Verdt å vite for lærebedrifter og instruktører. som har lærlinger i mediegrafikerfaget og profileringsdesignfaget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdt å vite for lærebedrifter og instruktører. som har lærlinger i mediegrafikerfaget og profileringsdesignfaget"

Transkript

1 Verdt å vite for lærebedrifter og instruktører som har lærlinger i mediegrafikerfaget og profileringsdesignfaget

2 Innhold Innledning Hvorfor ansette en lærling? Læring i bedrift - hva innebærer det? Instruktørens rolle og oppgaver... 6 Instruktørens oppgaver Krav til instruktøren Opplæringssenterets rolle og ansvar Kurstilbudet fra Opplæringssenteret Kurssyklus Valg av kurs... 8 Arbeidsmetoder Kurskompendier Spesielle kurs Kurskalenderen Fravær på kurs Vurdering og oppfølging Hva skal vurderes?...10 Hvordan skal vurderingen skje? Verktøy Lønnsberegning for lærlinger i grafisk, web og film

3 Innledning Dette heftet er en veileder og et hjelpemiddel for lærebedrifter og instruktører med ansvar for lærlinger i mediegrafikerog profileringsdesignfaget i bedrifter som er tilknyttet Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon. Formålet er å gi en lett tilgjengelig oversikt over praktiske opplysninger som er nødvendige for å fylle rollen som instruktør, samt gi råd om hvordan man skal opptre i praksis for å være en god ressurs for lærlingen. Dette skal bidra til å sikre at opplæringen skjer i henhold til læreplaner, lover/forskrifter og andre formelle krav til utdanningen, i tillegg til å gi lærlingen gode faglige og sosiale rammer omkring sin læretid. Vi henviser også til Lærlingpermen, som er lærlingens verktøy for å holde orden på papirer og å ha oversikt over aktiviteter. Denne inneholder i tillegg følgende: utdrag av Opplæringsloven læreplanen for mediegrafikerfaget retningslinjer for svenneprøven lønnsbetingelser for lærlingen diverse hjelpemidler for oppfølging og dokumentasjon 3

4 Hvorfor ansette en lærling? Dere får produktiv, motivert og lønnsom arbeidskraft som tilfører kunnskap, kreativitet og nye ideer. Lønnsom Lærlinger skaper inntekter som overstiger kostnadene ved å ansette dem. Produktiv Lærlinger bidrar til inntekter fra første dag og øker sin produktivitet gjennom læretiden. Lærlinger kan skreddersys for ønskede arbeidsoppgaver. Motivert Lærlinger er ivrige, fleksible og lojale medarbeidere som er dedikerte til jobben. Lærlinger har høy arbeidsmoral. Lærlinger bidrar til lavere turn-over og et bedre arbeidsmiljø. Kunnskap og ideer Lærlinger tilfører ny kompetanse som bedriften er avhengig av. Lærlinger er «digitale innfødte» som bringer med seg en digital kompetanse ut over skolekunnskap. Lærlinger er avanserte mediebrukere og oppdatert på nye teknologier. Lærlinger bidrar til nytenkning. Godt omdømme Ved å ta inn en lærling viser bedriften at den er med på å ta samfunnsansvar. Stadig flere kunder stiller krav om at leverandører skal ha lærlinger ansatt, og reagerer positivt på å møte disse. 4

5 Læring i bedrift - hva innebærer det? Hensikten med læretiden er å gi lærlingen praktisk trening og utvikling i faget. Målet er å utvikle fagkunnskaper, ferdigheter og holdninger til et nivå som kreves og etterspørres av bedriftene, og som gjenspeiles i læreplanen. Opplæringssenteret har et ansvar som faglig leder. Det innebærer en overordnet oppfølging av lærlingen og lærebedriften for å sikre god faglig progresjon og godt læringsmiljø. Det omfatter også støtte og bistand til instruktører, samt tilbud om kurs og andre kvalifiserende aktiviteter for lærlingene. Dette samspillet er viktig for å få til en god læretid med nødvendig progresjon, både faglig og på andre måter. Bedriften har ansvar for å gi lærlingen meningsfylte og kvalifiserende arbeidsoppgaver i henhold til læreplanen, samt veilede og følge opp lærlingen i det daglige arbeidet. Lærebedriften har arbeidsgiveransvar for lærlingen. Arbeidsavtale inngås mellom lærling og lærebedrift. Avtalen er midlertidig og har varighet kun innenfor tidsrammen til lærekontrakten. Lønnstabell for lærlinger finner du på opplaringssenteret.no>nyttige lenker. Systemet for lønn er beskrevet bakerst i dette heftet. Bedriften har også et ansvar for å gi gode rammer for lærlingen gjennom bl.a. å: ha gode rutiner for mottak og integrering av lærlingen i bedriften oppnevne en instruktør for lærlingen i bedriften fremstå som et godt forbilde og være tydelig på hvilke krav som stilles til lærlingen gjøre nødvendige grep hvis lærlingen ikke fungerer godt i læreforholdet involvere lærlingen på lik linje med andre ansatte i bedriften, både faglig og sosialt vise engasjement og interesse for lærlingens arbeid og utvikling 5

6 Instruktørens rolle og oppgaver Instruktøren er den som følger opp og hjelper lærlingen i det daglige arbeidet i bedriften og er samtidig en viktig rollemodell. Instruktøren har ansvaret for at lærlingen får relevante arbeidsoppgaver, og for at det føres faglige samtaler underveis og i etterkant av arbeidet. Instruktøren skal gi lærlingen mulighet til å arbeide selvstendig, men samtidig ha nødvendig oppsyn og gi veiledning når det trengs. Det er viktig at instruktøren gir lærlingen gode og konstruktive tilbakemeldinger på utført arbeid, viser hvordan en bør oppføre seg ovenfor kolleger og behandle kunder. Ellers må lærlingen settes inn i generelle regler og rutiner i bedriften i forhold arbeidstid, arbeidsdisiplin, renhold, orden, og andre praktiske forhold som er viktige for at arbeidsplassen skal fungere. Instruktørens oppgaver er å: oversette kompetansemålene til arbeidsoppgaver for lærlingen påse at det er progresjon i opplæringen demonstrere arbeidsoppgaver, teknikker og utstyr og forklare hva som gjøres observere og vurdere lærlingen stille gode spørsmål til lærlingen slik at han/hun blir bevisst på egen læring ha fokus på kvalitetssikring og HMS gi konstruktiv tilbakemelding på utført arbeid vise lærlingen hvordan han/hun skal benytte bedriftens rutiner og systemer for å rapportere timer og utførte arbeidsoppgaver gjennomføre halvårsvurderinger sammen med lærling og Opplæringssenteret Krav til instruktøren Det er ingen formelle krav til den som skal være instruktør, men vedkommende må ha god fagkompetanse og praktisk erfaring. Det er også viktig at instruktøren er godt kjent med læreplanen og setter seg inn i kompetansemålene. En instruktør skal kunne motivere lærlingen til å lære faget, og skape tillit. I tillegg må instruktøren være flink til å forklare, vise og veilede, samt gi ris og ros. Viktige egenskaper er derfor pedagogiske evner og nødvendig tålmodighet. Samtidig må instruktøren være et godt forbilde og kunne korrigere adferd eller avvik ved behov. Videre må instruktøren være en god rollemodell når det gjelder å forberede lærlingen på de krav og forventninger som stilles i arbeidslivet med hensyn til arbeidsmoral og forretningsmessig forståelse. Å begynne som lærling innebærer ofte store endringer i livet. Et første møte med arbeidslivet, nye omgivelser m.m. skaper for mange et behov for støtte også på andre områder. Siden instruktøren blir lærlingens viktigste voksenkontakt bør denne også ha gode sosiale ferdigheter. 6

7 Opplæringssenterets rolle og ansvar Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon er godkjent opplæringskontor og lærebedrift for lærlinger i mediegrafiker- og profileringsdesignfaget i Oslo, Akershus, Oppland, Buskerud, Vestfold, Østfold og Telemark. Vi er organisert som en forening og medlemsbedriftene tilhører ulike deler av mediebransjen, herunder grafiske produksjonsbedrifter, aviser, forlag, uke- og fagpresse, reklame-, design- og kommunikasjonsbyråer, film- og TVselskaper samt reklame- og markedsavdelinger i større bedrifter og organisasjoner. Opplæringssenteret seg av alt administrativt arbeid med å tilrettelegge og sørge for godkjenning av bedriften, opprette og sende inn kontrakt, oppmelding til svenneprøven, referater fra møter m.m. Opplæringssenteret har det lovpålagte faglige ansvaret for lærlingen. Det innebærer bl.a. etablering av lærlingkontrakt, oppfølging gjennom læretiden, faglig kvalifisering samt oppmelding til svenneprøve. Oppfølging skjer gjennom halvårlige samtaler (halvårsvurderinger) og i form av løpende kontakt etter behov. Dessuten har Opplæringssenteret kontakt med lærlinger i forbindelse med kursing og andre faglige tilbud. I tillegg til etablering og oppfølging av lærekontrakter omfatter Opplæringssenterets virksomhet en rekke andre oppgaver som bl.a.: Informasjons- og rekrutteringsvirksomhet på skoler, høyskoler og andre relevante arenaer for å rekruttere søkere til læreplasser. Løpende dialog med våre medlemsbedrifter vedrørende behov for lærlinger. Rekruttering av nye lærebedrifter. Vurdering av søkere, samt formidling av disse til bedrifter i tråd med bedriftenes ønsker. Gjennomføring av kompetansehevende konkurranser som Yrkes-NM og skolekonkurranser. Administrere vår deltakelse ved internasjonale konkurranser som EuroSkills og WorldSkills. Delta i prosesser for å utvikle fag og lærlingordning gjennom utredninger, seminarer, arbeidsgrupper m.m.. Gjennomføre perfeksjoneringskurs for lærlinger. Opplæringssenterets virksomhet er finansiert gjennom fylkeskommunale tilskudd knyttet til inngåtte lærekontrakter, samt tilskudd fra bl.a. Grafisk utdanningsfond i forbindelse med gjennomføring av bransjeprosjekter. 7

8 Kurstilbudet fra Opplæringssenteret Kursene hos Opplæringssenteret er spesielt tilrettelagt for lærlinger og bygger videre på de kunnskapene som de har fra skole og arbeid. Vår målsetting er at lærlingene skal få en dypere faglig forståelse etter gjennomført kurs, uansett forkunnskaper. I praksis gir kursene lærlingen et kunnskaps- og kompetanseløft som gjør dem bedre rustet både i forhold til arbeidet i bedriften og til gjennomføring av svenneprøven. Vi legger vekt på at kursene også skal gi bedriften nytteverdi i form av økt kompetanse. Når lærlingen kommer tilbake fra kurs full av entusiasme og ny kunnskap, kan bedriften ha stor nytte av å be lærlingen om å formidle til kolleger og medarbeidere hva han eller hun har lært. Når man gjenforteller og viser til andre, sitter kunnskapen dessuten enda bedre. I tillegg er det givende for lærlingen å få rollen som faglig ressurs. Det styrker selvtilliten, og er god repetisjon for lærlingen. Kurstilbudet vårt er hele tiden gjenstand for justeringer og endringer basert på medlemsbedriftenes behov. Det er viktig at lærebedriftene har et bevisst forhold til hvilken type kompetanse de må besitte og utvikle for å tilfredsstille sine kunders behov. Et aktivt samspill mellom Opplæringssenteret og lærebedriftene er derfor en forutsetning for at kurstilbudet til en hver tid er relevant og behovstilpasset. Kurssyklus Kursene er lagt opp som en syklus, hvor kursene bygger på hverandre som byggeklosser. Fordi vi tilbyr samme kurs for alle lærlinger kan f.eks. Illustrator bygge på temaer som er innlært på kurs i Photoshop eller InDesign. Kurssyklusen går over ett år. Det gir alle lærlinger som har en læretid på to år mulighet til å ta noen kurs første år og fordele noen til andre året, dersom det passer lærling og bedrift best. Vi har beskrevet dette i kursprogrammet som fase 1 og 2, hvor vi anbefaler fase 1-kursene første året, og fase 2-kursene året etter. Kursenes innhold er tilpasset kompetansemålene i læreplanen. Valg av kurs Alle kurs er frivillige og påmelding skjer etter faglig behov hos den enkelte lærlingen og bedriften. Perfeksjoneringskursene skal til sammen gi en helhetlig oversikt over hele fagområdet. Opplæringssenterets kurstilbud skal dessuten kvalitetssikre at lærlingen innfrir faglige krav i det daglige arbeidet og ved gjennomføring av svenneprøven. 8

9 Arbeidsmetoder Vi legger vekt på å formidle praktiske og effektive arbeidsmetoder, innlæring av faglige uttrykk, regler, effektivisering og kvalitetssikring av arbeidsprosessen. Vi arbeider hele tiden med konkrete oppgaver, slik at gjennomgått teoristoff umiddelbart blir testet ut og forstått i praksis. Vi har en innholdsliste for hvert kurs, men det er alltid rom for å ta opp egne problemstillinger fra egen arbeidssituasjon. Vi oppfordrer til dette! Det man lærer når man har konkret behov, blir sjelden glemt. Selv om de fleste kursene er teknisk orienterte og man konsentrerer seg om «hvordan får jeg det til», legges oppgavene mest mulig til rette for at lærlingen skal tenke ut løsninger selv og å ha spillerom for å tenke eget design. Alle ukekurs har en større oppgave med eget, «fritt» design, hvor man samtidig trener på de tekniske ferdighetene. Det er sjelden fler enn 11 deltakere per kurs, og hver enkelt lærling får derfor individuell oppfølging etter behov. Det er også et mål fra vår side at alle skal ha store nok utfordringer. Dersom lærlingen har gode kunnskaper om deler av kursinnholdet, tilrettelegger vi for oppgaver som gir dem større utfordringer eller mer krevende arbeidsoppgaver. De står selvfølgelig også fritt til å ta med egne oppgaver fra lærebedriften. Kurskompendier Til de fleste kurs får lærlingen kurskompendier og arbeidsfiler. Disse er til bruk som støtte og referanse til arbeidet i lærebedriften. Arbeidsfilene kan lærlingen arbeide videre med i ledige stunder og de ferdige oppgavene kan legges i lærlingens portfolie. Spesielle kurs Lærlinger i filmbedrifter kan ha behov for spesielle kurs som normalt ikke inngår i vårt faste program. Ved slike behov kan vi enten sette opp spesialkurs eller gi lærebedriftene tilskudd til eksterne kurs. Ta kontakt med veileder i Opplæringssenteret dersom dette er aktuelt. Kurskalenderen Vi har laget en kurskalender og en kursoversikt som både instruktør og lærling har tilgang til - både på papir og på vår hjemmeside. Vi sender påminnelse om kurs til lærlingen en uke før kursstart. Lærlingen har selv ansvar for å informere instruktør om deltakelse på kurs. Påmelding og avmelding kan gjøres direkte via OLK-web av lærlingen selv, eller ved å sende en mail til oss. Fravær på kurs Deltakelse på kurs regnes som arbeidstid selv om lærlingen ikke er fysisk til stede i bedriften. Det vil si at fravær på kurs blir meldt tilbake til arbeidsgiver. Blir lærlingen syk, skal lærlingen melde ifra både til Opplæringssenteret og til bedriften. Egenmelding/ sykemelding leveres bedriften. 9

10 Vurdering og oppfølging Formålet med vurderingen er å sikre en nasjonal standard i opplæringen gjennom å vurdere resultatet av opplæringen opp mot kompetansemålene som er formulert i læreplanen. Hva skal vurderes? Det er lærlingens helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i læreplanens mål. Vurderingen skal vise i hvilken grad han/hun har nådd kompetansemålene. Vurderingen vil ha ulike formål som bl.a.: å informere lærlingen, foresatte, veileder og opplæringssted om hvor langt lærlingen er kommet i faglig utvikling å veilede, motivere og utvikle lærlingen å motivere instruktøren til kontinuerlig å justere sin veiledning Hvordan skal den formelle vurderingen skje? I tillegg til den jevne kontakten, foretas to typer av vurdering: Vurdering underveis halvårlige samtaler. Avsluttende vurdering svenneprøve. Vurdering underveis gjøres av lærlingen, bedriften og Opplæringssenteret. Den skal som hovedregel gjennomføres minst en gang hvert halvår og ellers etter behov. Vurderingen skal ta utgangspunkt i lærlingens kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Ved halvårsvurdering skal både Opplæringssenteret, instruktøren og lærlingen delta med å: beskrive hvilke arbeidsoppgaver lærlingen har utført beskrive hva lærlingen er god på beskrive hva lærlingen bør jobbe mer med beskrive hvordan lærlingen fungerer i team og bedrift planlegge den videre læretiden Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom svenneprøven. Grunnlaget for å kunne meldes opp til svenneprøve er gitt i forskrift og eget skriv fra Kunnskapsdepartementet som utarbeider retningslinjer for gjennomføring av svenneprøve. Verktøy For å legge forholdene til rette for en best mulig opplæring skal lærlingen føre arbeidsrapport eller «logg» over gjennomførte oppdrag og kurs, og det skal skrives vurderingsprotokoll fra den halvårlige vurderingssamtalen. Ellers anbefaler vi at instruktøren i bedrift holder seg ajour med læreforholdet via OLK-web som er en nettbasert oppfølgingsplattform for lærling, bedrift og Opplæringssenteret. Det er et verktøy som binder lærlingen, opplæringsbedriften og Opplæringssenteret sammen på en oversiktlig og praktisk måte. OLK-web gir lærlingen muligheten til å følge med på sitt eget opplæringsløp på en strukturert og oversiktlig måte. Her kan både Opplæringssenteret, lærlingen og bedriften logge seg inn og få oversikt over bl.a. læretid og kurstilbud, endre kurs m.m. Les mer om hvordan man registrerer seg og logger seg på OLK-web i Lærlingpermen. Du finner OLK-web via opplaringssenteret.no > min side. 10

11 Lønnsberegning for lærlinger i grafisk, web og film Lønn for lærlinger blir fastsatt i tarifforhandlinger mellom Fellesforbundet og Norsk Industri. Lønnsats 1: Hovedløpet - Lærlinger fra vgs MK 1. halvår: 35% av nybegynner fagarbeiderelønn 2. halvår: 40% av nybegynner fagarebeiderlønn 3. halvår: 50% av nybegynner fagarebeiderlønn 4. halvår: 75% av nybegynner fagarebeiderlønn Dersom ordinær lønn for nyutdannede fagarbeidere ikke fremgår av bedriftens lønnssystem må det fastsettes. Satsene kan ikke være lavere enn gjeldende minstelønssatser. Lærlinger som arbeider skift eller vaktordning skal ha samme skift og vakttillegg som som øvrige medarbeidere i bedriften. Avtalt overtid skal normalt taes ut som overtidslønn, men det kan også avtales avspasering. Lønnsats 2: Lærlinger med relevant høgskoleutdanning 1. halvår: 50% av nybegynner fagarbeiderlønn 2. halvår: 60% av nybegynner fagarbeiderlønn 3. halvår: 75% av nybegynner fagarbeiderlønn 4. halvår: 75% av nybegynner fagarbeiderlønn Lærlingenes lønn utgjør en prosentandel av ordinær lønn for nyutdannede fagarbeidere i bedriften. I bedrifter med tariffavtale bestemmes «nybegynner fagarbeiderlønn» av ledelsen etter drøftinger med tillitsvalgte. Ved avtale om overtidslønn skal lærlinger lønnes som øvrige ufaglærte i bedriften, dog ikke under overenskomstens minstelønnssats for faglærte. Til disse satser legges overtidstillegget som er 50 % de to første timene og deretter 100 %. Årets satser og endringer legges ut på vår hjemmeside > nyttige lenker. 11

12 Kontakt oss gjerne! Willy Jordet Daglig leder tlf Rolf Wesenberg Faglig leder tlf Anne Cappelen Grandt Faglig leder tlf Stanseveien 9, Nyland, 0975 Oslo facebook.com/opplaringssenteretforvisuellkommunikasjon

Info til bedrift og instruktør for mediegrafikerlærlinger 2013

Info til bedrift og instruktør for mediegrafikerlærlinger 2013 Info til bedrift og instruktør for mediegrafikerlærlinger 2013 Utfordring Mestring Anerkjennelse Kontaktinfomasjon til Opplæringssenteret: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Stanseveien 9, 0975

Detaljer

Info til bedrift og instruktør for profileringsdesignlærlinger 2013

Info til bedrift og instruktør for profileringsdesignlærlinger 2013 Info til bedrift og instruktør for profileringsdesignlærlinger 2013 Utfordring Mestring Anerkjennelse Kontaktinfomasjon til Opplæringssenteret: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Stanseveien

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT NettOppFisk et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi en beskrivelse av

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Kursprogram 2015 2016

Kursprogram 2015 2016 Kursprogram for lærlinger i mediegrafikerog profileringsdesignfaget Illustrasjon: Jørgen Nord, lærling 0 Moss, Opplæringssenteret skal medvirke til å heve kompetansenivået og øke tilgangen på dyktige fagfolk

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Kursprogram 2014 2015

Kursprogram 2014 2015 Kursprogram for lærlinger i mediegrafikerog profileringsdesignfaget Opplæringssenteret skal medvirke til å heve kompetansenivået og øke tilgangen på dyktige fagfolk Utfordring Mestring Anerkjennelse Til

Detaljer

ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT?

ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT? ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT? visproduksjon typografi brosjyrer magasindesign ilmproduksjon annonseutforming grafisk design trykk interaksjonsdesign bokproduksjon webdesign... da

Detaljer

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 5 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 7 4.2 Hvordan søke?... 8 4.3 Krav...

Detaljer

Bedriften som lærested Tema 4

Bedriften som lærested Tema 4 Bedriften som lærested Tema 4 Arbeid og læring hånd i hånd Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Fagopplæring i bedrift

Fagopplæring i bedrift Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Byggfag

Detaljer

1. Innledning... side 3. 2. Definisjoner... side 4. 3. Opplæringskontorenes rolle... side 5. 4. Om kadettordningen... side 6

1. Innledning... side 3. 2. Definisjoner... side 4. 3. Opplæringskontorenes rolle... side 5. 4. Om kadettordningen... side 6 1 INNHOLDSREGISTER 1. Innledning... side 3 2. Definisjoner... side 4 3. Opplæringskontorenes rolle... side 5 4. Om kadettordningen... side 6 5. Rederi innlogg/ informasjon... side 7 5. Kadett tilgang...

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

informasjonshefte til Maritimt Opplæringskontor

informasjonshefte til Maritimt Opplæringskontor informasjonshefte til INNHOLDSREGISTER 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 5 3. Om Sør/Vest Norge... 6 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 7 4.2 Hvordan søke?... 8 4.3 Krav... 8 4.4

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Velkommen som lærling... 3 2. Definisjoner... 4 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 6 4.2 Hvordan søke?...

Detaljer

Opplæringsbok. IKT Servicefag

Opplæringsbok. IKT Servicefag Opplæringsbok IKT Servicefag For lærlinger tilknyttet Nord-Trøndelag fylkeskommunes virksomheter Versjon 2008-1 Innholdsfortegnelse Om opplæringsboka... 3 Informasjon... 4 Kontaktopplysninger... 4 Informasjon

Detaljer

Kurslederhefte Tema 3

Kurslederhefte Tema 3 Kurslederhefte Tema 3 Tilpasset opplæring Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING NettOppFisk - et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi deg informasjon om læretiden.

Detaljer

Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning En veileder for dere som skal legge forholdene til rette for elevene i PTF Samarbeid Dette vil jeg Jeg trives her Spennende Få lov å prøve Innhold Om veilederen... 3 Fra nasjonal

Detaljer

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Sør Trøndelag fylkeskommune Opplæringsavdelingen www.stfk.no Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Utgitt i juni

Detaljer

Vg1 service og samferdsel PRAKSISLÆRING. en veiledning for læreren. av Steinar Madsen. Yrkeslitteratur as

Vg1 service og samferdsel PRAKSISLÆRING. en veiledning for læreren. av Steinar Madsen. Yrkeslitteratur as Vg1 service og samferdsel PRAKSISLÆRING en veiledning for læreren av Steinar Madsen Yrkeslitteratur as 2 ISBN-13: 978-82-584-0561-7 ISBN-10: 82-584-0561-6 Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med

Detaljer

Verktøybok for idéutvikling

Verktøybok for idéutvikling Verktøybok for idéutvikling Ny Sjanse Sjefsgården Kvinner som ressurs på arbeidsmarkedet n Verktøybok for idéutvikling Innhold Arbeid i et Integreringsperspektiv 4 Samarbeid med norskopplæringa 5 Samarbeid

Detaljer