Verdt å vite for lærebedrifter og instruktører. som har lærlinger i mediegrafikerfaget og profileringsdesignfaget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdt å vite for lærebedrifter og instruktører. som har lærlinger i mediegrafikerfaget og profileringsdesignfaget"

Transkript

1 Verdt å vite for lærebedrifter og instruktører som har lærlinger i mediegrafikerfaget og profileringsdesignfaget

2 Innhold Innledning Hvorfor ansette en lærling? Læring i bedrift - hva innebærer det? Instruktørens rolle og oppgaver... 6 Instruktørens oppgaver Krav til instruktøren Opplæringssenterets rolle og ansvar Kurstilbudet fra Opplæringssenteret Kurssyklus Valg av kurs... 8 Arbeidsmetoder Kurskompendier Spesielle kurs Kurskalenderen Fravær på kurs Vurdering og oppfølging Hva skal vurderes?...10 Hvordan skal vurderingen skje? Verktøy Lønnsberegning for lærlinger i grafisk, web og film

3 Innledning Dette heftet er en veileder og et hjelpemiddel for lærebedrifter og instruktører med ansvar for lærlinger i mediegrafikerog profileringsdesignfaget i bedrifter som er tilknyttet Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon. Formålet er å gi en lett tilgjengelig oversikt over praktiske opplysninger som er nødvendige for å fylle rollen som instruktør, samt gi råd om hvordan man skal opptre i praksis for å være en god ressurs for lærlingen. Dette skal bidra til å sikre at opplæringen skjer i henhold til læreplaner, lover/forskrifter og andre formelle krav til utdanningen, i tillegg til å gi lærlingen gode faglige og sosiale rammer omkring sin læretid. Vi henviser også til Lærlingpermen, som er lærlingens verktøy for å holde orden på papirer og å ha oversikt over aktiviteter. Denne inneholder i tillegg følgende: utdrag av Opplæringsloven læreplanen for mediegrafikerfaget retningslinjer for svenneprøven lønnsbetingelser for lærlingen diverse hjelpemidler for oppfølging og dokumentasjon 3

4 Hvorfor ansette en lærling? Dere får produktiv, motivert og lønnsom arbeidskraft som tilfører kunnskap, kreativitet og nye ideer. Lønnsom Lærlinger skaper inntekter som overstiger kostnadene ved å ansette dem. Produktiv Lærlinger bidrar til inntekter fra første dag og øker sin produktivitet gjennom læretiden. Lærlinger kan skreddersys for ønskede arbeidsoppgaver. Motivert Lærlinger er ivrige, fleksible og lojale medarbeidere som er dedikerte til jobben. Lærlinger har høy arbeidsmoral. Lærlinger bidrar til lavere turn-over og et bedre arbeidsmiljø. Kunnskap og ideer Lærlinger tilfører ny kompetanse som bedriften er avhengig av. Lærlinger er «digitale innfødte» som bringer med seg en digital kompetanse ut over skolekunnskap. Lærlinger er avanserte mediebrukere og oppdatert på nye teknologier. Lærlinger bidrar til nytenkning. Godt omdømme Ved å ta inn en lærling viser bedriften at den er med på å ta samfunnsansvar. Stadig flere kunder stiller krav om at leverandører skal ha lærlinger ansatt, og reagerer positivt på å møte disse. 4

5 Læring i bedrift - hva innebærer det? Hensikten med læretiden er å gi lærlingen praktisk trening og utvikling i faget. Målet er å utvikle fagkunnskaper, ferdigheter og holdninger til et nivå som kreves og etterspørres av bedriftene, og som gjenspeiles i læreplanen. Opplæringssenteret har et ansvar som faglig leder. Det innebærer en overordnet oppfølging av lærlingen og lærebedriften for å sikre god faglig progresjon og godt læringsmiljø. Det omfatter også støtte og bistand til instruktører, samt tilbud om kurs og andre kvalifiserende aktiviteter for lærlingene. Dette samspillet er viktig for å få til en god læretid med nødvendig progresjon, både faglig og på andre måter. Bedriften har ansvar for å gi lærlingen meningsfylte og kvalifiserende arbeidsoppgaver i henhold til læreplanen, samt veilede og følge opp lærlingen i det daglige arbeidet. Lærebedriften har arbeidsgiveransvar for lærlingen. Arbeidsavtale inngås mellom lærling og lærebedrift. Avtalen er midlertidig og har varighet kun innenfor tidsrammen til lærekontrakten. Lønnstabell for lærlinger finner du på opplaringssenteret.no>nyttige lenker. Systemet for lønn er beskrevet bakerst i dette heftet. Bedriften har også et ansvar for å gi gode rammer for lærlingen gjennom bl.a. å: ha gode rutiner for mottak og integrering av lærlingen i bedriften oppnevne en instruktør for lærlingen i bedriften fremstå som et godt forbilde og være tydelig på hvilke krav som stilles til lærlingen gjøre nødvendige grep hvis lærlingen ikke fungerer godt i læreforholdet involvere lærlingen på lik linje med andre ansatte i bedriften, både faglig og sosialt vise engasjement og interesse for lærlingens arbeid og utvikling 5

6 Instruktørens rolle og oppgaver Instruktøren er den som følger opp og hjelper lærlingen i det daglige arbeidet i bedriften og er samtidig en viktig rollemodell. Instruktøren har ansvaret for at lærlingen får relevante arbeidsoppgaver, og for at det føres faglige samtaler underveis og i etterkant av arbeidet. Instruktøren skal gi lærlingen mulighet til å arbeide selvstendig, men samtidig ha nødvendig oppsyn og gi veiledning når det trengs. Det er viktig at instruktøren gir lærlingen gode og konstruktive tilbakemeldinger på utført arbeid, viser hvordan en bør oppføre seg ovenfor kolleger og behandle kunder. Ellers må lærlingen settes inn i generelle regler og rutiner i bedriften i forhold arbeidstid, arbeidsdisiplin, renhold, orden, og andre praktiske forhold som er viktige for at arbeidsplassen skal fungere. Instruktørens oppgaver er å: oversette kompetansemålene til arbeidsoppgaver for lærlingen påse at det er progresjon i opplæringen demonstrere arbeidsoppgaver, teknikker og utstyr og forklare hva som gjøres observere og vurdere lærlingen stille gode spørsmål til lærlingen slik at han/hun blir bevisst på egen læring ha fokus på kvalitetssikring og HMS gi konstruktiv tilbakemelding på utført arbeid vise lærlingen hvordan han/hun skal benytte bedriftens rutiner og systemer for å rapportere timer og utførte arbeidsoppgaver gjennomføre halvårsvurderinger sammen med lærling og Opplæringssenteret Krav til instruktøren Det er ingen formelle krav til den som skal være instruktør, men vedkommende må ha god fagkompetanse og praktisk erfaring. Det er også viktig at instruktøren er godt kjent med læreplanen og setter seg inn i kompetansemålene. En instruktør skal kunne motivere lærlingen til å lære faget, og skape tillit. I tillegg må instruktøren være flink til å forklare, vise og veilede, samt gi ris og ros. Viktige egenskaper er derfor pedagogiske evner og nødvendig tålmodighet. Samtidig må instruktøren være et godt forbilde og kunne korrigere adferd eller avvik ved behov. Videre må instruktøren være en god rollemodell når det gjelder å forberede lærlingen på de krav og forventninger som stilles i arbeidslivet med hensyn til arbeidsmoral og forretningsmessig forståelse. Å begynne som lærling innebærer ofte store endringer i livet. Et første møte med arbeidslivet, nye omgivelser m.m. skaper for mange et behov for støtte også på andre områder. Siden instruktøren blir lærlingens viktigste voksenkontakt bør denne også ha gode sosiale ferdigheter. 6

7 Opplæringssenterets rolle og ansvar Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon er godkjent opplæringskontor og lærebedrift for lærlinger i mediegrafiker- og profileringsdesignfaget i Oslo, Akershus, Oppland, Buskerud, Vestfold, Østfold og Telemark. Vi er organisert som en forening og medlemsbedriftene tilhører ulike deler av mediebransjen, herunder grafiske produksjonsbedrifter, aviser, forlag, uke- og fagpresse, reklame-, design- og kommunikasjonsbyråer, film- og TVselskaper samt reklame- og markedsavdelinger i større bedrifter og organisasjoner. Opplæringssenteret seg av alt administrativt arbeid med å tilrettelegge og sørge for godkjenning av bedriften, opprette og sende inn kontrakt, oppmelding til svenneprøven, referater fra møter m.m. Opplæringssenteret har det lovpålagte faglige ansvaret for lærlingen. Det innebærer bl.a. etablering av lærlingkontrakt, oppfølging gjennom læretiden, faglig kvalifisering samt oppmelding til svenneprøve. Oppfølging skjer gjennom halvårlige samtaler (halvårsvurderinger) og i form av løpende kontakt etter behov. Dessuten har Opplæringssenteret kontakt med lærlinger i forbindelse med kursing og andre faglige tilbud. I tillegg til etablering og oppfølging av lærekontrakter omfatter Opplæringssenterets virksomhet en rekke andre oppgaver som bl.a.: Informasjons- og rekrutteringsvirksomhet på skoler, høyskoler og andre relevante arenaer for å rekruttere søkere til læreplasser. Løpende dialog med våre medlemsbedrifter vedrørende behov for lærlinger. Rekruttering av nye lærebedrifter. Vurdering av søkere, samt formidling av disse til bedrifter i tråd med bedriftenes ønsker. Gjennomføring av kompetansehevende konkurranser som Yrkes-NM og skolekonkurranser. Administrere vår deltakelse ved internasjonale konkurranser som EuroSkills og WorldSkills. Delta i prosesser for å utvikle fag og lærlingordning gjennom utredninger, seminarer, arbeidsgrupper m.m.. Gjennomføre perfeksjoneringskurs for lærlinger. Opplæringssenterets virksomhet er finansiert gjennom fylkeskommunale tilskudd knyttet til inngåtte lærekontrakter, samt tilskudd fra bl.a. Grafisk utdanningsfond i forbindelse med gjennomføring av bransjeprosjekter. 7

8 Kurstilbudet fra Opplæringssenteret Kursene hos Opplæringssenteret er spesielt tilrettelagt for lærlinger og bygger videre på de kunnskapene som de har fra skole og arbeid. Vår målsetting er at lærlingene skal få en dypere faglig forståelse etter gjennomført kurs, uansett forkunnskaper. I praksis gir kursene lærlingen et kunnskaps- og kompetanseløft som gjør dem bedre rustet både i forhold til arbeidet i bedriften og til gjennomføring av svenneprøven. Vi legger vekt på at kursene også skal gi bedriften nytteverdi i form av økt kompetanse. Når lærlingen kommer tilbake fra kurs full av entusiasme og ny kunnskap, kan bedriften ha stor nytte av å be lærlingen om å formidle til kolleger og medarbeidere hva han eller hun har lært. Når man gjenforteller og viser til andre, sitter kunnskapen dessuten enda bedre. I tillegg er det givende for lærlingen å få rollen som faglig ressurs. Det styrker selvtilliten, og er god repetisjon for lærlingen. Kurstilbudet vårt er hele tiden gjenstand for justeringer og endringer basert på medlemsbedriftenes behov. Det er viktig at lærebedriftene har et bevisst forhold til hvilken type kompetanse de må besitte og utvikle for å tilfredsstille sine kunders behov. Et aktivt samspill mellom Opplæringssenteret og lærebedriftene er derfor en forutsetning for at kurstilbudet til en hver tid er relevant og behovstilpasset. Kurssyklus Kursene er lagt opp som en syklus, hvor kursene bygger på hverandre som byggeklosser. Fordi vi tilbyr samme kurs for alle lærlinger kan f.eks. Illustrator bygge på temaer som er innlært på kurs i Photoshop eller InDesign. Kurssyklusen går over ett år. Det gir alle lærlinger som har en læretid på to år mulighet til å ta noen kurs første år og fordele noen til andre året, dersom det passer lærling og bedrift best. Vi har beskrevet dette i kursprogrammet som fase 1 og 2, hvor vi anbefaler fase 1-kursene første året, og fase 2-kursene året etter. Kursenes innhold er tilpasset kompetansemålene i læreplanen. Valg av kurs Alle kurs er frivillige og påmelding skjer etter faglig behov hos den enkelte lærlingen og bedriften. Perfeksjoneringskursene skal til sammen gi en helhetlig oversikt over hele fagområdet. Opplæringssenterets kurstilbud skal dessuten kvalitetssikre at lærlingen innfrir faglige krav i det daglige arbeidet og ved gjennomføring av svenneprøven. 8

9 Arbeidsmetoder Vi legger vekt på å formidle praktiske og effektive arbeidsmetoder, innlæring av faglige uttrykk, regler, effektivisering og kvalitetssikring av arbeidsprosessen. Vi arbeider hele tiden med konkrete oppgaver, slik at gjennomgått teoristoff umiddelbart blir testet ut og forstått i praksis. Vi har en innholdsliste for hvert kurs, men det er alltid rom for å ta opp egne problemstillinger fra egen arbeidssituasjon. Vi oppfordrer til dette! Det man lærer når man har konkret behov, blir sjelden glemt. Selv om de fleste kursene er teknisk orienterte og man konsentrerer seg om «hvordan får jeg det til», legges oppgavene mest mulig til rette for at lærlingen skal tenke ut løsninger selv og å ha spillerom for å tenke eget design. Alle ukekurs har en større oppgave med eget, «fritt» design, hvor man samtidig trener på de tekniske ferdighetene. Det er sjelden fler enn 11 deltakere per kurs, og hver enkelt lærling får derfor individuell oppfølging etter behov. Det er også et mål fra vår side at alle skal ha store nok utfordringer. Dersom lærlingen har gode kunnskaper om deler av kursinnholdet, tilrettelegger vi for oppgaver som gir dem større utfordringer eller mer krevende arbeidsoppgaver. De står selvfølgelig også fritt til å ta med egne oppgaver fra lærebedriften. Kurskompendier Til de fleste kurs får lærlingen kurskompendier og arbeidsfiler. Disse er til bruk som støtte og referanse til arbeidet i lærebedriften. Arbeidsfilene kan lærlingen arbeide videre med i ledige stunder og de ferdige oppgavene kan legges i lærlingens portfolie. Spesielle kurs Lærlinger i filmbedrifter kan ha behov for spesielle kurs som normalt ikke inngår i vårt faste program. Ved slike behov kan vi enten sette opp spesialkurs eller gi lærebedriftene tilskudd til eksterne kurs. Ta kontakt med veileder i Opplæringssenteret dersom dette er aktuelt. Kurskalenderen Vi har laget en kurskalender og en kursoversikt som både instruktør og lærling har tilgang til - både på papir og på vår hjemmeside. Vi sender påminnelse om kurs til lærlingen en uke før kursstart. Lærlingen har selv ansvar for å informere instruktør om deltakelse på kurs. Påmelding og avmelding kan gjøres direkte via OLK-web av lærlingen selv, eller ved å sende en mail til oss. Fravær på kurs Deltakelse på kurs regnes som arbeidstid selv om lærlingen ikke er fysisk til stede i bedriften. Det vil si at fravær på kurs blir meldt tilbake til arbeidsgiver. Blir lærlingen syk, skal lærlingen melde ifra både til Opplæringssenteret og til bedriften. Egenmelding/ sykemelding leveres bedriften. 9

10 Vurdering og oppfølging Formålet med vurderingen er å sikre en nasjonal standard i opplæringen gjennom å vurdere resultatet av opplæringen opp mot kompetansemålene som er formulert i læreplanen. Hva skal vurderes? Det er lærlingens helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i læreplanens mål. Vurderingen skal vise i hvilken grad han/hun har nådd kompetansemålene. Vurderingen vil ha ulike formål som bl.a.: å informere lærlingen, foresatte, veileder og opplæringssted om hvor langt lærlingen er kommet i faglig utvikling å veilede, motivere og utvikle lærlingen å motivere instruktøren til kontinuerlig å justere sin veiledning Hvordan skal den formelle vurderingen skje? I tillegg til den jevne kontakten, foretas to typer av vurdering: Vurdering underveis halvårlige samtaler. Avsluttende vurdering svenneprøve. Vurdering underveis gjøres av lærlingen, bedriften og Opplæringssenteret. Den skal som hovedregel gjennomføres minst en gang hvert halvår og ellers etter behov. Vurderingen skal ta utgangspunkt i lærlingens kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Ved halvårsvurdering skal både Opplæringssenteret, instruktøren og lærlingen delta med å: beskrive hvilke arbeidsoppgaver lærlingen har utført beskrive hva lærlingen er god på beskrive hva lærlingen bør jobbe mer med beskrive hvordan lærlingen fungerer i team og bedrift planlegge den videre læretiden Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom svenneprøven. Grunnlaget for å kunne meldes opp til svenneprøve er gitt i forskrift og eget skriv fra Kunnskapsdepartementet som utarbeider retningslinjer for gjennomføring av svenneprøve. Verktøy For å legge forholdene til rette for en best mulig opplæring skal lærlingen føre arbeidsrapport eller «logg» over gjennomførte oppdrag og kurs, og det skal skrives vurderingsprotokoll fra den halvårlige vurderingssamtalen. Ellers anbefaler vi at instruktøren i bedrift holder seg ajour med læreforholdet via OLK-web som er en nettbasert oppfølgingsplattform for lærling, bedrift og Opplæringssenteret. Det er et verktøy som binder lærlingen, opplæringsbedriften og Opplæringssenteret sammen på en oversiktlig og praktisk måte. OLK-web gir lærlingen muligheten til å følge med på sitt eget opplæringsløp på en strukturert og oversiktlig måte. Her kan både Opplæringssenteret, lærlingen og bedriften logge seg inn og få oversikt over bl.a. læretid og kurstilbud, endre kurs m.m. Les mer om hvordan man registrerer seg og logger seg på OLK-web i Lærlingpermen. Du finner OLK-web via opplaringssenteret.no > min side. 10

11 Lønnsberegning for lærlinger i grafisk, web og film Lønn for lærlinger blir fastsatt i tarifforhandlinger mellom Fellesforbundet og Norsk Industri. Lønnsats 1: Hovedløpet - Lærlinger fra vgs MK 1. halvår: 35% av nybegynner fagarbeiderelønn 2. halvår: 40% av nybegynner fagarebeiderlønn 3. halvår: 50% av nybegynner fagarebeiderlønn 4. halvår: 75% av nybegynner fagarebeiderlønn Dersom ordinær lønn for nyutdannede fagarbeidere ikke fremgår av bedriftens lønnssystem må det fastsettes. Satsene kan ikke være lavere enn gjeldende minstelønssatser. Lærlinger som arbeider skift eller vaktordning skal ha samme skift og vakttillegg som som øvrige medarbeidere i bedriften. Avtalt overtid skal normalt taes ut som overtidslønn, men det kan også avtales avspasering. Lønnsats 2: Lærlinger med relevant høgskoleutdanning 1. halvår: 50% av nybegynner fagarbeiderlønn 2. halvår: 60% av nybegynner fagarbeiderlønn 3. halvår: 75% av nybegynner fagarbeiderlønn 4. halvår: 75% av nybegynner fagarbeiderlønn Lærlingenes lønn utgjør en prosentandel av ordinær lønn for nyutdannede fagarbeidere i bedriften. I bedrifter med tariffavtale bestemmes «nybegynner fagarbeiderlønn» av ledelsen etter drøftinger med tillitsvalgte. Ved avtale om overtidslønn skal lærlinger lønnes som øvrige ufaglærte i bedriften, dog ikke under overenskomstens minstelønnssats for faglærte. Til disse satser legges overtidstillegget som er 50 % de to første timene og deretter 100 %. Årets satser og endringer legges ut på vår hjemmeside > nyttige lenker. 11

12 Kontakt oss gjerne! Willy Jordet Daglig leder tlf Rolf Wesenberg Faglig leder tlf Anne Cappelen Grandt Faglig leder tlf Stanseveien 9, Nyland, 0975 Oslo facebook.com/opplaringssenteretforvisuellkommunikasjon

ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT?

ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT? ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT? visproduksjon typografi brosjyrer magasindesign ilmproduksjon annonseutforming grafisk design trykk interaksjonsdesign bokproduksjon webdesign... da

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT NettOppFisk et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi en beskrivelse av

Detaljer

Vurderer du en fremtid i medie bransjen?

Vurderer du en fremtid i medie bransjen? Vurderer du en fremtid i medie bransjen? Vurderer du en fremtid i mediebransjen? Hvis svaret er ja, kan lærlingordningen være noe for deg! På nettstedet medielarling.no finner du all den informasjon du

Detaljer

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET!

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! LÆRLINGER TILFØRER VIRKSOMHETEN FERSK KUNNSKAP OG FRISKE ØYNE SKREDDERSY DIN FRAMTIDIGE MEDARBEIDER! En lærling kan læres opp til å bli den gode medarbeideren

Detaljer

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Lærlingeperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: 1 Bedrift: VELKOMMEN SOM LÆRLING i OKIO Opplæringskontoret

Detaljer

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret Fagopplæringsseksjonen Lærling Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling Noen begrepsavklaringer Hva har bedriften/opplæringskontoret ansvar for Mangler du fellesfag eller tverrfaglig eksamen Hvordan

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 Side 1 Side 3 Lærling Læring, veiledning og refleksjoner Lærekandidat Fag- eller svenneprøve Kontrakt og arbeidsavtale Kompetanseprøve Rettigheter

Detaljer

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER?

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Søker lærebedrift Flink, positiv og engasjert lærling søker læreplass hos bedrift. Bill. mrk Flink lærling Lærebedrift ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Behov for flere læreplasser Antall elever ved de videregående

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 4 Mars 2015 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det?

Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det? Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det? Godt, nok og sikkert drikkevann. Rene vannkilder. Hvordan sikrer vi dette i de neste planperioder for kommende generasjoner? Hvordan bli en lærebedrift?

Detaljer

Læretiden i bedrift. Oppsummering fra samlinger på Gardermoen, Bergen og Bodø November/desember 2009

Læretiden i bedrift. Oppsummering fra samlinger på Gardermoen, Bergen og Bodø November/desember 2009 Læretiden i bedrift Oppsummering fra samlinger på Gardermoen, Bergen og Bodø November/desember 2009 Kunnskapsløftet Med Kunnskapsløftet kom nye krav til skole og bedrift om innholdet i opplæringen: Nye

Detaljer

Veiledning faglig leder. Innhold: Lærlingens perm Hva vil det si å vurdere? Vurderingsskjemaer eksempler Lovverk

Veiledning faglig leder. Innhold: Lærlingens perm Hva vil det si å vurdere? Vurderingsskjemaer eksempler Lovverk Veiledning faglig leder Innhold: Lærlingens perm Hva vil det si å vurdere? Vurderingsskjemaer eksempler Lovverk Lærlingens/ - lærekandidatens opplæringsperm Når kontrakten blir inngått får lærlingen udelt

Detaljer

Lærling og lærekandidat

Lærling og lærekandidat investering tenker din bedrift på å ta inn lærling? samfunnsansvar utdanne framtidens fagarbeidere kreatvitiet Lærling og lærekandidat - en investering for framtiden Bli en lærebedrift! Østfold trenger

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Faglig lederperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: Bedrift: Faglig leder/instruktørs ansvar og

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORETS SYSTEM FOR VURDERING VURDERING AV OG FOR LÆRING

OPPLÆRINGSKONTORETS SYSTEM FOR VURDERING VURDERING AV OG FOR LÆRING Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSKONTORETS SYSTEM FOR VURDERING VURDERING AV OG FOR LÆRING Bedriftens vurdering av lærlinger Opplæringskontorets oppfølging av lærlinger Opplæringskontorets

Detaljer

Fag- og yrkesopplæringen Ressurser på nett. For deg som skal være med å forme framtidens fagarbeiderer

Fag- og yrkesopplæringen Ressurser på nett. For deg som skal være med å forme framtidens fagarbeiderer Fag- og yrkesopplæringen Ressurser på nett For deg som skal være med å forme framtidens fagarbeiderer «Den gode sirkel» og de mange ressurser Introduksjonsfilmer 1, 9 6, 7, 8 7 1 Fag- og svenneprøve 2

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Et verktøy mot svart arbeid

Et verktøy mot svart arbeid Dette materiellet er utviklet av Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ), en allianse mellom KS, LO, NHO, Unio, YS og Skatteetaten. Alliansen arbeider forebyggende mot svart økonomi. Temaheftet sammen med det

Detaljer

Info til bedrift og instruktør for mediegrafikerlærlinger 2013

Info til bedrift og instruktør for mediegrafikerlærlinger 2013 Info til bedrift og instruktør for mediegrafikerlærlinger 2013 Utfordring Mestring Anerkjennelse Kontaktinfomasjon til Opplæringssenteret: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Stanseveien 9, 0975

Detaljer

Så enkelt er det å ta inn lærlinger!

Så enkelt er det å ta inn lærlinger! 1 Bli godkjent lærebedrift 2 Finn lærlingen du ønsker 3 Inngå kontrakt og start med en lærling Kulde- og varmepumpemontør Så enkelt er det å ta inn lærlinger! Kulde- og varmepumpebransjen trenger fler

Detaljer

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi for å øke antall lærlinger i staten 1 Regjeringen gjennomfører et yrkesfagløft og skal gjøre yrkesfagene mer attraktive gjennom å styrke kvaliteten

Detaljer

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann Hospitering Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann HOSPITERING Et tidsavgrenset opphold på en annen arbeidsplass med formål om at den som hospiterer skal oppdatere sin fagkunnskap eller lære seg noe nytt

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS 1 Navn Kontorets navn: Opplæringskontoret for statlige virksomheter i Oslo og Akershus, forkortet til OK stat. 2 Formål OK

Detaljer

LÆRLINGORDNINGEN STYRINGSDOKUMENT (2009-2011)

LÆRLINGORDNINGEN STYRINGSDOKUMENT (2009-2011) LÆRLINGORDNINGEN STYRINGSDOKUMENT (2009-2011) INNHOLD: FORORD 1. Definisjoner 2. Målsettinger og roller 3. Økonomi 4. Ansattrepresentant 5. Årshjul for aktiviteter VEDLEGG Vedlegg A: Organisasjonskart

Detaljer

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE For lærlinger og lærekandidater Foto: Thor -Wiggo Skille RETTIGHETER OG PLIKTER Som lærling eller lærekandidat har du mange rettigheter og plikter. Sett deg inn i disse! I

Detaljer

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Kvalitetsdokument Innhold Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Skifte av arbeidsgiver i Inderøy opplæringsring Oppfølging av lærling vi

Detaljer

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland Fagopplæring av voksne Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland I denne veilederen ønsker vi å gi litt informasjon om hvordan voksenopplæringen er organisert i Matbransjens Opplæringskontor.

Detaljer

Fag- og svenneprøver. Cecilie Dangmann

Fag- og svenneprøver. Cecilie Dangmann Fag- og svenneprøver Cecilie Dangmann Innhold Hva er fag- eller svenneprøven? Hvordan forberede meg til prøven? Hvordan gjennomføres den? Hva skjer etterpå? Fag- og svennebrev Et kvalitetsstempel Hensikt

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i frisørfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i frisørfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i frisørfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtekter for Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtatt på stiftelsesmøte 5. juni 1997 (siste endringer vedtatt på årsmøtet 29. mars 2012) 1 Definisjon og formål 1.1 Opplæringskontorets navn skal være:

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

VIKGTIG INFORMASJON. Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør

VIKGTIG INFORMASJON. Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør VIKGTIG INFORMASJON Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør *Det er lærlingens ansvar å ta opp igjen fag som ikke er

Detaljer

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse blant lærlinger og lærekandidater, som skal gi informasjon om deres lærings- og arbeidsmiljø slik lærlingen

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus

Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus Kvalitet fag- og yrkesopplæringen i Kvalitet Hva er kvalitet? En definisjon: Helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE

VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE Hvorfor ny modell for fagopplæring, og hva innebærer ? Avtale som ble inngått juni 2011 mellom

Detaljer

SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012

SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012 Fra Faglig råd Teknikk og industriell produksjon (TIP) SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012 Vi viser til brev fra Utdanningsdirektoratet (UDIR) av 30.11.11 hvor UDIR ber

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

motivert ungdom søker motiverte bedrifter

motivert ungdom søker motiverte bedrifter motivert ungdom søker motiverte bedrifter Det er behov for flere lærlingeplasser ert ungdom r motiverte bedrifter Der skole møter yrkesliv om ipraxis Ipraxis (tidligere Opplæringskontoret for Industribedrifter

Detaljer

Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning Retningslinjer 2011 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Føringer fra fylkesutdanningssjefen... 3 3. Omfang og formål... 4 3.1 Presisering fra fylkesutdanningssjefen... 4 4. Planlegging...

Detaljer

Yrkesfagleg Grunnutdanning

Yrkesfagleg Grunnutdanning Yrkesfagleg Grunnutdanning Innhold Hvem passer Yrkesfaglig grunnutdanning for? Hva oppnår eleven ved å velge Yrkesfaglig grunnutdanning? Hvilke sosiale kompetanser trenger elever lære seg for å få jobb?

Detaljer

Om lærlinger og lærlingordningen

Om lærlinger og lærlingordningen Om lærlinger og lærlingordningen - en veiledning for tillitsvalgte Forord For mange unge er læretida det første møtet med arbeidslivet, og LO vil bidra til at lærlingene opplever læretida som positiv og

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn Opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé Læretid en positiv og utviklende opplevelse for alle! Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE

TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE Lærlinger og praksiskandidater Fag- eller svenneprøven markerer avslutningen av et godkjent utdanningsløp som i hovedmodellen

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Opplæringskontorene i Nord-Trøndelag Selvstendige lærebedrifter Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Styrkingstiltak fagopplæring i bedrift 2015 Nord-Trøndelag

Detaljer

SAMARBEID OM OPPLÆRING AV HELSEFAGARBEIDER-LÆRLINGER. mellom

SAMARBEID OM OPPLÆRING AV HELSEFAGARBEIDER-LÆRLINGER. mellom Særavtale til Tjenesteavtale 7 SAMARBEID OM OPPLÆRING AV HELSEFAGARBEIDER-LÆRLINGER mellom Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale sykehus og kommuner innenfor Helse Bergen sitt foretaksområde Denne avtalen

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt i mot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 2 31.10.14 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGN-15/6511-2 38367/15 09.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSBERETNING

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Åge Risdal Seniorrådgiver Avdeling for Skoleutvikling

Åge Risdal Seniorrådgiver Avdeling for Skoleutvikling Åge Risdal Seniorrådgiver Avdeling for Skoleutvikling Etterutdanningsmateriell for aktørene i fag- og yrkesopplæring Om bakgrunnen, rammene og oppbyggingen av materiellet Etterutdanningsmateriell for aktørene

Detaljer

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget Dette skjemaet benyttes til halvårsvurderingen og underveis i veiledningstimene når et kompetansemål er gjenstand for Skjemaet skal arkiveres i opplæringsboka (skal ikke sendes). Lærling: Lærested: Vurderingsperiode:

Detaljer

Lærlinger og lærekandidater i kommunene

Lærlinger og lærekandidater i kommunene Fredagsmøte 8. august 05 Lærlinger og lærekandidater i kommunene Antall kontrakter i kommunene (pr. 4.08.5) KS: Målsetting lærling pr. 000 innbygger Kommune og innbyggertall Andebu - 5860 Hof - 34 Fag

Detaljer

Voksnes læring og grunnleggende ikt. Voksnes læring og grunnleggende IKT

Voksnes læring og grunnleggende ikt. Voksnes læring og grunnleggende IKT 2012-2013 Side 1/5 KODE IKTVO Emnebetegnelse Voksnes læring og grunnleggende IKT 30 Studiepoeng Norsk Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Godkjent 29.06.2011 Institutt for pedagogikk HØST 2012

Detaljer

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Velkommen som søker til læreplass Slik søker du læreplass Hvordan behandles søknaden? Er du garantert å få læreplass? Søknad og intervju Forventninger

Detaljer

Vil du bli lærling i kommune Rælingen

Vil du bli lærling i kommune Rælingen Vil du bli lærling i kommune Rælingen 1 Innhold Hvordan bli lærling i Rælingen kommune?... 3 Hvordan er det å være lærling?... 4 Opplæringsringen i offentlig sektor på Romerike... 4 Arbeidstaker og lærling...

Detaljer

Lærlinger og veiledere en utfordring

Lærlinger og veiledere en utfordring Lærlinger og veiledere en utfordring Rødkløver: Kommuneblomst for Steinkjer kommune Foto: Odd Georg Skjemstad 28.02.2012 1 Steinkjer kommune åpen, lys og glad 28.02.2012 2 Lærlinger siden 1996 Opprettet

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

TENK FRAMTID, TENK LÆRLING

TENK FRAMTID, TENK LÆRLING FAGOPPLÆRINGEN TENK FRAMTID, TENK LÆRLING Ungdom i Akershus vil gjerne jobbe i din bedrift Slik blir du lærebedrift Framtidens fagarbeidere Lærevillige medarbeidere Nye impulser Sikre rekrutteringen LÆRLING?

Detaljer

Praksisveileder Helse

Praksisveileder Helse Levanger kommune Levanger vo Praksisveileder Helse Pleie, omsorg og miljøarbeid for å gi brukere en god hverdag med trivsel og velvære Til Praksiskorps i Fagkurs helse Dere er personlig utnevnt av en kollega

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING Glemmen videregående skole LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte

Detaljer

Endringer i AML. SAFE mener at midlertidige ansettelser innebærer en usikkerhet og uforutsigbarhet, for både arbeidstakeren selv og dennes kolleger.

Endringer i AML. SAFE mener at midlertidige ansettelser innebærer en usikkerhet og uforutsigbarhet, for både arbeidstakeren selv og dennes kolleger. Endringer i AML De foreslåtte endringene av arbeidsmiljøloven (aml) ble 1.gangs behandlet i Stortinger tirsdag 24. mars 2015. Det er ingen grunn til å tro at det vil skje annet enn eventuelt små formalendringer

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. VG3 Dataelektroniker

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. VG3 Dataelektroniker LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 ELEKTROFAG DATA OG ELEKTRONIKK 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE Spilleregler i arbeidslivet skal gi elevene innsikt i og kjennskap til de viktigste spillereglene i arbeidslivet, hva arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Har du rettigheter som elev

Har du rettigheter som elev Rettferdighet 2 Må du godta alt? Dine rettigheter Du har mange rettigheter er du egentlig klar over dem? Ta vare på denne brosjyren, og merk deg hvor du kan ta kontakt dersom du lurer på noe. Du kan tjene

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDATORDNINGEN 1.0 Innledning 2.0 Lærekandidatordningen 2.1 Lærekandidat 2.2 Søkere med behov for spesialundervisning 2.3 Rådgiving og karriereveiledning

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Kompetansehelga 2014 Line Kvan Fadum Svømmeskoleansvarlig i Sandefjord Svømmeklubb

Kompetansehelga 2014 Line Kvan Fadum Svømmeskoleansvarlig i Sandefjord Svømmeklubb Kompetansehelga 2014 Line Kvan Fadum Svømmeskoleansvarlig i Sandefjord Svømmeklubb Hvem er jeg? Line Kvan Fadum Mor til 2 jenter (14 og 11 år) eldste jobber som svømmeinstruktør/trener, yngste er aktiv

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra 01.04.14

Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra 01.04.14 Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra 01.04.14 2 år i bedrift: Lærlinger avlønnes etter følgende prosentskala. (Grunnlaget for beregning av lønnen er nyutdannet fagarbeiders fortjeneste.) Måneder

Detaljer

Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Læreplan i trykkerfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i trykkerfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i trykkerfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater

Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater Vår saksbehandler: Lars Christian Skorge / Marianne Westbye Direkte tlf: E-post: lars.christian.skorge@utdanningsdirektoratet.no marianne.westbye@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 22.05.2008 Deres dato:

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B Kontor- og administrasjonsfaget. Lærling: Lærested: Vurderingsperiode: 1 2 3 4

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B Kontor- og administrasjonsfaget. Lærling: Lærested: Vurderingsperiode: 1 2 3 4 Dette skjemaet benyttes til halvårsvurderingen og underveis i veiledningstimene når et kompetansemål er gjenstand for Skjemaet skal arkiveres i opplæringsboka (skal ikke sendes). Lærling: Lærested: Vurderingsperiode:

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK Frisør 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag

Detaljer

Orientering om status lærlingordningen i Finnmarkssykehuset - ambulansearbeider og helsefagarbeider

Orientering om status lærlingordningen i Finnmarkssykehuset - ambulansearbeider og helsefagarbeider Styremøte i Finnmarkssykehuset Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/221 Lena E. Nielsen, 78 42 13 67 Hammerfest, 5.2.2014 Jørgen Nielsen, 78421227 Saksnummer 11/2014 Saksansvarlig: Lena E. Nielsen, HR

Detaljer

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B IKT-servicefaget. Lærling: Lærested: Vurderingsperiode: 1 2 3 4

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B IKT-servicefaget. Lærling: Lærested: Vurderingsperiode: 1 2 3 4 Dette skjemaet benyttes til halvårsvurderingen og underveis i veiledningstimene når et kompetansemål er gjenstand for Skjemaet skal arkiveres i opplæringsboka (skal ikke sendes). Lærling: Lærested: Vurderingsperiode:

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS - SLUTTVURDERING-

VELKOMMEN TIL KURS - SLUTTVURDERING- Vest-Agder fylkeskommune VELKOMMEN TIL KURS - SLUTTVURDERING- PRØVENEMNDSOPPLÆRING 2010 www.vaf.no Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune HOVEDMODELLEN INNENFOR FAGOPPLÆRING: 2 ÅR I SKOLE OG 2 ÅR

Detaljer

INSTRUKTØRER FAGLIGE LEDERE

INSTRUKTØRER FAGLIGE LEDERE INSTRUKTØRER FAGLIGE LEDERE ER DERE VIKTIGE DA???? Det er DERE som først og fremst ivareta KVALITETEN i opplæringen av lærlingene. Hvorfor Reform 94? Hva resulterte reformen til? Hvilke muligheter åpner

Detaljer

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Norsk 2010/1094 Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Vg1 studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Høringen er knyttet til de foreslåtte

Detaljer

Materiell til bruk i yrkesopplæringen.. og noen ord om hospiteringsprosjektet

Materiell til bruk i yrkesopplæringen.. og noen ord om hospiteringsprosjektet Materiell til bruk i yrkesopplæringen.. og noen ord om hospiteringsprosjektet Overgangsprosjektets samling 22. og 23. mars Holmenkollen Park Hotel Rica Åge Risdal Avdeling for Skoleutvikling Brev fra

Detaljer