Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 31. mai 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 31. mai 2012"

Transkript

1 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 31. mai 2012

2 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Ringsaker kirkelige fellesråd Moelv kirkesenter Dato: Tidspunkt: Utvalgets medlemmer: Einar Ødegaard (Nes), Hanne Mette Lundberg (Ringsaker), Bernt Bjerkelien (Åsmarka), Dag Bjørnar Mork (Brøttum), Jon Einar Kvarberg (Brumunddal/Veldre), Ida Mæhlum Arnkværn (Furnes), Oluf Maurud (kommunens repr) og Gerd Th. Christensen (biskopens repr) Saker til behandling Sak 28/12 Protokoll fra møtet 26. april 2012 Sak 29/12 Referatsaker a) Takk fra Sjusjøen Fjellkirke b) Brev fra bispedømmerådet ang godkjenning av urnelund på Ringsaker kirkegård c) Brev fra Nasjonalt kirkelig pilegrimsutvalg ang åpne kirker for pilegrimer 2012 d) Protokoll fra Råd for trosopplæring e) Status kirkegårdsutvidelse i Brumunddal - muntlig orientering f) Status kirkevedlikehold - muntlig orientering g) Personalsituasjon - muntlig orientering Sak 30/12 Regnskap 2011 Sak 31/12 Kontorstruktur Sak 32/12 Leie av kontorlokaler i Brumunddal - deles ut på møtet Sak 33/12 Vedlikeholdsplan av kirkene i Ringsaker Sak 34/12 Regnskap 1. tertial Sak 35/12 Eventuelt Eventuelle forfall meldes til kirkevergens kontor på telefon E-post: Einar Ødegaard leder Knut Are Hole kirkeverge

3 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Utvalg: Møtested: Ringsaker kirkelige fellesråd Moelv kirkesenter Dato: 26. april 2012 Tidspunkt: MØTEPROTOKOLL Følgende medlemmer møtte: Einar Ødegaard (Nes), Hanne Mette Lundberg (Ringsaker), Bernt Bjerkelien (Åsmarka), Jon Einar Kvarberg (Brumunddal/Veldre), Ida Mæhlum Arnkværn (Furnes), Oluf Maurud (kommunens repr), Gerd Th Christensen (biskopens repr) Følgende medlemmer hadde forfall: Dag Bjørnar Mork (Brøttum) Følgende varamedlemmer møtte: Svein Erik Sigurdsen (Brøttum) Fra administrasjonen møtte: Knut Are Hole (kirkeverge) Saker til behandling Sak 21/12 Protokoll fra møtet Sakspapir var sendt ut sammen med innkalling. Vedtak: Protokoll fra Ringsaker kirkelige fellesråd 1. mars 2012 godkjennes. Enstemmig. Sak 22/12 Referatsaker a) Protokoll fra administrasjonsutvalgets møter og Sakspapir var sendt ut sammen med innkalling og delt ut på møtet. Vedtak: Tas til orientering. Enstemmig.

4 b) Protokoll fra Råd for trosopplæring Sakspapir var sendt ut sammen med innkalling. Vedtak: Tas til orientering. Enstemmig. c) Prostens årsrapport Ringsaker prosti Sakspapir var sendt ut sammen med innkalling. Vedtak: Tas til orientering. Enstemmig d) Brev fra Hamar bispedømmeråd angående godkjenning av endring av kirkegårdsplan Nes. Sakspapir var sendt ut sammen med innkalling. Vedtak: Tas til orientering. Enstemmig e) Brev fra Hamar bispedømmeråd angående godkjenning av i Brumunddal kirke. Sakspapir var sendt ut sammen med innkalling. Vedtak: Tas til orientering. Enstemmig f) Brev fra Hamar bispedømmeråd angående retningslinjer for bruk av audiovisuelle hjelpemidler i kirkene. Sakspapir var sendt ut sammen med innkalling. Vedtak: Tas til orientering. Enstemmig g) Brev fra Hamar bispedømmeråd angående utleie av kirker. Sakspapir var sendt ut sammen med innkalling. Vedtak: Tas til orientering. Enstemmig

5 h) Notat fra kontorstrukturutvalget Sakspapir var sendt ut 12. april Kontorstruktur kommer opp som egen sak i neste møte. Vedtak: Tas til orientering. Enstemmig i) Status kirkegårdsutvidelse i Brumunddal. Muntlig orientering ved kirkevergen. Det er satt opp en sak på eventuelt hvor fellesrådet skal bestemme hvilken tilbyder vi skal velge for å lage kirkegårdsplan. Vedtak: Tas til orientering. Enstemmig. j) Status kirkevedlikehold Muntlig orientering ved kirkevergen. Vedtak: Tas til orientering. Enstemmig. k) Personalsituasjonen Muntlig orientering ved kirkevergen. Vedtak: Tas til orientering. Enstemmig Sak 23/12 Regnskap 2011 Sakspapirer var sendt ut sammen med innkalling. Vedtak: Årsregnskap 2011 tas til orientering. Endelig godkjenning av regnskapet skjer i neste møte. Enstemmig.

6 Sak 24/11 Økonomiplan Sakspapirer var sendt ut sammen med innkalling. Vedtak: Ringsaker kirkelige fellesråd støtter det skisserte forslaget til innspill til økonomiplan for Kirkevergen har fullmakt til å finpusse på de eksakte beløpene før det sendes inn til kommunen. Enstemmig. Sak 25/12 Leiekontrakt nye lokaler i Brumunddal Sakspapirer delt ut i møtet. Vedtak: Ringsaker kirkelige fellesråd inngår ikke leieavtale for nye kontorer i Brumunddal før kontorstrukturen er vedtatt i slutten av mai. Fellesrådet ber kirkevergen undersøke andre muligheter for leie fram til neste møte. Enstemmig. Sak 26/12 Urnefelt - Ringsaker kirkegård Sakspapirer var sendt ut sammen med innkalling. Vedtak: Ringsaker kirkelige fellesråd godkjenner planene for urnefelt på Ringsaker kirkegård, nederste 2 radene på felt X. Søknad sendes Bispedømmerådet for godkjenning. Prosten får søknaden i kopi. Enstemmig. Sak 27/12 Avtale om kirkegårdsplan Brumunddal kirkegård Sakspapirer delt ut i møtet. Vedtak: Norconsult innstilles som leverandør for utarbeiding av kirkegårdsplan for Brumunddal kirke. Det forutsettes akseptable kontraktbetingelser. Enstemmig. Sak 28/12 Eventuelt Ingen saker. Moelv, 26. april 2012 Knut Are Hole kirkeverge

7

8

9 S 29/12 c)

10

11 S 29/12 d) Råd for trosopplæring i Ringsaker prosti Referat fra møte i Råd for trosopplæring i Ringsaker prosti Tid: Torsdag 12. april 2012 kl Sted: Moelv kirkesenter Tilstede: Eli Røhr (Brumunddal/Veldre), Kåre Bjørdal (Ringsaker), Ruth Berit Solberg (Nes), Bjørg Amdal Stenersen (Åsmarka), Trygve Vikerødegården (Furnes), Torbjørn Granerud (representant for prestene), Eldbjørg Leinebø Ekre (Leder for trosopplæringen i Ringsaker prosti og Råd for trosopplæring) og Kirsten Bjerkestrand Tschudi (menighetspedagog og sekretær for Råd for trosopplæring). Forfall: Gurid Torill Solberg (Brøttum). Sak 09/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste vedtas. Sak 10/12 Godkjenning av referat Vedtak: Referat fra møtet 7. februar 2012 godkjennes. Sak 11/12 Klargjøring av arbeidsoppgaver for kateket/menighetspedagog/prest Bakgrunn for saken er ulike forventninger til hva menighetspedagogen kan/skal gjøre og gå inn i av arbeid og det er ønskelig med en klargjøring av dette. De tildelte midlene til trosopplæring er øremerket breddetiltak og ansatte i trosopplæringen kan derfor ikke gå inn og drifte kontinuerlige tiltak som kor, lørdagsklubb etc. Disse tiltakene må ha en god forankring i menigheten og driftes derfra, men menighetspedagogen skal allikevel stimulere og støtte det kontinuerlige arbeidet. Når det gjelder breddearbeidet (aldersbestemte tiltak som Babysang, Krølletreff, 4åringer, 6-åringer etc.) skal dette i hovedsak driftes av menighetspedagogene, og til en viss grad av kateketene. Kateketene er menighetens undervisningsleder i de menighetene det er ansatt kateket. Det betyr at kateketen leder trosopplæringsutvalget, konfirmantarbeidet, samarbeidet med skoler og barnehager, det kontinuerlige barne- og ungdomsarbeidet samt noe breddearbeid. Arbeidet utføres etter fordeling og i samarbeid med prester, organister, menighetspedagoger, frivillige etc. I de menighetene det ikke er ansatt kateket har soknepresten et hovedansvar for dette. Presten knyttes til gudstjeneste og konfirmantarbeid, dåp og dåpssamtaler. Presten kommer inn i arbeidet på forespørsler og støtter arbeidet, samt samarbeider om Referat 12. april 2012

12 Råd for trosopplæring i Ringsaker prosti gudstjeneste. Prestene skal ikke selv drifte breddearbeidet, men er viktig bidragsytere og medspillere i arbeidet. Trosopplæringen skal tenke bredde, og det er viktig at vi ikke spiser opp den tiden og ressursen med kontinuerlig arbeid. Det må understrekes at det i trosopplæringen er et fokus på at breddetiltakene skal rekruttere og støtte det kontinuerlige arbeidet. Rådet takket for en god orientering og klargjøring av begrepet breddetiltak, som kan være litt vanskelig å begripe. Vedtak: Råd for trosopplæring tar saken til orientering. Sak 12/12 Navn og visjon Navn og visjon har vært opp som sak på flere møter og i flere ulike fora. Siden forrige møte i Råd for trosopplæring har det kommet flere nye innspill og argumenter det kan være verdt å lytte til. Se referatet fra møtet 7. februar 2012 for de forslag som skulle diskuteres i forkant av dagens møte. Eldbjørg Leinebø Ekre har deltatt på et møte med prestene i prostiet hvor flere elementer kom opp samt at Brumunddal/Veldre menighetsråd har kommet med en uttalelse. Vi må være bevisste på hvem vi skal nå med navn og logo og hvordan vi ønsker de skal oppfatte oss og arbeidet vi gjør. Nytt forslag: Størst av alt Brukes som navn på trosopplæringen i den norske kirke og det er dermed tilgjengelig både logo og annet materiell til bruk i lokalt arbeid. Den er bra og den holder! Unødvendig å legge til lokal menighet eller Ringsaker prosti som undertekst i logoen. Legger oss tett inn til navn og logo fra sentralt hold i arbeidet med å ferdigstille et forslag til vedtak. Vedtak: Trosopplæringsteamet tar med seg innspillene videre og sender ut et forslag i god tid før neste møte i Råd for trosopplæring 12. juni Sak 13/12 Presentasjon av Grønn trosopplæring Trosopplæring i naturen ble presentert av Gunhild Bjørdal, daglig leder på Mesnali leirsted. Et regionalt prosjekt i trosopplæringsreformen som ble gjennomført fra Referat 12. april 2012

13 Råd for trosopplæring i Ringsaker prosti Prosjektet er avsluttet og ligger tilgjengelig i ressursbanken på Nøkkelord: Åpenhet, nærhet, undring, handling. Oppleve livet og oppleve tro! Naturen som metode i trosopplæringen. Fellesskap med andre. Fellesskap i og med natur. Furnes menighet har jobbet frem et forslag til ressurser og tiltak innen grønn trosopplæring og samlet det under paraplyen Naturlig tro. Her ligger det mye spennende å ta tak i og Råd for trosopplæring ønsker å jobbe videre med å utvikle gode tiltak som kan gjennomføres i alle menigheter. Vedtak: Råd for trosopplæring ønsker å spørre Anders Skeistrand (sokneprest i Furnes), Anna Grønvik (Kapellan i Brumunddal/Veldre), Gunhild Bjørdal (lang erfaring med trosopplæring i naturen) og Kirsten Bjerkestrand Tschudi (menighetspedagog) om å jobbe frem ulike tiltak innen grønn trosopplæring. Gruppen legger frem et utkast på rådets møte i juni Sak 14/12 Konkrete tiltak i 2012 Det utvikles og prøves ut nye tiltak i menighetene. Babysang (0-1 år) og Krølletreff (1-3 år, miniteater og sangstund) etableres i alle menigheter. Menighetspedagog Kirsten arbeider med å etablere et kreativt ungdomsutvalg med representanter fra alle menighetene. Denne gruppen blir sentral i å gi nyttige innspill vedrørende utviklingen av et felles ungdomsarbeid for prostiet. Det blir oppstart av ungdomslederkurs med lokale samlinger og fellessamlinger i september, det er også gjort avtale med Mesnali leirsted om ungdomsleir i oktober. De etablerte ungdomsmiljøene knyttes også opp mot dette arbeidet. En «eldre» ungdomsleder fra Furnes har sagt seg villig til å delta i dette arbeidet som leder på frivillig basis. Mange av breddetiltakene i menighetene er like, f.eks. har alle utdeling av 4årsbok, og flere menigheter har utdeling av 6-årsboka. I 2012 blir det et nytt opplegg rundt 4 og 6 årsboka, dette prøves ut i Ringsaker og Åsmarka menigheter. Opplegget tar utgangspunkt i de nye bøkene fra IKO, og gjennomføres i august (skolestart) og i desember (4-årsboka). Brøttum menighet har «Kirkerottene» (5 år) og utdeling av NT (11 år), Nes menighet har «Sprelleengel» (3 år), Brumunddal/Veldre menighet har småbarnssang som når bredt ut etc. Brumunddal/Veldre arrangerte Lys Våken og Tårnagenter i 2010/2011. Tiltak som fungerer bra bør videreføres, og evt. vurderes å innføre i flere menigheter, Referat 12. april 2012

14 Råd for trosopplæring i Ringsaker prosti dersom menighetene ønsker det. Vi får innspill fra representanten fra rådet at Lys Våken og Tårnagenter kan være gode tiltak å se nærmere på. 5 åringene fra Åsmarka og Furnes menigheter fikk delta på konsert og lokale korøvelser i perioden februar/mars. Brøttum menighet prøver ut deler av Kode B (Nytt bibelkurs) for 11-åringer i april. Det vil være mulig å prøve ut flere og ulike tiltak i menighetene til høsten. Hva med å prøve ut Kode B, 4 og 6-årsopplegget i flere menigheter? Hva med å utvikle og prøve ut noen konkrete tiltak rundt «trosopplæring i naturen» og pilegrimsvandringer? Hva med å knytte årstidene til noen tiltak? Vedtak: Rådet tar orienteringen til etterretning. Teamet lager en skisse/førsteutkast til en helhetlig plan til rådsmøte i juni. Referent Kirsten Bjerkestrand Tschudi Referat 12. april 2012

15 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Utvalg: Ringsaker kirkelige fellesråd Sak nr: 30/12 Regnskap 2011 Møtedato: Saksdato: Saksbehandler: Vedlegg: Kirkeverge Knut Are Hole 1. Regnskap 2011 m/noter 2. Foreløpig revisjonsrapport 3. Nummerert brev nr 6 fra revisor Regnskap 2011 Fakta Årsregnskapet legges fram med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr I sak 23/12 ble regnskapet gjennomgått og kommentert. Endringene fra forrige møte, er av føringsmessig art, mellom balanse, investering og drift. Dette har ført til at mindreforbruket har økt fra kr til kr Årsregnskapet legges fram i henhold til forskrift om økonomiforvaltning for kirkelige fellesråd. Revisor har avgitt en foreløpig revisjonsrapport. Denne blir ikke underskrevet før fellesrådet har godkjent regnskapet. Revisor har sendt et nummerert brev nr 6 til fellesrådet. Innholdet i dette bør fellesrådet ta til etterretning og innarbeide eventuelle tilpasninger i regnskapet i løpet av Forslag til vedtak Årsregnskap 2011 vedtas. Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr settes av på ubundent disposisjonsfond. Revisors nummererte brev nr 6 tas til etterretning.

16 RINGSAKER KIRKELIGE FELLESRÅD HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP REGNSKAP 2011 Regnskapsskjema Budsjett Driftsregnskapet Inntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter Salg av driftsmidler/ fast eiendom Refusjoner/ overføringer Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale Statlige tilskudd Rammeoverføring/ tilskudd fra egen kommune Tilskudd fra fellesråd/ menighetsråd Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 9 Sum driftsinntekter: Utgifter Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Refusjoner/ overføringer Kalk. utgifter ved komm. tj.ytingsavtale Tilskudd og gaver Sum driftsutgifter: Brutto driftsresultat: Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Renteutgifter og låneomkostn Avdrag på lån Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende 22 Netto finansinntekter/- utgifter Avskrivninger Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finansieringstransaksjoner Bruk av udisponert fra tidl. år 0 (overskudd) Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve 30 Sum bruk av avsetninger Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd) Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til styrking av likviditetsreserven Overført til investerings regnskapet 36 Sum avsetninger REGNSKAPSMESSIG MINDRE FORBRUK (OVERSKUDD) 980 REGNSKAPSMESSIG MER- FORBRUK (UNDERSKUDD)

17 RINGSAKER KIRKELIGE FELLESRÅD REGNSKAP 2011 HOVEDOVERSIKT INVESTERINGSREGNSKAP Regnskapsskjema Budsjett Investeringsregnskapet Investeringer i anleggs midler Renteutgifter, låneomkostninger Avdrag på lån (ekstraord.) Utlån, kjøp av aksjer, andeler og lignende Dekning av tidligere års udekket Avsetninger 7 Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av drifts midler/ fast eiendom Refusjoner Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.) 13 Sum ekstern finansiering: Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års udisponert 17 Sum finansiering /980 Udekket/ Udisponert 0 0 0

18 RINGSAKER KIRKELIGE FELLESRÅD BALANSEREGNSKAP PR EIENDELER A Kap. 2.2 Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Inventar Utlån Aksjer og andeler B Kap. 2.1 Omløpsmidler Premiefond Kortsiktige fordringer Kasse, bankinnskudd C SUM EIENDELER: EGENKAPITAL OG GJELD: D Kap. 2.5 Egenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Bundne inv.fond Regnskapsmessig merforbruk Regnskapsmessig mindreforbruk Kapitalkonto Gjeld E Kap. 2.4 Langsiktig gjeld 0 0 F Kap.2.3 Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld G SUM GJELD OG EGENKAPITAL:

19 NOTER 2011 Ringsaker kirkelige fellsråd org nr NOTE 1 Prinsipper Regnskapet til Ringsaker kirkelige fellesråd er ført og satt opp i henhold til Forskrift om økonomiforvaltning for kirkelige fellesråd i Den norske kirke. Regnskapet omfatter alle de økonomiske midler som er disponert gjennom året, og hvordan disse er anvendt. Bestemmelsene om årsregnskap innebærer at fellesrådet skal følge prinsipper som gjelder kommunale regnskap, samt bestemmelser for god kommunal regnskapsskikk. Det er i 2011 foretatt en endring i oppsettet vedr. klassifisering av anleggsmidler i balansen, samt fondsavsetningene i balansen.

20 NOTER 2011 Ringsaker kirkelige fellsråd org nr Note 2 Pensjon Ringsaker kirkelige fellesråd dekker sine tariff-festede pensjonsforpliktelser gjennom Kommunal Landspensjonskasse. Alle krav blir kostnadsført direkte over drift. Tidligpensjon er dekket over driften.

21 NOTER 2011 Ringsaker kirkelige fellsråd org nr Note 3 Aksjer og andeler Sekskap Andel Verdi KLP Ukjent Verdien på andelen baserer seg på egenkapitalinnskudd

22 NOTER 2011 Ringsaker kirkelige fellsråd org nr Note 4 Fond - Oversikt Totale fond Fellesrådet Beløp Beholdning Bruk av fond i regnskapet Avsetninger til fond Beholdning Fordelt på følgende typer fond: Disposisjonsfond Beløp Beholdning pr Bruk av fond i regnskapet Avsetninger til fond 0 Beholdning Bundne driftsfond Beløp Beholdning Bruk av fond i regnskapet Avsetning til fond Beholdning Bundet investeringsfond Beløp Beholdning Bruk av fond i regnskapet 0 Avsetninger til fond 0 Beholdning

23 NOTER 2011 Ringsaker kirkelige fellsråd org nr Note 5 Kapitalkonto TEKST: DEBET: KREDIT: IB Aktivering Avskrivning Utlån orgel Avskrivninger Avskrivninger Aksjer MVA-komp Salg AM Div. utstyr SUM FØRINGER UB :

24 NOTER 2011 Ringsaker kirkelige fellesråd org nr Note 6 Endring av arbeidskapital Endring i balanse: Kapittel Saldo Saldo Endring Omløpsmidler Kortsiktig gjeld SUM ENDRING I BALANSEN Endring mem.konti ubrukte lånemidler - Sum endring for avstemming mot drifts- og investeringsreg ,00 FRA DRIFT OG INVESTERING: - Fra drift Fra investering + Sum inntekter Sum utgifter Avskrivninger Eksterne finansieringsinnt Eksterne finansieringsutg SUM DIFF. DRIFTS/INVESTERINGS ( ) DIFFERANSE (SKAL VÆRE 0,-) - Netto endring - -

25 Eiendommer/ Anlegg div Kirkeinventar div Utstyr/ Maskiner og transportmidler div Sum NOTER 2011 Ringsaker kirkelige fellesråd org nr Note 7 Anleggsmidler Konto Avskr.objekt Anskaff. år: Innkjøps. verdi Akkumulert Årets avskr: Innkjøp Restverdi

26 NOTER 2011 Ringsaker kirkelige fellesråd org nr NOTE 8 STELL AV GRAVER Regnskap gravstell 2011 Inntekt Utgift Innbetaling til stell av gravsteder Stell av graver ,5 Adm.gebyr Avsluttede fond 2245,64 Renter Totalt , ,14 Bank IB ,37 Innbetaling gravstell Renter Uttak, overført , , ,14 Saldo ,23 Endring ,14 TOTAL ENDRING ,14

27 NOTER 2011 Ringsaker kirkelige fellesråd org nr NOTE 9 ÅRSVERK, YTELSER, GODTGJØRELSER Utvikling antall årsverk de siste 3 år ,4 årsverk fordelt på 31 stillinger ,7 årsverk fordelt på 32 stillinger ,7 årsverk fordelt på 33 stillinger Ytelser til ledelse All lederlønn fastsettes lokalt av fellesrådet. Total ytelse til ledelse i 2011 er kr ,- Total ytelse til fellesråd og adm.utvalg i 2011 er kr ,50 GODTGJØRELSE TIL REVISJON OG RÅDGIVNING Hedmark Revisjon IKS kr ,- ex. MVA

28 Hedmark Revisjon IKS Ringsaker kirkelige fellesråd REVISORS BERETNING FOR 2011 UTKAST Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Ringsaker kirkelige fellesråd som viser et positivt netto driftsresultat på kr og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2011, driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Fellesrådet og daglig leders ansvar for årsregnskapet Fellesrådet og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide og fastsette årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intern kontroll som fellesrådet og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for fellesrådets utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av fellesrådets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Hedmark Revisjon IKS

29 Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Ringsaker kirkelige fellesråd per 31. desember 2011, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Uttalelser om øvrige forhold Konklusjon om budsjett Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at fellesrådet har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av fellesrådets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god kommunal regnskapsskikk i Norge Løten, den 14. mai 2012 Morten Alm Birkelid revisjonssjef Ole Jacob Kvissellien revisor Hedmark Revisjon IKS 2

30

31

32 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Utvalg: Sak nr: Ringsaker kirkelige fellesråd 31/12 Kontorstruktur Møtedato: Saksdato: Saksbehandler: Vedlegg: Kirkeverge Knut Are Hole 1. Brev utsendt til menighetsrådene 2. Høringssvar fra Brumunddal/Veldre menighetsråd 3. Høringssvar fra Furnes menighetsråd 4. Høringssvar fra Nes menighetsråd 5. Høringssvar fra Åsmarka menighetsråd 6. Høringssvar fra Brøttum menighetsråd 7. Høringssvar fra Ringsaker menighetsråd 8. Brev fra kirkemusiker Kari Borud og sokneprest Siri Sunde 9. Brev fra trosopplæringsansatte i Ringsaker prosti 10. Faksimile fra Ringsaker Blad og Hamar Arbeiderblad Forslag om framtidig kontorstruktur - kontorstrukturgruppen Kontorstruktur Sak Fellesrådet vedtok i sitt augustmøte 2011 at det skulle settes i gang et arbeid for å se på kontorstrukturen i Ringsaker. Bakgrunnen for dette var blant annet at kirkekontoret i Brumunddal/Veldre skal inn i nye lokaliteter høsten I sitt møte 1. desember 2011 gjorde fellesrådet følgende vedtak: Sak 47/11 Arbeidsgruppe kontorstruktur Vedtak: a) Følgende personer oppnevnes til arbeidsgruppe for kontorstruktur: Steinar Afseth - ansatterepresentant (arbeidssted Brøttum) Torbjørn Granerud - representant for prestene (arbeidssted Nes) Trygve Vikerødegården - representant fra Furnes menighetsråd

33 Gerd Lodden Solberg - representant fra Brumunddal/Veldre menighetsråd Gerd Th. Christensen - prost (arbeidssted Ringsaker/Åsmarka) I tillegg deltar kirkevergen på møtene, utfører saksforberedelse og sørger for referat. b) Arbeidsgruppen for kontorstruktur har følgende mandat: Gruppen som skal se på prostiets kontorstruktur har som mandat å komme med forslag til hvordan strukturen skal se ut i framtiden. Spesielt skal en se på konsekvenser av samlokalisering. Følgende momenter skal tas med: kontorbehov/fasiliteter i årene framover kostnader ved kontordriften tilgjengelighet for menighetenes medlemmer- fysisk, pr telefon og elektronisk menighetenes drift ansattes arbeidsforhold og faglig utvikling Gruppen leverer sin rapport og innstilling til Ringsaker kirkelige fellesråd innen 1. april c) Menighetsrådene får rapporten og innstillingen på høring, med frist 1. mai 2012 til å uttale seg. Ringsaker kirkelige fellesråd behandler saken i sitt maimøte. Enstemmig. Gruppen har hatt fire møter i perioden. 12. januar, 14. februar, 8. mars og 28. mars Rapporten og innstillingen fra gruppen ble sendt ut til menighetsrådene og de ansatte 11. april, med frist til 17. mai for å komme med høringssvar. Gruppen konkluderte med en anbefaling om to-kontorløsning med lokalt kontor for sokneprest (se side 18 i gruppens forslag som er vedlagt). Lovhjemler 14 i Kirkeloven sier at fellesrådet har ansvar for å anskaffe og drifte menighets- og prestekontor. Det ligger i fellesrådets mandat å bestemmer hvor de ansatte skal ha kontor. Prestene er ikke ansatt i fellesrådet, men fellesrådet har ansvar for å legge til rette for kontor. Rundskriv F fra Kirkedepartementet uttaler at det er bispedømmerådet som har fullmakt til å bestemme hvor en kirkebokførende prest skal ha kontor. Dersom kirkelig fellesråd ønsker å endre prestens kontorsted må dette godkjennes av bispedømmerådet. Men det er fellesrådet som leder prosessen lokalt og fatter vedtak. Saken sendes fra fellesrådet til bispedømmerådet for godkjenning. Prosten, vedkommende prest og eventuelt også soknepresten gis anledning til å uttale seg før bispedømmerådet treffer vedtak i saken. Etter det kirkevergen har brakt på det rene har ikke bispedømmerådet i Hamar tidligere behandlet denne type saker, selv om det er flere fellesråd som har slått sammen kontorer. Dette kan bety at de er av den innstilling at det er fellesrådene som må ta disse avgjørelsene. Kirkevergen har sendt brev til bispedømmerådet 23. mai for å få en avklaring rundt disse forhold.

34 Kirkevergens saksframstilling bygger på rapporten fra kontorstrukturgruppen, høringssvar og møte med de ansatte. Anbefaling Det er viktig å tenke langsiktig. Hvordan vil våre rammebetingelser være om ti år? Hvordan vil kirkelandskapet se ut om åtte år? Hvordan skal vi best utnytte våre ressurser framover? Kirkevergen ønsker å gå lengre enn anbefalingen til kontorstrukturgruppen, og foreslår i forslag til vedtak en to-kontorløsning (uten lokalt kontor for sokneprest). (Alternativ 2 til kontorstrukturgruppen). Dette er begrunnet i faglig fellesskap og utvikling, ansattes arbeidsvilkår, tilgjengelighet for befolkningen og økonomi. Kirkevergen mener at en løsning hvor prestene blir sittende igjen alene, blir uhensiktsmessig både for presten og menigheten. Samtidig er det dette som gir den beste økonomiske uttellingen. Ved en to-kontorløsning kommer vi til å beholde kontorene på Nes, Furnes og Brøttum i oppsigelsestiden, men det er viktig å gjennomføre endringene med saksbehandlerne/sekretærene nå. Dette er begrunnet i at saksbehandlerne ved kirkekontorene på Nes og i Furnes går av med pensjon dette året. Da må vi forsøke å tilpasse stillingsstørrelsene for å få flere ansatte opp mot hele stillinger. Endringene berører mange personer, både ansatte, tillitsvalgte/folkevalgte og menighetsmedlemmer. Vi skal ha respekt for de følelsene mange har og den usikkerheten mange føler for at hverdagen skal bli annerledes. Likevel er det kirkevergens og fellesrådets ansvar å se ut over dette og gjøre det som er mest tjenlig for helheten i kirken i Ringsaker. Høring Alle menighetsrådene har fått tilsendt forslaget utarbeidet av kontorstrukturgruppen til uttalelse. Alle menighetsråd har svart og svarene ligger vedlagt. Kort oppsummert ønsker Furnes og Brøttum å ivareta fem kontorer som i dag, Nes, Ringsaker og Åsmarka støtter kontorstrukturgruppens forslag med en to-kontorløsning og lokalt prestekontor og Brumunddal/Veldre ønsker en ren to-kontorløsning. Alle ansatte og prestene har vært invitert til å komme med skriftlige tilbakemeldinger til fellesrådet. Dette har noen av de ansatte benyttet seg av. Dette ligger også vedlagt. Menighetens arbeidsvilkår Gudstjenestelivet Menighetens åndelige liv og vekst er knyttet til gudstjenesteutøvelsen, kirkelige handlinger og andre arrangementer i kirken. Det er først og fremst kirken som er samlingspunkt for menighetens arbeid og slik virkeliggjøres nærheten til folket. Slik vil

35 gudstjenestelivet ha lokal forankring og gå sin gang også om kirkekontoret blir flyttet ut av soknet. Menighetsrådets arbeid Mye av menighetsrådets og utvalgenes arbeid er i dag knyttet opp til kirkekontorene. Det er viktig at rådet og utvalgene fortsatt har et møtested i soknet. De fleste kirkene har sakristi som kan brukes til samtaler og møter, men det bør i tillegg finnes et møterom utenom disse. I Furnes kan en fortsatt legge til rette for møter på Karmel, og på Nes kan kirkestuen ved Stavsjø kirke benyttes. Når det gjelder Brøttum, har ikke kirken eller menigheten noe egnet eller tilrettelagt lokale. En kan her søke å få til et samarbeid med Brøtheim, men dette må en jobbe med fram mot Kirkevergen må videre ta ansvar for å finne praktiske løsninger på en del praktiske utfordringer. Dette gjelder blant annet områder som post og arkivering. Kirkekontorets funksjon overfor befolkningen Folk trenger å komme i kontakt med kirkekontorene i ulike situasjoner. Folk har ulike spørsmål. Mange skal ordne med ting knyttet til dåp, gudstjenester, vigsel, begravelse eller har noe å ordne i tilknytning til kirkebok eller kirkelig medlemsregister. Allerede i dag får kirkekontoret i Moelv telefoner fra hele prostiet vedrørende vigsler, konfirmasjon og så videre, men ofte må man henvise til andre kirkekontor med lite åpningstid. Det er vanskelig å forutsi hvordan en flytting av kirkekontor vil fungere for brukerne, men en samlokalisering vil for mange oppleves positivt, da de vil får bedre service og raskere svar enn det mange får i dag. Ansatte Det har vært reist en del spørsmål vedrørende sekretærfunksjonen på kontorene. Ingen prester har egne sekretærer. Dette tilhører en svunnen tid. Sekretærstillingene har de siste årene gått over til saksbehandlerstillinger for menighetene. De har en del oppgaver som prestene tidligere tok seg av, men har et større ansvar for menighetens saksbehandleroppgaver. Dette ansvaret blir ikke annerledes ved en endring av kontorstrukturen. I Ringsaker og Åsmarka har vi fra 1. mars 2012 endret stillingen fra saksbehandler/sekretær til daglig leder. Når det er flere menigheter som er samlet, er daglig leder en bedre og dekkende tittel. Daglig leder har det daglige lederansvaret for kontoret og de ansatte. I Ringsaker prosti har det vært vanlig at en sokneprest har vært leder for staben. Dette er ikke et ansvar som tilligger prestene, men det har vært en praktisk ordning. I en to-kontorløsning bør det bli daglig leder også i Brumunddal. Daglig leder leder stabsmøtene hvor en gjennomgår arbeidet for de kommende to ukene. Avklaringer kan skje i dette møtet. Planlegging mellom prest, kirkemusiker, kirketjener og andre ansatte vil foregå i etterkant og gjennom uken. Det er viktig å merke seg at menighetene i utgangspunktet ikke får mindre hjelp av saksbehandler/daglig leder enn tidligere. Det kan likevel være nødvendig å ha en gjennomgang av hvilke

36 oppgaver som skal løses av saksbehandler/daglig leder og hvilke som skal løses av menighetsrådet. Det er i dag soknepresten som har ansvaret for føring av kirkebok, men det er saksbehandleren som er delegert det daglige arbeidet. I løpet av dette året vil all føring gå over til å bli heldigital. Det er ikke meningen at soknepresten skal få oppgaver som i dag er ivaretatt av saksbehandler/daglig leder, dvs at de kontoradministrative oppgavene blir ikke større for presten enn de er i dag. For noen ansatte vil det oppleves som en ulempe at det blir større avstander mellom kontor og kirke. I enkelte tilfeller vil det bli mer kjøring enn før, men det går an å planlegge arbeidsdagene så det ikke blir så mye kjøring fram og tilbake. I de fleste kirker er det et sakristi som kan benyttes som hvilerom/arbeidsrom mellom avtaler dersom en ikke har fått kabalen til å gå helt opp. Det bør i så fall legges til rette for at det er internettmuligheter her. Faglig fellesskap og utvikling Da Hamar biskop hadde visitas i Ringsaker i september og oktober 2010, var hun opptatt av blant annet faglig fellesskap og tverrfaglig arbeid. I sin rapport fra besøkene kommer biskopen med en del utfordringer, blant annet følgende som kan være relevant for temaet vi behandler nå: Gjennomgå bemanningssituasjonen blant de ansatte i fellesrådsområdet. Utvikle møtepunkter for faglig fordypning og tverrfaglig arbeid. Utrede muligheter for økt samarbeid på tvers av menighetsgrensene. Fellesrådet har tidligere behandlet personalsituasjonen med tanke på at faggruppene kan jobbe mer sammen. Vi har høyt kompetente medarbeidere og kan lære av hverandre. Kirkemusikerne møtes regelmessig, og det samme gjør trosopplæringsmedarbeidere, saksbehandlere og kirketjenere. En ser at det er en gevinst i å treffes og diskutere faglige problemstillinger. Noe av tanken bak dette er også å standardisere de tilbudene vi har og måten å utføre arbeidet på. Et mål er å få en mer fleksibel organisasjon der medarbeidere kan steppe inn for hverandre. I forbindelse med gudstjenestereformen og trosopplæringsreformen er det også et økende behov for tverrfaglig samarbeid. Dette gjelder både lokalt og innen hele fellesrådsområdet. Selv om vi har faglig fellesskap i dag og ulike møtepunkter, mener kirkevergen at samarbeidet kan bli enda bedre med å ha felles kontorer. Da har alle en daglig kontakt og mulighet for å drøfte problemstillinger, noe som også gir en synergieffekt i form av faglig utvikling. Skal vi rekruttere godt kvalifiserte medarbeidere i framtiden, må vi tilby en arbeidsplass som er utviklende og stimulerende. Da er større enheter og fellesskap et ledd i dette.

37 Økonomi Det har vært stilt mange spørsmål rundt hvordan økonomien vil slå ut med en endring av kontorstrukturen. I kontorstrukturgruppens utredning ligger en oversikt over dagens kostnader, men den har vært noe mangelfull i forhold til hva en sammenslåing kan føre til av reduserte kostander. Det er to forhold som må ligge i bunn for forståelsen av den økonomiske siden av saken: 1. Brumunddal/Veldre menighet må ha nye kontorer fra 1. september d.å. Dette er uavhengig av kontorstruktur. 2. Moelv kirkesenter er for lite i dag. Selv om det ikke blir noen sammenslåing med Brøttum, vil Moelv likevel trenger flere kontorer. Brumunddal Kirkekontoret i Brumunddal skal flyttes fra 1. september d.å., og de skal inn i nye kontorer. Vi er nå i avslutningsfasen for å inngå avtale om nye kontorer. Brumunddal har behov for kvm kontorer. Kontorleieprisen i Brumunddal ligger opp mot kr pr kvm + felleskostnader. Vi har flere utleiere som tilbyr oss lokaliteter. For å ha noe å sammenligne med har vi et tilbud på 233 kvm til en pris på kr pr kvm noe som betyr kr pr år pluss fellesutgifter på ca kr Til sammen kr kvm vil tilfredsstille de behovene vi har ved en sammenslåing av Furnes og Nes til Brumunddal. Dersom vi skulle finne noe som passer akkurat for Brumunddal/Veldre (inkludert prostiprest og menighetspedagog) på 200 kvm med samme betingelser, vil prisen bli ca kr inkl felleskostander. Kirkevergen har derfor valgt å bruke kr i husleie som sammenligningsgrunnlag, og ikke kr som står i dokumentet fra kontorstrukturgruppen. Dette tallet baserte seg på opplysninger som viste seg å være for lavt estimert. Ved å legge ned kontorene på Nes og Furnes vil vi redusere kostnadene på husleie, bredbåndleie, telefonlinje og strøm. Dette utgjør ca kr , Nes (kr ) og Furnes (kr ). Netto besparelse ved å slå sammen kontorene blir da ca kr pr år. (Netto mellom kr og kr kr kr ). Noe høyere strømutgifter enn det kontoret i Brumunddal har i dag må vi regne med, for eksempel kr Da har vi en besparelse på kr pr år ved en sammenslåing av kontorene i Furnes, Nes og Brumunddal/Veldre. Moelv Ved kirkesenteret i Moelv må vi utvide. Allerede i dag har vi to kontorer for lite. Ved en sammenslåing med Brøttum vil vi ha behov for til sammen fire nye kontor. En utbygging i Moelv vil sannsynligvis koste minst kr Estimatet fra 2008 var kr Grunnen til at det blir høyere er blant annet at det vil være behov for å få inn et nytt ventilasjonsanlegg og byggekostnader som har blitt høyere. Dersom vi går ut ifra kr vil det øke «husleien» i Moelv med kr pr år. Husleien inkl telefon, bredbånd og strøm i Brøttum er kr Siden vi uansett må utvide i

38 Moelv og får denne kostnaden, vil vi spare ca kr på å samlokalisere kontorene. Til sammen vil vi ved en to-kontorløsning i Brumunddal og Moelv spare ca kr pr år. Det er ikke tatt hensyn til leie av møtelokaler for menighetsråd og utvalg i Furnes og Brøttum. Det vil genereres høyere kjøregodtgjørelse, samtidig som det er andre kostnader som reduseres ved stordrift. Prestenes kjøregodtgjørelse dekkes av staten, slik at det vil ikke få innvirkning på fellesrådets økonomi. Det vil ikke være lavere kostnader før alle husleiekontraktene er avsluttet i Forslag til vedtak 1. Ringsaker kirkelige fellesråd ser behovet for å samle kirkekontorene i to kontorer i byene Brumunddal og Moelv. Kirkekontorene i Brøttum, Furnes og Nes flyttes og de som har kontor på disse stedene i dag får kontorplass i henholdsvis Moelv eller Brumunddal. 2. Kontorlokalene i Brøttum, Furnes og Nes sies opp. Seneste avslutningsdato for leieforholdene er Saksbehandlerfunksjonene flyttes til Moelv og Brumunddal innen 1. oktober Kontor for prest og andre flyttes senest Kontorlokalene i Brumunddal og Moelv tilpasses ny situasjon i takt med gjennomføringen. 5. Det settes i gang utredning for å bygge ut for flere kontorplasser i Moelv kirkesenter. 6. Flyttingen av kontorsted for sokneprestene forutsetter godkjenning fra bispedømmerådet.

39 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Kirkevergen Til menighetsrådene i Ringsaker prosti Moelv, 12. april 2012 Framtidig kontorstruktur i Ringsaker prosti Vedlagt er forslag til framtidig kontorstruktur i Ringsaker prosti. Forslaget er utarbeidet av kontorstrukturgruppen nedsatt av fellesrådet i desember Vi ber menighetsrådene om tilbakemeldinger på forslaget og spesielt gruppens konkrete anbefaling i kapittel 8. På grunn av litt sen levering er frist for å melde tilbake utsatt fra 1. mai til 17. mai Forslaget vil bli videre behandlet i fellesrådets møte i slutten av mai. Vennlig hilsen Knut Are Hole Kirkeverge Storgt. 98 B Tlf: Bank: Org.nr.: Postboks 195 Fax: Moelv E-post: Hjemmeside:

40 MENIGHETSRÅDET Brumunddal/Veldre menighet REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET Brumunddal/Veldre menighet Tid: 23. april 2012 etter årsmøtet Sted: Brumunddal kirkestue Tilstede: Eva Ormåsen, Håkon Antonsen, Jon Einar Kvarberg, Henrik Sanne Haugli, Gerd Lodden Solberg, Hege M. Øynes, Lars Erlend Kielland, Morten E. Bratengen Forfall: Eli Antonsen og Marthe Maurud SAK ANGÅENDE 29/12 Godkjenning av innkalling og sakliste Vedtak: Innkalling og sakliste er godkjent. 30/12 Godkjenning av referat fra Vedtak: Referat fra er godkjent. 31/12 Ny kontorstruktur i prostiet Se eget vedlegg. Vedtak sak 31/12: MR går inn for alternativet to-kontorløsning. 32/12 Eventuelt Ingen innkomne saker. Saker til neste møte: - Hvem skal eie pianoet i kirkestua? Fellesrådet eller menighetsrådet Ref: Hege Øynes

41

42

43

44

45

46

47

48

49 Fra: Bjørg Til: "Knut Are Hole" Kopi: "Hansen, Beate"; "Roger Brevik"; "Gerd Th. Christensen" Emne: Kontorstruktur Dato: 2. mai :10:38 Framtidig kontorstruktur i Ringsaker prosti. På Åsmarka menighetsråd sitt møte i dag, 2. mai, ble framtidig kontorstruktur gjennomgått. Åsmarka menighet har aldri hatt eget prestekontor og vi har måtte forholde oss til Ringsaker/Moelv i alle år. Dette har ikke vært noe problem og menighetsrådet har heller ikke fått tilbakemeldinger på annet fra menigheten. Prestene drar gjerne ut i dåps - og sorgsamtaler og møter menigheten der de er, og når vi har satt oss i bilen så kjører vi like gjerne til Moelv som til noe annet sted. Vi ser også fordelen av at prestene og de andre ansatte kan få oppleve et større fellesskap i sin arbeidssituasjon. På bakgrunn av dette, og ut fra en veldokumentert konklusjon fra kontorstrukturgruppa, anbefaler Åsmarka menighetsråd at gruppas konklusjon, en to-kontorløsning med lokalt kontor for sokneprest velges. Vedtaket var enstemmig. For Åsmarka menighetsråd Bjørg Amdal Stenersen

50

51

52

53

54

55

56 Til Ringsaker kirkelige fellesråd Moelv, 23.mai 2012 Kontorstrukturen i Ringsaker prosti. Vi kateketer og menighetspedagoger ønsker med dette å delta i samtalen rundt kontorstrukturen i Ringsaker prosti. En arbeidsgruppe nedsatt av Fellesrådet har levert en utredelse som gir et bilde av dagens kontorsituasjon. Notatet skisserer 3 mulige modeller for en fremtidig kontorstruktur, og velger å gå inn for den ene modellen. Når det gjelder implementeringen av trosopplæringen i Ringsaker prosti erfarer vi at det er særlig tre faktorer som vil være avgjørende for å lykkes. Når Fellesrådet drøfter sakens mange sider, ber vi om at følgende innspill blir ivaretatt uavhengig av hvilken fremtidig kontorstruktur vi skal forholde oss til. 1) Trosopplæringens behov for jevnlige tverrfaglige møtepunkt for fellesrådsansatte og prester i alle de 6 menighetene. 2) Behovet for en effektiv administrasjon rundt trosopplæringen slik at tid blir frigjort til å gjennomføre utadrettede tiltak. 3) Behovet for gode og tilrettelagte romfasiliteter i alle menighetene for å kunne drive trosopplæring blant barn og ungdom. Ad 1) De ansatte i trosopplæringen har hele prostiet som sitt virksomhetsområde, og tilhører derfor flere staber. I særlig grad gjelder dette menighetspedagogene og til en viss grad kateketene. Dette er en ny situasjon som krever møtepunkt der ansatte møtes til tverrfaglig arbeid. Jevnlige møter vil sikre god informasjonsflyt når det gjelder grunnlagstenkning rundt planarbeidet og den praktiske gjennomføringen av konkrete tiltak. Vi erfarer at slik stabsarbeidet i menighetene er organisert i dag, ligger det mer eller mindre tilfeldig til rette for gjensidig tverrfaglig arbeid. Samtidig vil behovet for jevnlige tverrfaglige møter øke i takt med at de utadrettede tiltakene øker i mengde og omfang. Vi mener det er behov for en gjennomtenkning av hvordan det jobbes faglig i prostiet. Ad 2) Vi ser nødvendigheten av en oppgradering av dataverktøy og arbeidsrutiner på kirkekontorene. I trosopplæringen erfarer vi allerede nytten av gode dataverktøy som Labora medarbeideren, nettpåmelding for brukere via hjemmesiden, bruk av gode verktøy som bærbar pc med nettilgang på de fleste lokalene som tilhører fellesrådsområdet etc. For trosopplæringen vil behovet for kirkekontor med effektiv administrasjon og åpningstider 5 dager i uka være positivt. Ad 3) Gode romfasiliteter for å kunne arbeide godt blant barn og ungdom i ulik alder og med ulike behov er viktig for trosopplæringen. Dette gjelder alle de 6 menighetene, og må ivaretas ved en eventuell sammenslåing av kirkekontor. De fleste steder er dette lagt godt til rette med gode og velfungerende kirkerom, kirkestuer/saler, gode sakristi og mindre grupperom. Til spesielle tiltak kan det være snakk om å leie andre rom, men som et minimum mener vi at alle menighetene bør etablere et fast «allbruksrom» med plass til opp mot 10 personer. Dette rommet kan disponeres av

57 frivillige, menighetspedagoger, kateketer, organister og prester, og rommet bør dekke følgende funksjoner: menighetsrådsmøter, utvalgsmøter, gruppesamtaler, samtalerom m.m. Rommet bør ha nettilgang slik at det er mulig å gjøre enkle forberedelser og etterarbeid i forbindelse med aktivitetene. Vi ber Fellesrådet ta våre innspill relatert til trosopplæringen inn i samtalene rundt fremtidens kontorstruktur i Ringsaker prosti. Med vennlig hilsen Kateket og leder for trosopplæringen i Ringsaker prosti, Eldbjørg Leinebø Ekre, kateket Elisabeth Kofoed Kongelstad, menighetspedagog Kirsten Bjerkestrand Tschudi, menighetspedagog Lisabeth Kvalevaag-Holm.

58

59

60

61 Framtidig kontorstruktur i Ringsaker prosti Forslag utarbeidet av kontorstrukturgruppe januar - mars 2012

62 Innhold 1. Mandat for kontorstrukturgruppe Arbeidet i gruppen Nå-situasjon for kontorstruktur i Ringsaker Økonomisk oversikt over kontorkostnadene i dag To-kontorløsning a) Tjenester b) Plassering c) Økonomi d) Erfaring fra andre steder Fordeler og ulemper a) Økonomisk b) Personalmessig c) Virksomhetsmessig d) Rådsarbeidet e) Tilgjengelighet Nye løsninger og måter å arbeide på Anbefaling Kontorstrukturgruppe - januar - mars 2012 Side 2

63 1. Mandat for kontorstrukturgruppe Fellesrådet vedtok i sitt augustmøte at det skulle settes i gang et arbeid for å se på kontorstrukturen i Ringsaker. Bakgrunnen for dette var blant annet at kirkekontoret i Brumunddal/Veldre skal inn i nye lokaliteter høsten I sitt møte 1. desember 2011 gjorde fellesrådet følgende vedtak: Sak 47/11 Arbeidsgruppe kontorstruktur Vedtak: a) Følgende personer oppnevnes til arbeidsgruppe for kontorstruktur: Steinar Afseth - ansatterepresentant (arbeidssted Brøttum) Torbjørn Granerud - representant for prestene (arbeidssted Nes) Trygve Vikerødegården - representant fra Furnes menighetsråd Gerd Lodden Solberg - representant fra Brumunddal/Veldre menighetsråd Gerd Th. Christensen - prost (arbeidssted Ringsaker/Åsmarka) I tillegg deltar kirkevergen på møtene, utfører saksforberedelse og sørger for referat. b) Arbeidsgruppen for kontorstruktur har følgende mandat: Gruppen som skal se på prostiets kontorstruktur har som mandat å komme med forslag til hvordan strukturen skal se ut i framtiden. Spesielt skal en se på konsekvenser av samlokalisering. Følgende momenter skal tas med: kontorbehov/fasiliteter i årene framover kostnader ved kontordriften tilgjengelighet for menighetenes medlemmer- fysisk, pr telefon og elektronisk menighetenes drift ansattes arbeidsforhold og faglig utvikling Gruppen leverer sin rapport og innstilling til Ringsaker kirkelige fellesråd innen 1. april c) Menighetsrådene får rapporten og innstillingen på høring, med frist 1. mai 2012 til å uttale seg. Ringsaker kirkelige fellesråd behandler saken i sitt maimøte. Enstemmig. Kontorstrukturgruppe - januar - mars 2012 Side 3

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 4. oktober 2012

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 4. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE Innkalling og sakspapirer 4. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kirkekontoret i Brumunddal Dato: 4. oktober 2012 Tidspunkt: 15.00 17.00 Utvalgets medlemmer:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Utvalg: Møtested: Ringsaker kirkelige fellesråd Kirkesenteret i Moelv Dato: 11. april 2013 Tidspunkt: 15.00 17.00 MØTEPROTOKOLL Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

Bymenigheten. Sandnes. Årsregnskap 2014

Bymenigheten. Sandnes. Årsregnskap 2014 Bymenigheten Sandnes Årsregnskap 2014 RESULTAT Bymenigheten - Sandnes Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2014 2014 2013 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 405

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget -sekretariat f III III III 045057 MØTEINNKALLING Møtedato: 10. mai 2011 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Inderøyheimen, møterom 3. etasje De faste medlemmene innkalles med

Detaljer

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS www.tekomrev.no T I 4. / -1- + Årsregnskap og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Arsregnskap for 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Fylkesbakken 10 3706 Skien Innhold:

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Revisors og kontrollkomiteens beretninger

Revisors og kontrollkomiteens beretninger Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS

MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS KLÆI3 'A9KNSAK/ MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS FI±A ARK.KODE Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 73 86 61 26 E-post:eva.bekkavik@konsek.no Klæbu kommune v/ Ordfører Deres ref.: Vår ref.:

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 14. februar 2013

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 14. februar 2013 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 14. februar 2013 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd MØTEINNKALLING Utvalg: Ringsaker kirkelige

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

NOTER TIL REGNSKAP 2014

NOTER TIL REGNSKAP 2014 NOTER TIL REGNSKAP 2014 Gjerdrum og Heni sokn 1. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Fellesrådets regnskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning fastsatt av kultur- og kirkedepartementet

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Saksliste soknera d 23.04.2014

Saksliste soknera d 23.04.2014 Saksliste soknera d 23.04.2014 Sak Emne 24/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Godkjennes 25/2014 Referater Sokneråd 26.3.2014 Forslag til vedtak: Godkjennes 26/2014 Orienteringer

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes, nestleder 2.vara Renate Aasli (innkalles setter

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Ringsaker kirkelige fellesråd Moelv kirkesenter Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 15.00 17.00 Utvalgets medlemmer: Einar Ødegaard

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder Knut Erik Lie, seniorrådgiver NKRF NKRFs fagkonferanse 2010 PRAKSISUNDERSØKELSE Undersøkelse gjennomført mai 2010 Kommuner og fylkeskommuner Revisjonsberetninger

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

C^ ^)4,k. Kom Rev INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP. Oversendelse av revisjonsberetninger for 2007 for Levanger kommune

C^ ^)4,k. Kom Rev INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP. Oversendelse av revisjonsberetninger for 2007 for Levanger kommune INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP Kom Rev Levanger kommune v/ordfører Robert Svarva Rådhuset 7600 LEVANGER Trøndelag IKS Deres ref: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: T W I 08/527-3 0-13.4.3 18.04.2008 Oversendelse

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2015 SAKSNUMMER... SIDE

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2015 SAKSNUMMER... SIDE NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Nanset kirke Møtedato: 03.03.15 Tid: Kl. 18.30 21.30 SAKSLISTE NR: 03-2015 SAKSNUMMER... SIDE

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker me Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker Tid: Tirsdag 09.09.14, kl 1800 Sted: Gjerdrum kommune, formannskapssalen Tilstede: Dagrun Agnete Ødegaard, Karl Vidar Bogetvedt, Tone Granerud, Hanne Bakke von

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2013 13. juni 2013 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2013/19042-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Dan Kåre Nilsen, leder Renate Kilaas Olsen, nestleder Heidi Andreassen,

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 25. oktober 2012

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 25. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 25. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Ringsaker

Detaljer

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. juni 2009 Møtetid: Kl. 19.15 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker me Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker Tid: Tirsdag 22.04.14, KL 1800 Sted: Gjerdrum kommune, formannskapssalen Tilstede: Dagrun Agnete Ødegaard, Else Johanne Birkenes, Karl Vidar Bogetvedt, Morten

Detaljer