kaianlegg i Steinstø i Fyksesund i Hardanger. Dette er eit samarbeid mellom Hardanger Akvasenter, eit oppdrettsanlegg tilrettelagt for turistbesøk og 12 grunneigarar.

19 Saksnummer: Sjømat 04-07MA Utvikling av serveringstilbod og matpakkeløysing til visningsanlegg for havbruk i Hardanger profilering, og besøkande skal få ei oppleving frå syning av levande fisk i merd til velsmakande mat på bordet. Kontakt: Odd Jordheim Norsk Sjømatsenter Adresse: Bontelabo Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Norsk Sjømatsenter Hordaland fylkeskommune Lingalaks AS FHL Oppstart: januar 2007 Avslutning: mai 2007 Lingalaks AS har konsesjon for å drive produksjon av laks som opplevingstilbod for reiselivet, demonstrasjonar, undervisning og technical visits i Steinstø i Hardanger. På landsida skal ein utvikle eit tilbod med formidling av kunnskap om bransjen og servering basert på laks, anna sjømat frå Hardanger. Målet er å utvikle eit menykonsept tilpassa kafeteria. og eit lunsjpakketilbod for bruk til møter ute på visningsanlegget. Målet er å utvikle eit menykonsept tilpassa kafeteria og eit lunsjpakketilbod som kan lagast på førehand for bruk til møter ute på anlegget. Menyen skal vere lønsam, effektiv å produsere, i tråd med profilen på senteret og samtidig vere attraktiv for kundane. 1. Organisere og koordinere prosjektet. 2. Kartlegge råvarer/ leverandørar og legge til rette for ein god logistikk. 3. Kartlegge kjøkkenfasilitetar og utvikle kravspesifikasjon for kjøkkenløysing. 4. Menyutvikling og kompetansehevande opplæring. 5. Testing/ implementering/ kvalitetssikring av meny på staden. 6. Tilpasse lunsjboksar til visningsanlegget sin profil. 7. Utarbeide menyar med en god presentasjon av rettane. Tilseg: 04-07MA Erfaringar frå prosjektet Smak av kysten skal nyttast til menyutvikling, kompetansebygging og

Rekruttering til marin sektor 2011-2014. Rådgjevarsamling 24.01.2012 Trond Wahl

Rekruttering til marin sektor 2011-2014. Rådgjevarsamling 24.01.2012 Trond Wahl Rekruttering til marin sektor 2011-2014. Rådgjevarsamling 24.01.2012 Trond Wahl Et nasjonalt rekrutterings- og kompetanseprosjekt for marin sektor i regi av Fiskeri- og kystdepartementet Om Sett Sjøbein

Detaljer

VestMarin. Årsrapport 2012

VestMarin. Årsrapport 2012 VestMarin Årsrapport 2012 Bergen, 7. mars 2013 Bakgrunn Denne årsrapporten omfattar aktiviteten i samarbeidsarenaen for dei fire vestlandsfylka ; Vestlandssamarbeidet marin satsing (VestMarin) i 2012.

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram Marine næringar Havbruk. 24-06MA Frisk torsk

Regionalt utviklingsprogram Marine næringar Havbruk. 24-06MA Frisk torsk 2006 Saksnummer: 200602172 Havbruk 24-06MA Frisk torsk Betre kunnskap, rutinar og behandling for å redusere sjukdomsproblemet og medisinbruk for torsk i oppdrett, med nasjonalt fokus. Kontakt: Jørgen Borte

Detaljer

Rekruttering i Hordaland. Trond Wahl

Rekruttering i Hordaland. Trond Wahl Rekruttering i Hordaland Trond Wahl «Rekruttering til marin sektor 2011 2014» Fylkesutvalet i Hordaland fylkeskommune vedtok 21.01.10 (sak 03/10): Hordaland fylkeskommune nyttar vederlaget på totalt 15

Detaljer

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM OPPFØLGING AV REGIONALPLAN SJØAREAL HAVBRUK

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM OPPFØLGING AV REGIONALPLAN SJØAREAL HAVBRUK FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM OPPFØLGING AV REGIONALPLAN SJØAREAL HAVBRUK Dagsett 11. mai 2017 Forslaget er justert med utgangspunkt i høyringsfråsegnene og synspunkt frå styringsgruppa 20. april 2017.

Detaljer

2003-2009 MARINE UTVIKLINGSPROSJEKT I HORDALAND. Verdiskaping i kystsona

2003-2009 MARINE UTVIKLINGSPROSJEKT I HORDALAND. Verdiskaping i kystsona MARINE UTVIKLINGSPROSJEKT I HORDALAND 2003-2009 Verdiskaping i kystsona Hordaland fylkeskommune definerer marin næring som ei næring der regionen har særlege føremoner, og som det skal satsast på. Gjennom

Detaljer

VRI Hordaland: Marin sektor

VRI Hordaland: Marin sektor VRI Hordaland: Marin sektor 3 Hovedområder Næringsmiddel og bioprosessering marine råstoff Alf E. Slinning. Omdømme Rømming, interaksjon med villfiskbestander, smitte, miljøpåvirkning med mer. Eksempel:

Detaljer

86-08MA Fiskesprell i Hordaland

86-08MA Fiskesprell i Hordaland 2008 Saksnummer: 200809788 Sjømat 86-08MA Fiskesprell i Hordaland og dels gjennomføringsvilje og evne. I første omgang vert kommunane Askøy, Austrheim, Fusa, Kvam, Kvinnherad og Stord vurdert. Involvera

Detaljer

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv Arve Tokvam, Aurland Prosjektteneste AS Tradisjonsnæringar som verkemiddel for å skape meir attraktive lokalsamfunn! Tradisjonsnæringar?

Detaljer

AHA! Arbeidsprogram Heilskapleg akvakulturforvaltning. Oppstartskonferanse AHA! Leikanger 6. april 2011

AHA! Arbeidsprogram Heilskapleg akvakulturforvaltning. Oppstartskonferanse AHA! Leikanger 6. april 2011 AHA! Arbeidsprogram Heilskapleg akvakulturforvaltning Oppstartskonferanse AHA! Leikanger 6. april 2011 Bakgrunn for programmet 1) Forvaltingsreforma Fylkeskommunane fekk nytt ansvarsområde frå 2010 2)

Detaljer

REKRUTTERING TIL MARIN SEKTOR

REKRUTTERING TIL MARIN SEKTOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjonen Arkivsak 201010115-6 Arkivnr. 313 Saksh. Wahl, Trond Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 24.11.2010-25.11.2010 REKRUTTERING TIL MARIN

Detaljer

Strategien peikar på fire særlege utfordringar for reiselivet på Vestlandet:

Strategien peikar på fire særlege utfordringar for reiselivet på Vestlandet: Saksutredning: REISELIVSSTRATEGI FOR VESTLANDET 2013-2020 Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: 1. Bakgrunn: Vestlandsrådet har utarbeidd og vedteke ein felles reiselivsstrategi for Vestlandet. Bakgrunnen var

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

VR-sak 17/14: OPPFØLGING AV MARIN STRATEGI FOR VESTLANDET

VR-sak 17/14: OPPFØLGING AV MARIN STRATEGI FOR VESTLANDET Saksutredning: VR-sak 17/14: OPPFØLGING AV MARIN STRATEGI FOR VESTLANDET Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Bakgrunn Vestlandsrådet vedtok tysdag 3. desember i sak 26/13 «Marin Strategi for Vestlandet»,

Detaljer

Pressekonferanse. Utne Hotel 25. Juni 2014

Pressekonferanse. Utne Hotel 25. Juni 2014 Pressekonferanse Utne Hotel 25. Juni 2014 Prosjekt DyrkSmart Hovudmål: Sikra framtida til fruktnæringa i Hardanger gjennom aktivitetar som skal auka produksjonen av kvalitetsfrukt, hindra at gode fruktareal

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Velkomne til fellessamling for prosjektet. "Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane

Velkomne til fellessamling for prosjektet. Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane Velkomne til fellessamling for prosjektet "Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane 2 Jan Program (1) Kveld 18.april Tema 19.30-19.45 Fordrink og velkomen til samling v/jan Heggheim 19.45-20.15

Detaljer

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE TRAINEE I SOGN OG FJORDANE Prosjektplan for Framtidsfylket Trainee frå og med haust 2014 Framtidsfylket Trainee er den einaste fylkesdekkjande traineeordninga i landet for kandidatar med bachelor- eller

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2014 Kort om handlingsprogrammet Årleg handlingsprogram som er tufta på «Regional Næringsplan for Hordland 2014 2017». Vedtatt av fylkesutvalet 20. februar.

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø som er utviklingsaktørar for dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar

Detaljer

Kompetansemekling i privat og off sektor

Kompetansemekling i privat og off sektor Kompetansemekling i privat og off sektor - Eit undertittel tilbod for å auke innovasjonsevna og dermed verdiskaping og konkurransekraft - Erfaringar med KM-teneste og RFF Vest-pilot - Øyvind Heimset Larsen,

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Tysnes kommune Postboks 110 5685 UGGDAL Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 16. mai 2007 200606323-6/135.3/HIND 06/00188 REGIONALT

Detaljer

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019 Vedlegg SNP 2019 Side 1 Strategisk næringsplan HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram Vedlegg SNP 2019 Side 2 1. Årdal skal legga til rette for å skapa nye lønsame arbeidsplassar. 1.1. Nyskaping Med nyskaping

Detaljer

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?»

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?» «Brød av sirkus?» Bakgrunn Om lag halvparten av dei arbeidsplassane vi har om ti år, er enno ikkje skapt. Å la gode idear vekse fram er ei sikker investering for verdiskaping i framtida Innovasjon og omstilling

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

REFERAT Sak: SMB-programmet evaluering av forprosjektet Sted Dato Varigheit Ålvik 31.08.2010 13.30 16.30

REFERAT Sak: SMB-programmet evaluering av forprosjektet Sted Dato Varigheit Ålvik 31.08.2010 13.30 16.30 REFERAT Sak: SMB-programmet evaluering av forprosjektet Sted Dato Varigheit Ålvik 31.08.2010 13.30 16.30 Referent Underskrift Roald A Johansen Hensikt: Evaluere SMB-programmet hva er oppnådd Dokumentasjon:

Detaljer

Strandsoneforvaltning i Sunnhordland. Innlegg på samling av kystsonenettverkene i Bergen 24. nov. 2010 ved prosjektleiar Tore Bjelland

Strandsoneforvaltning i Sunnhordland. Innlegg på samling av kystsonenettverkene i Bergen 24. nov. 2010 ved prosjektleiar Tore Bjelland Strandsoneforvaltning i Sunnhordland Innlegg på samling av kystsonenettverkene i Bergen 24. nov. 2010 ved prosjektleiar Tore Bjelland Sunnhordlandsregionen Austevoll Bømlo Etne Fitjar Kvinnherad Stord

Detaljer

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv Strategi Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv 2008-2011 Bakgrunn... 4 Hovedmål: Bedre samarbeid mellom fiskeri- og havbruksnæringen og reiselivsnæringen... 4 Handlinger... 4

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES Desse møtte: Edvard J. Stangeland Odd Harald Hovland Sverre Olav Svarstad Elling

Detaljer

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett www.regjeringen.no/fkd Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Jeg har fortsatt tro på at torskeoppdrett vil bli en viktig del av verdiskapinga langs kysten.

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

HANDLINGSPLAN FYRSTE HALVÅR 2013 OMSTILLINGSPROGRAMMET I LÆRDAL OG ÅRDAL

HANDLINGSPLAN FYRSTE HALVÅR 2013 OMSTILLINGSPROGRAMMET I LÆRDAL OG ÅRDAL HANDLINGSPLAN FYRSTE HALVÅR 2013 OMSTILLINGSPROGRAMMET I LÆRDAL OG ÅRDAL Innhaldsliste 1 Bakgrunn...3 2 Rollar i omstillingsprogrammet...4 3 Strategisk næringsplan Lærdal...4 4 Strategisk næringsplan Årdal...5

Detaljer

Fjordportalen. Møteplass for verdsarven. Sentrum for natur- og kulturbasert næring og aktivitet. v/arve Tokvam

Fjordportalen. Møteplass for verdsarven. Sentrum for natur- og kulturbasert næring og aktivitet. v/arve Tokvam Fjordportalen Møteplass for verdsarven Sentrum for natur- og kulturbasert næring og aktivitet v/arve Tokvam Idé og formål Ideen med Fjordportalen spring ut frå ein visjon om å medverka til styrking og

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

Status havbruksforvaltning i fylkeskommunen og veien videre

Status havbruksforvaltning i fylkeskommunen og veien videre Status havbruksforvaltning i fylkeskommunen og veien videre Cecilie Flatnes Myklebust Rådgivar akvakultur Regional- og næringsavdelinga Møre og Romsdal fylkeskommune Kva er ei fylkeskommune? Før rikssamlinga

Detaljer

Vedlegg SNP 2015 2018 Side 1. Strategisk næringsplan 2015-2018

Vedlegg SNP 2015 2018 Side 1. Strategisk næringsplan 2015-2018 Vedlegg SNP 2018 Side 1 Strategisk næringsplan -2018 HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram Vedlegg SNP 2018 Side 2 1. Årdal skal legga til rette for å skapa nye lønsame arbeidsplassar. 1.1. Nyskaping Med nyskaping

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane Sjømatnæringane

Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane Sjømatnæringane Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane Sjømatnæringane Arbeidsgruppe frå næring og forvalting: Solveig Willis, kvalitetskoordinator i Salmon Group AS (leiar) Inge Kandal, seniorinspektør i Mattilsynet

Detaljer

Hardangerkonferansen. FOTO: Torleiv Ljones. HARDANGER i VEKST

Hardangerkonferansen. FOTO: Torleiv Ljones. HARDANGER i VEKST 2015 Hardangerkonferansen FOTO: Torleiv Ljones HARDANGER i VEKST 2015 Hardangerkonferansen 11.-12. november 2015 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger Tema: HARDANGER i VEKST HARDANGERKONFERANSEN 2015 SET

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Handlingsprogram Havbruk og Fiskeri 2008

Handlingsprogram Havbruk og Fiskeri 2008 Handlingsprogram Havbruk og Fiskeri 2008 Bakgrunnsdokument: Strategidokument Havbruk og fiskeri (juni 2005) med tilføyingar/endringar utført av prosjektstyre for Havbruk og fiskeri i mai 2006. Handlingsplan

Detaljer

Ei regional satsing for forsking i kommunal sektor - kva kan vi få til? Regionalt forskningsfond, Vestlandet. Styreleiar Åshild Kjelsnes.

Ei regional satsing for forsking i kommunal sektor - kva kan vi få til? Regionalt forskningsfond, Vestlandet. Styreleiar Åshild Kjelsnes. Ei regional satsing for forsking i kommunal sektor - kva kan vi få til? Regionalt forskningsfond, Vestlandet Styreleiar Åshild Kjelsnes. Om: Regionalt forskingsfond Vestlandet Fondsregionen: Sogn og Fjordane,

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI FOR HORDALAND

INTERNASJONAL STRATEGI FOR HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Internasjonalt arbeid Arkivsak 200809950-1 Arkivnr. 058 Saksh. Astrup, Ingebjørg Lillefjære-Tertnæs, Charlotte Torgersen, Matti Roksvåg, Berit Titlestad, Tor Saksgang Kultur- og

Detaljer

Prosjektplan. - Forlenging av Nordsjøruta frå Bergen til Leirvåg

Prosjektplan. - Forlenging av Nordsjøruta frå Bergen til Leirvåg Prosjektplan - Forlenging av Nordsjøruta frå Bergen til Leirvåg Prosjektansvarleg: Gro Røhne Andersen, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Nordhordland Reiselivslag Prosjektstart: 01.09.2009

Detaljer

EnergiKompe- tansesenteret

EnergiKompe- tansesenteret EnergiKompe- tansesenteret Regional satsing med nasjonal attraktivitet Presentasjon av: Ove Kjøllesdal EnergiKompetanseSenteret EnergiKompetanseSenteret AS (EKS) vart stifta 7.februar 2014 av: Moderne

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Prosjektplan. - Skilting Haugastøl - Bergen. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland. Delprosjekt: Felles informasjon Trykt og web

Prosjektplan. - Skilting Haugastøl - Bergen. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland. Delprosjekt: Felles informasjon Trykt og web Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland Nordsjøruta Bergen- Mongstad Utvikling av 2 Syklist velkommen destinasjoner Skilting Haugastøl- Bergen Sykkeltrasé Rallarvegen til Ulvik Hardangerfjordruta Leirvik-Voss

Detaljer

Regional landbruksmelding og regional matstrategi - utviklingsoppgåver og muligheiter. Mona Hellesnes, fylkesvaraordfører

Regional landbruksmelding og regional matstrategi - utviklingsoppgåver og muligheiter. Mona Hellesnes, fylkesvaraordfører Regional landbruksmelding og regional matstrategi - utviklingsoppgåver og muligheiter Mona Hellesnes, fylkesvaraordfører Vil sei litt om: Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør Korrespondanse til

Detaljer

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Vaksdal Venstre «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Eit liberalt Vaksdal Næring og nyskaping Venstre vil legge betre til rette for næring

Detaljer

FROKOSTMØTE 12. JANUAR 2016: Informasjonsmøte om RDA-midler - næringsretta midler til regional utvikling

FROKOSTMØTE 12. JANUAR 2016: Informasjonsmøte om RDA-midler - næringsretta midler til regional utvikling FROKOSTMØTE 12. JANUAR 2016: Informasjonsmøte om RDA-midler - næringsretta midler til regional utvikling Arnt Sommerlund Daglig leder i Aukra Næringsforum E-post: arnt@aukra-naeringsforum.no Mobil: 900

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Ny regional satsing frå Norges Forskingsråd, i Sogn og Fjordane VRI 4

Ny regional satsing frå Norges Forskingsråd, i Sogn og Fjordane VRI 4 2017 2019 Næringsforum Førde 29. november 2016 Ny regional satsing frå Norges Forskingsråd, i Sogn og Fjordane VRI 4 Arne Monrad Johnsen Sogn og Fjordane fylkeskommune prosjektleiar KVA VIL VI OPPNÅ? I

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Bygd, reiseliv og universell utforming felles og same sak

Bygd, reiseliv og universell utforming felles og same sak Bygd, reiseliv og universell utforming felles og same sak Kva er universell utforming? Klare verdiar og haldningar, ha eit ope syn på samfunnet, gjere klare politiske prioriteringar, ha kunnskap, evne

Detaljer

Plantema nyskaping i verdiskapingsplanen

Plantema nyskaping i verdiskapingsplanen Plantema nyskaping i verdiskapingsplanen Næringsforum 5.september 2017 Kva vi tek føre oss Arbeidet med nyskaping i verdiskapingsplanen eit overblikk ved Endre Etableraropplæring, kompetanseheving og koordinering

Detaljer

STRATEGI FOR NYE OPPDRETTSARTAR PÅ VESTLANDET Innspel til Stortingsmelding nr. 19: Marin næringsutvikling

STRATEGI FOR NYE OPPDRETTSARTAR PÅ VESTLANDET Innspel til Stortingsmelding nr. 19: Marin næringsutvikling Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: 0 Tal uprenta vedlegg: 2 STRATEGI FOR NYE OPPDRETTSARTAR PÅ VESTLANDET Innspel

Detaljer

Mål: Vi skal utvikle eksisterande næringsliv, samt utvikle ny næring med fokus på det «grøne skiftet».

Mål: Vi skal utvikle eksisterande næringsliv, samt utvikle ny næring med fokus på det «grøne skiftet». Handlingsplan 2017 Det følgjande dokumentet inneheld HNU sine prioriterte satsingar for 2017 vedteke av styret. Ein del av prosjekta er alt starta opp medan andre er under utgreiing i forhold til finansiering

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Sogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL Dykkar ref Vår ref Dato 15/2189-2 10.07.2015 Statsbudsjettet 2015 Kap. 552, post 72 Tilsegn om tilskot på inntil kr 420 000 til utviklingsprosjekt for LLS (Leikanger,

Detaljer

Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK

Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK 1. Vedlegg b Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK Senteret skal årlig utarbeide en virksomhetsplan. Denne skal beskrive senterets planlagte drift for 1 år av gangen. Virksomhetsplanen

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

NØKKELDATA ANSVAR OG LEIING MÅL OG OPPDRAG MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR OVERORDNA MÅL OG FORVENTA EFFEKT BAKGRUNN, UTFORDRINGAR OG FØRESETNADER

NØKKELDATA ANSVAR OG LEIING MÅL OG OPPDRAG MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR OVERORDNA MÅL OG FORVENTA EFFEKT BAKGRUNN, UTFORDRINGAR OG FØRESETNADER SAMANDRAG AV Delprosjekt Kompetansemekling 2006 (akronym) Utvikling og internasjonalisering - Forskingsbasert kompetansemekling i Sogn og Fjordane 2006 (tittel) RUP ID: 677 NØKKELDATA År start slutt: 2006

Detaljer

Felles Landbrukskontor ÅLA. Tiltaksplan landbruk Handlingsplan for 2015 og 2016

Felles Landbrukskontor ÅLA. Tiltaksplan landbruk Handlingsplan for 2015 og 2016 Tiltaksplan landbruk Handlingsplan for 2015 og 2016 Godkjend 18.6.2015 2 Innleiing I samband med omstillingsarbeidet som Lærdal kommune deltek i, er det gjennomført forprosjekt Næringsvenleg kommune. Dette

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Fagdag bringebær, Vik 27. 11. 2009 Torbjørn Takle Føregangsfylke økologisk landbruk - bakgrunn Nasjonal handlingsplan 15 % økologisk produksjon og forbruk i 2015

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga MØTEREFERAT Referat frå: styremøte i Vestkystparken Møtedato: 29. april 2011 Tid: 0900-1100 Møteleiar: Hilde Gunn Bjelde Møtestad: Preikestolhytta Arkivsak:

Detaljer

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling.

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling. Vedteken i Sogn regionråd 31. mars 2017 Handlingsplan 2017 1 Næringsutvikling Etablering av nye og vekst i eksisterande private og offentlege verksemder i regionen. Regionen skal ha eit samhandlande og

Detaljer

Referat frå MINTA møte

Referat frå MINTA møte Referat frå MINTA møte Dato: 15.12.2010 Deltakarar: NM på ski v/tore, Fleischer`s Hotel v/knut, Vossa Jazz v/ Trude, Voss kommune v/gunnhild, Festival Voss v/torgunn, VM2013 v/kristin,ekstremsportveko

Detaljer

Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

DET KONGELIGE MILJ ØVERNDEPARTEMENT. Invitasjon til å delta i verdiskapingsprogram på kulturminneområdet

DET KONGELIGE MILJ ØVERNDEPARTEMENT. Invitasjon til å delta i verdiskapingsprogram på kulturminneområdet DET KONGELIGE MILJ ØVERNDEPARTEMENT " ^ l "HORDALAND FYLKESKOMMUNE] Statsråden Baknr.ÅO ^O &>y~dok.nr. / Likelydande til fylkeskommunane 1 3 SEPT. 2005 Arkivnr, fa^d Saksh, Eksp. U.off. Dykkar ref Vår

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR SYKKELBYEN STORD

PROSJEKTPLAN FOR SYKKELBYEN STORD PROSJEKTPLAN FOR SYKKELBYEN STORD 1. Mål og rammer 1.1 BAKGRUNN Stord kommune signerte 22.januar 2013 avtale om Stord som sykkelby. Avtalen er mellom Vegvesenet, Hordaland Fylkeskommune og Stord kommune.

Detaljer

Teknologi akvarena: Hva kan andre industrier bidra med inn mot oppdrettsnæringen av kunnskap og nye løsninger?

Teknologi akvarena: Hva kan andre industrier bidra med inn mot oppdrettsnæringen av kunnskap og nye løsninger? Teknologi akvarena: Hva kan andre industrier bidra med inn mot oppdrettsnæringen av kunnskap og nye løsninger? 13.mars 2008 Dagens samling Innblikk i andre industrier og kompetansemiljø i Trøndelag som

Detaljer

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Regional Næringsstrategi for Hardanger Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Bakgrunn Initiativ frå Hardanger Næringsråd Vedtak i Hardangerrådet Prosjektleiing frå Næringshagen i Odda Styringsgruppe

Detaljer

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Plankonferansen i Hordaland 211 Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Solveig Svardal Basert på analysar av Knut Vareide og Hanna N. Storm 1 Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for

Detaljer

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE Program for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE Starten Statistikk har vist at det er mindre nyetablering i Møre og Romsdal enn i resten av landet.

Detaljer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø og utviklingsaktørar innan dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for perioden

Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for perioden Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Kenth Rune T. Måren, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 15/12025-2 Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for n 2016 2017 Fylkesdirektøren rår hovudutval for opplæring

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring

Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring Avtalen gjeld fordeling av ansvar mellom partane for oppfølging av

Detaljer

Kvam herad. Forslag til forskrift om særskilde krav til akvakultrrelatert verksemd i Hardangerfjorden-høyringsuttale frå Kvam herad

Kvam herad. Forslag til forskrift om særskilde krav til akvakultrrelatert verksemd i Hardangerfjorden-høyringsuttale frå Kvam herad Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 23.10.2009 032/09 KAWV Kvam heradsstyre 10.11.2009 094/09 KAWV Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv:

Detaljer

Nofima og havbruksforskning Forskningsrådets Programkonferanse HAVBRUK 2008, 9. april 2008

Nofima og havbruksforskning Forskningsrådets Programkonferanse HAVBRUK 2008, 9. april 2008 Nofima og havbruksforskning Forskningsrådets Programkonferanse HAVBRUK 2008, 9. april 2008 Liv B. Ulriksen Adm. Dir Nofima Marin Akvaforsk Fiskeriforskning Matforsk Norconserv 2008 Fusjon Hovedkontor Tromsø

Detaljer

Læreplan i sjømathandlarfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i sjømathandlarfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i sjømathandlarfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Regional samhandling. Statleg leiargruppe Januar 2018

Regional samhandling. Statleg leiargruppe Januar 2018 Regional samhandling Statleg leiargruppe Januar 2018 + + Høgskulen på Vestlandet 1. januar 2017 slo Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskolen i Bergen og Høgskolen Stord/Haugesund seg saman til Høgskulen

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

FORSLAG TIL REGIONALPLAN SJØAREAL HAVBRUK Presentasjon for styringsgruppa 24. august 2016

FORSLAG TIL REGIONALPLAN SJØAREAL HAVBRUK Presentasjon for styringsgruppa 24. august 2016 FORSLAG TIL REGIONALPLAN SJØAREAL HAVBRUK Presentasjon for styringsgruppa 24. august 2016 Kvifor - regionalplan sjøareal havbruk Regionalplan strategi 2013 2016. Vedtatt av fylkestinget. Regionalplan sjøareal

Detaljer

Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsarter

Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsarter Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsarter Handlingsplan 2007-2010 Design: Grafia.no - Foto: Thor Christoffersen Vedtatt i Vestlandsrådet mars 2007 Innhold Innledning... 3 Programstruktur... 5 Organisering

Detaljer

Francisellose og utbreiing av smitte hos villtorsk i Noreg

Francisellose og utbreiing av smitte hos villtorsk i Noreg Francisellose og utbreiing av smitte hos villtorsk i Noreg Trond E. Isaksen 1, Karl F. Ottem 1, Egil Karlsbakk 2, Linda Andersen 1, Are Nylund 1 1 Institutt for biologi, Universitetet i Bergen 2 Havforskningsinstituttet

Detaljer