Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011"

Transkript

1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag Økonomisk situasjon Resultatavvik pr klinikk Lønnsavvik pr klinikk Konsulenter og innleie Likviditet og investeringer Investeringer Innsatsstyrt finansieringer av somatisk aktivitet og somatisk aktivitet Medarbeidere status desember Kvalitets- og styringsindikatorer Omstillingsutfordring Arbeidet med årsverksreduksjoner Redusert årsverk i forbindelse med tiltakspakker Somatiske sykehusprosjekter Risikovurdering for Vestre Viken HF Prognose Vestre Viken HF Oppfølging av tiltak i-fm handlingsplan Vestre Viken HF Postadresse: Telefon: Beøskadresse: c/o Sykehuset Buskerud 00 Telefaks: Grønland 32 B Drammen HF 3004 Drammen Org.nr.: Bankgiro:

2 2 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag Sammendrag Saken viser status for Vestre Viken HF (VV HF) pr 30. november 2011, og for november måned isolert. Resultatet for VV HF viser samlet et negativt akkumulert avvik på 246,2 MNOK i forhold til budsjettet pr 30. november Resultat for november isolert viser et negativ avvik mot budsjett på 9,3 MNOK. VV HF har krav om et overskudd i drift på 71 MNOK. Per november, estimeres det et underskudd i driften på 212 MNOK for året. Estimatet gir et negativ avvik på 283 MNOK i forhold til budsjett. Estimatet er uendret i forhold til estimat pr oktober, og resultat utvikling viser en positiv trend med mindre avvik mot budsjett enn tidligere perioder. Situasjonen er fortsatt særdeles alvorlig. Øvrige vesentlige forhold Det er budsjettert i 2011 med salgsgevinster fra salg av eiendom på 30 MNOK. Hittil i år er kun 6 MNOK i salgsgevinster realiserte. Det pågår forhandlinger angående salg av eiendom på Donski vei i Bærum. Salget er forventet til å gi ca 25 MNOK i gevinst. Salget er ennå ikke formalisert, og gevinsten vil trolig ikke kunne inntektsføres før i Koding praksis innenfor ortopedi er i søkelys etter at det er avdekket feil koding av enkelte prosedyrer som har gitt VVHF større inntekter enn det som er korrekt. Det jobbes med å kartlegge og avdekke omfang av problemet, foretar nødvendig korreksjoner, og sikre korrekte koding praksis fremover. I regnskapet pr november er det foretatt en avsetning for forventet inntektsreduksjon på 1,6 MNOK i forbindelse med koding saken. Det henvises for øvrig til eget styresak angående koding. Pr november er det foretatt nedskrivning av eiendeler på til sammen 6,7 MNOK. Nedskrivninger er resultatet av opprydding i-fm med innføring av et nytt felles anleggsregister for VVHF. Innføringen har tatt lengre tid enn forventet, og avskrivninger bokført pr november er på korrekte nivå for første gang i år. I tidligere perioder er avskrivninger bokført i henhold til budsjett. Avskrivning hittil i år viser et positiv avvik mot budsjett på 19 MNOK. Avskrivning er lavere enn budsjettert som resultat av opprydding i og kvalitetssikring av anleggsregisteret i-fm innføring av felles system, lavt investeringsnivå som følge av VVHFs svak økonomi og stram likviditet, og som resultat av at flere bygningsprosjekter i-fm Hovedstadsprosessen ennå ikke er ferdigstilt (prosjektene er budsjettert som ferdigstilt og avskrivningsklar i løpet av 2011). Som følge av underskuddet i 2010 på om lag 170 MNOK, ble det lagt opp en plan for samlede omstillingstiltak på 220 MNOK i Det estimeres at foretaket vil lykkes ved å gjennomføre tiltak for 118,5 MNOK. Det er således foretatt et betydelig arbeid i organisasjonen for å nå de styringskrav som foretaket fikk. Men som den samlede økonomiske oversikten viser, er dette ikke på langt nær tilstrekkelig for å nå styringsmålet i 2011, og heller ikke med tanke på styringsfarten i 2012.

3 3 De klinikkvise vedlegg inkluderer status på arbeidet med årsverksreduksjoner, og forventet utvikling pr måned fremover basert på omstillingstiltak satt i verk i 2011 (tiltak i-fm budsjett 2012 kommer i tillegg). Årsverksreduksjon vil ikke medføre bruk av oppsigelser i stort omfang. 1.1 Økonomisk situasjon Det er et negativ resultat på 191,2 MNOK pr utgangen av november. Budsjettet pr november la til grunn et positivt resultat på 54,9 MNOK, og resultatavvik pr november er dermed -246,2 MNOK. I november isolert er det et negativ avvik mot budsjett på kun 9,3 MNOK, omtrent på samme nivå som i oktober. Sammendrag av hovedlinjene i regnskapet fremkommer i tabellen under. Periode Denne Periode Faktisk Denne Periode Budsjett Denne Periode Avvik Budsjett Hittil Faktisk Hittil Budsjett Hittil Avvik Budsjett % avvik Hittil 2010 % endring 2011 SUM DRIFTSINNTEKTER % % Varekostnader % % Innleie % % Lønnskostnader % % Avskrivningskostnader % % Andre driftskostnader % % Netto finans kostnader % % SUM kostander (inkl. finans) % % ORDINÆRT RESULTAT % % Av tabellen ovenfor går det frem at driftsinntektene er har økte med 4 %, og driftskostnader har økt med 7 % sammenlignet med regnskap for samme periode forrige år. Inntektene er så langt viser totalt sett et negativ avvik mot budsjett på 19,9 MNOK, mindre enn 1 % avvik. Kostnadene inklusive finans viser et negativ avvik mot budsjett på 226,3 MNOK, et avvik på 4 % målt mot budsjett. Varekostnader er 81,0 MNOK over budsjett pr november. Avvik i forhold til budsjett skyldes hovedsakelig dyre biologiske legemidler og konsern interne gjestepasientkostnader, hvorav gjestepasient kostnader fra OUS er hovedutfordring. Hittil i år er det et overforbruk på lønn på 130,8 MNOK. Lønnskostnader i november er lavere enn budsjettert, og overforbruk er på 8,9 MNOK, et avvik på ca 2,3 %. Tiltak for å redusere lønnsforbruk begynt å vise resultater i oktober, og trenden er positiv. Se 1,8 for utvikling av årsverk. I tillegg til generelle overforbruk på fastlønn og vikarer, skyldes det høye kostnadsnivå hittil i år følgende: Omstillingstiltak er budsjetterte hovedsakelig som reduksjon i lønnskostnader. Pr november er det budsjettert med 124,3 MNOK i reduserte lønnskostnader i-fm omstilling. Innføring av omstillingstiltak krever store tidskrevende prosesser, og resultater av dette arbeid er sterk forsinket i forhold til plan.

4 4 Lønnsoppgjøret i 2011 er høyere enn det som ble forutsatt i Statsbudsjettet, og merkostnad for året er beregnet til ca 35 MNOK. Andre driftskostnader viser pr november et avvik på 31,5 MNOK ut over budsjett. Det negative avviket skyldes i hovedsak høyere forbruk av tjenester fra SykehusPartner, og økte kostnader på energi. November isolert viser et positiv avvik på 7,1 MNOK, hovedsakelig pga lavere avskrivningskostnader enn budsjettert. Det er pr november foretatt uspesifisert kostnadsavsetninger på 9 MNOK som inngår i dette avviket. Tabellen under spesifiserer regnskapsmessig rapportering til HSØ RHF pr november. Periode Denne Periode Faktisk Denne Periode Budsjett Denne Periode Avvik Budsjett Hittil Faktisk Hittil Budsjett Hittil Avvik Budsjett Basisramme % % % avvik Hittil 2010 % endring 2011 ISF inntekter egne pasienter og poliklinikk % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % Gjestepasient inntekter % % Polikliniske inntekter % % Tilskudd og andre % % driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER % % Kjøp av offentlige helsetjenester % % Kjøp av private helsetjenester % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen Konserninterne gjestepasientkostnader % % % % Innleie % % Lønnskostnader % % Avskrivningskostnader % % Andre driftskostnader % % SUM DRIFTSKOSTNADER % % DRIFTSRESULTAT % % Netto finans kostnader % % ORDINÆRT RESULTAT % % Poster som har spesiell betydning for vurdering av resultat og i risikovurderingen som er gjennomført i forbindelse med oktober rapporteringen er: ISF-relaterte inntekter Gjestepasient inntekter Varekostnader herunder spesielt høykostmedisin Konserninterne gjestepasient kostnader Lønnskostnader - herunder lønnsoppgjør Andre driftskostnader - spesielt tjenester fra sykehuspartner Nærmere om gjestepasientområdet Det er etablert faktureringsordninger når det gjelder pasientmobilitet både internt i foretaksgruppen HSØ og mellom VV HF og foretak i andre helseregioner. VV HF sitt kjøp og salg av plasser mot andre regioner viser pr november en netto kostnad på 416,7 MNOK.

5 5 Dette gir et negativt avvik mot budsjettet på 95,8 MNOK. November isolert viser et negativ avvik på 19,5 MNOK. I budsjett for 2011 for interne gjestepasientkostnader innad i HSØ er det forutsatt reduserte gjestepasientkostnader som resultat av endrede pasientstrømmer i hovedstadsprosessen. Hittil i år er det ingen nedgang i gjestepasientkostnader i forhold til 2010 nivå, heller ikke mot OUS. Kjøp av gjestepasientplasser fra OUS pr november er 45,1 MNOK mer enn budsjettert, og 25,7 MNOK mer enn i samme periode i fjor. I november er kjøp fra OUS ca 13 MNOK mer enn budsjettert. Kjøp av gjestepasient plasser fra andre foretak innenfor konsernet er i tråd med budsjettert i november. Samlet viser konsern intern gjestepasientkostnader et negativt avvik på 47,6 MNOK hittil i år. Gjestepasientinntekter er ca 45,4 MNOK lavere enn budsjettert hittil i år. Av dette avvik er 39,1 MNOK knyttet til konsern interne gjestepasienter. 1.2 Resultatavvik pr klinikk Tabellen under viser akkumulert avvik pr klinikk, på henholdsvis inntekter, kostnader og totalt avvik. Periode Inntekter Kostnader inkl finans Klinikk avvik hittil i år % avvik avvik hittil i år % avvik Sum avvik Kirurgisk klinikk % % Kvinne og Barneklinikken % % Medisinsk klinikk % % Klinikk for intern service % % Psykisk Helse og Rus % % Klinikk for medisinsk diagnostikk % % Administrasjon, Stabene % % Sentrale Avsetninger % % VVHF % % De klinikker/områder som har betydelige negative avvik knyttet til kostnadene akkumulert pr november: Kirurgisk klinikk (-8 %) Medisinsk klinikk (-9 %) Sentrale avsetninger (-3 %) Klinikk for medisinsk diagnostikk (-5 %) De største avvikene ved klinikkene på kostnadssiden gjelder lønn, varekostnader samt økte kostnader fakturert fra SykehusPartner. For nærmere kommentarer av klinikkvise avvik vises til vedlagte rapporter fra klinikkene.

6 6 Sentrale avsetninger i tabellen over inkluderer bokføring av overordnet VV HF transaksjoner, inklusive ISF-inntekter, gjestepasient inntekter og kostnader, biologisk legemidler, avskrivninger, netto finanskostnader, og overforbruk på E-helse (SykehusPartner). Det fremkommer betydelige avvik knyttet til ISF-inntekter, gjestepasientkostnader, varekostnader (biologisk legemidler) og IKT kostnader pr november. Administrasjon og stabsområdet viser et resultat pr november som er 7,1 MNOK bedre enn budsjettert. 1.3 Lønnsavvik pr klinikk Periode Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Offentlige tilskudd og refusjoner Annen lønn SUM Lønnskostnader Kirurgisk klinikk Kvinne og Barneklinikken Medisinsk klinikk Klinikk for intern service Psykisk Helse og Rus Klinikk for medisinsk diagnostikk Administrasjon, Stabene Sentrale Avsetninger VVHF Total avvik på lønn er -130,8 MNOK, eller -3,4 %. Det er overforbruk på fast lønn og vikarer på 128,5 MNOK, og et negativ avvik på variabel lønn på 17,2 MNOK. Offentlig tilskudd og refusjoner viser et positivt avvik på 5,0 MNOK i forhold til budsjett. De største avvikene mot budsjettet fremkommer i Medisinsk klinikk og Kirurgisk klinikk, som viser negative avvik mot budsjettet på henholdsvis 75,7 MNOK og 64,1 MNOK. Omstillingsutfordring i 2011 er hovedsakelig budsjettert som en reduksjon i lønnskostnader. Akkumulert pr november er det budsjettert med 124,3 MNOK i reduserte lønnskostnader knyttet til omstillingsutfordringen. Dette påvirker avvikene betydelig. Inkludert i dette er de sykehusviseprosjekter med mål om 80 MNOK i innsparinger og iverksettes med virkning fra april Prosjektene ble først overført klinikkene i juni 2011, noe som medfører at reelle innsparinger påvirker regnskapene først fra september og deretter økende etter hvert som det enkelte løsningsforslag har blitt sikret gjennomføring. Effektene i 2011 blir således betydelig lavere enn behov. VV HF kompenserte for 7 MNOK i økte lønnskostnader i-fm hendelsen 22. juli i tråd med konglig resolusjon av 16. september. Refusjonen inngår i regnskapet. Pr november er alle store lønnsoppgjør effektuert, og det er avsatt for effektene av samtlige oppgjør. Budsjettmidler for årets oppgjør er fordelt klinikkene, men totale budsjettmidler er

7 7 ca 35 MNOK mindre enn faktisk kostnadsøkning i 2011 fra oppgjørene. Effektuering av årets lønnsoppgjør gir derfor klinikkene et samlet negativ avvik på om lag 31 MNOK pr november. 1.4 Konsulenter og innleie Akkumulert pr november er det brukt 20,2 MNOK mer på konsulenter og innleie enn budsjettert. Overforbruk knyttet til faktureringen fra Sykehuspartner er på til sammen 17,9 MNOK (henholdsvis 12,9 MNOK IKT og 5,0 MNOK HR). Dette er et risikoområde for VV HF. Det er i høst gjennomført en telling av arbeidsflater (PC) for hele foretaket for å se på mulig besparing på IKT. Denne tellingen er under vurdering av Sykehuspartner og gir indikasjoner på reduksjon av risikoområdet. Avtalen med Sykehuspartner følges fortsatt nøye opp med tanke på andre tiltak for å bremse kostnadsutvikling innen dette området. I tillegg til de Sykehuspartner kostnader som er inkluderte i regnskap pr november, har VV HF mottatt et krav for januar-september på 13,9 MNOK fra Sykehuspartner i-fm DIPS prosjektet. Kravet gir en estimert merkostnad for året på 18,6 MNOK. Kravet bestrides av VV HF og er tatt opp med HSØ. Det er usikkerhet knyttet til kravet. 1.5 Likviditet og investeringer Pr 30. november var trekk på driftskreditten MNOK. Trekket er 16 MNOK mindre enn budsjettert. I august ble VV HFs driftskreditt utvidet med 75 MNOK til MNOK. Driftskreditten er utvidet med ytterligere 65 MNOK til MNOK i oktober. Økning i driftskreditten gjør at VVHF likviditets situasjon er stram men under kontroll. Likviditetsutvikling Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Faktisk Budsjett Prognose Driftskreditt Likviditetsutfordringen skyldes flere forhold, men den negative resultatutviklingen er hovedforklaringen. I tillegg er det budsjettert med positiv likviditet på 36 MNOK i forbindelse med salg av eiendom, uten at dette har blitt realisert som forventet. Høstens

8 8 utfordringer skyldes også likviditetsmessig utbetalinger i forbindelse med reguleringspremie på pensjon. Det fremkommer av styringsregimet i HSØ RHF at likviditetsmangel som skriver seg fra underskudd i driften må tas hensyn til i samband med vurdering av investeringsevnen. Salg av eiendom kan komme i tillegg, men fordrer da et positivt resultat. Likviditetsmessige risiko i driften som følger av de prognoser som foreligger, gir dermed føring på når i tid foretaket kan fatte beslutninger om iverksette nye investeringer. 1.6 Investeringer Hittil i år er det gjennomført utbetalinger innenfor investeringsområdet på totalt 122,9 MNOK. Dette er 92,8 MNOK mindre enn budsjettert, og 6,7 MNOK mer enn på samme periode i fjor. Det største avviket i forhold til budsjettet fremkommer innenfor bygg og anlegg, hvor det er investert 74,1 MNOK mindre enn budsjettert. Det er brukt 6,8 MNOK mindre enn budsjettert på MTU investeringer, og 11,9 MNOK mindre på øvrige investeringer. Årsprognosen viser totale investeringer på 161,2 MNOK mot budsjett på 253,2 MNOK. Av de 161 MNOK i estimat 2011, utgjør ca 93 MNOK investeringer som følge av hovedstadsprosessen. Estimatet gir en forventet investeringsreduksjon på 92,0 MNOK i forhold til budsjett, og er i overensstemmelse med de tiltak som er iverksatt for å forbedre VV HFs likviditetsutfordring. 1.7 Innsatsstyrt finansieringer av somatisk aktivitet og somatisk aktivitet pr 30. november 2011 Denne måned Avvik mot budsjett Hittil i år Avvik mot budsjett Hittil 2010 Oversikt under fremstiller samlet investeringer for VVHF: pr 30. november 2011 Hittil Budsjett Avvik % Estimat Årsbudsjett Avvik avvik % i år hittil i år hittil i år avvik for året Bygg & anlegg ,6 % ,7 % MTU ,5 % ,4 % Andre ,1 % ,9 % Sum ,0 % ,3 % Sum ,8 % ,6 % Årsbudsjett Årsestimat DRG poeng dag og døgn ,4 % DRG poeng poliklinikk ,6 % SUM DRG-poeng ,5 % Gjennomsnittlig liggetid 4,1 0,0 4,1 0,0 4,2 4,1 4,1 0,0 % Antall utskrevne pasienter døgnbehandling ,2 % Antall liggedøgn - døgnbehandling ,5 % Antall dagopphold ,0 % Antall poliklinisk konsultasjoner ,8 % % avvik

9 9 Samlet er aktiviteten målt i antall DRG-poeng 3392 poeng bak budsjettet, og 856 poeng mindre enn ved samme periode i Antall DRG-poeng i november er 392 mindre enn budsjett. Aktivitetstall pr november inkluderer estimert verdi av DRG 470, dvs. ikke ferdigstilt koding av pasientopphold. Pr november er det avsatt 415 DRG-poeng for ikke ferdigstilt koding. I tillegg er det avsatt 252 DRG-poeng til glidning (periodisering). Total verdi av avsatt DRGpoeng pr november er 9,9 MNOK. Det er en forvridning av aktivitet fra døgn- og dagopphold til poliklinikk. Antall liggedøgn er bak budsjett, og 4437 bak samme periode i Antall dagopphold er 13 foran budsjett, og 1317 mer enn samme periode i fjor. Antall poliklinisk konsultasjoner økte med i forhold til budsjett, og i forhold til samme periode i Årsestimat for sum DRG-poeng er satt til poeng, 3,5 % mindre enn budsjettert. Reduksjon i forhold til årsbudsjett skyldes en kombinasjon av endret DRG-takster (grupper effekt), redusert aktivitet og vridning fra døgn til dag. Det er estimert en reduksjon i både antall liggedøgn og antall utskrevne pasienter døgnbehandling i forhold til budsjett. Kun antall polikliniske konsultasjoner viser en økning i forhold til budsjett. Estimatet er redusert med 1192 DRG-poeng i forhold til oktober prognosen. Reduksjonen begrunnes i lavere aktivitet i november enn forventet, og reduserer estimert ISF-inntekter med 17 MNOK. Det er liten risiko knyttet til årsestimatet. Total antall DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Faktisk 2011 Estimat 2011 Budsjett 2011 Faktisk 2010 Grafen over viser at DRG-poeng i 2011 ligger totalt sett under budsjett, og litt under samme periode i Utvikling pr måned har fulgte budsjettkurven frem til september i år. DRGproduksjon i oktober og november er betydelig lavere enn budsjettert.

10 Medarbeidere status desember Utvikling totale månedsverk til og med desember 2011 (fast og variable månedsverk) Brutto månedsverk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Etterslepet av utbetaling etter ferieavvikling flater ut. Oktober og november viser en markant reduksjon i forhold til september nivå, og ligger på tilsvarende nivå som 2011 i perioden fra og med oktober. I desember øker brutto månedsverk med 63 årsverk, i all hovedsak som følge av variabel lønn, men ligger fortsatt under nivået for oktober. Den andelsvis største økningen er innenfor teknisk/forsyningspersonell. En økning i sykefraværet i september/oktober kan gi noe av forklaringen på økt utbetalt variabel lønn. Den interne daglige oppfølgingen av bemanningsforbruk ved seksjonene startet 1. september og fortsetter ut året. Registreringen gjennomføres i hele organisasjonen, og er et verktøy for å gi leder en tidligere informasjon på forbrukt variabel lønn. Rapporteringen følges opp i linjen. HR-rådgiver ser ukentlig igjennom alle rapporteringsskjemaene og kontakter seksjoner der avvikene er store. Hovedhensikten med registreringen er å få kontroll på variabel lønn samt å bevisstgjøre forbruket. Ekstraordinær rapportering til Helse Sør-Øst fortsetter og iverksatte tiltak for nedbemanning følges opp og konkretiseres. Tiltakene kommer som følge av blant annet nedsatte partssammensatte arbeidsgrupper som ser på nye bemanningsplaner, samarbeidsformer og organisering ved flere enheter. Hovedpunkter for å redusere negative avvik i bemanning er inndragning av ledige faste stillinger ved turnover, avvikling av midlertidige stillinger og redusert bruk av variabel lønn. Fokus på månedsverkutvikling holdes høyt oppe i alle nivåer i organisasjonen, og tallene indikerer at oppfølgingen gir ønskede resultater.

11 11 Stillingsutvalget Antall søknader behandlet Antall søknader behandlet og avslått Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Kvinne/barn klinikk Klinikk for medisinsk diagnostikk PHR KIS 80 8 Administrasjon 39 3 Pilot 1 0 Totalt Stillingsutvalget har pr 7. desember behandlet 1813 søknader i stillingsutvalget. Av disse er 55 avslått. De fleste søknader gjelder turnusstillinger enten faste eller vikariater som inngår i klinikkenes bemanningsplaner. Utvikling sykefravær ,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 7,6 5,3 7,9 5,5 Utvikling i sykefravær Vestre Viken HF 6,4 4,8 7,3 7,2 5,5 5,5 7,7 5,8 7,9 6,2 6,7 4,9 7,6 5,2 8,0 8,0 5,4 5,6 8,9 8,8 8,5 6,1 6,1 6,0 8,4 6,2 7,4 7,8 5,8 5,9 7,4 5,7 6,6 5,2 6,1 6,7 4,4 4,5 7,0 4,8 4,0 3,0 2,0 2,3 2,4 1,6 1,8 1,7 1,8 1,7 1,8 2,4 2,5 2,4 2,8 2,7 2,5 2,2 1,7 1,9 1,7 1,4 1,6 2,2 2,1 1,0 Totalt VVHF Alle fraværslengder Totalt VVHF Korttid - Totalt VVHF Langtid Siste sykefraværstall er for oktober og er på totalt 7 %, hvorav korttidsfraværet er 2,1 % langtidsfraværet er 4,9 %.

12 12 Det er en liten økning i sykefraværet sammenlignet med september, men godt under snitt for hele året (totalt 7,7 %). Økningen er i sin helhet i langtidsfraværet, mens korttidsfraværet (mindre enn 16 dager) er redusert. Betydelig økning i bruk av tidlig intervenering av Bedriftshelsetjenesten sammenlignet med tidligere. Spesielt i sammenheng med dialogmøte 1. Det er for tidlig å måle noen direkte effekt av dette ennå. Samarbeidet med NAV fortsetter og alle klinikkene har egne kontakter fra NAV. Arbeidslivssenter støtter ledere i nærværsarbeidet. 1.9 Kvalitets- og styringsindikatorer pr 30. november 2011 Hittil i år Hittil i fjor Andel korridorpasienter 2,4 % 2,7 % ~ 0 % -2,4 % Andel liggedøgn utskrivingsklare Somatikk 4,8 % 3,9 % Andel fristbrudd - rettighetspasienter 17,7 % 25,9 % ~ 0 % -17,7 % Andel korridorpasienter 0,6 % 0,1 % ~ 0 % -0,6 % Andel liggedøgn utskrivingsklare PH 0,6 % 0,7 % Mål 2011 Andel fristbrudd - rettighetspasienter 4,5 % 11,0 % ~ 0 % -4,5 % Andel fristbrudd - rettighetspasienter TSB 4,7 % 29,4 % ~ 0 % -4,7 % Avvik ift mål Vurdering Trend Andel korridorpasienter Andel korridorpasienter for somatikk i november er 2,5 %. Dette innebærer at til sammen 517 pasienter i løpet av november har opplevd å ligge på korridor på måletidspunktet kl. 07 om morgenen. Siden april 2011 har det bare vært mindre svingninger i denne indikatoren. Ved akuttavdelingene i psykisk helsevern har 2 pasienter blitt registrert som korridorpasient siste måned. Fristbrudd Gjennom sommeren og høsten 2011 er det oppnådd vesentlig reduksjon av andel fristbrudd. For hele Vestre Viken HF er andel fristbrudd i november 5,2 % for somatikk, 1,3 % for psykisk helsevern og 3,6 % for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. På grunn av den høye andelen fristbrudd for somatikk i første delen av året er gjennomsnittet hittil i år 17,7 % for somatikk, men tallet er lite relevant for den aktuelle situasjonen nå.

13 13 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % -10,0 % Jan Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Somatikk 2011 Psyk 2011 RUS 2011 Somatikk 2010 Psyk 2010 RUS 2010 Figur 1: Utvikling av andel fristbrudd i 2010 og 2011 Utvikling av sum antall fristbrudd på den datoen rapporten kjøres faller fortsatt slik det fremgår av figuren nedenfor. Dette er en måling som også omfatter gamle fristbrudd som er eldre enn den aktuelle rapporteringsmåneden. Resultatene viser at målet om null fristbrudd ved utgangen av 2011 er innen rekkevidde Vestre Viken HF Antall Fristbrudd Su Figur 2: Utvikling av antall fristbrudd i 2011

14 14 Liggedøgn utskrivningsklare pasienter Resultatet siste måned var 4,9 % i somatikken og 0,1 % innen psykisk helse og rus. Dette svarer til henholdsvis 1071 og 7 liggedøgn i november. Til sammenligning var gjennomsnittsnivået for hele 2010 på 3,6 %. Det er stor variasjon mellom bostedskommunene i forhold til antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter. Variasjonen er større enn ulikheten i folketall. En rapport om antall utskrivningsklare pasienter sendes hver enkelt kommune månedlig. Ventetider Eier har satt et mål om at ventetider for pasienter med ett til prioritert helsehjelp skal ned til 65 dager. Avviklet ventetid er gradvis redusert fra januar til juli 2011 ned mot måltallet. Etter sommerferien økte avviklet ventetid for så å reduseres noe siste måned. I november er avviklet ventetid i gjennomsnitt 81 dager. For pasienter med rett til prioritert helsehjelp er avviklet ventetid i oktober i gjennomsnitt 61 dager. Ventetid for kreftbehandling For behandling de tre kreftformene tykktarmskreft, lungekreft og brystkreft er median ventetid på oppstart av behandling 16 virkedager. Dette er kortere enn den nasjonale målsettingen på 20 dager.

15 15 2 Omstillingsutfordring Omstillingstiltak for VVHS i budsjett 2011 kan fordeles i 3 grupper: omstillingstiltak i forbindelse med budsjett utfordring, de somatiske sykehus prosjekter, og tiltak for å sikre riktig styringsfart inn i Tiltakspakke 1 Omstillingstiltak i forbindelse med budsjett utfordring opprinnelig budsjett 2011 Det ble budsjettert med omstillingsutfordringer fordelt på klinikkene på til sammen 90 MNOK i Omstillingsutfordringen er hovedsakelig budsjettert som en reduksjon av lønnskostnader med virkning fra og med januar Per november er denne utfordring budsjettert som en reduksjon av lønnskostnader på 124,3 MNOK. Forventet effekt av tiltakene i 2011 er 70 MNOK fordelt på flere resultat linjer (mange av tiltakene treffer andre kostnader enn lønn). Tiltakspakke 2 Somatiske sykehus prosjekter med mer vedtatt på styremøte i juni 2011 De 4 somatiske sykehusprosjekter ble etablert for å støtte klinikkene i arbeidet med den samlede omstillingen i budsjettet. Informasjon om fremdrift og bakgrunn på disse prosjekter finnes i 3.2. Prosjektene hadde mål om å realisere omstilling med en verdi på 80 MNOK. En samlet vurdering av prosjektforslagene i juni reduserte forventet helårs økonomiske effekter av prosjektene til om lag 32,2 MNOK, og en reduksjon på 45,6 årsverk. Prosjektene forventes igangsatt i løpet av høsten 2011, og forventet innsparing i 2011 er estimerte til kun ca 7,4 MNOK, og innsparing totalt er estimerte til ca 38,6 MNOK. I tillegg til de somatiske sykehusprosjekter inkluderer tiltakspakke 2 kostnadsreduksjoner på til samme 50,1 MNOK fordelt på de øvrige klinikker. Av dette er det forventet å realisere 41 MNOK i faktisk kostnadsbesparelser i 2011, fordelt på flere resultat linjer. Endret styringsfart inn i 2012 For å sikre riktig styringsfart inn i 2012 har administrerende direktør i juni gitt nye rammer for årsverk til klinikkene basert på utfordringsbilde pr mai. Behov for innsparing knyttet til reduserte årsverk skal i hovedsak tas ut i grunnbemanningen. Omstillingsutfordringen ved den enkelte klinikk er basert på klinikkens prognose pr mai. Klinikkene prognoser pr mai inkluderer forventet innsparing i-fm budsjettert tiltakspakker. I tillegg til estimat, inkluderer omstillingsutfordringer klinikkens andel av økonomiske avvik i fellesøkonomien baserte på vurderinger gjort i forbindelse med fastsetting av estimat. Felles økonomiske utfordringer gjelder avvik knyttet til gjestepasientkostnader, IKT kostnader, høykostmedisin m.v. Total omstillingsbehov for å sikre riktig styringsfart inn i 2012 ble beregnet til en innsparing av 227,6 MNOK på årsbasis. Estimert faktisk besparelser pr år basert på klinikkenes konkrete planer for å redusere årsverks og kostnader er 126,7 MNOK. Årsestimat pr november er -212 MNOK, med et negativ avvik mot budsjett på 283 MNOK. Estimat avvik pr november 93 MNOK mer enn pr mai. Dette påvirker utfordringsbildet og øker innsparingsbehov ut over det som er inkludert i tiltakene for å sikre endret styringsfart inn i 2012.

16 16 I tabellen under fremgår total omstillingsbehovet fordelt på pr klinikker og pr tiltakspakke. Som det fremgår i tabellen, er totalt forventet årseffekt i 2011 og 2012 av budsjettert tiltak ca 157,4 MNOK mot budsjett på 220,1 MNOK. Av dette vil 118,6 MNOK realiseres i løpet av Tiltak for å redusere styringsfart inn i 2012 vil i stor grad først gir besparelser i Klinikkene har fortsatt en uløst utfordring på 100,9 MNOK for å oppnå riktig styringsfart inn i 2012, og på 61,9 MNOK i-ft budsjetterte tiltak. Tiltaksarbeid har ikke gitt ønsket resultater i Klinikk Plan effekt (1000 kr) Plan årsverksreduksjon Status fremdrift Estimat 2011 (1000 kr) Estimat årsverk 2011 Estimat 2012 (1000 kr) Estimat årsverk 2012 Uløst effekt (1000kr) Tiltak inkludert i budsjett 2011: Kirurgisk klinikk , , , Kvinne/barn klinikk , , ,0 - Medisinsk klinikk , , , Klinikk for intern service , ,0-0, Klinikk for rus og psykiatri , ,0-0, Klinikk for medisinsk diagnostikk , ,0-0,0 800 Stab og støtte , ,8-0,0 - Tiltakspakke , , , Kirurgisk klinikk , , , Kvinne/barn klinikk ,0 3-0, , Medisinsk klinikk , , , Klinikk for intern service , ,0-0, Klinikk for rus og psykiatri , ,0-0, Klinikk for medisinsk diagnostikk , , ,0 600 Stab og støtte , ,2-0,0 - Tiltakspakke , , , Sum tiltak inkludert i budsjett , , , Tiltak for å redusere styringsfart inn i 2012 ut i fra estimat pr mai Kirurgisk klinikk , , , Kvinne/barn klinikk , , , Medisinsk klinikk , , , Klinikk for intern service , , ,4 1 Klinikk for rus og psykiatri , , ,7 - Klinikk for medisinsk diagnostikk ,9 1-0, ,9 - Stab og støtte , , ,8 - Styringsfart inn i , , ,

17 17 3 Arbeidet med årsverksreduksjoner 3.1 Redusert årsverk i forbindelse med tiltakspakker Klinikkene har pr november utarbeidet detaljerte planer over årsverksreduksjoner i-fm tiltaksarbeid (tiltakspakker 1 og 2, samt endret styringsfart inn i 2012). Tabellen under viser gjennomført og forventet bemanningsreduksjoner pr klinikk. Planlagte SUM T.o.m. Jan Feb Senere reduksjoner årsverk Nov Des KIR 67,9 19,3-17,9-30,8 KBK 22,0 1,0 2,0 19,0 - - MED 124,4 48,4 2,0 73,8 - - PHR 1,0 1, KMD 15,9-0,4 15,5 - - KIS 10,7 1,3 1,0 8,4 - - Stab 27,7 19,9 0,8 7,0 - - VVHF 269,4 90,8 6,2 141,5-30,8 Samlet har klinikkene nå definert 269,4 årsverk som er fordelt på ledernivå 3 for videre oppfølging. Detaljert status pr klinikk fremgår av klinikkvise vedlegg til denne styresaken. Administrerende direktør har valgt å legge til grunn følgende rammer for det videre arbeidet høsten 2011 med nedbemanning i VV HF: Årsverksreduksjonene skal være konkretisert ned på laveste ledernivå (seksjonsleder) Årsverksreduksjonene skal senest være iverksatt innen utgangen av 2011 Årsverksreduksjonene skal i hovedsak tas ut i grunnbemanningen Årsverksreduksjoner skal gjennomføres i henhold til retningslinjer for omstilling. For ytterligere kommentarer til status ved den enkelte klinikk vises det til klinikkvise vedlegg til denne styresaken. 3.2 Somatiske sykehusprosjekter De 4 somatiske sykehusprosjekter ble etablert for å støtte klinikkene i arbeidet med den samlede omstillingen i budsjettet for 2011 på totalt 220 MNOK. På styremøte 3. mars 2011 ble det knyttet konkret mål om å realisere omstilling gjennom arbeidet i disse prosjektene med en verdi på 80 MNOK. I styremøte 27. juni 2011 ble en samlet vurdering av prosjektforslagene fremlagte, og prosjektene ble besluttet overdratt til linjen for gjennomføring. I styresak 062/2011 fremgår det at de forventet økonomiske effekter av tiltakene gir en helårseffekt på om lag 32,2 MNOK, og en reduksjon på 45,6 årsverk. Tiltakene fra prosjektene igangsettes i løpet av høsten 2011, og forventet innsparing i 2011 er estimerte til ca 7,4 MNOK. Beregnet årseffekt er 37,8 MNOK og en reduksjon på 58,2 årsverk. I tillegg kommer reduksjon av ytterligere 5,5 årsverk som videre prosjektarbeid har identifisert at er mulig å redusere.

18 18 Ringerike sykehus: Overgang fra døgn- til dagbehandling og effektiv bruk av senger ved Ringerike sykehus Omstilling omfatter opprettelse av SDI-enhet og 12 hotellsenger samt styrking av kompetanse i akuttmottak. Dette muliggjør en reduksjon av 18 kirurgiske og medisinske døgnsenger, driftet av medisinsk avdeling, RS. Tiltakene medfører en samlet reduksjon på 18,4 årsverk. Åpning av hotell, etablering av SDI enhet og reduksjon av døgnsenger ble sluttført i uke 47. Omstillingen medfører en årlig kostnadsreduksjon på 12,2 MNOK. Drammen sykehus: Overgang fra døgn- til dagbehandling og effektiv bruk av senger ved Drammen sykehus inkl. opprettelse av observasjonspost. Omorganisering av medisinske sengeposter og etablering av observasjonspost driftet av medisinsk avdeling medfører nedtak av 5 medisinske senger og en årsverksreduksjon på 6,36. Endringer i hotelldrift og samdrift mellom gynekologisk og kirurgisk sengepost medfører et samlet nedtak av 7 senger og en årsverksreduksjon på 9,8. Fremdriftsplan: Senge- og årsverksreduksjonen i Medisinsk klinikk er realisert fra 24.oktober. Senge- og årsverksreduksjon ved Kirurgisk klinikk er realisert fra 1.november. Senge- og årsverksreduksjonen ved Kvinne/barn klinikken er planlagt å ha effekt fra Omstillingen medfører en årlig kostnadsreduksjon på 9,8 MNOK. Kongsberg sykehus: Omlegging av sengepost og etablering av dagpost En av sengepostene skal omlegges til en 4-døgnspost for pasienter til planlagt kirurgi og det etableres en felles medisinsk-kirurgisk sengepost med kontinuerlig drift. Dagbehandling innen medisin og kirurgi omorganiseres også. Det er tidligere beregnet at omlegging gir 7 årsverk i reduksjon og årlig kostnadsreduksjon på 5,4 MNOK. I det videre arbeid har det blitt identifisert en mulig årsverksreduksjon på ytterligere 4,5 årsverk. Implementeringen var planlagt til november. Det er imidlertid oppstått noen forsinkelser i tidsplanen. I tillegg vil den vedtatte oppgradering av operasjonsstua medføre endringer i drift i tiden resten av året. Oppgraderingen krever redusert drift på operasjonsstuene i noen tid før jul og noe utover i januar Det legger opp til en økt aktivitet i de nærmeste ukene for å kompensere for denne reduserte driften. Det er derfor nødvendig å opprettholde senger også i helgene i noen uker til, samt at det lages en hjelpeturnus i ukene før jul. Det medfører reduksjon i 2 årsverk fra november og de øvrige årsverkene fra januar Det vil bli avviklet restferie uten bruk av vikarer i ukene med redusert aktivitet, som vil redusere kostnader sammenliknet med ordinær drift i denne perioden. De arealmessige omleggingene viser seg å bli mer kostnadskrevende enn opprinnelig beregnet, og krever investeringsmidler utover det som er tilgjengelig hittil.

19 19 Bærum sykehus: Etablering av en observasjonspost og endring i sengepost drift Etablering av observasjonspost vil gi en reduksjon i senger både i medisinsk og kirurgisk klinikk. Gynekologisk sengepost går over til 5-døgnsdrift. Ved kirurgisk avdeling slås de to sengepostene sammen til en storpost. Det krever samlokalisering. Det er beregnet en årsverksreduksjon på 16,6 og en årlig kostnadsreduksjon på 10,4 MNOK. Etablering av observasjonspost og sammenslåing av de to kirurgiske sengepostene krever en god del arealmessige forandringer, men noe av effektene kan tas ut uavhengig av dette. Tidsplanen for ombygginger er i dag at de kirurgiske sengepostene kan samlokaliseres og således slås sammen fra februar 2012, mens observasjonsposten først kan tas i bruk i april Det forsøkes å forsere denne tidsplanen, men så langt er dette det realistiske. Tidsplan reduksjon av årsverk: Kirurgisk avdeling: Reduksjon av 4,8 årsverk og reduksjon av 4 senger effektueres fra (samme sengeantall som ved drift i sommer) i påvente av samlokalisering av de to kirurgiske sengeposter. Gynekologisk avdeling: 2,2 årsverk effektueres fra Kirurgisk avdeling: Reduksjon av 5,7 årsverk effektueres når sengeposter er samlokalisert etter ombygging og observasjonspost etablert. Noen effekter kan tas ut ved samlokalisering, noe er avhengig av etablering av observasjonspost. Netto reduksjon på 3,9 årsverk i ortopedisk sengepost og medisinsk korttidspost effektueres når observasjonspost etableres. De arealmessige omleggingene viser seg å bli mer kostnadskrevende enn opprinnelig beregnet, og krever investeringsmidler utover det som er tilgjengelig hittil. 4 Risikovurdering for Vestre Viken HF Det er i forbindelse med rapporteringen for november gjennomført risikovurderinger for alle klinikkene samt for gjestepasientområdet og høykostmedisin m.v. Tabellen under viser summen av risiko som er vurdert i budsjettet for 2011 per november: Risiko vurdering Risiko i-ft budjsett 2011 Kirurgisk klinikk årsestimat -65 Kvinne- og barneklinikken årsestimat -11 Medisinsk klinikk årsestimat -93 Klinikk for Interne Service årsestimat 5 Psykisk Helse og Rus årsestimat -4 Klinikk for Medisinsk Diagnostikk årsestimat -17 Stabene årsestimat 3 Gjestepasienter, høykost msedisin, Sykehuspartner m.fl SUM VVHF -330

20 20 Risikovurderingene synliggjør en samlet risiko for avvik i driftsopplegget for 2011 på inntil 330 MNOK. Risiko ved klinikkene er kommentert nærmere i klinikkvise vedlegg. Risiko for avvik i budsjett 2011 er gruppert i følgende hovedkategorier: Gjestepasienter Risiko knyttet til både gjestepasientinntekter og gjestepasientkostnader, spesielt i-fm hovedstadsprosessen og endringer i pasient strømmer. Lavere gjestepasientinntekter enn budsjettert hittil i år gjør at risiko vurderes til 50 MNOK. Høyere gjestepasientkostnader en budsjettert hittil går at risiko for økte kostnader er satt til 56 MNOK. Total risiko i forhold til gjestepasienter i estimatet er satt til er 106 MNOK. Dette er 16 MNOK mer enn pr oktober. Risiko i-fm gjestepasienter er reflekterte i prognosen, og risiko for at estimatet er for lavt vurderes som liten. Høykostmedisin Høykostmedisin er et risikoområde i budsjettet. Det er iverksatt tiltak for å redusere risiko her, spesielt knyttet til refusjoner. Høyt kostnadsnivå hittil i år gjør at total risiko i estimatet er satt til 30 MNOK. Risiko i-fm høykostmedisin er reflekterte i prognosen. Driftsinntekter Risiko for lavere inntekt enn forutsatt pga redusert aktivitet i-fm hovedstadsprosessen, generelt lavere aktivitet enn forutsatt i budsjettet (risiko 20 MNOK), endret DRG-vekter (grupper effekt er estimert til ca 35 MNOK), og mindre inntekter i-fm med salg av eiendom enn budsjettert (budsjettert med 30 MNOK). Risiko knyttet til driftsinnekter er synliggjort i prognosen med 47 MNOK. Lønnsområdet Lønnsområdet viser et negativ avvik på 130,8 MNOK i forhold til budsjett hittil i år. Totalt årsverk redusert i forhold til tidligere perioder, men reduksjonen er forsinket og gjør at effektene av omstillingsprosjektene vil kun gi effekt sent i året. Lønnsoppgjør overstiger forutsetninger i statsbudsjett på 3,25 %, med ca 35 MNOK. Total risiko vurderes til ca 167 MNOK, og er synliggjort i prognosen. Energi/husleie Energi viser store avvik hittil i år og er et betydelig risikoområde i budsjettet for Risikovurderingen endres ikke foreløpig. SykehusPartner Det foreligger betydelig avvik mellom hva som er budsjettert når det gjelder kjøp av IKT tjenester fra Sykehuspartner og kostnader bokført. Totalt vurdert risiko knyttet til ordinær Sykehuspartner regninger er på 40 MNOK. Tiltak for å redusere avvik er iverksatt. I tillegg er det mottatt et krav fra Sykehuspartner i-fm DIPS som bestrides av VVHF. Kravet øker risiko i-fm SykehusPartner med 18,6 MNOK. 5 Prognose Vestre Viken HF VV HF har rapportert prognose til eier på -212 MNOK fra ordinær drift for Dette er 283 MNOK svakere enn budsjett. Prognosen er uendret fra oktober prognosen.

21 21 Periode Regnskap Hittil i år Året Utvikling ut året Avvik Budsjett Årsbudsjett Årsestimat Avvik Budsjett Inntekter 5 944,3-19, , ,8-23,3 Varekostnader 1 161,7-81, , ,0-86,0 Innleie 34,0-4,0 32,9 37,9-5,0 Lønn 3 998,2-130, , ,6-167,0 ADK 895,4-19,1 957,7 968,5-10,7 Finans 46,2 8,7 59,9 50,9 9,0 Sum Kostnader 6 135,5-226, , ,8-259,7 Resultat MNOK -191,2-246,2 71,0-212,0-283,0 Følgende vurderinger er lagt til grunn ved fastsettelse av estimat for året: ISF-inntekter pr november er 48 MNOK bak budsjett. Det er lagt til grunn i estimatet at ISF-inntekter i desember vil være i tråd med budsjett. ISF inntekter forventes å være 47 MNOK bak budsjett på årsbasis. Gjestepasientinntekter er pr november 45 MNOK bak budsjett. Det estimeres at gjestepasientinntekter vil være 52 MNOK mindre enn budsjettert på årsbasis. Varekostnader inkluderer bl.a. høykost medisin og gjestepasientkostnader. Konsernintern gjestepasientkostnader hittil i år er høyere enn budsjett, bl.a. som resultat av forsinket virksomhetsovertakelse i-fm hovedstadsprosessen sammenlignet med forutsetning i opprinelig budsjett. Totalt overforbruk estimeres til ca 50 MNOK på årsbasis. Kostnader i-fm høykost medisin og medikamenter er også høyere enn budsjettert hittil i år, og det estimeres et overforbruk på ca 30 MNOK på årsbasis. Lønnskostnader estimeres til 167 MNOK mer enn budsjett på årsbasis. Budsjett for 2011 forutsetter en reduksjon i lønnkostnader på 138 MNOK i-fm omstillingstiltak, med virkning gjennom hele året. Hittil i år viser lønnskostnadene 131 MNOK mer enn budsjettert. Siden oktober er årsverk redusert i forhold til tidligere perioder. Gjennomføring av omstillingsprosjekter tar tid, og vil først gi reduserte lønnkostnader mot slutten av siste tertial. I tillegg overstiger årets lønnsoppgjør budsjettert nivå på 3,25 % med ca 35 MNOK. Estimert overforbruk på lønn er uendret i forhold til prognose pr oktober. Andre driftskostnader inkluderer en forventet kostnadsøkning på ca 20 MNOK på SykehusPartner tjenester, og ca 10 MNOK på energi og brensel. Avskrivninger estimeres til 14 MNOK lavere enn budsjettert pga lavt investeringsnivå, opprydding i anleggsregisteret, og som konsekvens av at investeringsprosjekter i-fm Hovedstadsprosessen ennå ikke er ferdigstilt og derfor ikke generer avskrivningskostnader. Netto finanskostnader hittil i år er 8,6 MNOK mindre enn budsjettert. Utvikling forventes å fortsette ut året og gir en besparelse på 9 MNOK i forhold til budsjett.

22 22 Alle vesentlige risikoposter er reflekterte i prognosen, og risiko for at årsresultat blir svakere enn -212 MNOK anses som lav. 6 Oppfølging av tiltak i-fm handlingsplan Under behandling av virksomhetsrapportering pr august (styresak 082/11), ble det vedtatt en handlingsplan med tiltak for å forbedre den økonomiske situasjon til VV HF. Styret vurderer den økonomiske situasjon som meget alvorlig og viser til protokoll fra foretaksmøte for Vestre Viken HF 31. august Med umiddelbar virkning iverksettes handlingsplan med følgende tiltak. Status november ved gjennomføring av de vedtatte tiltak oppgis i tabellen nedenfor. Det innføres total stillingsstopp for alle stabsstillinger, drifts- og kontorfaglige stillinger i foretaket. Bestemmelsen gjelder ut året. Plan for reduksjon av årsverk i stabsområdet på totalt 10 % av antall ansatte, både foretaksnivå og i klinikkene. Stopp av alt bygningsmessig driftsvedlikehold ut året der det ikke allerede er inngått bindende avtaler. Bestemmelsen gjelder ut året. Kurs/seminar som er ikke er en del av spesialistutdanningen eller en del av et planlagt videreutdanningsløp utgår i sin helhet. Bestemmelsen gjelder ut året. Alle permisjonssøknader som er innenfor arbeidsgivers styringsrett og som vil påføre foretaket ekstrakostnader eller tapte inntekter skal avslås. Bestemmelsen gjelder ut året. Det skal for øvrige driftsposter utvises stor forsiktighet og anskaffelser av varer og tjenester skal bare gjennomføres der dette er absolutt nødvendig for ivaretakelse av driften. Bestemmelsen gjelder ut året. Styret ønsker at det etableres særskilt oppfølging av ledere for avdelinger hvor årsverkene øker. Tiltak er iverksatt, etablert mål er en reduksjon på 10% (27 årsverk) innen mars Realisert pr november 29 årsverk. Dette er 17 årsverk foran mål per november. For september november det en reduksjon på 44 årsverk i intern service. Dette er 26 årsverk foran plan per november. Det er innført total stillingstopp i stabene. Reduserte vedlikeholdskostnader, -12 mill sammenlignet med 2010, -55 mill sammenlignet med Redusert budsjettavvik i 2011 fra 3 mill til 1,5 mill. Positiv avvik mot budsjett på 2,3 mill etter november Forventet effekt i 2011, reduksjon 7 mill Kurs har et positivt avvik mot budsjett på 14,4 mill etter november Konkretisering av tiltak er vanskelig å definere effekt inkludert i lønnsbudsjettet. Ingen målbar effekt oppnåde blant annet p.g.a. økte Sykehuspartner kostnader i perioden. Fortsatt Sykehuspartner kostnad (både IKT og HR) samt Prehospitale kostnader som er drivere av kostnadsbildet. Ukentlig rapportering av vakter knyttet til vakt- og turnusområde er etablert og følges opp hver uke. Nye fargekoder i prognosemodell gjør oppfølging mer spesifisert. Klinikkledelse tar denne oppfølging alvorlig fortsatt stort fokus i ledermøter og avdelingsmøter. November viser en reduksjon i brutto årsverk siden foregående måned.

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Dato 17.november 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 114/2011 21.12.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28. februar 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28. februar 2011 Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 14.03.11 Ørjan Sandvik Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28. februar 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag... 2 1.1 Økonomisk situasjon... 3 1.2 Resultatavvik pr klinikk... 4 1.3 Lønnsavvik pr klinikk... 5 1.4

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Ingress Saken oppsummerer Vestre Viken HFs virksomhetsrapportering pr 30. april 2011.

Ingress Saken oppsummerer Vestre Viken HFs virksomhetsrapportering pr 30. april 2011. Dato Saksbehandler 19.05.11 Ørjan Sandvik Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. april 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2011 Dato 22.september 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 082/2011 29.9.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 57/ Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 57/ Møte Saksnr. Møtedato Dato: 22.oktober 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30.9.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 57/2013 28.10.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato Dato: 15. mars 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28.02. 2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 18/2013 18.3.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 28/ Styret tar virksomhetsrapport per til orientering.

Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 28/ Styret tar virksomhetsrapport per til orientering. Dato: 21. mai 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30.4.2013 1. tertial Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 28/2013 27.5.2013 Vedlegg:

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Rapportering oktober

Rapportering oktober Rapportering oktober Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Rapportering september

Rapportering september Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 20.februar 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF per 31.01.2013 Møte Saksnr.

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2013 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2013 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2013 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...2 1.2 Resultatavvik pr klinikk...5 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...5 1.4 Konsulenter

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember Styresak 006-2016 Foreløpig virksomhetsrapport desember Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Resultater i Helse Sørøst RHF Betydelig resultatforverring i desember Østfold, Ahus

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28. februar 2013 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28. februar 2013 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28. februar 2013 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...2 1.2 Resultatavvik pr klinikk...5 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...5 1.4

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012 Dato 22.februar 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 013/2012 29.2.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Virksomhetsstatus pr

Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Intern resultatrapport for OUS November 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner. STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/00123 Foreløpig budsjett 2018 Sammendrag: Foreløpig budsjett for 2018 legger opp til et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 28.2.13 Sak nr: 4/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING 212 INKL. KOMMENTARER FOR JANUAR 213 Bakgrunn for saken Eiers bestilling

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2013 Styresak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 Sakspapirene var ettersendt.

Detaljer

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. September Vedlegg 1 til styresak 113/2011

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. September Vedlegg 1 til styresak 113/2011 Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Vedlegg 1 til styresak 113/2011 Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning September 2011 Gruppe Utvalgte nøkkeltall Oslo universitetssykehus

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2013 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2013 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2013 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...2 1.2 Resultatavvik pr klinikk...4 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...5 1.4 Konsulenter

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. August 2011

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. August 2011 Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning August 2011 Utvalgte nøkkeltall Oslo universitetssykehus HF Rapportering august 2011 Denne periode

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Møtedato: 21.02.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Resultatet for januar er positivt og viser et overskudd på 1,4

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. april 2013 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. april 2013 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. april 2013 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...2 1.2 Resultatavvik pr klinikk...4 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...5 1.4 Konsulenter

Detaljer

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Styresak 096-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 15.12.2016 3. Aktivitet Aktivitet, november 6 3. Aktivitet Aktivitet, pr november 7 3. Aktivitet

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer