Møteprotokoll. Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: Tidspunkt: 09:00-15:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 08.12.2010 Tidspunkt: 09:00-15:00"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: Tidspunkt: 09:00-15:00

2 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Geir Eide Leder Åse Wickstrøm Nestleder Geir-Helge Sandvik Medlem Roger Johansen Medlem Eva Nohr Medlem Bjørn Abelsen Medlem Erika Søfting Varamedlem Vidar Nohr Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Rita Hustad Utvalgssekretær Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra Orientering: Befaring og møte vedr. vann, bredbånd/fiber, strøm til Eide Kjell Ove Wang har tatt initiativ til å få oversikt og lage en plan vedrørende kostnadene for forlengelse av vannledning til Eide. Den skal legges fram for vasslagets generalforsamling. Wang inviterte følgende aktører til møte og befaring på Kjerringøy for å få vurdert muligheten for fysisk, felles løsninger med vann, bredbånd/fiber, strøm: Henry Andorsen, Nordland fylkeskommune næring Frode Nilsen, Bodø kommune Bodø Energi Kjerringøy lokalutvalg Det ble avholdt et møte og foretatt befaring. Følgende deltok: Henry Andorsen (nfk) Kjell Ove Wang (abbonent) Åse Wickstrøm (Kj.øy lu) Rita Hustad (nærmiljøleder) Wang arbeider videre med å få til et møte i byen for å få diskutert mulig samarbeid mellom aktørene. Låter vasslag har i etterkant gitt muntlig tilbakemelding til lokalutvalget. De er overrasket og utrykker misnøye fordi de ikke har vært orientert om og invitert til omtalte møte. De ønsker å være delaktig i fremtidig planarbeid og møter. Omdelt Referatet fra kontaktmøte mellom lokalutvalgene og politisk/administrative ledelse.

3 Tilleggsak ble sent til medlemmene i forkant av møtet. Kommunedelsutvalgene i Bodø kommune status og vurdering. Saksliste Saksnr Innhold PS 10/45 Rådmannens forslag til Økonomiplan Årsbudsjett 2011 PS 10/46 Kjerringøy lokalutvalg. Møteplan for 2011 PS 10/47 Anmodning om uttalelse. PS 10/48 Kjerringøy lokalutvalg. Anmodning om uttalelse i fradeling avtomt grn.127/18 PS 10/49 Bevaring av Fjære skole PS 10/50 Referatsaker RS 10/25 Låter vasslag, tilskuddssøknad RS 10/26 Invitasjon til samarbeid om lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) RS 10/27 Drosjeløyve på Kjerringøy RS 10/28 Videreutvikling av Kjerringøy havn. PS 10/51 Kommunedelsutvalg i Bodø kommune - status og vurdering Bodø, 12. januar 2011 Nestleder Åse Wickstrøm Rita Hustad Utvalgssekretær PS 10/45 Rådmannens forslag til Økonomiplan Årsbudsjett 2011 Innspill til Bystyrets behandling av Rådmannens forslag til Økonomiplan og Årsbudsjett Til perspektivmeldingen : Andel administrative årsverk skal ikke øke. Ved avgang/vakanser i slike stillinger skal intern omplassering alltid vurderes.

4 Desto viktigere er det da at kommunedelsutvalgene består og bistår administrasjonen med lokal kunnskap og frivillig innsats slik at administrasjonen får utført sitt arbeid. Team Bodø skal arbeide med nærings- og samfunnsutvikling i Bodøregionen. Tidligere var det en ansatt som blant annet hadde stedsutvikling som arbeidsoppgave, denne oppgaven er ikke overført til andre ansatte. Det gjør det enda viktigere for kommunen å ha en koordinator som kommunedelsutvalgene kan forholde seg til fordi bærekraftig utvikling i utkantstrøkene i kommunen dreier seg om samarbeid og samhandling over sektorgrensene basert på offentlig og frivillig innsats. Til punkt 3.6 Konsekvenser av politiske vedtak fattet i 2010 (3. Forutsetninger og føringer) Driftsstøtte Zahlfjøsen. Det er ikke lagt inn nye midler til realisering av prosjektet slik det er beskrevet i sak PS 10/64 Bodø kommune må bidra økonomisk til forvalting og konservering av Harr`s Hamsunsamling i vinterhalvåret. Til punkt Tiltak i perioden (5. Tjenesteområder drift, 3. Sentraladministrasjonen) Som et ledd i generell effektivisering av kommunen er det foreslått reduksjon av driftsbudsjettet til Innstranda og Tverlandet lokalutvalg. Kjerringøy lokalutvalg mener den desentraliserte demokratiske modellen som utvalgene representerer er god og funksjonell, og anmoder om at Bodø kommune viderefører og tar vare på det gode arbeidet som gjøres i utvalgene. En omfattende nedbygging av modellen er ikke ønskelig. Til punkt Tiltak i perioden (5. Tjenesteområder drift, 6. OK øvrig) Rådmannen anbefaler en omlegging av de mindre bibliotekfilialene på Kjerringøy, Saltstraumen og Misvær, alternativt filialen på Hunstad. En innsparing kan frigjøre kr årlig og gjennomføres ved at folkebibliotektilbudet begrenses og ivaretas av skolene. En omlegging på Kjerringøy med begrensing av folkebibliotektilbudet vil gi minimale besparelser. Bibliotekets areal inngår i de kommunale lokalene i Zahlfjøsen og husleie samt drift/vedlikehold dekkes over lokalutvalgets budsjett. Lokalene benyttes som et flerbruksområde : folkebibliotek skolebibliotek møtelokale for lokalutvalget, lokale lag/foreninger, kommunale instanser hjemmekontor/fjernarbeidsplass/studenter (pga bredbåndstilknytning) kurslokale Bemanning av folkebiblioteket er knyttet sammen med bemanning av skolebibliotek, og det er ingen store besparelser å hente ved omplassering av personell fra folkebiblioteket. Biblioteket har en svært viktig servicefunksjon i nærmiljøet. Tidligere biblioteklokale ved Kjerringøy skole er nå datarom som brukes i undervisningen. Til vedlegg 2 Uprioriterte investeringer (investeringer som ikke er innarbeidet i økonomiplanen ) Utbedring av bru Nevelsfjordveien Utbedring av Heggobrua på Nevelsfjordveien må prioriteres. Votering Enstemmige Som forslaget

5 PS 10/46 Kjerringøy lokalutvalg. Møteplan for 2011 Kjerringøy lokalutvalg skal avholde møter på følgene dager i Utvalg jan febr mars april mai juni juli august sept okt nov des KL Første møte i januar er avsatt til arbeidsmøte og agendaen for dagen er handlingsplan 2011 og Kafé dialog rapporten. PS 10/47 Anmodning om uttalelse. Kjerringøy Lokalutvalgs behandling i møte den : Kjerringøy lokalutvalg fikk tilsendt saken to dager før LU møte. Byggesakskontoret ber om anmodning om uttalelse i fradeling av boligtomt avsatt i arealplanen til LNF-2 område. Saken gjelder fradeling av eiendom 127/4 på Fjære. Saken ble lagt på bordet i møtet og det ble for kort tid til å behandle saken, så lokalutvalget ber byggesakskontoret om utsettelse til den 10. desember Kjerringøy lokalutvalg ber byggesakskontoret om utsettelse til 10. desember Som det fremgår av planbeskrivelse og bestemmelser i kommuneplanens arealdel, vedtatt av Bodø bystyre , er LNF-2 områder klassifisert som vesentlige landbruks- og/eller kulturlandskapsverdier. I disse områdene drives det et aktivt landbruk og LNF-2 områdene skal verne verdiene i disse områdene mot bit-for-bitutbygging og tiltak som fører til vesentlig ulempe for landbruket. I stedet for å gi muligheter for innvilging av dispensasjon for boligbygging, er det i planen satt av konkrete områder for spredt boligbygging i LNF-2områder i deler av ytterdistriktene i kommunen. På Kjerringøy er det satt av 2 områder til spredt boligbygging, et på Fjære og et i Kjerringøy/Alsos. I disse områdene kan det bygges totalt 15 boliger i planens 4-årsperiode. I feltet på Fjære er det fortsatt 2 ledige tomter.

6 Ellers finnes følgende muligheter for boligbygging på Kjerringøy: - I Hesthagen/Larsvika er det pr.d.d.5 ledige tomter. - I Alsos er det regulert et boligfelt med 20 tomter hvorav 2 er solgt. - På Respila vil det bli 4 tomter under forutsetning av at planen godkjennes. I 2011 starter rullering av kommuneplanens arealdel, spesielt for å få den tilpasset ny Plan- og bygningslov som ble vedtatt Kjerringøy Lokalutvalg vil be om at det i tilknytning til dette gjennomføres en vurdering av LNF-2 områdene som er godkjent for spredt boligbygging. Muligens bør noe fjernes og nye, mindre områder godkjennes. Grunneiere som ønsker sine arealer vurdert og lagt ut til slikt formål får da komme med innspill om dette. Forslag Kjerringøy lokalutvalg mener at det ikke må innvilges dispensasjon for den omsøkte fradeling. Votering Enstemmige Kjerringøy lokalutvalg mener at det ikke må innvilges dispensasjon for den omsøkte fradeling. PS 10/48 Kjerringøy lokalutvalg. Anmodning om uttalelse i fradeling avtomt grn.127/18 Saken er trukket fra videre behandling fra hjemmelshaver/erverver og er ikke lenger aktuell. PS 10/49 Bevaring av Fjære skole Forslag Kjerringøy lokalutvalg oppnevner ei arbeidsgruppe som skal arbeide videre med bevaring av gammel skolen på Fjære. Arbeidsgruppen består av: Knut Jordheim. Nilmar Storlie. Arne Lyngmo. Erika Søfting. Eva Nohr.

7 Votering Enstemmige Som forslaget. PS 10/50 Referatsaker RS 10/25 Låter vasslag, tilskuddssøknad Tatt til orientering RS 10/26 Invitasjon til samarbeid om lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Forslag Nærmiljølederen kontakter Nordlandsfylke for å få en orientering og tar opp saken med nærmeste leder om lokalutvalgets deltakelse og samarbeid om lokal samfunnsutvikling i kommunene. (LUK) RS 10/27 Drosjeløyve på Kjerringøy Tatt til orientering. RS 10/28 Videreutvikling av Kjerringøy havn. Referatet fra møtet tatt til orientering.

8 PS 10/51 Kommunedelsutvalg i Bodø kommune - status og vurdering Forslag Saken utsettes til neste LU møte den 19. januar Votering Enstemmige Som forslaget.

Møteprotokoll. Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 09.06.2010 Tidspunkt: 19:00 22:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 09.06.2010 Tidspunkt: 19:00 22:00 Møteprotokoll Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 09.06.2010 Tidspunkt: 19:00 22:00 Til stede: Navn Geir Eide Åse Wickstrøm Eva Nohr Geir Helge Sandvik Bjørn Abelsen Anne Grethe S.

Detaljer

Kjerringøy kommunedelsutvalg

Kjerringøy kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kjerringøy kommunedelsutvalg Zahlfjøsen Dato: 12.10.2011 Tidspunkt: 19:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Kjerringøy kommunedelsutvalg,

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg Bygg II, helsedel, Saltstraumen nærmiljøsenter. Rektor, Saltstraumen skole. Inspektør, Saltstraumen skole.

Saltstraumen kommunedelsutvalg Bygg II, helsedel, Saltstraumen nærmiljøsenter. Rektor, Saltstraumen skole. Inspektør, Saltstraumen skole. Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 09:00 13.35 Til stede: Saltstraumen kommunedelsutvalg Bygg II, helsedel, Saltstraumen nærmiljøsenter. Navn Funksjon Repr Vara for Odd Willy Hansen

Detaljer

PS 11/54 Referatsaker

PS 11/54 Referatsaker PS 11/54 Referatsaker Side 463 Notat til oppfølging Politisk sekretariat Odd-Tore Fygle Kirsten Hasvoll Rolf Kåre Jensen Henrik K. Brækkan Ingunn Lie Mosti Arne Øvsthus Linda Karin Storjord Synnøve Blix

Detaljer

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Mørkvedhallen, Dato: 14.06.2010 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Mørkvedhallen, Dato: 14.06.2010 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Innstranda Bydelsutvalg Mørkvedhallen, Dato: 14.06.2010 Tidspunkt: Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda Bydelsutvalg, telefon 97591553,

Detaljer

Bygg II, helsedel, Saltstraumen nærmiljøsenter. Arve Erik Karlsen Varamedlem Nestleder Ann Heidi Seines

Bygg II, helsedel, Saltstraumen nærmiljøsenter. Arve Erik Karlsen Varamedlem Nestleder Ann Heidi Seines BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 24.11.2008 Tidspunkt: 09:00 15:00 Saltstraumen lokalutvalg Bygg II, helsedel, Saltstraumen nærmiljøsenter Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd Willy

Detaljer

Saltstraumen nærmiljøsenter, Nærmiljøkontoret

Saltstraumen nærmiljøsenter, Nærmiljøkontoret Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 29.08.2011 Tidspunkt: 18:00 Saltstraumen lokalutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Nærmiljøkontoret Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested:

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV Tone

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416202 / 41633191(mette.wiik@sandefjord.kommune.no) Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416202 / 41633191(mette.wiik@sandefjord.kommune.no) Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FELLESNEMNDA Møtested: Andebu kommune, Signo Sukke gård Møtedato: 16.06.2015 Tid: 09:00 12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416202

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg

Saltstraumen kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen Nærmiljøkontoret Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2013 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Komite for helse og sosial NAV Bodø, møterom Bodin 5. etg.

Komite for helse og sosial NAV Bodø, møterom Bodin 5. etg. Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 18.03.2010 Tidspunkt: 10:00-15.35 Komite for helse og sosial NAV Bodø, møterom Bodin 5. etg. Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Hild-Marit Olsen Leder AP Kjell

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen Rådhuset Dato: 18.06. og 19.06.2014 Tidspunkt: 18.00 21.

Møteprotokoll. Til stede: Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen Rådhuset Dato: 18.06. og 19.06.2014 Tidspunkt: 18.00 21. Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen Rådhuset Dato: 18.06. og 19.06.2014 Tidspunkt: 18.00 21.00 og 08:00 18:00 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl.for 18.06. 19.06 Ole-Henrik Hjartøy

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 12.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.45. Følgende medlemmer møtte:

Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 12.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.45. Følgende medlemmer møtte: Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 12.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.45 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 08:30 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12,

Detaljer

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 24.01.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 4 MØTE NR.: 2/6 TID: 22.02.2006 14:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR

Detaljer

Nærmiljøleder/sekretær for utvalget

Nærmiljøleder/sekretær for utvalget Møteprotokoll Utvalg: Skjerstad kommunedelsutvalg Møtested: Skjerstad oppvekstsenter Dato: 12.3.2012 Tidspunkt: 10:00 15:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Ivar Andreassen Inger N. Øien Ingrid Lien

Detaljer

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden.

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.09.2010 50319/2010 2010/7806 K20 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/21 Komite for plan, næring og miljø 30.09.2010 10/76 Planutvalget 05.10.2010

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Drangedal kommune. Godkjenning av protokoll fra møte 15.03.2012. Delegerte saker. Behandling av utvalgssak

Drangedal kommune. Godkjenning av protokoll fra møte 15.03.2012. Delegerte saker. Behandling av utvalgssak Drangedal kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 10.04.2012 kl. 13:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. 970 12 459 Varamedlemmer møter

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 10:00 14:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterom 1. etasje Rådhuset, Lyngseidet Dato: 23.06.2015 Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rolf

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 19.12.2012 Tidspunkt: 09:00 14:45 Møteprotokoll Kvænangen kommunestyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronald Jenssen MEDL KVH Børre Solheim

Detaljer

Vurdering av tomteutvikling (bolig og næring) som en del av KF for næring og havn

Vurdering av tomteutvikling (bolig og næring) som en del av KF for næring og havn Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 12.02.2013 Arkiv: :FA-U00, FE-610 Arkivsaksnr.: 13/334 Journalpostløpenr.: 13/4621 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Teknisk avdeling

Detaljer