FORORD KAP. 1 HELSINGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORORD KAP. 1 HELSINGAR"

Transkript

1 INNHALD FORORD KAP. 1 HELSINGAR 1 KAP. 2 SYKKYLVEN ROTARY KLUBB 50 ÅR 7 KAP. 3 OPPSTARTEN Glimt frå starten av Sykkylven Rotary Klubb Chartermedlemmene Helsing frå chartermedlemmene Elias Vinje, Hermod Sagen og Arnold Weiberg-Aurdal 17 KAP. 4 SYKKYLVEN ROTARY KLUBB SOM FADDERKLUBB 19 KAP. 5 MEDLEMMER SOM HAR UTMERKA SEG Karstein Oddmund Vik - chartermedlem og PHF Bernt Tandstad klubben sin eldste aktive medlem og ein av chartermedlemmene Post- og telegrafstyrar Per Langeland, 8 år etter kvarandre med 100% frammøte Paul Harris Fellow tildelingar 26 KAP. 6 KVARDAGEN FOR KLUBBEN I ROTARYÅRET Møtetid og møtestadar Frammøte, møtereferat og månadsbrev Det vanlege møteprogramet i Sykkylven RK 28 KAP. 7 TURAR OG SOSIALE SAMVÆR Turar Sosiale samvær 39 KAP. 8 KVINNER I SYKKYLVEN RK 44 KAP. 9 LØPANDE ENGASJEMENT FOR KLUBBEN Generelt Dugnader på Speidarhytta, Haugneset og i Kyrkjeparken Eldreturar Yrkesorientering Besøkstjeneste Vertskap ved besøk 50 KAP.10 SPESIELLE PROSJEKT Arbeid med kulturminne Lånastova på Vik Speiderbo ei hytte til byggjande arbeid blant unge menneske Aksjon PolioPluss Samarbeidsprosjektet Alternativ Rus(s) 58 KAP.11 INTERNASJONAL TENESTE 61 KAP.12 SMÅGLIMT, MINNEVERDIGE HENDINGAR OG 67 MILEPELER I SYKKYLVEN RK SI 50-ÅRIGE SOGE KAP.13 MEDLEMMER I SYKKYLVEN ROTARY KLUBB Medlemmer opp gjennom åra frå starten av Presidentar i klubben Medlemmer i jubileumsåret 2005/

2 FORORD I 2006 har Sykkylven Rotary Klubb vore i aktivitet i bygda i 50 år. Ved dette 50- årsjubileet, ville klubben nytte høvet til å ta eit tilbakeblikk og ei brei oppsummering av klubben sine aktivitetar desse åra. Dette omfattar på den eine sida klubben sitt indre liv gjennom møter, sosiale samvær og klubbaktivitetar, men like viktig alle klubben sine aktivitetar og sitt engasjement mot samfunnet rundt klubben, både lokalt, regionalt og internasjonalt. Førearbeidet til 50-årsskriftet har difor vore ein brei prosess der alt tilgjengeleg arkivmateriale er samla og gjennomlest. Slik målsettinga var, har gjennomgangen gitt grunnlaget for dette festskriftet, men det har gitt meir enn det. Berre deler av det materialet ein har avdekka og systematisert, kunne få plass i festskriftet. Det er difor i tillegg utarbeidd eigne skriv som meir detaljert og kronologisk oppsummerer store og små hendingar og aktivitetar opp gjennom åra, alle fordragsemne som har vore tatt opp i klubben, fullstendige referat frå spesielle foredragsseriar med meir. Desse utdraga frå kjeldematerialet, der det tidlegaste var handskrive, er no og lagra elektronisk og lett tilgjengeleg for bruk mellom anna på klubben si heimeside. Når ein ser på medlemslista til klubben opp gjennom åra, kan ein kanskje også hevde at rotaryklubben si historie er ein del av lokalhistoria til bygdesamfunnet. Skrivinga av sjølve jubileumsskriftet har vore ein prosess der ein medvete har drege inn alle klubben sine medlemmer. Hovudfasane i denne prosessen har vore: - Klubben diskuterer i samla møte disposisjon for festskriftet og vedtar denne - Alt arkivmateriale vert innsamla og gjennomlest. Alle store og små moment som kan vere av interesse vert samla kronologisk i eige Grunnlagsdokument - Ei skrivegruppe lagar utkast til dei einskilde kapitla ut frå vedtatt disposisjon, informasjonen i Grunnlagsdokumentet og anna innhenta informasjon - Grupper på 3 5 klubbmedlemmer får tildelt sine kapittel for gjennomgang, diskusjon og framlegging av forslag til endringar. Stort sett alle klubben sine medlemer har tatt del i ei eller fleire grupper - Medlemene i skrivegruppa tek seg av dei forslag til endringar som kjem fram og utarbeider endeleg utkast. Der det er ynskje om bilete, vert dette etterlyst i klubben og så sant mogleg skaffa fram - Avgåande president, sitjande president og innkomande president les gjennom dei endelege utkasta til kvart kapittel og godkjenner desse Skrivegruppa, som har omfatta medlemene Ingjerd Asbjørnsen, Olav Pileberg og Peder Myrstad, vonar at klubben med dette har fått fram eit tilbakeblikk og eit festskrift som både klubben sine medlemer og personar utanfor klubben, vil lese med glede og interesse. Skrivegruppa vil takke alle som har vore med i prosessen med sjølve skriftet og dei firma som har støtta trykkinga av det. 1

3 1. HELSINGAR 1.1 Helsing frå presidenten i jubileumsåret Sykkylven Rotary Klubb er 50 år, og eg har den glede som president i dette året å helse klubben. Rotary står sterkt i Sykkylven, det starta med 21 menn i 1956, i dag er vi 57 kvinner og menn i ein aktiv klubb med god trivsel og høgt frammøte. Fleire av chartermedlemmene er framleis med oss. Vi er i vår beste alder. Klubben har vorte ein god møteplass for oss, på tvers av yrkesgrenser og profesjonar, utan omsyn til politisk eller religiøs tilhørigheit. Vi har hatt ein stad der vi innan slike rammer kan halde oss orientert og diskutere tankar og idear. Rotary sin talarstol er, og skal vere, ein av landets friaste. Møteplikta som vi har, blir etter kvart til møterett. Gjennom Rotary sitt formål Service above self og gjennom 4-spørsmålsprøva som vi alle rotarianarar kjenner, blir det sett etiske og moralske standardar for oss. Gjennom å legge dette til grunn vil vi forstå og utvikle gode relasjonar mellom enkeltmenneske; bygge bruer i overført tyding er eit ordspråk ikkje berre for verdspresidenten, men også for kvar og ein av oss. Vi ynskjer å bygge bruer til andre medmenneske, andre rotarianarar, andre yrke og næringar og ikkje minst til andre folk og kulturar. Klubben har opp gjennom åra engasjert seg sterkt både for dei eldre, dei unge og for dei svakstilte. Dersom vi skal framheve ei av grupperingane som vi på klubbnivå har arbeidd særlig mykje mot, må barn og ungdom nemnast. Klubben var sentral i arbeidet rundt bygginga av Speiderbo for meir enn 30 år sidan og støtte til speidarane har i åra etter gått igjen. No ved klubbens 50-års markering, har klubben vedteke å fortsatt støtte speidararbeidet gjennom å gi jubileumsgåva til Speiderbo. Arbeid mot ungdom og barn kjem også fram gjennom prosjektet Alternativ Rus(s) der klubben får høve til å treffe ungdom på ein aktiv måte og kan drive brubygging mot ungdom. Dette er ein arbeidsmåte som vi er stolte av og som har vorte mal for andre klubbar. Gåva frå klubben ved Rotary sitt 100-års jubileum gjekk til dette arbeidet. Ungdom sine kår har elles ofte vore tema på klubbmøta og klubbens yrkesorientering ved ungdomsskolen over mange tiår må og nemnast. Rotary er ein av verdas største upolitiske og ikkje religiøse organisasjonar. Vi er knytt opp til denne gjennom distrikt og land i et verdsomspennande nett der hjelpefondet Rotary International står heilt sentralt på fleire måtar. Først vil eg nemne ungdomsutvekslinga, her blir det også bygd bruer. Denne gong mellom ungdom frå ulike land og kulturar, det vert skapt forståing og toleranse. Utvekslingsarbeidet er såleis viktig, vi har fleire gonger hatt gleda av å sende flott sykkylvsungdom til 2

4 utlandet, samstundes med at vi har tatt imot ei rekkje ungdomar frå utlandet til eit års skulegang her gjennom opphald hjå vertsfamiliar i klubben. Hjelpefondet har sidan starten i 1917 vore heilt sentralt på verdsbasis i arbeidet med å utrydde sjukdommen polio i tillegg til anna humanitært arbeid. Mange bidrag, små og store, frå klubbane har gjort dette viktige arbeidet mogeleg. Våre bidrag her tel med. Klubben ønskte tidleg å gi ut eit jubileumsskrift ved denne 50-års markeringa. Resultatet ser vi i dag, eit interessant og innhaldsrikt hefte om klubben sitt arbeid og sine aktivitetar. Arbeidet har vore utført av ein komite med Ingjerd Asbjørnsen, Peder Myrstad og Olav Pileberg som medlemmer. Styret vil rette ei stor takk til desse for det arbeid dei her har utført. Ei særskild takk vil vi rette til Peder Myrstad som har leia dette arbeidet. Sett frå utsida kan vi berre ane omfanget av det arbeidet han har lagt ned i kjeldegjennomgåing, organisering av stoffet og skriving, eit arbeid av stor verdi for ettertid som det står respekt av. Ved denne milepæla som vi no er i ferd med å runde, vil eg derfor avslutte med å takke alle dei rotarianarar som gjennom desse åra har vore med på å gjere arbeidet i Rotary mogeleg. I rotarysamanhang kan vi sjå oss trygt tilbake. La oss ha Rotary sine høge mål og ideal som kurs også vidare framover. Lukke til med jubileet! Olav Utgård President 2005/ Helsing frå ordførar Jan Kåre Aurdal Det er med stor glede vi kan ynskje Sykkylven Rotary Klubb tillukke med 50-årsjubileet. Sykkylven Rotary Klubb har vore ein aktiv og engasjert organisasjon gjennom desse 50 åra. Organisasjonen har heile tida teke opp interessante og aktuelle tema rundt samfunnsliv og samfunnsutvikling. Likeeins har Sykkylven Rotary Klubb arbeidd mykje med å betre forståing mellom ulike yrkesgrupper i næringslivet i kommunen. Som vi ser av medlemslista, spesielt i åra som har gått, har mange av våre sentrale politikarar vore med ilag med andre og bidratt til at Sykkylven Rotary Klubb er ein livskraftig institusjon i Sykkylven. Dette må vi tru har kome innbyggarane til gode på ulikt vis. 3

5 Det å vere med i fora og arenaer der ein kan drøfte saker frå forskjellige vinklar, kan bidra til at ein får fram fleire sider, som kjem oss alle til del. Sykkylven Rotary Klubb har vore og er aktive med dugnadsinnsats både ved uteområdet ved BUAS og i kyrkjeparken. Klubben tok initiativ til og var pådrivar i arbeidet med å få reist Speiderbo. I åra etter har klubben tatt på seg årlege vedlikehaldsoppgåver og gjennom mange år lagt ned ein stor dugnadsinnsats. Gjennom mange år har klubben i samarbeid med Sykkylven Kommune og Sykkylven Ungdomsskule vore vertskap for ei rekkje utanlandsstudentar som har budd og gått på skule her i eitt år. På denne måte bidrar klubben på ein god måte til auka forståelse mellom ulike kulturar, der ungdom frå ulike land kan møtast og verte venar sjølv om bakgrunn og kanskje livssyn er ulikt. Klubben har gjennom det siste året vore med på eit vannprosjekt på Filippinane, for at innbyggarane der skal få reint vatn. Såleis har Sykkylven Rotary Klubb vore med i arbeidet for å bekjempe fattigdom. Eg føler meg trygg på at Sykkylven Rotary Klubb også i framtida vil halde fram med samfunnsnyttig arbeid, både heime og ute. Med desse orda vil eg på vegne av Sykkylven kommune få gratulere Sykkylven Rotary Klubb med 50-årsjubileet, og også ynskje klubben og medlemmene til lukke med framtida. Sykkylven, april Jan Kåre Aurdal Ordførar 1.3 Hilsen fra guvernøren i forbindelse med klubbens 50 års jubileum Sykkylven Rotary Klubb ble chartet som Rotayklubb den 5 juli i Klubben er således en av de eldre klubbene i distrikt Jeg synes det er flott at klubben ønsker å markere jubileet med et arrangement den 25. mars 06. Og det tegner meget bra når klubben allerede er godt i gang med planleggingen av markeringen. Som dere nå har erfart gjennom 100 års-markeringen av Rotary, så har det bidratt til å sette ekstra fokus på Rotarys arbeid lokalt og internasjonalt. Jeg håper at klubben nå benytter den samme sjansen når dere nå fyller 50 år. La lokalsamfunnet få del i denne feiringen på en eller annen måte, til glede for mange og med god PR for det viktige arbeidet som dere har gjort - og gjør i klubben. 4

6 Rotarys motto er Å gavne andre. Jeg vil påstå at ved å følge dette mottoet så får en minst like mye tilbake til seg selv som det blir andre til del. Når denne hilsenen skrives den 19. oktober er jeg kommet ca halvveis i mine klubb-besøk. Jeg har lært mye om Rotary i denne sammenhengen, og hvordan de lokale klubbene rundt i mitt distrikt jobber. Medlemsutvikling er et sentralt tema over alt. Jeg vil påstå at Sykkylven Rotary Klubb bidrar positivt med medlemsutvikling gjennom å gjennomføre dette arrangementet. Her får klubbens medlemmer et løft ved å være med i planleggingen og gjennomføringen av et stort felles jubileumsopplegg. Dette er med på å sveise klubbens medlemmer sammen og bidrar til et godt indre liv i klubben. President og medlemmer, lykke til med 50 års jubileet! Stjørdal den 19.oktober 2005 Ole Myrbekk (sign.) Ole Myrbekk, distriktguvernør Hilsen fra fadderklubben Ålesund Rotary Klubb Gratulerer som 50-åring! I sin beste alder sier vi ofte, når vi snakker om 40 og 50-åringer. Nå er det heldigvis ikke slik at livssyklusen til en rotaryklubb er den samme som medlemmenes, men at Sykkylven RK er en vital 50-åring vitner antallet medlemmer om. 57 medlemmer plasserer klubben på åttendeplass i distrikt Av historiebøkene går det frem at Rotary har vært en klubb forbeholdt menn. Da Ålesund RK feiret 50 år i 1979, var det ingen kvinnelige medlemmer. Det er blitt meg fortalt at da vår klubb skulle rekruttere sine først kvinner så var det mannlige medlemmer som sluttet. Det viser på mange måter hvor vanskelig dette spørsmålet har vært for mange klubber. Vi er dessverre fortsatt kommet altfor kort på dette området, men det er likevel gledelig å registrere at andelen kvinner i Rotary er sterkt stigende. Kvinnelig president i 2006 bærer bud om at dere har tonet flagg på dette området. Vi feiret selv 75-års jubileum i fjor i Ålesund RK, også vi med altfor lav kvinneandel. La oss håpe at seilasen videre blir både interessant og givende og at kvinneandel ikke er noe tema når klubbene runder neste 25-års bøye. I debatten om samfunnsengasjement går diskusjonene i vår klubb ofte omkring internasjonalt eller lokalt engasjement, hvor det med lokalt engasjement er lettere å føle eierskap til prosjektene. Vi har med stor interesse og respekt, merket oss Sykkylven RK sitt engasjement gjennom flere år under mottoet Alternativ Rus(s). Prosjektet blir avsluttet med frivillig alkotest under russefrokosten 17. mai med og med trekking av to reisesjekker for de som blåser grønt. 5

7 Dette strålende samarbeidet mellom skole, offentlige etater og russen i arbeidet for et rusfritt miljø er et glimrende eksempel på samfunnstjenesten i Rotary. Våre hjerteligste gratulasjoner til 50-års jubileét. Gi de lenge lenge lenge leve må! Med Rotaryhilsen Ålesund Rotary Klubb Terje Græsdal president 1.5 Jubileumshelsing frå Stranda Rotary Klubb På vegne av Stranda Rotary Klubb er det ei glede for meg å helse fadderklubben vår, Sykkylven Rotary Klubb til lykke med 50-årsjubileet den 5. juli Sykkylven var ei av dei første Sunnmørsbygdene som starta rotaryklubb, og i alle år har ein hatt eit høgt medlemstal med aktive medlemar. Dei var i si tid pådrivarar for oppstarting av rotaryklubb på Stranda noko som blei realisert i Og som fadderklubb har dei skjøtta pliktene sine på beste måte. Gjennom alle år har det vore eit godt samarbeid og i den samanhengen kan ein nemne intercity-møte, turar i fjell og langs fjord i nærområda og samarbeid ved dei årlege besøka av distriktsguvernøren. Spesielt må den felles feiringa av Rotary sitt 100-årsjubileum i fjor nemnast. Det var eit stilfullt og minneverdig arrangement i Rotary si ånd. Eit jubileum gir høve til attersyn på viktige hendingar i klubben si historie, og ikkje minst kan det vere til inspirasjon både no og i tida som kjem. Og klubben dykkar har så absolutt vore synleg i bygdesamfunnet gjennom ulike tiltak og prosjekt. I nyare tid har særleg prosjektet Alternativ Rus(s) fått mykje ros, både for ide og praktisk gjennomføring. Så vil vi gratulere Sykkylven Rotary Klubb med dei 50 åra, i håp om at klubbane våre også i framtida kan ha eit godt og utbytterikt samarbeid. For Stranda Rotary Klubb Terje Langlo president 6

8 2. SYKKYLVEN ROTARY KLUBB 50 ÅR 2.1 Kva står Rotary for? I månadsbrevet for juli 1978 skreiv klubben sitt chartermedlem og distriktsguvernør Karstein O. Vik ei helsing til klubben der han lista opp Rotary sitt motto, formål, med meir. Dette skriv eg fordi det er noko alle rotarymedlemmer skal kjenne til, står det. Vi fyljer opp K.O. Vik si oppfordring og tek opp att det som pr. i dag står i Rotary si årbok om desse tema. Rotary sitt motto: Service above self Rotary sitt formål: Rotary sitt formål er å gagne andre. Dette prøver vi å oppnå gjennom: q Å lære våre medmenneske å kjenne. q Å stille høge krav til oss sjølve i yrke og samfunnsliv, og å vise respekt og forståing for alt nyttig arbeid. q Å prøve å leve opp til Rotary sitt ideal i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgarar. q Å arbeide for internasjonal forståing og fred gjennom vennskap og over landegrensene mellom menneske frå alle yrke. 4-spørsmålsprøva: Om saker vi tenkjer, seier og gjer: q Er det heilt sant? q Er det rett og rettvist? q Vil det skape velvilje for klubb og yrke og betre vennskap mellom folk? q Vil alle det vedkjem ha fordel av det? Yrkeskodeks for rotaryanarar: Det vert venta av meg at eg: q Ser mitt yrke som eit høve til å gagne andre. q Er tru mot landet sine etiske normer og samfunnet sine moralske krav. q Gjer alt eg kan for at mitt arbeid skal ha verdi og for å fremje høge etiske krav i det yrket eg har. q Er rettferdig mot overordna, kollegaer, medarbeidarar, konkurrentar, kundar, allmenta og mot alle eg har forretnings- eller yrkesmessige samband med. q Erkjenner at alt nyttig arbeid har sin verdi. q Stiller min yrkeskunnskap til disposisjon for å gi unge menneske dei beste høve til å hjelpe andre og til å betre livskvaliteten i samfunnet. q Er ærleg når eg annonserer og gir opplysningar til allmenta om mitt arbeid og mine forretningsaktivitetar. q Verken bed om eller gir fordeler til ein rotarianar som eg ikkje ville gitt til ein ikkje-rotarianar som eg har forretnings- eller yrkesmessig samband med. I tillegg til det som er framførd over, er det i møtereferata og i avskrifter av taler haldne i klubben, skrive mykje om det å vere rotarianar. Deler av nokre innlegg knytt til dette er teke med i det følgjande. 7

9 Det første guvernørbesøket til Sykkylven Rotary Klubb var i 1957 då guvernør Berling vitja klubben. I sin tale til klubben kom han inn på Rotary sitt motto om å tene andre: Religionen må ha sine dogme, politikken sin ideologi. Rotary har ingen av delane, her overlet ein til kvar enkelt å velge sin veg. I Rotary skal ein tene andre menneske. Den kanskje viktigaste av alle tenester, er klubbtenesta, det å kome saman uansett meining og kunne trivast saman. Gjennom dette har Rotary skapt skynsemd og mildna sinna. Vi kan meir sjå tinga med hjartet enn med auga. I månadsbrevet for juli 1978 avsluttar Karstein O. Vik med følgjande helsing til klubben: I vårt materielle tilvære kan det kome tider då vi vil møte større krav og mindre vinning og overflod til kvar einskild av oss. Tider som vil kunne krevje av oss at vi legg oss hardare i selen for å få dei materielle endane til å møtast. I slike tider vil også Rotary-idealet bli satt på prøve, dette idealet som krev av oss at vi skal vere litt mindre egoistar og litt meir opne for å hjelpe kvarandre. Kanskje kan slike tider også hjelpe oss til å innsjå at vi i livet også har andre verdiar enn dei materielle og som det er verd å kjempe for. Verdiar som til dømes vår Rotaryfilosofi som strevar etter å løyse den alltid forpliktande konflikta mellom trongen til egen vinning for seg sjølv og plikta til å hjelpe andre, dvs. filosofien om tenesteidealet Service above self La dette vere eit ynskje for det nye året til dykk alle! I tilknyting til 40-års jubileet vart chartermedlem Arnold Weiberg-Aurdal spurd om medlemsskapet i Rotary gjennom 40 år på nokon måte hadde vore med og forma han som person. Til dette svara Weiberg-Aurdal mellom anna: Eg trur det viktigaste momentet i denne samanhengen, er at ein blir meir tolerant og vidsynt. Som rotarymedlem måtte vi forlate den tidligare navlebeskuinga og innsjå at det var problem også i andre næringar og i andre miljø enn der vi ferdast. I klubben var vi alle i same båt, og vi kunne fritt uttale oss utan å krenke dei andre. Vi fekk med andre ord lære oss ikkje å ta oss sjølve høgtideleg og også lære oss til å dumme oss ut. Vi fekk også utvikle humoren, som er umåteleg viktig i omgangen med andre menneske. Den sunne humor kan ofte løyse konfliktar og motsetningar mellom menneska og vere ein god kontaktskapar. Ein får lære seg det ein kan kalle simpel folkeskikk, det vil sei korleis ein skal kome i kontakt med andre og korleis ein skal oppføre seg i omgangen med andre personar. Dette er uvurderlige eigenskapar, særleg for folk som skal ha leiande stillingar i samfunnet. Toleranse og objektivitet er heilt fundamentale kvalitetar dersom ein skal makte å bygge opp eit demokratisk samfunn og gode tilhøve mellom enkeltmenneske og nasjonar. Etter mi meining er rotaryidealet eit godt siglingsmerke og eit føredøme som kan bringe verda framover. På det internasjonale plan krevst det først og fremst 8

10 toleranse mellom andre menneske og andre hudfargar. Det er nedslåande å vere vitne til den framandfrykta som herskar i store deler av samfunnet vårt. Det er ei frykt som dessverre ofte grenser til rasisme, det at andre raser er av ringare kvalitet og gehalt enn oss sjølve. Rotary International er ein brubyggjar mellom landa og er i så måte i ei unik stilling, med medlemmar frå eit stort fleirtal av landa i verda. Personleg har eg vore i mange internasjonale fora og organ og det er mi overtyding at frivillige organisasjonar som Rotary, Røde Kors og andre liknande humanitære organisasjonar vil få større og større innflyting i det internasjonale samfunnet. Ved 100 års feiringa for Rotary International i 2005, avslutta dåverande president Per- Inge Haugen sin jubileumstale med fylgjande om det å vere rotarianar: Kjære rotaryanarar. Kjære 100-årsjubilantar. Viljen til å hjelpe sin neste og lengten etter venner er to sterke berebjelkar i Rotary. Johan Jørgen Holst definerte dette som grunnmuren i alt fredsarbeid: Viljen til å hjelpe sin neste og lengten etter venner. Om viljen til å hjelpe: Rotaryfondet har gitt meir enn 1,4 milliarder US$ til bistandsprosjekt i 166 land. Rotary er verdens største privatfinansierte stipendprogram og sponsar eit av dei mest populære ungdoms-utvekslingsprogram i verda. Polio Pluss har redda millionar av barn frå lammelse. Lokalt har vi dugnadane på Speiderbo, på Haugneset, i Kyrkjeparken. Vi støtter Alternativ Rus(s) som 100-års gåve. I tillegg tar vi sikte på å finne ei gåve til lokalsamfunnet med god, sosial profil i høve vårt eige 50-års jubileum. Om lengten etter venner: Personleg set eg stor pris på denne møtestaden i Rotary kvar onsdag. Eg har tenkt litt på det. For meg er berre det å kunne møtast i klubben like viktig som kveldens foredrag. Dette er Rotary: Vi skal sjå enkeltmenneske som treng hjelp. Vi skal inspirere og støtte kvarandre som rotaryvenner. Mottoet Service above self tyder at vi skal tene andre først, deretter sørge for oss sjølve. På dette grunnlaget er Rotary både haldningsskapande og opinionsdannande i lokalmiljøet dersom vi i klubben er aktive. 9

11 Vi kan kanskje gjere chartermedlem K.O.Vik sine ord frå 1978 saman med utdraga frå talane til andre rotarymedlemmer i klubben, slik dei er gjengitt framanfor, til helsing også for dagens rotarymedlemmer når vi no går inn i nye rotaryår etter klubbens 50-års jubileum. 2.2 Feiringa av jubileumsåret I 2006 er det 50 år sidan Sykkylven Rotary Klubb vart stifta den 5. juli Klubben vil feire dette gjennom ei rekkje tiltak. Når dette jubileumsskriftet går i trykken er ikkje alle detaljar avklara, men i tilknyting til jubileet tar ein sikte på å gjennomføre følgjande: Jubileumsfest. I løpet av fyrste halvår 2006 vil det bli halde ein jubileumsfest der klubbmedlemmene med følgje i tillegg til inviterte gjester vil markere jubileet. Jubileumsgåve. Medlemmene i klubben har gjort vedtak om at det skal gis ei jubileumsgåve til lokalsamfunnet. Mellom fleire prosjekt som var aktuelle, valde medlemmene i klubben å gå inn for å gi kr ,- som bidrag til å få lagt nytt tak på speiderhytta Speiderbo. Klubben har heilt sidan dei tidlege startåra på 50 og 60-talet vore sterkt engasjerte i speidararbeidet i bygda og bygginga av Speiderbo var eit stort prosjekt for klubben. Dette er mykje omtala i eige kapittel i dette skriftet. Det er såleis ikkje uventa at klubben finn å ville støtte arbeidet med ungdom og speidararbeid gjennom det å sikre at ein tek vare på samlingsstaden deira. Heider til chartermedlemmer. I jubileumsåret har klubben konkrete planar for å heidre dei gjenlevande og framleis delvis aktive, chartermedlemmene i klubben. Jubileumsskrift. Alt tidleg vart det vedteke at ein skulle gi ut eit jubileumsskrift i tilknyting til 50-års jubileet. Dette vart også gjort då klubben fylte 25 år. Klubben håper at dette skriftet gir lesarane, både medlemmer og folk utanfor klubben, eit innblikk i kva Sykkylven Rotary Klubb har halde på med i dei 50 åra som no har gått sidan starten. 10

12 3. OPPSTARTEN 3.1 Glimt frå starten av Sykkylven Rotary Klubb I det etterfylgjande er referert det som står i jubileumsheftet for klubbens 25-års jubileum om oppstarten: Guvernør for distriktet i 1955/56, Kristian Langlo, gjorde opptak til å starte Sykkylven Rotary Klubb ved å vende seg til Ålesund Rotary Klubb. Han bad denne klubben ta kontakt med personar i Sykkylven kommune for å få forarbeidet i gang og å vere fadderklubb. Arne Nordbakke frå Ålesund Rotary Klubb kontakta Fridtjof Fredriksen og Morris Bendixen. Desse, saman med Michael Opstvedt og andre drøfta spørsmålet på fleire møte, og sette opp liste over potensielle medlemmer. Etter det første referatet i møteboka for klubben, vart om lag 20 mann innkalla til eit møte i kommunestyresalen på Aure. Føremålet med dette møtet var å starte ein rotaryklubb i Sykkylven. På dette møtet orienterte Arne Nordbakke frå Ålesund Rotary Klubb om Rotary. Møteboka fortel følgjande om orienteringa og diskusjonen etterpå: Nordbakke heldt serleg fram gleda kvar enkelt medlem ville få, ved det gode kameratskap, og alt det lærerike ein har for seg i slike klubbar. Elles tok han fram dei mange føremonar ein har ved å vere medlem av Rotary, mellom anna at ein kunne vitje andre klubbar både i inn- og utland. Etter at Nordbakke hadde orientert om Rotary, vart ordet gjeve fritt. Mange nytta no høvet og kom med sine innlegg både for og imot ein slik klubb. Det som særleg mange stilte seg tvilande til var om ein kunne greie å halde eit møte kvar veke. Dei meinte at det var så mange andre lag og samkomer som ville oppta tida, at det måtte bli eit ekstra offer å stå i Rotary. Etter ein lengre diskusjon om saka viste det seg at fleire ville tenkje meir før dei endeleg melde seg inn, og det var vedteke at ein skulle møtast igjen fredag den 22. juni. Frå klubbmøte er det ført i møteboka: 4 stykk av dei som var på første møte hadde sagt frå at dei ikkje kunne bli med i klubben. I staden for desse vart 4 nye innbodne. Etter ein kort diskusjon vart det vedteke å skipa Sykkylven Rotary Klubb. Desse vart med i klubben: Morris Bendixen, Knut Drabløs, Johan Eidem, Jens Ekornes, Arne Flaate, Fridtjof Fredriksen, Kåre W. Grebstad, Kjell Grebstad, Petter Hjorthol, Oddvar Rieve Kristiansen, Ole Karsten Lied, Michael Opstvedt, Ingmar Relling, Hermod Sagen, Bernt Tandstad, Petter K. Thoresen, Tryggve Toresen, Olav Vik, Karstein Oddmund Vik, Elias Vinje og Arnold Weiberg-Aurdal. 11

13 Styret: President: Morris Bendixen, visepresident: Karstein Oddmund Vik, kasserar: Petter Hjorthol, sekretær: Ingmar Relling, styremedlemer: Petter K. Thoresen og Tryggve Toresen. Første medlemsmøte i Sykkylven Rotary Klubb vart halde Presidenten kunne då referere skriv frå distriktsguvernør Langlo om at klubben var oppteken som medlem i Rotary International. På klubbmøtet vart mellom anna møtestad og om det skulle vere mat og kaffi på møta drøfta. Både Sykkylven Hotell og banksalen i Sykkylven Sparebank vart nemnde som møtestad. Det vart vedteke at møta skulle haldast i kommunestyresalen kvar fredag kl , og at fru Marie Åse skulle tilsetjast for å ordne med mat og kaffi, og halde salen i stand for klubben. Den første tida var programmet på møta for det meste yrkesforedrag, men det var og andre emne som vart opptekne, m.a. ungdomsarbeid, utdanningsspørsmål, vegspørsmål, i tillegg til reiseskildringar. I møteboka for klubbmøtet er det referert komitéval i styremøte Programkomité: P.K. Thoresen, formann, Karstein Lied og Kåre W. Grebstad. Internasjonal komité: Karstein Oddmund Vik, formann, Olav Vik og Michael Opstvedt. Charterfesten vart halden Møteboka fortel: Presidenten opna med å ynskje alle velkomne og då særleg dei tilreisande gjestene: Distriktsguvernør Brantzæg frå Mo i Rana. Dr. Berg med frue, Rolf Havnevik med frue og fru Oluf Holm, alle frå Ålesund Rotary Klubb, og elles medlemmene sine koner som var innbodne til festen. Guvernøren heldt så ein tale og overrekte Charteret til presidenten. Presidenten takka for charteret og den tillit klubben hadde fått. Elles takka presidenten for gåver som klubben hadde fått av Guvernøren og av Ålesund Rotary Klubb. (Gåvene var møteklubbe, gjestebok og bordflagg.) Fru B.R. Tynes og musikklærar Bjarnar underheldt med musikk. Elles song forsamlinga ein rotarysong som var dikta av Henrik Straumsheim. Presidenten overlet så ordet til kveldens toastmaster, Karstein Oddmund Vik, som ynskte alle velkomne til bords. Julebordet var stort og rikt og alle hygga seg med mat og prat. Karstein Oddmund Vik hadde ein morosam presentasjon av medlemmene på rim og det hausta jubel. Johan Eidem heldt ein kort tale om utviklinga i Sykkylven frå gamle dagar og fram til i dag og Fridtjof Fredriksen om Sykkylven i dag. Kåre W. Grebstad heldt talen for damene. Kristiansen og Opstvedt stod for den lette timen med gjettekonkurranse og anna. Fredriksen og Tandstad fortalde Sykkylvshistorier. Festen var på alle måtar vellukka, og gjestane hygga seg stort samen med klubbmedlemmene. Første gåva som klubben gav og som er registrert i møteboka, vart gitt i klubbmøtet og var på kr. 400,-. Gåva vart gitt til Opdøl Sinnsykehus. 12

14 Frå og med vart dei fleste klubbmøta haldne i banksalen til Sykkylven Sparebank. I klubbmøte vart Karstein Oddmund Vik samrøystes vald til ny president for rotaryåret 57/58. Til styremedlemmer vart valde: Arnold Weiberg Aurdal, Ingmar Relling, Elias Vinje, Michael Opstvedt og Hermod Sagen. Til skrivar av møtebok og månadsbrev vart valde: Bernt Tandstad og Petter Hjorthol. Johan Eidem vart vald til arkivar. Det vart og på dette møtet framlagt liste over namn som det var ledige klassifikasjonar for i klubben. Samansettinga av det nye styret finn ein i referat frå styremøtet Styret for 1957/58 var: President: Karstein Oddmund Vik, sekretær: Ingmar Relling, visepresident: Michael Opstvedt, kasserar: Elias Vinje, styremedlemmer: Hermod Sagen og Arnold Weiberg Aurdal. Komitéformenn: For Internasjonal teneste: Michael Opstvedt. For samfunnsteneste: Arnold Weiberg-Aurdal. For yrkesteneste: Elias Vinje. For klubbteneste: Hermod Sagen. Vidare vart det i dette styremøte vedteke at Karstein Oddmund Vik og Petter Hjorthol skulle reise til Tromsø for å ta del i distriktskonferansen der i dagane 21., 22. og 23. juni same år. Dei vart såleis klubben sine første utsendingar til ein slik konferanse. 3.2 Chartermedlemmene På dei etterfylgjande sidene er dei 21 personane som i 1956 starta Sykkylven Rotary Klubb presentert: Morris Bendixen Distriktslege i Sykkylven og klubbens første president. 13

15 Jens Ekornes Disponent i J.E. Ekornes Fabrikker AS Knut Drabløs Disponent Stranda og Sykkylven Billag Kjell W. Grebstad Daglig leiar Mobil Oil Bensinstasjon Fridtjof Fredriksen Disponent Vestlandske Møbler AS Johan Eidem Banksjef i Sykkylven Sparebank Arne Flaathe Byggmeister i Sykkylven 14

16 Petter Hjorthol Tannlege i Sykkylven Kåre Grebstad Postopnar på Aure i Sykkylven Ole K. Lied Skreddarmeister Fønix Konfeksj.fabrikk Oddvar Rieve Kristiansen Disponent Møre Transformatorfabrikk Hermod Sagen 1916 Styrar Sykkylven Kom. Kraftverk Michael Opstvedt Banksjef i Privatbanken AS 15

17 Bernt Tandstad Lensmann i Sykkylven Ingmar Relling Interiørarkitekt og designar Petter K. Thoresen Smed og leiar eigen mekanisk verkstad Tryggve Toresen Distriktsveterinær i Sykkylven Olav C. Vik Gartnar og fiskeoppdrettar Karstein Oddmund Vik Arkitekt NTH, eige arkitektfirma 16

18 Elias Vinje 1927 Butikkeigar i Sykkylven Arnold Weiberg-Aurdal 1925 Heradsagronom og Stortingsmann. 3.3 Helsing frå chartermedlemmene Elias Vinje, Hermod Sagen og Arnold Weiberg-Aurdal For oss som var med frå starten av klubben, er det eit vell av varige inntrykk og ditto interessante personar som har passert revy gjennom desse 50 åra. Underteikna har ein spesiell Rotary-introduksjon som eg gjerne vil nemne som eit lite forord til denne helsinga frå oss chartermedlemmer. På fars 65-årsdag 5. mai 1956 kom ein del av hans næraste omgangsvener direkte frå møte i Ålesund Rotary Klubb, på visitt i barndomsheimen min i Øvre Strandgate 2. Det var Kristian Langlo, Jack Norwall, Anton Larsen m.fl. Langlo som var distriktsguvernør for vårt rotarydistrikt det året og min høgt respekterte norsklærar på gymnaset i Ålesund, gav meg det rådet at dersom eg fekk oppmoding om medlemskap i den planlagde rotaryklubben i Sykkylven, burde eg svare positivt. Og han gav meg ei kort grunngjeving for dette. For meg var dette ein god ballast å ta med, og eg svarte ja då oppmodinga kom. Det var ein vitelysten flokk som møtte til den første samlinga i den framtidige rotaryklubben. Presidenten i fadderklubben, Ålesund Rotary Klubb, Nordbakke, var til stades og orienterte om formalitetane kring skipinga av klubben og om drifta framover. Det viste seg å vere fornuftig å velje Morris Bendixen og Karstein Oddmund Vik som dei første leiarane i klubben. Morris hadde den rette autoritet og pondus, og Karstein utvikla seg etter kvart til den sjølvskrivne sjefsideolog og gjorde nesten Paul Harris rangen stridig. Morris og Karstein og deira arvtakarar i presidentstolen hadde også det rette grepet på leiinga av klubben. 17

19 Vi har mange gode minne frå møta dei første åra. Det utvikla seg ofte til livlege diskusjonar, helst om tema frå den kommunale arena. Vi hadde mange fargerike medlemmer blant oss, gjerne tidlegare koryfear frå kommunestyringa, og velutrusta og framgangsrike industrileiarar. Det vart fort klarlagt at politikk og religion var tabubelagte tema i klubben. Etter kvart vart det også innskjerpa at kommunale stridsspørsmål måtte dempast ned. Særleg for oss som utgjorde den yngre garde var det verdifullt at det var obligatorisk å entre talarstolen og framføre yrkesforedrag, 3 min. innlegg og ta del i debattar. Det er rett å poengtere at det etter kvart utvikla seg eit godt og solid kameratskap som også kom til kjenne utanfor sjølve møteverksemda. Eg vil også nemne at klubben vår i alle år har hatt eit godt omdøme ute blant andre klubbar og besøkande distriktsguvernørar. På møta i klubben har det i alle år vore gode kåseri og innlegg om aktuelle emne. Det var mange som med forventing såg fram mot og gledde seg til neste møtedag og foredraget i klubben enten det no var ein kåsør utanfrå eller det var ein av klubbmedlemmene som orienterte om ei aktuell sak. For oss som er glade i song og musikk er det og svært gode minne knytta til alle dei felles songstundene som kvart møte i klubben vart opna med. Klubben har vore velsigna med mange gode songarar og desse faste songstundene i klubben er rike opplevingar å minnest. Av gode minne bør også nemnast klubbfestane og turane. Særleg dei første åra hadde vi minnerike festar der skjulte talent kom til sin rett. Vi hadde også mange gilde turar, men vonde tunger ville ha det til at våre betre halvdelar ikkje alltid verka stimulerande på reiselysta. Til slutt kan ein nemne at kvinneopptaket i klubben har ført til eit meir naturleg og triveleg miljø og ikkje minst til ein penare klubb. På vegne av Hermod Sagen, Elias Vinje og Arnold Weiberg-Aurdal Arnold Weiberg-Aurdal 18

20 4. SYKKYLVEN ROTARY KLUBB SOM FADDERKLUBB For Sykkylven Rotary Klubb var Ålesund Rotary Klubb fadderklubb. Sykkylven Rotary Klubb har på si side vore fadderklubb til Stranda Rotary Klubb og assistert ved opprettinga av Ørskog Rotary Klubb. Ein mogleg rotaryklubb på Stranda var i fylgje møtereferata første gongen oppe til diskusjon på Sykkylven Rotary Klubb sitt møte 9. jan Kontakt med aktuelle personar på Stranda hadde det nok vore før dette. På møtet i Sykkylven Rotary Klubb vart det nemleg delt ut spørjesetlar der kvar medlem skulle svare på spørsmålet: Kva meiner De om møteplikta i Rotary? Bakgrunnen var at ein på Stranda var noko usikre på dette med møteplikt. Med resultata frå spørjeundersøkinga i handa, fekk president Michael Opstvedt saman med Fridtjof Fredriksen i oppdrag å arbeide vidare med saka overfor strandarane. På det etterfylgjande møte 16. januar 1959 var 5 personar frå Stranda under leiing av kjøpmann Ottar Gjærde gjestar i klubben for å oppleve korleis eit rotarymøte gjekk føre seg. I ettertid har det vore sagt, kan hende mest i skjemt, at ein på Stranda var noko skeptiske til dette utspelet frå Sykkylven si side om ein rotaryklubb. Her hadde sykkylvingane i fylgje eigne utsegner fått til ein klubb som var storarta og som dei var stolte av. Og så kjem dei og vil hjelpe strandarane til å få til det same utan noko krav om motyting! Dette rima ikkje heilt med dei tradisjonelle granneforholda! Kjøpmann Ottar Gjærde og dei andre strandarane må ha blitt overtydd om at ein rotaryklubb kunne vera bra, for klubben på Stranda vart starta opp. Charterdatoen var 11. juli 1959 og alt 13. juli 1959 hadde Sykkylven Rotary Klubb og den nystarta Stranda Rotary Klubb eit felles møte på Fjellseter med Ottar Gjærde som den første president i strandaklubben Sjølve charterfesten for den nystarta Stranda Rotary Klubb vart halde på Dreges Hotell 29. august 1959 og styret i Sykkylven Rotary Klubb med koner vart inviterte til å delta på festen. 2. juni 1961 var presidenten i Stranda Rotary Klubb til stades på eit møte i Sykkylven Rotary Klubb og overrekte ein talarstol til klubben. Talarstolen vart gitt som takk for fadderskapet i høve skipinga av Stranda Rotary Klubb. I sin overrekkingstale ynskte presidenten Sykkylven Rotary Klubb lykke til vidare og håpa at det frie ord alltid måtte kunne lyde frå den nye talarstolen. Dei seinare møtereferata i Sykkylven Rotary Klubb viser til ei stor mengd med sammøte mellom dei to klubbane opp gjennom åra heilt fram til våre dagar; sist felles feiring av Rotary International sitt 100 års jubileum i I september 1979 las presidenten i Sykkylven Rotary Klubb opp eit brev frå Distriktsguvernøren der han spør om Sykkylven Rotary Klubb og Stranda Rotary Klubb saman kunne arbeide for å få oppretta rotaryklubbar i Ørskog og Skodje. Det vart nedsett eit utval for å fylgje opp dette. På møtet i klubben 30. januar1980 kunne ein informere om at arbeidet med rotaryklubb i Ørskog var godt i gjenge. Om lag ein månad seinare, den 26. februar 1980, kunne ein så opplyse om at Ørskog Rotary Klubb var stifta med Stranda Rotary Klubb oppførd som fadderklubb. 19

21 5. MEDLEMMER SOM HAR UTMERKA SEG Når klubben no etter 50 års virke skal sjå tilbake, så er det mange hendingar og namn som stig fram. Mange hendingane og personar er omtala i dei ulike kapitla i dette skriftet, men nokre namn er verd ei særskild omtale. 5.1 Karstein Oddmund Vik Chartermedlem og Paul Harris Fellow Ei særleg omtale i jubileumsåret må verte Karstein Oddmund Vik til del. Han var ein støttespelar og ein inspirator gjennom mange år i Sykkylven Rotary Klubb. Karstein var fødd på bruket Geilane på Vik i Sykkylven i Som vanleg på den tida vart det mykje gardsarbeid i barndomen, men etter realartium ved det 2-årige gymnaset på Nordfjordeid, like før 2. verdskrig, vart han student ved arkitektlina ved NTH i Trondheim. Studiet fekk eit avbrot under krigen, men han tok fatt på ny då krigen slutta i 1945 og gjorde unna eksamen. I 1943 gifta han seg med Borgny Digernes frå Ørsta. Dei fekk to born, Anita og Arne. Saman med broren, Olav Vik, starta Karstein i slutten av 1950-åra verksemda Nor-Laks. Dette var eit pionerarbeid. I åra som gjekk gjorde brørne Vik mange verdfulle røynsler som har fått svært mykje å seie for det vidare arbeidet med oppdrett av laks og aure i Noreg og internasjonalt. Det vart prova at laks som var innfanga frå kilenøter, tek mat til seg i fangeskap og kan produsere rogn og melke i fleire år etter kvarandre, og at laks som er kunstig klekt og som heile tida har gått i dammar, kan gi rogn og melke. Veksten i denne næringa vart eventyrleg og i løpet av 1980-åra hadde verdien på oppdrettslaks passert verdien av torskefisket i Noreg. For sitt pionerarbeid har Karstein O. Vik kome med mellom dei 100 personane som er funne verdig til omtale i boka 100 år med 100 namn. Personar som har prega hundreåret på Nordvestlandet. Karstein var chartermedlem i klubben vår frå oppstarten i 1956 og den andre presidenten i klubbens historie. Morris Bendixen var den første president i rotaryåret 1956/57 og Karstein overtok som president i året 1957/58. Karstein reiste mykje i utlandet, og han møtte alltid i rotaryklubbar på reisene sine når han hadde høve til det. I høve nominasjonen til distriktsguvernør i 1975, opplyste Karstein at han alt på dette tidspunktet hadde møtt i fylgjande klubbar i utlandet: Dublin, Reykjavik, Heide-Holst (Tyskland), Bryssel, Seattle, Ballard/Seattle, University Distrikt/Seattle, Hollywood, West Allison/Wisconsin, Honolulu, Bathurst (Canada) og Hobart (Tasmania). Karstein vart vald etter nominasjonen og er einaste medlem i klubben som har vore distriktsguvernør. Dette skjedde for rotaryåret 1977/78 for distrikt 2280 Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag fylke, med meir enn 50 klubbar. Han var fram til 20

22 2005 også den einaste i klubben som var utnemnt til Paul Harris Fellow. Denne heidersprisen fekk han i 1981 i samband med klubbens 25- årsjubileum. Karstein Oddmund Vik døydde 26. desember i 2003 i ein alder av 84 år. Han vart gravlagd frå Sykkylven kyrkje nyttårsaftan 31. desember. Frå minnetalane i tilknyting til gravferda er teke med delar av talane som klubbmedlemmene Arnold Weiberg- Aurdal og Leonhard Hole heldt. Leonhard kom særleg inn på Karstein sin innsats i næringslivet og kulturlivet: Etter at Karstein slo seg ned i Sykkylven, starta han med eigen arkitektpraksis. Mange var tvilande til arkitektkontor på landsbygda, men etter kvart viste det seg at dette skulle bli eit godt levebrød. Han var sjeldan i beit for arkitektoppdrag og har teikna mange privathus, skular, rådhus og fabrikkar i kommunar over heile distriktet. Den samla oppdragsmengda nærma seg 500. Karstein hadde interesse for sosial og offentleg verksemd. Under krigen var han medlem av Heimestyrkane (Milorg) som bestod av 17 mann i Sykkylven. Etter krigen i 1945 var han i ei årrekkje områdesjef for Heimevernet i Sykkylven som hadde 120 soldatar på det meste. Saman med gode kameratar stod Karstein fremst i leiinga av Musikklaget Lurlåt i perioden Han var formann i Sunnmøre Hornmusikklag, primus motor i skipinga av Lurlåt Guttemusikk, seinare omdøypt til Aure Skulekorps og han var også med å skipe Ikornnes Hornmusikk. Han var lenge leiar i teatergruppa i Sykkylven Frilynde Ungdomslag og deltok i London på kurs for Amatørteater. For dette vart han utnemnd til æresmedlem i både Lurlåt og Ungdomslaget. Historia om Nor-Laks er lang og fantastisk. Det heile starta som ein hobby for Karstein og broren Olav i året Denne hobbyen viste seg å vere starten og grunnlaget for ei næring som har hatt svært mykje å seie for kyst-noreg i nyare tid. Det var mange tilbakeslag og mykje motgang, men likevel heile tida nok av hendingar som viste at dei var på rett veg og som heldt den ukueeige optimismen oppe. Dei to brørne sette seg i gjeld for å realisere dei ideane dei trudde på. Det var også mange andre som forstod verdien av dette banebrytande arbeidet. Allereie i 1962 vart dei heidra med sølvmedalje frå Norske Fiskeriers fremme. Pionerarbeidet deira vart også kjent og etterspurt i utlandet, og mange kom hit for å sjå og lære. Karstein gjorde mange reiser, i 1963 bl.a. til USA, Australia, Irland, Spania, India og Tasmania. Det store arbeidet dei gjorde er godt dokumentert og godkjent i ettertid. Arbeidet og innsatsen har oppnådd både heider og ære. Vi vil hugse Karstein som ein energisk mann med stort pågangsmot, både i sitt yrke og i samfunnsbyggande arbeid. Han var ein sann rotarianar, hjelpsam og sporty i si haldning overfor sine medmenneske. Karstein sine Rotary-kameratar vil ta vare på alle gode minne etter han. Arnold Weiberg-Aurdal sa i sin minnetale i kyrkja fylgjande om Karstein O Vik som rotarianar: Med rette kan ein seie at Karstein som rotarianar var eit levande leksikon og må få tittelen meisterideolog når det galdt kunnskapane om Rotary. Det som Karstein 21

23 ikkje visste om Rotary, var ikkje verdt å vite. Oppstod det problem når det galdt tolking av praktiske, reglementsmessige og ideologiske spørsmål knytta til Rotary som organisasjon, var Karstein alltid den rette til å løyse floken. Karstein var ein fargerik og aktiv medlem av klubben. Han hadde ei rungande songstemme, og han let også si kraftige røyst lyde både titt og ofte på rotarymøta. Han var med andre ord ein tonegivande medlem av klubben. Eg trur det er rett å seie at klubben vår fekk ein ekstra god start under påverknad av Karstein sin aktive innsats i den grunnleggande fase av klubben sine leveår. Då han var distriktsguvernør, måtte han som dei andre nyvalde distriktsguvernørane møte på Rotary Internationals årlege kongress eller Convention. Dette er den internasjonale organisasjonen sitt eigentlege årsmøte. Det året Karstein møtte, vart Convention halden i USA, og han hadde med seg kona, Borgny. Då dei kom heim att, gav Karstein eit fyldig og interessant referat av turen og opplevingane på det verdsomfattande møtet. Seinare måtte han besøke alle klubbane i distriktet. Dette var litt av ein jobb, for distriktet den gongen hadde ei vidare geografisk utstrekning med eit meir omfattande og krevjande reiseprogram enn i dag. Etter det eg her har nemnt, er det rett å seie at Karstein hadde ein solid og sentral posisjon i Rotary og ein rotarianar som har ytt vår organisasjon store og verdfulle tenester både på klubbnivå, i landsmålestokk og på det internasjonale plan. Det er difor all grunn til post mortem å takke Karstein for hans store innsats for Rotary som organisasjon. 5.2 Bernt Tandstad, klubbens eldste aktive medlem og ein av chartermedlemmene. Bernt Tandstad var fødd i 1902 og vaks opp på garden Ytre Tandstad i Sykkylven. I ungdomen tok han underoffiserskule og politiskule og vart frå 1925 tilsett ved Ørskog Lensmannskontor. I 1934 gifte han seg med Anne Eidsvik frå Ålesund og dei fekk 2 born, Øygunn og Per Svein. I 1936 vart Bernt lensmann i Ørskog og han vart lensmann i Sykkylven i 1964 då Sykkylven vart eige lensmannsdistrikt. Her var Bernt lensmann til han gjekk av i Bernt Tandstad var aktiv i ei stor mengd verv. Opp gjennom åra var han mellom anna medlem av Sykkylven kommunestyre, formann i bygningsrådet, formann i Bondelaget i Møre og Romsdal, formann i Stranda og Sykkylven Billag, formann i Sykkylven Mållag og aktiv medlem i også mange andre lag og samskipnader. Bernt Tandstad døydde i

24 I tilknyting til Bernt Tandstad sin åremålsdag i 1992 laga Sykkylven Rotary Klubb eit lite festskrift der 5 foredrag haldne av Bernt er gjengitt. Desse foredraga vart haldne som ein serie innlegg i klubben hausten 1991 og referert av Arnold Weiberg-Aurdal. Serien av foredrag gav eit samla og fargerikt tilbakeblikk på Bernt sitt til då snart 90- årige liv. I innleiinga til dette festskriftet skriv dåverande president i klubben, Karl Ramstad, fylgjande: Det er litt av eit storhende i Sykkylven Rotary Klubb si soge når Bernt Tandstad 10. oktober d.å. fyller 90 år. Klubben vil med dette jubileumsskriftet gjerne få heidre Bernt på åremålsdagen hans, takke for innsatsen i klubben og ynskje lukke til med dei 90 år. Bernt er eldste medlem i klubben, chartermedlem og ein av toppfigurane på frammøtestatistikken med 100% frammøte fleire år på rad. Bernt var president i Sykkylven Rotary Klubb i og har gjennom klubben sitt vel 36-årige liv i sterk grad prega kulturen og miljøet i klubben med friske og uredde meiningar og gode historier. Han er framleis ein aktiv rotarianar, og alt tyder på at vi vil ha han frisk og rørig mellom oss i fleire år framover. Det kan seiast mykje om Bernt og hans livsgjerning. Han sjølv har gitt ei forvitneleg skildring av si yrkesaktive livssoge i dei egoforedraga som er gjengitt i referats form i dette skriftet. I foredraga kjem han inn på dei ulike yrka han gjennom eit langt liv har vore innom. Framstillinga er krydra med interessante opplevingar og hendingar og gir vitnemål om ein personlegdom med rike erfaringar og god innsikt på eit vidt felt av vårt yrkes- og samfunnsliv. Men foredraga gir likevel ikkje det fulle og heile biletet av personen Bernt her må nok vi som har opplevd han på relativt nært hald gi våre vitnemål i tillegg. Bernt er ein fargerik personlegdom som vi alle set pris på. Hans minne og forteljarkunst er legendarisk, og han er også vide kjend gjennom eit utal styre- og formannsverv i lag og organisasjonar. Vi kjenner og til at då Bernt var i sine velmaktsdagar, fanst det neppe hans likemenn når det galdt å skape tilslutning til og drive fram saker han brann for. Det var i hans formannstid Sykkylven Mållag var det største mållaget i landet, og det var også han som gjekk i brodden for å skipe Stranda og Sykkylven Billag der han i årevis var formann. Han var også aktiv på mange andre område, m.a. i kommunepolitikken der han i fleire periodar var medlem av formannskap og kommunestyre og mangeårig formann i bygningsrådet. Han var ei eldsjel i alt sitt virke og var i høgste grad både skrive- og talefør. Klubben har så mange gode minne frå samværet med Bernt, og alle i klubben vil gjerne takke han for det føredømet han har vore for oss alle. Vi gratulerer med 90-årsdagen og ynskjer han mange gode dagar i åra som kjem. Vonar du Bernt blir like trottig å møte fram på onsdagskveldane som før. Det gler vi oss til! 23

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Månadsbrev for Hareid Rotaryklubb januar 2016 Referent Øystein Alme

Månadsbrev for Hareid Rotaryklubb januar 2016 Referent Øystein Alme Månadsbrev for Hareid Rotaryklubb januar 2016 Referent Øystein Alme 04.januar Møtet denne kvelden starta med songen Du ska få ein dag i mårå av Alf Prøysen, 1971. Bernhard H. ønskte vel møtt og informerte

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

MÅNADSBREV DESEMBER 2014 SYKKYLVEN ROTARY KLUBB http:// sykkysykkylven.rotary.no

MÅNADSBREV DESEMBER 2014 SYKKYLVEN ROTARY KLUBB http:// sykkysykkylven.rotary.no MÅNADSBREV DESEMBER 2014 SYKKYLVEN ROTARY KLUBB http:// sykkysykkylven.rotary.no Charterdato 5. juli 1956 President: Jarle Svindseth Visepresident: Hallstein Lillevik Rotarymøte 3. desember 2014 President

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var:

Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var: Ringebu Rotary Klubb. Distrikt 2305. Charterdato 18.12 1967. Møte kvar tysdag kl.18.30 I Ringebu ungdomssenter. Årsmelding og rekneskap for året 2011-12. Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var: Reach

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Fadderens ansvar og plikter

Fadderens ansvar og plikter Bærum Rotary Klubb Fadderens ansvar og plikter En veiledning for deg som er fadder for et nytt Rotarymedlem Har du foreslått et nytt medlem, og fått din medlemskandidat opptatt i klubben, er du "fadder"

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Ved Kari Vik Stuhaug Helsepedagogikk Helse Fonna 5. Mars 2015 09.03.2015 Kari Vik Stuhaug, LMS Helse Fonna 1 Kva gjer du når du får eit problem? Og kva

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Tevling i Bygdekjennskap. Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag.

Tevling i Bygdekjennskap. Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag. Tevling i Bygdekjennskap Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag. NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 1992 Dette er ikkje nokon tevlingsregel, men heller ei rettesnor og eit hjelpemiddel for lokallag som ynskjer

Detaljer

REFERAT FRÅ STYREMØTE 15.06.12. Bogstad gård

REFERAT FRÅ STYREMØTE 15.06.12. Bogstad gård 1 REFERAT FRÅ STYREMØTE 15.06.12 Bogstad gård Desse møtte: Styret og varamedlemmar var innkalla til møte. Styret: Øyvind Utgården, Inge G. Kristoffersen, Kjell Olav Kaurstad, og Finn Arne Askje Følgjande

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

12/2011 NOTAT. Hallgerd Conradi og Kåre Heggen

12/2011 NOTAT. Hallgerd Conradi og Kåre Heggen 12/11 NOTAT Hallgerd Conradi og Kåre Heggen dei nye studentane på barnevernspedagog- og sosionomstudiet 11 Forord Institutt for sosialfag fekk eit ekstra stort kull med nye studentar på studia i barnevernspedagogikk

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

1. Hvordan forbedre omdømmet?

1. Hvordan forbedre omdømmet? OPPSUMMERING AV GRUPPEBESVARELSER FRA PETS 2010 Oppdal 17.-18.april Forkortelser: = Nord-Trøndelag, =Trondheim, =Sør-Trpndelag, =Nordmøre, =Romsdal, =Nordre Sunnmøre, =Søre Sunnmøre 1. Hvordan forbedre

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd?

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Gunhild Kvålseth 15.06.17 Innhald Innleiing... 3 Formålet med undersøkinga... 3 Status i dag... 3 Framgangsmåte...

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Refleksjon og skriving

Refleksjon og skriving Refleksjon og skriving I denne delen skal vi øve oss på å skrive ein reflekterande tekst om eit av temaa i boka om «Bomulv». Teksten skal presenterast høgt for nokre andre elevar i klassen. 1 Å reflektere

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet.

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet. Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2014 2015 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider:

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement 7 Utarbeidd av: Godkjend dato: Revidert dato: Arkivsak: Ungdommens fylkesutval 1

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VELLEDALEN I BALANSE AS

ÅRSMELDING FOR VELLEDALEN I BALANSE AS ÅRSMELDING FOR VELLEDALEN I BALANSE AS 2013 Verksemda sin art Selskapet sitt formål er å legge til rette for, og i nødvendig grad engasjere seg i, utviklingstiltak som kan kome Velledalen til gode, eller

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015)

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) 1 LAGSFØREMÅLET Laget vil samla norsklyndt bondeungdom til samvære på heimleg grunn og gjeva landsungdom i hovudstaden

Detaljer

KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE

KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE Veteranfiskebåten M/S Nybakk frå Raudeberg i Vågsøy kommune blir sendebod for Gulatinget Tusenårsstaden for Sogn

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

MÅNEDSBREV MAI 2006. ÅRGANG 41 DISTRIKT

MÅNEDSBREV MAI 2006. ÅRGANG 41 DISTRIKT MÅNEDSBREV MAI 2006. ÅRGANG 41 DISTRIKT 2280 Møtedag: Mandag kl 18.00 19.00 Møtested: Klubbhuset til Hareid IL 6060 Hareid President: Arve Rikard Røyset Visepres.: Hans Gisle Holstad Sekretær: Trygve Riise

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Rotary International Midt-Norge Distrikt 2280 (Møre- og Romsdal Sør- og Nord Trøndelag) Komité for Medlemsutvikling.

Rotary International Midt-Norge Distrikt 2280 (Møre- og Romsdal Sør- og Nord Trøndelag) Komité for Medlemsutvikling. Hvordan kan nye medlemmer best rekrutteres til Rotary? Rotary International Midt-Norge Distrikt 2280 (Møre- og Romsdal Sør- og Nord Trøndelag) Komité for Medlemsutvikling. Innhold Hva er Rotary? Hvem kan

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010 1 Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010.ar 29.oktober til 07.november 2010 Bakgrunn Stord kommune har vore pilotkommune for universell utforming frå 2005 til 2008, og frå

Detaljer

FADDERVEILEDNING. Utarbeidet av kommunikasjonskomiteen februar En veiledning for deg som er fadder for nytt Rotarymedlem

FADDERVEILEDNING. Utarbeidet av kommunikasjonskomiteen februar En veiledning for deg som er fadder for nytt Rotarymedlem FADDERVEILEDNING Utarbeidet av kommunikasjonskomiteen februar 2016 En veiledning for deg som er fadder for nytt Rotarymedlem I salg og kundebehandling brukes ofte følgende gode tommelfingerregel: "Det

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer