Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011"

Transkript

1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag Økonomisk situasjon Resultatavvik pr klinikk Lønnsavvik pr klinikk Konsulenter og innleie Likviditet og investeringer Investeringer Innsatsstyrt finansieringer av somatisk aktivitet og somatisk aktivitet Medarbeidere status desember Kvalitets- og styringsindikatorer Omstillingsutfordring Arbeidet med årsverksreduksjoner Redusert årsverk i forbindelse med tiltakspakker Somatiske sykehusprosjekter Risikovurdering for Vestre Viken HF Prognose Vestre Viken HF Oppfølging av tiltak i-fm handlingsplan Vestre Viken HF Postadresse: Telefon: Beøskadresse: c/o Sykehuset Buskerud 00 Telefaks: Grønland 32 B Drammen HF 3004 Drammen Org.nr.: Bankgiro:

2 2 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag Sammendrag Saken viser status for Vestre Viken HF (VV HF) pr 30. november 2011, og for november måned isolert. Resultatet for VV HF viser samlet et negativt akkumulert avvik på 246,2 MNOK i forhold til budsjettet pr 30. november Resultat for november isolert viser et negativ avvik mot budsjett på 9,3 MNOK. VV HF har krav om et overskudd i drift på 71 MNOK. Per november, estimeres det et underskudd i driften på 212 MNOK for året. Estimatet gir et negativ avvik på 283 MNOK i forhold til budsjett. Estimatet er uendret i forhold til estimat pr oktober, og resultat utvikling viser en positiv trend med mindre avvik mot budsjett enn tidligere perioder. Situasjonen er fortsatt særdeles alvorlig. Øvrige vesentlige forhold Det er budsjettert i 2011 med salgsgevinster fra salg av eiendom på 30 MNOK. Hittil i år er kun 6 MNOK i salgsgevinster realiserte. Det pågår forhandlinger angående salg av eiendom på Donski vei i Bærum. Salget er forventet til å gi ca 25 MNOK i gevinst. Salget er ennå ikke formalisert, og gevinsten vil trolig ikke kunne inntektsføres før i Koding praksis innenfor ortopedi er i søkelys etter at det er avdekket feil koding av enkelte prosedyrer som har gitt VVHF større inntekter enn det som er korrekt. Det jobbes med å kartlegge og avdekke omfang av problemet, foretar nødvendig korreksjoner, og sikre korrekte koding praksis fremover. I regnskapet pr november er det foretatt en avsetning for forventet inntektsreduksjon på 1,6 MNOK i forbindelse med koding saken. Det henvises for øvrig til eget styresak angående koding. Pr november er det foretatt nedskrivning av eiendeler på til sammen 6,7 MNOK. Nedskrivninger er resultatet av opprydding i-fm med innføring av et nytt felles anleggsregister for VVHF. Innføringen har tatt lengre tid enn forventet, og avskrivninger bokført pr november er på korrekte nivå for første gang i år. I tidligere perioder er avskrivninger bokført i henhold til budsjett. Avskrivning hittil i år viser et positiv avvik mot budsjett på 19 MNOK. Avskrivning er lavere enn budsjettert som resultat av opprydding i og kvalitetssikring av anleggsregisteret i-fm innføring av felles system, lavt investeringsnivå som følge av VVHFs svak økonomi og stram likviditet, og som resultat av at flere bygningsprosjekter i-fm Hovedstadsprosessen ennå ikke er ferdigstilt (prosjektene er budsjettert som ferdigstilt og avskrivningsklar i løpet av 2011). Som følge av underskuddet i 2010 på om lag 170 MNOK, ble det lagt opp en plan for samlede omstillingstiltak på 220 MNOK i Det estimeres at foretaket vil lykkes ved å gjennomføre tiltak for 118,5 MNOK. Det er således foretatt et betydelig arbeid i organisasjonen for å nå de styringskrav som foretaket fikk. Men som den samlede økonomiske oversikten viser, er dette ikke på langt nær tilstrekkelig for å nå styringsmålet i 2011, og heller ikke med tanke på styringsfarten i 2012.

3 3 De klinikkvise vedlegg inkluderer status på arbeidet med årsverksreduksjoner, og forventet utvikling pr måned fremover basert på omstillingstiltak satt i verk i 2011 (tiltak i-fm budsjett 2012 kommer i tillegg). Årsverksreduksjon vil ikke medføre bruk av oppsigelser i stort omfang. 1.1 Økonomisk situasjon Det er et negativ resultat på 191,2 MNOK pr utgangen av november. Budsjettet pr november la til grunn et positivt resultat på 54,9 MNOK, og resultatavvik pr november er dermed -246,2 MNOK. I november isolert er det et negativ avvik mot budsjett på kun 9,3 MNOK, omtrent på samme nivå som i oktober. Sammendrag av hovedlinjene i regnskapet fremkommer i tabellen under. Periode Denne Periode Faktisk Denne Periode Budsjett Denne Periode Avvik Budsjett Hittil Faktisk Hittil Budsjett Hittil Avvik Budsjett % avvik Hittil 2010 % endring 2011 SUM DRIFTSINNTEKTER % % Varekostnader % % Innleie % % Lønnskostnader % % Avskrivningskostnader % % Andre driftskostnader % % Netto finans kostnader % % SUM kostander (inkl. finans) % % ORDINÆRT RESULTAT % % Av tabellen ovenfor går det frem at driftsinntektene er har økte med 4 %, og driftskostnader har økt med 7 % sammenlignet med regnskap for samme periode forrige år. Inntektene er så langt viser totalt sett et negativ avvik mot budsjett på 19,9 MNOK, mindre enn 1 % avvik. Kostnadene inklusive finans viser et negativ avvik mot budsjett på 226,3 MNOK, et avvik på 4 % målt mot budsjett. Varekostnader er 81,0 MNOK over budsjett pr november. Avvik i forhold til budsjett skyldes hovedsakelig dyre biologiske legemidler og konsern interne gjestepasientkostnader, hvorav gjestepasient kostnader fra OUS er hovedutfordring. Hittil i år er det et overforbruk på lønn på 130,8 MNOK. Lønnskostnader i november er lavere enn budsjettert, og overforbruk er på 8,9 MNOK, et avvik på ca 2,3 %. Tiltak for å redusere lønnsforbruk begynt å vise resultater i oktober, og trenden er positiv. Se 1,8 for utvikling av årsverk. I tillegg til generelle overforbruk på fastlønn og vikarer, skyldes det høye kostnadsnivå hittil i år følgende: Omstillingstiltak er budsjetterte hovedsakelig som reduksjon i lønnskostnader. Pr november er det budsjettert med 124,3 MNOK i reduserte lønnskostnader i-fm omstilling. Innføring av omstillingstiltak krever store tidskrevende prosesser, og resultater av dette arbeid er sterk forsinket i forhold til plan.

4 4 Lønnsoppgjøret i 2011 er høyere enn det som ble forutsatt i Statsbudsjettet, og merkostnad for året er beregnet til ca 35 MNOK. Andre driftskostnader viser pr november et avvik på 31,5 MNOK ut over budsjett. Det negative avviket skyldes i hovedsak høyere forbruk av tjenester fra SykehusPartner, og økte kostnader på energi. November isolert viser et positiv avvik på 7,1 MNOK, hovedsakelig pga lavere avskrivningskostnader enn budsjettert. Det er pr november foretatt uspesifisert kostnadsavsetninger på 9 MNOK som inngår i dette avviket. Tabellen under spesifiserer regnskapsmessig rapportering til HSØ RHF pr november. Periode Denne Periode Faktisk Denne Periode Budsjett Denne Periode Avvik Budsjett Hittil Faktisk Hittil Budsjett Hittil Avvik Budsjett Basisramme % % % avvik Hittil 2010 % endring 2011 ISF inntekter egne pasienter og poliklinikk % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % Gjestepasient inntekter % % Polikliniske inntekter % % Tilskudd og andre % % driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER % % Kjøp av offentlige helsetjenester % % Kjøp av private helsetjenester % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen Konserninterne gjestepasientkostnader % % % % Innleie % % Lønnskostnader % % Avskrivningskostnader % % Andre driftskostnader % % SUM DRIFTSKOSTNADER % % DRIFTSRESULTAT % % Netto finans kostnader % % ORDINÆRT RESULTAT % % Poster som har spesiell betydning for vurdering av resultat og i risikovurderingen som er gjennomført i forbindelse med oktober rapporteringen er: ISF-relaterte inntekter Gjestepasient inntekter Varekostnader herunder spesielt høykostmedisin Konserninterne gjestepasient kostnader Lønnskostnader - herunder lønnsoppgjør Andre driftskostnader - spesielt tjenester fra sykehuspartner Nærmere om gjestepasientområdet Det er etablert faktureringsordninger når det gjelder pasientmobilitet både internt i foretaksgruppen HSØ og mellom VV HF og foretak i andre helseregioner. VV HF sitt kjøp og salg av plasser mot andre regioner viser pr november en netto kostnad på 416,7 MNOK.

5 5 Dette gir et negativt avvik mot budsjettet på 95,8 MNOK. November isolert viser et negativ avvik på 19,5 MNOK. I budsjett for 2011 for interne gjestepasientkostnader innad i HSØ er det forutsatt reduserte gjestepasientkostnader som resultat av endrede pasientstrømmer i hovedstadsprosessen. Hittil i år er det ingen nedgang i gjestepasientkostnader i forhold til 2010 nivå, heller ikke mot OUS. Kjøp av gjestepasientplasser fra OUS pr november er 45,1 MNOK mer enn budsjettert, og 25,7 MNOK mer enn i samme periode i fjor. I november er kjøp fra OUS ca 13 MNOK mer enn budsjettert. Kjøp av gjestepasient plasser fra andre foretak innenfor konsernet er i tråd med budsjettert i november. Samlet viser konsern intern gjestepasientkostnader et negativt avvik på 47,6 MNOK hittil i år. Gjestepasientinntekter er ca 45,4 MNOK lavere enn budsjettert hittil i år. Av dette avvik er 39,1 MNOK knyttet til konsern interne gjestepasienter. 1.2 Resultatavvik pr klinikk Tabellen under viser akkumulert avvik pr klinikk, på henholdsvis inntekter, kostnader og totalt avvik. Periode Inntekter Kostnader inkl finans Klinikk avvik hittil i år % avvik avvik hittil i år % avvik Sum avvik Kirurgisk klinikk % % Kvinne og Barneklinikken % % Medisinsk klinikk % % Klinikk for intern service % % Psykisk Helse og Rus % % Klinikk for medisinsk diagnostikk % % Administrasjon, Stabene % % Sentrale Avsetninger % % VVHF % % De klinikker/områder som har betydelige negative avvik knyttet til kostnadene akkumulert pr november: Kirurgisk klinikk (-8 %) Medisinsk klinikk (-9 %) Sentrale avsetninger (-3 %) Klinikk for medisinsk diagnostikk (-5 %) De største avvikene ved klinikkene på kostnadssiden gjelder lønn, varekostnader samt økte kostnader fakturert fra SykehusPartner. For nærmere kommentarer av klinikkvise avvik vises til vedlagte rapporter fra klinikkene.

6 6 Sentrale avsetninger i tabellen over inkluderer bokføring av overordnet VV HF transaksjoner, inklusive ISF-inntekter, gjestepasient inntekter og kostnader, biologisk legemidler, avskrivninger, netto finanskostnader, og overforbruk på E-helse (SykehusPartner). Det fremkommer betydelige avvik knyttet til ISF-inntekter, gjestepasientkostnader, varekostnader (biologisk legemidler) og IKT kostnader pr november. Administrasjon og stabsområdet viser et resultat pr november som er 7,1 MNOK bedre enn budsjettert. 1.3 Lønnsavvik pr klinikk Periode Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Offentlige tilskudd og refusjoner Annen lønn SUM Lønnskostnader Kirurgisk klinikk Kvinne og Barneklinikken Medisinsk klinikk Klinikk for intern service Psykisk Helse og Rus Klinikk for medisinsk diagnostikk Administrasjon, Stabene Sentrale Avsetninger VVHF Total avvik på lønn er -130,8 MNOK, eller -3,4 %. Det er overforbruk på fast lønn og vikarer på 128,5 MNOK, og et negativ avvik på variabel lønn på 17,2 MNOK. Offentlig tilskudd og refusjoner viser et positivt avvik på 5,0 MNOK i forhold til budsjett. De største avvikene mot budsjettet fremkommer i Medisinsk klinikk og Kirurgisk klinikk, som viser negative avvik mot budsjettet på henholdsvis 75,7 MNOK og 64,1 MNOK. Omstillingsutfordring i 2011 er hovedsakelig budsjettert som en reduksjon i lønnskostnader. Akkumulert pr november er det budsjettert med 124,3 MNOK i reduserte lønnskostnader knyttet til omstillingsutfordringen. Dette påvirker avvikene betydelig. Inkludert i dette er de sykehusviseprosjekter med mål om 80 MNOK i innsparinger og iverksettes med virkning fra april Prosjektene ble først overført klinikkene i juni 2011, noe som medfører at reelle innsparinger påvirker regnskapene først fra september og deretter økende etter hvert som det enkelte løsningsforslag har blitt sikret gjennomføring. Effektene i 2011 blir således betydelig lavere enn behov. VV HF kompenserte for 7 MNOK i økte lønnskostnader i-fm hendelsen 22. juli i tråd med konglig resolusjon av 16. september. Refusjonen inngår i regnskapet. Pr november er alle store lønnsoppgjør effektuert, og det er avsatt for effektene av samtlige oppgjør. Budsjettmidler for årets oppgjør er fordelt klinikkene, men totale budsjettmidler er

7 7 ca 35 MNOK mindre enn faktisk kostnadsøkning i 2011 fra oppgjørene. Effektuering av årets lønnsoppgjør gir derfor klinikkene et samlet negativ avvik på om lag 31 MNOK pr november. 1.4 Konsulenter og innleie Akkumulert pr november er det brukt 20,2 MNOK mer på konsulenter og innleie enn budsjettert. Overforbruk knyttet til faktureringen fra Sykehuspartner er på til sammen 17,9 MNOK (henholdsvis 12,9 MNOK IKT og 5,0 MNOK HR). Dette er et risikoområde for VV HF. Det er i høst gjennomført en telling av arbeidsflater (PC) for hele foretaket for å se på mulig besparing på IKT. Denne tellingen er under vurdering av Sykehuspartner og gir indikasjoner på reduksjon av risikoområdet. Avtalen med Sykehuspartner følges fortsatt nøye opp med tanke på andre tiltak for å bremse kostnadsutvikling innen dette området. I tillegg til de Sykehuspartner kostnader som er inkluderte i regnskap pr november, har VV HF mottatt et krav for januar-september på 13,9 MNOK fra Sykehuspartner i-fm DIPS prosjektet. Kravet gir en estimert merkostnad for året på 18,6 MNOK. Kravet bestrides av VV HF og er tatt opp med HSØ. Det er usikkerhet knyttet til kravet. 1.5 Likviditet og investeringer Pr 30. november var trekk på driftskreditten MNOK. Trekket er 16 MNOK mindre enn budsjettert. I august ble VV HFs driftskreditt utvidet med 75 MNOK til MNOK. Driftskreditten er utvidet med ytterligere 65 MNOK til MNOK i oktober. Økning i driftskreditten gjør at VVHF likviditets situasjon er stram men under kontroll. Likviditetsutvikling Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Faktisk Budsjett Prognose Driftskreditt Likviditetsutfordringen skyldes flere forhold, men den negative resultatutviklingen er hovedforklaringen. I tillegg er det budsjettert med positiv likviditet på 36 MNOK i forbindelse med salg av eiendom, uten at dette har blitt realisert som forventet. Høstens

8 8 utfordringer skyldes også likviditetsmessig utbetalinger i forbindelse med reguleringspremie på pensjon. Det fremkommer av styringsregimet i HSØ RHF at likviditetsmangel som skriver seg fra underskudd i driften må tas hensyn til i samband med vurdering av investeringsevnen. Salg av eiendom kan komme i tillegg, men fordrer da et positivt resultat. Likviditetsmessige risiko i driften som følger av de prognoser som foreligger, gir dermed føring på når i tid foretaket kan fatte beslutninger om iverksette nye investeringer. 1.6 Investeringer Hittil i år er det gjennomført utbetalinger innenfor investeringsområdet på totalt 122,9 MNOK. Dette er 92,8 MNOK mindre enn budsjettert, og 6,7 MNOK mer enn på samme periode i fjor. Det største avviket i forhold til budsjettet fremkommer innenfor bygg og anlegg, hvor det er investert 74,1 MNOK mindre enn budsjettert. Det er brukt 6,8 MNOK mindre enn budsjettert på MTU investeringer, og 11,9 MNOK mindre på øvrige investeringer. Årsprognosen viser totale investeringer på 161,2 MNOK mot budsjett på 253,2 MNOK. Av de 161 MNOK i estimat 2011, utgjør ca 93 MNOK investeringer som følge av hovedstadsprosessen. Estimatet gir en forventet investeringsreduksjon på 92,0 MNOK i forhold til budsjett, og er i overensstemmelse med de tiltak som er iverksatt for å forbedre VV HFs likviditetsutfordring. 1.7 Innsatsstyrt finansieringer av somatisk aktivitet og somatisk aktivitet pr 30. november 2011 Denne måned Avvik mot budsjett Hittil i år Avvik mot budsjett Hittil 2010 Oversikt under fremstiller samlet investeringer for VVHF: pr 30. november 2011 Hittil Budsjett Avvik % Estimat Årsbudsjett Avvik avvik % i år hittil i år hittil i år avvik for året Bygg & anlegg ,6 % ,7 % MTU ,5 % ,4 % Andre ,1 % ,9 % Sum ,0 % ,3 % Sum ,8 % ,6 % Årsbudsjett Årsestimat DRG poeng dag og døgn ,4 % DRG poeng poliklinikk ,6 % SUM DRG-poeng ,5 % Gjennomsnittlig liggetid 4,1 0,0 4,1 0,0 4,2 4,1 4,1 0,0 % Antall utskrevne pasienter døgnbehandling ,2 % Antall liggedøgn - døgnbehandling ,5 % Antall dagopphold ,0 % Antall poliklinisk konsultasjoner ,8 % % avvik

9 9 Samlet er aktiviteten målt i antall DRG-poeng 3392 poeng bak budsjettet, og 856 poeng mindre enn ved samme periode i Antall DRG-poeng i november er 392 mindre enn budsjett. Aktivitetstall pr november inkluderer estimert verdi av DRG 470, dvs. ikke ferdigstilt koding av pasientopphold. Pr november er det avsatt 415 DRG-poeng for ikke ferdigstilt koding. I tillegg er det avsatt 252 DRG-poeng til glidning (periodisering). Total verdi av avsatt DRGpoeng pr november er 9,9 MNOK. Det er en forvridning av aktivitet fra døgn- og dagopphold til poliklinikk. Antall liggedøgn er bak budsjett, og 4437 bak samme periode i Antall dagopphold er 13 foran budsjett, og 1317 mer enn samme periode i fjor. Antall poliklinisk konsultasjoner økte med i forhold til budsjett, og i forhold til samme periode i Årsestimat for sum DRG-poeng er satt til poeng, 3,5 % mindre enn budsjettert. Reduksjon i forhold til årsbudsjett skyldes en kombinasjon av endret DRG-takster (grupper effekt), redusert aktivitet og vridning fra døgn til dag. Det er estimert en reduksjon i både antall liggedøgn og antall utskrevne pasienter døgnbehandling i forhold til budsjett. Kun antall polikliniske konsultasjoner viser en økning i forhold til budsjett. Estimatet er redusert med 1192 DRG-poeng i forhold til oktober prognosen. Reduksjonen begrunnes i lavere aktivitet i november enn forventet, og reduserer estimert ISF-inntekter med 17 MNOK. Det er liten risiko knyttet til årsestimatet. Total antall DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Faktisk 2011 Estimat 2011 Budsjett 2011 Faktisk 2010 Grafen over viser at DRG-poeng i 2011 ligger totalt sett under budsjett, og litt under samme periode i Utvikling pr måned har fulgte budsjettkurven frem til september i år. DRGproduksjon i oktober og november er betydelig lavere enn budsjettert.

10 Medarbeidere status desember Utvikling totale månedsverk til og med desember 2011 (fast og variable månedsverk) Brutto månedsverk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Etterslepet av utbetaling etter ferieavvikling flater ut. Oktober og november viser en markant reduksjon i forhold til september nivå, og ligger på tilsvarende nivå som 2011 i perioden fra og med oktober. I desember øker brutto månedsverk med 63 årsverk, i all hovedsak som følge av variabel lønn, men ligger fortsatt under nivået for oktober. Den andelsvis største økningen er innenfor teknisk/forsyningspersonell. En økning i sykefraværet i september/oktober kan gi noe av forklaringen på økt utbetalt variabel lønn. Den interne daglige oppfølgingen av bemanningsforbruk ved seksjonene startet 1. september og fortsetter ut året. Registreringen gjennomføres i hele organisasjonen, og er et verktøy for å gi leder en tidligere informasjon på forbrukt variabel lønn. Rapporteringen følges opp i linjen. HR-rådgiver ser ukentlig igjennom alle rapporteringsskjemaene og kontakter seksjoner der avvikene er store. Hovedhensikten med registreringen er å få kontroll på variabel lønn samt å bevisstgjøre forbruket. Ekstraordinær rapportering til Helse Sør-Øst fortsetter og iverksatte tiltak for nedbemanning følges opp og konkretiseres. Tiltakene kommer som følge av blant annet nedsatte partssammensatte arbeidsgrupper som ser på nye bemanningsplaner, samarbeidsformer og organisering ved flere enheter. Hovedpunkter for å redusere negative avvik i bemanning er inndragning av ledige faste stillinger ved turnover, avvikling av midlertidige stillinger og redusert bruk av variabel lønn. Fokus på månedsverkutvikling holdes høyt oppe i alle nivåer i organisasjonen, og tallene indikerer at oppfølgingen gir ønskede resultater.

11 11 Stillingsutvalget Antall søknader behandlet Antall søknader behandlet og avslått Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Kvinne/barn klinikk Klinikk for medisinsk diagnostikk PHR KIS 80 8 Administrasjon 39 3 Pilot 1 0 Totalt Stillingsutvalget har pr 7. desember behandlet 1813 søknader i stillingsutvalget. Av disse er 55 avslått. De fleste søknader gjelder turnusstillinger enten faste eller vikariater som inngår i klinikkenes bemanningsplaner. Utvikling sykefravær ,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 7,6 5,3 7,9 5,5 Utvikling i sykefravær Vestre Viken HF 6,4 4,8 7,3 7,2 5,5 5,5 7,7 5,8 7,9 6,2 6,7 4,9 7,6 5,2 8,0 8,0 5,4 5,6 8,9 8,8 8,5 6,1 6,1 6,0 8,4 6,2 7,4 7,8 5,8 5,9 7,4 5,7 6,6 5,2 6,1 6,7 4,4 4,5 7,0 4,8 4,0 3,0 2,0 2,3 2,4 1,6 1,8 1,7 1,8 1,7 1,8 2,4 2,5 2,4 2,8 2,7 2,5 2,2 1,7 1,9 1,7 1,4 1,6 2,2 2,1 1,0 Totalt VVHF Alle fraværslengder Totalt VVHF Korttid - Totalt VVHF Langtid Siste sykefraværstall er for oktober og er på totalt 7 %, hvorav korttidsfraværet er 2,1 % langtidsfraværet er 4,9 %.

12 12 Det er en liten økning i sykefraværet sammenlignet med september, men godt under snitt for hele året (totalt 7,7 %). Økningen er i sin helhet i langtidsfraværet, mens korttidsfraværet (mindre enn 16 dager) er redusert. Betydelig økning i bruk av tidlig intervenering av Bedriftshelsetjenesten sammenlignet med tidligere. Spesielt i sammenheng med dialogmøte 1. Det er for tidlig å måle noen direkte effekt av dette ennå. Samarbeidet med NAV fortsetter og alle klinikkene har egne kontakter fra NAV. Arbeidslivssenter støtter ledere i nærværsarbeidet. 1.9 Kvalitets- og styringsindikatorer pr 30. november 2011 Hittil i år Hittil i fjor Andel korridorpasienter 2,4 % 2,7 % ~ 0 % -2,4 % Andel liggedøgn utskrivingsklare Somatikk 4,8 % 3,9 % Andel fristbrudd - rettighetspasienter 17,7 % 25,9 % ~ 0 % -17,7 % Andel korridorpasienter 0,6 % 0,1 % ~ 0 % -0,6 % Andel liggedøgn utskrivingsklare PH 0,6 % 0,7 % Mål 2011 Andel fristbrudd - rettighetspasienter 4,5 % 11,0 % ~ 0 % -4,5 % Andel fristbrudd - rettighetspasienter TSB 4,7 % 29,4 % ~ 0 % -4,7 % Avvik ift mål Vurdering Trend Andel korridorpasienter Andel korridorpasienter for somatikk i november er 2,5 %. Dette innebærer at til sammen 517 pasienter i løpet av november har opplevd å ligge på korridor på måletidspunktet kl. 07 om morgenen. Siden april 2011 har det bare vært mindre svingninger i denne indikatoren. Ved akuttavdelingene i psykisk helsevern har 2 pasienter blitt registrert som korridorpasient siste måned. Fristbrudd Gjennom sommeren og høsten 2011 er det oppnådd vesentlig reduksjon av andel fristbrudd. For hele Vestre Viken HF er andel fristbrudd i november 5,2 % for somatikk, 1,3 % for psykisk helsevern og 3,6 % for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. På grunn av den høye andelen fristbrudd for somatikk i første delen av året er gjennomsnittet hittil i år 17,7 % for somatikk, men tallet er lite relevant for den aktuelle situasjonen nå.

13 13 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % -10,0 % Jan Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Somatikk 2011 Psyk 2011 RUS 2011 Somatikk 2010 Psyk 2010 RUS 2010 Figur 1: Utvikling av andel fristbrudd i 2010 og 2011 Utvikling av sum antall fristbrudd på den datoen rapporten kjøres faller fortsatt slik det fremgår av figuren nedenfor. Dette er en måling som også omfatter gamle fristbrudd som er eldre enn den aktuelle rapporteringsmåneden. Resultatene viser at målet om null fristbrudd ved utgangen av 2011 er innen rekkevidde Vestre Viken HF Antall Fristbrudd Su Figur 2: Utvikling av antall fristbrudd i 2011

14 14 Liggedøgn utskrivningsklare pasienter Resultatet siste måned var 4,9 % i somatikken og 0,1 % innen psykisk helse og rus. Dette svarer til henholdsvis 1071 og 7 liggedøgn i november. Til sammenligning var gjennomsnittsnivået for hele 2010 på 3,6 %. Det er stor variasjon mellom bostedskommunene i forhold til antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter. Variasjonen er større enn ulikheten i folketall. En rapport om antall utskrivningsklare pasienter sendes hver enkelt kommune månedlig. Ventetider Eier har satt et mål om at ventetider for pasienter med ett til prioritert helsehjelp skal ned til 65 dager. Avviklet ventetid er gradvis redusert fra januar til juli 2011 ned mot måltallet. Etter sommerferien økte avviklet ventetid for så å reduseres noe siste måned. I november er avviklet ventetid i gjennomsnitt 81 dager. For pasienter med rett til prioritert helsehjelp er avviklet ventetid i oktober i gjennomsnitt 61 dager. Ventetid for kreftbehandling For behandling de tre kreftformene tykktarmskreft, lungekreft og brystkreft er median ventetid på oppstart av behandling 16 virkedager. Dette er kortere enn den nasjonale målsettingen på 20 dager.

15 15 2 Omstillingsutfordring Omstillingstiltak for VVHS i budsjett 2011 kan fordeles i 3 grupper: omstillingstiltak i forbindelse med budsjett utfordring, de somatiske sykehus prosjekter, og tiltak for å sikre riktig styringsfart inn i Tiltakspakke 1 Omstillingstiltak i forbindelse med budsjett utfordring opprinnelig budsjett 2011 Det ble budsjettert med omstillingsutfordringer fordelt på klinikkene på til sammen 90 MNOK i Omstillingsutfordringen er hovedsakelig budsjettert som en reduksjon av lønnskostnader med virkning fra og med januar Per november er denne utfordring budsjettert som en reduksjon av lønnskostnader på 124,3 MNOK. Forventet effekt av tiltakene i 2011 er 70 MNOK fordelt på flere resultat linjer (mange av tiltakene treffer andre kostnader enn lønn). Tiltakspakke 2 Somatiske sykehus prosjekter med mer vedtatt på styremøte i juni 2011 De 4 somatiske sykehusprosjekter ble etablert for å støtte klinikkene i arbeidet med den samlede omstillingen i budsjettet. Informasjon om fremdrift og bakgrunn på disse prosjekter finnes i 3.2. Prosjektene hadde mål om å realisere omstilling med en verdi på 80 MNOK. En samlet vurdering av prosjektforslagene i juni reduserte forventet helårs økonomiske effekter av prosjektene til om lag 32,2 MNOK, og en reduksjon på 45,6 årsverk. Prosjektene forventes igangsatt i løpet av høsten 2011, og forventet innsparing i 2011 er estimerte til kun ca 7,4 MNOK, og innsparing totalt er estimerte til ca 38,6 MNOK. I tillegg til de somatiske sykehusprosjekter inkluderer tiltakspakke 2 kostnadsreduksjoner på til samme 50,1 MNOK fordelt på de øvrige klinikker. Av dette er det forventet å realisere 41 MNOK i faktisk kostnadsbesparelser i 2011, fordelt på flere resultat linjer. Endret styringsfart inn i 2012 For å sikre riktig styringsfart inn i 2012 har administrerende direktør i juni gitt nye rammer for årsverk til klinikkene basert på utfordringsbilde pr mai. Behov for innsparing knyttet til reduserte årsverk skal i hovedsak tas ut i grunnbemanningen. Omstillingsutfordringen ved den enkelte klinikk er basert på klinikkens prognose pr mai. Klinikkene prognoser pr mai inkluderer forventet innsparing i-fm budsjettert tiltakspakker. I tillegg til estimat, inkluderer omstillingsutfordringer klinikkens andel av økonomiske avvik i fellesøkonomien baserte på vurderinger gjort i forbindelse med fastsetting av estimat. Felles økonomiske utfordringer gjelder avvik knyttet til gjestepasientkostnader, IKT kostnader, høykostmedisin m.v. Total omstillingsbehov for å sikre riktig styringsfart inn i 2012 ble beregnet til en innsparing av 227,6 MNOK på årsbasis. Estimert faktisk besparelser pr år basert på klinikkenes konkrete planer for å redusere årsverks og kostnader er 126,7 MNOK. Årsestimat pr november er -212 MNOK, med et negativ avvik mot budsjett på 283 MNOK. Estimat avvik pr november 93 MNOK mer enn pr mai. Dette påvirker utfordringsbildet og øker innsparingsbehov ut over det som er inkludert i tiltakene for å sikre endret styringsfart inn i 2012.

16 16 I tabellen under fremgår total omstillingsbehovet fordelt på pr klinikker og pr tiltakspakke. Som det fremgår i tabellen, er totalt forventet årseffekt i 2011 og 2012 av budsjettert tiltak ca 157,4 MNOK mot budsjett på 220,1 MNOK. Av dette vil 118,6 MNOK realiseres i løpet av Tiltak for å redusere styringsfart inn i 2012 vil i stor grad først gir besparelser i Klinikkene har fortsatt en uløst utfordring på 100,9 MNOK for å oppnå riktig styringsfart inn i 2012, og på 61,9 MNOK i-ft budsjetterte tiltak. Tiltaksarbeid har ikke gitt ønsket resultater i Klinikk Plan effekt (1000 kr) Plan årsverksreduksjon Status fremdrift Estimat 2011 (1000 kr) Estimat årsverk 2011 Estimat 2012 (1000 kr) Estimat årsverk 2012 Uløst effekt (1000kr) Tiltak inkludert i budsjett 2011: Kirurgisk klinikk , , , Kvinne/barn klinikk , , ,0 - Medisinsk klinikk , , , Klinikk for intern service , ,0-0, Klinikk for rus og psykiatri , ,0-0, Klinikk for medisinsk diagnostikk , ,0-0,0 800 Stab og støtte , ,8-0,0 - Tiltakspakke , , , Kirurgisk klinikk , , , Kvinne/barn klinikk ,0 3-0, , Medisinsk klinikk , , , Klinikk for intern service , ,0-0, Klinikk for rus og psykiatri , ,0-0, Klinikk for medisinsk diagnostikk , , ,0 600 Stab og støtte , ,2-0,0 - Tiltakspakke , , , Sum tiltak inkludert i budsjett , , , Tiltak for å redusere styringsfart inn i 2012 ut i fra estimat pr mai Kirurgisk klinikk , , , Kvinne/barn klinikk , , , Medisinsk klinikk , , , Klinikk for intern service , , ,4 1 Klinikk for rus og psykiatri , , ,7 - Klinikk for medisinsk diagnostikk ,9 1-0, ,9 - Stab og støtte , , ,8 - Styringsfart inn i , , ,

17 17 3 Arbeidet med årsverksreduksjoner 3.1 Redusert årsverk i forbindelse med tiltakspakker Klinikkene har pr november utarbeidet detaljerte planer over årsverksreduksjoner i-fm tiltaksarbeid (tiltakspakker 1 og 2, samt endret styringsfart inn i 2012). Tabellen under viser gjennomført og forventet bemanningsreduksjoner pr klinikk. Planlagte SUM T.o.m. Jan Feb Senere reduksjoner årsverk Nov Des KIR 67,9 19,3-17,9-30,8 KBK 22,0 1,0 2,0 19,0 - - MED 124,4 48,4 2,0 73,8 - - PHR 1,0 1, KMD 15,9-0,4 15,5 - - KIS 10,7 1,3 1,0 8,4 - - Stab 27,7 19,9 0,8 7,0 - - VVHF 269,4 90,8 6,2 141,5-30,8 Samlet har klinikkene nå definert 269,4 årsverk som er fordelt på ledernivå 3 for videre oppfølging. Detaljert status pr klinikk fremgår av klinikkvise vedlegg til denne styresaken. Administrerende direktør har valgt å legge til grunn følgende rammer for det videre arbeidet høsten 2011 med nedbemanning i VV HF: Årsverksreduksjonene skal være konkretisert ned på laveste ledernivå (seksjonsleder) Årsverksreduksjonene skal senest være iverksatt innen utgangen av 2011 Årsverksreduksjonene skal i hovedsak tas ut i grunnbemanningen Årsverksreduksjoner skal gjennomføres i henhold til retningslinjer for omstilling. For ytterligere kommentarer til status ved den enkelte klinikk vises det til klinikkvise vedlegg til denne styresaken. 3.2 Somatiske sykehusprosjekter De 4 somatiske sykehusprosjekter ble etablert for å støtte klinikkene i arbeidet med den samlede omstillingen i budsjettet for 2011 på totalt 220 MNOK. På styremøte 3. mars 2011 ble det knyttet konkret mål om å realisere omstilling gjennom arbeidet i disse prosjektene med en verdi på 80 MNOK. I styremøte 27. juni 2011 ble en samlet vurdering av prosjektforslagene fremlagte, og prosjektene ble besluttet overdratt til linjen for gjennomføring. I styresak 062/2011 fremgår det at de forventet økonomiske effekter av tiltakene gir en helårseffekt på om lag 32,2 MNOK, og en reduksjon på 45,6 årsverk. Tiltakene fra prosjektene igangsettes i løpet av høsten 2011, og forventet innsparing i 2011 er estimerte til ca 7,4 MNOK. Beregnet årseffekt er 37,8 MNOK og en reduksjon på 58,2 årsverk. I tillegg kommer reduksjon av ytterligere 5,5 årsverk som videre prosjektarbeid har identifisert at er mulig å redusere.

18 18 Ringerike sykehus: Overgang fra døgn- til dagbehandling og effektiv bruk av senger ved Ringerike sykehus Omstilling omfatter opprettelse av SDI-enhet og 12 hotellsenger samt styrking av kompetanse i akuttmottak. Dette muliggjør en reduksjon av 18 kirurgiske og medisinske døgnsenger, driftet av medisinsk avdeling, RS. Tiltakene medfører en samlet reduksjon på 18,4 årsverk. Åpning av hotell, etablering av SDI enhet og reduksjon av døgnsenger ble sluttført i uke 47. Omstillingen medfører en årlig kostnadsreduksjon på 12,2 MNOK. Drammen sykehus: Overgang fra døgn- til dagbehandling og effektiv bruk av senger ved Drammen sykehus inkl. opprettelse av observasjonspost. Omorganisering av medisinske sengeposter og etablering av observasjonspost driftet av medisinsk avdeling medfører nedtak av 5 medisinske senger og en årsverksreduksjon på 6,36. Endringer i hotelldrift og samdrift mellom gynekologisk og kirurgisk sengepost medfører et samlet nedtak av 7 senger og en årsverksreduksjon på 9,8. Fremdriftsplan: Senge- og årsverksreduksjonen i Medisinsk klinikk er realisert fra 24.oktober. Senge- og årsverksreduksjon ved Kirurgisk klinikk er realisert fra 1.november. Senge- og årsverksreduksjonen ved Kvinne/barn klinikken er planlagt å ha effekt fra Omstillingen medfører en årlig kostnadsreduksjon på 9,8 MNOK. Kongsberg sykehus: Omlegging av sengepost og etablering av dagpost En av sengepostene skal omlegges til en 4-døgnspost for pasienter til planlagt kirurgi og det etableres en felles medisinsk-kirurgisk sengepost med kontinuerlig drift. Dagbehandling innen medisin og kirurgi omorganiseres også. Det er tidligere beregnet at omlegging gir 7 årsverk i reduksjon og årlig kostnadsreduksjon på 5,4 MNOK. I det videre arbeid har det blitt identifisert en mulig årsverksreduksjon på ytterligere 4,5 årsverk. Implementeringen var planlagt til november. Det er imidlertid oppstått noen forsinkelser i tidsplanen. I tillegg vil den vedtatte oppgradering av operasjonsstua medføre endringer i drift i tiden resten av året. Oppgraderingen krever redusert drift på operasjonsstuene i noen tid før jul og noe utover i januar Det legger opp til en økt aktivitet i de nærmeste ukene for å kompensere for denne reduserte driften. Det er derfor nødvendig å opprettholde senger også i helgene i noen uker til, samt at det lages en hjelpeturnus i ukene før jul. Det medfører reduksjon i 2 årsverk fra november og de øvrige årsverkene fra januar Det vil bli avviklet restferie uten bruk av vikarer i ukene med redusert aktivitet, som vil redusere kostnader sammenliknet med ordinær drift i denne perioden. De arealmessige omleggingene viser seg å bli mer kostnadskrevende enn opprinnelig beregnet, og krever investeringsmidler utover det som er tilgjengelig hittil.

19 19 Bærum sykehus: Etablering av en observasjonspost og endring i sengepost drift Etablering av observasjonspost vil gi en reduksjon i senger både i medisinsk og kirurgisk klinikk. Gynekologisk sengepost går over til 5-døgnsdrift. Ved kirurgisk avdeling slås de to sengepostene sammen til en storpost. Det krever samlokalisering. Det er beregnet en årsverksreduksjon på 16,6 og en årlig kostnadsreduksjon på 10,4 MNOK. Etablering av observasjonspost og sammenslåing av de to kirurgiske sengepostene krever en god del arealmessige forandringer, men noe av effektene kan tas ut uavhengig av dette. Tidsplanen for ombygginger er i dag at de kirurgiske sengepostene kan samlokaliseres og således slås sammen fra februar 2012, mens observasjonsposten først kan tas i bruk i april Det forsøkes å forsere denne tidsplanen, men så langt er dette det realistiske. Tidsplan reduksjon av årsverk: Kirurgisk avdeling: Reduksjon av 4,8 årsverk og reduksjon av 4 senger effektueres fra (samme sengeantall som ved drift i sommer) i påvente av samlokalisering av de to kirurgiske sengeposter. Gynekologisk avdeling: 2,2 årsverk effektueres fra Kirurgisk avdeling: Reduksjon av 5,7 årsverk effektueres når sengeposter er samlokalisert etter ombygging og observasjonspost etablert. Noen effekter kan tas ut ved samlokalisering, noe er avhengig av etablering av observasjonspost. Netto reduksjon på 3,9 årsverk i ortopedisk sengepost og medisinsk korttidspost effektueres når observasjonspost etableres. De arealmessige omleggingene viser seg å bli mer kostnadskrevende enn opprinnelig beregnet, og krever investeringsmidler utover det som er tilgjengelig hittil. 4 Risikovurdering for Vestre Viken HF Det er i forbindelse med rapporteringen for november gjennomført risikovurderinger for alle klinikkene samt for gjestepasientområdet og høykostmedisin m.v. Tabellen under viser summen av risiko som er vurdert i budsjettet for 2011 per november: Risiko vurdering Risiko i-ft budjsett 2011 Kirurgisk klinikk årsestimat -65 Kvinne- og barneklinikken årsestimat -11 Medisinsk klinikk årsestimat -93 Klinikk for Interne Service årsestimat 5 Psykisk Helse og Rus årsestimat -4 Klinikk for Medisinsk Diagnostikk årsestimat -17 Stabene årsestimat 3 Gjestepasienter, høykost msedisin, Sykehuspartner m.fl SUM VVHF -330

20 20 Risikovurderingene synliggjør en samlet risiko for avvik i driftsopplegget for 2011 på inntil 330 MNOK. Risiko ved klinikkene er kommentert nærmere i klinikkvise vedlegg. Risiko for avvik i budsjett 2011 er gruppert i følgende hovedkategorier: Gjestepasienter Risiko knyttet til både gjestepasientinntekter og gjestepasientkostnader, spesielt i-fm hovedstadsprosessen og endringer i pasient strømmer. Lavere gjestepasientinntekter enn budsjettert hittil i år gjør at risiko vurderes til 50 MNOK. Høyere gjestepasientkostnader en budsjettert hittil går at risiko for økte kostnader er satt til 56 MNOK. Total risiko i forhold til gjestepasienter i estimatet er satt til er 106 MNOK. Dette er 16 MNOK mer enn pr oktober. Risiko i-fm gjestepasienter er reflekterte i prognosen, og risiko for at estimatet er for lavt vurderes som liten. Høykostmedisin Høykostmedisin er et risikoområde i budsjettet. Det er iverksatt tiltak for å redusere risiko her, spesielt knyttet til refusjoner. Høyt kostnadsnivå hittil i år gjør at total risiko i estimatet er satt til 30 MNOK. Risiko i-fm høykostmedisin er reflekterte i prognosen. Driftsinntekter Risiko for lavere inntekt enn forutsatt pga redusert aktivitet i-fm hovedstadsprosessen, generelt lavere aktivitet enn forutsatt i budsjettet (risiko 20 MNOK), endret DRG-vekter (grupper effekt er estimert til ca 35 MNOK), og mindre inntekter i-fm med salg av eiendom enn budsjettert (budsjettert med 30 MNOK). Risiko knyttet til driftsinnekter er synliggjort i prognosen med 47 MNOK. Lønnsområdet Lønnsområdet viser et negativ avvik på 130,8 MNOK i forhold til budsjett hittil i år. Totalt årsverk redusert i forhold til tidligere perioder, men reduksjonen er forsinket og gjør at effektene av omstillingsprosjektene vil kun gi effekt sent i året. Lønnsoppgjør overstiger forutsetninger i statsbudsjett på 3,25 %, med ca 35 MNOK. Total risiko vurderes til ca 167 MNOK, og er synliggjort i prognosen. Energi/husleie Energi viser store avvik hittil i år og er et betydelig risikoområde i budsjettet for Risikovurderingen endres ikke foreløpig. SykehusPartner Det foreligger betydelig avvik mellom hva som er budsjettert når det gjelder kjøp av IKT tjenester fra Sykehuspartner og kostnader bokført. Totalt vurdert risiko knyttet til ordinær Sykehuspartner regninger er på 40 MNOK. Tiltak for å redusere avvik er iverksatt. I tillegg er det mottatt et krav fra Sykehuspartner i-fm DIPS som bestrides av VVHF. Kravet øker risiko i-fm SykehusPartner med 18,6 MNOK. 5 Prognose Vestre Viken HF VV HF har rapportert prognose til eier på -212 MNOK fra ordinær drift for Dette er 283 MNOK svakere enn budsjett. Prognosen er uendret fra oktober prognosen.

21 21 Periode Regnskap Hittil i år Året Utvikling ut året Avvik Budsjett Årsbudsjett Årsestimat Avvik Budsjett Inntekter 5 944,3-19, , ,8-23,3 Varekostnader 1 161,7-81, , ,0-86,0 Innleie 34,0-4,0 32,9 37,9-5,0 Lønn 3 998,2-130, , ,6-167,0 ADK 895,4-19,1 957,7 968,5-10,7 Finans 46,2 8,7 59,9 50,9 9,0 Sum Kostnader 6 135,5-226, , ,8-259,7 Resultat MNOK -191,2-246,2 71,0-212,0-283,0 Følgende vurderinger er lagt til grunn ved fastsettelse av estimat for året: ISF-inntekter pr november er 48 MNOK bak budsjett. Det er lagt til grunn i estimatet at ISF-inntekter i desember vil være i tråd med budsjett. ISF inntekter forventes å være 47 MNOK bak budsjett på årsbasis. Gjestepasientinntekter er pr november 45 MNOK bak budsjett. Det estimeres at gjestepasientinntekter vil være 52 MNOK mindre enn budsjettert på årsbasis. Varekostnader inkluderer bl.a. høykost medisin og gjestepasientkostnader. Konsernintern gjestepasientkostnader hittil i år er høyere enn budsjett, bl.a. som resultat av forsinket virksomhetsovertakelse i-fm hovedstadsprosessen sammenlignet med forutsetning i opprinelig budsjett. Totalt overforbruk estimeres til ca 50 MNOK på årsbasis. Kostnader i-fm høykost medisin og medikamenter er også høyere enn budsjettert hittil i år, og det estimeres et overforbruk på ca 30 MNOK på årsbasis. Lønnskostnader estimeres til 167 MNOK mer enn budsjett på årsbasis. Budsjett for 2011 forutsetter en reduksjon i lønnkostnader på 138 MNOK i-fm omstillingstiltak, med virkning gjennom hele året. Hittil i år viser lønnskostnadene 131 MNOK mer enn budsjettert. Siden oktober er årsverk redusert i forhold til tidligere perioder. Gjennomføring av omstillingsprosjekter tar tid, og vil først gi reduserte lønnkostnader mot slutten av siste tertial. I tillegg overstiger årets lønnsoppgjør budsjettert nivå på 3,25 % med ca 35 MNOK. Estimert overforbruk på lønn er uendret i forhold til prognose pr oktober. Andre driftskostnader inkluderer en forventet kostnadsøkning på ca 20 MNOK på SykehusPartner tjenester, og ca 10 MNOK på energi og brensel. Avskrivninger estimeres til 14 MNOK lavere enn budsjettert pga lavt investeringsnivå, opprydding i anleggsregisteret, og som konsekvens av at investeringsprosjekter i-fm Hovedstadsprosessen ennå ikke er ferdigstilt og derfor ikke generer avskrivningskostnader. Netto finanskostnader hittil i år er 8,6 MNOK mindre enn budsjettert. Utvikling forventes å fortsette ut året og gir en besparelse på 9 MNOK i forhold til budsjett.

22 22 Alle vesentlige risikoposter er reflekterte i prognosen, og risiko for at årsresultat blir svakere enn -212 MNOK anses som lav. 6 Oppfølging av tiltak i-fm handlingsplan Under behandling av virksomhetsrapportering pr august (styresak 082/11), ble det vedtatt en handlingsplan med tiltak for å forbedre den økonomiske situasjon til VV HF. Styret vurderer den økonomiske situasjon som meget alvorlig og viser til protokoll fra foretaksmøte for Vestre Viken HF 31. august Med umiddelbar virkning iverksettes handlingsplan med følgende tiltak. Status november ved gjennomføring av de vedtatte tiltak oppgis i tabellen nedenfor. Det innføres total stillingsstopp for alle stabsstillinger, drifts- og kontorfaglige stillinger i foretaket. Bestemmelsen gjelder ut året. Plan for reduksjon av årsverk i stabsområdet på totalt 10 % av antall ansatte, både foretaksnivå og i klinikkene. Stopp av alt bygningsmessig driftsvedlikehold ut året der det ikke allerede er inngått bindende avtaler. Bestemmelsen gjelder ut året. Kurs/seminar som er ikke er en del av spesialistutdanningen eller en del av et planlagt videreutdanningsløp utgår i sin helhet. Bestemmelsen gjelder ut året. Alle permisjonssøknader som er innenfor arbeidsgivers styringsrett og som vil påføre foretaket ekstrakostnader eller tapte inntekter skal avslås. Bestemmelsen gjelder ut året. Det skal for øvrige driftsposter utvises stor forsiktighet og anskaffelser av varer og tjenester skal bare gjennomføres der dette er absolutt nødvendig for ivaretakelse av driften. Bestemmelsen gjelder ut året. Styret ønsker at det etableres særskilt oppfølging av ledere for avdelinger hvor årsverkene øker. Tiltak er iverksatt, etablert mål er en reduksjon på 10% (27 årsverk) innen mars Realisert pr november 29 årsverk. Dette er 17 årsverk foran mål per november. For september november det en reduksjon på 44 årsverk i intern service. Dette er 26 årsverk foran plan per november. Det er innført total stillingstopp i stabene. Reduserte vedlikeholdskostnader, -12 mill sammenlignet med 2010, -55 mill sammenlignet med Redusert budsjettavvik i 2011 fra 3 mill til 1,5 mill. Positiv avvik mot budsjett på 2,3 mill etter november Forventet effekt i 2011, reduksjon 7 mill Kurs har et positivt avvik mot budsjett på 14,4 mill etter november Konkretisering av tiltak er vanskelig å definere effekt inkludert i lønnsbudsjettet. Ingen målbar effekt oppnåde blant annet p.g.a. økte Sykehuspartner kostnader i perioden. Fortsatt Sykehuspartner kostnad (både IKT og HR) samt Prehospitale kostnader som er drivere av kostnadsbildet. Ukentlig rapportering av vakter knyttet til vakt- og turnusområde er etablert og følges opp hver uke. Nye fargekoder i prognosemodell gjør oppfølging mer spesifisert. Klinikkledelse tar denne oppfølging alvorlig fortsatt stort fokus i ledermøter og avdelingsmøter. November viser en reduksjon i brutto årsverk siden foregående måned.

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Møte 08. 2014. Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken.

Møte 08. 2014. Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 17. november Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 08. 2014 Møtetype: Møtedato: Møtetid: Møtested: Styremøte 24. november kl.10.00-16.00

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 04. 2015 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møtetype: Styremøte Møtedato: 15. juni Møtetid: kl. 12.00 17.00 Møtested:

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Ledelsesrapport per februar 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør Trykte

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Pr april 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 1 637 1 634 3 4 805 4 795 10 Driftskostnader

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011 Pr mai 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 2 062 2 047 15 4 810 4 795 15 Driftskostnader

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. juni 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Tabellvedlegg

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 1. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Evy Adamsen Odd Oskarsen

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 16. DESEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 16. DESEMBER Styreleder Ketil Holmgren 22.oktober 2008 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ally Nyheim Øyvin Grongstad Ane Kokkvoll

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.8.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Utviklingen i månedsverk i 2. tertial er positiv sammenlignet med samme periode i fjor, og tilsvarer en reduksjon med 40 månedsverk pr mnd.

Utviklingen i månedsverk i 2. tertial er positiv sammenlignet med samme periode i fjor, og tilsvarer en reduksjon med 40 månedsverk pr mnd. Økonomi Styresak nr. 46/08 Styresak 2. tertialrapport 2008 Saksbehandler: Gro Ankill, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Tertialrapport for 2. tertial 2008 for Nordlandssykehuset HF Saksnr.:

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

ÅRSVERKSUTVIKLING 2012

ÅRSVERKSUTVIKLING 2012 ÅRSVERKSUTVIKLING 2012 Innhold VVHF TOTALT... 2 DRAMMEN SYKEHUS... 6 BÆRUM SYKEHUS... 7 RINGERIKE SYKEHUS... 8 KONGSBERG SYKEHUS... 10 PSYKISK HELSE OG RUS... 11 INTERN SERVICE... 12 MEDISINSK DIAGNOSTIK...

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. FEBRUAR

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. FEBRUAR Styreleder Ketil Holmgren 8. januar 2010 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Anita Johnsen Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Møtedato: 25. september 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 68/2012 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4

1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4 April 2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedmål og status... 4 3. Månedsrapport pr divisjon... 7 3.1 Kirurgisk divisjon... 7 3.2 Ortopedisk klinikk... 9 3.3 Medisinsk divisjon... 11 3.4 Kvinneklinikken...

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial 2007

Regnskapsrapport 1. tertial 2007 Vår dato: Vår referanse: 22. mai 2007 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomikonsulent Torunn Engum Kopi til: Helse Nord RHF Sjøgata 10 8038 BODØ Regnskapsrapport 1. tertial 2007 1 Oppsummering

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 1. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 1. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 104/11 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.10.2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 104/11 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.10.2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 104/11 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.10.2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 01.11.11 104/11 Saksbeh: Arkivkode: Rigmor

Detaljer

Styresak 36/2013: Resultat og tiltaksrapport per 04/2013 - Økonomi

Styresak 36/2013: Resultat og tiltaksrapport per 04/2013 - Økonomi Styresak 36/2013: Resultat og tiltaksrapport per 04/2013 - Økonomi Møtedato: 28.05.13 Møtested: Sandnessjøen, Rica hotell Syv Søstre Innledning Det vises til vedlagte resultat og tiltaksrapport for april

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Styresak 42/2010: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2010

Styresak 42/2010: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2010 Styresak 42/2010: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2010 Møtedato: 17.06.10 Møtested: Mo i Rana Resultatutvikling Resultatet per 05/2010 for viser et akkumulert underskudd på 2,889 mill. kr. Det er en

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT 2010

VIRKSOMHETSRAPPORT 2010 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT 2010 2010 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose pr november Prognose vs Regnskap 2009 Resultat Budsjett Budsjett Driftsinntekter 4 343 4 496-153 4

Detaljer