Frogn kommune Frogn badeanlegg på Seiersten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frogn kommune Frogn badeanlegg på Seiersten"

Transkript

1 Frogn badeanlegg på Seiersten Tredjepartskontroll av skisseprosjekt Januar Borgartún Reykjavík

2 12247 Nr. utg. Dato Utarbeidet Kontr. Godkjent MTJ/AES/EØM MTJ EKS VSO CONSULTING

3 Innhold 1 Oppdragsbeskrivelse Innledning 3 2 Grunnlag for oppdraget Skisseprosjekt Reguleringsplan 4 3 Frogn badeanlegg, kontroll av skisseprosjekt Generelt / Felleskostnader Gjenomførbarhet og byggeteknikk VVS Generelt Sanitæranlegg Rengjøring av svømmehall Varmeanlegg Utvendige arealer Brannslokking Kjøleanlegg Luftbehandlingsanlegg Teknisk anlegg for vannbehandling Automasjon og SD-anlegg EL-anlegg Generelt El-installasjoner Tele og automatisering Heis Utomhusarbeider Inventar 9 4 Kalkyle / økonomi Kalkyle, skisseprosjekt Kvalitetssikring kostnader Kontrollert kalkyle pr. 20.desember Konklusjon 12 VSO CONSULTING

4 1 Oppdragsbeskrivelse 1.1 Innledning På vegne Frogn kommune har VSO Consulting som konsulent fått oppdrag at foreta tredjepartskontroll og vurdere alternativer for oppbygging av nytt badeanlegg på Seiersten i Drøbak. Oppdraget har bakgrunn i skisseprosjekt utarbeidet av White Arkitekter AB samt tilhørende kalkyle og kommentar til denne fra White. Etter forslag fra Frogn kommune er Eyvind Ø Marcussen fra Asplan Viak i Kristiansand tatt med i gruppen. Eyvind har lang erfaring av like oppdrag og har blant annet deltatt i hele prosjketerings- og byggeprosessen av Sørlandsbadet i Lyngdal. I tillegg har VSO med seg i dette oppdraget ekspertise fra Moe Polyplan AS v/ Arnt Erik Ski. Moe Polyplan har lang erfaring innom prosjektering og planlegging av tekniske installasjoner innom VVS og EL-fag for badeanlegg. Avtale mellom VSO og underleverandøre er gjort muntlig og med e-post. I møte med oppdragsgiver i Frogn 10.oktober 2012 ble oppdraget formulert slik at målsetningen er å komme frem til en løsning som kan utføres slik at kommunens forventninger for kostnad oppfylles. Videre er det ønskelig at identifisere endringer og tiltak som muliggjør en gjennomføring av et prosjekt til 165 MNOK (inklusive mva og usikkerhetsavsetning). Deretter vil prosjektets videre fremdrift bli drøftet. Befaring på Sørlandsbadet ble gått 28. november Deltakere i befaringen var Arnt Erik Ski, Eyvind Ø Marcussen og Marius Jonasson. Under befaringen ble det avholdt kort møte med Atle Homme som er daglig leder for Sørlandsbadet. Atle midlet informasjon på drift av anlegget samt det at det ble diskutert hvilke svake punkter anlegget har mhp. logistikk og daglig drift. I tillegg ble det avholdt møte i Asker hvor deltakere i oppdraget koordinerte sine arbeider. VSO CONSULTING 3

5 2 Grunnlag for oppdraget 2.1 Skisseprosjekt White arkitekter har utarbeidet skisseprosjekt for Frogn badeanlegg på Seiersten hvor det er tegnet nytt badeanlegg knyttet til den eksisterende Frognhallen. Anlegget inneholder disse hovedelementer: Nytt felles inngangsparti for Frognhallen og badeanlegg med resepsjon og kafé Garderober og dusjer med tilhørende funksjoner Badeanlegg, 25m. basseng, stupebasseng, lekebasseng, boblebad og terapibasseng med tilhørende funksjoner. Treningsfasiliteter og velvære. Utearealer / terrasse Skisseprosjektet fra White inneholder følgende dokumenter: Skisseprosjekt Frognbadet Seiersten 22 september 2010 med tegninger, romprogram, beskrivelse, kalkyle og overordnet fremdriftsplan. Revidert kalkyle med justerte priser dato (265 m.kr.) Videre vurderinger og forklaringer til kalkyle I tillegg ble det oversendt dwg filer med tegningsgrunnlag for skisseprosjektet. Ovennevnte dokumenter er ikke lagt ved denne rapporten. Plankommiteen for Seiersten idrettspark har utarbeidet rapport om skisseprosjekt svømmeanlegg Seiersten hvor det er gjort rede for kommiteens gjennomgang av prosjektet. Sitat; I sitt arbeid har plankomitèen definert sitt oppdrag til å finne fram til et omforent forslag til en svømmehall med flerbruksmuligheter og sambruk med Frognhallen. Som en del av arbeidet gjennomføres også utarbeidelse av reguleringsplanforslag for Seiersten-området. (utdrag fra plankommiteens rapport av ) I møte hos Frogn kommune den 10. oktober 2012 fremkom at plankommiteen har tilrettelagt penger for å videreføre skisseprosjektet slik det står i et forprosjekt. Med bakgrunn i dette påses denne rapporten som det første i å finne frem til et omforent forslag for videre behandling. 2.2 Reguleringsplan Av plankommiteens rapport fremkommer at området skal reguleres slik at det er tilpasset til fremtidens behov. Det foreligger ikke opplysninger om status på reguleringsarbeider under utarbeidelsen av denne rapporten. Derfor er det ikke foretatt analyse av tiltak på tomt og nærområder nå. VSO CONSULTING 4

6 3 Frogn badeanlegg, kontroll av skisseprosjekt. 3.1 Generelt / Felleskostnader Iht. skisseprosjekt fra White arkitekter skal badeanlegget inneholde bassenger og fasiliteter for velvære. Anlegget skal tilkobles den eksisterende Frognhallen blant annet for å øke muligheter for flerbruk og dermed gjøre anlegget mer attraktiv. Av dokumentet Förklaringar kalkyl fra White fremkommer ikke at hjelpearbeider for tekniske fag inngår i felleskostnader. Allikevel er disse kostnader vesentlig høyere enn normalt på Norsk marked. Kapittel gjør nærmere rede for disse kostnader. 3.2 Gjenomførbarhet og byggeteknikk 3.3 VVS Generelt Skisseprosjektet har noe beskrivelse av tekniske forhold, men mangler prosjektbeskrivelse av løsning og de badfaglige forhold. Bygget er lagt betydelig mer inn i terrenget enn tegningene gir inntrykk av. Det blir store terrenginngrep med utfordrende løsninger som ikke er omtalt under beskrivelsen av byggeteknikk. De viste løsninger i snitt C og D og «fasad mot väster» vil bli vanskelige å gjennomføre. Sprang i bunnplater og u-inspiserbare bassengbunner er etter vårt syn ikke optimalt. Isolasjonsverdier i tak er ikke tilstrekkelig for god energibruk. Prosjektets løsning av sklie vil være vanskelig å gjennomføre i praksis. (Egentlig umulig). Prosjektets løsning av bølger vil også være vanskelig å gjennomføre i praksis. Kontrollkalkyler er sammenliknet med kalkyle fra skisseprosjekt av Våre kalkyler er oppjustert til dagens dato. Under VVS er det stort avvik i priser i forhold til skisseprosjekt. Kontrol- kalkyle er beregnet til kr.: ,- eks. mva. basert på løsninger vi mener er godt egnet. I denne prisen ligger sprinkling samt gjenvinningsanlegg for avløpsvann fra dusjer. I skisseprosjektets kalkyle av er prisen kr ,- eks. mva. Vi har brukt erfaringspriser og sammenliknet kostnadene fra tilsvarende anlegg samt priser fra leverandører på større komponenter. Fjernvarmesentralen er kun medtatt for dette bygg og ikke eksisterende idrettshall. Allikevel er avviket stort, men vi føler oss sikre på denne prisen i forhold til gjeldende priser i markedet Sanitæranlegg I denne kontrollrapporten er det lagt vekt på å benytte kvaliteter på sanitærutstyr, rør og deler som er bestandig for det klima dette skal monteres i. For alle toalettrom og våtrom er det lagt vekt på at montasje og kvalitet som er så robust at det passer til offentlig bruk. I dusjene er det regnet med spesialarmatur beregnet for offentlig bruk og med elektronisk vannsparefunksjon. Det bør legges opp til at gråvann fra dusjer gjenvinnes og at energien tilføres forvarming av forbruksvann. (Medtatt i kontrollkalkylen) VSO CONSULTING 5

7 3.3.3 Rengjøring av svømmehall I forbindelse med rengjøring er medtatt rikelig med renner / sluk med tilhørende tilførselsystem for spyling Varmeanlegg I skisseprosjekt er det regnet med vannbårent varmeanlegg med varmepumpeteknologi med / brønner for å hente opp jordvarme. I denne kontrollutgaven er det kun med kapasitet for selve bade anlegget. Oppvarming av eksisterende idrettshall er ikke inkludert i kapasiteten for energisentralen. Installasjon av solfanger system (i skisseprosjekt) er ikke med i denne kontrollkalkylen. Det kan bli vanskelig å oppnå en god økonomi for denne type anlegg. For selve badeanlegget vil det være mye overskudsvarme store deler av året og med gjennvinning av avløpsvann fra dusjer, gjenvinningssystemer for ventilasjonsanlegg samt grunnvarme fra varmepumper vil dette bli et energioptimalt bygg Utvendige arealer Alle utvendige gangarealer utstyres med vannbåren gatevarme. Det er medtatt en kostnad på ca. kr ,- eks. mva. for dette og som kan trekkes ut hvis dette ikke blir aktuelt Brannslokking I skisseprosjektet er det ikke medtatt sprinkling. Dette vil bli en vurdering i den videre prosess. Kostnad for sprinkleranlegg i samtlige arealer eksklusive selve svømmehallen er medtatt i kontrollkalkylen. Dette utgjør ca. kr ,- eks. mva. totalt og kan trekkes ut om andre løsninger velges Kjøleanlegg I skisseprosjektet er det medtatt en installert kjøleeffekt på 250 kw, dette virker veldig mye da det stort sett er treningsareal, kafeteria, lobby etc. som vil trenge kjøling. I denne forbindelse vil nok en egen kurs fra brønnparken gi tilstrekkelig kjølekapasitet, men dette er ikke konkret regnet på i denne fase. For å minimalisere bruk av kjøling forutsettes det bruk av utvendig avskjerming / soldempende glass Luftbehandlingsanlegg Samtlige arealer er forutsatt balansert ventilert som i skisseprosjekt. For å oppnå en løsning med lavest mulige livssykluskostnader og lavest mulig energiforbruk både til drift av vifter og til ettervarming av ventilasjonsluft, må det velges løsninger som innenfor de rammene som finnes er så optimale som mulig. Selve svømmehallen med tilhørende dusjer vil bli varmluftsoppvarmet fra luftbehandlingsanleggene, som beskrevet i skisseprosjekt. For å bedre driftsøkonomien vil også avfuktingsaggregatene utstyres med bassengvannskondensatorer for å utnytte overskuddsvarme som utvikles i avfuktingsprosessen. På grunn av et svært korrosivt, varmt og fuktig miljø i svømmehallen, må det stilles meget høye krav til ventilasjonskomponentene. Dette gjelder både bestandighet mot korrosjon VSO CONSULTING 6

8 og energibruk. Med de store vannflatene, vil det spesielt med forhøyet vanntemperatur, bli store avfuktingsbehov i hallen. Dette er energikrevende og det er meget viktig at det utstyret som man benytter er av en kvalitet som tåler miljøet og forbruker minst mulig energi. I øvrige arealer er det medtatt i ventilasjonsanleggene roterende varmegjenvinner og behovsstyrt ventilasjon som i forprosjekt Teknisk anlegg for vannbehandling For offentlige badeanlegg er det følgende forskrift man skal forholde seg til: FOR nr 592: Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. (Rev. April 2000) Svømmehall: Idrettsbasseng, 25,0 x 15,0 m. Terapi- / undervisningsbasseng. Barne-/ lekebasseng. Stupebasseng. Boblebad Velvære / spaavdeling: Boblebad. Kaldtvannskulp. (Lite anlegg, kun sandfilter) Det er helt nødvendig at det prosjekteres egne vannrenseanlegg for hvert anlegg der vanntemperaturen er forskjellig inkl. kjemikaliedosering, UV etc.. Sirkulerte mengder dimensjoneres i forhold til gjeldende forskrifter for private og offentlige badeanlegg. Det legges opp til nødvendige volum for utjevnings- og skyllevannsbasseng for de ulike systemer som alle må bygges som tette kamre med inspeksjons- og ventilert med undertrykk. Det forutsettes at alle bassengenheter vil bli utstyrt med deck-level renner. I denne kontrollkalkylen er det medtatt kostnader for noen attraksjoner (5 stk inklusive tilførsel til sklie) For barnebassenget bør det installeres små vannaktiviteter, som vannkanoner etc. Samlet sum for vannaktiviteter inkl. tilførsel til sklie er ca. kr ,- eks. mva. Vannkvalitet: Vannet i et badeanlegg skal være hygienisk tilfredsstillende og tiltalende. Vannet skal være klart, uten farge og innbydende til bading. Bunnen skal kunne ses tydelig i alle deler av bassengbadet. Det kommer ikke helt frem av skisseprosjektet hvordan filtreringsanlegget er tenkt og hvordan dette skal driftes. Vi mener i et moderne bade anlegg skal installeres utstyr som skal være helautomatiske. Dvs. blant annet helautomatisk returspyling av filtre. Det er flere typer filtre som kan være aktuelt for et slikt anlegg: VSO CONSULTING 7

9 Tradisjonelle sandfiltre, er godt kjent og har vært brukt i stor utstrekning. Sandfiltre hvor sand er erstattet med AFM (Knust glass) Perlitefiltre. Membranfiltre Keramikkfiltre. For kontroll av pris i skisseprosjekt har vi valgt og prise sandfilter / keramikkfilter. Sandfilterløsninger er som kjent vært brukt i en årrekke, er robuste og stabile i drift. Sandfiltrene krever stor plass, bruker store mengder vann i forbindelse med returspyling og til dels stort kjemikalieforbruk i forhold til nyere filtreringssystemer. Sandfilter vil kreve skyllevannsbasseng. For å sammenlikne har vi valgt keramikkfiltrering som er noe av det nyeste innen filterteknologi i forbindelse med vannrensing av bassenganlegg. Filtret er litt dyrere men har helt andre egenskaper enn tradisjonelle sandfiltre. Filtret krever mye mindre plass, bruker vesentlig mindre vann i forbindelse med returspyling, trenger ikke skyllevannsbasseng og bruker vesentlig mindre kjemikalier. Filtret er basert på avanserte keramiske filterenheter og her er kanskje en liten utfordring for man har ikke så lang driftserfaring med filtret som med andre filtersystemer. I Danmark har filtret vært i drift på flere mindre anlegg over 4 5 år og i Norge har byggherren for Ankerskogen svømmehall valgt å bruke dette filtersystemet. Dette er et stort anlegg vi vil følge godt med for å få mest mulig driftserfaring med produktet. Første fase av anlegget er i driftssatt og så langt fungerer dette svært bra. Merkostnaden ved bruk av keramikkfiltre for dette badeanlegget vil være ca. kr.: ,- eks. mva., men driftsbesparelsen vil være betydelig i forhold til tradisjonelle sandfiltre. I vår kalkyle er keramikkfiltrering lagt til grunn. Sirkulasjonssytemet, UV system etc. blir som i skisseprosjekt Automasjon og SD-anlegg Det forutsettes komplett SD - anlegg og som er medtatt i kalkylen. Det har vist seg at være stort avvik i kostnadskontrollen i forhold til skisseprosjekt. Vår totale kalkyle er beregnet til kr.: ,- eks. mva. basert på løsninger og filtreringssystemer vi mener er best egnet. I skisseprosjektets kalkyle er prisen kr ,- eks. mva. Vi har brukt erfaringspriser, kostnader fra tilsvarende anlegg samt tilslutt kvalitetssikret dette mot entreprenør / leverandør og føler oss veldig sikre på at vi opererer med en riktig pris. Vi mener det må være en feil i prisen i forbindelse med skisseprosjekt. Leidere, startpaller, baneskillere, støping av utjevningsbassenger etc. er medtatt under bygningstekniske arbeider. VSO CONSULTING 8

10 3.4 EL-anlegg Generelt Uten å vite hva som er tenkt av utsyr er det her kun tatt hensyn til prisen i fra Holte bygg safe kalkulasjonsnøkkelen som omhandler svømmehall fra 2011 og lagt på 10 % prisstigning El-installasjoner Det er foretatt kontroll på tilsendt kostnadsoppstilling tilhørende skisseprosjektet. Denne har vist seg å være ca. 60 % høyere en resultatet av kontrollkalkylen i dette oppdraget. Det er også nevnt at ved bruk av LED belysning vil det komme en kostnad på ca. kr Dette høres ut til å være noe høyt. Herunder er det anslått kr I teknisk beskrivelse (kostnadsoppstilling) er det skissert en kostnad på Kr denne ser ut til å være mere reell i forhold til våre kalkyler. Det er beregnet ut i fra et netto areal på m2 og en kvm pris på kr Heis er ikke medregnet i denne kvm. prisen, den kommer som egen post Tele og automatisering Heis I kontrollkalkyle for tele og automatisering er det medtatt alle områder innom nybygg. Heis av normal kvalitet som oppfyller krav om universell utforming er medtatt i kontrollkalkylen. 3.5 Utomhusarbeider 3.6 Inventar Kostnadsestimat fra skisseprosjekt for utomhusarbeider er ikke kontrollert i denne rapporten. Estimat for utomhuskostnader fra skisseprosjekt er medtatt uendret i kontrollkalkylen. Det foreligger lite informasjon om hvlike forventninger er til inventar i skisseprosjektet. Derfor er kakyle for disse ikke kontrollert. Prisestimat fra skisseprosjekt er medtatt uendret i kontrollkalkylen. VSO CONSULTING 9

11 4 Kalkyle / økonomi 4.1 Kalkyle, skisseprosjekt White Arkitekter har fremlagt sin opprinnelige kalkyle med skisseprosjektet. Estimert oppdatert rammekostnad for skisseprosjekt av er 265 mill.kr. inkl. mva. og sikkerhetsmarginer. I kalkylen fra White er prisstigning for perioden september 2010 april 2012 beregnet til 19,2%. For denne perioden oppgir SSB prisstigning på 6,9%. Hvis den opprinnelige kalkylen justeres i henhold til SSB sin oppgitte prisstigning blir grunnkalkyle prisnivå april 2012 lik kr. som er kr. lavere enn det som fremkommer av kalkylen fra White arkitekter (se tabell 1). Nr. Beskrivelse Kr. inkl.mva. 1 Grunnkalkyle dato Grunnkalkyle prisnivå pr. april 2012 iht. White Arkit Grunnkalkyle prisnivå pr. april 2012 iht. SSB Prisforskjell mellom 2 og Tabell 1, prisjustering grunnkalkyle Plankomiteens rapport om skisseprosjektet av 26/ sier i kapittel 3. ØKONOMI at erfaringstall er hentet fra Pirbadet, Sørlandsbadet, Østfoldbadet, Drammensbadet og Vannkanten når det gjelder besøkstall og økonomi. Med førstehånds kjennskap til flere av disse (her har Asplan Viak utarbeidet analysene i forkant, stått bak utforming, deltatt på gjennomføring, oppfølging og senere utvidelser) må det meldes tvil til økonomiforventningene. Frognbadets innhold og løsning vil etter vårt syn ikke kunne innfri de økonomiske forventninger. Det går på mange forhold (attraktivitet er et av dem), men omfanget av denne oppgave gir ikke rom for uttømmende forklaring Kvalitetssikring kostnader Det er foretatt kvalitetssikring på følgende kapitler: Felleskostnader Bygningsmessige arbeider Svømmehallutrustning/ attraksjoner Kvalitetssikringen er gjort med utgangspunkt i Sørlandsbadets tilsvarende kostnader og sammenlignet. Sørlandsbadet var ferdig februar 2007 mens kostnadene er fra Justert i henhold til SSB s byggekostnadsindeks gir 33 % til november Sørlandsbadet 4530 m2 Justert til nov 12 Frogn Bad skisseprosjekt 4830 m2 Felleskostnader 14,0 24,7 Bygningsmessige arbeider 52,5 59,8 Svømmehallutrustning/ attraksjoner 4,1 4,2 Tabell 2 kvalitetssikring kostnader VSO CONSULTING 10

12 Kr/m2 Total for Frognbadet (4.830 m 2 ) Felleskostnader ,9 m.kr. Bygningsmessige arbeider m.kr. Tabell 3. Totalpris for Frognbadet (felleskostn. og bygningsmessig) basert på m2 priser fra Sørlandsbadet. Totalpriser lagt inn i kontrollert kalkyle. Felleskostnader inneholder ikke hjelpearbeider for tekniske installasjoner slik det vanlig i Norge. Allikevel er disse mye høyere enn normalt. Bygningsmessige arbeider 14 % høyere virker fornuftig ut ifra økte krav til isolasjon osv (men dette synes ikke tatt inn i løsningene). Svømmehallutrustning/ attraksjoner virker høy ut ifra at her er atskillig mindre attraksjoner enn i Sørlandsbadet. En forklaring kan være at heve-/ senkebunnen ligger inne her uten at det framgår, men denne alene koster mer enn 2 mill NOK. Vi må også kommentere at kostnader for vannbehandlingsanlegg er tatt med dobbelt (både under VVS-anlegg ifølge «Förklaringar kalkyl» og som egen post som for øvrig er altfor høy). 4.2 Kontrollert kalkyle pr. 20.desember Post. Kalkyle skisseprosjekt Kontrollert kalkyle Felleskostnader Bygningsmessige arbeider Svømmehallsutrustning/attraksjoner VVS anlegg Vannbehandling/klor EL-installasjoner Tele Lifter HUSKOSTNAD Utomhusarbeider ENTREPRISEKOSTNADER Generelle kostnader (20% av EK) BYGGEKOSTNADER Inventar Merverdiavgift (25%) GRUNNKALKYLE FORVENTET PROSJEKTKOSTNAD Sikkerhetsmargin (15%) RAMMEKOSTNADER (inkl.mva): Tabell 4. Kontrollert kalkyle sammenlignet med kalkyle fra skisseprosjekt. VSO CONSULTING 11

13 5 Konklusjon Ved gjennomgang av kalkyle i skisseprosjekt fra White Arkitekter av har det vist seg at enkelte poster er kritiske mhp. pris. Med bakgrunn i prisbanker og erfaringstall fra sammenlignbare prosjekter er kostnader for disse poster vesentlig lavere enn det som fremkommer av White sin kalkyle. Tabell 5 viser hvilke poster i kalkylen utgjør mest. Post iht. skisseprosejkt. Felleskostnader 9,8 Bygningsmessige arbeider 3,8 VVS anlegg 5,0 Vannbehandling / klor 8,6 EL-installasjoner 7,7 Indeksregulering 24,0 Total: Tabell 5. Prisforskjell mellom skisseprosjekt og kontroll. Forskjell skisseprosjekt vs. kontroll. (MNOK. eks.mva.) 58,9 MNOK. eks.mva. Det har vist seg at kontroll av kalkyle har ikke ført til redusering av rammekostnad slik Frogn kommune har hatt som ønskemål. Selvom resultat av kontrollkalkylen er ca. 60 MNOK. lavere enn skisseprosjektets kalkyle er kostnadskalkylen fortsatt over kommunens forventninger for rammekostnad på 165 MNOK. Resultat av denne rapporten er at for videre kostnadskutt må det gjøres tiltak som kan redusere anleggets attraktivhet og servicenivå. Slike tiltak kunne for eksempel være å redusere arealer og kutte ut fasiliteter. Ved å integrere stupe-fasiliteter i hovedbassengen kan kostnad reduseres til en grad ønskelig for Frogn kommune. Tiltaket betyr mindre plassbehov på plan 1, lavere kostnad for bygningsmessige arbeider og at teknisk utstyr reduseres dersom stupebassengen utgår. Men anlegget blir jo da enda mindre attraktivt og vil ikke innfri forventningene. Anslått reduksjon av kostnad ved å bruke hovedbassengen for stuping er 30 MNOK inklusiv mva og sikkerhetsmargin. Dermed ville rammekostnader bli 174 MNOK som er nær kommunens målsetning på 165 MNOK. Videre reduksjon av kostnader ville bety mindre attraktivitet og vil som sagt ikke innfri forventningene til badeanlegget. VSO CONSULTING 12

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G KVINNHERAD KOMMUNE 02.10.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 5704 prosjekt: type bygg: brutto areal BTA: fase: ANBOD ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST % ENT.KO. KR/M2 ANMERKN.

Detaljer

Oppdragsgiver. Tana kommune. Rapporttype. Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER

Oppdragsgiver. Tana kommune. Rapporttype. Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER Oppdragsgiver Tana kommune Rapporttype Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER 2 (8) TANA BRU:BASSENG Oppdragsnr.: 1350002380-003 Oppdragsnavn: Ny skole i

Detaljer

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole)

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Eiendom og Infrastruktur Vedlegg til: Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Samlehefte for alternativene, vedlegg 1 5 og bakgrunn for de økonomiske

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TOTALENTREPRISEKONKURRANSE DEL II TILBUDSSKJEMA 24.01.2011 II TILBUDSSKJEMA 1. HOVEDSAMMENSTILLING AV TILBUDSSUM 1 Kap. 0 Felleskostnader

Detaljer

Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak 73-2010, 132-2010 og 47-2011

Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak 73-2010, 132-2010 og 47-2011 Møtedato: 28. september 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 16.9.2011 Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak

Detaljer

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger NY SKOLE Kostnadsvurderinger Utgave: 1 Dato: 22.03.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kostnadsvurdering Utgave/dato: 1/22.03.2017 Filnavn: Skisseprosjekt.docx Arkiv ID Oppdrag: 613234-01

Detaljer

Kjøllefjord omsorgsboliger

Kjøllefjord omsorgsboliger Lebesby Kommune Kjøllefjord omsorgsboliger Skisseprosjekt 2013-02-19 - 19.02.13 Utarbeidet dokumenter oyped assor oyped Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G STAVANGER EIENDOM 28.01.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 4852 prosjekt: type bygg: 5 avd. barnehage brutto areal BTA: 1 136 fase: forprosjekt ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST

Detaljer

ULLERUD HELSEBYGG NASJONAL KONFERANSE FOR TREARKITEKTUR JOSTEIN RØNSEN ARKITEKTER AS

ULLERUD HELSEBYGG NASJONAL KONFERANSE FOR TREARKITEKTUR JOSTEIN RØNSEN ARKITEKTER AS ULLERUD HELSEBYGG ULLERUD/DRØBAK KONSEPTSTUDIE C BEHOV ANTALL BEBOERPLASSER FOR UTBYGGINGSALTERNATIV C: 108 160 18 30 30 30 108 DAGENS SITUASJON ULLERUD HELSEBYGG OMSORGS SENTER ULLERUD SYKEHJEM MURHUSET

Detaljer

Funksjons- og romprogram for oppgradering av tredje etasje i HiAbygget i Grooseveien i Grimstad

Funksjons- og romprogram for oppgradering av tredje etasje i HiAbygget i Grooseveien i Grimstad Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/3299-1 Saksbehandler Bernt Skutlaberg Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2017 Hovedsamarbeidsutvalget 06.06.2017 Hovedarbeidsmiljøutvalget 06.06.2017 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Asplan Viak arkitekt- og rådgiverfirma med badeanlegg som et spesialfelt

Asplan Viak arkitekt- og rådgiverfirma med badeanlegg som et spesialfelt Asplan Viak arkitekt- og rådgiverfirma med badeanlegg som et spesialfelt Eyvind Øglænd Marcussen Gjennomføringsmodeller for svømmeog badeanlegg Suksessfaktorer Erfaringer gjennom 30 år med gode, halvgode

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Selbu ungdomsskole - nybygg/rehabilitering av gymsal og svømmehall - videre fremdrift

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Selbu ungdomsskole - nybygg/rehabilitering av gymsal og svømmehall - videre fremdrift Selbu kommune Arkivkode: 610 Arkivsaksnr: 2015/600-8 Saksbehandler: Geir Håvard Mebust Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Selbu ungdomsskole - nybygg/rehabilitering av gymsal og svømmehall

Detaljer

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Vuku oppvekstsenter Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Administrasjon Bibliotek Formidlingsrom Naturfag Skolekjøkken Foajè Garderober

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune Oslo, 30.05.2017. Vedlegg 9 Kalkylenotat Kalkyler Kalkylen for basiskostnader, konto 1-6, er basert på ovenfra og ned vurderinger med basis i dels gjennomførte og dels planlagte referanseprosjekter (erfaringstall

Detaljer

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Idèfase Romprogram, mulighetsstudium og tomteutredning OEC-gruppen, Randi Grimeland, Arild Sundt-Hansen 28.08.15 1 Innehold Foreløpig romprogram for interkommunal

Detaljer

Eid kommune - Fleirbrukshall Nordfjordeid skule

Eid kommune - Fleirbrukshall Nordfjordeid skule Nordplan side 2 Eid kommune - Fleirbrukshall Nordfjordeid skule Innhald: side Vedlegg 1: 3 1 Samandrag av tilbodet 3 1.1 Tilbodskjema 3 1.1.1 Fleirbrukshall ved Nordfjordeid skule, alternativ liten hall

Detaljer

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har. påtatt seg å levere: til avtalt tid. med avtalt kvalitet og omfang.

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har. påtatt seg å levere: til avtalt tid. med avtalt kvalitet og omfang. Økonomi Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere: til avtalt tid med avtalt kvalitet og omfang til avtalt pris Prosjektfasene Programmering Prosjektering Prisinnhenting

Detaljer

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere. til avtalt tid. med avtalt kvalitet.

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere. til avtalt tid. med avtalt kvalitet. Økonomi Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere til avtalt tid med avtalt kvalitet til avtalt pris Prosjektfaser Programmering Prosjektering Prisinnhenting Kontrahering

Detaljer

STYREMØTE NR. 9/15, SAK 102/15

STYREMØTE NR. 9/15, SAK 102/15 STYREMØTE NR. 9/15, 09.12.2015 SAK 102/15 SLUTTRAPPORT SD 113520H0 Sogn vgs - Rivning og miljøsanering 101268-1.0 EGNE NOTATER: 101268-1.0 09.12.15 Styremøte 9/15 Side: 2 av 3 SOGN VGS - RIVNING OG MILJØSANERING

Detaljer

Asker kommune v/formannskapet vedtok den 21.08.2012 å bygge en ny svømmehall på Domentomten i Holmenområdet i Asker.

Asker kommune v/formannskapet vedtok den 21.08.2012 å bygge en ny svømmehall på Domentomten i Holmenområdet i Asker. HOLMEN SVØMMEHALL Saken: Asker kommune v/formannskapet vedtok den 21.08.2012 å bygge en ny svømmehall på Domentomten i Holmenområdet i Asker. Vedtaket ble på alternativ 1 som er 8 baners svømmebasseng,

Detaljer

Ytelser i prosjekteringsfasen :

Ytelser i prosjekteringsfasen : ÅLGÅRD NYE KIRKE YTELSESSPESIFIKASJON FOR RÅDGIVENDE INGENIØR VVS - RIV Det forutsettes at alt tegningsmateriell utføres på DAK. Alt tegningsmateriell skal utføres i hht. avtalt DAK-manual. Alle plottefiler

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Oddleiv Juvkam

Sør-Aurdal kommune Oddleiv Juvkam Sør-Aurdalhallen Sør-Aurdal kommune Oddleiv Juvkam Prosess Sør-Aurdalhallen Utgangspunkt: Utslitt gymsal og svømmebasseng i C- blokka på SAUS, delvis pga. skader ved flommer. C- blokka bygget 1977. Vurdering:

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer

Svømmehallen utstyres med tribune på en langside. 120 sitteplasser Under tribune WC damer og herrer, samt HC WC. Lagerrom og BK/Rengjøring

Svømmehallen utstyres med tribune på en langside. 120 sitteplasser Under tribune WC damer og herrer, samt HC WC. Lagerrom og BK/Rengjøring PROSJEKT : NY SVØMME- OG IDRETTSHALL PÅ IGLEMYR KUNDE : SANDNES KOMMUNE GJELDER : VEDLEGG TIL NOTAT NR. 01/2014 DATO : 03.12.2014 Generelt Vedlegg til Notat «Ny svømme- og Idrettshall på Iglemyrområdet.

Detaljer

Grenland Bilskade Geovarmeanlegg

Grenland Bilskade Geovarmeanlegg Grenland Bilskade Geovarmeanlegg SLUTTRAPPORT Prosjekt: ENOVA SID 04-758 BB Miljøprosjekt: O2004.086 29.1.07 Bakgrunn På grunnlag av søknad til ENOVA ble prosjektet gitt en støtte på kr 50.000,- inkl.

Detaljer

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser)

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:03 ) 1 Felleskostnader 2 170 2 Bygning 7 836 3 VVS 1 662 4 Elkraft 978 5 Tele og automatisering 200 6 Andre installasjoner 1 250

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

1 Sammendrag/anbefaling

1 Sammendrag/anbefaling Oppdrag Tema Notat nr. 1120543 Høyskolen i Lillehammer Utfasing av HFKF (R22) 2 - Varmegjenvinning Til Selskap Navn E-post Statsbygg Oddbjørn Evensen Oddbjorn.evensen@statsbygg.no Fra Rambøll VVS Bjørn

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Miljøhuset GK Norges mest energieffektive kontorbygg - erfaring etter et års drift

Miljøhuset GK Norges mest energieffektive kontorbygg - erfaring etter et års drift Miljøhuset GK Norges mest energieffektive kontorbygg - erfaring etter et års drift Komplekse systemer krevende brukere drifterens rolle blir viktigere Bjørn S. Johansen, teknisk direktør GK Norge Litt

Detaljer

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser)

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:01 ) Pris Pris/BTA Andel 1 Felleskostnader 7 445 493 1 528 13% 2 Bygning 30 536 401 6 265 55% 3 VVS 5 188 945 1 065 9% 4 Elkraft

Detaljer

KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR VITENFABRIKKEN, BYGGETRINN 2

KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR VITENFABRIKKEN, BYGGETRINN 2 Arkivsak-dok. 42-15 Saksbehandler: Gro Fløysvik Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15. april 2015 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR VITENFABRIKKEN, BYGGETRINN 2 Bakgrunn for saken: I Bystyrets behandling

Detaljer

Nytt helårsbad på Marienlyst i Drammen

Nytt helårsbad på Marienlyst i Drammen Nytt helårsbad på Marienlyst i Drammen Agenda Mandat og oppgave Konsept og rammebetingelser Marked Lønnsomhet Risiko og samfunnsøkonomi Merverdiavgift Tippemidler Konklusjoner og anbefalinger Noen betraktninger

Detaljer

MULTICONSULT. PIME S DALE Teknisk økonomisk analyse for oppgradering av velferdsbygget. Innholdsfortegnelse

MULTICONSULT. PIME S DALE Teknisk økonomisk analyse for oppgradering av velferdsbygget. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Tilstandsvurdering... 4 2.1 RIV... 5 30 - VVS teknisk anlegg generelt... 5 56 - Automatisering... 6 Vurdering av kostnader... 6 2.2 RIE... 7 2.3 RIB... 8 2.3.1 Takkonstruksjon...

Detaljer

KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012

KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012 GJØVIK KOMMUNE KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012 GENERELT Etter utarbeidelse av forprosjekt mai 2012 for utvidelse av Kallerudhallen og gjennomgang av dette ble det avtalt å revidere og supplere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plan- og byggekomiteen

MØTEINNKALLING. Plan- og byggekomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Dato: 05.10.2016 kl. 19.00 Sted: Rådhuset, møterom 2. etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet

Detaljer

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8 Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ

Detaljer

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Mulighetsstudie Programfase Forprosjektfase Detaljprosjektfase Byggefase Bruks og drfitsfase Politisk nivå Handlings program PS1 Politisk sak PS2 Politisk sak

Detaljer

NOTAT VEDLEGG 7 BASSENGVOLUM HAMMERFEST INNHOLD

NOTAT VEDLEGG 7 BASSENGVOLUM HAMMERFEST INNHOLD Oppdragsgiver: Hammerfest kommune Oppdrag: Vedlegg 7 Hovedplan vann 2011 2014, Hammerfest kommune Del: Bassengvolum Hammerfest Dato: 2009-06-29 Skrevet av: Torgrim Fredeng Kemi Kvalitetskontroll: VEDLEGG

Detaljer

Lav (P10) Kalkyle Høy (P90) Kalkyle innenfor 90 % sannsynlighet 184 711 573 230 889 466 277 067 359

Lav (P10) Kalkyle Høy (P90) Kalkyle innenfor 90 % sannsynlighet 184 711 573 230 889 466 277 067 359 Rishatten sykehjem. Alstadhaug kommune. Basert på Norsk Prisbok 213 Prisnivå februar 213 8 enheter á 32 / 4 m2 Ordinære plasser 4 36 m2 Brutto / nettofaktor 1,5 Brutto areal 6 459 Forutsetter 2 etasjer

Detaljer

Hyggelig å være her!

Hyggelig å være her! Hyggelig å være her! Teknisk leder Geir Andersen Drammen Eiendom KF Kommunens eiendomsforvalter Drammen Eiendom KF Kommunens eiendomsbedrift. Eier 300.000 m2 21 Skoler 25 Barnehager 7 Bo - servicesentere

Detaljer

Svømme/fleridrettsanlegg på Frogner Stadion

Svømme/fleridrettsanlegg på Frogner Stadion Svømme/fleridrettsanlegg på Frogner Stadion En idrettspark for indre Oslo vest er et anlegg med kapasitet til 50.000 trenende! Ishall og mulighet for OL kunstløp 2022 på Frogner Helårs konkurranseanlegg

Detaljer

Dimensjonering av varme og kjøleanlegg

Dimensjonering av varme og kjøleanlegg Dimensjonering av varme og kjøleanlegg Scandic Airport Flesland. CGER Bergen, 23 mai 2017. Henrik Holmberg PhD Asplan Viak AS Ove Sivertsen, Fondenes Rørlegger AS Disposisjon Scandic Flesland Airport Om

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune

VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune Drammen 8.4.2014 Innhold Oppdraget... 3 Planleggerne... 3 Eiendom... 3 Program for ny barnehage... 3 Kommunens føringer... 3 Annet

Detaljer

Utvidelse Karlsøy sykehjem. Klikk for å redigere undertittelstil i malen FORPROSJEKT

Utvidelse Karlsøy sykehjem. Klikk for å redigere undertittelstil i malen FORPROSJEKT Utvidelse Karlsøy sykehjem Klikk for å redigere undertittelstil i malen FORPROSJEKT Presentasjon for Karlsøy kommunestyre Klikk 20 februar for å redigere 2013 undertittelstil i malen Organisering av prosjektet

Detaljer

NOTAT SUPPLERENDE VURDERING AV OVERFØRING AV VANN FRA BUKSNES TIL STAMSUND VANNVERK 1. BAKGRUNN

NOTAT SUPPLERENDE VURDERING AV OVERFØRING AV VANN FRA BUKSNES TIL STAMSUND VANNVERK 1. BAKGRUNN NOTAT Oppdragsgiver: Vestvågøy kommune v/odd Risjord Oppdrag: Vannforsyning Vestvågøy Del: Vurdering overføring mot Stamsund Dato: 2007-04-20 Skrevet av: Magne Kløve Arkiv: o:\515645\05_dokumentproduksjon\5

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang?

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang? REHABILITERING hvordan kommer vi i gang? TIDEN GÅR... Mange byggtekniske krav har endret seg Beboernes krav til boligen endrer seg i takt med velstandsutviklingen ellers i samfunnet Større periodiske

Detaljer

Sparebank1 Midt-Norge Om systemene og erfaring etter 5 års drift

Sparebank1 Midt-Norge Om systemene og erfaring etter 5 års drift Sparebank1 Midt-Norge Om systemene og erfaring etter 5 års drift Jens Petter Burud Direktør for Teknologi og Utvikling Energi i Bygg 10.4.2015 2 External / Internal / Confidential s fagområder Varme og

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN. innkalles til møte kl Sted: Rådhuset. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende:

Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN. innkalles til møte kl Sted: Rådhuset. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN innkalles til møte 22.01.2007 kl. 09.00 Sted: Rådhuset Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR BYGGEKOMITEEN DEN 22.01.2007 Saksnummer

Detaljer

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG TILBUDSSKJEMA 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene for: 1.1 Rigg og drift,

Detaljer

STRØMSØ BARNEHAGE - UTVIDELSE TILBUDSSKJEMA (SAMMENDRAGSSKJEMA) Arbeidene som er beskrevet i del 2 med samtlige vedlegg skal prissettes.

STRØMSØ BARNEHAGE - UTVIDELSE TILBUDSSKJEMA (SAMMENDRAGSSKJEMA) Arbeidene som er beskrevet i del 2 med samtlige vedlegg skal prissettes. STRØMSØ BARNEHAGE - UTVIDELSE TILBUDSSKJEMA (SAMMENDRAGSSKJEMA) Arbeidene som er beskrevet i del 2 med samtlige vedlegg skal prissettes. Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/leveranser som beskrevet

Detaljer

Ventilasjon i avløpsrenseanlegg

Ventilasjon i avløpsrenseanlegg Ventilasjon i avløpsrenseanlegg Prosjekteringskrav og dimensjoneringsprinsipper Systeminndeling Eksempler på løsninger og prosjekterfaring Vidar Olsen Asplan Viak Prosjekteringskrav og dimensjoneringsprinsipper

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 12 Notat VVS Borealis ARKITEKTERas 237 238 19.06.2012 Generelt. Rådhuskvartalet vil etter nyetablering bestå av bygg som skal bevares og rehabiliteres, og

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF Hurum Eiendomsselskap KF UTVIKLING OG UTBYGGING AV NYTT KOMMUNSENTER FOR HURUM KOMMUNE. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE 1 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 07/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13.02.2017 SAK 07/17: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

1 Kongsvinger ishall Kongshallen Anbudsskjema. Anbudsskjemaer

1 Kongsvinger ishall Kongshallen Anbudsskjema. Anbudsskjemaer 1 Anbudsskjemaer 2 Anbudsskjemaer. Herved tilbyr vi oss i full overensstemmelse med de mottatte anbudsdokumenter, som totalentreprenør å levere det komplette anlegg; Kongsvinger ishall for totalt:... Siver

Detaljer

Totalentreprise ENØK - Villa Enerhaugen og Grünerløkka sykehjem

Totalentreprise ENØK - Villa Enerhaugen og Grünerløkka sykehjem Vedlegg 3-TILBUDSSKJEMA Totalentreprise ENØK - Villa Enerhaugen og Grünerløkka sykehjem INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG... 2 1.1 PRISER KAPITEL 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG... 4 1.2 INDEKSREGULERING...

Detaljer

Frydenhaug skole. Fra passivhus til nesten Frudenullenergi

Frydenhaug skole. Fra passivhus til nesten Frudenullenergi Fra passivhus til nesten Frudenullenergi Drammen Eiendom KF Frydenhaug skole Frydenhaug skole Et miljøbygg med varmepumpe og solfanger i et vakkert samspill som produserer det grønne gull Godt inneklima

Detaljer

KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR 9 BOLIGER TIL FUNKSJONSHEMMEDE MED PERSONALBASE, I MAUDLANDLIA.

KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR 9 BOLIGER TIL FUNKSJONSHEMMEDE MED PERSONALBASE, I MAUDLANDLIA. Arkivsak-dok. Sak 63-14 Saksbehandler: Rolf Åsbø Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 20.08.2014 Formannskapet 26.08.2014 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR 9 BOLIGER TIL FUNKSJONSHEMMEDE MED PERSONALBASE,

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE OG VALDRESHALLEN

YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN 2015-09-07 Side 1 av 9 Innhold 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 3 2 FORPROSJEKT 4 3 OPSJONER 7 3.1 OPSJON: KRAV OG FUNKSJONSBESKRIVELSE SOM

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG 01.05.13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 4 2.1 INDEKSREGULERING...

Detaljer

Styret for Sørlandet sykehus HF Sak Møtedato 19. mai Teknologidirektør Per W. Torgersen

Styret for Sørlandet sykehus HF Sak Møtedato 19. mai Teknologidirektør Per W. Torgersen Styret for Sørlandet sykehus HF Sak 044-2016 Møtedato 19. mai 2016 Teknologidirektør Per W. Torgersen Tidligere styrebehandling Styre Dato Innhold / Vedtak SSHF 27.10.2011 Sak 105-2011 SSHF 26.04.2012

Detaljer

Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering

Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering 2002 : Kommentarer fra byggherren hvordan tenkte vi og hva ble

Detaljer

MELDINGSSKJEMA FOR BADEANLEGG

MELDINGSSKJEMA FOR BADEANLEGG MELDINGSSKJEMA FOR BADEANLEGG ANLEGGETS NAVN: ADRESSE: KONTAKTPERSON: TELEFON NR.: Antall vedlegg: UNDERSKRIFT: Sted, dato Eier/driver Skjemaet returneres til Fredrikstad Kommune, Miljø og samfunnsutvikling

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

Neste generasjon behovsstyring. Geir Bruun Frokostmøte

Neste generasjon behovsstyring. Geir Bruun Frokostmøte Neste generasjon behovsstyring Geir Bruun Frokostmøte 10.5.17 1 Kort om GK Historie GK ble etablert i 1964. GK eies i dag 100 % av familien Karlsen. Fagområder Ventilasjon, byggautomasjon, kulde, rør og

Detaljer

Norges energidager NVE, 16. oktober 2014

Norges energidager NVE, 16. oktober 2014 Norges energidager NVE, 16. oktober 2014 Skjer energiomleggingen av seg selv? Hvorfor bruke vannbåren varme i energieffektive bygg? Marit Kindem Thyholt og Tor Helge Dokka 1 Innhold Fremtidens bygg med

Detaljer

CAMPUS ÅS SLP- UTBYGGING

CAMPUS ÅS SLP- UTBYGGING CAMPUS ÅS SLP- UTBYGGING TEKNISKE ANLEGG Informasjon om tekniske entrepriser Den norske opera og ballett. Arkitekt: Snøhetta. Modellbilde av den ferdige bygningsmassengsmassen FRA SYDVEST Operaen. Arkitekt:

Detaljer

Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 18.04.2016 SAK 23/16: NYTT SENTRALKJØKKEN, SLUTTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Beverskaret Terrasse

Beverskaret Terrasse Beverskaret errasse BYGGErinn 2 På toppen av Haugesund I byggetrinn 2 legger vi ut 24 leiligheter for salg. Alle leilighetene ligger høyt og fritt med flott utsikt og stor terrasse på 30 kvm. mot sør/vest.

Detaljer

ENTREPRISE: DELTE ENTREPRISER DEL 1: KONKURRANSEBESKRIVELSEN

ENTREPRISE: DELTE ENTREPRISER DEL 1: KONKURRANSEBESKRIVELSEN SULDAL KOMMUNE Suldal Bad - Prekvalifisering ENTREPRISE: DELTE ENTREPRISER DEL 1: KONKURRANSEBESKRIVELSEN UTGAVE:0 DATO:01.11.2015 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Suldal kommune Dokumenttittel: Prekvalifisering

Detaljer

VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE

VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE 1 (8) Oppdragsgiver Larvik kommune, Eiendom 2014-06-04 Rev C VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE

Detaljer

Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT)

Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) 1 Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) Presentasjon masteroppgave Livssykluskostnader Flerbrukshall Tydal 30.1.2012 Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 Presentasjon

Detaljer

OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE. DX-Kjøling

OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE. DX-Kjøling Kapittel: 3 VVS- ANLEGG DX-Kjøling 1 (5) OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE for DX-Kjøling Ullersmo fengsel 19.06.2013 ÅF Infrastruktur AS Haslevangen 15 0512 Oslo Kapittel: 3 VVS- ANLEGG DX-Kjøling 2 (5) 3. VVS-ANLEGG

Detaljer

Monika Zandecka Ulimoen /5

Monika Zandecka Ulimoen /5 TITTEL Energiberegning Fjellbovegen barnehage REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00 Foretaksregisteret: NO 976 810

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Energi- og miljøanalyse

Energi- og miljøanalyse Energi- og miljøanalyse av Bingsfosshallen Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11

Detaljer

Tema 4: Nye, innovative tekniske løsninger Desentralisert ventilasjon på Scandic Lerkendal

Tema 4: Nye, innovative tekniske løsninger Desentralisert ventilasjon på Scandic Lerkendal GK for et bedre miljø v/torgeir Nilsen 1 Tema 4: Nye, innovative tekniske løsninger Desentralisert ventilasjon på Scandic Lerkendal GK for et bedre miljø 2 Lerkendal hotell, kongress og kontorbygg GK Norge

Detaljer

KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR ØYGARD UNGDOMSSKOLE, REHABILITERING OG NYBYGG

KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR ØYGARD UNGDOMSSKOLE, REHABILITERING OG NYBYGG SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200700345 : E: 614 A2 &48 : Rolf Åsbø Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 11.03.2008 25/08 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR ØYGARD

Detaljer

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva)

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva) Vedlegg 1 E3 TILBUDSSKJEMA E3.1 Samlet tilbudssum Tilbudsskjema skal utfylles i sin helhet. Undertegnede tilbyr med dette å utføre de arbeider og leveranser som følge av tilbudsinnbydelsen med tilhørende

Detaljer

MELDESKJEMA FOR BADEANLEGG

MELDESKJEMA FOR BADEANLEGG MELDESKJEMA FOR BADEANLEGG NAVN: ADRESSE: KONTAKTPERSON: TELEFON NR.: Antall vedlegg: Sted, dato Eier/driver Skjemaet sendes til Elverum kommune Postboks 403 2418 Elverum 1 Forskrift for badeanlegg, bassengbad

Detaljer

Tankene bak et intelligent bygg.

Tankene bak et intelligent bygg. Tankene bak et intelligent bygg. Automasjon i Tromsø kommune sine bygg før og nå Svein Karoliussen Utbyggingstrådgiver Eiendom - Tromsø kommune 1 INNHOLD Et kort tilbakeblikk på kommunen sin ENØK - historie

Detaljer

OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt.

OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt. OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt. Bakgrunn. Denne utredningen er utarbeidet på oppdrag fra Hans Nordli. Hensikten er å vurdere merkostnader og lønnsomhet ved å benytte

Detaljer

EKSISTERENDE SVØMMEHALL I HONNINGSVÅG, REHABILITERING OG UT- VIDELSE, FORPROSJEKT

EKSISTERENDE SVØMMEHALL I HONNINGSVÅG, REHABILITERING OG UT- VIDELSE, FORPROSJEKT Nordkapp kommune Planutvalget v/teknisk sjef Leif Gustav Prytz Olsen Postboks 403 9751 Honningsvåg EKSISTERENDE SVØMMEHALL I HONNINGSVÅG, REHABILITERING OG UT- VIDELSE, FORPROSJEKT 1 GENERELT Nordkapp

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kommune MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 NB! Befaring til Follo barne- og ungdomsskole kl. 16.30 Oppmøtested: Utenfor inngangen til administrasjonen på Follo barne- og ungdomsskole,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskap ekstraordinært møte

MØTEINNKALLING. Formannskap ekstraordinært møte Ås kommune MØTEINNKALLING Formannskap ekstraordinært møte Under drøftingssaken inviteres også gruppelederne fra SV, KrF og Rødt til å delta. Møtetid: 12.10.2016 kl. 16.30 NB! Møtested: Ås kulturhus, Lille

Detaljer

Framtidens boligstandard i dag

Framtidens boligstandard i dag Framtidens boligstandard i dag multikomfort.no ultikomfort VERDIØKER ALLE LEDD For liten og stor FAGANN OG FAILIE ultikomfort er en standard utviklet for optimalt bomiljø nå og i framtiden. ultikomfort

Detaljer

Status for prosjekter. Prosjektavdelingen i Aurskog- Høland kommune

Status for prosjekter. Prosjektavdelingen i Aurskog- Høland kommune Status for prosjekter Prosjektavdelingen i Aurskog- Høland kommune Helsehus Mulighetsstudie Skisseprosjekt Forprosjekt Entreprise Avsluttede prosesser Mulighetsstudie Valgt arkitekt til rom og skisseprosjekt

Detaljer

Priser oppgis i norske kroner eks mva. dersom ikke annet er angitt.

Priser oppgis i norske kroner eks mva. dersom ikke annet er angitt. Prisskjema Vedlegg 1 0. Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan føre til

Detaljer

Totalentreprise Anbudsskjema Lislebyhallen Vedlegg nr. 1 Innhold

Totalentreprise Anbudsskjema Lislebyhallen Vedlegg nr. 1 Innhold Innhold ANBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE... 2 VEDLIKEHOLDSAVTALER... 3 LISTE OVER UNDERENTREPRENØRER OG PROSJEKTERENDE... 4 REGNINGSARBEIDER TIMEPRISER OG PÅSLAG... 5 ADMINISTRASJONSPÅSLAG ENTREPRENØRER/PROSJEKTERENDE...

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Byggekomiteen har møte fredag 09. november 2007 kl. 09.00 i Kommunestyresalen, Alta rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Byggekomiteen har møte fredag 09. november 2007 kl. 09.00 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Byggekomiteen har møte fredag 09. november 2007 kl. 09.00 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Næring, eiendomsforvaltning og samferdsel/bergen Kommunale Bygg

BERGEN KOMMUNE Næring, eiendomsforvaltning og samferdsel/bergen Kommunale Bygg BERGEN KOMMUNE Næring, eiendomsforvaltning og samferdsel/bergen Kommunale Bygg Fagnotat Saksnr.: 201008399-32 Emnekode: BBE-1642 Saksbeh: LIKE Til: Fra: Byråd for næring, eiendomsforvaltning og samferdsel

Detaljer

Norske erfaringer med glasskontorbygg

Norske erfaringer med glasskontorbygg Norske erfaringer med glasskontorbygg Ida Bryn Erichsen & Horgen AS M 1 Endring i fasadeutforming M 2 Fra ENOVA s energistatistikk for 2002 M 3 Fra ENOVA s energistatistikk for 2003 M 4 Fra ENOVA s energistatistikk

Detaljer

SNR BRUK AV EKSISTERENDE SYKEHUS I KRISTIANSUND

SNR BRUK AV EKSISTERENDE SYKEHUS I KRISTIANSUND NOTAT INFO DATO 24.10.2016 REVISJONSINDEX A FRA Johannes Eggen SNR BRUK AV EKSISTERENDE SYKEHUS I KRISTIANSUND TIL FUNKSJON EPOST Bjørn Remen Prosjektdirektør bjorn.remen@sykehusbygg.no Gudmund Moen Prosjektleder

Detaljer

Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF

Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF Innhold 1. Kalkyler frå drofus... 3 1 1.1. Total kalkyle... 3 1.2. Bygningskalkyler... 4 1.2.1. Kalkyle Bygg 1 Høgblokk...

Detaljer

Helleren - hovedanlegg for svømming og stuping på Nygårdstangen. Resultat av usikkerhetsanalyse utført av Holte Consulting A/S

Helleren - hovedanlegg for svømming og stuping på Nygårdstangen. Resultat av usikkerhetsanalyse utført av Holte Consulting A/S Dato: 15. august 2011 Byrådssak /11 Byrådet Usikkerhetsanalyse - Helleren svømme- og stupeanlegg MEGJ BBE-1634-200710606-232 Helleren - hovedanlegg for svømming og stuping på Nygårdstangen. Resultat av

Detaljer