86-08MA Fiskesprell i Hordaland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "86-08MA Fiskesprell i Hordaland"

Transkript

1 2008

2 Saksnummer: Sjømat 86-08MA Fiskesprell i Hordaland og dels gjennomføringsvilje og evne. I første omgang vert kommunane Askøy, Austrheim, Fusa, Kvam, Kvinnherad og Stord vurdert. Involvera ansvarlige i kvar kommune for at satsing på barnehagane skal skje i samarbeid med anna folkehelsearbeid i kommunane. Kontakt: Odd Jordheim Norsk Sjømatsenter Adresse: Bontelabo Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Norsk Sjømatsenter Hordaland fylkeskommune Oppstart: oktober 2008 Avslutning: mai 2009 Hordaland har som det første fylke i landet sagt ja til å delta i det nasjonale prosjektet "Fiskesprell", der det vert fokusert på barnehagetilsette sin kompetanse for å auka inntaket av sjømat hos barn. Prosjektet er både forankra innan marin næring og folkehelse. Prosjektleiing og koordinering: 1. Informasjonsmøte med ansvarlege i kommunane 2. Utveljing av barnehagar, utsending og påmelding 3. Oppfølging i barnehagane. 4. "Regionale oppfølgingssamlingar 5. Rapportering til Fylkeskommunen og nasjonal prosjektleiar Arrangering av kursdagar: 6. Deltaking kursleiarkurs i Oslo 7. Planlegge og gjennomføre kursdagar i dei ulike regionar. Tilsegn:86-08MA Gurid. S. Ihler Gjennomføra opplæring av tilsette i 40 barnehagar i kommunane. Kriteria for val av kommune er dels om kommunen er part i det regionale folkehelsearbeidet

3 Saksnummer: Nettverk og profilering 44-08MA Rekruttering til marin sektor i Hordaland II Kontakt: Hordaland fylkeskommune, Verdiskaping i kystsona Adresse: Pb Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Hordaland fylkeskommune; FHL - Vestnorsk - verdiskaping i kystsona Havbrukslag - opplæringsavdelinga Oppstart: juni 2008 Avslutning: august 2008 på arbeidskraft med rett fagkompetanse til marin sektor. Prosjektet skal finne ut om det er samsvar mellom antal elevar/lærlingar/studentar innan marine fag* i høve til behovet for noverande og framtidig kompetanse og rekruttering i næringa. *akvakultur, fiske og fangst, restaurant- og matfag, marine fagretningar på HiB, UiB og NHH. Med prosjektet skal ein : Få oversikt over situasjonen når det gjeld interesse for elevplassar i marine fag, rekruttering og behov i heile næringa basert på intervju med skular og ulike typar bedrifter (heile verdikjeda frå "fjord til bord"). Lage grunnlag for oversikt/karrierekart over utdanningstilbod og karrieremoglegheiter i marine fag i Hordaland per 2008 (alle nivå, inkludert matfag og marine fag). Komme med eventuelle forslag til tiltak/prosjekt for å tilpasse rekruttering til behov i næringa. 1. Intervjuundersøking inkl. for - og etterarbeid/rapportering. 2. Utarbeiding av innhaldsmessig grunnlag for "Karrierekart for marin sektor i Hordaland". 3. Internettløysing for karrierekart som skal publiserast på Hordaland fylkeskommune sine heimesider. Prosjektet skal vurdera behov i næringa utifrå situasjonen i 2008 og lage oversikt over utdanningsvegar og arbeidsmarknad innan marine næringar i Hordaland. Tilsegn: 44-08MA Trond Wahl Målet med prosjektet er å tilpasse rekruttering til studietilbod innan marine fag til noverande og framtidig behov i næringa, slik at ein får nok tilgong

4 Saksnummer: Havbruk 48-08MA Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsartar 2008 Kontakt: Siri Hanson Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Verdiskaping i kystsona Adresse: Pb Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Vestlandsrådet Innovasjon Norge Hordaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Sogn og Fjordane fylkeskommune Møre og Romsdal fylkeskommune NFR FHL Oppstart: 2008 Avslutning: 2010 Overordna målsetjing er at "Vestlandet skal vere internasjonalt leiande på utvikling og kommersialisering av nye marine oppdrettsartar". Satse systematisk på utvalte marine arter, utvikle betre finansieringsstrategiar, sikre oppbygging av kompetanse, utvikle effektive verktøy for arealplanlegging, gjennomføre eit effektivt påverknadsarbeid og opprette ein effektiv organisering av gjennomføringa av Vestlandsprogrammet. Følgjande programområde er definert: I. Finansieringsordningar II. Arealbruk III. Kompetanseheving og rekruttering IV. Nettverk og FoU Tilsegn: 45-08MA Siri Hanson Tiltaket er forankra i Vestlandsrådet sin marine strategi, og er organisert som eit langsiktig program der fylkeskommunane, Vestlandsrådet, Innovasjon Norge og NFR deltek. Fokus er næringsutvikling basert på regionale fortrinn for marine arter.

5 Saksnummer: Havbruk 36-08MA Vekst og bioenergetikk hos blåskjel i akvakultur - Blue-DEB Kontakt: Øyvind Strand Havforskningssinstituttet i Bergen Adresse: Nordnesgt Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Havforskingsinstituttet Hordaland fylkeskommune IFREMER Region Basse-Normandie Universitetet i Bergen Oppstart: desember 2008 Avslutning: mai 2010 Det vert arbeidd med å utvikla GIS-basert modellverktøy for planlegging og drift av bærekraftig skjeldyrking i Noreg og Frankrike. Hovudelementa i dette verktyet er dynamiske kartsystem og modellar som simulerar og seier noko om biologisk bæreevne. I modellane er vekst hos skjel ein nøkkelparameter, som må koplast mot relevante faktorar i omgjevnadane. I eit eksisterande samarbeid mellom Havforskingsinstituttet, Universitetet i Bergen og IFREMER, gjennom prosjektet CANO, er arbeid med ein vekstmodell for blåskjel starta opp. Dette prosjektet skal vidareføre dette arbeidet. Målet er å leggja eit forbetra grunnlag for bæreevnemodellar som eit viktig element i GISbasert modellverktøy for planlegging og drift av bærekraftig skjeldyrking, og å etablera ein modell basert på DEB teori, for simulering og predikering av vekst hos blåskjel. I prosjekt skal det tilsettes en post doc (kandidat frå Noreg eller Frankrike) for 18 månader, med opphald 9 månader i kvart land. Dei første 9 månadene (ved IFREMER, Argenton og Port-en-Bessin) skal parameter i modellen kalibrerast og konsept for implementering av reproduksjon/gyting skal vidareutviklast. Dei siste 9 månadane (HI) skal modellen validerast mot eksisterande data i Noreg og Frankrike, og testast/evaluerast i forhold til miljø faktorar sin påverknad på vekst hos blåskjel. Prosjektet tar sikte på å resultere i to vitskapelege publikasjonar. Tilsegn: 36-08MA Siri Hanson

6 Saksnummer: Sjømat 25-08MA Verdiskapings- og visningssenter for tørrfisk i Sandviken, Bergen regionen også i forhold til serveringsstader i regionen. Prosjektet er ei synliggjering av tørrfisk som viktig handelsvare i regionen gjennom 1000 år og kontakt med Nord-Noreg og utlandet. Kontakt: Andreas Wiese Tørrfiskbutikken AS Adresse: 9657 Kårhamn Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Lean Fish AS Norsk Tradisjonsfisk Norges Vel Norges Fiskerimuseum Innovasjon Norge Riksantikvaren Anthonisen Seafood AS Hordaland Fylkeskommune Oppstart: april 2008 Avslutning: desember 2010 Etablering av verdiskapings- og visningssenter i Sandviken med alle tiløyrande fasilitetar. Besøkande, både turistar, skuleklassar og andre, skal verta tilbode opplevingar basert på matprodukt av tørrfisk. Tørrfiskprodukt skal òg kunne seljast til besøkande, restaurantar og daglegvare. 1. Bedriftsetablering 2. Utarbeiding av forretningsplan 3. Samarbeidsavtalar 4. Produktutvikling og design tørrfiskprodukt 5. Utvikling av formidlingskonsept 6. Planlegge/kalkyle innreiing og utstyr 7. Kompetanseheving 8. Marknadsføring ANNA Tilsegn: 25-08MA I samband med etableringa av eit nytt fiskerimuseum i Sandviken ønskjer ein å opprette eit visningssenter der ein formidlar historia om tørrfisken. Visningssenteret skal brukast til å formidle kunnskap om bruk av tørrfisk og den rolla han har spelt i

7 Saksnummer: Nettverk og profilering 90-08MA Biomarint Industriseminar i Bergen 2. og 3. desember 2008 nyttast til å hjelpa industrien. Utnytting av tverrfagleg kompetanse innan forskingskonsernet Nofima vil òg vera viktig i denne samanhengen. Kontakt: Bjørn Brekken Nofima Ingrediens Adresse: Kjerreidviken Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Nofima Ingrediens Nofima Marin Nofima Mat Hordaland fylkeskommune 1. Utarbeide og sende ut program. 2. Invitere foredragshaldarar. 3. Planlegging og gjennomføring av seminaret. 4. Biomarint Industriseminar vert arrangert i Bergen 2. og 3.desember Tilsegn: 90-08MA Oppstart: november 2008 Avslutning: desember 2008 AVSLUTTA Biomarint Industriseminar har fokus på innovasjon og nyskaping, og nyheiter innan marine ingrediensar til fôr. Næringsmidlar og helsekost vil bli presentert. Seminaret retter seg mot marin ingrediensindustri (biproduktindustri), fiskemjølindustri, fiskefôrprodusentar, og utstyrsleverandørar. Seminaret vil gje ein presentasjon av forretningsområdet til Nofima Ingrediens og korleis kompetansen/aktivtitetane innan området kan

8 Saksnummer: Nettverk og profilering 85-08MA Det Marine Hordaland Nettportal for sjømatnæringa i Hordaland - forprosjekt Kontakt: Odd Jordheim Fiskeriforum Vest Adresse: Bontelabo Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Fiskeriforum Vest Hordaland fylkeskommune Oppstart: august 2008 Avslutning: desember 2008 Fiskeriforum Vest ynskjer å ta initiativ til å tilrettelegga for ein elektronisk nettstad og tilrettelegga for løysingar som skal bidra til at sjømatnæringa i Hordaland kan samlast under eit felles uttrykk. Nettportalen skal gjerast tilgjengeleg på både norsk og engelsk. Forprosjektet skal gje naudsynt basis for å sikra ei vellykka gjennomføring av hovudprosjektet. Forprosjektet har som hovudoppgåve å identifisera dei ulike behov og leggje grunnlag for etablering av innhald og tilhøyrande tekniske løysingar. Forprosjektet er ansvarleg for å belysa alle nødvendige sider av ein totalleveranse med aktiv deltaking frå så vel kunde som leverandør. 1. Etablering av forprosjekt og prosjektbeskriving/milepælar 2. Etablera styringsgruppe 3. Kartlegge informasjonsgrunnlaget, systematisere, innsamle 4. Møter, kartlegge behov 5. Budsjettering av kostnader til hovudprosjekt 6. Sluttrapport Tilsegn: 85-08MA

9 Saksnummer: Nettverk og profilering 84-08MA Vestlandets Fellesstand, Aqua Nor i 2009 Kontakt: Odd Jordheim Fiskeriforum Vest Adresse: Bontelabo Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Sogn og Fjordane Fiskeriforum Vest fylkeskommune Hordaland Møre og Romsdal fylkeskommune fylkeskommune Rogaland Bergen kommune fylkeskommune Oppstart: august 2008 Avslutning: september 2009 AVSLUTTA Vestlandets fellesstand er ei fellesmarkering av havbrukssatsinga på Vestlandet på AquaNor Fire fylker går saman i et profileringstiltak for næring og verkemiddelapparat i form av ein stor stand og varierte aktivitetar. Ein skal tilrettelegga, koordinera og gjennomføra ein fellesstand for havbruksnæringa på Vestlandet, med faglege og sosiale aktivitetar. Fellesstanden har som mål å vera eit samarbeidsprosjekt som synliggjer regionen som ein verdiskapingsregion som fremjar næringsutvikling og innovasjon i vestlandsfylka, der det offentlege tilrettelegg for ein møtearena mellom næring, offentlege kompetansemiljø og forvaltning. Fellesstanden skal bidra til å kopla og auka samarbeidet mellom næringsliv, kunnskapsmiljø og dei offentlege myndigheiter. Fellesstanden skal stimulera til nettverksbygging, erfaringsutveksling og samhandling på tvers av fylkesgrensene. Fellesstanden skal fokusera på fellestema knytt til "Nye marine arter" og "Nye marknadar." I forkant av messa skal det arrangerast eit sals- og marknadskurs for standsdeltakarar. Aktivitetar: 1. Utforma og byggja ein ca. 256m 2 fellesstand for utstillarane 2. Etablera ein sjømatrestaurant der produkt frå regionen vert profilert. 3. Fagleg program, "Speakers corner" 4. Arrangera møte/seminar med sentrale tema som har høg aktualitet for næringa. 5. Magasin og nyhendebrev med presentasjon og program for fellesstanden, der aktørane vert profilert og regionane omtalt. 6. Gjennomføra to sosiale arrangement, opning med mottaking av fellesstanden og fellesmiddag på kvelden. Tilsegn: 84-08MA

10 Saksnummer: Sjømat 75-08MA Sjømatbyen Bergen - ein identitet og merkevare for Hordalandsregionen - forprosjekt Kontakt: Tanja Hoel Fiskeriforum Vest Adresse: Bontelabo Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Fiskeriforum Vest Hordaland fylkeskommune Oppstart: mai 2008 Avslutning: oktober 2008 Hordaland er ein sentral verdiskapande kompetanseregion for sjømat. For å vidareutvikla Hordalandsregionen som ein verdiskapande og slagkraftig region er det nødvendig å skapa eit sterkt samhandlingsmiljø og tydelege strategiske innsatsområde som vil bidra til å utvikla ein felles identitet. Hordaland har alle føresetnadar for å kunna ta ein leiande posisjon på sjømat og skapa ei felles merkevare for reiseliv, næringsliv, forsking og innbyggjarar. Sjømatbyen Bergen skal bidra til å: Lage ei identitetsplattform og merkevare for regionen på sjømat. Auka innbyggjarane sine krav og bevisstheit til kvalitet på sjømat og auka kunnskapen om bruk av sjømat. Auka kvaliteten på utsalsstader gjennom opplæring og informasjonsformidling. Auka sjømatomsetjinga, basert på ein bærekraftig sjømatproduksjon Auka utnytting og marknadspotensial av nye marine artar. Betre helse gjennom auka kunnskap om dei helsefremjande eigenskapane til sjømat og gjennom auka forbruk av sjømat. Auka kjennskapen til Hordaland som ein leiande og verdiskapande region på sjømat og bidra til å auka attraktiviteten av regionen innan reiseliv, næringsutvikling og rekruttering. Forprosjektet skal gjere dei nødvendige avklaringane for å kunne gå vidare med eit hovudprosjekt. 1. Etablera forprosjekt og definera tydelige visjonar og mål. 2. Utarbeide ein forretningsplan med tiltak for å nå måla. 3. Utforme ein presentasjon av konseptet Sjømatbyen Bergen som skal brukast til å skape engasjement og forankring til hovudprosjektet. 4. Gjennomføre møter og gjere nødvendige avklaringar med politikarar, organisasjonar og næringsliv. 5. Avklara i kva grad og på kva måte det offentlege og næringslivet kan forventast å stilla opp i utviklinga og vidare drift av hovudprosjektet. Tilsegn: 75-08MA

11 Saksnummer: Nettverk og profilering 27-08MA Hardangerfjordseminaret 2008 Målet med Hardangerfjordseminaret 2008 er å auke kunnskapen om stoda i fjorden, effekten av ulike aktivitetar og danne grunnlag for gode løysingar til beste for miljø, økologi og mennesket som brukarar. Kontakt: Sven-Helge Pedersen Hardangerfjord Villfisklag Adresse: Nedre Røynstrand, 5736 Granvin Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Hardangerfjord Hordaland fylkeskommune Villfisklag Noregs jeger- og Fylkesmannen i Hordaland Fiskerforbund Hardangerrådet Seminaret skal ha eit breitt program med inspirerte og fagleg sterke foredragshaldarar frå forsking, organisasjonar og næringsliv og seminaret skal vere ein møteplass for alle med interesse for utviklinga i Hardangerfjorden. 1. Førebuing (invitere foredragshaldarar, organisere hotell m.m.) 2. Arrangere seminar på Hardangerfjord Hotel i Øystese, mai Etterarbeid Tisegn: 27-08MA Oppstart: april 2008 Avslutning: juni 2008 AVSLUTTA Hardangerfjordseminaret 2008 har til oppgåve å setje søkjelyset på nokre av utfordringane i Hardangerfjorden, og då med særleg fokus på forholda for dei ville bestandane av sjøaure og laks.

12 Saksnummer: Sjømat 15-08MA Sjømat for alle 2008 Kontakt: Odd Jordheim Fiskeriforum Vest Adresse: Bontelabo Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Fiskeriforum Vest Smak av kysten NIFES Universitetet i Bergen Havforskingsinstituttet Noregs Kokkemesteres Landsforening Hallvard Lerøy AS Hordaland Fylkeskommune Eksportutvalget for fisk Norsk Sjømatsenter Oppstart: oktober 2007 Avslutning: oktober 2008 AVSLUTTA Sjømat for alle er ein fagleg konferanse og eit publikumsarrangement i Bergen, der profilering av sjømat frå regionen og internasjonal marin forsking er sentrale element. Sjømat for alle set fokus på forskingsformidling og opplæring, og er eit samarbeid med kompetansemiljø, bedrifter og organisasjonar i regionen. Sjømat for alle skal i 2008 vidareføra sine tre hovudsatsingar; Sjømatkonferansen, undervisningsprogram retta mot barn og ungdom, og formidlingsaktivitetar retta mot forbrukarar. Sjømat for alle skal gjennom sine aktivitetar: fremja kunnskap om sjømat og stimulere til auka bruk av helseriktig og velsmakande sjømat. Auka bevisstgjeringa og kunnskapen om berekraft og miljø. Arbeidet vert særskilt retta mot barn og ungdom. setta produktet og verdiskapinga i sentrum, stimulera til næringsutvikling og synleggjera regionen sin leiande marine kunnskap. vende seg til både fagmiljøa, næringa og forbrukarar. fremja interessa for sjømat, både som produkt og med omsyn på rekruttering og haldningsskapande arbeid. Planlegging, utforming, informasjon og marknadsføring, gjennomføring og rapportering av: 1. Sjømatkonferansen 2008 med produktutstilling og utdeling av ets Sjømatpris Undervisningsprogram retta mot barn og ungdom med undervisningsprogram for ungdomstrinnet og barnehagar. 3. Formidlingsaktivitetar retta mot forbrukarar inkluderer publikumskurs under Bergen Matfestival, familiedagar på Akvariet, konkurransen ets Sjømatkokk 2009, og aktivitetar på hendlesenter. : Tilsegn: 15-08MA

13 Saksnummer: Havbruk 79-08MA Lukka merdsystem - forprosjekt Kontakt: Kjell Arne Møklebust Akvator AS Adresse: Borggata Stord Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Rubb Sagvåg Båtservice Akvator AS AS Lerøy Austevoll AS Protevs AS Sagafjord Sea farm AS Hordaland fylkeskommune Bømlo Constructions AS Oppstart: oktober 2008 Avslutning: desember 2008 Klimautfordringar, sjukdomsproblematikk og andre miljøutfordringar gjer at det framover vil vera eit aukande behov for betre miljøkontroll og avbøtande tiltak dersom oppdrettsnæringa skal kunna halda fram med å veksa i same takt som fram til no. Ein mulig måte å unngå desse utfordringane på kan vera å nytta lukka merdteknologi. Føremålet med forprosjektet er å greie ut muligheitene for å utvikla eit nytt oppdrettskonsept basert på lukka merdteknologi. Forprosjektet vil bl.a. oppsummere erfaringane som ble gjort på 90-tallet, og sjå på nye/alternative konstruksjonsprinsipp. Formålet med forprosjektet er: Å etablera eit beslutningsgrunnlag for eventuelt vidare arbeid med lukka merdsystem gjennom eit hovudprosjekt. Utvikle plan for eventuelt hovudprosjekt. 1. Beskrive utfordringane som den regionale oppdrettsnæringa står overfor, og som eit lukka anleggskonsept er rekna for å kunne løyse, òg tap knytt til sjukdom/miljø og omdømme. 2. Der mulig skal økonomiske størrelsar talfestast. 3. Oppsummera erfaringane som vart gjort under forsøka med lukka merdsystem på 90-talet; teknisk, driftsmessig og biologisk. 4. Gjennomføra innleiande funksjonsanalyse og kravspesifikasjon for eit lukka merdanlegg med utgangspunkt i dei utfordringane som konseptet skal løysa, og basert på hovudaktivitet Følsomhetsanalyse 6. Utforma eventuell plan for hovudprosjekt 7. Rapportering Tilsegn: 79-08MA Føremålet med forprosjektet er å greie ut muligheitene for å utvikla eit nytt oppdrettskonsept basert på lukka merdteknologi.

14 Saksnummer: Areal og miljø 74-08MA Kartlegging av straumtilhøve og smittespreiing - forprosjekt Kontakt: Anne A. Hageberg Christian Michelsen Research AS -CMR Adresse: P.O Box 6031 Postterminalen 5892 Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: CMR Mattilsynet Met.no Havforskingsinstituttet Lerøy Austevoll AS Hordaland fylkeskommune FHL Oppstart: august 2008 Avslutning: november 2008 Oppdrettarane i Hordaland har dei siste årene lidd store tap pga. Pancreas Disease (PD). Kunnskap om straumtilhøve vil truleg vere ein nøkkel i det å setje i gong tiltak for å unngå å bli smitta og redusera risikoen for å smitte andre anlegg. programvare som demonstrerer nytta av eit intelligent GIS-verktøy for lokalisering av område som er eigna for akvakultur. Prototypen er tenkt å vise muligheitene i eit beslutningsstøttesystem for planleggjarar i kommunar og fylke, forvaltning, forsking og næringsaktørar. Den langsiktige målsetjinga for forprosjektet er å gi grunnlag for avgjerd om å gå vidare med eit prosjekt der næring, forsking og forvalting samarbeider om å utvikla verktøy og metodar for kartlegging av straumtilhøve og risikoevaluering av smittespreiing. Prosjektet har som mål på kort sikt å teste ut nøyaktigheit og sannsyn i eksisterande verktøy hos met.no og CMR gjennom ein pilotstudie i området som inkluderer Korsfjorden, Langenuen, Bjørnafjorden og Uggdalsfjorden. 1. Innsamling av observasjonar 2. Modellkjøringar og berekningar 3. Muligheitsstudie 4. Dokumentasjon og presentasjon 5. Nettverksarbeid 6. Søknad/prosjektforslag hovudprosjekt 7. Prosjektstyring/møter Tilsegn: 74-08MA Christian Michelsen Research utviklar saman med Havforskningsinstituttet og Hordaland fylkeskommune ein prototyp, forskingsbasert

15 Saksnummer: Havbruk 41-08MA Optimal lokalisering av havbruk i høve til sjukdomsrisiko og miljø Kontakt: Hans Inge Algrøy Vestnorsk Havbrukslag Adresse: Bontelabo Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Marine Harvest Hordaland fylkeskommune Salmon Group Veterinærinstituttet Monaqua Havforskningsinstituttet Oppstart: mai 2008 Avslutning: desember 2010 Virussjukdomen Pancreas disease har blitt ein alvorleg trussel mot oppdrett av laks på Vestlandet. Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) har sett i gong eit samarbeid om ein Generalplan for lakseoppdrett i PD sona. I denne planen skal ein sjå på organiseringa av næringa i PD sona, spesielt i høve til betre organisering av lokalitetar i smittehygieniske fellesområde (SHF) med branngater imellom. Ei slik organisering av lokalitetar vil sikre reduksjon av sjukdomsrisiko innan selskap og gje lågare risiko for spreiing av smitte mellom anlegg eigd av forskjellige bedrifter. Hovudmålsetjinga med prosjektet er å sikra Vestlandet sitt framtidige potensial som sjømatprodusent gjennom å stanse vidare spreiing av PD redusera talet på kliniske utbrot av PD redusera tap som fylgje av PD Gjennom å organisera lokalitetar i klynger med branngater i mellom (smittehygieniske fellesområde, SHF), vil ein sikre reduksjon av sjukdomsrisiko innan selskap og gje lågare risiko for spreiing av smitte mellom anlegg eigd av forskjellige bedrifter. Ein vil òg sjå på kva effekt større og færre lokalitetar med betre miljøtilhøve vil ha på smittespreiing, resipienttilhøve, villaks og oppdrettstorsk. 1. Innsal av prosjektet hos næringsaktørar og styresmakter, tilsetjing av prosjektleiarar, innsamling av statistikkgrunnlag, organisering av smittehygieniske fellesområde (SHF) 2. Utarbeiding av Generalplan, leveranse av fagleg grunnlag, koordinering av arbeidet innanfor SHF og mot relevante omgjevnadar. 3. Implementering av driftsregima, oppfølging og koordinering av aktørane gjennom dette arbeidet. 4. Effektmåling og evaluering av tiltaket, gjennomføre ev. korrigerande tiltak og påbegynne moglege nye prosjekt som dette prosjektet måtte gje grunnlag for. Tilsegn: 41-08MA

16 Saksnummer: Areal og miljø 28-08MA Fellesinitiativ for berging av Vossolaksen Kontakt: Oddbjørn Helland Voss Klekkeri Adresse: Strandavegen Voss Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Unifob AS Hordaland fylkeskommune Voss kommune Aktørar frå oppdrettsnæringa Oppstart: mai 2008 Avslutning: desember 2009 forvalting som kan nyttast i arbeidet med å berge og ta vare på truga laksestammer. Delmål: Auke produksjonen av Vossosmolt slik at smolt årlig kan slepast og sleppast i ytre kystfarvatn i en femårsperiode frå 2008 til våren Etablere en utsettings- og oppfølgingsstrategi som bidrar til å avklare dei underliggjande årsakene til kollapsen i Vossolaksbestanden. Bidra til at bestanden av Vossolaksen blir i stand til å oppretthalde seg sjølv gjennom naturlig gyting i Vossovassdraget. 1. Voss Klekkeri skal byggjast ut til ein kapasitet på ca lakseyngel. 2. Eit merdanlegg skal etablerast i Evangervatnet med kapasitet på ca smolt pr. år. 3. Smolten skal kvart år slepast ut og sleppast i ytre kystfarvatn. 4. Prosjektet skal samarbeida tett med forskingsaktivitetane som går for å avklare grunnen til at Vossosmolten ikkje finn vegen ut til havet på eiga hand. Det prosjektet skal styrkast ved å søka om forskingsmidlar frå Forskningsrådet og andre eksterne kjelder. 5. Prosjektet skal bidra til at resultata vert offentleggjorte og debattert på fagmøte og andre møte, i tidsskrift og i massemedia Dette hovudprosjektet skal bidra til at Vossolaksen kan byggjast opp att til gamal styrke ved å utvikle og teste samarbeidsmodellar mellom villfiskinteresser, oppdrettsnæring, forsking og forvalting. Etablere tiltak som bidrar til at bestanden av Vossolaks kjem tilbake til gamal styrke. Utvikle og teste samarbeidsmodellar mellom villfiskinteresser, oppdrettsnæring, forsking og Tilsegn 28-08MA

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark LiT Lokalmatkontoret i Telemark Tittel: Beskrivelse: Prosjekt: LiT Lokalmatkontoret i Telemark Prosjektrapport Forprosjekt Revisjonsnr: 1-2015 Forfattar: Arbeidsgruppe: Prosjektansvarleg: Prosjekteigar:

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Senter for Yrkesrettleiing, Opplæringsavdelinga www.mittyrke.no Aktørar som arbeider i feltet samarbeid mellom skule og

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Forstudie av reiseliv som fokusert satsing. Analyse av Ålvik

Forstudie av reiseliv som fokusert satsing. Analyse av Ålvik Forstudie av reiseliv som fokusert satsing Analyse av Ålvik Føreord Kaizen AS har på oppdrag frå Ålvik Vekst KF utarbeida denne forstudien. Ålvik har opplevd ei kraftig nedbemanning ved hjørnesteinsbedrifta

Detaljer

Kommunereform Sunnfjord Utgreiing 1: Storkommune - utfordringar og moglegheiter

Kommunereform Sunnfjord Utgreiing 1: Storkommune - utfordringar og moglegheiter Consulting Kommunereform Sunnfjord Utgreiing 1: Storkommune - utfordringar og moglegheiter Innhald Kapittel Tittel Side 1 Innleiing 1 2 Arbeidsplass-, folketals og infrastrukturutvikling i kommunane 3

Detaljer

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no Strategi for internasjonalt arbeid Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no 1 Innhald side Det internasjonale fylket 3 Mandat og iverksetting - internasjonal strategi 3 Geopolitisk avgrensing 4 Møre

Detaljer

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004 Analyse og utfordringsdokument Fylkesplan 2001-2004 Arbeidet med rullering av fylkesplanen starta i august 1999 og denne hausten var mange aktørar involverte for å finne fram til dei største utfordringane

Detaljer

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013.

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013. Årsmøtesaker 2013 Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Postboks 444 5403 Stord Tlf 53456790 Epost: firmapost@samarbeidsraadetsunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no 1 Innhaldsliste: Styret

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane

Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane Skognæringsforum i Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane Juni 2011 Innhaldsliste 1 Oppsummering... 3 2 Formål og gjennomføring... 4 2.1 Bakgrunn og formål for verdiskapingsanalysa...

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Vinteren/våren 2010 foreslo Fiskeridirektoratet å etablera eit pilotprosjektet som et strakstiltak for å avhjelpe situasjonen for sjøaure og laks i Hardangerfjorden.

Detaljer

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785 1. BAKGRUNN Det skadeførebyggande arbeidet i Sogn og Fjordane starta i 1990 med Sogn og Fjordane prosjektet. Dåverande fylkesordførar Julius Fure fekk eit samla fylkesting med seg i ei fylkesomfattande

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465. Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465. Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465 Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621 2005 2006 St.prp. nr. 1 3 Om s budsjettproposisjon St.prp. nr. 1 (2005-2006)

Detaljer

Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI

Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI Høyringsutkast Juni 2015 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utgangspunktet... 4 3. Organisering av arbeidet... 5 4. Analyse status og utviklingstrekk...

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652 St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652 Innhald Del I Kap. 1138 Støtte til organisasjonar m.m.... 93 Innleiande del...

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014- Fiskeriforum Vest

ÅRSBERETNING. 2014- Fiskeriforum Vest ÅRSBERETNING 2014- Fiskeriforum Vest Årsberetning F I S K E R I F O R U M V E S T Innhold MÅL OG VISJON... 2 OM FISKERIFORUM VEST... 2 STYRETS BERETNING... 3 MÅLOPPNÅELSE 2014... 6 PROSJEKTER OG AKTIVITETER

Detaljer

Økologi Bunnhabitater. Helse. Hav. Fiskedata Arter. Klima. Fangst. Oseanografi Forurensning. Teknologi. FiskSkalldyr. Infrastruktur.

Økologi Bunnhabitater. Helse. Hav. Fiskedata Arter. Klima. Fangst. Oseanografi Forurensning. Teknologi. FiskSkalldyr. Infrastruktur. Bergen næringsråd // nr. 2 // 2010 Lodde Rådgivning Olje Hval Biomarint Atmosfære Varme Lakselus Næring Dyphavsarter Fiskeegg Strøm Saltholdighet Gyteområde Vannstand Hummer Sjømat Torsk Toktprogram Vandring

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Bakgrunn Fylkesbiblioteket har eit lovpålagt ansvar for å arrangere møter og kurs om bibliotekspørsmål. Hordaland

Detaljer