Konseptstudie ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og TUSK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konseptstudie ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og TUSK"

Transkript

1 Konseptstudie ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og TUSK Konseptstudie Kalkyle og kalkylegrunnlag Oppdragsnr.:

2 J For bruk hos oppdragsgiver Wium MPDei AG D For godkjenning hos oppdragsgiver Wium MPDei AG D Mal til oppdragsgiver, Utkast etter prosjektmøte Wium MPDei AG Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Norconsult AS Pb. 1042, Østfold Næringspark, NO-1803 Askim Vangsveien 10, NO-1814 Askim

3 Innhold 1 Sammendrag 4 2 Bakgrunn og Prosess Barneskole prosess fra 2009 til Trøgstad ungdomsskole Prosess fra 2003 til Kalkyle og opsjoner. 7 3 Forutsetninger Vedtak Trøgstad Kommunestyre Konseptrapport og fremdrift Regulering av tomt Trafikkavvikling barneskole og ungdomsskole Utomhus infrastruktur Arkitekt Landskapsarkitekt Generelt Skolens uteområde Byggeteknikk Grunn og fundamenter Bæresystem Bygningsfysikk Brannteknikk VVs Elektro Energi Tilstandsanalyse tusk 14 4 Bruk av norsk standard og oppsummering kalkyle Kalkylemetodikk LCC og FDVU Driftsbesparelser ved samlokalisering 15 5 Vedlegg Romfunksjonsprogram (RFP) Konseptskisser for ny barneskole i sambruk med ungdomsskolen kalkyle med opsjoner 16 6 Datagrunnlag Rapporter 17

4 1 Sammendrag Norconsult har sammen med Trøgstad kommune gjennomført en konseptstudie av mulig ny barneskole med sambruk av arealer på ungdomsskolen og Trøgstadhallen. Skoleplanleggere har programmert en nye Skjønhaug skole etter retningslinjer som benyttes for nye skolebygg. Arkitekter har laget et konsept som viser hvordan romprogrammet kan løses i praksis og hvordan skolene kan ligge i forhold til hverandre. Nytt skoleareal er forsøkt plassert flere steder på tomten, etter vurderinger anbefaler vi at nytt skoleareal plasseres øst for ungdomsskolen. Resultatene fra konseptstudiet viser at det er muligheter for synergier/sambruk med både ungdomsskolen sin praksisfløy og Trøgstadhallen. Ungdomsskolen kan benytte den nye skolen sin kantine, kjøkken og amfi/filmsal med plass til 280 elever. Kostnadene er grovt kalkulert som vist i vedlegg 3 til rapporten, forutsetningene for kalkylene er oppgitt i rapporten. Felles bruk av areal er nøkkelen til å kunne redusere både investeringskostnader og driftskostnader for kommunen.

5 2 Bakgrunn og Prosess Norconsult har fått i oppdrag av Trøgstad kommune å bidra med utarbeidelse av konseptrapport for Nye Skjønhaug skole, og mer egnet areal til ungdomsskolen. Videre skal det utarbeides opsjoner tilrettelegge av økte arealer til kultur, og idrettsareal på tomten ved Trøgstad Ungdomsskole (Tusk) og Trøgstadhallen. Dette dokumentet er utarbeidet i av Trøgstad kommune og Norconsult i fellesskap. 2.1 BARNESKOLE PROSESS FRA 2009 TIL I desember 2009 vedtok et enstemmig kommunestyre å få utredet Trøgstadskolenes framtidige behov for ressurser og kompetanse. (KS sak 74/09): Dette vedtaket førte så til utredningen: Trøgstadskolens framtid, som kom i februar Utredningen la grunnlag for en god og omfattende skoledebatt våren Resultatet av denne skolepolitiske våren ble et omfattende vedtak i kommunestyret i juni 2011 (KS sak 35/11). I pkt 6 i det enstemmige kommunestyrevedtaket fra juni 2011 sies det at det skal gjøres en kostnadsberegning på restaurering av Skjønhaug skole. Administrasjonen, ved teknisk, utarbeidet etter dette skisser av mulige tilbygg og rehabilitering av Skjønhaug skole. Disse forslagene ble drøftet i ulike fora, uten at det ble tatt noen realitetsavgjørelser. Ved budsjettbehandlingen for 2012 gjorde kommunestyret følgende enstemmige vedtak (KS sak 76/11 pkt 14): Administrasjonen bes utrede skolesituasjonen knyttet til Skjønhaug skole ved å se på ulike framtidsscenarioer og investeringsbehov ved Rehabilitering av eksisterende bygningsmasse ev. med tilbygg Samlokalisering av barne- og ungdomsskolen på Skjønhaug Ny barneskole på ny lokalisering Eventuelle andre alternativer som anses fornuftige i en slik gjennomgang. Etter dette utarbeidet Norconsult en rapport om den tekniske tilstand m.m. for Skjønhaug skole ( Mulighetsstudie for Skjønhaug barneskole.). Norconsult presenterte ulike alternativer, men konkluderte med å anbefale nybygg. Rapporten ble lagt fram for politisk nivå i forbindelse med budsjettbehandlingen for Ved budsjettbehandlingen fattet kommunestyret slikt vedtak: Administrasjonen bes igangsette et forprosjekt for å løse utfordringene som er avdekket gjennom

6 Tilstandsrapport for Trøgstadskolen fra 2011 og rapport fra Norconsult fra høsten (sak 99/12 pkt 15)) I mars 2013 (sak 7/13) vedtok kommunestyret enstemmig: Kommunestyret ber administrasjonen legge fram et forprosjekt for bygging av ny Skjønhaug skole. Forprosjektet må inneholde forslag til lokalisering, tegninger, realistisk kostnadsoverslag og konsekvensutredninger. Samtidig ba kommunestyret om at det ble utarbeidet en detaljert priset oversikt over hvilke vedlikeholdstiltak og forbedringer som kan gjøres på Skjønhaug skole. I november 2013 (sak ) vedtok så kommunestyret at Framtidig barneskole på Skjønhaug søkes løst ved å bygge ny barneskole i nærheten av Trøgstadhallen/Trøgstad ungdomsskole. Andre sentrale plasseringer skal fortsatt vurderes. Vedtaket var totalt i 7 punkter, og det er dette vedtaket som har vært administrasjonens arbeidsdokument i det videre arbeidet. Ved kommunestyrebehandling i mai 2014 ble det bl.a. avklart at lokaliseringa av en ny barneskole skal ligge i tilknytning til ungdomsskolen /hallen. 2.2 TRØGSTAD UNGDOMSSKOLE PROSESS FRA 2003 TIL 2014 Bakgrunn Trøgstad ungdomsskole (Tusk) ble tatt i bruk i 1969, og alt stod ferdig med gymsal og svømmehall Siden 2003 har det administrativt og politisk vært kjent behov for utbygging på Trøgstad ungdomsskole. I kommunestyresak 62/03 vedr. budsjett for 2004 ble det oppnevnt en komite som fikk til oppgave å avdekke ungdomsskolens rombehov. Oppdraget ble i 2006 utvidet med å utrede forslag til tilbygg til Trøgstadhallen for idrett og som kulturarena. Mål for komiteens arbeid var først og fremst å dekke det akutte behovet for ulike rom/funksjoner ved Trøgstad ungdomsskole, og å søke en realistisk løsning med flerbruksmuligheter for lokaler til idrett og kultur. Komiteen anbefalte utbygging i to faser: Fase 1 for utbygging av skolen, fase 2 for utbygging for bibliotek, idrett og kultur. Rapporten ble behandlet i kommunestyret 5. september Her ble det vedtatt at rapporten skulle legges til grunn for videre arbeid, og at det skulle forsøkes å innpasse de anbefalte utbygginger i økonomiplan I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2007 ble det vedtatt at byggekomiteen skulle ha en endelig kostnad på prosjektet klart til budsjett 2008, og økonomiplan Byggekomiteens anbefaling til utbygging var kostnadsberegnet til kr 33,8 mill., hvor rammekostnaden for ny undervisningsfløy på brutto 1200m2 var beregnet til 31mill. Av økonomiske årsaker, ble ikke dette prosjektet prioritert i økonomiplanen I 2009 vedtok Stortinget en tiltakspakke for renovering av skolebygg. Siden Kommunestyret ikke fant å kunne prioritere utbygging av Trøgstad ungdomsskole, ble byggekomiteen bedt om å legge

7 fram en kostnadsoversikt over vedlikeholdsbehovet ved Tusk. Rehabiliteringsbehovene ble kostnadsberegnet til ca kr 16 mill, og det ble bevilget ca kr 8 mill. Det ble gjennomført en tilstandskontroll ved Tusk i I tilstandsrapportens konklusjon står det bl. a. at byggene har til dels sterkt behov for utbedringer. Følgende utbedringer ble gjennomført: -Tetting av tak; skifting av papp, etterisolering og nye gesimser - Nye vinduer og nytt fyringsanlegg (Gassbrenner) - Rehabilitering av praksisfløy, nytt elektrisk anlegg, nytt inventar. - Bedret tilgjengelighet for rullestolbrukere Luftbehandlingsanleggene for bygg A, B, C og D ble rehabilitert i Selv om deler av skolen har blitt rehabilitert er det fortsatt behov rehabilitering av de øvrige skolebygningene. Rehabiliteringen har ikke dekket behovet for flere og mer tilfredsstillende undervisningsrom og grupperom, samt fellesrom for elevene. 2.3 KALKYLE OG OPSJONER. Kostnadskalkylen er inndelt i følgende deler: 1. Nye barneskole med SFO, felles «fugleberg/amfi» med ungdomsskolen. Uteområder samt trafikkløsning for hele området. 2. Rehabilitering av bygg A og B, tilbygg to klasserom og to grupperom til bygg B, samt knytte byggene sammen med en gang mellom A, B og C. Etableres av toalett for besøkende ved helsesøster i bygg D. 3. Opsjon 1 Kulturskole i tillegg til skolens primærareal, 192 m 2 NTA 4. Opsjon 2. Påbygg Trøgstadhallen ca. 20 x 40 meter, 800 m 2 NTA 5. Opsjon 3. Oppgradering av kulturdelen i Trøgstadhallen. 6. Opsjon 4. Energisentral med brønnpark og varmepumpe som energiløsning for hele området.

8 3 Forutsetninger 3.1 VEDTAK TRØGSTAD KOMMUNESTYRE Sak 45/13 og Sak 32/14Trøgstad kommunestyre. Kostnadsramme løsning for ny barneskole i sambruk er budsjettert til ca. 125 MNOK + MVA, inkludert reserver og marginer. 3.2 KONSEPTRAPPORT OG FREMDRIFT I rapporten følger en fagvis opplisting av de forutsetninger og løsninger som ligger til grunn for vår kalkyle i konseptstudie. Fremdriftsplan for fase 1 er at konseptstudie/forenklet skisser skal presenteres for kommunestyret juni Hvis kommunestyret aksepter løsningene skal det utarbeides et skisseprosjekt og et forprosjekt i nært samarbeid med brukerne. Skisseprosjekt og forprosjekt utarbeides høsten/vinteren Ny barneskole skal stå ferdig til skolestart høsten Rammesøknad er planlagt innsendt til kommunal behandling i november Det legges til grunn at bygget utføres etter TEK 10 og Energiklasse B. Det forutsettes at barneskolen ferdigstilles før rehabilitering av dagens ungdomsskole påbegynnes. Det forutsettes videre at dagens funksjoner i de arealene som skal rehabiliteres (bygg A og B), midlertitig flyttes over til ny barneskole mens arbeidene pågår, for så å returnere ved ferdig rehabiliterte bygg. Først når dette er gjort, vil barneskolen kunne flytte inn i sine nye lokaler. Dette fører til betydelig effektivisering av rehabiliteringsarbeidene, da driften av skolen ikke vil ha innvirkning på fremdriften. Det vil også spare kommunen for leie av midlertidige arealer (brakker), men vil forsinke utflyttingen fra gamle Skjønhaug skole noe. (Antar 6 måneder, men fortsatt innenfor rammen som er skolestart 2017) 3.3 REGULERING AV TOMT Tomten er ikke regulert, prosess må påbegynnes, en slik prosess kan ta ca. ett år. Kostnadene ved reguleringsarbeidet er ca. kr ,- eks. MVA, og omfatter utarbeidelse av reguleringskart, reguleringsbestemmelser, behandling offentlig myndigheter og prosess i den forbindelse.

9 3.4 TRAFIKKAVVIKLING BARNESKOLE OG UNGDOMSSKOLE Av barneskolens 207 elever er det 58 som har offentlig skoleskyss pr april I praksis har nesten alle elever som ikke bor i tettstedet Skjønhaug fri skoleskyss, da de fleste utfartsveier (rv 22 og fv 115) av kommunen er definert som særlig trafikkfarlig. Deler av boligfeltet Gravsåsen ligger i dag lengre enn 2 km fra dagens barneskole. Dersom skolen flyttes vil ingen deler av dagens boligområder i Skjønhaug ha mer enn 2 km skolevei. Det forventes ikke vesentlig endring av antallet som har fri skoleskyss som følge av at skolen flyttes. Derimot vil skolen ligge mer midt i tettstedet slik at flere har kortere gangvei og færre må krysse rv 22. Torsdag 29. august og tirsdag 3. september 2013 gjennomførte FAU trafikktellinger ved barneskolene i Trøgstad. Det ble telt en halv time før skolene startet. Begge dager var det pent vær. Noen elever var på SFO om morgenen og en del ble kjørt i drosje eller buss til skolene. Ved Skjønhaug skole var det 53 elever i snitt som ble kjørt til skolen disse to dagene. Det antas at noen av disse kjøres i stedet for å benytte fri skoleskyss. Ved å flytte skolen mer sentralt i tettstedet, kan vi anta at færre elever vil bli kjørt av foresatte til skolen. Dette vil i seg selv kunne øke trafikksikkerheten på skoleveien og ved skolen/droppsonen. Behov for droppsone for barneskole: Antall busser morgen og ettermiddag (ca kl 14) og antall drosjer sees på i neste fase av prosjektet. Rundt 50 biler (foreldrekjøring morgen), noe færre om ettermiddagen. Foreldre til de yngste elevene ønsker ofte å følge barnet inn. Ny barneskole er planlagt plassert ved eksisterende ungdomsskole. Ungdomsskolen har allerede en droppsone der det stopper: De samme bussene som ved Skjønhaug skole Overordnet mål: 1. Trafikksikkerhet a. Insitament/ønske om motivasjon til at elever og ansatte går til skolen (mindre foreldrekjøring) b. Delte droppsoner med tanke på geografi kan være mulig 2. Folkehelse a. Flest mulig går/sykler til skolen b. Gangavstand fra droppsone til skole hvis mulig 3. Miljø nærmiljø minst mulig kjøring i villaveier Det bør være felles droppsone for barneskole og ungdomsskole for å spare areal og ikke spre trafikken mer enn nødvendig. Eventuelt kan det være hensiktsmessig å ha en av- og påstigningsplass for offentlig kommunikasjon og en annen for privatbiler. En utfordring er at det er flere veier inn til skoleområdet, og kan være vanskelig å hindre andre «private» dropp-plasser. Av samme årsak kan det være vanskelig å plassere droppsonen lengre unna enn nærmest mulig skolen. Innenfor dette område lages det en egen utredning av Trøgstad kommune for konseptfasen. Det er imidlertid satt av midler til trafikale løsninger i Utomhus kalkylen. 3.5 UTOMHUS INFRASTRUKTUR Trøgstad kommune har beskrevet VA-ledninger, og hovedføringer er vist på kartgrunnlag.

10 Kostnader for flytting av spillvann, overvann og vann er tatt med i kalkyle for konseptfasen, og er beregnet til 1,3 MNOK inkl. MVA Trøgstad kommune har innhenter kostnader for etablering av ny trafo og nødvendige ledningsanlegg fra El-verk. Kostnadsoverslag er på ca. kr ,- inkl. MVA, 3.6 ARKITEKT Ny barneskole med SFO med opsjoner. Kalkyleforutsetninger : TEK 10 og Energiklasse B. Det er lagt til grunn et bygg i to etasjer, uten kjeller. Et pulltak med helning mot bygg B. Materialene kan være tunge, med betong og tegl som tilpasses eksisterende skolebygg. Store glassflater som skaper lyse lokaler. Miljøvennlige materialer som er slitesterke og mest mulig vedlikeholdsfrie. Rehabilitering av bygg A og B, tilbygg fav to klasserom, to grupperom, samt toaletter. Påbygg og totalrehabilitering av ungdomsskolens bygg A og B. Bygg D det er satt av kr ,- inkl. MVA til nytt HCWC for bibliotek og helsesøster. 3.7 LANDSKAPSARKITEKT Generelt Kalkyleforutsetninger: UU(Universell utforming) etter NS11005:2011 for utomhusområder, viser til tegning vedlegg Skolens uteområde Den nye barneskolen plasseres på den flate gressplenen øst for eksisterende ungdomsskole. Den nye bygningen knyttes sammen med øvrige bygninger ved at det etableres et skjermtak/lukket gangareal mellom dem. Skolens uteområde skal gi plass både for pedagogisk lek og undervisning, samt sosialt samvær. Skolegården strekker seg sørover til et område med plass til ballspill og bevegelsesleker. I vest bevares et skogsparti som inviterer både til fri lek og undervisning. Gangveien som i dag passerer øst for skolen utgår, og det legges til rette for økt tilgjengelighet til den eksisterende gang- og sykkelveien vest for ungdomsskolen. Dette for å gjøre minst mulige inngrep i den skogkledde skråningen i øst. Skolens hovedatkomst er nordfra, der skolebussen snur ved biblioteket i dag. Med bil kan man fra nord kjøre fram til barneskolen og slippe av barn og varer i en av- og påstigningslomme nær hovedinngangen. I direkte tilknytning til barneskolen finnes også parkeringer for ansatte. Asfaltoverflaten foran biblioteket utvides for å gi plass for nye parkeringsplasser. Parkeringen til barnehagen som ligger nær skolen, utvides og sambrukes for besøkere til barneskolen.

11 Sør for skolen finnes det en eksisterende P-plass som kan brukes av ansatte og besøkende som kommer sørfra. En gangsti sammenbinder parkeringen og den nye barneskolen. Sykkelparkering for barneskole og ungdomsskole er som vist på plantegnigen. Parkering for 8 mopeder og 4 ATV er for ungdomsskolen er implementert i planene. Det er kalkulert med to løsning hvor søppelcontainere under bakken, en ved skolene og en ved halle. Område for varemottak, rampe og lager er vist utomhusplan, viktig detaljer som må utformes i skisse/forprosjektet. 3.8 BYGGETEKNIKK Grunn og fundamenter Det foreligger ingen grunnundersøkelser for det aktuelt området, og det er derfor knyttet noe usikkerhet til hvilken fundamenteringsmetode som egner seg best. På bakgrunn av kartdata fra NGU antas det relativt korte dybder til fjell i hele bryggeområdet. Det er stedvis oppstikkende bart fjell i dagen på flere sider av byggeområdet. Grunnen på aktuelt tomt angis imidlertid som bestående av fyllmasser. Fyllmassene må kunne antas å være av variabel kvalitet og stedvis svært dårlig. Utbredelsen av løsmasselagene i området kan indikere at det lokalt er en forkastning i fjellformasjonen under skoleområdet, med utløp i retning nord-vest. Det anbefales derfor at det utføres grunnundersøkelser for å kartlegge de faktiske forhold, og dybder til fjell. I kalkylen er det lagt til grunn Kalkyleforutsetninger Ringmur og punktfundamenter til fjell Usikre grunnforhold gjør at kalkylen er basert fritt bærende dekker alternativ blir det gulv på grunn Bæresystem Kalkyleforutsetninger: Dekkeoppbygging, sikret mot radon. Det er medtatt kulverter for tekniske føringer samt div. gruber for tekniske anlegg. 1 stk heisgrube Alle bærende konstruksjoner over gulv på grunn og ringmur utføres av prefabrikkerte elementer. Søyler og bjelker i stål og dekker av hulldekkelementer. Tak over vestibyle/kantine består av fagverksbjelker i stål og korrugert stålplatetak. Ramper tilpasset terreng for universell utforming. 3.9 BYGNINGSFYSIKK Det er lagt til grunn at bygget utførelse ihht TEK10, med energiklasse B BRANNTEKNIKK PL, PGL, brannrådgiver og prosjekterende RIE (Elektro) hadde møte med stedlig brannsjef 14. mai På grunnlag av dette møte vil det bli utarbeidet et premiss Notat fra brannrådgiver i neste fase. I denne fasen legger vi til grunn at nytt fellesareal med Amfi og kantine skal sprinkles, alt annet areal skal seksjoneres og planlegges med brannvarsling og røykluker i trappeganger.

12 Det er lagt til grunn at felles del med Amfi og kantine skal sprinkles. For resten av skolen er det planlagt standard brannteknisk utstyr. Foreløpig antas Brannklasse 2 og risikoklasse3 for skoledelen. Det blir risikoklasse 5 for Amfi/kultur utleiedel VVS Ny barneskole med SFO Kalkyleforutsetninger og konsepter for VVS: Underlag for kalkylen er befaring på tomten, Arealprogram samt Rom- og funksjonsprogram for nye Skjønhaug barneskole mai Plantegninger foreligger ikke pr dags dato. Det vektlegges nøkternt omfang av anlegg. Bunnledninger legges under bygget av PP (polypropylen) plastrør. Hovedledninger for kaldt- og varmtvann av kobberrør legges over himling. Kaldtvannsledninger isoleres med cellegummi mot kondens. Varmtvannsledninger isoleres med rørskål av mineralull for minimalt varmetap. Ved skjult opplegg benyttes vannskadesikkert system rør i rør. Anlegget utføres slik at utvikling av legionella begrenses iht forskrift om tiltak mot Legionella Fordelerskap for rør i rør med avstengning, monteres i vegger, med drenering til sluk. Servanter og WC av standard hvitt porselen. Utstyr tilpasset bevegelseshemmede i HC rom, Det er medregnet veggmonterte klosetter. Utslagsvasker og vaskerenner i rustfri utførelse. Utslagsvask og sluk monteres i alle tekniske rom. Slangekraner for spyling / vanning utendørs monteres ved alle innganger. Utstyr som leveres av andre tilknyttes vann og avløp: kjøkken, benkebeslag, vaskemaskiner m.m. Komplett berederanlegg for varmt tappevann tilkoblet varmepumpeanlegg. Varmtvann fordeles rundt skolen med sirkulasjonsledning. Beredere / ledningsnett og dusjanlegg utstyres med legionellasikring. Oppvarming av bygget via vannbåren gulvvarme Balansert ventilasjon via 2 stk ventilasjonsaggregat. Behovsstyring av ventilasjon med CO2/temperaturfølere og VAV spjeld. VVS anleggene utstyres med komplett reguleringsutstyr for automatisk styring og regulering av ventilasjon og varmeanlegg. Anlegget styres og overvåkes via et sentral driftskontrollanlegg (SD). Egne automatikktavler monteres for styring av ventilasjons- og varmeanlegget. I tillegg medtas signaler /alarm fra sprinkler, adgangskontroll, lysstyring, el.måler, vannmåler, feilmelding fra hovedtavler og heis. Alle tavler utstyres med digitale undersentraler for eventuell overføring til driftskontrollanlegg i kommunen. SD anlegget leveres med åpne standarder som er tilgjengelig for flere leverandører. Bygningsmessige hjelpearbeider branntetting, utsparinger, hulltaking. Tilpassing ungdomsskole bygg B Tilpasning av ventilasjon til ny rominndeling. Nye ventiler og kanaler. Innregulering Kalkyle kr ,-

13 Rehabilitering ungdomsskole bygg A og B Sanitær- og varmeanlegg anlegg er over 40 år gammelt og bør utskiftes. (kfr tilstandsanalyse utført av Cowi 2009) Komplett nytt varmeanlegg med radiatorer og styring via automatiseringsanlegg. Anlegget utføres som lavtemperaturanlegg tilpasset varmepumpe. Nytt sanitæranlegg med tilhørende vann- og avløpsledninger Opsjon Energisentral med varmepumpe for hele området Komplett rehabilitering av fyrrom. Varmepumpe og energibrønner for ca m2 Kalkyle kr ,- eks. MVA 3.12 ELEKTRO Ny barneskole med SFO Kalkyleforutsetninger: Underlag for kalkylen er befaring på tomten, arealprogram samt Rom- og funksjonsprogram for nye Skjønhaug barneskole mai Plantegninger foreligger ikke pr dags dato. Det vektlegges nøkternt omfang av anlegg. Det er medtatt kabelstiger og kabelkanaler for fremføring av alle kabler for elkraft, tele- og automatiseringsanlegg. Det er medtatt jordelektrode utført som kombinert fundament- og armerings jord samt utjevningsforbindelser til vann, avløpsrør, kanaler, kabelstiger og andre ledende bygningsdeler. Det er medtatt frittstående trafokiosk med spenningssystem 400V-TN-C for strømforsyning til ny barneskole. Trafoen og inntakskabler leveres og monteres i Trøgstad elverk as regi. Det er medtatt tilkobling av inntakskabler fra trafo til overbelastningsvern i hoved-fordeling. Det er medtatt hovedfordeling med inntak og avganger med stigere basert på sakkyndig betjening. Hovedtavlen leveres med energimåling for avregning av energiforbruk, overspenningsvern, jordfeilovervåking på stigernivå. Det er medtatt underfordeling i hovedtavlerom og andre steder i bygget basert på usakkyndig betjening. Plassering av underfordelinger når plantegninger foreligger. Fra hovedfordeling er det medtatt stigerkabler til underfordelinger og VVS tekniske fordelinger. For heis er det medtatt stiger av funksjonssikker type iht. gjeldende krav. Det medtatt belysningsutstyr av god kvalitet tilpasset rommenes funksjon, miljø og iht. anbefalinger fra Lyskultur og relevante standarder. Styring av lysanlegg basert på KNX (bus-anlegg) Styring av anlegg for solavskjerming er medtatt. Det er medtatt nødlysanlegg basert på adresserbart anlegg iht. brannrapport, gjeldene regelverk og veiledning fra lyskultur Nødlys og lederlysanlegg. Skolen er forutsatt oppvarmet via vannbåren varme med varmepumpe og el-kjel for topplast. Utstyr medtas under VVS, kabling medtatt i elektro. Det er medtatt kursopplegg for VVS-tekniske anlegg: o 2 stk. ventilasjonsanlegg o Gulvvarmeanlegg o VAV-anlegg o Generelle stikkontakter og kursopplegg for drift og virksomhet

14 Det er medtatt kombinert spredernett for telefoni og data basert på kabling Cat-6A. Det er forutsatt at fiber er framført til eksisterende skolebygg og at ny skole kan tilknyttes fiber der. IKT, kables trådbundet datanettverk og for trådløst nett. Det er medtatt et automatisk adresserbart heldekkende brannalarmanlegg. Røykventilasjon av trapperom styres ved hovedadkomst til trapp. Aktivering av brannalarm går direkte til brannvesen, det skilles på utløst brannalarm og utløst sprinkel. Innbruddsalarmanlegg er medtatt. Skoleringeanlegg er medtatt. Et moderat SD anlegg medtatt av VVS, kabling medtatt av elektro. Ungdomsskole bygg A og B Elektrotekniske anlegg i berørte areal i bygg A og B byttes i sin helhet ENERGI For nye bygg er det krav om minimum 60 % fornybar energi. I praksis vil det si en varmepumpe som får energi fra jordvarme. Om sommeren kan anlegget levere kjøling ved behov. Det vises her i sin helhet til rapporter fra Rejlers datert TILSTANDSANALYSE TUSK Rapport fra COWI 2009 er lagt med som vedlegg. Den beskrevne tilstand for bygg A og B er grunnlag for vårt forslag om total rehabilitering av disse arealene.

15 4 Bruk av norsk standard og oppsummering kalkyle 4.1 KALKYLEMETODIKK Norconsult har benyttet erfaringstall fra Løken ungdomsskole og Hokksund ungdomsskole, tallene i markedet er noe høyere enn Norsk Prisbok Trøgstad kommune må vurdere om standarden på Løken ungdomsskole er det nivået som ønskes Kalkylen består av et arealtall multiplisert med pris pr. m2. Det er vanskelig å påvirke pris, men Trøgstad kommune har muligheter til å redusere areal. Det er forutsatt en meget god sambruk mellom barneskole, ungdomsskole og kultur i vårt arealoppsett. 4.2 LCC OG FDVU I konseptfasen er det ikke utført LCC-beregninger. Det er et lovkrav at offentlige viksomheter skal gjennomføre LCC beregninger etter NS3454:2013 Trøgstad kommune må finne frem FDV-kost 2012 og 2013 slik at LCC kan beregnes i skisseprosjektfasen. FDVU skal bygges opp etter NS3456:2010, Trøgstad kommune mangler dokumentasjon på eldre bygg. Trøgstad kommune må settes av tid til å finne frem dokumentasjon. 4.3 DRIFTSBESPARELSER VED SAMLOKALISERING Ved sambruk og redusert areal fra gamle barneskole kan det grovt spares ca m 2 og m2 (Trøgstadhallen og bygg C). På grunn av dette vil det årlig kunne spares ca. kr ,- på FDV. (Tall fra SSB/KOSTRA 2013 Trøgstad kommune oppgis kr. 544,-/m2.) Bedre isolerte nye bygg, og vesentlig enklere renhold vil også kunne gi besparelser. Dette er imidlertid forhold som ikke er medtatt i denne fasen. Det er heller ikke sett på effekter ved at fagmiljøer ved skolene kan bistå hverandre med pedagogisk personale ved for eksempel sykdom og annet uforutsett.

16 5 Vedlegg 5.1 ROMFUNKSJONSPROGRAM (RFP) Det er utarbeidet et forslag til RFP for barneskole med krav til hvordan rom og funksjoner ligger i forhold til hverandre. Viser til vedlegg KONSEPTSKISSER FOR NY BARNESKOLE I SAMBRUK MED UNGDOMSSKOLEN. Det er lagt ved en utomhusplan som viser forbindelsesganger og plassering av hus på tomten. Videre er det lagt ved en foreløpig planskisse som viser hvor hovedfunksjonene ligger i forhold til hverandre, viser til vedlegg KALKYLE MED OPSJONER Vedlagt regneark viser total kostnader med opsjoner, viser til vedlegg 3

17 6 Datagrunnlag 6.1 RAPPORTER Trøgstad E-verk, overslag kostnader 2014 Rejlers Energimerking, 2013 Norconsult Mulighetsstudie Skjønhaug (barne)skole, 2012 COWI - tilstandsrapporter TUSK, 2009

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg Borealis ARKITEKTERas 231 232 Mulighetsstudie Rådhuskvartalet i Bodø 19.06.2012 4. Elektrotekniske anlegg Basisinstallasjoner

Detaljer

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0 PROSJEKT: Schwartz gate 16-18 Side 1 av 6 Generelt Etterfølgende beskrivelse er ment å gi en oversikt over de anleggstyper/installasjoner som skal inn i bygget, slik at det gir totalentreprenøren et grunnlag

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat GAUTESETE SKOLE Ombygging til ungdomsskole Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat. OLA ROALD 11.11.16 5.K&SiADSESTIMATER..- 7 5.1 Kostna 7 5.2Kostndrsummert 7 6. VEDLEGG

Detaljer

Kjøllefjord omsorgsboliger

Kjøllefjord omsorgsboliger Lebesby Kommune Kjøllefjord omsorgsboliger Skisseprosjekt 2013-02-19 - 19.02.13 Utarbeidet dokumenter oyped assor oyped Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune Oslo, 30.05.2017. Vedlegg 9 Kalkylenotat Kalkyler Kalkylen for basiskostnader, konto 1-6, er basert på ovenfra og ned vurderinger med basis i dels gjennomførte og dels planlagte referanseprosjekter (erfaringstall

Detaljer

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole)

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Eiendom og Infrastruktur Vedlegg til: Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Samlehefte for alternativene, vedlegg 1 5 og bakgrunn for de økonomiske

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Presentasjon Malm oppvekstsenter Verran kommune. 29.april 2014

Presentasjon Malm oppvekstsenter Verran kommune. 29.april 2014 Presentasjon Malm oppvekstsenter Verran kommune 29.april 2014 Oppgave prosjekteringsgruppen Presentere prosjektet Malm oppvekstsenter, status som vedtatt utredet Presentere et redusert alternativ, uten

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Jendem skole Nybygg og ombygging

Jendem skole Nybygg og ombygging Fræna kommune Jendem skole og ombygging Elektrotekniske anlegg og heis Forprosjekt og kalkyle Oppdragsnr.: 5166968 Dokumentnr.: 5166968_Forprosjekt_RIE Versjon: D01 2017-09-20 Oppdragsgiver: Fræna kommune

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Langtidsplan vedlikehold 2012-15. - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Langtidsplan vedlikehold 2012-15. - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune Langtidsplan vedlikehold 2012-15 - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune Langtidsplan vedlikehold 2012-15 Bygningsmasse Nord- Trøndelag Fylkeskommune Rapporten Tilstandsanalyse

Detaljer

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall Rådgivende ingeniører Elektroteknikk og IKT Energiteknikk Styresystemer Prosjektledelse Analyser/Utredninger 9503 Alta Postboks 1033 Kontor: Løkkeveien 25 Tlf. 78 44 63 80 Fax. 78 44 63 90 Bankgiro: 7575.05.62973

Detaljer

Basert på det nivået som ligger i tilbudsgrunnlaget ser prosjekteringsgruppen for seg etterfølgende leveranse:

Basert på det nivået som ligger i tilbudsgrunnlaget ser prosjekteringsgruppen for seg etterfølgende leveranse: NOTAT OPPDRAG Fysak, Melkeplassen DOKUMENTKODE 616457.-PGL-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Etat for utbygging OPPDRAGSLEDER TAO KONTAKTPERSON Arvid Jacobsen SAKSBEHANDLER Tom Arne Olsen

Detaljer

Mulighetsstudie Nylund skole - loft

Mulighetsstudie Nylund skole - loft Stavanger Kommune Mulighetsstudie Nylund skole - loft Tilstandskontroll inkl. vurdering av mulig bruksendring 2015-08-18 J01 2015-08-18 For bruk RSt Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/ Ås kommune Follo barne- og ungdomsskole utbygging Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/01616-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskap Kommunestyret Rådmannens

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

VEGÅRSHEI KOMMUNE Rapport fra arbeidsgruppen for utredning av løsninger vedrørende utbygging av Vegårshei skole

VEGÅRSHEI KOMMUNE Rapport fra arbeidsgruppen for utredning av løsninger vedrørende utbygging av Vegårshei skole VEGÅRSHEI KOMMUNE 10.02.2015 Rapport fra arbeidsgruppen for utredning av løsninger vedrørende utbygging av Vegårshei skole Vegårshei kommune RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR UTREDNING AV LØSNINGER VEDRØRENDE

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/13 13/121 ORGANISERING AV 17. MAI KOMITE 3/13 13/131 REFERATSAKER

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/13 13/121 ORGANISERING AV 17. MAI KOMITE 3/13 13/131 REFERATSAKER MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 11.03.2013 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 41 53 70 75 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012".

1. Fra Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012. NOTAT Notat fra: Notat til: Elisabeth Jonassen Formannskapet Dato: 27.11.2013 Saksnr/løpenr: 2013/6195-38982/2013 Klassering: OGNDAL SKOLE 1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 17.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Hans Kristian Rauan Arkiv: 601/S30/&41 Arkivsaksnr.: 10/1400 ALTERNATIVE ENERGILØSNINGER I RISILOMRÅDET, FORPROSJEKT

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Hans Kristian Rauan Arkiv: 601/S30/&41 Arkivsaksnr.: 10/1400 ALTERNATIVE ENERGILØSNINGER I RISILOMRÅDET, FORPROSJEKT Behandles i: Formannskapet Kommunestyret ALTERNATIVE ENERGILØSNINGER I RISILOMRÅDET, FORPROSJEKT Dokumentoversikt Dato Trykt vedlegg til UTREDNING FRA DELTATEK 03.11.2010 F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER

Detaljer

Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen

Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen Trøgstad kommune Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen Forprosjekt Beskrivelse av leveranse med Kalkyle og kalkylegrunnlag 2014-11-24 Oppdragsnr.: 5141874 J01 2014-11-24

Detaljer

KOMITÉMØTE

KOMITÉMØTE KOMITÉMØTE 07.06.2017 1. Brandengen flerbrukshall - status 2. Brandengen skole nybygg, nærmiljøsenter og bruk av eksisterende skolebygg 3. Aronsløkka skole - nybygg og rehabilitering ILLUSTRASJONER BRANDENGEN

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON Side 1 PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON MÅLSETTING Søgne Kommune har installert et EDB styrt FDV- program som skal brukes på alle eksisterende og nye bygg. Med bakgrunn i dette skal all dokumentasjon

Detaljer

Agenda. 1. Status for dagens klubbhus a) Klubbhusets historie b) Bakgrunn og prosessen c) Teknisk og vedlikeholdsmessig gjennomgang d) Nye «poster»

Agenda. 1. Status for dagens klubbhus a) Klubbhusets historie b) Bakgrunn og prosessen c) Teknisk og vedlikeholdsmessig gjennomgang d) Nye «poster» 1 Agenda 1. Status for dagens klubbhus a) Klubbhusets historie b) Bakgrunn og prosessen c) Teknisk og vedlikeholdsmessig gjennomgang d) Nye «poster» 2. Medlemmenes behov for klubbhus a) Medlemmenes behov

Detaljer

1 etg nybygg. ROMBEHANDLINGSSKJEMA RIV - Supplement til beskrivelse og arkitektens skjema DOK NR. A 17 RIV. 00 ute Temperert vann.

1 etg nybygg. ROMBEHANDLINGSSKJEMA RIV - Supplement til beskrivelse og arkitektens skjema DOK NR. A 17 RIV. 00 ute Temperert vann. ROMBEHANDLINGSSKJEMA RIV - Supplement til beskrivelse og arkitektens skjema DOK NR. A 17 RIV 00 ute Temperert vann. 1 etg nybygg Fullsprinklet! Se for øvrig Romskjema Ventilasjon. 1 gang Gulvvarme. Sone

Detaljer

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Saksfremlegg Saksnr.: 07/130-1 Arkiv: 614 &47 Sakbeh.: Gry Anette Hagen/Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA RÅDHUS PÅ- OG OMBYGGING 2006 KOSTNADSOVERSLAG PÅ ALTERNATIVE PÅ- OG OMBYGGINGER Planlagt behandling:

Detaljer

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 11.11.2013 SAK 63/13: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

Ark.: B12 Lnr.: 7239/12 Arkivsaksnr.: 12/129-9

Ark.: B12 Lnr.: 7239/12 Arkivsaksnr.: 12/129-9 Ark.: B12 Lnr.: 7239/12 Arkivsaksnr.: 12/129-9 Saksbehandler: Torbjørn Furuhaugen UTREDNING AV NEDLEGGELSE AV ENGJOM SKULE... Sett inn saksopplysninger under denne linja Vedlegg: 1. Arbeidsdokument med

Detaljer

Statsbygg. Politihøgskolen Personalkantine. Tilbudsgrunnlag. Totalentreprise for Bygningsmessige UnionConsult

Statsbygg. Politihøgskolen Personalkantine. Tilbudsgrunnlag. Totalentreprise for Bygningsmessige UnionConsult Politihøgskolen Personalkantine - Beskrivelse VVS-ANLEGG Side- 1 Statsbygg Politihøgskolen Personalkantine Tilbudsgrunnlag Totalentreprise for Bygningsmessige hjelpearbeider VVS 24.09.12 UnionConsult Boro

Detaljer

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Generelt: Korte byggetider kan medføre økte byggekostnader. Prosjekter som framskyndes og gir kortere byggetider

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2007/3813-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Singsås skole. Rehabilitering/nybygg. Igangsetting

Detaljer

Delrapport 3. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE

Delrapport 3. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE Delrapport 3. 30.01.2013 NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE FOLLEBU SKOLE OG FORSET SKOLE for elever fra Engjom og Fjerdum 1. Bakgrunn og forutsetninger Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 48/12

Detaljer

Valg av spenningssystem

Valg av spenningssystem Valg av spenningssystem Sunnaas Sykehus - Nytt tverrbygg 2013-03-04 F01 2013-03-14 For anbud MVO JV WIUM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult

Detaljer

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE Selbu sykehjem Selbu Teknisk rapport 12.03.2015 Brannteknisk Ytelsesbeskrivelse Oppdragsnavn: Selbu Sykehjem Oppdragsgiver: Selbu Kommune Oppdragsnr: 15.002 Oppdragstittel:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel:

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 05/00800-001 Ark.: 614 A20 &47 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Misvær oppvekstsenter - utredning

Misvær oppvekstsenter - utredning Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.05.2015 33916/2015 2010/4372 C01 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 03.06.2015 Misvær oppvekstsenter - utredning Forslag til vedtak

Detaljer

Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole

Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole Til: Trøgstad kommune Fra: Norconsult v/tobin Rist Dato: 2014-11-20 Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole Livssykluskostander er summen av kapitalkostnader og alle kostnader til

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

Værøy skole - Mulighetsstudie. WSP Norge, Tromsø og Bergen

Værøy skole - Mulighetsstudie. WSP Norge, Tromsø og Bergen Værøy skole - Mulighetsstudie WSP Norge, Tromsø og Bergen 22.05.2017 Bakgrunn Bakgrunn for Mulighetsstudiet er at Værøy skole som har ca. 90 elever for skoleåret 2016 2017 mangler arealer for viktige spesialfunksjoner.

Detaljer

DEL III: A - TEKNISK ORIENTERING Side 1 av 6 1 ORIENTERING... 2

DEL III: A - TEKNISK ORIENTERING Side 1 av 6 1 ORIENTERING... 2 DEL III: A - TEKNISK ORIENTERING Side 1 av 6 INNHOLD 1 ORIENTERING... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Dagens situasjon... 2 1.3 Regulering... 3 1.4 Bruk av boligene... 4 1.5 Utforming/ arkitektur... 4 1.6 Interiør

Detaljer

Beskrivelse av det anbudsunderlaget for det elektriske på utvidelsen av Vatnestrøm Oppvekstsenter

Beskrivelse av det anbudsunderlaget for det elektriske på utvidelsen av Vatnestrøm Oppvekstsenter Beskrivelse av det anbudsunderlaget for det elektriske på utvidelsen av Vatnestrøm Oppvekstsenter Generelt. Anlegget skal prosjekteres av el installatøren ut fra denne beskrivelse. Det skal i god tid før

Detaljer

Ny Risenga ungdomsskole

Ny Risenga ungdomsskole Ny Risenga ungdomsskole 1. Plassering av skolen (inkl. tidligere behandling) 2. Gjennomføringsmodell 3. Fremdrift 4. Eventuelt og spørsmål Utvalg for økonomi, eiendom og eierstyring 23.1.2017 v/marit Eikemo

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN. innkalles til møte kl Sted: Rådhuset. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende:

Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN. innkalles til møte kl Sted: Rådhuset. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN innkalles til møte 22.01.2007 kl. 09.00 Sted: Rådhuset Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR BYGGEKOMITEEN DEN 22.01.2007 Saksnummer

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3)

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) TROMØY Sandnes skole Roligheten skole 4847 Arendal Org.nr.992 162 295 Innholdsfortegnelse OVERSIKT DAGENS SKOLEBYGG.... 3 GENERELT.... 4 ALT.1. STRUKTUR

Detaljer

Mulighetsstudie 2 Blaker - Ny Barnehage- og Skolestruktur. Rapport Fra Prosjektgruppen

Mulighetsstudie 2 Blaker - Ny Barnehage- og Skolestruktur. Rapport Fra Prosjektgruppen Mulighetsstudie 2 Blaker - Ny Barnehage- og Skolestruktur Rapport Fra Prosjektgruppen Innholdsfortegnelse 1. Prosjektgjennomføring og organisering 2. Innledning/Mandat/Kommentar planskisse a) Situasjonsplan

Detaljer

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning Heisinstallasjoner

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning Heisinstallasjoner Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Halse Eiendom AS Utdrag: Denne utredning omfatter heisanlegg for person og varetransport i BUEN- Nytt kulturhus i Mandal. Det er foretatt en forenklet vurdering av heiskapasitet

Detaljer

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016.

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurderingen er gjennomført som en nivå 1 undersøkelse etter NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk. Vurderingen er grundig nok til å få

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314. Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314. Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314 Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret PROSJEKT - OS SKOLE Rådmannens forslag til vedtak Fast byggekomite ber Rådmannen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935 Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 06.04.2017 OS SKOLE - ORIENTERING FRA FAST BYGGEKOMITE Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

Januar Beitstad skole Vegger 2 nye grupperom kr kr kr kr Steinkjer sykeheim Punktavsug medisinrom kr

Januar Beitstad skole Vegger 2 nye grupperom kr kr kr kr Steinkjer sykeheim Punktavsug medisinrom kr TILTAKSPLAN VEDLIKEHOLD 2015 - ENHET EIENDOM - REVIDERT 19.10.2015 Måned Sted Vedlikeholdsoppgave Status Pri kostnader Merknad Januar Beitstad skole Vegger 2 nye grupperom 2015 1 kr 20 000 kr 10 000 kr

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Komite Folk Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Komite Folk Kommunestyret Frosta kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/551-9 Saksbehandler: Elin Mari Strømsholm Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 04.04.2017 Komite Folk 05.04.2017 Kommunestyret 25.04.2017 Mulighetsstudie

Detaljer

LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!)

LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!) LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!) av Ellen Bodsberg 1 Organisering BFEE = Byrådsavdeling for Finans, eiendom og Eierskap = Etat for bygg og eiendom EBE EFU = Etat for Utbygging Direktør

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Tirsdag 9. oktober 2012, kl. 18.00 21.00 På Lamberseter VGS - Aula Bør sluk, vann- og avløpsrør skiftes og baderom rehabiliteres?

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 21/15 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 23.03.2015 SAK 21/15: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Innhold. Skisse side 2 Beliggenhet side 3 Situasjonsplan side 4-5 Beskrivelse side 6 Kontakt side 7

Innhold. Skisse side 2 Beliggenhet side 3 Situasjonsplan side 4-5 Beskrivelse side 6 Kontakt side 7 OPPEGÅRD FAGHANDEL Innhold Oppegård Faghandel blir en del av en større kjede av sentre med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare Møbler

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet HITRA KOMMUNE Fillan den: 03.09.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017 01/2017 Tilstandsrapport for Enerhaugen Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger Foto: Heidi Holopainen STYRET INFORMERER Tilstand og vedlikehold

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2017/261-1 Saksbehandler: Toralf Asphaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Helhetlig plan for skole og utbygging- vedtakstolkning

Detaljer

Vedlegg 8. Vurdering mulighetsstudie Midjord. 1. Vurdering alternativer. 2. Tilleggsvurderingen oktober 2014. 3. Tilleggsvurderingen januar 2015

Vedlegg 8. Vurdering mulighetsstudie Midjord. 1. Vurdering alternativer. 2. Tilleggsvurderingen oktober 2014. 3. Tilleggsvurderingen januar 2015 Vurdering mulighetsstudie Midjord Vedlegg 8 1. Vurdering alternativer 2. Tilleggsvurderingen oktober 2014 3. Tilleggsvurderingen januar 2015 4. Konklusjoner 1. Vurdering mulighetsstudie Midjord Alternativ

Detaljer

1. Tilbudsskjema med sammendrag

1. Tilbudsskjema med sammendrag 1. Tilbudsskjema med sammendrag 1.0 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Forhold beskrevet

Detaljer

Overordnet elektroteknisk løsning for Frøystad

Overordnet elektroteknisk løsning for Frøystad NOTAT RIE 01 Overordnet elektroteknisk løsning for Frøystad Prosjekt: Etterbruk Frøystad Prosjektnummer: 115024 Oppdragsgiver: Lunner kommune Dato: 10.08.2015 Utarbeidet av: Merete Rønhaug Sign: Kontrollert

Detaljer

NOTAT. Rehabilitering av Ljøsne Skule LÆRDAL KOMMUNE NOTAT: REHABILITERINGSKOSTNADER OG ANBEFALINGER AV TILTAK BRG VOSS AKUSTIKK-PA ENDRINGSLISTE

NOTAT. Rehabilitering av Ljøsne Skule LÆRDAL KOMMUNE NOTAT: REHABILITERINGSKOSTNADER OG ANBEFALINGER AV TILTAK BRG VOSS AKUSTIKK-PA ENDRINGSLISTE LÆRDAL KOMMUNE Rehabilitering av Ljøsne Skule OPPDRAGSNUMMER 22028001 : REHABILITERINGSKOSTNADER OG ANBEFALINGER AV TILTAK BRG VOSS AKUSTIKK-PA ENDRINGSLISTE Sweco ved Trine Økland Småbrekke KONTR. AV

Detaljer

Trysil ungdomsskole, rehabilitering av garderober

Trysil ungdomsskole, rehabilitering av garderober Trysil kommune Trysil ungdomsskole, rehabilitering av garderober Kravspesifikasjon 26 Bygningsmessige hjelpearbeider for elektro 2013-03-04 A 3013-03-04 ENDELIG NOTAT Erik Storsveen Kjetil Rønningen Erik

Detaljer

NYE HOPPERN UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL

NYE HOPPERN UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL NYE HOPPERN UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL Enhetspriser/Opsjoner VVS Moss kommune.2.206 E VVS Innholdsfortegnelse ENHETSPRISER OG OPSJONER FOR VVS... E0. ENHETSPRISER... E0.2 OPSJONSPRISER... 6 E0. ØVRIGE

Detaljer

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret.

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter ikke vedlagt: Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage Saken gjelder Kommunestyret

Detaljer

Stavanger kommune. Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2

Stavanger kommune. Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 Stavanger kommune Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 12. mai 2017 Fredag, 12.mai 2017 Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 1 INNLEDNING Mulighetsstudiet «Madlamark

Detaljer

SØRUM KOMMUNE - BLAKER SYKEHJEM TILSTANDSRAPPORT - ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER. BLAKER SYJEHJEM.

SØRUM KOMMUNE - BLAKER SYKEHJEM TILSTANDSRAPPORT - ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER. BLAKER SYJEHJEM. SØRUM KOMMUNE - BLAKER SYKEHJEM TILSTANDSRAPPORT - ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER. BLAKER SYJEHJEM. 17. August 2009 Tittel: Tilstandsrapport - elektrotekniske installasjoner RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver:

Detaljer

I forbindelse med forestående oppgradering og renovering av Haukelandsveien 28, har det meldt seg behov for midlertidige lokaler til kontorformål.

I forbindelse med forestående oppgradering og renovering av Haukelandsveien 28, har det meldt seg behov for midlertidige lokaler til kontorformål. Konkurransegrunnlag kontorbrakkerigg som erstatning for AHH 1 1. Innledning I forbindelse med forestående oppgradering og renovering av Haukelandsveien 28, har det meldt seg behov for midlertidige lokaler

Detaljer

Utvidelse Karlsøy sykehjem. Klikk for å redigere undertittelstil i malen FORPROSJEKT

Utvidelse Karlsøy sykehjem. Klikk for å redigere undertittelstil i malen FORPROSJEKT Utvidelse Karlsøy sykehjem Klikk for å redigere undertittelstil i malen FORPROSJEKT Presentasjon for Karlsøy kommunestyre Klikk 20 februar for å redigere 2013 undertittelstil i malen Organisering av prosjektet

Detaljer

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Saknr. 15/10473-5 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

Romprogrammet er basert på «Flerbrukshaller, planlegging, bygging, drift og vedlikehold» utgitt av Kultur- og kirkedepartementet i 2005.

Romprogrammet er basert på «Flerbrukshaller, planlegging, bygging, drift og vedlikehold» utgitt av Kultur- og kirkedepartementet i 2005. Arkivsak-dok. 23-15 Saksbehandler: Ingunn O. Bjerkelo Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 2. mars 2015 Kostnadsoverslag 1 K1 for Giskehallen 2 Bakgrunn for saken: I sak 137/14 ble det i

Detaljer

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG NOTAT Oppdrag HAMSUNSENTERET Kunde NORDLAND FYLKESKOMMUNE Notat nr. 01 Til Per A Vasshaug Fra Kopi Terje Skulbru 1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Dato 2009-06-21 Prosj.nr: 6070421 ELEKTROINSTALLASJONER Anlegget

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader.

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. Hadsel kommune Innhold 1 Anbefalte tiltak, beskrivelse og kostnadsberegning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Arealer... 2 1.3

Detaljer

FINANSIERING - VEDLIKEHOLD OG OMBYGGING AV VEFSN SYKEHJEM

FINANSIERING - VEDLIKEHOLD OG OMBYGGING AV VEFSN SYKEHJEM VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: John-Arvid Heggen Tlf: 75 10 10 28 Arkiv: 202 H12 Arkivsaksnr.: 08/775-1 FINANSIERING - VEDLIKEHOLD OG OMBYGGING AV VEFSN SYKEHJEM Rådmannens forslag til vedtak: 1. Vefsn kommunestyre

Detaljer

MOLDE KULTURSKOLE nybygg og rehab

MOLDE KULTURSKOLE nybygg og rehab Molde Eiendom KF MOLDE KULTURSKOLE nybygg og rehab FORPROSJEKT Energiberegning i forprosjektfase 2013-10-04 nybygg og rehab 1 2013-10-04 Energiberegninger forprosjekt Idunn Rausand Hege Løkken Hansen Rev.

Detaljer

Prosjekt: Utbygging Salangen Skole E01 - Anleggsrigg. Anbudspesifikasjon. Salangen Kommune

Prosjekt: Utbygging Salangen Skole E01 - Anleggsrigg. Anbudspesifikasjon. Salangen Kommune Prosjekt: Utbygging Salangen Skole E01 - Anleggsrigg Anbudspesifikasjon Salangen Kommune Side: 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 TILBUDSSKJEMA... 3 1 RIGGING... 6 2 BYGNING... 6 Side: 3 av 9 0 TILBUDSSKJEMA

Detaljer

Hvaler kommune. Økonomiseminar 2014 Oppvekst

Hvaler kommune. Økonomiseminar 2014 Oppvekst Økonomiseminar 2014 Oppvekst Elevtallsutvikling fra 2014 Befolkningsutvikling i Hvaler mot 2030. Alder 2014 2020 2025 2030 0-5 228 266 304 320 6-12 318 330 365 410 13-15 146 155 152 169 16-19 221 206 222

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 30.05.2013 10.00. Tilleggssaker til Kommunestyret.

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 30.05.2013 10.00. Tilleggssaker til Kommunestyret. FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 30.05.2013 10.00 herredshus Tilleggssaker til Kommunestyret. Saksliste Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 62/13 10/1112

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

BFEE, ETAT FOR UTBYGGING OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR

BFEE, ETAT FOR UTBYGGING OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR ELEKTRO BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Eidsvåg skole rehabilitering

Detaljer

26,0 MNOK 0 0 5,0 21 0

26,0 MNOK 0 0 5,0 21 0 Arkivsak-dok. 81-14 Saksbehandler: Jarle Angelsen Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.11.2014 BYGGEPROGRAM FOR UTVIDELSE AV SANDVED SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Fil: Dokument: Ny Sandesundsveien skole - B2 Bygningsmessig beskrivelse for totalriveentreprise. Side Side 1/7

KRAVSPESIFIKASJON. Fil: Dokument: Ny Sandesundsveien skole - B2 Bygningsmessig beskrivelse for totalriveentreprise. Side Side 1/7 1/7 B 1 KRAVSPESIFIKASJON 1 BYGG 2 10 FELLES, RIGG OG DRIFT 2 10.0 Generelt 2 11 GYMSAL OG SFO, Sandesundsveien 53 2 11.0 Generelt 2 11.1 Hjelpearbeider VVS 3 11.2 Hjelpearbeider EL 3 12 MOTTAKSBARNEHAGE,

Detaljer

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Mulighetsstudie Programfase Forprosjektfase Detaljprosjektfase Byggefase Bruks og drfitsfase Politisk nivå Handlings program PS1 Politisk sak PS2 Politisk sak

Detaljer

Leie av lokaler til Sandnes politistasjon Drift og vedlikehold Side 1 av 6

Leie av lokaler til Sandnes politistasjon Drift og vedlikehold Side 1 av 6 ANSVARS- OG KOSTNADSFORDELING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD MELLOM LEIETAKER OG UTLEIER DRIFT Oversikten viser hvordan ansvaret for gjennomføring av driftsoppgavene og ene for disse tjenestene skal fordeles

Detaljer