Regionalt utviklingsprogram Marine næringar Havbruk MA Frisk torsk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionalt utviklingsprogram Marine næringar Havbruk. 24-06MA Frisk torsk"

Transkript

1 2006

2 Saksnummer: Havbruk 24-06MA Frisk torsk Betre kunnskap, rutinar og behandling for å redusere sjukdomsproblemet og medisinbruk for torsk i oppdrett, med nasjonalt fokus. Kontakt: Jørgen Borte Norsk Sjømatsenter Adresse: Bontelabo Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: , kr: Norsk Sjømatsenter Innovasjon Norge FHL Havbruk Veterinærinstituttet Norges Fiskerihøyskole Universitetet i Bergen Norges Veterinærhøyskole Havforskningsinstituttet Oppstart: april 2006 Avslutning: september 2006 Status. Dette er eit forprosjekt som skal sjå på mogleg etablering av eit program for koordinering av FoU - innsats, samarbeid og informasjonsflyt knytt til torskehelse. Samarbeid og koordinering av FoU - innsats og informasjonsflyt om torskehelse til beste for næringsaktørane 1. Diskutere ein plan for arbeidet med relevante FoU - miljø/personar, samt holde en nær kontakt med NFR om finansiering av prosjekter samt årleg konferanse/møte. Etablere nær kontakt med FHL havbruk for å sikre kontakt og forankring blant næringsaktørane. 2. Innspel til nasjonal torskestrategi. 3. Saksframlegg til fiskeridepartementet med omsyn til eventuelle rammebetingelsar i Statsbudsjettet 2007 og eventuelt lovgiving. 4. Vurdere form og innhald i ein møteplass/årleg konferanse der forskarar og oppdrettarar møtes for å presentere og diskutere forskingsresultat innan fiskehelse. 5. Kompetanseheving av veterinærar gjennom målretta kursing. 6. Samordning av FoU - aktivitet og informasjonsflyt. 7. Førebyggjande arbeid for å unngå sjukdomsutbrot og redusere antibiotikabruk merdmiljø, driftsrutinar, lokalitetsval. 8. Openheit - utfordringar knytt til patentering av vaksinar. 9. Finansiering og organisering av programmet "Frisk torsk". Tilsegn: 24-06MA

3 Saksnummer: Havbruk BM09-06 TORSKEHELSE Kartlegging av sjukdomsagens i Hordaland Hovudmålet er å undersøka villfanga torsk frå Hordaland for potensielle fiskepatogen (Nodavirus og Francisella sp), samt å utvikle sensitive ikkje dødelege metodar for biopsiprøvetaking hos stamfisk. Kontakt: Sigurd Olav Handeland Sagafjord Seafarm as Adresse: Eldøyane 5411 Stord Telefon: Totalkostnad, kr: , kr: Verksemder i torskenæringa FoU-institusjonar Målet vert søkt nådd ved tre delprosjekt: 1. Utvikle biopsibasert metode 2. Kartlegge førekomst av patogen hos villfanga torsk 3. Undersøke langtidseffektar av biopsitaking Tilsegn: BM09-06 Oppstart: april 2006 Avslutning: desember 2007 Kartlegging av patogen i ville torskestammer i Hordaland, samt utviklinga av ikkje dødelege metodar for prøvetaking, og undersøking av langtidseffektar av prøvetaking.

4 Saksnummer: Havbruk BM08-06 PROCOD Modernisere og optimalisere produksjon av torskeyngel i kommersiell skala. Kontakt: Atle Foss Akvaplan Niva Adresse: Nordnesboder Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: , kr: Akvalan Niva Norges Forskningsråd Prosjektet vil ha fokus på løysning av flaskehalsar innan larve og yngelproduksjon; vasskvalitet, yngelkvalitet og fiskevelferd. Biologiske, vasskjemiske, logistiske og teknologiske faktorar skal undersøkast, og brukbare løysningar for problema skal verta føreslått. Tilsegn: BM08-06 Oppstart: 2006 Avslutning: 2009 PÅGÅR PROCOD progressive, modern production of juvenile Atlantic cod - prosjektet vil prøve å modernisera og effektivisera produksjon av juvenil torsk ved å løyse viktige flaskehalsar i produksjonen. Yngelkvalitet, vasskvalitet og fiskevelferd er viktige forskingstema.

5 Saksnummer : Havbruk BM03-06 Storskala optimalisering av lysstyring av oppdrett av torsk - LYSTORSK Kontakt: Jørgen Borte Norsk Sjømatsenter Adresse: Bontelabo Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: , kr: Norsk Sjømatsenter Havforskningsinstituttet Næringa Oppstart: 2005 Avslutning: 2008 Status Prosjektet vil gi storskaladokumentasjon og vidare utvikling av lysstyringsprotokollar for å utsette kjønnsmodning hos torsk i kommersielle anlegg på Vestlandet. Målet er betre protokollar for lysstyring. 1. Storskala dokumentasjon av lysstyringsprotokollar. 2. Registrering og utveksling av "best practice". 3. Kontrollerte forsøkt ved Havbrukstasjonen på Austevoll. Tilsegn: BM03-06 Tidleg kjønnsmodning er ei utfordring for lønsemd i oppdrett av torsk. Gyting i merdane kan òg vere eit trugsmål mot ville torskestammar. Dette prosjektet skal teste lysstyring i stor skala og kontrollerte forsøk. Prosjektet er ei felles satsing der fleire oppdrettsverksemder og utstyrsleverandørar deltar.

6 Saksnummer: Havbruk 07-06MA BM07-06 Riktig val av not til oppdrett av torsk - TORSKENOT Kontakt: Heidi Moe Sintef fiskeri og havbruk Adresse: 7465 Trondheim Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: RUP midlar Kompensasjonsmidlar , kr: Sintef Norsk Sjømatsenter Innovasjon Norge Marine Harvest CWS Nærøysund matfisk SANTO Villa Cod Farm Hardanger Marin Fisk Egersund Nett Tveit Oppdrett Mørenot Oppstart: 2005 Avslutning: 2007 Hovudmålet i prosjektet er å bygge kunnskap som kan bidra til å til å hindre rømming av oppdrettstorsk ved å heve kompetansen om not og produkt hos oppdrettarar og notprodusentar og bøteri. Betre rutinar og betre produkt 1. Fenomenet med napping frå torsk på not vil bli dokumentert og nøye studert. 2. Forskjellige notlinprodukt skal testast ut i praksis og vurderast. 3. Utvikla ein metode for enkelt å teste napperesistensen til notlin i eit laboratorium. 4. Utvikle metodar og teknologi som kan nyttast på notbøteri, slik at notprodusentar og notbøteri kan teste napperesistensen til notlin på same måte som dei testar brotstyrken. 5. Opprette eigen fagside på WEB for rømmingsproblematikk/ torsk i regi av torskenettverket med bidrag frå fleire forskingsinstitusjonars arbeid. Tilsegn: 07-06MA BM07-06 Prosjektet skal bygge kunnskap som bidrar til å redusere rømming av torsk. Oppdrettarar og notprodusentar skal få betre basis for utval av teknologi og rutinar. Fenomenet napping skal dokumenterast, og ulike notlinprodukt skal testast i praksis og vurderast.

7 Saksnummer: Havbruk 09-06MA Utvikling av blåskjelnæringa i Hordaland på 4 år og utarbeide ein konkret prosjektplan for hovudprosjektet. Kontakt: Terje Ledahl Hordaland blåskjelldyrkarlag Adresse: Vågsgaten Laksevåg Telefon: Totalkostnad, kr: , kr: Hordaland Blåskjelldyrkarlag 1. Avklare og konkretisere dei viktigaste utfordringane for blåskjelnæringa i Hordaland. 2. Prioritere innsatsområde 3. Forankre og foreslå effektive samarbeidsstrukturar 4. Avklare kopling og deltaking i prosjektet "Kompetanseutvikling i blåskjelnæringa" i regi av FHL og implementering av rutinar for kvalitetskontroll 5. Utarbeide ein plan for innhald og kostnader i eit hovudprosjekt Tilsegn: 09-06MA Oppstart: juni 2006 Avslutning: september 2006 Forprosjektet skal definere utfordringar og innsatsområde i et hovudprosjekt, og finne gode modellar for samarbeid mellom dyrkarane og mellom dyrkarar og mottak. Målet i forprosjektet er å definere utfordringar og innsatsområde i eit hovudprosjekt og finne gode modellar for samarbeid mellom dyrkarane og mellom dyrkarar og mottak. Vidare skal forprosjektet forankre eit hovudprosjekt som skal ha ein varigheit

8 Saksnummer: Havbruk 25-06MA BM15-06 Kompetanseutvikling i blåskjelnæringa - biomasseregistrering, kvalitet og logistikk Kontakt: Trude Nordli FHL Havbruk Adresse: Bontelabo Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: RUP midlar Kompensasjonsmidlar , kr: FHL Innovasjon Norge NIFES Blåskjelnæringa Målet med prosjektet er å gjere blåskjeldyrkarane i stand til å levere skjel av den kvaliteten marknaden etterspør, og oppnå betre lønsemd og tillit i marknaden for norske blåskjel. Etablere eit effektivt system for registrering og kommunisering av biomasse og kvalitet 1. Opplæring av kompetansepersonar som skal innarbeide og kvalitetssikre systemet. 2. Laga ei kopling mellom demoanlegg, mottak/pakkeri og salsledd Tilsegn: 25-06MA BM15-06 Oppstart: 2006 Avslutning: 2009 PÅGÅR Prosjektet skal driva kompetanseheving i blåskjelnæringa på Vestlandet gjennom utdanning av kvalitetslosar til nytte for dyrkarar, mottak og salsledd, og implementering av system for produksjon av kvalitetsskjel.

9 Saksnummer: Nettverk og profilering 12-06MA Informasjonskonferanse for blåskjelnæringa i Hordaland Holda ein konferanse for blåskjelnæringa om utfordringar næringa står ovanfor. Kontakt: Terje Ledahl Hordaland blåskjelldyrkarlag Adresse: Vågsgaten Laksevåg Telefon: Totalkostnad, kr: , kr: Hordaland blåskjelldyrkarlag Oppstart: januar 2006 Avslutning: januar Samle flest mogleg av blåskjeldyrkarane i Hordaland 2. Gje innspel til Nettverksprosjektet i Hordaland 3. Lagast ei skriftleg oppsummering frå møtet som skal nyttast i vidare arbeid med å lage ein strategi for næringa og etablere eit Nettverksprosjekt for blåskjeldyrkarar/aktørar i Hordaland. Tilsegn: 12-06MA Det skal arrangerast ein dagskonferanse/samling for blåskjelaktørane i Hordaland 21. januar Konferansen vil ha spesiell vekt på dei utfordringane som næringa står overfor. Det vert vidare lagt vekt på presentasjon av m.a. resultata av kvalitetsarbeid frå Trøndelag, aktuelle blåskjelprosjekt i Hordaland og ny kunnskap frå forskinga..

10 Saksnummer: Nettverk og profilering 10-06MA NET-østers Fase 2 Prosjektet skal leggja til rettes for etablering av ei levedyktig østersnæring. Kontakt: Gro Jensen Gjerde Samarbeidsrådet for Sunnhordland Adresse: Postboks Stord Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: , kr: Samarbeidsrådet for Sunnhordland Diverse østersdyrkarar 1. Heve kompetansen mellom dyrkarane. 2. Implementere rutinar for dyrking av kvalitetsskjel 3. Utarbeide ein modell for marknadsføring 4. Påverknads- og informasjonsarbeid for betre rammevilkår 5. Vurdere eit årleg østersarrangement i Sunnhordland 6. Utvikle planar for nye prosjekt Tilsegn: 10-06MA Oppstart: januar 2006 Avslutning: desember 2008 Prosjektet er eit samarbeid om næringsutvikling mellom østersdyrkarar, med utgangspunkt i østersklynga i Sunnhordland. Det skal byggje opp kompetanse innan kvalitetsproduksjon og marknad, samt drive utveksling av erfaringar om teknologi.

11 Saksnummer: Sjømat BM10-06 Marknadsanalyse for stort kamskjel Auke kunnskap og forståing for marknaden for kamskjel i Europa, med særleg fokus på dyrka kamskjel frå Vestlandet Kontakt: Adresse: Thorolf Magnesen Universitetet i Bergen, SMR Høyteknologisenteret 5020 Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: , kr: Kartlegge marknaden; med fokus på nisjemarknad 2. Utvikle en salsstrategi 3. Innleiande arbeid med produktutvikling 4. Kvalitetssikre og evaluere Tilsegn: BM10-06 FRESA Eksportutvalet for fisk UIB Oppstart: september 2006 Avslutning: desember 2009 PÅGÅR Prosjektet skal søke å auke marknadskunnskapen for norske dyrka kamskjel. Det skal skaffast til veie statistikk og faktainformasjon som viser utfordringar og muligheiter i ein internasjonal marknad.

12 Saksnummer: Havbruk 39-06IN NCE - kompetansebasert havbruk søknad med stort næringspotensial, og som vert tidela NCE status. Hovudprosjekt: Kontakt: Tor Solberg Protevs AS Adresse: Thormølensgate 55, 5008 Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: , kr: Protevs As Unifob AS Noregs forskningsråd Innovasjon Norge med programstøtte Oppstart: juni 2006 Avslutning: februar 2007 Etablere eit funksjonelt NCE innan kompetansebasert havbruk, der Hordaland spelar ei leiande rolle for å vidareutvikle aktivitetane innan prosjektet sine fokusområde både nasjonalt og internasjonalt. Initiativa og samarbeidet som vert etablert gjennom NCE søknadsprosessen skal styrke det vidare samarbeidet og samhandlinga i klynga òg dersom prosjektet ikkje vert tildela NCE status. 1. Etablere ei kjernegruppe av lokomotivbedrifter i klyngekonsortiet. 2. Saman med prosjektgruppa vert NCE konsortiets innsats- og fokusområde, her òg hovudmål og delmål, identifisert og avgrensa. 3. Inkludere ytterlegare bedrifter i konsortiet. 4. Evaluere og revidere hovudmål og delmål i samarbeid med totalkonsortiet. 5. Utforme, revidere og levere NCE søknad. Tilsegn: 39-06IN Forprosjektet skal utarbeida ein søknad om etablering av et Norwegian Center of Expertice (NCE) innen kompetansebasert havbruk innan havbruksklynga i Hordaland, i samband med ny runde i Forprosjekt: At prosjektgruppa lukkast med å synleggjera ei moden næringsklynge, og utforme ein fokusert

13 Saksnummer: Areal og miljø BM14-06 God fiskehelse i Nordhordland, etablere system for betre tilhøve m.o.t. lakselus Målet er å få kontroll med lakselussituasjonen i Nordhordland, for å betre miljø- og produksjonstilhøve, og betre tilhøva for villaksen, spesielt Vossolaksen. Dette ved å samle oppdrettarane i eit forpliktande nettverk. Kontakt: Jan-Emil Johannessen Nordhordland fiskehelsenettverk Adresse: 5281 Valestrandsfossen Telefon: Totalkostnad, kr: , kr: Nordhordland fiskehelsenettverk Akvavet Gulen AS Oppdrettarar i Nordhordland Betre miljø- og produksjonstilhøve for oppdrettsfisk med omsyn til auka lønsemd, og bidra til betre tilhøve for villaksen, særleg Vossolaksen. Oppstartshjelp til samarbeid mellom oppdrettarane gjennom forpliktande nettverk, og fagleg oppfølging frå fiskehelseteneste Tilsegn: BM14-06 Jomar Ragnhildstveit Oppstart: mai 2006 Avslutning: desember 2008

14 Saksnummer: Havbruk BM13-06 Aktiv bekjemping av Pancreas Disease (PD) i Hordaland Kontakt: Eirik Hoel VESO Trondheim Adresse: Tungasletta Trondheim Telefon: Internett: Legge til rette for et hovudprosjekt for bekjemping av PD i Hordaland Koordinert smittebekjemping gjennom forpliktande samarbeid i næringa. Tilsegn: BM13-06 Jomar Ragnhildstveit Totalkostnad, kr: , kr: FHL Havbruk, region Sør- og Vest-Noreg Veststar VESO Pan Fish Blom fiskeoppdrett Alsaker Fjordbruk Sjøtroll Havbruk Marine Harvest Oppstart: april 2006 Avslutning: november 2006 Virussjukdomen PD har blitt ein alvorleg trussel mot kommersiell oppdrett av laks og regnbogeaure på Vestlandet, særleg i Hordaland. I forprosjektet skal VESO AS leggje til rette for eit hovudprosjekt for bekjempelse av PD i Hordaland.

15 Saksnummer: Sjømat BM12-06 Kontaktstipend for studentar innan havbruk og vidareforedling av sjømat i Hordaland Kontakt: Hans Inge Algrøy Vestnorsk Havbrukslag Adresse: Bontelabo Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: , kr: Vestnorsk Havbrukslag Noregs Norsk Sjømatsenter Handelshøgskule UiB Høgskulen i Bergen med programstøtte Oppstart: mars 2006 Avslutning: desember 2006 Opprette kontaktstipend / trainee slik at aktuelle studentar innan havbruk og vidareforedling av sjømatprodukt, skal verta stimulerte til auka kontakt med bedrifter for gjennomføring av oppgåver og/eller ekskursjonar. Ordninga skal bidra til at studentar kjem i nær kontakt med næringa og omvendt, utan at dette medfører ekstra utlegg for nokon. Ordninga omfattar studentar ved Handelshøgskulen i Bergen, Høgskulen i Bergen og Universitetet i Bergen. 1. Ei ressursgruppe utarbeidde retningsliner for tildeling av kontaktstipend / midlar til trainee i Retningslinene vil på nytt verte gjennomgått etter erfaringar frå 2005 og naudsynte revideringar vil verte føretekne. 2. Retningslinene vil verte kjent for aktuelle studentar, utdanningsmiljø og vegleiarar. 3. Midlane vert lyst ut i aktuelle miljø så snart det totale beløpet til prosjektet er klart. Tilsegn: BM12-06 Inge Døskeland Ei av dei store utfordringane ved høgare utdanning innan fiskeri- og havbruk ved høgskule og Universitet i Hordaland, er å få til ein nær kontakt mellom næring, bedrifter, næringsutøvarar og studentar/vegleiarar/utanningsinstitusjonane. Eit kontaktstipend skal bidra til at studentar kjem i nær kontakt med næringa, og omvendt, utan at dette medfører ekstra utlegg for nokon.

16 Saksnummer: Nettverk og profilering 79-06MA Biomarint Industriseminar i Bergen 5 og 6. desember 2006 ingrediensar til for, næringsmidlar og helsekost innan marin ingrediensindustri (biproduktindustri), fiskemjølindustri, fiskefôrprodusentar og utstyrsleverandørar. Kontakt: Ola Flesland Fiskeriforskning Adresse: Kjerreidviken 16, 5141 Fyllingsdalen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: , kr: Utarbeide og sende ut program. 2. Invitere foredragshaldarar. 3. Planlegging og gjennomføring av seminaret. 4. Biomarint Industriseminar vert arrangert i Bergen 5. og 6. desember Tilsegn: 79-06MA Inge Døskeland Fiskeriforskning Protevs Oppstart: september 2006 Avslutning: desember 2006 Biomarint Industriseminar er ein møteplass mellom industri og forsking for innovasjon og nyskaping innan marine ingrediensar til fôr, næringsmidlar og helsekost. Seminaret skal bidra til innovasjon og nyskaping og bidra til spreiing av nyhende innan marine

17 Saksnummer: Nettverk og profilering 49-06MA Konferanse "Det Marine Hordaland 2006" Kontakt: Inge Døskeland, Arbeidslag Verdiskaping i kystsona Adresse: Pb Bergen Telefon: Internett: Synleggjere resultat frå våre marine RUP og Kompensasjons - prosjekt dei 2-3 siste åra. Synleggjere som ein regional utviklingsaktør i marine næringar. Kritisk gjennomgang av Hordaland fylkeskommune sine aktivitetar innafor marin næringsutvikling. Sjå alle marine RUP i samanheng. Informasjonsutveksling og synergi mellom aktørane i prosjekta. Konferanse med framlegging av dei marine RUP - prosjekta Tilsegn: 49-06MA Totalkostnad, kr: , kr: Oppstart: juli 2006 Avslutning: november 2006 Det marine Hordaland er ein konferanse for å synleggjere resultat frå marine RUP og KOMPprosjekt dei 2-3 siste åra.

18 Saksnummer: Nettverk og profilering 29-06MA Møteplass marin finans, industri, gründarar, visuelle miljø, forvaltning med meir. Kontakt: Tor Solberg Protevs AS Adresse: Thormølensgate 55, 5008 Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: , kr: Synleggjere for næringslivet dei sterke fagmiljø i Bergen og Hordaland, og andre delar av Vestlandet. Grunnlaget er biologiske fag med støtte frå økonomi, jus og teknologi. Tilsegn: 29-06MA Protevs AS Innovasjon Norge Bergen Næringsråd Fiskeriforum vest Oppstart: januar 2006 Avslutning: desember 2007 Prosjektet er ei vidareføring og utvikling av eit forum/møteplass der møte mellom næring, forsking, forvaltning og andre vert invitert til fagleg innlegg innan definerte tema med mål om kontakt og utvikling av nye konsept og næringar innan Marin sektor. Målet er næringsutvikling innan marin sektor ved å skape kommunikasjon mellom forsking, næring,

19 Saksnummer: Sjømat 05-06MA Sjømat for alle 2006 Kontakt: Odd Jordheim Fiskeriforum Vest Adresse: Bontelabo Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: , kr: Fiskeriforum Vest Bergen Vitensenter FoU-miljø Akvariet FKD Bergen kokkenes Mesterlaug NFR Hordaland Fylkeskommune Oppstart: oktober 2005 Avslutning: oktober 2006 Sette sjømatprodukt i sentrum og synleggjere Noreg som leiande kunnskapsarena innan marin sektor Formidle kunnskap om sjømat og stimulere til næringsutvikling Auke verdiskaping knytt til utnytting av havets ressursar. Uvikle "Sjømat for alle" til eit sentralt nasjonalt og internasjonalt arrangement Sjømat for alle skal vende seg til både fagmiljøa, næringa og konsumentar 1. Konferanse 2. Butikkaktivitetar 3. Open publikumsdag, Forsking ut til forbrukar. 4. Aktivitetar for barn og unge 5. Nedsette komité for 2007-arrangementet Tilsegn: 05-06MA Inge Døskeland "Sjømat for alle" er eit publikumsarrangement og ei fagleg konferanse i Bergen der profilering av sjømat, sjømatprodukter og internasjonal marin forsking er sentrale element..

20 Saksnummer: Sjømat BM05-06 Produktutvikling og design sjømat Kontakt: Kari Holmefjord Vervik Marin Vest, Innovasjon Norge Adresse: Boks 8034, 4068 Stavanger Telefon: innovasjonnorge.no Internett: Totalkostnad, kr: , kr: Innovasjon Noreg Sogn og Fjordane fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Oppstart: mars 2006 Avslutning: desember 2009 Økt lønnsemd som fjølge av auka kunnskap om produktutvikling og forståing av behov og trendar i marknaden Bidra til nyskaping av sjømatprodukt via strukturert produktutvikling gjennom kompetanseheving Auka bevisstgjering rundt målgruppe, marknadspotensial og marknadsstrategi. Dette vil vera ein føresetnad for å kunne gjennomføre ein målretta og strategisk designprosess. 1. Diskutere og definere bedrifta sitt designbehov 2. Kurs i produktutvikling, merkevarestrategi og design. 3. Bruk av LOS ordninga i Marin Vest for rettleiing i samband med Skattefunn og andre ordningar. 4. Fagleg oppfølging av tidlegare kursdeltakarar. Tilsegn: BM05-06 Inge Døskeland Prosjektet er ein marknadsorientering ved å utvikle ein merkevarestrategi i sjømatbedrifter, som skal resultere i systematisk produktutvikling, og formidling av bedrifta og produkta sine verdiar ved hjelp av design.

21 Saksnummer: Sjømat BM06-06 Smak av kysten Kontakt: Odd Jordheim Norsk Sjømatsenter Adresse: Bontellabo Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: , kr: Norsk Sjømatsenter Oppstart: mars 2006 Avslutning: desember 2007 Planlagt vidareført Prosjektet har som målsetjing å auke bruken av sjømat ved å tilby bebuarar, tilreisande og norske/utanlandske turistar unike sjømatopplevingar gjennom sterkare samorganisering av lokal, kystbasert sjømat, næringsutvikling og kulturformidling. norske/utanlandske turistar unike sjømatopplevingar gjennom sterkare samorganisering av lokal, kystbasert sjømat, næringsutvikling og kulturformidling. Delmål Auke omsetjinga av regionale sjømatprodukt i hotell- restaurant- og catering marknaden, samt i daglegvarehandelen langs kysten. Auke utnyttinga av allereie gjennomførte investeringar. Utvikle og tydeleggjere sjømatprodukt for å forbetre det totale reiselivsproduktet i Noreg og sikre at turistane får levert god kvalitet òg på matopplevinga. Fremme samarbeid, erfaringsutveksling og kompetanseoverføring mellom aktørane i bransjen, og gjere bruk av den betydelege kompetanse som til dømes UIB, HI og NIFES har på dette området. Bidra til en kontinuerlig kvalitets- og produktutviklingsprosess med vekt på å utnytte det store mangfaldet av kystens ressursar. Etablere ein identitet for sjømatprodukt som kan kommuniserast 1. Nettverksarbeid 2. Kvalitetsutvikling 3. Produktutvikling 4. Kompetanseheving 5. Distribusjon 6. Marknadsføring og informasjon 7. Kurs Tilsegn: BM06-06 Hovudmål Gurid S. Ihler Prosjektet har som målsetjing å auke bruken av sjømat ved å tilby bebuarar, tilreisande og

22 Saksnummer: Havbruk BM11-06 Kvalitetssystem i havbruksnæringa med fokus på fiskehelse Kontakt: Hans Inge Algrøy Vestnorsk Havbrukslag Adresse: Bontelabo Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: , kr: Vestnorsk Havbrukslag Essentia AS Mattilsynet Oppstart: 2006 Avslutning: 2007 Prosjektet " Kvalitetssystem i havbruksnæringa" har som hovudmålsetting å bidra til å utvikle internkontrollsystem for helseområdet i medhald av IK-akva forskrifta for å redusere smittepressest og betre sjukdomssituasjonen sør og nord i Hordaland. Lage oversikt over krav frå styresmaktene i Matlova, IK-akva og den nye Akvakulturdriftsforskrifta. Kartlegge måle- og registreringsrutinar i oppdrettsverksemdene for sentrale helsevelferdsindikatorar. Avdekke område som er kritisk for næringa og som må følgjast opp gjennom fellestiltak som opplæring, informasjon eller andre tiltak (t.d. område tiltak). 1. Kartlegge kva slags livsløpsdata og produksjonsdata som oppdrettarane nytter i sjøfasen for smoltinnsettgrupper og avklare kva slags data som skal registrerast vidare i prosjektet. 2. Skaffe oversikt over krav, fastsetting av mål (standard og metodar for måling) og døme på dokumentasjon. 3. Analyse av data og vurdering av resultat i den første fasen i sjø. 4. Vurdera behov for tiltak som aktørane bør utgreie som felles tiltak i ulike område. Tilsegn: BM11-06 Utvikle internkontrollsystem for helseområdet i medhald av IK-akva forskrifta for å redusere smittepressest og betre sjukdomssituasjonen i sør og nord Hordaland.

23 Saksnummer: Sjømat BM04-06 Besøksanlegg og tilrettelegging for auka bruk av sjømat i Hardanger Kontakt: Næringssjef Jan Tjosaas Kvam herad Adresse: Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: , kr: Kvam herad Norsk Tradisjonsfisk Oppstart: mars 2006 Avslutning: juli 2006 Forprosjektet skal etablere kontakt mellom produsentar av sjømat og serveringsstader i Hardanger og legge til rette for bruk av oppdrettsanlegg som del av opplevingstilbod i reiselivet. Legge til rette for ein auka bruk av lokalt produsert sjømat i reiselivsverksemder i Hardanger. Legge grunnlag for etablering av besøkstilbod på oppdrettsanlegg og få inn meir lokalprodusert sjømat i reiselivsverksemdene i Hardanger. Med bakgrunn i resultata av arbeidet utarbeide prosjektplan for eit hovudprosjekt. 1. Kartlegge og intervjue lokale tilbydarar/produsentar av sjømat, serveringsstader og andre interessentar i Hardanger. 2. Undersøke og besøke etablerte besøksanlegg for sjømat. 3. Avklare lokalisering av plassering for besøks- og matoppleving. 4. Samordne med prosjektet "Hardangermat på alle fat" og samarbeide med "Tradisjonsfisk" og Norsk Sjømatsenter. I Hardangerfjorden er det eit sterkt akvakulturmiljø, med produksjon av laks, sjøaure og blåskjel. Samstundes er Hardanger eit av Noregs best besøkte reisemål. Gjennom prosjektet vil ein synleggjere produksjonen av lokalt dyrka sjømat og å tilby smaksopplevingar. Tilsegn: BM04-06 Inge Døskeland

24 Saksnummer: Havbruk 34-06MA Nasjonalt senter for utvikling av fôr til nye marine oppdrettsartar i Bergen Kontakt: Jørgen Borten Norsk Sjømatsenter Adresse: Bontelabo Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: , kr: Norsk Sjømatsenter Fiskeriforskning Oppstart: juni 2006 Avslutning: september 2006 støtte til oppretting av eit nasjonalt senter for utvikling av fôr til nye marine oppdrettsartar i Bergen. I tillegg skal forprosjektet: Etablere plan for eit hovudprosjekt. Utrede ressursmessige konsekvensar ved etablering av senteret Utrede Fiskeriforskning sin posisjon innan fagfeltet 1. Kartleggje aktuell kompetanse og interessesenter 2. Marknadsmessige tilhøve for drift og etablering 3. Kartleggje aktuelle lokalitetar for senteret 4. Utarbeide plan for etablering og utvikling av konsesjonen, oppbygging av senteret 5. Utforma rapport som støttegrunnlag for ev. politisk tilslutning Tilsegn: 34-06MA Inge Døskeland Dette prosjektet er eit forprosjekt for etablering av eit nasjonalt senter for utvikling av fôr til nye marine oppdrettsartar i Bergen. Forprosjektet skal munne ut i ein rapport som kan nyttast som grunnlag for eventuell regional politisk

25 Saksnummer: Sjømat 27-06MA Visningsanlegg for oppdrett av laks og aure i Øygarden Kontakt: Bernt Hjørnevik Øygarden kommune Adresse: Jensvardvegen 5336 Tjeldstø Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: , kr: Øygarden kommune Kystmuseet Vestnorsk havbrukslag Sotra vidaregåande Noregs Vel skule Oppdrettsverksemd Oppstart: juli 2006 Avslutning: november 2006 Utvikla ein detaljert prosjektplan med aktivitetar for hovudprosjektet, etablera eit selskap av interessentar som skal delta i hovudprosjektet og vera ansvarleg for søknaden om konsesjon, etablering og drift av visningsanlegget. Mål for eit eventuelt hovudprosjekt vil vera å etablere eit visningsanlegg for oppdrett av laks og aure i Øygarden. Anlegget vil ha funksjon for heile fylket og vil kunne verte mønster for fleire etableringar. 1. Kartleggja aktuelle interessentar. 2. Etablera eit eigedoms- og driftsselskap som skal søkje om konsesjon, utvikle og drive visningssenteret. 3. Kartleggja aktuelle oppdrettslokalitetar og lokalitetar for eit visningssenter i Øygarden. 4. Etablera eit formalisert samarbeid til andre visningssenter i Hordaland m. v. 5. Utarbeide plan for etablering og utvikling av utstillingskonsesjonen, oppbygging av visningssenteret med forslag til aktivitetar og aktuelle produkt som skal bli tilbode i senteret. Tilsegn: 27-06MA Inge Døskeland Det er opna for tildeling av visningskonsesjonar. Øygarden kommune har vist interesse for å opprette eit visningsanlegg i tilknyting til Kystmuseet og Nordsjøløypa for opplevingar, formidling, profilering og kundepleie.

26 Saksnummer: Areal og miljø 89-06MA BM42-06 Utvikling av GIS-verktøy for rasjonell havbruksplanlegging - Eit samarbeid på Vestlandet Som grunnlag for utvikling av eit system til nytte i arealplanlegging og som slutningsstøtte, vil ein i dette prosjektet arbeide for systematisering av parameter for lokalisering, framskaffe data, utvikle og tilpasse datamodell og teste det i eit pilotområde Kontakt: Inge Døskeland, Verdiskaping i kystsona Adresse: Pb Bergen Telefon: Internett: Totalkostnad, kr: RUP midlar Kompensasjonsmidlar , kr: Hordaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Sogn og Fjordane fylkeskommune Innovasjon Norge Utvikle og systematisere kunnskapsgrunnlag om optimal lokalisering av ulike havbruksartar - fokus på marin fisk og skjell Framskaffe og ta i bruk grunnlagsdata av høg kvalitet og relevans Utvikle ein datamodell og eit velfungerande beslutningsstøttesystem tilpassa fylkeskommunane si rolle i overordna planlegging, rådgjeving og politikkutforming 1. Velje ut test-art/artar. 2. Knytte ekspertise til på desse felta og gjennomføre simulering og test i eit eller fleire geografiske område Tilsegn: 89-06MA BM42-06 Oppstart: oktober 2006 Avslutning: desember 2007

2003-2009 MARINE UTVIKLINGSPROSJEKT I HORDALAND. Verdiskaping i kystsona

2003-2009 MARINE UTVIKLINGSPROSJEKT I HORDALAND. Verdiskaping i kystsona MARINE UTVIKLINGSPROSJEKT I HORDALAND 2003-2009 Verdiskaping i kystsona Hordaland fylkeskommune definerer marin næring som ei næring der regionen har særlege føremoner, og som det skal satsast på. Gjennom

Detaljer

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Fagdag bringebær, Vik 27. 11. 2009 Torbjørn Takle Føregangsfylke økologisk landbruk - bakgrunn Nasjonal handlingsplan 15 % økologisk produksjon og forbruk i 2015

Detaljer

VR-sak 17/14: OPPFØLGING AV MARIN STRATEGI FOR VESTLANDET

VR-sak 17/14: OPPFØLGING AV MARIN STRATEGI FOR VESTLANDET Saksutredning: VR-sak 17/14: OPPFØLGING AV MARIN STRATEGI FOR VESTLANDET Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Bakgrunn Vestlandsrådet vedtok tysdag 3. desember i sak 26/13 «Marin Strategi for Vestlandet»,

Detaljer

10007MA Besøk frå Hordaland til det 4 Health-Sea symposiet og bedrifter i venskapsfylket Nedre Normandie

10007MA Besøk frå Hordaland til det 4 Health-Sea symposiet og bedrifter i venskapsfylket Nedre Normandie 2007 Saksnummer: 200708709 Sjømat 10007MA Besøk frå Hordaland til det 4 Health-Sea symposiet og bedrifter i venskapsfylket Nedre Normandie Ei gruppe samansett av deltakarar frå Hordaland fylkeskommune,

Detaljer

AHA! Arbeidsprogram Heilskapleg akvakulturforvaltning. Oppstartskonferanse AHA! Leikanger 6. april 2011

AHA! Arbeidsprogram Heilskapleg akvakulturforvaltning. Oppstartskonferanse AHA! Leikanger 6. april 2011 AHA! Arbeidsprogram Heilskapleg akvakulturforvaltning Oppstartskonferanse AHA! Leikanger 6. april 2011 Bakgrunn for programmet 1) Forvaltingsreforma Fylkeskommunane fekk nytt ansvarsområde frå 2010 2)

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø som er utviklingsaktørar for dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE TRAINEE I SOGN OG FJORDANE Prosjektplan for Framtidsfylket Trainee frå og med haust 2014 Framtidsfylket Trainee er den einaste fylkesdekkjande traineeordninga i landet for kandidatar med bachelor- eller

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

Kvam herad. Forslag til forskrift om særskilde krav til akvakultrrelatert verksemd i Hardangerfjorden-høyringsuttale frå Kvam herad

Kvam herad. Forslag til forskrift om særskilde krav til akvakultrrelatert verksemd i Hardangerfjorden-høyringsuttale frå Kvam herad Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 23.10.2009 032/09 KAWV Kvam heradsstyre 10.11.2009 094/09 KAWV Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv:

Detaljer

Rekruttering til marin sektor 2011-2014. Rådgjevarsamling 24.01.2012 Trond Wahl

Rekruttering til marin sektor 2011-2014. Rådgjevarsamling 24.01.2012 Trond Wahl Rekruttering til marin sektor 2011-2014. Rådgjevarsamling 24.01.2012 Trond Wahl Et nasjonalt rekrutterings- og kompetanseprosjekt for marin sektor i regi av Fiskeri- og kystdepartementet Om Sett Sjøbein

Detaljer

HØYRING NYE BESTEMMELSER OM TORSKEOPPDRETT

HØYRING NYE BESTEMMELSER OM TORSKEOPPDRETT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Avdeling for Strategi og næring Arkivsak 200908392-2 Arkivnr. 313 Saksh. Hanson, Siri Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 18.11.2009-19.11.2009 HØYRING NYE BESTEMMELSER OM TORSKEOPPDRETT

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Regional Næringsstrategi for Hardanger Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Bakgrunn Initiativ frå Hardanger Næringsråd Vedtak i Hardangerrådet Prosjektleiing frå Næringshagen i Odda Styringsgruppe

Detaljer

Prosjektplan. - Forlenging av Nordsjøruta frå Bergen til Leirvåg

Prosjektplan. - Forlenging av Nordsjøruta frå Bergen til Leirvåg Prosjektplan - Forlenging av Nordsjøruta frå Bergen til Leirvåg Prosjektansvarleg: Gro Røhne Andersen, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Nordhordland Reiselivslag Prosjektstart: 01.09.2009

Detaljer

Velkomne til fellessamling for prosjektet. "Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane

Velkomne til fellessamling for prosjektet. Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane Velkomne til fellessamling for prosjektet "Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane 2 Jan Program (1) Kveld 18.april Tema 19.30-19.45 Fordrink og velkomen til samling v/jan Heggheim 19.45-20.15

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Tysnes kommune Postboks 110 5685 UGGDAL Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 16. mai 2007 200606323-6/135.3/HIND 06/00188 REGIONALT

Detaljer

Handlingsprogram Havbruk og Fiskeri 2008

Handlingsprogram Havbruk og Fiskeri 2008 Handlingsprogram Havbruk og Fiskeri 2008 Bakgrunnsdokument: Strategidokument Havbruk og fiskeri (juni 2005) med tilføyingar/endringar utført av prosjektstyre for Havbruk og fiskeri i mai 2006. Handlingsplan

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Forsking i kommunal sektor - kva gjer vi? Regionalt forskingsfond, Vestlandet. Styreleiar Åshild Kjelsnes og seniorrådgivar Randi Lotsberg.

Forsking i kommunal sektor - kva gjer vi? Regionalt forskingsfond, Vestlandet. Styreleiar Åshild Kjelsnes og seniorrådgivar Randi Lotsberg. Forsking i kommunal sektor - kva gjer vi? Regionalt forskingsfond, Vestlandet Styreleiar Åshild Kjelsnes og seniorrådgivar Randi Lotsberg. Formålet med regionale forskingsfond 1. Regionale forskningsfond

Detaljer

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?»

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?» «Brød av sirkus?» Bakgrunn Om lag halvparten av dei arbeidsplassane vi har om ti år, er enno ikkje skapt. Å la gode idear vekse fram er ei sikker investering for verdiskaping i framtida Innovasjon og omstilling

Detaljer

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD Styrkje kommunane som lokale utviklingsaktørar. LUK skal utviklast gjennom skreddarsaum mellom nasjonalt program, fylkeskommunale program og kommunane. Formålet

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - UTTKAST TIL FORSKRIFT OM SÆRSKILTE KRAV TIL AKVAKULTURRELATERT VERKSEMD I HARDANGERFJORDEN

HØYRINGSUTTALE - UTTKAST TIL FORSKRIFT OM SÆRSKILTE KRAV TIL AKVAKULTURRELATERT VERKSEMD I HARDANGERFJORDEN Jnr.1135.11 Sos Fiskeri og kystdepartementet Postboks 8118 Dep. 0032 OSLO HØYRINGSUTTALE - UTTKAST TIL FORSKRIFT OM SÆRSKILTE KRAV TIL AKVAKULTURRELATERT VERKSEMD I HARDANGERFJORDEN Samarbeidsrådet for

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal For å sikre ei breiast muleg deltaking i arbeidet med Fylkesplan 2013-2016 skal det utarbeidast ein kommunikasjonsplan. Mål for

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv Arve Tokvam, Aurland Prosjektteneste AS Tradisjonsnæringar som verkemiddel for å skape meir attraktive lokalsamfunn! Tradisjonsnæringar?

Detaljer

Kunst, idear, dugnad og pengar eller litt om kulturbasert næring i Eid og andre stader. Magni Hjertenes Flyum, VAKN Bremanger 4.

Kunst, idear, dugnad og pengar eller litt om kulturbasert næring i Eid og andre stader. Magni Hjertenes Flyum, VAKN Bremanger 4. Kunst, idear, dugnad og pengar eller litt om kulturbasert næring i Eid og andre stader Magni Hjertenes Flyum, VAKN Bremanger 4. juni 2014 VAKN skal gjere det lettare å drive kulturnæring og kulturbasert

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

DET KONGELIGE MILJ ØVERNDEPARTEMENT. Invitasjon til å delta i verdiskapingsprogram på kulturminneområdet

DET KONGELIGE MILJ ØVERNDEPARTEMENT. Invitasjon til å delta i verdiskapingsprogram på kulturminneområdet DET KONGELIGE MILJ ØVERNDEPARTEMENT " ^ l "HORDALAND FYLKESKOMMUNE] Statsråden Baknr.ÅO ^O &>y~dok.nr. / Likelydande til fylkeskommunane 1 3 SEPT. 2005 Arkivnr, fa^d Saksh, Eksp. U.off. Dykkar ref Vår

Detaljer

MOTTAKER MOTTAKERS REF./KONTAKTPERSON ELEKTRONISK ARKIVKODE KONTAKTPERSON I SINTEF ANTALL SIDER OG BILAG. 2006-08-30 Jostein Storøy, forskningssjef

MOTTAKER MOTTAKERS REF./KONTAKTPERSON ELEKTRONISK ARKIVKODE KONTAKTPERSON I SINTEF ANTALL SIDER OG BILAG. 2006-08-30 Jostein Storøy, forskningssjef TITTEL PROSJEKTPLAN SINTEF Fiskeri og havbruk AS Havbruksteknologi Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: SINTEF Sealab Brattørkaia 17B Telefon: 4000 5350 Telefaks: 932 70 701 E-post: fish@sintef.no

Detaljer

Prosjektplan. - Skilting Haugastøl - Bergen. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland. Delprosjekt: Felles informasjon Trykt og web

Prosjektplan. - Skilting Haugastøl - Bergen. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland. Delprosjekt: Felles informasjon Trykt og web Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland Nordsjøruta Bergen- Mongstad Utvikling av 2 Syklist velkommen destinasjoner Skilting Haugastøl- Bergen Sykkeltrasé Rallarvegen til Ulvik Hardangerfjordruta Leirvik-Voss

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015. Løyve i perioden til no i 2015 11. Avslag i perioden til no i 2015 0

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015. Løyve i perioden til no i 2015 11. Avslag i perioden til no i 2015 0 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 05.08.2015 51527/2015 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015 Status akvakulturforvalting og fiskeri per juli 2015 Akvakulturforvalting

Detaljer

Bygd, reiseliv og universell utforming felles og same sak

Bygd, reiseliv og universell utforming felles og same sak Bygd, reiseliv og universell utforming felles og same sak Kva er universell utforming? Klare verdiar og haldningar, ha eit ope syn på samfunnet, gjere klare politiske prioriteringar, ha kunnskap, evne

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-634 Objekt: Uttale frå Kvam herad i samband med søknad om ny lokalitet for oppdrett av matfisk av laks og aure ved Tveitnes

Kvam herad. Arkiv: N-634 Objekt: Uttale frå Kvam herad i samband med søknad om ny lokalitet for oppdrett av matfisk av laks og aure ved Tveitnes Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 18.01.2008 002/08 JONE Kvam heradsstyre 05.02.2008 005/08 JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv:

Detaljer

Strategi Forord

Strategi Forord Forord Distriktssenteret sin Strategi 2020 skal vere eit praktisk verktøy til inspirasjon i vårt daglege arbeid. Strategi 2020 skal sikre oss god retning og måloppnåing. På den måten kan lokalt utviklingsarbeid

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 SAMFUNNSOPPDRAGET gh UTDANNING FORSKING FORMIDLING De statlige høgskolene skal medvirke til forskning, utviklingsarbeid,

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Strandsoneforvaltning i Sunnhordland. Innlegg på samling av kystsonenettverkene i Bergen 24. nov. 2010 ved prosjektleiar Tore Bjelland

Strandsoneforvaltning i Sunnhordland. Innlegg på samling av kystsonenettverkene i Bergen 24. nov. 2010 ved prosjektleiar Tore Bjelland Strandsoneforvaltning i Sunnhordland Innlegg på samling av kystsonenettverkene i Bergen 24. nov. 2010 ved prosjektleiar Tore Bjelland Sunnhordlandsregionen Austevoll Bømlo Etne Fitjar Kvinnherad Stord

Detaljer

Solfrid Borge leiar i prosjektgruppa Lars Ueland Kobro forskar - Telemarksforsking

Solfrid Borge leiar i prosjektgruppa Lars Ueland Kobro forskar - Telemarksforsking DIKTARVEGEN OG FRAMTIDA Solfrid Borge leiar i prosjektgruppa Lars Ueland Kobro forskar - Telemarksforsking Idé og oppstart Ideen om Diktarvegen vert unnfanga i 2008 under eit frukostmøte på Hotell Bondeheimen

Detaljer

Status havbruksforvaltning i fylkeskommunen og veien videre

Status havbruksforvaltning i fylkeskommunen og veien videre Status havbruksforvaltning i fylkeskommunen og veien videre Cecilie Flatnes Myklebust Rådgivar akvakultur Regional- og næringsavdelinga Møre og Romsdal fylkeskommune Kva er ei fylkeskommune? Før rikssamlinga

Detaljer

VestMarin. Årsrapport 2012

VestMarin. Årsrapport 2012 VestMarin Årsrapport 2012 Bergen, 7. mars 2013 Bakgrunn Denne årsrapporten omfattar aktiviteten i samarbeidsarenaen for dei fire vestlandsfylka ; Vestlandssamarbeidet marin satsing (VestMarin) i 2012.

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES Desse møtte: Edvard J. Stangeland Odd Harald Hovland Sverre Olav Svarstad Elling

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

Arkivsak 200900040-5 Arkivnr. 313 Saksh. Døskeland, Inge. Fylkesutvalet 18.02.2009-19.02.2009

Arkivsak 200900040-5 Arkivnr. 313 Saksh. Døskeland, Inge. Fylkesutvalet 18.02.2009-19.02.2009 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi og Næringsavdelinga Arkivsak 200900040-5 Arkivnr. 313 Saksh. Døskeland, Inge Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 18.02.2009-19.02.2009 HØYRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM TILDELING

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

REKRUTERINGSARBEIDET I HALLINGDAL Felles utgangspunkt, kva er problemstillingane

REKRUTERINGSARBEIDET I HALLINGDAL Felles utgangspunkt, kva er problemstillingane REKRUTERINGSARBEIDET I HALLINGDAL Felles utgangspunkt, kva er problemstillingane Befolkningsutvikling Endring i næringsstruktur Skapa nye arbeidsplassar Arbeidskraft Kva type arbeidskraft Kva gjer me?

Detaljer

Prosjektplan for Båt-og kystturisme i Hordaland

Prosjektplan for Båt-og kystturisme i Hordaland Prosjektplan for Båt- og kystturisme i Hordaland 1 Prosjektplan for Båt-og kystturisme i Hordaland Sunnhordland og Nordhordland 1. BAKGRUNN OG MÅL 1.1 Bakgrunn Gode økonomiske tider i Norge og meir fritid,

Detaljer

Kapittel I. Generelle føresegner

Kapittel I. Generelle føresegner Utkast til forskrift om tildeling av løyve til havbruk med matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn i 2013 Fastsett av Fiskeri- og kystdepartementet xxx med heimel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om

Detaljer

ETABLERING OG FINANSIERING AV KNOWLEDGE HUB I BERGEN

ETABLERING OG FINANSIERING AV KNOWLEDGE HUB I BERGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201307275-5 Arkivnr. 146 Saksh. Hagala, Yngvar Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 25.09.2013-26.09.2013 ETABLERING OG FINANSIERING AV KNOWLEDGE

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Vaksdal Venstre «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Eit liberalt Vaksdal Næring og nyskaping Venstre vil legge betre til rette for næring

Detaljer

86-08MA Fiskesprell i Hordaland

86-08MA Fiskesprell i Hordaland 2008 Saksnummer: 200809788 Sjømat 86-08MA Fiskesprell i Hordaland og dels gjennomføringsvilje og evne. I første omgang vert kommunane Askøy, Austrheim, Fusa, Kvam, Kvinnherad og Stord vurdert. Involvera

Detaljer

Tiltaksforum. - Etablerartilskot

Tiltaksforum. - Etablerartilskot Tiltaksforum - Etablerartilskot 11. November 2014 Vi gjev lokale idéar globale moglegheiter Vår strategi 2013-2016 Føremål: Innovasjon Noreg sitt føremål er å vere Staten og Fylkeskommunane sitt verkemiddel

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga MØTEREFERAT Referat frå: styremøte i Vestkystparken Møtedato: 29. april 2011 Tid: 0900-1100 Møteleiar: Hilde Gunn Bjelde Møtestad: Preikestolhytta Arkivsak:

Detaljer

Vedlegg SNP 2015 2018 Side 1. Strategisk næringsplan 2015-2018

Vedlegg SNP 2015 2018 Side 1. Strategisk næringsplan 2015-2018 Vedlegg SNP 2018 Side 1 Strategisk næringsplan -2018 HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram Vedlegg SNP 2018 Side 2 1. Årdal skal legga til rette for å skapa nye lønsame arbeidsplassar. 1.1. Nyskaping Med nyskaping

Detaljer

Strateginotat for reiselivsutvikling 2006-2008

Strateginotat for reiselivsutvikling 2006-2008 Strateginotat for reiselivsutvikling 2006-2008 Innhald Føremål... 5 Bakgrunn... 7 Visjon... 8 Mål... 8 Strategiar... 9 Konkretisering av satsing knytt til strategiane... 11 Resultatmål for alle strategiane

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019 Vedlegg SNP 2019 Side 1 Strategisk næringsplan HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram Vedlegg SNP 2019 Side 2 1. Årdal skal legga til rette for å skapa nye lønsame arbeidsplassar. 1.1. Nyskaping Med nyskaping

Detaljer

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE Program for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE Starten Statistikk har vist at det er mindre nyetablering i Møre og Romsdal enn i resten av landet.

Detaljer

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56 Austevoll kommune Hordaland Fylkeskommune 5020 BERGEN Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref. 24.11.2016 John Tveit 16/343-56 Melding om vedtak Høyringsuttale frå Austevoll kommune til intensjonsplan for

Detaljer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø og utviklingsaktørar innan dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2014 Kort om handlingsprogrammet Årleg handlingsprogram som er tufta på «Regional Næringsplan for Hordland 2014 2017». Vedtatt av fylkesutvalet 20. februar.

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0161 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 KVAMMALOKK REVISITED - LAKMUSTESTEN

Søknadsnr. 2013-0161 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 KVAMMALOKK REVISITED - LAKMUSTESTEN Søknad Søknadsnr. 2013-0161 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn KVAMMALOKK REVISITED - LAKMUSTESTEN Kort beskrivelse Etablering og organisering av kunst- og kulturbasert næringsklynge

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll Helse Bergen 2015 Innhald 1 Organisatorisk forankring... 2 2 Lovkrav... 2 3 Føremål... 3 4 Tiltak... 3 5 Referansar:... 6 1 Organisatorisk forankring

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Talet på bedrifter innan eigedom har auka særleg sterkt i nokre av regionane rundt Bergen.

Talet på bedrifter innan eigedom har auka særleg sterkt i nokre av regionane rundt Bergen. Endringar i talet på bedrifter i Hordaland Fleire bedrifter med tilsette Talet på bedrifter i Hordaland auka 2002-2005 med 7 %. I same periode har talet på bedrifter med tilsette auka med 4,5 %. Auken

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Regionplan Agder 2020 - RUP 2012 & Setesdal! NB: Bildene i denne presentasjonen kan ikke benyttes videreuten tillatelse fra Setesdal regionråd.

Regionplan Agder 2020 - RUP 2012 & Setesdal! NB: Bildene i denne presentasjonen kan ikke benyttes videreuten tillatelse fra Setesdal regionråd. Regionplan Agder 2020 - RUP 2012 & Setesdal! NB: Bildene i denne presentasjonen kan ikke benyttes videreuten tillatelse fra Setesdal regionråd. SETESDAL SKAL VERE EIN ATTRAKTIV REGION Å BU, GJESTE OG DRIVE

Detaljer

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG Trøndelag skal bli verdens viktigste og mest innovative havbruksregion og Norges viktigste på deler av den øvrige marine sektor. er Trøndelags styringsdokument for økt verdiskaping innenfor marin sektor.

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0050 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn FOR EIGEN MASKIN Kort beskrivelse Fase 2 skal innehalde

Detaljer

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201302181-120 Arkivnr. 135.6 Saksh. Haugland, Tone Stedal Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 17.09.2013-18.09.2013 TILLEGGSAK KUP-LØYVING

Detaljer

Mobilisering av kommunar på Vestlandet til forskingsinnsats. Sekretariatsleiar Jone Engelsvold

Mobilisering av kommunar på Vestlandet til forskingsinnsats. Sekretariatsleiar Jone Engelsvold Mobilisering av kommunar på Vestlandet til forskingsinnsats Sekretariatsleiar Jone Engelsvold Tema for innlegget Behovet for nye grep Eiga satsing inn mot kommunal sektor Kompetansemekling Rådmannsgruppe/brei

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer

Marine Grunnkart i Selje, Vågsøy, Bremanger og Flora. Sogn og Fjordane fylkeskommune Trond Sundby, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Marine Grunnkart i Selje, Vågsøy, Bremanger og Flora. Sogn og Fjordane fylkeskommune Trond Sundby, Sogn og Fjordane fylkeskommune AVTALE Mellom Norges geologisk undersøkelse (NGU) og samarbeidspartnar Sogn og Fjordane fylkeskommune Om utarbeiding av Marine Grunnkart i Selje, Vågsøy, Bremanger og Flora Kartleggar: Norges geologiske

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR SYKKELBYEN STORD

PROSJEKTPLAN FOR SYKKELBYEN STORD PROSJEKTPLAN FOR SYKKELBYEN STORD 1. Mål og rammer 1.1 BAKGRUNN Stord kommune signerte 22.januar 2013 avtale om Stord som sykkelby. Avtalen er mellom Vegvesenet, Hordaland Fylkeskommune og Stord kommune.

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 28. mai 2015 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune.

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Fire skular var i perioden januar 2012 t.o.m. juni 2013 med i Utdanningsdirektoratet si satsing Vurdering for Læring (VfL). Målsetjinga var utvikling av ein vurderingskultur

Detaljer

Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

Lindåsprosjektet. Våre erfaringar med innføring av omsorgsteknologi. Konferansen Bergen 16.10.13 Eldre og bolig 2013

Lindåsprosjektet. Våre erfaringar med innføring av omsorgsteknologi. Konferansen Bergen 16.10.13 Eldre og bolig 2013 Konferansen Bergen 16.10.13 Eldre og bolig 2013 Lindåsprosjektet Omsorgsteknologi i Lindås kommune Innovasjonsprosjekt i offentleg sektor 01.08.12 31.07.15 Våre erfaringar med innføring av omsorgsteknologi

Detaljer

På tide å stenge problema inne - konsekvensar av opne anlegg

På tide å stenge problema inne - konsekvensar av opne anlegg På tide å stenge problema inne - konsekvensar av opne anlegg Jorunn Vallestad, Fagrådgiver Naturmangfald Naturvernforbundet, 20.11.2013 Marine økosystem under press - Klima/oppvarming - Overbeskatting

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer