Anbefaling av søknad om sertifisering, våtmarkssenter, Kjerringøy, «Ramsalten»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anbefaling av søknad om sertifisering, våtmarkssenter, Kjerringøy, «Ramsalten»"

Transkript

1 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /4336 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/151 Formannskapet Anbefaling av søknad om sertifisering, våtmarkssenter, Kjerringøy, «Ramsalten» Forslag til vedtak Bodø kommune støtter sertifisering av våtmarkssenteret «Ramsalten» og anbefaler at det søkes om sertifisering som våtmakssenter. Bodø kommune stiller med en person i styringsgruppen for «Ramsalten». Sammendrag Kjerringøy våtmarkssenter - Ramsalten er tenkt etablert i Zahlfjøsen, sentralt i Kjerringøy sentrum. Det skal benyttes flere «naturrom» på Kjerringøy og er gitt midler til ansettelse av prosjektleder i 40 % stilling i et år. Vedkommende får ansvar for å gjennomføre tiltak i handlingsplanen. Senteret vil i løpet av dette året ha nok innhold til å kunne åpnes og kunne gis autorisasjon som offisielt våtmarkssenter i regi av Miljødirektoratet og Miljøverndepartementet. Autorisasjon innebærer årlig driftsstøtte på kr ,-. Ideen er å gi grunnlag for å videreutvikle og tenke nytt innen naturinformasjonsarbeid og naturveiledning overfor barn og unge i regionen. Samarbeid med Nordland nasjonalparksenter, frivillige organisasjoner og Havørnklubben er en naturlig del av dette. Det etableres en styringsgruppe med følgende deltagelse: Prosjektleder for Ramslaten, Tone Sandvik To medlemmer fra Zahlfjøsen AS, Roger Johansen, Arne Lyngmo Et medlem fra Bodø kommune, samfunnskontoret Side15

2 Saksopplysninger Bodø kommune har i dag 21 vernede områder. Ofte har det vært mer fokus på vern og ikke bruk. Ideen med dette prosjektet er å endre fokus fra vern til en positiv ressurs for lokalbefolkning og næringsliv. Utvikling av et våtmarkssenter eller Ramsarsenter på Kjerringøy vil gi positive ringvirkninger spesielt når det gjelder forståelse og viktigheten av å ta vare på naturen og vil trekke enda flere mennesker til Kjerringøy. Det blir et opplevelses- og informasjonssenter om våtmark, med fokus på aktivitet og opplevelse ute. Prosjektidèen ble opprinnelig initiert av Kjerringøy lokalutvalg i 2004, med basis i et nasjonalt initiativ om å etablere flere våtmarkssentre spredt i Norge. Ideen er utviklet av Kjerringøy Markedsråd BA. Karlsøyvær naturreservat har Ramsarstatus sammen med Bliksvær naturreservat. Ramsarstatus innebærer at området er med på den internasjonale våtmarkskonvensjonens liste over viktige våtmarker i verden. Kjerringøy har også fire andre verneområder med kobling til våtmark: Strandåvassbotn naturreservat, Strandå- / Os landskapsvernområde med fuglelivsfredning, Fjære naturreservat og deler av Sjunkhatten nasjonalpark. Kjerringøy som etablert reisemål er et viktig utgangspunkt for etablering av våtmarkssenteret. De naturgitte forholdene og nærheten til Bodø er en styrke for etableringen. Kjerringøy mangler en god infrastruktur for besøkende som ønsker aktive naturopplevelser. Våtmarkssenteret skal bidra til å fylle dette behovet. Senteret skal etableres i Zahlfjøsen. Ute i felt blir det etablert flere «naturrom», med p-plasser og tilrettelegging, flere steder på Kjerringøy. Disse naturrommene er turmål i seg selv, eller utgangspunkt for videre opplevelser. Målsettingen for Kjerringøy våtmarkssenter - Ramsalten er at det skal være et informasjons- og besøkssenter som skal dokumentere og formidle kunnskap om våtmarker, natur og lokal kulturhistorie. Dette skjer gjennom formidling og læring ved aktiv deltakelse og opplevelse i naturen. Senterets virksomhet skal være utadrettet og bidra aktivt til et godt samarbeid med lokalmiljøet, inklusiv lokalt og regionalt reiseliv. Etableringen av senteret vil bidra til å bygge opp under en positiv utvikling for lokalsamfunnet Kjerringøy. Forprosjektet er avsluttet. Det gjenstår nå å etablere innholdet i senteret, utarbeide informasjonsmateriell, etablere de aktuelle naturrom og søke autorisasjon. Dette vil innebære en årlig statlig driftsstøtte på kr ,-. I tillegg vil Miljødirektoratet bidra med info-materiell og tilby diverse kurs- og utviklingsmidler. Underveis i forprosjektet ble det søkt om autorisasjon høsten Blant 14 søkere var det 5 som fikk autorisasjon. Kjerringøy nådde ikke opp, og en viktig faktor i dette var nettopp at senteret ikke var fysisk etablert. Utenom forankringen lokalt i Kjerringøy markedsråd BA og Kjerringøy kommunedelsutvalg, er etablering av Kjerringøy Våtmarkssenter - "Ramsalten" satt som tiltak i fylkesdelplanen for Sjunkan Misten, utarbeidet av Nordland fylkeskommune i samarbeid med flere parter, inkl. Bodø kommune og Fylkesmannen i Nordland. I forprosjektet har Fylkesmannen i Nordland, Bodø kommune og Zahlfjøsen AS deltatt i arbeidsgruppen. Side16

3 Bodø kommune som planmyndighet, og Statens vegvesen som vegmyndighet, har vært orientert om utarbeiding av skisser for de første naturrommene. Etablering av denne type infrastruktur, som er åpen for allmenheten, er i tråd med gjeldende planbestemmelser i kommuneplanens arealdel. Naturrommene er planlagt plassert i LNF-områder. Selve etableringen vil kreve henholdsvis byggesøknad etter plan og bygningsloven og vegloven, samt godkjent avkjørsel etter vegloven. Avklaring av søknader er aktuelt først når prosjekteringen er gjennomført. Grunneierne for de to aktuelle naturrommene på Fjære og Os har vært holdt løpende orientert og stiller seg positive til etablering av naturrom med tilhørende parkeringsplass og gangbaner, åpne for allmenheten. Endelige grunneieravtaler er aktuelt først når prosjektering settes i gang. I utviklingsprosjektet er det rekruttert en lokal prosjektleder. Prosjektet ledes nå av Zahlfjøsen A/S Zahlfjøsen, som eies og driftes av Zahlfjøsen AS, ligger sentralt plassert i selve Kjerringøy sentrum, og vil huse prosjektleder og hovedutstillingen, navet i våtmarkssenteret. Det etableres en styringsgruppe som består av: Prosjektleder for Ramslaten, Tone Sandvik To medlemmer fra Zahlfjøsen AS, Roger Johansen, Arne Lyngmo Et medlem fra Bodø kommune, samfunnskontoret Fylkesmannens miljøvernavdeling vil være bisittere i styret og gi faglige råd. Samarbeidspartnere Havørnklubben Havørnklubben ble stiftet 4. mars 1994 med bakgrunn i at Bodøområdet har verdens største konsentrasjon av havørn. Klubbens formål er å drive vern og informasjon samt støtte annen skapende virksomhet. Kjerringøy våtmarkssenter Ramsalten vil ha et nært samarbeid med klubben. Våtmarkssenteret og Havørnklubben deler flere felles mål, der informasjonsarbeid om naturverdier står sentralt. Nordland nasjonalparksenter (NNPS) i Saltdal Nasjonalparksenteret er svært positiv til et samarbeid og det er utarbeidet et utkast til samarbeidsavtale for flere områder. Bl.a. har NNPS ansvar for informasjonsarbeidet for Sjunkhatten nasjonalpark. Det er mange muligheter til å kunne drive aktiv naturveiledning med utgangspunkt i senteret på Kjerringøy og ikke minst styrke og videreutvikle naturveiledningstilbudet i regionen. For Bodø kommunes del ser man her muligheter i et interkommunalt samarbeid med Saltdal kommune. Dette kan være med på å styrke begge sentrene. Et tett og nært samarbeid vil gi grunnlag for nytenkende informasjonsarbeid for natur og miljø. Per i dag er fagmiljøet lite innenfor dette feltet i Nordland. Fylkesmannen i Nordland Side17

4 Fylkesmannen i Nordland vil bidra med kvalitetssikring av faglig innhold i informasjonsmateriell etc. Lokale foreinger Både den lokale avdelingen av Norsk Ornitologisk Forening (NOF) og Salten naturlag vil bli engasjert i utviklingen av Ramsalten. Lokalt har disse miljøene i Bodø mye kompetanse. Aktiviteter Prosjektets rolle er å jobbe fram etableringen av senteret i Zahlfjøsen og bygge fundamentet for de første naturrommene. Målgrupper Skoleelever, barnefamilier og turister er viktige målgrupper, sammen med lokalbefolkningen. Det er også naturlig å peke på de lokale reiselivsaktørene som målgruppe. Etableringen av Kjerringøy våtmarkssenter - Ramsalten vil gi en utvidet og bedret infrastruktur for tur og opplevelser som igjen vil bygge opp under Kjerringøy som reisemål. Forventet resultat av utviklingsprosjektet og mulige effekter Etablering av våtmarkssenteret vil legge et godt grunnlag for å kunne oppnå offisiell autorisasjon som våtmarkssenter. Dersom etableringen fører til autorisasjon vil dette gi minst en fast arbeidsplass på Kjerringøy, med muligheter for deltidsengasjementer i tillegg. Etableringen av et våtmarkssenter, med tilhørende naturrom, vil gi positive ringvirkninger for de lokale reiselivsaktørene. Etableringen vil bygge opp under Kjerringøy som reisemål, både ved å tilby flere opplevelser og attraksjoner, og gjennom utvikling av en tiltrengt infrastruktur som grunnlag for opplevelser i naturen på Kjerringøy. Framdriftsplan Prosjektleder ansatt fra 1. august 2014 i 40 % stilling. deltakelse i nasjonal samling for våtmarkssentre høsten 2014 (både autoriserte sentre og de som jobber med etablering inviteres til felles samling hvert år). Denne arrangeres i regi av Miljødirektoratet. oppbygging av innhold i lokalet i Zahlfjøsen høst 2014, vår 2015, inklusiv både fysiske installasjoner og informasjons- og opplevelsesmessig innhold. oppgradering av Zahls vandresti vår 2015 markering av den internasjonale våtmarksdagen 10. september 2014 forarbeider og planlegging vår En fin anledning til å markere prosjektet og invitere samarbeidsparter til felles markering og temadag. prosjektering av naturrom 1 på Fjære høst 2014 arbeid med finansieringsplan for naturrommet på Fjære, høst 2014/vinter 2015 Side18

5 søknad om å bli autorisert som våtmarkssenter høst offisiell åpning av våtmarkssenteret vår 2015 søknad på samarbeidsprosjekt med Kjerringøy skole, den naturlige skolesekken + samarbeidsprosjekt med Nordland nasjonalparksenter 2014, søknadsfrist 15. mars 2015 markering av den internasjonale våtmarkssdagen 2. februar 2015 Vurderinger Prosjektet har en klar næring og miljøprofil. Dersom senteret oppnår autorisasjon vil dette gi minst en arbeidsplass og ringvirkninger til næringslivet i Kjerringøy og Bodø. Bodø kommune bør støtte og delta i arbeidet videre gjennom å foreslå en person i styringsgruppen. Vedkommende bør ha sin arbeidsplass i samfunnskontoret. Bodø formannskap støtter søknad om autorisasjon og av våtmarkssenteret på Kjerringøy, Ramsalten. Konklusjon og anbefaling Bodø kommune støtter sertifisering av våtmarkssenteret «Ramsalten» og anbefaler at det søkes om sertifisering som våtmakssenter. Bodø kommune stiller med en person i styringsgruppen. Saksbehandler: Jan Wasmuth Rolf Kåre Jensen Rådmann Grete Kristoffersen Utviklingssjef Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg: Sluttrapport fra forprosjektet, prosjektbeskrivelse. Side19

Retningslinjer for autorisasjon og re-autorisasjon av naturinformasjonssentre i Norge

Retningslinjer for autorisasjon og re-autorisasjon av naturinformasjonssentre i Norge Retningslinjer for autorisasjon og re-autorisasjon av naturinformasjonssentre i Norge 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Formål... 3 3. Målgruppe... 3 4. Lokalisering og utforming... 4 5. Bemanning og finansiering...

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 21.12.2011 kl. 08.30 STED: LANDS MUSEUM Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

Detaljer

Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS. Forretningsplan 2013 2015 med kostnadsoverslag for etablering av et våtmarkssenter

Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS. Forretningsplan 2013 2015 med kostnadsoverslag for etablering av et våtmarkssenter Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS Forretningsplan 2013 2015 med kostnadsoverslag for etablering av et våtmarkssenter 1 INNHOLDFORTEGNELSE SAMMENDRAG 1. FORRETNINGSIDÉ 2. OPPLYSNINGER OM SELSKAPET

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013

Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013 Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013 ipax as Pb. 8034 4068 Stavanger, Norge Tel: +47 51 87 40 00 E-post: post@ipax.no www.ipax.no Org.nr.

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Arbeidsplasser i møtet mellom kultur og næring

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Arbeidsplasser i møtet mellom kultur og næring Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Arbeidsplasser i møtet mellom kultur og næring 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Dalanerådet Organisasjonsnummer 97666 2881 3. Søknadsbeløp:

Detaljer

Handlingsplan 2014. Foto: Chris Brynjulfsen. Foto: Tine Marie Hagelin

Handlingsplan 2014. Foto: Chris Brynjulfsen. Foto: Tine Marie Hagelin Handlingsplan 2014 Foto: Chris Brynjulfsen Foto: Tine Marie Hagelin Innledning Handlingsplanen for 2014 skal identifisere friluftsrådets satsningsområder for kalenderåret, og daglig leders arbeidsoppgaver.

Detaljer

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT MAGMA GEOPARK AS STATUS ETTER 2,5 ÅRS DRIFT

EVALUERINGSRAPPORT MAGMA GEOPARK AS STATUS ETTER 2,5 ÅRS DRIFT EVALUERINGSRAPPORT MAGMA GEOPARK AS STATUS ETTER 2,5 ÅRS DRIFT PÅL THJØMØE EGERSUND 18 OKTOBER 2011 Abstrakt Denne evalueringen er laget på bakgrunn av et vedtak i Eigersund kommune, om at en vurdering

Detaljer

Foto: Gaute Dvergsdal Bøyum. Naturhus naturopplevelser og norsk naturarv. Forslag til mål og strategier

Foto: Gaute Dvergsdal Bøyum. Naturhus naturopplevelser og norsk naturarv. Forslag til mål og strategier Foto: Gaute Dvergsdal Bøyum Naturhus naturopplevelser og norsk naturarv Forslag til mål og strategier 2 Innhold Innledning... 4 1. Status... 5 1.1 Ulike typer sentre... 5 1.2 Erfaringer med dagens sentre...

Detaljer

Vedlegg A. Trondheimsfjorden Våtmarkssenter 2015. 1. Formål

Vedlegg A. Trondheimsfjorden Våtmarkssenter 2015. 1. Formål Vedlegg A Trondheimsfjorden Våtmarkssenter 2015 1. Formål 1.1 Trondheimsfjorden Våtmarkssenter (TVS) skal formidle naturfaglig, økologiske kunnskap til allmennheten, ungdom, skoler, lokal forvaltning og

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa nærings- og kulturutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa nærings- og kulturutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10 Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12,

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 08.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 08.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 08.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 69059/2014 2013/7303 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/68 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 Bystyret 11.12.2014 Prinsippavklaring

Detaljer

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 GAMVIK KOMMUNE ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 Vedtatt av kommunestyret 13.desember 2012 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: TBD ifm formannskapsmøtet som starter 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

Ansvarlig Alkoholhåndtering

Ansvarlig Alkoholhåndtering Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.05.2013 36026/2013 2012/2862 U60 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 05.06.2013 13/15 Komitè for levekår 06.06.2013

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Opptur Søndre Land. Handlingsplan 2013

Opptur Søndre Land. Handlingsplan 2013 Opptur Søndre Land Handlingsplan 2013 1 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Mål... 3 3.0 Innsatsområde 1: Bo og service kommunen... 3 3.1 Strategi: Rekruttere nye innbyggere... 4 3.2 Strategi: Engasjere egne

Detaljer

Bodø Foyer: pilottiltak for utsatt ungdom

Bodø Foyer: pilottiltak for utsatt ungdom Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.01.2013 498/2013 2012/8033 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/18 Formannskapet 30.01.2013 Bodø Foyer: pilottiltak for utsatt ungdom

Detaljer

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 69059/2014 2013/7303 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/68 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 14/208 Bystyret 11.12.2014 Prinsippavklaring

Detaljer

Klimapådriver Hadeland 2012 2015. Godkjenning av prosjektplan og tildeling av partnerskapsmidler for 2013

Klimapådriver Hadeland 2012 2015. Godkjenning av prosjektplan og tildeling av partnerskapsmidler for 2013 MØTEINNKALLING Regionrådet Dato: 26.04.2013 kl. 9:00 Sted: Røysumtunet, Røysumlinna 41, 2770 ren Arkivsak: 13/00007 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 08:30 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 13,

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling (ekstraordinært møte) Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, 1.etg., Tana Rådhus Dato: 18.02.2014 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60662/2014 2013/764 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/179 Formannskapet 15.10.2014 Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan

Detaljer

Ca. kl 15:00 (i etterkant av generalforsamling og eiermøte i Bodø Energi som begynner kl 14:00)

Ca. kl 15:00 (i etterkant av generalforsamling og eiermøte i Bodø Energi som begynner kl 14:00) BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.02.2008 Tidspunkt: Rådhuset, Formannskapssalen Ca. kl 15:00 (i etterkant av generalforsamling og eiermøte i Bodø Energi som begynner

Detaljer