Konseptstudie ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og TUSK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konseptstudie ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og TUSK"

Transkript

1 Konseptstudie ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og TUSK Konseptstudie Kalkyle og kalkylegrunnlag Oppdragsnr.:

2 J For bruk hos oppdragsgiver Wium MPDei AG D For godkjenning hos oppdragsgiver Wium MPDei AG D Mal til oppdragsgiver, Utkast etter prosjektmøte Wium MPDei AG Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Norconsult AS Pb. 1042, Østfold Næringspark, NO-1803 Askim Vangsveien 10, NO-1814 Askim

3 Innhold 1 Sammendrag 4 2 Bakgrunn og Prosess Barneskole prosess fra 2009 til Trøgstad ungdomsskole Prosess fra 2003 til Kalkyle og opsjoner. 7 3 Forutsetninger Vedtak Trøgstad Kommunestyre Konseptrapport og fremdrift Regulering av tomt Trafikkavvikling barneskole og ungdomsskole Utomhus infrastruktur Arkitekt Landskapsarkitekt Generelt Skolens uteområde Byggeteknikk Grunn og fundamenter Bæresystem Bygningsfysikk Brannteknikk VVs Elektro Energi Tilstandsanalyse tusk 14 4 Bruk av norsk standard og oppsummering kalkyle Kalkylemetodikk LCC og FDVU Driftsbesparelser ved samlokalisering 15 5 Vedlegg Romfunksjonsprogram (RFP) Konseptskisser for ny barneskole i sambruk med ungdomsskolen kalkyle med opsjoner 16 6 Datagrunnlag Rapporter 17

4 1 Sammendrag Norconsult har sammen med Trøgstad kommune gjennomført en konseptstudie av mulig ny barneskole med sambruk av arealer på ungdomsskolen og Trøgstadhallen. Skoleplanleggere har programmert en nye Skjønhaug skole etter retningslinjer som benyttes for nye skolebygg. Arkitekter har laget et konsept som viser hvordan romprogrammet kan løses i praksis og hvordan skolene kan ligge i forhold til hverandre. Nytt skoleareal er forsøkt plassert flere steder på tomten, etter vurderinger anbefaler vi at nytt skoleareal plasseres øst for ungdomsskolen. Resultatene fra konseptstudiet viser at det er muligheter for synergier/sambruk med både ungdomsskolen sin praksisfløy og Trøgstadhallen. Ungdomsskolen kan benytte den nye skolen sin kantine, kjøkken og amfi/filmsal med plass til 280 elever. Kostnadene er grovt kalkulert som vist i vedlegg 3 til rapporten, forutsetningene for kalkylene er oppgitt i rapporten. Felles bruk av areal er nøkkelen til å kunne redusere både investeringskostnader og driftskostnader for kommunen.

5 2 Bakgrunn og Prosess Norconsult har fått i oppdrag av Trøgstad kommune å bidra med utarbeidelse av konseptrapport for Nye Skjønhaug skole, og mer egnet areal til ungdomsskolen. Videre skal det utarbeides opsjoner tilrettelegge av økte arealer til kultur, og idrettsareal på tomten ved Trøgstad Ungdomsskole (Tusk) og Trøgstadhallen. Dette dokumentet er utarbeidet i av Trøgstad kommune og Norconsult i fellesskap. 2.1 BARNESKOLE PROSESS FRA 2009 TIL I desember 2009 vedtok et enstemmig kommunestyre å få utredet Trøgstadskolenes framtidige behov for ressurser og kompetanse. (KS sak 74/09): Dette vedtaket førte så til utredningen: Trøgstadskolens framtid, som kom i februar Utredningen la grunnlag for en god og omfattende skoledebatt våren Resultatet av denne skolepolitiske våren ble et omfattende vedtak i kommunestyret i juni 2011 (KS sak 35/11). I pkt 6 i det enstemmige kommunestyrevedtaket fra juni 2011 sies det at det skal gjøres en kostnadsberegning på restaurering av Skjønhaug skole. Administrasjonen, ved teknisk, utarbeidet etter dette skisser av mulige tilbygg og rehabilitering av Skjønhaug skole. Disse forslagene ble drøftet i ulike fora, uten at det ble tatt noen realitetsavgjørelser. Ved budsjettbehandlingen for 2012 gjorde kommunestyret følgende enstemmige vedtak (KS sak 76/11 pkt 14): Administrasjonen bes utrede skolesituasjonen knyttet til Skjønhaug skole ved å se på ulike framtidsscenarioer og investeringsbehov ved Rehabilitering av eksisterende bygningsmasse ev. med tilbygg Samlokalisering av barne- og ungdomsskolen på Skjønhaug Ny barneskole på ny lokalisering Eventuelle andre alternativer som anses fornuftige i en slik gjennomgang. Etter dette utarbeidet Norconsult en rapport om den tekniske tilstand m.m. for Skjønhaug skole ( Mulighetsstudie for Skjønhaug barneskole.). Norconsult presenterte ulike alternativer, men konkluderte med å anbefale nybygg. Rapporten ble lagt fram for politisk nivå i forbindelse med budsjettbehandlingen for Ved budsjettbehandlingen fattet kommunestyret slikt vedtak: Administrasjonen bes igangsette et forprosjekt for å løse utfordringene som er avdekket gjennom

6 Tilstandsrapport for Trøgstadskolen fra 2011 og rapport fra Norconsult fra høsten (sak 99/12 pkt 15)) I mars 2013 (sak 7/13) vedtok kommunestyret enstemmig: Kommunestyret ber administrasjonen legge fram et forprosjekt for bygging av ny Skjønhaug skole. Forprosjektet må inneholde forslag til lokalisering, tegninger, realistisk kostnadsoverslag og konsekvensutredninger. Samtidig ba kommunestyret om at det ble utarbeidet en detaljert priset oversikt over hvilke vedlikeholdstiltak og forbedringer som kan gjøres på Skjønhaug skole. I november 2013 (sak ) vedtok så kommunestyret at Framtidig barneskole på Skjønhaug søkes løst ved å bygge ny barneskole i nærheten av Trøgstadhallen/Trøgstad ungdomsskole. Andre sentrale plasseringer skal fortsatt vurderes. Vedtaket var totalt i 7 punkter, og det er dette vedtaket som har vært administrasjonens arbeidsdokument i det videre arbeidet. Ved kommunestyrebehandling i mai 2014 ble det bl.a. avklart at lokaliseringa av en ny barneskole skal ligge i tilknytning til ungdomsskolen /hallen. 2.2 TRØGSTAD UNGDOMSSKOLE PROSESS FRA 2003 TIL 2014 Bakgrunn Trøgstad ungdomsskole (Tusk) ble tatt i bruk i 1969, og alt stod ferdig med gymsal og svømmehall Siden 2003 har det administrativt og politisk vært kjent behov for utbygging på Trøgstad ungdomsskole. I kommunestyresak 62/03 vedr. budsjett for 2004 ble det oppnevnt en komite som fikk til oppgave å avdekke ungdomsskolens rombehov. Oppdraget ble i 2006 utvidet med å utrede forslag til tilbygg til Trøgstadhallen for idrett og som kulturarena. Mål for komiteens arbeid var først og fremst å dekke det akutte behovet for ulike rom/funksjoner ved Trøgstad ungdomsskole, og å søke en realistisk løsning med flerbruksmuligheter for lokaler til idrett og kultur. Komiteen anbefalte utbygging i to faser: Fase 1 for utbygging av skolen, fase 2 for utbygging for bibliotek, idrett og kultur. Rapporten ble behandlet i kommunestyret 5. september Her ble det vedtatt at rapporten skulle legges til grunn for videre arbeid, og at det skulle forsøkes å innpasse de anbefalte utbygginger i økonomiplan I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2007 ble det vedtatt at byggekomiteen skulle ha en endelig kostnad på prosjektet klart til budsjett 2008, og økonomiplan Byggekomiteens anbefaling til utbygging var kostnadsberegnet til kr 33,8 mill., hvor rammekostnaden for ny undervisningsfløy på brutto 1200m2 var beregnet til 31mill. Av økonomiske årsaker, ble ikke dette prosjektet prioritert i økonomiplanen I 2009 vedtok Stortinget en tiltakspakke for renovering av skolebygg. Siden Kommunestyret ikke fant å kunne prioritere utbygging av Trøgstad ungdomsskole, ble byggekomiteen bedt om å legge

7 fram en kostnadsoversikt over vedlikeholdsbehovet ved Tusk. Rehabiliteringsbehovene ble kostnadsberegnet til ca kr 16 mill, og det ble bevilget ca kr 8 mill. Det ble gjennomført en tilstandskontroll ved Tusk i I tilstandsrapportens konklusjon står det bl. a. at byggene har til dels sterkt behov for utbedringer. Følgende utbedringer ble gjennomført: -Tetting av tak; skifting av papp, etterisolering og nye gesimser - Nye vinduer og nytt fyringsanlegg (Gassbrenner) - Rehabilitering av praksisfløy, nytt elektrisk anlegg, nytt inventar. - Bedret tilgjengelighet for rullestolbrukere Luftbehandlingsanleggene for bygg A, B, C og D ble rehabilitert i Selv om deler av skolen har blitt rehabilitert er det fortsatt behov rehabilitering av de øvrige skolebygningene. Rehabiliteringen har ikke dekket behovet for flere og mer tilfredsstillende undervisningsrom og grupperom, samt fellesrom for elevene. 2.3 KALKYLE OG OPSJONER. Kostnadskalkylen er inndelt i følgende deler: 1. Nye barneskole med SFO, felles «fugleberg/amfi» med ungdomsskolen. Uteområder samt trafikkløsning for hele området. 2. Rehabilitering av bygg A og B, tilbygg to klasserom og to grupperom til bygg B, samt knytte byggene sammen med en gang mellom A, B og C. Etableres av toalett for besøkende ved helsesøster i bygg D. 3. Opsjon 1 Kulturskole i tillegg til skolens primærareal, 192 m 2 NTA 4. Opsjon 2. Påbygg Trøgstadhallen ca. 20 x 40 meter, 800 m 2 NTA 5. Opsjon 3. Oppgradering av kulturdelen i Trøgstadhallen. 6. Opsjon 4. Energisentral med brønnpark og varmepumpe som energiløsning for hele området.

8 3 Forutsetninger 3.1 VEDTAK TRØGSTAD KOMMUNESTYRE Sak 45/13 og Sak 32/14Trøgstad kommunestyre. Kostnadsramme løsning for ny barneskole i sambruk er budsjettert til ca. 125 MNOK + MVA, inkludert reserver og marginer. 3.2 KONSEPTRAPPORT OG FREMDRIFT I rapporten følger en fagvis opplisting av de forutsetninger og løsninger som ligger til grunn for vår kalkyle i konseptstudie. Fremdriftsplan for fase 1 er at konseptstudie/forenklet skisser skal presenteres for kommunestyret juni Hvis kommunestyret aksepter løsningene skal det utarbeides et skisseprosjekt og et forprosjekt i nært samarbeid med brukerne. Skisseprosjekt og forprosjekt utarbeides høsten/vinteren Ny barneskole skal stå ferdig til skolestart høsten Rammesøknad er planlagt innsendt til kommunal behandling i november Det legges til grunn at bygget utføres etter TEK 10 og Energiklasse B. Det forutsettes at barneskolen ferdigstilles før rehabilitering av dagens ungdomsskole påbegynnes. Det forutsettes videre at dagens funksjoner i de arealene som skal rehabiliteres (bygg A og B), midlertitig flyttes over til ny barneskole mens arbeidene pågår, for så å returnere ved ferdig rehabiliterte bygg. Først når dette er gjort, vil barneskolen kunne flytte inn i sine nye lokaler. Dette fører til betydelig effektivisering av rehabiliteringsarbeidene, da driften av skolen ikke vil ha innvirkning på fremdriften. Det vil også spare kommunen for leie av midlertidige arealer (brakker), men vil forsinke utflyttingen fra gamle Skjønhaug skole noe. (Antar 6 måneder, men fortsatt innenfor rammen som er skolestart 2017) 3.3 REGULERING AV TOMT Tomten er ikke regulert, prosess må påbegynnes, en slik prosess kan ta ca. ett år. Kostnadene ved reguleringsarbeidet er ca. kr ,- eks. MVA, og omfatter utarbeidelse av reguleringskart, reguleringsbestemmelser, behandling offentlig myndigheter og prosess i den forbindelse.

9 3.4 TRAFIKKAVVIKLING BARNESKOLE OG UNGDOMSSKOLE Av barneskolens 207 elever er det 58 som har offentlig skoleskyss pr april I praksis har nesten alle elever som ikke bor i tettstedet Skjønhaug fri skoleskyss, da de fleste utfartsveier (rv 22 og fv 115) av kommunen er definert som særlig trafikkfarlig. Deler av boligfeltet Gravsåsen ligger i dag lengre enn 2 km fra dagens barneskole. Dersom skolen flyttes vil ingen deler av dagens boligområder i Skjønhaug ha mer enn 2 km skolevei. Det forventes ikke vesentlig endring av antallet som har fri skoleskyss som følge av at skolen flyttes. Derimot vil skolen ligge mer midt i tettstedet slik at flere har kortere gangvei og færre må krysse rv 22. Torsdag 29. august og tirsdag 3. september 2013 gjennomførte FAU trafikktellinger ved barneskolene i Trøgstad. Det ble telt en halv time før skolene startet. Begge dager var det pent vær. Noen elever var på SFO om morgenen og en del ble kjørt i drosje eller buss til skolene. Ved Skjønhaug skole var det 53 elever i snitt som ble kjørt til skolen disse to dagene. Det antas at noen av disse kjøres i stedet for å benytte fri skoleskyss. Ved å flytte skolen mer sentralt i tettstedet, kan vi anta at færre elever vil bli kjørt av foresatte til skolen. Dette vil i seg selv kunne øke trafikksikkerheten på skoleveien og ved skolen/droppsonen. Behov for droppsone for barneskole: Antall busser morgen og ettermiddag (ca kl 14) og antall drosjer sees på i neste fase av prosjektet. Rundt 50 biler (foreldrekjøring morgen), noe færre om ettermiddagen. Foreldre til de yngste elevene ønsker ofte å følge barnet inn. Ny barneskole er planlagt plassert ved eksisterende ungdomsskole. Ungdomsskolen har allerede en droppsone der det stopper: De samme bussene som ved Skjønhaug skole Overordnet mål: 1. Trafikksikkerhet a. Insitament/ønske om motivasjon til at elever og ansatte går til skolen (mindre foreldrekjøring) b. Delte droppsoner med tanke på geografi kan være mulig 2. Folkehelse a. Flest mulig går/sykler til skolen b. Gangavstand fra droppsone til skole hvis mulig 3. Miljø nærmiljø minst mulig kjøring i villaveier Det bør være felles droppsone for barneskole og ungdomsskole for å spare areal og ikke spre trafikken mer enn nødvendig. Eventuelt kan det være hensiktsmessig å ha en av- og påstigningsplass for offentlig kommunikasjon og en annen for privatbiler. En utfordring er at det er flere veier inn til skoleområdet, og kan være vanskelig å hindre andre «private» dropp-plasser. Av samme årsak kan det være vanskelig å plassere droppsonen lengre unna enn nærmest mulig skolen. Innenfor dette område lages det en egen utredning av Trøgstad kommune for konseptfasen. Det er imidlertid satt av midler til trafikale løsninger i Utomhus kalkylen. 3.5 UTOMHUS INFRASTRUKTUR Trøgstad kommune har beskrevet VA-ledninger, og hovedføringer er vist på kartgrunnlag.

10 Kostnader for flytting av spillvann, overvann og vann er tatt med i kalkyle for konseptfasen, og er beregnet til 1,3 MNOK inkl. MVA Trøgstad kommune har innhenter kostnader for etablering av ny trafo og nødvendige ledningsanlegg fra El-verk. Kostnadsoverslag er på ca. kr ,- inkl. MVA, 3.6 ARKITEKT Ny barneskole med SFO med opsjoner. Kalkyleforutsetninger : TEK 10 og Energiklasse B. Det er lagt til grunn et bygg i to etasjer, uten kjeller. Et pulltak med helning mot bygg B. Materialene kan være tunge, med betong og tegl som tilpasses eksisterende skolebygg. Store glassflater som skaper lyse lokaler. Miljøvennlige materialer som er slitesterke og mest mulig vedlikeholdsfrie. Rehabilitering av bygg A og B, tilbygg fav to klasserom, to grupperom, samt toaletter. Påbygg og totalrehabilitering av ungdomsskolens bygg A og B. Bygg D det er satt av kr ,- inkl. MVA til nytt HCWC for bibliotek og helsesøster. 3.7 LANDSKAPSARKITEKT Generelt Kalkyleforutsetninger: UU(Universell utforming) etter NS11005:2011 for utomhusområder, viser til tegning vedlegg Skolens uteområde Den nye barneskolen plasseres på den flate gressplenen øst for eksisterende ungdomsskole. Den nye bygningen knyttes sammen med øvrige bygninger ved at det etableres et skjermtak/lukket gangareal mellom dem. Skolens uteområde skal gi plass både for pedagogisk lek og undervisning, samt sosialt samvær. Skolegården strekker seg sørover til et område med plass til ballspill og bevegelsesleker. I vest bevares et skogsparti som inviterer både til fri lek og undervisning. Gangveien som i dag passerer øst for skolen utgår, og det legges til rette for økt tilgjengelighet til den eksisterende gang- og sykkelveien vest for ungdomsskolen. Dette for å gjøre minst mulige inngrep i den skogkledde skråningen i øst. Skolens hovedatkomst er nordfra, der skolebussen snur ved biblioteket i dag. Med bil kan man fra nord kjøre fram til barneskolen og slippe av barn og varer i en av- og påstigningslomme nær hovedinngangen. I direkte tilknytning til barneskolen finnes også parkeringer for ansatte. Asfaltoverflaten foran biblioteket utvides for å gi plass for nye parkeringsplasser. Parkeringen til barnehagen som ligger nær skolen, utvides og sambrukes for besøkere til barneskolen.

11 Sør for skolen finnes det en eksisterende P-plass som kan brukes av ansatte og besøkende som kommer sørfra. En gangsti sammenbinder parkeringen og den nye barneskolen. Sykkelparkering for barneskole og ungdomsskole er som vist på plantegnigen. Parkering for 8 mopeder og 4 ATV er for ungdomsskolen er implementert i planene. Det er kalkulert med to løsning hvor søppelcontainere under bakken, en ved skolene og en ved halle. Område for varemottak, rampe og lager er vist utomhusplan, viktig detaljer som må utformes i skisse/forprosjektet. 3.8 BYGGETEKNIKK Grunn og fundamenter Det foreligger ingen grunnundersøkelser for det aktuelt området, og det er derfor knyttet noe usikkerhet til hvilken fundamenteringsmetode som egner seg best. På bakgrunn av kartdata fra NGU antas det relativt korte dybder til fjell i hele bryggeområdet. Det er stedvis oppstikkende bart fjell i dagen på flere sider av byggeområdet. Grunnen på aktuelt tomt angis imidlertid som bestående av fyllmasser. Fyllmassene må kunne antas å være av variabel kvalitet og stedvis svært dårlig. Utbredelsen av løsmasselagene i området kan indikere at det lokalt er en forkastning i fjellformasjonen under skoleområdet, med utløp i retning nord-vest. Det anbefales derfor at det utføres grunnundersøkelser for å kartlegge de faktiske forhold, og dybder til fjell. I kalkylen er det lagt til grunn Kalkyleforutsetninger Ringmur og punktfundamenter til fjell Usikre grunnforhold gjør at kalkylen er basert fritt bærende dekker alternativ blir det gulv på grunn Bæresystem Kalkyleforutsetninger: Dekkeoppbygging, sikret mot radon. Det er medtatt kulverter for tekniske føringer samt div. gruber for tekniske anlegg. 1 stk heisgrube Alle bærende konstruksjoner over gulv på grunn og ringmur utføres av prefabrikkerte elementer. Søyler og bjelker i stål og dekker av hulldekkelementer. Tak over vestibyle/kantine består av fagverksbjelker i stål og korrugert stålplatetak. Ramper tilpasset terreng for universell utforming. 3.9 BYGNINGSFYSIKK Det er lagt til grunn at bygget utførelse ihht TEK10, med energiklasse B BRANNTEKNIKK PL, PGL, brannrådgiver og prosjekterende RIE (Elektro) hadde møte med stedlig brannsjef 14. mai På grunnlag av dette møte vil det bli utarbeidet et premiss Notat fra brannrådgiver i neste fase. I denne fasen legger vi til grunn at nytt fellesareal med Amfi og kantine skal sprinkles, alt annet areal skal seksjoneres og planlegges med brannvarsling og røykluker i trappeganger.

12 Det er lagt til grunn at felles del med Amfi og kantine skal sprinkles. For resten av skolen er det planlagt standard brannteknisk utstyr. Foreløpig antas Brannklasse 2 og risikoklasse3 for skoledelen. Det blir risikoklasse 5 for Amfi/kultur utleiedel VVS Ny barneskole med SFO Kalkyleforutsetninger og konsepter for VVS: Underlag for kalkylen er befaring på tomten, Arealprogram samt Rom- og funksjonsprogram for nye Skjønhaug barneskole mai Plantegninger foreligger ikke pr dags dato. Det vektlegges nøkternt omfang av anlegg. Bunnledninger legges under bygget av PP (polypropylen) plastrør. Hovedledninger for kaldt- og varmtvann av kobberrør legges over himling. Kaldtvannsledninger isoleres med cellegummi mot kondens. Varmtvannsledninger isoleres med rørskål av mineralull for minimalt varmetap. Ved skjult opplegg benyttes vannskadesikkert system rør i rør. Anlegget utføres slik at utvikling av legionella begrenses iht forskrift om tiltak mot Legionella Fordelerskap for rør i rør med avstengning, monteres i vegger, med drenering til sluk. Servanter og WC av standard hvitt porselen. Utstyr tilpasset bevegelseshemmede i HC rom, Det er medregnet veggmonterte klosetter. Utslagsvasker og vaskerenner i rustfri utførelse. Utslagsvask og sluk monteres i alle tekniske rom. Slangekraner for spyling / vanning utendørs monteres ved alle innganger. Utstyr som leveres av andre tilknyttes vann og avløp: kjøkken, benkebeslag, vaskemaskiner m.m. Komplett berederanlegg for varmt tappevann tilkoblet varmepumpeanlegg. Varmtvann fordeles rundt skolen med sirkulasjonsledning. Beredere / ledningsnett og dusjanlegg utstyres med legionellasikring. Oppvarming av bygget via vannbåren gulvvarme Balansert ventilasjon via 2 stk ventilasjonsaggregat. Behovsstyring av ventilasjon med CO2/temperaturfølere og VAV spjeld. VVS anleggene utstyres med komplett reguleringsutstyr for automatisk styring og regulering av ventilasjon og varmeanlegg. Anlegget styres og overvåkes via et sentral driftskontrollanlegg (SD). Egne automatikktavler monteres for styring av ventilasjons- og varmeanlegget. I tillegg medtas signaler /alarm fra sprinkler, adgangskontroll, lysstyring, el.måler, vannmåler, feilmelding fra hovedtavler og heis. Alle tavler utstyres med digitale undersentraler for eventuell overføring til driftskontrollanlegg i kommunen. SD anlegget leveres med åpne standarder som er tilgjengelig for flere leverandører. Bygningsmessige hjelpearbeider branntetting, utsparinger, hulltaking. Tilpassing ungdomsskole bygg B Tilpasning av ventilasjon til ny rominndeling. Nye ventiler og kanaler. Innregulering Kalkyle kr ,-

13 Rehabilitering ungdomsskole bygg A og B Sanitær- og varmeanlegg anlegg er over 40 år gammelt og bør utskiftes. (kfr tilstandsanalyse utført av Cowi 2009) Komplett nytt varmeanlegg med radiatorer og styring via automatiseringsanlegg. Anlegget utføres som lavtemperaturanlegg tilpasset varmepumpe. Nytt sanitæranlegg med tilhørende vann- og avløpsledninger Opsjon Energisentral med varmepumpe for hele området Komplett rehabilitering av fyrrom. Varmepumpe og energibrønner for ca m2 Kalkyle kr ,- eks. MVA 3.12 ELEKTRO Ny barneskole med SFO Kalkyleforutsetninger: Underlag for kalkylen er befaring på tomten, arealprogram samt Rom- og funksjonsprogram for nye Skjønhaug barneskole mai Plantegninger foreligger ikke pr dags dato. Det vektlegges nøkternt omfang av anlegg. Det er medtatt kabelstiger og kabelkanaler for fremføring av alle kabler for elkraft, tele- og automatiseringsanlegg. Det er medtatt jordelektrode utført som kombinert fundament- og armerings jord samt utjevningsforbindelser til vann, avløpsrør, kanaler, kabelstiger og andre ledende bygningsdeler. Det er medtatt frittstående trafokiosk med spenningssystem 400V-TN-C for strømforsyning til ny barneskole. Trafoen og inntakskabler leveres og monteres i Trøgstad elverk as regi. Det er medtatt tilkobling av inntakskabler fra trafo til overbelastningsvern i hoved-fordeling. Det er medtatt hovedfordeling med inntak og avganger med stigere basert på sakkyndig betjening. Hovedtavlen leveres med energimåling for avregning av energiforbruk, overspenningsvern, jordfeilovervåking på stigernivå. Det er medtatt underfordeling i hovedtavlerom og andre steder i bygget basert på usakkyndig betjening. Plassering av underfordelinger når plantegninger foreligger. Fra hovedfordeling er det medtatt stigerkabler til underfordelinger og VVS tekniske fordelinger. For heis er det medtatt stiger av funksjonssikker type iht. gjeldende krav. Det medtatt belysningsutstyr av god kvalitet tilpasset rommenes funksjon, miljø og iht. anbefalinger fra Lyskultur og relevante standarder. Styring av lysanlegg basert på KNX (bus-anlegg) Styring av anlegg for solavskjerming er medtatt. Det er medtatt nødlysanlegg basert på adresserbart anlegg iht. brannrapport, gjeldene regelverk og veiledning fra lyskultur Nødlys og lederlysanlegg. Skolen er forutsatt oppvarmet via vannbåren varme med varmepumpe og el-kjel for topplast. Utstyr medtas under VVS, kabling medtatt i elektro. Det er medtatt kursopplegg for VVS-tekniske anlegg: o 2 stk. ventilasjonsanlegg o Gulvvarmeanlegg o VAV-anlegg o Generelle stikkontakter og kursopplegg for drift og virksomhet

14 Det er medtatt kombinert spredernett for telefoni og data basert på kabling Cat-6A. Det er forutsatt at fiber er framført til eksisterende skolebygg og at ny skole kan tilknyttes fiber der. IKT, kables trådbundet datanettverk og for trådløst nett. Det er medtatt et automatisk adresserbart heldekkende brannalarmanlegg. Røykventilasjon av trapperom styres ved hovedadkomst til trapp. Aktivering av brannalarm går direkte til brannvesen, det skilles på utløst brannalarm og utløst sprinkel. Innbruddsalarmanlegg er medtatt. Skoleringeanlegg er medtatt. Et moderat SD anlegg medtatt av VVS, kabling medtatt av elektro. Ungdomsskole bygg A og B Elektrotekniske anlegg i berørte areal i bygg A og B byttes i sin helhet ENERGI For nye bygg er det krav om minimum 60 % fornybar energi. I praksis vil det si en varmepumpe som får energi fra jordvarme. Om sommeren kan anlegget levere kjøling ved behov. Det vises her i sin helhet til rapporter fra Rejlers datert TILSTANDSANALYSE TUSK Rapport fra COWI 2009 er lagt med som vedlegg. Den beskrevne tilstand for bygg A og B er grunnlag for vårt forslag om total rehabilitering av disse arealene.

15 4 Bruk av norsk standard og oppsummering kalkyle 4.1 KALKYLEMETODIKK Norconsult har benyttet erfaringstall fra Løken ungdomsskole og Hokksund ungdomsskole, tallene i markedet er noe høyere enn Norsk Prisbok Trøgstad kommune må vurdere om standarden på Løken ungdomsskole er det nivået som ønskes Kalkylen består av et arealtall multiplisert med pris pr. m2. Det er vanskelig å påvirke pris, men Trøgstad kommune har muligheter til å redusere areal. Det er forutsatt en meget god sambruk mellom barneskole, ungdomsskole og kultur i vårt arealoppsett. 4.2 LCC OG FDVU I konseptfasen er det ikke utført LCC-beregninger. Det er et lovkrav at offentlige viksomheter skal gjennomføre LCC beregninger etter NS3454:2013 Trøgstad kommune må finne frem FDV-kost 2012 og 2013 slik at LCC kan beregnes i skisseprosjektfasen. FDVU skal bygges opp etter NS3456:2010, Trøgstad kommune mangler dokumentasjon på eldre bygg. Trøgstad kommune må settes av tid til å finne frem dokumentasjon. 4.3 DRIFTSBESPARELSER VED SAMLOKALISERING Ved sambruk og redusert areal fra gamle barneskole kan det grovt spares ca m 2 og m2 (Trøgstadhallen og bygg C). På grunn av dette vil det årlig kunne spares ca. kr ,- på FDV. (Tall fra SSB/KOSTRA 2013 Trøgstad kommune oppgis kr. 544,-/m2.) Bedre isolerte nye bygg, og vesentlig enklere renhold vil også kunne gi besparelser. Dette er imidlertid forhold som ikke er medtatt i denne fasen. Det er heller ikke sett på effekter ved at fagmiljøer ved skolene kan bistå hverandre med pedagogisk personale ved for eksempel sykdom og annet uforutsett.

16 5 Vedlegg 5.1 ROMFUNKSJONSPROGRAM (RFP) Det er utarbeidet et forslag til RFP for barneskole med krav til hvordan rom og funksjoner ligger i forhold til hverandre. Viser til vedlegg KONSEPTSKISSER FOR NY BARNESKOLE I SAMBRUK MED UNGDOMSSKOLEN. Det er lagt ved en utomhusplan som viser forbindelsesganger og plassering av hus på tomten. Videre er det lagt ved en foreløpig planskisse som viser hvor hovedfunksjonene ligger i forhold til hverandre, viser til vedlegg KALKYLE MED OPSJONER Vedlagt regneark viser total kostnader med opsjoner, viser til vedlegg 3

17 6 Datagrunnlag 6.1 RAPPORTER Trøgstad E-verk, overslag kostnader 2014 Rejlers Energimerking, 2013 Norconsult Mulighetsstudie Skjønhaug (barne)skole, 2012 COWI - tilstandsrapporter TUSK, 2009

Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen

Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen Trøgstad kommune Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen Forprosjekt Beskrivelse av leveranse med Kalkyle og kalkylegrunnlag 2014-11-24 Oppdragsnr.: 5141874 J01 2014-11-24

Detaljer

Utredninger Barnehager

Utredninger Barnehager VERRAN KOMMUNE Utredninger Barnehager Alternativ A; Ved Malm skole Alternativ A1: Barnehage, 5 avdelinger Alternativ A2: Barnehage, 6 avd. inkl. avd. Malmlia Alternativ A3: Barnehage, 6 avd. nybygg 2013-10-14

Detaljer

VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12. Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg

VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12. Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12 Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg Brandbu ungdomsskole utredning Oppdragsgiver: Gran kommune eiendom Oppdrag: Brandbu ungdomsskole

Detaljer

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Dato: 09.06.202 Prosjekteier: Adm.dir. Einar Magnus Strand Prosjektleder:

Detaljer

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FORPROSJEKT REV-2 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT

Detaljer

Ibestad 1-10 skole inkl SFO Alternativ 1 Ungdomsskolen

Ibestad 1-10 skole inkl SFO Alternativ 1 Ungdomsskolen Ibestad 1-10 skole Alternativ 1 28.02.2014 Innholdsfortegnelse: 0 Sammendrag side 2 1 Generell orientering / organisasjon side 4 2 Tomt, regulering og konseptbeskrivelse side 6 3 Teknisk beskrivelse side

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/4822-35 Arkiv: 614 Saksbehandler: Gunn Andersen Dato: 17.01.2014 U.off.: offl. 23 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 4/14 Kåfjord Formannskap

Detaljer

Sunnaas sykehus HF. Tverrbygg. Inge Skullerud Eiendomssjef SunHF

Sunnaas sykehus HF. Tverrbygg. Inge Skullerud Eiendomssjef SunHF 1 Sunnaas sykehus HF Tverrbygg FORPROSJEKTRAPPORT Februar 2013 Inge Skullerud Eiendomssjef SunHF 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...5 1.1 Hensikten med dokumentet...5 1.2 Referansedokumenter...5 2 Bakgrunn...6

Detaljer

FRAMTIDIG BARNESKOLE PÅ SKJØNHAUG EN BAKGRUNNSRAPPORT

FRAMTIDIG BARNESKOLE PÅ SKJØNHAUG EN BAKGRUNNSRAPPORT FRAMTIDIG BARNESKOLE PÅ SKJØNHAUG EN BAKGRUNNSRAPPORT RAPPORT Det følgende er en oversikt/oppsummering/samling av noe av administrasjonens arbeid og vurderinger i forbindelse med kommunestyrets vedtak

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 11.11.2014 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE Beregnet til Røyken Eiendom AS Anlegg og Eiendom Dokument type Rapport 2120282 Dato 2012-03-27 RØYKEN UNGDOMSSKOLE RØYKEN UNGDOMSSKOLE 2 Oppdragsnr.: 2120282 Oppdragsnavn: Røyken ungdomsskole Dokument

Detaljer

Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg

Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Vedlegg 1 Sak 43/2015 Kunde: Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg 2015-01-06 Oppdragsnr.: 5144591 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg

Detaljer

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt Alta kommune Finnmarkshallen - utvidelse Skisseprosjekt 26.05.2014 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 4 2. Byggherre og engasjerte rådgivere... 5 3. Om prosjektet... 6 3.1

Detaljer

KOSTNADSOVERSLAG 1 OMBYGGING AV LANGGATA 74 TIL BARNEHAGE

KOSTNADSOVERSLAG 1 OMBYGGING AV LANGGATA 74 TIL BARNEHAGE Arkivsak-dok. : 108-15 Saksbehandler: Gro Fløysvik Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 8. juni 2015 KOSTNADSOVERSLAG 1 OMBYGGING AV LANGGATA 74 TIL BARNEHAGE 1. SAKEN GJELDER Sandnes bystyre

Detaljer

Forprosjekt Midsund barnehage Åndalsnes mai 2010 MIDSUND BARNEHAGE FORPROSJEKT

Forprosjekt Midsund barnehage Åndalsnes mai 2010 MIDSUND BARNEHAGE FORPROSJEKT MIDSUND BARNEHAGE FORPROSJEKT 1 arkitektur planlegging Storgt 2, 6300 Åndalsnes 71 22 14 00 post@streken.no www.streken.no Org.nr. 980 663 248 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 INNLEDNING. SAMMENDRAG 00 BAKGRUNN

Detaljer

BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål

BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål RAPPORT BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål OPPDRAGSGIVER BKK AS EMNE Fremtidig bruk av kraftstasjon - Ubenyttet DATO / REVISJON: 2. februar 2015 / 01 DOKUMENTKODE: 615333-TVF-RAP-002 Denne rapporten er

Detaljer

PROSJEKTORIENTERING 3

PROSJEKTORIENTERING 3 PROSJEKTORIENTERING 3 1. Innledning 3 1.1 Oppsummering 3 2. Tomt og bygningsmasse 3 2.1 Generelt 3 2.2 Tomtedisponering og formspråk 3 2.3 Energi 3 3. Reguleringsmessige forhold 4 3.1 Reguleringsendringer

Detaljer

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/1541-17 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder Rønnaug Egge Braastad LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Lunner kommunes økonomireglement

Detaljer

BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål

BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål RAPPORT BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål OPPDRAGSGIVER BKK AS EMNE Fremtidig bruk av kraftstasjon - Kulturformål DATO / REVISJON: 2. februar 2015 / 01 DOKUMENTKODE: 615333-TVF-RAP-001 Denne rapporten

Detaljer

TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN

TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN September 2009 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no z:\sweco svalbard\prosjekter\sv4404

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen Februar 2012 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport 11.03.2012 Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Borge ungdomsskole, Fredrikstad kommune

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Borge ungdomsskole, Fredrikstad kommune Planbeskrivelse Reguleringsplan for Borge ungdomsskole, Fredrikstad kommune Planforslag utarbeidet av: Halden Arkitektkontor AS Pb.374, 1753 Halden 69-175385, 930 96 985 I samarbeid med: Sist revidert:

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 614 Lnr.: 3474/14 Arkivsaksnr.: 14/747-1

Saksframlegg. Ark.: 614 Lnr.: 3474/14 Arkivsaksnr.: 14/747-1 Saksframlegg Ark.: 614 Lnr.: 3474/14 Arkivsaksnr.: 14/747-1 Saksbehandler: Jo-Morten Høistad PLANLEGGING AV NY BARNESKOLE VED LINFLÅA Vedlegg: 1. Arkitektonisk beskrivelse av skolebygget og tomta 2. Analyse

Detaljer

2.0 GENERELL BESKRIVELSE... 4 2.1 OVERORDNET PROSJEKTGRUNNLAG... 4 3.0 KOSTNADSOVERSLAG... 9 4.0 KORTFATTET TEKNISK BESKRIVELSE...

2.0 GENERELL BESKRIVELSE... 4 2.1 OVERORDNET PROSJEKTGRUNNLAG... 4 3.0 KOSTNADSOVERSLAG... 9 4.0 KORTFATTET TEKNISK BESKRIVELSE... INNHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 BAKGRUNN... 2 1.2 PROSJEKTORGANISASJON... 3 1.3 ARBEIDSFORM... 3 2.0 GENERELL BESKRIVELSE... 4 2.1 OVERORDNET PROSJEKTGRUNNLAG... 4 2.2 OVERORDNET UTBYGGINGSKONSEPT...

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy Endelig utgave 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Samlet revisjon Prosjektnr: Arkivnr.: 1100440 Dokumenttittel:

Detaljer

TILSTANDSVURDERING TRINN I FOR TØYENBYGG 1 SAMEIE

TILSTANDSVURDERING TRINN I FOR TØYENBYGG 1 SAMEIE S.nr. 5257 TILSTANDSVURDERING TRINN I FOR TØYENBYGG 1 SAMEIE SEPTEMBER 2005 TILSTANDSVURDERING SAMEIET TØYENBYGG 1 Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Gitte M. Bjerkelund Adresse: Postboks 6666, St. Olavs

Detaljer

Vedlegg 1 Økonomisk oversikt over endringer i forprosjektfasen

Vedlegg 1 Økonomisk oversikt over endringer i forprosjektfasen Børsa skole Vedlegg 1 Økonomisk oversikt over endringer i forprosjektfasen Pkt. nr. Beskrivelse av endring/omarbeiding Kostnadskonsekvens Bygg 1 Endrede planløsninger bygningsteknisk 60 372 2 Endrede planløsninger

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell Endelig utgave, 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Endelig utgave 08.06.2012 Prosjektnr: Arkivnr.:

Detaljer

OPPVEKSTUTVIKLING I GÁIVUOTNA / KÅFJORD KOMMUNE. Del 1: Endring av skolestruktur

OPPVEKSTUTVIKLING I GÁIVUOTNA / KÅFJORD KOMMUNE. Del 1: Endring av skolestruktur OPPVEKSTUTVIKLING I GÁIVUOTNA / KÅFJORD KOMMUNE Del 1: Endring av skolestruktur Sentralt for utredningen er kommunestyrevedtak 11/11 som sier: Vedtak: 1. Alternativ 1 velges. 2. Vi må holde oss innenfor

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1.

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. Fet kommune PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. PLANNUMMER: 0101 R0903 Vedlegg: 1. 2. 3. 4. 5.

Detaljer