BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad, telefon , e-post: så tidlig at varamedlem kan innkalles med rimelig varsel. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Prosjektleder Cathrine Tovland Enoksen fra Rovviltprosjektet i Beiarn, Saltdal og Skjerstad møter for å orientere om erfaringene i denne beitesesongen. Saksliste

2 Saksnr PS 08/56 PS 08/57 PS 08/58 PS 08/59 PS 08/60 RS Innhold Valg av nytt medlem til beboerrådet for Furumoen sykehjem. Støtte fra lokalutvalget til bedriftsetablerere i Skjerstad. Innføring av ordning med ildsjel- eller erkjentlighetspris. Innspill til budsjett for 2009 for Bodø kommune. Ny behandling. Eventuelle uttalelser til saker i formannskap, komiteer og bystyre. Referatsaker Bodø, 3. november 2008 Ivar Andreassen leder Gotfred Jensen sekretær

3 Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 08/56 Lokalutvalget Skjerstad Valg av nytt medlem til beboerrådet for Furumoen sykehjem. Sammendrag Det er behov for å foreta nytt valg til dette beboerrådet. Saksopplysninger Skjerstad lokalutvalg foretok i møte følgende valg av medlemmer og varamedlemmer til beboerrådet for Furumoen sykehjem: Medlemmer: Kjersti S. Bergquist, leder Ivar Andreassen Varamedlemmer: Kari Marie Blanchard Knut Opli Vurderinger Knut Opli døde tidligere i høst. Det er derfor behov for å velge et nytt varamedlem i hans sted. Kjersti S. Bergquist har søkt om permisjon fra lokalutvalget samt de verv hun har i kraft av å være medlem. Søknaden omfatter perioden 27. oktober 2008 til og med august Ledervervet i hennes permisjonstid bør også avklares. Det anmodes om at de nødvendige valg blir foretatt. Konklusjon og anbefaling Forslag til vedtak/innstilling/uttalelse Saksbehandler: Gotfred Jensen

4 Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 08/57 Lokalutvalget Skjerstad Støtte fra lokalutvalget til bedriftsetablerere i Skjerstad. Sammendrag I flere møter har lokalutvalget drøftet på hvilken måte en kan støtte opp om tiltakspersoner som forsøker å etablere bedrifts-/servicetilbud i denne kommunedelen. Tiden er kanskje moden for å lande på en konklusjon gitt de positive signalene vi har mottatt i forbindelse med de tilskuddene som til nå er gitt nye bedriftsetablerere. Saksopplysninger I rammevedtektene for lokalutvalg i Bodø kommune heter det i 3 Arbeidsområder: Lokalutvalgets viktigste arbeidsområder er: Ivareta og fremme lokalområdets interesser overfor kommunes politiske organer, administrasjon og andre offentlige instanser. Være kontaktforum mellom den kommunale forvaltning og lokalmiljøet. Utarbeide strategier og fremme forslag til utvikling av lokalmiljøet på områder som: Bosetting, oppvekstmiljø, helse, omsorg, arealdisponering, kommunikasjon, service, sysselsetting, næringsutvikling, - og på øvrige områder av interesse for lokalbefolkningen. Avgi råd overfor kommunen i saker som spesielt berører området. Plansaker og andre saker som spesielt berører lokalutvalget område skal sendes til lokalutvalget for uttalelse/medvirkning tidligst mulig i en utrednings/arbeidsprosess. Disse kjørereglene er utgangspunktet for lokalutvalgenes virksomhet samtidig som de er starten på de vurderingene som lokalutvalget må foreta når saken tas opp til diskusjon. Vurderinger I et annet saksfremlegg tilrådes det at lokalutvalget diskuterer å innføre en ordning med ildsjel- eller erkjentlighetspris. Navnet kan sikkert diskuteres, et annet ord kan kanskje være tiltakspris. Denne eventuelle prisen og en åpning for å gi støtte til bedriftsetablerere er to sider av samme sak; det handler egentlig i begge tilfellene om å ivareta og fremme lokalområdets interesser overfor kommunens politiske organer, administrasjon og andre offentlige instanser. Lokalutvalget har i flere omganger tildelt støtte til nyetablerte bedrifter, sist til Torills blomster og til Frisørn. Tilskuddene har vært små, ja nær sagt symbolske, men det har vist seg at de har skapt atskillig mer enn det de kommunale kronene som ble tildelt skulle tilsi. De ovenfornevnte rammevedtektene er formulert på en åpen måte. Det sies der ikke noe om hva lokalutvalgene ikke skal gjøre. I utgangspunktet skal imidlertid den kommunale bevilgningen benyttes til å drive utvalget. I Skjerstad har vi et videre perspektiv, vi har tatt med oss tre suksesser

5 fra forna dar. Det tenkes her på årboka, fotokalenderen og Skjerstad rundt. De to førstnevnte har hittil hatt et godt salg slik at inntektene er større enn utgiftene, avisen er en ren utgift all den tid den er gratis. Det er grunn til å formode at alle disse tre publikasjonene bidrar til å skape en god følelse av tilhørighet. Det gjør godt å kunne si at en kommer fra en kommunedel som både har egen årbok, fotokalender og tidsskrift! Slik er det sikkert også i Saltstraumen og på Kjerringøy, de er stolte over å komme fra kommunedeler med særpreg og identitet. Som det heter: Eg ekje fra Norrrge, eg e fra Beerrrgen! I denne sammenheng synes det viktig at det også blir vurdert innført en ordning med støtte til private bedrifter. Denne vil bygge på det som tidligere er gjort i form av støtte til småbedrifter. Dette ut fra forutsetningen om at en liten aktør har færre strenger å spille på enn en stor, for en stor bedrift vil det ikke være noen stor sak å etablere en filial i Skjerstad. For mange småbedrifter er det første gang de prøver seg i bransjen; det kjenner ikke til hva som skal til av offentlige tillatelser, papirarbeid, regnskap eller andre forutsetninger. De som har mottatt støtte fra lokalutvalget har spilt tilbake at den symbolske støtten fra lokalutvalget har betydd mer enn de hadde trodd, ja støtten har til og med åpnet dørene til andre støttekilder. I tillegg blir all støtte fra lokalutvalget omtalt i avisene. Dette fører til at den nyetablerte bedriften, for eksempel frisøren, får en betydelig presseomtale og dermed gratisreklame. Dette gjør at det nyetablerte tilbudet blir flittig benyttet ut fra tankegangen om å handle lokalt. Utfordringer framover for lokalutvalget blir å søke å få på plass enkle tjenester knyttet til bilhold; oljeskift og skifte av dekk. Det er også flere som har etterlyst et lokalt bakeri(utsalg). Samtidig er det gjort kjent at det arbeides med ysteriplanene samt med en samlokalisering i Misvær av et ysteri og Skjerstad ASVO AS. For noen av disse tilbudene kan det kanskje være aktuelt med en eller annen form for bidrag fra lokalutvalget. Konklusjon og anbefaling På denne bakgrunn inviteres lokalutvalget til å diskutere saken med sikte på å lande på en konklusjon. Forslag til vedtak/innstilling/uttalelse Saksbehandler: Gotfred Jensen

6 Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 08/58 Lokalutvalget Skjerstad Innføring av ordning med ildsjel- eller erkjentlighetspris. Sammendrag Lokalutvalget har i flere omganger diskutert dette spørsmålet, sist i møte Det er derfor på tide å fatte en avgjørelse i saken. Saksopplysninger Skjerstad kommune hadde i sin tid en ordning med kulturpris. Statuttene til denne ble delt ut i forrige møte. Denne prisen og disse statuttene kan kanskje tjene som et utgangspunkt når nå lokalutvalget skal ta saken opp til endelig avgjørelse. I tillegg finnes det, i tillegg til det nærmest altomfattende ordet kultur, mange andre begreper som en kan nevne; ildsjel, forbilde, entreprenør, foregangsperson, årets Skjerstadværing, lokalutvalgets hederspris, lokalutvalgets tiltakspris m.fl. Vurderinger Jeg tror at statuttene for Skjerstad kommunes kulturpris kan tjene som et godt utgangspunkt for en slik pris. Disse synes imidlertid å trenge til en viss omformulering ettersom rammen kultur synes å være for trang. I tillegg er det ikke ønskelig at denne utmerkelsen får preg av å være en pris som blir en kommunal kulturpris nummer 2. Alle vet at kommunene Skjerstad og Bodø ble slått sammen til en kommune med virkning fra Siden den gang synes tingene å ha falt på plass; få i denne kommunedelen merker noe særlig forandring. Den kloke beslutningen om å beholde en miks av erfarne medarbeidere på kommunehuset i Misvær synes å ha bidratt til å smøre denne prosessen. Alle kommunedelene i Bodø har sine særpreg og sine kjepphester. Gjennom fem lokalutvalg søker de å fremme sine interesser vis av vis beslutningstakerne på Bodøhalvøya. Dette i tråd med rammevedtektene for lokalutvalg i Bodø kommune der det i 3 Arbeidsområder bl.a. heter: Lokalutvalgets viktigste arbeidsområder er: Ivareta og fremme lokalområdets interesser overfor kommunens politiske organer, administrasjon og andre offentlige instanser. Noen lokalutvalg gir støtte til lokale kulturorganisasjoner, andre benytter midlene de får fra kommunen til ting som ligger deres hjerte nærmest. I Skjerstad, som jo har en fortid som egen kommune, vil det kanskje være et sterkere ønske om å ta vare på våre tradisjoner og vårt særpreg. Dette har ført til at det årlig blir gitt ut egen årbok og fotokalender. I tillegg blir Skjerstad rundt trykket to ganger pr. år. Alt sammen tiltak som befolkningen synes å sette stor pris på.

7 Det synes som om en viss premiering av Skjerstadværingene synes å være på sin plass. På denne måten kan Skjerstad ivareta og fremme lokalområdets interesser. Dette kan vise seg å bli både en positiv spore til lokalt engasjement til kommunedelens beste og samtidig tjene som en identitetsskapende happening på kommunedelens årlige kulturkveld. Følgende forslag til statutter kan kanskje tjene som et utgangspunkt: - Skjerstad lokalutvalg kan, dersom det finnes verdige kandidater, dele ut Lokalutvalgets hederspris - Prisen er på til sammen kr.? og tildeles en eller flere personer, lag, foreninger og lignende. - Prisen bekjentgjøres ved oppslag i passende tid før Kulturkveld i Skjerstad - Enkeltpersoner og organisasjoner kan foreslå kandidater - Skjerstad lokalutvalg fatter på fritt grunnlag vedtak i saken - Prisen deles ut på den årlige Kulturkveld i Skjerstad Konklusjon og anbefaling På denne bakgrunn inviteres lokalutvalget til å diskutere saken med sikte på å fatte et vedtak. Forslag til vedtak/innstilling/uttalelse Saksbehandler: Gotfred Jensen

8 Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /6894 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/59 Lokalutvalget Skjerstad Innspill til budsjett for 2009 for Bodø kommune. Ny behandling. Sammendrag Denne saken settes opp til ny behandling i dette møtet. Vår behandling skulle derfor passe godt inn i den videre behandlingen av saken så vel i budsjettkonferansen på Kjerringøy samt videre politisk behandling fram mot avgjørelse i bystyrets møte 10 og 11. desember. Saksopplysninger Vurderinger Konklusjon og anbefaling Forslag til vedtak/innstilling/uttalelse Saksbehandler: Gotfred Jensen

9 Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 08/60 Lokalutvalget Skjerstad Eventuelle uttalelser til saker i formannskap, komiteer og bystyre. Sammendrag Saksopplysninger Det er mulig for lokalutvalget å uttale seg til aktuelle saker lener opp i det politiske systemet i kommunen. Komiteene skal møtes den 13, planutvalget den 18 og formannskapet skal ha møte den Vurderinger Konklusjon og anbefaling Forslag til vedtak/innstilling/uttalelse Saksbehandler: Gotfred Jensen

10 RS Referatsaker

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTEINNKALLING FOR Eldrerådet MØTE NR.: 1 TID: 02.02.2004 KL. 10:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586140 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Lunsjen i forbindelse med bystyremøte

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Lunsjen i forbindelse med bystyremøte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Lunsjen i forbindelse med bystyremøte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Breivik samfunnshus, Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg,

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Saker til behandling. Godkjenning av protokoll - formannskapet 15.02.2012. 6/12 12/00670-1 Gardnos meteorittpark 3

Saker til behandling. Godkjenning av protokoll - formannskapet 15.02.2012. 6/12 12/00670-1 Gardnos meteorittpark 3 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 14.03.2012 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall må meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 23.04.2009 Tid: Kl 09.00 NB! Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den onsdag den 13.11.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.04.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel RINGERIKE KOMMUNE Utvalg: KS TVERRPOLITISK UTVALG Møtested: Leseværelset Møtedato: 06.05.2013 Tid: kl. 15.00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 18 MØTE NR.: TID: 20.09.2006 14:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 19. november 2012 TID: kl 10.00 Besøk Olav Duun v.g. skole kl 12.00 Lunsj ved Rock City hotell kl 12.45 Besøk Rock City kl 14.00 Behandling

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 13.00 13:30: Informasjon fra Næringsselskapet. Saksbehandlingen

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Tidspunkt: Tirsdag 19.10.2010 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes snarest til Marit Hexeberg,

Detaljer

Forhandlinger med Norsk Landbruksmuseum om etablering av LIV Levende

Forhandlinger med Norsk Landbruksmuseum om etablering av LIV Levende US-SAK NR: 86/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): KRISTIN KREUL OG VICTORIA SANDBERG-KRISTOFFERSEN ARKIVSAK NR: Forhandlinger

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 19/10 Møte nr. 5/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 10.06.2010 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører

Detaljer