86-08MA Fiskesprell i Hordaland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "86-08MA Fiskesprell i Hordaland"

Transkript

1 2008

2 Saksnummer: Sjømat 86-08MA Fiskesprell i Hordaland og dels gjennomføringsvilje og evne. I første omgang vert kommunane Askøy, Austrheim, Fusa, Kvam, Kvinnherad og Stord vurdert. Involvera ansvarlige i kvar kommune for at satsing på barnehagane skal skje i samarbeid med anna folkehelsearbeid i kommunane. Kontakt: Odd Jordheim Norsk Sjømatsenter Adresse: Bontelabo Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Norsk Sjømatsenter Hordaland fylkeskommune Oppstart: oktober 2008 Avslutning: mai 2009 Hordaland har som det første fylke i landet sagt ja til å delta i det nasjonale prosjektet "Fiskesprell", der det vert fokusert på barnehagetilsette sin kompetanse for å auka inntaket av sjømat hos barn. Prosjektet er både forankra innan marin næring og folkehelse. Prosjektleiing og koordinering: 1. Informasjonsmøte med ansvarlege i kommunane 2. Utveljing av barnehagar, utsending og påmelding 3. Oppfølging i barnehagane. 4. "Regionale oppfølgingssamlingar 5. Rapportering til Fylkeskommunen og nasjonal prosjektleiar Arrangering av kursdagar: 6. Deltaking kursleiarkurs i Oslo 7. Planlegge og gjennomføre kursdagar i dei ulike regionar. Tilsegn:86-08MA Gurid. S. Ihler Gjennomføra opplæring av tilsette i 40 barnehagar i kommunane. Kriteria for val av kommune er dels om kommunen er part i det regionale folkehelsearbeidet

3 Saksnummer: Nettverk og profilering 44-08MA Rekruttering til marin sektor i Hordaland II Kontakt: Hordaland fylkeskommune, Verdiskaping i kystsona Adresse: Pb Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Hordaland fylkeskommune; FHL - Vestnorsk - verdiskaping i kystsona Havbrukslag - opplæringsavdelinga Oppstart: juni 2008 Avslutning: august 2008 på arbeidskraft med rett fagkompetanse til marin sektor. Prosjektet skal finne ut om det er samsvar mellom antal elevar/lærlingar/studentar innan marine fag* i høve til behovet for noverande og framtidig kompetanse og rekruttering i næringa. *akvakultur, fiske og fangst, restaurant- og matfag, marine fagretningar på HiB, UiB og NHH. Med prosjektet skal ein : Få oversikt over situasjonen når det gjeld interesse for elevplassar i marine fag, rekruttering og behov i heile næringa basert på intervju med skular og ulike typar bedrifter (heile verdikjeda frå "fjord til bord"). Lage grunnlag for oversikt/karrierekart over utdanningstilbod og karrieremoglegheiter i marine fag i Hordaland per 2008 (alle nivå, inkludert matfag og marine fag). Komme med eventuelle forslag til tiltak/prosjekt for å tilpasse rekruttering til behov i næringa. 1. Intervjuundersøking inkl. for - og etterarbeid/rapportering. 2. Utarbeiding av innhaldsmessig grunnlag for "Karrierekart for marin sektor i Hordaland". 3. Internettløysing for karrierekart som skal publiserast på Hordaland fylkeskommune sine heimesider. Prosjektet skal vurdera behov i næringa utifrå situasjonen i 2008 og lage oversikt over utdanningsvegar og arbeidsmarknad innan marine næringar i Hordaland. Tilsegn: 44-08MA Trond Wahl Målet med prosjektet er å tilpasse rekruttering til studietilbod innan marine fag til noverande og framtidig behov i næringa, slik at ein får nok tilgong

4 Saksnummer: Havbruk 48-08MA Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsartar 2008 Kontakt: Siri Hanson Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Verdiskaping i kystsona Adresse: Pb Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Vestlandsrådet Innovasjon Norge Hordaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Sogn og Fjordane fylkeskommune Møre og Romsdal fylkeskommune NFR FHL Oppstart: 2008 Avslutning: 2010 Overordna målsetjing er at "Vestlandet skal vere internasjonalt leiande på utvikling og kommersialisering av nye marine oppdrettsartar". Satse systematisk på utvalte marine arter, utvikle betre finansieringsstrategiar, sikre oppbygging av kompetanse, utvikle effektive verktøy for arealplanlegging, gjennomføre eit effektivt påverknadsarbeid og opprette ein effektiv organisering av gjennomføringa av Vestlandsprogrammet. Følgjande programområde er definert: I. Finansieringsordningar II. Arealbruk III. Kompetanseheving og rekruttering IV. Nettverk og FoU Tilsegn: 45-08MA Siri Hanson Tiltaket er forankra i Vestlandsrådet sin marine strategi, og er organisert som eit langsiktig program der fylkeskommunane, Vestlandsrådet, Innovasjon Norge og NFR deltek. Fokus er næringsutvikling basert på regionale fortrinn for marine arter.

5 Saksnummer: Havbruk 36-08MA Vekst og bioenergetikk hos blåskjel i akvakultur - Blue-DEB Kontakt: Øyvind Strand Havforskningssinstituttet i Bergen Adresse: Nordnesgt Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Havforskingsinstituttet Hordaland fylkeskommune IFREMER Region Basse-Normandie Universitetet i Bergen Oppstart: desember 2008 Avslutning: mai 2010 Det vert arbeidd med å utvikla GIS-basert modellverktøy for planlegging og drift av bærekraftig skjeldyrking i Noreg og Frankrike. Hovudelementa i dette verktyet er dynamiske kartsystem og modellar som simulerar og seier noko om biologisk bæreevne. I modellane er vekst hos skjel ein nøkkelparameter, som må koplast mot relevante faktorar i omgjevnadane. I eit eksisterande samarbeid mellom Havforskingsinstituttet, Universitetet i Bergen og IFREMER, gjennom prosjektet CANO, er arbeid med ein vekstmodell for blåskjel starta opp. Dette prosjektet skal vidareføre dette arbeidet. Målet er å leggja eit forbetra grunnlag for bæreevnemodellar som eit viktig element i GISbasert modellverktøy for planlegging og drift av bærekraftig skjeldyrking, og å etablera ein modell basert på DEB teori, for simulering og predikering av vekst hos blåskjel. I prosjekt skal det tilsettes en post doc (kandidat frå Noreg eller Frankrike) for 18 månader, med opphald 9 månader i kvart land. Dei første 9 månadene (ved IFREMER, Argenton og Port-en-Bessin) skal parameter i modellen kalibrerast og konsept for implementering av reproduksjon/gyting skal vidareutviklast. Dei siste 9 månadane (HI) skal modellen validerast mot eksisterande data i Noreg og Frankrike, og testast/evaluerast i forhold til miljø faktorar sin påverknad på vekst hos blåskjel. Prosjektet tar sikte på å resultere i to vitskapelege publikasjonar. Tilsegn: 36-08MA Siri Hanson

6 Saksnummer: Sjømat 25-08MA Verdiskapings- og visningssenter for tørrfisk i Sandviken, Bergen regionen også i forhold til serveringsstader i regionen. Prosjektet er ei synliggjering av tørrfisk som viktig handelsvare i regionen gjennom 1000 år og kontakt med Nord-Noreg og utlandet. Kontakt: Andreas Wiese Tørrfiskbutikken AS Adresse: 9657 Kårhamn Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Lean Fish AS Norsk Tradisjonsfisk Norges Vel Norges Fiskerimuseum Innovasjon Norge Riksantikvaren Anthonisen Seafood AS Hordaland Fylkeskommune Oppstart: april 2008 Avslutning: desember 2010 Etablering av verdiskapings- og visningssenter i Sandviken med alle tiløyrande fasilitetar. Besøkande, både turistar, skuleklassar og andre, skal verta tilbode opplevingar basert på matprodukt av tørrfisk. Tørrfiskprodukt skal òg kunne seljast til besøkande, restaurantar og daglegvare. 1. Bedriftsetablering 2. Utarbeiding av forretningsplan 3. Samarbeidsavtalar 4. Produktutvikling og design tørrfiskprodukt 5. Utvikling av formidlingskonsept 6. Planlegge/kalkyle innreiing og utstyr 7. Kompetanseheving 8. Marknadsføring ANNA Tilsegn: 25-08MA I samband med etableringa av eit nytt fiskerimuseum i Sandviken ønskjer ein å opprette eit visningssenter der ein formidlar historia om tørrfisken. Visningssenteret skal brukast til å formidle kunnskap om bruk av tørrfisk og den rolla han har spelt i

7 Saksnummer: Nettverk og profilering 90-08MA Biomarint Industriseminar i Bergen 2. og 3. desember 2008 nyttast til å hjelpa industrien. Utnytting av tverrfagleg kompetanse innan forskingskonsernet Nofima vil òg vera viktig i denne samanhengen. Kontakt: Bjørn Brekken Nofima Ingrediens Adresse: Kjerreidviken Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Nofima Ingrediens Nofima Marin Nofima Mat Hordaland fylkeskommune 1. Utarbeide og sende ut program. 2. Invitere foredragshaldarar. 3. Planlegging og gjennomføring av seminaret. 4. Biomarint Industriseminar vert arrangert i Bergen 2. og 3.desember Tilsegn: 90-08MA Oppstart: november 2008 Avslutning: desember 2008 AVSLUTTA Biomarint Industriseminar har fokus på innovasjon og nyskaping, og nyheiter innan marine ingrediensar til fôr. Næringsmidlar og helsekost vil bli presentert. Seminaret retter seg mot marin ingrediensindustri (biproduktindustri), fiskemjølindustri, fiskefôrprodusentar, og utstyrsleverandørar. Seminaret vil gje ein presentasjon av forretningsområdet til Nofima Ingrediens og korleis kompetansen/aktivtitetane innan området kan

8 Saksnummer: Nettverk og profilering 85-08MA Det Marine Hordaland Nettportal for sjømatnæringa i Hordaland - forprosjekt Kontakt: Odd Jordheim Fiskeriforum Vest Adresse: Bontelabo Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Fiskeriforum Vest Hordaland fylkeskommune Oppstart: august 2008 Avslutning: desember 2008 Fiskeriforum Vest ynskjer å ta initiativ til å tilrettelegga for ein elektronisk nettstad og tilrettelegga for løysingar som skal bidra til at sjømatnæringa i Hordaland kan samlast under eit felles uttrykk. Nettportalen skal gjerast tilgjengeleg på både norsk og engelsk. Forprosjektet skal gje naudsynt basis for å sikra ei vellykka gjennomføring av hovudprosjektet. Forprosjektet har som hovudoppgåve å identifisera dei ulike behov og leggje grunnlag for etablering av innhald og tilhøyrande tekniske løysingar. Forprosjektet er ansvarleg for å belysa alle nødvendige sider av ein totalleveranse med aktiv deltaking frå så vel kunde som leverandør. 1. Etablering av forprosjekt og prosjektbeskriving/milepælar 2. Etablera styringsgruppe 3. Kartlegge informasjonsgrunnlaget, systematisere, innsamle 4. Møter, kartlegge behov 5. Budsjettering av kostnader til hovudprosjekt 6. Sluttrapport Tilsegn: 85-08MA

9 Saksnummer: Nettverk og profilering 84-08MA Vestlandets Fellesstand, Aqua Nor i 2009 Kontakt: Odd Jordheim Fiskeriforum Vest Adresse: Bontelabo Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Sogn og Fjordane Fiskeriforum Vest fylkeskommune Hordaland Møre og Romsdal fylkeskommune fylkeskommune Rogaland Bergen kommune fylkeskommune Oppstart: august 2008 Avslutning: september 2009 AVSLUTTA Vestlandets fellesstand er ei fellesmarkering av havbrukssatsinga på Vestlandet på AquaNor Fire fylker går saman i et profileringstiltak for næring og verkemiddelapparat i form av ein stor stand og varierte aktivitetar. Ein skal tilrettelegga, koordinera og gjennomføra ein fellesstand for havbruksnæringa på Vestlandet, med faglege og sosiale aktivitetar. Fellesstanden har som mål å vera eit samarbeidsprosjekt som synliggjer regionen som ein verdiskapingsregion som fremjar næringsutvikling og innovasjon i vestlandsfylka, der det offentlege tilrettelegg for ein møtearena mellom næring, offentlege kompetansemiljø og forvaltning. Fellesstanden skal bidra til å kopla og auka samarbeidet mellom næringsliv, kunnskapsmiljø og dei offentlege myndigheiter. Fellesstanden skal stimulera til nettverksbygging, erfaringsutveksling og samhandling på tvers av fylkesgrensene. Fellesstanden skal fokusera på fellestema knytt til "Nye marine arter" og "Nye marknadar." I forkant av messa skal det arrangerast eit sals- og marknadskurs for standsdeltakarar. Aktivitetar: 1. Utforma og byggja ein ca. 256m 2 fellesstand for utstillarane 2. Etablera ein sjømatrestaurant der produkt frå regionen vert profilert. 3. Fagleg program, "Speakers corner" 4. Arrangera møte/seminar med sentrale tema som har høg aktualitet for næringa. 5. Magasin og nyhendebrev med presentasjon og program for fellesstanden, der aktørane vert profilert og regionane omtalt. 6. Gjennomføra to sosiale arrangement, opning med mottaking av fellesstanden og fellesmiddag på kvelden. Tilsegn: 84-08MA

10 Saksnummer: Sjømat 75-08MA Sjømatbyen Bergen - ein identitet og merkevare for Hordalandsregionen - forprosjekt Kontakt: Tanja Hoel Fiskeriforum Vest Adresse: Bontelabo Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Fiskeriforum Vest Hordaland fylkeskommune Oppstart: mai 2008 Avslutning: oktober 2008 Hordaland er ein sentral verdiskapande kompetanseregion for sjømat. For å vidareutvikla Hordalandsregionen som ein verdiskapande og slagkraftig region er det nødvendig å skapa eit sterkt samhandlingsmiljø og tydelege strategiske innsatsområde som vil bidra til å utvikla ein felles identitet. Hordaland har alle føresetnadar for å kunna ta ein leiande posisjon på sjømat og skapa ei felles merkevare for reiseliv, næringsliv, forsking og innbyggjarar. Sjømatbyen Bergen skal bidra til å: Lage ei identitetsplattform og merkevare for regionen på sjømat. Auka innbyggjarane sine krav og bevisstheit til kvalitet på sjømat og auka kunnskapen om bruk av sjømat. Auka kvaliteten på utsalsstader gjennom opplæring og informasjonsformidling. Auka sjømatomsetjinga, basert på ein bærekraftig sjømatproduksjon Auka utnytting og marknadspotensial av nye marine artar. Betre helse gjennom auka kunnskap om dei helsefremjande eigenskapane til sjømat og gjennom auka forbruk av sjømat. Auka kjennskapen til Hordaland som ein leiande og verdiskapande region på sjømat og bidra til å auka attraktiviteten av regionen innan reiseliv, næringsutvikling og rekruttering. Forprosjektet skal gjere dei nødvendige avklaringane for å kunne gå vidare med eit hovudprosjekt. 1. Etablera forprosjekt og definera tydelige visjonar og mål. 2. Utarbeide ein forretningsplan med tiltak for å nå måla. 3. Utforme ein presentasjon av konseptet Sjømatbyen Bergen som skal brukast til å skape engasjement og forankring til hovudprosjektet. 4. Gjennomføre møter og gjere nødvendige avklaringar med politikarar, organisasjonar og næringsliv. 5. Avklara i kva grad og på kva måte det offentlege og næringslivet kan forventast å stilla opp i utviklinga og vidare drift av hovudprosjektet. Tilsegn: 75-08MA

11 Saksnummer: Nettverk og profilering 27-08MA Hardangerfjordseminaret 2008 Målet med Hardangerfjordseminaret 2008 er å auke kunnskapen om stoda i fjorden, effekten av ulike aktivitetar og danne grunnlag for gode løysingar til beste for miljø, økologi og mennesket som brukarar. Kontakt: Sven-Helge Pedersen Hardangerfjord Villfisklag Adresse: Nedre Røynstrand, 5736 Granvin Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Hardangerfjord Hordaland fylkeskommune Villfisklag Noregs jeger- og Fylkesmannen i Hordaland Fiskerforbund Hardangerrådet Seminaret skal ha eit breitt program med inspirerte og fagleg sterke foredragshaldarar frå forsking, organisasjonar og næringsliv og seminaret skal vere ein møteplass for alle med interesse for utviklinga i Hardangerfjorden. 1. Førebuing (invitere foredragshaldarar, organisere hotell m.m.) 2. Arrangere seminar på Hardangerfjord Hotel i Øystese, mai Etterarbeid Tisegn: 27-08MA Oppstart: april 2008 Avslutning: juni 2008 AVSLUTTA Hardangerfjordseminaret 2008 har til oppgåve å setje søkjelyset på nokre av utfordringane i Hardangerfjorden, og då med særleg fokus på forholda for dei ville bestandane av sjøaure og laks.

12 Saksnummer: Sjømat 15-08MA Sjømat for alle 2008 Kontakt: Odd Jordheim Fiskeriforum Vest Adresse: Bontelabo Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Fiskeriforum Vest Smak av kysten NIFES Universitetet i Bergen Havforskingsinstituttet Noregs Kokkemesteres Landsforening Hallvard Lerøy AS Hordaland Fylkeskommune Eksportutvalget for fisk Norsk Sjømatsenter Oppstart: oktober 2007 Avslutning: oktober 2008 AVSLUTTA Sjømat for alle er ein fagleg konferanse og eit publikumsarrangement i Bergen, der profilering av sjømat frå regionen og internasjonal marin forsking er sentrale element. Sjømat for alle set fokus på forskingsformidling og opplæring, og er eit samarbeid med kompetansemiljø, bedrifter og organisasjonar i regionen. Sjømat for alle skal i 2008 vidareføra sine tre hovudsatsingar; Sjømatkonferansen, undervisningsprogram retta mot barn og ungdom, og formidlingsaktivitetar retta mot forbrukarar. Sjømat for alle skal gjennom sine aktivitetar: fremja kunnskap om sjømat og stimulere til auka bruk av helseriktig og velsmakande sjømat. Auka bevisstgjeringa og kunnskapen om berekraft og miljø. Arbeidet vert særskilt retta mot barn og ungdom. setta produktet og verdiskapinga i sentrum, stimulera til næringsutvikling og synleggjera regionen sin leiande marine kunnskap. vende seg til både fagmiljøa, næringa og forbrukarar. fremja interessa for sjømat, både som produkt og med omsyn på rekruttering og haldningsskapande arbeid. Planlegging, utforming, informasjon og marknadsføring, gjennomføring og rapportering av: 1. Sjømatkonferansen 2008 med produktutstilling og utdeling av ets Sjømatpris Undervisningsprogram retta mot barn og ungdom med undervisningsprogram for ungdomstrinnet og barnehagar. 3. Formidlingsaktivitetar retta mot forbrukarar inkluderer publikumskurs under Bergen Matfestival, familiedagar på Akvariet, konkurransen ets Sjømatkokk 2009, og aktivitetar på hendlesenter. : Tilsegn: 15-08MA

13 Saksnummer: Havbruk 79-08MA Lukka merdsystem - forprosjekt Kontakt: Kjell Arne Møklebust Akvator AS Adresse: Borggata Stord Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Rubb Sagvåg Båtservice Akvator AS AS Lerøy Austevoll AS Protevs AS Sagafjord Sea farm AS Hordaland fylkeskommune Bømlo Constructions AS Oppstart: oktober 2008 Avslutning: desember 2008 Klimautfordringar, sjukdomsproblematikk og andre miljøutfordringar gjer at det framover vil vera eit aukande behov for betre miljøkontroll og avbøtande tiltak dersom oppdrettsnæringa skal kunna halda fram med å veksa i same takt som fram til no. Ein mulig måte å unngå desse utfordringane på kan vera å nytta lukka merdteknologi. Føremålet med forprosjektet er å greie ut muligheitene for å utvikla eit nytt oppdrettskonsept basert på lukka merdteknologi. Forprosjektet vil bl.a. oppsummere erfaringane som ble gjort på 90-tallet, og sjå på nye/alternative konstruksjonsprinsipp. Formålet med forprosjektet er: Å etablera eit beslutningsgrunnlag for eventuelt vidare arbeid med lukka merdsystem gjennom eit hovudprosjekt. Utvikle plan for eventuelt hovudprosjekt. 1. Beskrive utfordringane som den regionale oppdrettsnæringa står overfor, og som eit lukka anleggskonsept er rekna for å kunne løyse, òg tap knytt til sjukdom/miljø og omdømme. 2. Der mulig skal økonomiske størrelsar talfestast. 3. Oppsummera erfaringane som vart gjort under forsøka med lukka merdsystem på 90-talet; teknisk, driftsmessig og biologisk. 4. Gjennomføra innleiande funksjonsanalyse og kravspesifikasjon for eit lukka merdanlegg med utgangspunkt i dei utfordringane som konseptet skal løysa, og basert på hovudaktivitet Følsomhetsanalyse 6. Utforma eventuell plan for hovudprosjekt 7. Rapportering Tilsegn: 79-08MA Føremålet med forprosjektet er å greie ut muligheitene for å utvikla eit nytt oppdrettskonsept basert på lukka merdteknologi.

14 Saksnummer: Areal og miljø 74-08MA Kartlegging av straumtilhøve og smittespreiing - forprosjekt Kontakt: Anne A. Hageberg Christian Michelsen Research AS -CMR Adresse: P.O Box 6031 Postterminalen 5892 Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: CMR Mattilsynet Met.no Havforskingsinstituttet Lerøy Austevoll AS Hordaland fylkeskommune FHL Oppstart: august 2008 Avslutning: november 2008 Oppdrettarane i Hordaland har dei siste årene lidd store tap pga. Pancreas Disease (PD). Kunnskap om straumtilhøve vil truleg vere ein nøkkel i det å setje i gong tiltak for å unngå å bli smitta og redusera risikoen for å smitte andre anlegg. programvare som demonstrerer nytta av eit intelligent GIS-verktøy for lokalisering av område som er eigna for akvakultur. Prototypen er tenkt å vise muligheitene i eit beslutningsstøttesystem for planleggjarar i kommunar og fylke, forvaltning, forsking og næringsaktørar. Den langsiktige målsetjinga for forprosjektet er å gi grunnlag for avgjerd om å gå vidare med eit prosjekt der næring, forsking og forvalting samarbeider om å utvikla verktøy og metodar for kartlegging av straumtilhøve og risikoevaluering av smittespreiing. Prosjektet har som mål på kort sikt å teste ut nøyaktigheit og sannsyn i eksisterande verktøy hos met.no og CMR gjennom ein pilotstudie i området som inkluderer Korsfjorden, Langenuen, Bjørnafjorden og Uggdalsfjorden. 1. Innsamling av observasjonar 2. Modellkjøringar og berekningar 3. Muligheitsstudie 4. Dokumentasjon og presentasjon 5. Nettverksarbeid 6. Søknad/prosjektforslag hovudprosjekt 7. Prosjektstyring/møter Tilsegn: 74-08MA Christian Michelsen Research utviklar saman med Havforskningsinstituttet og Hordaland fylkeskommune ein prototyp, forskingsbasert

15 Saksnummer: Havbruk 41-08MA Optimal lokalisering av havbruk i høve til sjukdomsrisiko og miljø Kontakt: Hans Inge Algrøy Vestnorsk Havbrukslag Adresse: Bontelabo Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Marine Harvest Hordaland fylkeskommune Salmon Group Veterinærinstituttet Monaqua Havforskningsinstituttet Oppstart: mai 2008 Avslutning: desember 2010 Virussjukdomen Pancreas disease har blitt ein alvorleg trussel mot oppdrett av laks på Vestlandet. Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) har sett i gong eit samarbeid om ein Generalplan for lakseoppdrett i PD sona. I denne planen skal ein sjå på organiseringa av næringa i PD sona, spesielt i høve til betre organisering av lokalitetar i smittehygieniske fellesområde (SHF) med branngater imellom. Ei slik organisering av lokalitetar vil sikre reduksjon av sjukdomsrisiko innan selskap og gje lågare risiko for spreiing av smitte mellom anlegg eigd av forskjellige bedrifter. Hovudmålsetjinga med prosjektet er å sikra Vestlandet sitt framtidige potensial som sjømatprodusent gjennom å stanse vidare spreiing av PD redusera talet på kliniske utbrot av PD redusera tap som fylgje av PD Gjennom å organisera lokalitetar i klynger med branngater i mellom (smittehygieniske fellesområde, SHF), vil ein sikre reduksjon av sjukdomsrisiko innan selskap og gje lågare risiko for spreiing av smitte mellom anlegg eigd av forskjellige bedrifter. Ein vil òg sjå på kva effekt større og færre lokalitetar med betre miljøtilhøve vil ha på smittespreiing, resipienttilhøve, villaks og oppdrettstorsk. 1. Innsal av prosjektet hos næringsaktørar og styresmakter, tilsetjing av prosjektleiarar, innsamling av statistikkgrunnlag, organisering av smittehygieniske fellesområde (SHF) 2. Utarbeiding av Generalplan, leveranse av fagleg grunnlag, koordinering av arbeidet innanfor SHF og mot relevante omgjevnadar. 3. Implementering av driftsregima, oppfølging og koordinering av aktørane gjennom dette arbeidet. 4. Effektmåling og evaluering av tiltaket, gjennomføre ev. korrigerande tiltak og påbegynne moglege nye prosjekt som dette prosjektet måtte gje grunnlag for. Tilsegn: 41-08MA

16 Saksnummer: Areal og miljø 28-08MA Fellesinitiativ for berging av Vossolaksen Kontakt: Oddbjørn Helland Voss Klekkeri Adresse: Strandavegen Voss Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: Hordaland fylkeskommune, kr: Unifob AS Hordaland fylkeskommune Voss kommune Aktørar frå oppdrettsnæringa Oppstart: mai 2008 Avslutning: desember 2009 forvalting som kan nyttast i arbeidet med å berge og ta vare på truga laksestammer. Delmål: Auke produksjonen av Vossosmolt slik at smolt årlig kan slepast og sleppast i ytre kystfarvatn i en femårsperiode frå 2008 til våren Etablere en utsettings- og oppfølgingsstrategi som bidrar til å avklare dei underliggjande årsakene til kollapsen i Vossolaksbestanden. Bidra til at bestanden av Vossolaksen blir i stand til å oppretthalde seg sjølv gjennom naturlig gyting i Vossovassdraget. 1. Voss Klekkeri skal byggjast ut til ein kapasitet på ca lakseyngel. 2. Eit merdanlegg skal etablerast i Evangervatnet med kapasitet på ca smolt pr. år. 3. Smolten skal kvart år slepast ut og sleppast i ytre kystfarvatn. 4. Prosjektet skal samarbeida tett med forskingsaktivitetane som går for å avklare grunnen til at Vossosmolten ikkje finn vegen ut til havet på eiga hand. Det prosjektet skal styrkast ved å søka om forskingsmidlar frå Forskningsrådet og andre eksterne kjelder. 5. Prosjektet skal bidra til at resultata vert offentleggjorte og debattert på fagmøte og andre møte, i tidsskrift og i massemedia Dette hovudprosjektet skal bidra til at Vossolaksen kan byggjast opp att til gamal styrke ved å utvikle og teste samarbeidsmodellar mellom villfiskinteresser, oppdrettsnæring, forsking og forvalting. Etablere tiltak som bidrar til at bestanden av Vossolaks kjem tilbake til gamal styrke. Utvikle og teste samarbeidsmodellar mellom villfiskinteresser, oppdrettsnæring, forsking og Tilsegn 28-08MA

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM OPPFØLGING AV REGIONALPLAN SJØAREAL HAVBRUK

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM OPPFØLGING AV REGIONALPLAN SJØAREAL HAVBRUK FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM OPPFØLGING AV REGIONALPLAN SJØAREAL HAVBRUK Dagsett 11. mai 2017 Forslaget er justert med utgangspunkt i høyringsfråsegnene og synspunkt frå styringsgruppa 20. april 2017.

Detaljer

AHA! Arbeidsprogram Heilskapleg akvakulturforvaltning. Oppstartskonferanse AHA! Leikanger 6. april 2011

AHA! Arbeidsprogram Heilskapleg akvakulturforvaltning. Oppstartskonferanse AHA! Leikanger 6. april 2011 AHA! Arbeidsprogram Heilskapleg akvakulturforvaltning Oppstartskonferanse AHA! Leikanger 6. april 2011 Bakgrunn for programmet 1) Forvaltingsreforma Fylkeskommunane fekk nytt ansvarsområde frå 2010 2)

Detaljer

VR-sak 17/14: OPPFØLGING AV MARIN STRATEGI FOR VESTLANDET

VR-sak 17/14: OPPFØLGING AV MARIN STRATEGI FOR VESTLANDET Saksutredning: VR-sak 17/14: OPPFØLGING AV MARIN STRATEGI FOR VESTLANDET Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Bakgrunn Vestlandsrådet vedtok tysdag 3. desember i sak 26/13 «Marin Strategi for Vestlandet»,

Detaljer

Rekruttering til marin sektor 2011-2014. Rådgjevarsamling 24.01.2012 Trond Wahl

Rekruttering til marin sektor 2011-2014. Rådgjevarsamling 24.01.2012 Trond Wahl Rekruttering til marin sektor 2011-2014. Rådgjevarsamling 24.01.2012 Trond Wahl Et nasjonalt rekrutterings- og kompetanseprosjekt for marin sektor i regi av Fiskeri- og kystdepartementet Om Sett Sjøbein

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Rekruttering i Hordaland. Trond Wahl

Rekruttering i Hordaland. Trond Wahl Rekruttering i Hordaland Trond Wahl «Rekruttering til marin sektor 2011 2014» Fylkesutvalet i Hordaland fylkeskommune vedtok 21.01.10 (sak 03/10): Hordaland fylkeskommune nyttar vederlaget på totalt 15

Detaljer

REKRUTTERING TIL MARIN SEKTOR

REKRUTTERING TIL MARIN SEKTOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjonen Arkivsak 201010115-6 Arkivnr. 313 Saksh. Wahl, Trond Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 24.11.2010-25.11.2010 REKRUTTERING TIL MARIN

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Velkomne til fellessamling for prosjektet. "Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane

Velkomne til fellessamling for prosjektet. Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane Velkomne til fellessamling for prosjektet "Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane 2 Jan Program (1) Kveld 18.april Tema 19.30-19.45 Fordrink og velkomen til samling v/jan Heggheim 19.45-20.15

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Fagdag bringebær, Vik 27. 11. 2009 Torbjørn Takle Føregangsfylke økologisk landbruk - bakgrunn Nasjonal handlingsplan 15 % økologisk produksjon og forbruk i 2015

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 INNHALD Strategiplan for Høgskolen i Ålesund 2010 2011 3: Innleiing 4: Visjon 5: Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon 6: Verdiane 7: Dei overordna måla 8-12:

Detaljer

NØKKELDATA ANSVAR OG LEIING MÅL OG OPPDRAG MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR OVERORDNA MÅL OG FORVENTA EFFEKT BAKGRUNN, UTFORDRINGAR OG FØRESETNADER

NØKKELDATA ANSVAR OG LEIING MÅL OG OPPDRAG MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR OVERORDNA MÅL OG FORVENTA EFFEKT BAKGRUNN, UTFORDRINGAR OG FØRESETNADER SAMANDRAG AV Delprosjekt Kompetansemekling 2006 (akronym) Utvikling og internasjonalisering - Forskingsbasert kompetansemekling i Sogn og Fjordane 2006 (tittel) RUP ID: 677 NØKKELDATA År start slutt: 2006

Detaljer

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling.

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling. Vedteken i Sogn regionråd 31. mars 2017 Handlingsplan 2017 1 Næringsutvikling Etablering av nye og vekst i eksisterande private og offentlege verksemder i regionen. Regionen skal ha eit samhandlande og

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

10007MA Besøk frå Hordaland til det 4 Health-Sea symposiet og bedrifter i venskapsfylket Nedre Normandie

10007MA Besøk frå Hordaland til det 4 Health-Sea symposiet og bedrifter i venskapsfylket Nedre Normandie 2007 Saksnummer: 200708709 Sjømat 10007MA Besøk frå Hordaland til det 4 Health-Sea symposiet og bedrifter i venskapsfylket Nedre Normandie Ei gruppe samansett av deltakarar frå Hordaland fylkeskommune,

Detaljer

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivilligforum 27.05.2008 Synnøve Valle Frivillig sektor: Sentral i samfunnsbygginga? Ja! Den frivillige innsatsen utgjer 5 6 % av antal personar i kommunen

Detaljer

Auka konkurransekraft gjennom samarbeid om felles FoUutfordringar. Finn fram i finansieringsjungelen, Oslo, 20. april 2010

Auka konkurransekraft gjennom samarbeid om felles FoUutfordringar. Finn fram i finansieringsjungelen, Oslo, 20. april 2010 Auka konkurransekraft gjennom samarbeid om felles FoUutfordringar prosjekt på industribær Merete Lunde FoU og kvalitetsdirektør Finn fram i finansieringsjungelen, Oslo, 20. april 2010 Kvalitet gjennom

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

Kunnskap og råd for rike og reine hav- og kystområde. Vi skal være internasjonalt leiande innan marin forsking og rådgiving.

Kunnskap og råd for rike og reine hav- og kystområde. Vi skal være internasjonalt leiande innan marin forsking og rådgiving. Strategi 2006 2011 V i s j o n Kunnskap og råd for rike og reine hav- og kystområde. AMBISJON Vi skal være internasjonalt leiande innan marin forsking og rådgiving. VERDIAR Alt vårt arbeid skal byggje

Detaljer

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Regional Næringsstrategi for Hardanger Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Bakgrunn Initiativ frå Hardanger Næringsråd Vedtak i Hardangerrådet Prosjektleiing frå Næringshagen i Odda Styringsgruppe

Detaljer

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE TRAINEE I SOGN OG FJORDANE Prosjektplan for Framtidsfylket Trainee frå og med haust 2014 Framtidsfylket Trainee er den einaste fylkesdekkjande traineeordninga i landet for kandidatar med bachelor- eller

Detaljer

Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane Sjømatnæringane

Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane Sjømatnæringane Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane Sjømatnæringane Arbeidsgruppe frå næring og forvalting: Solveig Willis, kvalitetskoordinator i Salmon Group AS (leiar) Inge Kandal, seniorinspektør i Mattilsynet

Detaljer

Kompetansemekling i privat og off sektor

Kompetansemekling i privat og off sektor Kompetansemekling i privat og off sektor - Eit undertittel tilbod for å auke innovasjonsevna og dermed verdiskaping og konkurransekraft - Erfaringar med KM-teneste og RFF Vest-pilot - Øyvind Heimset Larsen,

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?»

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?» «Brød av sirkus?» Bakgrunn Om lag halvparten av dei arbeidsplassane vi har om ti år, er enno ikkje skapt. Å la gode idear vekse fram er ei sikker investering for verdiskaping i framtida Innovasjon og omstilling

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø og utviklingsaktørar innan dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME

Detaljer

Telemedisin i Sogn og Fjordane. Hovudprosjekt

Telemedisin i Sogn og Fjordane. Hovudprosjekt Telemedisin i Sogn og Fjordane Hovudprosjekt 13 11 12 SOGN OG FJORDANE Kva er telemedisin? NST (nasjonalt senter for samhandling og telemedisin) Telemedisin er bruk av IKT til samhandling om helseformål.

Detaljer

VestMarin. Årsrapport 2012

VestMarin. Årsrapport 2012 VestMarin Årsrapport 2012 Bergen, 7. mars 2013 Bakgrunn Denne årsrapporten omfattar aktiviteten i samarbeidsarenaen for dei fire vestlandsfylka ; Vestlandssamarbeidet marin satsing (VestMarin) i 2012.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES Desse møtte: Edvard J. Stangeland Odd Harald Hovland Sverre Olav Svarstad Elling

Detaljer

Fjordportalen. Møteplass for verdsarven. Sentrum for natur- og kulturbasert næring og aktivitet. v/arve Tokvam

Fjordportalen. Møteplass for verdsarven. Sentrum for natur- og kulturbasert næring og aktivitet. v/arve Tokvam Fjordportalen Møteplass for verdsarven Sentrum for natur- og kulturbasert næring og aktivitet v/arve Tokvam Idé og formål Ideen med Fjordportalen spring ut frå ein visjon om å medverka til styrking og

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Framtidas kunnskapsklynge i Nye Øygarden kommune. Prosjekt under utvikling 11/ 2017

Framtidas kunnskapsklynge i Nye Øygarden kommune. Prosjekt under utvikling 11/ 2017 Framtidas kunnskapsklynge i Nye Øygarden kommune Prosjekt under utvikling 11/ 2017 Ambisjon grunngjeving for prosjektet Privat og offentleg sektor Universitetet i Bergen Høgskulen på Vestlandet Sotra VGS

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD Styrkje kommunane som lokale utviklingsaktørar. LUK skal utviklast gjennom skreddarsaum mellom nasjonalt program, fylkeskommunale program og kommunane. Formålet

Detaljer

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø som er utviklingsaktørar for dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar

Detaljer

Natur- og kulturbasert næringsutvikling. rundt Den Grøne Sløyfa

Natur- og kulturbasert næringsutvikling. rundt Den Grøne Sløyfa Natur- og kulturbasert næringsutvikling rundt Den Grøne Sløyfa Prosjektansvarleg; Den Grøne Sløyfa Prosjektleiar; Vert oppnemnt seinare Prosjektstart; 01.01.2008 Prosjektavslutning; 31.12.2009 1. MÅL OG

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet peiker ut ein delegasjon som reiser til Shanghai i 2010 i samband med EXPO 2010.

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

STRATEGI FOR NYE OPPDRETTSARTAR PÅ VESTLANDET Innspel til Stortingsmelding nr. 19: Marin næringsutvikling

STRATEGI FOR NYE OPPDRETTSARTAR PÅ VESTLANDET Innspel til Stortingsmelding nr. 19: Marin næringsutvikling Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: 0 Tal uprenta vedlegg: 2 STRATEGI FOR NYE OPPDRETTSARTAR PÅ VESTLANDET Innspel

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Kvam herad. Forslag til forskrift om særskilde krav til akvakultrrelatert verksemd i Hardangerfjorden-høyringsuttale frå Kvam herad

Kvam herad. Forslag til forskrift om særskilde krav til akvakultrrelatert verksemd i Hardangerfjorden-høyringsuttale frå Kvam herad Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 23.10.2009 032/09 KAWV Kvam heradsstyre 10.11.2009 094/09 KAWV Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv:

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

2008 RUP Kap.551 post 60 TILRETTELEGGING FOR NÆRINGSUTVIKLING. EP Entreprenørskap og Innovasjon: Nasjonal pilot for Regional Innovasjon

2008 RUP Kap.551 post 60 TILRETTELEGGING FOR NÆRINGSUTVIKLING. EP Entreprenørskap og Innovasjon: Nasjonal pilot for Regional Innovasjon 2008 RUP Kap.551 post 60 TILRETTELEGGING FOR NÆRINGSUTVIKLING Tils.nr Prosjektnavn/Prosjektbeskrivelse Støttemottaker Beløp Totalkostnad EN Energi: Gass i Vest 73-08 EN 77-08 EN 03-08 EP 04-08 EP Prosjektet

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Prosjektplan. - Forlenging av Nordsjøruta frå Bergen til Leirvåg

Prosjektplan. - Forlenging av Nordsjøruta frå Bergen til Leirvåg Prosjektplan - Forlenging av Nordsjøruta frå Bergen til Leirvåg Prosjektansvarleg: Gro Røhne Andersen, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Nordhordland Reiselivslag Prosjektstart: 01.09.2009

Detaljer

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Plankonferansen i Hordaland 211 Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Solveig Svardal Basert på analysar av Knut Vareide og Hanna N. Storm 1 Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Strategien peikar på fire særlege utfordringar for reiselivet på Vestlandet:

Strategien peikar på fire særlege utfordringar for reiselivet på Vestlandet: Saksutredning: REISELIVSSTRATEGI FOR VESTLANDET 2013-2020 Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: 1. Bakgrunn: Vestlandsrådet har utarbeidd og vedteke ein felles reiselivsstrategi for Vestlandet. Bakgrunnen var

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

2003-2009 MARINE UTVIKLINGSPROSJEKT I HORDALAND. Verdiskaping i kystsona

2003-2009 MARINE UTVIKLINGSPROSJEKT I HORDALAND. Verdiskaping i kystsona MARINE UTVIKLINGSPROSJEKT I HORDALAND 2003-2009 Verdiskaping i kystsona Hordaland fylkeskommune definerer marin næring som ei næring der regionen har særlege føremoner, og som det skal satsast på. Gjennom

Detaljer

Digitaliseringsfylket Hordaland

Digitaliseringsfylket Hordaland NOTAT TIL DISKUSJON PÅ STRATEGIKONFERANSEN 23. JANUAR 2018 Digitaliseringsfylket Hordaland Dette notatet blir sendt alle kommunar og fylkeskommunen i Hordaland. Føremålet er å formidle ein mulegheit og

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

HØYRING NYE BESTEMMELSER OM TORSKEOPPDRETT

HØYRING NYE BESTEMMELSER OM TORSKEOPPDRETT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Avdeling for Strategi og næring Arkivsak 200908392-2 Arkivnr. 313 Saksh. Hanson, Siri Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 18.11.2009-19.11.2009 HØYRING NYE BESTEMMELSER OM TORSKEOPPDRETT

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune Kommuneplanen sin handlingsdel Eid kommune 2014-2017 1 Innhald 1 Bakgrunn... 3 2 Definisjonar... 3 3 Plan og styringssystem i Eid... 4 3.1 Rapportering og evaluering... 4 4 Handlingdel 2014-2017... 5 4.1

Detaljer

Felles Landbrukskontor ÅLA. Tiltaksplan landbruk Handlingsplan for 2015 og 2016

Felles Landbrukskontor ÅLA. Tiltaksplan landbruk Handlingsplan for 2015 og 2016 Tiltaksplan landbruk Handlingsplan for 2015 og 2016 Godkjend 18.6.2015 2 Innleiing I samband med omstillingsarbeidet som Lærdal kommune deltek i, er det gjennomført forprosjekt Næringsvenleg kommune. Dette

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM 1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3 2. PROSJEKTMÅL...3 3. PROSJEKTORGANISERING...4 4. ANSVARSOMRÅDE OG SAMARBEID «EIT ARBEIDSRETTA

Detaljer

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane 06-00 . Innleiing Regjeringa la fram dei nasjonale forventningane til regional og

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR.

SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR. SAK 23/15 SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR. Saksopplysning Hallingdal Næringshage søkjer på vegne av involverte interessentar om kr. 180.000 til utgreiing av ein arena/lokalitet

Detaljer

Strandsoneforvaltning i Sunnhordland. Innlegg på samling av kystsonenettverkene i Bergen 24. nov. 2010 ved prosjektleiar Tore Bjelland

Strandsoneforvaltning i Sunnhordland. Innlegg på samling av kystsonenettverkene i Bergen 24. nov. 2010 ved prosjektleiar Tore Bjelland Strandsoneforvaltning i Sunnhordland Innlegg på samling av kystsonenettverkene i Bergen 24. nov. 2010 ved prosjektleiar Tore Bjelland Sunnhordlandsregionen Austevoll Bømlo Etne Fitjar Kvinnherad Stord

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019 Vedlegg SNP 2019 Side 1 Strategisk næringsplan HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram Vedlegg SNP 2019 Side 2 1. Årdal skal legga til rette for å skapa nye lønsame arbeidsplassar. 1.1. Nyskaping Med nyskaping

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI FOR HORDALAND

INTERNASJONAL STRATEGI FOR HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Internasjonalt arbeid Arkivsak 200809950-1 Arkivnr. 058 Saksh. Astrup, Ingebjørg Lillefjære-Tertnæs, Charlotte Torgersen, Matti Roksvåg, Berit Titlestad, Tor Saksgang Kultur- og

Detaljer

Handlingsprogram Havbruk og Fiskeri 2008

Handlingsprogram Havbruk og Fiskeri 2008 Handlingsprogram Havbruk og Fiskeri 2008 Bakgrunnsdokument: Strategidokument Havbruk og fiskeri (juni 2005) med tilføyingar/endringar utført av prosjektstyre for Havbruk og fiskeri i mai 2006. Handlingsplan

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

OVERORDNA MARIN OG MARITIM STRATEGI FOR VESTLANDET

OVERORDNA MARIN OG MARITIM STRATEGI FOR VESTLANDET Saksutredning: OVERORDNA MARIN OG MARITIM STRATEGI FOR VESTLANDET Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg:... Sett inn saksutredningen under denne linja Bakgrunn På Vestlandsrådets møte 5. desember 2012

Detaljer

Havbruk. Bygg. Industri. Landbruk. Turid Lande Solheim, Marine Harvest. Svein Bjarte Veastad og Frank Søllesvik, Kvinnherad Bygg

Havbruk. Bygg. Industri. Landbruk. Turid Lande Solheim, Marine Harvest. Svein Bjarte Veastad og Frank Søllesvik, Kvinnherad Bygg Havbruk Turid Lande Solheim, Marine Harvest Bygg Svein Bjarte Veastad og Frank Søllesvik, Kvinnherad Bygg Industri Svein Arne Eidsvik, Eidsvik Skipsbyggeri Tor Bringedal, Sør Norge Aluminium Landbruk Lars

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Anne Gerd Strand, prosjektleiar Om oppfølgingstjenesten (OT) Utfordringar for OT Samarbeidsavtalen Førmålet med avtalen er å legge til rette for eit styrka og systematisert

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Handlingsplan for formidling SV-fakultetet

Handlingsplan for formidling SV-fakultetet 1 Handlingsplan for formidling SV-fakultetet 2011-2013 1. Innleiing Handlingsplanen baserer seg på UiOs og SV-fakultetets strategiske plan 2020 1, og skal understøtte fakultetet sine strategiske prioriteringar

Detaljer

Velkommen til Hardangerfjordseminaret 2012

Velkommen til Hardangerfjordseminaret 2012 Invitasjon Hardangerfjordseminaret 2012 4. - 5. mai Kabuso/Hardangerfjord Hotell - Øystese Velkommen til Hardangerfjordseminaret 2012 Igjen har NJFF-Hordaland og Hardangerfjord Villfisklag gleda av å kunne

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

Universitetet Møre kan det bli ein realitet? NORDMØRSKONFERANSEN 2008 Fylkesdirektør Ottar Brage Guttelvik

Universitetet Møre kan det bli ein realitet? NORDMØRSKONFERANSEN 2008 Fylkesdirektør Ottar Brage Guttelvik Universitetet Møre kan det bli ein realitet? NORDMØRSKONFERANSEN 2008 Fylkesdirektør Ottar Brage Guttelvik DISPOSISJON Bakgrunn Høgskulane si rolle i Møre og Romsdal Initiativet Universitetet Møre Stjernø-utvalet

Detaljer

Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd?

Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd? Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd? Fleire og betre nyetableringar May Britt Roald, prosjektleiar hoppid.no Møre og Romsdal fylkeskommune partnerskap i samspel Verdikjede

Detaljer