Program for kurs i bruk av Smarttelefon for unge med ADHD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program for kurs i bruk av Smarttelefon for unge med ADHD"

Transkript

1 Program for kurs i bruk av Smarttelefon for unge med ADHD Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

2 Innledning Smarttelefon programmet for barn og unge med ADHD er utviklet ved Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst (RKT) ved Oslo universitetssykehus HF. Programmet er utviklet gjennom utprøving på grupper av unge med ADHD, Tourettes syndrom og autismespekterforstyrrelser, med påfølgende justeringer. Vi vil rette en stor takk til deltagerne i disse gruppene for deres deltagelse og verdifulle innspill. Resultatene og tilbakemeldingene fra utprøvingsfasen indikerer at deltagerne har mestret bruken av smarttelefon som et hjelpemiddel i hverdagen, og at utfordringer knyttet til organisering og gjennomføring av daglige gjøremål ble redusert. programmet, som er tenkt som en støtte i gjennomføring av et slikt program. Dette er ikke en fullstendig redegjørelse for relevante tema innen ADHD, teknologi eller systemer for produktivitet og fokus. Programmet er nå fritt tilgjengelig for bruk av fagpersoner som ønsker å benytte programmet i sitt arbeid med ungdom med ADHD. RKT kan på henvendelse tilby opplæring og veiledning i bruk av programmet. Programmet er slik det nå fremstår for barn og unge med ADHD og deres foresatte. Her gis en beskrivelse av i

3 1 Om ADHD Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) er en biologisk betinget utviklingsforstyrrelse som er anslått å ha en forekomst på mellom 3 og 5 % av barnebefolkningen (ADHD/hyperkinetisk forstyrrelse nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging, 2015). ADHD er en tilstand som er karakterisert ved oppmerksomhetssvikt, hyperaktivitet og impulsivitet i så stor grad at det skaper funksjonsvansker i hverdagen. Symptomene på ADHD oppstår som regel før fylte 7 år og for mange vil de vedvare livet ut (ADHD/hyperkinetisk forstyrrelse nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging, 2015). Konsentrasjonsvansker eller oppmerksomhetssvikt ved ADHD kan vise seg på flere ulike måter. Mange barn og unge med ADHD vil ha vansker med å arbeide med oppgaver som går over tid. Selv om dett kan vise seg annerledes ved høyt motiverende aktiviteter og oppgaver. Relatert til dette vil mange oppleve å bli lett distrahert og dermed miste fokus og stadig skifte fokus, aktivitet eller oppgave. Barn og unge med ADHD vil i de fleste tilfeller også ha vansker med å organisere og holde oversikt over arbeidsoppgaver og gjøremål. Hyperaktivitet viser seg ofte ved at man opplever en kroppslig uro, som fører til at man beveger seg mye rundt omkring og/eller plukker og fikler. Vansker med impulsivitet viser seg hos personer med ADHD ved en nedsatt evne til å tenke seg om før man handler i flere ulike situasjoner. Dette kan føre til at personer med ADHD oftere enn andre avbryter og forstyrrer andre, og at man har vansker med å vente. De beskrevne vanskene er av flere betegnet som utføringsvansker, og ikke forståelsesvansker. I dette ligger det at 2

4 ADHD nødvendigvis ikke fører til vansker med å forstå sosiale normer og kognitive utfordringer, men at vanskene omhandler utføring i ulike situasjoner. Mange med ADHD vil også ha tilleggsvansker. Dette kan være ulike lærevansker, søvnvansker og atferdsvansker. Mange med ADHD vil også ha samtidige psykiske lidelser. Barn og unge med ADHD vil ha vansker med eksekutive funksjoner. Eksekutive funksjoner er prosesser som er viktige for å utføre handlinger på en effektiv og fornuftig måte. Disse funksjonene kan forståes som en samlebetegnelse på flere kognitive funksjoner som inhibisjon, arbeidsminne og kognitiv fleksibilitet. Spesielt ser det ut til at barn og unge med ADHD kan ha vansker innen disse områdene i dagliglivssituasjoner. 3

5 2 Getting Things Done (GTD) Det eksisterer en rekke systemer og teorier som skal øke produktivitet og fokus, en av disse er Getting Things Done (GTD). GTD er i likhet med andre produktivitetsmetoder en metodikk for å organisere oppgaver, prioriteringer og gjøremål og har som formål å gi en struktur og arbeidsform som gjør at man blir mer kreativ, strategisk og fokusert. GTD er et fleksibelt system som kan i stor grad tilpasses individuelt. Grunnlaget for systemet er at man ved å plassere ideer, gjøremål og forpliktelser i et system utenfor hodet frigjøres kapasitet til å få gjort ting og være kreativ. Motsatt tenkes det at dersom man er opptatt med å huske forpliktelser og oppgaver man bør eller må gjøre vil dette gå utover den faktiske gjennomføring av oppgaver og gjøremål. Derfor vil man ved å ha et system som man stoler på utenfor hodet kunne senke stressnivået og øke produktiviteten (Allen, 2012). Smarttelefonprogrammet for barn og unge med ADHD henter elementer fra GTD i tilpasningene og opplæringen i bruk av smarttelefon som hjelpemiddel i hverdagen. Innen GTD definerer man ofte 5 pilarer som en system for å organisere siner gjøremål og avtaler på. Disse omtales kort nedenfor. 1 Samle Innen GTD vil man samle alle ideer, oppgaver og gjøremål i systemet som man etablerer utenfor hukommelsen. Dette gjelder de aller fleste type gjøremål. For å skape et system som er pålitelig og som dekker alle oppgaver, ideer og gjøremål så lager man en lav terskel for å samle ideer, oppgaver og gjøremål og føre de inn i systemet. 2 Behandle Når man har samlet alle gjøremål, oppgaver og ideer inn i systemet må disse 4

6 organiserer og vurderes. For at det innsamlede skal forbi i systemet for å øke oversikt og produktivitet må det være noe som krever handling. Dersom det ikke krever en aktiv handling må man vurdere om det er noe man kan slette eller kaste eller om dette er informasjon som man kan få brukt for i fremtidige gjøremål eller beslutninger. Dersom det er noe man kan ha nytte av på et senere tidspunkt bør informasjonen lagres i et annet system enn GTD systemet. Dersom det er noe som krever en fysisk handling, så må man se om det er en stor oppgave eller et prosjekt som trenger å deles opp i handlingssteg. Langvarige prosjekter må deles opp i håndterbare delhandlinger som er funksjonelle for hver enkelt. Deretter føres de inn i systemet som beskrevet i neste punkt. 3 Organisere Når man står igjen med ting som krever handling, må man først avgjøre om det skal inn i kalenderen eller inn i en oppgaveliste. Hovedregelen er at oppgaver og gjøremål som må utføres på en bestemt dato og tidspunkt skal inn i kalenderen, mens alle andre settes opp i en oppgaveliste. Oppgavelistene innen GTD organiseres inn i Prosjekter og i Kontekst. Prosjekter er større oppgaver og består av flere delhandlinger eller gjøremål som fører frem mot et mål. Med kontekst i denne sammenheng menes hvor eller med hvilket verktøy oppgaven kan gjennomføres. I organiseringsfasen vil det også være relevant å sette tidsfrister, for oppgaver som må gjøres innen en viss tid, med tilhørende påminnelser. 4 Revidere Innen GTD ser man over oppgave og gjøremålslistene ofte og i hvert fall hver gang man har tid til å gjøre noen av oppgavene. Man ser da over hvilke oppgaver som er de neste som bør gjøres og velger ut oppgaver som man kan gjøre. 5 utføre Punkt 5 er hvor man innen GTD faktisk gjennomfører de oppgavene og gjøremålene som man har samlet inn i systemet. Dersom man har laget et godt system ut i fra de prinsippene som er beskrevet vil man på denne måten kunne holde fokus på de oppgavene man har valgt ut og være trygg på at prioriteringene er riktig. 5

7 GTD og smarttelefonprogrammet Smarttelefonprogrammet legger ikke opp til at deltagerne i programmet skal lage seg og implementere et GTD system fullt ut. Like fullt henter programmet som nevnt over flere sentrale punkter herfra, spesielt knyttet til grunntanken om å frigjøre kapasitet til å være produktiv og etterrettelig, og organisering av gjøremål og oppgaver. I programmet her vil d fleste kunne slå sammen de 3 første punktene ved å umiddelbart føre oppgaver og gjøremål inn i en funksjonell liste eller kalenderen. I hvor stor grad hver deltager vil ta i bruk punktene her vil variere, og det er viktig at dette avklares i diskusjonene i hvert gruppemøte. Beskrivelsene av de enkelte møtene i programmet inneholder beskrivelse av et minimum som bør forsøkes for hver deltagerne. 6

8 3 Om smarttelefon En smarttelefon er en mobiltelefon som drives av et operativsystem som åpner for at den som bruker den kan installere og bruke ulike og avansert programvare. De fleste smarttelefoner på markedet i dag inneholder i tillegg til å kunne ringe og motta samtaler en rekke funksjoner som; Musikkavspilling Internettleser GPS og kart Spill Foto- og videomuligheter. dette som standard i dag, eventuelt ved installasjon av gratis programvare. I Norge hovedsakelig tre ulike operativsystemer som dominerer smarttelefonmarkedet; ios, Android og Windows Mobile. I bruk og oppsett har disse tre operativsystemene store likheter og deltagelse i programmet bør være uavhengig av type telefon og operativsystem. Smarttelefoner inneholder også funksjoner som kjennetegner og definerer en Personlig Digital Assistent (PDA). PDA er en enhet som håndterer og ivaretar personlig informasjon. De sentrale funksjonene er kalender, gjøremålslister, kontaktdatabase og en arkivfunksjon for annen informasjon. De aller fleste smarttelefoner på markedet inneholder 7

9 Programmet 8

10 4 Struktur på programmet Varighet og frekvens Programmet består av seks gruppesamlinger, i tillegg til en oppfølgingssamling. De seks gruppesamlingene gjennomføres en gang pr uke i seks påfølgende uker. Oppfølgingssamlingen arrangeres tre måneder etter siste gruppesamling. Samlingene varer 2,5 timer, hvorav 30 minutter er avsatt til pause. Pausen skal inneholde forfriskninger og mulighet for mulighet for samtale og utveksle erfaringer deltagerne i mellom. Utstyr og lokaler Samlingene gjennomføres i rom tilpasset antall deltagere. Det bør være mulig å deltagerne kan sitte rundt et bord eller lignende for å fremme interaksjon mellom deltagerne. Lokalet må ha muligheter for å vise funksjoner som demonstreres på stor skjerm eller lerret. Det må også være tilgang til tråløst nett som er åpent for deltagerne, eventuelt at de gis tilgang til et lukket nettverk i de periodene opplæringen og samlingene foregår. Antall deltagere og sammensetning av gruppe En funksjonell gruppestørrelse er 5 8 ungdommer med ADHD og deres foresatte. Programmet er utviklet for ungdom med ADHD i aldersgruppen år, ledsaget av en foresatt. 9

11 Struktur på møtene Møtene i smarttelefonprogrammet har en løs form, med en fast struktur. Strukturen i alle møtene tar utgangspunkt i dette; i. Gjennomgang av progresjon suksess og utfordringer ii. Kort innledning på tema iii. Praktisk arbeid på tema iv. Pause v. Praktisk arbeid med tema vi. Oppsummering vii.definisjon av plan til neste møte 10

12 5 Møte 1 På det første møtet bør deltagerne ha tilgang til web på en stasjonær eller bærbar datamaskin. Dette kan løses ved å benytte lokaler som inneholder datamaskiner til hvert deltagerpar, eller ved at deltagerne oppfordres til å ta med seg en egen bærbar maskin og får tilgang på nett i lokalene. Formål Formålet med den første samlingen er å gi en kort introduksjon til hva programmet tilbyr, hvordan det skal gjennomføres og bli kjent med hverandre. I løpet av det første møtet skal også det tekniske oppsettet knyttet til kontoer, kalendre gjøres unna. Prinsipper for hva som kan være effektiv bruk av kalender bør også nevnes kort. Introduksjon Møtet bør starte med en kort introduksjon av kurslederne og stedet som kurset gjennomføres på. Presentasjon av deltagerne Deltagerne presenterer seg selv, både ungdom og foresatt. Introduksjonene bør være korte og gode stikkord og gi deltagerne er å si navn, alder, skole og bosted. For at alle deltagerne skal lære hverandres navn så snart som mulig, kan det med fordel benyttes klistrelapper med navn som festet på brystet. Eller navneskilt på bordet. Presentasjon av programmet. Etter presentasjonsrunden presenteres deltagerne for programmet om bruk av smarttelefon. Presentasjonen bør gjennomføres kort og konkret. Den må inkludere 11

13 Formål Formålet med programmet gjøres klart, og det vektlegges at innholdet fokuseres rundt effektiv bruk av verktøyet, mer enn teknisk bruk av verktøyet. Fokuset på bistand i hverdagen vektlegges også. Struktur Strukturen i programmet, og i møtene presenteres kort for alle deltagerne Deltagelse; Deltagerne bør oppmuntres til å være aktivt deltagende i programmet. Grupperegler Gruppen lager sammen 3 til 5 enkle og positivt formulerte regler som gjelder for gruppemøtene. Disse noteres på flip-over, eller på annet sted som gjør at de kan tas frem og gjøres tilgjengelig under hvert gruppemøte. Hovedmålet er at deltagerne utformer reglene, men de bør inkludere oppfordring om at informasjon som fremkommer under møtet forblir i gruppen, at alle spørsmål er gode spørsmål. Når deltagerne har kommet frem med sine regler, bør gruppelederne påføre sin regel, som innebærer at når gruppeleder presenterer tematikk i møtene skal smarttelefonene ligger på bordet urørte. Gjennomgang av deltakernes behov og ønsker. For å avklare forventninger og tilpasse programmet til den enkelte deltagern, gjennomføres en runde om hva de ønsker å få ut av deltagelse i programmet. Hver enkelt bør få anledning til å presentere sine tanker rundt temaet, og motta innspill fra de andre deltagerne. Gjennomgang av tema Oppsett av kontoer og synkronisering Nytten av å ha en online-konto for kalender, påminnelser, epost og lignende presenteres. Det legges vekt på tilgjengelighet uavhengig av hvilken enhet man benytter, fordelene ved at systemet det alltid er oppdatert og hvordan man sikrer en en oppdatert backup. 12

14 Deretter ledes deltagerne gjennom oppsett av en online kalender, det anbefales bruk av (i prioritert rekkefølge) Google, icloud, eller Outlook.com. Hvert ledd i kjeden vises på skjerm/projektor og deltagerne gjennomfører på stasjonær eller bærbar datamaskin. Både deltageren og ledsageren må opprette/sette opp konto for senere deling av kalender og samarbeid. I oppsettet av kalender, bør deltagere og ledsagere også dele kalender med hverandre. I den forbindelse bør gruppen ha en diskusjon og beskrive fordeler og utfordringer ved det å ha innsyn i hverandres kalender gir. Et viktig hensyn er deltagernes behov for privatliv som ungdommer og foreldrenes behov for innsyn. Det bør vises eksempler på hvordan man kan sette enkeltavtaler og lignende som private, slik at den andre kun ser om man er ledig eller ikke. Når konto er opprettet og satt opp ved bruk av PC, settes smarttelefonene opp til å synkronisere med denne kontoen. Dette gjennomføres på tilsvarende måte som ved oppsett av konto, ved at hvert steg visualiseres på skjerm/prosjektor og deltagerne gjennomfører. 13

15 Kalender og deling av kalender Neste punkt på agendaen i første møtet er bruk av kalender. Hovedfokuset her er hvilke gjøremål som bør inn i kalenderen og hvilke som ikke bør inn i kalenderen. Det sentrale punktet er her at avtaler som skal inn i kalenderen er; Oppgaver som må gjøres på et bestemt tidspunkt en bestemt dag Fordeler med å reservere kalenderen til dette formålet er at; Man unngår å blande ting man må gjøre til bestemte tidspunkter med hva man har lyst til å gjøre Dersom man fyller kalenderen med valgfrie oppgaver og gjøremål, vil den fort bli mindre forpliktende enn om man reserverer den for oppgaver som må gjennomføres. Avtaler bør legges inn med varslinger (i noen systemer kalt påminnelser). Deltagerne bør ledes gjennom en diskusjon og drøftinger på hva som er passende tid å få varslinger på. Hvilke ulemper er det med å motta varslene for tidlig i forhold til når gjøremålet faktisk skal gjennomføres? Rutiner for å legge avtaler inn i kalenderen bør også tematiseres allerede her. Hvordan dette gjøres vil variere individuelt, men det sentrale punktet er at avtalen noteres i et system som deltageren benytter umiddelbart etter at avtalen er gjort. For mange vil det mest effektive være å legge avtalen direkte inn i kalenderen så fort avtalen er gjort. For andre og i noen tilfeller vil det mest effektive være å legge avtalen inn i en form for innboks slik som beskrevet innen GTD. 14

16 Hvilken informasjon som skal inn i kalenderen bør også drøftes for å gjøre bruk av kalender effektiv og relevant for deltagerne. For lite eller for mye informasjon i kalenderen vil kunne redusere relevansen av kalenderen. En tommelfingerregel som man bør formidle til deltagerne er at avtalen skal inneholde; Hva som skal gjøres Hvor det skal gjøres Sammen med hvem Starttid Slutttid Dersom tiden tillater det i første møte, benyttes den resterende tiden til å starte å legge inn avtaler som deltagerne allerede har gjort. Dette vil gi en mulighet til å kunne få veiledning og innspill på; Om avtalen bør inn i kalenderen i det hele tatt Hva som er tilstrekkelig og nødvendig informasjon å skrive i kalenderen Hva som er rimelig tid for påminnelse og om påminnelse er tilstrekkelig eller om man bør legge inn reisetid. For å komme i gang med å legge inn avtaler, starter man med å legge inn faste avtaler (som fritidsaktiviteter). Noe som også gir mulighet til å utforske funksjonen gjentagelser. Deretter legges andre avtaler inn. Et vanlig spørsmål som kommer opp i denne fasen er; Hvorfor skal jeg legge inn avtaler jeg allerede husker?. Dette er et relevant spørsmål som man bør vie god tid til å drøfte, både i møte 1 og dersom det er behov i senere møter. Sentrale momenter som gruppeleder skal få inn i diskusjonen er; (1) oversikt, spesielt når man skal lage nye avtaler, (2) et helhetlig system som frigjør kapasitet til å fokusere på andre oppgaver. 15

17 Oppgaver til neste gang Som oppgave til neste gang fyller deltagerne inn de avtalene de allerede har som passer inn i kalenderen. De har også som oppgave å sette inn eventuelle nye avtaler de gjør i perioden i kalenderen. Deltagerne bør gjøres oppmerksomme på at de neste gang vil bli oppfordret til å dele sine erfaringer og tanker om bruk av kalenderen på smarttelefonen for å skape oversikt over hverdagen. 16

18 6 Møte 2 Velkommen Møte 2 starter også med å ønske deltagerne velkommen. Legg spesielt vekt på at det er flott at de kommer tilbake også til møte 2. Navnerunde For å hjelpe alle å huske navnet til gruppeledere, deltagere og ledsagere gjennomføres en runde for å huske navnet til alle. En måte å gjøre dette på er at en deltager begynner med å si Hei, jeg heter... for så å gå videre til personen som sitter til venstre, som da sier Hei, du heter..., og jeg heter... Hvor dette fortsetter runden rund og det blitt ett navn til å huske for hver plass man kommer videre. Status og erfaringer siden sist Gjennomgang av status og erfaringer i perioden mellom det første og det andre møtet bør være hovedinnholdet i møte 2. I denne runden bes deltagerne legge frem hva de har gjort siden det første møtet, og hvilke fordeler og utfordringer de har møtt. I denne gjennomgangen kan det være lurt å notere erfaringer, fordeler og utfordringer på et flip-over ark eller tavle. Denne kan bidra til å avdekke felles utfordringer som flere deltagere har, samt å gi innspill til deltagerne om hvordan man kan benytte kalenderen som et nyttig verktøy i hverdagen. 17

19 I tillegg til å dele erfaringer og inspirere hverandre har denne runden som formål å avklare og sikre at deltagerne har forståelse av hvordan bruk av kalender kan være til hjelp i deres hverdag. Viktig å få avklart følgende; Mulige tekniske utfordringer Dersom noen av deltagerne har tekniske utfordringer, bør disse løses så raskt som mulig for at fokuset kan være på bruk av kalenderen, mer enn de tekniske løsningene. Hvilke avtaler og gjøremål som bør inn i kalenderen Hvilken informasjon avtaler og gjøremål i kalenderen bør inneholde Rutiner for å legge avtalene inn i kalenderen Varsler eller påminnelser, og bruken av disse. Gjennomgang av tema oppgaver og oppgaveanalyse I møte 2 begynner man gjennomgangen av oppgavelister eller gjøremålslister. Hovedfokuset her er å hjelpe deltagerne å identifisere små og store gjøremål eller oppgaver som de ikke gjør umiddelbart, men ønsker eller må gjøre på et senere tidspunkt. Dette bør først og fremst gjøres som en gruppediskusjon hvor både sentrale prinsipper og eksempler noteres på en tavle. Etter en innledende diskusjon for å tydeliggjøre mangfoldet og antallet i gjøremål som det kan være nyttig å ha en oversikt over i et trygt system, bringes diskusjonen over på oppgaveanalyse eller mer korrekt oppdeling av store oppgaver i mindre, mer overkommelige enheter. Det innebærer at man deler oppgaver man skal gjennomføre som inkluderer flere delhandlinger opp i delhandlingene og noterer seg disse. Fordelene med å dele opp oppgavene bør vektlegges for deltagerne. Diskusjonen og gjennomgangen av oppdeling av store mer sammensatte gjøremål i mindre og håndterlige enheter, bør inkludere noen praktiske øvelser for deltagerne. Dette kan gjøres ved at man tar noen av eksemplene på oppgaver deltagerne har kommet med og utfordrer gruppen, enten i plenum eller individuelt, til å dele opp disse i funksjonelle enheter. 18

20 Oppgaver til neste møte. I perioden frem til neste møte skal deltagerne; Fortsette å bruke kalenderen, med eventuelle justeringer som har fremkommet i løpet av møte 2 Lage en liste over gjøremål/oppgaver som han eller hun skal huske å gjøre på ett eller annet tidspunkt. 19

21 7 Møte 3 Velkommen Deltagerne ønskes velkommen tilbake til kurset. Navnerunde. Det gjennomføres også denne gangen en navneaktivitet som har til hensikt å hjelpe alle å huske navnet på deltagerne og ledsagerne. Status og erfaringer siden sist. Gjennomgang av status og erfaringer i perioden siden forrige møte, bør også i dette møtet få stor plass. I denne runden bes deltagerne legge frem hva de har gjort siden forrige møte, og hvilke fordeler og utfordringer de har møtt. I denne gjennomgangen kan det være lurt å notere erfaringer, fordeler og utfordringer på et flip-over ark eller tavle. Gjennomgangen kan bidra til å avdekke felles utfordringer som flere deltagere har, samt å gi innspill til deltagerne om hvordan man kan benytte kalenderen og lister over gjøremål som et nyttig verktøy i hverdagen. I tillegg til å dele erfaringer og inspirere hverandre har denne runden som formål å avklare og sikre at deltagerne har forståelse av hvordan bruk av kalender kan være til hjelp i deres hverdag og hva som hører hjemme i gjøremålslister. Viktig å få avklart følgende; Mulige tekniske utfordringer Dersom noen av deltagerne har tekniske utfordringer, bør disse løses så raskt som mulig for at fokuset kan være på bruk av kalenderen, mer enn de tekniske løsningene. Om bruk av kalenderen Om notering av gjøremål i en liste. 20

22 Gjennomgang av tema organisering av oppgaver Tema for dette møtet er hvordan man kan organisere sine gjøremål i ulike lister. Gjøremålslister kan organiseres inn i tema eller prosjekter. Dette kan være en utvidelse av forrige møte sitt tema hvor man diskuterte hvordan man kan dele opp større oppgaver eller gjøremål i mindre håndterbare skritt mot målet. Et eksempel på dette kan være prosjektoppgave i forbindelse med utdanning. Man kan da ha en egen liste hvor alle gjøremål knyttet til denne oppgaven er samlet. Fordeler og ulemper med en slik organisering bør diskuteres med deltagerne. Gjøremål kan også samles i lister basert på hvor oppgavene kan gjennomføres. Det kan være lister som hjemme, skolen, PC, Telefon og så videre. Da kan man når man har tid finne frem listen som hører til det stedet man er på og hva som er tilgjengelig for å gjøre unna noen gjøremål. Fordeler og ulemper med en slik organisering bør diskuteres med deltagerne. Det er mulig å ha kombinasjon av disse måtene og organisere gjøremålene på. Man kan kombinere disse slik at hvert gjøremål er både knyttet opp mot et større gjøremål eller prosjekt og det er angitt hvor disse kan gjennomføres. Dette vil kreve en del øvelse å få til. Flere benytter seg også av en mindre omfattende kombinasjon hvor man har lister knyttet til sted, med noen lister i forbindelse med spesielle prosjekter. Det anbafales at deltagerne begynner med å organisere gjøremålene i lister knyttet til sted. Etter en diskusjon knyttet til temaet demonstreres hvordan man teknisk kan sette opp ulike løsninger for å organisere lister på smarttelefonen. Dette kan gjøres gjennom ios sin innebygde påminnelser app, evt Wunderlist som er plattform uavhengig. For at organisering av gjøremål i ulike lister skal være funksjonelt vil mange ha nytte av å ha en innboks for gjøremål. Dette er en liste hvor oppgaver noteres ned etter hvert som man får de tildelt eller kommer på de. Deretter setter man av tid noen ganger om dagen hvor man sorterer gjøremålene inn i de respektive listene. Arbeidsform for hvordan man gjøre dette i praksis diskuteres grundig med deltagerne. Diskusjonen bør fokusere på hvilke fordeler deltagerne kan se på forhånd at dette vil potensielt medføre i hverdagen. Utfordringer med denne organiseringen vil også ha en 21

23 plass i diskusjonen, med fokus på hvordan deltagerne kan møte de utfordringene de ser for seg at kan oppstå. Oppgaver til neste møte. I perioden frem til neste møte skal deltagerne; Fortsette å bruke kalenderen, med eventuelle justeringer som har fremkommet i løpet av møte 3 Organisere gjøremålene sine i lister avhengig av sted, og føre inn nye som kommer til. 22

24 8 Møte 4 Velkommen. Igjen ønskes deltagerne velkommen tilbake. Det bør fortsatt vektlegges at det er flott at de møter opp hver gang og at det er viktig for innholdet og effekten av å delta i programmet. Det vil sjelden være behov for navnerunde ved dette møtet. Det kan dog være en fordel om kursleder er påpasselig med å benytte deltagernes navn i samhandlingen. Status og erfaringer siden sist. Forrige møte introduserte et omfattende tema som organisering og bruk av oppgave eller gjøremålslister. Derfor inneholder dette møtet kun gjennomgang av erfaringer og justeringer og videreutvikling de systemene deltagerne prøver ut. Sentral elementer i diskusjonen er; Forskjellen på gjøremål som hører hjemme i kalenderen og de som best kan løses gjennom organisering i gjøremålslister. Dersom der er behov - en rask repetisjon av føring og vedlikehold av kalender. Deling av større prosjekter/gjøremål i håndterbare delhandlinger; et nyttig spørsmål her kan være hva er det neste konkrete jeg må gjøre for å løse oppgaven?. Det vil da ofte være en håndterbar delhandling som kan settes inn i oppgavelisten. Organisering av listene, etter Sted Prosjekt eller tema Eller begge 23

25 Dette punktet bør det fokuseres spesielt på i denne gjennomgangen. Det må understrekes at det ikke finnes en korrekt måte å organisere gjøremålslister på, men at de må ai en oversikt og funksjonalitet i hverdagen. Her er poenget med at listene skal frigjøre kapasitet ved at man ikke har behov for å gå rundt å huske alle små gjøremål. Hvordan notere ned gjøremål og oppgaver etter hvert som de kommet, og rutiner for dette. Rutiner og systemer for å finne frem listene og ta fatt på oppgaver Hvilke oppgaver skal ha tidsfrister og påminnelser knyttet til seg, og hvilke trenger ikke dette. Oppgaver til neste møte. Oppgavene til neste møte er å fortsette utprøvingen av kalender og oppgavelisten, med justeringer drøftet i dette møtet. 24

26 9 Møte 5 Velkommen. Velkomstsekvensen gjentas fra de forrige møtene. Status og erfaringer fra sist. Status og erfaringer fra sist gjennomføres etter mal fra møte 4. Dagens tema annen bruk av smarttelefon. I tillegg til justeringer av avtaler i kalender og oppgavelister skal dette møtet fokusere på andre funksjoner som kan lette hverdagen og gjøre hverdagen mer effektiv. Funksjoner som bør demonstreres er; Organisering av en kontaktdatabase. Prinsipper for dette bør være Hver kontakt har bare en oppføring i listen som inneholder all relevant kontakt informasjon En prioritert kontaktliste/favoritter bør inneholde kontaktinformasjon man benytter ofte, og som man kan trenge rask tilgang til. Bruk av kart til navigering inkludert bruk av offline kart, som finnes i Google maps. Bruk av kalkulator Bruk av andre påminnelsesfunksjoner som krever mer oppmerksomhet for å slå av varslingen. Bruk av tekstbehandling, regneark, og presentasjoner. Som enten Google dokumenter, Microsoft Office eller Apple sine kontorprogrammer. 25

27 Andre som kan vurderes basert på deltagernes ønsker er; Valutakalkulatorer Underholdningsapper Læringsprogrammer Oppgaver til neste gang. Deltagerne fortsetter og benytte kalender, oppgavelister og eventuelle andre funksjoner på smarttelefon som hjelpemiddel i hverdagen, og skaffer seg erfaringer med dette. Basert på dette skal hver deltager forberede en presentasjon av sin erfaring med bruk av disse funksjonene. Stikkord til denne presentasjonen som holdes neste gang er; Hvilke funksjoner bruker jeg Hvordan bruker jeg de Hvilke utfordringer har jeg møtt i løpet av kurstiden Hvilke fordeler har jeg opplevd Hva tenker jeg om bruk av dette fremover. 26

28 10 Møte 6 Velkommen. Velkommen sekvensen gjentas fra de forrige møtene. Deltagernes presentasjoner. Hver deltager fremfører presentasjonene de har forberedt, og får tilbakemelding på dette etter følgende mal; Deltageren presenterer De andre deltagerne (ungdommene) gir tilbakemeldinger Foresatte gir tilbakemelding Kurslederne gir tilbakemelding Alle har som oppgave å gi to positive tilbakemeldinger og et tips til hva som kan hjelpe deltagerne til å få bedre nytte av bruk av smarttelefon. Siste runde med spørsmål. Det gjennomføres en siste avklaringsrunde med spørsmål fra deltagerne. Tilbakemeldinger på programmet. Deltagerne gis anledning til å gi tilbakemeldinger på programmet. Alle bør oppfordres til å komme med minimum en positiv tilbakemelding og et forslag til forbedring av programmet. Avslutning. Programmet avsluttes og deltagerne takkes for deres bidrag og deltagelse. Hver deltager bør nevnes og gis konkret tilbakemelding. 27

29 11 Oppfølgingsmøte etter 3 måneder Velkommen. Deltagerne ønskes velkommen, og formålet med dette møtet presiseres. Formålet med måtet er å dele erfaringer og kunne diskutere eventuelle utfordringer og tilpasse videre bruk av smarttelefon som hjelpemiddel i hverdagen. Status og erfaringer siden sist. Deltagerne presenterer sine erfaringer siden sist. Diskusjonen bør ledes ut i fra de spørsmålene som var ledende for deltagernes presentasjon til møte 6; Hvilke funksjoner bruker jeg Hvordan bruker jeg dem Hvilke utfordringer har jeg møtt i løpet av de siste 3 måneder Hvilke fordeler har jeg opplevd Hva tenker jeg om bruk av dette fremover. Kurslederne og deltagerne gir tilbakemeldinger og forslag til endringer og justeringer som kan hjelpe deltageren til mer effektiv bruk av smarttelefon Spørsmålsrunde. Det gjennomføres en siste avklaringsrunde med spørsmål fra deltagerne. Avslutning. Programmet avsluttes og deltagerne takkes for deres bidrag og deltagelse. 28

30 Referanser Allen, D. (2012). Getting Things Done: The art of stress-free productivity. London; Penguin Books. Helsedirektoratet (2014). ADHD/hyperkinetisk forstyrrelse nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging. Rett diagnose individuell behandling. Oslo; Helsedirektoratet xxix

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus

Detaljer

Smart bruk av Outlook for å nå dine personlige mål

Smart bruk av Outlook for å nå dine personlige mål Smart bruk av Outlook for å nå dine personlige mål For ledere, team og kunnskapsarbeidere Gjør en smart endring på jobben. La teknologi og struktur arbeide for deg, frigjør plass i hodet til innovasjon

Detaljer

En innføring i bruk. Skype for Business Online. Viste du at: Skype for Business Online kan kommunisere med eksterne brukere?

En innføring i bruk. Skype for Business Online. Viste du at: Skype for Business Online kan kommunisere med eksterne brukere? Viste du at: En innføring i bruk av Skype for Business Online Skype for Business Online kan kommunisere med eksterne brukere? Skype for Business kan kommunisere med vanlig Skype? Skype for Business leveres

Detaljer

Hvordan kan teknologi støtte barn med autisme eller AD/HD?

Hvordan kan teknologi støtte barn med autisme eller AD/HD? Hvordan kan teknologi støtte barn med autisme eller AD/HD? Lisbet Grut, seniorforsker Øystein Dale, seniorforsker, avdeling Helse 1 , avd. Helse Avdeling Helse bidrar til å løse samfunnsutfordringer gjennom

Detaljer

Høgskolen i Østfold Digital medieproduksjon Studio - Arbeidskrav 2 - Etterettelig skriving

Høgskolen i Østfold Digital medieproduksjon Studio - Arbeidskrav 2 - Etterettelig skriving Høgskolen i Østfold Digital medieproduksjon Studio - Arbeidskrav 2 - Etterettelig skriving Kristin W. Nilssen Halden, 28. oktober 2011. Problemstilling: Kan bruk av vanlige teknologiske handholdte hjelpemidler

Detaljer

Bachelorprosjekt i anvendt datateknologi våren 2015 Oslo 23.01.2015

Bachelorprosjekt i anvendt datateknologi våren 2015 Oslo 23.01.2015 Bachelorprosjekt i anvendt datateknologi våren 2015 Oslo 23.01.2015 Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Definisjon: Gruppemedlemmer: Supplerende Kommunikasjon Assistent (SKA) Bachelorprosjektet går

Detaljer

FÅ TING GJORT MED OUTLOOK

FÅ TING GJORT MED OUTLOOK FÅ TING GJORT SAMMENDRAG Hvor mye ville din bedrift tjent hvis alle de ansatte fikk 2-10 timer ekstra hver uke? Basert på David Allen sine GTDprinsipper vil Outlook og hverdagen oppleves helt annerledes

Detaljer

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING epolitiker I ÅS FORSLAG TIL LØSNING Det finnes noen få løsninger i dag som gir politikerne mulighet til å få tilgang til ferdige nedlastede dokumenter, kommentere i utvalgsdokumenter, lagring i sky etc.

Detaljer

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info 1. Kontorstøtte Samarbeidsløsningen som FHS-kontorene har etterspurt må forholde seg til kontorstøttesystemer, e-post, kalender og kontakter. Dette har egentlig

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Min Sky 1 Velkommen til Min Sky! Min Sky er en tjeneste for å lagre dine bilder og filer enkelt og trygt i nettskyen. Når disse er lagret kan du se dem på din

Detaljer

Steinkjer, 13. april 2016

Steinkjer, 13. april 2016 Hanne Almås Steinkjer, 13. april 2016 Hei. Ipad til S. har kommet!! Hva gjør vi videre, rent konkret? Bruk av nettbrett/ipad Kan være et godt pedagogisk hjelpemiddel Mange kjenner til og kan bruke nettbrett

Detaljer

Audio & video chat. Beskrivelse av opplegget

Audio & video chat. Beskrivelse av opplegget Audio & video chat Trinn/nivå: Vg3, Nivå III. Tema: Elevene snakker med morsmålsbrukere via Internett. Tidsbruk: Minst fire skoletimer: én skoletime med forberedelser, to timer med kommunikasjon med utlandet

Detaljer

Min digitale infrastruktur

Min digitale infrastruktur 0.1 Organisering av filer Min digitale infrastruktur Med et godt organisert filsystem, vil sikkerhetskopiering være svært enkelt. På denne måten kan man synkronisere filene, slik at man alltid har de sist

Detaljer

Grunnleggende oppgaver i Outlook 2010

Grunnleggende oppgaver i Outlook 2010 Side 1 av 5 Grunnleggende oppgaver i Outlook 2010 Her er noen grunnleggende oppgaver du kan gjøre i Microsoft Outlook 2010. Hvis du ikke finner det du ser etter her, bruker du søkeboksen ovenfor. I denne

Detaljer

Foto med telefon og nettbrett

Foto med telefon og nettbrett 11 Foto med telefon og nettbrett Det er mange av oss som elsker å fotografere. Da mobiltelefonene fikk kamera, fikk du en ny mulighet. Det kan være ting vi synes er vakre, spennende, morsomme eller det

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Autismespekterforstyrrelser. Kenneth Larsen Rådgiver Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi

Autismespekterforstyrrelser. Kenneth Larsen Rådgiver Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Autismespekterforstyrrelser Kenneth Larsen Rådgiver Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Autismespekterforstyrrelser Gruppe lidelser kjennetegnet ved kvalitative

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for skole. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for skole. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for skole Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Diakonhjemmet

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

Samhandling på lang sikt. - Tilbake til kommunene

Samhandling på lang sikt. - Tilbake til kommunene Samhandling på lang sikt - Tilbake til kommunene De to som snakker Leder for barneverntjenesten i Bamble kommune: Dag Bratberg Seksjonsleder ved BUP Vestmar: Petter Langlo Dette er ikke beskrivelse av

Detaljer

Introduksjon til alle styrekursmodulene

Introduksjon til alle styrekursmodulene Introduksjon til alle styrekursmodulene Denne introduksjonen er en veiledning til dere som skal være kursledere på styrekurset. Introduksjonen setter dere inn i hva som er kursets formål, den forklarer

Detaljer

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID INDIVIDUELLE PLANER OG SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID - F BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Lier kommune DEL 1: INDIVIDUELLE PLANER FOR BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 2 Hvem har rett på en individuell

Detaljer

AD/HD. Behandling med legemidler hos barn og unge Attention Deficit / Hyperactivity Disorder. Informasjon til foreldre, barn og ungdom BOKMÅL

AD/HD. Behandling med legemidler hos barn og unge Attention Deficit / Hyperactivity Disorder. Informasjon til foreldre, barn og ungdom BOKMÅL AD/HD BOKMÅL Behandling med legemidler hos barn og unge Attention Deficit / Hyperactivity Disorder Informasjon til foreldre, barn og ungdom Hva er AD/HD? - Attention Deficit/Hyperactivity Disorder De vanligste

Detaljer

Håndbok for Office 365

Håndbok for Office 365 ProCloud As P Håndbok for Office 365 Nyttige brukertips for å få mer ut av din løsning Geir Hogstad 2012 w w w. p r o c l o u d 3 6 5. n o Innholdsfortegnelse Forord... 2 Komme i gang med dokumentbiblioteker....

Detaljer

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker - Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 Jobb med saksbehandlingsoppgaver, dokumenter

Detaljer

Klubbens styrearbeid i praksis VEILEDNING TIL KURSLÆRER Pr august 2015

Klubbens styrearbeid i praksis VEILEDNING TIL KURSLÆRER Pr august 2015 Klubbens styrearbeid i praksis VEILEDNING TIL KURSLÆRER Pr august 2015 Velkommen som kurslærer for kurset «Klubbens styrearbeid i praksis»! På dette kurset skal du som kurslærer gi deltakerne en god innsikt

Detaljer

Office 365, din nye kommunikasjonsplattform og samarbeidsløsning.

Office 365, din nye kommunikasjonsplattform og samarbeidsløsning. Viste du at: Office 365, din nye kommunikasjonsplattform og samarbeidsløsning. Microsoft Office 365 er det produktet fra Microsoft som har vokst raskest i historien. Økningen for små og mellomstore bedrifter

Detaljer

AD/HD tiltaksprinsipper (utdypning)

AD/HD tiltaksprinsipper (utdypning) AD/HD tiltaksprinsipper (utdypning) Russel Barkley har gjennom flere år arbeidet med å utvikle gode tiltak for foreldre til barn med AD/HD. Samtidig har han også vært opptatt av skolebaserte tiltak (Barkley

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

Prolog. Lykke til! Vennlig hilsen Lasse Hamre og Jenny Godøy

Prolog. Lykke til! Vennlig hilsen Lasse Hamre og Jenny Godøy Prolog Gjennom en rekke arbeidsmøter med ansatte i Kirkens SOS har vi i K fått innblikk i hvordan innføringskurset drives i dag. Vi har møtt en gruppe svært kompetente veiledere, med sterkt engasjement

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC er den mobile arbeidsplassen en Windows-basert terminal til alle typer registreringer via PC eller nettbrett, både på kontoret og på reise. Imponerende sterk offline-funksjonalitet. WINDOWS-BASERT TERMINAL

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Hva er viktigst? Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring.

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring. Hvordan kan

Detaljer

ruppeterapi i CBT og Mindfulness

ruppeterapi i CBT og Mindfulness 9/2/2014 1 ruppeterapi i CBT og Mindfulness Kjønnspesifikke grupper for mindfulness og CBTprogrammene over 8 uker. Noen pasienter deltok i begge behandlingsgruppene, mens andre valgte en av dem. Antok

Detaljer

Introduksjon til kursopplegget

Introduksjon til kursopplegget Introduksjon til kursopplegget Denne introduksjonen er tenkt som en veiledning til deg som skal være kursleder på regnskapskurs for små foreninger. Manualen vil inneholde all nødvendig informasjon i forbindelse

Detaljer

SKOLEN HAR SVÆRT BEGRENSEDE PARKERINGSMULIGHETER OG VI OPPFORDRER STERKT TIL Å REISE HIT KOLLEKTIVT. K

SKOLEN HAR SVÆRT BEGRENSEDE PARKERINGSMULIGHETER OG VI OPPFORDRER STERKT TIL Å REISE HIT KOLLEKTIVT. K NORDVOLLKURSENE Høsten 2015 Nordvoll skole og autismesenter Dr. Dedichensvei 18, 0675 Oslo Tlf. 23 14 26 60 www.nordvoll.gs.oslo.no Oslo kommune Velkommen til kurs på Nordvoll skole & autismesenter Nordvoll

Detaljer

EN GUIDE TIL SIKKERHETSKOPIERING

EN GUIDE TIL SIKKERHETSKOPIERING EN GUIDE TIL SIKKERHETSKOPIERING En diskfeil kan gjøre at du mister alle filer, inkludert viktige dokumenter eller uerstattelige bilder. Ved å ta sikkerhetskopier av dine filer unngår du store tap. INNHOLD

Detaljer

Forord... 3. Introduksjon til studentresponssystem... 3. Hva er et studentresponssystem?... 3. Hvorfor bruke SRS?... 3

Forord... 3. Introduksjon til studentresponssystem... 3. Hva er et studentresponssystem?... 3. Hvorfor bruke SRS?... 3 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Introduksjon til studentresponssystem... 3 Hva er et studentresponssystem?... 3 Hvorfor bruke SRS?... 3 Hvordan blir undervisningen ved bruk av SRS?... 3 Hva slags enhet

Detaljer

Depresjon/ nedstemthet rammer de fleste en eller flere ganger i løpet av livet.

Depresjon/ nedstemthet rammer de fleste en eller flere ganger i løpet av livet. God psykisk helse: En tilstand av velvære der individet realiserer sine muligheter, kan håndtere livets normale stress, kan arbeide på en fruktbar og produktiv måte og har mulighet til å bidra for samfunnet

Detaljer

Smart bruk av Outlook for å nå dine personlige mål

Smart bruk av Outlook for å nå dine personlige mål Smart bruk av Outlook for å nå dine personlige mål For ledere, team og kunnskapsarbeidere Gjør en smart endring på jobben. La teknologi og struktur arbeide for deg, frigjør plass i hodet til innovasjon

Detaljer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Som skapt for bedrifter microsoft.com/nb-no/mobile/business/lumia-for-business/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_nor.indd 1 24.11.2014 11.58 Office 365 mener alvor Gi de ansatte

Detaljer

Innhold. Kognitiv støtte med ny teknologi. Læringsmål. Hjelpemiddelsentralen sin rolle. Time 1: Innledning om kognisjon og teknologi. Støtte til hva?

Innhold. Kognitiv støtte med ny teknologi. Læringsmål. Hjelpemiddelsentralen sin rolle. Time 1: Innledning om kognisjon og teknologi. Støtte til hva? Kognitiv støtte med ny teknologi Innhold Time 1: Innledning om kognisjon og teknologi Time 2: Kartlegging Time 3: Teknologi og tilrettelegging, med app workshop Time 4: Tilrettelegging, forutsetning for

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

JOBOFFICE POCKETLINK FOR ANDROID Installasjons- og klargjøringsprosedyre, del 1

JOBOFFICE POCKETLINK FOR ANDROID Installasjons- og klargjøringsprosedyre, del 1 Side1 JOBOFFICE POCKETLINK FOR ANDROID Installasjons- og klargjøringsprosedyre, del 1 Før support hos Holte bistår med del 2 av Installasjons- og klargjøringsprosedyren, forutsettes det at du har skaffet

Detaljer

Den gretne marihøna. Mål med undervisningsopplegget: Elevene skal kunne:

Den gretne marihøna. Mål med undervisningsopplegget: Elevene skal kunne: Den gretne marihøna Dette undervisningsopplegget kan gjennomføres mot slutten av skoleåret på 1. trinn. Da har elevene lært seg alle bokstavene, og de har erfaring med å skrive tekster. Opplegget kan også

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR KALK2010 KALKULASJONSPROGRAM

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR KALK2010 KALKULASJONSPROGRAM INSTALLASJONSVEILEDNING FOR KALK2010 KALKULASJONSPROGRAM NORGES BYGGMESTERFORBUND Brukerveiledning: http://www.kalk2010.no/help.aspx Support: http://www.kalk2010.no/contact.aspx MINIMUMSKRAV Kalk2010 er

Detaljer

Velocardiofacialt syndrom

Velocardiofacialt syndrom Velocardiofacialt syndrom Kognitiv utvikling og læring David Bahr Spesialpedagog Store variasjoner Hva vet vi om personen? Hvordan stille riktige krav? Hvordan utnytte personens sterke sider ved læring?

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

ASKER. Bilder og dokumenter som en kun har lagret på kun én PC, ett Nettbrett, eller i én Telefon vil før eller senere gå tapt!

ASKER. Bilder og dokumenter som en kun har lagret på kun én PC, ett Nettbrett, eller i én Telefon vil før eller senere gå tapt! ASKER Temadag høsten 2015 Back-up Bilder og dokumenter som en kun har lagret på kun én PC, ett Nettbrett, eller i én Telefon vil før eller senere gå tapt! I dag finnes det mange alternativer for back-up.

Detaljer

Bruk av hjemmeoppgaver i kognitiv terapi

Bruk av hjemmeoppgaver i kognitiv terapi Bruk av hjemmeoppgaver i kognitiv terapi Tidsbruk Øvelse 1 Demonstrasjon 15 minutter, øvelse 30 minutter (15 minutter x 2) Øvelse 2 Demonstrasjon 10 minutter, øvelse 30 minutter (15 minutter x 2) Øvelse

Detaljer

ipad my good friends Uke 43 2015-10-19 OneDrive, Dropbox, Word, Excel, Outlook, Skype - på alle smartenhetene

ipad my good friends Uke 43 2015-10-19 OneDrive, Dropbox, Word, Excel, Outlook, Skype - på alle smartenhetene ipad PC Uke 43 2015-10-19 OneDrive, Dropbox, Word, Excel, Outlook, Skype - på alle smartenhetene digital musikk gjør data enklere digitale helsemålinger SmartEnhet: musikk med Bluetooth Hva bruker jeg?

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

Mine sirkler. Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven

Mine sirkler. Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven Mine sirkler Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven Bakgrunn: Kristin Mine sirkler Tok i bruk KAT- kassen i videregående skole Der møtte vi begrepet Mine sirkler Vi hadde et behov for å rydde i kaos Vi

Detaljer

Geocaching Spill, spenning og glede i friluft

Geocaching Spill, spenning og glede i friluft Geocaching Spill, spenning og glede i friluft Mari Sætre Digernes, mari.digernes@karde.no Riitta Hellman, rh@karde.no Katrine Printz Moe, kpm@karde.no Alle er ansatt ved Karde AS, www.karde.no Store deler

Detaljer

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger PROEX.NO En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger Telefon: 51 87 48 50 Fax: 51 87 40 71 Dette dokumentet inneholder en

Detaljer

Digital kompetanse. i barnehagen

Digital kompetanse. i barnehagen Digital kompetanse i barnehagen Både barnehageloven og rammeplanen legger stor vekt på at personalet skal støtte det nysgjerrige, kreative og lærevillige hos barna: «Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet,

Detaljer

Autisme. Kjennetegn. Spesifikke vansker med:

Autisme. Kjennetegn. Spesifikke vansker med: Autisme Kjennetegn Spesifikke vansker med: Visuell oppmerksomhet, konsentrasjon og hukommelse Orienteringsevne (rom- og retningssans) Berøringssansen Oppgaver som krever sammensatt motorikk Generell problemløsning

Detaljer

Paradigmer i føreropplæringen

Paradigmer i føreropplæringen Paradigmer i føreropplæringen Sonja Sporstøl Seksjonsleder Trafikant Paradigme For å kunne kalle noe et paradigmeskifte må det være en radikal uenighet blant representanter for disiplinen det gjelder Et

Detaljer

IT-AVDELINGEN VED UNIVERSITETET I BERGEN. MS Outlook 2010. Stikkord og skjermbilder for hjelp til selvhjelp. Versjon 16.09.14

IT-AVDELINGEN VED UNIVERSITETET I BERGEN. MS Outlook 2010. Stikkord og skjermbilder for hjelp til selvhjelp. Versjon 16.09.14 IT-AVDELINGEN VED UNIVERSITETET I BERGEN MS Outlook 2010 Stikkord og skjermbilder for hjelp til selvhjelp Versjon 16.09.14 Innhold Kalender.uib.no - Outlook Web App... 2 Språk... 3 Visning... 4 Mapper...

Detaljer

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Effektiv møteledelse Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Definisjon En situasjon der flere mennesker er samlet for å løse en oppgave En situasjon hvor arbeidsmåten velges ut fra møtets mål hensikt

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

Standard smartphone-apper som kognitive krykker. Kari Steindal. Seniorrådgiver Nasjonal kompetanseenhet for autisme

Standard smartphone-apper som kognitive krykker. Kari Steindal. Seniorrådgiver Nasjonal kompetanseenhet for autisme Standard smartphone-apper som kognitive krykker Kari Steindal Seniorrådgiver Nasjonal kompetanseenhet for autisme Asperger syndrom Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse En autismespekterdiagnose (ASD)

Detaljer

Tidlig og intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse - den tidlige fasen

Tidlig og intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse - den tidlige fasen Tidlig og intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse - den tidlige fasen Merete Haugstvedt Alvdis Roulund Anne Westgård Silvia Fon Merete Haugen Oppstart Presentasjonen går gjennom ulike modeller

Detaljer

Veileder: Kartleggingsskjema del 1

Veileder: Kartleggingsskjema del 1 Veileder: Kartleggingsskjema del 1 Organisering 1. Lage planer/oversikt over daglige/ukentlige gjøremål 2. Huske daglige gjøremål eller aktiviteter (Personlig stell, ivaretakesle av egen helse, huslige

Detaljer

Oktoberseminar 2011 Solstrand

Oktoberseminar 2011 Solstrand Klinikk psykisk helsevern for barn og unge - PBU Oktoberseminar 2011 Solstrand Avdelingssjef Poliklinikker PBU Bjørn Brunborg Avd.sjef Bjørn Brunborg BUP Øyane sitt opptaksområde: Sund kommune: 1611

Detaljer

Telenor epost. http://online.no/ Sunday 28th of September 2014 08:38:54 AM. Document generated by http://siteoid.com/ Enda litt bedre fra Sony

Telenor epost. http://online.no/ Sunday 28th of September 2014 08:38:54 AM. Document generated by http://siteoid.com/ Enda litt bedre fra Sony MENY MINE SIDER SØK TILBUD FORBRUKER TRENDER APPER SERVICE SIKKERHET Telenor epost Brukernavn (det som er før @online.no) Passord Enda litt bedre fra Sony LOGG INN Glemt passord Herlige høstfilmer for

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...s. 3. Hva er sosiale medier?...s. 4. Microsoft Photo story og YouTube i undervisningen...s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning...s. 3. Hva er sosiale medier?...s. 4. Microsoft Photo story og YouTube i undervisningen...s. 5 Forord Da jeg startet arbeidet med denne artikkelen tenkte jeg først gjennom hva jeg kunne tenke meg å skrive om. Jeg tok utgangspunkt i at jeg ønskte å skrive om et sosialt medium jeg var kjent med fra

Detaljer

UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL

UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL OM HYPERKINETISK FORSTYRRELSE/ADHD OG ATFERDS- OG LÆREVANSKER Beskrivelse av rutiner og prosedyrer vedr. utredning, diagnostisering og tiltak Et tverrfaglig samarbeid

Detaljer

Nevrokognitiv fungering ved autisme og epilepsi

Nevrokognitiv fungering ved autisme og epilepsi Nevrokognitiv fungering ved autisme og epilepsi Ylva Østby Psykolog, PhD, SSE OUS Diagnostiske utfordringer Autismesymptomer versus epilepsianfall? omhandlet i tidligere foredrag Kognitive vansker ved

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter:

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Dette er et «ferdig opplegg» for de som ønsker å sette i

Detaljer

Tanker og refleksjoner siden i går?

Tanker og refleksjoner siden i går? ?! Tanker og refleksjoner siden i går? Dag 2 Hva tenker du om selvhjelp i dag? Er det forskjellig fra i går? 2 1! berøre berøre -- la la seg seg berøre berøre Selvhjelp erfaring! erfaring! er å ta utgangspunkt

Detaljer

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER Opplegget er i regi av Helsenettverket Lister ved Fyrtårnet Velferdsteknlgi g telemedisin g Fyrtårnet Psykisk helse g rus. Kurssted: Listerreginen

Detaljer

Gruppe 33 - Hovedprosjekt

Gruppe 33 - Hovedprosjekt Gruppe 33 - Hovedprosjekt s188080 Joakim Rishaug s181130 Sondre Sparby Boge s188098 Martin Hagen s178816 Lars Erik Kasin 1 av 7 Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen utformes både for kunden, og

Detaljer

Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter

Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter Vedlegg: Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter Applikasjon / Plattform program 1 ipad emeetings eller tilsvarende Lese Via nettet gjennom emeetings eller i nedlastet. 2 Tablet

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik www.nestorutvikling.no Datauka i Melsomvik I år arrangerer Nestor Datauka i Melsomvik for tredje år på rad. Dette er er

Detaljer

Modul 7- Den vanskelige samtalen

Modul 7- Den vanskelige samtalen Modul 7- Den vanskelige samtalen I denne modulen rettes fokus mot det som er vanskelig. Mange ledere i studentforeninger gir uttrykk for at det å håndtere konfliktsituasjoner i deres arbeid der mange unge

Detaljer

Psykoedukative grupper for personer med Asperger syndrom

Psykoedukative grupper for personer med Asperger syndrom Psykoedukative grupper for personer med Asperger syndrom Kari Steindal Seniorrådgiver Bodø 25. mai 2011 Nasjonal kompetanseenhet for autisme http://www.autismeenheten.no Nasjonal Kompetanseenhet for Autisme

Detaljer

Erfaring med BYOD. Espen A. Fossen, Sikkerhetssjef 08.02.2011 08.02.2012 12:02

Erfaring med BYOD. Espen A. Fossen, Sikkerhetssjef 08.02.2011 08.02.2012 12:02 Erfaring med BYOD Espen A. Fossen, Sikkerhetssjef 08.02.2011 Bring Your Own Device Bring Your Own Device Verktøyene som benyttes er i større grad forbruks teknologi Ikke lenger noe IT avdelingen har godkjent

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING LEDER- OG PERSONALUTVIKLING TEAMUTVIKLING, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON BAKGRUNN, OPPLEGG OG GJENNOMFØRING INNLEDNING Lederrollen er en av de mest krevende og komplekse oppgaver i bedriften. Etter hvert som

Detaljer

SKOLENS REGLER MOT MOBBING:

SKOLENS REGLER MOT MOBBING: TISLEGÅRD UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Definisjon: En person er mobbet når han/hun blir utsatt for fysiske og/eller psykiske handlinger som ikke har god hensikt. SKOLENS REGLER MOT MOBBING:

Detaljer

Tanker og refleksjoner siden i går?

Tanker og refleksjoner siden i går? Dag 2 1? Tanker og refleksjoner siden i går? 2 Selvhjelp er verktøyet, selvhjelpsgruppa er verkstedet. 3 1 Hva lar jeg noe gjøre med meg? 4 Samhandling - speiling Hva aktiverer dette i meg? Speiling Hva

Detaljer

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Barn som pårørende i Kvinesdal Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Bakgrunn Landsomfattende tilsyn i 2008 De barna som har behov for tjenester fra både barnevern, helsetjenesten og sosialtjenesten

Detaljer

Læringsmål i muntlige ferdigheter

Læringsmål i muntlige ferdigheter Læringsmål i muntlige ferdigheter Eksempel på lokal læreplan i muntlige ferdigheter som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

FAGDATA AS Økernveien 121, 0579 OSLO Tlf 23 39 38 80 Fax: 23 39 38 81 post@fagdata.no

FAGDATA AS Økernveien 121, 0579 OSLO Tlf 23 39 38 80 Fax: 23 39 38 81 post@fagdata.no Tlf 23 39 38 80 Fax: 23 39 38 81 post@fagdata.no FD 365+ - Office 365 med utvidet lokal sikkerhet FD365+ er en pakkeløsning for bedrifter som ønsker å kun benytte Microsoft Office 365. I tillegg leveres

Detaljer

Smarttelefoner og nettbrett. En veileder

Smarttelefoner og nettbrett. En veileder Smarttelefoner og nettbrett En veileder Smarttelefon En smarttelefon kan brukes til tekstmeldinger og samtaler. En smarttelefon inneholder programmer som kalles apper, og kan kobles til internett. Nettbrett

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

Beregninger i ingeniørutdanningen

Beregninger i ingeniørutdanningen Beregninger i ingeniørutdanningen John Haugan, Høyskolen i Oslo og Akershus Knut Mørken, Universitetet i Oslo Dette notatet oppsummerer Knuts innlegg om hva vi mener med beregninger og Johns innlegg om

Detaljer

Presentasjon av Ny agenda. Samfunnsfag for videregående opplæring

Presentasjon av Ny agenda. Samfunnsfag for videregående opplæring Presentasjon av Ny agenda Samfunnsfag for videregående opplæring Komponentenes sammenheng Ny agenda Ny agenda Arbeidsbok Innhold Del 1 INDIVID OG SAMFUNN Del 2 KULTUR Del 3 POLITIKK OG DEMOKRATI Del 4

Detaljer

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine Hva er Office 365? Hva er Office 365? Office er nå en abonnementstjeneste hvor bedriften vil ha enda flere muligheter til å opprettholde produktiviteten, uansett hvor du jobber fra. Med Office som abonnement,

Detaljer