PS 11/54 Referatsaker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PS 11/54 Referatsaker"

Transkript

1 PS 11/54 Referatsaker Side 463

2 Notat til oppfølging Politisk sekretariat Odd-Tore Fygle Kirsten Hasvoll Rolf Kåre Jensen Henrik K. Brækkan Ingunn Lie Mosti Arne Øvsthus Linda Karin Storjord Synnøve Blix Rita Hustad Politisk sekretariat Politisk sekretariat Rådmannen Teknisk avdeling Helse- og sosialavdelingen Avdeling for oppvekst og kultur Politisk sekretariat Politisk sekretariat Kjerringøy nærmiljøkontor Dato: Saksbehandler:...Gotfred Jensen Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2011 Saksnr./vår ref.: /242 Arkivkode: Skjerstad lokalutvalg. Årsmelding for Møteavvikling, saker mv. Skjerstad lokalutvalg avholdt til sammen sju vanlige møter i fjor. Møtene fant sted 18.1, 15.3, 26.4, 31.5, 23.8, 27.9 og I tillegg deltok tre medlemmer 5. mars på et seminar på Kjerringøy i anledning at det var 30 år siden tiltaksrådet der ble stiftet. Tre av medlemmene deltok på et møte 21.5 angående den vakante stillingen på kommunehuset som kulturkonsulent. Fire av medlemmene deltok på det årlige kontaktmøtet mellom administrativ/politisk ledelse og lokalutvalgene. Lokalutvalget behandlet 55 saker i Gjester i lokalutvalget: I årets første møte deltok virksomhetsleder Unny N. Sivertsen for å orientere om blant annet dagsentervirksomheten i Bodø kommune, deriblant framtida for møteplassen. I møte 15.3 orienterte Tone M.G. Opli om arbeidet med sentrumsplanen i Misvær. I møte 31.5 orienterte prosjektleder Arnstein Brekke om bygningsvernprosjektet. I møte 23.8 orienterte Svein Bjørgo Larsen fra plankontoret om tre reguleringsplanforslag. I møte 27.9 orienterte Geir Wenberg fra Salten Aqua AS og Børge Andreassen fra Salten Havbruk AS om planene disse selskapene har, deriblant ønsker de å starte opp Mølnelva kraftverk. I samme møte orienterte Jo Edvin Lundal om utvidelsesplanene som bedriften Lundal Nord har. Viktige saker i 2010: Sentrumsplan for Misvær. Denne planen har det vært arbeidet med i flere år. Noen arbeider er alt gjennomført mens andre gjenstår. Kommunen har i neste års budsjett stilt midler til disposisjon slik at flere deler av planen kan gjennomføres, deriblant grunnerverv ved inngangspartiet til samvirkelaget samt fortau over til vestsiden av Rv 812 der parkeringsplassen allerede er anlagt. Kommunedelsutvalgene i Bodø, status og vurdering. Kommunen har lagt fram forslag til endring av kommunedelsutvalgene. Endringene handler bl.a. om omorganisering og ny valgordning. Skjerstad lokalutvalg har spilt inn at utvalget ønsker at dagens valgordning skal videreføres, dvs. at lokalutvalgene fortsatt skal velges ved direkte valg i de respektive kommunedeler. Side 464

3 Boligbygging i Skjerstad. Dette temaet har det vært arbeidet med i flere år, og temaet ble på nytt brakt på banen i det årlige kontaktmøtet mellom politisk/administrativ ledelse og lokalutvalgene. Den nye kommuneplanen åpner for en viss spredt boligbygging i utkantene, men i praksis er det fremdeles flere særlovsmyndigheter som kan sette foten ned. Gledelig er det at det er planlagt oppført fem bolighus i denne kommunedelen. Noen innflyttere ønsker å prøvebo i Skjerstad i en periode før de eventuelt bestemmer seg for å føre opp eget hus. Disse har for tiden få muligheter for å få leid seg et eget hus. Trafikkutfordringer. Skjerstad sykehjem tok i høst kontakt med Faglig trafikkforum for å få disse til å gripe fatt i trafikkforholdene mellom Rv 812 og nedover mot sykehjemmet. Misvær barnehage presenterte også en utfordring de har mht. at parkeringsforholdene utenfor barnehagen var utilfredsstillende. Faglig trafikkforum gjennomførte 28.9 befaringer i det aktuelle området. I tillegg avholdt utvalget møte her samme dag. På befaringene deltok både lokalutvalgets leder og nærmiljøleder. Også trafikkforholdene mellom Lakselv bru og kirka samt veien over Storteigen ble diskutert. Et fortau på disse strekningene er avhengig av at arbeidene oppnår tilstrekkelig høy prioritet hos veieier som er Nordland fylkeskommune. Strategisk næringsplan for landbruket i Bodø kommune. Dette planforslaget har vært lagt fram for lokalutvalget til behandling i tre omganger. Utvalget var kritisk til forslaget og tilrådde til slutt at planen sendes tilbake til landbrukskontoret med krav om at det utarbeides en mer presis strategisk næringsplan for landbruket i kommunen. Den nye planen må inneholde visjoner, tabeller, tidsperspektiv og alt som naturlig hører til i en strategisk næringsplan. Tilrettelegging for turstier i Misvær. I Misværområdet finnes det allerede et brukbart nett med turstier. Noen partier av disse stiene er i ferd med å gro igjen, andre trenger til oppmerking. I den anledning vedtok lokalutvalget å søke OKkontoret om at turstiene i Misvær kommer inn under STImuli-prosjektet eller lignende prosjekter i kommunal regi. Kulturkveld i Skjerstad. Lokalutvalget hadde ansvaret for årets Kulturkveld i Skjerstad fredag Rundt 250 mennesker hadde møtt opp for å bivåne denne tradisjonelle mønstringen av det kulturlivet i Skjerstad kan by på. Nytt av året var det at det nystartede Skjerstad mannskor deltok. Årbok og fotokalender. Tradisjonen tro ble det også i 2010 gitt ut så vel årbok som fotokalender. Årboka fikk gode omtale i en av lokalavisene, og salget av begge ser ut til å bli som tidligere år. Regnskapet kommer forhåpentligvis til å vise at disse utgivelsene gikk med overskudd. Ildsjelprisen. Denne prisen, som i 2010 ble delt ut for annen gang, gikk til Anne Storå fra Skjerstad for hennes virke innen frivillig arbeid på Skjerstad. Hun er en av de usynlige hjelperne som trenges for at store arrangementer så som Skjerstaddagen skal kunne gå av stabelen. Prisen er på kr og blir ledsaget av et diplom utformet av kunstneren Einar Furre. Bygningsvernprosjektet. I maimøtet hadde lokalutvalget besøk av prosjektleder Arnstein Brekke fra bygningsvernprosjektet. Skjerstad lokalutvalg. Årsmelding for av 3 Side 465

4 Han orienterte om utviklingen av prosjektet fra 1993 og fram til i dag. Det finnes planer som går ut på at bygningsvernprosjektet skal bli en del av Nordlandsmuseet. I den anledning vedtok lokalutvalget en uttalelse som støtter opp om dagens organisering der bygningsvernprosjektet inngår i Skjerstad kulturarv som igjen har lokalutvalget som overbygning. Einvollen utbyggingsområde. Lokalutvalget har bedt om at planene for dette påtenkte boligområdet i Misvær tas fram igjen. Området, som er eid av private, stammer fra Siden den gang har områdets planforutsetninger blitt forbedret ved at det til området er tilført tilknytningsmuligheter for vann, kloakk samt bredbånd. Kraftverkplaner i Mølnelva og Fargerielva i Utvik. Det finnes interessenter som arbeider for å anlegge kraftverk i begge disse elvene. Det største kraftverket tenkes plassert i Mølnelva mens kraftverket i Fargerielva kommer til å bli vesentlig mindre. Lokalutvalget har uttalt seg positivt om begge initiativene, og planene er nå ute på høring. Kunstgressbane på Skjerstad. Skjerstad idrettslag har tatt initiativ for å få etablert en kunstgressbane på Graddmyra. Lokalutvalget har kommet med en positiv uttalelse i saken, og har videre bedt om at søknaden fra Skjerstad idrettslag blir prioritert blant aktuelle nye kunstgressbaner. Flytting av krumstevning(nordlandsbåt) fra Kjerringøy til Misvær. En krumstevning har i flere år blitt oppbevart på Kjerringøy i påvente av en tilfredsstillende oppbevaringsplass i Misvær. Lokalutvalget har bedt om at det innkalles til et møte i stiftelsen Skjerstad bygdesamlinger. Målet er dels å få til en revitalisering av stiftelsen, dels å få krumstevningen flyttet til en forsvarlig oppbevaring i Vika på Mohus. Befaringer: Lokalutvalget var i augustmøtet invitert til en befaring/orientering på Finnvali Naturcamp i Vesterli. Sven-Åke Hagen viste rundt på anlegget ved Kjukkelvatn og han tok også utvalget med på en befaring av grillplassen som er etablert like sør for Sandvika langs Rv 812. Med hilsen Gotfred Jensen Rådgiver Skjerstad lokalutvalg. Årsmelding for av 3 Side 466

5 Notat til oppfølging Politisk sekretariat Rolf Kåre Jensen Henrik K. Brækkan Ingunn Lie Mosti Arne Øvsthus Linda Karin Storjord Gotfred Jensen Synnøve Blix Rådmannen Teknisk avdeling Helse- og sosialavdelingen Avdeling for oppvekst og kultur Politisk sekretariat Politisk sekretariat Politisk sekretariat Dato: Saksbehandler:... Rita Hustad Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2011 Saksnr./vår ref.: /1002 Arkivkode: Kjerringøy lokalutvalg. Årsmelding Kjerringøy lokalutvalg har følgende sammensetning: Medlemmer: Geir Eide, leder Åse Wickstrøm, nestleder Roger Johansen Eva Nohr Bjørn Abelsen Geir-Helge Sandvik Vidar Nohr Varamedlemmer: Erika Søfting Stein Ivar Karlsen Gudveig Bredesen Skaug Anne Grethe Slåtsve Karlsen Marian Kristiansen Roger Andersen Tverbakk Einar Arntsen Lokalutvalget er delt opp i 4 komiteer: Komité for plan, næring og miljø Åse Wickstrøm, leder Roger Johansen, nestleder Erika Søfting Komité for oppvekst og kultur Vidar Nohr, leder Anne Grethe Slåtsve Karlsen, nestleder Eva Nohr Komité for samferdsel Bjørn Abelsen, leder Stein Ivar Karlsen Komité for helse og sosial Geir-Helge Sandvik, leder Bjørn Abelsen Gunnar Johnsen Lokalutvalget er representert i Kjerringøy skole/barnehage og SFO driftstyre: Medlemmer: Roger Johansen og Geir-Helge Sandvik Vara: Bjørn Abelsen, 1. vara og Geir Eide, 2. vara Side 467

6 Fastlandsforbindelsen over Mistfjorden. Kjerringøy nærmiljøkontor er sekretariat for Kystriksvegutvalget, sekretær er Arne Lyngmo. Ramsarsenter. Etablering av Ramsarsentra /naturinformasjonssenter ved Oddbjørn Olsen. Administrativ organisering: Kjerringøy Nærmiljøkontor er organisert til Politisk sekretariat, Bodø kommune. Nærmiljøkontoret har eget budsjett og eget ansvarsnummer. E-post: Mobil Nærmiljøkontoret i Zahlfjøsen Telefon Sakskart og referat fra møter i Lokalutvalget finnes på Bodø kommunes hjemmeside. Møter i 2010: Lokalutvalget har avholdt 7 lokalutvalgsmøter: 30.januar. 18.februar. 14. april. 9. juni. 30. august. 13. oktober. 8. desember. Lokalutvalget har behandlet 37 politiske saker og 23 referatsaker. I tillegg har Kjerringøy Lokalutvalg deltatt på en rekke møter, konferanser og befaringer dels for direkte å fremme egne interesser, men også for å holde oss orientert og for å knytte kontakter med andre aktører som har samme arbeidsfelt som oss. Konferanser/seminarer: Seminar for lokalutvalgene i kommunen i anledning 30 års-markering for nærmiljøarbeidet i kommunen. Kafè-dialog med fokus på livskraftige regioner og bærekraftig utvikling. Grunnlag for å utarbeide ny handlingsplan for Kjerringøy lokalutvalg. Møte-/aktivitetsoversikt 2010: Dato Tema Sted Andre Tilstede Pendlerstatus Fylkeshuset May Valle Geir Eide. Øivind Mathisen Bjørn Abelsen Kollektivplanen Rådhuset Per Christian Størkersen. Nordlandsfylkeskommune Rita Hustad Rita Hustad Kystriksveiutvalget Rådhuset Arne Lyngmo Møte i referansegruppen for nasjonal marin verneplan for Karlsøyvær Fylkesmann Åse Wickstrøm Roger Johansen Arbeidsmøte Kjerringøy Brygge Lokalutvalget Glimt fra en bygd Kjerringøy Nilmar Storli Åse Wickstrøm Kjerringøy lokalutvalg. Årsmelding av 6 Side 468

7 Pendlerstatus Nordlandsbanken Monica Kolberg Geir Eide. Bjørn Abelsen. Rita Hustad Kystriksveiutvalget Rådhuset Arne Lyngmo Møte vedrørende seminar på Kjerringøy Kjerringøy Arne Lyngmo Åse Wickstrøm. Geir Eide. Rita Hustad Lokalutvalgsmøte Zahlfjøsen Lokalutvalget Vannledning til Eide Zahlfjøsen Marvin Johansen. Mattilsynet Låter vasslag Åse Wickstrøm. Geir Eide. Bjørn Abelsen. Rita Hustad Seminar Kjerringøy Brygge Lokalutvalgene Lokalutvalget Sjunkhatten Markens Grøde Åse Wickstrøm nasjonalpark Sjunkhatten Fylkesmannen Rådgivende organ Roger Johansen nasjonalpark Forvaltningsplan for Karlsøyvær Naturreservat Fylkesmannen Åse Wickstrøm Glimt fra ei bygd Bodø Industrier Rita Hustad Lokalutvalgsmøte Zahlfjøsen Lokalutvalget Møte Statens vegvesen Zahlfjøsen Jan Marvold Geir Eide. Bjørn Abelsen. Rita Hustad Kjerringøy Øivind Mathisen Åse Wickstrøm. Geir Eide. Bjørn Abelsen Møte vedr. samferdsel Ramsar Kjerringøy Oddbjørn Olsen Åse Wickstrøm. Roger Johansen. Erika Søfting Ramsar Markens Grøde Oddbjørn Olsen. Ulf Mikalsen Åpning av Kjerringøy brannstasjonen Åse Wickstrøm. Roger Johansen. Erika Søfting Geir Eide. Bjørn Abelsen. Roger Johansen. Vidar Nohr Seminar SAS hotell Faglig forum Rita Hustad Møte angående kantslått i sentrum Zahlfjøsen Per Rekkedal. Susan Hansen Arne Lyngmo Nilmar Storli Tove Kusch Geir- Helge Sandvik Rita Hustad LU møte Zahlfjøsen Lokalutvalget Bru Rådhuset Kystriksveiutvalget Arne Lyngmo Åpning av Sjunkhatten nasjonalpark Kjerringøy Miljøverndep, DN, Bodø, Fauske og Sørfold kommune med Roger Johansen flere Sjunkhatten Valnesfjorden Rådgivende organ Roger Johansen. nasjonalpark Tove Kusch Kystriksveiutvalget Fylkeshuset May Valle, Kurt Solås Arne Lyngmo Nasjonen Zahlfjøsen Lokalutvalget Folkemøte, bru og Ungdomshuset Willy Nohr Arne Lyngmo videreføring av kystriksveien LU møte Zahlfjøsen Lokalutvalget Båtforeningen Zahlfjøsen Arne Lyngmo. Kolbjørn Kolberg Bjørn Abelsen Rita Hustad Kystriksveiutvalget Fylkeshuset May Walle Arne Lyngmo Båtforeningen Zahlfjøsen Arne Lyngmo. Kolbjørn Kolberg Bjørn Abelsen Rita Hustad Kjerringøy lokalutvalg. Årsmelding av 6 Side 469

8 Brannstasjon Zahlfjøsen Odd Einar Arnesen Geir Eide Arne Lyngmo Rita Hustad Båtforeningen Zahlfjøsen Arne Lyngmo. Kolbjørn Kolberg Bjørn Abelsen Rita Hustad Kystriksveiutvalget Rådhuset Rolf Åasheim Arne Lyngmo Kafedialog Nyfjøsen Høgskolen Åse Wickstrøm Eva Nohr Roger Johansen Bjørn Abelsen Rita Hustad LU møte Zahlfjøsen Lokalutvalget Innsamlingsaksjon Rådhuset Rita Hustad Gammelskolen på Fjære Gammelskolen på Fjære, befaring i sentrumsområde Kjerringøy båtforening Vann til Eide Bredbånd Zahlfjøsen Zahlfjøsen Zahlfjøsen Knut Jordheim Hans- Henrik Nordhus Øivind Mathisen Leidulf Mydland Nilmar Storli Kjell Olav Fjære Erika Søfting Nilmar Storli Knut Jordheim Arne Lyngmo Kolbjørn Kolberg Sami Rintala Kjell Ove Wang Hendry Andorsen, Nfk Eva Nohr Roger Johansen Rita Hustad Eva Nohr Bjørn Abelsen Rita Hustad Åse Wickstrøm Kjerringøy lokalutvalg Rita Hustad Kystriksveiutvalget Rådhuset Kurt Solaas Arne Lyngmo Kontaktmøte med Pol/administrasjon Rådhuset Adm/politikere Åse Wickstrøm Rita Hustad Videreutvikling av Kjerringøy havn. Rådhuset Presentasjon av Kjerringøy havn Museum Odd Tore Fygle. Matti Jantti. Hans Nordhus. Kolbjørn Kolberg. Arild Nohr. Arne Lyngmo Sami Rintala Harry Ellingsen. Sami Rintala. Arne Lyngmo Kolbjørn Kolberg. Bjørn Abelsen. Roger Johansen. Rita Hustad Bjørn Abelsen Roger Johansen Rita Hustad LU møte Zahlfjøsen Redningsselskapet Lokalutvalget Lokalutvalget har arbeidet for å nå målene i handlingsplanen Visjon 400 i Hovedmålene i planen er: Legge til rette for flere arbeidsplasser Bedre boligtilbud Bedre kommunikasjon og infrastruktur Økt trivsel Diverse Sentrumsplan Oppfølginger Kjerringøy lokalutvalg. Årsmelding av 6 Side 470

9 Planen ble utarbeidet i 2000 og revideres/evalueres 1 2 ganger pr.år. Under hovedmålene ligger flere delmål. Måloppnåelse sett i forhold til handlingsplanen beskrives til slutt i handlingsplanen under punktet Utført. I tillegg til handlingsplanens mål arbeides det også med de saker som lokalutvalget til enhver tid får oversendt. Måloppnåelsen gjøres mulig gjennom et godt samarbeid med offentlige instanser, private aktører og lokal, frivillig innsats inklusiv dugnad. Det ble en positiv utvikling for Kjerringøy i 2010.og har blant annet fått følgende oppnådd gjennom samarbeid med andre aktører. - Ny brannstasjon står ferdig og større brannbil er på plass og gammel brannstasjon revet. - Kloakknettet i sentrum er utbedret. - Gang- og sykkelvei er etablert langs kommunal vei fra fylkesvei og frem til avkjørsel ved Zahlfjøsen. - Området utenfor brannstasjonen og Zahlfjøsen har fått asfalt. - Zahls vandresti er fullført. - En del utbedringer og midlertidige reparasjoner er utført på riks- og fylkesveien slik at trafikksikkerheten er blitt bedre. - 3 info-tavler er på plass (i Festvåg, ved kirka og på kaia). - Utvidet åpningstid i barnehagen og utvidet SFO-tilbud. - Det er gitt ny utgave av heftet Kjerringøy før og nå. Glimt fra ei bygd. - Klatrefjell etablert i Munkskaret og 18 fjelltrim poster satt ut. Lokalutvalget har gitt uttalelser, innspill og behandlet bl.a. følgende saker: 2010 Innspill til planarbeid på Alsos Innspill til Bystyrets behandling av Rådmannens forslag til økonomiplan og Årsbudsjett Postens tjenestetilbud på Kjerringøy. Oppsummering av innspill til nasjonal marin verneplan for Karlsøyvær. Innspill til Statens vegvesen angående oppstart av planarbeid på fv.834 fergeleie Festvåg Misten. Brev til Kystverket Kabelvåg, Sjøkartverket Stavanger og Geodatakontoret Bodø kommune vedr. merking av vannledning i sjøen. Trafikksikkerhet, gang- og sykkelvei på Kjerringøy langs riks/fylkesvei. Bruk av fergeavløsningsmidler for sambandet Festvåg Misten. Videreføring av kystriksveien. Søknad om midler til utstillinger og informasjonsarbeid Våtmakssentre i Norge. Høring av Næringsplanen for landbruket i Bodø kommune. Uttalelser til kollektivplanen for Bodø. Regulering for Respila og Alsos Søknad fra Gildeskål Forskningsstasjon AS på lokaliteten Hallsteinshavn, utvidelse av produksjon og endring av art fra torsk til laks. Rapport: plattformbru over Mistfjorden, miljøakspekt og lovmessige utfordringer og Rv 834. Plattformbru over Misten FoU rapport. Evaluering av drosjeløyve på Kjerringøy. Gjennomgang av pendlerliste. Kommunal deltagelse i Nasjonalpark-/verneområdeområdestyrer Kjerringøy lokalutvalg. Årsmelding av 6 Side 471

10 Forlengelsen av prøveperioden med fortrinnsrett for pendlere på fergesambandet Festvåg - Misten I tillegg har det vært arbeidet med: Arrangement i forbindelse med Kjerringøy lokalutvalgs 30 års jubilé. Etablering av Ramsarsenter /natur informasjonssenter. Tv-aksjon. Flykninghjelpen Søknad til Bodø kommune og Nordland fylkeskommune om økonomisk støtte til prosjektet Livskraftige regioner - Kafé dialog, et samarbeid med Handelshøgskolen i Bodø. Bevaring av Fjære gamle skole. Videreutvikling av Kjerringøy havn med bru over til Store Kjerringøy. Utmerkelse fra Redningsselskapet i forbindelse med redningsbragd i Kjerringøy havn. Forvaltningsplan for Karlsøyvær naturreservat. Informasjon: 3. Informasjonsskriv er sendt til husstandene på Kjerringøy, disse er også lagt ut på Kjerringoy.info. Kjerringøy Lokalutvalg: Geir Eide Leder Roger Johansen Bjørn Abelsen Åse Wickstrøm Nestleder Eva Nohr Geir Helge Sandvik Vidar Nohr Med hilsen Rita Hustad saksbehandler Kjerringøy lokalutvalg. Årsmelding av 6 Side 472

11 Notat til oppfølging Politisk sekretariat Linda Karin Storjord Gotfred Jensen Rita Hustad Odd-Tore Fygle Kirsten Hasvoll Rolf Kåre Jensen Henrik K. Brækkan Ingunn Lie Mosti Arne Øvsthus Politisk sekretariat Politisk sekretariat Kjerringøy nærmiljøkontor Politisk sekretariat Politisk sekretariat Rådmannen Teknisk avdeling Helse- og sosialavdelingen Avdeling for oppvekst og kultur Dato: Saksbehandler:... Synnøve Blix Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2011 Saksnr./vår ref.: /1678 Arkivkode: Saltstraumen lokalutvalg. Årsmelding 2010 Formål: Lokalutvalget skal ta vare på interessene til innbyggerne i saker som er viktig for lokalmiljøet. Det kan for eksempel være saker som omhandler bosetting, samferdsel og næringsutvikling. Lokalutvalget skal være bindeledd mellom den kommunale forvatningen og inn innbyggerne. Lokalutvalget skal også ta initiativ til egne saker. Saltstraumen lokalutvalg har følgende 7 medlemmer: Odd Willy Hansen, leder Ann-Heidi Seines, nestleder Kjell Ove Andersen, medlem Kent Ove Larsen, medlem Elisabeth Nilsen, medlem Gunn-Anita Barosen, medlem Jonny Sandmo, medlem Og 7 varamedlemmer. Statistikk: 8 lokalutvalgsmøter i utvalget i løpet av 2010, der et av møtene ble avholdt på kveldstid. Det ble behandlet i alt 67 saker. Antall åpne møter: - Informasjonsmøte om videre utvikling av Saltstraumen, status i arbeidet med kommunedelplanen v/byplankontoret arealplanlegger Nina Sandvik. - Informasjons- og idé møte om turstier i nærmiljøet. OK-avd. v/seksjon for idrett/friluft Matti Jäntti informerte. Lag og foreninger i området invitert. - Informasjonsmøte om Kollektivplan Bodø, Nordland Fylkeskommune informerte. Felles møte med Tverlandet lokalutvalg. Side 473

12 Kampanjer: Østbø s oppryddingskampanje jern og skrapmetaller, lokalutvalget har organisert utsetting og henting av containere i hele området. Uttalelser til: Ordfører: Uttalelse til invitasjon til å delta i nasjonalpark-/verneområdestyrer. Videre arbeid for gang- og sykkelvei fra Gøystraumen til Saltstraumbrua. Formannskapet: Uttalelse til kommunedelsutvalg i Bodø kommune status og vurdering. Innspill til budsjett Nordland Fylkeskommune: Høring Kollektivplan Bodø. Eiendomskontoret og kulturkontoret: Gården Nordvika og eiendommen Frostmoen ved Valnesvannet. Eiendomskontoret: Forslag om utvidelse av gymsalen i Saltstraumen nærmiljøsenter. Kommunalteknisk kontor: Uttalelse i forbindelse med ny hovedplan vann. Byplankontoret: Høringsuttalelse til reguleringsplan for deler av Ripnesveien. Landbrukskontoret: Uttalelse næringsplan for landbruket i Bodø kommune. Helse- og sosialavdelingen: Støtte til brukerrådet ved Straumbo om en ordning med fast legebesøk til bofellesskapet/eldresenteret. Kontaktmøte med administrativ og politisk ledelse. Saker som ble tatt opp: Kommunedelsutvalgene i Bodø kommune status og vurdering. Ny frist for politisk behandling er 26. januar i formannskapet og 17. februar i bystyret. Opplevelsessenteret. OK-avdelingen ser på muligheter for kulturbasert aktivitet. Stengte toalett i Opplevelsessenteret. Teknisk avdeling avklarer driftsansvaret. Gang- /sykkelveien Skålbones Knaplund. Interpellasjon i bystyret Administrasjonen ser på rutiner for kommunens behandling i slike saker. Boligbygging i ytterdistriktene. Unge ønsker å bo, men distriktene har ingen boliger å tilby. Berørte parter i landbruk og reguleringsplanarbeid samles til et møte for å belyse saken. Hvite flekker bredbåndsutbygging. Markering lokalutvalgene. Saltstraumen lokalutvalg deltok på seminaret på Kjerringøy den Elisabeth Nilsen fra Saltstraumen lokalutvalg la fram forslag og anmodet kommunen om å sikre seg funksjon med spesialkompetanse på helhetlig stedsutvikling. Reisemålsutvikling Saltstraumen. Fase I masterplan reisemålsutvikling Saltstraumen, kartleggingsdelen, er gjennomført i 2009/2010. Saltstraumen lokalutvalg fortsetter i interimstyret, med fase II, gjennomføringsdelen i Saltstraumen lokalutvalg. Årsmelding av 3 Side 474

13 Utvalget har selv tatt opp: Gitt en rekke innspill og uttalelser til ny kommundelplan for Saltstraumen Merking og rydding av turstier i hele Saltstraumenområdet. Markas venner har fortløpende dugnad og merking av stier. Noen av lokalutvalgets medlemmer har vært med på dugnad på den gamle stien i Masterdalen mot Nordvika, ved Valnesfossen. Det jobbes for å få alle turstiene godkjent for STImuli merking og lagt inn på kart. Gården Nordvika og eiendommen Frostmoen ved Valnesvannet. Lokalutvalget har bedt om at det settes i gang tiltak for å få avviklet leieforholdet på Norvikgården. Lokalutvalget har tatt initiativ til at det startes et prosjekt for å få ryddet Frostmoen for granskog, og at det utarbeides en plan for landskapspleie ved Valnesvannet. I planen foreslåes det at det inngår hogst og framføring av skogsveg langs vannet. Og at det lages en egen plan for informasjon om kulturminner, natur- og friluftsområdene, helst ved den gamle skolehustomta på Frostmoen. Mobildekning og bredbåndsutbyggingen er ikke god nok i ytterdistriktene, til tross for at dette har vært tatt opp muntlig og skriftlig uttalige ganger fra lokalutvalget. Trygg skolevei. Fortsette arbeidet med å få til trygge løsninger. Inviterte gjester til lokalutvalget: Kommunalteknisk sjef Marvin Johansen planer (innenfor vann og avløp, veilys, fortau og vedlikehold av veier), orientert om og tatt opp muntlig i møtet. Leder for barne- og ungdomsseksjonen på kulturkontoret Torild Holmedal og fritidsleder Cathrine Birkelund, generelt om Saltstraumen Fritidssenters lokaler og drift. Arealplanlegger Nina Sandvik fortløpende dialog i arbeidet med ny kommunedelplan. Tilskudd til drift, inntekter. Budsjett Saltstraumen nærmiljøkontor for 2010 kr Saltstraumen nærmiljøkontor leier lokaler i Saltstraumen nærmiljøsenter. Nærmiljøkontoret utfører noe drift i Knaplund og Hellevik gml skoler. Med hilsen Synnøve Blix nærmiljøleder, Saltstraumen nærmiljøkontor Saltstraumen lokalutvalg. Årsmelding av 3 Side 475

14 Notat til oppfølging Politisk sekretariat Odd-Tore Fygle Kirsten Hasvoll Rolf Kåre Jensen Henrik K. Brækkan Ingunn Lie Mosti Arne Øvsthus Linda Karin Storjord Gotfred Jensen Rita Hustad Politisk sekretariat Politisk sekretariat Rådmannen Teknisk avdeling Helse- og sosialavdelingen Avdeling for oppvekst og kultur Politisk sekretariat Politisk sekretariat Kjerringøy nærmiljøkontor Dato: Saksbehandler:... Synnøve Blix Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2011 Saksnr./vår ref.: /1738 Arkivkode: Tverlandet lokalutvalg. Årsmelding 2010 Formål: Lokalutvalget skal ta vare på interessene til innbyggerne i saker som er viktig for lokalmiljøet. Saker som omhandler bosetting, samferdsel og næringsutvikling. Lokalutvalget skal være bindeledd mellom den kommunale forvaltningen og innbyggerne. Lokalutvalget skal også ta initiativ til egne saker. Medlemmer Tverlandet lokalutvalg har følgende medlemmer: Evy Jeremiassen, leder Roald Danielsen, nestleder Jan Ivar Vorren Kirsten Limstrand, Bodil Helmersen Knut-Ole Nordlie Kirsti H. R. Pettersen, permisjon til , innvilget fritak for verv Varamedlemmer: Agnar Nikolaisen, valgt til medlem fra og ut valgperioden. Nina Vigdal, Svein Olsen, Birger Hals, Thor Arne Angelsen, Steinar Johansen, Valborg Grønning Statistikk 7 lokalutvalgsmøter. Alle møtene avholdt på dagtid. Behandlet i alt 29 Politiske saker og 23 Referat saker. Kontortid hver onsdag kveld. Flere temamøter avholdt. Øvrige møter: Informasjonsmøte: Kollektivtransportplanen til høring, Nordland Fylkeskommune. Folkemøte arrangert sammen med Saltstraumen lokalutvalg. Kafedialog avholdt november Tverlandet har hatt besøk av Komite for Oppvekst og kultur, og lokalutvalget har gitt innspill på skolesaker, barnehage, familiesenter, samt lysløypeanleggene på Tverlandet og prosjektlederstilling ungdomsarbeider. Side 476

15 Gjester i lokalutvalget: Eirin Figenschau, Saltstraumen Menighet, presentasjon av prosjekt: ungdomsarbeider. Bjørnar Klausen Nordland Fylkeskommune, prosjektleder for konsept for fremtidig kollektivtransport i Bodø kommune Oddbjørn Hansen, Tverlandet Pensjonistforening, Apotek-saken. Wiggo Vading, Statens vegvesen, orienterte om planer og framdrift for Hestsundet bru og Tverlandsbrua. Tone Hilde Birkelund, Tverlandet Asylmottak, orienterte om status på mottaket, og om UDIs satsingsområder i lokalmiljø, samspill mellom mottak og lokalmiljø, prosjektsøknad, og planlegging av deltagelse i 17. mai feiring. Runar Henriksen, Lille Frøbel AS, orientert om mulig planer for etablering av ny privat barnehage på Tverlandet. Truls Thorstensen, Tverlandet idrettslag skigruppe, presenterte og gjennomgikk helhetsplan for Hopen skistadion. Dagrun Bergli, landbrukskontoret, - næringsplan for landbruket i Bodø kommune høring. Dagfinn Krogh m/flere, Grunnskolekontoret. Skolestrukturen på Tverlandet orientering og framdrift. Opplæring: Tverlandet lokalutvalg deltok på seminar 5. mars på Kjerringøy sammen med de øvrige lokalutvalgene i Bodø kommune, i anledning av at tiltaksrådet der ble stiftet i Tverlandet lokalutvalg deltok på seminar og workshop 31. mai og 1. juni med tema: Hvordan forme gode byrom i Nordland? Seminaret ble arrangert av Nordland Fylkeskommune. Uttalelse diverse reguleringsplaner og annet planarbeid: Til begrenset høring: Forslag til konsept for fremtidig kollektivtransport i Bodø. Uttalelse til Formannskapet om Oppretting av nye fullverdig familiesentre. Tverlandet lokalutvalg har gitt uttalelse til: Plan for flere barnehageplasser i Tiltak for flere barnehageplasser. Reguleringsplan for Naurstad H Mindre endring av reguleringsplan for Kjerrantunet. Gitt muntlig og skriftlig innspill til høring næringsplan for landbruket i Bodø kommune. Uttalelse til Reguleringsplan for Høberget, Hopen. Uttalelse til Kommunedelsutvalgene i Bodø kommune status og vurdering. Sikring av fotgjengerovergang Rv 80 ved Rema 1000 Sjøhaugen, Godøynes. Varsel om oppstart regulering og forhandlinger om utbyggingsavtale, samt offentlig ettersyn av forslag til planprogram. Utvalget har selv tatt opp: Idè om å arrangere idédugnad for Tverlandet dialoger med tanke på hvordan Tverlandet kan være et livskraftig og bærekraftig samfunn i framtida. Idédugnaden ble til kafedialoger. Den første er gjennomført med hjelp fra Høyskolen i Bodø, med stor deltakelse (ca 60 personer). Målet med arbeidet er å kunne gi innspill til den kommende kommunedelplanen for Tverlandet. Rapport er utarbeidet og lagt ut på Tverlandet lokalutvalgs hjemmeside. Arbeidet fortsetter i Tverlandet lokalutvalg. Årsmelding av 4 Side 477

16 Besøkt Tverlandet Mottak. Fått informasjon og omvisning av Tone Hilde Birkelund. Stinettet i Tverlandsmarka Tverlandet lokalutvalg ble tildelt Min Stimuli av Bodø kommune v/salten Friluftsråd og fikk kr til utbedring og etablering av løyper i tråd med innsendt plan. Nordland Fylkeskommune har fattet stor interesse for arbeidet som er gjort og måten dette er utført på. Tiltaket er honorert med et bidrag på kr ,- til videreutvikling av stinettet. Elvepark langs Storelva. Drøftet saken med Statens vegvesen i forbindelse med omlegging av Rv 80. Trafikkavvikling i Kringla. Behandlet saken og sendt den til Faglige Trafikkforum Bodø (FTB). Tverlandet lokalutvalg har benyttet seg av tildelt taletid ved oppstart av bystyremøte den Leder Evy Jeremiassen snakket om skolestruktur på Tverlandet. Tverlandet lokalutvalg er klar for videre samarbeid om denne viktige saken. Tverlandet lokalutvalg har sammen med Tverlandet IL hatt møte med Ok-avdelingen i forhold til oppgradering av Hopen aktivitetspark. I det årlige kontaktmøtet med politisk og administrativ ledelse har Tverlandet lokalutvalg tatt opp Oppstart av ny kommunedelplan på Tverlandet. Lokalutvalgets framtid. Innspill til budsjettarbeid, som veivedlikehold. Lokalutvalget har ordnet med lys utenfor Samfunnshuset i adventstida. Juletrefest i samarbeid med Tverlandet skolekorps. Nyttårsfeiring med fakkeltog fyrverkeri i samarbeid med Tverlandet kirke og Tverlandet mottak. Kalender for 2011 ble laget med flotte naturbilder fra stedet. Deltakelse i arrangement: Høstmessa til Tverlandet idrettslag. Lokalutvalget hadde egen stand og solgte kalendere. Unik mulighet til å få snakke med folk. Vurdering av framtidig drift Konkret plan om idédugnader, identitetsbygging, stedsutvikling. Ny kommunedelsplan for Tverlandet. Budsjett Tverlandet lokalutvalg har holdt seg innenfor budsjett på kr i Lederen har ordet: Tverlandet lokalutvalg brukte de føreste årene av vår eksistens på å finne vår form. Nå mener vi at vi er godt etablert i lokalsamfunnet var preget av stor aktivitet, - fra engasjement når det gjaldt skole og barnehage til mye fokus på tilrettelegging for bruk av marka for alle. Vi har også hatt nært samarbeid med bl.a. Statens vegvesen, både med henblikk på trafikksikkerhet og gode tilpasninger når det gjelder vegbygging. Vi avsluttet året 2010 med å gjennomføre kafè-dialog. Dette som et forarbeid til utarbeidelse av ny kommunedelplan for Tverlandet. Tverlandet lokalutvalg består av folk som tar initiativ og viser stort engasjement i de ulike sakene vi jobber med. Vi fordeler ansvar slik at vi dermed kan gjøre oss nytte av den enkeltes ressurser. Vi Tverlandet lokalutvalg. Årsmelding av 4 Side 478

17 jobber svært godt i lag og det er god stemning på møtene. Tverlandet lokalutvalg er også i fortsettelsen klar for mange spennende oppgaver, der målsettinga er at Tverlandet fortsatt skal være et godt sted å bo. Med hilsen Synnøve Blix Utvalgssektrær Tverlandet lokalutvalg Tverlandet lokalutvalg. Årsmelding av 4 Side 479

18 Notat til oppfølging Politisk sekretariat Linda Karin Storjord Politisk sekretariat Dato: Saksbehandler:... Rita Hustad Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2011 Saksnr./vår ref.: /1002 Arkivkode: Innstranda bydelsutvalg. Årsmelding Utvalgets sammensetning Elin Irgens leder (valgt for 2 år) Jonny Gulbrandsen nestleder t.o.m. høsten 2008 (søkt om permisjon fra utvalget ut perioden) Arne Hammer nestleder f.o.m. høsten 2008 Medlemmer: Lena M Jørgensen Tor Gunnar Hillestad Beate A. Kildal Johansen Britt Sonja Olaussen Stig Strømsnes. 1. vara: Gunnar Dahl 2. vara: Randi Figenschau Randi 3. vara: Eli Skintvet Utvalgsmøter i Betraktninger i forhold til Bodø kommunes beslutning om nedleggelse av IBU Nedleggelsen av utvalget vil prege arbeidet i Det som blir viktig i tiden IBU består er å sikre arrangementene, juletrefesten og nyttårsmarkeringen, økonomisk og administrativt slik at disse kan løpe videre uavhengig av IBUs initiering. Videre er det en jobb å gjøre i forhold til å få sluttført stien i Mørkvedlia. Vi må arbeide for at de to nærmeste barnehagene vil gjøre en sti-adopsjon av den vestre delen av traseen og at vi kan få kommunen og Universitetet til å ta kostnadene for å fullføre den østre, og noe bredere delen av løypen før den også kan adopteres av en barnehage, idrettslag el. Det gjenstår noe drenering og dekke i den østre delen. I den vestre delen er det hovedsakelig noen trapper og klopper samt kontinuerlig kvisting som gjenstår. Vi har en avtale med Stimuliprosjektet om skilting så det må vi få på plass. Bydelen står foran store forandringer og utvikling både med tanke på vei, næringsliv, boligbygging med mer. Universitetet og skoler danner et sentrum i bydelen og nå er også byggingen av Hunstad kirke i gang. Videre har vi erfart at velforeningene ikke er så aktive som de var for noen år tilbake, og vi kan ikke påregne et engasjement fra velforeningene slik det kanskje har vært. Innstranda vil fortsatt være en levende bydel, der det skal være godt å bo gjennom hele livet. Det skal være trygt å ferdes mellom hjem, skole, arbeid, butikker og fritidsaktiviteter og rekreasjon og friluftsliv skal være tilgjengelig for alle. Side 480

19 Saker i 2010: Fremdriftsplaner for Hunstad kirke og ny reguleringsplan for området Valg av leder og nestleder for IBU. Kollektivtransportsplanen i Bodø. Møte på Rådhuset angående forslag til konsept for fremtidig kollektivtransport i Bodø. Orienteringen ble holdt av Bjørnar Klausen og Per Christian Størkersen. Innstranda bydelsutvalg og Tverlandet lokalutvalg hadde møte med fylkesråd for samferdsel May Valle og rådgiver Per Munkerud den Tema for møtet var togstopp på Tverlandet og ungdomsbiletter. Stimuli prosjekt. IBU sendte søknad om sluttføring av stien i Mørkvedlia. Fikk ikke penger denne gangen. Det ble likevel igangsatt er omfattende arbeid med oppgradering av stien. Flere gamle hytter i området ble revet og fjernet. Det ble skoget en del og deler av tømret ble kappet opp slik at det kan brukes til benker, gapahuker eller liknende. Fattigdomsutfordringer og bosetning/gettoisering Brev fra IBU til Dagfinn Krogh og Ingunn Mosti IBU har gitt innspill til kommunalteknisk etat vedrørende planer for gangbrua over RV 80, Støverbakken. Vi ser med glede at denne nå er fullført. Gjennomgang av plan for flere barnehager i Bodø. Reguleringsplan for ny trase for ny vannledning fra Sørstrupen til Hestdalen. IBU ønsker helårs sykkelsti lagt over vannledningen ved siden av stien som har løyper på vinteren. Dette vil korte ned sykkeltiden fra Mørkved til byen betraktelig og gjøre helårssykling mer attraktivt. Møte med Per Rekkedal angående skog som skal ryddes på kommunal grunn. IBU ser positivt på planene. Vi hadde også møte med mottaksleder ved Bodø mottak ifm flyktningmottaket på Mørkved og innledet et samarbeid med dem. Beboere fra mottaket var blant annet med på rydding av skog ifm stien i Mørkvedlia. Innspill til budsjett Dersom kulturkvartalet realiseres, må det ikke gå på bekostning av realisering av store prosjekter som har allmenne interesser som skole, barnehage, og helse og omsorg. Bodø kommune bør ikke innføre leiepriser eller egenandel for barn i gymsal og svømmehaller. Skisseplan og en handlingsplan for oppfølging, og en ny detaljreguleringsplan for Mørkved sentrum. Møte med byplankontoret og Per Rekkedal, fra IBU møter Stig Strømsnes og Tor Gunnar Hillestad. IBU deltok på seminar på Kjerringøy i forbindelse med 30 års markering av lokalutvalgene i Bodø. Det ble holdt en presentasjon av Innstranda bydelsutvalg. IBU har bidratt med veiledning i forbindelse med en beboers konflikt med eiendomseier i bydelen. Innstranda bydelsutvalg. Årsmelding av 4 Side 481

20 Folkemøte. Møte den 27. september byplankontoret ved Annelise Bolland, vedrørende varsel om oppstart av områdereguleringsplan for Mørkved sør. IBU deltok også på folkemøtet om saken og har vært i kontakt med enkeltbeboere. Skolestrukturen i Bodø.. Møte med OK avdelingen den 4.oktober. OK- avdelingen har startet planlegging av skole, barnehage mv. for Hunstad sør/mørkvedmarka sør, dvs. området sør for riksveien via Mørkvedbukta og vestover. I den sammenhengen ble Innstranda bydelsutvalg invitert for informasjon og innspill. IBU ga i etterkant av møtet følgende uttalelse: Innstranda bydelsutvalg har fått seg forelagt planene for skolestrukturen i Hunstad/Mørkved/Støverområdet fremover. IBU finner planene for ny skole i Mørkvedbukta med idrettsanlegg og Newtonsenter i nærområdet framtidsrettet og gode. Utfasingen av Støver skole virker også naturlig med tanke på de nye boligområdenes plassering, og vi ser ingen større betenkeligheter med en slik utfasing når vi har fokus på skoleelevenes beste. Elever som nå går på Støver og som kommer øst fra kan om ønskelig føres til Mørkvedmarka og vil da ikke få lenger skolevei. Et nytt og fremtidsrettet skolebygg vil være positivt for elevene. Vi ser det som viktig at gymsal bygges i første byggetrinn slik at den er tilgjengelig samtidig som skolen tas i bruk. Vi ønsker også velkommen planer både om ishall, svømmebasseng og idrettsplass i tillegg til det flotte naturlige friområde som er i Mørkvedbukta. Vi minner om viktigheten av at den planlagte kyststien er med i videre tegninger og planer for Mørkvedbuktområdet. Evaluering av kommunedelsutvalgene i Bodø kommune. Er den enkeltsaken som har skapt mest frustrasjon i løpet av året som har gått. IBU har reagert på den manglende evalueringen av utvalgenes faktiske arbeid. IBU har kjempet for fortsatt eksistens da vi mener det vil være bra for bydelen og Bodø, men har i februar 2011 fått et vedtak om nedleggelse. Saken var det viktigste temaet på det årlige kontaktmøtet. Utredning IBU jobber med traffikksikkerhet for Innstrandaområdet. Mye har blitt forbedret de siste årene, men fortsatt gjenstår noen farlige punkter. Vi har laget en presentasjon som vil bli forelagt plankomiteen. Arrangement IBU har sett det som viktig å skape fellesarenaer for bydelen. Juletrefesten ble i år arrangert for 4. gang og nyttårsmarkeringen for 3. gang. Det har vært meget god oppslutning begge steder og arrangementer som er kommet for å bli. IBUs oppgave i tiden som gjenstår blir å sikre disse arrangementene utover IBUs levetid. Rektor ved Universitetet i Nordland, Pål Pedersen var årets taler. Innstranda den 23. mars Elin Irgens Leder Arne Hammer. Nestleder Beate A. K. Johansen Britt Olaussen Lena Jørgensen Tor Gunnar Hillestad Stig Strømsnes Gunnar Dahl Eli Skintveit Innstranda bydelsutvalg. Årsmelding av 4 Side 482

21 Rita Hustad saksbehandler Innstranda bydelsutvalg. Årsmelding av 4 Side 483

22 M r /, r I I Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ ~1~~~1 INIMMIIMMININIMMI~~~1~ ~1~~~INININIIII~M~I~M~01BMMINI~MNIOM Postadresse : Besøksadresse : Telefon og fax : Org.nr. pb 1095, 8001 Bodø Sjagata MVA Elektronisk adresse: s "senter.no Til Bystyret v/ ordfører Årsregnskap- og årsberetning 2010 Stiftelsen Internasjonalt senter Fairtrade i Bodø Med dette oversendes årsregnskap- og beretning, vedtatt av styret for Stiftelsen den 28.februar d.å. Regnskapet er revidert av statsautorisert revisor og revisjonsberetning er vedlagt. Bodø 11.mars 2011 For styret Anne-Kirsten Ly s Daglig leder Side 484

23 ÅRSBERETNING FOR ÅRET 2010 STIFTELSEN INTERNASJONALT SENTER FAIR TRADE I BODØ Side 485

24 FORMAL, STYRING, DRIFT Internasjonalt senter i Bodø er organisert som en stiftelse iht vedtak i bystyret i Stiftelsen har som formål å være et møtested og et kulturelt verksted for personer med minoritetsbakgrunn, og skal drive brobyggende, holdningsskapende og antirasistisk informasjonsarbeid overfor det norske samfunnet. Senteret skal også drive opplysningsvirksomhet om, og salg av, fair tradeprodukter. Styret for stiftelsen velges av bystyret for en periode på to år. Styremedlemmer for Fadumo Ali Hassan, Charito Pettersen og Nina Kristin Botn (brukerrepresentanter), Bernt Aanonsen (KrF) og Lars Christensen (R) (kommunens representanter). Vara : Fatma Kasmi, Lonni Lepp, Ellen Moland (brukerrepresentanter), Marianne Øyen (Ap) og Tommy Wisth (FrP) (kommunens representanter). Nina Botn og Fadumo Ali Hassan er valgt som henholdsvis leder og nestleder. Brukerrepresentantene inkludert vara har bakgrunn fra Somalia, Filippinene, Algerie, Russland og Norge. Det var 2 styremøter i 2010, Utenom dette foregår mye informasjon og kommunikasjon via e-post. Før jul var det avslutning for frivillige, ansatte og styret. Fredric B.Johnson, musikk- og aktivitetsansvarlig, er ansatt i 100 % fast stilling, og Anne-Kirsten Lyngstad er daglig leder i 100 % fast stilling. Amal Mahagedera var ansatt i 20 (opp til 40) % midlertidig stilling. Rolf Støver og Kate Arhin har hatt timebetalte oppdrag innen nettverksoppdatering og renhold. Erasmus-student Sebastin Schwalbach fra Tyskland avsluttet sin avtale i april Utenom dette har en rekke frivillige utført forskjellige arbeidsoppgaver (leksehjelp, matlaging, kakebaking, oppvask, salg, musikk m.m.) En ungdom fra videregående skole jobbet på Operasjon Dagsverk. En ungdom fra folkehøgskole hadde en ukes praksis. En ungdom fra ungdomsskole hadde en dags arbeidsplassbesøk. REGNSKAP, ØKONOMI, FORTSATT DRIFT Daglig leder er ansvarlig for økonomistyring, betaling av regninger, bilag m/attestasjon og kassabeholdning. Adminor AS er regnskapsfører. Revisjonsfirma Astrid Hansen AS reviderer regnskapet. Stiftelsen er medlem av Bodø kommunale pensjonskasse. lht stiftelsens vedtekter blir husleie for lokalene betalt av Bodø kommune. Denne går direkte fra kommunen til huseier, og synliggjøres dermed ikke i stiftelsens regnskap. Kommunen v/ Flyktningkontoret dekker den totale husleia for hele 1.etasje. Imidlertid får Flyktningkontoret refundert den del av husleia som gjelder våre naboer Bodø bedriftshelsetjeneste, og som de får regning på internt i kommunen. Dette utgjør 25 %. Dette kommer ikke fram i de kommunale regnskaper og budsjetter. Der "belastes" vi for 100 % av Side 486

25 husleieutgiftene, istedet for 75 %. Utenom dette bevilger bystyret et tilskudd hvert år. Det skal ifig vedtektene (som er vedtatt av bystyret) dekke "nødvendige driftsutgifter". For året 2010 var tilskuddet på inkludert prisstigning. I tillegg til dette forutsettes det at stiftelsen tjener penger sjøl, men det tas ikke sikte på økonomisk overskudd utfra dens ideelle formål. Stiftelsen får inntekter via servering, gaver, prosjekter, kurs, musikkoppdrag osv, og ikke minst ved omfattende frivillig arbeid både fra de ansattes og mange andres side. Her nevnes spesielt midler fra IMDI via Nordland fylkeskommune til to prosjekter tilsammen kr, og honorar (gitt som tilskudd) fra Hamarøy kommune 5000 kr En søknad til Bodø kommune om tilskudd fra de statlige refusjonsmidlene, som kompensasjon for økt forbruk/slitasje pga det store antallet asylsøkere, ble avslått administrativt. Bystyret vedtok imidlertid i en budsjettregulering å gi senteret en støtte på Disse pengene er brukt bl.a.til bordtennis- og biljardutstyr, og oppgradering av bruker-pcene. Fornying av pc-parken står for tur på nyåret, for gjenstående midler. Ny oppvaskmaskin er innstallert, finansiert bl.a med midler som kom inn på lotteri i Likviditeten er god. Revidert regnskap for 2010 legges ved beretningen. Forutsetningen for fortsatt drift er tilstede, og regnskapet er satt opp under denne forutsetningen. Underskuddet har sin forklaring i overskudd på 2009-regskapet, som var forårsaket i ubrukte DA-midler til fairtrade-butikken i Disse ble budsjettert brukt i 2010 til å lønne bl.a deltidshjelp. ARBEIDSMILJØ, YTRE MILJØ OG LIKESTILLING Arbeidsmiljøet er preget av få ansatte og mange brukere. Det betyr travle dager og hyppige improvisasjoner på den ene siden, og samvær og samtale med brukerne på den andre. Ingen vet hva dagen vil bringe, samtidig som det planlagte må gjennomføres. Det har vært minimalt med sykefravær. Heller ikke har det vært arbeidsulykker eller yrkesskader av noe slag. Daglig leder har gjennomført kurs i HSM. Serveringsvirksomheten fører til avfall, som blir fraktet til kjelleren der huseier overtar ansvaret. Likestillingen i virksomheten er ivaretatt ved at av de to fast ansatte er det en kvinne og en mann. I styret sitter tre kvinner og to menn. LOKALENE Lokalene i Sjøgata inneholder oppholds/møte/kafelokale som også rommer pc-er for brukerne, bordtenriis- og biljardbord. Dessuten musikkrom, lekerom, kontor, kjøkken og fairtrade-butikk. Senteret har serveringsbevilling og fører internkontroll i samsvar med Mattilsynets regler. Ny kjøkkendør er montert, og som nevnt er ny oppvaskmaskin på plass. Generelt vedlikehold inkludert maling ble utført i løpet av sommeren. På tampen av året begynte komfyren å skrante, og ny må kjøpes straks over jul når kafeen åpner. INFORMASJONVIRKSOMHET OVENFOR BRUKERNE (både personer med utenlandsk bakgrunn og norske) -Personer med minoritetsbakgrunn (inngiftede, familiegjenforente, studenter, arbeidsinnvandrere, flyktninger, asylsøkere) ser fremdeles ut til å oppfatte senteret som et nøytralt sted å kontakte. Vi svarer på spørsmål og driver rådgivning. Ingen timebestilling og en åpen atmosfære gjør dørstokken lav. Side 487

26 Ingen saksbehandling, men hjelp til å fylle ut skjemaer og forstå dokumenter fra det offentlige, lage utkast til et brev, ta en telefon eller sende vedkommende til riktig kontor. Denne delen av virksomheten vår er kanskje ikke godt nok kjent i deler av kommunen, jmf pågående planlegging av et kommunalt "migrasjons-kontor" i tillegg til nåværende flyktningkontor. Her kan det høstes av våre erfaringer. Som stiftelse har senteret en nøytral og uavhengig rolle. Dette fører trolig til at mange føler seg fri til å spørre og snakke om det meste. I år har vi hatt en markant økning av europeere som er på utkikk etter jobb, og som nærmest reiser fra sted til sted i den perioden de har lov til å oppholde seg i Norge uten fast arbeid. De bruker oss som informasjonskanal og varmestue, og til å etablere nettverk. -Likeledes er det stor pågang fra majoritetssamfunnet : Klasser eller grupper fra barneskole- til høgskolenivå. De får enten ren undervisning innenfor samfunnsfag og i noen tilfeller musikk, eller annen type informasjon ifm prosjektarbeid. Enkettpersoner og grupper tar mye kontakt via mail, telefon eller personlig oppmøte. Barnehager kommer på besøk. Særlig om høsten er denne typen forespørsler så stor at vi ikke klarer ta i mot alle på det tidspunktet de helst vil. Offentlige instanser kontakter senteret i ulike sammenhenger for å diskutere problemstillinger, høre om vår erfaring, spørre om det er noe vi kan hjelpe til med. Feks da IMDI skulle utgi et magasin om familieinnvandrere/inngiftede, ble vi kontaktet for å komme med forslag på personer de kunne intervjue, og for å fortelle om vår erfaring sned kommunens tilbud til denne gruppen innvandrere. Media er også ofte på tråden. AN-Ung har hatt to reportasjer med minoritetsungdom/senteret som tema der vi formidlet kontakt- ASYLMOTTAKENE To private asylmottak ble som kjent etablert i kommunen ved årsskiftet 08/09. Den enormt store pågangen av nye asylsøkere i 2009 har stabilisert seg, fordi antallet er gått ned, fordi mottakene har kommet i gang med egne aktiviteter, og fordi mange asylsøkere har blitt mer kjent med andre tilbud i lokalsamfunnet. Det er allikevel et sterkt press på både utstyr og ansatte. Søknad til Bodø kommune om økonomisk kompensasjon senhøsten 09 ble avslått administrativt. Som nevnt, bevilget likevel bystyret i Dette var av uvurderlig nytte. Som beskrevet i forrige årsmelding, kan en stiftelse med dårlig økonomi og få ansatte umulig klare å opprettholde eksisterende tilbud over tid, uten friske midler til bl.a. innkjøp av ustlitt utstyr. For asylsøkerne oppleves senteret som et fristed der de kan treffe andre (både bosatte innvandrere og norske), få råd og hjelp, ha noe hyggelige timer med biljard og bordtennis, benytte internett og musikkrom. ÅPNE OG INTERNE ARRANGEMENTER. DIVERSE -Den internasjonale kvinnedagen 8.mars ble tradisjonen tro markert med faglig og kulturelt innhold, og absolutt fullt hus. Også 1.mai og 17.mai var det åpent hus. - På FN-dagen var det appeller, musikk v/ "husorkesteret" Kreol, og mye god mat. Samme dag deltok vi også i glasshuset som ledd i kommunens internasjonale uke. - Mennesker møtes. Samtaler over et tema. Dette er en ny møteserie som Side 488