10007MA Besøk frå Hordaland til det 4 Health-Sea symposiet og bedrifter i venskapsfylket Nedre Normandie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "10007MA Besøk frå Hordaland til det 4 Health-Sea symposiet og bedrifter i venskapsfylket Nedre Normandie"

Transkript

1 2007

2 Saksnummer: Sjømat 10007MA Besøk frå Hordaland til det 4 Health-Sea symposiet og bedrifter i venskapsfylket Nedre Normandie Ei gruppe samansett av deltakarar frå Hordaland fylkeskommune, Innovasjon Noreg, Universitetet i Bergen, Norsk sjømatsenter og bedrifta Marine Biproducts skal reise ned og delta på symposiet, besøke bedrifter og styrke kontakten med bedrifter, regionale mynde og kompetansemiljø i regionen. Kontakt: Hordaland fylkeskommune, Verdiskaping i kystsonar Adresse: Pb Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Hordaland fylkeskommune Oppstart: august 2007 Avslutning: desember 2007 Den 4. og 5. oktober 2007 vert det 4. Health Sea symposiet arrangert i Granville i Nedre Normandie. Det er ynskje om sterkare samarbeid med Hordaland fylkeskommune sine venskapsregionar når det gjeld næringsutvikling i marin sektor, og dette symposiet er eit godt høve til å møte aktørar i Normandie. Temaet for symposiet er positive helseeffektar ved bruk av sjømat og algar. Konkretisere det marine samarbeidet med Nedre Normandie ved å etablere kontakt mellom kunnskapsmiljøa. Etablere kontakt mellom utvalte kommersielle aktørar innan marin/helse/bioteknologisektoren. Gjere seg betre kjent i regionen og marknadsføre Hordaland som venskapsfylke. Styrkje samarbeidet mellom IN, HFK, FoU og bedrifter på dette feltet. 1. Møter med representant frå Nedre Normadie her i Hordaland (Thomas Herman). 2. Invitere potensielle deltakarar til besøket 3. Organisering og gjennomføring av besøket 4. Påmelding til symposiet 5. Delta på fagkonferansen 6. Etterarbeid. Tilsegn: 10007MA

3 Saksnummer: Nettverk og profilering 85-07MA Identifisering av regionale konkurranseføremon innan marin sektor Kontakt: Per Heum Stiftelsen for næringsliv og samfunnsforskning Adresse: Breiviksveien Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: SNF Hordaland fylkeskommune FKD Oppstart: mai 2007 Avslutning: september 2007 Høgare verdiskaping frå marin sektor ved godt forankra og fagleg grunngjevne forslag til innsatsområde basert på regionale føremoner. Identifisering av konkurranseføremoner innan marin sektor i Hordaland og forslag til innsatsområde/prosjektskisser. 1. Val av verdikjeder /klynger 2. Kartlegging av valte verdikjeder 3. Oppsummering av varige føremoner i fylket 4. Forslag til prosjektskisser (utviklingsprosjekt) knytt til de valte verdikjedar 5. Arbeidsmøte med utvalde næringsaktørar og regional marin arbeidsgruppe. Tilsegn: 85-07MA Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) utviklar verktøy og metodar for å identifisere regionale konkurranseføremoner i Noreg. Hordaland fylkeskommune ynskjer med dette prosjektet å etablere eit fagleg grunnlag for dette i Hordaland.

4 Saksnummer: Havbruk BM57-07 Torskehelse - kartlegging av sjukdomsagens i Hordaland potensielle fiskepatogen (Nodavirus og Francisella sp) samt utvikle sensitive metodar for biopsiprøvetaking hos stamfisk (ikkje dødelig). Kontakt: Sigurd Olav Handeland Sagafjord Seafarm AS Adresse: Eldøyane 5411 Stord Telefon: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Sagafjord Seafarm AS Universitetet i Bergen Torskeoppdrettarar i Hordaland fylke Hordaland fylkeskommune Målet vert søkt nådd gjennom tre delprosjekt: 1. Utvikle biopsibasert metode 2. Kartlegge førekomst av patogene hos villfanget torsk 3. Undersøke langtidseffektar av biopsitaking Tilsegn: BM57-07 Siri Hanson Oppstart: 2006 Avslutning: 2007 Prosjektet går ut på å undersøke villfanga torsk frå Hordaland for potensielle fiskepatogen (Nodavirus og Francisella sp) samt utvikle sensitive metodar for biopsiprøvetaking hos stamfisk (ikkje dødeleg). Hovudmålet er å få betre oversikt over sjukdomsstatus og etablera eigna ikkje-dødelege metodar for prøvetaking av oppdrettstorsk ved å undersøke villfanga torsk frå Hordaland for

5 Saksnummer: Havbruk 99-07MA Oppskallering/industrialisering av nye oppdrettsartar - prosjekt i Vestlandsrådet Kontakt: Innovasjon Norge Adresse: Pb Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Innovasjon Norge Vestlandsrådet Sogn og Fjordane Hordaland fylkeskomne fylkeskommune Rogaland Møre og Romsdal fylkeskommune fylkeskommune Hovudmålet er at Vestlandet skal være internasjonalt leiande på utvikling og kommersialisering av nye marine oppdrettsartar. Setje i gong strategiske utviklingsprosjekt innan nye oppdrettsartar på Vestlandet. Tema for 2007: Oppskallering/industrialisering av nye oppdrettsartar Tilsegn: 99-07MA Siri Hanson Oppstart: november 2007 Avslutning: desember 2009 Det skal setjast i gong prosjekt på Vestlandet for å styrke utvikling og kommersialisering av nye oppdrettsartar. Prosjekta skal vere i tråd med handlingsprogrammet i Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsartar i regi av Vestlandsrådet.

6 Saksnummer: Havbruk 45-07MA Laksebiprodukt i torskefôr Kontakt: Sissel albrektsen Fiskeriforskning Adresse: Kjerreidviken Fyllingsdalen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Fiskeriforsking Bergen BIOMAR Fish Endochrinology Hordaland fylkeskommune Lab Marine Bioproducts AS Oppstart: august 2007 Avslutning: juni 2008 Studiar gjennomført ved Fiskeriforskning tyder på at balansen mellom oske og karbohydrat i fôr, eventuelt innhaldet av essensielle komponentar i oske- og beinrike fraksjonar av marint råstoff kan vere sentral med omsyn på optimalt produksjonsresultat i torsk. Beinmjøl produsert frå laksebiprodukt (hovud- og ryggavskjer) har òg vore testa ut som fôrråvare til torsk og gitt liknande positivt resultat med inntil 10% betre fôrinntak og vekst. Fiskeriforskning ynskjer å vidareføra arbeidet med å vurdera kor eigna ulike marine biprodukt er som fôringrediens til torsk ved å gjennomføra eit eksperimentelt fôringsforsøk som tar sikte på å studera grunnleggjande årsaker til det positive produksjonsresultatet som er oppnådd, uavhengig av kva type biprodukt som er anvendt i fôret (fiskebein, krabbe, blåskjel). Kartlegge grunnleggande årsaker til det positive produksjonsresultatet i torsk foret med oskerike marine ingrediensar som grunnlag for vidare arbeid med optimal utnytting av marine biprodukt i kommersielt toskefôr. 1. Studere kjemiske og fysiologiske tilpassingar hos torsk ved fôring med aukande innblanding av laksebeinmjøl i fôr basert på to ulike feittnivå. 2. Studere effekt av høgoskeingrediensar på tarmpassasjehastigheit i torsk ved innblanding av røntgentette kuler i fôret. Tilsegn: 45-07MA Siri Hanson

7 Saksnummer: Sjømat BM50-07 Strategi for auka verdiskaping for oppdretts- SMB ar i ei brytningstid for norsk lakseoppdrett Kontakt: Per Heum Stiftelsen for næringsliv og samfunnsforskning Adresse: Breiviksveien Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: SNF Hordaland fylkeskommune Hardangerrådet Samarbeidsrådet for Sunnhordland Oppstart: januar 2007 Avslutning: oktober 2007 Norsk oppdrettslaks vert i stor grad seld som eit bulkprodukt i eksportmarknadene. I dette prosjektet skal ein sjå på moglegheiter for differensiering og verdiskaping for små og mellomstore bedrifter i Hardanger. produktutviklingsordning basert på visse kriterium i samarbeid med oppdrettsbedrifter i Hardanger; og potensialet for verdiskaping gjennom differensieringsstrategiar som en motstrategi til volumstrategien. Analysere strukturelle trekk ved lakseoppdrettsnæringa i Hardanger. Undersøke interessa og motivasjonen for alternative (differensierte) produkttypar og produksjonsformer. Kartlegge mulige alliansepartnarar i alternative (differensierte) produksjonsformer i andre næringar. Om det er grunnlag for det ynskjer ein å førebu søknad til brukarinitierte prosjekt (Norges forskningsråd). 1. Førebuing til feltarbeid/datainnsamling. 2. Feltarbeid/datainnsamling. 3. Analyse av data frå feltarbeid og rapportskriving. 4. Formidling av resultat. 5. Utarbeiding av søknad til NFR. Tilsegn: BM50-07 Hovudmålet med prosjektet er å undersøke grunnlaget for ei marknads- og

8 Saksnummer: Nettverk og profilering 11107MA Møteplass Marin Kontakt: Tor Solberg Protevs AS Adresse: Thormøhlensgate 55, 5008 Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Protevs AS Hordaland fylkeskommune Innovasjon Norge Fiskeriforum Vest Bergen Næringsråd Oppstart: januar 2008 Avslutning: desember 2009 PÅGÅR Prosjektet er ei vidareføring og utvikling av eit forum/møteplass der næring, forsking, forvalting og andre vert invitert til faglege innlegg innan definerte tema, med mål om kontakt og utvikling av nye konsept og næringar innan Marin sektor. Skape kommunikasjon mellom forsking, næring, finans, industri, gründerar, visuelle miljø, myndigheiter etc. med omsyn på næringsutvikling innan marin sektor". Synleggjere for næringslivet sterke fagmiljø i Bergen og Hordaland innan marin sektor. Grunnelementet vil vera biologiske fag (marinbiologi, fiskeribiologi, ernæringsbiologi, molekylærbiologi) med støtte frå økonomi, jus, teknologi. Skape kontakt og utvikle relasjonar og nettverk for den definerte målgruppa. 1. Utarbeide overordna møteplan og møteprogram for det einskilde møte. 2. Identifisere og engasjere aktuelle føredragshaldarar. 3. Sørgje for at møteprogrammet vert distribuert. 4. Organisering av møta. 5. Budsjettkontroll og rapportering. 6. Oppfølging av kontaktar og initiativ som etablerast. 7. Bidra til å styrkje merksemda om andre tiltak innan marin sektor som til dømes VRI og vidareføring av LOS ordninga. Tilsegn: 11107MA

9 Saksnummer: Nettverk og profilering 94-07MA Biomarint Industriseminar i Bergen 4. og 5. desember 2007 Seminaret skal bidra til innovasjon og nyskaping, og spreiing av nyhende innan marine ingrediensar til fôr, næringsmidlar og helsekost innan marin ingrediensindustri (biproduktindustri), fiskemjølindustri, fiskefôrprodusentar og utstyrsleverandørar. Kontakt: Jan Pettersen Fiskeriforskning Adresse: Kjerreidviken 16, 5141 Fyllingsdalen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Fiskeriforskning Hordaland fylkeskommune Protevs AS FHF 1. Utarbeide og sende ut program. 2. Invitere foredragshaldarar. 3. Planlegging og gjennomføring av seminaret 4. Biomarint Industriseminar vert arrangert i Bergen 4. og 5. desember Tilsegn: 94-07MA med programstøtte Oppstart: november 2007 Avslutning: desember 2007 Biomarint Industriseminar er ein møteplass mellom industri og forsking for innovasjon og nyskaping innan marine ingrediensar til fôr, næringsmidlar og helsekost.

10 Saksnummer: Sjømat 47-07MA Bergen Internasjonale Stoccafissofestival 2007 Kontakt: Kulturlandskapssenteret, Hordaland fylke Berit Vetlejord Adresse: Pb Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: RUP - midlar Fylkesutval midlar Hordaland fylkeskommune, kr: Hordaland fylkeskommune Norsk Sjømatsenter Nordland fylkeskommune Bergen kommune Oppstart: januar 2007 Avslutning: oktober 2007 Bergen Internasjonale Stoccafissofestival er ein integrert del av Bergen Matkulturfestival. Festivalen og skal syne det historiske sambandet mellom Vestlandet, Nord-Noreg og utlandet når det gjeld tørrfisk. Festivalen skal føre til auka merksemd og sal. Utvikle ein fast 2-årleg internasjonal tørrfiskfestival i Bergen, integrert med Bergen Matkulturfestival som eit konkret nærings- og landsdelsmessig, internasjonalt marknads-, matkultur og reiselivstiltak. Auka omsetnad og bruk av tørrfisk i restaurantane og butikkane i Hordaland. Medverke til innovasjon og nyskaping mellom fisk og landbruksprodukt i Fjord-Noreg. Auka tilbod av tørrfisk produkt i ulike variantar og nye arbeidsplassar /verdiskaping. Auka lokal foredling av tørrfisk, nye ferdigrettar av tørrfisk og styrke grunnlag for eit senter for tørrfisktradisjonane i Bergen. Etablere nye viktige samarbeidskonstellasjonar for marin sektor og Hordaland fylkeskommune. Auka matkulturforståing og profilering av tørrfisk. 1. Aktivisering av næringsaktørar og andre for å skape folkeliv og oppleving/matkultur i Bergen Sentrum. Tørrfisktradisjonane/restaurantane i Bergen sentrum/bryggen møter publikum. Formidling av tørrfiskkunnskap Tørrfisk på Genovesisk vis - matkurs Historisk utstilling frå Genova/Liguria Kulturopplevingar Kystkulturopplevingar. Matfestivalsamordning i "Tørrfisk" - marknads- og profileringstiltak. Kokkekonkurranse om beste Tørrfiskrett i vidaregåande skule. Invitasjon til "historikarar" om å skrive kulturhistoriske innlegg omkring tørrfisken / Festivalavis. Tilsegn: 47-07MA

11 Saksnummer: Sjømat 29-07MA Profilering av vestnorsk sjømat på Slow Fish 2007 Kontakt: Berit Vetlejord Kulturlandskapssenteret, Hordaland fylke Adresse: Pb Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Samarbeidspartnarar i prosjektet Kulturlandskapssenteret Hordaland fylkeskommune Fitjar Vidaregåande Hardangerrådet skule Samarbeidsrådet for Sunnhordland Oppstart: april 2007 Avslutning: juni 2007 Slow Fish er den internasjonale matkulturrørsla Slow Food si messe konferanse om sjømat. Dette er ein god moglegheit til å profilere sjømat frå vår region og knyte kontaktar med andre kystregionar. Profilering av vestnorsk fisk og fiskeprodukt (og reiseliv) på Slow Fish messa i Genova 4-7 mai Auka merksemd om sjømatprodukt frå Hordaland som laks frå Bremnes Seashore og Blom fiskeoppdrett, og blåskjel frå Hardanger. Synleggjere samarbeid mellom skule og næring både i vidaregåande skule (Fitjar) og Ungdomsskule (Øygarden). Få vestnorsk oppdrettlaks og blåskjel med som presidium under Slow Food sine kriterier. 1. Utstilling og salsbod som døme på marine skulehagar og elevbedrifter (Øygarden ungdomsskule). 2. Halde foredrag om marine næringar i Hordaland. 3. Formalisere avtaler med Slow Food om Vestnorsk fiskerestaurant på Slow Fish. 4. Organisere skolene og deira deltaking 5. Organisere ein meny og praktiske utprøvingar på skulane saman med dei aktuelle bedriftene. 6. Avklare reislivspromotering og samarbeid. 7. Syte for transport av varer, deltakarar og materiell 8. Gjennomføre profileringsarenaen/fiskerestauranten på Slow Fish Tilsegn: 29-07MA

12 Saksnummer: Sjømat 08-07MA Sjømat for alle 2007 Kontakt: Odd Jordheim Fiskeriforum Vest Adresse: Bontelabo 2, 5003 Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Fiskeriforum Vest NIFES Nofima Norconserv AS Havforskingsinstituttet Hallvard Lerøy AS Universitetet i Bergen Eksportutvalget for fisk Noregs Kokkemesteres Landsforening Norsk Sjømatsenter Hordaland fylkeskommune Oppstart: oktober 2006 Avslutning: oktober 2007 Sjømat for alle skal stimulere næringa til å ta i bruk den stadig aukande kunnskapen om dei positive eigenskapane til sjømat som trygg, bærekraftig og sunn mat. Kunnskapen skal nyttast i utvikling av produkt og kommunikasjonen ut til forbrukarar, spesielt retta mot barn og ungdom. Sjømatkonferansen skal utviklast til å ta ein posisjon som ein viktig konferanse innan helse, sunnheit og ernæring, basert på kunnskap om helseeffekten ved sjømat. 1. Konferanse 2. Butikkaktivitetar 3. Open publikumsdag, Forsking ut til forbrukar 4. Aktivitetar for barn og unge 5. Nedsette komité for 2008-arrangementet Tilsegn: 08-07MA "Sjømat for alle" er eit publikumsarrangement og ein fagleg konferanse i Bergen der profilering av sjømat, sjømatprodukt og internasjonal marin forsking er sentrale element. Det er søkt om støtte til den faglige konferansen som i år skal handle om helse.

13 Saksnummer: Nettverk og profilering 02-07MA Fellesstand "Det marine Vestlandet" på Aqua Nor 2007 Kontakt: Odd Jordheim Fiskeriforum Vest Adresse: Bontelabo Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Fiskeriforum Vest Rogaland fylkeskommune Hordaland Møre og Romsdal fylkeskommune fylkeskommune Sogn og Fjordane Bergen kommune fylkeskommune Oppstart: september 2006 Avslutning: august 2007 Fiskeriforum Vest har tatt initiativ til ei fellesmarkering av havbrukssatsinga på Vestlandet under Aqua Nor Ein skal tilrettelegga, koordinera og gjennomføra ein 270 m2 fellesstand for havbruksnæringa på Vestlandet, med faglege og sosiale aktivitetar. Fellesstanden skal: Vera eit samarbeidsprosjekt som synleggjer regionen som ein verdiskapingsregion og fremjar næringsutvikling og innovasjon i vestlandsfylka der det offentlege tilrettelegg kontakt mellom næring, offentlege kompetansemiljø og forvalting. Kople og auke samarbeidet mellom næringsliv, kunnskapsmiljø og offentlege myndigheiter. Stimulera til nettverksbygging, erfaringsutveksling og samhandling på tvers av fylkesgrensene. Fokusere på fellestema knytt til "Nye marine artar" og "Nye marknader" 1. Utforme og byggje ein ca. 270m2 fellesstand. 2. Drive sal og marknadsføring av fellesstanden for å sikre brei deltaking frå regionen. 3. Etablere ein sjømatrestaurant der produkt frå regionen vert profilert. 4. Arrangere eit faglig program og "Speakers Corner" der næringsaktørar, FoU miljø, undervisningsmiljø og regionale samarbeidsprosjekt vert present. 5. Arrangere møter/seminar med sentrale tema som har høg aktualitet for næringa 6. Lage magasin med presentasjon og program for fellesstanden, aktørane og regionane. 7. Gjennomføra to sosiale arrangement, opning av fellesstanden og fellesmiddag på kvelden. Tilsegn: 02-07MA

14 Saksnummer: Areal og miljø BM51-07 Vasskvalitet for settefiskanlegg - laks Kontakt: Hans Inge Algrøy Vestnorsk Havbrukslag Adresse: Bontelabo Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Vestnorsk havbrukslag Hordaland fylkeskommune NIVA Fisk og Sevareid Fiskeanlegg og akvakultur Drageid Laks Oppstart: januar 2007 Avslutning: desember 2009 PÅGÅR Fleire settefiskanlegg har opplevd omfattande dødelegheit pga. kiselalgar. Slike episodar har gjeve økonomiske tap for næringa. Det finst lite kunnskap om kritiske kiselalgekonsentrasjonar i ferskvatn og dette prosjektet skal auke kunnskapane om dette. metodar for tidleg varsling og tiltak for å unngå negative effektar på fisken. Kartleggje toleransen hjå yngel av laks for kiselalgane Asterionella formosa ved gjennomføring av eit eksperimentelt forsøk. Grenseverdiar for skade vert etablert ved korttidsforsøk etter etablerte toksikologiske protokollar. Etablere samanhengar mellom algekonsentrasjon og operasjonelle måle- og loggparametrar (turbiditet, klorofyll) som grunnlag for overvaking og tidleg varsling av potensielle kritiske blomstringar. Samle erfaringane frå dei tre delprosjekta, og formidle resultata av desse i form av faktaark til akvakulturnæringa. 1. Eksperimentelle forsøk for å kartleggje toleransen hjå lakseyngel for kiselalga Asterionella formosa. 2. Etablere samanhengar mellom algekonsentrasjon og operasjonelle måle- og loggparametrar (turbiditet, klorofyll) som grunnlag for tidleg varsling av kritiske blomstringar. 3. Samle erfaringane frå delprosjekta og formidla resultata til næringa. Tilsegn: BM51-07 Undersøke toleranse og fysiologiske/histologiske effektar av kiselalgeblomstringar for oppdrettslaks i tidleg livsstadium i ferskvatn, samt utvikle gode

15 Saksnummer: Areal og miljø 60-07MA Gjenoppbygging av Vossalaksbestanden - forprosjekt Kontakt: Tor Solberg Protevs AS Adresse: Thormølensgate 55, 5008 Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Nordhordland Protevs AS fiskehelsenettverk Havforskningsinstituttet Hordaland fylkeskommune Fiskehelse og Miljø AS Oppstart: mai 2007 Avslutning: desember 2007 Mål for eit hovudprosjekt vil være å etablere tiltak som bidreg til at bestanden av Vossolaks kjem tilbake til gamal styrke slik at ein berekraftig kan fange opp mot 10 tonn laks i Vosso pr. sesong. Utrede kva tekniske og finansielle tiltak som oppdrettsnæringa kan bidra med for å byggja opp att Vossolaksestamma til gamal styrke slik at det berekraftig kan fangas opp til 10 tonn laks i Vosso pr. sesong. 1. Teknisk gjennomgang av kultiveringsanlegget på Voss og genbanken i Eidsfjord for å vurdere kva tiltak og finansiering som vert kravd for å auka produksjonen av egg, yngel og smolt. 2. Vurdere kor vidt kommersielle oppdrettsanlegg kan bidra med produksjons- eller lagringskapasitet. 3. Vurdere i kva grad oppdrettsnæringa kan bidra med transport av Vossosmolt frå lagringsområdet ved Vosso og ut i havet. 4. Analyse av innsats og kostnader ved prosjektet. 5. Plan for hovudprosjekt. Tilsegn: 60-07MA Vossolaksen er ein av verdas mest særeigne stammar av Atlantisk laks fordi den har spesialisert seg på å verte spesielt stor. Noreg har 25% av dei gjenlevande bestandane av Atlantisk laks og har difor eit internasjonalt ansvar for å ta vare på laksen. Den unike Vossolaksstammen står i fare for å verte utrydda. Forprosjektet skal utrede kva for nokre tekniske og finansielle tiltak oppdrettsnæringa kan bidra med for å nå måla i hovudprosjektet. Siri Hanson

16 Saksnummer: Nettverk og profilering 20-07MA NET-østers-Fase 2 ( ) Hovudmålet er å legge grunnlaget for ei levedyktig østersnæring med utgangspunkt i østersmiljøet i Sunnhordland. Kontakt: Gro Jensen Gjerde Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Adresse: Postboks Stord Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Kompetanseheving i bedriftsnettverk 2. Marknadsstrategiar 3. Kopling til FoU-miljø og prosjekt 4. Best practice Tilsegn: 20-07MA Siri Hanson Samarbeidsrådet for Hordaland fylkeskommune Sunnhordland Østersdyrkarar Oppstart: oktober 2007 Avslutning: mars 2009 Prosjektet er ei vidareutvikling av eit dyrkarnettverk med utgangspunkt i østersnæringa i Sunnhordland. Prosjektet driv kompetanseheving og erfaringsutveksling knytt til dyrkingsteknologi, kvalitetsproduksjon og marknadsstrategi samt oppskallering.

17 Saksnummer: Sjømat 10907MA Informasjonsprogram for vidaregåande skule til bruk på visningssenter for havbruk - forprosjekt Kontakt: Hordaland fylkeskommune, Verdiskaping i kystsonar Adresse: Pb Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Hordaland Opplæringskontoret for fylkeskommune fiskerifag i Hordaland Umoe Consulting AS Hardanger Akvasenter FHL / Vestnorsk Fusa Vidaregåande Skole havbrukslag Oppstart: desember 2007 Avslutning: april 2008 I dette forprosjektet skal ein leggje grunnlaget for å utvikle eit undervisningsopplegg for skuleklassar frå vidaregåande skule for å inspirere ungdom til å velje utdanningsveg og karriere innan marine næringar. Setje faglege, tidsmessige og økonomiske rammer for hovudprosjektet. Etablere struktur og innhald i hovudprosjektet Beskrive hovudprosjektet; styringsform, arbeidsform og moglege finansieringskjelder. Beskrive fagleg innhald og verkemiddelbruk i hovudprosjektet Belyse dei driftsmessige og vedlikehaldsmessige utfordringane i hovudprosjektet. 1. Organisere prosjektet, utarbeide planar, koordinere 2. Etablere rammer for hovudprosjektet, både faglege, økonomiske og tid. 3. Etablere struktur for hovudprosjektet: a. Faglege bidragsytarar/ samarbeidspartnarar b. Fordeling av arbeidsoppgåver c. Faglig vekting (mellom næring/ produksjon/ produkt/ mat) d. Beskriving av fagleg innhald i hovudprosjektet e. Beskriving av verkemiddelbruk i hovudprosjektet f. Styringsform g. Arbeidsform h. Finansieringskjelder 4. Belyse dei driftsmessige og vedlikehaldsmessige utfordringane i hovudprosjektet. Tilsegn: 10907MA

18 Saksnummer: Areal og miljø 19-07MA Bondekaia i Steinstø Målet med prosjektet er å betre infrastrukturen ved å gjera ferdig bondekaia i Steinstø i Fyksesund, der Hardanger Akvasenter vert etablert. Hardanger Akvasenter skal verta eit visingsanlegg for akvakultur, der lakseoppdrett er tilrettelagt for turistbesøk. Kai med småbåthamn skal vere til nytte for Hardanger Akvasenter, grunneigarar og reiselivet i området. Kontakt: Tore Fykse Bondekaien Adresse: Klyvevegen 90, 5612 Steinstø Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Kvam herad Hordaland fylkeskommune Grunneigarar Innovasjon Norge Hardanger Akvasenter Hardangerrådet 1. Organisere samarbeidet 2. Bygge kaien Tilsegn: 19-07MA Oppstart: januar 2007 Avslutning: juni 2007 Ferdiggjering av kaianlegg i Steinstø i Fyksesund i Hardanger. Dette er eit samarbeid mellom Hardanger Akvasenter, eit oppdrettsanlegg tilrettelagt for turistbesøk og 12 grunneigarar.

19 Saksnummer: Sjømat 04-07MA Utvikling av serveringstilbod og matpakkeløysing til visningsanlegg for havbruk i Hardanger profilering, og besøkande skal få ei oppleving frå syning av levande fisk i merd til velsmakande mat på bordet. Kontakt: Odd Jordheim Norsk Sjømatsenter Adresse: Bontelabo Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Norsk Sjømatsenter Hordaland fylkeskommune Lingalaks AS FHL Oppstart: januar 2007 Avslutning: mai 2007 Lingalaks AS har konsesjon for å drive produksjon av laks som opplevingstilbod for reiselivet, demonstrasjonar, undervisning og technical visits i Steinstø i Hardanger. På landsida skal ein utvikle eit tilbod med formidling av kunnskap om bransjen og servering basert på laks, anna sjømat frå Hardanger. Målet er å utvikle eit menykonsept tilpassa kafeteria. og eit lunsjpakketilbod for bruk til møter ute på visningsanlegget. Målet er å utvikle eit menykonsept tilpassa kafeteria og eit lunsjpakketilbod som kan lagast på førehand for bruk til møter ute på anlegget. Menyen skal vere lønsam, effektiv å produsere, i tråd med profilen på senteret og samtidig vere attraktiv for kundane. 1. Organisere og koordinere prosjektet. 2. Kartlegge råvarer/ leverandørar og legge til rette for ein god logistikk. 3. Kartlegge kjøkkenfasilitetar og utvikle kravspesifikasjon for kjøkkenløysing. 4. Menyutvikling og kompetansehevande opplæring. 5. Testing/ implementering/ kvalitetssikring av meny på staden. 6. Tilpasse lunsjboksar til visningsanlegget sin profil. 7. Utarbeide menyar med en god presentasjon av rettane. Tilseg: 04-07MA Erfaringar frå prosjektet Smak av kysten skal nyttast til menyutvikling, kompetansebygging og

Regionalt utviklingsprogram Marine næringar Havbruk. 24-06MA Frisk torsk

Regionalt utviklingsprogram Marine næringar Havbruk. 24-06MA Frisk torsk 2006 Saksnummer: 200602172 Havbruk 24-06MA Frisk torsk Betre kunnskap, rutinar og behandling for å redusere sjukdomsproblemet og medisinbruk for torsk i oppdrett, med nasjonalt fokus. Kontakt: Jørgen Borte

Detaljer

86-08MA Fiskesprell i Hordaland

86-08MA Fiskesprell i Hordaland 2008 Saksnummer: 200809788 Sjømat 86-08MA Fiskesprell i Hordaland og dels gjennomføringsvilje og evne. I første omgang vert kommunane Askøy, Austrheim, Fusa, Kvam, Kvinnherad og Stord vurdert. Involvera

Detaljer

KAPITTEL/ UNDERKAPITTEL HORDALANDSPROGRAMMET OVERSIKT OVER FYLKESKOMMUNEN SIN SAMLA INNSATS FOR REGIONAL UTVIKLING I 2006

KAPITTEL/ UNDERKAPITTEL HORDALANDSPROGRAMMET OVERSIKT OVER FYLKESKOMMUNEN SIN SAMLA INNSATS FOR REGIONAL UTVIKLING I 2006 KAPITTEL/ UNDERKAPITTEL HORDALANDSPROGRAMMET OVERSIKT OVER FYLKESKOMMUNEN SIN SAMLA INNSATS FOR REGIONAL UTVIKLING I 2006 2006 1 KAPITTEL/ UNDERKAPITTEL INNHALD 3 4 5 8 12 REGIONAL UTVIKLING FOR HORDALAND

Detaljer

NÆRING TIL FORTRINN! Regional næringsplan for Hordaland 2013 2017

NÆRING TIL FORTRINN! Regional næringsplan for Hordaland 2013 2017 1 NÆRING TIL FORTRINN! Regional næringsplan for Hordaland 2013 2017 2 1. Forord v/fylkesordførar 2. Føremål, målgrupper og føringar for næringsplanen 3. Ståstaden godt utgangspunkt, men utfordringar 3.1

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Vil du padla eller fiska på Langøy, oppleva havørna i Telavåg, eller klatra med Klyva i juv og

Vil du padla eller fiska på Langøy, oppleva havørna i Telavåg, eller klatra med Klyva i juv og ÅRSMELDING2010 T A K K Vil du padla eller fiska på Langøy, oppleva havørna i Telavåg, eller klatra med Klyva i juv og klippar? Gjennom Kysteventyret satsar no kommunane mykje på opplevingar og reiseliv

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 146 OVERSIKT OVER TILSEGN LØYVD FRÅ REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2010

Kopi til: Arkivnr.: 146 OVERSIKT OVER TILSEGN LØYVD FRÅ REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 18. august 2010 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201000708-11/JSTE Kopi til: Arkivnr.: 146 OVERSIKT OVER TILSEGN

Detaljer

Velkommen til Vestlandets Fellesstand

Velkommen til Vestlandets Fellesstand 1 Velkommen til Vestlandets Fellesstand Aqua Nor 2007 Denne standen er ei vidareføring av samarbeidet som starta i 2001 med Hordaland fylke og Bergen kommune. I år, som i 2005, er alle dei fire Vestlandsfylka

Detaljer

Hordaland fylkeskommune sitt internasjonale engasjement - RAPPORT OVER VERKSEMD I 2007

Hordaland fylkeskommune sitt internasjonale engasjement - RAPPORT OVER VERKSEMD I 2007 Hordaland fylkeskommune sitt internasjonale engasjement - RAPPORT OVER VERKSEMD I 2007 1 Generelt om internasjonalt arbeid 1.1 Nasjonale rammer for det internasjonale arbeidet Noreg er ein del av eit

Detaljer

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 2013 Årsmøtesaker Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 firmapost@samarbeidsraadet-sunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no Innhaldsliste STYRET SI ÅRBERETNING

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram. Handlingsprogram for næringsutvikling og lokal samfunnsutvikling i Hordaland

Regionalt utviklingsprogram. Handlingsprogram for næringsutvikling og lokal samfunnsutvikling i Hordaland Regionalt utviklingsprogram Handlingsprogram for næringsutvikling og lokal samfunnsutvikling i Hordaland 2012 Regionalt utviklingsprogram 2012 3 Forord Paradoksalt nok er det vekst, reform og endring

Detaljer

Arbeid på timeplanen. Betre gründarhjelp. Ny næring i gamle naust. Går for det blå gullet. Årsmelding 2011. Klyva satsar på familiepark

Arbeid på timeplanen. Betre gründarhjelp. Ny næring i gamle naust. Går for det blå gullet. Årsmelding 2011. Klyva satsar på familiepark Årsmelding 2011 Betre gründarhjelp Klyva satsar på familiepark Går for det blå gullet Utdannar seg og flyttar frå Øygarden Konkurrentar og samarbeidspartnarar Frå bygdesentrum til bysamfunn Ny næring i

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 Framsidefoto: Business Region Bergen Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 3 Ordliste Dette er ein oversikt og forklaring på mykje

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2009 UTK A ST TI L PO LITISK B E HAN D LI NG JAN/FE B - 20 09 Eit nyskapande Hordaland Regionalt utviklingsprogram er eit felles handlingsprogram for regional

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR

PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR 2012 PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR Foto: Umoe Schat Harding Bømlo Etne Jondal Kvam Kvinnherad Modalen Tysnes Forord Styringsgruppa for bruk av kompensasjonsmidlar i Hordaland har i samarbeid med

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 6/2003 Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane -virkemiddel og analyse av to etableringar Thor André

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland og fellesmøte med ORK

Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland og fellesmøte med ORK Jnr. 1142.13 GJG/rr Ordførarar og rådmenn i Sunnhordland Ordførar og rådmann i Fusa kommune Ordførar og rådmann i Haugesund kommune Ordførar og rådmann i Vindafjord kommune INNKALLING TIL MØTE I SAMARBEIDSRÅDET

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

REGIONAL FORSKNINGSSTRATEGI HORDALAND

REGIONAL FORSKNINGSSTRATEGI HORDALAND REGIONAL FORSKNINGSSTRATEGI HORDALAND Til handsaming i Fylkestinget Januar 2010 INNHALD Samandrag 3 1 Om forskingsstrategien for Hordaland 6 2 Forskingsfylket Hordaland 8 3 Utfordringar innan forsking

Detaljer

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark LiT Lokalmatkontoret i Telemark Tittel: Beskrivelse: Prosjekt: LiT Lokalmatkontoret i Telemark Prosjektrapport Forprosjekt Revisjonsnr: 1-2015 Forfattar: Arbeidsgruppe: Prosjektansvarleg: Prosjekteigar:

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Senter for Yrkesrettleiing, Opplæringsavdelinga www.mittyrke.no Aktørar som arbeider i feltet samarbeid mellom skule og

Detaljer

Reiselivsstrategi for Lærdal

Reiselivsstrategi for Lærdal Reiselivsstrategi for Lærdal 2011-2015 2 1. BAKGRUNN, FØREMÅL OG PLANPROSESS... 3 2. STATUS FOR REISELIVET I LÆRDAL, HEILSKAP OG DEFINISJONAR... 4 2.1 SKILDRING AV BEDRIFTER OG ATTRAKSJONAR... 4 2.2 SWOT-ANALYSE...

Detaljer

Oppstart av FOU aktivitet i Landskapsparker i Hordaland

Oppstart av FOU aktivitet i Landskapsparker i Hordaland Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 21/06 Oppstart av FOU aktivitet i Landskapsparker i Hordaland Eivind Brendehaug VF Notat Notat tittel Oppstart

Detaljer

STRATEGI. Landbruksbasert næringsutvikling i Rogaland 2011. desember 2010

STRATEGI. Landbruksbasert næringsutvikling i Rogaland 2011. desember 2010 STRATEGI Landbruksbasert næringsutvikling i Rogaland 2011 desember 2010 1 Innhald Side 1. Landbruksbasert næringsutvikling 3 1.1.Føremål med strategien 3 1.2.Prosess 3 1.3.Om det moglege! 3 1.4.Overordna

Detaljer

Norsk Sjømatsenter, foto: Øystein Klakegg

Norsk Sjømatsenter, foto: Øystein Klakegg Norsk Sjømatsenter, foto: Øystein Klakegg INNHOLD STYRET,ADMINISTRASJON OG MEDLEMMER... 3 Styret i 2012... 3 De ansatte i 2011... 3 Medlemmene av Stiftelsen Norsk Sjømatsenter og tilhørende nettverk...

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Vi vågar litt meir... Fylkesplan 2009-2012 Handlingsprogram verdiskaping Handlingsplan 2010

Vi vågar litt meir... Fylkesplan 2009-2012 Handlingsprogram verdiskaping Handlingsplan 2010 Fylkesplan 2009-2012 Handlingsprogram verdiskaping Handlingsplan 2010 Vedteke i Fylkesutvalet 23. februar 2010 Vi vågar litt meir... Partnarskap for verdiskaping: Møre og Romsdal fylkeskommune Innovasjon

Detaljer

2005 HORDALAND FYLKESKOMMUNE

2005 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Stoccafisso 2005 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Orientering om Stoccafissofestivalen 2005 Denne rapporten er utarbeidd av Kultur- og idrettsavdelinga. Vi har lagt vekk på å gje ein evaluering der dei kritiske

Detaljer

«Samskapt meirverdi»

«Samskapt meirverdi» Årsmelding 2013 Innhald Leiar Styret i Gode Sirklar i 2013 Næringsutvikling: Etablerartenesta: Restaurantdraumen i havgapet Kompetanseforum Vest: Sotra Engineering eit produkt av samarbeid Marint Industrinettverk:

Detaljer