Regionalpark Haldenkanalen. Markedsanalyse, produkter, målgrupper og kanaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionalpark Haldenkanalen. Markedsanalyse, produkter, målgrupper og kanaler 2 7. 3. 1 5"

Transkript

1 Regionalpark Haldenkanalen Markedsanalyse, produkter, målgrupper og kanaler B B R A S

2 Innhold 1. Forord Innledning Markedsanalyse Nasjonale trender og lokale utviklingstrekk Turisters valg av reisemål Nasjonale og regionale trender innen turisme Utvikling og potensial ved Haldenkanalen Segment- og målgruppeanalyse av Regionalpark Haldenkanalen Vår metode for å analysere produkttilbudet Resultater av vår analyse: Kultur- og naturtilbudet er størst Markedspotensialet etter geografi og segment Kort oppsummering av tilbud, muligheter og utfordringer knyttet til målgruppene Prioriterte produkter Bærende produktkonsepter Produkt - målgruppematrise Kultur og formidling, prioriterte produkter - kanaler Naturopplevelser/aktiviteter, prioriterte produkter - kanaler Møte-opplevelser, prioriterte produkter kanaler Konklusjoner og anbefalinger Produkter og markeder Markedsføring og salg Endring av markedsføring Salg online booking Behov for segmentering Bærekraftig utvikling Kompetanseutvikling Vedlegg, Analyse produkttilbud og attraksjonskraft Internasjonalt Nasjonalt Østlandet Østfold/Akershus BBR AS 1

3 1. Forord Regionalpark Haldenkanalen har gitt oss i oppdrag å gjennomføre en markedsanalyse som skal danne grunnlag for prioritering av målgrupper, produkter og kanaler for markedsføring, distribusjon og salg. Markedsanalysen er gjennomført ved bruk av sekundærdata og hensikten er å få økt kunnskap om potensialet, hvor markedet er og hvilke målgrupper som representerer et potensiale for de opplevelsesprodukter som sorterer til Regionalpark Haldenkanalen. Målsetting er at markedsanalysen skal danne et kunnskapsgrunnlag for å gjennomføre en markedsorientert og kunnskapsbasert produktutvikling, markedsføring og salg av opplevelsestilbud på, ved og i nærheten av Haldenkanalen. Vi har lagt vekt på å utvikle en praktisk produkt målgruppematrise som redegjør for hvilke produkter i Regionalpark Haldenkanalen som kan selges til ulike målgrupper i ulike markeder. Vi har også beskrevet hvordan de ulike målgruppene i de ulike markedene kan nås mest mulig effektivt med markedskommunikasjon, inklusive budskap og kanaler. Avslutningsvis har vi beskrevet hvordan de ulike målgruppene kjøper de kategorier produkter som aktører tilknyttet Regionalpark Haldenkanalen selger og per produkt definere hvilke salgskanaler som bør benyttes. Underveis er det avholdt møte med Vidar Østenby og Elisabeth Dammyr. På møtet ble det gitt verdifulle innspill til struktur og innhold i rapporten. Videre er dokumentet Utviklingsstrategi for regionens arbeid med utmarksturisme (Øystein Toverud, 2014) benyttet som grunnlag for vårt arbeid. Rapporten er utarbeidet i samarbeid mellom Menon Business Economics AS og BBR AS. Prosjekt teamet har bestått av Endre Kildal, Tori Haukland Løge og Børre Berglund som prosjektleder. Oslo/Son Endre Kildal Tori Haukland Løge Børre Berglund BBR AS 2

4 2. Innledning Regionalpark Haldenkanalen (RH) ble etablert i Partnere er Aurskog-Høland, Rømskog, Marker, Aremark og Halden kommuner, samt Østfold og Akershus fylkeskommuner. Haldenkanalen og tilgrensende områder har et stort utviklingspotensial innen reiseliv- og opplevelsesnæringen. Gjennom å etablere en sterk felles merkevare for opplevelser og produkter med kanalen som bakteppe, sammen med en langsiktig satsing på stedsutvikling og utvikling av opplevelsesnæring og primærnæring, vil en etablere Haldenkanalen som en av de mest lønnsomme og trivelige regioner i Norge. Målet er å skape en balanse mellom bruk og vern, å beskytte natur- og kulturverdier og samtidig møte behovene til lokalbefolkningen gjennom bærekraftig bruk, foredling og utvikling av verdiene. Regionalparkarbeidet tar utgangspunkt i EU s landskaps-konvensjon og er i Norge samordnet gjennom organisasjonen Norske Parker. Regionalparken arbeider etter mål om større aktivitet, mer besøk, flere bedrifter og økt bolyst. I denne sammenhengen er reiseliv og opplevelsesnæring prioritert i første fase av arbeidet. Regionalparken skal fungere som tilrettelegger for aktører som tar ansvar for egen utvikling. Oppsummert skal resultatet av alle innsatser gi økt attraksjonskraft som grunnlag for økt etterspørsel. Viktige samarbeidspartnere for Regionalparken er Visit-selskapene i regionen, Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold, Haldenvassdragets Kanalselskap, Indre Østfold Utvikling, Vannområde Haldenvassdraget, Visit Østfold, Akershus Reiselivsråd, Visit Romerike, lokale og regionale prosjekter og programmer, næringsorganisasjoner, lag og foreninger og ikke minst næringsdrivende aktører innen opplevelsesnæringen. Vår intensjon er at denne rapporten skal danne et nødvendig kunnskapsgrunnlag for prioriteringer i utviklingsarbeidet for opplevelsesnæringen i regionen. Dessuten tenker vi at rapporten skal fungere som en praktisk og konkret veileder i arbeid med produktutvikling, markedsføring og salg av opplevelsesprodukter tilknyttet Regionalpark Haldenkanalen. 3. Markedsanalyse Reiselivsnæringen består av mange små bedrifter fra flere virksomhetstyper; hoteller, andre overnattingsenheter, restauranter, busselskaper, festivaler, aktivitetsbedrifter og mange andre. Verdikjeden i de ulike virksomhetene er til dels svært forskjellige, det som binder bedrifter fra disse virksomhetstypene sammen og gjør dem til reiselivsbedrifter, er det faktum at de lever av mennesker på reise - turister, yrkesreisende, kurs- og konferansegjester og private selskaper. Disse reiselivskundene etterspør i stadig større grad helhetlige produkter, hvor ofte overnatting, servering, transport og opplevelser/aktiviteter inngår. Det innebærer at de ulike virksomhetstypene leverer komplementære produkter. Det er store muligheter for å skape merverdi innen reiseliv dersom man klarer å utvikle reiselivstilbudet og rette fellesmarkedsføringen mot turistene samlet sett. Komplementariteten mellom reiselivsbedriftene er størst når bedriftenes produkter er rettet inn mot etterspørselen til de BBR AS 3

5 samme kundene. Det er derfor nyttig å kartlegge og kategorisere de eksisterende produktene ved Haldenkanalen og hvilke målgrupper/markeder disse er best egnet for. Hvilke hovedattraksjoner og omliggende produkter som allerede finnes ved Haldenkanalen vil påvirke hvilke ulike segmenter og målgrupper man bør rette seg mot i framtiden. Formålet med markedsanalysen er todelt: Markedsanalysen vil for det første gi et bilde av de viktigste nasjonale og regionale utviklingstrekkene innen turisme For det andre relatere det reiselivsrelevante produkttilbudet rundt Haldenkanalen til aktuelle segmenter og målgrupper Nasjonale trender og lokale utviklingstrekk Turisters valg av reisemål Vurderinger av flere faktorer spiller inn på turisters valg av reisemål. Interesser, inntekter og fritid påvirker hvilke ønsker og muligheter turister har, mens valg av reisemål avgjøres på bakgrunn av det lokale reiselivsproduktets innhold, pris og tilgjengelighet sammenlignet med konkurrerende reisemål. En destinasjons reiselivsprodukt konkurrerer altså langs tre linjer: Produktets innhold, pris og tilgjengelighet. Innhold er kjernen av selve reiselivsproduktet, og den mest avgjørende faktoren for valg av reisemål. Noe innhold er gitt av naturen eller historien i form av vakre naturlandskap og ærverdige bygninger, mens annet innhold som festivaler, fornøyelsesparker, museer og andre turistattraksjoner skapes av bedrifter. Aktivitetstilbudet, servering og overnatting er andre viktige innholdskomponenter i reiselivsproduktet ved destinasjonen. I tillegg er prisen selvfølgelig en viktig konkurranseparameter, både på enkeltprodukter, og på det helhetlige reiselivsproduktet. Tilgjengeligheten til innholdet, altså den fysiske infrastrukturen og transportmulighetene på denne infrastrukturen (fly, tog, båt, bil), samt formidlingen i form av pakketering, markedsføring og salg er også svært viktig. Men det er altså reiselivsproduktets innhold som setter folk i bevegelse og skaper turistetterspørsel. Reiselivsproduktets innhold må tilpasses forskjellige typer turister, og derfor bør reiselivsmarkedet inndeles i ulike markedssegmenter som representerer ulikheter i turistenes behov. Under har vi skissert en inndeling av reiselivsmarkedet i segmenter og målgrupper. Vi har her delt inn reiselivsmarkedet i to overordnede markedssegmenter etter den reisendes formål med reisen: reiser i forbindelse med ferie/fritid yrkesrelaterte reiser Ferie/fritidsreisene har vi igjen delt inn i 5 ulike tematiske segmenter som reflekterer hva slags type innhold de reisende primært ønsker å oppleve: BBR AS 4

6 kulturturisme gårdsturisme naturbasert turisme sol og strand sport, velvære og helseturisme Innenfor hvert tematisk segment av fritidsreisende er det ulike typer reisende som etterspør ulike typer produkter, og vi har derfor delt fritidssegmentet inn i fire målgrupper: Voksne, Familier med barn, nisjeturister (SIT - Special Interest Tourism) og skoler, idrett, lag og organisasjoner (SILO). Yrkesrelaterte reiser er delt inn de to segmentene yrke og kurs/konferanse. Vi antar at tradisjonelle yrkesreiser ikke er mulige å påvirke da disse i all hovedsak er avhengig av å reise dit det aktuelle næringslivet er. Yrkesreiser er derfor markert i grått i figuren. Kurs/konferansesegmentet derimot er mindre stedsavhengig, og har et bevisst forhold til innhold ved valg av destinasjon. Kurs/konferansegjester er derfor også en egen målgruppe. Den øverste boksen, det totale «Reiselivsmarkedet» kan vi se på som et geografisk marked. Vi kan for eksempel definere markedet som Norge eller Østlandet, og herunder vurdere potensiale for de overordnede markedssegmentene, de tematiske segmentene og målgruppene. Figur 1 - Inndeling av reiselivsmarkedet. Kilde: Menon Turistmarkedets tematiske segmenter vår inndeling Det kulturbaserte segmentet er opptatt av destinasjonens historiske bygninger eller steder og lokale tradisjoner. Viktige aktiviteter for personer i dette segmentet vil være sightseeing, besøk av museer og kunstutstillinger og andre kulturopplevelser som teater eller opera. Ulike lokale festivaler er også noe kultursegmentet vil kunne være opptatt av. Gårdsturister er opptatt av å være i landlige omgivelser og oppleve livet på en bondegård. Mange er interesserte i å få innsikt i gårdenes virke ved å observere produksjonsprosesser, og flere er gjerne BBR AS 5

7 opptatt av lokalprodusert mat og lokale tradisjoner. I tillegg til dette også å gjøre enkle tilrettelagte aktiviteter på og rundt gården. Det naturbaserte segmentet er først og fremst opptatt av å oppleve naturen ved reisedestinasjonen og ønsker å besøke nasjonalparker, fjell, fjord, skog og vann. I dette segmentet vil det typisk være mange aktive som ønsker å gå turer, sykle, fiske eller padle i kano. Det er også mange som vil oppleve naturen uten den fysiske anstrengelsen, og her er guidede buss- og båtturer og mindre fysisk krevende aktiviteter relevante. I den andre enden av dette segmentet finner vi hard-adventure turistene som søker tilrettelagte utfordringer og adrenalinkick hos leverandører som er kjent for selv å være gode utøvere i den aktiviteten de leverer. Sol- og strandturister ønsker nettopp sol og strand, og som regel et tilbud rundt som gir ramme for avslapning. Tilbud av mat og drikke og kortvarige aktiviteter i umiddelbar nærhet til stranden kan derfor være andre viktige faktorer for trivsel for dette segmentet. Sport, velvære og helseturister er opptatt av gode fasiliteter som legger til rette for rekreasjon og trening. Heldekkende tilbud som spa-hotell som inkluderer både overnatting, servering og aktiviteter er populært, Mange vil være opptatt av matkvalitet, der sunne og kortreiste råvarer er stikkord. Kurs og konferansegjester etterspør ofte fasiliteter med høy standard i relativ nærhet til næringslivet. Tilgang på fasiliteter og muligheten for skreddersydde arrangement er i stor grad med på å styre valg av destinasjon. I tillegg er unike omgivelser og opplevelser samt tilbud av gode serveringstjenester ofte viktige for dette segmentet, fordi man forsøker å skape en opplevelse rundt det faglige innholdet. Kort beskrivelse av målgruppene Voksne uten barn kan være alt fra pensjonister til såkalte Double Income No Kids (DINK), til enslige reiser og vennereiser. Felles for disse er at de ofte er en kjøpesterk gruppe som er kvalitetsbevisste i sitt valg av produkter på reisemålet. Gruppen er stor, kan ha både korte og lengre reiser og mange vil ha et høyt forbruk. Flere har typisk et spesielt høyt døgnforbruk ved kortere reiser. Familier med barn etterspør et tilbud som passer for mange aldersgrupper og er som regel mindre pengesterke. Aktiviteter ved et sted er ofte vel så viktig som destinasjonen i seg selv. Gruppen er stor, kan ha både korte og lengre reiser og har typisk et middels høyt forbruk. Vi deler gjerne målgruppen inn i tre ulike målgrupper basert på ulike behov hos barn i ulik alder: Merknad [EP1]: Burde ikke dette segmentet være med som et tredje alternativ av tilbud foruten kultur og natur? Jeg mener at sport, velvære og helse er en del av kulturen og naturen samtidig. Å ta del av kulturopplevelser og naturopplevelser gjør noe med deg, som er godt for din velvære, helse og det kommer an på hva slags aktivitet innenfor kultur og natursegmentet som kunden etterspør men hensikten med reisen kan være sport, velvære og helse. Det finnes absolutt et natur og kulturmiljø og aktiviteter der disse behovene tilfredsstilles. Jeg synes det burde være en egen rubrikk der dette segmentet også beskrives. Det finnes forskning som viser på at spesielt NATUREN har en viktig og god innvirkende effekt på menneskers velvære og helse. Det kan være både fartsfylte fysiske aktiviteter i naturen men også ro og stillhets aktiviteter. Jeg mener at det tilbys aktiviteter til dette segmentet i Haldenkanalen Regionalpark. Merknad [THL2]: Det du beskriver faller inn under natur og kultur. Velværeturister er noe annet Familier med barn 0-6 år Familier med barn 7-12 år Familier med barn 12 år + Skoler, lag, foreninger og organisasjoner (SILO) er større reisefølger som ofte etterspør organiserte aktiviteter. Muligheten for skreddersydde arrangement og enklere serveringsalternativer til en rimelig penge vil være relevant for denne gruppen. Gruppen er av begrenset størrelse, har ofte relativt korte opphold og lavt forbruk per person, men gjestene er mange. BBR AS 6

8 Nisjeturister (SIT - Special Interest Tourists) er personer hvis hovedmotiv for reisen er å oppleve eller utøve noe de er spesielt interessert i. Det kan inkludere hobbyer, aktiviteter, temaer eller spesielle destinasjoner. Eksempler kan være alt fra sportsfiske, jakt og sykling, opplæring i språk eller lokal matlagingstradisjon, eller å ha en spesiell interesse for dampbåter eller Norgeshistorie. Betegnelsen har tradisjonelt dekket mindre, men dedikerte turistgrupper. Slike turister kan ha lange opphold og relativt høyt forbruk, men hver gruppe (interessefelt) er relativt liten. Gode muligheter for gjenkjøp. Naturlige inndelinger i noen relevante målgrupper basert på interesser er: Sportsfiskere (fjord og innlandsfiske) Sykkelturister Fugletittere Historikere Heritage Tourists Kurs og konferansegjester er beskrevet over, fordi kurs/konferanse både kan sees på som et tematisk segment fordi det er avhengig av spesifikke stedskvaliteter, samtidig som det er en egen målgruppe. De er som regel store og pengesterke grupper som ofte ønsker pakkeløsninger der overnatting, kurslokaler, servering og kanskje noe opplevelser er inkludert. Oppsummert kan vi si at gruppen karakteriseres av relativt kort oppholdstid, men høyt forbruk. Gode muligheter for gjenkjøp. Kunder er bedrifter, organisasjoner eller byråer som formidler kurs- og konferanse gjester. Vi deler gjerne segmentet inn i følgende målgrupper: Kurs- og konferanser der det faglige innholdet er hovedformålet Kurs- og konferansereiser der teambuilding eller kick-off er hovedformålet Kurs- og konferansereiser der belønning for egne ansatte eller kunder er hovedformålet Nasjonale og regionale trender innen turisme Norsk turisme har hatt vanskelige år med sterk kronekurs og økonomisk nedgang i Europa, som er det største markedet for norsk turisme. I dag er situasjonen i ferd med å snu; både lavere kronekurs og bedre økonomiske tider i Norges viktigste markeder, deriblant Tyskland, kan komme til å bedre reiselivsnæringens vilkår. For norsk reiselivsnæring forblir utfordringen likevel å konkurrere mot land med lavere prisnivå. En løsning er å satse på videreutvikling av kommersielle tilbud som appellerer til nordmenn på ferie i Norge. 60 prosent av nordmenns feriereiser er i Norge, men likevel legges kun 27 prosent av ferieforbruket til nordmenn igjen i Norge. Med dyrere ferier i utlandet, har det norske markedet et stort potensial. Den generelle trenden i turisme er ønsket om ferien skal være rik på sterke opplevelser, og at reisemålet i seg selv blir mindre viktig. Reiselivsaktører i Norge kan konkurrere mot mer besøkte land ved å tilby unike reiseopplevelser. Norske aktører tilbyr ofte rene naturopplevelser, men bør i større grad utvikle og tilby brede, helhetlige opplevelses pakker. Naturopplevelser er hva mange turister assosierer med merkevaren Norge, og Norge er dermed godt posisjonert til å kapre slike kundegrupper. BBR AS 7

9 Innen naturbasert turisme er det en trend at turistene er blitt mer og mer opptatt av helse og mange ønsker seg en aktiv ferie. Når turistbussen stopper ved et fjell vil for eksempel mange ønske å vandre i et par timer, i stedet for å ha et kjapt stopp som kun gir muligheten for å ta bilder. Aktiviteter i naturen er derfor en av de viktigste trendene i naturbasert turisme. For Regionalpark Haldenkanalen vil det innebære et fokus på å utvikle aktivitetstilbud som vandreruter, vannsport og kajakkpadling langs kanalen. Likevel viser en undersøkelse gjennomført av Innovasjon Norge at det er turister som søker kulturopplevelser og autentiske norske opplevelser som legger igjen mest penger i Norge. En økende del av turistene vil ha en kombinasjon av historie, natur og kultur. Haldenkanalen har alle disse elementene, noe som skulle tilsi at regionen har et godt utgangspunkt. Tilbudene rundt herregårder, prestegårder og dampskipene vil oppleves som autentiske og en viktig del av norsk historie. Det vil kunne lokke «eldrebølgen»; eldre turister, som vil være mer velstående, ha mer tid og mer reiseerfaring enn sin foregående generasjon Utvikling og potensial ved Haldenkanalen Merknad [EP3]: Ønsker en definisjon på helseturisme. Det kan jo være aktive naturopplevelser eller stille rofylte naturopplevelser. Det er ulike perspektiver av helse her.viktig å ha med. I dagens samfunn av støy og mas så er det mange som søker seg til tystheten, koble seg ur.og for å bare være..det finnes slike aktiviteter som må fremgå her også. Og ro og stillheten er også en viktig aspekt i helseturismeperspektivet. Mere helsekunnskap/visdom for sjelen og ikke bare helseriktige ting for kroppen. Mange søker seg til kurs/forelesinger i helse og hvordan ting henger sammen fysisk og mentalt. Dette i forhold til å være i naturen.benytte naturen på ulike måter. Sterk vekst for fritidsreiser i området rundt kanalen Det ligger et umiddelbart potensiale i de reisende som allerede befinner seg i regionen. En vanlig måte å måle størrelsen på denne gruppen på er å se på antall kommersielle gjestedøgn. I 2013 hadde Halden og Aremark kommersielle gjestedøgn og Indre Østfold 1 (Marker, Rømskog, Askim, Eidsberg, Rakkestad, Skiptvedt, Trøgstad, Spydeberg og Hobøl) hadde Figur 2 nedenfor viser volum og utvikling av kommersielle gjestedøgn i denne regionen samlet 2. Vi gjør oppmerksom på at endring av statistikkgrunnlaget for SSB i 2013 kan påvirke dette bildet. De siste fem årene har det vært en samlet vekst i antall kommersielle overnattinger i regionen. Det er fritidssegmentet som står for både største volum av gjestedøgn og høyest vekst av gjestedøgn i perioden Vi ser at det er en sterkere vekst i fritidsmarkedet fremfor yrke. Dette skulle være et godt utgangspunkt for regionalparkens tilbud. Økningen i antall campingovernattinger kan være et tegn på at flere familier benytter seg av tilbudene i og ved Haldenkanalen. Dersom tilbudene rundt Haldenkanalen ikke har spilt inn på økningen i campingovernattinger, vil økningen uansett telle positivt da antall potensielle kunder øker. I Halden, som i de fleste byer i Norge, er det yrkessegmentet som dominerer ved hotell. Det har vært et fall i hotellgjestedøgn for fritidsreisende de siste årene, selv om antall fritidsreisende har økt raskere enn yrkes reisende i regionen hele perioden sett under ett. Det kan være et potensiale for hotellene å rette seg mer mot fritidssegmentet. 1 Marker og Rømskog inngår i en større region i SSBs overnattingsstatistikk så vi får ikke skilt de ut 2 Aurskog-Høland inngår i SSBS overnattingsstatistikk i en større region med 12 andre kommuner i Romerike og er derfor ikke inkludert her. BBR AS 8

10 Figur 2 - a) Antall kommersielle overnattinger i Halden og indre Østfold samlet fordelt på type og b) Indeksert vekst i overnattinger fordelt på type. Kilde: SSB, Menon Halden og Indre Østfold har samlet sett en markedsandel på 25 prosent av Østfolds kommersielle gjestedøgn. Markedsandelen har økt svakt over perioden, noe som innebærer at veksten i regionen har vært sterkere enn veksten andre steder i fylket. Østfold har hatt en stabil markedsandel på 11 prosent av de kommersielle gjestedøgnene i Oslofjordsregionen over tidsperioden. Landsdel med høy befolkningsvekst og mange tilreisende Når vi skal studere markedspotensialet er det også nyttig å vite noe om størrelsen på befolkningen i de ulike geografiske områdene, da alle innbyggere er potensielle «kunder» til Haldenkanalen. Befolkningstall, vekst og befolkningstetthet for ulike geografiske marked er oppsummert i tabellen under. Vi ser at fylkene i Oslofjordregionen (Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold) til sammen huser cirka en tredjedel av Norges befolkning, og at det er en høy befolkningstetthet. Dette indikerer at det er mange potensielle besøkende i nærområdene, som ikke behøver reise langt for å komme til Haldenkanalen. Det ligger derfor et potensiale i alt fra dagsturer til lengre ferieturer, noe som er et stort fortrinn i norsk sammenheng. Mange populære attraksjoner i Fjord-Norge og Nord-Norge ligger i motsetning langt fra befolkningstette områder og er avhengig av at besøkende investerer mer tid og penger på selve reisen dit, noe som vil redusere markedspotensialet. Oslofjordregionen har også en høyere befolkningsvekst enn landet for øvrig, noe som impliserer vekst i markedspotensialet. BBR AS 9

11 Tabell 1 - Fakta om befolkning i 2014 i ulike geografiske markeder. Kilde: SSB Geografisk marked Befolkning Befolkningstetthet Befolkningsvekst Regionalparkens kommuner % Østfold og Akershus for øvrig % Oslofjord for øvrig % Norge for øvrig % 3.2. Segment- og målgruppeanalyse av Regionalpark Haldenkanalen Vår metode for å analysere produkttilbudet For å kunne beskrive hvilke geografiske markeder, overordnet markedssegment, tematiske segment og målgrupper som er mest relevante for Regionalpark Haldenkanalen gjør vi en kartlegging av det eksisterende produkttilbudet i og rundt kanalen. Vi vurderer over 100 ulike tjenester innen opplevelser, servering og overnatting. Vi vurderer først hvor unikt hvert av tilbudene er i fire geografiske markeder; Østfold/Akershus (nærområdet), Østlandet, Norge, og Utlandet. Her benyttet vi tallene 0 og 1, der 1 er unikt og 0 ikke er unikt. Fredriksten festning blir for eksempel vurdert som unik i alle markedene. De andre tre tilbudene vi bruker som eksempel her er vanlige tilbud som man finner overalt i Norge og dessuten flere tilsvarende tilbud av i lokalmiljøet, slik at disse kun får en score på 1 på lokalt nivå. Tabell 2: Eksempel på vurdering av tilbudene etter geografiske markeder Østfold/Akershus Østlandet Norge Utland Fredriksten festning Kirkevika Camping og badeplass Høland Gaardsmotell Fjøset Restaurant Videre vurderer vi hvor attraktive de aktuelle tilbudene er for de ulike tematiske segmentene og målgruppene, for hvert geografiske marked. Vi setter opp en matrise med fem forskjellige segmenter (kultur, gård, naturbasert turisme, sol og strand, og sport/velvære/helse. I tillegg setter vi opp målgruppene - fritid 3, kurs/konferanse, SILO og SIT- under hvert av segmentene, slik at vi kan se nærmere på hvilke undergrupper tilbudene er rettet mot i hvert segment. Man deler ofte attraksjonskraft inn i tre kategorier, som står beskrevet under. Vi gir hvert tilbud en score fra 0 til 3 der 3 indikerer svært høy attraksjonskraft(primærattraksjon) og 0 indikerer ingen attraksjonskraft. 3 I ettertid besluttet vi oss for å dele fritidsreisende i to: voksne uten barn og barnefamilier. Dette fremgår likevel ikke i matrisen. BBR AS 10

12 - Primærattraksjoner er avgjørende for valg av reiserute og mål, og setter folk i bevegelse, populærtkalt «Reason to go». Kan være både fysiske attraksjoner eller opplevelser (Får i matrisen 3 poeng). - Sekundærattraksjoner kan ha innvirkning på valg av reiserute mot en primærattraksjon, men er ikke avgjørende i seg selv (Får i matrisen 2 poeng). - Tertiærattraksjoner er ikke kjente før avreise, men oppdages tilfeldig under reisen eller ved ankomst (Får i matrisen 1 poeng). Dette gjør vi for hvert geografisk marked. Vi summerer så scorene i hvert tematiske segment og hver målgruppe. Ved å vurdere summen av scorene i hver rubrikk, kommer vi frem til hvilke tematiske segmenter som er mest aktuelle i regionen. Herunder ser vi hvilke målgrupper som er mest relevante. Resultatene er beskrevet i neste avsnitt. Den fullstendige analysen finnes som vedlegg til rapporten (se kap 7). Tabell 3: En del av matrisen Internasjonalt Marked/Produkt Kultur Gård Natur Sol og Strand Sport, velvære og Yrkesreise FF SILO SIT FF SILO SIT FF SILO SIT FF SILO SIT FF SILO SIT KK Den Gamle Kommandant 1 1 DNT Indre Østfold, Haukenestårnet Eidsverket 1 1 Fredriksten Festning helse Resultater av vår analyse: Kultur- og naturtilbudet er størst Kulturtilbudet er størst i regionen For Regionpark Haldenkanalen viser analysen av reiselivstjenestene i og ved kanalen at det er kulturtilbudet som er størst i regionen. Kulturtilbudet i regionen er først og fremst basert på Haldenkanalen og omliggende historiske bygninger, for eksempel herregårder eller gamle industribygg, som er gjort om til museer, besøksgårder eller serverings- og overnattingssteder. Som en av Norges eldste kanaler er Haldenkanalen en viktig kulturattraksjon i området, som også står på riksantikvarens liste over tekniske historiske kulturminner. Per i dag er det et selskap og et skip som er sertifisert for regulære og charterturer på Haldenkanalen, Haldenkanalen Sluseturer med skipet M/S Strømsfoss. D/S Turisten kan bookes for charterturer. Vi finner i tillegg Haldenvassdragets kanalmuseum i Ørje som forteller om kultur- og naturhistorien til Haldenvassdraget samt har utstillinger på Galleri Ørje Brug hver sommer. Kanallekene og Slusefestivalen er eksempler på kulturelle arrangementer som holdes langs kanalen. Haldenkanalen er dermed en viktig kilde til kulturtilbudet i Østfold/Akershus. På kanalområdet i Ørje har det vokst fram et stort dampbåtmiljø, som kan være attraktivt for spesielt interesserte. Slusene langs kanalen som attraksjon kan også være et tilbud rettet mot et nisjesegment med spesiell interesse for historiske industribyggverk som kanal- og sluseanlegg. BBR AS 11

13 Brekke er Nord-Europas høyeste sluser, og kan være et trekkplaster til regionparken for et slikt nisjesegment. Ørje-slusene driftes fortsatt med håndkraft slik som i Byen Halden har røtter tilbake til femtende århundre, og med grense til Sverige og nær Danmark, har regionen rundt Halden spilt en viktig historisk rolle i forholdet mellom de skandinaviske landene. Fredriksten Festingen er et kulturminne fra tiden da regionen hadde militær betydning. Vi finner også flere store herregårder i regionen som Rød Herregård, som regnes som en av landets fineste og best bevarte. Berby herregård og Østgaard gildehall er andre eksempler på flotte herregårder i regionen. Disse historiske kulturminnene benyttes i dag som arena for et videre kulturtilbud, der flere har egne serverings- og overnattingssteder med utstillinger. Det gamle industrisenteret Eidsverket, med historie tilbake fra 1700-tallet, er en annen viktig historisk bygning, som i dag har et integrert tilbud med både overnatting, servering og aktiviteter for private og yrkesgjester. Fredriksten festning er en viktig festivalarena i regionen; den kjente musikkfestivalen Allsang på grensen sendes direkte fra Fredriksten festning hver sommer, og er et profilert kulturtilbud. Et annet bemerkningsverdig kulturminne i regionen, er Fredrikshalds Teater i Halden sentrum. Teateret er Norges eldste barokkteater, og stod ferdig i Fredrikshalds Teater er også kulturhistorisk viktig fordi man fortsatt har omtrent 150 originale teaterkulisser fra 1838 til I dag benyttes teateret til forestillinger, i tillegg til at det tilbys omvisninger av teateret. I vurdering av tilbudet i og ved kanalen, har vi også sett på hvilke målgrupper innenfor hvert segment tilbudene retter seg mot, idet type kulturtilbud som etterspørres ofte vil være avhengig av type reiseformål og reisefølge. Som vist i figuren har vi delt segmentene under ferie/fritid (herfra omtalt som fritid) inn i tre målgrupper; voksne, familier med barn og nisjeturister. Ved å dele segmentene i målgrupper kan vi gå i dybden på tilbudene, og vurdere om det er stor forskjell mellom tilbud til de ulike målgruppene innen et segment. Vurderingen er at det er et bredt spekter av kulturtilbud i regionen som er rettet både mot målgruppene godt voksne og nisjeturister som er spesielt historisk interesserte. Kulturtilbudet i og ved kanalen domineres av museer, båtturer med dampskip og kulturminner som Fredriksten festing og herregårder. Museene i regionen, som Krigshistorisk museum på Fredriksten festning og Kanalmuseet har et fokus på Haldenkanalen, gammel industri i regionen eller historien til regionen. De historiske herregårdene er også eksempler på kulturtilbud som vil appellere mest til voksne og spesielt interesserte. Flere av de kulturelle arrangementene som Kanallekene, Slusefestivalen, Kanalfestivalen og Allsang på grensen har størst tiltrekningskraft på familier med barn. Området rundt Haldenkanalen har også et variert tilbud av gårds- og bygdetunsturisme, som også vil kunne tiltrekke mange familier med barn. Her kan eksempelvis Killingmo alpakka- og besøksgård, Aurskog- Høland Bygdetun og Bøensætre Husmannsplass nevnes. Innen kultursegmentet vil mange ønske å bo overnatting med høyere standard (som hotell). Det noe begrensede muligheter for hotellovernattinger i regionen. Hverken Aremark eller Marker kommune har per i dag hoteller. I Halden sentrum er det derimot flere hoteller som vil appellere til voksne som betaler ekstra for kvalitet, som Thon Hotell og Grand Hotel. Serveringstilbudet i Halden er også godt BBR AS 12

14 innrettet for et voksent segment; restauranten Sjøbris Halden, med menyer og oppskrifter utviklet i samarbeid med den anerkjente kokken Gunnar Hvarnes, eller Vertshuset Curtisen, som ligger midt i Fredriksten festning, er eksempler på gode restauranter i byen. Gode muligheter for naturbasert turisme i regionen Naturinteresserte er også et viktig segment for Haldenkanalregionen, og det eksisterer allerede et variert tilbud av aktiviteter og arrangementer som gir mulighet til å oppleve naturen i regionen. Haldenkanalregionen byr blant annet på skog, fjord, fjell, sletter, øyer og jaktterreng, og legger dermed til rette for varierte naturopplevelser. Båtturer langs Haldenkanalen er populært blant mange besøkende, med det idylliske naturlandskapet rundt som har massevis av bade- og rekreasjonsmuligheter. Slusestedene er åpne både for private småbåter/fritidsbåter og kommersielle båter. I Haldenkanalen er det tre slusesteder som kan passeres mot en liten avgift: Ørje, Strømsfoss og Brekke med henholdsvis 45, 15 og 45 minutters slusetid. Kanalen i seg selv er et godt utgangspunkt for naturbasert turisme i regionen. Det arrangeres i tillegg en slusefestival hver sommer langs kanalen. Videre er det gode muligheter for naturbasert aktivitet som vandring, jakt, fiske og kajakpadling i naturen ved kanalen. En av de mest unike naturattraksjonene i regionen er Turistforeningens hytte Haukenestårnet. Det er Norges eneste bevarte branntårn i tre, og fra toppen av hytta kan man se over store deler av Indre Østfold og langt innover i Sverige. Det finnes allerede et variert kommersielt tilbud til naturinteresserte turister i regionen som kan kategoriseres i tre grupper; Opplevelsesturer, utleie av utstyr, og friluftsarrangementer. Opplevelsesoperatører som Nordre Mangen Gård gir besøkende mulighet til dra på pakke- eller skreddersydde turer, hovedsakelig for bedriftskunder. Ved bruk av opplevelsesoperatører får turistene anledning til å oppleve aktiviteter i naturen som de gjerne har begrenset kjennskap til, og dermed ikke kan oppleve på egenhånd. Læring er slik en viktig del av opplevelsesturer. Elgjakt, fiskeguider og kajakkpadling er eksempler på type opplevelsesturer som tilbys i regionen. Utleie av utstyr er også en viktig del av tilbudet til den naturbaserte turismen som gir flere muligheten til å drive med forskjellige aktiviteter på egenhånd i naturen. Rømskog kanoutleie, Gilstedt sykkel og motor, og Aursmark Natur er noen av bedriftene som tilbyr utleie av utstyr. En annen viktig del av tilbudet til naturbasert turisme er diverse arrangementer som holdes i regionen for å fremme bruken av naturen. Kanalturen er en padle- og friluftfestival for hele familien, mens ved Grenserittet og Unionsmaratonet arrangeres det løp i naturen på grensen mellom Norge og Sverige. Festivalene gir mulighetene til å bli bedre kjent med regionen og prøve ut forskjellige naturbaserte aktiviteter. Tilbudene innen naturbasert turisme i Haldenkanalregionen rettes i stor grad mot familier med barn. Mange av de eksisterende tilbudene legger opp til noe fysisk aktivitet, og gjerne aktiviteter som passer for hele familien. Slusestedene for private småbåter, kanallekene med ulike leker ved og i vannet, og klatring på grensen (en av landets største klatreparker med blant annet Tarzanhopp) er eksempler på tilbud som passer svært godt for familier. I tillegg er det et godt tilbud til et BBR AS 13

15 nisjesegment som bedriver jakt og fiske. Fiskemulighetene i regionen tiltrekker seg mange fiskeinteresserte turister fra både inn- og utland, ofte typisk mannlige vennegjenger i innen ulike aldersgrupper. Tilbudet av overnatting og servering i regionen synes å samsvare godt med det naturbaserte segmentet som retter seg mot familier og nisjesegmenter som er naturinteresserte. Det er et stort tilbud av camping- og hyttegrender samt moteller med gode fasiliteter i alle de fem kommunene rundt kanalen. I Halden finner man for eksempel Fredriksten camping som ligger like ved festningen og tilbyr god beliggenhet til en rimelig penge. Langholmen turist- og fritidssenter ligger like ved en badestrand som passer ypperlig for familier med barn. Stora Lee Camping i Aremark kommune ligger idyllisk til like ved vannet, og har mange frilufts interesserte gjester. Geografisk marked for Regionpark Haldenkanalen Kultur- og naturtilbudene i Haldenkanalregionen vil først og fremst være primærattraksjoner for de ulike fritidsreisende i Østfold/Akershus. Kanaler og båtliv, festivaler, herregårder eller naturbaserte opplevelsesturer er tilbud man kan finne i andre deler av landet også, og vil dermed kanskje ikke være en avgjørende grunn til å velge Haldenkanalen som reisedestinasjon for fritidsreisende utenfor nærregionen. Tilbudene vil også være primærattraksjoner for skoler, idrettslag og organisasjoner i regionen da tilbudene er svært unike i lokal sammenheng. Noen av tilbudene kan også ansees som primærattraksjoner for fritidsreisende på Østlandet; Fredriksten festning, Fredrikshalds teater, eller slusestedene langs Haldenkanalen, er eksempler på tilbud som kan trekke fritidsreisende fra hele Østlandet. En av grunnene til at Haldenkanalen kun delvis er en primærattraksjon på Østlandet, er at lignende tilbud eksisterer i og ved Telemarkkanalen, i tillegg til flere tilbud ved større vassdrag rett over landegrensen til Sverige. Per i dag er tilbudene i og ved Haldenkanalen meget aktuelle sekundær- og tertiærattraksjoner for hele Østlandet. Regionen krysses hver dag av flere tusen grensehandlere, pendlere, og turister på grunn av sin plassering langs E6 og E18 mot Sverige. For internasjonale og nasjonale segmenter, vil tilbudene i regionen kunne være primærattraksjoner for spesielt interesserte nisjesegmenter. Vi har sett at man kan tiltrekke nisjesegmenter med spesiell interesse for historie eller spesifikke naturbaserte opplevelser som jakt og fiske i Østfold/Akershus. De flotte herregårdene, museene og kommersielle båtturene langs kanalen kan også potensielt være interessante sekundær- og tertiærattraksjoner. Ettersom festningen ligger langs en av de største inngangssårene til Norge, bør den i større grad kunne markedsføres mot turistbusser på vei til Norge og nordmenn på reise i Norge. Dagens kultur- og naturtilbud i regionen benyttes dermed i dag trolig i stor grad av lokalbefolkningen, befolkningen i Østfold/Akershus og i noen grad det videre Østlandet. For å kunne tiltrekke seg nasjonale og internasjonale fritidsreisende bør regionen velge ut noen «fyrtårn» - unike kultur/naturminner eller opplevelser- med potensiell primærattraksjonskraft i fjernemarkeder. Vi har vurdert at tilbud som Fredriksten Festning og Fredrikshald Teater har potensiale til å kunne tiltrekke turister utenfor Østlandet. Fredriksten Festning er et historisk interessant kulturminne, som BBR AS 14

16 har spilt en viktig rolle i historien mellom Norge og Sverige, og Fredrikshalds Teater er Norges eldste barokkteater. I forhold til de konkurrerende kanalene er Haldenkanalen unik idet den ligger like ved disse unike kulturhistoriske attraksjonene, noe som kan være et viktig konkurransefortrinn Markedspotensialet etter geografi og segment Vi har allerede fastslått at nærmarkedet og det innenlandske markedet vil være det viktigste, men størrelsen på det potensiale markedet er likevel vanskelig å måle. Vi gir her en teoretisk tilnærming til dette som det går an å videreutvikle. Vi kartlegger befolkningsstørrelser for ulike geografiske marked innenlands (SSB 2014), hvor mange fritidsreiser innenlands som blir foretatt i løpet av et år (TØI reisevaneundersøkelse 2009), justerer i forhold til geografisk nærhet (Menons anslag) og benytter nasjonale data på å beregne hvor mange som befinner seg innen kultur- og natursegmentene. Sistnevnte har vi funnet fra Innovasjon Norges turistundersøkelse sommeren 2013, tabellen ved siden av viser hvordan turistene fordeler seg på ulike Figur 3- Andel turister i ulike aktivitetsgrupper. Kilde: Innovasjon Norge 2013 segmenter. Undersøkelsen har en annen inndeling enn den vi opererer med her, vårt kultursegment tilsvarer INs kultur og autentisk mens vårt natursegment tilsvarer INs aktiv og natur. Siden segmentene ikke er gjensidig utelukkende bruker vi det største tallet på hver, slik at 56 prosent faller inn under naturbasert turisme og 46 prosent under kulturbasert turisme. Tabell 4 under viser anslag på potensiell markedsstørrelse for kultur- og natur-segmentene i regionen. Det er viktig å understreke at dette er høyst teoretiske størrelser, da det blant annet er åpenbart at det er mange konkurrerende destinasjoner både på lokalt og nasjonalt nivå, samt at de fleste vil velge mange ulike destinasjoner i løpet av et år. Den kan likevel si noe om det relative potensialet i de ulike geografiske markedene. Tabell 4 - Potensiell størrelse for de ulike segmentene - et regnestykke. Kilde: SSB, TØI, IN, Menon Stor fritidsrelatert trafikk på veiene i høysesongen Det er et stort potensiale for Haldenkanalen som sekundærattraksjon for de som reiser til og fra Sverige langs E6 og E18. Ved å ta gjennomsnittlig trafikk i en normal måned og se på hvor mange BBR AS 15

17 over gjennomsnittet som passerer i feriesesongene gjør vi et anslag på hvor stor andel passerende som er turister. Figuren under viser døgntrafikken per måned og gjennomsnitt for månedene mai til august. Som figuren viser er det en klar topp i trafikken i sommermånedene både på E6 og på E18, med juli som den mest trafikkerte måneden. E6 ved Nye Svinesund bro har en klarere sesongprofil enn E18 ved Ørje; toppen på over kjøretøy i døgnet ved Nye Svinesund bro er nesten dobbelt så mye som trafikken på samme sted i januar. Ved E18 i Ørje er variasjonen 50 prosent mellom juli og januar. Figur 4 Døgntrafikk per måned og gjennomsnitt for lavsesong (september til mai). Kilde: Statens vegvesen, Menon. Vi har gjort et enkel beregning av hva som kan antas å være ferierelatert trafikk i sommermånedene. Ved å ta et gjennomsnitt av døgntrafikken i lavsesongen, her definert som september til og med april, og sammenligne dette med et gjennomsnitt for høysesongen, kan vi ut ifra differansen gi et anslag på total ferierelatert trafikk på veiene. Anslaget tilsier at den totale ferierelaterte trafikken i høysesongen er kjøretøy på E6, og kjøretøy på E18. Dersom man antar at det er 2,5 personer i gjennomsnitt i hvert kjøretøy vil det tilsi at det er over 1,2 millioner fritidsreisende personer på E6 og fritidsreisende personer på E18 i løpet av sommersesongen. BBR AS 16

18 Tabell 5 - Anslag på ferierelatert gjennomgangstrafikk. Kilde: Statens vegvesen, Menon. Gj.sn. døgntrafikk hele året Gj.sn. lavsesong (sep.-apr.) Gj.sn. høysesong (mai-aug.) Gj.sn. ferierelatert trafikk Totale ferierelatert trafikk E6: Nye Svinesund E18: Ørje Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at det ble handlet for 7,2 milliarder kroner av nordmenn i Strömstad i 2014, og det er 500 millioner mindre enn i Strömstad er fortsatt området med størst grensehandel i Sverige. Nordby Shoppingcenter økte omsetningen fra 3,940 milliarder til 3,988 milliarder kroner i Antall dagsturer gikk opp med 7 prosent, fra 7,6 millioner til 8,2 millioner turer. Vi har for lite kunnskap om handelstrafikken for å konkludere om denne representerer et praktisk potensial for næringen i området. For å kunne si noe mer konkret om dette ville det være behov for å gjøre en egen analyse av denne trafikken Kort oppsummering av tilbud, muligheter og utfordringer knyttet til målgruppene Ferie/fritid: Voksne uten barn Eksempler på eksisterende tilbud: Kultur Fredriksten festning, Fredrikshald teater, Haldenkanalen sluseturer AS, Kunstreisen i Haldenkanalen Regionalpark, Furulund cafe, Mat- og havnefestivalen, Risen grotte, Fernandas bokcafe, Arestad gamle prestegård Natur Fiskeland.no, Fiskeguiding med båt (Joval og Lervik), Haukenestårnet, Båtcafeen/Bakergaarden, Eidsverket, Stora Lee camping Gård Aurskog-Høland Bygdetun, Killingmo alpakka- og besøksgård, Lund gård, Rømskog besøksgård, Bøensætre Husmannsplass Sport & velvære Rømskog Spa og Resort, Unionsmarathon, Grenserittet, Vertshuset Curtisen, kano- og sykkelutleie Muligheter: BBR AS 17

19 - En av de store kanalene på Østlandet. - Kort avstand til stort lokalt og regionalt marked. Vekst i fritidsreiser i regionen og mye gjennomgangstrafikk. - Tilbud passer både for dagsturer og lengre opphold. - Besøk kan kombineres med tur til ulike destinasjoner på Østlandet eller over grensen til Sverige. - Kommersiell overnatting i alle priskategorier. Utfordringer: - En annen stor kanal rett over Oslofjorden, Telemarkskanalen. - En annen stor kanal rett over grensen til Sverige, Dalslands kanal. - Behov for overordnet markedsføring og en felles bookingkanal for tilbudene ved og i Haldenkanalen - Utvikle helhetlige opplevelsespakker, utover rene naturbaserte pakker, for å øke turistenes forbruk. Ferie/fritid: Familier med barn Eksempler på eksisterende tilbud: Kultur Allsang på Grensen, Gummibåtfestvalen, Publikumsslusing i Ørje, Killingmo alpakka- og besøksgård, Bilsport Classic Grensetreff Midtsommerfest Bjørkelangen Musikkfestival Natur Haukenestårnet, Fiskeguiding med båt (Joval og Lervik), Kajakkurs Kano- og sykkelutleie, Kirkeng camping Sport & velvære Gård Aurskog-Høland Bygdetun, Killingmo alpakka- og besøksgård, Lund gård, Rømskog besøksgård, Bøensætre Husmannsplass Gummibåtfestivalen, Kanalfestivalen, Klatring på grensen, Kajakkurs Kano- og sykkelutleie Muligheter: - En av de store kanalene på Østlandet. - Kort avstand til stort lokalt og regionalt marked. Vekst i fritidsreiser i regionen og mye gjennomgangstrafikk. - Tilbud passer både for dagsturer og lengre opphold. BBR AS 18

20 - Besøk kan kombineres med tur til ulike destinasjoner på Østlandet eller over grensen til Sverige - Kommersiell overnatting i alle priskategorier Utfordringer: - En annen stor kanal rett over Oslofjorden, Telemarkskanalen. - En annen stor kanal rett over grensen til Sverige, Dalslands kanal. - Behov for overordnet markedsføring og en felles bookingkanal for tilbudene ved og i Haldenkanalen - Utvikle helhetlige opplevelsespakker, utover rene naturbaserte pakker, for å øke turistenes forbruk. Ferie/fritid: Nisjeturister (SIT - Special interest tourism) Eksempler på eksisterende tilbud: Kultur (kulturhistorie) Fredriksten festning Scoot Spelet Den Gamle Kommandant Fredrikshald teater Eidsverket Kanalselskapet - publikumslusing på Ørje Natur (fiske og jakt) Fiskeland.no Fiskeguiding med båt (Joval og Lervik), Haukenestårnet Nordre Mangen gård Muligheter: - Spesielt interesserte kan være villig til å reise fra fjernere markeder. - Herunder kan nærhet til andre kanaler som Telemarkskanalen og Dalslands kanal kunne være en fordel. - Potensiale for merforbruk når man først er i regionen. - Kommersielle overnattingsteder i nærheten av primærattraksjoner for spesielt interesserte. Utfordringer: - Markedsføring mot hvert nisjesegment må skreddersys interessen til segmentet, noe som kan bli dyrt. Ferie/fritid: SILO (Skoler, idrett, lag og organisasjoner) Eksempler på eksisterende tilbud: BBR AS 19

21 Kultur Fredriksten Festning Fredrikshald teater Haldenvassdragets Kanalmuseum Fernandas bokcafe Rømskog Barne- og ungdomsfestival Gård Bøensætre Husmannsplass, Aurskog-Høland Bygdetun, Killingmo alpakka- og besøksgård Natur Haukenestårnet Stora Lee camping Kajakkurs Gapahuker og leirplasser Risen grotte Kanallekene Muligheter: - Stort lokalt og regionalt marked i kort avstand. - Kultur og naturtilbud kan kombineres for å øke utbytte for skoleklasser og lag. - Det faglige opplegget er sentralt. Utfordringer: - Lav betalingsvilje. Kurs og konferanse Eksempler på eksisterende tilbud: Kultur Kongshallene Eidsverket Den Gamle Kommandant Risen grotte Best Western Plus Grand Hotell Fredriksten Hotell Thon Hotell Halden Brygga Mat- og vinhus Rømskog Spa og Resort Solstrand terrasse Østgård Gildehall Natur Nordre Mangen Gård Risen Grotte Joval Event Rømskog Spa Muligheter: - Stort lokalt og regionalt marked. - Gode overnattingsmuligheter. BBR AS 20

22 - Stort potensial for utvikling av f.eks. rundturer med båt, aktiviteter, kunnskapsformidling, vandring. Utfordringer: - Behov for utvikling av konferansepakker med sømløs booking av transport (land/sjø), overnatting, servering, opplevelser. 4. Prioriterte produkter 4.1. Bærende produktkonsepter Som grunnlag for all produktutvikling, markedsføring og leveranser er det definert tre bærende produktkonsepter som skal bidra til å tydeliggjøre hva Regionalpark Haldenkanalen / næringsliv tilknyttet Regionalparken skal levere på. Disse er (1) Kultur og formidling (2) Naturopplevelser/aktiviteter og (3) Møte-opplevelser. De tre overordnede produktkonseptene representerer satsingsområder for utvikling av flere attraksjoner og produkter, og er viktige bærebjelker for Regionalpark Haldenkanalen som attraktivt reisemål nå og i framtiden. De bærende produktkonseptene skal sammen med kommunikasjonsstrategien bidra til å differensiere Regionalpark Haldenkanalen. Tabell 6, Bærende produktkonsepter med eksempler på produkter Kultur og formidling Naturopplevelser/aktiviteter Møte-opplevelser Båtturer på kanalen Båtturer på kanalen Rømskog Spa Slusefestivalen/Kanalfestivalen Bading Eidsverket Herregårder Ride- kanosafari Den gamle kommandant Haldenvassdragets kanalmuseum Gjeddefiske Hoteller m/opplevelsestilbud i /utenfor hotellene Eidsverket Padling Solstrand Terasse Allsang på Grensen Klatring på Grensen Østgård Gildehall Fredrikshalds Teater Sykkelutleie Opplevelses pakker Aurskog Høland Bygdetun Kanallekene Joval Event Strømsfoss Mølle/Galleri Strømsfoss, Møllerens Hus Vandring Risen Grotte På etablerte reisemål/konsepter finner vi gjerne organiserte og tilrettelagte produkter for individuelle, organiserte og tilrettelagte produkter for grupper og selvbetjente produkter. De selvbetjente produktene (eks. Tilrettelagte gapahuker, merkede stier etc) gir ikke direkte BBR AS 21

23 kommersielle gevinster, men gir omsetning i form av overnatting, servering og andre kommersielle produkter. I det følgende omtaler vi kun kommersielle produkter. Vi er kjent med at det finnes en rekke selvbetjente produkter i forbindelse med Haldenkanalen, disse er også viktige for salg av kommersielle tilrettelagte produkter både for individuelle og grupper Produkt - målgruppematrise Vi har prioritert noen produkter vi mener kan fungere som primærattraksjoner i definerte målgrupper og markeder. Markedene har definert å være: Lokalt/regionalt: Østfold og Akershus Landsdel: Østlandet Nasjonalt: Hele Norge Internasjonalt: Sverige, Tyskland og Nederland (og andre internasjonale markeder for sportsfiskere) Vi følger inndelingen i bærende produktkonsepter og deler inn produktene i (1) Kultur og formidling, (2) Naturopplevelser og aktiviteter og (3) Møte-opplevelser. De produktene vi har valgt å prioritere er allerede utviklede produkter. Det er plass for flere produkter i denne prioriteringen og det er behov for utvikling av flere produkter. Dette gjelder spesielt for aktivitetstilbud i naturen tilrettelagt for individuelle. En start på denne produktutviklingen kan være å gjøre de tilbudene som i dag er utviklet for grupper tilgjengelig for individuelle på faste tidspunkter. I en oppstartsfase kanskje kun en til to ganger per uke. BBR AS 22

Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark

Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark Børre Berglund, BBR AS 19.11.14 Hva selger 3 Noe som er verdt å stoppe for 2 Noe som er verdt å ta en omvei for 1 Noe som er verdt å komme for Side 2 Oppdraget

Detaljer

INFORMASJON. www.visithaldenkanalen.no. Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen

INFORMASJON. www.visithaldenkanalen.no. Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen INFORMASJON www.visithaldenkanalen.no Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen Regionalparkrådet Rådsleder Regionalparkstyret Styreleder Administrasjon Daglig leder FORMÅL Formålet med Regionalpark

Detaljer

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Russland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Heller fornøyelsespark enn kulturattraksjoner? Av: Anniken Enger

Heller fornøyelsespark enn kulturattraksjoner? Av: Anniken Enger Heller fornøyelsespark enn kulturattraksjoner? Av: Anniken Enger Utfordringene: Turistene vet for lite om museenes tema og innhold! Kulturproduktene er ikke tilrettelagt ift. markedets behov Turistene

Detaljer

Fritids- og feriereiser høsten 2017

Fritids- og feriereiser høsten 2017 Fritids- og feriereiser høsten 2017 Innhold Først: Hva med sommeren som var? 4 Ferie- og fritidsreiser høsten 2017 6 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2017 11 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2017

Detaljer

Honne Hotell og Konferansesenter. Skogbrukets Kursinstitutt

Honne Hotell og Konferansesenter. Skogbrukets Kursinstitutt Honne Hotell og Konferansesenter Skogbrukets Kursinstitutt Reiselivs- og opplevelsesnæringene verdens største og raskest voksende næring Konkurranseutsatt Norge et lite land Norske og utenlandske turister

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015 SPV ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE v/ove Hoddevik Førde, 20.11.2015 AGENDA Litt om Sparebanken Vest Fakta reiselivsnæringen Verdiskaping i reiselivsnæringen Oljepris og kronekurs

Detaljer

TURISTER INDENFOR REGIONENE

TURISTER INDENFOR REGIONENE TURISTER INDENFOR REGIONENE Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com Sverre Hjørnevik - Visitnorway.com

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012 Børre Berglund, Reiselivsrådgivning (BBR) Anniken Enger, Menon Business Economics NASJONALE TURISTVEIER OG MULIGHETER FOR VERDI- SKAPING

Detaljer

MICE TURISTENE I NORGE

MICE TURISTENE I NORGE MICE TURISTENE I NORGE CH - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE 2014 CH - Visitnorway.com Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com Terje Rakke - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD 1. OVERBLIKK

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk Reiseliv Først mot fremtiden Reiseliv og landbruk Om meg: Bente Bjerknes Teamleder for næringsutvikling Reiselivsfaglig bakgrunn Lang fartstid i fylkeskommunen Reiseliv - definisjoner Reiseliv: Personers

Detaljer

Haldenkanalen når Reisen er VikTiGeRe enn MÅleT

Haldenkanalen når Reisen er VikTiGeRe enn MÅleT www.haldenkanalen.no Haldenkanalen når Reisen er VikTiGeRe enn MÅleT Haldenvassdragets Kanalselskap AS 2012 Fra 2007 til 2011 ble det investert over 24 millioner kroner i oppgradering av de forskjellige

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Referat fra styremøte i Regionalpark Haldenkanalen

Referat fra styremøte i Regionalpark Haldenkanalen Styret i Regionalpark Haldenkanalen Ørje 2015-06-19 Referat fra styremøte i Regionalpark Haldenkanalen Tid: fredag 19. juni 2015 kl. 09.00 12.00 Sted: Marker Rådhus Fremmøtte: Helge Kolstad Kari Pettersen

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Trender og utviklingstrekk i reiselivet Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Hvilke trender påvirker reiselivet? Verdier; Hedonisme Demografi; Eldrebølge Kunder Økonomi; Finanskrise Leverandøre r Trender

Detaljer

Markeder mot frem,den

Markeder mot frem,den Markeder mot frem,den Audun Pe(ersen Direktør reiseliv og kultur aupet I dag vil jeg snakke om 1. De store endringene i markedene 2..og små endringene i markedene 3. Hva kan Buskerud gjøre for å øke verdiskaping

Detaljer

8. Storøya i Rømsjøen, Rømskog Gapahuk med ildsted og toalett, lett synlig fra vannet. N 6622945 Ø 658632

8. Storøya i Rømsjøen, Rømskog Gapahuk med ildsted og toalett, lett synlig fra vannet. N 6622945 Ø 658632 Haldenkanalen 9 8 Langs Haldenkanalen finnes en rekke gapahuker og leirplasser Det er duket for mange fine kanoturer langs Haldenkanalen, og i nærmiljøet rundt denne. Her er det tilrettelagt flere flotte

Detaljer

Utført på oppdrag av VisitSweden, 2010 Rapporten i sin helhet behandler det Nederlandske markedet;

Utført på oppdrag av VisitSweden, 2010 Rapporten i sin helhet behandler det Nederlandske markedet; Nederland Utført på oppdrag av VisitSweden, 2010 Rapporten i sin helhet behandler det Nederlandske markedet; Økonomisk utvikling Befolkning/ demografi Kultur Reiser og reisevaner Trender Nordland Nederland

Detaljer

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Italia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Honne, 5. november 2008 Truls Korsæth Hva er opplevelsesturisme? Ligge på ei strand? Nye en caffe latte på en fortausresturant? Kjøretur i et flott landskap?

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen Byrådssak 422/16 Cruisestrategi 2016-2020 for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen 2017-2020 ESDR ESARK-1134-201601452-104 Hva saken gjelder: har nylig lagt frem «Cruisestrategi for Bergen

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Utfordringer Muligheter Xiang Ying Mei, Østlandsforskning Trysil

Detaljer

Ferieplaner høsten 2016

Ferieplaner høsten 2016 Ferieplaner høsten 2016 Contents 1 Først: Hva med sommeren som var? 5 2 Ferieplaner høsten 2015 7 3 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2016 4 12 Ferieform i utlandet 17 5 Økonomi og reiseplaner 21 6

Detaljer

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014 Innsikt Utsyn Sommerferien 2014 11.Juni 2014 Innhold Forventninger til sommerferien 2014 Nordmenns feriebudsjett Hva er viktig for en vellykket ferie? I hvilken grad er vi tilfredse? Charterstatistikken

Detaljer

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Kina 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

Optima Kick-off Margrethe Helgebostad

Optima Kick-off Margrethe Helgebostad Optima Kick-off 2017 Margrethe Helgebostad 1 2 3 4 5 50 Best Places to Travel in 2017 6 7 Norge blir sett på som en attraktiv destinasjon, men assosiasjonene er for ensidig natur, alene og fjernt 8 Hva

Detaljer

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / 2 0 1 6 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering

Detaljer

Japan Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Japan Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Japan 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB USA 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

Handlingsplan 2012. Utkast 29.03.12

Handlingsplan 2012. Utkast 29.03.12 Handlingsplan Utkast 29.03.12 Innhold 1. Bakgrunn 2. Føringer 3. Handlingsplanen 1. Bakgrunn Regionalpark Haldenkanalen er dannet med utgangspunkt i den europeiske landskapskonvensjonen, og gjennom en

Detaljer

Norge i ny drakt. Sigrid Oterholm Hoem, Avdelingsleder Innovasjon Norge Narvik 14. november

Norge i ny drakt. Sigrid Oterholm Hoem, Avdelingsleder Innovasjon Norge Narvik 14. november Norge i ny drakt Sigrid Oterholm Hoem, Avdelingsleder Innovasjon Norge Narvik 14. november Norge i ny drakt 1) Innledning og bakgrunn. Trenger vi ny drakt? 2) Hvordan oppfattes Norge som reisemål i dag

Detaljer

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Frankrike 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin Presseseminar 05.06.2014 Foto: Johan Wildhagen, C H, Anders Gjengedal, www.visitnorway.com Agenda 1. Tilbakeblikk på 2013

Detaljer

FORPROSJEKT VILLREIN SOM REISELIVSATTRAKSJON

FORPROSJEKT VILLREIN SOM REISELIVSATTRAKSJON FORPROSJEKT VILLREIN SOM REISELIVSATTRAKSJON Lillehammer 20 september 2011 OPPGAVE OG MANDAT Vurdere sannsynligheten for at opplevelsesutvikling knyttet til villrein kan være en fremtidig og realistisk

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Telemark kommunikasjonsstrategi

Telemark kommunikasjonsstrategi Telemark kommunikasjonsstrategi 1 2 Kontraster som strategi Den overordnede ideen for den den visuelle identiteten til Telemark er kontraster som utfyller hverandre. I fargelæren heter det komplementære

Detaljer

Ferieplaner i sommeren litt om camping og wifi

Ferieplaner i sommeren litt om camping og wifi Ferieplaner i sommeren 2015 + litt om camping og wifi Innhold 1 Ferieplaner sommeren 2015 4 2 4 Tilgang til wifi 19 5 Camping 21 Reisemål og ferieform i Norge 10 3 Ferieform i utlandet 15 2 Prosjektbekrivelse

Detaljer

Hvilke muligheter gir OL Tromsø 2014 for reiselivet?

Hvilke muligheter gir OL Tromsø 2014 for reiselivet? Hvilke muligheter gir OL Tromsø 2014 for reiselivet? Et OL i Tromsø vil gi store utviklingsmuligheter for reiselivet i byen, Nord-Norge og hele Norges kyst. Mulighetene som beskrives nærmere i dette notatet

Detaljer

Referat fra styremøte i regionalpark Haldenkanalen 19.04.2013

Referat fra styremøte i regionalpark Haldenkanalen 19.04.2013 Referat fra styremøte i regionalpark Haldenkanalen 19.04.2013 Tid: fredag 19 april 2013 kl. 09.00 11.30, Sted: Grendehuset, Skulerud Fremmøtte: Politiske representanter: Helge Kolstad, Østfold fylkeskommune,

Detaljer

TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV 2014 HOVEDRAPPORT. Mattias Fredriksson/visitnorway.com. CH - Visitnorway.com. Øyvind Heen - Visitnorway.

TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV 2014 HOVEDRAPPORT. Mattias Fredriksson/visitnorway.com. CH - Visitnorway.com. Øyvind Heen - Visitnorway. TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV 2014 HOVEDRAPPORT Mattias Fredriksson/visitnorway.com CH - Visitnorway.com Fredrik Schenholm - Visitnorway.com Øyvind Heen - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNLEDNING

Detaljer

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Oss; 40 ansatte / 24 årsverk / 101,5 mill. omsetning / FF + MICE / Utenriksdepartementets

Detaljer

Sverige 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Sverige 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Sverige 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Danmark 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Danmark 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Danmark 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

Attributter ved det naturbaserte reiselivsproduktet

Attributter ved det naturbaserte reiselivsproduktet 1 Attributter ved det naturbaserte reiselivsproduktet Førsteamanuensis Sjur Baardsen Oversikt over foredrag Generelt om goder/produkter (varer og tjenester) Klassifisering av goder Naturbaserte reiselivsprodukter

Detaljer

Mat i reiselivet et viktig salgsargument for Østfold og resten av regionen

Mat i reiselivet et viktig salgsargument for Østfold og resten av regionen Mat i reiselivet et viktig salgsargument for Østfold og resten av regionen Nyskapingskonferansen 2015 Maya Nielsen, Visit fredrikstad og Hvaler Regionalt bygdeutviklingsprogram for Østfold Bakteppe Det

Detaljer

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06 Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet Arne Trengereid 27.11.06 Agenda Hva ligger i begrepet økoturisme Hvordan utnytte de nye reiselivsstrategiene i samspill

Detaljer

INNLEDNING. Opplevelser viktigste driveren for vekst i vår region. Glad for å være her i regionen. Godt samarbeid. Gode aktører Godt vertskap

INNLEDNING. Opplevelser viktigste driveren for vekst i vår region. Glad for å være her i regionen. Godt samarbeid. Gode aktører Godt vertskap INNLEDNING Glad for å være her i regionen Godt samarbeid Gode aktører Godt vertskap Spennende fremtid! Opplevelser viktigste driveren for vekst i vår region Opplevelse - experience, adventure 1. begivenhet

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

Produktutvikling langs Haldenkanalen

Produktutvikling langs Haldenkanalen 2016 Produktutvikling langs Haldenkanalen Torill Olsson, Mimir Ingrid Solberg Sætre, Drivkraften 14.04.2016 1. Om prosjektet 1.1 Bakgrunn Denne rapporten beskriver formål, prosess og resultater i prosjektet

Detaljer

Naturbasert reiseliv - med fiskebriller

Naturbasert reiseliv - med fiskebriller Naturbasert reiseliv - med fiskebriller Haaken Christensen Fagspesialist naturbasert reiseliv Mosjøen, 4. mars 2016 Trender og utviklingstrekk Laksefisketurisme Hva kan vi bidra med? Trender Foto: Mattias

Detaljer

Mer enn fem sjøer, tre slusesteder og åtte sluser

Mer enn fem sjøer, tre slusesteder og åtte sluser 2015 MS Strømsfoss 50 år 2015 Mer enn fem sjøer, tre slusesteder og åtte sluser Halden by 350 år 2015 Velkommen til Haldenkanalen og dets nærliggende by og tettsteder Haldenkanalen er en del av Haldenvassdraget

Detaljer

KORTFERIER i Hordaland. Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET

KORTFERIER i Hordaland. Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET KORTFERIER i Hordaland Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET PROSJEKT BAKGRUNN Kortferier = 3-5 dager Økende trend nasjonalt og

Detaljer

Spania 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Spania 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Spania 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007 Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge Innovasjon Norge Akersgaten 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo Telefon: 22 25 tourist@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no/reiseliv

Detaljer

AKTIVE TURISTER I NORGE

AKTIVE TURISTER I NORGE AKTIVE TURISTER I NORGE Yngve Ask - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 Mattias Fredriksson - Visitnorway.com Mattias Fredriksson - Visitnorway.com Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Storbritannia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Storbritannia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Storbritannia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Referat fra arbeidsgruppesamling i Haldenkanalen Regionalpark

Referat fra arbeidsgruppesamling i Haldenkanalen Regionalpark Arbeidsgruppen i Regionalpark Haldenkanalen Ørje 19.09.2014 Referat fra arbeidsgruppesamling i Haldenkanalen Regionalpark Tid: fredag 19. september 2014 kl. 9.00 15.30 Tilstede: Forfall: Elisabeth Dammyr,

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2001

Gjesteundersøkelsen 2001 TØI rapport 541/2001 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2001, 54 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2001 Gjesteundersøkelsen 2001 er tilnærmet heldekkende når det gjelder utlendingers reiser i

Detaljer

Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016

Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016 Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016 Britt Elton, gründer Norske Bygdeopplevelser AS Sykkel Ski fotturer + kultur Min bakgrunn Utenlandsopphold 1969/70 Ligningssekretær

Detaljer

Ferieplaner i sommeren 2016 og hva hvis du måtte velge

Ferieplaner i sommeren 2016 og hva hvis du måtte velge Ferieplaner i sommeren 2016 og hva hvis du måtte velge Innhold 1 Ferieplaner sommeren 2016 5 2 Reisemål og ferieform i Norge 10 3 Ferieform i utlandet 16 4 Aktiviteter i sommerferien 19 5 Bestilling av

Detaljer

Fem sjøer, tre slusesteder og åtte sluser

Fem sjøer, tre slusesteder og åtte sluser 2014 Fem sjøer, tre slusesteder og åtte sluser Velkommen til Haldenkanalen og dets nærliggende by og tettsteder Haldenkanalen er en del av Haldenvassdraget som ligger tett på svenskegrensen. Den er den

Detaljer

KOM til Østre Toten Kultur, opplevelser og mat

KOM til Østre Toten Kultur, opplevelser og mat KOM til Østre Toten Kultur, opplevelser og mat KOM kultur, opplevelser og mat Sommeren 2016 NRKs sommersending Prosjektsatsing - Flere aktører og økt verdiskaping innen lokalmat og reiseliv Reiseliv i

Detaljer

Reiselivsnæringen i Nord-Norge. Anniken Enger, Partner

Reiselivsnæringen i Nord-Norge. Anniken Enger, Partner Reiselivsnæringen i Nord-Norge Anniken Enger, Partner Reiselivsnæringen er en næring..bestående av mange små og store bedrifter fra flere bransjer som har til felles at de lever av mennesker på reise.

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Fjord Norge regionen som ett av verdens ledende reisemål innen opplevelsesturisme Helge Otto Mathisen, konserndirektør Color Line AS DET HANDLER OM OPPLEVELSER

Detaljer

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2006

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2006 Sammendrag: Økonomiske virkninger av reiseliv i 2006 Forfatter(e): Petter Dybedal Oslo 2007, 36 sider Overnatting: Turisme er mer enn hotell og camping Antallet turistovernattinger i i 2006 (overnattinger

Detaljer

MICE TURISTENE INNOVASJON NORGE CH /visitnorway.com. CH /visitnorway.com CH /Visitnorway.com

MICE TURISTENE INNOVASJON NORGE CH /visitnorway.com. CH /visitnorway.com CH /Visitnorway.com MICE TURISTENE INNOVASJON NORGE 2016 CH /visitnorway.com CH /visitnorway.com CH /Visitnorway.com 1 INNHOLD Terje Rakke/Nordic Life - Visitnorway.com 1 INNLEDNING OG LESEVEILEDNING Side 3 4 KARAKTERISTIKA

Detaljer

Nasjonalparker som turistattraksjoner

Nasjonalparker som turistattraksjoner Nasjonalparker som turistattraksjoner 24. oktober 2014 Jan Vidar Haukeland, INA-NMBU E-post: jan.vidar.haukeland@nmbu.no Nasjonalparker som turistattraksjoner Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2000

Gjesteundersøkelsen 2000 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2000 TØI rapport 496/2000 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2000, 51 sider Gjesteundersøkelsen 2000 er tilnærmet heldekkende når det gjelder

Detaljer

Ferieplaner høsten 2015

Ferieplaner høsten 2015 Ferieplaner høsten 2015 Prosjektbekrivelse Prosjekttype Syndikert Formål Kartlegge befolkningens ferieplaner for høsten 2014 Datainnsamlingsmetode Webintervjuer Antall intervjuer 1071 Datainnsamling Uke

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2002

Gjesteundersøkelsen 2002 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2002, 51 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2002 Gjesteundersøkelsen 2002 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt utenfor

Detaljer

Senior Reiser «Allsang på grensen»

Senior Reiser «Allsang på grensen» Senior Reiser «Allsang på grensen» m/ Fredrikstad & Hvaler 10.08 14.08.2015 Dag 1 Mandag 10.08.2015 Stavanger Halden Avreise fra Skipper Worse Ledaal kl.08.00 og turen går via Kristiansand og Arendal inn

Detaljer

Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS

Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS Konkurrentanalyse for Nord-Norge Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS gjennomført av Konkurrentanalysen Hvem er konkurrentene? Hvilke land satser de i? Hvilket strategiske budskap har de? Hvilke

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE Tourism sin andre kontraktsperiode. 1. april 2013 31. mars 2016 Kontraktsperiode 3 Kontraktsperiode 2 2019 Kontraktsperiode

Detaljer

Sykkelturisme Hva skal til for å lykkes? Tromsø, 3.6.2014 Rolf E. Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)

Sykkelturisme Hva skal til for å lykkes? Tromsø, 3.6.2014 Rolf E. Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Sykkelturisme Hva skal til for å lykkes? Tromsø, 3.6.2014 Rolf E. Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Hva er Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)? Etablert av SND, Norges Turistråd, Statens landbruksbank

Detaljer

I\lassering. Søknad - næringsfondet. ReM!pv~ekF~ 2009. Med bakgrunn i vedlagt prosjektskisse, søker Reiselivsprosjektet 2009 om støtte til

I\lassering. Søknad - næringsfondet. ReM!pv~ekF~ 2009. Med bakgrunn i vedlagt prosjektskisse, søker Reiselivsprosjektet 2009 om støtte til I\lassering ~ Fauske kommune _W.. 1:~:ksbeti,G: 2f~ -O~ Fauske Utvikling & Næring ~/-5iL~) c ~ ~-_- Søknad - næringsfondet ReM!pv~ekF~ 2009. Med bakgrunn i vedlagt prosjektskisse, søker Reiselivsprosjektet

Detaljer

- løpemelding til Forum for Reiseliv

- løpemelding til Forum for Reiseliv KORTFERIER i Hordaland - løpemelding til Forum for Reiseliv Bergen 28. November 2007 Tobby Sander Tomassen, Bergen Reiselivslag prosjektleder Reiselivsforsker Arild Flagstad til Aftenposten 18. november:

Detaljer

Segmentering internasjonale markeder - vinter

Segmentering internasjonale markeder - vinter Segmentering internasjonale markeder - vinter Workshop Norsk Opplevelseskonferanse Svolvær - 29.10.15 Agnete Ryeng Bakgrunn - segmentering Mange små aktører som gjør det meste selv Stort sett samme produkt

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I SVERIGE

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I SVERIGE M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / 2 0 1 6 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I SVERIGE VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering

Detaljer

Gjestestatistikk 1998

Gjestestatistikk 1998 Sammendrag: Gjestestatistikk 1998 TØI rapport 416/1999 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng Oslo 1999, 46 sider Totaltrafikken Følgende tabell gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Q1 Bedriftens navn (frivillig):

Q1 Bedriftens navn (frivillig): Q1 Bedriftens navn (frivillig): Besvart: 24 Hoppet over: 12 1 / 32 Q2 Hvilke type bedrift representerer du (flere valg mulig)? Besvart: 36 Hoppet over: 0 1. Overnatting Aktivitet / attraksjon /... Bar

Detaljer

Innovasjon Norges satsing på naturbasert reiseliv

Innovasjon Norges satsing på naturbasert reiseliv Innovasjon Norges satsing på naturbasert reiseliv Per-Arne Tuftin «Innovasjon Norges ambisjon er å være reiselivsnæringens foretrukne kompetanse-, utviklings- og markedspartner» Bedre økonomi -> Mer fritid

Detaljer

Nord-Norge, et reisemål i verdensklasse og hvordan er det med trendene?

Nord-Norge, et reisemål i verdensklasse og hvordan er det med trendene? Nord-Norge, et reisemål i verdensklasse og hvordan er det med trendene? Tromsø 15 januar 2016 Ann Kristin Gjelsten finansieringsrådgiver DK-Troms & Svalbard www.innovasjonnorge.no Agenda 1. Fakta om reiselivsnæringen

Detaljer

Markedsrapport Kina 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Kina 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Kina 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Målgrupper i det kinesiske feriemarkedet Kjennetegn på kinesiske ferieturister Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Kinesere i Norge

Detaljer

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Innovasjon Norges 4 arbeidsområder for cruise: Utvikling av salgbare opplevelser på land tilpasset cruiseturister og andre som besøker

Detaljer

Finansiering av reiselivets fellesgoder

Finansiering av reiselivets fellesgoder Finansiering av reiselivets fellesgoder Hvorfor kan ikke vi gjøre som andre land? Ved prosjektleder for HA 04 Rammebetingelser: Bård Jervan, Mimir AS Foredrag på Konferansen om allemannsrettens og friluftslivets

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer