Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ"

Transkript

1 M r /, r I I Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ ~1~~~1 INIMMIIMMININIMMI~~~1~ ~1~~~INININIIII~M~I~M~01BMMINI~MNIOM Postadresse : Besøksadresse : Telefon og fax : Org.nr. pb 1095, 8001 Bodø Sjagata MVA Elektronisk adresse: s "senter.no Til Bystyret v/ ordfører Årsregnskap- og årsberetning 2010 Stiftelsen Internasjonalt senter Fairtrade i Bodø Med dette oversendes årsregnskap- og beretning, vedtatt av styret for Stiftelsen den 28.februar d.å. Regnskapet er revidert av statsautorisert revisor og revisjonsberetning er vedlagt. Bodø 11.mars 2011 For styret Anne-Kirsten Ly s Daglig leder Side 484

2 ÅRSBERETNING FOR ÅRET 2010 STIFTELSEN INTERNASJONALT SENTER FAIR TRADE I BODØ Side 485

3 FORMAL, STYRING, DRIFT Internasjonalt senter i Bodø er organisert som en stiftelse iht vedtak i bystyret i Stiftelsen har som formål å være et møtested og et kulturelt verksted for personer med minoritetsbakgrunn, og skal drive brobyggende, holdningsskapende og antirasistisk informasjonsarbeid overfor det norske samfunnet. Senteret skal også drive opplysningsvirksomhet om, og salg av, fair tradeprodukter. Styret for stiftelsen velges av bystyret for en periode på to år. Styremedlemmer for Fadumo Ali Hassan, Charito Pettersen og Nina Kristin Botn (brukerrepresentanter), Bernt Aanonsen (KrF) og Lars Christensen (R) (kommunens representanter). Vara : Fatma Kasmi, Lonni Lepp, Ellen Moland (brukerrepresentanter), Marianne Øyen (Ap) og Tommy Wisth (FrP) (kommunens representanter). Nina Botn og Fadumo Ali Hassan er valgt som henholdsvis leder og nestleder. Brukerrepresentantene inkludert vara har bakgrunn fra Somalia, Filippinene, Algerie, Russland og Norge. Det var 2 styremøter i 2010, Utenom dette foregår mye informasjon og kommunikasjon via e-post. Før jul var det avslutning for frivillige, ansatte og styret. Fredric B.Johnson, musikk- og aktivitetsansvarlig, er ansatt i 100 % fast stilling, og Anne-Kirsten Lyngstad er daglig leder i 100 % fast stilling. Amal Mahagedera var ansatt i 20 (opp til 40) % midlertidig stilling. Rolf Støver og Kate Arhin har hatt timebetalte oppdrag innen nettverksoppdatering og renhold. Erasmus-student Sebastin Schwalbach fra Tyskland avsluttet sin avtale i april Utenom dette har en rekke frivillige utført forskjellige arbeidsoppgaver (leksehjelp, matlaging, kakebaking, oppvask, salg, musikk m.m.) En ungdom fra videregående skole jobbet på Operasjon Dagsverk. En ungdom fra folkehøgskole hadde en ukes praksis. En ungdom fra ungdomsskole hadde en dags arbeidsplassbesøk. REGNSKAP, ØKONOMI, FORTSATT DRIFT Daglig leder er ansvarlig for økonomistyring, betaling av regninger, bilag m/attestasjon og kassabeholdning. Adminor AS er regnskapsfører. Revisjonsfirma Astrid Hansen AS reviderer regnskapet. Stiftelsen er medlem av Bodø kommunale pensjonskasse. lht stiftelsens vedtekter blir husleie for lokalene betalt av Bodø kommune. Denne går direkte fra kommunen til huseier, og synliggjøres dermed ikke i stiftelsens regnskap. Kommunen v/ Flyktningkontoret dekker den totale husleia for hele 1.etasje. Imidlertid får Flyktningkontoret refundert den del av husleia som gjelder våre naboer Bodø bedriftshelsetjeneste, og som de får regning på internt i kommunen. Dette utgjør 25 %. Dette kommer ikke fram i de kommunale regnskaper og budsjetter. Der "belastes" vi for 100 % av Side 486

4 husleieutgiftene, istedet for 75 %. Utenom dette bevilger bystyret et tilskudd hvert år. Det skal ifig vedtektene (som er vedtatt av bystyret) dekke "nødvendige driftsutgifter". For året 2010 var tilskuddet på inkludert prisstigning. I tillegg til dette forutsettes det at stiftelsen tjener penger sjøl, men det tas ikke sikte på økonomisk overskudd utfra dens ideelle formål. Stiftelsen får inntekter via servering, gaver, prosjekter, kurs, musikkoppdrag osv, og ikke minst ved omfattende frivillig arbeid både fra de ansattes og mange andres side. Her nevnes spesielt midler fra IMDI via Nordland fylkeskommune til to prosjekter tilsammen kr, og honorar (gitt som tilskudd) fra Hamarøy kommune 5000 kr En søknad til Bodø kommune om tilskudd fra de statlige refusjonsmidlene, som kompensasjon for økt forbruk/slitasje pga det store antallet asylsøkere, ble avslått administrativt. Bystyret vedtok imidlertid i en budsjettregulering å gi senteret en støtte på Disse pengene er brukt bl.a.til bordtennis- og biljardutstyr, og oppgradering av bruker-pcene. Fornying av pc-parken står for tur på nyåret, for gjenstående midler. Ny oppvaskmaskin er innstallert, finansiert bl.a med midler som kom inn på lotteri i Likviditeten er god. Revidert regnskap for 2010 legges ved beretningen. Forutsetningen for fortsatt drift er tilstede, og regnskapet er satt opp under denne forutsetningen. Underskuddet har sin forklaring i overskudd på 2009-regskapet, som var forårsaket i ubrukte DA-midler til fairtrade-butikken i Disse ble budsjettert brukt i 2010 til å lønne bl.a deltidshjelp. ARBEIDSMILJØ, YTRE MILJØ OG LIKESTILLING Arbeidsmiljøet er preget av få ansatte og mange brukere. Det betyr travle dager og hyppige improvisasjoner på den ene siden, og samvær og samtale med brukerne på den andre. Ingen vet hva dagen vil bringe, samtidig som det planlagte må gjennomføres. Det har vært minimalt med sykefravær. Heller ikke har det vært arbeidsulykker eller yrkesskader av noe slag. Daglig leder har gjennomført kurs i HSM. Serveringsvirksomheten fører til avfall, som blir fraktet til kjelleren der huseier overtar ansvaret. Likestillingen i virksomheten er ivaretatt ved at av de to fast ansatte er det en kvinne og en mann. I styret sitter tre kvinner og to menn. LOKALENE Lokalene i Sjøgata inneholder oppholds/møte/kafelokale som også rommer pc-er for brukerne, bordtenriis- og biljardbord. Dessuten musikkrom, lekerom, kontor, kjøkken og fairtrade-butikk. Senteret har serveringsbevilling og fører internkontroll i samsvar med Mattilsynets regler. Ny kjøkkendør er montert, og som nevnt er ny oppvaskmaskin på plass. Generelt vedlikehold inkludert maling ble utført i løpet av sommeren. På tampen av året begynte komfyren å skrante, og ny må kjøpes straks over jul når kafeen åpner. INFORMASJONVIRKSOMHET OVENFOR BRUKERNE (både personer med utenlandsk bakgrunn og norske) -Personer med minoritetsbakgrunn (inngiftede, familiegjenforente, studenter, arbeidsinnvandrere, flyktninger, asylsøkere) ser fremdeles ut til å oppfatte senteret som et nøytralt sted å kontakte. Vi svarer på spørsmål og driver rådgivning. Ingen timebestilling og en åpen atmosfære gjør dørstokken lav. Side 487

5 Ingen saksbehandling, men hjelp til å fylle ut skjemaer og forstå dokumenter fra det offentlige, lage utkast til et brev, ta en telefon eller sende vedkommende til riktig kontor. Denne delen av virksomheten vår er kanskje ikke godt nok kjent i deler av kommunen, jmf pågående planlegging av et kommunalt "migrasjons-kontor" i tillegg til nåværende flyktningkontor. Her kan det høstes av våre erfaringer. Som stiftelse har senteret en nøytral og uavhengig rolle. Dette fører trolig til at mange føler seg fri til å spørre og snakke om det meste. I år har vi hatt en markant økning av europeere som er på utkikk etter jobb, og som nærmest reiser fra sted til sted i den perioden de har lov til å oppholde seg i Norge uten fast arbeid. De bruker oss som informasjonskanal og varmestue, og til å etablere nettverk. -Likeledes er det stor pågang fra majoritetssamfunnet : Klasser eller grupper fra barneskole- til høgskolenivå. De får enten ren undervisning innenfor samfunnsfag og i noen tilfeller musikk, eller annen type informasjon ifm prosjektarbeid. Enkettpersoner og grupper tar mye kontakt via mail, telefon eller personlig oppmøte. Barnehager kommer på besøk. Særlig om høsten er denne typen forespørsler så stor at vi ikke klarer ta i mot alle på det tidspunktet de helst vil. Offentlige instanser kontakter senteret i ulike sammenhenger for å diskutere problemstillinger, høre om vår erfaring, spørre om det er noe vi kan hjelpe til med. Feks da IMDI skulle utgi et magasin om familieinnvandrere/inngiftede, ble vi kontaktet for å komme med forslag på personer de kunne intervjue, og for å fortelle om vår erfaring sned kommunens tilbud til denne gruppen innvandrere. Media er også ofte på tråden. AN-Ung har hatt to reportasjer med minoritetsungdom/senteret som tema der vi formidlet kontakt- ASYLMOTTAKENE To private asylmottak ble som kjent etablert i kommunen ved årsskiftet 08/09. Den enormt store pågangen av nye asylsøkere i 2009 har stabilisert seg, fordi antallet er gått ned, fordi mottakene har kommet i gang med egne aktiviteter, og fordi mange asylsøkere har blitt mer kjent med andre tilbud i lokalsamfunnet. Det er allikevel et sterkt press på både utstyr og ansatte. Søknad til Bodø kommune om økonomisk kompensasjon senhøsten 09 ble avslått administrativt. Som nevnt, bevilget likevel bystyret i Dette var av uvurderlig nytte. Som beskrevet i forrige årsmelding, kan en stiftelse med dårlig økonomi og få ansatte umulig klare å opprettholde eksisterende tilbud over tid, uten friske midler til bl.a. innkjøp av ustlitt utstyr. For asylsøkerne oppleves senteret som et fristed der de kan treffe andre (både bosatte innvandrere og norske), få råd og hjelp, ha noe hyggelige timer med biljard og bordtennis, benytte internett og musikkrom. ÅPNE OG INTERNE ARRANGEMENTER. DIVERSE -Den internasjonale kvinnedagen 8.mars ble tradisjonen tro markert med faglig og kulturelt innhold, og absolutt fullt hus. Også 1.mai og 17.mai var det åpent hus. - På FN-dagen var det appeller, musikk v/ "husorkesteret" Kreol, og mye god mat. Samme dag deltok vi også i glasshuset som ledd i kommunens internasjonale uke. - Mennesker møtes. Samtaler over et tema. Dette er en ny møteserie som Side 488

6 fortsetter i Det første møtet hadde høytider som tema, og var en nyttig erfaring med tanke på det videre opplegget. - Innvandrer- og norske grupper/foreninger bruker lokalet fast eller periodisk, til åpne eller interne arrangementer, møter, kurs og seminarer, i egen regi eller i samarbeid med senteret. Vi nevner Adopsjonsforum. Latin- Amerikagruppen (LAG). Framtiden i våre hender (FIVH). Politiske partier. Meditasjon (Falun Dafa). Yoga. Innvandrergrupper basert på nasjonalitet eller språk osv. - Borgerlige konfirmanter (HEF) og kristne konfirmanter får undervisning - NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring ved Høgskolen i Oslo) besøkte Bodø. Deltagere fra hele landet fikk informasjon, omvisning og lunsj - Fredric B.Johnson har hatt musikkoppdrag på konferanser bl.a i regi av Bodø kommune, Frivillighetssentralen, Nordland fylkeskommune, Norsk sykepleierforbund. Han har også etablert en musikkgruppe ved navn Kreol som har ukentlige øvinger og variert besetning. - Samarbeid med Nordlands representanter i KIM (Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndigheter) - Samarbeid med MIR (Multikulturelt initiativ- og ressursnettverk) FAIR TRADE-UTSALG Butikken ble åpnet høsten DA-tilskudd hjalp oss å komme igang. Foruten butikken er det solgt varer i glasshuset (bla. hver lørdag hele sommeren), på høgskolen og på minimesse Bodø videregående skole. Amal Mahagedera har jobbet i 20 % + timebasert hele året, lønnet av midler gjenstående fra DA-prosjektet. Omsetningen i 2010 var lavere enn året før. Dette skyldes trolig bl.a. at nyhetens interesse er over, og at vi ikke har klart å få satt opp et ordentlig uthengs-lysskilt på bygningen i Sjøgata 37. Regelverket for den slags er vanskelig både å følge og å forstå. På tampen av året fikk vi riktignok på plass et skilt på vegg, men dette er ikke synlig nok i vintermørket. Kommuen gir oss heller ikke lov til å ha plakatbukk stående på trappa utenfor hovedinngangen. Avisa Nordland har gitt oss mange store gratis-annonser. Fairtrade-butikken er uansett en positiv tilvekst fordi den trekker nye brukere, og selvfølgelig ved at vi på denne måten bidrar til å heve levestandarden for produsenter i fattige land. REPRESENTASJON/KURS - Nina Kristin Botn og Fredric B.Johnson deltok på statsborgerskaps-seremoni i regi av Fylkesmannen i Nokfland. - Daglig leder deltok på avslutningen til flyktningkontorets Introduksjons - program våren Fatma Kasmi sitter i brukerutvalget til NAV på fylkesnivå, med Fredric B.Johnson som vara. - Nina Kristin Botn har deltatt på samarbeids-lunsjmøter på Batteriet. -Charito B.Pettersen, Lonni Lepp, Fadumo Ali Hassan og daglig leder deltok på møte i Lions Sentrum med informasjon - Fredric B.Johnson, Fatma Kasmi og Lars Christensen deltok på møte innkalt av LDO (Likestillings- og diskrimineringsombudet) i Bodø. Dette ble fulgt opp av et møte mellom lokale parter, der Fatma og Lars fepresenterte senteret. - Fadumo Ali Hassan satt i kommunekomiteen for TV-aksjonen (Flyktninghjelpen). Side 489

7 5 - Daglig leder deltok/holdt innlegg på åpningen av Hamarøy internasjonale senter. - Daglig leder deltok på IMDIs integreringskonferanse i Svolvær LEKSEHJELP Leksehjelp en dag i uka, med gjennomgående stort oppmøte. De fleste går på voksenopplæringa eller på ungdomsskolen. Noen også på videregående skole, eller de følger nettbasert undervisning. En god del henvendelser rettes til de ansatte også utenom den ene leksehjelpdagen. En utfordring er det at flere som av ulike grunner ikke går på voksenopplæringa, møter opp rett og slett for å lære norsk. Disse blir ikke prioritert, men får hjelp ved ledig kapasitet. Tilsammen 6-8 leksehjelpere, men ikke alle kommer hver gang. KAFE Hver fredag og lørdag unntatt i skolens ferier serveres middag og kaker. Det er ingen spiseplikt, og pc-er, biljard- og bordtennisbord brukes side om side med barn som leker og kunder som handler i fair trade-butikken. Også på åpne og/eller interne møter og arrangementer serveres det kaker eller varm mat. Å drive kafe, også i det relativt vesle omfanget vi gjør, er svært ressurskrevende. Planlegging, handling, matlaging, servering, renhold, internkontroll iht Mattilsynets regler m.m. Men den sosiale gevinsten er så stor at den er verd å opprettholde. Å kunne tilby servering på møter og seminarer betyr også mye. Prisnivået holdes lavt for at så mange som mulig skal ha råd til å kjøpe noe. Takket være at vår ansatte Fredric kan lage mat, fungerer kafeen også som inntektskilde. Hvis vi skulle basert oss kun på innleide kokker og/eller kun frivillighet i matlaginga, ville kafedrifta vært nedlagt for lenge siden. Ved større arrangementer stiller frivillige hjelpere opp. Her bør Mads Lund, som baker kaker både til kafeen og andre arrangementer, spesielt nevnes. Når forskjellige nasjonaliteter lager mat, gjør de det enten for å hjelpe stiftelsen, eller for å tjene noen kroner til foreningskassa/seg selv. OPPSUMMERING I året 2010 fortsatte stiftelsen å sette fokus på informasjon og kunnskapsformidling, og på holdningsskapende arbeid og nettverksbygging - rettet mot både minoritets- og majoritetsbefolkning. Vår arbeidsmetode er basert på de kunnskaper og erfaringer sorn ansatte og frivillige har, og tar utgangspunkt i det lokalsamfunnet vi er en del av. Nettopp denne lokale forankringen er noe vi understreker hver gang noen ringer eller kommer på besøk fra andre kommuner, for å høre hvordan vi driver og hvordan vi har klart å opprettholde et slikt tilbud i så mange år. Stiftelsen føler seg trygg på at den utøver integreringsarbeid til beste for samfunnet Bodø. Ikke i ord på et papir, men i konkret, praktisk, daglig arbeid. Målt i forhold til antall ansatte må det kunne sies at samfunnet får mye igjen for pengene som investeres, bl.a takket være de mange frivillige hjelperne. ru-ti LOAAAR 1--.Fasu4A-to fr ei kago,.,;+1nri.1-0 3E1TEN FJ"-"AL 1 O LP I/COLS" n11 - )ikst4 Side 490

8 ÅRSREGNSKAP 2010 INTERNASJONALT SENTER I BODØ Utarbeidet av ADMINOR REGNSKAPSBYRÅ Side 491

9 INTERNASJONALT SENTER I BODØ Or. nr Resultatregnskap Note Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finanskostnad 0 59 Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad ARSRESULTAT Overførinper og disponeringer Overføring til/fra annen egenkapital Sum c.,:rføringer og disponeringer Side 492

10 Ild I CK.C4HOJUINIML I OCP1 I cr( I DLJUIO * Or. nr: Balanse pr Note EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Bodø Anne Kirsten Lyngstad.Daglig leder Faj---MAA- O i-t e -/-~ M62uu Side 493

11 Internasjonalt senter i Bodø Organisasjonsnr.: NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2010 Note 1 - Regnskapsprinsipper I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger god regnskapsskikk for små foretak. Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balanse dagen er medtatt som anleggs midler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløps midler. Fordringer Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap. Varebeholdning Varebeholdningen er vurdert til den laveste av kostpris og virkelig verdi. Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunkter. Inntekstføring av tjenester skjer etter hvert som tjenestene leveres. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs, at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Pensjoner Selskapet balansefører ikke beregnede pensjonsforpliktelser. Årets kostnad i resultatregnskapet tilsvarer årets betalte pensjonspremie. Note 2 - Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm Lønnskostnader består av følgende poster: Lønnskostnader Lønninger Refus'on s ke en er Arbeids iverav ift Pensjonskostnader Andre lelser Sum Side 494

12 Wtelser til ledende ersonell Da lig leder Lønn Pensjonskostnader Sum Det er ikke utbetalt honorar til styret. Lån og sikkerhetsstillelse til fordel for: Ansatte, aksjeeiere, medlemmer av styret Nærstående til aksjeeiere, medlemmer av styret Lån Sikkerhetsstillelse Obligatorisk tjenestepensjon/afp Stiftelsens ansatte er innmeldt i Bodø Kommunale Pensjonskasse, dekningen gjennom denne oppfyller minimumskravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Utgifter til obligatorisk tjenestepensjon utgjør kr ,-. Utgifter til AFP utgjør kr ,- Revisor Det er kostnadsført revisjonshonorar i 2010 med kr ,-. Dette gjelder i sin helhet revisjon. Note 3 - Spesifikasjon av anleggsmidler Note 4 - Bundne midler posten inngår bundet bankinnskudd for skattetrekk med kr ,51. Note 5 - Annen egenkapital Side 495

13 Revisjonsfirma Astrid Hansen AS Statsautoriserte revisorer Til Styret i Stiftelsen Internasjonalt Senter Fair Trade i Bods Ansvarlige revisorer: Statsautorisert revisor Astrid Hansen Statsaut.revisor/siviløkonom Ingrid Hansen Medlemmer av Den norske Revisorforening REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stiftelsen Internasjonalt Senter Fair Trade i Bodø, som består av balanse per 31. desember 2010, resultatregnskap som viser et underskudd på kr for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for stiftelsens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av stiftelsens inteme kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Stiftelsen Internasjonalt Senter Fair Trade i Bodø per 31. desember 2010 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Side 496

14 Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Konklusjon om forvalting Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000, mener vi stiftelsen er forvaltet i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig. Bodø, 10. mars 2011 Revisjonsfirma Astrid Hansen AS I Ingrid Hansen Statsautorisert revisor Side 497

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom 1 Fredensborg Gårdsrom Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014 og budsjett for 2015. Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 4. mai 2011, kl. 18.00 i Salemkirken, Sannergata 12. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Grønland Basar avholdes onsdag 20. mars 2013 kl. 18:00 Ali Baba restaurant i Grønland Basar (2. etg.) TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Detaljer

Til beboerne i Elvefaret Borettslag

Til beboerne i Elvefaret Borettslag 1 Elvefaret Borettslag Til beboerne i Elvefaret Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder 2012 Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2012 og utsikter for året 2013 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2012 13 Balanse 2012 14 Revisors beretning

Detaljer

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 1 Rabben Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 13. mai kl. 18.30 i Lambertseter Kirke. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Detaljer

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår Årsberetningen for 2014 1. Innledning Berg Sparebanks regnskap for 2014 viser et resultat før skatt på NOK 37,6 mill. Dette er NOK 4,4 mill. bedre enn i 2013. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 19.00 hos Obos Eiendomsforvaltning, Hammerborg torg 1. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17 lom også i sommertiden, det vil si fra mai og ut september. For de som trer ut av styret blir abonnementet overført til til den nyvalgte representanten. Exakt regnskapsbyrå Styret besluttet i 2007 å overlate

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Nordskrenten Borettslag Kjære beboer i Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer