Regionalpark Haldenkanalen. Markedsanalyse, produkter, målgrupper og kanaler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionalpark Haldenkanalen. Markedsanalyse, produkter, målgrupper og kanaler 2 7. 3. 1 5"

Transkript

1 Regionalpark Haldenkanalen Markedsanalyse, produkter, målgrupper og kanaler B B R A S

2 Innhold 1. Forord Innledning Markedsanalyse Nasjonale trender og lokale utviklingstrekk Turisters valg av reisemål Nasjonale og regionale trender innen turisme Utvikling og potensial ved Haldenkanalen Segment- og målgruppeanalyse av Regionalpark Haldenkanalen Vår metode for å analysere produkttilbudet Resultater av vår analyse: Kultur- og naturtilbudet er størst Markedspotensialet etter geografi og segment Kort oppsummering av tilbud, muligheter og utfordringer knyttet til målgruppene Prioriterte produkter Bærende produktkonsepter Produkt - målgruppematrise Kultur og formidling, prioriterte produkter - kanaler Naturopplevelser/aktiviteter, prioriterte produkter - kanaler Møte-opplevelser, prioriterte produkter kanaler Konklusjoner og anbefalinger Produkter og markeder Markedsføring og salg Endring av markedsføring Salg online booking Behov for segmentering Bærekraftig utvikling Kompetanseutvikling Vedlegg, Analyse produkttilbud og attraksjonskraft Internasjonalt Nasjonalt Østlandet Østfold/Akershus BBR AS 1

3 1. Forord Regionalpark Haldenkanalen har gitt oss i oppdrag å gjennomføre en markedsanalyse som skal danne grunnlag for prioritering av målgrupper, produkter og kanaler for markedsføring, distribusjon og salg. Markedsanalysen er gjennomført ved bruk av sekundærdata og hensikten er å få økt kunnskap om potensialet, hvor markedet er og hvilke målgrupper som representerer et potensiale for de opplevelsesprodukter som sorterer til Regionalpark Haldenkanalen. Målsetting er at markedsanalysen skal danne et kunnskapsgrunnlag for å gjennomføre en markedsorientert og kunnskapsbasert produktutvikling, markedsføring og salg av opplevelsestilbud på, ved og i nærheten av Haldenkanalen. Vi har lagt vekt på å utvikle en praktisk produkt målgruppematrise som redegjør for hvilke produkter i Regionalpark Haldenkanalen som kan selges til ulike målgrupper i ulike markeder. Vi har også beskrevet hvordan de ulike målgruppene i de ulike markedene kan nås mest mulig effektivt med markedskommunikasjon, inklusive budskap og kanaler. Avslutningsvis har vi beskrevet hvordan de ulike målgruppene kjøper de kategorier produkter som aktører tilknyttet Regionalpark Haldenkanalen selger og per produkt definere hvilke salgskanaler som bør benyttes. Underveis er det avholdt møte med Vidar Østenby og Elisabeth Dammyr. På møtet ble det gitt verdifulle innspill til struktur og innhold i rapporten. Videre er dokumentet Utviklingsstrategi for regionens arbeid med utmarksturisme (Øystein Toverud, 2014) benyttet som grunnlag for vårt arbeid. Rapporten er utarbeidet i samarbeid mellom Menon Business Economics AS og BBR AS. Prosjekt teamet har bestått av Endre Kildal, Tori Haukland Løge og Børre Berglund som prosjektleder. Oslo/Son Endre Kildal Tori Haukland Løge Børre Berglund BBR AS 2

4 2. Innledning Regionalpark Haldenkanalen (RH) ble etablert i Partnere er Aurskog-Høland, Rømskog, Marker, Aremark og Halden kommuner, samt Østfold og Akershus fylkeskommuner. Haldenkanalen og tilgrensende områder har et stort utviklingspotensial innen reiseliv- og opplevelsesnæringen. Gjennom å etablere en sterk felles merkevare for opplevelser og produkter med kanalen som bakteppe, sammen med en langsiktig satsing på stedsutvikling og utvikling av opplevelsesnæring og primærnæring, vil en etablere Haldenkanalen som en av de mest lønnsomme og trivelige regioner i Norge. Målet er å skape en balanse mellom bruk og vern, å beskytte natur- og kulturverdier og samtidig møte behovene til lokalbefolkningen gjennom bærekraftig bruk, foredling og utvikling av verdiene. Regionalparkarbeidet tar utgangspunkt i EU s landskaps-konvensjon og er i Norge samordnet gjennom organisasjonen Norske Parker. Regionalparken arbeider etter mål om større aktivitet, mer besøk, flere bedrifter og økt bolyst. I denne sammenhengen er reiseliv og opplevelsesnæring prioritert i første fase av arbeidet. Regionalparken skal fungere som tilrettelegger for aktører som tar ansvar for egen utvikling. Oppsummert skal resultatet av alle innsatser gi økt attraksjonskraft som grunnlag for økt etterspørsel. Viktige samarbeidspartnere for Regionalparken er Visit-selskapene i regionen, Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold, Haldenvassdragets Kanalselskap, Indre Østfold Utvikling, Vannområde Haldenvassdraget, Visit Østfold, Akershus Reiselivsråd, Visit Romerike, lokale og regionale prosjekter og programmer, næringsorganisasjoner, lag og foreninger og ikke minst næringsdrivende aktører innen opplevelsesnæringen. Vår intensjon er at denne rapporten skal danne et nødvendig kunnskapsgrunnlag for prioriteringer i utviklingsarbeidet for opplevelsesnæringen i regionen. Dessuten tenker vi at rapporten skal fungere som en praktisk og konkret veileder i arbeid med produktutvikling, markedsføring og salg av opplevelsesprodukter tilknyttet Regionalpark Haldenkanalen. 3. Markedsanalyse Reiselivsnæringen består av mange små bedrifter fra flere virksomhetstyper; hoteller, andre overnattingsenheter, restauranter, busselskaper, festivaler, aktivitetsbedrifter og mange andre. Verdikjeden i de ulike virksomhetene er til dels svært forskjellige, det som binder bedrifter fra disse virksomhetstypene sammen og gjør dem til reiselivsbedrifter, er det faktum at de lever av mennesker på reise - turister, yrkesreisende, kurs- og konferansegjester og private selskaper. Disse reiselivskundene etterspør i stadig større grad helhetlige produkter, hvor ofte overnatting, servering, transport og opplevelser/aktiviteter inngår. Det innebærer at de ulike virksomhetstypene leverer komplementære produkter. Det er store muligheter for å skape merverdi innen reiseliv dersom man klarer å utvikle reiselivstilbudet og rette fellesmarkedsføringen mot turistene samlet sett. Komplementariteten mellom reiselivsbedriftene er størst når bedriftenes produkter er rettet inn mot etterspørselen til de BBR AS 3

5 samme kundene. Det er derfor nyttig å kartlegge og kategorisere de eksisterende produktene ved Haldenkanalen og hvilke målgrupper/markeder disse er best egnet for. Hvilke hovedattraksjoner og omliggende produkter som allerede finnes ved Haldenkanalen vil påvirke hvilke ulike segmenter og målgrupper man bør rette seg mot i framtiden. Formålet med markedsanalysen er todelt: Markedsanalysen vil for det første gi et bilde av de viktigste nasjonale og regionale utviklingstrekkene innen turisme For det andre relatere det reiselivsrelevante produkttilbudet rundt Haldenkanalen til aktuelle segmenter og målgrupper Nasjonale trender og lokale utviklingstrekk Turisters valg av reisemål Vurderinger av flere faktorer spiller inn på turisters valg av reisemål. Interesser, inntekter og fritid påvirker hvilke ønsker og muligheter turister har, mens valg av reisemål avgjøres på bakgrunn av det lokale reiselivsproduktets innhold, pris og tilgjengelighet sammenlignet med konkurrerende reisemål. En destinasjons reiselivsprodukt konkurrerer altså langs tre linjer: Produktets innhold, pris og tilgjengelighet. Innhold er kjernen av selve reiselivsproduktet, og den mest avgjørende faktoren for valg av reisemål. Noe innhold er gitt av naturen eller historien i form av vakre naturlandskap og ærverdige bygninger, mens annet innhold som festivaler, fornøyelsesparker, museer og andre turistattraksjoner skapes av bedrifter. Aktivitetstilbudet, servering og overnatting er andre viktige innholdskomponenter i reiselivsproduktet ved destinasjonen. I tillegg er prisen selvfølgelig en viktig konkurranseparameter, både på enkeltprodukter, og på det helhetlige reiselivsproduktet. Tilgjengeligheten til innholdet, altså den fysiske infrastrukturen og transportmulighetene på denne infrastrukturen (fly, tog, båt, bil), samt formidlingen i form av pakketering, markedsføring og salg er også svært viktig. Men det er altså reiselivsproduktets innhold som setter folk i bevegelse og skaper turistetterspørsel. Reiselivsproduktets innhold må tilpasses forskjellige typer turister, og derfor bør reiselivsmarkedet inndeles i ulike markedssegmenter som representerer ulikheter i turistenes behov. Under har vi skissert en inndeling av reiselivsmarkedet i segmenter og målgrupper. Vi har her delt inn reiselivsmarkedet i to overordnede markedssegmenter etter den reisendes formål med reisen: reiser i forbindelse med ferie/fritid yrkesrelaterte reiser Ferie/fritidsreisene har vi igjen delt inn i 5 ulike tematiske segmenter som reflekterer hva slags type innhold de reisende primært ønsker å oppleve: BBR AS 4

6 kulturturisme gårdsturisme naturbasert turisme sol og strand sport, velvære og helseturisme Innenfor hvert tematisk segment av fritidsreisende er det ulike typer reisende som etterspør ulike typer produkter, og vi har derfor delt fritidssegmentet inn i fire målgrupper: Voksne, Familier med barn, nisjeturister (SIT - Special Interest Tourism) og skoler, idrett, lag og organisasjoner (SILO). Yrkesrelaterte reiser er delt inn de to segmentene yrke og kurs/konferanse. Vi antar at tradisjonelle yrkesreiser ikke er mulige å påvirke da disse i all hovedsak er avhengig av å reise dit det aktuelle næringslivet er. Yrkesreiser er derfor markert i grått i figuren. Kurs/konferansesegmentet derimot er mindre stedsavhengig, og har et bevisst forhold til innhold ved valg av destinasjon. Kurs/konferansegjester er derfor også en egen målgruppe. Den øverste boksen, det totale «Reiselivsmarkedet» kan vi se på som et geografisk marked. Vi kan for eksempel definere markedet som Norge eller Østlandet, og herunder vurdere potensiale for de overordnede markedssegmentene, de tematiske segmentene og målgruppene. Figur 1 - Inndeling av reiselivsmarkedet. Kilde: Menon Turistmarkedets tematiske segmenter vår inndeling Det kulturbaserte segmentet er opptatt av destinasjonens historiske bygninger eller steder og lokale tradisjoner. Viktige aktiviteter for personer i dette segmentet vil være sightseeing, besøk av museer og kunstutstillinger og andre kulturopplevelser som teater eller opera. Ulike lokale festivaler er også noe kultursegmentet vil kunne være opptatt av. Gårdsturister er opptatt av å være i landlige omgivelser og oppleve livet på en bondegård. Mange er interesserte i å få innsikt i gårdenes virke ved å observere produksjonsprosesser, og flere er gjerne BBR AS 5

7 opptatt av lokalprodusert mat og lokale tradisjoner. I tillegg til dette også å gjøre enkle tilrettelagte aktiviteter på og rundt gården. Det naturbaserte segmentet er først og fremst opptatt av å oppleve naturen ved reisedestinasjonen og ønsker å besøke nasjonalparker, fjell, fjord, skog og vann. I dette segmentet vil det typisk være mange aktive som ønsker å gå turer, sykle, fiske eller padle i kano. Det er også mange som vil oppleve naturen uten den fysiske anstrengelsen, og her er guidede buss- og båtturer og mindre fysisk krevende aktiviteter relevante. I den andre enden av dette segmentet finner vi hard-adventure turistene som søker tilrettelagte utfordringer og adrenalinkick hos leverandører som er kjent for selv å være gode utøvere i den aktiviteten de leverer. Sol- og strandturister ønsker nettopp sol og strand, og som regel et tilbud rundt som gir ramme for avslapning. Tilbud av mat og drikke og kortvarige aktiviteter i umiddelbar nærhet til stranden kan derfor være andre viktige faktorer for trivsel for dette segmentet. Sport, velvære og helseturister er opptatt av gode fasiliteter som legger til rette for rekreasjon og trening. Heldekkende tilbud som spa-hotell som inkluderer både overnatting, servering og aktiviteter er populært, Mange vil være opptatt av matkvalitet, der sunne og kortreiste råvarer er stikkord. Kurs og konferansegjester etterspør ofte fasiliteter med høy standard i relativ nærhet til næringslivet. Tilgang på fasiliteter og muligheten for skreddersydde arrangement er i stor grad med på å styre valg av destinasjon. I tillegg er unike omgivelser og opplevelser samt tilbud av gode serveringstjenester ofte viktige for dette segmentet, fordi man forsøker å skape en opplevelse rundt det faglige innholdet. Kort beskrivelse av målgruppene Voksne uten barn kan være alt fra pensjonister til såkalte Double Income No Kids (DINK), til enslige reiser og vennereiser. Felles for disse er at de ofte er en kjøpesterk gruppe som er kvalitetsbevisste i sitt valg av produkter på reisemålet. Gruppen er stor, kan ha både korte og lengre reiser og mange vil ha et høyt forbruk. Flere har typisk et spesielt høyt døgnforbruk ved kortere reiser. Familier med barn etterspør et tilbud som passer for mange aldersgrupper og er som regel mindre pengesterke. Aktiviteter ved et sted er ofte vel så viktig som destinasjonen i seg selv. Gruppen er stor, kan ha både korte og lengre reiser og har typisk et middels høyt forbruk. Vi deler gjerne målgruppen inn i tre ulike målgrupper basert på ulike behov hos barn i ulik alder: Merknad [EP1]: Burde ikke dette segmentet være med som et tredje alternativ av tilbud foruten kultur og natur? Jeg mener at sport, velvære og helse er en del av kulturen og naturen samtidig. Å ta del av kulturopplevelser og naturopplevelser gjør noe med deg, som er godt for din velvære, helse og det kommer an på hva slags aktivitet innenfor kultur og natursegmentet som kunden etterspør men hensikten med reisen kan være sport, velvære og helse. Det finnes absolutt et natur og kulturmiljø og aktiviteter der disse behovene tilfredsstilles. Jeg synes det burde være en egen rubrikk der dette segmentet også beskrives. Det finnes forskning som viser på at spesielt NATUREN har en viktig og god innvirkende effekt på menneskers velvære og helse. Det kan være både fartsfylte fysiske aktiviteter i naturen men også ro og stillhets aktiviteter. Jeg mener at det tilbys aktiviteter til dette segmentet i Haldenkanalen Regionalpark. Merknad [THL2]: Det du beskriver faller inn under natur og kultur. Velværeturister er noe annet Familier med barn 0-6 år Familier med barn 7-12 år Familier med barn 12 år + Skoler, lag, foreninger og organisasjoner (SILO) er større reisefølger som ofte etterspør organiserte aktiviteter. Muligheten for skreddersydde arrangement og enklere serveringsalternativer til en rimelig penge vil være relevant for denne gruppen. Gruppen er av begrenset størrelse, har ofte relativt korte opphold og lavt forbruk per person, men gjestene er mange. BBR AS 6

8 Nisjeturister (SIT - Special Interest Tourists) er personer hvis hovedmotiv for reisen er å oppleve eller utøve noe de er spesielt interessert i. Det kan inkludere hobbyer, aktiviteter, temaer eller spesielle destinasjoner. Eksempler kan være alt fra sportsfiske, jakt og sykling, opplæring i språk eller lokal matlagingstradisjon, eller å ha en spesiell interesse for dampbåter eller Norgeshistorie. Betegnelsen har tradisjonelt dekket mindre, men dedikerte turistgrupper. Slike turister kan ha lange opphold og relativt høyt forbruk, men hver gruppe (interessefelt) er relativt liten. Gode muligheter for gjenkjøp. Naturlige inndelinger i noen relevante målgrupper basert på interesser er: Sportsfiskere (fjord og innlandsfiske) Sykkelturister Fugletittere Historikere Heritage Tourists Kurs og konferansegjester er beskrevet over, fordi kurs/konferanse både kan sees på som et tematisk segment fordi det er avhengig av spesifikke stedskvaliteter, samtidig som det er en egen målgruppe. De er som regel store og pengesterke grupper som ofte ønsker pakkeløsninger der overnatting, kurslokaler, servering og kanskje noe opplevelser er inkludert. Oppsummert kan vi si at gruppen karakteriseres av relativt kort oppholdstid, men høyt forbruk. Gode muligheter for gjenkjøp. Kunder er bedrifter, organisasjoner eller byråer som formidler kurs- og konferanse gjester. Vi deler gjerne segmentet inn i følgende målgrupper: Kurs- og konferanser der det faglige innholdet er hovedformålet Kurs- og konferansereiser der teambuilding eller kick-off er hovedformålet Kurs- og konferansereiser der belønning for egne ansatte eller kunder er hovedformålet Nasjonale og regionale trender innen turisme Norsk turisme har hatt vanskelige år med sterk kronekurs og økonomisk nedgang i Europa, som er det største markedet for norsk turisme. I dag er situasjonen i ferd med å snu; både lavere kronekurs og bedre økonomiske tider i Norges viktigste markeder, deriblant Tyskland, kan komme til å bedre reiselivsnæringens vilkår. For norsk reiselivsnæring forblir utfordringen likevel å konkurrere mot land med lavere prisnivå. En løsning er å satse på videreutvikling av kommersielle tilbud som appellerer til nordmenn på ferie i Norge. 60 prosent av nordmenns feriereiser er i Norge, men likevel legges kun 27 prosent av ferieforbruket til nordmenn igjen i Norge. Med dyrere ferier i utlandet, har det norske markedet et stort potensial. Den generelle trenden i turisme er ønsket om ferien skal være rik på sterke opplevelser, og at reisemålet i seg selv blir mindre viktig. Reiselivsaktører i Norge kan konkurrere mot mer besøkte land ved å tilby unike reiseopplevelser. Norske aktører tilbyr ofte rene naturopplevelser, men bør i større grad utvikle og tilby brede, helhetlige opplevelses pakker. Naturopplevelser er hva mange turister assosierer med merkevaren Norge, og Norge er dermed godt posisjonert til å kapre slike kundegrupper. BBR AS 7

9 Innen naturbasert turisme er det en trend at turistene er blitt mer og mer opptatt av helse og mange ønsker seg en aktiv ferie. Når turistbussen stopper ved et fjell vil for eksempel mange ønske å vandre i et par timer, i stedet for å ha et kjapt stopp som kun gir muligheten for å ta bilder. Aktiviteter i naturen er derfor en av de viktigste trendene i naturbasert turisme. For Regionalpark Haldenkanalen vil det innebære et fokus på å utvikle aktivitetstilbud som vandreruter, vannsport og kajakkpadling langs kanalen. Likevel viser en undersøkelse gjennomført av Innovasjon Norge at det er turister som søker kulturopplevelser og autentiske norske opplevelser som legger igjen mest penger i Norge. En økende del av turistene vil ha en kombinasjon av historie, natur og kultur. Haldenkanalen har alle disse elementene, noe som skulle tilsi at regionen har et godt utgangspunkt. Tilbudene rundt herregårder, prestegårder og dampskipene vil oppleves som autentiske og en viktig del av norsk historie. Det vil kunne lokke «eldrebølgen»; eldre turister, som vil være mer velstående, ha mer tid og mer reiseerfaring enn sin foregående generasjon Utvikling og potensial ved Haldenkanalen Merknad [EP3]: Ønsker en definisjon på helseturisme. Det kan jo være aktive naturopplevelser eller stille rofylte naturopplevelser. Det er ulike perspektiver av helse her.viktig å ha med. I dagens samfunn av støy og mas så er det mange som søker seg til tystheten, koble seg ur.og for å bare være..det finnes slike aktiviteter som må fremgå her også. Og ro og stillheten er også en viktig aspekt i helseturismeperspektivet. Mere helsekunnskap/visdom for sjelen og ikke bare helseriktige ting for kroppen. Mange søker seg til kurs/forelesinger i helse og hvordan ting henger sammen fysisk og mentalt. Dette i forhold til å være i naturen.benytte naturen på ulike måter. Sterk vekst for fritidsreiser i området rundt kanalen Det ligger et umiddelbart potensiale i de reisende som allerede befinner seg i regionen. En vanlig måte å måle størrelsen på denne gruppen på er å se på antall kommersielle gjestedøgn. I 2013 hadde Halden og Aremark kommersielle gjestedøgn og Indre Østfold 1 (Marker, Rømskog, Askim, Eidsberg, Rakkestad, Skiptvedt, Trøgstad, Spydeberg og Hobøl) hadde Figur 2 nedenfor viser volum og utvikling av kommersielle gjestedøgn i denne regionen samlet 2. Vi gjør oppmerksom på at endring av statistikkgrunnlaget for SSB i 2013 kan påvirke dette bildet. De siste fem årene har det vært en samlet vekst i antall kommersielle overnattinger i regionen. Det er fritidssegmentet som står for både største volum av gjestedøgn og høyest vekst av gjestedøgn i perioden Vi ser at det er en sterkere vekst i fritidsmarkedet fremfor yrke. Dette skulle være et godt utgangspunkt for regionalparkens tilbud. Økningen i antall campingovernattinger kan være et tegn på at flere familier benytter seg av tilbudene i og ved Haldenkanalen. Dersom tilbudene rundt Haldenkanalen ikke har spilt inn på økningen i campingovernattinger, vil økningen uansett telle positivt da antall potensielle kunder øker. I Halden, som i de fleste byer i Norge, er det yrkessegmentet som dominerer ved hotell. Det har vært et fall i hotellgjestedøgn for fritidsreisende de siste årene, selv om antall fritidsreisende har økt raskere enn yrkes reisende i regionen hele perioden sett under ett. Det kan være et potensiale for hotellene å rette seg mer mot fritidssegmentet. 1 Marker og Rømskog inngår i en større region i SSBs overnattingsstatistikk så vi får ikke skilt de ut 2 Aurskog-Høland inngår i SSBS overnattingsstatistikk i en større region med 12 andre kommuner i Romerike og er derfor ikke inkludert her. BBR AS 8

10 Figur 2 - a) Antall kommersielle overnattinger i Halden og indre Østfold samlet fordelt på type og b) Indeksert vekst i overnattinger fordelt på type. Kilde: SSB, Menon Halden og Indre Østfold har samlet sett en markedsandel på 25 prosent av Østfolds kommersielle gjestedøgn. Markedsandelen har økt svakt over perioden, noe som innebærer at veksten i regionen har vært sterkere enn veksten andre steder i fylket. Østfold har hatt en stabil markedsandel på 11 prosent av de kommersielle gjestedøgnene i Oslofjordsregionen over tidsperioden. Landsdel med høy befolkningsvekst og mange tilreisende Når vi skal studere markedspotensialet er det også nyttig å vite noe om størrelsen på befolkningen i de ulike geografiske områdene, da alle innbyggere er potensielle «kunder» til Haldenkanalen. Befolkningstall, vekst og befolkningstetthet for ulike geografiske marked er oppsummert i tabellen under. Vi ser at fylkene i Oslofjordregionen (Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold) til sammen huser cirka en tredjedel av Norges befolkning, og at det er en høy befolkningstetthet. Dette indikerer at det er mange potensielle besøkende i nærområdene, som ikke behøver reise langt for å komme til Haldenkanalen. Det ligger derfor et potensiale i alt fra dagsturer til lengre ferieturer, noe som er et stort fortrinn i norsk sammenheng. Mange populære attraksjoner i Fjord-Norge og Nord-Norge ligger i motsetning langt fra befolkningstette områder og er avhengig av at besøkende investerer mer tid og penger på selve reisen dit, noe som vil redusere markedspotensialet. Oslofjordregionen har også en høyere befolkningsvekst enn landet for øvrig, noe som impliserer vekst i markedspotensialet. BBR AS 9

11 Tabell 1 - Fakta om befolkning i 2014 i ulike geografiske markeder. Kilde: SSB Geografisk marked Befolkning Befolkningstetthet Befolkningsvekst Regionalparkens kommuner % Østfold og Akershus for øvrig % Oslofjord for øvrig % Norge for øvrig % 3.2. Segment- og målgruppeanalyse av Regionalpark Haldenkanalen Vår metode for å analysere produkttilbudet For å kunne beskrive hvilke geografiske markeder, overordnet markedssegment, tematiske segment og målgrupper som er mest relevante for Regionalpark Haldenkanalen gjør vi en kartlegging av det eksisterende produkttilbudet i og rundt kanalen. Vi vurderer over 100 ulike tjenester innen opplevelser, servering og overnatting. Vi vurderer først hvor unikt hvert av tilbudene er i fire geografiske markeder; Østfold/Akershus (nærområdet), Østlandet, Norge, og Utlandet. Her benyttet vi tallene 0 og 1, der 1 er unikt og 0 ikke er unikt. Fredriksten festning blir for eksempel vurdert som unik i alle markedene. De andre tre tilbudene vi bruker som eksempel her er vanlige tilbud som man finner overalt i Norge og dessuten flere tilsvarende tilbud av i lokalmiljøet, slik at disse kun får en score på 1 på lokalt nivå. Tabell 2: Eksempel på vurdering av tilbudene etter geografiske markeder Østfold/Akershus Østlandet Norge Utland Fredriksten festning Kirkevika Camping og badeplass Høland Gaardsmotell Fjøset Restaurant Videre vurderer vi hvor attraktive de aktuelle tilbudene er for de ulike tematiske segmentene og målgruppene, for hvert geografiske marked. Vi setter opp en matrise med fem forskjellige segmenter (kultur, gård, naturbasert turisme, sol og strand, og sport/velvære/helse. I tillegg setter vi opp målgruppene - fritid 3, kurs/konferanse, SILO og SIT- under hvert av segmentene, slik at vi kan se nærmere på hvilke undergrupper tilbudene er rettet mot i hvert segment. Man deler ofte attraksjonskraft inn i tre kategorier, som står beskrevet under. Vi gir hvert tilbud en score fra 0 til 3 der 3 indikerer svært høy attraksjonskraft(primærattraksjon) og 0 indikerer ingen attraksjonskraft. 3 I ettertid besluttet vi oss for å dele fritidsreisende i to: voksne uten barn og barnefamilier. Dette fremgår likevel ikke i matrisen. BBR AS 10

12 - Primærattraksjoner er avgjørende for valg av reiserute og mål, og setter folk i bevegelse, populærtkalt «Reason to go». Kan være både fysiske attraksjoner eller opplevelser (Får i matrisen 3 poeng). - Sekundærattraksjoner kan ha innvirkning på valg av reiserute mot en primærattraksjon, men er ikke avgjørende i seg selv (Får i matrisen 2 poeng). - Tertiærattraksjoner er ikke kjente før avreise, men oppdages tilfeldig under reisen eller ved ankomst (Får i matrisen 1 poeng). Dette gjør vi for hvert geografisk marked. Vi summerer så scorene i hvert tematiske segment og hver målgruppe. Ved å vurdere summen av scorene i hver rubrikk, kommer vi frem til hvilke tematiske segmenter som er mest aktuelle i regionen. Herunder ser vi hvilke målgrupper som er mest relevante. Resultatene er beskrevet i neste avsnitt. Den fullstendige analysen finnes som vedlegg til rapporten (se kap 7). Tabell 3: En del av matrisen Internasjonalt Marked/Produkt Kultur Gård Natur Sol og Strand Sport, velvære og Yrkesreise FF SILO SIT FF SILO SIT FF SILO SIT FF SILO SIT FF SILO SIT KK Den Gamle Kommandant 1 1 DNT Indre Østfold, Haukenestårnet Eidsverket 1 1 Fredriksten Festning helse Resultater av vår analyse: Kultur- og naturtilbudet er størst Kulturtilbudet er størst i regionen For Regionpark Haldenkanalen viser analysen av reiselivstjenestene i og ved kanalen at det er kulturtilbudet som er størst i regionen. Kulturtilbudet i regionen er først og fremst basert på Haldenkanalen og omliggende historiske bygninger, for eksempel herregårder eller gamle industribygg, som er gjort om til museer, besøksgårder eller serverings- og overnattingssteder. Som en av Norges eldste kanaler er Haldenkanalen en viktig kulturattraksjon i området, som også står på riksantikvarens liste over tekniske historiske kulturminner. Per i dag er det et selskap og et skip som er sertifisert for regulære og charterturer på Haldenkanalen, Haldenkanalen Sluseturer med skipet M/S Strømsfoss. D/S Turisten kan bookes for charterturer. Vi finner i tillegg Haldenvassdragets kanalmuseum i Ørje som forteller om kultur- og naturhistorien til Haldenvassdraget samt har utstillinger på Galleri Ørje Brug hver sommer. Kanallekene og Slusefestivalen er eksempler på kulturelle arrangementer som holdes langs kanalen. Haldenkanalen er dermed en viktig kilde til kulturtilbudet i Østfold/Akershus. På kanalområdet i Ørje har det vokst fram et stort dampbåtmiljø, som kan være attraktivt for spesielt interesserte. Slusene langs kanalen som attraksjon kan også være et tilbud rettet mot et nisjesegment med spesiell interesse for historiske industribyggverk som kanal- og sluseanlegg. BBR AS 11

13 Brekke er Nord-Europas høyeste sluser, og kan være et trekkplaster til regionparken for et slikt nisjesegment. Ørje-slusene driftes fortsatt med håndkraft slik som i Byen Halden har røtter tilbake til femtende århundre, og med grense til Sverige og nær Danmark, har regionen rundt Halden spilt en viktig historisk rolle i forholdet mellom de skandinaviske landene. Fredriksten Festingen er et kulturminne fra tiden da regionen hadde militær betydning. Vi finner også flere store herregårder i regionen som Rød Herregård, som regnes som en av landets fineste og best bevarte. Berby herregård og Østgaard gildehall er andre eksempler på flotte herregårder i regionen. Disse historiske kulturminnene benyttes i dag som arena for et videre kulturtilbud, der flere har egne serverings- og overnattingssteder med utstillinger. Det gamle industrisenteret Eidsverket, med historie tilbake fra 1700-tallet, er en annen viktig historisk bygning, som i dag har et integrert tilbud med både overnatting, servering og aktiviteter for private og yrkesgjester. Fredriksten festning er en viktig festivalarena i regionen; den kjente musikkfestivalen Allsang på grensen sendes direkte fra Fredriksten festning hver sommer, og er et profilert kulturtilbud. Et annet bemerkningsverdig kulturminne i regionen, er Fredrikshalds Teater i Halden sentrum. Teateret er Norges eldste barokkteater, og stod ferdig i Fredrikshalds Teater er også kulturhistorisk viktig fordi man fortsatt har omtrent 150 originale teaterkulisser fra 1838 til I dag benyttes teateret til forestillinger, i tillegg til at det tilbys omvisninger av teateret. I vurdering av tilbudet i og ved kanalen, har vi også sett på hvilke målgrupper innenfor hvert segment tilbudene retter seg mot, idet type kulturtilbud som etterspørres ofte vil være avhengig av type reiseformål og reisefølge. Som vist i figuren har vi delt segmentene under ferie/fritid (herfra omtalt som fritid) inn i tre målgrupper; voksne, familier med barn og nisjeturister. Ved å dele segmentene i målgrupper kan vi gå i dybden på tilbudene, og vurdere om det er stor forskjell mellom tilbud til de ulike målgruppene innen et segment. Vurderingen er at det er et bredt spekter av kulturtilbud i regionen som er rettet både mot målgruppene godt voksne og nisjeturister som er spesielt historisk interesserte. Kulturtilbudet i og ved kanalen domineres av museer, båtturer med dampskip og kulturminner som Fredriksten festing og herregårder. Museene i regionen, som Krigshistorisk museum på Fredriksten festning og Kanalmuseet har et fokus på Haldenkanalen, gammel industri i regionen eller historien til regionen. De historiske herregårdene er også eksempler på kulturtilbud som vil appellere mest til voksne og spesielt interesserte. Flere av de kulturelle arrangementene som Kanallekene, Slusefestivalen, Kanalfestivalen og Allsang på grensen har størst tiltrekningskraft på familier med barn. Området rundt Haldenkanalen har også et variert tilbud av gårds- og bygdetunsturisme, som også vil kunne tiltrekke mange familier med barn. Her kan eksempelvis Killingmo alpakka- og besøksgård, Aurskog- Høland Bygdetun og Bøensætre Husmannsplass nevnes. Innen kultursegmentet vil mange ønske å bo overnatting med høyere standard (som hotell). Det noe begrensede muligheter for hotellovernattinger i regionen. Hverken Aremark eller Marker kommune har per i dag hoteller. I Halden sentrum er det derimot flere hoteller som vil appellere til voksne som betaler ekstra for kvalitet, som Thon Hotell og Grand Hotel. Serveringstilbudet i Halden er også godt BBR AS 12

14 innrettet for et voksent segment; restauranten Sjøbris Halden, med menyer og oppskrifter utviklet i samarbeid med den anerkjente kokken Gunnar Hvarnes, eller Vertshuset Curtisen, som ligger midt i Fredriksten festning, er eksempler på gode restauranter i byen. Gode muligheter for naturbasert turisme i regionen Naturinteresserte er også et viktig segment for Haldenkanalregionen, og det eksisterer allerede et variert tilbud av aktiviteter og arrangementer som gir mulighet til å oppleve naturen i regionen. Haldenkanalregionen byr blant annet på skog, fjord, fjell, sletter, øyer og jaktterreng, og legger dermed til rette for varierte naturopplevelser. Båtturer langs Haldenkanalen er populært blant mange besøkende, med det idylliske naturlandskapet rundt som har massevis av bade- og rekreasjonsmuligheter. Slusestedene er åpne både for private småbåter/fritidsbåter og kommersielle båter. I Haldenkanalen er det tre slusesteder som kan passeres mot en liten avgift: Ørje, Strømsfoss og Brekke med henholdsvis 45, 15 og 45 minutters slusetid. Kanalen i seg selv er et godt utgangspunkt for naturbasert turisme i regionen. Det arrangeres i tillegg en slusefestival hver sommer langs kanalen. Videre er det gode muligheter for naturbasert aktivitet som vandring, jakt, fiske og kajakpadling i naturen ved kanalen. En av de mest unike naturattraksjonene i regionen er Turistforeningens hytte Haukenestårnet. Det er Norges eneste bevarte branntårn i tre, og fra toppen av hytta kan man se over store deler av Indre Østfold og langt innover i Sverige. Det finnes allerede et variert kommersielt tilbud til naturinteresserte turister i regionen som kan kategoriseres i tre grupper; Opplevelsesturer, utleie av utstyr, og friluftsarrangementer. Opplevelsesoperatører som Nordre Mangen Gård gir besøkende mulighet til dra på pakke- eller skreddersydde turer, hovedsakelig for bedriftskunder. Ved bruk av opplevelsesoperatører får turistene anledning til å oppleve aktiviteter i naturen som de gjerne har begrenset kjennskap til, og dermed ikke kan oppleve på egenhånd. Læring er slik en viktig del av opplevelsesturer. Elgjakt, fiskeguider og kajakkpadling er eksempler på type opplevelsesturer som tilbys i regionen. Utleie av utstyr er også en viktig del av tilbudet til den naturbaserte turismen som gir flere muligheten til å drive med forskjellige aktiviteter på egenhånd i naturen. Rømskog kanoutleie, Gilstedt sykkel og motor, og Aursmark Natur er noen av bedriftene som tilbyr utleie av utstyr. En annen viktig del av tilbudet til naturbasert turisme er diverse arrangementer som holdes i regionen for å fremme bruken av naturen. Kanalturen er en padle- og friluftfestival for hele familien, mens ved Grenserittet og Unionsmaratonet arrangeres det løp i naturen på grensen mellom Norge og Sverige. Festivalene gir mulighetene til å bli bedre kjent med regionen og prøve ut forskjellige naturbaserte aktiviteter. Tilbudene innen naturbasert turisme i Haldenkanalregionen rettes i stor grad mot familier med barn. Mange av de eksisterende tilbudene legger opp til noe fysisk aktivitet, og gjerne aktiviteter som passer for hele familien. Slusestedene for private småbåter, kanallekene med ulike leker ved og i vannet, og klatring på grensen (en av landets største klatreparker med blant annet Tarzanhopp) er eksempler på tilbud som passer svært godt for familier. I tillegg er det et godt tilbud til et BBR AS 13

15 nisjesegment som bedriver jakt og fiske. Fiskemulighetene i regionen tiltrekker seg mange fiskeinteresserte turister fra både inn- og utland, ofte typisk mannlige vennegjenger i innen ulike aldersgrupper. Tilbudet av overnatting og servering i regionen synes å samsvare godt med det naturbaserte segmentet som retter seg mot familier og nisjesegmenter som er naturinteresserte. Det er et stort tilbud av camping- og hyttegrender samt moteller med gode fasiliteter i alle de fem kommunene rundt kanalen. I Halden finner man for eksempel Fredriksten camping som ligger like ved festningen og tilbyr god beliggenhet til en rimelig penge. Langholmen turist- og fritidssenter ligger like ved en badestrand som passer ypperlig for familier med barn. Stora Lee Camping i Aremark kommune ligger idyllisk til like ved vannet, og har mange frilufts interesserte gjester. Geografisk marked for Regionpark Haldenkanalen Kultur- og naturtilbudene i Haldenkanalregionen vil først og fremst være primærattraksjoner for de ulike fritidsreisende i Østfold/Akershus. Kanaler og båtliv, festivaler, herregårder eller naturbaserte opplevelsesturer er tilbud man kan finne i andre deler av landet også, og vil dermed kanskje ikke være en avgjørende grunn til å velge Haldenkanalen som reisedestinasjon for fritidsreisende utenfor nærregionen. Tilbudene vil også være primærattraksjoner for skoler, idrettslag og organisasjoner i regionen da tilbudene er svært unike i lokal sammenheng. Noen av tilbudene kan også ansees som primærattraksjoner for fritidsreisende på Østlandet; Fredriksten festning, Fredrikshalds teater, eller slusestedene langs Haldenkanalen, er eksempler på tilbud som kan trekke fritidsreisende fra hele Østlandet. En av grunnene til at Haldenkanalen kun delvis er en primærattraksjon på Østlandet, er at lignende tilbud eksisterer i og ved Telemarkkanalen, i tillegg til flere tilbud ved større vassdrag rett over landegrensen til Sverige. Per i dag er tilbudene i og ved Haldenkanalen meget aktuelle sekundær- og tertiærattraksjoner for hele Østlandet. Regionen krysses hver dag av flere tusen grensehandlere, pendlere, og turister på grunn av sin plassering langs E6 og E18 mot Sverige. For internasjonale og nasjonale segmenter, vil tilbudene i regionen kunne være primærattraksjoner for spesielt interesserte nisjesegmenter. Vi har sett at man kan tiltrekke nisjesegmenter med spesiell interesse for historie eller spesifikke naturbaserte opplevelser som jakt og fiske i Østfold/Akershus. De flotte herregårdene, museene og kommersielle båtturene langs kanalen kan også potensielt være interessante sekundær- og tertiærattraksjoner. Ettersom festningen ligger langs en av de største inngangssårene til Norge, bør den i større grad kunne markedsføres mot turistbusser på vei til Norge og nordmenn på reise i Norge. Dagens kultur- og naturtilbud i regionen benyttes dermed i dag trolig i stor grad av lokalbefolkningen, befolkningen i Østfold/Akershus og i noen grad det videre Østlandet. For å kunne tiltrekke seg nasjonale og internasjonale fritidsreisende bør regionen velge ut noen «fyrtårn» - unike kultur/naturminner eller opplevelser- med potensiell primærattraksjonskraft i fjernemarkeder. Vi har vurdert at tilbud som Fredriksten Festning og Fredrikshald Teater har potensiale til å kunne tiltrekke turister utenfor Østlandet. Fredriksten Festning er et historisk interessant kulturminne, som BBR AS 14

16 har spilt en viktig rolle i historien mellom Norge og Sverige, og Fredrikshalds Teater er Norges eldste barokkteater. I forhold til de konkurrerende kanalene er Haldenkanalen unik idet den ligger like ved disse unike kulturhistoriske attraksjonene, noe som kan være et viktig konkurransefortrinn Markedspotensialet etter geografi og segment Vi har allerede fastslått at nærmarkedet og det innenlandske markedet vil være det viktigste, men størrelsen på det potensiale markedet er likevel vanskelig å måle. Vi gir her en teoretisk tilnærming til dette som det går an å videreutvikle. Vi kartlegger befolkningsstørrelser for ulike geografiske marked innenlands (SSB 2014), hvor mange fritidsreiser innenlands som blir foretatt i løpet av et år (TØI reisevaneundersøkelse 2009), justerer i forhold til geografisk nærhet (Menons anslag) og benytter nasjonale data på å beregne hvor mange som befinner seg innen kultur- og natursegmentene. Sistnevnte har vi funnet fra Innovasjon Norges turistundersøkelse sommeren 2013, tabellen ved siden av viser hvordan turistene fordeler seg på ulike Figur 3- Andel turister i ulike aktivitetsgrupper. Kilde: Innovasjon Norge 2013 segmenter. Undersøkelsen har en annen inndeling enn den vi opererer med her, vårt kultursegment tilsvarer INs kultur og autentisk mens vårt natursegment tilsvarer INs aktiv og natur. Siden segmentene ikke er gjensidig utelukkende bruker vi det største tallet på hver, slik at 56 prosent faller inn under naturbasert turisme og 46 prosent under kulturbasert turisme. Tabell 4 under viser anslag på potensiell markedsstørrelse for kultur- og natur-segmentene i regionen. Det er viktig å understreke at dette er høyst teoretiske størrelser, da det blant annet er åpenbart at det er mange konkurrerende destinasjoner både på lokalt og nasjonalt nivå, samt at de fleste vil velge mange ulike destinasjoner i løpet av et år. Den kan likevel si noe om det relative potensialet i de ulike geografiske markedene. Tabell 4 - Potensiell størrelse for de ulike segmentene - et regnestykke. Kilde: SSB, TØI, IN, Menon Stor fritidsrelatert trafikk på veiene i høysesongen Det er et stort potensiale for Haldenkanalen som sekundærattraksjon for de som reiser til og fra Sverige langs E6 og E18. Ved å ta gjennomsnittlig trafikk i en normal måned og se på hvor mange BBR AS 15

17 over gjennomsnittet som passerer i feriesesongene gjør vi et anslag på hvor stor andel passerende som er turister. Figuren under viser døgntrafikken per måned og gjennomsnitt for månedene mai til august. Som figuren viser er det en klar topp i trafikken i sommermånedene både på E6 og på E18, med juli som den mest trafikkerte måneden. E6 ved Nye Svinesund bro har en klarere sesongprofil enn E18 ved Ørje; toppen på over kjøretøy i døgnet ved Nye Svinesund bro er nesten dobbelt så mye som trafikken på samme sted i januar. Ved E18 i Ørje er variasjonen 50 prosent mellom juli og januar. Figur 4 Døgntrafikk per måned og gjennomsnitt for lavsesong (september til mai). Kilde: Statens vegvesen, Menon. Vi har gjort et enkel beregning av hva som kan antas å være ferierelatert trafikk i sommermånedene. Ved å ta et gjennomsnitt av døgntrafikken i lavsesongen, her definert som september til og med april, og sammenligne dette med et gjennomsnitt for høysesongen, kan vi ut ifra differansen gi et anslag på total ferierelatert trafikk på veiene. Anslaget tilsier at den totale ferierelaterte trafikken i høysesongen er kjøretøy på E6, og kjøretøy på E18. Dersom man antar at det er 2,5 personer i gjennomsnitt i hvert kjøretøy vil det tilsi at det er over 1,2 millioner fritidsreisende personer på E6 og fritidsreisende personer på E18 i løpet av sommersesongen. BBR AS 16

18 Tabell 5 - Anslag på ferierelatert gjennomgangstrafikk. Kilde: Statens vegvesen, Menon. Gj.sn. døgntrafikk hele året Gj.sn. lavsesong (sep.-apr.) Gj.sn. høysesong (mai-aug.) Gj.sn. ferierelatert trafikk Totale ferierelatert trafikk E6: Nye Svinesund E18: Ørje Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at det ble handlet for 7,2 milliarder kroner av nordmenn i Strömstad i 2014, og det er 500 millioner mindre enn i Strömstad er fortsatt området med størst grensehandel i Sverige. Nordby Shoppingcenter økte omsetningen fra 3,940 milliarder til 3,988 milliarder kroner i Antall dagsturer gikk opp med 7 prosent, fra 7,6 millioner til 8,2 millioner turer. Vi har for lite kunnskap om handelstrafikken for å konkludere om denne representerer et praktisk potensial for næringen i området. For å kunne si noe mer konkret om dette ville det være behov for å gjøre en egen analyse av denne trafikken Kort oppsummering av tilbud, muligheter og utfordringer knyttet til målgruppene Ferie/fritid: Voksne uten barn Eksempler på eksisterende tilbud: Kultur Fredriksten festning, Fredrikshald teater, Haldenkanalen sluseturer AS, Kunstreisen i Haldenkanalen Regionalpark, Furulund cafe, Mat- og havnefestivalen, Risen grotte, Fernandas bokcafe, Arestad gamle prestegård Natur Fiskeland.no, Fiskeguiding med båt (Joval og Lervik), Haukenestårnet, Båtcafeen/Bakergaarden, Eidsverket, Stora Lee camping Gård Aurskog-Høland Bygdetun, Killingmo alpakka- og besøksgård, Lund gård, Rømskog besøksgård, Bøensætre Husmannsplass Sport & velvære Rømskog Spa og Resort, Unionsmarathon, Grenserittet, Vertshuset Curtisen, kano- og sykkelutleie Muligheter: BBR AS 17

19 - En av de store kanalene på Østlandet. - Kort avstand til stort lokalt og regionalt marked. Vekst i fritidsreiser i regionen og mye gjennomgangstrafikk. - Tilbud passer både for dagsturer og lengre opphold. - Besøk kan kombineres med tur til ulike destinasjoner på Østlandet eller over grensen til Sverige. - Kommersiell overnatting i alle priskategorier. Utfordringer: - En annen stor kanal rett over Oslofjorden, Telemarkskanalen. - En annen stor kanal rett over grensen til Sverige, Dalslands kanal. - Behov for overordnet markedsføring og en felles bookingkanal for tilbudene ved og i Haldenkanalen - Utvikle helhetlige opplevelsespakker, utover rene naturbaserte pakker, for å øke turistenes forbruk. Ferie/fritid: Familier med barn Eksempler på eksisterende tilbud: Kultur Allsang på Grensen, Gummibåtfestvalen, Publikumsslusing i Ørje, Killingmo alpakka- og besøksgård, Bilsport Classic Grensetreff Midtsommerfest Bjørkelangen Musikkfestival Natur Haukenestårnet, Fiskeguiding med båt (Joval og Lervik), Kajakkurs Kano- og sykkelutleie, Kirkeng camping Sport & velvære Gård Aurskog-Høland Bygdetun, Killingmo alpakka- og besøksgård, Lund gård, Rømskog besøksgård, Bøensætre Husmannsplass Gummibåtfestivalen, Kanalfestivalen, Klatring på grensen, Kajakkurs Kano- og sykkelutleie Muligheter: - En av de store kanalene på Østlandet. - Kort avstand til stort lokalt og regionalt marked. Vekst i fritidsreiser i regionen og mye gjennomgangstrafikk. - Tilbud passer både for dagsturer og lengre opphold. BBR AS 18

20 - Besøk kan kombineres med tur til ulike destinasjoner på Østlandet eller over grensen til Sverige - Kommersiell overnatting i alle priskategorier Utfordringer: - En annen stor kanal rett over Oslofjorden, Telemarkskanalen. - En annen stor kanal rett over grensen til Sverige, Dalslands kanal. - Behov for overordnet markedsføring og en felles bookingkanal for tilbudene ved og i Haldenkanalen - Utvikle helhetlige opplevelsespakker, utover rene naturbaserte pakker, for å øke turistenes forbruk. Ferie/fritid: Nisjeturister (SIT - Special interest tourism) Eksempler på eksisterende tilbud: Kultur (kulturhistorie) Fredriksten festning Scoot Spelet Den Gamle Kommandant Fredrikshald teater Eidsverket Kanalselskapet - publikumslusing på Ørje Natur (fiske og jakt) Fiskeland.no Fiskeguiding med båt (Joval og Lervik), Haukenestårnet Nordre Mangen gård Muligheter: - Spesielt interesserte kan være villig til å reise fra fjernere markeder. - Herunder kan nærhet til andre kanaler som Telemarkskanalen og Dalslands kanal kunne være en fordel. - Potensiale for merforbruk når man først er i regionen. - Kommersielle overnattingsteder i nærheten av primærattraksjoner for spesielt interesserte. Utfordringer: - Markedsføring mot hvert nisjesegment må skreddersys interessen til segmentet, noe som kan bli dyrt. Ferie/fritid: SILO (Skoler, idrett, lag og organisasjoner) Eksempler på eksisterende tilbud: BBR AS 19

21 Kultur Fredriksten Festning Fredrikshald teater Haldenvassdragets Kanalmuseum Fernandas bokcafe Rømskog Barne- og ungdomsfestival Gård Bøensætre Husmannsplass, Aurskog-Høland Bygdetun, Killingmo alpakka- og besøksgård Natur Haukenestårnet Stora Lee camping Kajakkurs Gapahuker og leirplasser Risen grotte Kanallekene Muligheter: - Stort lokalt og regionalt marked i kort avstand. - Kultur og naturtilbud kan kombineres for å øke utbytte for skoleklasser og lag. - Det faglige opplegget er sentralt. Utfordringer: - Lav betalingsvilje. Kurs og konferanse Eksempler på eksisterende tilbud: Kultur Kongshallene Eidsverket Den Gamle Kommandant Risen grotte Best Western Plus Grand Hotell Fredriksten Hotell Thon Hotell Halden Brygga Mat- og vinhus Rømskog Spa og Resort Solstrand terrasse Østgård Gildehall Natur Nordre Mangen Gård Risen Grotte Joval Event Rømskog Spa Muligheter: - Stort lokalt og regionalt marked. - Gode overnattingsmuligheter. BBR AS 20

22 - Stort potensial for utvikling av f.eks. rundturer med båt, aktiviteter, kunnskapsformidling, vandring. Utfordringer: - Behov for utvikling av konferansepakker med sømløs booking av transport (land/sjø), overnatting, servering, opplevelser. 4. Prioriterte produkter 4.1. Bærende produktkonsepter Som grunnlag for all produktutvikling, markedsføring og leveranser er det definert tre bærende produktkonsepter som skal bidra til å tydeliggjøre hva Regionalpark Haldenkanalen / næringsliv tilknyttet Regionalparken skal levere på. Disse er (1) Kultur og formidling (2) Naturopplevelser/aktiviteter og (3) Møte-opplevelser. De tre overordnede produktkonseptene representerer satsingsområder for utvikling av flere attraksjoner og produkter, og er viktige bærebjelker for Regionalpark Haldenkanalen som attraktivt reisemål nå og i framtiden. De bærende produktkonseptene skal sammen med kommunikasjonsstrategien bidra til å differensiere Regionalpark Haldenkanalen. Tabell 6, Bærende produktkonsepter med eksempler på produkter Kultur og formidling Naturopplevelser/aktiviteter Møte-opplevelser Båtturer på kanalen Båtturer på kanalen Rømskog Spa Slusefestivalen/Kanalfestivalen Bading Eidsverket Herregårder Ride- kanosafari Den gamle kommandant Haldenvassdragets kanalmuseum Gjeddefiske Hoteller m/opplevelsestilbud i /utenfor hotellene Eidsverket Padling Solstrand Terasse Allsang på Grensen Klatring på Grensen Østgård Gildehall Fredrikshalds Teater Sykkelutleie Opplevelses pakker Aurskog Høland Bygdetun Kanallekene Joval Event Strømsfoss Mølle/Galleri Strømsfoss, Møllerens Hus Vandring Risen Grotte På etablerte reisemål/konsepter finner vi gjerne organiserte og tilrettelagte produkter for individuelle, organiserte og tilrettelagte produkter for grupper og selvbetjente produkter. De selvbetjente produktene (eks. Tilrettelagte gapahuker, merkede stier etc) gir ikke direkte BBR AS 21

23 kommersielle gevinster, men gir omsetning i form av overnatting, servering og andre kommersielle produkter. I det følgende omtaler vi kun kommersielle produkter. Vi er kjent med at det finnes en rekke selvbetjente produkter i forbindelse med Haldenkanalen, disse er også viktige for salg av kommersielle tilrettelagte produkter både for individuelle og grupper Produkt - målgruppematrise Vi har prioritert noen produkter vi mener kan fungere som primærattraksjoner i definerte målgrupper og markeder. Markedene har definert å være: Lokalt/regionalt: Østfold og Akershus Landsdel: Østlandet Nasjonalt: Hele Norge Internasjonalt: Sverige, Tyskland og Nederland (og andre internasjonale markeder for sportsfiskere) Vi følger inndelingen i bærende produktkonsepter og deler inn produktene i (1) Kultur og formidling, (2) Naturopplevelser og aktiviteter og (3) Møte-opplevelser. De produktene vi har valgt å prioritere er allerede utviklede produkter. Det er plass for flere produkter i denne prioriteringen og det er behov for utvikling av flere produkter. Dette gjelder spesielt for aktivitetstilbud i naturen tilrettelagt for individuelle. En start på denne produktutviklingen kan være å gjøre de tilbudene som i dag er utviklet for grupper tilgjengelig for individuelle på faste tidspunkter. I en oppstartsfase kanskje kun en til to ganger per uke. BBR AS 22

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

RAPPORT Strategi for utvikling av næringsvirksomhet i tilknytning til Færder nasjonalpark

RAPPORT Strategi for utvikling av næringsvirksomhet i tilknytning til Færder nasjonalpark RAPPORT Strategi for utvikling av næringsvirksomhet i tilknytning til Færder nasjonalpark MENON-PUBLIKASJON NR. xx/2014 Januar 2015 Av: Anniken Enger, Børre Berglund, Endre Kildal Iversen og Tori Haukland

Detaljer

Grønt reiseliv Østfold. Hvem er kundene dine? Oppsummering av kursinnhold på Dillingøy, 9.-10.jan 2013

Grønt reiseliv Østfold. Hvem er kundene dine? Oppsummering av kursinnhold på Dillingøy, 9.-10.jan 2013 Oppsummering av kursinnhold på Dillingøy, Hvem er kundene dine? Grønt reiseliv Østfold 20. mars 2013 Torill Olsson, Mimir as Ingrid Solberg Sætre, Drivkraften as Innledning Et kompetansetiltak i prosjektet

Detaljer

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

Reiselivsplan for Vesterålen 2006 2010

Reiselivsplan for Vesterålen 2006 2010 Sluttdokument november 2006 Reiselivsplan for Vesterålen 2006 2010 Børre Berglund Reiselivsrådgivning (BBR) På oppdrag fra Vesterålen reiseliv Reiselivsplan for Vesterålen 2006-2010 2 Innledning Reiselivsplanen

Detaljer

Næringsanalyse Regionalpark Haldenkanalen

Næringsanalyse Regionalpark Haldenkanalen F O R E L Ø P I G R A P P O R T Næringsanalyse Regionalpark Haldenkanalen STIG S. MIRIAM S. HILDE KAREN GEZELIUS HAUGSBØ HELGESEN REFSGAARD Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 1 Formål, bakgrunn, metode

Detaljer

VERDISKAPINGSPOTENSIALET LANGS NASJONALE TURISTVEGER I FJORD NORGE

VERDISKAPINGSPOTENSIALET LANGS NASJONALE TURISTVEGER I FJORD NORGE VERDISKAPINGSPOTENSIALET LANGS NASJONALE TURISTVEGER I FJORD NORGE RAPPORT Er veien lykken eller er det et potensial for verdiskaping langs Nasjonale turistveger i Fjord Norge? MENON-PUBLIKASJON NR. 14/2012

Detaljer

Verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen i Norge utvikling og fremtidspotensial

Verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen i Norge utvikling og fremtidspotensial Foto: Mattias Fredriksson Photography AB - Visitnorway.com Rapport Verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen i Norge utvikling og fremtidspotensial Endre Kildal Iversen, Tori Haukland Løge, Erik W. Jakobsen

Detaljer

Har vandring potensial til å være bærende tema for reiselivssatsingen i Sogn og Fjordane 2012 2025?

Har vandring potensial til å være bærende tema for reiselivssatsingen i Sogn og Fjordane 2012 2025? RAPPORT Har vandring potensial til å være bærende tema for reiselivssatsingen i Sogn og Fjordane 2012 2025? MENON-PUBLIKASJON NR. 38/2012 Oktober 2012 av Anniken Enger, Rasmus Sandnes, Gunhild Lundblad

Detaljer

Kartlegging av markedsdata

Kartlegging av markedsdata Kartlegging av markedsdata Innsamling av eksisterende markedskunnskap om fjellferier sommer og kortferier i Tyskland, Nederland, Danmark og Storbritannia Kaizen AS Side 1 Forord Kaizen AS i samarbeid med

Detaljer

75 millioner 195 millioner 560 millioner. 260 millioner 635 millioner. 400 millioner 945 millioner

75 millioner 195 millioner 560 millioner. 260 millioner 635 millioner. 400 millioner 945 millioner Sammendrag Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe som ble nedsatt på møte i Kontaktutvalget for landbruk og reiseliv den 5. november 2003. Deltakere i gruppen har vært Reiselivsbedriftenes Landsforening

Detaljer

Reiseliv og fritidsbebyggelse i Savalenområdet

Reiseliv og fritidsbebyggelse i Savalenområdet ØF-rapport nr. 16/211 Reiseliv og fritidsbebyggelse i Savalenområdet av Birgitta Ericsson og Svein Erik Hagen ØF-rapport nr. 16/211 Reiseliv og fritidsbebyggelse i Savalenområdet av Birgitta Ericsson

Detaljer

Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter

Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter Sammen mot fremtiden Reiselivsplan for Lyngenregionen 2011-2015 2 1. BAKGRUNN, FORMÅL OG PLANPROSESSEN...

Detaljer

Evaluering av Trøndelag Reiseliv AS

Evaluering av Trøndelag Reiseliv AS RAPPORT Evaluering av Trøndelag Reiseliv AS Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2015 Mai 2015 Av Erik W. Jakobsen, Endre Kildal Iversen og Tori Haukland Løge Forord

Detaljer

Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013

Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013 Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013 ipax as Pb. 8034 4068 Stavanger, Norge Tel: +47 51 87 40 00 E-post: post@ipax.no www.ipax.no Org.nr.

Detaljer

Markedsinformasjon om naturbaserte turister

Markedsinformasjon om naturbaserte turister Rapport 2004:10 Markedsinformasjon om naturbaserte turister Mehmet Mehmetoglu Birgit Abelsen Tittel : Forfattere : Markedsinformasjon om naturbaserte turister Mehmet Mehmetoglu og Birgit Abelsen Norut

Detaljer

Masterplan for Lofoten. HA 01 Marked: Dagens gjestestruktur og framtidige markedsmuligheter. Versjon 1.3. Larvik/Jar 09.09.05

Masterplan for Lofoten. HA 01 Marked: Dagens gjestestruktur og framtidige markedsmuligheter. Versjon 1.3. Larvik/Jar 09.09.05 Masterplan for Lofoten HA 01 Marked: Dagens gjestestruktur og framtidige markedsmuligheter Versjon 1.3 Larvik/Jar 09.09.05 Bård Jervan Anniken Enger INNHOLD 1 Innledning...4 2 Produkt-markedsmodell...4

Detaljer

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

Innovasjon i opplevelsesnæringer infuture

Innovasjon i opplevelsesnæringer infuture Rapport 2008-118 Innovasjon i opplevelsesnæringer infuture Econ-rapport nr. 2008-118, Prosjekt nr. 57310 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-014-6 RAR/PDS/YKU/pil, SFJ, 28. oktober 2008 Offentlig Innovasjon

Detaljer

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

Kommunens innsats for turisme, reiselivsnæring og næringsliv. Rapport 04.03.2013

Kommunens innsats for turisme, reiselivsnæring og næringsliv. Rapport 04.03.2013 Kommunens innsats for turisme, reiselivsnæring og næringsliv Rapport 04.03.2013 1 Kommunens innsats for turisme-, reiselivsnæring og næringsliv Innledning... 2 Bakgrunn... 3 Kommunestyrets vedtak av 11.4.2011

Detaljer

Markedsplan Grand Hotell

Markedsplan Grand Hotell Markedsplan Grand Hotell Oppgavekode: Semester: 2 Innleveringsdato: 19. Juni Studentnr: Skolested: Næringsakademiet Fredrikstad Markedsplan for Grand hotell 2009 Innledning Gruppens første møte med Grand

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013 1 Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Turistene i Norge sommeren 2013 Side 11 3 Gjestenes forbruk

Detaljer

Strategier for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020

Strategier for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020 Verdifulle opplevelser i Trøndelag: Strategier for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020 Høringsutkast 25.02.2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag: Strategier for utvikling av reiselivsnæringen

Detaljer

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT 1 C.H. - Visitnorway.com Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Sammenligning sommeren 2013-2014 Side

Detaljer

Markedsplan for Telemarkreiser 2013

Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Versjon 07.11.2012 1 Dokumenteier: Godkjent av: Godkjent dato: Telemarkreiser AL Styret i Telemarkreiser Utskrift per 15.11.12 Bjørn Quentin Kvamme Telemark ny merkevare

Detaljer

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim RAPPORT Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2015 Mai 2015 av Erik W. Jakobsen, Endre Kildal

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo

Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo RAPPORT Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo MENON-PUBLIKASJON NR. 2/2014 Januar 2014 av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen, Anne Espelien og Rasmus Bøgh Holmen Sammendrag Hensikten med

Detaljer

Forstudie Reisemålsutvikling på Tyin/Filefjell

Forstudie Reisemålsutvikling på Tyin/Filefjell Forstudie Reisemålsutvikling på Tyin/Filefjell 05.05.08 Ove Gjesdal, Mimir as FORORD Forstudien har hatt som formål å avklare sentrale problemstillinger knyttet til den fremtidige utviklingen av Tyin /

Detaljer

Opplevelser i Hedmark. Regional plan for opplevelsesnæringene i Hedmark (2012-2014 (17)

Opplevelser i Hedmark. Regional plan for opplevelsesnæringene i Hedmark (2012-2014 (17) Opplevelser i Hedmark Regional plan for opplevelsesnæringene i Hedmark (2012-2014 (17) Forord Opplevelsesnæringene i fylket vårt står for en betydelig verdiskaping. Gjennom Regional plan for opplevelsesnæringene

Detaljer