Regionalt utviklingsprogram Marine næringar Havbruk MA Frisk torsk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionalt utviklingsprogram Marine næringar Havbruk. 24-06MA Frisk torsk"

Transkript

1 2006

2 Saksnummer: Havbruk 24-06MA Frisk torsk Betre kunnskap, rutinar og behandling for å redusere sjukdomsproblemet og medisinbruk for torsk i oppdrett, med nasjonalt fokus. Kontakt: Jørgen Borte Norsk Sjømatsenter Adresse: Bontelabo Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: , kr: Norsk Sjømatsenter Innovasjon Norge FHL Havbruk Veterinærinstituttet Norges Fiskerihøyskole Universitetet i Bergen Norges Veterinærhøyskole Havforskningsinstituttet Oppstart: april 2006 Avslutning: september 2006 Status. Dette er eit forprosjekt som skal sjå på mogleg etablering av eit program for koordinering av FoU - innsats, samarbeid og informasjonsflyt knytt til torskehelse. Samarbeid og koordinering av FoU - innsats og informasjonsflyt om torskehelse til beste for næringsaktørane 1. Diskutere ein plan for arbeidet med relevante FoU - miljø/personar, samt holde en nær kontakt med NFR om finansiering av prosjekter samt årleg konferanse/møte. Etablere nær kontakt med FHL havbruk for å sikre kontakt og forankring blant næringsaktørane. 2. Innspel til nasjonal torskestrategi. 3. Saksframlegg til fiskeridepartementet med omsyn til eventuelle rammebetingelsar i Statsbudsjettet 2007 og eventuelt lovgiving. 4. Vurdere form og innhald i ein møteplass/årleg konferanse der forskarar og oppdrettarar møtes for å presentere og diskutere forskingsresultat innan fiskehelse. 5. Kompetanseheving av veterinærar gjennom målretta kursing. 6. Samordning av FoU - aktivitet og informasjonsflyt. 7. Førebyggjande arbeid for å unngå sjukdomsutbrot og redusere antibiotikabruk merdmiljø, driftsrutinar, lokalitetsval. 8. Openheit - utfordringar knytt til patentering av vaksinar. 9. Finansiering og organisering av programmet "Frisk torsk". Tilsegn: 24-06MA

3 Saksnummer: Havbruk BM09-06 TORSKEHELSE Kartlegging av sjukdomsagens i Hordaland Hovudmålet er å undersøka villfanga torsk frå Hordaland for potensielle fiskepatogen (Nodavirus og Francisella sp), samt å utvikle sensitive ikkje dødelege metodar for biopsiprøvetaking hos stamfisk. Kontakt: Sigurd Olav Handeland Sagafjord Seafarm as Adresse: Eldøyane 5411 Stord Telefon: Totalkostnad, kr: , kr: Verksemder i torskenæringa FoU-institusjonar Målet vert søkt nådd ved tre delprosjekt: 1. Utvikle biopsibasert metode 2. Kartlegge førekomst av patogen hos villfanga torsk 3. Undersøke langtidseffektar av biopsitaking Tilsegn: BM09-06 Oppstart: april 2006 Avslutning: desember 2007 Kartlegging av patogen i ville torskestammer i Hordaland, samt utviklinga av ikkje dødelege metodar for prøvetaking, og undersøking av langtidseffektar av prøvetaking.

4 Saksnummer: Havbruk BM08-06 PROCOD Modernisere og optimalisere produksjon av torskeyngel i kommersiell skala. Kontakt: Atle Foss Akvaplan Niva Adresse: Nordnesboder Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: , kr: Akvalan Niva Norges Forskningsråd Prosjektet vil ha fokus på løysning av flaskehalsar innan larve og yngelproduksjon; vasskvalitet, yngelkvalitet og fiskevelferd. Biologiske, vasskjemiske, logistiske og teknologiske faktorar skal undersøkast, og brukbare løysningar for problema skal verta føreslått. Tilsegn: BM08-06 Oppstart: 2006 Avslutning: 2009 PÅGÅR PROCOD progressive, modern production of juvenile Atlantic cod - prosjektet vil prøve å modernisera og effektivisera produksjon av juvenil torsk ved å løyse viktige flaskehalsar i produksjonen. Yngelkvalitet, vasskvalitet og fiskevelferd er viktige forskingstema.

5 Saksnummer : Havbruk BM03-06 Storskala optimalisering av lysstyring av oppdrett av torsk - LYSTORSK Kontakt: Jørgen Borte Norsk Sjømatsenter Adresse: Bontelabo Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: , kr: Norsk Sjømatsenter Havforskningsinstituttet Næringa Oppstart: 2005 Avslutning: 2008 Status Prosjektet vil gi storskaladokumentasjon og vidare utvikling av lysstyringsprotokollar for å utsette kjønnsmodning hos torsk i kommersielle anlegg på Vestlandet. Målet er betre protokollar for lysstyring. 1. Storskala dokumentasjon av lysstyringsprotokollar. 2. Registrering og utveksling av "best practice". 3. Kontrollerte forsøkt ved Havbrukstasjonen på Austevoll. Tilsegn: BM03-06 Tidleg kjønnsmodning er ei utfordring for lønsemd i oppdrett av torsk. Gyting i merdane kan òg vere eit trugsmål mot ville torskestammar. Dette prosjektet skal teste lysstyring i stor skala og kontrollerte forsøk. Prosjektet er ei felles satsing der fleire oppdrettsverksemder og utstyrsleverandørar deltar.

6 Saksnummer: Havbruk 07-06MA BM07-06 Riktig val av not til oppdrett av torsk - TORSKENOT Kontakt: Heidi Moe Sintef fiskeri og havbruk Adresse: 7465 Trondheim Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: RUP midlar Kompensasjonsmidlar , kr: Sintef Norsk Sjømatsenter Innovasjon Norge Marine Harvest CWS Nærøysund matfisk SANTO Villa Cod Farm Hardanger Marin Fisk Egersund Nett Tveit Oppdrett Mørenot Oppstart: 2005 Avslutning: 2007 Hovudmålet i prosjektet er å bygge kunnskap som kan bidra til å til å hindre rømming av oppdrettstorsk ved å heve kompetansen om not og produkt hos oppdrettarar og notprodusentar og bøteri. Betre rutinar og betre produkt 1. Fenomenet med napping frå torsk på not vil bli dokumentert og nøye studert. 2. Forskjellige notlinprodukt skal testast ut i praksis og vurderast. 3. Utvikla ein metode for enkelt å teste napperesistensen til notlin i eit laboratorium. 4. Utvikle metodar og teknologi som kan nyttast på notbøteri, slik at notprodusentar og notbøteri kan teste napperesistensen til notlin på same måte som dei testar brotstyrken. 5. Opprette eigen fagside på WEB for rømmingsproblematikk/ torsk i regi av torskenettverket med bidrag frå fleire forskingsinstitusjonars arbeid. Tilsegn: 07-06MA BM07-06 Prosjektet skal bygge kunnskap som bidrar til å redusere rømming av torsk. Oppdrettarar og notprodusentar skal få betre basis for utval av teknologi og rutinar. Fenomenet napping skal dokumenterast, og ulike notlinprodukt skal testast i praksis og vurderast.

7 Saksnummer: Havbruk 09-06MA Utvikling av blåskjelnæringa i Hordaland på 4 år og utarbeide ein konkret prosjektplan for hovudprosjektet. Kontakt: Terje Ledahl Hordaland blåskjelldyrkarlag Adresse: Vågsgaten Laksevåg Telefon: Totalkostnad, kr: , kr: Hordaland Blåskjelldyrkarlag 1. Avklare og konkretisere dei viktigaste utfordringane for blåskjelnæringa i Hordaland. 2. Prioritere innsatsområde 3. Forankre og foreslå effektive samarbeidsstrukturar 4. Avklare kopling og deltaking i prosjektet "Kompetanseutvikling i blåskjelnæringa" i regi av FHL og implementering av rutinar for kvalitetskontroll 5. Utarbeide ein plan for innhald og kostnader i eit hovudprosjekt Tilsegn: 09-06MA Oppstart: juni 2006 Avslutning: september 2006 Forprosjektet skal definere utfordringar og innsatsområde i et hovudprosjekt, og finne gode modellar for samarbeid mellom dyrkarane og mellom dyrkarar og mottak. Målet i forprosjektet er å definere utfordringar og innsatsområde i eit hovudprosjekt og finne gode modellar for samarbeid mellom dyrkarane og mellom dyrkarar og mottak. Vidare skal forprosjektet forankre eit hovudprosjekt som skal ha ein varigheit

8 Saksnummer: Havbruk 25-06MA BM15-06 Kompetanseutvikling i blåskjelnæringa - biomasseregistrering, kvalitet og logistikk Kontakt: Trude Nordli FHL Havbruk Adresse: Bontelabo Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: RUP midlar Kompensasjonsmidlar , kr: FHL Innovasjon Norge NIFES Blåskjelnæringa Målet med prosjektet er å gjere blåskjeldyrkarane i stand til å levere skjel av den kvaliteten marknaden etterspør, og oppnå betre lønsemd og tillit i marknaden for norske blåskjel. Etablere eit effektivt system for registrering og kommunisering av biomasse og kvalitet 1. Opplæring av kompetansepersonar som skal innarbeide og kvalitetssikre systemet. 2. Laga ei kopling mellom demoanlegg, mottak/pakkeri og salsledd Tilsegn: 25-06MA BM15-06 Oppstart: 2006 Avslutning: 2009 PÅGÅR Prosjektet skal driva kompetanseheving i blåskjelnæringa på Vestlandet gjennom utdanning av kvalitetslosar til nytte for dyrkarar, mottak og salsledd, og implementering av system for produksjon av kvalitetsskjel.

9 Saksnummer: Nettverk og profilering 12-06MA Informasjonskonferanse for blåskjelnæringa i Hordaland Holda ein konferanse for blåskjelnæringa om utfordringar næringa står ovanfor. Kontakt: Terje Ledahl Hordaland blåskjelldyrkarlag Adresse: Vågsgaten Laksevåg Telefon: Totalkostnad, kr: , kr: Hordaland blåskjelldyrkarlag Oppstart: januar 2006 Avslutning: januar Samle flest mogleg av blåskjeldyrkarane i Hordaland 2. Gje innspel til Nettverksprosjektet i Hordaland 3. Lagast ei skriftleg oppsummering frå møtet som skal nyttast i vidare arbeid med å lage ein strategi for næringa og etablere eit Nettverksprosjekt for blåskjeldyrkarar/aktørar i Hordaland. Tilsegn: 12-06MA Det skal arrangerast ein dagskonferanse/samling for blåskjelaktørane i Hordaland 21. januar Konferansen vil ha spesiell vekt på dei utfordringane som næringa står overfor. Det vert vidare lagt vekt på presentasjon av m.a. resultata av kvalitetsarbeid frå Trøndelag, aktuelle blåskjelprosjekt i Hordaland og ny kunnskap frå forskinga..

10 Saksnummer: Nettverk og profilering 10-06MA NET-østers Fase 2 Prosjektet skal leggja til rettes for etablering av ei levedyktig østersnæring. Kontakt: Gro Jensen Gjerde Samarbeidsrådet for Sunnhordland Adresse: Postboks Stord Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: , kr: Samarbeidsrådet for Sunnhordland Diverse østersdyrkarar 1. Heve kompetansen mellom dyrkarane. 2. Implementere rutinar for dyrking av kvalitetsskjel 3. Utarbeide ein modell for marknadsføring 4. Påverknads- og informasjonsarbeid for betre rammevilkår 5. Vurdere eit årleg østersarrangement i Sunnhordland 6. Utvikle planar for nye prosjekt Tilsegn: 10-06MA Oppstart: januar 2006 Avslutning: desember 2008 Prosjektet er eit samarbeid om næringsutvikling mellom østersdyrkarar, med utgangspunkt i østersklynga i Sunnhordland. Det skal byggje opp kompetanse innan kvalitetsproduksjon og marknad, samt drive utveksling av erfaringar om teknologi.

11 Saksnummer: Sjømat BM10-06 Marknadsanalyse for stort kamskjel Auke kunnskap og forståing for marknaden for kamskjel i Europa, med særleg fokus på dyrka kamskjel frå Vestlandet Kontakt: Adresse: Thorolf Magnesen Universitetet i Bergen, SMR Høyteknologisenteret 5020 Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: , kr: Kartlegge marknaden; med fokus på nisjemarknad 2. Utvikle en salsstrategi 3. Innleiande arbeid med produktutvikling 4. Kvalitetssikre og evaluere Tilsegn: BM10-06 FRESA Eksportutvalet for fisk UIB Oppstart: september 2006 Avslutning: desember 2009 PÅGÅR Prosjektet skal søke å auke marknadskunnskapen for norske dyrka kamskjel. Det skal skaffast til veie statistikk og faktainformasjon som viser utfordringar og muligheiter i ein internasjonal marknad.

12 Saksnummer: Havbruk 39-06IN NCE - kompetansebasert havbruk søknad med stort næringspotensial, og som vert tidela NCE status. Hovudprosjekt: Kontakt: Tor Solberg Protevs AS Adresse: Thormølensgate 55, 5008 Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: , kr: Protevs As Unifob AS Noregs forskningsråd Innovasjon Norge med programstøtte Oppstart: juni 2006 Avslutning: februar 2007 Etablere eit funksjonelt NCE innan kompetansebasert havbruk, der Hordaland spelar ei leiande rolle for å vidareutvikle aktivitetane innan prosjektet sine fokusområde både nasjonalt og internasjonalt. Initiativa og samarbeidet som vert etablert gjennom NCE søknadsprosessen skal styrke det vidare samarbeidet og samhandlinga i klynga òg dersom prosjektet ikkje vert tildela NCE status. 1. Etablere ei kjernegruppe av lokomotivbedrifter i klyngekonsortiet. 2. Saman med prosjektgruppa vert NCE konsortiets innsats- og fokusområde, her òg hovudmål og delmål, identifisert og avgrensa. 3. Inkludere ytterlegare bedrifter i konsortiet. 4. Evaluere og revidere hovudmål og delmål i samarbeid med totalkonsortiet. 5. Utforme, revidere og levere NCE søknad. Tilsegn: 39-06IN Forprosjektet skal utarbeida ein søknad om etablering av et Norwegian Center of Expertice (NCE) innen kompetansebasert havbruk innan havbruksklynga i Hordaland, i samband med ny runde i Forprosjekt: At prosjektgruppa lukkast med å synleggjera ei moden næringsklynge, og utforme ein fokusert

13 Saksnummer: Areal og miljø BM14-06 God fiskehelse i Nordhordland, etablere system for betre tilhøve m.o.t. lakselus Målet er å få kontroll med lakselussituasjonen i Nordhordland, for å betre miljø- og produksjonstilhøve, og betre tilhøva for villaksen, spesielt Vossolaksen. Dette ved å samle oppdrettarane i eit forpliktande nettverk. Kontakt: Jan-Emil Johannessen Nordhordland fiskehelsenettverk Adresse: 5281 Valestrandsfossen Telefon: Totalkostnad, kr: , kr: Nordhordland fiskehelsenettverk Akvavet Gulen AS Oppdrettarar i Nordhordland Betre miljø- og produksjonstilhøve for oppdrettsfisk med omsyn til auka lønsemd, og bidra til betre tilhøve for villaksen, særleg Vossolaksen. Oppstartshjelp til samarbeid mellom oppdrettarane gjennom forpliktande nettverk, og fagleg oppfølging frå fiskehelseteneste Tilsegn: BM14-06 Jomar Ragnhildstveit Oppstart: mai 2006 Avslutning: desember 2008

14 Saksnummer: Havbruk BM13-06 Aktiv bekjemping av Pancreas Disease (PD) i Hordaland Kontakt: Eirik Hoel VESO Trondheim Adresse: Tungasletta Trondheim Telefon: Internett: Legge til rette for et hovudprosjekt for bekjemping av PD i Hordaland Koordinert smittebekjemping gjennom forpliktande samarbeid i næringa. Tilsegn: BM13-06 Jomar Ragnhildstveit Totalkostnad, kr: , kr: FHL Havbruk, region Sør- og Vest-Noreg Veststar VESO Pan Fish Blom fiskeoppdrett Alsaker Fjordbruk Sjøtroll Havbruk Marine Harvest Oppstart: april 2006 Avslutning: november 2006 Virussjukdomen PD har blitt ein alvorleg trussel mot kommersiell oppdrett av laks og regnbogeaure på Vestlandet, særleg i Hordaland. I forprosjektet skal VESO AS leggje til rette for eit hovudprosjekt for bekjempelse av PD i Hordaland.

15 Saksnummer: Sjømat BM12-06 Kontaktstipend for studentar innan havbruk og vidareforedling av sjømat i Hordaland Kontakt: Hans Inge Algrøy Vestnorsk Havbrukslag Adresse: Bontelabo Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: , kr: Vestnorsk Havbrukslag Noregs Norsk Sjømatsenter Handelshøgskule UiB Høgskulen i Bergen med programstøtte Oppstart: mars 2006 Avslutning: desember 2006 Opprette kontaktstipend / trainee slik at aktuelle studentar innan havbruk og vidareforedling av sjømatprodukt, skal verta stimulerte til auka kontakt med bedrifter for gjennomføring av oppgåver og/eller ekskursjonar. Ordninga skal bidra til at studentar kjem i nær kontakt med næringa og omvendt, utan at dette medfører ekstra utlegg for nokon. Ordninga omfattar studentar ved Handelshøgskulen i Bergen, Høgskulen i Bergen og Universitetet i Bergen. 1. Ei ressursgruppe utarbeidde retningsliner for tildeling av kontaktstipend / midlar til trainee i Retningslinene vil på nytt verte gjennomgått etter erfaringar frå 2005 og naudsynte revideringar vil verte føretekne. 2. Retningslinene vil verte kjent for aktuelle studentar, utdanningsmiljø og vegleiarar. 3. Midlane vert lyst ut i aktuelle miljø så snart det totale beløpet til prosjektet er klart. Tilsegn: BM12-06 Inge Døskeland Ei av dei store utfordringane ved høgare utdanning innan fiskeri- og havbruk ved høgskule og Universitet i Hordaland, er å få til ein nær kontakt mellom næring, bedrifter, næringsutøvarar og studentar/vegleiarar/utanningsinstitusjonane. Eit kontaktstipend skal bidra til at studentar kjem i nær kontakt med næringa, og omvendt, utan at dette medfører ekstra utlegg for nokon.

16 Saksnummer: Nettverk og profilering 79-06MA Biomarint Industriseminar i Bergen 5 og 6. desember 2006 ingrediensar til for, næringsmidlar og helsekost innan marin ingrediensindustri (biproduktindustri), fiskemjølindustri, fiskefôrprodusentar og utstyrsleverandørar. Kontakt: Ola Flesland Fiskeriforskning Adresse: Kjerreidviken 16, 5141 Fyllingsdalen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: , kr: Utarbeide og sende ut program. 2. Invitere foredragshaldarar. 3. Planlegging og gjennomføring av seminaret. 4. Biomarint Industriseminar vert arrangert i Bergen 5. og 6. desember Tilsegn: 79-06MA Inge Døskeland Fiskeriforskning Protevs Oppstart: september 2006 Avslutning: desember 2006 Biomarint Industriseminar er ein møteplass mellom industri og forsking for innovasjon og nyskaping innan marine ingrediensar til fôr, næringsmidlar og helsekost. Seminaret skal bidra til innovasjon og nyskaping og bidra til spreiing av nyhende innan marine

17 Saksnummer: Nettverk og profilering 49-06MA Konferanse "Det Marine Hordaland 2006" Kontakt: Inge Døskeland, Arbeidslag Verdiskaping i kystsona Adresse: Pb Bergen Telefon: Internett: Synleggjere resultat frå våre marine RUP og Kompensasjons - prosjekt dei 2-3 siste åra. Synleggjere som ein regional utviklingsaktør i marine næringar. Kritisk gjennomgang av Hordaland fylkeskommune sine aktivitetar innafor marin næringsutvikling. Sjå alle marine RUP i samanheng. Informasjonsutveksling og synergi mellom aktørane i prosjekta. Konferanse med framlegging av dei marine RUP - prosjekta Tilsegn: 49-06MA Totalkostnad, kr: , kr: Oppstart: juli 2006 Avslutning: november 2006 Det marine Hordaland er ein konferanse for å synleggjere resultat frå marine RUP og KOMPprosjekt dei 2-3 siste åra.

18 Saksnummer: Nettverk og profilering 29-06MA Møteplass marin finans, industri, gründarar, visuelle miljø, forvaltning med meir. Kontakt: Tor Solberg Protevs AS Adresse: Thormølensgate 55, 5008 Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: , kr: Synleggjere for næringslivet dei sterke fagmiljø i Bergen og Hordaland, og andre delar av Vestlandet. Grunnlaget er biologiske fag med støtte frå økonomi, jus og teknologi. Tilsegn: 29-06MA Protevs AS Innovasjon Norge Bergen Næringsråd Fiskeriforum vest Oppstart: januar 2006 Avslutning: desember 2007 Prosjektet er ei vidareføring og utvikling av eit forum/møteplass der møte mellom næring, forsking, forvaltning og andre vert invitert til fagleg innlegg innan definerte tema med mål om kontakt og utvikling av nye konsept og næringar innan Marin sektor. Målet er næringsutvikling innan marin sektor ved å skape kommunikasjon mellom forsking, næring,

19 Saksnummer: Sjømat 05-06MA Sjømat for alle 2006 Kontakt: Odd Jordheim Fiskeriforum Vest Adresse: Bontelabo Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: , kr: Fiskeriforum Vest Bergen Vitensenter FoU-miljø Akvariet FKD Bergen kokkenes Mesterlaug NFR Hordaland Fylkeskommune Oppstart: oktober 2005 Avslutning: oktober 2006 Sette sjømatprodukt i sentrum og synleggjere Noreg som leiande kunnskapsarena innan marin sektor Formidle kunnskap om sjømat og stimulere til næringsutvikling Auke verdiskaping knytt til utnytting av havets ressursar. Uvikle "Sjømat for alle" til eit sentralt nasjonalt og internasjonalt arrangement Sjømat for alle skal vende seg til både fagmiljøa, næringa og konsumentar 1. Konferanse 2. Butikkaktivitetar 3. Open publikumsdag, Forsking ut til forbrukar. 4. Aktivitetar for barn og unge 5. Nedsette komité for 2007-arrangementet Tilsegn: 05-06MA Inge Døskeland "Sjømat for alle" er eit publikumsarrangement og ei fagleg konferanse i Bergen der profilering av sjømat, sjømatprodukter og internasjonal marin forsking er sentrale element..

20 Saksnummer: Sjømat BM05-06 Produktutvikling og design sjømat Kontakt: Kari Holmefjord Vervik Marin Vest, Innovasjon Norge Adresse: Boks 8034, 4068 Stavanger Telefon: innovasjonnorge.no Internett: Totalkostnad, kr: , kr: Innovasjon Noreg Sogn og Fjordane fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Oppstart: mars 2006 Avslutning: desember 2009 Økt lønnsemd som fjølge av auka kunnskap om produktutvikling og forståing av behov og trendar i marknaden Bidra til nyskaping av sjømatprodukt via strukturert produktutvikling gjennom kompetanseheving Auka bevisstgjering rundt målgruppe, marknadspotensial og marknadsstrategi. Dette vil vera ein føresetnad for å kunne gjennomføre ein målretta og strategisk designprosess. 1. Diskutere og definere bedrifta sitt designbehov 2. Kurs i produktutvikling, merkevarestrategi og design. 3. Bruk av LOS ordninga i Marin Vest for rettleiing i samband med Skattefunn og andre ordningar. 4. Fagleg oppfølging av tidlegare kursdeltakarar. Tilsegn: BM05-06 Inge Døskeland Prosjektet er ein marknadsorientering ved å utvikle ein merkevarestrategi i sjømatbedrifter, som skal resultere i systematisk produktutvikling, og formidling av bedrifta og produkta sine verdiar ved hjelp av design.

21 Saksnummer: Sjømat BM06-06 Smak av kysten Kontakt: Odd Jordheim Norsk Sjømatsenter Adresse: Bontellabo Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: , kr: Norsk Sjømatsenter Oppstart: mars 2006 Avslutning: desember 2007 Planlagt vidareført Prosjektet har som målsetjing å auke bruken av sjømat ved å tilby bebuarar, tilreisande og norske/utanlandske turistar unike sjømatopplevingar gjennom sterkare samorganisering av lokal, kystbasert sjømat, næringsutvikling og kulturformidling. norske/utanlandske turistar unike sjømatopplevingar gjennom sterkare samorganisering av lokal, kystbasert sjømat, næringsutvikling og kulturformidling. Delmål Auke omsetjinga av regionale sjømatprodukt i hotell- restaurant- og catering marknaden, samt i daglegvarehandelen langs kysten. Auke utnyttinga av allereie gjennomførte investeringar. Utvikle og tydeleggjere sjømatprodukt for å forbetre det totale reiselivsproduktet i Noreg og sikre at turistane får levert god kvalitet òg på matopplevinga. Fremme samarbeid, erfaringsutveksling og kompetanseoverføring mellom aktørane i bransjen, og gjere bruk av den betydelege kompetanse som til dømes UIB, HI og NIFES har på dette området. Bidra til en kontinuerlig kvalitets- og produktutviklingsprosess med vekt på å utnytte det store mangfaldet av kystens ressursar. Etablere ein identitet for sjømatprodukt som kan kommuniserast 1. Nettverksarbeid 2. Kvalitetsutvikling 3. Produktutvikling 4. Kompetanseheving 5. Distribusjon 6. Marknadsføring og informasjon 7. Kurs Tilsegn: BM06-06 Hovudmål Gurid S. Ihler Prosjektet har som målsetjing å auke bruken av sjømat ved å tilby bebuarar, tilreisande og

22 Saksnummer: Havbruk BM11-06 Kvalitetssystem i havbruksnæringa med fokus på fiskehelse Kontakt: Hans Inge Algrøy Vestnorsk Havbrukslag Adresse: Bontelabo Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: , kr: Vestnorsk Havbrukslag Essentia AS Mattilsynet Oppstart: 2006 Avslutning: 2007 Prosjektet " Kvalitetssystem i havbruksnæringa" har som hovudmålsetting å bidra til å utvikle internkontrollsystem for helseområdet i medhald av IK-akva forskrifta for å redusere smittepressest og betre sjukdomssituasjonen sør og nord i Hordaland. Lage oversikt over krav frå styresmaktene i Matlova, IK-akva og den nye Akvakulturdriftsforskrifta. Kartlegge måle- og registreringsrutinar i oppdrettsverksemdene for sentrale helsevelferdsindikatorar. Avdekke område som er kritisk for næringa og som må følgjast opp gjennom fellestiltak som opplæring, informasjon eller andre tiltak (t.d. område tiltak). 1. Kartlegge kva slags livsløpsdata og produksjonsdata som oppdrettarane nytter i sjøfasen for smoltinnsettgrupper og avklare kva slags data som skal registrerast vidare i prosjektet. 2. Skaffe oversikt over krav, fastsetting av mål (standard og metodar for måling) og døme på dokumentasjon. 3. Analyse av data og vurdering av resultat i den første fasen i sjø. 4. Vurdera behov for tiltak som aktørane bør utgreie som felles tiltak i ulike område. Tilsegn: BM11-06 Utvikle internkontrollsystem for helseområdet i medhald av IK-akva forskrifta for å redusere smittepressest og betre sjukdomssituasjonen i sør og nord Hordaland.

23 Saksnummer: Sjømat BM04-06 Besøksanlegg og tilrettelegging for auka bruk av sjømat i Hardanger Kontakt: Næringssjef Jan Tjosaas Kvam herad Adresse: Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: , kr: Kvam herad Norsk Tradisjonsfisk Oppstart: mars 2006 Avslutning: juli 2006 Forprosjektet skal etablere kontakt mellom produsentar av sjømat og serveringsstader i Hardanger og legge til rette for bruk av oppdrettsanlegg som del av opplevingstilbod i reiselivet. Legge til rette for ein auka bruk av lokalt produsert sjømat i reiselivsverksemder i Hardanger. Legge grunnlag for etablering av besøkstilbod på oppdrettsanlegg og få inn meir lokalprodusert sjømat i reiselivsverksemdene i Hardanger. Med bakgrunn i resultata av arbeidet utarbeide prosjektplan for eit hovudprosjekt. 1. Kartlegge og intervjue lokale tilbydarar/produsentar av sjømat, serveringsstader og andre interessentar i Hardanger. 2. Undersøke og besøke etablerte besøksanlegg for sjømat. 3. Avklare lokalisering av plassering for besøks- og matoppleving. 4. Samordne med prosjektet "Hardangermat på alle fat" og samarbeide med "Tradisjonsfisk" og Norsk Sjømatsenter. I Hardangerfjorden er det eit sterkt akvakulturmiljø, med produksjon av laks, sjøaure og blåskjel. Samstundes er Hardanger eit av Noregs best besøkte reisemål. Gjennom prosjektet vil ein synleggjere produksjonen av lokalt dyrka sjømat og å tilby smaksopplevingar. Tilsegn: BM04-06 Inge Døskeland

24 Saksnummer: Havbruk 34-06MA Nasjonalt senter for utvikling av fôr til nye marine oppdrettsartar i Bergen Kontakt: Jørgen Borten Norsk Sjømatsenter Adresse: Bontelabo Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: , kr: Norsk Sjømatsenter Fiskeriforskning Oppstart: juni 2006 Avslutning: september 2006 støtte til oppretting av eit nasjonalt senter for utvikling av fôr til nye marine oppdrettsartar i Bergen. I tillegg skal forprosjektet: Etablere plan for eit hovudprosjekt. Utrede ressursmessige konsekvensar ved etablering av senteret Utrede Fiskeriforskning sin posisjon innan fagfeltet 1. Kartleggje aktuell kompetanse og interessesenter 2. Marknadsmessige tilhøve for drift og etablering 3. Kartleggje aktuelle lokalitetar for senteret 4. Utarbeide plan for etablering og utvikling av konsesjonen, oppbygging av senteret 5. Utforma rapport som støttegrunnlag for ev. politisk tilslutning Tilsegn: 34-06MA Inge Døskeland Dette prosjektet er eit forprosjekt for etablering av eit nasjonalt senter for utvikling av fôr til nye marine oppdrettsartar i Bergen. Forprosjektet skal munne ut i ein rapport som kan nyttast som grunnlag for eventuell regional politisk

25 Saksnummer: Sjømat 27-06MA Visningsanlegg for oppdrett av laks og aure i Øygarden Kontakt: Bernt Hjørnevik Øygarden kommune Adresse: Jensvardvegen 5336 Tjeldstø Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: , kr: Øygarden kommune Kystmuseet Vestnorsk havbrukslag Sotra vidaregåande Noregs Vel skule Oppdrettsverksemd Oppstart: juli 2006 Avslutning: november 2006 Utvikla ein detaljert prosjektplan med aktivitetar for hovudprosjektet, etablera eit selskap av interessentar som skal delta i hovudprosjektet og vera ansvarleg for søknaden om konsesjon, etablering og drift av visningsanlegget. Mål for eit eventuelt hovudprosjekt vil vera å etablere eit visningsanlegg for oppdrett av laks og aure i Øygarden. Anlegget vil ha funksjon for heile fylket og vil kunne verte mønster for fleire etableringar. 1. Kartleggja aktuelle interessentar. 2. Etablera eit eigedoms- og driftsselskap som skal søkje om konsesjon, utvikle og drive visningssenteret. 3. Kartleggja aktuelle oppdrettslokalitetar og lokalitetar for eit visningssenter i Øygarden. 4. Etablera eit formalisert samarbeid til andre visningssenter i Hordaland m. v. 5. Utarbeide plan for etablering og utvikling av utstillingskonsesjonen, oppbygging av visningssenteret med forslag til aktivitetar og aktuelle produkt som skal bli tilbode i senteret. Tilsegn: 27-06MA Inge Døskeland Det er opna for tildeling av visningskonsesjonar. Øygarden kommune har vist interesse for å opprette eit visningsanlegg i tilknyting til Kystmuseet og Nordsjøløypa for opplevingar, formidling, profilering og kundepleie.

26 Saksnummer: Areal og miljø 89-06MA BM42-06 Utvikling av GIS-verktøy for rasjonell havbruksplanlegging - Eit samarbeid på Vestlandet Som grunnlag for utvikling av eit system til nytte i arealplanlegging og som slutningsstøtte, vil ein i dette prosjektet arbeide for systematisering av parameter for lokalisering, framskaffe data, utvikle og tilpasse datamodell og teste det i eit pilotområde Kontakt: Inge Døskeland, Verdiskaping i kystsona Adresse: Pb Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: RUP midlar Kompensasjonsmidlar , kr: Hordaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Sogn og Fjordane fylkeskommune Innovasjon Norge Utvikle og systematisere kunnskapsgrunnlag om optimal lokalisering av ulike havbruksartar - fokus på marin fisk og skjell Framskaffe og ta i bruk grunnlagsdata av høg kvalitet og relevans Utvikle ein datamodell og eit velfungerande beslutningsstøttesystem tilpassa fylkeskommunane si rolle i overordna planlegging, rådgjeving og politikkutforming 1. Velje ut test-art/artar. 2. Knytte ekspertise til på desse felta og gjennomføre simulering og test i eit eller fleire geografiske område Tilsegn: 89-06MA BM42-06 Oppstart: oktober 2006 Avslutning: desember 2007

86-08MA Fiskesprell i Hordaland

86-08MA Fiskesprell i Hordaland 2008 Saksnummer: 200809788 Sjømat 86-08MA Fiskesprell i Hordaland og dels gjennomføringsvilje og evne. I første omgang vert kommunane Askøy, Austrheim, Fusa, Kvam, Kvinnherad og Stord vurdert. Involvera

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark LiT Lokalmatkontoret i Telemark Tittel: Beskrivelse: Prosjekt: LiT Lokalmatkontoret i Telemark Prosjektrapport Forprosjekt Revisjonsnr: 1-2015 Forfattar: Arbeidsgruppe: Prosjektansvarleg: Prosjekteigar:

Detaljer

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Senter for Yrkesrettleiing, Opplæringsavdelinga www.mittyrke.no Aktørar som arbeider i feltet samarbeid mellom skule og

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

Finansieringsordningar Marin sektor. Kommunale, regionale, nasjonale, nordiske og europeiske verkemiddel

Finansieringsordningar Marin sektor. Kommunale, regionale, nasjonale, nordiske og europeiske verkemiddel Finansieringsordningar Marin sektor Kommunale, regionale, nasjonale, nordiske og europeiske verkemiddel INNHALD 1.0 INNLEIING 5 1.1 Mal for opplysningar om finansieringskjelde 6 1.2 Skjematisk oversikt

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE

NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE Hallingdal NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE 2014-2018 2014 U t k a s t f o r h ø y r i n g r e v i d e r t 2 2. 0 4 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMANDRAG... 3 1.1 ORGANISERING AV ARBEIDET... 3 1.2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam Ål kommune Foto: Heidi Oskam Strategisk Næringsplan 2013-2016 Foto: Heidi Oskam Vedteken i kommunestyret 15.11.2012 Innhald 1. Næringskommunen i Ål 1.1 Strategisk næringsplan 3 1.2 Kva er strategisk næringsplanlegging

Detaljer

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013.

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013. Årsmøtesaker 2013 Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Postboks 444 5403 Stord Tlf 53456790 Epost: firmapost@samarbeidsraadetsunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no 1 Innhaldsliste: Styret

Detaljer

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion Venstre meiner at fylkeskommunen skal erstattast av eit nytt folkevald regionalt nivå med færre, større og sterkare

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI

Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI Høyringsutkast Juni 2015 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utgangspunktet... 4 3. Organisering av arbeidet... 5 4. Analyse status og utviklingstrekk...

Detaljer

Regional utvikling (REGUT)

Regional utvikling (REGUT) Sluttrapport Regional utvikling (REGUT) September 2004 Forskingsprogrammet Regional utvikling (REGUT) Programstyret sin sluttrapport (Behandlet av Norges forskningsråd, Divisjonsstyret for store satsingar,

Detaljer

Plan for formidling. Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014

Plan for formidling. Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014 2014 Plan for formidling Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014 1 Innleiing I tilskotsbrevet for 2013 varslar Kulturdepartementet at det i budsjettsøknaden for 2015 må vera ein «omtale av plan, status og strategiar

Detaljer

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan HELSE2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan Godkjent av styret for Helse Vest RHF 22.06.2011 Innhald FORORD... 4 1 SAMANDRAG... 6 2 BAKGRUNN OG INNLEIING... 8 3 KVA UTFORDRINGAR

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Bildet eigas av Telemark fylkeskommune, Fotograf: Jan Fredrik Vinje Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Skoleeigarskap... 4 1.2. Skolen i fortid og framtid...

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER

INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER TIL STYREMEDLEMMENE I RNH Dato: Torsdag 08.11.2012 Stad: Kommunehuset i Eidfjord Tid: Kl.09.30 Agenda: Klokka 09.30 Møte i Regionalt Næringsfond Hardanger

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

Innleiing. 1. Bakgrunn

Innleiing. 1. Bakgrunn Prosjektnamn.: Nyskaping i småbedriftsmiljø Prosjektansvarleg: Osterøy Utvikling ved styreleiar Hans Kvåle Prosjektleiar: Industrikonsulenten på Osterøy ved Lars Mjøs Start: April 2001 Slutt: Sommaren

Detaljer

Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.11 sak 49/11 vedlegg 1. Regionalplan for museum 2011-2014. Høyringsutkast

Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.11 sak 49/11 vedlegg 1. Regionalplan for museum 2011-2014. Høyringsutkast Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.11 sak 49/11 vedlegg 1 Regionalplan for museum 2011-2014 Høyringsutkast Fotografer: Forsidefoto: Museum Stavanger AS, fotograf Elisabeth Tønnesen Baksidefoto: Dalane

Detaljer

NITOL - Noregsnettet med IT for Open Læring

NITOL - Noregsnettet med IT for Open Læring SLUTTRAPPORT FOR NITOL - Noregsnettet med IT for Open Læring 1994-2008 15 ÅR SOM PIONER INNAN NETTBASERT LÆRING Harald Haugen, eks-hsh, harald.haugen@hsh.no Bodil Ask, eks-uia, bodil.ask@uia.no Thorleif

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Bakgrunn Fylkesbiblioteket har eit lovpålagt ansvar for å arrangere møter og kurs om bibliotekspørsmål. Hordaland

Detaljer