PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 14. SEPTEMBER 1991 KL (Veibrukere er velkomne med talerett)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 14. SEPTEMBER 1991 KL. 1600 (Veibrukere er velkomne med talerett)"

Transkript

1 Organ for Hugulia Velforening DU INNKALLES TIL PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 14. SEPTEMBER 1991 KL (Veibrukere er velkomne med talerett) DAGSORDEN 1 Åpning Valg av: dirigent referent to t i l å undertegne protokollen 2 Styrets beretning 3 Regnskap 1990/91 4 Budsjett/kontingent 1991/92 5 Innkomne forslag (se nedenfor) 6 Valg 7 Fastsettelse av t i d og sted for neste generalforsamling Forslag t i l kontingent 1991/92: kr DUGNAD VI INNKALLER TIL DUGNAD LØRDAG 14. SEPTEMBER 1991 KL Årets dugnad v i l bestå av tilrettelegging av trasé for løypekjøring i vinter samt noe utbedring av veiene-.- - Vi oppfordrer t i l at flest mulig av dere noter opp. Ta med redskap

2 Årsberetning for Hugulia Velforening 1990/91 1. Styrer og utvalg Generalforsamlingen valgte følgende styre og utvalg Formann: Nestformann Kasserer: Sekretær: Redaktør: Rolf Rollheim Hytte 603 Lars Lie Hytte 614 (ikke på valg) Bernhard Wessmann Hytte 21 (for 2 år) Gunnar Evensen NPF (for 2 år) Tore Andersen Hytte 216 (ikke på valg 1. vararep. 2. vararep. Eli Arne Trettenes Axelsen Hytte 611 Hytte 212 Revisor: Tilsynsutv. Jakt- og fiskeutv Stian Møller Jon Schrøder ( formann) Ole Lid Lars Uren Rolf Rollheim Trygve Bruland Truls Krogh Arne Axelsen Terje Svanes Tore Børkeeiet Arne Bråten Hytte 809 NPF Hytte 3 02 Oslo Tollf. Hytte 60 3 Hytte 105 DnP Hytte 212 Hytte 8 05 Kytte 618 Hytte 6 08 Påskerennkomite: Valgkomite : Stein Fivel Hytte 807 Kjell Vidar Hansen DnP Alf Pettersen Hytte Investeringer Vi har bygget ny garasje i perioden. Garasjen er på ca 100 m og rommer traktor, tilhenger og snøscooter. Det er b l i t t en meget funksjonell bygning som bør gi oss a l l mulig sikkerhet mot ubudne gjester, samt at det har b l i t t en garasje som v i l dekke vårt behov i overskuelig fremtid. På forrige general forsaml ing.antok vi at garasjen ville komme på ca kr tusen +mva. Dette viste seg dessverre ikke å holde. Grunnarbeidene ble mere omfattende enn først antatt, samt at materialforbruket var for lavt stipulert. En annen grunn t i l overskridelsene var manglende oppslutning om dugnaden sist høst. De som s t i l t e opp gjorde det både lørdag og sørtdag og gjorde en formidabel" "'jobb,'"mén "nådde flere ""s t i i L opp"jtaade v i -spart en del utgifter t i l snekker.

3 Side 2 Garasjen er kommet på ca. kr ,- inkl. mva. Det ble avsatt kr på fjorårets generalforsamling t i l garasjen. Arets avsetning t i l pumpehus og traktor t i l sammen kr som ble budsjettert på fjorårets generalforsamling er ikke foretatt i det fremlagte regnskap. Styret foreslår å benytte kr fra tidligere avsatte midler fra pumpehusfond, restbeholdning på dette fond er nå kr ,-. Vi mener allikevel at våre reservefond/avsetninger har forsvarlig størrelse pr. i dag. 3. Hugustubben Hugustubben har kommet ut med fire nummer i perioden. Styret ser på vår velavis som et f i n t organ t i l å holde kontakt med medlemmene. Redaktør Tore Andersen legger ned mye arbeid for å få ut avisen, og vi oppfordrer medlemmene t i l å bidra med stoff. Våre trofaste annonsører bidrar t i l at Hugustubben påfører velforeningen minimalt av utgifter. Vi takker annonsørene for deres bidrag og håper at DU kan bidra med en ny annonse i kommende år. 4. Samarbeidet med Hugulia Fjellstue Vi kan se tilbake på et år med nært og godt samarbeid med styret i Hugulia Fjellstue. Tomtesaken er nå avsluttet t i l alles tilfredshet. Det er forhandlet om ny samarbeidsavtale som v i l b l i undertegnet i nær fremtid. Styret håper det positive samarbeider v i l fortsette og at utbyggingen på Hugulia skjer t i l felles beste for partene. 5. Samarbeidet med Røde Kors - loypekjøring Styret har ønsket å prioritere løypekjøring og har den formening at velforeningens medlemmer og veibrukere ønsker oppkjørte løyper i helger og ferier. Det avtalte opplegget sviktet l i t t for noen helger i vinter. Det er beklagelig atdette skjer, og i de fleste tilfellene var det de helgene Røde Kors hadde ansvaret at løypekjøringen har sviktet. Vi ønsker et godt samarbeid med Rode Kors, for vi synes det er hyggelig og positivt og ha dem i området, og det betaler vi gjerne for. Men skal vi fortsette samarbeidet må det fungere 100% t i l vinteren, ellers tar vi Røde Kors andel av løypekjøringen selv.

4 Side 3 6. Driften av hyttefeitet For det enkelte medlem har driften av hyttefeitet fungert tilfredsstillende. Bøttetømmerordningen har b l i t t gjennomført l i k tidligere år, og styret oppfatter at de fleste er tilfreds med denne ordningen. For at den skal fungere er en avhengig av at tidsfristen for utsetting av bøtter overholdes av alle i påske- og vinterferie. Veivedlikeholdet i området har vært forholdsvis beskjedent de senere årene, dette kan vi leve med enda et par år, man da rna vi være forberedt på å gjøre en innsats på dette området. Etter to år uten at noen av pumpene i vare pumpehus har frosset, kan vi ikke gi aen samråe gledelige meldingen i år. I år har vi måttet bytte en pumpe cg igjen er det noen som har glemt å lukke en dør som er årsaken t i l at pumpen frøs i stykker. På grunn av r i k t i g forsikringsdekning har vi fått erstattet en god del av utgiftene t i l ny pumpe. Det er derfor svært viktig at alle hjelper t i l med å passe på verdiene våre, slik at unødvendige utgifter unngås. NB! Vi opplever dessverre at ruller med søppelposer som legges i pumpehusene blir borte!!? Likeledes oppleves at pærer skrues ut av lampene i pumpehusene!!? Det er mye man kunne ha lyst t i l å si om s l i k t, men kommentarer er vel overflødige. Vi ber om at alle blir flinkere t i l å lukke igjen søppelsekkene med hyssing, når sekkene er fulle. Lukt unngås og det blir triveligere for alle. 7. Økonomi Arets regnskap viser et driftsunderskudd på kr ,- eksklusive avsetninger. Årsaken t i l dette ligger i nytt garasjeanlegg, som er redegjort for i punkt 2 i denne årsberetningen. Det har av den grunn ikke vært mulig å holde seg innenfor de budsjetterte rammer. Vi har derfor angrepet fondene for å dekke inn overskridelsene. Som det fremgår av status har vi nå følgende avsatt på våre fond: iiajvlor/ Pumpehus s nøscooter Totalt Kr, , -

5 Side 4 På bakgrunn av dette må foreningens økonomi sies og være brukbar, selv om likviditeten er svekket noe det siste året. At vi har slike fond gjør at vi kan ta uforutsette men nødvendige ekstrautgifter uten å måtte innkreve ekstra kontingent fra medlemmene. Innkreving av kontigentene har stort sett godt greit, og pr. i dag har alle betalt sin kontingent. Styret takker de fleste medlemmene for rask og grei innbetaling, noe som er enda viktigere kommende år på grunn av at vi i dag har mindre penger stående på rentebærende konto, samt at renten som alle vet er synkende. Dette gir mindre kapitalinntekter som vi må prøve å kompensere noe for. 8. Vegbrukere Vi har hatt flere møter med vegbrukerne på og omkring Svenstadfelter på grunn av at enkelte av dem har hatt innvendinger t i l avtaleutkastet som de ble forelagt sist høst. Det er en glede å kunne si at det nå ser ut t i l at saken går mot en løsning. Styret regner med at alle vegbrukere v i l ha undertegnet og returnert avtalen før generalforsamlingen. 9. Påskeskirennet Det årlige skirennet bie også i år avviklet i samarbeid med Hugulia Fjellstue. På ny stor innsats av den vante arrangørstaben. Fint vær og bra deltakelse- men hva skai vi gjøre for å få enda mere l i v ut av denne hyggelige tradisjonen?? 10. Jakt og fiske Jakt- og fiskeutvalget presiserer at en skal løse fiskekort før en tar seg en tur med fiskestangen. Pengene som kommer inn på dette salget blir brukt t i l innkjøp av fiskeyngel som b l i r satt ut i området. Nye fiskekort er trykket i sommer og fåes kjøpt på Hugulia Fjellstue. Gyldig fisketrygt må vises ved kjøp av fiskekort. Jaktsesongen følger nå tidspunktene for øvrige deler av kommunen, og v i l i 1991 starte 15. sept. 11. Tomtesaken Skjøtet på tomten har l a t t alle kan ta det med ro. vente på seg, men det er på gang så Oslo, 15. august Styret

6 VELFORENINGEN HUGULIA HYTTEOMRÅDE. DRIFTSREGNSKAP FOR TIDEN 15/ / INNTEKTER: REGNSKAP - 89 REGNSKAP - 90 REGNSKAP - 91 BUDSJETT-92 Denne delen inneholder regnskaps- / budsjett-data, beregnet for årets Generalforsamling. Siden inneholder bl.a. personalsensitive opplysninger og er derfor fjernet i denne versjonen - som ligger åpent tilgjengelig på Internett. Moss/Oslo 15.august 1991 kasserer formann revisor

7 Denne delen inneholder regnskaps- / budsjett-data, beregnet for årets Generalforsamling. Siden inneholder bl.a. personalsensitive opplysninger og er derfor fjernet i denne versjonen - som ligger åpent tilgjengelig på Internett.

8 BUDSJETTFORSLAG Denne delen inneholder regnskaps- / budsjett-data, beregnet for årets Generalforsamling. Siden inneholder bl.a. personalsensitive opplysninger og er derfor fjernet i denne versjonen - som ligger åpent tilgjengelig på Internett.

9 Vi ønsker alle velkommen t i l en heyygeiig handel. Foruten dagligvarer, fører vi også et utstrakt sortiment i byggevarer. Vi kan nå levere byggevarer t i l meget gunstige priser 3 Kom innom for å få prisoverslag. Skulle du trenge bensin, oljer, parafin eller gass, fører vi også dette. (OBS - BENSINPtnviPENS ER STENGT PÅ SØNDAGER j ) Dersom du skulle ønske å bestille varer på forhånd, kan du bare ringe oss også privat på t l f Åpningstider: Mandag - torsdag fredag lørdag ' kl kl kl rOO Vi bringer varer etter avtale. søker lisen Eft Berit og Trygve Gjerdalen a.s NORD-TORPA TLF FUX * LOTTO * TIPPING BENSIN - DAGLIGVARER BYGGEVARER

10 Utenom høysesongen har vi begrenset åpningstid. I det vi ønsker deg velkommen, v i l v i gjerne gi følgende orientering: Åpningstider: Evis ikke annet er gjort kjent, er kiosken/resepsjonen betjent i tiden: kl kl I påsken v i l det b l i anledning t i l å få kjøpt dagsavis I samme tidsrom er også dusjene/badstua åpne. Badstu må bestilles på forhånd. Det v i l b l i gjort kjent hvilke kvelder det eventuelt v b l i samlet t i l dans i peisestua. TV-stua er åpen om kveldene hvis ikke annet er avtalt. Vi ber om at den som sist forlater TV-stua, slukker ly etter seg. Bordtennis kan spilles i kjelleren i aktivitetshuset. Ball og racketer utlånes fra resepsjonen mot betaling av depositum, for tiden kr. 5,-. Matservering: Kafeteriaen er åpen i tiden: kl k l Her kan du få kjøpt kaffe og kaker evt. vafler og pizza/hamburgere. Middag serveres k l , men må bestilles på forhånd senest dagen før 0 Vi har øl- og v i n r e t t. Aase og Magnar Motrøen

Innkalling til GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 29. AUGUST 1998 KL. 15.00

Innkalling til GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 29. AUGUST 1998 KL. 15.00 Innkalling til GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 29. AUGUST 1998 KL. 15.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent - to til å undertegne

Detaljer

GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 17. SEPTEMBER 1994 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne og de har talerett)

GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 17. SEPTEMBER 1994 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne og de har talerett) Organ for Hugulia Velforening ÅRGANG 19 Nr. 2-1994 Det innkalles til GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 17. SEPTEMBER 1994 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning

Detaljer

^ Bygge og Sewceorga/i

^ Bygge og Sewceorga/i Formannen har ordet Generalforsamlingen vel overstått - stor enighet blant medlemmene Årets generalforsamling ble avviklet 17. september med 46 hytter representert. Referat fra møtet følger i denne utgaven

Detaljer

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00!

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00! INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 14. SEPTEMBER 2013 KL. 15.30 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent

Detaljer

INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett)

INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent

Detaljer

PA HUGULIA FJELLSTUE - LØRDAG 12. SEPTEMBER 1387 KL. 16.00. Åpning. Valg av dirigent ref erent. Regnskap 1985/87. Budsjett/kontingent 1987/83

PA HUGULIA FJELLSTUE - LØRDAG 12. SEPTEMBER 1387 KL. 16.00. Åpning. Valg av dirigent ref erent. Regnskap 1985/87. Budsjett/kontingent 1987/83 Organfor Hugulfa Velforening Ar! SANG 11 Det innkalles til GENERALFORSAMLING PA HUGULIA FJELLSTUE - LØRDAG 12. SEPTEMBER 1387 KL. 16.00 DAGSORDEN: Åpning Valg av dirigent ref erent to til å underskrive

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00 REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00 41 hytter var representert på generalforsamlingen. DAGSORDEN. ÅPNING: Ingen innvendinger til innkallingen.

Detaljer

GODT NYTT ÅR! Godt nytt år i Hugulia? Organ for Hugulia Velforening. Årsmøte med doløsninger

GODT NYTT ÅR! Godt nytt år i Hugulia? Organ for Hugulia Velforening. Årsmøte med doløsninger Organ for Hugulia Velforening ÅRGANG 22 NR. 1-1997 FORMANNEN HAR ORDET: Godt nytt år i Hugulia? Å feire nyttår i Hugulia har blitt en hyggelig tradisjon for oss. Vanligvis har nyttårshelgen blitt brukt

Detaljer

PROTOKOLL KOR HUGULIA VELFORENTVG 6. SEPTEMBER 1997 KL 15.00

PROTOKOLL KOR HUGULIA VELFORENTVG 6. SEPTEMBER 1997 KL 15.00 NR. 4-1997 FORMANNEN HAR ORDET: Et nytt Hugulia-år! Vi kan se tilbake på en ny rolig og positiv generalforsamling. På ny er det låsing eller nærmere sagt manglende låsing av bommen som fikk det mest engasjerte

Detaljer

- 1 - FORMANNEN HAR ORDET:

- 1 - FORMANNEN HAR ORDET: Påsken står for døra og fjellet ligger der med kilo- metervis av finpreparerte løyper. De av oss som fikk en forsmak på "påskeværet"i vinterferien, kan anbefalle løypene på det varmeste. Men for at det

Detaljer

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10 Siktskiva er på plass s. 13 Generalforsamling s. 6 Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS Stoff kan sendes til: Vi ønsker velkommen

Detaljer

De av dere som ønsker å være med på en mer organisert trim, kan være med Edward Stolba. Program for trimuken er inntatt i Hugustubben.

De av dere som ønsker å være med på en mer organisert trim, kan være med Edward Stolba. Program for trimuken er inntatt i Hugustubben. .-mn n Atter noen uker er gått og v i står foran en ny f e r i e t i d. Været de s i s t e dagene har vært bra, så det er bare å håpe på at det v i l fortsette. Jeg minner om vårt påskeskirenn som v i

Detaljer

Organ for Hugulia velforening. Dugnad. s.18. er ikke bare jobb... Sommerens vekkerklokker. Påskeskirennet. Møt Thomas. s.10. s.8. s.

Organ for Hugulia velforening. Dugnad. s.18. er ikke bare jobb... Sommerens vekkerklokker. Påskeskirennet. Møt Thomas. s.10. s.8. s. Organ for Hugulia velforening ÅRGANG 30 NR. 2 2006 Dugnad er ikke bare jobb... s.18 Sommerens vekkerklokker Påskeskirennet s.10 Møt Thomas s. 14 s.8 Redaktørens hjørne Når dette leses er over halve sommeren

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL. ONSDAG 16. februar 2011 KL.1830 PÅ NORCONSULT Vestfjordgt. 4 Sandvika

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL. ONSDAG 16. februar 2011 KL.1830 PÅ NORCONSULT Vestfjordgt. 4 Sandvika SAKSLISTE: INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL ONSDAG 16. februar 2011 KL.1830 PÅ NORCONSULT Vestfjordgt. 4 Sandvika Hvis døren er låst, ring 45 40 13 34 for åpning. 1. GODKJENNING AV INNKALLING

Detaljer

Vidunderet er kommet!

Vidunderet er kommet! Organ for Hugulia velforening ÅRGANG 27 NR. 2 2003 Vidunderet er kommet! s.6 Formann Lars s.12 Velkommen inn! s.8 Redaktørens hjørne 2003 er Vannets år. Og det er kanskje på tide å gjøre en global innsats

Detaljer

Steinset Økteren Hytteforening

Steinset Økteren Hytteforening Styrets årsberetning 2014 Art av virksomhet Hytteforeningens formål er å virke for utvikling av feltet, ivareta de interesser som punktfeste innehaverne har felles, samt fremme godt naboforhold. Hytteforeningen

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 26 Nr. 1 Påsken 2009. God påske! Løssalg kr 50,- Opplag 600

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 26 Nr. 1 Påsken 2009. God påske! Løssalg kr 50,- Opplag 600 BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 26 Nr. 1 Påsken 2009 God påske! Løssalg kr 50,- Opplag 600 FjellNytt dette nummer Lederen har ordet... 6 Noen tips for påsken... 8 Embrets...

Detaljer

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 36 - NR. 3 2012 GOD JUL! Våre fugler s. 8 Finnmarksløpet s. 10 Uniformer s. 18

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 36 - NR. 3 2012 GOD JUL! Våre fugler s. 8 Finnmarksløpet s. 10 Uniformer s. 18 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 36 - NR. 3 2012 GOD JUL! Våre fugler s. 8 Finnmarksløpet s. 10 Uniformer s. 18 REDAKTØRENS hjørne Fra høstdugnad til jul! Hva slags tittel er det? Kun en liten illustrasjon

Detaljer

Totalt kjøres det 100 kilometer skiløyper

Totalt kjøres det 100 kilometer skiløyper blefjell BLefjell En informasjonsavis fra Foreningen Blefjell En avis for deg som er glad i Blefjell! Avisa «Blefjell» som du nå leser er laget for deg som er glad i Blefjell! Den blir distribuert til

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 30 Nr. 1 Påsken 2012 Løssalg kr 50,- Opplag 750 Sjekk skisporet på www.trysil-knut.org 2 Fjell Nytt dette nummer Side Informasjon fra

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

Delta ipåskefestivalen! Se siste side.

Delta ipåskefestivalen! Se siste side. FORMANNEN HAR ORDET: GOD PÅSKE - BRUK FJELLVETT! Vi står foran en ny forhåpentlig solfylt påske. Påske betyr mange besøkende i vårt kjære Huguliaområde, og det igjen betyr at vi må ta ekstra hensyn til

Detaljer

Årsmøte i MOC for driftsåret 2014. Tidspunkt: 22. januar 2015 kl. 19:00. Sted: Nordlandia Lyngengården Hotell

Årsmøte i MOC for driftsåret 2014. Tidspunkt: 22. januar 2015 kl. 19:00. Sted: Nordlandia Lyngengården Hotell Årsmøte i MOC for driftsåret 2014 Tidspunkt: 22. januar 2015 kl. 19:00 Sted: Nordlandia Lyngengården Hotell Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent

Detaljer

FJELL NYTT. Trysil Knut's Fjellverden. God påske! Sjekk skiføret 1 BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Nr. 1. Årgang 31.

FJELL NYTT. Trysil Knut's Fjellverden. God påske! Sjekk skiføret 1 BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Nr. 1. Årgang 31. w FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 31 Nr. 1 Påsken 2013 Løssalg kr 50,- Opplag 460 Sy Trysil Knut's Fjellverden God påske! Sjekk skiføret 1 på skisporet.no 2 Fjell Nytt

Detaljer

a/m CLronncn til m mmim imndel HOS NØRSTEUEN DAGLIGVARE "? a n r t < ors 1 0 : 0 0 V 0 * r f 1 0 0 0 n Nord-torpvegen 1375-61 11 85 40

a/m CLronncn til m mmim imndel HOS NØRSTEUEN DAGLIGVARE ? a n r t < ors 1 0 : 0 0 V 0 * r f 1 0 0 0 n Nord-torpvegen 1375-61 11 85 40 Fors ide foto: Arne R. Bjornstad Redaktørens hjørne høsten 2013 I juninummeret av = Oslo star det om Knut Marius som er rusmisbruker. Han elsker naturen og er en dyktig amatørfotograf. Han sier fjellet

Detaljer

Solvang kolonihager avdeling 2

Solvang kolonihager avdeling 2 Solvang kolonihager avdeling 2 Årsmøte 26. september 2010 Dagsorden 1) Åpning og godkjenning av innkalling 2) Konstituering - valg av: a) møteleder b) referent c) tellekorps d) to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Ulsaker & Nilsen dagligvarer AS Vi ønsker velkommen til en hyggelig handel

Ulsaker & Nilsen dagligvarer AS Vi ønsker velkommen til en hyggelig handel w mf Redaktørens hjørne Julen nærmer seg og noen har kanskje tenkt å feire den på fjellet. Det er blitt vanligere de siste årene å både feire jul og nyttår på fjellet. Årsaken til dette kan være så mangt.

Detaljer

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Syndin, juni 2014 Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Årsmøte i Kvislasyndin hytteforening avholdes på Syndinstøga tirsdag 29. juli kl. 1200-1400

Detaljer

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Innhold Side 1. Åpning... 3 2. Godkjenne stemmeberettigede medlemmer... 3 3. Godkjenne den oppsatte dagsorden... 3 4. Valg av møteleder og referent...

Detaljer