Frogn kommune Frogn badeanlegg på Seiersten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frogn kommune Frogn badeanlegg på Seiersten"

Transkript

1 Frogn badeanlegg på Seiersten Tredjepartskontroll av skisseprosjekt Januar Borgartún Reykjavík

2 12247 Nr. utg. Dato Utarbeidet Kontr. Godkjent MTJ/AES/EØM MTJ EKS VSO CONSULTING

3 Innhold 1 Oppdragsbeskrivelse Innledning 3 2 Grunnlag for oppdraget Skisseprosjekt Reguleringsplan 4 3 Frogn badeanlegg, kontroll av skisseprosjekt Generelt / Felleskostnader Gjenomførbarhet og byggeteknikk VVS Generelt Sanitæranlegg Rengjøring av svømmehall Varmeanlegg Utvendige arealer Brannslokking Kjøleanlegg Luftbehandlingsanlegg Teknisk anlegg for vannbehandling Automasjon og SD-anlegg EL-anlegg Generelt El-installasjoner Tele og automatisering Heis Utomhusarbeider Inventar 9 4 Kalkyle / økonomi Kalkyle, skisseprosjekt Kvalitetssikring kostnader Kontrollert kalkyle pr. 20.desember Konklusjon 12 VSO CONSULTING

4 1 Oppdragsbeskrivelse 1.1 Innledning På vegne Frogn kommune har VSO Consulting som konsulent fått oppdrag at foreta tredjepartskontroll og vurdere alternativer for oppbygging av nytt badeanlegg på Seiersten i Drøbak. Oppdraget har bakgrunn i skisseprosjekt utarbeidet av White Arkitekter AB samt tilhørende kalkyle og kommentar til denne fra White. Etter forslag fra Frogn kommune er Eyvind Ø Marcussen fra Asplan Viak i Kristiansand tatt med i gruppen. Eyvind har lang erfaring av like oppdrag og har blant annet deltatt i hele prosjketerings- og byggeprosessen av Sørlandsbadet i Lyngdal. I tillegg har VSO med seg i dette oppdraget ekspertise fra Moe Polyplan AS v/ Arnt Erik Ski. Moe Polyplan har lang erfaring innom prosjektering og planlegging av tekniske installasjoner innom VVS og EL-fag for badeanlegg. Avtale mellom VSO og underleverandøre er gjort muntlig og med e-post. I møte med oppdragsgiver i Frogn 10.oktober 2012 ble oppdraget formulert slik at målsetningen er å komme frem til en løsning som kan utføres slik at kommunens forventninger for kostnad oppfylles. Videre er det ønskelig at identifisere endringer og tiltak som muliggjør en gjennomføring av et prosjekt til 165 MNOK (inklusive mva og usikkerhetsavsetning). Deretter vil prosjektets videre fremdrift bli drøftet. Befaring på Sørlandsbadet ble gått 28. november Deltakere i befaringen var Arnt Erik Ski, Eyvind Ø Marcussen og Marius Jonasson. Under befaringen ble det avholdt kort møte med Atle Homme som er daglig leder for Sørlandsbadet. Atle midlet informasjon på drift av anlegget samt det at det ble diskutert hvilke svake punkter anlegget har mhp. logistikk og daglig drift. I tillegg ble det avholdt møte i Asker hvor deltakere i oppdraget koordinerte sine arbeider. VSO CONSULTING 3

5 2 Grunnlag for oppdraget 2.1 Skisseprosjekt White arkitekter har utarbeidet skisseprosjekt for Frogn badeanlegg på Seiersten hvor det er tegnet nytt badeanlegg knyttet til den eksisterende Frognhallen. Anlegget inneholder disse hovedelementer: Nytt felles inngangsparti for Frognhallen og badeanlegg med resepsjon og kafé Garderober og dusjer med tilhørende funksjoner Badeanlegg, 25m. basseng, stupebasseng, lekebasseng, boblebad og terapibasseng med tilhørende funksjoner. Treningsfasiliteter og velvære. Utearealer / terrasse Skisseprosjektet fra White inneholder følgende dokumenter: Skisseprosjekt Frognbadet Seiersten 22 september 2010 med tegninger, romprogram, beskrivelse, kalkyle og overordnet fremdriftsplan. Revidert kalkyle med justerte priser dato (265 m.kr.) Videre vurderinger og forklaringer til kalkyle I tillegg ble det oversendt dwg filer med tegningsgrunnlag for skisseprosjektet. Ovennevnte dokumenter er ikke lagt ved denne rapporten. Plankommiteen for Seiersten idrettspark har utarbeidet rapport om skisseprosjekt svømmeanlegg Seiersten hvor det er gjort rede for kommiteens gjennomgang av prosjektet. Sitat; I sitt arbeid har plankomitèen definert sitt oppdrag til å finne fram til et omforent forslag til en svømmehall med flerbruksmuligheter og sambruk med Frognhallen. Som en del av arbeidet gjennomføres også utarbeidelse av reguleringsplanforslag for Seiersten-området. (utdrag fra plankommiteens rapport av ) I møte hos Frogn kommune den 10. oktober 2012 fremkom at plankommiteen har tilrettelagt penger for å videreføre skisseprosjektet slik det står i et forprosjekt. Med bakgrunn i dette påses denne rapporten som det første i å finne frem til et omforent forslag for videre behandling. 2.2 Reguleringsplan Av plankommiteens rapport fremkommer at området skal reguleres slik at det er tilpasset til fremtidens behov. Det foreligger ikke opplysninger om status på reguleringsarbeider under utarbeidelsen av denne rapporten. Derfor er det ikke foretatt analyse av tiltak på tomt og nærområder nå. VSO CONSULTING 4

6 3 Frogn badeanlegg, kontroll av skisseprosjekt. 3.1 Generelt / Felleskostnader Iht. skisseprosjekt fra White arkitekter skal badeanlegget inneholde bassenger og fasiliteter for velvære. Anlegget skal tilkobles den eksisterende Frognhallen blant annet for å øke muligheter for flerbruk og dermed gjøre anlegget mer attraktiv. Av dokumentet Förklaringar kalkyl fra White fremkommer ikke at hjelpearbeider for tekniske fag inngår i felleskostnader. Allikevel er disse kostnader vesentlig høyere enn normalt på Norsk marked. Kapittel gjør nærmere rede for disse kostnader. 3.2 Gjenomførbarhet og byggeteknikk 3.3 VVS Generelt Skisseprosjektet har noe beskrivelse av tekniske forhold, men mangler prosjektbeskrivelse av løsning og de badfaglige forhold. Bygget er lagt betydelig mer inn i terrenget enn tegningene gir inntrykk av. Det blir store terrenginngrep med utfordrende løsninger som ikke er omtalt under beskrivelsen av byggeteknikk. De viste løsninger i snitt C og D og «fasad mot väster» vil bli vanskelige å gjennomføre. Sprang i bunnplater og u-inspiserbare bassengbunner er etter vårt syn ikke optimalt. Isolasjonsverdier i tak er ikke tilstrekkelig for god energibruk. Prosjektets løsning av sklie vil være vanskelig å gjennomføre i praksis. (Egentlig umulig). Prosjektets løsning av bølger vil også være vanskelig å gjennomføre i praksis. Kontrollkalkyler er sammenliknet med kalkyle fra skisseprosjekt av Våre kalkyler er oppjustert til dagens dato. Under VVS er det stort avvik i priser i forhold til skisseprosjekt. Kontrol- kalkyle er beregnet til kr.: ,- eks. mva. basert på løsninger vi mener er godt egnet. I denne prisen ligger sprinkling samt gjenvinningsanlegg for avløpsvann fra dusjer. I skisseprosjektets kalkyle av er prisen kr ,- eks. mva. Vi har brukt erfaringspriser og sammenliknet kostnadene fra tilsvarende anlegg samt priser fra leverandører på større komponenter. Fjernvarmesentralen er kun medtatt for dette bygg og ikke eksisterende idrettshall. Allikevel er avviket stort, men vi føler oss sikre på denne prisen i forhold til gjeldende priser i markedet Sanitæranlegg I denne kontrollrapporten er det lagt vekt på å benytte kvaliteter på sanitærutstyr, rør og deler som er bestandig for det klima dette skal monteres i. For alle toalettrom og våtrom er det lagt vekt på at montasje og kvalitet som er så robust at det passer til offentlig bruk. I dusjene er det regnet med spesialarmatur beregnet for offentlig bruk og med elektronisk vannsparefunksjon. Det bør legges opp til at gråvann fra dusjer gjenvinnes og at energien tilføres forvarming av forbruksvann. (Medtatt i kontrollkalkylen) VSO CONSULTING 5

7 3.3.3 Rengjøring av svømmehall I forbindelse med rengjøring er medtatt rikelig med renner / sluk med tilhørende tilførselsystem for spyling Varmeanlegg I skisseprosjekt er det regnet med vannbårent varmeanlegg med varmepumpeteknologi med / brønner for å hente opp jordvarme. I denne kontrollutgaven er det kun med kapasitet for selve bade anlegget. Oppvarming av eksisterende idrettshall er ikke inkludert i kapasiteten for energisentralen. Installasjon av solfanger system (i skisseprosjekt) er ikke med i denne kontrollkalkylen. Det kan bli vanskelig å oppnå en god økonomi for denne type anlegg. For selve badeanlegget vil det være mye overskudsvarme store deler av året og med gjennvinning av avløpsvann fra dusjer, gjenvinningssystemer for ventilasjonsanlegg samt grunnvarme fra varmepumper vil dette bli et energioptimalt bygg Utvendige arealer Alle utvendige gangarealer utstyres med vannbåren gatevarme. Det er medtatt en kostnad på ca. kr ,- eks. mva. for dette og som kan trekkes ut hvis dette ikke blir aktuelt Brannslokking I skisseprosjektet er det ikke medtatt sprinkling. Dette vil bli en vurdering i den videre prosess. Kostnad for sprinkleranlegg i samtlige arealer eksklusive selve svømmehallen er medtatt i kontrollkalkylen. Dette utgjør ca. kr ,- eks. mva. totalt og kan trekkes ut om andre løsninger velges Kjøleanlegg I skisseprosjektet er det medtatt en installert kjøleeffekt på 250 kw, dette virker veldig mye da det stort sett er treningsareal, kafeteria, lobby etc. som vil trenge kjøling. I denne forbindelse vil nok en egen kurs fra brønnparken gi tilstrekkelig kjølekapasitet, men dette er ikke konkret regnet på i denne fase. For å minimalisere bruk av kjøling forutsettes det bruk av utvendig avskjerming / soldempende glass Luftbehandlingsanlegg Samtlige arealer er forutsatt balansert ventilert som i skisseprosjekt. For å oppnå en løsning med lavest mulige livssykluskostnader og lavest mulig energiforbruk både til drift av vifter og til ettervarming av ventilasjonsluft, må det velges løsninger som innenfor de rammene som finnes er så optimale som mulig. Selve svømmehallen med tilhørende dusjer vil bli varmluftsoppvarmet fra luftbehandlingsanleggene, som beskrevet i skisseprosjekt. For å bedre driftsøkonomien vil også avfuktingsaggregatene utstyres med bassengvannskondensatorer for å utnytte overskuddsvarme som utvikles i avfuktingsprosessen. På grunn av et svært korrosivt, varmt og fuktig miljø i svømmehallen, må det stilles meget høye krav til ventilasjonskomponentene. Dette gjelder både bestandighet mot korrosjon VSO CONSULTING 6

8 og energibruk. Med de store vannflatene, vil det spesielt med forhøyet vanntemperatur, bli store avfuktingsbehov i hallen. Dette er energikrevende og det er meget viktig at det utstyret som man benytter er av en kvalitet som tåler miljøet og forbruker minst mulig energi. I øvrige arealer er det medtatt i ventilasjonsanleggene roterende varmegjenvinner og behovsstyrt ventilasjon som i forprosjekt Teknisk anlegg for vannbehandling For offentlige badeanlegg er det følgende forskrift man skal forholde seg til: FOR nr 592: Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. (Rev. April 2000) Svømmehall: Idrettsbasseng, 25,0 x 15,0 m. Terapi- / undervisningsbasseng. Barne-/ lekebasseng. Stupebasseng. Boblebad Velvære / spaavdeling: Boblebad. Kaldtvannskulp. (Lite anlegg, kun sandfilter) Det er helt nødvendig at det prosjekteres egne vannrenseanlegg for hvert anlegg der vanntemperaturen er forskjellig inkl. kjemikaliedosering, UV etc.. Sirkulerte mengder dimensjoneres i forhold til gjeldende forskrifter for private og offentlige badeanlegg. Det legges opp til nødvendige volum for utjevnings- og skyllevannsbasseng for de ulike systemer som alle må bygges som tette kamre med inspeksjons- og ventilert med undertrykk. Det forutsettes at alle bassengenheter vil bli utstyrt med deck-level renner. I denne kontrollkalkylen er det medtatt kostnader for noen attraksjoner (5 stk inklusive tilførsel til sklie) For barnebassenget bør det installeres små vannaktiviteter, som vannkanoner etc. Samlet sum for vannaktiviteter inkl. tilførsel til sklie er ca. kr ,- eks. mva. Vannkvalitet: Vannet i et badeanlegg skal være hygienisk tilfredsstillende og tiltalende. Vannet skal være klart, uten farge og innbydende til bading. Bunnen skal kunne ses tydelig i alle deler av bassengbadet. Det kommer ikke helt frem av skisseprosjektet hvordan filtreringsanlegget er tenkt og hvordan dette skal driftes. Vi mener i et moderne bade anlegg skal installeres utstyr som skal være helautomatiske. Dvs. blant annet helautomatisk returspyling av filtre. Det er flere typer filtre som kan være aktuelt for et slikt anlegg: VSO CONSULTING 7

9 Tradisjonelle sandfiltre, er godt kjent og har vært brukt i stor utstrekning. Sandfiltre hvor sand er erstattet med AFM (Knust glass) Perlitefiltre. Membranfiltre Keramikkfiltre. For kontroll av pris i skisseprosjekt har vi valgt og prise sandfilter / keramikkfilter. Sandfilterløsninger er som kjent vært brukt i en årrekke, er robuste og stabile i drift. Sandfiltrene krever stor plass, bruker store mengder vann i forbindelse med returspyling og til dels stort kjemikalieforbruk i forhold til nyere filtreringssystemer. Sandfilter vil kreve skyllevannsbasseng. For å sammenlikne har vi valgt keramikkfiltrering som er noe av det nyeste innen filterteknologi i forbindelse med vannrensing av bassenganlegg. Filtret er litt dyrere men har helt andre egenskaper enn tradisjonelle sandfiltre. Filtret krever mye mindre plass, bruker vesentlig mindre vann i forbindelse med returspyling, trenger ikke skyllevannsbasseng og bruker vesentlig mindre kjemikalier. Filtret er basert på avanserte keramiske filterenheter og her er kanskje en liten utfordring for man har ikke så lang driftserfaring med filtret som med andre filtersystemer. I Danmark har filtret vært i drift på flere mindre anlegg over 4 5 år og i Norge har byggherren for Ankerskogen svømmehall valgt å bruke dette filtersystemet. Dette er et stort anlegg vi vil følge godt med for å få mest mulig driftserfaring med produktet. Første fase av anlegget er i driftssatt og så langt fungerer dette svært bra. Merkostnaden ved bruk av keramikkfiltre for dette badeanlegget vil være ca. kr.: ,- eks. mva., men driftsbesparelsen vil være betydelig i forhold til tradisjonelle sandfiltre. I vår kalkyle er keramikkfiltrering lagt til grunn. Sirkulasjonssytemet, UV system etc. blir som i skisseprosjekt Automasjon og SD-anlegg Det forutsettes komplett SD - anlegg og som er medtatt i kalkylen. Det har vist seg at være stort avvik i kostnadskontrollen i forhold til skisseprosjekt. Vår totale kalkyle er beregnet til kr.: ,- eks. mva. basert på løsninger og filtreringssystemer vi mener er best egnet. I skisseprosjektets kalkyle er prisen kr ,- eks. mva. Vi har brukt erfaringspriser, kostnader fra tilsvarende anlegg samt tilslutt kvalitetssikret dette mot entreprenør / leverandør og føler oss veldig sikre på at vi opererer med en riktig pris. Vi mener det må være en feil i prisen i forbindelse med skisseprosjekt. Leidere, startpaller, baneskillere, støping av utjevningsbassenger etc. er medtatt under bygningstekniske arbeider. VSO CONSULTING 8

10 3.4 EL-anlegg Generelt Uten å vite hva som er tenkt av utsyr er det her kun tatt hensyn til prisen i fra Holte bygg safe kalkulasjonsnøkkelen som omhandler svømmehall fra 2011 og lagt på 10 % prisstigning El-installasjoner Det er foretatt kontroll på tilsendt kostnadsoppstilling tilhørende skisseprosjektet. Denne har vist seg å være ca. 60 % høyere en resultatet av kontrollkalkylen i dette oppdraget. Det er også nevnt at ved bruk av LED belysning vil det komme en kostnad på ca. kr Dette høres ut til å være noe høyt. Herunder er det anslått kr I teknisk beskrivelse (kostnadsoppstilling) er det skissert en kostnad på Kr denne ser ut til å være mere reell i forhold til våre kalkyler. Det er beregnet ut i fra et netto areal på m2 og en kvm pris på kr Heis er ikke medregnet i denne kvm. prisen, den kommer som egen post Tele og automatisering Heis I kontrollkalkyle for tele og automatisering er det medtatt alle områder innom nybygg. Heis av normal kvalitet som oppfyller krav om universell utforming er medtatt i kontrollkalkylen. 3.5 Utomhusarbeider 3.6 Inventar Kostnadsestimat fra skisseprosjekt for utomhusarbeider er ikke kontrollert i denne rapporten. Estimat for utomhuskostnader fra skisseprosjekt er medtatt uendret i kontrollkalkylen. Det foreligger lite informasjon om hvlike forventninger er til inventar i skisseprosjektet. Derfor er kakyle for disse ikke kontrollert. Prisestimat fra skisseprosjekt er medtatt uendret i kontrollkalkylen. VSO CONSULTING 9

11 4 Kalkyle / økonomi 4.1 Kalkyle, skisseprosjekt White Arkitekter har fremlagt sin opprinnelige kalkyle med skisseprosjektet. Estimert oppdatert rammekostnad for skisseprosjekt av er 265 mill.kr. inkl. mva. og sikkerhetsmarginer. I kalkylen fra White er prisstigning for perioden september 2010 april 2012 beregnet til 19,2%. For denne perioden oppgir SSB prisstigning på 6,9%. Hvis den opprinnelige kalkylen justeres i henhold til SSB sin oppgitte prisstigning blir grunnkalkyle prisnivå april 2012 lik kr. som er kr. lavere enn det som fremkommer av kalkylen fra White arkitekter (se tabell 1). Nr. Beskrivelse Kr. inkl.mva. 1 Grunnkalkyle dato Grunnkalkyle prisnivå pr. april 2012 iht. White Arkit Grunnkalkyle prisnivå pr. april 2012 iht. SSB Prisforskjell mellom 2 og Tabell 1, prisjustering grunnkalkyle Plankomiteens rapport om skisseprosjektet av 26/ sier i kapittel 3. ØKONOMI at erfaringstall er hentet fra Pirbadet, Sørlandsbadet, Østfoldbadet, Drammensbadet og Vannkanten når det gjelder besøkstall og økonomi. Med førstehånds kjennskap til flere av disse (her har Asplan Viak utarbeidet analysene i forkant, stått bak utforming, deltatt på gjennomføring, oppfølging og senere utvidelser) må det meldes tvil til økonomiforventningene. Frognbadets innhold og løsning vil etter vårt syn ikke kunne innfri de økonomiske forventninger. Det går på mange forhold (attraktivitet er et av dem), men omfanget av denne oppgave gir ikke rom for uttømmende forklaring Kvalitetssikring kostnader Det er foretatt kvalitetssikring på følgende kapitler: Felleskostnader Bygningsmessige arbeider Svømmehallutrustning/ attraksjoner Kvalitetssikringen er gjort med utgangspunkt i Sørlandsbadets tilsvarende kostnader og sammenlignet. Sørlandsbadet var ferdig februar 2007 mens kostnadene er fra Justert i henhold til SSB s byggekostnadsindeks gir 33 % til november Sørlandsbadet 4530 m2 Justert til nov 12 Frogn Bad skisseprosjekt 4830 m2 Felleskostnader 14,0 24,7 Bygningsmessige arbeider 52,5 59,8 Svømmehallutrustning/ attraksjoner 4,1 4,2 Tabell 2 kvalitetssikring kostnader VSO CONSULTING 10

12 Kr/m2 Total for Frognbadet (4.830 m 2 ) Felleskostnader ,9 m.kr. Bygningsmessige arbeider m.kr. Tabell 3. Totalpris for Frognbadet (felleskostn. og bygningsmessig) basert på m2 priser fra Sørlandsbadet. Totalpriser lagt inn i kontrollert kalkyle. Felleskostnader inneholder ikke hjelpearbeider for tekniske installasjoner slik det vanlig i Norge. Allikevel er disse mye høyere enn normalt. Bygningsmessige arbeider 14 % høyere virker fornuftig ut ifra økte krav til isolasjon osv (men dette synes ikke tatt inn i løsningene). Svømmehallutrustning/ attraksjoner virker høy ut ifra at her er atskillig mindre attraksjoner enn i Sørlandsbadet. En forklaring kan være at heve-/ senkebunnen ligger inne her uten at det framgår, men denne alene koster mer enn 2 mill NOK. Vi må også kommentere at kostnader for vannbehandlingsanlegg er tatt med dobbelt (både under VVS-anlegg ifølge «Förklaringar kalkyl» og som egen post som for øvrig er altfor høy). 4.2 Kontrollert kalkyle pr. 20.desember Post. Kalkyle skisseprosjekt Kontrollert kalkyle Felleskostnader Bygningsmessige arbeider Svømmehallsutrustning/attraksjoner VVS anlegg Vannbehandling/klor EL-installasjoner Tele Lifter HUSKOSTNAD Utomhusarbeider ENTREPRISEKOSTNADER Generelle kostnader (20% av EK) BYGGEKOSTNADER Inventar Merverdiavgift (25%) GRUNNKALKYLE FORVENTET PROSJEKTKOSTNAD Sikkerhetsmargin (15%) RAMMEKOSTNADER (inkl.mva): Tabell 4. Kontrollert kalkyle sammenlignet med kalkyle fra skisseprosjekt. VSO CONSULTING 11

13 5 Konklusjon Ved gjennomgang av kalkyle i skisseprosjekt fra White Arkitekter av har det vist seg at enkelte poster er kritiske mhp. pris. Med bakgrunn i prisbanker og erfaringstall fra sammenlignbare prosjekter er kostnader for disse poster vesentlig lavere enn det som fremkommer av White sin kalkyle. Tabell 5 viser hvilke poster i kalkylen utgjør mest. Post iht. skisseprosejkt. Felleskostnader 9,8 Bygningsmessige arbeider 3,8 VVS anlegg 5,0 Vannbehandling / klor 8,6 EL-installasjoner 7,7 Indeksregulering 24,0 Total: Tabell 5. Prisforskjell mellom skisseprosjekt og kontroll. Forskjell skisseprosjekt vs. kontroll. (MNOK. eks.mva.) 58,9 MNOK. eks.mva. Det har vist seg at kontroll av kalkyle har ikke ført til redusering av rammekostnad slik Frogn kommune har hatt som ønskemål. Selvom resultat av kontrollkalkylen er ca. 60 MNOK. lavere enn skisseprosjektets kalkyle er kostnadskalkylen fortsatt over kommunens forventninger for rammekostnad på 165 MNOK. Resultat av denne rapporten er at for videre kostnadskutt må det gjøres tiltak som kan redusere anleggets attraktivhet og servicenivå. Slike tiltak kunne for eksempel være å redusere arealer og kutte ut fasiliteter. Ved å integrere stupe-fasiliteter i hovedbassengen kan kostnad reduseres til en grad ønskelig for Frogn kommune. Tiltaket betyr mindre plassbehov på plan 1, lavere kostnad for bygningsmessige arbeider og at teknisk utstyr reduseres dersom stupebassengen utgår. Men anlegget blir jo da enda mindre attraktivt og vil ikke innfri forventningene. Anslått reduksjon av kostnad ved å bruke hovedbassengen for stuping er 30 MNOK inklusiv mva og sikkerhetsmargin. Dermed ville rammekostnader bli 174 MNOK som er nær kommunens målsetning på 165 MNOK. Videre reduksjon av kostnader ville bety mindre attraktivitet og vil som sagt ikke innfri forventningene til badeanlegget. VSO CONSULTING 12

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G KVINNHERAD KOMMUNE 02.10.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 5704 prosjekt: type bygg: brutto areal BTA: fase: ANBOD ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST % ENT.KO. KR/M2 ANMERKN.

Detaljer

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole)

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Eiendom og Infrastruktur Vedlegg til: Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Samlehefte for alternativene, vedlegg 1 5 og bakgrunn for de økonomiske

Detaljer

Oppdragsgiver. Tana kommune. Rapporttype. Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER

Oppdragsgiver. Tana kommune. Rapporttype. Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER Oppdragsgiver Tana kommune Rapporttype Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER 2 (8) TANA BRU:BASSENG Oppdragsnr.: 1350002380-003 Oppdragsnavn: Ny skole i

Detaljer

Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak 73-2010, 132-2010 og 47-2011

Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak 73-2010, 132-2010 og 47-2011 Møtedato: 28. september 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 16.9.2011 Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G STAVANGER EIENDOM 28.01.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 4852 prosjekt: type bygg: 5 avd. barnehage brutto areal BTA: 1 136 fase: forprosjekt ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST

Detaljer

Kjøllefjord omsorgsboliger

Kjøllefjord omsorgsboliger Lebesby Kommune Kjøllefjord omsorgsboliger Skisseprosjekt 2013-02-19 - 19.02.13 Utarbeidet dokumenter oyped assor oyped Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

Asplan Viak arkitekt- og rådgiverfirma med badeanlegg som et spesialfelt

Asplan Viak arkitekt- og rådgiverfirma med badeanlegg som et spesialfelt Asplan Viak arkitekt- og rådgiverfirma med badeanlegg som et spesialfelt Eyvind Øglænd Marcussen Gjennomføringsmodeller for svømmeog badeanlegg Suksessfaktorer Erfaringer gjennom 30 år med gode, halvgode

Detaljer

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Vuku oppvekstsenter Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Administrasjon Bibliotek Formidlingsrom Naturfag Skolekjøkken Foajè Garderober

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser)

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:03 ) 1 Felleskostnader 2 170 2 Bygning 7 836 3 VVS 1 662 4 Elkraft 978 5 Tele og automatisering 200 6 Andre installasjoner 1 250

Detaljer

Grenland Bilskade Geovarmeanlegg

Grenland Bilskade Geovarmeanlegg Grenland Bilskade Geovarmeanlegg SLUTTRAPPORT Prosjekt: ENOVA SID 04-758 BB Miljøprosjekt: O2004.086 29.1.07 Bakgrunn På grunnlag av søknad til ENOVA ble prosjektet gitt en støtte på kr 50.000,- inkl.

Detaljer

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har. påtatt seg å levere: til avtalt tid. med avtalt kvalitet og omfang.

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har. påtatt seg å levere: til avtalt tid. med avtalt kvalitet og omfang. Økonomi Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere: til avtalt tid med avtalt kvalitet og omfang til avtalt pris Prosjektfasene Programmering Prosjektering Prisinnhenting

Detaljer

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere. til avtalt tid. med avtalt kvalitet.

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere. til avtalt tid. med avtalt kvalitet. Økonomi Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere til avtalt tid med avtalt kvalitet til avtalt pris Prosjektfaser Programmering Prosjektering Prisinnhenting Kontrahering

Detaljer

Asker kommune v/formannskapet vedtok den 21.08.2012 å bygge en ny svømmehall på Domentomten i Holmenområdet i Asker.

Asker kommune v/formannskapet vedtok den 21.08.2012 å bygge en ny svømmehall på Domentomten i Holmenområdet i Asker. HOLMEN SVØMMEHALL Saken: Asker kommune v/formannskapet vedtok den 21.08.2012 å bygge en ny svømmehall på Domentomten i Holmenområdet i Asker. Vedtaket ble på alternativ 1 som er 8 baners svømmebasseng,

Detaljer

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser)

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:01 ) Pris Pris/BTA Andel 1 Felleskostnader 7 445 493 1 528 13% 2 Bygning 30 536 401 6 265 55% 3 VVS 5 188 945 1 065 9% 4 Elkraft

Detaljer

Miljøhuset GK Norges mest energieffektive kontorbygg - erfaring etter et års drift

Miljøhuset GK Norges mest energieffektive kontorbygg - erfaring etter et års drift Miljøhuset GK Norges mest energieffektive kontorbygg - erfaring etter et års drift Komplekse systemer krevende brukere drifterens rolle blir viktigere Bjørn S. Johansen, teknisk direktør GK Norge Litt

Detaljer

Svømmehallen utstyres med tribune på en langside. 120 sitteplasser Under tribune WC damer og herrer, samt HC WC. Lagerrom og BK/Rengjøring

Svømmehallen utstyres med tribune på en langside. 120 sitteplasser Under tribune WC damer og herrer, samt HC WC. Lagerrom og BK/Rengjøring PROSJEKT : NY SVØMME- OG IDRETTSHALL PÅ IGLEMYR KUNDE : SANDNES KOMMUNE GJELDER : VEDLEGG TIL NOTAT NR. 01/2014 DATO : 03.12.2014 Generelt Vedlegg til Notat «Ny svømme- og Idrettshall på Iglemyrområdet.

Detaljer

MULTICONSULT. PIME S DALE Teknisk økonomisk analyse for oppgradering av velferdsbygget. Innholdsfortegnelse

MULTICONSULT. PIME S DALE Teknisk økonomisk analyse for oppgradering av velferdsbygget. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Tilstandsvurdering... 4 2.1 RIV... 5 30 - VVS teknisk anlegg generelt... 5 56 - Automatisering... 6 Vurdering av kostnader... 6 2.2 RIE... 7 2.3 RIB... 8 2.3.1 Takkonstruksjon...

Detaljer

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8 Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ

Detaljer

KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR VITENFABRIKKEN, BYGGETRINN 2

KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR VITENFABRIKKEN, BYGGETRINN 2 Arkivsak-dok. 42-15 Saksbehandler: Gro Fløysvik Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15. april 2015 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR VITENFABRIKKEN, BYGGETRINN 2 Bakgrunn for saken: I Bystyrets behandling

Detaljer

Nytt helårsbad på Marienlyst i Drammen

Nytt helårsbad på Marienlyst i Drammen Nytt helårsbad på Marienlyst i Drammen Agenda Mandat og oppgave Konsept og rammebetingelser Marked Lønnsomhet Risiko og samfunnsøkonomi Merverdiavgift Tippemidler Konklusjoner og anbefalinger Noen betraktninger

Detaljer

Hyggelig å være her!

Hyggelig å være her! Hyggelig å være her! Teknisk leder Geir Andersen Drammen Eiendom KF Kommunens eiendomsforvalter Drammen Eiendom KF Kommunens eiendomsbedrift. Eier 300.000 m2 21 Skoler 25 Barnehager 7 Bo - servicesentere

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Mulighetsstudie Programfase Forprosjektfase Detaljprosjektfase Byggefase Bruks og drfitsfase Politisk nivå Handlings program PS1 Politisk sak PS2 Politisk sak

Detaljer

Svømme/fleridrettsanlegg på Frogner Stadion

Svømme/fleridrettsanlegg på Frogner Stadion Svømme/fleridrettsanlegg på Frogner Stadion En idrettspark for indre Oslo vest er et anlegg med kapasitet til 50.000 trenende! Ishall og mulighet for OL kunstløp 2022 på Frogner Helårs konkurranseanlegg

Detaljer

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG TILBUDSSKJEMA 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene for: 1.1 Rigg og drift,

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune

VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune Drammen 8.4.2014 Innhold Oppdraget... 3 Planleggerne... 3 Eiendom... 3 Program for ny barnehage... 3 Kommunens føringer... 3 Annet

Detaljer

Utvidelse Karlsøy sykehjem. Klikk for å redigere undertittelstil i malen FORPROSJEKT

Utvidelse Karlsøy sykehjem. Klikk for å redigere undertittelstil i malen FORPROSJEKT Utvidelse Karlsøy sykehjem Klikk for å redigere undertittelstil i malen FORPROSJEKT Presentasjon for Karlsøy kommunestyre Klikk 20 februar for å redigere 2013 undertittelstil i malen Organisering av prosjektet

Detaljer

Sparebank1 Midt-Norge Om systemene og erfaring etter 5 års drift

Sparebank1 Midt-Norge Om systemene og erfaring etter 5 års drift Sparebank1 Midt-Norge Om systemene og erfaring etter 5 års drift Jens Petter Burud Direktør for Teknologi og Utvikling Energi i Bygg 10.4.2015 2 External / Internal / Confidential s fagområder Varme og

Detaljer

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang?

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang? REHABILITERING hvordan kommer vi i gang? TIDEN GÅR... Mange byggtekniske krav har endret seg Beboernes krav til boligen endrer seg i takt med velstandsutviklingen ellers i samfunnet Større periodiske

Detaljer

Lav (P10) Kalkyle Høy (P90) Kalkyle innenfor 90 % sannsynlighet 184 711 573 230 889 466 277 067 359

Lav (P10) Kalkyle Høy (P90) Kalkyle innenfor 90 % sannsynlighet 184 711 573 230 889 466 277 067 359 Rishatten sykehjem. Alstadhaug kommune. Basert på Norsk Prisbok 213 Prisnivå februar 213 8 enheter á 32 / 4 m2 Ordinære plasser 4 36 m2 Brutto / nettofaktor 1,5 Brutto areal 6 459 Forutsetter 2 etasjer

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

MELDINGSSKJEMA FOR BADEANLEGG

MELDINGSSKJEMA FOR BADEANLEGG MELDINGSSKJEMA FOR BADEANLEGG ANLEGGETS NAVN: ADRESSE: KONTAKTPERSON: TELEFON NR.: Antall vedlegg: UNDERSKRIFT: Sted, dato Eier/driver Skjemaet returneres til Fredrikstad Kommune, Miljø og samfunnsutvikling

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 12 Notat VVS Borealis ARKITEKTERas 237 238 19.06.2012 Generelt. Rådhuskvartalet vil etter nyetablering bestå av bygg som skal bevares og rehabiliteres, og

Detaljer

Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT)

Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) 1 Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) Presentasjon masteroppgave Livssykluskostnader Flerbrukshall Tydal 30.1.2012 Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 Presentasjon

Detaljer

Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering

Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering 2002 : Kommentarer fra byggherren hvordan tenkte vi og hva ble

Detaljer

KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR 9 BOLIGER TIL FUNKSJONSHEMMEDE MED PERSONALBASE, I MAUDLANDLIA.

KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR 9 BOLIGER TIL FUNKSJONSHEMMEDE MED PERSONALBASE, I MAUDLANDLIA. Arkivsak-dok. Sak 63-14 Saksbehandler: Rolf Åsbø Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 20.08.2014 Formannskapet 26.08.2014 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR 9 BOLIGER TIL FUNKSJONSHEMMEDE MED PERSONALBASE,

Detaljer

Totalentreprise ENØK - Villa Enerhaugen og Grünerløkka sykehjem

Totalentreprise ENØK - Villa Enerhaugen og Grünerløkka sykehjem Vedlegg 3-TILBUDSSKJEMA Totalentreprise ENØK - Villa Enerhaugen og Grünerløkka sykehjem INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG... 2 1.1 PRISER KAPITEL 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG... 4 1.2 INDEKSREGULERING...

Detaljer

Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF

Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF Innhold 1. Kalkyler frå drofus... 3 1 1.1. Total kalkyle... 3 1.2. Bygningskalkyler... 4 1.2.1. Kalkyle Bygg 1 Høgblokk...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG 01.05.13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 4 2.1 INDEKSREGULERING...

Detaljer

Tankene bak et intelligent bygg.

Tankene bak et intelligent bygg. Tankene bak et intelligent bygg. Automasjon i Tromsø kommune sine bygg før og nå Svein Karoliussen Utbyggingstrådgiver Eiendom - Tromsø kommune 1 INNHOLD Et kort tilbakeblikk på kommunen sin ENØK - historie

Detaljer

Ventilasjon i avløpsrenseanlegg

Ventilasjon i avløpsrenseanlegg Ventilasjon i avløpsrenseanlegg Prosjekteringskrav og dimensjoneringsprinsipper Systeminndeling Eksempler på løsninger og prosjekterfaring Vidar Olsen Asplan Viak Prosjekteringskrav og dimensjoneringsprinsipper

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF Hurum Eiendomsselskap KF UTVIKLING OG UTBYGGING AV NYTT KOMMUNSENTER FOR HURUM KOMMUNE. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE 1 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av

Detaljer

Energi- og miljøanalyse

Energi- og miljøanalyse Energi- og miljøanalyse av Bingsfosshallen Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11

Detaljer

KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR ØYGARD UNGDOMSSKOLE, REHABILITERING OG NYBYGG

KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR ØYGARD UNGDOMSSKOLE, REHABILITERING OG NYBYGG SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200700345 : E: 614 A2 &48 : Rolf Åsbø Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 11.03.2008 25/08 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR ØYGARD

Detaljer

Tema 4: Nye, innovative tekniske løsninger Desentralisert ventilasjon på Scandic Lerkendal

Tema 4: Nye, innovative tekniske løsninger Desentralisert ventilasjon på Scandic Lerkendal GK for et bedre miljø v/torgeir Nilsen 1 Tema 4: Nye, innovative tekniske løsninger Desentralisert ventilasjon på Scandic Lerkendal GK for et bedre miljø 2 Lerkendal hotell, kongress og kontorbygg GK Norge

Detaljer

Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard

Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard - Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard Peter Bernhard Energi og miljørådgiver Asplan Viak AS Energiseminaret 2016 er «Energikappløpet med fremtiden som mål» 26. og 27. februar 2016, NMBU,

Detaljer

Norges energidager NVE, 16. oktober 2014

Norges energidager NVE, 16. oktober 2014 Norges energidager NVE, 16. oktober 2014 Skjer energiomleggingen av seg selv? Hvorfor bruke vannbåren varme i energieffektive bygg? Marit Kindem Thyholt og Tor Helge Dokka 1 Innhold Fremtidens bygg med

Detaljer

Status for prosjekter. Prosjektavdelingen i Aurskog- Høland kommune

Status for prosjekter. Prosjektavdelingen i Aurskog- Høland kommune Status for prosjekter Prosjektavdelingen i Aurskog- Høland kommune Helsehus Mulighetsstudie Skisseprosjekt Forprosjekt Entreprise Avsluttede prosesser Mulighetsstudie Valgt arkitekt til rom og skisseprosjekt

Detaljer

Framtidens boligstandard i dag

Framtidens boligstandard i dag Framtidens boligstandard i dag multikomfort.no ultikomfort VERDIØKER ALLE LEDD For liten og stor FAGANN OG FAILIE ultikomfort er en standard utviklet for optimalt bomiljø nå og i framtiden. ultikomfort

Detaljer

MELDESKJEMA FOR BADEANLEGG

MELDESKJEMA FOR BADEANLEGG MELDESKJEMA FOR BADEANLEGG NAVN: ADRESSE: KONTAKTPERSON: TELEFON NR.: Antall vedlegg: Sted, dato Eier/driver Skjemaet sendes til Elverum kommune Postboks 403 2418 Elverum 1 Forskrift for badeanlegg, bassengbad

Detaljer

Beverskaret Terrasse

Beverskaret Terrasse Beverskaret errasse BYGGErinn 2 På toppen av Haugesund I byggetrinn 2 legger vi ut 24 leiligheter for salg. Alle leilighetene ligger høyt og fritt med flott utsikt og stor terrasse på 30 kvm. mot sør/vest.

Detaljer

VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE

VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE 1 (8) Oppdragsgiver Larvik kommune, Eiendom 2014-06-04 Rev C VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Fast Byggekomitè 6/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG. Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 08.03.

MØTEINNKALLING. Fast Byggekomitè 6/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG. Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 08.03. MØTEINNKALLING Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 08.03.2013 Tid: 10:00 Fast Byggekomitè SAKSLISTE Saksnr. Tittel 6/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG Eventuelt forfall meldes til

Detaljer

NorOne og ØKOGREND SØRUM. Energiløsninger og støtteordninger. Fremtidens bygg er selvforsynt med energi.

NorOne og ØKOGREND SØRUM. Energiløsninger og støtteordninger. Fremtidens bygg er selvforsynt med energi. NorOne og ØKOGREND SØRUM Energiløsninger og støtteordninger Fremtidens bygg er selvforsynt med energi. 1 Foredragets formål Gi en oversikt over Innledning kort om energimerkeordning Energiløsninger Dagens

Detaljer

Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene med tilhørende tegninger for:

Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene med tilhørende tegninger for: Side 1 TILBUDSSKJEMA 1 TILBUDSSAMMENDRAG Bok 1 inneholder tilbudsskjema, krav til opplysninger om tilbyder, teknisk beskrivelse m.v., og skal sees i sammenheng med Bok 0 og tegningene. Undertegnede tilbyr

Detaljer

Nordland Båtbyggermuseum

Nordland Båtbyggermuseum ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Ernst Eberg 14.08.2013 ( 13:30 ) 1 Felleskostnader 932 2 Bygning 3 039 3 VVS 1 273 4 Elkraft 942 5 Tele og automatisering 438 6 Andre installasjoner 209 7 Utendørs

Detaljer

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015 7.32. 1 1.01 PRISSAMMENSTILLING 31 SANITÆRANLEGG Kr. 32 VARMEANLEGG Kr. 33 BRANNSLUKNINGSANLEGG Kr. 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Kr. 37 LUFTKJØLEANLEGG Kr. 56 AUTOMATIKKANLEGG OG TAVLER Kr. 73 UTENDØRS VVS-ANLEGG

Detaljer

OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt.

OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt. OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt. Bakgrunn. Denne utredningen er utarbeidet på oppdrag fra Hans Nordli. Hensikten er å vurdere merkostnader og lønnsomhet ved å benytte

Detaljer

Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler

Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler Det skal gjøres en total rengjøring av ventilasjonsanlegg ved åtte skoler i Bergen Kommune. Under er en oversikt over dokumentasjon som er lagt ut

Detaljer

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva)

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva) Vedlegg 1 E3 TILBUDSSKJEMA E3.1 Samlet tilbudssum Tilbudsskjema skal utfylles i sin helhet. Undertegnede tilbyr med dette å utføre de arbeider og leveranser som følge av tilbudsinnbydelsen med tilhørende

Detaljer

TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE

TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE TILBUDSSKJEMA Hitra kommune renovering Fillan barnehage 10.desember 2015 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser

Detaljer

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG D: VEDERLAG Tilbudsskjema og enhetspriser Rev. Beskrivelse 00 Konkurransegrunnlag totalentreprise Dato Sign Kontroll sign SOLEM

Detaljer

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010. Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010. Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010 Catherine Grini, 1 Forord Det finnes ikke dårlig vær, det finnes bare dårlig klær. Gjelder også i Bergen? Gjelder også for hus? 2 Tilstandsanalyse

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Byggekomiteen har møte fredag 09. november 2007 kl. 09.00 i Kommunestyresalen, Alta rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Byggekomiteen har møte fredag 09. november 2007 kl. 09.00 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Byggekomiteen har møte fredag 09. november 2007 kl. 09.00 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader

Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader Istad Kraft AS Tom Erik Sundsbø energirådgiver 1 Energitilgangen bestemmer våre liv.!! 2 Energitilgangen bestemmer våre

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kommune MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 NB! Befaring til Follo barne- og ungdomsskole kl. 16.30 Oppmøtested: Utenfor inngangen til administrasjonen på Follo barne- og ungdomsskole,

Detaljer

Energibygget på Union Brygge Presentasjon av Trond Åsheim

Energibygget på Union Brygge Presentasjon av Trond Åsheim Vulkan, 11. mai 2016 SOLSMARAGDEN I DRAMMEN Er det mulig å forene behovet for kortreist, miljøvennlig solenergi med fremragende arkitektur uten at det koster skjorta? Energibygget på Union Brygge Presentasjon

Detaljer

ing. Per Egil Guttormsen tlf 469 24 297 ing. Bjørnar Helland tlf 971 91 522

ing. Per Egil Guttormsen tlf 469 24 297 ing. Bjørnar Helland tlf 971 91 522 NordARK AS arkitektkontor Postboks 152, 9502 Alta ing. Per Egil Guttormsen tlf 469 24 297 ing. Bjørnar Helland tlf 971 91 522 Altaveien 96, 9513 Alta MVA 996 171 000 NO Alta kommune Alta den tirsdag, 21.

Detaljer

Nybygg Folloklinikken. Statusrapport august 2009. Sammendrag. Aker universitetssykehus HF. Bilde tatt ved overtakelsesforretning 03.07.

Nybygg Folloklinikken. Statusrapport august 2009. Sammendrag. Aker universitetssykehus HF. Bilde tatt ved overtakelsesforretning 03.07. Nybygg Folloklinikken Statusrapport August 2009 Sammendrag Bilde tatt ved overtakelsesforretning 03.07.2009 Fil: 2009-118-02 Rapport byggesaker Folloklinikken.doc side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD

Detaljer

Norske erfaringer med glasskontorbygg

Norske erfaringer med glasskontorbygg Norske erfaringer med glasskontorbygg Ida Bryn Erichsen & Horgen AS M 1 Endring i fasadeutforming M 2 Fra ENOVA s energistatistikk for 2002 M 3 Fra ENOVA s energistatistikk for 2003 M 4 Fra ENOVA s energistatistikk

Detaljer

Asplan Viak - Visjon. Vi skal være: Den fremste arena for samfunnsutvikling. Bilde fra Asplan Viaks kontor i Oslo Nominert til statens byggeskikkpris

Asplan Viak - Visjon. Vi skal være: Den fremste arena for samfunnsutvikling. Bilde fra Asplan Viaks kontor i Oslo Nominert til statens byggeskikkpris Energidagen Fornebu 2015 Powerhouse Kjørbo fra ordinært til fantastisk Peter Bernhard Energi og miljørådgiver Asplan Viak AS Dato: 6. oktober 2015 Asplan Viak - Visjon Vi skal være: Den fremste arena for

Detaljer

Ringeriksbadet lagt til Helgelandsmoen

Ringeriksbadet lagt til Helgelandsmoen Ringeriksbadet lagt til Helgelandsmoen Informasjon til Ringerike formannskap 21.01.08 v/ Bjørn Hartz, Helgelandsmoen Næringspark AS (HNP) og Roar Hammerstad, Hole kommune Ringeriksbadet 1 Ringeriksbadet

Detaljer

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks NEDRE HUMLEHAUGEN B03 - FELLESANLEGG Utarbeidet av: K. Lund AS Nedre Humlehaugen B02 Side 2 Innhold Brukerveiledning Generelle råd og tips Orientering om

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

UTREDNING SKOLEUTBYGGING VERDALSØRA VERDAL KOMMUNE

UTREDNING SKOLEUTBYGGING VERDALSØRA VERDAL KOMMUNE UTREDNING SKOLEUTBYGGING VERDALSØRA VERDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE. Oversiktsbilder ny tomt for Verdalsøra barneskole. Mandat/bakgrunn side 1. 1. Verdalsøra barneskole, ombygging og utvidelse eksisterende

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Oddleiv Juvkam

Sør-Aurdal kommune Oddleiv Juvkam Sør-Aurdalhallen Sør-Aurdal kommune Oddleiv Juvkam Prosess Sør-Aurdalhallen Utgangspunkt: Utslitt gymsal og svømmebasseng i C- blokka på SAUS, delvis pga. skader ved flommer. C- blokka bygget 1977. Vurdering:

Detaljer

Lørenskog Vinterpark

Lørenskog Vinterpark Lørenskog Vinterpark Energibruk Oslo, 25.09.2014 AJL AS Side 1 11 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Energiproduksjon... 6 Skihallen.... 7 Energisentralen.... 10 Konsekvenser:... 11 Side 2 11 Sammendrag

Detaljer

Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 www.cowi.no

Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 www.cowi.no Norges Curlingforbund Konsepthall Curling En teknisk og økonomisk veileder for bygging av curlinghaller Mars 2007 Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino COWI AS Grensev 88

Detaljer

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS 19. august 2014, v. 1.0 1. Innledning Denne kravspesifikasjonen gjelder for de bygningene som skal tilknyttes

Detaljer

Hindrer fjernvarme passivhus?

Hindrer fjernvarme passivhus? Hindrer fjernvarme passivhus? Teknobyen studentboliger passivhus Foto: Visualis arkitektur Bård Kåre Flem, prosjektsjef i SiT Tema i dag Passivhus hvorfor Kyoto pyramiden Lover/forskrifter krav og plikt

Detaljer

Bade og svømmeanlegg

Bade og svømmeanlegg Bade og svømmeanlegg benyttes tilgjengelig kunnskap ved planlegging og bygging? Seniorforsker Arne Nesje. Svømmehallkompetanse 2010 Quality Hotel Stavanger 1 Organisering av Administrasjon personal økonomi

Detaljer

Kløvereng b hage garderober RIE- tjenester

Kløvereng b hage garderober RIE- tjenester Entrepriser / fagområder Følgende tekniske anlegg er medtatt og skal vurderes: Post Anlegg 1.0 Belysning (innendørs/utendørs) 1.1 Elektrisk oppvarming 1.2 Intern kommunikasjon 1.3 Automatikk/ SD - anlegg

Detaljer

MUNCH & DEICHMANSKE - MODERNE BYGG MED LAVT ENERGIBRUK

MUNCH & DEICHMANSKE - MODERNE BYGG MED LAVT ENERGIBRUK MUNCH & DEICHMANSKE - MODERNE BYGG MED LAVT ENERGIBRUK Hvordan kombinere høye krav til innemiljø med lavt energibruk? Miljøkrav i prosjektet De nye kulturbyggene (Deichman og Lambda) skal være ledende

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SVØMMEHALLER

TILSTANDSRAPPORT FOR SVØMMEHALLER TILSTANDSRAPPORT FOR SVØMMEHALLER Skjema til bruk ved tilstandsanalyse av svømmehaller Spesielt utarbeidet for bruk ved søknad om spillemidler til rehabilitering NB! Skjema skal brukes ved søknad om forhåndsgodkjenning

Detaljer

TEMA. Målsetning behovet. Organisering og bemanning. Tidsplan. Dialogkonferansen. LCC beregninger. Entreprisemodell. Usikkerhetsanalysen

TEMA. Målsetning behovet. Organisering og bemanning. Tidsplan. Dialogkonferansen. LCC beregninger. Entreprisemodell. Usikkerhetsanalysen HOLMEN SVØMMEHALL TEMA Målsetning behovet. Organisering og bemanning Tidsplan Dialogkonferansen LCC beregninger Entreprisemodell. Usikkerhetsanalysen Energiløsninger Behovet og målseting Bestilling Asker

Detaljer

RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no. ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no

RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no. ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no BIDRAG TIL GLOBAL OPPVARMING GAIA-Oslo as Bærekraftig Arkitektur og Planlegging NORGES UTSLIPP

Detaljer

1. Tilbudsskjema med sammendrag

1. Tilbudsskjema med sammendrag 1. Tilbudsskjema med sammendrag 1.0 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Forhold beskrevet

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Horten kommune Vår ref. 15/9460 13/3128-16 / FA-D11 Saksbehandler: Geir Kjellsen Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Utvalg Møtedato Saksnummer Barnerådet 07.04.2015 002/15 Ungdomsrådet

Detaljer

Totalentreprise ENØK - Uranienborghjemmet og Manglerudhjemmet

Totalentreprise ENØK - Uranienborghjemmet og Manglerudhjemmet Vedlegg 3-TILBUDSSKJEMA Totalentreprise ENØK - Uranienborghjemmet og Manglerudhjemmet INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG... 2 1.1 PRISER KAPITEL 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG... 4 1.2 INDEKSREGULERING...

Detaljer

Marienlyst Skole og nærvarmenett. 2. plass i kåringen Nordisk Energikommune 2011

Marienlyst Skole og nærvarmenett. 2. plass i kåringen Nordisk Energikommune 2011 Marienlyst Skole og nærvarmenett 2. plass i kåringen Nordisk Energikommune 2011 Marienlyst skole er bygget i samarbeid med FutureBuilt og er støttet av Enova. MARIENLYST SKOLE Norges første passivhusskole

Detaljer

Aquarama Kristiansand, valg av OPS som gjennomføringsmodell. Estate konferanse 11. sept. 2014 Prosjektleder Arne Birkeland

Aquarama Kristiansand, valg av OPS som gjennomføringsmodell. Estate konferanse 11. sept. 2014 Prosjektleder Arne Birkeland Aquarama Kristiansand, valg av OPS som gjennomføringsmodell Estate konferanse 11. sept. 2014 Prosjektleder Arne Birkeland Innhold Presentasjon av prosjektet Konkurransegrunnlaget Tilbudsfase og forhandlinger

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 34/11 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 11/4403 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 22/08-2011 SAK 34/11: PROSJEKTRAPPORT PHUS Innstilling til: Styret

Detaljer