Verdt å vite for lærebedrifter og instruktører. som har lærlinger i mediegrafikerfaget og profileringsdesignfaget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdt å vite for lærebedrifter og instruktører. som har lærlinger i mediegrafikerfaget og profileringsdesignfaget"

Transkript

1 Verdt å vite for lærebedrifter og instruktører som har lærlinger i mediegrafikerfaget og profileringsdesignfaget

2 Innhold Innledning Hvorfor ansette en lærling? Læring i bedrift - hva innebærer det? Instruktørens rolle og oppgaver... 6 Instruktørens oppgaver Krav til instruktøren Opplæringssenterets rolle og ansvar Kurstilbudet fra Opplæringssenteret Kurssyklus Valg av kurs... 8 Arbeidsmetoder Kurskompendier Spesielle kurs Kurskalenderen Fravær på kurs Vurdering og oppfølging Hva skal vurderes?...10 Hvordan skal vurderingen skje? Verktøy Lønnsberegning for lærlinger i grafisk, web og film

3 Innledning Dette heftet er en veileder og et hjelpemiddel for lærebedrifter og instruktører med ansvar for lærlinger i mediegrafikerog profileringsdesignfaget i bedrifter som er tilknyttet Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon. Formålet er å gi en lett tilgjengelig oversikt over praktiske opplysninger som er nødvendige for å fylle rollen som instruktør, samt gi råd om hvordan man skal opptre i praksis for å være en god ressurs for lærlingen. Dette skal bidra til å sikre at opplæringen skjer i henhold til læreplaner, lover/forskrifter og andre formelle krav til utdanningen, i tillegg til å gi lærlingen gode faglige og sosiale rammer omkring sin læretid. Vi henviser også til Lærlingpermen, som er lærlingens verktøy for å holde orden på papirer og å ha oversikt over aktiviteter. Denne inneholder i tillegg følgende: utdrag av Opplæringsloven læreplanen for mediegrafikerfaget retningslinjer for svenneprøven lønnsbetingelser for lærlingen diverse hjelpemidler for oppfølging og dokumentasjon 3

4 Hvorfor ansette en lærling? Dere får produktiv, motivert og lønnsom arbeidskraft som tilfører kunnskap, kreativitet og nye ideer. Lønnsom Lærlinger skaper inntekter som overstiger kostnadene ved å ansette dem. Produktiv Lærlinger bidrar til inntekter fra første dag og øker sin produktivitet gjennom læretiden. Lærlinger kan skreddersys for ønskede arbeidsoppgaver. Motivert Lærlinger er ivrige, fleksible og lojale medarbeidere som er dedikerte til jobben. Lærlinger har høy arbeidsmoral. Lærlinger bidrar til lavere turn-over og et bedre arbeidsmiljø. Kunnskap og ideer Lærlinger tilfører ny kompetanse som bedriften er avhengig av. Lærlinger er «digitale innfødte» som bringer med seg en digital kompetanse ut over skolekunnskap. Lærlinger er avanserte mediebrukere og oppdatert på nye teknologier. Lærlinger bidrar til nytenkning. Godt omdømme Ved å ta inn en lærling viser bedriften at den er med på å ta samfunnsansvar. Stadig flere kunder stiller krav om at leverandører skal ha lærlinger ansatt, og reagerer positivt på å møte disse. 4

5 Læring i bedrift - hva innebærer det? Hensikten med læretiden er å gi lærlingen praktisk trening og utvikling i faget. Målet er å utvikle fagkunnskaper, ferdigheter og holdninger til et nivå som kreves og etterspørres av bedriftene, og som gjenspeiles i læreplanen. Opplæringssenteret har et ansvar som faglig leder. Det innebærer en overordnet oppfølging av lærlingen og lærebedriften for å sikre god faglig progresjon og godt læringsmiljø. Det omfatter også støtte og bistand til instruktører, samt tilbud om kurs og andre kvalifiserende aktiviteter for lærlingene. Dette samspillet er viktig for å få til en god læretid med nødvendig progresjon, både faglig og på andre måter. Bedriften har ansvar for å gi lærlingen meningsfylte og kvalifiserende arbeidsoppgaver i henhold til læreplanen, samt veilede og følge opp lærlingen i det daglige arbeidet. Lærebedriften har arbeidsgiveransvar for lærlingen. Arbeidsavtale inngås mellom lærling og lærebedrift. Avtalen er midlertidig og har varighet kun innenfor tidsrammen til lærekontrakten. Lønnstabell for lærlinger finner du på opplaringssenteret.no>nyttige lenker. Systemet for lønn er beskrevet bakerst i dette heftet. Bedriften har også et ansvar for å gi gode rammer for lærlingen gjennom bl.a. å: ha gode rutiner for mottak og integrering av lærlingen i bedriften oppnevne en instruktør for lærlingen i bedriften fremstå som et godt forbilde og være tydelig på hvilke krav som stilles til lærlingen gjøre nødvendige grep hvis lærlingen ikke fungerer godt i læreforholdet involvere lærlingen på lik linje med andre ansatte i bedriften, både faglig og sosialt vise engasjement og interesse for lærlingens arbeid og utvikling 5

6 Instruktørens rolle og oppgaver Instruktøren er den som følger opp og hjelper lærlingen i det daglige arbeidet i bedriften og er samtidig en viktig rollemodell. Instruktøren har ansvaret for at lærlingen får relevante arbeidsoppgaver, og for at det føres faglige samtaler underveis og i etterkant av arbeidet. Instruktøren skal gi lærlingen mulighet til å arbeide selvstendig, men samtidig ha nødvendig oppsyn og gi veiledning når det trengs. Det er viktig at instruktøren gir lærlingen gode og konstruktive tilbakemeldinger på utført arbeid, viser hvordan en bør oppføre seg ovenfor kolleger og behandle kunder. Ellers må lærlingen settes inn i generelle regler og rutiner i bedriften i forhold arbeidstid, arbeidsdisiplin, renhold, orden, og andre praktiske forhold som er viktige for at arbeidsplassen skal fungere. Instruktørens oppgaver er å: oversette kompetansemålene til arbeidsoppgaver for lærlingen påse at det er progresjon i opplæringen demonstrere arbeidsoppgaver, teknikker og utstyr og forklare hva som gjøres observere og vurdere lærlingen stille gode spørsmål til lærlingen slik at han/hun blir bevisst på egen læring ha fokus på kvalitetssikring og HMS gi konstruktiv tilbakemelding på utført arbeid vise lærlingen hvordan han/hun skal benytte bedriftens rutiner og systemer for å rapportere timer og utførte arbeidsoppgaver gjennomføre halvårsvurderinger sammen med lærling og Opplæringssenteret Krav til instruktøren Det er ingen formelle krav til den som skal være instruktør, men vedkommende må ha god fagkompetanse og praktisk erfaring. Det er også viktig at instruktøren er godt kjent med læreplanen og setter seg inn i kompetansemålene. En instruktør skal kunne motivere lærlingen til å lære faget, og skape tillit. I tillegg må instruktøren være flink til å forklare, vise og veilede, samt gi ris og ros. Viktige egenskaper er derfor pedagogiske evner og nødvendig tålmodighet. Samtidig må instruktøren være et godt forbilde og kunne korrigere adferd eller avvik ved behov. Videre må instruktøren være en god rollemodell når det gjelder å forberede lærlingen på de krav og forventninger som stilles i arbeidslivet med hensyn til arbeidsmoral og forretningsmessig forståelse. Å begynne som lærling innebærer ofte store endringer i livet. Et første møte med arbeidslivet, nye omgivelser m.m. skaper for mange et behov for støtte også på andre områder. Siden instruktøren blir lærlingens viktigste voksenkontakt bør denne også ha gode sosiale ferdigheter. 6

7 Opplæringssenterets rolle og ansvar Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon er godkjent opplæringskontor og lærebedrift for lærlinger i mediegrafiker- og profileringsdesignfaget i Oslo, Akershus, Oppland, Buskerud, Vestfold, Østfold og Telemark. Vi er organisert som en forening og medlemsbedriftene tilhører ulike deler av mediebransjen, herunder grafiske produksjonsbedrifter, aviser, forlag, uke- og fagpresse, reklame-, design- og kommunikasjonsbyråer, film- og TVselskaper samt reklame- og markedsavdelinger i større bedrifter og organisasjoner. Opplæringssenteret seg av alt administrativt arbeid med å tilrettelegge og sørge for godkjenning av bedriften, opprette og sende inn kontrakt, oppmelding til svenneprøven, referater fra møter m.m. Opplæringssenteret har det lovpålagte faglige ansvaret for lærlingen. Det innebærer bl.a. etablering av lærlingkontrakt, oppfølging gjennom læretiden, faglig kvalifisering samt oppmelding til svenneprøve. Oppfølging skjer gjennom halvårlige samtaler (halvårsvurderinger) og i form av løpende kontakt etter behov. Dessuten har Opplæringssenteret kontakt med lærlinger i forbindelse med kursing og andre faglige tilbud. I tillegg til etablering og oppfølging av lærekontrakter omfatter Opplæringssenterets virksomhet en rekke andre oppgaver som bl.a.: Informasjons- og rekrutteringsvirksomhet på skoler, høyskoler og andre relevante arenaer for å rekruttere søkere til læreplasser. Løpende dialog med våre medlemsbedrifter vedrørende behov for lærlinger. Rekruttering av nye lærebedrifter. Vurdering av søkere, samt formidling av disse til bedrifter i tråd med bedriftenes ønsker. Gjennomføring av kompetansehevende konkurranser som Yrkes-NM og skolekonkurranser. Administrere vår deltakelse ved internasjonale konkurranser som EuroSkills og WorldSkills. Delta i prosesser for å utvikle fag og lærlingordning gjennom utredninger, seminarer, arbeidsgrupper m.m.. Gjennomføre perfeksjoneringskurs for lærlinger. Opplæringssenterets virksomhet er finansiert gjennom fylkeskommunale tilskudd knyttet til inngåtte lærekontrakter, samt tilskudd fra bl.a. Grafisk utdanningsfond i forbindelse med gjennomføring av bransjeprosjekter. 7

8 Kurstilbudet fra Opplæringssenteret Kursene hos Opplæringssenteret er spesielt tilrettelagt for lærlinger og bygger videre på de kunnskapene som de har fra skole og arbeid. Vår målsetting er at lærlingene skal få en dypere faglig forståelse etter gjennomført kurs, uansett forkunnskaper. I praksis gir kursene lærlingen et kunnskaps- og kompetanseløft som gjør dem bedre rustet både i forhold til arbeidet i bedriften og til gjennomføring av svenneprøven. Vi legger vekt på at kursene også skal gi bedriften nytteverdi i form av økt kompetanse. Når lærlingen kommer tilbake fra kurs full av entusiasme og ny kunnskap, kan bedriften ha stor nytte av å be lærlingen om å formidle til kolleger og medarbeidere hva han eller hun har lært. Når man gjenforteller og viser til andre, sitter kunnskapen dessuten enda bedre. I tillegg er det givende for lærlingen å få rollen som faglig ressurs. Det styrker selvtilliten, og er god repetisjon for lærlingen. Kurstilbudet vårt er hele tiden gjenstand for justeringer og endringer basert på medlemsbedriftenes behov. Det er viktig at lærebedriftene har et bevisst forhold til hvilken type kompetanse de må besitte og utvikle for å tilfredsstille sine kunders behov. Et aktivt samspill mellom Opplæringssenteret og lærebedriftene er derfor en forutsetning for at kurstilbudet til en hver tid er relevant og behovstilpasset. Kurssyklus Kursene er lagt opp som en syklus, hvor kursene bygger på hverandre som byggeklosser. Fordi vi tilbyr samme kurs for alle lærlinger kan f.eks. Illustrator bygge på temaer som er innlært på kurs i Photoshop eller InDesign. Kurssyklusen går over ett år. Det gir alle lærlinger som har en læretid på to år mulighet til å ta noen kurs første år og fordele noen til andre året, dersom det passer lærling og bedrift best. Vi har beskrevet dette i kursprogrammet som fase 1 og 2, hvor vi anbefaler fase 1-kursene første året, og fase 2-kursene året etter. Kursenes innhold er tilpasset kompetansemålene i læreplanen. Valg av kurs Alle kurs er frivillige og påmelding skjer etter faglig behov hos den enkelte lærlingen og bedriften. Perfeksjoneringskursene skal til sammen gi en helhetlig oversikt over hele fagområdet. Opplæringssenterets kurstilbud skal dessuten kvalitetssikre at lærlingen innfrir faglige krav i det daglige arbeidet og ved gjennomføring av svenneprøven. 8

9 Arbeidsmetoder Vi legger vekt på å formidle praktiske og effektive arbeidsmetoder, innlæring av faglige uttrykk, regler, effektivisering og kvalitetssikring av arbeidsprosessen. Vi arbeider hele tiden med konkrete oppgaver, slik at gjennomgått teoristoff umiddelbart blir testet ut og forstått i praksis. Vi har en innholdsliste for hvert kurs, men det er alltid rom for å ta opp egne problemstillinger fra egen arbeidssituasjon. Vi oppfordrer til dette! Det man lærer når man har konkret behov, blir sjelden glemt. Selv om de fleste kursene er teknisk orienterte og man konsentrerer seg om «hvordan får jeg det til», legges oppgavene mest mulig til rette for at lærlingen skal tenke ut løsninger selv og å ha spillerom for å tenke eget design. Alle ukekurs har en større oppgave med eget, «fritt» design, hvor man samtidig trener på de tekniske ferdighetene. Det er sjelden fler enn 11 deltakere per kurs, og hver enkelt lærling får derfor individuell oppfølging etter behov. Det er også et mål fra vår side at alle skal ha store nok utfordringer. Dersom lærlingen har gode kunnskaper om deler av kursinnholdet, tilrettelegger vi for oppgaver som gir dem større utfordringer eller mer krevende arbeidsoppgaver. De står selvfølgelig også fritt til å ta med egne oppgaver fra lærebedriften. Kurskompendier Til de fleste kurs får lærlingen kurskompendier og arbeidsfiler. Disse er til bruk som støtte og referanse til arbeidet i lærebedriften. Arbeidsfilene kan lærlingen arbeide videre med i ledige stunder og de ferdige oppgavene kan legges i lærlingens portfolie. Spesielle kurs Lærlinger i filmbedrifter kan ha behov for spesielle kurs som normalt ikke inngår i vårt faste program. Ved slike behov kan vi enten sette opp spesialkurs eller gi lærebedriftene tilskudd til eksterne kurs. Ta kontakt med veileder i Opplæringssenteret dersom dette er aktuelt. Kurskalenderen Vi har laget en kurskalender og en kursoversikt som både instruktør og lærling har tilgang til - både på papir og på vår hjemmeside. Vi sender påminnelse om kurs til lærlingen en uke før kursstart. Lærlingen har selv ansvar for å informere instruktør om deltakelse på kurs. Påmelding og avmelding kan gjøres direkte via OLK-web av lærlingen selv, eller ved å sende en mail til oss. Fravær på kurs Deltakelse på kurs regnes som arbeidstid selv om lærlingen ikke er fysisk til stede i bedriften. Det vil si at fravær på kurs blir meldt tilbake til arbeidsgiver. Blir lærlingen syk, skal lærlingen melde ifra både til Opplæringssenteret og til bedriften. Egenmelding/ sykemelding leveres bedriften. 9

10 Vurdering og oppfølging Formålet med vurderingen er å sikre en nasjonal standard i opplæringen gjennom å vurdere resultatet av opplæringen opp mot kompetansemålene som er formulert i læreplanen. Hva skal vurderes? Det er lærlingens helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i læreplanens mål. Vurderingen skal vise i hvilken grad han/hun har nådd kompetansemålene. Vurderingen vil ha ulike formål som bl.a.: å informere lærlingen, foresatte, veileder og opplæringssted om hvor langt lærlingen er kommet i faglig utvikling å veilede, motivere og utvikle lærlingen å motivere instruktøren til kontinuerlig å justere sin veiledning Hvordan skal den formelle vurderingen skje? I tillegg til den jevne kontakten, foretas to typer av vurdering: Vurdering underveis halvårlige samtaler. Avsluttende vurdering svenneprøve. Vurdering underveis gjøres av lærlingen, bedriften og Opplæringssenteret. Den skal som hovedregel gjennomføres minst en gang hvert halvår og ellers etter behov. Vurderingen skal ta utgangspunkt i lærlingens kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Ved halvårsvurdering skal både Opplæringssenteret, instruktøren og lærlingen delta med å: beskrive hvilke arbeidsoppgaver lærlingen har utført beskrive hva lærlingen er god på beskrive hva lærlingen bør jobbe mer med beskrive hvordan lærlingen fungerer i team og bedrift planlegge den videre læretiden Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom svenneprøven. Grunnlaget for å kunne meldes opp til svenneprøve er gitt i forskrift og eget skriv fra Kunnskapsdepartementet som utarbeider retningslinjer for gjennomføring av svenneprøve. Verktøy For å legge forholdene til rette for en best mulig opplæring skal lærlingen føre arbeidsrapport eller «logg» over gjennomførte oppdrag og kurs, og det skal skrives vurderingsprotokoll fra den halvårlige vurderingssamtalen. Ellers anbefaler vi at instruktøren i bedrift holder seg ajour med læreforholdet via OLK-web som er en nettbasert oppfølgingsplattform for lærling, bedrift og Opplæringssenteret. Det er et verktøy som binder lærlingen, opplæringsbedriften og Opplæringssenteret sammen på en oversiktlig og praktisk måte. OLK-web gir lærlingen muligheten til å følge med på sitt eget opplæringsløp på en strukturert og oversiktlig måte. Her kan både Opplæringssenteret, lærlingen og bedriften logge seg inn og få oversikt over bl.a. læretid og kurstilbud, endre kurs m.m. Les mer om hvordan man registrerer seg og logger seg på OLK-web i Lærlingpermen. Du finner OLK-web via opplaringssenteret.no > min side. 10

11 Lønnsberegning for lærlinger i grafisk, web og film Lønn for lærlinger blir fastsatt i tarifforhandlinger mellom Fellesforbundet og Norsk Industri. Lønnsats 1: Hovedløpet - Lærlinger fra vgs MK 1. halvår: 35% av nybegynner fagarbeiderelønn 2. halvår: 40% av nybegynner fagarebeiderlønn 3. halvår: 50% av nybegynner fagarebeiderlønn 4. halvår: 75% av nybegynner fagarebeiderlønn Dersom ordinær lønn for nyutdannede fagarbeidere ikke fremgår av bedriftens lønnssystem må det fastsettes. Satsene kan ikke være lavere enn gjeldende minstelønssatser. Lærlinger som arbeider skift eller vaktordning skal ha samme skift og vakttillegg som som øvrige medarbeidere i bedriften. Avtalt overtid skal normalt taes ut som overtidslønn, men det kan også avtales avspasering. Lønnsats 2: Lærlinger med relevant høgskoleutdanning 1. halvår: 50% av nybegynner fagarbeiderlønn 2. halvår: 60% av nybegynner fagarbeiderlønn 3. halvår: 75% av nybegynner fagarbeiderlønn 4. halvår: 75% av nybegynner fagarbeiderlønn Lærlingenes lønn utgjør en prosentandel av ordinær lønn for nyutdannede fagarbeidere i bedriften. I bedrifter med tariffavtale bestemmes «nybegynner fagarbeiderlønn» av ledelsen etter drøftinger med tillitsvalgte. Ved avtale om overtidslønn skal lærlinger lønnes som øvrige ufaglærte i bedriften, dog ikke under overenskomstens minstelønnssats for faglærte. Til disse satser legges overtidstillegget som er 50 % de to første timene og deretter 100 %. Årets satser og endringer legges ut på vår hjemmeside > nyttige lenker. 11

12 Kontakt oss gjerne! Willy Jordet Daglig leder tlf Rolf Wesenberg Faglig leder tlf Anne Cappelen Grandt Faglig leder tlf Stanseveien 9, Nyland, 0975 Oslo facebook.com/opplaringssenteretforvisuellkommunikasjon

ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT?

ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT? ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT? visproduksjon typografi brosjyrer magasindesign ilmproduksjon annonseutforming grafisk design trykk interaksjonsdesign bokproduksjon webdesign... da

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER Foto: Thor-Wiggo Skille GRATULERER VELKOMMEN SOM LÆREBEDRIFT! Ved å ta inn lærling eller lærekandidat* i bedriften, gjør du en innsats, ikke bare for din bedrift, men

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT NettOppFisk et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi en beskrivelse av

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder

Veileder for lærebedrifter i Agder Veileder for lærebedrifter i Agder Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs og veiledning

Detaljer

Vurderer du en fremtid i medie bransjen?

Vurderer du en fremtid i medie bransjen? Vurderer du en fremtid i medie bransjen? Vurderer du en fremtid i mediebransjen? Hvis svaret er ja, kan lærlingordningen være noe for deg! På nettstedet medielarling.no finner du all den informasjon du

Detaljer

Informasjonshefte for medlemsbedrifter av OK AMB

Informasjonshefte for medlemsbedrifter av OK AMB Informasjonshefte for medlemsbedrifter av OK AMB Informasjonshefte er ment som et hefte der våre medlemsbedrifter skal finne nødvendig informasjon om hva det vil si å ha et medlemskap i Opplæringskontoret

Detaljer

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Lærlingeperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: 1 Bedrift: VELKOMMEN SOM LÆRLING i OKIO Opplæringskontoret

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

Lærling og lærekandidat

Lærling og lærekandidat investering tenker din bedrift på å ta inn lærling? samfunnsansvar utdanne framtidens fagarbeidere kreatvitiet Lærling og lærekandidat - en investering for framtiden Bli en lærebedrift! Østfold trenger

Detaljer

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET!

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! LÆRLINGER TILFØRER VIRKSOMHETEN FERSK KUNNSKAP OG FRISKE ØYNE SKREDDERSY DIN FRAMTIDIGE MEDARBEIDER! En lærling kan læres opp til å bli den gode medarbeideren

Detaljer

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret Fagopplæringsseksjonen Lærling Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling Noen begrepsavklaringer Hva har bedriften/opplæringskontoret ansvar for Mangler du fellesfag eller tverrfaglig eksamen Hvordan

Detaljer

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 Side 1 Side 3 Lærling Læring, veiledning og refleksjoner Lærekandidat Fag- eller svenneprøve Kontrakt og arbeidsavtale Kompetanseprøve Rettigheter

Detaljer

Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det?

Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det? Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det? Godt, nok og sikkert drikkevann. Rene vannkilder. Hvordan sikrer vi dette i de neste planperioder for kommende generasjoner? Hvordan bli en lærebedrift?

Detaljer

Læretiden i bedrift. Oppsummering fra samlinger på Gardermoen, Bergen og Bodø November/desember 2009

Læretiden i bedrift. Oppsummering fra samlinger på Gardermoen, Bergen og Bodø November/desember 2009 Læretiden i bedrift Oppsummering fra samlinger på Gardermoen, Bergen og Bodø November/desember 2009 Kunnskapsløftet Med Kunnskapsløftet kom nye krav til skole og bedrift om innholdet i opplæringen: Nye

Detaljer

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER?

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Søker lærebedrift Flink, positiv og engasjert lærling søker læreplass hos bedrift. Bill. mrk Flink lærling Lærebedrift ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Behov for flere læreplasser Antall elever ved de videregående

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Bokas innhold er fritt tilgjengelig på under Opplæring i bedrift.

Bokas innhold er fritt tilgjengelig på  under Opplæring i bedrift. Versjon 3. okt. 2012 Forord Opplæringsboka er et hjelpemiddel for lærling og instruktør i det daglige opplæringsarbeidet. I boka brukes begrepene lærling og instruktør. Med lærling menes lærling og lærekandidat

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 4 Mars 2015 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

Fag- og yrkesopplæringen Ressurser på nett. For deg som skal være med å forme framtidens fagarbeiderer

Fag- og yrkesopplæringen Ressurser på nett. For deg som skal være med å forme framtidens fagarbeiderer Fag- og yrkesopplæringen Ressurser på nett For deg som skal være med å forme framtidens fagarbeiderer «Den gode sirkel» og de mange ressurser Introduksjonsfilmer 1, 9 6, 7, 8 7 1 Fag- og svenneprøve 2

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

Et verktøy mot svart arbeid

Et verktøy mot svart arbeid Dette materiellet er utviklet av Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ), en allianse mellom KS, LO, NHO, Unio, YS og Skatteetaten. Alliansen arbeider forebyggende mot svart økonomi. Temaheftet sammen med det

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORETS SYSTEM FOR VURDERING VURDERING AV OG FOR LÆRING

OPPLÆRINGSKONTORETS SYSTEM FOR VURDERING VURDERING AV OG FOR LÆRING Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSKONTORETS SYSTEM FOR VURDERING VURDERING AV OG FOR LÆRING Bedriftens vurdering av lærlinger Opplæringskontorets oppfølging av lærlinger Opplæringskontorets

Detaljer

Veiledning faglig leder. Innhold: Lærlingens perm Hva vil det si å vurdere? Vurderingsskjemaer eksempler Lovverk

Veiledning faglig leder. Innhold: Lærlingens perm Hva vil det si å vurdere? Vurderingsskjemaer eksempler Lovverk Veiledning faglig leder Innhold: Lærlingens perm Hva vil det si å vurdere? Vurderingsskjemaer eksempler Lovverk Lærlingens/ - lærekandidatens opplæringsperm Når kontrakten blir inngått får lærlingen udelt

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE

VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE Hvorfor ny modell for fagopplæring, og hva innebærer ? Avtale som ble inngått juni 2011 mellom

Detaljer

VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016

VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016 VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016 HVORDAN BLI EN GODKJENT LÆREBEDRIFT? En lærebedrift er en privat eller offentlig virksomhet som gjennom lærlingordningen gir lærlinger/lærekandidater opplæring

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Faglig lederperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: Bedrift: Faglig leder/instruktørs ansvar og

Detaljer

Info til bedrift og instruktør for mediegrafikerlærlinger 2013

Info til bedrift og instruktør for mediegrafikerlærlinger 2013 Info til bedrift og instruktør for mediegrafikerlærlinger 2013 Utfordring Mestring Anerkjennelse Kontaktinfomasjon til Opplæringssenteret: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Stanseveien 9, 0975

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Tenk framtid Bli lærebedrift

Tenk framtid Bli lærebedrift Vår neste generasjon treng læreplassar! Tenk framtid Bli lærebedrift 1 Eg treng læreplass! Tradisjon møter framtid Fagopplæringa i Noreg har ei tradisjonsrik historie. Samfunnet er avhengig av at private

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Så enkelt er det å ta inn lærlinger!

Så enkelt er det å ta inn lærlinger! 1 Bli godkjent lærebedrift 2 Finn lærlingen du ønsker 3 Inngå kontrakt og start med en lærling Kulde- og varmepumpemontør Så enkelt er det å ta inn lærlinger! Kulde- og varmepumpebransjen trenger fler

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Det aller beste med å ha lærlinger er at du er med å forme fremtidens fagarbeidere MYTER OG FAKTA OM DET

Detaljer

Lærebedriftundersøkelsen

Lærebedriftundersøkelsen Lærebedriftundersøkelsen Innhold 1. Faglig støtte... 2 2. Medvirkning... 2 3. Opplæringskontor og fylkeskommune... 3 4. Planlagte samtaler... 4 5. Kompetansebehov... 5 6. Forberedt på læretiden... 6 7.

Detaljer

LÆRLINGORDNINGEN STYRINGSDOKUMENT (2009-2011)

LÆRLINGORDNINGEN STYRINGSDOKUMENT (2009-2011) LÆRLINGORDNINGEN STYRINGSDOKUMENT (2009-2011) INNHOLD: FORORD 1. Definisjoner 2. Målsettinger og roller 3. Økonomi 4. Ansattrepresentant 5. Årshjul for aktiviteter VEDLEGG Vedlegg A: Organisasjonskart

Detaljer

Hva vil det si å være lærebedrift?

Hva vil det si å være lærebedrift? Vilje gir vekst Hva vil det si å være lærebedrift? ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Seksjon for fag- og yrkesopplæring (Fagopplæringskontoret) Postboks 130 4001 STAVANGER Resepsjon Stavanger

Detaljer

til Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring

til Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring VELKOMMEN til kurs for faglig ledere/ instruktører og veiledere i lærebedrifter Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring Hans Egil Berg Kursprogram Våre dagers unge? Våre dagers

Detaljer

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi for å øke antall lærlinger i staten 1 Regjeringen gjennomfører et yrkesfagløft og skal gjøre yrkesfagene mer attraktive gjennom å styrke kvaliteten

Detaljer

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Kvalitetsdokument Innhold Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Skifte av arbeidsgiver i Inderøy opplæringsring Oppfølging av lærling vi

Detaljer

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann Hospitering Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann HOSPITERING Et tidsavgrenset opphold på en annen arbeidsplass med formål om at den som hospiterer skal oppdatere sin fagkunnskap eller lære seg noe nytt

Detaljer

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE For lærlinger og lærekandidater Foto: Thor -Wiggo Skille RETTIGHETER OG PLIKTER Som lærling eller lærekandidat har du mange rettigheter og plikter. Sett deg inn i disse! I

Detaljer

Sykehusene som lærebedrift - Hva innebærer det? Gardermoen Hilde Engvik

Sykehusene som lærebedrift - Hva innebærer det? Gardermoen Hilde Engvik Sykehusene som lærebedrift - Hva innebærer det? Gardermoen 17.04.08 Hilde Engvik Innhold Hvorfor endringer i utdanningssystemet? Rammebetingelser for lærlingordningen Verdien av samarbeid med primærhelsetjenesten

Detaljer

Høring - fagbrev på jobb

Høring - fagbrev på jobb Journalpost:17/40140 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Dato Høring - fagbrev på jobb Sammendrag Kunnskapsdepartementet ber i denne høringen om høringsinstansenes synspunkter på en

Detaljer

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland Fagopplæring av voksne Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland I denne veilederen ønsker vi å gi litt informasjon om hvordan voksenopplæringen er organisert i Matbransjens Opplæringskontor.

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 7 Januar 2017 Med vennlig hilsen

Detaljer

MAPPEMODELLEN FOR LÆRLINGER OG LÆREKANDIDATER

MAPPEMODELLEN FOR LÆRLINGER OG LÆREKANDIDATER MAPPEMODELLEN FOR LÆRLINGER OG LÆREKANDIDATER metode og system for opplæring og vurdering Skulpturlandskap Nordland, Lødingen "Øye i stein" 2 Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit curabitur

Detaljer

Fag- og svenneprøver. Cecilie Dangmann

Fag- og svenneprøver. Cecilie Dangmann Fag- og svenneprøver Cecilie Dangmann Innhold Hva er fag- eller svenneprøven? Hvordan forberede meg til prøven? Hvordan gjennomføres den? Hva skjer etterpå? Fag- og svennebrev Et kvalitetsstempel Hensikt

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i frisørfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i frisørfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i frisørfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål)... 1 1. Bakgrunnspørsmål... 2 2. Lærlingundersøkelsen... 2 3. Trivsel... 2 4. Jobbkrav og læringsmuligheter... 4 Læringskrav og innovasjon...

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Høringsnotat om Fagbrev på jobb

Høringsnotat om Fagbrev på jobb Høringsnotat om Fagbrev på jobb 0 Innhold Innledning... 1 2 Bakgrunnen for forslaget... 1 3 Gjeldende rett... 2 4 Departementets vurderinger... 3 5 Departementets forslag... 4 5.1 Bør ordningen gjelde

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS 1 Navn Kontorets navn: Opplæringskontoret for statlige virksomheter i Oslo og Akershus, forkortet til OK stat. 2 Formål OK

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

VIKGTIG INFORMASJON. Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør

VIKGTIG INFORMASJON. Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør VIKGTIG INFORMASJON Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør *Det er lærlingens ansvar å ta opp igjen fag som ikke er

Detaljer

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av skolebasert vurdering (jf. 2-1 i forskriften

Detaljer

SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012

SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012 Fra Faglig råd Teknikk og industriell produksjon (TIP) SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012 Vi viser til brev fra Utdanningsdirektoratet (UDIR) av 30.11.11 hvor UDIR ber

Detaljer

Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus

Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus Kvalitet fag- og yrkesopplæringen i Kvalitet Hva er kvalitet? En definisjon: Helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse blant lærlinger og lærekandidater, som skal gi informasjon om deres lærings- og arbeidsmiljø slik lærlingen

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

5 Departementets forslag

5 Departementets forslag Videregående opplæring Vår ref.: 201606938-94 LILLEHAMMER, 16. mai 2017 Høringssvar - Fagbrev på jobb. Frist 19.5.2017 Oppland fylkeskommune har gjennomgått og svart på de punktene departementet har ønsket

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. VG3 Dataelektroniker

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. VG3 Dataelektroniker LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 ELEKTROFAG DATA OG ELEKTRONIKK 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtekter for Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtatt på stiftelsesmøte 5. juni 1997 (siste endringer vedtatt på årsmøtet 29. mars 2012) 1 Definisjon og formål 1.1 Opplæringskontorets navn skal være:

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etg. Dato: 07.04.2011 kl. : 0900 Lunsj kl. 1130 Forfall meldes snarest til tlf.62 54 45 73 astrid.holm@hedmark.org eller

Detaljer

motivert ungdom søker motiverte bedrifter

motivert ungdom søker motiverte bedrifter motivert ungdom søker motiverte bedrifter Det er behov for flere lærlingeplasser ert ungdom r motiverte bedrifter Der skole møter yrkesliv om ipraxis Ipraxis (tidligere Opplæringskontoret for Industribedrifter

Detaljer

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Nord- Trøndelag fylkeskommune Avdeling videregående opplæring Arne Jostein Vestnor Temaer for kurset: BLI KJENT MED GRUNNLEGGENDE ORGANISERING

Detaljer

Ulike veier til fag- og svennebrev

Ulike veier til fag- og svennebrev Ulike veier til fag- og svennebrev FOKO, Sundvolden Hotell 20.oktober 2011 Liv Marit Meyer Petersen Formidlingsansvarlig Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen Vestfold Fylkeskommune Fengselsdrift

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Sveisefaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Sveisefaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Sveisefaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i logistikkfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i logistikkfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i logistikkfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

Kompetansehelga 2014 Line Kvan Fadum Svømmeskoleansvarlig i Sandefjord Svømmeklubb

Kompetansehelga 2014 Line Kvan Fadum Svømmeskoleansvarlig i Sandefjord Svømmeklubb Kompetansehelga 2014 Line Kvan Fadum Svømmeskoleansvarlig i Sandefjord Svømmeklubb Hvem er jeg? Line Kvan Fadum Mor til 2 jenter (14 og 11 år) eldste jobber som svømmeinstruktør/trener, yngste er aktiv

Detaljer

Åge Risdal Seniorrådgiver Avdeling for Skoleutvikling

Åge Risdal Seniorrådgiver Avdeling for Skoleutvikling Åge Risdal Seniorrådgiver Avdeling for Skoleutvikling Etterutdanningsmateriell for aktørene i fag- og yrkesopplæring Om bakgrunnen, rammene og oppbyggingen av materiellet Etterutdanningsmateriell for aktørene

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Opplæringskontorene i Nord-Trøndelag Selvstendige lærebedrifter Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Styrkingstiltak fagopplæring i bedrift 2015 Nord-Trøndelag

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Arbeidslivsfag Tema: HMS Trinn: 8 Tidsramme: 8 uker (Undervisningen pr uke er lagt opp slik at elevene har en undervisningstime 45 min i klasserom, og tre praktiske undervisningstimer

Detaljer

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Saknr. 14/762-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Yrkesopplæringsnemnda tilrår at

Detaljer

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Dag2

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Dag2 Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Dag2 Nord- Trøndelag fylkeskommune Avdeling videregående opplæring Arne Jostein Vestnor Legge til rette opplæringen slik at lærlingen

Detaljer

Yrkesfagleg Grunnutdanning

Yrkesfagleg Grunnutdanning Yrkesfagleg Grunnutdanning Innhold Hvem passer Yrkesfaglig grunnutdanning for? Hva oppnår eleven ved å velge Yrkesfaglig grunnutdanning? Hvilke sosiale kompetanser trenger elever lære seg for å få jobb?

Detaljer

Mandat lærlingetjenesten 2 av 8

Mandat lærlingetjenesten 2 av 8 3. Ansvarsområder a. Kartlegge behov i. Lærlingetjenesten skal i samarbeid med de ulike virksomhetsområdene kartlegge behovet for fagarbeidere til Bodø kommune ii. Lærlingetjenesten skal også samarbeide

Detaljer

Fagprøven skal gjennomføres ved prøvestasjon, eller i den bedriften lærlingen har hatt hoveddelen av opplærlingen.

Fagprøven skal gjennomføres ved prøvestasjon, eller i den bedriften lærlingen har hatt hoveddelen av opplærlingen. Fagprøve Oppmelding til fagprøve Marint Kompetansesenter avdeling opplæringskontoret melder lærlingen opp til fagprøve. Lærlingen vil få tilsendt et brev fra Møre og Romsdal fylkeskommune om at han/ hun

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

ÅRLIG RAPPORT LÆREBEDRIFTER 2014

ÅRLIG RAPPORT LÆREBEDRIFTER 2014 ÅRLIG RAPPORT LÆREBEDRIFTER 214 Årlig rapport lærebedrifter 214 Årlig rapport lærebedrifter 214 Som en del av Buskerud Fylkeskommune sitt arbeid med å sikre og utvikle kvaliteten, skal lærebedriftene årlig

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i yrkessjåførfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i yrkessjåførfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i yrkessjåførfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

1. Faglig støtte. 2. Medvirkning. 0.1 Jeg jobber til daglig i et opplæringskontor 0.2 Jeg jobber til daglig i en bedrift/virksomhet med lærlinger

1. Faglig støtte. 2. Medvirkning. 0.1 Jeg jobber til daglig i et opplæringskontor 0.2 Jeg jobber til daglig i en bedrift/virksomhet med lærlinger Lærebedriftsundersøkelsen Innhold 1. Faglig støtte... 2 2. Medvirkning... 2 3. Opplæringskontor og fylkeskommune... 3 4. Planlagte samtaler... 4 5. Kompetansebehov... 5 6. Forberedt på læretiden... 5 7.

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i motorsykkelfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i motorsykkelfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i motorsykkelfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Det viktigste skjer ute i lærebedriftene

Det viktigste skjer ute i lærebedriftene Det viktigste skjer ute i lærebedriftene Fagopplæring inkludert i produksjonen Lærling - medarbeider og verdiskaper Instruktøren krumtappen i fagopplæringen Fagopplæring inkludert i produksjonen I bedrift,

Detaljer

opplæring i bedrift Kvalitet i videregående opplæring

opplæring i bedrift Kvalitet i videregående opplæring opplæring i bedrift Kvalitet i videregående opplæring Utdanningsavdelingen 11 12 01 10 02 09 03 08 04 07 06 05 ( ] Kvalitet i videregående opplæring - opplæring i bedrift Som et bidrag i arbeidet med å

Detaljer

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRETIDEN

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRETIDEN RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRETIDEN For lærlinger og lærekandidater Foto: nfk.no RETTIGHETER OG PLIKTER Som lærling eller lærekandidat har du mange rettigheter og plikter. Sett deg inn i disse! I en travel

Detaljer

Godkjent opplæringskontor for lærlinger i Oslo, Akershus, Oppland, Buskerud, Østfold, Vestfold og Telemark i Vg3 Mediegrafikerfaget Vg3 Trykkerfaget

Godkjent opplæringskontor for lærlinger i Oslo, Akershus, Oppland, Buskerud, Østfold, Vestfold og Telemark i Vg3 Mediegrafikerfaget Vg3 Trykkerfaget Godkjent opplæringskontor for lærlinger i Oslo, Akershus, Oppland, Buskerud, Østfold, Vestfold og Telemark i Vg3 Mediegrafikerfaget Vg3 Trykkerfaget Vg3 Bokbinderfaget (Maskinell innbinding/ferdiggjøring)

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT)

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT) Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører Arbeidsforberedende trening (AFT) 15.09.2016 1. FORMÅL OG RESULTATMÅL Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt i mot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 2 31.10.14 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

Fagskolen spisskompetanse og karrierevei! Nasjonal konferanse. Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen

Fagskolen spisskompetanse og karrierevei! Nasjonal konferanse. Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen Fagskolen spisskompetanse og karrierevei! Nasjonal konferanse Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen Stange kommunes arbeidsgiverpolitikk Mål for arbeidsgiverpolitikken At Stange kommunes tjenester ytes

Detaljer

Live2Learn opplæringskontoret for Sotra og Øygarden. Lærlingordningen løpet frem til fagprøven

Live2Learn opplæringskontoret for Sotra og Øygarden. Lærlingordningen løpet frem til fagprøven Live2Learn opplæringskontoret for Sotra og Øygarden Lærlingordningen løpet frem til fagprøven Om L2L http://l2l.no/ L2L i midten Slik arbeider og samarbeider vi! Hva kreves av forkunnskaper? Hvilke grupperinger

Detaljer