Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 31. mai 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 31. mai 2012"

Transkript

1 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 31. mai 2012

2 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Ringsaker kirkelige fellesråd Moelv kirkesenter Dato: Tidspunkt: Utvalgets medlemmer: Einar Ødegaard (Nes), Hanne Mette Lundberg (Ringsaker), Bernt Bjerkelien (Åsmarka), Dag Bjørnar Mork (Brøttum), Jon Einar Kvarberg (Brumunddal/Veldre), Ida Mæhlum Arnkværn (Furnes), Oluf Maurud (kommunens repr) og Gerd Th. Christensen (biskopens repr) Saker til behandling Sak 28/12 Protokoll fra møtet 26. april 2012 Sak 29/12 Referatsaker a) Takk fra Sjusjøen Fjellkirke b) Brev fra bispedømmerådet ang godkjenning av urnelund på Ringsaker kirkegård c) Brev fra Nasjonalt kirkelig pilegrimsutvalg ang åpne kirker for pilegrimer 2012 d) Protokoll fra Råd for trosopplæring e) Status kirkegårdsutvidelse i Brumunddal - muntlig orientering f) Status kirkevedlikehold - muntlig orientering g) Personalsituasjon - muntlig orientering Sak 30/12 Regnskap 2011 Sak 31/12 Kontorstruktur Sak 32/12 Leie av kontorlokaler i Brumunddal - deles ut på møtet Sak 33/12 Vedlikeholdsplan av kirkene i Ringsaker Sak 34/12 Regnskap 1. tertial Sak 35/12 Eventuelt Eventuelle forfall meldes til kirkevergens kontor på telefon E-post: Einar Ødegaard leder Knut Are Hole kirkeverge

3 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Utvalg: Møtested: Ringsaker kirkelige fellesråd Moelv kirkesenter Dato: 26. april 2012 Tidspunkt: MØTEPROTOKOLL Følgende medlemmer møtte: Einar Ødegaard (Nes), Hanne Mette Lundberg (Ringsaker), Bernt Bjerkelien (Åsmarka), Jon Einar Kvarberg (Brumunddal/Veldre), Ida Mæhlum Arnkværn (Furnes), Oluf Maurud (kommunens repr), Gerd Th Christensen (biskopens repr) Følgende medlemmer hadde forfall: Dag Bjørnar Mork (Brøttum) Følgende varamedlemmer møtte: Svein Erik Sigurdsen (Brøttum) Fra administrasjonen møtte: Knut Are Hole (kirkeverge) Saker til behandling Sak 21/12 Protokoll fra møtet Sakspapir var sendt ut sammen med innkalling. Vedtak: Protokoll fra Ringsaker kirkelige fellesråd 1. mars 2012 godkjennes. Enstemmig. Sak 22/12 Referatsaker a) Protokoll fra administrasjonsutvalgets møter og Sakspapir var sendt ut sammen med innkalling og delt ut på møtet. Vedtak: Tas til orientering. Enstemmig.

4 b) Protokoll fra Råd for trosopplæring Sakspapir var sendt ut sammen med innkalling. Vedtak: Tas til orientering. Enstemmig. c) Prostens årsrapport Ringsaker prosti Sakspapir var sendt ut sammen med innkalling. Vedtak: Tas til orientering. Enstemmig d) Brev fra Hamar bispedømmeråd angående godkjenning av endring av kirkegårdsplan Nes. Sakspapir var sendt ut sammen med innkalling. Vedtak: Tas til orientering. Enstemmig e) Brev fra Hamar bispedømmeråd angående godkjenning av i Brumunddal kirke. Sakspapir var sendt ut sammen med innkalling. Vedtak: Tas til orientering. Enstemmig f) Brev fra Hamar bispedømmeråd angående retningslinjer for bruk av audiovisuelle hjelpemidler i kirkene. Sakspapir var sendt ut sammen med innkalling. Vedtak: Tas til orientering. Enstemmig g) Brev fra Hamar bispedømmeråd angående utleie av kirker. Sakspapir var sendt ut sammen med innkalling. Vedtak: Tas til orientering. Enstemmig

5 h) Notat fra kontorstrukturutvalget Sakspapir var sendt ut 12. april Kontorstruktur kommer opp som egen sak i neste møte. Vedtak: Tas til orientering. Enstemmig i) Status kirkegårdsutvidelse i Brumunddal. Muntlig orientering ved kirkevergen. Det er satt opp en sak på eventuelt hvor fellesrådet skal bestemme hvilken tilbyder vi skal velge for å lage kirkegårdsplan. Vedtak: Tas til orientering. Enstemmig. j) Status kirkevedlikehold Muntlig orientering ved kirkevergen. Vedtak: Tas til orientering. Enstemmig. k) Personalsituasjonen Muntlig orientering ved kirkevergen. Vedtak: Tas til orientering. Enstemmig Sak 23/12 Regnskap 2011 Sakspapirer var sendt ut sammen med innkalling. Vedtak: Årsregnskap 2011 tas til orientering. Endelig godkjenning av regnskapet skjer i neste møte. Enstemmig.

6 Sak 24/11 Økonomiplan Sakspapirer var sendt ut sammen med innkalling. Vedtak: Ringsaker kirkelige fellesråd støtter det skisserte forslaget til innspill til økonomiplan for Kirkevergen har fullmakt til å finpusse på de eksakte beløpene før det sendes inn til kommunen. Enstemmig. Sak 25/12 Leiekontrakt nye lokaler i Brumunddal Sakspapirer delt ut i møtet. Vedtak: Ringsaker kirkelige fellesråd inngår ikke leieavtale for nye kontorer i Brumunddal før kontorstrukturen er vedtatt i slutten av mai. Fellesrådet ber kirkevergen undersøke andre muligheter for leie fram til neste møte. Enstemmig. Sak 26/12 Urnefelt - Ringsaker kirkegård Sakspapirer var sendt ut sammen med innkalling. Vedtak: Ringsaker kirkelige fellesråd godkjenner planene for urnefelt på Ringsaker kirkegård, nederste 2 radene på felt X. Søknad sendes Bispedømmerådet for godkjenning. Prosten får søknaden i kopi. Enstemmig. Sak 27/12 Avtale om kirkegårdsplan Brumunddal kirkegård Sakspapirer delt ut i møtet. Vedtak: Norconsult innstilles som leverandør for utarbeiding av kirkegårdsplan for Brumunddal kirke. Det forutsettes akseptable kontraktbetingelser. Enstemmig. Sak 28/12 Eventuelt Ingen saker. Moelv, 26. april 2012 Knut Are Hole kirkeverge

7

8

9 S 29/12 c)

10

11 S 29/12 d) Råd for trosopplæring i Ringsaker prosti Referat fra møte i Råd for trosopplæring i Ringsaker prosti Tid: Torsdag 12. april 2012 kl Sted: Moelv kirkesenter Tilstede: Eli Røhr (Brumunddal/Veldre), Kåre Bjørdal (Ringsaker), Ruth Berit Solberg (Nes), Bjørg Amdal Stenersen (Åsmarka), Trygve Vikerødegården (Furnes), Torbjørn Granerud (representant for prestene), Eldbjørg Leinebø Ekre (Leder for trosopplæringen i Ringsaker prosti og Råd for trosopplæring) og Kirsten Bjerkestrand Tschudi (menighetspedagog og sekretær for Råd for trosopplæring). Forfall: Gurid Torill Solberg (Brøttum). Sak 09/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste vedtas. Sak 10/12 Godkjenning av referat Vedtak: Referat fra møtet 7. februar 2012 godkjennes. Sak 11/12 Klargjøring av arbeidsoppgaver for kateket/menighetspedagog/prest Bakgrunn for saken er ulike forventninger til hva menighetspedagogen kan/skal gjøre og gå inn i av arbeid og det er ønskelig med en klargjøring av dette. De tildelte midlene til trosopplæring er øremerket breddetiltak og ansatte i trosopplæringen kan derfor ikke gå inn og drifte kontinuerlige tiltak som kor, lørdagsklubb etc. Disse tiltakene må ha en god forankring i menigheten og driftes derfra, men menighetspedagogen skal allikevel stimulere og støtte det kontinuerlige arbeidet. Når det gjelder breddearbeidet (aldersbestemte tiltak som Babysang, Krølletreff, 4åringer, 6-åringer etc.) skal dette i hovedsak driftes av menighetspedagogene, og til en viss grad av kateketene. Kateketene er menighetens undervisningsleder i de menighetene det er ansatt kateket. Det betyr at kateketen leder trosopplæringsutvalget, konfirmantarbeidet, samarbeidet med skoler og barnehager, det kontinuerlige barne- og ungdomsarbeidet samt noe breddearbeid. Arbeidet utføres etter fordeling og i samarbeid med prester, organister, menighetspedagoger, frivillige etc. I de menighetene det ikke er ansatt kateket har soknepresten et hovedansvar for dette. Presten knyttes til gudstjeneste og konfirmantarbeid, dåp og dåpssamtaler. Presten kommer inn i arbeidet på forespørsler og støtter arbeidet, samt samarbeider om Referat 12. april 2012

12 Råd for trosopplæring i Ringsaker prosti gudstjeneste. Prestene skal ikke selv drifte breddearbeidet, men er viktig bidragsytere og medspillere i arbeidet. Trosopplæringen skal tenke bredde, og det er viktig at vi ikke spiser opp den tiden og ressursen med kontinuerlig arbeid. Det må understrekes at det i trosopplæringen er et fokus på at breddetiltakene skal rekruttere og støtte det kontinuerlige arbeidet. Rådet takket for en god orientering og klargjøring av begrepet breddetiltak, som kan være litt vanskelig å begripe. Vedtak: Råd for trosopplæring tar saken til orientering. Sak 12/12 Navn og visjon Navn og visjon har vært opp som sak på flere møter og i flere ulike fora. Siden forrige møte i Råd for trosopplæring har det kommet flere nye innspill og argumenter det kan være verdt å lytte til. Se referatet fra møtet 7. februar 2012 for de forslag som skulle diskuteres i forkant av dagens møte. Eldbjørg Leinebø Ekre har deltatt på et møte med prestene i prostiet hvor flere elementer kom opp samt at Brumunddal/Veldre menighetsråd har kommet med en uttalelse. Vi må være bevisste på hvem vi skal nå med navn og logo og hvordan vi ønsker de skal oppfatte oss og arbeidet vi gjør. Nytt forslag: Størst av alt Brukes som navn på trosopplæringen i den norske kirke og det er dermed tilgjengelig både logo og annet materiell til bruk i lokalt arbeid. Den er bra og den holder! Unødvendig å legge til lokal menighet eller Ringsaker prosti som undertekst i logoen. Legger oss tett inn til navn og logo fra sentralt hold i arbeidet med å ferdigstille et forslag til vedtak. Vedtak: Trosopplæringsteamet tar med seg innspillene videre og sender ut et forslag i god tid før neste møte i Råd for trosopplæring 12. juni Sak 13/12 Presentasjon av Grønn trosopplæring Trosopplæring i naturen ble presentert av Gunhild Bjørdal, daglig leder på Mesnali leirsted. Et regionalt prosjekt i trosopplæringsreformen som ble gjennomført fra Referat 12. april 2012

13 Råd for trosopplæring i Ringsaker prosti Prosjektet er avsluttet og ligger tilgjengelig i ressursbanken på Nøkkelord: Åpenhet, nærhet, undring, handling. Oppleve livet og oppleve tro! Naturen som metode i trosopplæringen. Fellesskap med andre. Fellesskap i og med natur. Furnes menighet har jobbet frem et forslag til ressurser og tiltak innen grønn trosopplæring og samlet det under paraplyen Naturlig tro. Her ligger det mye spennende å ta tak i og Råd for trosopplæring ønsker å jobbe videre med å utvikle gode tiltak som kan gjennomføres i alle menigheter. Vedtak: Råd for trosopplæring ønsker å spørre Anders Skeistrand (sokneprest i Furnes), Anna Grønvik (Kapellan i Brumunddal/Veldre), Gunhild Bjørdal (lang erfaring med trosopplæring i naturen) og Kirsten Bjerkestrand Tschudi (menighetspedagog) om å jobbe frem ulike tiltak innen grønn trosopplæring. Gruppen legger frem et utkast på rådets møte i juni Sak 14/12 Konkrete tiltak i 2012 Det utvikles og prøves ut nye tiltak i menighetene. Babysang (0-1 år) og Krølletreff (1-3 år, miniteater og sangstund) etableres i alle menigheter. Menighetspedagog Kirsten arbeider med å etablere et kreativt ungdomsutvalg med representanter fra alle menighetene. Denne gruppen blir sentral i å gi nyttige innspill vedrørende utviklingen av et felles ungdomsarbeid for prostiet. Det blir oppstart av ungdomslederkurs med lokale samlinger og fellessamlinger i september, det er også gjort avtale med Mesnali leirsted om ungdomsleir i oktober. De etablerte ungdomsmiljøene knyttes også opp mot dette arbeidet. En «eldre» ungdomsleder fra Furnes har sagt seg villig til å delta i dette arbeidet som leder på frivillig basis. Mange av breddetiltakene i menighetene er like, f.eks. har alle utdeling av 4årsbok, og flere menigheter har utdeling av 6-årsboka. I 2012 blir det et nytt opplegg rundt 4 og 6 årsboka, dette prøves ut i Ringsaker og Åsmarka menigheter. Opplegget tar utgangspunkt i de nye bøkene fra IKO, og gjennomføres i august (skolestart) og i desember (4-årsboka). Brøttum menighet har «Kirkerottene» (5 år) og utdeling av NT (11 år), Nes menighet har «Sprelleengel» (3 år), Brumunddal/Veldre menighet har småbarnssang som når bredt ut etc. Brumunddal/Veldre arrangerte Lys Våken og Tårnagenter i 2010/2011. Tiltak som fungerer bra bør videreføres, og evt. vurderes å innføre i flere menigheter, Referat 12. april 2012

14 Råd for trosopplæring i Ringsaker prosti dersom menighetene ønsker det. Vi får innspill fra representanten fra rådet at Lys Våken og Tårnagenter kan være gode tiltak å se nærmere på. 5 åringene fra Åsmarka og Furnes menigheter fikk delta på konsert og lokale korøvelser i perioden februar/mars. Brøttum menighet prøver ut deler av Kode B (Nytt bibelkurs) for 11-åringer i april. Det vil være mulig å prøve ut flere og ulike tiltak i menighetene til høsten. Hva med å prøve ut Kode B, 4 og 6-årsopplegget i flere menigheter? Hva med å utvikle og prøve ut noen konkrete tiltak rundt «trosopplæring i naturen» og pilegrimsvandringer? Hva med å knytte årstidene til noen tiltak? Vedtak: Rådet tar orienteringen til etterretning. Teamet lager en skisse/førsteutkast til en helhetlig plan til rådsmøte i juni. Referent Kirsten Bjerkestrand Tschudi Referat 12. april 2012

15 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Utvalg: Ringsaker kirkelige fellesråd Sak nr: 30/12 Regnskap 2011 Møtedato: Saksdato: Saksbehandler: Vedlegg: Kirkeverge Knut Are Hole 1. Regnskap 2011 m/noter 2. Foreløpig revisjonsrapport 3. Nummerert brev nr 6 fra revisor Regnskap 2011 Fakta Årsregnskapet legges fram med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr I sak 23/12 ble regnskapet gjennomgått og kommentert. Endringene fra forrige møte, er av føringsmessig art, mellom balanse, investering og drift. Dette har ført til at mindreforbruket har økt fra kr til kr Årsregnskapet legges fram i henhold til forskrift om økonomiforvaltning for kirkelige fellesråd. Revisor har avgitt en foreløpig revisjonsrapport. Denne blir ikke underskrevet før fellesrådet har godkjent regnskapet. Revisor har sendt et nummerert brev nr 6 til fellesrådet. Innholdet i dette bør fellesrådet ta til etterretning og innarbeide eventuelle tilpasninger i regnskapet i løpet av Forslag til vedtak Årsregnskap 2011 vedtas. Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr settes av på ubundent disposisjonsfond. Revisors nummererte brev nr 6 tas til etterretning.

16 RINGSAKER KIRKELIGE FELLESRÅD HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP REGNSKAP 2011 Regnskapsskjema Budsjett Driftsregnskapet Inntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter Salg av driftsmidler/ fast eiendom Refusjoner/ overføringer Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale Statlige tilskudd Rammeoverføring/ tilskudd fra egen kommune Tilskudd fra fellesråd/ menighetsråd Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 9 Sum driftsinntekter: Utgifter Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Refusjoner/ overføringer Kalk. utgifter ved komm. tj.ytingsavtale Tilskudd og gaver Sum driftsutgifter: Brutto driftsresultat: Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Renteutgifter og låneomkostn Avdrag på lån Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende 22 Netto finansinntekter/- utgifter Avskrivninger Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finansieringstransaksjoner Bruk av udisponert fra tidl. år 0 (overskudd) Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve 30 Sum bruk av avsetninger Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd) Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til styrking av likviditetsreserven Overført til investerings regnskapet 36 Sum avsetninger REGNSKAPSMESSIG MINDRE FORBRUK (OVERSKUDD) 980 REGNSKAPSMESSIG MER- FORBRUK (UNDERSKUDD)

17 RINGSAKER KIRKELIGE FELLESRÅD REGNSKAP 2011 HOVEDOVERSIKT INVESTERINGSREGNSKAP Regnskapsskjema Budsjett Investeringsregnskapet Investeringer i anleggs midler Renteutgifter, låneomkostninger Avdrag på lån (ekstraord.) Utlån, kjøp av aksjer, andeler og lignende Dekning av tidligere års udekket Avsetninger 7 Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av drifts midler/ fast eiendom Refusjoner Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.) 13 Sum ekstern finansiering: Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års udisponert 17 Sum finansiering /980 Udekket/ Udisponert 0 0 0

18 RINGSAKER KIRKELIGE FELLESRÅD BALANSEREGNSKAP PR EIENDELER A Kap. 2.2 Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Inventar Utlån Aksjer og andeler B Kap. 2.1 Omløpsmidler Premiefond Kortsiktige fordringer Kasse, bankinnskudd C SUM EIENDELER: EGENKAPITAL OG GJELD: D Kap. 2.5 Egenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Bundne inv.fond Regnskapsmessig merforbruk Regnskapsmessig mindreforbruk Kapitalkonto Gjeld E Kap. 2.4 Langsiktig gjeld 0 0 F Kap.2.3 Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld G SUM GJELD OG EGENKAPITAL:

19 NOTER 2011 Ringsaker kirkelige fellsråd org nr NOTE 1 Prinsipper Regnskapet til Ringsaker kirkelige fellesråd er ført og satt opp i henhold til Forskrift om økonomiforvaltning for kirkelige fellesråd i Den norske kirke. Regnskapet omfatter alle de økonomiske midler som er disponert gjennom året, og hvordan disse er anvendt. Bestemmelsene om årsregnskap innebærer at fellesrådet skal følge prinsipper som gjelder kommunale regnskap, samt bestemmelser for god kommunal regnskapsskikk. Det er i 2011 foretatt en endring i oppsettet vedr. klassifisering av anleggsmidler i balansen, samt fondsavsetningene i balansen.

20 NOTER 2011 Ringsaker kirkelige fellsråd org nr Note 2 Pensjon Ringsaker kirkelige fellesråd dekker sine tariff-festede pensjonsforpliktelser gjennom Kommunal Landspensjonskasse. Alle krav blir kostnadsført direkte over drift. Tidligpensjon er dekket over driften.

21 NOTER 2011 Ringsaker kirkelige fellsråd org nr Note 3 Aksjer og andeler Sekskap Andel Verdi KLP Ukjent Verdien på andelen baserer seg på egenkapitalinnskudd

22 NOTER 2011 Ringsaker kirkelige fellsråd org nr Note 4 Fond - Oversikt Totale fond Fellesrådet Beløp Beholdning Bruk av fond i regnskapet Avsetninger til fond Beholdning Fordelt på følgende typer fond: Disposisjonsfond Beløp Beholdning pr Bruk av fond i regnskapet Avsetninger til fond 0 Beholdning Bundne driftsfond Beløp Beholdning Bruk av fond i regnskapet Avsetning til fond Beholdning Bundet investeringsfond Beløp Beholdning Bruk av fond i regnskapet 0 Avsetninger til fond 0 Beholdning

23 NOTER 2011 Ringsaker kirkelige fellsråd org nr Note 5 Kapitalkonto TEKST: DEBET: KREDIT: IB Aktivering Avskrivning Utlån orgel Avskrivninger Avskrivninger Aksjer MVA-komp Salg AM Div. utstyr SUM FØRINGER UB :

24 NOTER 2011 Ringsaker kirkelige fellesråd org nr Note 6 Endring av arbeidskapital Endring i balanse: Kapittel Saldo Saldo Endring Omløpsmidler Kortsiktig gjeld SUM ENDRING I BALANSEN Endring mem.konti ubrukte lånemidler - Sum endring for avstemming mot drifts- og investeringsreg ,00 FRA DRIFT OG INVESTERING: - Fra drift Fra investering + Sum inntekter Sum utgifter Avskrivninger Eksterne finansieringsinnt Eksterne finansieringsutg SUM DIFF. DRIFTS/INVESTERINGS ( ) DIFFERANSE (SKAL VÆRE 0,-) - Netto endring - -

25 Eiendommer/ Anlegg div Kirkeinventar div Utstyr/ Maskiner og transportmidler div Sum NOTER 2011 Ringsaker kirkelige fellesråd org nr Note 7 Anleggsmidler Konto Avskr.objekt Anskaff. år: Innkjøps. verdi Akkumulert Årets avskr: Innkjøp Restverdi

26 NOTER 2011 Ringsaker kirkelige fellesråd org nr NOTE 8 STELL AV GRAVER Regnskap gravstell 2011 Inntekt Utgift Innbetaling til stell av gravsteder Stell av graver ,5 Adm.gebyr Avsluttede fond 2245,64 Renter Totalt , ,14 Bank IB ,37 Innbetaling gravstell Renter Uttak, overført , , ,14 Saldo ,23 Endring ,14 TOTAL ENDRING ,14

27 NOTER 2011 Ringsaker kirkelige fellesråd org nr NOTE 9 ÅRSVERK, YTELSER, GODTGJØRELSER Utvikling antall årsverk de siste 3 år ,4 årsverk fordelt på 31 stillinger ,7 årsverk fordelt på 32 stillinger ,7 årsverk fordelt på 33 stillinger Ytelser til ledelse All lederlønn fastsettes lokalt av fellesrådet. Total ytelse til ledelse i 2011 er kr ,- Total ytelse til fellesråd og adm.utvalg i 2011 er kr ,50 GODTGJØRELSE TIL REVISJON OG RÅDGIVNING Hedmark Revisjon IKS kr ,- ex. MVA

28 Hedmark Revisjon IKS Ringsaker kirkelige fellesråd REVISORS BERETNING FOR 2011 UTKAST Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Ringsaker kirkelige fellesråd som viser et positivt netto driftsresultat på kr og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2011, driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Fellesrådet og daglig leders ansvar for årsregnskapet Fellesrådet og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide og fastsette årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intern kontroll som fellesrådet og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for fellesrådets utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av fellesrådets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Hedmark Revisjon IKS

29 Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Ringsaker kirkelige fellesråd per 31. desember 2011, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Uttalelser om øvrige forhold Konklusjon om budsjett Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at fellesrådet har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av fellesrådets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god kommunal regnskapsskikk i Norge Løten, den 14. mai 2012 Morten Alm Birkelid revisjonssjef Ole Jacob Kvissellien revisor Hedmark Revisjon IKS 2

30

31

32 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Utvalg: Sak nr: Ringsaker kirkelige fellesråd 31/12 Kontorstruktur Møtedato: Saksdato: Saksbehandler: Vedlegg: Kirkeverge Knut Are Hole 1. Brev utsendt til menighetsrådene 2. Høringssvar fra Brumunddal/Veldre menighetsråd 3. Høringssvar fra Furnes menighetsråd 4. Høringssvar fra Nes menighetsråd 5. Høringssvar fra Åsmarka menighetsråd 6. Høringssvar fra Brøttum menighetsråd 7. Høringssvar fra Ringsaker menighetsråd 8. Brev fra kirkemusiker Kari Borud og sokneprest Siri Sunde 9. Brev fra trosopplæringsansatte i Ringsaker prosti 10. Faksimile fra Ringsaker Blad og Hamar Arbeiderblad Forslag om framtidig kontorstruktur - kontorstrukturgruppen Kontorstruktur Sak Fellesrådet vedtok i sitt augustmøte 2011 at det skulle settes i gang et arbeid for å se på kontorstrukturen i Ringsaker. Bakgrunnen for dette var blant annet at kirkekontoret i Brumunddal/Veldre skal inn i nye lokaliteter høsten I sitt møte 1. desember 2011 gjorde fellesrådet følgende vedtak: Sak 47/11 Arbeidsgruppe kontorstruktur Vedtak: a) Følgende personer oppnevnes til arbeidsgruppe for kontorstruktur: Steinar Afseth - ansatterepresentant (arbeidssted Brøttum) Torbjørn Granerud - representant for prestene (arbeidssted Nes) Trygve Vikerødegården - representant fra Furnes menighetsråd

33 Gerd Lodden Solberg - representant fra Brumunddal/Veldre menighetsråd Gerd Th. Christensen - prost (arbeidssted Ringsaker/Åsmarka) I tillegg deltar kirkevergen på møtene, utfører saksforberedelse og sørger for referat. b) Arbeidsgruppen for kontorstruktur har følgende mandat: Gruppen som skal se på prostiets kontorstruktur har som mandat å komme med forslag til hvordan strukturen skal se ut i framtiden. Spesielt skal en se på konsekvenser av samlokalisering. Følgende momenter skal tas med: kontorbehov/fasiliteter i årene framover kostnader ved kontordriften tilgjengelighet for menighetenes medlemmer- fysisk, pr telefon og elektronisk menighetenes drift ansattes arbeidsforhold og faglig utvikling Gruppen leverer sin rapport og innstilling til Ringsaker kirkelige fellesråd innen 1. april c) Menighetsrådene får rapporten og innstillingen på høring, med frist 1. mai 2012 til å uttale seg. Ringsaker kirkelige fellesråd behandler saken i sitt maimøte. Enstemmig. Gruppen har hatt fire møter i perioden. 12. januar, 14. februar, 8. mars og 28. mars Rapporten og innstillingen fra gruppen ble sendt ut til menighetsrådene og de ansatte 11. april, med frist til 17. mai for å komme med høringssvar. Gruppen konkluderte med en anbefaling om to-kontorløsning med lokalt kontor for sokneprest (se side 18 i gruppens forslag som er vedlagt). Lovhjemler 14 i Kirkeloven sier at fellesrådet har ansvar for å anskaffe og drifte menighets- og prestekontor. Det ligger i fellesrådets mandat å bestemmer hvor de ansatte skal ha kontor. Prestene er ikke ansatt i fellesrådet, men fellesrådet har ansvar for å legge til rette for kontor. Rundskriv F fra Kirkedepartementet uttaler at det er bispedømmerådet som har fullmakt til å bestemme hvor en kirkebokførende prest skal ha kontor. Dersom kirkelig fellesråd ønsker å endre prestens kontorsted må dette godkjennes av bispedømmerådet. Men det er fellesrådet som leder prosessen lokalt og fatter vedtak. Saken sendes fra fellesrådet til bispedømmerådet for godkjenning. Prosten, vedkommende prest og eventuelt også soknepresten gis anledning til å uttale seg før bispedømmerådet treffer vedtak i saken. Etter det kirkevergen har brakt på det rene har ikke bispedømmerådet i Hamar tidligere behandlet denne type saker, selv om det er flere fellesråd som har slått sammen kontorer. Dette kan bety at de er av den innstilling at det er fellesrådene som må ta disse avgjørelsene. Kirkevergen har sendt brev til bispedømmerådet 23. mai for å få en avklaring rundt disse forhold.

34 Kirkevergens saksframstilling bygger på rapporten fra kontorstrukturgruppen, høringssvar og møte med de ansatte. Anbefaling Det er viktig å tenke langsiktig. Hvordan vil våre rammebetingelser være om ti år? Hvordan vil kirkelandskapet se ut om åtte år? Hvordan skal vi best utnytte våre ressurser framover? Kirkevergen ønsker å gå lengre enn anbefalingen til kontorstrukturgruppen, og foreslår i forslag til vedtak en to-kontorløsning (uten lokalt kontor for sokneprest). (Alternativ 2 til kontorstrukturgruppen). Dette er begrunnet i faglig fellesskap og utvikling, ansattes arbeidsvilkår, tilgjengelighet for befolkningen og økonomi. Kirkevergen mener at en løsning hvor prestene blir sittende igjen alene, blir uhensiktsmessig både for presten og menigheten. Samtidig er det dette som gir den beste økonomiske uttellingen. Ved en to-kontorløsning kommer vi til å beholde kontorene på Nes, Furnes og Brøttum i oppsigelsestiden, men det er viktig å gjennomføre endringene med saksbehandlerne/sekretærene nå. Dette er begrunnet i at saksbehandlerne ved kirkekontorene på Nes og i Furnes går av med pensjon dette året. Da må vi forsøke å tilpasse stillingsstørrelsene for å få flere ansatte opp mot hele stillinger. Endringene berører mange personer, både ansatte, tillitsvalgte/folkevalgte og menighetsmedlemmer. Vi skal ha respekt for de følelsene mange har og den usikkerheten mange føler for at hverdagen skal bli annerledes. Likevel er det kirkevergens og fellesrådets ansvar å se ut over dette og gjøre det som er mest tjenlig for helheten i kirken i Ringsaker. Høring Alle menighetsrådene har fått tilsendt forslaget utarbeidet av kontorstrukturgruppen til uttalelse. Alle menighetsråd har svart og svarene ligger vedlagt. Kort oppsummert ønsker Furnes og Brøttum å ivareta fem kontorer som i dag, Nes, Ringsaker og Åsmarka støtter kontorstrukturgruppens forslag med en to-kontorløsning og lokalt prestekontor og Brumunddal/Veldre ønsker en ren to-kontorløsning. Alle ansatte og prestene har vært invitert til å komme med skriftlige tilbakemeldinger til fellesrådet. Dette har noen av de ansatte benyttet seg av. Dette ligger også vedlagt. Menighetens arbeidsvilkår Gudstjenestelivet Menighetens åndelige liv og vekst er knyttet til gudstjenesteutøvelsen, kirkelige handlinger og andre arrangementer i kirken. Det er først og fremst kirken som er samlingspunkt for menighetens arbeid og slik virkeliggjøres nærheten til folket. Slik vil

35 gudstjenestelivet ha lokal forankring og gå sin gang også om kirkekontoret blir flyttet ut av soknet. Menighetsrådets arbeid Mye av menighetsrådets og utvalgenes arbeid er i dag knyttet opp til kirkekontorene. Det er viktig at rådet og utvalgene fortsatt har et møtested i soknet. De fleste kirkene har sakristi som kan brukes til samtaler og møter, men det bør i tillegg finnes et møterom utenom disse. I Furnes kan en fortsatt legge til rette for møter på Karmel, og på Nes kan kirkestuen ved Stavsjø kirke benyttes. Når det gjelder Brøttum, har ikke kirken eller menigheten noe egnet eller tilrettelagt lokale. En kan her søke å få til et samarbeid med Brøtheim, men dette må en jobbe med fram mot Kirkevergen må videre ta ansvar for å finne praktiske løsninger på en del praktiske utfordringer. Dette gjelder blant annet områder som post og arkivering. Kirkekontorets funksjon overfor befolkningen Folk trenger å komme i kontakt med kirkekontorene i ulike situasjoner. Folk har ulike spørsmål. Mange skal ordne med ting knyttet til dåp, gudstjenester, vigsel, begravelse eller har noe å ordne i tilknytning til kirkebok eller kirkelig medlemsregister. Allerede i dag får kirkekontoret i Moelv telefoner fra hele prostiet vedrørende vigsler, konfirmasjon og så videre, men ofte må man henvise til andre kirkekontor med lite åpningstid. Det er vanskelig å forutsi hvordan en flytting av kirkekontor vil fungere for brukerne, men en samlokalisering vil for mange oppleves positivt, da de vil får bedre service og raskere svar enn det mange får i dag. Ansatte Det har vært reist en del spørsmål vedrørende sekretærfunksjonen på kontorene. Ingen prester har egne sekretærer. Dette tilhører en svunnen tid. Sekretærstillingene har de siste årene gått over til saksbehandlerstillinger for menighetene. De har en del oppgaver som prestene tidligere tok seg av, men har et større ansvar for menighetens saksbehandleroppgaver. Dette ansvaret blir ikke annerledes ved en endring av kontorstrukturen. I Ringsaker og Åsmarka har vi fra 1. mars 2012 endret stillingen fra saksbehandler/sekretær til daglig leder. Når det er flere menigheter som er samlet, er daglig leder en bedre og dekkende tittel. Daglig leder har det daglige lederansvaret for kontoret og de ansatte. I Ringsaker prosti har det vært vanlig at en sokneprest har vært leder for staben. Dette er ikke et ansvar som tilligger prestene, men det har vært en praktisk ordning. I en to-kontorløsning bør det bli daglig leder også i Brumunddal. Daglig leder leder stabsmøtene hvor en gjennomgår arbeidet for de kommende to ukene. Avklaringer kan skje i dette møtet. Planlegging mellom prest, kirkemusiker, kirketjener og andre ansatte vil foregå i etterkant og gjennom uken. Det er viktig å merke seg at menighetene i utgangspunktet ikke får mindre hjelp av saksbehandler/daglig leder enn tidligere. Det kan likevel være nødvendig å ha en gjennomgang av hvilke

36 oppgaver som skal løses av saksbehandler/daglig leder og hvilke som skal løses av menighetsrådet. Det er i dag soknepresten som har ansvaret for føring av kirkebok, men det er saksbehandleren som er delegert det daglige arbeidet. I løpet av dette året vil all føring gå over til å bli heldigital. Det er ikke meningen at soknepresten skal få oppgaver som i dag er ivaretatt av saksbehandler/daglig leder, dvs at de kontoradministrative oppgavene blir ikke større for presten enn de er i dag. For noen ansatte vil det oppleves som en ulempe at det blir større avstander mellom kontor og kirke. I enkelte tilfeller vil det bli mer kjøring enn før, men det går an å planlegge arbeidsdagene så det ikke blir så mye kjøring fram og tilbake. I de fleste kirker er det et sakristi som kan benyttes som hvilerom/arbeidsrom mellom avtaler dersom en ikke har fått kabalen til å gå helt opp. Det bør i så fall legges til rette for at det er internettmuligheter her. Faglig fellesskap og utvikling Da Hamar biskop hadde visitas i Ringsaker i september og oktober 2010, var hun opptatt av blant annet faglig fellesskap og tverrfaglig arbeid. I sin rapport fra besøkene kommer biskopen med en del utfordringer, blant annet følgende som kan være relevant for temaet vi behandler nå: Gjennomgå bemanningssituasjonen blant de ansatte i fellesrådsområdet. Utvikle møtepunkter for faglig fordypning og tverrfaglig arbeid. Utrede muligheter for økt samarbeid på tvers av menighetsgrensene. Fellesrådet har tidligere behandlet personalsituasjonen med tanke på at faggruppene kan jobbe mer sammen. Vi har høyt kompetente medarbeidere og kan lære av hverandre. Kirkemusikerne møtes regelmessig, og det samme gjør trosopplæringsmedarbeidere, saksbehandlere og kirketjenere. En ser at det er en gevinst i å treffes og diskutere faglige problemstillinger. Noe av tanken bak dette er også å standardisere de tilbudene vi har og måten å utføre arbeidet på. Et mål er å få en mer fleksibel organisasjon der medarbeidere kan steppe inn for hverandre. I forbindelse med gudstjenestereformen og trosopplæringsreformen er det også et økende behov for tverrfaglig samarbeid. Dette gjelder både lokalt og innen hele fellesrådsområdet. Selv om vi har faglig fellesskap i dag og ulike møtepunkter, mener kirkevergen at samarbeidet kan bli enda bedre med å ha felles kontorer. Da har alle en daglig kontakt og mulighet for å drøfte problemstillinger, noe som også gir en synergieffekt i form av faglig utvikling. Skal vi rekruttere godt kvalifiserte medarbeidere i framtiden, må vi tilby en arbeidsplass som er utviklende og stimulerende. Da er større enheter og fellesskap et ledd i dette.

37 Økonomi Det har vært stilt mange spørsmål rundt hvordan økonomien vil slå ut med en endring av kontorstrukturen. I kontorstrukturgruppens utredning ligger en oversikt over dagens kostnader, men den har vært noe mangelfull i forhold til hva en sammenslåing kan føre til av reduserte kostander. Det er to forhold som må ligge i bunn for forståelsen av den økonomiske siden av saken: 1. Brumunddal/Veldre menighet må ha nye kontorer fra 1. september d.å. Dette er uavhengig av kontorstruktur. 2. Moelv kirkesenter er for lite i dag. Selv om det ikke blir noen sammenslåing med Brøttum, vil Moelv likevel trenger flere kontorer. Brumunddal Kirkekontoret i Brumunddal skal flyttes fra 1. september d.å., og de skal inn i nye kontorer. Vi er nå i avslutningsfasen for å inngå avtale om nye kontorer. Brumunddal har behov for kvm kontorer. Kontorleieprisen i Brumunddal ligger opp mot kr pr kvm + felleskostnader. Vi har flere utleiere som tilbyr oss lokaliteter. For å ha noe å sammenligne med har vi et tilbud på 233 kvm til en pris på kr pr kvm noe som betyr kr pr år pluss fellesutgifter på ca kr Til sammen kr kvm vil tilfredsstille de behovene vi har ved en sammenslåing av Furnes og Nes til Brumunddal. Dersom vi skulle finne noe som passer akkurat for Brumunddal/Veldre (inkludert prostiprest og menighetspedagog) på 200 kvm med samme betingelser, vil prisen bli ca kr inkl felleskostander. Kirkevergen har derfor valgt å bruke kr i husleie som sammenligningsgrunnlag, og ikke kr som står i dokumentet fra kontorstrukturgruppen. Dette tallet baserte seg på opplysninger som viste seg å være for lavt estimert. Ved å legge ned kontorene på Nes og Furnes vil vi redusere kostnadene på husleie, bredbåndleie, telefonlinje og strøm. Dette utgjør ca kr , Nes (kr ) og Furnes (kr ). Netto besparelse ved å slå sammen kontorene blir da ca kr pr år. (Netto mellom kr og kr kr kr ). Noe høyere strømutgifter enn det kontoret i Brumunddal har i dag må vi regne med, for eksempel kr Da har vi en besparelse på kr pr år ved en sammenslåing av kontorene i Furnes, Nes og Brumunddal/Veldre. Moelv Ved kirkesenteret i Moelv må vi utvide. Allerede i dag har vi to kontorer for lite. Ved en sammenslåing med Brøttum vil vi ha behov for til sammen fire nye kontor. En utbygging i Moelv vil sannsynligvis koste minst kr Estimatet fra 2008 var kr Grunnen til at det blir høyere er blant annet at det vil være behov for å få inn et nytt ventilasjonsanlegg og byggekostnader som har blitt høyere. Dersom vi går ut ifra kr vil det øke «husleien» i Moelv med kr pr år. Husleien inkl telefon, bredbånd og strøm i Brøttum er kr Siden vi uansett må utvide i

38 Moelv og får denne kostnaden, vil vi spare ca kr på å samlokalisere kontorene. Til sammen vil vi ved en to-kontorløsning i Brumunddal og Moelv spare ca kr pr år. Det er ikke tatt hensyn til leie av møtelokaler for menighetsråd og utvalg i Furnes og Brøttum. Det vil genereres høyere kjøregodtgjørelse, samtidig som det er andre kostnader som reduseres ved stordrift. Prestenes kjøregodtgjørelse dekkes av staten, slik at det vil ikke få innvirkning på fellesrådets økonomi. Det vil ikke være lavere kostnader før alle husleiekontraktene er avsluttet i Forslag til vedtak 1. Ringsaker kirkelige fellesråd ser behovet for å samle kirkekontorene i to kontorer i byene Brumunddal og Moelv. Kirkekontorene i Brøttum, Furnes og Nes flyttes og de som har kontor på disse stedene i dag får kontorplass i henholdsvis Moelv eller Brumunddal. 2. Kontorlokalene i Brøttum, Furnes og Nes sies opp. Seneste avslutningsdato for leieforholdene er Saksbehandlerfunksjonene flyttes til Moelv og Brumunddal innen 1. oktober Kontor for prest og andre flyttes senest Kontorlokalene i Brumunddal og Moelv tilpasses ny situasjon i takt med gjennomføringen. 5. Det settes i gang utredning for å bygge ut for flere kontorplasser i Moelv kirkesenter. 6. Flyttingen av kontorsted for sokneprestene forutsetter godkjenning fra bispedømmerådet.

39 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Kirkevergen Til menighetsrådene i Ringsaker prosti Moelv, 12. april 2012 Framtidig kontorstruktur i Ringsaker prosti Vedlagt er forslag til framtidig kontorstruktur i Ringsaker prosti. Forslaget er utarbeidet av kontorstrukturgruppen nedsatt av fellesrådet i desember Vi ber menighetsrådene om tilbakemeldinger på forslaget og spesielt gruppens konkrete anbefaling i kapittel 8. På grunn av litt sen levering er frist for å melde tilbake utsatt fra 1. mai til 17. mai Forslaget vil bli videre behandlet i fellesrådets møte i slutten av mai. Vennlig hilsen Knut Are Hole Kirkeverge Storgt. 98 B Tlf: Bank: Org.nr.: Postboks 195 Fax: Moelv E-post: Hjemmeside:

40 MENIGHETSRÅDET Brumunddal/Veldre menighet REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET Brumunddal/Veldre menighet Tid: 23. april 2012 etter årsmøtet Sted: Brumunddal kirkestue Tilstede: Eva Ormåsen, Håkon Antonsen, Jon Einar Kvarberg, Henrik Sanne Haugli, Gerd Lodden Solberg, Hege M. Øynes, Lars Erlend Kielland, Morten E. Bratengen Forfall: Eli Antonsen og Marthe Maurud SAK ANGÅENDE 29/12 Godkjenning av innkalling og sakliste Vedtak: Innkalling og sakliste er godkjent. 30/12 Godkjenning av referat fra Vedtak: Referat fra er godkjent. 31/12 Ny kontorstruktur i prostiet Se eget vedlegg. Vedtak sak 31/12: MR går inn for alternativet to-kontorløsning. 32/12 Eventuelt Ingen innkomne saker. Saker til neste møte: - Hvem skal eie pianoet i kirkestua? Fellesrådet eller menighetsrådet Ref: Hege Øynes

41

42

43

44

45

46

47

48

49 Fra: Bjørg Til: "Knut Are Hole" Kopi: "Hansen, Beate"; "Roger Brevik"; "Gerd Th. Christensen" Emne: Kontorstruktur Dato: 2. mai :10:38 Framtidig kontorstruktur i Ringsaker prosti. På Åsmarka menighetsråd sitt møte i dag, 2. mai, ble framtidig kontorstruktur gjennomgått. Åsmarka menighet har aldri hatt eget prestekontor og vi har måtte forholde oss til Ringsaker/Moelv i alle år. Dette har ikke vært noe problem og menighetsrådet har heller ikke fått tilbakemeldinger på annet fra menigheten. Prestene drar gjerne ut i dåps - og sorgsamtaler og møter menigheten der de er, og når vi har satt oss i bilen så kjører vi like gjerne til Moelv som til noe annet sted. Vi ser også fordelen av at prestene og de andre ansatte kan få oppleve et større fellesskap i sin arbeidssituasjon. På bakgrunn av dette, og ut fra en veldokumentert konklusjon fra kontorstrukturgruppa, anbefaler Åsmarka menighetsråd at gruppas konklusjon, en to-kontorløsning med lokalt kontor for sokneprest velges. Vedtaket var enstemmig. For Åsmarka menighetsråd Bjørg Amdal Stenersen

50

51

52

53

54

55

56 Til Ringsaker kirkelige fellesråd Moelv, 23.mai 2012 Kontorstrukturen i Ringsaker prosti. Vi kateketer og menighetspedagoger ønsker med dette å delta i samtalen rundt kontorstrukturen i Ringsaker prosti. En arbeidsgruppe nedsatt av Fellesrådet har levert en utredelse som gir et bilde av dagens kontorsituasjon. Notatet skisserer 3 mulige modeller for en fremtidig kontorstruktur, og velger å gå inn for den ene modellen. Når det gjelder implementeringen av trosopplæringen i Ringsaker prosti erfarer vi at det er særlig tre faktorer som vil være avgjørende for å lykkes. Når Fellesrådet drøfter sakens mange sider, ber vi om at følgende innspill blir ivaretatt uavhengig av hvilken fremtidig kontorstruktur vi skal forholde oss til. 1) Trosopplæringens behov for jevnlige tverrfaglige møtepunkt for fellesrådsansatte og prester i alle de 6 menighetene. 2) Behovet for en effektiv administrasjon rundt trosopplæringen slik at tid blir frigjort til å gjennomføre utadrettede tiltak. 3) Behovet for gode og tilrettelagte romfasiliteter i alle menighetene for å kunne drive trosopplæring blant barn og ungdom. Ad 1) De ansatte i trosopplæringen har hele prostiet som sitt virksomhetsområde, og tilhører derfor flere staber. I særlig grad gjelder dette menighetspedagogene og til en viss grad kateketene. Dette er en ny situasjon som krever møtepunkt der ansatte møtes til tverrfaglig arbeid. Jevnlige møter vil sikre god informasjonsflyt når det gjelder grunnlagstenkning rundt planarbeidet og den praktiske gjennomføringen av konkrete tiltak. Vi erfarer at slik stabsarbeidet i menighetene er organisert i dag, ligger det mer eller mindre tilfeldig til rette for gjensidig tverrfaglig arbeid. Samtidig vil behovet for jevnlige tverrfaglige møter øke i takt med at de utadrettede tiltakene øker i mengde og omfang. Vi mener det er behov for en gjennomtenkning av hvordan det jobbes faglig i prostiet. Ad 2) Vi ser nødvendigheten av en oppgradering av dataverktøy og arbeidsrutiner på kirkekontorene. I trosopplæringen erfarer vi allerede nytten av gode dataverktøy som Labora medarbeideren, nettpåmelding for brukere via hjemmesiden, bruk av gode verktøy som bærbar pc med nettilgang på de fleste lokalene som tilhører fellesrådsområdet etc. For trosopplæringen vil behovet for kirkekontor med effektiv administrasjon og åpningstider 5 dager i uka være positivt. Ad 3) Gode romfasiliteter for å kunne arbeide godt blant barn og ungdom i ulik alder og med ulike behov er viktig for trosopplæringen. Dette gjelder alle de 6 menighetene, og må ivaretas ved en eventuell sammenslåing av kirkekontor. De fleste steder er dette lagt godt til rette med gode og velfungerende kirkerom, kirkestuer/saler, gode sakristi og mindre grupperom. Til spesielle tiltak kan det være snakk om å leie andre rom, men som et minimum mener vi at alle menighetene bør etablere et fast «allbruksrom» med plass til opp mot 10 personer. Dette rommet kan disponeres av

57 frivillige, menighetspedagoger, kateketer, organister og prester, og rommet bør dekke følgende funksjoner: menighetsrådsmøter, utvalgsmøter, gruppesamtaler, samtalerom m.m. Rommet bør ha nettilgang slik at det er mulig å gjøre enkle forberedelser og etterarbeid i forbindelse med aktivitetene. Vi ber Fellesrådet ta våre innspill relatert til trosopplæringen inn i samtalene rundt fremtidens kontorstruktur i Ringsaker prosti. Med vennlig hilsen Kateket og leder for trosopplæringen i Ringsaker prosti, Eldbjørg Leinebø Ekre, kateket Elisabeth Kofoed Kongelstad, menighetspedagog Kirsten Bjerkestrand Tschudi, menighetspedagog Lisabeth Kvalevaag-Holm.

58

59

60

61 Framtidig kontorstruktur i Ringsaker prosti Forslag utarbeidet av kontorstrukturgruppe januar - mars 2012

62 Innhold 1. Mandat for kontorstrukturgruppe Arbeidet i gruppen Nå-situasjon for kontorstruktur i Ringsaker Økonomisk oversikt over kontorkostnadene i dag To-kontorløsning a) Tjenester b) Plassering c) Økonomi d) Erfaring fra andre steder Fordeler og ulemper a) Økonomisk b) Personalmessig c) Virksomhetsmessig d) Rådsarbeidet e) Tilgjengelighet Nye løsninger og måter å arbeide på Anbefaling Kontorstrukturgruppe - januar - mars 2012 Side 2

63 1. Mandat for kontorstrukturgruppe Fellesrådet vedtok i sitt augustmøte at det skulle settes i gang et arbeid for å se på kontorstrukturen i Ringsaker. Bakgrunnen for dette var blant annet at kirkekontoret i Brumunddal/Veldre skal inn i nye lokaliteter høsten I sitt møte 1. desember 2011 gjorde fellesrådet følgende vedtak: Sak 47/11 Arbeidsgruppe kontorstruktur Vedtak: a) Følgende personer oppnevnes til arbeidsgruppe for kontorstruktur: Steinar Afseth - ansatterepresentant (arbeidssted Brøttum) Torbjørn Granerud - representant for prestene (arbeidssted Nes) Trygve Vikerødegården - representant fra Furnes menighetsråd Gerd Lodden Solberg - representant fra Brumunddal/Veldre menighetsråd Gerd Th. Christensen - prost (arbeidssted Ringsaker/Åsmarka) I tillegg deltar kirkevergen på møtene, utfører saksforberedelse og sørger for referat. b) Arbeidsgruppen for kontorstruktur har følgende mandat: Gruppen som skal se på prostiets kontorstruktur har som mandat å komme med forslag til hvordan strukturen skal se ut i framtiden. Spesielt skal en se på konsekvenser av samlokalisering. Følgende momenter skal tas med: kontorbehov/fasiliteter i årene framover kostnader ved kontordriften tilgjengelighet for menighetenes medlemmer- fysisk, pr telefon og elektronisk menighetenes drift ansattes arbeidsforhold og faglig utvikling Gruppen leverer sin rapport og innstilling til Ringsaker kirkelige fellesråd innen 1. april c) Menighetsrådene får rapporten og innstillingen på høring, med frist 1. mai 2012 til å uttale seg. Ringsaker kirkelige fellesråd behandler saken i sitt maimøte. Enstemmig. Kontorstrukturgruppe - januar - mars 2012 Side 3

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 4. oktober 2012

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 4. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE Innkalling og sakspapirer 4. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kirkekontoret i Brumunddal Dato: 4. oktober 2012 Tidspunkt: 15.00 17.00 Utvalgets medlemmer:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Utvalg: Møtested: Ringsaker kirkelige fellesråd Kirkesenteret i Moelv Dato: 11. april 2013 Tidspunkt: 15.00 17.00 MØTEPROTOKOLL Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016 BOGAFJELL Sokn Årsregnskap DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 268 451 1 227 300 1 376 867 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN Frøyland og Orstad kyrkjelyd Orstadbakken 33 Postboks 43 4356 Kvernaland tlf 52 97 31 50 e-post: kontoret@fok.no www.fok.no Økonomiske oversikter 6 Frøyland/Orstad

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

kundebrev Budsjettprosessen kirkeregnskap Nr. 1/2016

kundebrev Budsjettprosessen kirkeregnskap Nr. 1/2016 Nr. 1/2016 kundebrev prosessen kirkeregnskap - bidrar til forbedring Bakgrunnen for dette kundebrevet er erfaringer vi som revisor har gjort oss gjennom revisjon av regnskaper for kirkelige fellesråd og

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

RISSA KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET Vår dato: Vår ref: alu/06/14 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/

RISSA KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET Vår dato: Vår ref: alu/06/14 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/ RISSA KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET Vår dato: Vår ref: 11.06.2014 alu/06/14 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/924 47 888 Ordfører i Rissa kommune KONTROLLUTVALGET I RISSA KOMMUNE, MØTE

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Statkraft Energi AS. Årsrapport

Statkraft Energi AS. Årsrapport Statkraft Energi AS 2015 Årsrapport Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 0510 Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

MØTEBQK nr.2/

MØTEBQK nr.2/ 1. ma _` _ n_ mvv-.4.i -V A H/$5w 21+/5 2,2 'f ;g;*2%. 'WL i i 03; er MØTEBQK nr.2/2014370 i 13m.,MR, Kl/R, INNEHOLDER B-SAK: MØTE: MØTEDATO: FRA KL.: TIL KL.: Alstahaug kontrollutvalg 28.03.2014 10.00

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

FRON BADELANDs ÅRSMELDING 2015

FRON BADELANDs ÅRSMELDING 2015 Nord- Fron Sør- Fron Fron Badeland Representantskapssak 01/16 FB-sak nr. 1/16 - Representantskapsmøte 25. mai 2016 FRON BADELANDs ÅRSMELDING 2015 Vedlegg Årsmelding 2015 for Fron Badeland. Vedtak Rådmannen

Detaljer

Bymenigheten. Sandnes. Årsregnskap 2014

Bymenigheten. Sandnes. Årsregnskap 2014 Bymenigheten Sandnes Årsregnskap 2014 RESULTAT Bymenigheten - Sandnes Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2014 2014 2013 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 405

Detaljer

t No'dlad '...,/ FYLKEsKoMMUNE

t No'dlad '...,/ FYLKEsKoMMUNE t No'dlad '...,/ FYLKEsKoMMUNE Fylkesrevisjonen Org.nr:977 188326 Til fulkestinget i Nordland fulkeskommune REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Nordland fflkeskommune

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010 NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 24. mai 2011 TID: Kl 10.00 STED: Møterom drifts- og utviklingsavd. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Remora HiLoad DP Technology AS REVISORS

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 016 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Levanger Fritidspark

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS www.tekomrev.no T I 4. / -1- + Årsregnskap og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Arsregnskap for 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Fylkesbakken 10 3706 Skien Innhold:

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget -sekretariat f III III III 045057 MØTEINNKALLING Møtedato: 10. mai 2011 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Inderøyheimen, møterom 3. etasje De faste medlemmene innkalles med

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

LØRENHALLEN AS Org.nr

LØRENHALLEN AS Org.nr LØRENHALLEN AS Org.nr. 943 048 762 Årsberetning 2015 Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Lørenhallen AS er utleie og drift av idrettshall, samt arbeid i tilknytning til dette, med

Detaljer

KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til generalforsamlingen i Spenncon AS REVISORS BERETNING

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-.

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-. TIL AKSJONÆRENE INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Skiens Aktiemølle ASA holdes fredag 16. desember 2016 kl. 10.00 i Villa Fløyen, Boye Ordingsgt. 3, 3722

Detaljer

REGNSKAP Sum driftsinntekter

REGNSKAP Sum driftsinntekter Driftsregnskap i 1000 kr. REGNSKAP 2016 R 2015 R2016 RB 2016 VB 2016 INNTEKTER Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter -1 142-1 184-1 307-1 271 Salg av driftsmidler/fast eiendom 0 0 0 0 Refusjoner/overføringer

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

Saksliste Godkjenning av innkalling og saksliste 23/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden 3 Godkjenning av protokoll 24/17 Godkjenning av protokol

Saksliste Godkjenning av innkalling og saksliste 23/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden 3 Godkjenning av protokoll 24/17 Godkjenning av protokol DEN NORSKE KIRKE sråd Møtedato: 28.3.217 Saksliste Godkjenning av innkalling og saksliste 23/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden 3 Godkjenning av protokoll 24/17 Godkjenning av protokoller 4 Saker

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS

MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS KLÆI3 'A9KNSAK/ MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS FI±A ARK.KODE Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 73 86 61 26 E-post:eva.bekkavik@konsek.no Klæbu kommune v/ Ordfører Deres ref.: Vår ref.:

Detaljer

Revisors og kontrollkomiteens beretninger

Revisors og kontrollkomiteens beretninger Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 16/01595-2 Steinkjer, den 29.04.2016 Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern

Detaljer